ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ. E w

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ. E w"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Σελικέρ εξετάσειρ Παπασκεςή 18 Ιοςνίος :00-21:00 Έζησ φηη έλα απζαίξεην λεπξσληθφ δίθηπν έρεη έλα κνλαδηθφ βάξνο x. Έζησ φηη κε θάπνηνλ άγλσζην ηξφπν έρνπκε θαηαθέξεη λα ππνινγίζνπκε ην ζθάικα ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ σο ζπλάξηεζε ηνπ βάξνπο ηνπ θαη απηφ ηζνχηαη E = (x-2) 2. Γλσξίδνπκε φηη ν θαλφλαο δέιηα γηα ηε κεηαβνιή ησλ βαξψλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: w d E w α) Έζησ φηη ε αξρηθή ηηκή ηνπ βάξνπο είλαη x=0. Πνηα ζα είλαη ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο κεηά ηελ πξψηε επνρή εθπαίδεπζεο, εάλ ππνζέζνπκε φηη d=1; Πνηα ζα είλαη ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο κεηά ηε δεχηεξε επνρή εθπαίδεπζεο, εάλ ππνζέζνπκε φηη d=1; Τη πξφβιεκα παξαηεξείηε; Πνχ νθείιεηαη; β) Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ηνπ εξσηήκαηνο (α), ζεσξψληαο κεηαβιεηφ ξπζκφ κάζεζεο κε αξρηθή ηηκή d=0.1, ν νπνίνο ζα απμάλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα 2 θάζε θνξά πνπ ην ζθάικα κεηψλεηαη θαη ζα κεηψλεηαη θαηά έλαλ παξάγνληα 0.1 θάζε θνξά πνπ ην ζθάικα ζα απμάλεηαη. α) Αξθεί λα εθαξκφζνπκε ηε ζρέζε πνπ καο δίλεηαη. Έρνπκε ινηπφλ φηη: E d 2( x 2) 2*( 2) 4 Άξα ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο ζα ηζνχηαη κε 4. Σηε δεχηεξε επνρή, εθαξκφδνληαο ηνλ παξαπάλσ ηχπν έρνπκε: E d 2( x 2) 2*(4 2) 4 Άξα ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο, κεηά ηε δεχηεξε επνρή εθπαίδεπζεο είλαη x=0. Παξαηεξνχκε φηη ην βάξνο ηαιαληψλεηαη γχξσ απφ ηελ ηηκή x=2, γηα ηελ νπνία είλαη πξνθαλέο φηη ειαρηζηνπνηείηαη ην ζθάικα. Τν πξφβιεκα νθείιεηαη ζηε κεγάιε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή d. β) Αξθεί λα εθαξκφζνπκε ηε ζρέζε πνπ καο δίλεηαη. Έρνπκε ινηπφλ φηη: E d 0.2( x 2) 2*( 2) 0.4

2 Άξα ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο ζα ηζνχηαη κε 0.4. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζθάικα κεηψζεθε, νπφηε ν ξπζκφο κάζεζεο απμάλεηαη απφ 0.1 ζε 0.2. Σηε δεχηεξε επνρή, εθαξκφδνληαο ηνλ παξαπάλσ ηχπν έρνπκε: E d 0.4( x 2) 0.4*(0.4 2) 0.64 Άξα ε λέα ηηκή ηνπ βάξνπο, κεηά ηε δεχηεξε επνρή εθπαίδεπζεο είλαη x=1.04. ΘΕΜΑ 2 ο (2.5 κνλάδεο) Πεξηγξάςηε ην πξφβιεκα ηεο ππεξπξνζαξκνγήο ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο; Πξνηείλεηε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Γείηε δηαθάλεηεο απφ 94 έσο 104. Γχν κέζνδνη αληηκεηψπηζήο ηνπ είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε ζπλάξηεζε ζθάικαηνο θαη ε πξφσξε δηαθνπή. Μηα ηξίηε κέζνδνο πνπ έρεη αλαθεξζεί ζην κάζεκα είλαη απηή ηεο k-πιεο δηαζηαπξσκέλεο επηθχξσζεο (k-fold cross validation, ΘΕΜΑ 3 ο (2.5 κνλάδεο) Έζησ ηα παξαθάησ 10 ζεκεία ζε επίπεδν x-y: #1 (1,2) #6 (3,9) #2 (2,3) #7 (4,8) #3 (3,1) #8 (2,10) #4 (2,4) #9 (7,9) #5 (4,7) #10 (9,9) Έρεηε έλα δίθηπν νκαδνπνίεζεο ηχπνπ Kohonen κε 3 αληαγσληζηηθνχο λεπξψλεο θαη δχν εηζφδνπο ν θαζέλαο. Αξρηθά ηα βάξε ησλ λεπξψλσλ είλαη φια ζην (5, 5). Γείμηε ηελ εμέιημε ησλ βαξψλ ησλ

3 ηξηψλ λεπξψλσλ θαηά ηηο δχν πξψηεο επνρέο εθπαίδεπζεο. Χξεζηκνπνηείζηε αθξίβεηα ελφο δεθαδηθνχ ςεθίνπ. Τη παξαηεξείηε; Γίλεηαη ν θαλφλαο κάζεζεο Kohonen: ΓW=a(X-W), φπνπ W ην δηάλπζκα βαξψλ ηνπ ληθεηή λεπξψλα θαη Χ ην ηξέρνλ δηάλπζκα εηζφδνπ. Θεσξείζηε φηη ν ξπζκφο εθπαίδεπζεο ηζνχηαη κε a=0.5. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ αιιαγή ησλ βαξψλ ηνπ ληθεηή λεπξψλα θάζε θνξά: Παιηά βάξε Νέα βάξε #1 (1,2) (5,5) (5,5) (5,5) (3,3.5) (5,5) (5,5) #2 (2,3) (3,3.5) (5,5) (5,5) (2.5,3,2) (5,5) (5,5) #3 (3,1) (2.5,3,2) (5,5) (5,5) (2.7,2.1) (5,5) (5,5) #4 (2,4) (2.7,2.1) (5,5) (5,5) (2.3,3) (5,5) (5,5) #5 (4,7) (2.3,3) (5,5) (5,5) (2.3,3) (4.5,6) (5,5) #6 (3,9) (2.3,3) (4.5,6) (5,5) (2.3,3) (3.7,7.5) (5,5) #7 (4,8) (2.3,3) (3.7,7.5) (5,5) (2.3,3) (4.2,7.7) (5,5) #8 (2,10) (2.3,3) (4.2,7.7) (5,5) (2.3,3) (3.1,8.8) (5,5) #9 (7,9) (2.3,3) (3.1,8.8) (5,5) (2.3,3) (5.0,8.9) (5,5) #10 (9,9) (2.3,3) (5.0,8.9) (5,5) (2.3,3) (7.0, 9) (5,5) #1 (1,2) (2.3,3) (7.0, 9) (5,5) (1.6,2.5) (7.0, 9) (5,5) #2 (2,3) (1.6,2.5) (7.0, 9) (5,5) (1.8,2.7) (7.0, 9) (5,5) #3 (3,1) (1.8,2.7) (7.0, 9) (5,5) (2.4,1.8) (7.0, 9) (5,5) #4 (2,4) (2.4,1.8) (7.0, 9) (5,5) (2.2,2.9) (7.0, 9) (5,5) #5 (4,7) (2.2,2.9) (7.0, 9) (5,5) (2.2,2.9) (7.0, 9) (4.5,6) #6 (3,9) (2.2,2.9) (7.0, 9) (4.5,6) (2.2,2.9) (7.0, 9) (3.7,7.5) #7 (4,8) (2.2,2.9) (7.0, 9) (3.7,7.5) (2.2,2.9) (7.0, 9) (3.8,7.7) #8 (2,10) (2.2,2.9) (7.0, 9) (3.8,7.7) (2.2,2.9) (7.0, 9) (2.9,8.8) #9 (7,9) (2.2,2.9) (7.0, 9) (2.9,8.8) (2.2,2.9) (7.0, 9) (2.9,8.8) #10 (9,9) (2.2,2.9) (7.0, 9) (2.9,8.8) (2.2,2.9) (8.0, 9) (2.9,8.8) Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηα εμήο: Σηελ πξψηε επνρή εθπαίδεπζεο ν πξψηνο λεπξψλαο «θέξδηζε» ζηα 4 πξψηα παξαδείγκαηα θαη ν δεχηεξνο λεπξψλαο ζηα ππφινηπα 6. Σηε δεχηεξε επνρή εθπαίδεπζεο ν πξψηνο λεπξψλαο θέξδηζε θαη πάιη ζηα 4 πξψηα παξαδείγκαηα, ν ηξίηνο λεπξψλαο θέξδηζε ζηα παξαδείγκαηα #5 θαη #6 θαη ν δεχηεξνο λεπξψλαο θέξδηζε ζηα ηειεπηαία 4 παξαδείγκαηα. Θέμα 4 ο (2.5 κνλάδεο) Έζησ ην πξφβιεκα ηνπ ζάθνπ. Δηδηθφηεξα έρνπκε έλα ζάθν ρσξεηηθφηεηαο 20 κνλάδσλ φγθνπ θαη νθηψ αληηθείκελα κε φγθνπο θαη αμίεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Αντικείμενο #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Όγθνο Αμία

4 Σρεδηάζηε έλαλ γελεηηθφ αιγφξηζκν γηα λα επηιέμεηε ηα αληηθείκελα πνπ ζα βάιεηε ζην ζάθν. Χξεζηκνπνηείζηε πιεζπζκφ 4 ρξσκνζσκάησλ πνπ αλαλεψλεηαη πιήξσο απφ γεληά ζε γεληά. Πξνζνκνηψζηε ηελ εθηέιεζε ηνπ γελεηηθνχ αιγνξίζκνπ γηα κία γεληά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαθάησ ηπραίνπο αξηζκνχο. 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0949 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε δπαδηθά ρξσκνζψκαηα νθηψ ζέζεσλ, κε θάζε ζέζε λα αληηζηνηρεί ζε έλα αληηθείκελν θαη ην 1 λα δειψλεη ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ελψ ην 0 ηε κε επηινγή ηνπ. Τν πξφβιεκα ησλ κε έγθπξσλ ρξσκνζσκάησλ, δειαδή απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθφ φγθν επηιεγκέλσλ αληηθεηκέλσλ κεγαιχηεξν απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζάθνπ, ζα ην αληηκεησπίζνπκε κε ρξήζε αξλεηηθήο βαζκνινγίαο. Δηδηθφηεξα ζα νξίζνπκε κηα ζπλάξηεζε ηηκσξίαο Pen(x) σο εμήο: 0, Pen( x) 3( N i1 αλ N i1 x( V ( C x( V ( C) αιιηψο φπνπ x( ε ηηκή ηνπ i-νζηνχ bit ηνπ ρξσκνζψκαηνο x θαη V( ν φγθνο ηνπο i-νζηνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ παξαπάλσ ζπλάξηεζε ηηκσξεί ηηο ππεξβάζεηο κε 3 θνξέο ην πνζφ ηεο ππέξβαζεο. Ωο ζπλάξηεζε αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε: eval( x) N i1 x( P( Pen ( x) Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο πξψηνπο 32 αξηζκνχο. Δηδηθφηεξα, γηα φζνπο αξηζκνχο είλαη κηθξφηεξνη απφ 0.5 ην αληίζηνηρν bit ζα είλαη κεδέλ, ελψ γηα φζνπο αξηζκνχο είλαη κεγαιχηεξνη απφ 0.5 ην αληίζηνηρν bit ζα είλαη έλα. Ο αξρηθφο καο πιεζπζκφο είλαη ινηπφλ: # Χξσκφζσκα Όγθνο Αμία ρσξίο ηηκσξία Αμία κε ηηκσξία Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε 2 δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ. Τν άζξνηζκα ησλ αμηψλ (κε ηηκσξία) είλαη 78. Δπηιέγνπκε ινηπφλ 4 ηπραίνπο αξηζκνχο απφ ην 0 σο ην 78 (πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο ηέζζεξηο επφκελνπο αξηζκνχο ηνπ πίλαθα κε ην 78) θαη εάλ θάπνηνο απφ απηνχο είλαη ζην δηάζηεκα [0,20) επηιέγνπκε ην #1 ρξσκφζσκα, εάλ είλαη ζην [20,43) επηιέγνπκε ην #2 ρξσκφζσκα, εάλ είλαη ζην [43,57) επηιέγνπκε ην #3 ρξσκφζσκα θαη εάλ είλαη ζην [57,78)

5 επηιέγνπκε ην #4 ρξσκφζσκα. Σε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην δεπγάξη επηιεγεί δχν θνξέο ην ίδην ρξσκφζσκα, ρξεζηκνπνηνχκε επφκελν ηπραίν αξηζκφ, κέρξη λα επηιεγεί δηαθνξεηηθφ ρξσκφζσκα. Οη επφκελνη 4 ηπραίνη αξηζκνί ινηπφλ (πνιιαπιαζηαζκέλνη κε 78) είλαη νη: 48, , , , θαη ηα δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη ηα: Γηα ην πξψην δεπγάξη επηιέγνπκε έλαλ ηπραίν αξηζκφ απφ ην 0 έσο ην 9 (πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ επφκελν ηπραίν αξηζκφ επί 9 θαη παίξλνληαο ην αθέξαην κέξνο ηνπ απνηειέζκαηνο σο ζέζε δηαζηαχξσζεο), πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν δηαζηαχξσζεο (κπνξεί ε δηαζηαχξσζε λα γίλεη θαη ζηα άθξα ησλ ρξσκνζσκάησλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη απφγνλνη ζα είλαη ίδηνη κε ηνπο γνλείο). Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη ν 2,052162, πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαζηαχξσζε ζα γίλεη κεηά ην 2 ν bit. Έηζη νη δχν απφγνλνη είλαη νη: Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο απνγφλνπο εμεηάδνπκε ην ελδερφκελν λα γίλεη κεηάιιαμε. Έζησ φηη ε πηζαλφηεηα κεηάιιαμεο είλαη Δμεηάδνπκε ηνπο επφκελνπο 16 αξηζκνχο, εάλ θάπνηνο απφ απηνχο είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.01 ηφηε ην αληίζηνηρν bit αιιάδεη ηηκή. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη, νπφηε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία κεηάιιαμε. Σηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ζεκείν δηαζηαχξσζεο γηα ην δεχηεξν δεπγάξη, ην νπνίν είλαη ε 6 ε ζέζε (ηπραίνο αξηζκφο: 6,835932). Έηζη νη δχν απφγνλνη είλαη νη: Καη πάιη ειέγρνπκε ηελ πηζαλφηεηα κεηάιιαμεο, αιιά ζηνπο 16 επφκελνπο αξηζκνχο δελ ππάξρεη θάπνηνο κηθξφηεξνο απφ 0.01, νπφηε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία κεηάιιαμε. Τν λέν ζχλνιν ρξσκνζσκάησλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ινηπφλ ην: # Χξσκφζσκα Όγθνο Αμία ρσξίο ηηκσξία Αμία κε ηηκσξία Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλερηζζεί κέρξηο φηνπ είηε λα ζπγθιίλεη ν πιεζπζκφο είηε λα ζπκπιεξσζεί θάπνηνο πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο επαλαιήςεσλ. Σε θάζε πεξίπησζε σο «ιχζε» ζα επηζηξαθεί ην θαιχηεξν έγθπξν ρξσκφζσκα πνπ ζπλαληήζεθε ζε φιεο ηηο γεληέο πιεζπζκψλ θαηά ην ηξέμηκν ηνπ αιγνξίζκνπ. ΘΕΜΑ 5 ο (2.5 κνλάδεο) Γίλεηαη ην παξαθάησ ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ αθνξά αγνξέο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο ελφο ζνχπεξ-κάξθεη. # Ζσμαρικά άλτσες Αναψσκτικά Απορρσπαντικά Κατεψσγμένα

6 Ζ δηνίθεζε ηνπ ζνχπεξ-κάξθεη ζέιεη λα αλαθαιχςεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ, ψζηε λα ηνπνζεηήζεη ζρεηηθά πξντφληα ζε θνληηλά ξάθηα. Βξείηε φινπο ηνπο θαλφλεο ζπζρέηηζεο κε κία ππφζεζε θαη έλα ζπκπέξαζκα, πνπ έρνπλ ειάρηζηε ππνζηήξημε 5 θαη ειάρηζηε εκπηζηνζχλε 75%. Βξίζθνπκε θαηαξρήλ φια ηα ζχλνια ελφο ζηνηρείνπ κε ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 5: {Επκαξηθά=λαη}=8, {Επκαξηθά=φρη}=6 {Σάιηζεο=λαη}=10 {Αλαςπθηηθά=φρη}=10 {Απνξξππαληηθά=λαη}=8, {Απνξξππαληηθά=φρη}=6 {Καηεςπγκέλα=λαη}=5, {Καηεςπγκέλα=φρη}=9. Σηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε φια ηα ζχλνια δχν ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 5. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλδπάδνπκε δεχγε απφ ηα παξαπάλσ ζχλνια ελφο ζηνηρείνπ: {Επκαξηθά=λαη, Σάιηζεο=λαη}=6, {Επκαξηθά=λαη, Αλαςπθηηθά=φρη}=5, {Επκαξηθά=λαη, Απνξξππαληηθά=φρη}=5, {Επκαξηθά=λαη, Καηεςπγκέλα=φρη}=5, {Σάιηζεο=λαη, Αλαςπθηηθά=φρη}=5, {Σάιηζεο=λαη, Απνξξππαληηθά=λαη}=7, {Σάιηζεο=λαη, Καηεςπγκέλα=φρη}=6, {Αλαςπθηηθά=φρη, Απνξξππαληηθά=λαη}=6, {Αλαςπθηηθά=φρη, Καηεςπγκέλα=φρη}=6, Απφ θάζε ζχλνιν δχν ζηνηρείσλ {Α,Β} κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δχν θαλφλεο: if A then B θαη if B then A. Ζ εκπηζηνζχλε θάζε ηέηνηνπ θαλφλα ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο ππνζηήξημεο ησλ δχν ζηνηρείσλ πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνυπφζεζεο ηνπ θαλφλα. Παξαθάησ παξαζέηνπκε φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο εκπηζηνζχλεο: 1. if Επκαξηθά=λαη then Σάιηζεο=λαη (6/8=0.75) 2. if Απνξξππαληηθά=φρη then Επκαξηθά=λαη (5/6=0.83) 3. if Απνξξππαληηθά=λαη then Σάιηζεο=λαη (7/8=0.875) 4. if Απνξξππαληηθά=λαη then Αλαςπθηηθά=φρη (6/8=0. 75) ΑΠΑΝΣΗΣΕ 4 ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 5 ΘΕΜΑΣΑ

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ Υπήζη γενεηικού αλγόπιθμος για βεληιζηοποίηζη δομήρ, παπαμέηπων ηεσνηηών νεςπωνικών δικηύων και εθαπμογή ηηρ ςβπιδικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. ΣΑΣΙΣΙΚΗ Ι Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή. Αδακάληηνο Υαξίηνπ

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. ΣΑΣΙΣΙΚΗ Ι Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή. Αδακάληηνο Υαξίηνπ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ΣΑΣΙΣΙΚΗ Ι Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή Αδακάληηνο Υαξίηνπ Θεζζαινλίθε 0 Πεξηερφκελα ειίδεο Κεθάιαην 0 Δηζαγσγή ζηελ ηαηηζηηθή 3. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΔΤΡΧΝΙΚΗ ΔΤΦΤΙΑ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Γεκήηξεο Γ. ηδέξεο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυζη Συζηάδων (Cluster Analysis)

Ανάλυζη Συζηάδων (Cluster Analysis) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ» Ανάλυζη Συζηάδων (Cluster Analysis) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Καράγεωργα

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D

Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη πινπνίεζε ηερληθώλ θαηάζηξσζεο ζρεδίνπ ζε πεξηβάιινλ Unity3D Βαζίιεηνο-Μάξηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ.

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Μονηέλα Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Δπιβλέπων: ηαζινόποςλορ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»

«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δηπιωκαηηθή Εξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο «Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΓΑΝΔΗΕΟΜΔΝΧΝ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΓΑΝΔΗΕΟΜΔΝΧΝ 1 Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΓΑΝΔΗΕΟΜΔΝΧΝ Μνπηδίθεο Αλαζηάζηνο Μνπδίθαο Αλαζηάζηνο ΑΠΡΗΛΗΟ 2015 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΚΣΤΩΝ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Γξ. Ζιίαο Κ. Μαξαγθόο πγγξαθή: Αβξαληηλήο Νηθόιανο Γαβξηειίδεο Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΠΛΔΡΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αιγνξηζκηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο/αλάιπζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Ακέραιος Προγραμματισμός Δήλια Κων/να Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment Παύινο Γ. Αξβαλίηεο Φώηηνο

Διαβάστε περισσότερα

πλδπαζκόο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ κε ηε κεζνδνινγία QFD ζηνλ ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ

πλδπαζκόο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ κε ηε κεζνδνινγία QFD ζηνλ ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA πλδπαζκόο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο Γεδνκέλωλ κε ηε κεζνδνινγία QFD ζηνλ ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΖ ΑΜΑΛΗΑ, Α.Μ.:231

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER

Θέκα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΟ «SYSTEMC TLM» ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΣΟΤ CAN CONTROLLER ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθψλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ

Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Αναγνώριση προσώπων μέσω προβολών» Δθξαίκεο Λεπηέξεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Εεξβάθεο Μηράιεο (θαζεγεηήο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα