BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011"

Transcript

1 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ /04/Β/93/116 Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (ρξήζεο 1/1-31/ θαη 2010) εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ Δλζώκαηα Πάγηα Άϋια Πάγηα Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Απνζέκαηα Απαηηήζεηο από πειάηεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Μεηνρηθό Κεθάιαην Γηαλνκή κεξηζκάησλ Έζνδα Έζνδα από λαύινπο Έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ επί ησλ πινίσλ Έζνδα από πσιήζεηο αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηνπξηζηηθώλ παθέησλ Έζνδα από ηόθνπο Έζνδα από κεξίζκαηα Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Κξαηηθή Τπνζηήξημε Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνύλ απνηειέζκαηα Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Έμνδα Κόζηνο Γαλεηζκνύ Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ Μηζζώζεηο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο Πεξηνδηθή θαηαλνκή Δπηκεξηζκόο ησλ θνηλώλ εζόδσλ θαη εμόδσλ Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμόδσλ Σξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Κέξδε από λαπηηιηαθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε από αθνξνιόγεηα κε λαπηηιηαθά έζνδα Κέξδε από κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηόηεηεο Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιώλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

3 2.17. Κέξδε αλά κεηνρή Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο (Σξνπνπνηήζεηο ζηα δεκνζηεπκέλα πξόηππα έλαξμεο ηζρύνο 2011) Πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζε ήδε ππάξρνληα πξόηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Πηζησηηθόο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Δπηηνθίσλ Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Σηκώλ Καπζίκσλ Αληαγσληζκόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ εύινγσλ αμηώλ Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξώλ Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ πκκεηνρέο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην άιισλ εηαηξεηώλ Δγγπήζεηο Ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ θαη Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Αλάιπζε εζόδσλ θαη παξνπζίαζε Γεσγξαθηθώλ ηνκέσλ Κόζηνο Πσιεζέλησλ Έμνδα Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ Κέξδε / δεκίεο από πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Φόξνη εηζνδήκαηνο Δλζώκαηα πάγηα Άϋια Πάγηα Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ιζνδύλακα Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Μαθξνπξόζεζκεο θαη Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξόζεζκεο Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Δλδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο Μεηαγελέζηεξα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Γεγνλόηα Με δηαλνκή Μεξίζκαηνο.56 2 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

4 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗA θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε 3 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

5 ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έκθαζε Θέκαηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα φηη ε Δηαηξεία, ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο θαζνξηζκέλεο ξήηξεο πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρηι., βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. ε ζρέζε κε ην γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεηαη ε αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ππνρξεψζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ γηα ηελ Δηαηξεία απφ ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά πνζφ ρηι., γεγνλφο ην νπνίν ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθήο κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ζρεδηάζεη ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. ηελ Γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 2012 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Μαλφιεο Μηραιηφο Α.Μ..Ο.Δ.Λ Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

6 ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ, ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ζηε γξακκή Πεηξαηάο Υαληά. Δηδηθφηεξα, ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki θαη ην Superferry II (ην νπνίν επσιήζε ζηηο ). ηε γξακκή ηεο Γσδεθαλήζνπ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star 1, Blue Star 2 θαη Γηαγφξαο ελψ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 εθηεινχζε δξνκνιφγηα ζηε γξακκή Πεηξαηάο Υαληά ην Blue Horizon. Δπηπξφζζεηα ηα πινία Blue Star 1 θαη Blue Horizon εθηέιεζαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δξνκνινγίσλ ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, ζε αλαπιήξσζε άιισλ πινίσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Attica ζηα νπνία εθηεινχληαλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010 πξνέθπςαλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επεξέαζαλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη αθνξνχλ α) ηελ πψιεζε ηνπ Superferry II ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 2011 θαη β) ηε κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ ζε πνζνζηφ 29,3%. Ζ Δηαηξία καο είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν Attica κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ ηα κεγέζε ηνπο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηε ρξήζε 2011, αλήιζε ζε Δπξψ 124,4 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ έθζαζαλ ηα Δπξψ 10,1 εθαη. έλαληη θχθινπ εξγαζηψλ Δπξψ 143,4 εθαη. θαη θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ Δπξψ 12,9 εθαη. ηεο ρξήζεο ηνλ πξναλαθεξφκελν θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 10,0 εθαη. έλαληη Δπξψ 10,8 εθαη. ζηε ρξήζε Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

7 Σα έμνδα δηνίθεζεο ζηε ρξήζε 2011, Δπξψ 10,6 εθαη., παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (Δπξψ 10,7 εθαη.) ελψ ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο πνπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 12,9 εθαη. έλαληη Δπξψ 15,1 εθαη. ζηε ρξήζε Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2011 είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (Δπξψ 6,3 εθαη.). ηε ρξήζε 2011 ε Δηαηξία παξνπζίαζε δεκίεο κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 22,9 εθαη. έλαληη δεκηψλ Δπξψ 9,0 εθαη. ζηε ρξήζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζε 2011 α) επηβαξχλζεθαλ θαηά Δπξψ 17,3 εθαη. απφ απνκείσζε ελζψκαησλ ζηνηρείσλ (πινίσλ) ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη β) εληζρχζεθαλ θαηά Δπξψ 3,9 εθαη. ιφγσ ινγηζηηθνχ θέξδνπο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ (Superferry II). Ζ εμέιημε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε δχν παξάγνληεο: α) ζηε ζπλερψο εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ησλ αγνξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ θαη β) ζηε ζπλερηδφκελε άλνδν ζηηο ηηκέο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ κέζε αχμεζε 28% ζηε ρξήζε 2011 ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ. ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην κε επηέκβξην θαη ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην κε Φεβξνπάξην. ηνηρεία Ηζνινγηζκνχ θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ Ζ Δηαηξία δηαζέηεη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηηο 31/12/2011 χςνπο Δπξψ 1,6 εθαη. έλαληη Δπξψ 10,5 εθαη. ζηηο 31/12/2010. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2011 είλαη αξλεηηθέο θαηά Δπξψ 4,7 εθαη. έλαληη ζεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ Δπξψ 15,8 εθαη. ζηε ρξήζε Απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2011 είρε εηζξνέο Δπξψ 4,2 εθαη. έλαληη εθξνψλ Δπξψ 0,2 εθαη. ζηε ρξήζε Απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2011 είρε εθξνέο Δπξψ 8,4 εθαη. έλαληη εθξνψλ Δπξψ 6,8 εθαη. ζηε ρξήζε Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα νθηψ πινία Blue Star. Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε Δπξψ 225,1 εθαη. έλαληη Δπξψ 248,0 εθαη. ζηε ρξήζε Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

8 Λφγσ ηεο αλαηαμηλφκεζεο ησλ δαλείσλ ζηηο , φιεο νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο χςνπο Δπξψ 127,5 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο. ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010 νη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 136,1 εθαη. εθ ησλ νπνίσλ Δπξψ 117,3 εθαη. ήηαλ καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ην ππφινηπν πνζφ Δπξψ 18,8 εθαη. ήηαλ βξαρππξφζεζκεο. Ο ινγαξηαζκφο «πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε Δπξψ 5,3 εθαη. απφ Δπξψ 9,9 εθαη. ζηηο Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» κεηψζεθε ζε Δπξψ 13,1 εθαη. απφ Δπξψ 14,7 εθαη. ζηηο Ζ Δηαηξία δελ ζα δηαλείκεη κέξηζκα γηα ηε ρξήζε 2011, ιφγσ δεκηψλ ρξήζεσο. εκαληηθά γεγνλόηα ηηο νινθιεξψζεθε ε πψιεζε θαη παξάδνζε ηνπ πινίνπ Superferry II. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα πψιεζεο ηνπ πινίνπ αλήιζε ζε Δπξψ 4,65 εθαη. ελψ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο εληζρχζεθαλ θαηά Δπξψ 2,67 εθαη. Απφ ηελ πψιεζε πξνέθπςε ινγηζηηθφ θέξδνο Δπξψ 3,93 εθαη. πεξίπνπ ην νπνίν πεξηιήθζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηηο ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην «Γ..») ηεο Δηαηξίαο θαη αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Αληψλε ηξίληδε αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη επαλαθαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. σο αθνινχζσο: Υαξάιακπνο Παζράιεο, Πξφεδξνο, - Πέηξνο Βέηηαο, Αληηπξφεδξνο, - Μηράιεο αθέιιεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο- πχξνο Παζράιεο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο- Ησάλλεο θνχηαο, χκβνπινο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζπζηαζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ Δηαηξία θαη γεληθφηεξα κε ηνλ Όκηιν Attica αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε απηή νη δαλεηζηέο ηεο Δηαηξίαο, ρσξίο λα παξαηηνχληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, έρνπλ δειψζεη αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ Οκίινπ θαη παξάιιεια δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηε βάζε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ εχινγεο πηζαλφηεηεο φηη ηα δπν κέξε ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ Γαλεηζηψλ θαη ηεο Δηαηξίαο. 7 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

9 εκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ ηηο ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ην «Γ..») ηεο Δηαηξίαο θαη αθνχ ελεκεξψζεθε γηα α) ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Υαξάιακπνπ Παζράιε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ θ. Κπξηάθν Μάγεηξα θαη β) ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Πέηξνπ Βέηηα απφ ηε ζέζε Αληηπξνέδξνπ, αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα θαη επαλαθαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. σο αθνινχζσο: Πέηξνο Βέηηαο, Πξφεδξνο, Με εθηειεζηηθφ κέινο- πχξνο Παζράιεο, Αληηπξφεδξνο, - Μηράιεο αθέιιεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο- Κπξηάθνο Μάγεηξαο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο- Ησάλλεο θνχηαο, χκβνπινο Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2012 Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο πεξηνξίδεη πιένλ ζεκαληηθά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε δηαθίλεζε επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ, ζε φιεο ηηο γξακκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηα πινία ηνπ Δηαηξίαο καο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ έηνπο 2012, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξίαο, ε ζπλνιηθή θίλεζε ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πινία ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη κέζε κείσζε ηεο ηάμεσο άλσ ηνπ 10% ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ (επηβάηεο, Η.Υ. νρήκαηα θαη θνξηεγά νρήκαηα). Καζψο αλακέλεηαη φηη ε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ δελ ζα αλαηξαπεί ηνπιάρηζηνλ έσο ηε ζεξηλή πεξίνδν, ε Δηαηξία αλακέλεη κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ηεο έξγνπ γηα ηε ρξήζε Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ είλαη ε δηεζλήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζνηηκία Δπξψ / Γνι. ΖΠΑ, απφ φπνπ νξίδεηαη ε ηηκή ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα πινία. Δηδηθφηεξα, ζηε ρξήζε 2011 ε κέζε ηηκή ησλ θαπζίκσλ (θαχζηκα ηχπνπ cst 380) απμήζεθε ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 28% ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2010 ελψ θαηά ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ηνπ 2012 ε αχμεζε είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 34% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα πξνθχπηεη φηη ηπρφλ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ζηα ηξέρνληα επίπεδα ζα επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ θαη ζα έρεη επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. 8 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

10 Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο αλσηέξσ δχν αζηάζκεηνπο θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο παξάγνληεο, νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηαηξίαο είλαη επηζθαιήο. ρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξίαο επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξίαο Attica βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη ζπζηαζεί απφ εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ άηππε επηηξνπή ε νπνία είλαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Όκηιν Attica αλαθνξηθά κε αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. ηε βάζε απηή νη δαλεηζηέο ηνπ Οκίινπ, ρσξίο λα παξαηηνχληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, έρνπλ δειψζεη αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη παξάιιεια δειψλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ηε βάζε επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ εχινγεο πηζαλφηεηεο φηη ηα δπν κέξε ζα θαηαιήμνπλ ζε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ Γαλεηζηψλ, ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Ζ Δηαηξία θαη ζπλνιηθά ν Όκηινο Attica, παξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο ηξάπεδεο φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, έρεη πξνβεί εληφο ηεο ρξήζεο θαη ζε κία ζεηξά ελεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα: - Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα, ε Γηνίθεζε έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, επηηπγράλνληαο έηζη ζεκαληηθή κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη εμφδσλ δηάζεζεο θαζψο θαη ησλ εμφδσλ αλά πινίν παξφιν ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Ζ Γηνίθεζε ζα ζπλερίζεη θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηελ εληαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηα επφκελα ηξία έηε. - Με ζθνπφ ηε κείσζε ζηε θαηαλάισζε θαπζίκσλ ε Δηαηξία πξνβαίλεη φπνπ είλαη εθηθηφ ζε κεηψζεηο ηαρπηήησλ ζηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ. - ε θάζε πεξίπησζε ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ζηελά ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ζηηο γξακκέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ εθηεινχκελσλ δξνκνινγίσλ κε ζθνπφ λα βειηηψλεη ην κεηαθνξηθφ έξγν αλά δξνκνιφγην. Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ, ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο δαλεηνδφηεο ηεο, θαη ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα έρνπλ σο 9 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

11 απνηέιεζκα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ, εθηηκνχκε φηη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο Attica δελ ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ξεπζηφηεηαο. Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο καο: Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε επηδξά αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα αληιήζεη θεθάιαηα Ζ δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ κέζσ δαλεηζκνχ ή άιισλ πεγψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ έληνλε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξσδψλε φπνπ αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα ππεξρξέσζεο ζεκαληηθψλ ρσξψλ. πλεπψο, ε ζπλερψο εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα αληιήζεη πξφζζεηα θεθάιαηα θαη πηζαλφλ λα απμήζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηπρφλ πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία. Δπηπξφζζεηα, ηπρφλ πνιηηηθή αζηάζεηα ή άιιεο εμειίμεηο πξνεξρφκελεο απφ ηηο επηθξαηνχζεο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ απεξγίεο ή άιιεο κε πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο θαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξηνξηζκφ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Καηά ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ε Δηαηξία πξνρψξεζε ζηελ αλαηαμηλφκεζε δαλείσλ πνζνχ Δπξψ ρηι. απφ ηε γξακκή ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο «Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο» ζηελ γξακκή «Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο», δεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πιεξνχληαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί φξνη (covenants) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο θαη παξάιιεια πξνβιέπεηαη δηθαίσκα θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο άκεζα εμνθιεηέεο. 10 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

12 Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξία θαηά ηελ 31/12/2011 είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ ρηι. θαζψο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. (κε ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ - 87,4%- λα αθνξά ζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ). Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη ζεσξεί εχινγε ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπο Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ Ζ Δηαηξία, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη, κε κεγάιε δηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αληηπξνζσπεχεη δε γηα ηε ρξήζε 2011 ην 51% πεξίπνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ πινίσλ. Μία αχμεζε ή κείσζε ζηελ ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαηά Δπξψ 10 αλά κεηξηθφ ηφλν, ζε εηήζηα βάζε, ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ 1,0 εθαη. πεξίπνπ. Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ Σν ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ζε Δπξψ κε θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ. πλεπψο ε Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν επηηνθίνπ αθνχ ζε πεξίπησζε αλφδνπ ηνπ Euribor ζα επηβαξπλζεί κε παξαπάλσ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά 1% ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαηά Δπξψ 1,3 εθαη. πεξίπνπ. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ Δηαηξία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ, εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Δηδηθφηεξα, έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ηνπ ελψ παξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμαζθάιηζή ηνπ, έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Δπίζεο, ε Δηαηξία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ηνπ θαη εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. πλεπψο, ηπρφλ αδπλακία πειαηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ. 11 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

13 Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη νη επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε πινίσλ απαηηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο θεθάιαηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ρξεκαηνδνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Δηδηθφηεξα, νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζηηο αλέξρνληαη ζε Δπξψ 127,5 εθαη. θαη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εμππεξεηεί θαη λα απνπιεξψλεη ηα δάλεηα ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, ε νπνία ζε έλα βαζκφ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αληαγσληζκφο θαη άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ζηηο αλέξρεηαη ζε 36% έλαληη 34% ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία ζηηο απαζρνινχζε 427 άηνκα. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όια ηα πινία Blue Star είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Πινίσλ (ISM) θαη εθαξκφδνπλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επαηζζεζία ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνδεηθλχεηαη εκπξάθησο θαζψο ε Δηαηξία θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο Attica ζηνλ νπνίν αλήθεη εθαξκφδεη θαη έρεη πηζηνπνηήζεη (ρσξίο λα απνηειεί λνκνζεηηθή ηεο ππνρξέσζε) φια ηα πινία θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO αλαγλσξίδνληαο ηηο πηπρέο ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ. Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, εθξνέο ζην λεξφ, δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κφιπλζε ηεο γεο, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ θαη πφξσλ, ερνξχπαλζε, θσηνξχπαλζε θαζψο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ Δηαηξία θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο αμηνινγεί εηεζίσο απηά ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη επηρεηξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζή ηνπο. 12 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

14 Λνηπέο πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα νχηε επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζεο έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2011, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Δπραξηζηψ, Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μηράιεο αθέιιεο 13 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

15 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Πσιήζεηο Κφζηνο πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 0 0 Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ Κέξδε / (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε ) -0,2930-0,1147 Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε ) 0 Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ 0 0 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο 0 0 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 0 0 Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

16 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη 2010 εκ. 31/12/ /12/2010 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηα Πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ύλνιν Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε 682 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο 0 ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύλνιν Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

17 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Κέξδε /(δεκηέο) απνηίκεζεο κεηαθεξφκελα ζηα ίδηα θεθάιαηα πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ηε ρξήζε Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην Μεξίζκαηα πιεξσηέα Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/ Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

18 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Κέξδε /(δεκηέο) απνηίκεζεο κεηαθεξφκελα ζηα ίδηα θεθάιαηα πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ γηα ηε ρξήζε Mείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή κεηξεηψλ ζηνπο κεηφρνπο Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην Μεξίζκαηα πιεξσηέα Μεηαθνξά κεηαμχ απνζ/θψλ θαη απνηειεζκάησλ εηο λένλ Aχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/ Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

19 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη /1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) Μείνλ : Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θφξνη ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 19 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (ρξήζεο 1/1-31/ θαη 2010) 18 Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

20 εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ εηαηξεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. είλαη ακηγψο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία. Δίλαη πινηνθηήηξηα ησλ παξαθάησ ππφ Διιεληθή ζεκαία πινίσλ : BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR ITHAKI, BLUE STAR PAROS, BLUE STAR NAXOS, BLUE HORIZON, DIAGORAS θαη SUPERFERRY II. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, Σ.Κ Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 427 άηνκα ελψ ζηηο 31/12/2010 ήηαλ 591. Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο είλαη Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. Ζ ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 28 Μαξηίνπ 2012 Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2011 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ο φκηινο εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις τρήζεως 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα ATTIKA ΦΔΡΡΙ Ν.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTIΚA ΦΔΡΡΗ Ν.Δ. Α.Φ.Μ. 998047751, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ 123-125 & Σνξβά

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ONE INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST ENDEKA INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7365/06/Β/86/32 Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις για ηην περίοδο από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Μαρηίοσ 2011... Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0114/00006923/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Attachment: 1. ABCY Announcement Regulated Publication Date: 30/04/2014 Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ.

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ & ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ Λ Ζ Σ Ω Α. Δ. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 1937001000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 33722/01ΓΣ/Β/95/16) Έδξα : Λ. Κεθηζνύ 90 Πεξηζηέξη Σ.Κ. 12132 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα