EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ"

Transcript

1 EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. κε Γεκφζηα Πξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ Σηκή Γηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ θαηεγνξία «Δπηηήξεζεο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ζα απμεζεί κέρξη ,50 κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία θαη ηηκήο δηάζεζεο 0,30 γηα θάζε κία κεηνρή, ζε αλαινγία 15 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 2 παιαηέο κεηνρέο. Γηα ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο, επνκέλσο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ησλ ηπρψλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ, εάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε 29 Ννεκβξίνπ 2013

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ Κίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Τπεχζπλα Πξφζσπα Σαθηηθνί Οξθσηνί Διεγθηέο - Λνγηζηέο Εθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2010, 2011, 2012 θαη έθζεζε επηζθφπεζεο πεξηφδνπ Δπηιεγκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Υξήζεσλ θαη πεξηφδνπ Φνξνινγηθνί Έιεγρνη Εηαηξίαο Ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Κνηλνχ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν Σχληνκν Ιζηνξηθφ Επελδχζεηο Επελδχζεηο Χξήζεσλ θαη πεξηφδνπ Τξέρνπζεο θαη Σθνπνχκελεο Επελδχζεηο Επηρνξεγήζεηο Πιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο Σνκέαο Σειεπηθνηλσληψλ Σνκέαο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο πλδηαζηηθέο ππεξεζίεο (Τπεξεζίεο 3play) Marketing Γίθηπν πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο Δμππεξέηεζε πειαηψλ Σερληθή ππνδνκή Σειεπηθνηλσλίεο Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο πλδξνκεηηθήο πιαηθφξκαο FMH Έξεπλα θαη Αλάπηπμε Νέεο δξαζηεξηφηεηεο/πξντφληα Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Οκίινπ Δηαηξίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδφηξηα: Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε εθδφηξηα: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Forthnet FORTHNET ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΟΤΛΣΗΣΟΗ (MULTICHOICE) ΔΛΛΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΝΔΣΜΔD N.V INTERVISION (SERVICES) B.V Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία - Δγθαηαζηάζεηο Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο & εμνπιηζκφο Αζθαιηζηηθέο Καιχςεηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Λεηηνπξγίαο - ήκαηα Άδεηεο εθκεηάιιεπζεο Άδεηεο Forthnet A.E

3 «FORTH-CRS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΥΔΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΛΖ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Forth-CRS «FORTHNET ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «FORTHNET MEDIA HOLDINGS SA» ΜΟΤΛΣΗΣΟΗ (MULTICHOICE) ΔΛΛΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ήκαηα Ννκνζεηηθφ πιαίζην Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο πλδξνκεηηθή Σειεφξαζε εκαληηθέο πκβάζεηο Σπκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ Σεκαληηθέο Σπκβάζεηο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ 809/2004 ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Σπκβάζεηο Χξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο Δαλεηαθέο Σπκβάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, ηηο Τπνρξεψζεηο, ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Εηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Χξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Χξήζεσλ 2010, 2011 θαη Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ 2010, 2011 θαη Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηακεηαθψλ ξνψλ Οκίινπ Forthnet γηα ηηο ρξήζεηο Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο Οκίινπ Forthnet γηα ηηο ρξήζεηο Χξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Πεξηφδνπ Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ πεξηφδνπ Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηφδνπ Χξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο Καζαξήο Θέζεο ηεο πεξηφδνπ Πιεξνθνξίεο γηα ηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ Forthnet Πεξηνξηζκνί ζηε Χξήζε Κεθαιαίσλ εκαληηθέο αιιαγέο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξίαο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο Σάζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε Δλδννκηιηθέο πκβάζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζε επίπεδν Μεηξηθήο θαη Οκίινπ Χξήζεσλ 2010, 2011,2012 θαη πλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλψηεξα Γηνηθεηηθά ηειέρε

4 Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην Εθπξνζψπεζε Αλψηεξα Δηνηθεηηθά Σηειέρε Επηηξνπέο Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηηξνπή Σηξαηεγηθήο Επηηξνπή Αλάδεημεο Αλψηαησλ Δηνηθεηηθψλ Σηειερψλ θαη Ακνηβψλ Επηηξνπή Πξνκεζεηψλ Δειψζεηο κειψλ Δηνηθεηηθψλ, Δηαρεηξηζηηθψλ θαη Επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη Αλψηεξσλ Δηνηθεηηθψλ Σηειερψλ Ακνηβέο θαη Οθέιε Μεηνρέο ηεο Εηαηξίαο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Δηνηθεηηθψλ, Δηαρεηξηζηηθψλ θαη Επνπηηθψλ νξγάλσλ θαη απφ Αλψηεξα Δηνηθεηηθά Σηειέρε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Σπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο 3016/2002 θαη 3693/ Σπκκφξθσζε κε ην άξζξν 43 α ηνπ θ.λ. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3873/2010 (ππαγσγή ζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) Πξνζσπηθφ Μεηνρηθή χλζεζε Πξφζζεηεο Πιεξνθνξίεο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Εμέιημε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Ιδξπηηθή πξάμε θαη Καηαζηαηηθφ Σθνπφο ηεο Εηαηξίαο Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Εηαηξίαο Ειεγθηέο Απνθιίζεηο απφ ηνλ Κ.Ν.2190/ ΖΜΔΗΧΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη πλνιηθφ Καζαξφ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Υξένο ηνπ Οκίινπ Forthnet Λφγνη Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη Υξήζε Κεθαιαίσλ πκθέξνληα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ Όξνη Αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Γήισζε Βαζηθψλ Μεηφρσλ Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Πξνεγγξαθήο Απνθνπή Δηθαηψκαηνο Δηαδηθαζία άζθεζεο Δηθαησκάησλ Πξνηίκεζεο Δηθαίσκα πξνεγγξαθήο Κάιπςε / Δπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο Πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Μεηνρέο ηεο Δθδφηξηαο Γεληθά Δηθαηψκαηα Μεηφρσλ Φνξνινγία κεξηζκάησλ Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ Φφξνο Γσξεάο θαη Κιεξνλνκηάο Φνξνιφγεζε Γαλεηζκνχ Μεηνρψλ Μείσζε Γηαζπνξάο Αξαίσζε (Dilution) Γαπάλεο Έθδνζεο Γισζζάξην - Οξνινγία

5 1. ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ θάησζη εηζαγσγή ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Πεξηιεπηηθνχ εκεηψκαηνο. Οη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηα Πεξηιεπηηθά εκεηψκαηα, νξίδνληαη σο «ηνηρεία». Σα ηνηρεία απηά αξηζκνχληαη ζε Σκήκαηα A E (A.1 E.7). Σν παξφλ Πεξηιεπηηθφ εκείσκα πεξηέρεη φια ηα ηνηρεία ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο πεξίιεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλεηέο αμίεο θαη ζηνλ Δθδφηε. Δπεηδή θάπνηα ηνηρεία δελ απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θελά ζηελ αξίζκεζε θάπνησλ ηνηρείσλ. Παξφηη ελδέρεηαη γηα έλα ηνηρείν λα απαηηείηαη λα εηζαρζεί ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηνπ Δθδφηε, είλαη πηζαλφ λα κε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ηνηρείν απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζην Πεξηιεπηηθφ εκείσκα κε ηελ αλαθνξά «δελ ζπληξέρεη». Δλφηεηα A Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο A.1 Πξνεηδνπνίεζε: ην παξφλ Πεξηιεπηηθφ Σεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη φηη απνηειεί εηζαγσγή ηνπ Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ. ν επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ ζε θηλεηέο αμίεο ζηελ εμέηαζε ηνπ Ελεκεξσηηθνχ Δειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ αμίσζε ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ελεκεξσηηθφ Δειηίν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο, θαη αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην Πεξηιεπηηθφ Σεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν εάλ ην Πεξηιεπηηθφ Σεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ Ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο. B.1 Νφκηκε θαη εκπνξηθή επσλπκία ηνπ εθδφηε. B.2 Έδξα θαη λνκηθή κνξθή ηνπ εθδφηε, λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο ελεξγεί ν εθδφηεο θαη ρψξα ζχζηαζεο. B.3 Πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ηξερνπζψλ πξάμεσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε - θαη ζρεηηθνί θχξηνη παξάγνληεο αλαθέξνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πσιήζεθαλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ Δλφηεηα B Δθδφηεο θαη ελδερφκελνο εγγπεηήο Ζ λφκηκε επσλπκία ηνπ Δθδφηε είλαη «EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ.» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «FORTHNET A.E.». Έδξα ηεο Δηαηξίαο νξίζζεθε ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Φ.Δ.Κ.: 6718/ ) θαη ηα γξαθεία ηεο βξίζθνληαη ζην Δπηζηεκνληθφ & Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο, ζηελ πεξηνρή Βαζηιηθά Βνπηψλ. Ζ δηνηθεηηθή έδξα ηεο Δηαηξίαο θαη ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία βξίζθνληαη ζηελ Παιιήλε Αηηηθήο, πξνέθηαζε νδνχ Μάλεο, ζέζε Κάληδα, Σ.Κ Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ Κεθαιαηαγνξάο φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ελδεηθηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ησλ Ν.3016/2002, Ν.3340/2005, Ν.3401/2005, Ν.3371/2005 θαη Ν.3556/2007, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη εκπνξηθή θαη εηαηξηθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ ε Δηαηξία ππάγεηαη ζην λνκνζεηηθφζεζκηθφ πιαίζην πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλδξνκεηηθψλ ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη: - ηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Internet (internet), ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, κηζζσκέλεο γξακκέο (γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ) θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. - ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αζιεηηθνχ, θηλεκαηνγξαθηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ςεθηαθψλ δνξπθνξηθψλ θαη επίγεησλ αλαινγηθψλ κέζσλ ζηελ Διιάδα. 5

6 B.4α θπξηφηεξσλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθδφηεο. Πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξφζθαησλ ηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. Οη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ κηιν έρνπλ σο εμήο: H παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ην δπζκελέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ζπκπίεζε ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ην ελ ιφγσ πεξηβάιινλ θαη θάησ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο ηεο ζηηο αγνξέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε λέεο αγνξέο. Σν α εμάκελν ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε κε απφιπηε επηηπρία ην ιαλζάξηζκα ηεο λέαο ππεξεζίαο Nova 3Play φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ Οκίινπ, δεκηνχξγεζε κηα λέα πξννπηηθή, ε νπνία αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη λέαπεξηζψξηα αλάπηπμεο ζηνλ κηιν. Ζ δπλακηθή ηεο λέαο απηήο πξννπηηθήο απνηππψλεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο ην α εμάκελν ηνπ 2013 (θαηά 12,8% ζε ζρέζε κε ην α εμάκελν ηνπ 2012), ηάζε ε νπνία αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ην β ηξίκελν ζνλ αθνξά ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ γηα ην 2013 εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ κείσζε θαζψο ην κέζν έζνδν αλά ζπλδξνκεηή εθηηκάηαη φηη ζα ππνρσξήζεη, σο απνηέιεζκα ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. ζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ, νη πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πνπ θαηαβιήζεθαλ ην 2011 θαη ην 2012, ζπλερίδνληαη ην 2013 κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ελ γέλεη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ, ρσξίο κείσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σειεπηθνηλσλίεο Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαη ν κηινο παξνπζίαζε κεγάιε αλάπηπμε. Σα ηειεπηαία ηξίκελα σζηφζν, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ απηφλνκσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ έρεη κεησζεί ελψ ζπλερψο έδαθνο θεξδίδνπλ νη ζπλδπαζηηθέο ππεξεζίεο, είηε ζπλδπαζκνχ θηλεηήο-ζηαζεξήο-internet, είηε ζηαζεξήο-internet-pay TV ηνκέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ν κηινο. Ο πςειφο αληαγσληζκφο ζε κία αγνξά κε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, εμαηηίαο ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, νδεγεί κεζνκαθξνπξφζεζκα ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ εζφδνπ αλά πειάηε (ARPU), κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ Οκίινπ. Παξφια απηά ε Forthnet πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ην έζνδφ αλά πειάηε δηαθνξνπνηψληαο ηε ζέζε ηεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ κε ην ιαλζάξηζκα λέσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππεξεζία Nova 3Play επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δηαηήξεζε ησλ θεξδνθφξσλ θαη πηζηψλ πειαηψλ. ζνλ αθνξά ηηο Τπεξεζίεο πξνο Δηαηξηθνχο Πειάηεο θαη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ν κηινο ζα επηδηψμεη θπξίσο ηελ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηφθηεησλ ππνδνκψλ, κεηαθέξνληαο ζπζηεκαηηθά πειαηνιφγην απφ θπθιψκαηα ηξίησλ παξφρσλ ζην ηδηφθηεην δίθηπν, κε ζηφρν ηε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο. Παξάιιεια, ζα εληαηηθνπνηεζνχλ νη πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ εζηηαζκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Θεηηθφ παξάγνληα, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο δηθηχνπ έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πινπνηεζεί θαη πιένλ βαίλνπλ κεηνχκελεο. Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ Οκίινπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο είλαη ε ζπλερηδφκελε ξχζκηζε ηνπ θπξίαξρνπ παξφρνπ, ηφζν ζηηο ηηκέο ιηαληθήο, φζν θαη ζε απηέο ηεο ρνλδξηθήο. 6

7 πλδξνκεηηθή Σειεφξαζε Ο κηινο αληηκεησπίδεη πιένλ ηνλ ΟΣΔ θαη ζηελ αγνξά pay ΣV, ζηελ νπνία εηζήιζε θαη κε δνξπθνξηθή πιαηθφξκα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν ιαλζάξηζκα ηεο ππεξεζίαο Nova3Play πξνβιέπεηαη λα είλαη ν βαζηθφο άμνλαο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξίαο ζηηο ππεξεζίεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, πξνζθέξνληαο αμηφπηζηε επηθνηλσλία θαη πνηνηηθή ςπραγσγία ζε πξνζηηή ηηκή. Ζ απήρεζε ηεο ππεξεζίαο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 επηβεβαηψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα δηαθνξνπνίεζε θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Ζ πξφζθαηε επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Super League κέρξη ην 2017 εμαζθάιηζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο Δηαηξίαο, ηε δεκνθηιέζηεξε αζιεηηθή δηνξγάλσζε γηα ηνπο Έιιελεο θηιάζινπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Basket League, ηελ αλαλέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Volley League αιιά θαη ηηο θνξπθαίεο Δπξσπατθέο δηνξγαλψζεηο UEFA Champions League, UEFA Europa League θαη Euroleague-Basketball εληζρχεηαη ην απνθιεηζηηθφ αζιεηηθφ πεξηερφκελν ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Σέινο, γηα ην 2013 ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ απνηειεί ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ ζε άιια κέζα (π.ρ. δηαδίθηπν). Γηα παξάδεηγκα, ζα ελεξγνπνηεζεί δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα WebTV (DRM based) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ κεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ κέζσ Web (Over The Top platform). B.5 Εάλ ν εθδφηεο είλαη κέινο νκίινπ, πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζε απηφλ ν εθδφηεο. χκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δελ ππάξρεη θάπνηα γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο λα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, ζεηηθά ή αξλεηηθά, αλαιχνληαη ζην θεθάιαην 2 «Παξάγνληεο Κηλδχλσλ». Ζ FORGENDO LIMITED ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 41,27%, θαη ελνπνηεί ηελ Δηαηξία ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο Ζ Forgendo Ltd είλαη εηαηξία κε έδξα ηελ Κχπξν. Ζ εηαηξία έρεη ζπζηαζεί σο joint venture αλάκεζα ζηελ GO plc (50%) θαη ηελ Emirates International Telecommunications (Malta) Ltd (50%) θαη ζαλ κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Forthnet Α.Δ. κε πνζνζηφ 41,27%. Απψηεξνο κέηνρνο ηεο Forgendo Ltd είλαη ε εηαηξία Dubai Holding LLC. Ζ εηαηξία Dubai Holding LLC, ηδξπζείζα ην 2004 κε έδξα ην Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, είλαη πνιπεζληθή εηαηξεία επελδπηηθψλ ζπκκεηνρψλ κε δξαζηεξηφηεηα ζε 24 θξάηε. Ζ εηαηξία απαζρνιεί εξγαδνκέλνπο απφ 121 εζληθφηεηεο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηεο αζθείηαη κέζσ δχν κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ: ηνλ κηιν Dubai Holding Commercial Operations (DHCOG) θαη ηνλ κηιν Dubai Holding Investment (DHIG). Ο κηινο Dubai Holding Commercial Operations (DHCOG) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο εζηίαζεο, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ, ησλ αθηλήησλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Οη σο άλσ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ Dubai Holding Commercial Operations αζθνχληαη κέζσ ησλ ηεζζάξσλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπ κνλάδσλ: Jumeirah Group, TECOM Investments, Dubai Properties Group θαη Emirates International Telecommunications. Ο κηινο Dubai Holding Investment (DHIG) επνπηεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην νηθνλνκηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Dubai Holding, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επελδχζεηο θαη παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ σο άλσ δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ησλ Dubai Group θαη Dubai International Capital. Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζηηο θάησζη εηαηξίεο: 7

8 Δηαηξία Έδξα ρέζε ζπκκεηνρήο Π. Φάιεξν, Αηηηθήο, Forth CRS Α.Δ. Διιάδα Πνζνζηφ ,31% Telemedicine TechnologiesS.A. Παξίζη - Γαιιία Άκεζε 24,90% Καιιηζέα Αηηηθήο, Forthnet Media Holdings S.A. Διιάδα 100% Δθθαζαξίζεηο Αθηνπινταο Α.Δ. (1) Αζήλα Intervision (Services) B.V. Οιιαλδία 100% NetMed N.V. Οιιαλδία 100% Multichoice Διιάο A.E. Διιάδα 96,39% Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (2) Λνπμεκβνχξγν 100% Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (3) Λνπμεκβνχξγν 100% Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd (4) Κχπξνο 69,02% Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd (5) Κχπξνο 35,19% Κάληδα Αηηηθήο, NetMed A.E. Διιάδα Έκκεζε 100% (1) (2) (3) (4) (5) Τέζεθε ηελ ππφ εθθαζάξηζε θαη ε δηαγξαθή ηεο απφ ην ΜΑΕ νινθιεξψζεθε ηελ Τέζεθε ηελ ππφ εθθαζάξηζε Τέζεθε ηελ ππφ εθθαζάξηζε Τέζεθε ηελ ππφ εθθαζάξηζε Τέζεθε ηελ ππφ εθθαζάξηζε 51% Β.6 - Σην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, ην φλνκα θάζε πξνζψπνπ ην νπνίν θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδφηε πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ εθδφηε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ην πξφζσπν απηφ. - Δηεπθξηλίδεηαη εάλ νη θχξηνη κέηνρνη ηνπ εθδφηε θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ. - Να αλαθεξζεί εάλ θαη απφ πνηνλ ν εθδφηεο θαηέρεηαη ή ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζην βαζκφ πνπ ν εθδφηεο γλσξίδεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη λα πεξηγξαθεί ε θχζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο , είλαη ε αθφινπζε: Μέηνρνο ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Αξηζκφο Αξηζκφο Γηθαησκάησλ κεηνρψλ Φήθνπ (βάζεη ηνπ λφκνπ 3556/2007) % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (βάζεη ηνπ λφκνπ 3556/2007) Forgendo Limited (1) ,27% Zesmero Limited (2) ,04% Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ,20% Δπελδπηηθφ θνηλφ ,49% χλνιν ,00% (1) Η FORGENDO, εηαηξία κε έδξα ηελ Κχπξν, αλήθεη θαηά 50% ζηε GO PLC, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε εηαηξία ζηε Μάιηα θαη πάξνρνο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, θαη θαηά 50% ζηελ Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (EITML), ε νπνία είλαη εηαηξία ζπκκεηνρψλ εηδηθνχ ζθνπνχ έρεη ζπζηαζεί θαη ειέγρεηαη απφ ηελ Emirates International Telecommunications LLC (ΕΙΤL), ε νπνία έρεη έδξα ην Νηνπκπάη θαη απνηειεί ην βαζηθφ ππιψλα επελδχζεσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο γηα ηελ Dubai Holding. Η ΕΙΤML θαηέρεη επίζεο ην 60% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο GO PLC, έρεη δηθαίσκα λα δηνξίδεη 5 απφ ηα 9 κέιε ηνπ ΔΣ ηεο GO PLC θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη λνκηθά αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο GO PLC. Επνκέλσο απψηεξνο ειέγρσλ ηεο Forgendo είλαη ε EITL. (2) Η Zesmero Limited, εηαηξία κε έδξα ηελ Κχπξν, αλήθεη θαηά πνζνζηφ 100% ζηελ επίζεο θππξηαθή εηαηξία Fine Life Services Ltd, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλήθεη θαηά πνζνζηφ 100% ζηελ επίζεο θππξηαθή εηαηξία Fine Life Limassol Ltd. Η Fine Life Limassol Ltd ειέγρεηαη θαηά πνζνζηφ 75% απφ ηελ εηαηξεία Fine Life Group Ltd, BVI θαη ε ηειεπηαία ειέγρεηαη θαηά πνζνζηφ 100% απφ ην θπζηθφ πξφζσπν Fotos Pittadjis.. Ζ Δηαηξία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο, ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο. Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο θαηέρνπλ ηφζα δηθαηψκαηα ςήθνπ φζεο θαη νη κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ. Κάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ζπλεπάγεηαη έλα δηθαίσκα ςήθνπ. Ο αξηζκφο ησλ ςήθσλ κεηφρνπ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ αζθνχληαη κφλν ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. Οη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο δηαζέηνπλ ηφζα δηθαηψκαηα ςήθνπ φζα θαη ν αξηζκφο κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ.. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηζάξηζκα πξνο ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ. Ζ Δηαηξία δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο αζθείηαη αλαινγηθά κε ηηο κεηνρέο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηέρεη έθαζηνο κέηνρνο. H Eηαηξία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 8 κέιε, ην νπνίν έρεη εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. ην παξφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ ηέζζεξα (4) κε εθηειεζηηθά κέιε απφ ην ζχλνιν ησλ νθηψ (8) κειψλ, ηα νπνία είλαη ζπλδεφκελα κε ηε Forgendo. Δπηπιένλ, θάπνηα εθ ησλ σο άλσ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο Δπηηξνπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο Δηαηξίαο. ην βαζκφ πνπ ε Δηαηξία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο 8

9 ηεο θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα λα δηαζθαιηζηεί, δελ αζθείηαη κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ. Καλείο εθ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βάζεη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, σο αζθψλ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ηεο Δηαηξίαο. Ζ Forthnet δειψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ απφ γλσζηνπνίεζε ηεο Largo Limited, ε θαηά 100% απψηεξε ζπγαηξηθή ηεο, Wind Διιάο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ. ( Wind ), απέθηεζε δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο (call option) κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Forthnet πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 27,04% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Forthnet. Πεξαηηέξσ, γλσζηνπνηήζεθε φηη: α) ε απφθηεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο (call option) ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Wind θαη ηεο Zesmero Limited, ε νπνία θαη θαηέρεη ηηο ζρεηηθέο κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ, δπλάκεη ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Wind θαη ηεο Zesmero Limited ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2013, β) Σν σο άλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ κπνξεί λα αζθεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο απφ ηα κέξε, ήηνη απφ ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2014 θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Δπηπιένλ, ε Forthnet δειψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ απφ ζπκπιεξσκαηηθή γλσζηνπνίεζε ηεο Zesmero Limited, ε ηειεπηαία έρεη δηθαίσκα πξναίξεζεο πψιεζεο (put option) ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ζηε Forthnet ζηε Wind, ην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην σο άλσ δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο (call option), δειαδή κεηά απφ ηελ παξέιεπζε δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ 18ε Ηνπιίνπ 2013 (εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο σο άλσ ζπκθσλίαο), ήηνη απφ ηελ θαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε Forthnet δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία δελ γλσξίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ απηήο, πιελ ηεο αλσηέξσ ζπκθσλίαο, κε ην πεξηερφκελν πνπ απηή γλσζηνπνηήζεθε, θαη αθνξά ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο ZESMERO LTD θαη Wind Διιάο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ.. B.7 Επηιεγκέλεο ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθδφηε, νη νπνίεο παξέρνληαη γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε ππνβνιή σζηφζν ησλ ηζνινγηζκψλ ηέινπο ρξήζεσο είλαη αξθεηή γηα λα πιεξνχηαη ε απαίηεζε πεξί ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθδφηε Δπηιεγκέλα ηνηρεία Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ζε ρηι Κχθινο εξγαζηψλ Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (73.478) ( ) (56.389) Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ ( ) ( ) (80.165) Εεκηά κεηά απφ θφξνπο (Α) ( ) ( ) (86.828) Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ( ) ( ) (85.098) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (445) 631 (1.730) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) πγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) ( ) ( ) (86.828) Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ( ) ( ) (85.098) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (445) 631 (1.730) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (7,7267) (15,3750) (0,5475) Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (52.774) *Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) θαη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ ηε ρξήζε 2012 εκθάληζε κείσζε θαηά 2,3% ζε ζρέζε κε ην 2011 θαη δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο ηηκψλ πνπ πθίζηαηαη ε ιηαληθή αγνξά ηνζν ζε επίπεδν ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, φζν θαη ζε επίπεδν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Σν 2011 παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1,4% θαη αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ρξήζε 2010, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζπλδξνκεηψλ Οη δεκίεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε ρηι. ην 2012 απφ ρηι. ην 2011 θαη 9

10 θαη ησλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ρηι. ην Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε ρηι. ην 2012 έλαληη δεκηψλ ρηι. ην 2011 θπξίσο ράξε ζηηο πεξηνξηζκέλεο απνκεηψζεηο ππεξαμίαο πνπ ν Οκηινο πέηπρε λα δηαηεξήζεη ην Σε ρξήζε 2011, ν Οκηινο παξνπζίαζε δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ ρηι. έλαληη θεξδψλ ρηι. ην 2010, ιφγσ ηεο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο ηνπ Οκίινπ θαηά 128,5 εθαη. πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Διιεληθνχ θξάηνπο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ππεξαμίαο. Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο ην 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 θαη ρηι. ην Δπηιεγκέλα ηνηρεία Καηάζηαζεο Ηζνινγηζκνχ ζε ρηι ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Αζψκαηα πάγηα Τπεξαμία Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** χλνιν Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ηαηληψλ Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ *** χλνιν Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ χλνιν Δλεξγεηηθνχ Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (42.300) ( ) χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (38.414) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (35.642) ΠΑΘΖΣΗΚΟ Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηέο Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξ/ζκσλ δαλείσλ Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ χλνιν ππνρξεψζεσλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεψζεσλ *Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. **Ο ινγαξηαζκφο «ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο»,«άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο»,«δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηoνηθνλνκηθά ζηνηρεία» θαη «αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο». *** Ο ινγαξηαζκφο «ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «απνζέκαηα»,«πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο»,«απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο», «ρξεκ/θα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο», «παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα»,«ρξεκαηηθά δηαζέζηκα» θαη «δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο». **** Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο»,«βξαρππξφζεζκα δάλεηα»,«έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ», βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλακεηαδνηψλ»,«ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο»,«βξαρππξφζεζκν κέξνο ππνρξεψζεσλ απφ δηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ηαηληψλ»,«θφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη», θαη «δεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) θαη δεκνζηεπκέλεο 10

11 ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Σν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ θαη ρηι. ηελ Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ θαη ρηι. ηελ Ζ ελ ιφγσ αξλεηηθή κεηαβνιή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζηελ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, ιφγσ ηεο απζηεξήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Οκίινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ. Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζεκαληηθά ηελ θαη δηακνξθψζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα κεηά ηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ρηι. πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ην 2012 απφ ρηι. ην 2011 θαη ρηι. ην Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ζε ρηι χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (40.118) (53.319) (53.655) χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) (34.757) (32.471) (49.048) Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α)+(β)+(γ) (8.638) (43.130) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ *Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) θαη δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2010) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Οη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2012 αλήιζαλ ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 θαη ρηι. ην Οη ηακεηαθέο εθξνέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 θαη ρηι. ην Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2012 αλήιζαλ ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 θαη ρηι. ην Οη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ ην 2012 θαηέγξαςαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θπξίσο ράξε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηηο ρακειφηεξεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο. Οη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο νδήγεζαλ ηα θαζαξά ηακεηαθά δηαζέζηκα ζε αχμεζε 4,8 εθ. ζεκαληηθά βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ επηδείλσζε πνπ είραλ θαηαγξάςεη ην

12 Δπηιεγκέλα ηνηρεία Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ζε ρηι. Κχθινο εξγαζηψλ Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (14.987) (19.204) Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (26.184) (34.606) Εεκηά κεηά απφ θφξνπο (Α) (28.774) (33.507) Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο (28.122) (33.136) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (652) (371) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0 0 πγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β) (28.774) (33.507) Μεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο (28.122) (33.136) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (652) (371) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (2,1711) (2,5583) Κέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) *Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηελ πεξίνδν κεηψζεθε θαηά 7,5% θαη δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ πεξίνδν Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ηελ ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ πνπ πθίζηαηαη ε ιηαληθή αγνξά. Οη δεκίεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 ζε ρηι. απφ ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ Ζ κείσζε ησλ εζφδσλ, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνθσδηθνπνηεηψλ, αληηζηαζκίζηεθαλ κε ηελ ζπκπίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ ηελ πεξίνδν Χο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο βειηηψζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 απφ ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ Σα Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. ηελ πεξίνδν απφ ρηι. ηελ Ζ απμεκέλε απφθηεζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ, ε πηψζε ηνπ κέζνπ εζφδνπ αλά ζπλδξνκεηή, θαζψο θαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνθσδηθνπνηεηηθψλ παιαηάο γεληάο κε λένπο, νδήγεζαλ ζε πηψζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ θαη απνζβέζεσλ ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ

13 Δπηιεγκέλα ηνηρεία Καηάζηαζεο Ηζνινγηζκνχ ζε ρηι (*αλαζεσξεκέλν) ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Αζψκαηα πάγηα Τπεξαμία Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** χλνιν Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ηαηληψλ Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ *** χλνιν Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ χλνιν Δλεξγεηηθνχ Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (69.892) (41.717) χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (66.006) (37.831) Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (63.717) (35.059) ΠΑΘΖΣΗΚΟ Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Πξνκεζεπηέο Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξ/ζκσλ δαλείσλ Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ χλνιν ππνρξεψζεσλ χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεψζεσλ * Αλαπξνζαξκνζκέλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΔΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Εξγαδνκέλνπο». **Ο ινγαξηαζκφο «ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο», «άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο»,«δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηoνηθνλνκηθά ζηνηρεία» θαη «αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο». *** Ο ινγαξηαζκφο «ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «απνζέκαηα», «πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο», «απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο», «ρξεκ/θα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο», «παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα», «ρξεκαηηθά δηαζέζηκα» θαη «δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο». **** Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο»,«βξαρππξφζεζκα δάλεηα»,«έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ»,«β ξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλακεηαδνηψλ»,«ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο», «βξαρππξφζεζκν κέξνο ππνρξεψζεσλ απφ δηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ηαηληψλ»,«θφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη», θαη «δεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». ***** Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Σν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 απφ ρηι. ην Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή νθείιεηαη ζηηο απνζβέζεηο επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν κηινο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 απφ ρηι. ηελ θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο θαζαξήο αμίαο δηθαησκάησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο κείσζεο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ιφγσ απνπιεξσκήο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ κεηψζεθε ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δεκηψλ εηο λένλ ζε ρηι. απφ ρηι. 13

14 Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ζε ρηι χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (11.128) (19.819) χλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) (26.806) (15.986) Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ (α)+(β)+(γ) (15.732) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ *Τπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Πεγή: Δεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ κε βάζε ηα Δ.Π.Χ.Α. απφ ηελ Εηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Οξθσηφ Ειεγθηή Λνγηζηή. Οη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πξψην εμάκελν 2013 αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ην πξψην εμάκελν 2012, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ, ηνπ απμεκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνθσδηθνπνηεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ. Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 θπξίσο ιφγσ ηεο απνδέζκεπζεο ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο θαη κείσζεο ησλ αγνξψλ παγίσλ. Οη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012, νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ απνπιεξσκή καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαηά ρηι. B.8 Οη επηιεγκέλεο θχξηεο άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, νη άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. B.9 Όηαλ γίλεηαη πξφβιεςε ή εθηίκεζε θεξδψλ, δειψλεηαη ην πνζφ. B.10 Πεξηγξαθή ηεο θχζεο ηπρφλ επηθπιάμεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ γηα ηηο ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Γε ζπληξέρεη Γε ζπληξέρεη ηελ έθζεζε επηζθφπεζεο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξθφξεζεο πεξηφδνπ αλαθέξεηαη ην θάησζη ζέκα έκθαζεο. «Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηελ έθζεζε επηζθφπεζεο καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε εκείσζε 3 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2013, (α) ν κηινο θαη ε Δηαηξία δε βξίζθνληαλ ζε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ζπκβάζεηο, (β) ην ζχλνιν ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίζηεθαλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη, (γ) ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζνπλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. πσο πεξαηηέξσ 14

15 αλαθέξεηαη ζηε εκείσζε 3, (i) ε ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, (ii) ε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη (iii) ε επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ θαη εμαξηψληαη απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. Καηά ζπλέπεηα, νη αλσηέξσ ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.» B.11 Εάλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ εθδφηε δελ επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ εθδφηε πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί επεμήγεζε. Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζα απαηηεζνχλ πξφζζεηα θεθάιαηα χςνπο 323 εθ. επξψ πεξίπνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ε Δηαηξία έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: α) Βξίζθεηαη ήδε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ. Ο κηινο ζχκθσλα κε ην ΤΟΓ θαη ΝΟΓ, δελ είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο κε απνηέιεζκα ην ζχλνιν ησλ ΤΟΓ θαη ΝΟΓ λα αλαηαμηλνκεζεί σο βξαρππξφζεζκν. Ο κηινο ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2013, κε δεδνκέλν φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ησλ ΤΟΓ θαη ΝΟΓ ζπκθσλήζεθαλ ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην, έζηεηιε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο. Οη δαλείζηξηεο ηξάπεδεο δήηεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί αλεμάξηεηε επηζθφπεζε επηρεηξεκαηηθoχ ζρεδίνπ (Independent Business Review) ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη εηδηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο (financial due diligence) ν νπνίνο λα θαιχπηεη ηζηνξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ γηα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Σνλ Μάην ηνπ 2013 ε Δηαηξεία απέζηεηιε ζηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ηελ έθζεζε αλεμάξηεηεο επηζθφπεζεο επηρεηξεκαηηθoχ ζρεδίνπ (independent business review,) ε νπνία πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη επηζθφπεζε ηεο πξφηαζεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηελ έθζεζε εηδηθνχ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ (financial due diligence). ηηο 7 Απγνχζηνπ 2013 έγηλε δεθηφ απφ ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ην αίηεκα αλνρήο (waiver) ηνπ Οκίινπ, πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1 Ηνπιίνπ 2013 έσο 30 επηεκβξίνπ 2013, γηα ηα παξαθάησ: 1. Σνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ ΤΟΓ θαη ησλ ΝΟΓ ηεο Forthnet A.E. θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδνκεηψλ πνπ απαηηείηαη απφ ηα ΝΟΓ, πνπ δελ βξίζθνληαλ ζε ζπκκφξθσζε. 2. Σελ πιεξσκή δφζεο χςνπο 12,5 εθαη. ησλ δαλείσλ ηεο Forthnet Media Holdings Α.Δ. πνπ ήηαλ πιεξσηέα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2013, ελψ δελ ρνξεγήζεθε απαιαγή (waiver) γηα ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδνκεηψλ ησλ δαλείσλ απηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. ηηο 30 επηεκβξίνπ 2013, ε Δηαηξία έζηεηιε επηζηνιή πξνο ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο κε αηηήκαηα: 1. Σελ επέθηαζε ηεο ρνξεγεζείζαο ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο Forthnet Media Holdings Α.Δ γηα απνπιεξσκή θεθαιαίνπ 12,5 εθαη., έσο 31 Γεθεκβξίνπ Σελ ρξνληθή παξάηαζε έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ηεο ππνρξέσζεο ηεο εηαηξίαο Forthnet Α.Δ. γηα απνπιεξσκή θεθαιαίνπ 10,0 εθαη. ηηο έγηλε δεθηφ απφ ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ην απφ αίηεκα αλνρήο (waiver) ηεο Δηαηξείαο γηα ηα παξαθάησ: Σε ρξνληθή παξάηαζε ηξηψλ κελψλ (έσο ) ηεο ππνρξέσζεο απνπιεξσκήο δφζεο θεθαιαίνπ 12,5 εθ. πιεξσηέαο απφ (εθ παξαηάζεσο) γηα ην δάλεην ηεο Forthnet Media Holdings. Σε ρξνληθή παξάηαζε ηξηψλ κελψλ (έσο ) ηεο ππνρξέσζεο 15

16 απνπιεξσκήο δφζεο θεθαιαίνπ 10,0 εθ. πιεξσηέαο απφ γηα ην δάλεην ηεο Forthnet ΑΔ, ππφ ηνλ φξν ηεο θαηαβνιήο waiver fee πνζνχ 50 ρηι., ήηνη 0,5% επί ηνπ πνζνχ ηεο κεηαηηζέκελεο δφζεο. Ζ Δηαηξία δε δχλαηαη λα εθηηκήζεη ην ρξνληθφ νξίδνληα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ. Ζ κεηξηθή Δηαηξία θαη ν κηινο εμππεξεηνχλ ζπζηεκαηηθά θαη εκπξφζεζκα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηαβνιήο ηφθσλ ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ. Απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαθηηθήο απηήο ζπκπεξηθνξάο, ε Δηαηξία δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ ηαθηηθή αλαλέσζε ησλ εκεξνκεληψλ θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ. Να ζεκεησζεί φηη ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2011 είρε πξαγκαηνπνηεζεί, κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηα Μαθξνπξφζεζκα Γάλεηα. Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο σο άλσ αλαρξεκαηνδφηεζεο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απαηηνπκέλνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ, θαη β) απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο έσο 29,1 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2014, πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο, αιιά θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηνπ βάζεο. Γηα ηελ σο άλσ αχμεζε δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο θαη σο εθ ηνχηνπ, εάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ηνπ πνζνχ θάιπςεο ηεο αχμεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη. ηα πιαίζηα ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε Forgendo Ltd, σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο (πνζνζηφ 41,27%), δήισζε ζηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξία (α) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα νινθιεξσζεί θαη (β) γηα πεξίνδν έμη κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ ζην Υ.Α., ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θπξίαξρσλ θαηά ην ρξφλν εθείλν νηθνλνκηθψλ πεξηζηάζεσλ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θπξίαξρσλ θαηά ην ρξφλν εθείλν νηθνλνκηθψλ πεξηζηάζεσλ, ε Forgendo Ltd αζθψληαο ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πξνηίζεηαη λα ζπλεηζθέξεη πνζφ χςνπο ησλ 12,03 εθαη. Παξάιιεια, ε Δηαηξία ζα ζπλερίζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ζα επηδηψμεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ψζηε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ εμσγελψλ ή ελδνγελψλ παξαγφλησλ, δεδνκέλνπ φηη δηαλχεηαη κία πεξίνδνο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ή επδνθηκήζνπλ κεξηθψο, ε Δηαηξία ζα επηδηψμεη ηελ πξνζθπγή ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ζα μεθηλήζεη εθ λένπ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ ή επδνθηκήζνπλ κεξηθψο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο ζηηο νπνίεο έρεη ήδε πξνβεί, ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή αθφκε πξνηίζεηαη λα πξνβεί ε Δηαηξία, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα, ην ελδερφκελν κε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη νκαιά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. (βιέπε ελφηεηα 2 «Παξάγνληεο Κηλδχλνπ»). Γ.1 Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ή/θαη εηζάγνληαη πξνο Δλφηεηα Γ Κηλεηέο αμίεο Παξαξηήκαηα Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, δηαπξαγκαηεχνληαη απφ ζηελ θαηεγνξία ηεο Δπηηήξεζεο ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 16

17 δηαπξαγκάηεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ αλαγλψξηζεο θηλεηψλ αμηψλ. Γ.2 Νφκηζκα ζην νπνίν είλαη εθθξαζκέλεο νη θηλεηέο αμίεο. Γ.3 Ο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη έρνπλ νινζρεξψο εμνθιεζεί, θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί. Η νλνκαζηηθή αμία αλά κεηνρή, ή αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηνρέο δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία. Γ.4 Πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θηλεηέο αμίεο. Γ.5 Πεξηγξαθή ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Γ.6 Αλαθνξά ηνπ θαηά πφζν νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ ή ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο νη θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ ή πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Γ.7 Πεξηγξαθή ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ο θσδηθφο ISIN (International Security Identification Νumber) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο είλαη GRS Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ. Σν πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 εθάζηε. Σν θαηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο, κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε ,50, δηαηξνχκελν ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 εθάζηε. Κάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θ.λ. 2190/1920. Γεδνκέλνπ, φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υ.Α. ηζρχεη ε ζρεηηθή πεξί ρξεκαηηζηεξίνπ λνκνζεζία. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, κε εμαίξεζε ηα θάησζη: ην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία απνθαζίζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ θαη ελάζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο, ππνγξάθεθαλ ηελ πκβάζεηο Δλερπξίαζεο Μεηνρψλ κεηαμχ αθελφο ηνπ κεηφρνπ ηεο Δηαηξίαο, Forgendo Ltd θαη αθεηέξνπ νξηζκέλσλ Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ ηειερψλ θαη νξηζκέλσλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ήδε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαη είραλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δηδηθφηεξα, ζηηο ελ ιφγσ πκβάζεηο πξνβιέπεηαη ε ελερπξίαζε ησλ κεηνρψλ πνπ απέθηεζαλ νη σο άλσ θαηά ηελ απνθαζηζζείζα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, ζπλήθζεζαλ δε απηέο γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ έιαβαλ ηα πξναλαθεξζέληα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο απφ ηε Forgendo Ltd γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο αγνξάο κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. ηηο ελ ιφγσ πκβάζεηο πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ησλ ελερπξαζζέλησλ κεηνρψλ. Οη ελερπξηζκέλεο κεηνρέο αθνξνχλ κεηνρέο εθδφζεσο Forthnet. Οη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απνθιεηζηηθά ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία Δπηηήξεζεο. Ζ Δηαηξία θαηά ηελ εμεηαδφκελε ηξηεηία δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξειζνπζψλ εηψλ. 17

18 Ζ Δηαηξία δε δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαλνκή θεξδψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. Δπηπιένλ ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη άιινπο παξάγνληεο φπσο ζεζκηθνί, αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα, θνξνινγηθνί θαη άιινη ινηπνί λνκηθνί ιφγνη. χκθσλα κε ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, εάλ έρεη επέιζεη θαη ζπλερίδεηαη γεγνλφο θαηαγγειίαο απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηέο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο λα κε δηαλείκεη ε Δηαηξία κέξηζκα (ζε κεηξεηά ή ζε είδνο), ην νπνίν λα ππεξβαίλεη ην ειάρηζην κέξηζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Ζ ηήξεζε ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο ηεο Δηαηξίαο ζπληζηά απηνηειέο γεγνλφο θαηαγγειίαο ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηνπο Οκνινγηνχρνπο. Δ.1 Κχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηνλ εθδφηε ή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Δλφηεηα Γ Κίλδπλνη Α. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ Ο κηινο έρεη ζεκαληηθά επίπεδα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κε ζεκαληηθέο ζπκβαηηθέο απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ θαηά ηα πξνζερή έηε. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ψζηε λα ιεθζεί θαηάιιειε θαη ακνηβαία απνδεθηή παξέθθιηζε (waiver) απφ ηελ παξαβίαζε νξηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα Οκνινγηαθά Γάλεηα ηνπ Οκίινπ. Αδπλακία ζπκθσλίαο ζε θαηάιιειε θαη ακνηβαία απνδεθηή παξέθθιηζε (waiver) κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ δαλεηζηξηψλ ηξαπεδψλ, ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Οκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα κήλεο (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζα απαηηεζνχλ πξφζζεηα θεθάιαηα χςνπο 323 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ε Δηαηξία έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: α) Βξίζθεηαη ήδε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ. β) απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο έσο 29,1 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2014, πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο, αιιά θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηνπ βάζεο. Παξάιιεια, ε Δηαηξία ζα ζπλερίζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ζα επηδηψμεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πνιηηηθήο κε ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο, ψζηε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ εμσγελψλ ή ελδνγελψλ παξαγφλησλ, δεδνκέλνπ φηη δηαλχεηαη κία πεξίνδνο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο, δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ή επδνθηκήζνπλ κεξηθψο, ε Δηαηξία ζα επηδηψμεη ηελ πξνζθπγή ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ζα μεθηλήζεη εθ λένπ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ ή επδνθηκήζνπλ κεξηθψο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο ζηηο νπνίεο έρεη ήδε πξνβεί, ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή αθφκε πξνηίζεηαη λα πξνβεί ε Δηαηξία, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ. Δηδηθφηεξα, ην ελδερφκελν κε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζεη νκαιά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Δλδερφκελν δηαθνπήο ή κε αλαλέσζεο δηθαησκάησλ πεξηερνκέλνπ πνπ ιήγνπλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. ε πεξίπησζε πνπ ν κηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 18

19 θηλδχλνπο φπσο πηζησηηθφο θίλδπλνο, ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο επηηνθίνπ θαζψο θαη ζε θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε θαη αβεβαηφηεηα, ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλεηζκνχ, πνπ νθείινληαη ζε δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ. Ζ Forthnet βαζίδεηαη ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη πξνζσπηθφ ηεο. Σπρφλ αδπλακία δηαηήξεζεο ηνπ έκπεηξνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ή δπζθνιίεο πξνζέιθπζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. H Forgendo Ltd, o κεγαιχηεξνο κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαη δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηνίθεζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Forthnet. Ζ Zesmero Ltd, ν λένο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Forthnet, ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηνίθεζε θαη ηηο εξγαζίεο ηεο Forthnet. Δίλαη δπλαηφ λα κελ ππάξμεη επαξθήο δήηεζε γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηα νπνία έρεη επελδχζεη ν κηινο, φπσο επίζεο είλαη δπλαηφ λα κελ έρεη ηα αλακελφκελα θέξδε απφ επελδχζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή ζπκβαηηθά αλαιεθζεί. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηεο Forthnet θαη ηνπ Οκίινπ. Ο κηινο εμαξηάηαη απφ ηνλ ΟΣΔ, ηνλ βαζηθφ πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα, γηα ηελ παξνρή αξθεηψλ ππεξεζηψλ, φπσο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ πιήξε θαη κεξηδφκελε πξφζβαζε ζε ηνπηθνχο βξφρνπο θαη ηελ απνκαθξπζκέλε θαη θπζηθή ζπλεγθαηάζηαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο παξνρήο κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη παξνρήο γξακκψλ ADSL. Ζ έιιεηςε δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο, νη θαζπζηεξήζεηο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ, ή νη νηθνλνκηθέο ή ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν κηινο, φζνλ αθνξά ηελ απνδεζκνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Forthnet θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ λα δηαηεξεί ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη λα πξνζειθχεη λένπο εμαξηάηαη απφ ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί επηηπρεκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιά θαη ελδερνκέλσο απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ εθθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Δάλ ν κηινο δελ θαηαθέξεη λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο θαη/ή λα δηαηεξήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο, δελ εμαζθαιίζεη ή αλαλεψζεη ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κε ειθπζηηθφ πεξηερφκελν θαη δελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί έγθαηξα θαη κε ζπλέπεηα ζηα αηηήκαηα λέσλ ή πθηζηάκελσλ πειαηψλ γηα ππνζηήξημε, ηα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ελδέρεηαη λα κεησζνχλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηνπ. Δάλ ν κηινο δελ θαηνξζψζεη λα δηαζπλδεζεί απνδνηηθά απφ άπνςε θφζηνπο ή γεληθφηεξα κε άιινπο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ίζσο δελ κπνξέζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηνπ. Ο κηινο εμαξηάηαη απφ ηελ αμηνπηζηία ησλ δηθψλ ηνπ δηθηχσλ ή ησλ δηθηχσλ ηξίησλ, θαη νη βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή νη παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο θαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα ζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα πειαηψλ θαη εζφδσλ. Ο κηινο ελδέρεηαη λα κελ κπνξέζεη λα πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ηδηνθηεζία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη πιήγκα ζηελ εηαηξηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ζηα πξντφληα ηνπ. Ο κηινο βαζίδεηαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε πειάηεο ιηαληθήο. Οη ππεξεζίεο ηνπ Οκίινπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ην ειεγρφκελν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ Forthnet θαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηνπ Οκίινπ ή απφ εληειψο αλεμάξηεηα ελαιιαθηηθά θαλάιηα (ηειεθσληθά θέληξα πσιήζεσλ, αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο ζπλαθψλ κε ηελ ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εηδψλ, απφ ηερληθνχο εγθαηαζηάηεο θαη απφ άιια δίθηπα κεηαπψιεζεο). Σπρφλ αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην δίθηπν ησλ εκπνξηθψλ ηνπ ζπλεξγαηψλ κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή 19

20 δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο έρεη επνρηθφ ραξαθηήξα, γλσξίδνληαο πςειά πνζνζηά απελεξγνπνίεζεο θαηά ηνπ ζεξηλνχο κήλεο ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν έηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πςειά επίπεδα απελεξγνπνηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ. Δλδέρεηαη λα δηαπηζησζεί φηη ν κηινο παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ ή γεληθά ηξίηνη λα αζθήζνπλ θαη απηνχ αμηψζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Παξά ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Δηαηξία ηεο πνιηηηθήο θάζε δπλαηήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ (βι. ελφηεηα «Αζθαιηζηηθέο Καιχςεηο») έλαληη ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ (ππξφο, δεκηψλ θηι) ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ (ι.ρ. αθίλεηα, απηνθίλεηα, έπηπια, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο δηθηχνπ), είηε απηφο βξίζθεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, είηε ζε εγθαηαζηάζεηο πειαηψλ ή ινηπψλ ηξίησλ, αιιά θαη ησλ εξγαδφκελσλ (νκαδηθή αζθάιηζε πξνζσπηθνχ), ε Δηαηξία ζηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηεο δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ηα δηαθπγφληα θέξδε θαη ηα πάγηα έμνδα επέιεπζεο ησλ θαιππηφκελσλ θηλδχλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ δηαζθαιίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ κε απνηέιεζκα λα δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο απνζεηηθέο δεκίεο. Σα έζνδα θαη ε θεξδνθνξία ηνπ Οκίινπ εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Ζ κειινληηθή δήηεζε γηα επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα είλαη πηζαλφ λα κελ απμεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο Forthnet θαη ηνπ Οκίινπ. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζηελ Διιάδα, ελδέρεηαη λα έρεη δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηνπ Οκίινπ. Ο ηνκέαο ηεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ είλαη πςειήο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη ππφθεηηαη ζε γξήγνξεο θαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Σπρφλ αδπλακία ηνπ Οκίινπ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο κπνξεί λα έρεη νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηνπ. Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε παξαηεηακέλε χθεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ ειιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρεη θαη είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Οκίινπ. Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηφζν ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Οκίινπ λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ. Δλδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσδψλε ή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηάβαζε ζε εζληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υ.Α. Μεηαβνιέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, ηεο απμαλφκελεο αλεξγίαο ζα κπνξνχζαλ λα λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ επηδξψληαο δπζκελψο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Οκίινπ. Δμάξηεζε απφ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, φπσο αιιαγέο ηεο Διιεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθή αζηάζεηα, θ.α. ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ Σν θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη είλαη αβέβαην. Οη κειινληηθέο αιιαγέο ησλ λφκσλ, ησλ θαλνληζκψλ, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ή ηεο εξκελείαο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε δπζκελή αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Οη αξκφδηεο επνπηεχνπζεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δηνηθεηηθέο θαη πληαγκαηηθέο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φπσο ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2008 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο ) ύκθσλα κε ην Νόκν 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Δ: 21328/06/Β/90/13 Αδξηαλείνπ 2 & Παπαδά,

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ

Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΓΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ.

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε Γεκφζηα Πξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα