ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 34ïò Áñ. Öýëëïõ ÌÜéïò Éïýíéïò 2013 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ÄÉÁÐÉÓÔÙÓÅÉÓ ÅÐÉÓÇÌÁÍÓÅÉÓ Ìüíéìç óôþëç ó ïëéáóìïý êáé åíçìýñùóçò. Ìå Üðïøç êáé êñßóç. Ðëçñïöïñåß êáé äåí ðáñáðëçñïöïñåß. Óõ íü åðéêñéôéêþ, åíßïôå åíï ëçôéêþ, ïõäýðïôå óéùðçëþ êáé ìçäýðïôå õâñéóôéêþ. Κ áôáëõôéêü óôïé åßá ôá ïðïßá äéá ñïíéêü äçëçôçñéüæïõí êáé äéáâñþíïõí ôçí óýìðíïéá, ôçí ïìüíïéá êáé ôçí ðñüïäï ôùí ÅëëÞíùí åßíáé ç êáô åðüããåëìá øåõäïëïãßá, ç êáêüâïõëç óõêïöáíôßá êáé ç ùñßò üñéá õðåñâïëþ. Ι äéáßôåñá Ýíôïíç Ýãéíå ç ðáñïõóßá ôùí ðáñáðüíù óôïé åßùí (áóõíþèéóôçò óõìðåñéöïñüò ãéá ôï íçóß ìáò), áðü ôüôå ðïõ óõãêåêñéìýíïé åðáããåëìáôßåò, ìåôü ðïëõåôþ áðïõóßá, åðáíýêáìøáí êáé ðñïóðáèïýí íá áíáãåííçèïýí ìåôáôñýðïíôáò ôï íçóß ìáò óå êïëõìâþèñá ôïõ ÓéëùÜì. Èá ôá êáôáöýñïõí; Μ éêñü ôï íçóß ìáò, ìéêñüò ï áñéèìüò ôùí êáôïßêùí êáé êáëþò Þ êáêþò ãíùñéæüìáóôå ìåôáîý ìáò ðïëý êáëü. Ω ãåíåü Üðéóôç, ìý ñé ðüôå èá óõììá åßò ìå ôçí ëþèç êáé èá ãßíåóáé ðáñá áñüêôçò ôçò áëþèåéáò êáé èá ðñïóðáèåßò, åôóéèåëéêü, íá âüæåéò óôï ñïíïíôïýëáðï ôçò éóôïñßáò ôá êáìþìáôü óïõ; Λ ïãéêü åßíáé íá ìáò áñïðïéåß, éäéáßôåñá, ôï ãåãïíüò üôáí äéáðéóôþíïõìå, üôé ç åöçìåñßäá ìáò äéáâüæåôáé - êáé ìüëéóôá äéåîïäéêü - ü é ìüíï áðü ôïõò áãáðçôïýò áíáãíþóôåò êáé óõíäñïìçôýò ìáò, áëëü êáé áðü üóïõò Ýðáøáí íá åßíáé óõíäñïìçôýò ìáò, áëëü - üðùò áðïäåéêíýåôáé - ðáñáìýíïõí öáíáôéêïß... áíáãíþóôåò ìáò. Ο åíáëëáêôéêüò ôïõñéóìüò ðåñéëáìâüíåé ôï óýíïëï ôùí ôïõñéóôéêþí õðçñåóéþí ïé ïðïßåò äéáêñßíïíôáé áíüëïãá ìå ôéò éäéáßôåñåò áíüãêåò, ôéò ðñïôéìþóåéò êáé ôá êßíçôñá ôùí ôïõñéóôþí. Áðåõèýíåôáé óå Ýíá åîåéäéêåõìýíï êïéíü, ôçñåß ôéò áñ Ýò ôçò ÂÉÙÓÉÌÇÓ áíüðôõîçò êáé óõìâüëëåé óôçí äéåýñõíóç ôçò åðï éêüôçôáò ôçò ôïõñéóôéêþò æþôçóçò. Σ ßãïõñá ç ÅëëÜäá êáé ãéáôß ü é êáé ôï íçóß ìáòìðïñïýí íá ðñïóöýñïõí ðëçèþñá ôýôïéùí åìðåéñéþí, åêìåôáëëåõüìåíåò ôçí ðïéêéëüôçôá ôùí ôïðßùí ôïõò, ôïõò öõóéêïýò ðüñïõò, ôïí ðïëéôéóìü, ôïí éóôïñéêü ðëïýôï, êáèþò êáé ôçí ðáñüäïóç, ôá Þèç êáé ôá ÝèéìÜ ìáò. Ôï óôéüäé óôï ìýóá ÊÜóôñï, ìåôü ôçí åðéóêåõþ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του κ. Μάνου Κόνσολα Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου Βουλευτή Δωδεκανήσου Όταν ζητάμε από τους πολίτες να στηρίξουν βαθιές αλλαγές, τομές και μεταρρυθμίσεις, πρέπει να δίνουμε και δείγματα γραφής. Η διατύπωση αυτή αφορά το ίδιο το Κράτος. Αφορμή, το πρόβλημα της υδροδότησης των άνυδρων νησιών των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου που δεν αντιμετωπίζεται με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Αντίθετα, είναι ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται, αντιμετωπίζεται με όρους του παρελθόντος και κοστίζει πανάκριβα. Από το 2002 έως το 2009, που υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία, μεταφέρθηκαν στις Κυκλάδες κυβικά νερού με κόστος ευρώ ενώ στα άνυδρα νησιά των Δωδεκανήσων μεταφέρθηκαν κυβικά νερού με κόστος ευρώ. Μέσα, δηλαδή, σε μία επταετία, η μεταφορά νερού σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα κόστισε ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται και το κόστος αγοράς νερού. Ουσιαστικά, εδώ και χρόνια, το Κράτος εμμένει σε ένα ξεπερασμένο και πανάκριβο μοντέλο που το κόστος του μετακυλίεται, έμμεσα, στον φορολογούμενο πολίτη είτε άμεσα στον καταναλωτή στα νησιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καταναλωτής στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου πληρώνει, κατά μέσο όρο, 10.2 ευρώ το κυβικό, πολλαπλάσια τιμή σε σχέση με το κόστος που καταβάλει ο καταναλωτής στην ηπειρωτική χώρα. Σε κάποια νησιά του Αιγαίου το κόστος αγγίζει και τα 15 ευρώ το κυβικό. Ενδεικτικό της αδυναμίας εξορθολογισμού αλλά και του παραλογισμού είναι ότι η μεταφορά νερού προς τα νησιά των Κυκλάδων γίνεται από το Λαύριο, κάτι που εκτινάσσει το κόστος στα ύψη. Αν γινόταν από τη Νάξο, το κόστος θα έπεφτε κατά πολύ. Έχει έρθει η στιγμή να αλλάξει αυτό το ξεπερασμένο και πανάκριβο μοντέλο. Οφείλουμε να προσανατολιστούμε σε επιλογές ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων στα νησιά μας. Επιβάλλεται να δοθεί μια μόνιμη, βιώσιμη και χαμηλού κόστους λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης των άνυδρων νησιών. Με όλα αυτά τα χρήματα που έχει δαπανήσει το Κράτος για μεταφορά νερού, όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί σύγχρονες μονάδες αφαλάτωσης, να έχουν εκτελεστεί έργα μικρής κλίμακας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, για την αξιοποίηση του βρόχινου νερού αλλά και για να μην καταλήγουν τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα. Αναφέρομαι σε έργα μικρής κλίμακας και όχι σε υπερμεγέθη, πανάκριβα και αμφιβόλου χρησιμότητας έργα στα οποία ήταν σταθερά προσανατολισμένο το Κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις, όταν μάλιστα κάποια από αυτά τα έργα δεν ολοóõíå ÅÉÁ óôç óåë. 7 κληρώνονται και παραμένουν ημιτελή. ÓÅ ÅÐÉÄÇÌÉÁ ìå äõóüñåóôåò óõíýðåéåò, ôåßíåé íá åîåëé èåß ôï öáéíüìåíï ôùí êáôáããåëéþí ãéá ôï íçóß ìáò. «Âñï Þ» ðýöôïõí ïé áíþíõìåò, ùò åðß ôï ðëåßóôïí, êáôáããåëßåò ãéá ôá Ýñãá ðïõ âñßóêïíôáé óå åîýëéîç êáé áöïñïýí ôçí äéáìüñöùóç ôïõ ëéìáíéïý ôçò ØÜèçò êáé ü é ìüíï. ºóùò ëïéðüí èá Ýðñåðå ïé «êáôáããýëëïíôåò» ðñéí ðñïâïýí óôçí üðïéá êáôáããåëßá íá áîéïëïãïýí, ìå ãíþìïíá ðüíôá ôçí áíüðôõîç ôïõ íçóéïý, áí ç åíü ëçóç ôïõò åßíáé ôýôïéáò Ýêôáóçò ðïõ íá áîßæåé ôçí ñïíéêþ êáèõóôýñçóç Þ ôçí ðåñéóôáóéáêþ ðáñåìðüäéóç åíüò ôýôïéïõ Ýñãïõ ðíïþò ãéá ôïí ôüðï. ÈÅÔÉÊÇ åîýëéîç åß å ôï èýìá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ âåíæéíüäéêïõ óôï íçóß ìáò. Ç ÄçìïôéêÞ Áñ Þ ëåéôïýñãçóå, ùò üöåéëå, ìå êñéôþñéï ôçí åîõðçñýôçóç êáé ôï üöåëïò ôùí äçìïôþí êáé ëáìâüíïíôáò õðüøç êáé ôï üöåëïò ôïõ äçìïóßïõ, êáèþò áõôü õðçñåôåß, êáé ï åðé åéñçìáôßáò õðåñáóðßóôçêå ùò åßèéóôáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ üöåëïò êáé ôï åðé åéñçìáôéêü ôïõ êýñäïò. Åõôõ þò ðáñü ôéò üðïéåò äéáöùíßåò êáé áíôéðáñáèýóåéò ôåëéêü, ìå áìïéâáßåò õðï ùñþóåéò, áðïöåý èçêå ôï íá ìåßíåé ôï íçóß ùñßò êáýóéìá ôï êáëïêáßñé. ÌÅ ÁÉÓÉÏÄÏÎÉÁ êáé åíäåßîåéò ãéá èåôéêü áðïôåëýóìáôá îåêßíçóå üðùò ìáèáßíù ç ôïõñéóôéêþ ðåñßïäïò ãéá ôï íçóß ìáò. Ïé åðáããåëìáôßåò óôçí ðëåéïøçößá ôïõò ðáñý ïõí õøçëïý åðéðýäïõ õðçñåóßåò êáé ìüíï ìåëáíü óçìåßï ðáñáìýíåé ç óõãêïéíùíßá óôï íçóß. ñáãå åßíáé ôüóï äýóêïëï íá âñåèåß ï ôñüðïò þóôå íá ìðïñåß ï êüèå óõìðáôñéþôçò êáé åðéóêýðôçò ðïõ äåí äéáèýôåé ìåôáöïñéêü ìýóï íá åðéóêýðôåôáé ôéò äýï ðéï äçìïöéëåßò ðáñáëßåò (ÌðïíÜôóá êáé ÐñÜóóá) ôïõ íçóéïý ìáò; ÓÔÁÓÉÌÏÔÇÔÁ ðáñáôçñåßôáé óôï Ýñãï ôçò åãêáôüóôáóçò ìïíüäáò áöáëüôùóçò óôï íçóß ìáò. Äõóôõ þò ãéá Üëëç ìßá öïñü ç ãñáöåéïêñáôßá óå óõíäõáóìü ìå ôçí áëëáãþ çãåóßáò óôï áñìüäéï Õðïõñãåßï äçìéïõñãïýí êáèõóôýñçóç ôçò Ýíáñîçò êáé êáô åðýêôáóç ôçò ïëïêëþñùóçò ôïõ Ýñãïõ. Åêôéìþ üôé åüí êáé áõôþ ç ðñïóðüèåéá äåí åõïäùèåß, ôüôå ç ÄçìïôéêÞ Áñ Þ ôïõ íçóéïý èá ðñýðåé íá åîåôüóåé óïâáñü ôéò äõíáôüôçôåò õëïðïßçóçò áõôïý ôïõ ôüóï óçìáíôéêïý êáé áðáñáßôçôïõ ãéá ôçí áíüðôõîç ôïõ íçóéïý ìáò Ýñãïõ ìå ßäéïõò ðüñïõò êáé ðéèáíþò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí éäéùôéêþ ðñùôïâïõëßá. Ï ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ Τα λιµενικά έργα στη Ψάθη σε πλήρη εξέλιξη Ôá ðñþôá ìðëüêéá ôùí êñçðéäùìüôùí ôçò ìéêñþò ìáñßíáò åßíáé Þäç ôïðïèåôçìýíá êáé åßíáé óôç öüóç ôçò ðñïöüñôéóçò þóôå íá áðïôñáðåß êüèå êßíäõíïò êáèßæçóçò áðü õðï þñçóç ôùí õëéêþí èåìåëßùóçò, óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ôïõ Ýñãïõ. Ïé åñãáóßåò ðñï ùñïýí êáíïíéêü ìå åíôáôéêïýò ñõèìïýò. Óýìöùíá ìå ôï áñ ðñùô 62656/3413/ Ýããñáöï, ó åôéêü ìå ôçí ôåëåõôáßá áíþíõìç êáôáããåëßá, ç Ä/óç Ôå íéêþí Åñãùí ÊõêëÜäùí áíáöýñåé üôé ìå ôïí Í 4055/2012 ìþíõóç Þ áíáöïñü ç ïðïßá õðïâüëëåôáé áíùíýìùò Þ ìå áíýðáñêôï üíïìá, ôßèåôáé áìýóùò óôï áñ åßï êáé ïôé äåí å åé äïèåß åíôïëþ ãéá äéáêïðþ ôùí åñãáóéþí.

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Ç ê. Ìáñãáñßôá Âåíôïýñç Äñüóïõ ãýííçóå óôçí ÁèÞíá áãïñüêé. (Æçôïýìå óõãíþìç ãéáôß óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï, åê ðáñáäñïìþò, ãñüøáìå êïñéôóüêé). Ç ê. Áíáóôáóßá Êáíôóïý-ÌïñÜêç ãýííçóå óôçí ÁèÞíá êïñéôóüêé. Ç ê. Óùôçñßá ÃêáëáìÝëïõ-ÐåôñÜêç (ÄÜöíïõ) ãýííçóå óôçí ÁèÞíá áãïñüêé Ç ê. Áñãõñþ Âïñäþíç-ÓéäåñÜêç ãýííçóå óôçí ÁèÞíá áãïñüêé. Ç ê. Ìáñßá Äçìïðïýëïõ-ÓÜñäç ãýííçóå óôçí ÁèÞíá êïñéôóüêé. Âáðôßóôçêå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ ÆïöéÜ ( íù Ëéüóéá) ôï áãïñüêé ôïõ ÐÝôñïõ êáé Âßêçò ÍéêïëÜïõ êáé ïíïìüóôçêå Ëåùíßäáò. (åããïíüò Ìáñßáò Åì. Êïñùíáßïõ) Âáðôßóôçêå óôçí åêêëçóßá Ìåôáìïñöþóåùò ÓùôÞñïò óôï Åëëçíéêü ôï êïñéôóüêé ôùí ÂÝñíåñ Ìýëëåñ êáé Åëßæáò ÃáëáíÜêç êáé ïíïìüóôçêå ÁããåëéêÞ. Íïíüò ï ê. ÁíäñÝáò Äïì. ÑÜìöïò. Ï ê. ÁíäñÝáò Äïì. ÑÜìöïò êáé ç ä. ÁããåëéêÞ-Åõãåíßá ÄñéìéëÞ Ýäùóáí áìïéâáßá õðüó åóç ãüìïõ. Óôéò Ýãéíå óôï Äçìáñ åßï Êïñõäáëëïý ï ãüìïò ôïõ ê. Åëåõèåñßïõ Áóçìïìýôç êáé ôçò ä. ÄÞìçôñáò Í. ÌðéôæáñÜêç. Óôéò Ýãéíå óôï Äçìáñ åßï Êéìþëïõ ï ãüìïò ôïõ ê. Êùí/íïõ ÊáôóéáìðÜíç êáé ôçò ä. Óôáõñïýëáò áñáëáìðßäïõ. (êáèçãçôýò Ãõìíáóßïõ Ëõêåßïõ Êéìþëïõ). Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ôçò Ðáíáãßáò Ìõñôõäéþôéóóáò, Áëßìïõ, ï ãüìïò ôïõ ê. Ìé áþë áôæçåììáíïõþë êáé ôçò ä. Êùíóôáíôßíáò Ëåïí. ÓÜñäç. ÊïõìðÜñá ê. ¼ëãá Ìïõñáôßäïõ. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, óôï êôþìá ÐñïìðïíÜ Ìáñáèþíá, ï ãüìïò ôïõ ê. ÍéêïëÜïõ Êáóôñßíç êáé ôçò ê. Ìáñßáíáò Ã. Âïñäþíç. Óôéò Ýãéíå óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Áíôùíßïõ ÁìöéÜëçò ï ãüìïò ôïõ ê. ÉùÜííç Óôõë. ÓÜñäç êáé ôçò ä. Ìáñßá Ã. ÌáñéíÜêç. ÊïõìðÜñá ç ä. ÌáñéÝôá Í. ÑÜìöïõ. Ç êá õðïøßá åßíáé ç èñçóêåßá ôùí áäýíáìùí. (Ëáïãñáößá - Éóôïñßá - ÆùÞ) ÅÄÑÁ: ÊÉÌÙËÏÓ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÊÁÔÁ ÍÏÌÏÍ: ÓÏÖÉÁ ÌÁÃÊÁÍÉÙÔÇ ÖÙÔÏÓÕÍÈÅÓÇ - ÌÏÍÔÁÆ ÄÇÌ. & ÃÅÙÑ. ÌÏÕÓÔÁÊÁÓ Æ. ÊÁÔÑÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. Ì. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ 35 & ÃÉÁÔÑÁÊÏÕ 22 ÔÇË.: FAX ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÅÔÇÓÉÅÓ: ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ: 10 ÅÕÑÙ ÊÉÌÙËÏÕ: 5 ÅÕÑÙ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ: ÁÌÅÑÉÊÇÓ $20 Ïé åíõðüãñáöåò åðéóôïëýò ðïõ äçìïóéåýïíôáé äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò ìáò. Óôéò ðýèáíå óôçí ÁèÞíá óå çëéêßá 68 ñüíùí ï ÈùìÜò ÌðÝóçò. Óôéò ðýèáíå óôçí Êßìùëï óå çëéêßá 83 ñüíùí ç ÐïëõîÝíç Áð. ÌÜëëç. Óôéò ðýèáíå óôçí ÁèÞíá óå çëéêßá 83 ñüíùí ï Ðáíáãéþôçò ÊáëÜçò. Óôéò 18/6 êçäåýôçêå óôçí ËõãéÜ Êïñéíèßáò. Óôéò ðýèáíå óôçí ÁèÞíá óå çëéêßá 82 ñüíùí ç Ìáñßá Áíô. ÊáíáâÜñç. Óôéò 22/6 êçäåýôçêå óôçí Êßìùëï. Óôéò ðýèáíå óôçí Êßìùëï óå çëéêßá 90 ñüíùí ï Öþôéïò Ä. ÁöåíôÜêçò. Óôéò ðýèáíå óôïí ÐåéñáéÜ óå çëéêßá 82 ñüíùí ç ÆáìðÝôá Äçì. Âïñäþíç. Óôéò 6/7 êçäåýôçêå óôçí Êßìùëï. Ο κ. Φίλιππος Βεντούρης, σε μνήμη της μητέρας του ΖΑΜΠΕΤΑΣ, πρόσφερε για ενίσχυση των σκοπών του ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ Γηροκομείου 50,00. Ο κ. Φίλιππος Βεντούρης, σε μνήμη του πατέρα του ΙΩΑΝΝΗ, πρόσφερε στο Δήμο Κιμώλου 50,00. Η κ. Αρετή Σάρδη σε μνήμη της θυγατέρας της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ πρόσφερε για την συντήρηση της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας 40,00 ευρώ. Ο κ. Εμμανουήλ Βεντούρης και η γυναίκα του Πετρούλα πρόσφεραν για τις ανάγκες της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας 250,00 Ευρώ. Ο κ. Εμμανουήλ Βεντούρης και η γυναίκα του Πετρούλα πρόσφεραν για ενίσχυση των σκοπών του ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΥ Γηροκομείου 300 $ Σε μνήμη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΛΟΥΡΗ τα παιδιά της πρόσφεραν 300,00 Ευρώ για τις ανάγκες της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας. ïðôéêü - öáêïß åðáöþò ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÐÅËÁÓ ÁÑÃÕÑÙ ÐÁÍÔÁÆÉÄÇ Ðáôçóßùí 362, Á. ÐáôÞóéá Ôçë.: Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν για την ανακαίνηση της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας μπορούν να αποστείλουν τον οβολόν τους στον λογαριασμό Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή στο εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κιμώλου. Στην Δραπετσώνα οδός Εθνικής Αντιστάσεως και Χατζοπούλου 1-3 περίπου 300 μέτρα από το Λιμάνι (Αγ. Διονύσιος) Λειτουργεί ΝΕΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΚΜΑΙΩΝ με όλα τα τμήματα. Για τους Κιμώλιους οι οποίοι δεν έχουν ταμείο ή παραπεμπτικό θα ισχύει ειδικό τιμολόγιο με έκπτωση έως 80% επί της αξίας των εξετάσεων. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ðùëåßôáé ç âüñêá ôïõ ÂáããÝëç ÁíäñïõëáêÜêç çìéôá ýðëïç 4,5 ì. ìå 30áñá åîùëýìâéá SUZUKI. Óå Üñéóôç êáôüóôáóç. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: Óôïí ðïôáìü ôçò ØÜèçò åíôüò ïéêéóìïý ðùëåßôáé ïéêüðåäï Üñôéï êáé ïéêïäïìþóéìï Ýêôáóçò ðåñßðïõ 400 ô.ì. Ðëçñïöïñßåò ê. Íßêïò Στην περιοχή ΛΙΜΝΗ πωλείται αγρόκτημα έκτασης 4 στρεμ. Πληροφορίες: κ. Βασιλική τηλ.: κ. Γραμματική τηλ.: Στην περιοχή ΨΑΘΗ στον κεντρικό δρόμο πωλείται οικόπεδο έκτασης 743 τ.μ. Πληροφορίες: κ. Χριστίνα Τηλ.: , Στην πειροχή ΚΛΗΜΑ πωλείται αγροτεμάχιο με αμπέλι και ελιές έκτασης τ.μ. Πληροφορίες: Τηλ.: Στην περιοχή ΞΕΥΡΗ πωλείται αγρόκτημα έκτασης τ.μ. με πρόσοψη 120 μ. στο δρόμο. Πληροφορίες: κ. Ιωάννης Τηλ.: Στην περιοχή ΨΑΘΗ πωλείται οικόπεδο 778 τ.μ. Πληροφορίες: κ. Μαρία Τηλ.: ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôçí ØÜèç Êéìþëïõ ïéêßóêïò 1ïõ ïñüöïõ, 2 äùìáôßùí êïõæßíáò êáé WC, ãéá üëï ôï Ýôïò. Ðëçñïöïñßåò Ëáóðïëïãßá - Ðáñáðëçñïöüñçóç - Áíåõèõíüôçôá. Ôá ôñßá êáêü ôïõ ôüðïõ ìáò!!! Äçìïóéåýïõìå, ðáñáêüôù, áõôïýóéá ôçí åðéóôïëþ ôïõ ÔìÞìáôïò Ôå íéêþí ñãùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÌÞëïõ, ç ïðïßá áðåõèýíåôáé óôïí ÄÞìï Êéìþëïõ êáé ç ïðïßá áíáöýñåôáé óôç ãíùóôþ êáé ðñïóöéëþ ôáêôéêþ ôïõ åðéêåöáëþò ôçò ìåéïøçößáò Êéìþëïõ ìüíéìá íá ëáóðïëïãåß, åýêïëá íá ðáñáðëçñïöïñåß êáé ìå ðåñéóóþ áíåõèõíüôçôá íá ðáñáðëáíåß ðáñïõóéüæïíôáò ôï Üóðñï-ìáýñï. Ðïëëïß äéåñùôþíôáé ðþò ï Üíèñùðïò áõôüò ìåôü áðü ôüóá ñüíéá óôçí áíôéðïëßôåõóç äåí Ý åé ìüèåé üôé áíôéðïëßôåõóç äåí óçìáßíåé Ï É óå üëá, Üñíçóç ãéá ôçí Üñíçóç, áíôßäñáóç ãéá ôçí áíôßäñáóç êáé äçìéïõñãßá ðñüóêáéñùí åíôõðþóåùí. ÂÝâáéá, èá ðñýðåé íá ôïõ áíáãíùñéóôåß ç «ìáåóôñßá» ôçí ïðïßá äéáèýôåé ãéá íá ðáñáðëáíü. ¼ìùò, ðáñüëëçëá, èá ðñýðåé íá ôïõ êáôáëïãéóôåß ç æçìéü ôçí ïðïßá ðñïêáëåß óôïí ôüðï ôïõ ìå ôçí óõãêåêñéìýíç ôáêôéêþ ôçí ïðïßá áêïëïõèåß êáé ç ïðïßá ôïí áñáêôçñßæåé. ÌÞëïò ÐÑÏÓ ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÊÉÌÙËÏÕ Ó åôéêü ìå äçìïóßåõìá óôï áñ. öýëïõ 26 ôçò åöçìåñßäáò «ÅÍÙÔÉÊÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ» ìå ôßôëï «ËÅÇËÁÓÉÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏ- ÓÉÏÕ ÑÇÌÁÔÏÓ» óáò ãíùñßæïõìå üôé ôá óôïé åßá ðïõ áíáöýñïíôáé åßíáé ëáíèáóìýíá, ðáñáðëáíçôéêü ÊÁÉ ÓÕÊÏÖÁÍÔÉÊÁ. Óôï Üñèñï áíáöýñåôáé üôé ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò ÁããåëÝôïò ÊáíÜò ðáñïõóßáóå óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ïéêïíïìéêü óôïé åßá êüóôïõò êáôáóêåõþò äéêôýùí ýäñåõóçò áðï Ýôåõóçò êáé äéáðßóôùóå... õðåñôéìïëüãçóç, äéáóðüèéóç ôïõ äçìüóéïõ ñþìáôïò êáé áðüëõôç ëåçëáóßá. Áíáñùôéüìáóôå áí ï ÁããåëÝôïò ÊáíÜò ãíùñßæåé áíüãíùóç êáé ðñéí åêöñüóåé ôçí ÜðïøÞ ôïõ áí äéáâüæåé ôéò ìåëýôåò ðïõ åêðïíïýíôáé! Ç êáôüóôáóç ðëýïí ìå ôçí Êßìùëï êáé ôéò áðüøåéò ðïõ åêöñüæïíôáé óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï - ùñßò ôçí áðáñáßôçôç õðåñüóðéóç Õðçñåóéþí êáé õðáëëþëùí- åßíáé ðëýïí ôñáãéêþ êáé åðéêßíäõíç. ÁíáöÝñåé ï Áãã. ÊáíÜò üôé ôï 2006 åíôü èçêå óôï Ðñüãñáììá ÈÇÓÅÁÓ «þñéìï Ýñãï: «ÁíôéêáôÜóôáóç äéêôýïõ ýäñåõóçò êáé áðï Ýôåõóçò» ìå ðñïûðïëïãéóìü åõñþ» ìå ðñüâëåøç êáôáóêåõþò 3000 ì. Ç Õðçñåóßá ìáò äåí Ý åé óôïé åßá ôïõ Ôå íéêïý Äåëôßïõ ôïõ Ýñãïõ. ¼ìùò áíáñùôéüìáóôå ðüóï «þñéìï» åßíáé Ýíá Ýñãï ãéá ôï ïðïßï äåí Ý åé óõíôá èåß ìåëýôç; Ðüóï áêñéâþò åßíáé ï Ð/Õ üôáí äåí Ý ïõí óõíôá èåß êáé åãêñéèåß ôåý ç äçìïðñüôçóçò; ñá ôá 3000ì åßíáé óõíïëéêü ôï ìþêïò ôùí áãùãþí ýäñåõóçò êáé áðï Ýôåõóçò; Óôï êüóôïò åß å ëçöèåß õðüøç ç áðïîýëùóç üëùí ôùí ôóéìåíôïóôñþóåùí êáé ðëáêïóôñþóåùí; Åß å ëçöèåß õðüøç ç ðëþñçò áðïêáôüóôáóç ôùí äñüìùí óå üëï ôï ðëüôïò; Åß å ëçöèåß õðüøç ôï êüóôïò ôùí éäéùôéêþí óõíäýóåùí; Åß å õðïëïãéóôåß ç ðñïóáýîçóç ãéá 15% áðñüâëåðôá êáé 18% ÃÅ-ÏÅ; ÅðéâÜëëåôáé íá ìáò áðáíôþóåé ï Áãã. ÊáíÜò. ¼óïí áöïñü óôéò ìåëýôåò ðïõ óõíôüîáìå: 1) Óôéò óõíôüîáìå ôçí ìåëýôç «ÄÉÁÌÏÑÖÙ- ÓÇ ÄÑÏÌÙÍ ÁÐÏ ÔÓÏÕÊÁËÁ ÅÙÓ ÅËÔÁ» ðñïûðïëïãéóìïý åõñþ ìå áíôéêåßìåíï ôçí áðïîþëùóç üëïõ ôïõ êáôáóôñþìáôïò ôïõ äñüìïõ óå ìþêïò 150 ì., ôçí êáôáóêåõþ 150ì. äéêôýïõ áðï Ýôåõóçò, 150 ì. äéêôýïõ ýäñåõóçò, êáôáóêåõþ éäéùôéêþí óõíäýóåùí ýäñåõóçò-áðï Ýôåõóçò, êáôáóêåõþ êáíáëéïý óõëëïãþò ïìâñßùí ìðñïóôü áðü ôï êôßñéï ôùí ÅËÔÁ êáé áðïêáôüóôáóç 1020,00 ì2 ïäïóôñþìáôïò, äçëáäþ ôóéìåíôüóôñùóç êáé ðëáêüóôñùóç. ÄçëáäÞ êüóôïò áíü ìýôñï ìþêïò äñüìïõ-ôüöñïõ /150=1.333 åõñþ êáé êüóôïò áíü ìýôñï ìþêïõò áãùãïý /2 150=666 åõñþ. Óôï êüóôïò áõôü ðåñéëáìâüíåôáé õðï ñåùôéêü ðñüâëåøç áðñïâëýðôùí 15% êáé ÃÅ-ÏÅ 28%. Ç ìåëýôç åóôüëåé óôçí ÄÔÅ ÊõêëÜäùí ãéá èåþñçóç, áëëü åðåóôñüöç ëüãù ðáñá þñçóçò áñìïäéïôþôùí óôï ÔìÞìá Ôå íéêþí ñãùí ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÌÞëïõ (ÔÔÅ/ÐÅÌ). 2) Óå áíôéêáôüóôáóç ôçò ðñïçãïýìåíçò óôéò óõíôüîáìå êáé èåùñþóáìå ôçí ìåëýôç «ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÄÑÏÌÙÍ ÁÐÏ ÔÓÏÕÊÁËÁ ÅÙÓ ÅËÔÁ Á ÖÁÓÇ» ðñïûðïëïãéóìïý åõñþ ìå áíôéêåßìåíï ôçí áðïîþëùóç üëïõ ôïõ êáôáóôñþìáôïò ôïõ äñüìïõ óå ìþêïò 150 ì., ôçí êáôáóêåõþ 150 ì. äéêôýïõ áðï Ýôåõóçò, 150 ì. äéêôýïõ ýäñåõóçò, êáôáóêåõþ êáíáëéïý óõëëïãþò ïìâñßùí ìðñïóôü áðü ôï êôßñéï ôùí ÅËÔÁ, êáôáóêåõþ éäéùôéêþí óõíäýóåùí ýäñåõóçò-áðï Ýôåõóçò êáé áðïêáôüóôáóç ìüíï 120,00 ì2 ïäïóôñþìáôïò. ÄçëáäÞ êüóôïò áíü ìýôñï ìþêïò äñüìïõ-ôüöñïõ /150=600 åõñþ êáé êüóôïò áíü ìýôñï ìþêïõò áãùãïý /2 150=300 åõñþ. Óôï êüóôïò áõôü ðåñéëáìâüíåôáé õðï ñåùôéêü ðñüâëåøç áðñïâëýðôùí 15% êáé ÃÅ-ÏÅ 18%. ÖõóéêÜ ç óõãêñéôéêþ êïóôïëüãçóç áíüìïéùí Ýñãùí åßíáé áíáêñéâþò êáé ïõóéáóôéêü ëáíèáóìýíç. Ôçí êüíáìå üìùò ðñïêåéìýíïõ, üóïé äéáâüóáíå ôï ó åôéêü Üñèñï ôçò åöçìåñßäáò, íá êáôáëüâïõí ðüóï ëáíèáóìýíá åßíáé ôá óôïé åßá ôïõ ÁããåëÝôïõ ÊáíÜ êáé åßôå ôï êüíåé áðü Üãíïéá åßôå åðßôçäåò, åßíáé ôï ßäéï áíáîéüðéóôïò. Ðáñáêáëïýìå ãéá ôéò åíýñãåéåò ôïõ Äçìïô. Óõìâïõëßïõ Ýôóé þóôå íá óôáìáôþóåé ìý ñé åäþ ç ëáóðïëïãßá ïñéóìýíùí óõìâïýëùí ãéá êüèå ìáò åíýñãåéá. ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ! ÈÙÌÁÇ ÌÐÁËÇÊÔÓÇ Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò ôïõ ÔìÞìáôïò Ôå íéêþí ñãùí ÌÞëïõ.

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Êßìùëïò 1 Éïõíßïõ 2013 Êýñéå ÄÞìáñ å, Ç áíáöïñü óôá «ÊÉÌÙËÉÁÊÁ ÍÅÁ» üôé «ïé ÄÞìïé èá Üóïõí áðü êñáôéêïýò ðüñïõò» êé Ýôóé «óðñþ íïíôáé óå áýîçóç ôåëþí» áóöáëþò åßíáé ðñïüããåëïò üôé ïóïíïýðù èá âáñýóåé ç ìåãüëç êáìðüíá ôçò ÐáíáãéÜò ìáò ãéá ôï áìðñïâüñéóôï êïõóôïýìé ðïõ... ñüâéåôáé. Áíáíôßññçôá ïé õðçñåóßåò ðïõ ðñïóöýñåé ï êüèå ÄÞìïò ðñýðåé íá ðëçñþíïíôáé êáé ìüëéóôá áð üëïõò. Ãé áõôü óå áãïñýò êáé óå õðçñåóßåò õðüñ åé óôéò ôéìýò êáé ðïóïóôü ãéá ôï ÄÞìï. Áí üìùò õðüñ ïýí ôáìåéáêýò ìç áíýò ãéá ôï èåáèåßíáé Þ äåí õðüñ ïõí êáèüëïõ ð.. øáñüäåò, çëåêôñïëüãïé, õäñáõëéêïß, ðëáêüäåò, åíïéêéáóôýò äùìáôßùí, ðáñï Ýò õðçñåóéþí êáé ëïéðïýò, ôé áìðüñéá ìüóôïñá; ÅðåéäÞ ðéóôåýù ðùò ç áðüäïóç ôïõ ðïóïóôïý óôï ÄÞìï äåí åßíáé ðñïáéñåôéêþ êáé Üñá äåí ðñýðåé íá éäéïðïéåßôáé áðü ôïí êüèå ëåâýíôç. ÅðåéäÞ áóöáëþò êáé èá õðüñ åé ìç áíéóìüò åßóðñáîçò áõôþí ôùí ñçìüôùí êáé Üñá íá ëåéôïõñãåß. Èá óáò Þìïõí õðü ñåïò áí ìáò ðëçñïöïñïýóáôå ãéá ôá ðïóü ðïõ áðïäßäåé Ýêáóôïò õðü ñåïò óôï ÄÞìï - áí áõôü äåí åßíáé êñáôéêü áðüññçôï! Íá âãüëù êáé Ýíá óõìðýñáóìá ãéá ôïõò ÊéìùëïëÜôñåò ðïõ ìáæýâãïõí ôï ìåãáëýôåñï ôæßñï, ðüóïé, áðü äáýôïõò åðåíäýóáíå ðýíôå (5) ðþñéá ðüíù óôçí Êßìïõëï. Ãéáôß åëüãïõ ìïõ îýñù ìïíü á Ýíáíå ôïí áåßìíçóôï ÓôÝöáíï ðïõ åðýíäõå ôï óýíïëï ôùí åóüäùí ôïõ óôçí Êßìùëï-. Êýñéå ÄÞìáñ å. Áí ï ìç ãýíïéôï, åðåßãïí ðåñéóôáôéêü ñþæåé ôçò áíüãêçò íõ- ôåñéíþò ðñïóãåßùóçò åëéêïðôýñïõ êáôü ôçí ðåñßïäï ðïõ ï öùôéóìüò ôïõ åëéêïäñïìßïõ åßíáé öáêüò ìðñïóôü óôéò öùôáøßåò ôïõ êáôü 100 ìýôñá ðëçóßïí íõ ôåñéíïý êýíôñïõ êáé ï ðéëüôïò êüìåé ôï ìïéñáßï ëüèïò óå ëüèïò ðßóôá ìå üëá ôá óõíåðáêüëïõèá, ôé ìýëåé ãåíýóèáé; (Áí èõìüìáé êáëü: Ïé åãêáôáóôüóåéò ôïõ åëéêïäñïìßïõ ðñïçãþèçêáí ôïõ êýíôñïõ äéáóêýäáóçò. Ç Õðïõñãüò Áéãáßïõ ìå ôçí áðüöáóþ ôçò 24221/54/ ñçìáôïäüôçóå ôï Ýñãï êáôáóêåõþò åëéêïäñïìßïõ Êéìþëïõ ìå ôï ðïóü ôùí äñá ìþí. Ìå ôçí áðüöáóç 53299/ ÖÅÊ 1508/ / äçìïóéåýèçêå ç Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ åëéêïäñïìßïõ. Ç Êïéíüôçôá Êéìþëïõ ìå ôçí áðüöáóþ ôçò 1234/ ïñþãçóå ôçí Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ êýíôñïõ äéáóêýäáóçò). ÌÞðùò ôçí ðáñáðüíù åñþôçóç èá Þôï óêüðéìï í áðåõèýíåôå óôïõò áñìïäßïõò; ÃéùñãçëÜò ÁðÜíôçóç ÄçìÜñ ïõ ÁãáðçôÝ ÃéùñãçëÜ óå ðëçñïöïñþ üôé: - Ôï  ôñßìçíï ôïõ åðáããåëìáôßåò ðëþñùóáí 652,00 Áð áõôïýò Ýíáò ðëþñùóå 132,40 êé Üëëïò Ýíáò195,69. Ïé õðüëïéðïé 22 ðëþñùóáí 323,91. Δηλαδή κατά μέσον όρο περίπου 14,72 έκαστος. - Ôï Ä ôñßìçíï ôïõ åðáããåëìáôßåò ðëþñùóáí 219,27 Áð áõôïýò Ýíáò ðëþñùóå 47,42 êé Üëëïò Ýíáò 52,31. Ïé õðüëïéðïé 15 ðëþñùóáí 119,54. Δηλαδή κατά μέσον όρο περίπου 7,96 έκαστος. - Ôï Ýôïò 2012 ï ÄÞìïò åéóýðñáîå óõíïëéêü ðåñßðïõ 7.800,00 - Ôï Á ôñßìçíï ôïõ åðáããåëìáôßåò ðëþñùóáí 226,00 åê ôùí ïðïßùí Ýíáò (1) ðëþñùóå 123,00. Ïé õðüëïéðïé 12 ðëþñùóáí 103,00. Δηλαδή κατά μέσον όρο περίπου 8,58 έκαστος. ÁãáðçôÝ ÃéùñãçëÜ, óõìöùíþ áðüëõôá ãéá ôéò çìåñïìçíßåò êáôáóêåõþò ôïõ åëéêïäñïìßïõ êáé ôïõ êýíôñïõ äéáóêýäáóçò êáèþò åðßóçò êáé ìå ôïí ðñïâëçìáôéóìü óïõ. Ç ËÜóðç óôïí áíåìéóôþñá Ãéá ôéò áíõðüóôáôåò êáôáããåëßåò, ãéá ôéò ýâñåéò êáé ôéò áèëéüôçôåò ðïõ ìå êüèå ôñüðï êáé ðåñéóóþ åõêïëßá óõ íü ðõêíü åêôïîåýïíôáé åíáíôßïí ìïõ, ðïëëïß óõìðáôñéþôåò, ìå ñùôïýí ãéáôß äåí êáôáöåýãù óôçí äéêáéïóýíç. - Ôïõò áðáíôþ üôé ïé Áéñåôïß êáôáöåýãïõí óôéò êüëðåò êáé áíüëïãá ìå ôçí ðïëéôåßá ôïõò áíôáìåßâïíôáé áðü ôïõò ðïëßôåò ôçí çìýñá ôùí åêëïãþí. - Ôïõò åíçìåñþíù, åðéðñüóèåôá, üôé óôá ÄçìïôéêÜ Óõìâïýëéá Ý ïõí äïèåß äéá ñïíéêü áðáíôþóåéò ãéá üëá ôá èýìáôá ôá ïðïßá Ý ïõí ó Ýóç ìå ôï ÄÞìï êáé ôï íçóß ìáò. - Ôïõò õðåíèõìßæù áêüìç, ìéá öñüóç ôïõ ÓùêñÜôç: «Áí óå êëùôóþóåé Ýíáò ãüéäáñïò, äåí Ý åé íüçìá íá ôïí êëùôóþóåéò êé åóý». Ã.-È. ÌÁÃÊÁÍÉÙÔÇÓ ÄÇÌÁÑ ÏÓ ÊÉÌÙËÏÕ Υ.Γ. Σύµφωνα µε τις βεβαιώσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Δήµου Κιµώ ου η αντιµισθία του Δηµάρχου για το έτος 2012 ανή θε στο ποσό των ,37, του Αντιδηµάρχου στο ποσό των ,32 και του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου στο ποσό των 9.397,12. Αυτά... για τους τροµοκράτες της αλήθειας. ÓÜââáôï 13 Éïõëßïõ Åóðåñéíüò óôïí ÔáîéÜñ ç óôçò «ÄÝêáò» Ôçí ÐÝìðôç 27/6/2013 Ýãéíå óôçí óõíåäñéáêþ áßèïõóá ôïõ åðéìåëçôçñßïõ ÊõêëÜäùí, ìå áð åõèåßáò óýíäåóç ìýóù ôçò óõíäéüóêåøçò ìå ôá ãñáöåßá ôïõ åðéìåëçôçñßïõ óôá íçóéü íäñï, ÈÞñá, ÌÞëï, óõíüíôçóç åñãáóßáò ìå èýìá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ. ÊáôÜ ôçí äéüñêåéá ôùí áíáëõôéêþí åéóçãþóåùí åîåôüóèçêáí èýìáôá ó åôéêü ìå ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ öáéíïìýíïõ ôïõ ðáñáåìðïñßïõ êáé Ýãéíå óáöþò ç ðñüèåóç üëùí ôùí öïñýùí íá ðåñéöñïõñþóïõí ìå üëá ôá äéáèýóéìá ìýóá ôçí åöáñìïãþ ôçò íïìïèåóßáò. Ê É Ì Ù Ë É Á Ô É Ê Ï É Ê Á Ç Ì Ï É Ê Á É Í Ô Å Ñ Ô É Á Ãýñéóå äåò ôïí ïõñáíü ãýñéóå äåò êáé åìýíá êé áí áñíçèåßò ôçí ÐáíáãéÜ áñíþóïõìå êé åìýíá. (+) êõñü-áñãõñù. ÐÜñå ìå óêýøç ðüñå ìå óéãïôáîéäåøý ìå, óôçí Êßìùëü ìïõ ðþãáéíå êáé îáíáãýñçóå ìå. (+) êõñü-ìáñéíá. Ôï ÌÜç åãåííþèçêá êáé ìüãéá äåí öïâïýìáé, åîüí êáé ìïõ ôá êüíïõíå ôçí þñá ðïõ êïéìïýìáé. (+) êõñü-æáìðåôá. íèñùðï ðïõ ôïí åêôéìüò êáé ôïý åéò äþóåé ìðýóá, ìðïñåß íá ãßíåé ï ëüêïò óïõ êáé íá óå âüëåé ìýóá. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Êéìþëïõ êáôü ôçí óõíåäñßáóþ ôïõ ìåôáîý Üëëùí: ÅíÝêñéíå êáôü ðëåéïøçößá ôï ðñáêôéêü äéáãùíéóìïý ôïõ Ýñãïõ «Äéáìüñöùóç äñüìïõ ðåñéï Þò áðü ÔóïõêáëÜ Ýùò ÅËÔÁ Á öüóç». ¼ñéóå ôçí ÃñáììáôÝá ôïõ ÄÞìïõ ê. Áóðáóßá ÌùñáÀôç õðåýèõíç ãéá ôéò ðáñï Ýò êïéíùíéêþò áñùãþò. ÐñïÝãêñéíå ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá êáôáóôþìáôïò Ëéáíéêïý êáé ïíäñéêïý Åìðïñßïõ óôï üíïìá ôçò ê. ÁíäñéáíÞò Âåíôïýñç. ÁðïöÜóéóå ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÅóùôåñéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ Êéìþëïõ. ÁðïöÜóéóå ôçí ðáñá þñçóç áðëþò ñþóçò ôìþìáôïò áéãéáëïý (Ýêôáóçò 500 ô.ì.) óôç èýóç ÐÑÁÓÓÁ ãéá ôçí áíüðôõîç ïìðñåëþí êáé îáðëþóôñùí. ÁðïöÜóéóå ôéò êõêëïöïñéáêýò ñõèìßóåéò óôï ùñßï áðü 1/7-31/8. ÁðïöÜóéóå ôçí ìßóèùóç ôùí ãíùóôþí þñùí ãéá êáëïêáéñéíþ óôüèìåõóç ï çìüôùí. ÁðïöÜóéóå êáôü ðëåéïøçößá ôçí õðïãñáöþ ÐñïãñáììáôéêÞò Óýìâáóçò ìåôáîý ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áéãáßïõ êáé ÍçóéþôéêÞò ÐïëéôéêÞò ÅÕÄÁÍ êáé ÄÞìïõ Êéìþëïõ, ãéá ôçí åêðüíçóç ìåëýôçò ÅãêáôÜóôáóçò ÌïíÜäáò ÁöáëÜôùóçò ìåôü ôùí áðáñáßôçôùí óõíïäþí Ýñãùí óôï ÄÞìï Êéìþëïõ êáé ôçí Ýêäïóç ôùí êáôü Íüìï áäåéïäïôþóåùí. ÁðïöÜóéóå íá æçôþóåé áðü ôïí åñãïëüâï ôçí äéáêïðþ ôùí åñãáóéþí óôï ëéìüíé ôçò ØÜèçò êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá 9-18 Áõãïýóôïõ. êõñü-âáóéëéêç ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ç Ó ïëéêþ ÅðéôñïðÞ Êéìþëïõ åõ áñéóôåß èåñìü ôïí ê. Íéêüëáï Ã. ÊáíÜ êáé ôç ãõíáßêá ôïõ ÍáôÜóá ãéá ôçí åõãåíéêþ ðñïóöïñü åêðáéäåõôéêïý êáé øõ áãùãéêïý õëéêïý óôï Íçðéáãùãåßï Êéìþëïõ. Ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðáñáñôçìá ÌÞëïõ - Êéìþëïõ ôçò ÅëëçíéêÞò ÁíôéêáñêéíéêÞò Åôáéñåßáò, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï Êéìþëïõ, åðéóêýöôçêå ôï íçóß ìáò. ÅîåôÜóôçêáí 29 ãõíáßêåò êáé ðñáãìáôïðïéþèçêáí 21 ìáóôïãñáößåò. Ôï åðéìåëçôþñéï ÊõêëÜäùí, ç ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ êáé ç åôáéñåßá ÁíÜðôõîçò êáé Ðñïüäïõ ÊõêëÜäùí óõíäéïñãüíùóáí åêðáéäåõôéêü óåìéíüñéá ðüíù óå èýìáôá ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí êáé óå èýìáôá óêçóçò Êáèçêüíôùí Ôå íéêþí Áóöáëåßáò. Óôçí Êßìùëï ôçí ÐÝìðôç 27/6 ðñáãìáôïðïéþèçêå óåìéíüñéï ìå èýìáôá ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáò Ôñïößìùí ôï ïðïßï ðáñáêïëïýèçóáí 30 åðáããåëìáôßåò. Ôçí Ôñßôç êáé ÔåôÜñôç 2 êáé 3 Éïõëßïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï íçóß ìáò óåìéíüñéï ìå èýìáôá Ôå íéêþí Áóöáëåßáò ôï ïðïßï ðáñáêïëïýèçóáí 23 åðáããåëìáôßåò. Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Êéìþëïõ êáôü ôçí óõíåäñßáóþ ôïõ ìåôáîý Üëëùí: - ÅíÝêñéíå êáôü ðëåéïøçößá ôï ðñáêôéêü äéáãùíéóìü ôïõ Ýñãïõ «ÊáôáóêåõÞ áãùãþí ¾äñåõóçò Áðï Ýôåõóçò óôï Îáðëïâïýíé» - ÁðïöÜóéóå êáôü ðëåéïøçößá. Ôçí ðáñüôáóç ôçò õðüñ ïõóáò åìðïñéêþò ìßóèùóçò ôïõ Ðñáôçñßïõ õãñþí êáõóßìùí ãéá ñïíéêü äéüóôçìá ïêôþ (8) åôþí êáé ôñéþí (3) ìçíþí ( ìý ñé ) ìå ìßóèùìá ôï ïðïßï êáèïñßóèçêå ùò åîþò: á) Ãéá ôá ôýóóåñá (4) ðñþôá ñüíéá íá ìçí åßíáé êáôþôåñï ôïõ 10% ôçò áíôéêåéìåíéêþò áîßáò ôïõ ìéóèßïõ êáé óå êüèå ðåñßðôùóç íá ìçí õðïëåßðåôáé ôïõ óçìåñéíïý êáôáâáëëüìåíïõ ìéóèßïõ. â) Ãéá ôï õðüëïéðï ñïíéêü äéüóôçìá, ôýóóåñá (4) ñüíéá êáé ôñåéò (3) ìþíåò, ôï ìçíéáßï ìßóèùìá èá áíýëèåé óôá ôåôñáêüóéá ðåíþíôá (450,00) åõñþ, åöüóïí ôï ðñïáíáöåñüìåíï ðïóü åßíáé áíþôåñï áð áõôü ôï ïðïßï ðñïêýðôåé áðü ôï 10% ôçò áíôéêåéìåíéêþò áîßáò ðïõ ðñïâëýðåôáé áðü ôï íüìï. ã) Åîïõóéïäïôåß ôïí ÄÞìáñ ï ãéá ôá ðåñáéôýñù. (áêñéâþ êáèïñéóìü ôùí ïñßùí ôïõ ìéóèßïõ, áíáæþôçóç ôçò áíôéêåéìåíéêþò áîßáò áõôïý, õðïãñáöþ ôïõ éäéùôéêïý óõìöùíçôéêïý ðáñüôáóçò êáé ëïéðü).

4 ΣΕΛΙΔΑ 4 ÄáóêáëÝìáôá êé ÏñìÞíéåò ÃéùñãçëÜò Κ ΑΠΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ; ΟΥΟΥΟΥ! «Των ήβγαινε το σπάραχνο στο µαγέρεµα» ήγραφα στο προηγούµενο άρθρο για τσι νοικοκυράδες του ψες µε τσι παροστριές κ.λπ. Μα µπας θαρείς εδά καλογιέ µου πως και ένα άρθρο παένει πίσω, επειδής εν έχει παροστριά; Διαολοδιαολέτι είναι κακοχράι. Γιαυτονοδά αντίς να βάλω εσήµερις το νιονιό µου (όσο απόµεινε) στο µαγκανοπήαδο, λέω να κάµω αυτονοδά που κάνει η σηµερινή νοικοκυρά που για να ξεφορτωθεί το µαγέρεµα παραγγέλνοντας πίτσες ή σουβλάκια και πάπαλα. Άντες το λοιπός Οδυσσέα µου, µε έτοιµο «φαΐ» και τραπέζι να στρώσω µα και στην ερώτηξή σου να δώκω απόκρηση «αν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά». Και χωρίς να προστέσω ένα «νι». Τσι δηµοτικές εκλογές τον Οκτώβρη του 86 µιας ζηµιάς κι είµουνα σε άδεια - αφού µέρα τη µέρα ηπερίµενα την αποστρατεία µου- ηκατέβηκα στην Κίµουλο. Κι άκουε τώρα εδωνά: Είναι αλήθεια ότι ήπηρες (τόσα) εφ άπαξ και (τόσα) σύνταξη; µ αρωτάει συγκενικό πρόσωπο. Όχι, εν είναι γιατί ακόµα εν αποστρατεύτηκα. Μα ε µπορεί, αφού εγώ ηάκουσα... Είχενε ακουστά! Πριν καµπόσα χρόνια είχενε βάλει η ξαδέλφη µου η Πολυτίµη πωλητήριο στο ανωάκι της, δίπλα τση θεία σου FOR SALES τση Φραζέσκας, µε «µ ε σ ί τ η» την αφεντιά µου. ΠΩΛΕΙΤAI Ένα απόγεµα παένοντας στου Μποχώρη µε αρωτάει ο ξάδελφος αν ενδιαφέρονται ζεστά το ζευγάρι που ηπήα, λέει, χτες τ απόγευµα και το δανε. Μάρκο, µόλις τώρα ακούω από σένα ότι ηπήα ψες αγοραστές κι είδανε το σπίτι τση ξαδέλφης µας. Ηκούνησε το κεφάλι. Είχενε πέσει θύµα του ράδιο αρβίλα. Μπαίνοντας στου Μποχώρη µ αρωτάνε για το ταξίδι µου στην Αλόνησο που ηπήα, λέει, για τσι φώκιες. «Με συχωρείς Γιώργο αλλά έτσι λένε όλες τση µέρες τώρα». Νικολή µου, εδά µαθαίνω πως ηπήα στην Αλόνησο, αλλά εν έχω πάει. Μια απ αυτές τσι µέρες θε να ρχω να δω το Τζίµη, λέει ο Τζακ στο θείο σου το Μανώλη. Μα πρέπει να πας στο Σικάγο τ απαντά. Ίντα µου λες; Σε µένα όχι εξυπνάδες. Αφού είναι εδώ. Ετσαδά ο Μανώλης «πληροφορήθηκε» πως ο Τζίµης που ήταν στο Σικάγο, ήτανε εδώ Όπως αργότερα τον διαβεβαίωσαν ότι «η κάµατε καλά που ήρχατε µόνιµα πια στην Ελλάδα». Άσκετα αν αυτό µέχρις σήµερις ε ντόχουνε αποφασίσει. Εµ το άλλο: Ήρχατε που ρχατε για Πάσχα γιάντα ε γκαθουσάστε και για το καλοκαίρι; Μα θα κάτσοµε. Σώπα καλέ αφού εγώ ξέρω ότι θα φύετε. Να κατιτίς που εν ήξερε ο Μανώλης. Άµε ύστερις Οδυσσέα µου να πιστέβγεις ό,τι ακούεις. Όχι µικρό καλάθι µα µηδέ µικρό τυροβόλι µη γκρατείς. Κι ούτε να δένεις κόµπο επειδής σώνει και καλά είπενέτο ο τάδε πολυξερίδης µε τσι καλές πηγές. Εµένα θα µου πεις! Σαν ηπία στου Μποχώρη -απ είναι το στέκι µου τση πρέφας- µιάνε άλληνε βολά, είχενε ανάψει η κουβέντα για τ αεροπορικό τραγικό δυστήχηµα του Κυπριακού αεροπλάνου που τανε λέει ακυβέρνητο κι ήπεσε σε βουνό κάπου εκειδά στην Αττική. Πάνω στην ώρα νάσου κι ο συνονόµατος. - Ιντα γινε ρε παιδιά; αρωτάει. Το και το του ξηγάνε. - Και ε γκξέρετε γιάντα ήπεσε; Όχι, τ απαντούνε µ ένα στόµα. Γιατί ο κυβερνήτης θα χενε στριµώξει καµιά αεροσυνοδό και νάσου το κακό. Σαµατίς πολύ θέλει να γίνει. - Μα γιάντα να µην περιµένοµαι να βρεθεί πρώτα το µαύρο κουτί; του λέω. - Ποιό µαύρο κουτί και κουραφέξαλα. Εµένα θα µου πεις;;; Αυτούνο το περιστατικό µε βάνει εδά εδωνά να βάλω ρότα για τα Χανιά µιας και το «ε γκζαναπάει ο Μάρκος στα Χανιά» απού ηλέανε παλιά, ε λέει και για Γιώργη: Βεγγερίζαµαι οικογενειακά σε φιλικό σπίτι τότενε δα. Οι γυναίκες στη γκουζίνα σάχνανε τα σχετικά τση τάβλας σαν ήρχενε κάποια στιγµή στο σαλόνι, απού µασταν οι άντρες, η οικοδέσποινα και µας αναγγέλει πως η τηλεόραση σ έκτακτο δελτίο είπενε πως στο «Καραϊσκάκη» υπάρχουνε νεκροί, λέει. Παρά την παντελή άγνοια του θέµατος, βάλε βάση στην πενιά καλογιέ µου. Έχουµε και λέµε: - Για να υπάρχουνε νεκροί πάει να πει ότι...λέει ένας. - Όχι, λέει ο άλλος. Αφού κι έχει νεκροί ηγίνηκε το και το. -Μα ίντα κουζουλάδες λέτε επά σύντεκνοι; Τα πράµατα ηγινήκανε ετσαδά, όπως σας τα λέω ελόγου µου Ναι Οδυσσέα µου όπως στα λέω. Αρώτηξε και τη µάνα σου και τη λαλά σου απ ήτανε κεια πέρα, ότι χαζίρι ήτανε να τραβίξουνε τα κουµπούρια τονε: γιατί για να χει νεκροί πάει να πει ότι Εµένα θα µου πεις! Αυτόπτες µάρτυρες όλοι τονε... ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ - Ï ê. ÅëåõèÝñéïò Åì. ÓÜñäçò ðþñå ôï ðôõ ßï áðü ôï ÔìÞìá ñçìáôïïéêïíïìéêþò êáé ÔñáðåæéêÞò ÄéïéêçôéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåéñáéÜ. ÈåñìÜ Óõã áñçôþñéá. - Óôá åããüíéá ìáò ñþóôï êáé Ìáñßá, ìåôü ôçí ðñüóöáôç áðüêôçóç ôùí ðôõ ßùí ôïõò åõ üìáóôå íá Ý ïõí ôçí õãåéü ôïõò êáé êáëþ óôáäéïäñïìßá. Ï ðáððïýò áñüëáìðïò êáé ç ãéáãéü Ìáñßá Êáëëßíéêá. Ç åöçìåñßäá ìáò ìå ôçí óåéñü ôçò, ôïõò óõã- áßñåé êáé ôïõò åý åôáé êüèå êáëü. studios êéìùëßá ãç ÐñÜóá Êßìùëïò ôçë.: , Διαφορά ΕΥΚΤΑΙΟΥ και ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. (Διευκρινιστική απάντηση Δημάρχου.) Αγαπητοί Συμπατριώτες Συνηθίζεται το καλοκαίρι να το συνδέουμε με τις διακοπές, την ξεκούραση και την αναψυχή. Σε μας τους αιρετούς που με την εμπιστοσύνη σας μας χρίσατε υπηρέτες της Κιμώλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι το νησί γεμίζει ζωή, αλλά οι ανάγκες του αυξάνονται απρόβλεπτα και τα προβλήματα, τα οποία ζητούν άμεση λύση πολλαπλασιάζονται. Τις αναμενόμενες δυσκολίες της περιόδου αυτής επιτείνει και η παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία του Δήμου, ως απότοκος της ευρύτερης οικονομικής κρίσης της χώρας. Αποτέλεσμα είναι να στερούμαστε το συνολικό ύψος των χρημάτων, τα οποία θα θέλαμε και θα έπρεπε να διαθέσουμε για το καλό και την πρόοδο του Νησιού μας. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλη διέξοδο από τη μείωση πολλών δαπανών για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την κάλυψη των βασικών μας αναγκών. Ολοι μας γνωρίζουμε την κατάσταση αυτή και προσπαθούμε υπερβάλλοντας εαυτόν να παίρνουμε αποφάσεις για δύσκολα έργα και να υλοποιούμε αυτά με το μικρότερο δυνατόν κόστος, ακόμη και προσφέροντας εθελοντική εργασία. Ομως, είναι φυσικό να μας δημιουργούνται αισθήματα απογοήτευσης, γιατί σε άλλες δυνατότητες προσβλέπαμε (ελπίζαμε) και άλλη κατάσταση καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε αυτό το κλίμα απογοήτευσης πιστεύουμε ότι εντάσσεται και η διαμαρτυρία, την οποία εξέφρασε κατά τρόπο, όμως, άκομψο, ανεπίτρεπτο και προκλητικό ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής, την Πέμπτη , για δήθεν έλλειψη υποστήριξης από το Δήμο. Ενας ευαίσθητος άνθρωπος, όπως ο δάσκαλος ενός πολύπαθου μονοθέσιου σχολείου, όπως είναι το δικό μας, είναι επόμενο να διεκδικεί για τα παιδιά μας το καλύτερο και αυτό οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε. Ομως, είναι τελείως άδικο, αντιδεοντολογικό και επικίνδυνο να συγκεκριμενοποιείται επανειλημμένως το πρόβλημα με προσωπική επίθεση στο πρόσωπο του Δημάρχου, σε μια χαρούμενη εκδήλωση, στην οποία πρωταγωνιστές είναι οι μαθητές και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε η μαθητική εκδήλωση να επισκιαστεί από διαφωνίες, απόψεις και επιχειρήματα, τα οποία υπήρχε η δυνατότητα να εκφραστούν καλόπιστα και με πολύ πιο πρόσφορο και γόνιμο τρόπο σε άλλο χώρο. Αλλωστε, εντύπωση και ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι κανένα πρόβλημα του Δημοτικού Σχολείου δεν έγινε προσπάθεια να επιλυθεί από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου μέσω της Σχολικής επιτροπής, της οποίας μέλος είναι και η οποία, ως γνωστόν, έχει κυρίαρχο ρόλο στα θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρά την ανωτέρω άστοχη μεμονωμένη κίνηση και δεδομένης της ευαισθησίας του Δήμου στα θέματα τα οποία αφορούν στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου έχουμε ανάγκη, καθήκον και υποχρέωση να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την διακριτική βοήθεια και την πολύπλευρη παρουσία μας στα θέματα τα οποία αφορούν στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου. Γ-Θ Μαγκανιώτης - Δήμαρχος Κιμώλου. Åßôå Ý åôå äéêü óáò éóôüôïðï, åßôå ü é ãéá ôçí ïõóéáóôéêþ êáé áðïäïôéêþ ðñïâïëþ óáò óôïí èáõìáóôü êüóìï ôïõ internet ãéáôß óå üôé áöïñü ôï íçóß ìáò, ôï «gokimolos», 3 ñïíþí ðëýïí, âñßóêåôáé óôáèåñü øçëü óôéò ðñïôéìþóåéò ôùí ñçóôþí ôïõ äéáäéêôýïõ. ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò ãéá íá ó åäéüóïõìå ôçí ðñïþèçóç ôçò åðé åßñçóþò óáò. Ôçë.: , ê. ÁíäñÝáò ÐåôñÜêçò

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 Εκπαιδευτική - Εκδρομή Óôéò 11 Éïõíßïõ 2013, ôï Íçðéáãùãåßï êáé ôï Äçìïôéêü Ó ïëåßï Êéìþëïõ, ìå ôçí ðïëýôéìç âïþèåéá êáé óõììåôï Þ ôïõ Óõëëüãïõ ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí, ðñáãìáôïðïßçóáí çìåñþóéá åêäñïìþ óôá ÐñÜóá. Ç áíá þñçóç Ýãéíå áðü ôï ëéìüíé ôçò ØÜèçò óôéò 09:00, ìå ôï èáëüóóéï ôáîß «Ôï äåëößíé», ôï ïðïßï áíýëáâå êáé ôçí åðéóôñïöþ ìáò ìå áóöüëåéá óôéò 16:00. Ç äéáäñïìþ Þôáí áðïëáõóôéêþ ãéá ìéêñïýò êáé ìåãüëïõò! Ôï ðñüãñáììá ðåñéëüìâáíå åðßóêåøç óôá Ëáôïìåßá ôçò ÌÐÅÍÔÏÌÁÉÍ, üðïõ äüèçêå óôá ðáéäéü ç äõíáôüôçôá íá ãíùñßóïõí ôá óôüäéá óõëëïãþò êáé åðåîåñãáóßáò ôïõ ìðåôïíßôç, ìýóá áðü ôçí åîáéñåôéêþ îåíüãçóç ôïõ ê.ðáíáãéþôç Ïéêïíüìïõ (õðáëëþëïõ) êáé ôçò Ðüðçò ÊáôóáöÜäïõ (ôåëåéüöïéôçò Ãåùëïãßáò), áëëü êáé ìýóá áðü ôçí Üìåóç åðáöþ êáé ôïõò ðåéñáìáôéóìïýò ìå ôï åîáãüìåíï õëéêü, óôï ïðïßï óôçñßæåôáé ìåãüëï ìýñïò ôçò ïéêïíïìßáò ôïõ íçóéïý ìáò. Ùò áíáìíçóôéêü êüèå ðáéäß Ýëáâå åíçìåñùôéêü õëéêü êáé ìéêñþ ðïóüôçôá ìðåôïíßôç. Åí óõíå åßá, ôá ðáéäéü ðåñéçãþèçêáí óôç ÖÜñìá ôïõ ÓÜìðëïõ (Áíôþíçò ÁíôéâÜ çò), ðáñáêïëïýèçóáí ìå åíäéáöýñïí ôç ëåéôïõñãßá ôçò, ãíþñéóáí ôïõò ôåôñüðïäïõò êáôïßêïõò ôçò êáé ôç óõãêýíôñùóþ ôïõò óå êïðüäé áðü ôïí Ýìðåéñï éäéïêôþôç êáé êåñüóôçêáí óå áôïìéêü êõðåëüêéá ôï äñïóåñü êéìùëéüôéêï îéíü! Ôï åêðáéäåõôéêü êïììüôé ôçò åêäñïìþò ïëïêëçñþèçêå óôá ÉáìáôéêÜ ËïõôñÜ, üðïõ ôá ðáéäéü ðåñéçãþèçêáí óôïõò þñïõò áðü ôïí ê.ôüêç ÓÜñäç, ðñüåäñï ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÞìïõ Êéìþëïõ. Ç åêäñïìþ êáôýëçîå óå ìáêñïâïýôéá óôá ãáëáæïðñüóéíá íåñü ôùí ÐñÜóùí! Óáò åõ áñéóôïýìå èåñìü üëïõò! Íçðéáãùãåßï êáé Äçìïôéêü Ó ïëåßï Êéìþëïõ ÌÜéïò Éïýíéïò 2013 Ãéá ðåò ìïõ âñå ÃéÜííç: Åß åò óêåöôåß üôé óôéò 13 Éïõíßïõ Þôáí ìéá ìåãüëç ãéïñôþ ; ¼ é, åéëéêñéíü ôç èõìþóïõí Þ üðùò üëá ôá ðñüãìáôá ðïõ ðýñáóáí óôï ðáñåëèüí ðýñáóå êé áõôþ êáé îå Üóôçêå. ÈõìÜóáé ðáëáéüôåñá, Þôáí ç çìýñá ðïõ öåýãáìå áðü ôï ó ïëåßï êáé ðçãáßíáìå ãéá ôï ðñþôï ìáò ìðáíéï. ¹ôáí ç çìýñá ðïõ Ýðñåðå íá âñïýìå ìéá ðýôñá ìáëéáñþ (óôçí èüëáóóá) íá ôçí ðüñïõìå óðßôé íá ôçí ôïðïèåôþóïõìå êüôù áðü ôï êñåâüôé ãéá íá öýãïõí ïé øýëïé. ¹ôáí ç çìýñá ôçò ÁíáëÞøåùò ôïõ Êõñßïõ óáñüíôá ìýñåò áðü ôçí ÁíÜóôáóÞ ôïõ. Áð üôé Üêïõóá óå Üëëá ìýñç ðñéí ðýóïõí óôçí èüëáóóá íá êüíïõí ôï ìðüíéï ôïõò Ýëåãáí êüíïíôáò ôïí óôáõñü ôïõò: ÁíáëÞâãåôáé ï ñéóôüò, áíáëþâãïìáé êáé ãù, ðýöôù ìýóá óôïí ãõáëü ðéüíù ðýôñá ìáëéáñþ ôçí ðçãáßíù åéò ôï óðßôé ãéá íá öýãïõíå ïé øýëïé. Äåí ìïõ ëåò üìùò ôï ìåóçìýñé ôçò ÐÝìðôçò èõìþèçêåò ôïõëü éóôïí íá âüëåéò ôï èõìéáôü ìå ôï ëéâüíé Ýîù óôçí ðåæïýëá ; Êáëü èá åßíáé áðü ôïõ ñüíïõ íá áíáâéþóïõìå ôï Ýèéìï. Êáé ôþñá Üêïõóå ôá ðáñüðïíü ìïõ êáé ôéò óõìâïõëýò ìïõ ãéáôß êáíåßò äåí ìå áêïýåé. ¼ôáí ãéá ïðïéïäþðïôå ëüãï ãßíïõí Ýñãá óôïí äñüìï êáé âãïõí ïé ðëüêåò, ìåôü ãéáôß íá ðýóåé óêýôï ôóéìýíôï êáé íá áëüåé ç ïìïñöéü ôïõ äñüìïõ êáé íá ìçí ìðáßíïõí ïé ðëüêåò îáíü óôçí èýóç ôïõò; Áí äåí öôüíïõí áò êüøåé ìåñéêýò ï ÄÞìïò êáé áò ôéò Ý åé óå êüðïéï óçìåßï, íá ôéò ðáßñíïõí üôáí ñåéüæåôáé. Áí äåéò Ýîù áðü ôï Äçìáñ åßï ôá Ýñãá ôçò Ä.Å.Ç. Ôß íá óïõ ðù! Åðßóçò ôçí ðåñßïäï ðïõ ðñýðåé íá äåßîïõìå ôçí Êßìùëï íá ôçí êáìáñþóïõí ïé îýíïé, äåí ñåéüæåôáé íá «îå íïýìå» ôá ìðüæá óôçí ðüíù ðüñôá ôïõ ÊÜóôñïõ. Ïé åðáããåëìáôßåò ôß êüíïõí ; Äåí âëýðïõí ; Áò ìðåé ìßá ôáìðýëá ìå ïäçãßåò. ¼ é üìùò üðùò ôçí ôáìðýëá ðïõ ãñüöåé ÙÑÁ ÊÉÌÙËÏÕ (áðáñüäå ôï ùñéü Êéìþëïõ) êáé ÂÑÙÌÏËÕÌÍÇ. íôå âñå ÃéÜííç êáé äéüñèùóý ôçí. ñáãå èá ëõèåß ôï èýìá ôéò óõãêïéíùíßáò öýôïò Þ èá ôñáâþîïõìå ôá ðåñóéíü ; Áò öñïíôßóïõìå üìùò üëïé (åßôå ìáò ðïíüåé ç ìýóç åßôå ôï ðüäé) íá êüíïõìå ôïõò áñìïýò Ýîù áðü ôï óðßôé ìáò êáé íá ñß íïõìå êáíýíá óêïýðéóìá óôïí äñüìï ðïõ êáé ðïõ. ÊáëÜ ìðüíéá Áéãéþôçò / 7 / 1 3 Κ Ι Μ Ω ΛΟ Σ Ε θ ε λ ο ν τ ι κ ό ς κ α θ α ρ ι σ µ ό ς µ ο ν ο π α τ ι ώ ν Π ε ζ ο π ο ρ ί ε ς Ακολουθώντας τα βήµατα του χτες, ανακαλύψαµε τα µονοπάτια του σήµερα Åíåôïß êáé ÖñÜãêïé ôçí åßðáí «ÁñæáíôéÝñá», äçëáäþ «ÁóçìÝíéá» ãéá ôá ãêñéæüëåõêá âñü éá ôçò. Ïé êüôïéêïß ôçò åäþ êáé éëéüäåò ñüíéá ôç ëýíå «Êßìùëü ìïõ, ðáñüäåéóü ìïõ» äåß íïíôáò ôçí áãüðç ôïõò óôïí ôüðï ôïõò, ìå ôç ëéôþ êáé ðñïóéôþ ïìïñöéü ôçò. ÁíÝããé ôç ó åäüí áðü ôï ðýñáóìá ôïõ ñüíïõ, ç Êßìùëïò áðïôåëåß éäáíéêü ðñïïñéóìü ãéá üóïõò áíáæçôïýí ôçí åðáöþ ìå ôçí áôüöéá åëëçíéêþ ãç, ôïõò êáôïßêïõò ôçò êáé ôïí ôñüðï æùþò ôïõò. Áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ôçò êáëáßóèçôçò Ýêäïóçò ôùí ðáéäéþí ôïõ ùñéïý, «Êßìùëïò-Ðïëýáéãïò, äéáäñïìýò óôç öýóç» ðåæïðïñþóáìå óôá ðáëéü êáëíôåñßìéá êáé ìïíïðüôéá, ôïõò äñüìïõò ðïëéôéóôéêþò êëçñïíïìéüò, áíüìåóá óôéò áìýôñçôåò ðåæïýëåò êáëëéåñãþóéìçò ãçò êáé ôéò èáõìüóéåò ðáñáëßåò, óôéò ïðïßåò ïäçãïýí üëá ó åäüí áõôü ôá ìïíïðüôéá êáé åðéëýîáìå åíèïõóéáóìýíïé ôï íçóß ãéá ôçí åèåëïíôéêþ ðñïóöïñü ìáò. Ï Åëëçíéêüò Ðïëéôéóôéêüò Ïñåéâáôéêüò Óýëëïãïò ÖõëÞò ïñãáíþíåé êüèå ñüíï åèåëïíôéêïýò êáèáñéóìïýò ãéá ôç äéüäïóç ôçò ðåæïðïñßáò êáé ôçí åíßó õóç åíáëëáêôéêþí ìïñöþí ôïõñéóìïý óå ìéêñü íçóéü. ÖÝôïò åðýëåîå ôçí Êßìùëï êáé ïé 62 åèåëïíôýò ôïõ âñýèçêáí óôï íçóß áðü ôéò 5 Ýùò ôéò 14 Éïõëßïõ Ìå ôçí õðïóôþñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ, ôïõ ÄÞìïõ Êéìþëïõ, ìå êýñéá õðåýèõíç ôçí áêïýñáóôç ÄçìïôéêÞ Óýìâïõëï êáé õðåýèõíç ôçò ÔïõñéóôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ íçóéïý, êá. Áñãõñþ ËïãïèÝôç, êáèþò êáé ôçí áìýñéóôç óõìðáñüóôáóç ôùí êáôïßêùí ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôçò äéáìïíþò êáé ìåôáêßíçóçò ôùí åèåëïíôþí ôïõ, êáèüñéóå áñ éêü êáé óçìáôïäüôçóå (ìå ôïí áñéèìü 1) ôï ìïíïðüôé áðü ôï ÓåëÜäé ÌáõñïäÜóïò ðáñáëßá ÅëëçíéêÜ. Ôï ðñüãñáììá ðåñéåëüâáíå Ýîé çìýñåò åñãáóßáò êáé ìå ôçí åíèïõóéþäç óõììåôï Þ ôùí íôüðéùí åèåëïíôþí Öþôç ÌáñéíÜêç, Íßêïõ ÁíôéâÜ ç êáé Óôáýñïõ ÌÜëëç, ïé ïðïßïé åíôü èçêáí óôéò ïìüäåò êáé âïþèçóáí óôï Ýñãï ôïõò, ï êáèáñéóìüò êáé ç óçìáôïäüôçóç ðñï þñçóáí ãñþãïñá êáé óõíå ßóôçêáí óôá ìïíïðüôéá ýìåëç ÃáìðÜò Áãéüêëçìá (áñéèìüò 5) êáé áðü ðáñáëßá ÌáõñïóðÞëéá ÓêéÜ- äé (áñéèìüò 2). ÔÝëïò, ïé åèåëïíôýò ðñáãìáôïðïßçóáí ðåæïðïñßåò êáé óçìáôïäüôçóç ôùí ìïíïðáôéþí ÓêëÜâïò Ðáëéüêáóôñï ÊåöÜëåò ðáñáëßá ÊÜóôñïõ (áñéèìüò 3) ôï ïðïßï ñåéüæåôáé êáèáñéóìü êáé áðü Ãáäáñüìáíôñá ÌïíáóôÞñéá Óïýöé (áñéèìüò 4). Ïé ðåæïðïñßåò óôá ìïíïðüôéá ôïõ íçóéïý, ôá ðåñéóóüôåñá åê ôùí ïðïßùí êáôáëþãïõí óå èáõìáóôýò áêñïãéáëéýò, åíèïõóßáóáí ôïõò åèåëïíôýò, ðïõ ãíþñéóáí ôï íçóß ðåñðáôþíôáò ôï áð Üêñç ó Üêñç. Õðïó Ýèçêáí üôé èá åßíáé áðü ôþñá êáé óôï åîþò üëïé ôïõò ìéá êéíçôþ äéáöþìéóç ãéá ôï íçóß. Ôï åèåëïíôéêü ðñüãñáììá ôïõ Å.Ð.Ï.Ó. ÖõëÞò ðåñéëüìâáíå êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò ãíùñéìßáò ôùí åíäéáöåñüíôùí ðñïïñéóìþí ôïõ íçóéïý, êáèþò êáé Ýíá ðëïýóéï ðñüãñáììá ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí ìå áðïäýêôåò ôïõò êáôïßêïõò, ôá ðáéäéü ôçò Êéìþëïõ êáé ôïõò åèåëïíôýò. ÊáôÜ ôçí åâäïìüäá ðáñáìïíþò ôïõò, ç ðëáôåßá ôïõ Éåñïý Íáïý ôïõ ÓùôÞñïò ìåôáìïñöþèçêå óå êýíôñï ðïëéôéóìïý. ÊÜôïéêïé êáé åèåëïíôýò åß áí ôçí åõêáéñßá íá ðáñáêïëïõèþóïõí ðñïâïëýò êéíçìáôïãñáöéêþí ôáéíéþí åëëþíùí äçìéïõñãþí, üðùò ïé «Íýöåò» ôïõ ÐáíôåëÞ Âïýëãáñç, íôïêéìáíôýñ, üðùò ôï «ïñåýïíôáò ìå ôïí ÑáúíôÝë» ôïõ ÁëÝîç ÔóÜöá, ãéá ôç ìåôáíüóôåõóç êáé ôçí åëëçíïêïõâáíéêþ êïéíüôçôá ôçò ÅëëÜäáò. Ôçí ðñïâïëþ ìüëéóôá áêïëïýèçóå âñáäéü ãíùñéìßáò ìå ôïõò êïõâáíýæéêïõò ïñïýò áðü ôïõò ðñùôáãùíéóôýò ôïõ íôïêéìáíôýñ, ÑáúíôÝë êáé Ìáãáëß êáé ôç åíèïõóéþäç óõììåôï Þ ôùí åèåëïíôþí êáé ôùí êáôïßêùí ôïõ ùñéïý. Åíôõðùóéáêü êáé ôï íôïêéìáíôýñ ãéá ôçí êáôüêôçóç ôïõ âåñåóô áðü Ýëëçíåò ïñåéâüôåò ôï 2004 (óõíáöýò êáé ìå ôçí ïñåéâáôéêþ ôáõôüôçôá ôïõ Å.Ð.Ï.Ó. ÖõëÞò) «Áðü ôïí ¼ëõìðï óôï âåñåóô», ôïõ Ðáýëïõ Ôóéáíôïý. ÔÝëïò, ïé «ÐÝôñéíïé öýëáêåò», íôïêéìáíôýñ ìéêñïý ìþêïõò, ôçò ëåíáò Êáëïãñßäç, ãéá ôéò öñõêôùñßåò Ýíá ðáëéü óýóôçìá åðéêïéíùíßáò óôç ßï. Ç ðïëéôéóôéêþ åâäïìüäá Ýêëåéóå ìå äõï âñáäéýò áöþãçóçò ëáúêþí ðáñáìõèéþí êáé áñ áßùí åëëçíéêþí ìýèùí áðü ôç Íßêç ÊÜðáñç óå ìïõóéêýò áôìüóöáéñåò êáé ôñáãïýäéá áðü ôïí ÃéÜííç ØåéìÜäá. Ç ìßá Þôáí åéäéêü áöéåñùìýíç óôá ðáéäéü ôçò Êéìþëïõ, áëëü êáé üóïõò áéóèüíïíôáí ðáéäéü, êáé ç äåýôåñç óôïõò ìåãüëïõò. Ôá ðáñáìýèéá ôáîßäåøáí êáôïßêïõò, ðáéäéü êáé åèåëïíôýò óå ìïíïðüôéá ðáëéü êé áãáðçìýíá êáé ïé âñáäéýò ðëáéóßùóáí êáé ïëïêëþñùóáí ìå ôïí ùñáéüôåñï ôñüðï ôçí ðáñáìïíþ ôïõ Å.Ð.Ï.Ó. ÖõëÞò óôï íçóß ôçò Êéìþëïõ. í á êýñéï ìýëçìá ôïõ Óõëëüãïõ Þôáí êáé åßíáé íá ìç áèïýí ïé äñüìïé ôïõ ôåò, áëëü íá æùíôáíýøïõí êáé íá ðåñðáôéïýíôáé, äåß íïíôáò ôï äñüìï ãéá äñáóôçñéüôçôåò êïíôü óôç öýóç, ìå óåâáóìü óôçí ðáñáäïóéáêþ êëçñïíïìéü ôçò ðáôñßäáò ìáò. Ç üëç äñáóôçñéüôçôá ôüíùóå ôçí Þðéá ôïõñéóôéêþ áíüðôõîç óôï íçóß êáé åíßó õóå ìéá åíáëëáêôéêþ ìïñöþ ôïõñéóìïý. ÌÝíåé ôþñá ìå ôçí åëðßäá üôé ìåôáëáìðüäåõóå áõôü ôï üñáìá óôïõò êáôïßêïõò ôçò üìïñöçò Êéìþëïõ. Åëðßæïõìå üôé ï óðüñïò ôïõ åèåëïíôéóìïý ðïõ áöþóáìå óôï íçóß èá ðéüóåé êáé ïé êáñðïß ôïõ èá ùöåëþóïõí ôç ìéêñþ Êßìùëï ìå ôéò ðïëëýò êáé üìïñöåò ðáñáëßåò, ôá åêðëçêôéêü ìïíïðüôéá ôçò êáé ôïõò öéëüîåíïõò êáé ãíþóéïõò íçóéþôåò êáôïßêïõò ôçò Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Å.Ð.Ï.Ó. ÖõëÞò.

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ι Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ Σ Τ Η Ν Κ Υ Θ Ν Ο Ημουν στο χωριό μου στην Πλαταριά. Με βρήκε και εκεί ο Δήμαρχος Κιμώλου κ. Μαγκανιώτης και μου τηλεφώνησε. «Θέλω να είσαι στην Ημερίδα της Ε.ΚΥ.Τ στην Κύθνο», μου είπε ορθά κοφτά. «Μα είμαι στη Πλαταριά» του είπα. «Και λοιπόν;. Θα έρθεις»! Τι να κάνω; Πώς να του αρνηθείς σε..ένα Δήμαρχο! Φύγαμε από Πλαταριά Τετάρτη ώστε την Παρασκευή [ ] να είμαστε παρόντες στο λιμάνι. Και είμαστε. Το «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ήταν στη θέση του. Φύγαμε κανονικά. Επιασα μία θέση και αμέσως οι αναμνήσεις ήλθαν. Δεν με αφήνουν ήσυχο. Στα κυκλαδονήσια έχω κάνει πολλά ταξίδια, ως Επιβλέπων Μηχανικός έργων ΟΤΕ. Και στην Κύθνο βέβαια είχαμε κάνει έργα. Και στη Χώρα και στην Δρυοπίδα. Μάλιστα είχα ενημερώσει τον καλό συνάδελφο κ. Δημήτρη Μαρτίνο να συναντηθούμε. Και συναντηθήκαμε! Υπέροχος ο καιρός. Οι τρεις ώρες του ταξιδιού πέρασαν ευχάριστα. Κουβέντα και γράψιμο. Γράψιμο και κουβέντα. Ολοι οι συνάδελφοι της Ε.ΚΥ.Τ παρόντες. Ολοι κατά ένα χρόνο βαρύτεροι! Στο λιμάνι στο Μέριχα μας περίμενε το λεωφορείο. Αμέσως φύγαμε για τα Λουτρά. Εγκατασταθήκαμε στο ξενοδοχείο «ΜΕΛΤΕΜΙ». Στο υπόλοιπο της ημέρας είμαστε ελεύθεροι. Μας δόθηκε η ευκαιρία να περπατήσουμε. Ωραίος τόπος γραφικός, ανοικτοσύνη. Το ηλιοβασίλεμα γνήσιο, ανόθευτα Κυθνιακό. Καθαρή θάλασσα, όμορφη παραλία σε προκαλεί και σε προσκαλεί για κολύμπι. Εντυπωσιακή η σιδερένια γέφυρα φόρτωσης προϊόντων των μεταλλίων. Μοναχικός μάρτυρας του παρελθόντος. Απομεινάρι μιας άλλης ζωής που έφυγε. Εντύπωση προκαλεί το ιαματικό νερό που είναι αρκετά ζεστό καθώς βγαίνει από τα σπλάχνα του νησιού. Το αυλάκι είναι ο δρόμος του και πηγαίνει ασταμάτητα στη θάλασσα. Εντυπωσιακά και τα κτίρια των Ιαματικών Λουτρών. Τα παλιά και τα νεώτερα. Αναρωτιέσαι, όμως, γιατί μένουν ανεκμετάλλευτα. Αλλά αυτό είναι παλιά και πονεμένη ιστορία. Φαίνεται καθαρά ότι αρχίζει η καλοκαιρινή περίοδος. Τα καταστήματα έχουν ανοίξει. Καφετέριες, εστιατόρια έτοιμα να δεχτούν τους επισκέπτες στο νησί. Το Σάββατο με την άνεσή μας πήραμε το πρωινό και ώρα έντεκα είμαστε στη Χώρα. Κάναμε τη βόλτα μας στα στενά σοκάκια. Παρά πολύ όμορφα, γραφικά. Και καθαριότητα. Ασπρο του άσπρου, πιο άσπρο δεν γίνεται. Οι πόρτες και τα παράθυρα σαν στόματα και μάτια, αντίστοιχα, ήταν βαμμένα στο γαλάζιο των Κυκλάδων, στο γαλάζιο της θάλασσας. Περπάτησα σε όλα τα στενά αναζητώντας μάρτυρα της δικής. παρουσίας. Είχαμε σκάψει σχεδόν όλα τα σοκάκια για το δίκτυο του ΟΤΕ. Και πράγματι ακόμη φαινόταν οι αποκαταστάσεις από πλάκες ή σκυρόδεμα ή πιο σωστά ίχνη τους. Ενιωσα συγκίνηση και νοσταλγία. Η Ημερίδα άρχισε στο Δημαρχείο ώρα έντεκα. Συντονιστής ήταν ο Δήμαρχος Κιμώλου κ. Γεράσιμος-Θεόδωρος Μαγκανιώτης. Μαζί του η κ. Χαρίκλεια Ζαμάνου- Χιόνη και ο κ. Στέφανος Λέπουρας πρόεδρος και γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ αντίστοιχα. Το θέμα της Ημερίδας ήταν: «Διαχρονική Πορεία του Κυκλαδικού Πολιτισμού. Κύθνος : Παράδοση- Πολιτισμός-Ανάπτυξη». Η Ημερίδα ξεκίνησε με προσφώνηση της Προέδρου της Ε.ΚΥ.Τ κ. Χαρίκλειας Ζαμάνου- Χιόνη. Ενα βράδυ στο Αιγαίο. Το Αιγαίο απόψε έσμιξε με της καρδιάς το χάδι και κάθε αστέρι γίνεται φως μέσα στο σκοτάδι Γιοφύρι προς τους ουρανούς οι λόφοι οι βουνοπλαγίες καμπαναριά και θόλοι Βοήθα μας ω! Παναγία Κανάλα όταν σε αντικρύζουμε μες στις καρδιές μας νάχουμε πάντα γιορτή και σχόλη! Καράβια καλοτάξιδα αρματωμένοι μύλοι αλώνια του καλοκαιριού με στάχια στιβαγμένα Ψαράδες ψαροκάικα και ξώκκλησα με θρύλοι μια τέτοιαν όμορφη βραδιά στην αγκαλιά σας πάρτε με φιλόξενα και μένα... Χαιρετισμό απηύθυναν όλοι οι προσκεκλημένοι και ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Εμμανουήλ Φίλιππας Στη συνέχεια ο κ. Μαγκανιώτης διάβασε το παρακάτω ποίημα-χαιρετισμό του Αντώνη Τρούλλου Ακολούθησε επίσκεψη στη Δρυοπίδα. Δαιδαλώδης η διαδρομή. Σοκάκια, κατηφοριές, ανηφοριές πλακόστρωτα, με σκαλοπάτια, χωρίς σκαλοπάτια. Τελικά φθάσαμε στο Λαογραφικό Μουσείο. Μικρό με δύο πατώματα, πολύ συμπαθητικό. Καθαρό, περιποιημένο με τα αντικείμενα του νησιού τοποθετημένα με τάξη και μεράκι. Συγκινήθηκα. Είχα την αίσθηση ότι εκεί μέσα χτυπάει η καρδιά της Δρυοπίδας και κατ επέκταση της Κύθνου. Εφυγα με αίσθημα ανακούφισης και ελπίδας,ότι δεν έχει κοπεί και δεν θα κοπεί η συνέχεια του παρελθόντος με το μέλλον, των προηγουμένων γενεών με τις σημερινές, με τις επόμενες. Η ημέρα μας έκλεισε με την συνεστίαση στην μικρή και τόσο συμπαθητική πλατεία της «Πιάτσας». Ο κ. Δήμαρχος και οι συνεργάτες του όλα τα είχαν μελετήσει και προβλέψει. Η αποκορύφωση ήταν το γλέντι που ακολούθησε μετά το φαγητό. Δύο ντόπιοι οργανοπαίχτες. Ο πατέρας Γεώργιος Μπέλης βιολί τραγούδι και ο γιός του Βαγγέλης Μπέλης λαγούτο. Ζωντανή, γνήσια μουσική της Κύθνου. Μία αναπάντεχη έκπληξη. Χόρεψαν μπάλο Κύθνου οι Κύθνιοι και μπάλο της Νάξου οι Ναξιώτες, αλλά και όποιος άλλος ήθελε. Οσο περνούσε η ώρα οι οργανοπαίχτες μεράκλωναν περισσότερο με τραγούδι πατέρα γιού και τραγούδι για πολλούς, έτσι σαν τα Πολυφωνικά της Ηπείρου. Ομολογώ ότι ένα ηπειρώτικο πολύ το ήθελα. Ημουν ο μοναδικός Ηπειρώτης! Αποκορύφωση της βραδιάς η επιστροφή μας στο λεωφορείο με τους οργανοπαίχτες να μας συνοδεύουν παίζοντας και τραγουδώντας. Ετσι όπως πηγαίνουμε στους γάμους για να πάρουμε τη νύφη. Η συγκίνησή μου σε σημείο να βουρκώσω ήταν η στιγμή που είπαν το τραγούδι του χωρισμού, την καληνυχτιά, έτσι σαν μοιρολόι ή έτσι το ένιωθα εγώ. Και εμείς οι Ηπειρώτες έχουμε στο αίμα μας το μοιρολόι. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο πολύ αργά. Ξημέρωνε Κυριακή, ημέρα του χωρισμού. Γιατί όλα τελειώνουν. Πήγαμε στην Παναγιά την Κανάλα. Παρακολουθήσαμε τη θεία λειτουργία, που έγινε αποκλειστικά για εμάς. Αλλη μία εξαιρετική περιοχή του νησιού. Σωστά η Παναγιά η Κανάλα είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μας πρόσφεραν καφέ και άλλες λιχουδιές, αλλά και βιβλίο με την ιστορία της Εικόνας. Η επίσκεψη έκλεισε με τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Καιρός να επιστρέψουμε στο λιμάνι. Ηταν η ημέρα επιστροφής. Ωρα έξι φύγαμε. Μετά από τρεις πάλι ώρες ήλθαμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και η ζωή συνεχίζεται.. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω όλους, όνομα προς όνομα για όσα μας προσέφεραν. Ολα ήταν θαυμάσια. Εύχομαι υγεία, καλή υπομονή, καλή δύναμη. Και καλό καλοκαίρι. Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου. Äåëôéï ôõðïõ éåñáó ìçôñïðïëåùó óõñïõ-ìçëïõ-êéìùëïõ ÊõñéáêÞ, 30 Éïýíéïò 2013 Óôïí Éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ÔñõðçôÞò, ôçò éåñüò íþóïõ ÌÞëïõ, üðïõ íùñßò ôï ðñùß åß å ìåôáöåñèåß êáé åêôåèåß ðñïò ðñïóêýíçóç, ìåôáöåñèåßóá áðü ôçí Êßìùëï óõíïäåßá ôïõ Áñ éåñáôéêïý Åðéôñüðïõ Êéìþëïõ, Ï Óýíäåóìïò ôùí Áðáíôá ïý Êéìùëßùí ç «ÏÄÇÃÇÔÑÉÁ» óõììåôåß å óôçí êèåóç ðáñáäïóéáêïý êåíôþìáôïò ìå ôßôëï «Ç ôý íç óôçí êáèçìåñéíüôçôá ìå ôçí êëùóôþ êáé ôç âåëüíá». Ôçí åêäþëùóç ïñãüíùóå ï ÄÞìïò Êåñáôóéíßïõ-Äñáðåôóþíáò óå ìéá ðñïóðüèåéá ãéá ôç äéáôþñçóç ôçò ðïëéôéóôéêþò êëçñïíïìßáò êáé ôçí áíáâßùóç ôçò ðáñüäïóçò. Ç Ýêèåóç ðñáãìáôïðïéþèçêå áðü ôéò 12 Éïõíßïõ Ýùò ôéò 14 Éïõíßïõ 2013 óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï «Ìåëßíá Ìåñêïýñç». Ï Óýíäåóìïò óõììåôåß å ìå äéêü ôïõ ðåñßðôåñï - ôï óôþóéìï ôïõ ïðïßïõ åðéìåëþèçêå ç êõñßá Ìáñßá ËïãïèÝôç - óôï ïðïßï ðáñïõóéüóôçêáí êïöôü êáé ðëåêôü ðïõ ðñïóýöåñáí ïé êõñßåò: Ìáñßíá Öþíôá ÐåôñÜêç, Ìáñßá ÊëÞ ËïãïèÝôç, Ìáñßá Íéêüëáïõ ËïãïèÝôç. Ôï Ä. Ó. ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Áðáíôá ïý Êéìùëßùí ç «ÏÄÇÃÇÔÑÉÁ» åõ áñéóôåß èåñìü ôïí éáôñü ê. Üñç ÐáðáúùÜííïõ, ï ïðïßïò, óå ìíþìç ôçò êüñçò ôïõ ÌÁÑ- ÃÁÑÉÔÁÓ, ðñïóýöåñå óôï Óýíäåóìü ìáò ôï ñçìáôéêü áíôßôéìï ãéá ôçí êáôáóêåõþ ôçò âéôñßíáò ãéá ôç ðñïóôáóßá ôùí ðáñáäïóéáêþí öïñåóéþí. Σας φιλώ και σας αγαπώ Αντώνης Τρούλλος. Ομιλητές ήταν : 1. Ο κ. Γεώργιος Βενετούλιας, Καθηγητής Λαογράφος με θέμα: «Τοπικά προϊόντα και παραδοσιακή διατροφή της Κύθνου». 2. Ο κ. Στέφανος Λέπουρας, τ. Επαρχος Κέας Κύθνου με θέμα: «Ανάπτυξη με βάση τις παραδοσιακές αξίες» 3. Ο κ. Αντώνης Τζιώτης, καθηγητής φιλόλογος με θέμα, «Ιστορική επισκόπηση της Κύθνου δια μέσου των αιώνων». 4. Ο κ. Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Νομικός-Οικονομολόγος με θέμα: «Ο Κωστής ΜενεΪδης και τα «ΘΕΡΜΙΑ» Μία ξεχωριστή περίπτωση στην Κυκλαδική εφημεριδογραφία». Η εκδήλωση έκλεισε με διάφορες ερωτήσεις-τοποθετήσεις και απαντήσεις από τους αρμόδιους. Ακολούθησε εξαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο της Χώρας, προσφορά του Δήμου Κύθνου. Μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα έγινε η επίσκεψη στο Καταφύγι που είναι στη Δρυοπίδα. Ενα εκπληκτικό σπήλαιο, θαύμα της φύσης. Νιώθει κανείς δέος και αναρωτιέται ποιο χέρι, ποια χέρια, πόσα χέρια έσκαψαν υπομονετικά και για πόσο καιρό τα σωθικά του βουνού μα και του νησιού γενικότερα. Υπόγειες στοές πίσω-μπρος, δεξιά-αριστερά, διαγώνια και μία από αυτές, έτσι σαν αυλάκι με νερό οδηγεί στη θάλασσα σε απόσταση περίπου τρία χιλιόμετρα, όπως μας πληροφόρησε ο φύλακας-ξεναγός. Μείναμε έκπληκτοι από όσα είδαμε στο τεράστιο αυτό φυσικό υπόγειο και αναρωτιόμαστε γιατί να είναι άγνωστο, γιατί δεν είναι επισκέψιμο και γιατί δεν αξιοποιείται. Με την κατάλληλη διαφήμιση θα ήταν πόλος έλξεως χιλιάδων τουριστών. Αλλο ένα λάθος αυτών που μας διοικούσαν και μας διοικούν. Ðñùôïðñ. Äçìçôñßïõ Âåíôïýñç, ôïõ ÄçìÜñ ïõ Êéìþëïõ ê. ÈåïäùñïãåñÜóéìïõ Ìáãêáíéþôç êáé Êéìùëßùí ðñïóêõíçôþí, ç ôéìßá ÊÜñá ôçò Ïóßáò Ìåèïäßáò, ôåëýóèçêå óþìåñá ôï ðñùß ÐáíçãõñéêÞ Èåßá Ëåéôïõñãßá, åðß ôç åïñôþ ôùí Áãßùí ÐÜíôùí êáé ôç éåñü ìíþìç ôùí áð` áéþíùí êåêïéìçìýíùí óôéò éåñýò Êáôáêüìâåò ÌÞëïõ, éåñïõñãïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéùôÜôïõ ê. ÄùñïèÝïõ Â, óõìðáñáóôáôïõìýíïõ õö` áðüíôùí ôùí Åöçìåñßùí ôçò íþóïõ êáé óõíåõ çèýíôùí ôïõ ÄçìÜñ ïõ ÌÞëïõ ê. ÃåñÜóéìïõ ÄáìïõëÜêç, ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ ÔÜãìáôïò ÅèíïöõëáêÞò ÌÞëïõ, Ðåñéöåñåéáêþí êáé Äçìïôéêþí Óõìâïýëùí, ôïõ ÊáèçãçôÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ê. áñ. Ìðáìðïýíç, ôçò ÐñïÝäñïõ ôïõ ÓõíäÝóìïõ ôùí Áðáíôá ïý Ìçëßùí, ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Óõëëüãïõ ÏÉ ÖÉËÏÉ ÔÙÍ ÊÁÔÁÊÏÌÂÙÍ ÌÇËÏÕ êáé ðëåßóôùí Ìçëßùí ðéóôþí. Ï Óåâáóìéþôáôïò ê. Äùñüèåïò  óôçí ïìéëßá ôïõ áíáöýñèçêå óôï éóôïñéêü ôçò êáèéåñþóåùò ôçò åïñôþò ôùí Áãßùí ÐÜíôùí êáé ôçí Üññçêôç óýíäåóþ ôçò ìå ôçí åïñôþ ôçò ÐåíôçêïóôÞò êáé ôçò åðéäçìßáò óôïí êüóìïõ ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò, êáñðïýò ôçò ïðïßáò áðïôåëïýí ÐÜíôåò ïé ãéïé, êáé åõ áñßóôçóå ôéò ÅêêëçóéáóôéêÝò ÅðéôñïðÝò ôùí Åíïñéþí ôçò ÌÞëïõ, êáé éäéáéôýñùò ôïí Áñ éåñáôéêü Åðßôñïðï êáé ÅöçìÝñéï ôïõ Íáïý, Ðñùôïðñ. Ãéáííïýëç Ìáñêáíôþíç, ãéá ôç óõìâïëþ êáé ôç óõíýñãåéü ôïõò óôçí åðéôõ ßá ôùí åêäçëþóåùí. Áêïëïýèùò, ðáñáôýèçêå ðñïò Üðáíôáò ðáñáäïóéáêþ äï Þ óôçí ðáñáêåßìåíç ôïõ Íáïý ÅíïñéáêÞ áßèïõóá.

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα