f f x f x = x x x f x f x0 x

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f f x f x = x x x f x f x0 x"

Transcript

1 1 Παράγωγος 1. για να βρω την παράγωγο της f σε διάστηµα χρησιµοποιώ βασικές παραγώγους και κανόνες παραγωγισης. για να βρω την παράγωγο σε σηµείο αλλαγής τύπου η σε άκρο διαστήµατος δουλεύω µε ορισµό 3. η f και η παράγωγος της δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο πεδίο ορισµού 4. για να βρω τα α και β ώστε φ παραγωγισιµη σε σηµείο a. παραδέχοµαι ότι είναι συνεχής και παίρνω σχέση για τα α και β b. επιστρέφω στον τύπο της φ χρησιµοποιώ τη σχέση που βρήκα και κερδίζω άγνωστο και παίρνω την συνθήκη για να είναι φ παραγωγίσιµη 1 5. για την παράγωγο της αντίστροφης χρησιµοποιώ τη σχεση f ( f ) = οπότε 1 1 ( ( ))( ) ( ) = 1. f f f 6. αν δίνεται συναρτησιακή σχέση ΙΣΟΤΗΤΑ και a. f παραγωγίσιµη τότε παραγωγίζω b. αν f δεν γνωρίζω ότι είναι παραγωγίσιµη δουλεύω µε ορισµό και προσπαθώ να εκµεταλλευτώ τη σχέση που δίνεται και τον ορισµό lim R= 7. Έτσι αν δίνεται f ( + h) a. f ( + y) =... χρησιµοποιώ lim h h b. f ( y ) =... i. Θέλω να κάνω το = f ( h) οποτε για να ειναι = h θέτω h = h = µε h 1 οταν ii. Σπανιότερα a= h = h µε h aοταν a 8. να θυµάµαι όταν f παραγωγίσιµη στο είναι f ( + ah) lim = a, a h h 9. Αν δίνεται ανισότητα και συναρτησιακή σχέση εµφανίζουµε τον ορισµό και δουλευουµε µε αυτόν π.χ δείξετε ότι f παραγωγίσιµη και µάλιστα σταθερή a., y Rισχυει f ( y) y να, y Rισχυει f ( y) y (1) ετσι y= f f φανερά για (1) ( ) ( ) = ισχύει σαν 1

2 ισότητα. αν (1) < παρεµβολής = = c f ( ) lim = = f ( ) αρα και απο κριτήριο 1. η εξίσωση εφαπτοµένης a. µιας παραγωγίσιµης συνάρτησης f σε σηµείο της γραφικής της παράστασης M (, f ( )) είναι y = ( ) b. Αν δεν λέει που φέρνω την εφαπτοµένη θεωρώ σηµείο επαφής M (, f ( )) και εκµεταλλεύοµαι τα υπόλοιπα δεδοµένα. c. η ευθεία y= a+ β εφάπτεται της c f στο M (, f ( )) αν και µόνο αν = a και = a+ β d. οι c f,c g δέχονται κοινή εφαπτοµένη στο κοινό τους σηµείο M (, f ( )) αν και µόνο αν = g ' και = g e. για να βρω την κοινή εφαπτοµένη των c f,c g.θεωρώ A( 1, f ( 1 )), B(, g( )) τα σηµεία επαφής της κοινής εφαπτοµένης (ε) των c f,c g. Βρίσκω την εφαπτοµένη της µιας π.χ της c f στο Α και την αναγκάζω να περνά από το άλλο σηµείο Β. 11. Ρυθµός µεταβολής =παράγωγος a. οριακό κόστος, οριακό κέρδος =παράγωγος b. ΠΡΟΣΕΧΩ τι παραγωγίζω και πως c. Αν τα µεγέθη,y συνδέονται µε τη σχέση y=f() απλά παργωγίζω ως προς χ d. Ενώ αν τα µεγέθη,y µεταβάλλονται συναρτήσει µιας άλλης µεταβλητής t,τότε παραγωγίζουµε την σχέση y( t) = f ( ( t)) 1. Θ.Rolle-ΘΜΤ a. Όταν στην εξίσωση που θέλω να δείξω ότι έχει ρίζα στο (α,β) υπάρχει παράγωγος είναι µεγάλες οι πιθανότητες να χρειάζεται Rolle. b. Για να ανακαλύψω τη συνάρτηση για την οποία θα εφαρµόσω Θ.Rolle.Βγάζω το και στη θέση του βάζω το και προσπαθώ να ανακαλύψω την αρχική της f. π.χ i. ( g) g ' = ( f ( g)' ii. = (ln ) ',, iii. = (ln( ))',οταν >

3 3 1 iv. = ( )', v. = ( )' οταν > vi. e = ( e ) ' ν+ 1 ν vii. = ( ) ', ν 1 ν + 1 viii. + κ = e + κe = ( e )' πολλαπλασιαζω µε e i. κ κ κ κ g f e e g f e f g g g ( ) + '( ) ( ) = ( ) + '( ) ( ) = ( ( ))' πολλαπλασιαζω µε e g. g + g ' = ( g)' i. g g ' = ( )' = g c. Άλλες φορές πάλι εκµεταλλεύοµαι δοσµένη σχέση f ( a) = f ( β ) οπότε παίρνω Θ.Rolle για f d. Να µη ξεχνώ να ελέγχω µήπως είναι κρυµµένο Bolzano παρά την ύπαρξη παραγώγου 13. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ a. Το πολύ ν ρίζες i. Υποθέτω ότι υπάρχει µια παραπάνω δηλαδή ν+1 ρίζες και παίρνω Θ.Rolle στa [ ρ1, ρ],[ ρ, ρ3 ],...[ ρv, ρ v + 1] και καταλήγω σε άτοπο b. Τουλάχιστον µια λύση. i. είχνω ότι υπάρχει προφανής λύση,ή Bolzano για κατάλληλη συνάρτηση,ή Rolle για κατάλληλη αρχική, ή βρίσκω το σύνολο τιµών c. Μοναδική λυση i. είχνω ότι η ρίζα υπάρχει και µετά µε τη βοήθεια της µονοτονίας η Rolle δείχνω ότι είναι µία d. Τουλάχιστον δυο ρίζες i. Σπάω ανάλογα µε το πλήθος των ριζών, δοσµένα διαστήµατα µε κατάλληλα επιλεγµένους πραγµατικούς e. Πλήθος ριζών i. Της f ( ) = 1. βρίσκω το σύνολο τιµών της f και βλέπω σε ποια από τα επιµέρους σύνολα τιµών βρίσκεται το. 3

4 4 ii. Της = α, α R 1. βρίσκω το σύνολο τιµών της f και βλέπω σε ποια από τα επιµέρους σύνολα τιµών βρίσκεται το α διακρίνοντας περιπτώσεις για τον α. 14. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ a. αν σε προηγούµενο ερώτηµα υπάρχει ερώτηµα για τη µονοτονία και µετά ζητάµε να λυθεί εξίσωση να σκέπτοµαι ότι κάθε γνήσια µονότονη συνάρτηση είναι και 1-1 b. η ρίζα που ψάχνω, πολλές φορές είναι και ρίζα της παραγώγου της. c. Αν έχω στον έκθετη ή γνωρίζω f ( ) > ή έχω µε να σκέφτοµαι να λογαριθµω, d. Πολλές φορές πίσω από την ερώτηση να λυθεί µια εξίσωση κρύβεται πρόβληµα µοναδικότητας ρίζας. e. Όταν κολλήσω και υπάρχει παραγωγος µηπως χρειάζεται καποιο ΘΜΤ 15. Ανισώσεις a. Αν ζητηθεί να δείξουµε διπλή ανισοισότητα µε δυο µεταβλητές i. Μελετώ χωριστά το α=β ii. πιθανό ΘΜΤ στο [α,β] για κατάλληλαa επιλεγµένη f b. αν ζητηθεί να δείξω ότι < g < h πιθανό ΘΜΤ αλλά πρέπει να βρούµε για ποια συνάρτηση.αλλιώς έχω δυο ανισώσεις µιας µεταβλητής < g και g < h 16. να δειξετε ότι < g, a. < g g < θετω h()= g και δείχνω ότι h()< b. Να θυµάµαι ότι δεν πάει µε αφαίρεση ίσως πάει µε διαίρεση < g < 1 µε g( ) >.οποτε θετω h()= g g ( και ) δειχνω ότι h()<1 c. µήπως πρέπει να λογαριθµησω όταν έχω στον έκθετη η γνωρίζω f ( ) > η έχω, µε f < g f < g k f <ϕ g k ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ϕ k ϕ ln ( ) ln ( ) ( ) ln( ( )) ( )ln( ( )) µε g >, > και συνεχίζω όπως προηγούµενα. 17. να δείξετε ότι g, 4

5 5 a. g g. αν h = g θα δείξω ότι h, και µελετάµε την h ως προς τη µονοτονία και τα ακρότατα b. Να θυµάµαι όταν δεν ξέρω το πρόσηµο της f παραγωγίζω. 18. Για να δείξω µια απλή ανισότητα δύο µεταβλητών a. Εκµεταλλεύοµαι την µονοτονία συνάρτησης από προηγούµενο ερώτηµα και τον αντίστοιχο ορισµό b. Προσπαθώ να αποµονώσω τα α από τα β και επιλέγω κατάλληλη συνάρτηση (βγάζω το α και στη θέση του βάζω ) και µελετώ την f ως προς τη µονοτονία c. Από την αρχή βάζω οπου α το η όπου β το και δουλεύω όπως στην ανισότητα µιας µεταβλητής 19. ΒΑΣΙΚΟ: εν παραγωγίζω ανισώσεις!!!. Σταθερή συνάρτηση a. Συνήθως προσπαθω να δείξω ότι η παραγωγος της είναι σε διάστηµα εκτός αν προκύπτει άµεσα ότι f σταθερή. b. Για να δείξω ότι = g i. Θετω h = g και δείχνω ότι h =, ii. Η θέτω h =, g, και δείχνω ότι g h = 1, iii. Αν = g, τότε = g + c, iv. ΠΡΟΣΟΧΗ αν έχω ένωση διαστηµάτων έχω διαφορετικές σταθερές c. = = ce, c R 1. Μονοτονία συνάρτησης i. Εξετάζω το προσηµο της f ii. Σε περίπτωση πολλαπλού τύπου εξετάζω αν φ συνεχής στα σηµεία αλλαγής τυπου iii. Αν δεν µπορώ να παραγωγίσω δουλεύω µε ορισµό. Ακρότατα a. Βρίσκω πεδίο ορισµού και την παράγωγο της f b. Βρίσκω τις ρίζες της f ()= c. Κάνω πίνακα µεταβολών d. Χρησιµοποιώ το κριτήριο πρώτης παραγώγου e. Σε περίπτωση πολλαπλού τύπου εξετάζω αν f συνεχής στα σηµεία αλλαγής τύπου f. Να θυµαµαι 5

6 6 i. Στο µε = έχω ακρότατο µόνο αν έχω εναλλαγή πρόσηµου εκατέρωθεν του ii. Αν δεν υπάρχει η παράγωγος της f στο όµως η f αλλάζει πρόσηµο εκατέρωθεν του θα εχω ακρότατο αν f είναι συνεχής στο. iii. Να µην ξεχνώ τα άκρα διαστήµατος 3. θ.fermat a. αν γνωριζω µια ανισοισότητα και θελω να καταλήξω σε ισότητα b. όταν θέλω να δείξω ότι η παραγωγίσιµη f δεν εχει ακρότατα υποθέτω ότι εχει ακρότατο στο οπότε από θ.fermat ( ) = και µέσα από δοσµένη σχέση καταλήγω σε άτοπο c. δίνεται συνεχής f σε κλειστό [α,β] και το f([a,β])=[γ,δ] και f ( α) γ, δ και f ( β ) γ, δ και επειδή από θεωρηµα µεγιστης ελάχιστης τιµής η f θα εχει σίγουρα µέγιστη και ελάχιστη τιµή στο [α,β] αυτή δεν θα την εχει στα α,β αρα σε εσωτερικά σηµεία του (α,β) και ετσι από θ.fermat θα υπάρχουν 1 ( a, β ) : ( 1 ) = και ( a, β ) : ( ) = και συνθηκες για Rolle για την f. 4. Κυρτότητα a. Εξεταζω το προσηµο της f b. Για τα σηµεια καµπής θελω ( ) = και εναλλαγή πρόσηµου c. Επίσης η c f πρέπει να δέχεται εφαπτοµένη σε αυτό(βασικά για τις ασκήσεις µας αρκεί να είναι f παραγωγισιµη στο ) d. Αν f κυρτή στο και ε εφαπτοµένη της, τότε ε, e. Αν f κοίλη στο και ε εφαπτοµένη της, τότε ε, 5. Ασύµπτωτες a. κατακόρυφες,=a i. ψάχνω στα σηµεία όπου δεν ορίζεται η f,η στα άκρα διαστήµατος όπου f δεν είναι συνεχής ii. έχω την χ=α κατακόρυφη ασύµπτωτη όταν κάποιο από τα όρια lim η lim η lim είναι + η -. α α+ α b. Οριζόντια η y=β στο + lim = β + c. Οριζόντια η y=β στο lim = β d. Ψάχνω στο + και στο 6

7 7 e. Πλάγια ασύµπτωτη στο + η y=λ+κ lim ( ( λ+ κ)) = + f. Πλάγια ασύµπτωτη στο η y=λ+κ lim ( ( λ+ κ)) = g. Για να βρω την πλάγια ασύµπτωτη στο + βρίσκω lim = λ + και τότε η y=λ+κ είναι πλάγια ασύµπτωτη lim ( λ)) = κ + στο +. h. Αντίστοιχα η y=λ+κ είναι πλάγια ασύµπτωτη στο lim = λ lim ( λ)) = κ 6. κανόνας de L Hospital a. εφαρµόζεται µόνο στις µορφές ± η ± b. όταν δεν έχω αυτές τις µορφές µετατρέπω την µορφή µου σε αυτήν f g i. ( + ) fig = η fi g = 1 1 g f g f g= f (1 ) f ii. ( + ) -(+ ) f f g= g( 1) g iii. g g ln f g ln f f = e = e c. προσοχή στις προϋποθέσεις του θεωρήµατος i. εχω τη µορφή ± η ±? ii. µπορώ να παραγωγίσω? iii. Υπάρχει το όριο lim? g ( ) 7

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Αν θέλουμε να δείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή σε ένα διάστημα Δ αποδεικνύουμε ότι η είναι συνεχής στο Δ και ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤEΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο A. Έστω µια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστηµα. Αν f () > σε κάθε εσωτερικό σηµείο του, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, B ΜΕΡΟΣ ( 2.8-2.10)

Δ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, B ΜΕΡΟΣ ( 2.8-2.10) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, B ΜΕΡΟΣ (.8 -.0) Δημήτρης I. Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, 9 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7)

Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2.1-2.7) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α ΜΕΡΟΣ ( 2. - 2.7) Δημήτρης I. Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατεύθυνσης Γ ΛΥΚΕΙΟΥ θεματα Α-Β-Γ-Δ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ENOTHTA ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3-4 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΘΕΜΑ Α) 5-7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΘΕΜΑ Β)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÏÑÏÓÇÌÏ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÏÑÏÓÇÌÏ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ Β 6 ΜΑΪΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α Θεωρία (θεώρ Frmat) σχολικό βιβλίο, σελ 6-6 Α Θεωρία (ορισµός) σχολικό βιβλίο, σελ 8 Α3 ΘΕΜΑ Β α β γ δ ε Σ Σ Λ Λ Σ B Έχουµε από υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/5/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/5/2015 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β: . Σχολικό βιβλίο σελ.9. Σχολικό βιβλίο σελ.88 3. Σχολικό βιβλίο σελ.5. α) Λ Β. β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 5/5/5 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΘΕΜΑ Α: ΘΕΜΑ Β: Έστω z=+yi. Κάνοντας πράξεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 4 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 16 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ Β 6 ΜΑΪΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α Θεωρία (Θεώρ Frmat) σχολικό βιβλίο σελ 6-6 Α Θεωρία (Ορισµός) σχολικό βιβλίο σελ 8 Α3 ΘΕΜΑ Β α β γ δ ε Σ Σ Λ Λ Σ B Έχουµε από υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ ο Α. α Έστω μια συνάρτηση, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Να αποδείξετε ότι, αν > σε κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011.

ΘΕΜΑ: ιαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηµατικών Γ τάξης Ηµερήσιου και τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012 Μαθηματικά Γ Λυκείου Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων 5/5/ Έκδοση Α Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ( mac964@gmail.com) Αθήνα (λίγο πριν τις εκλογές) Επαναληπτικές ασκήσεις που φιλοδοξούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μονοτονία & Ακρότατα Συνάρτησης

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μονοτονία & Ακρότατα Συνάρτησης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μονοτονία & Ακρότατα Συνάρτησης 1. Ποιους ορισμούς πρέπει να ξέρω για τη μονοτονία ; Πότε μια συνάρτηση θα ονομάζεται γνησίως αύξουσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα