Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας."

Transcript

1 Κεφάλαιο 3: Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας. Περιεχόµενα ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Ροπές, διασπορά, και τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών Ασκήσεις ιακριτές τυχαίες µεταβλητές Θεωρούµε ένα πείραµα τύχης στο οποίο ϱίχνουµε ένα νόµισµα τρείς ϕορές, µε πιθανότητα p να εµφανιστούν γράµµατα (Γ) σε κάθε ϱίψη (σε ένα τίµιο νόµισµα η πιθανότητα αυτή ϑα είναι 1/2). Υποθέστε ότι αν σε µια ϱίψη εµφανιστούν Γ κερδίζουµε 1 ευρώ, ενώ αν εµφανιστεί κεφάλι (Κ) χάνουµε 1 ευρώ. Προφανώς η ποσότητα που µας ενδιαφέρει εδώ, και την οποία συµβολίζουµε µε X, είναι το συνολικό µας κέρδος. Είναι ϕανερό ότι η X µπορεί να πάρει µόνο µία από τις τιµές : 3, 1, -3, και -1. Το ποια από αυτές ϑα πάρει εξαρτάται από το αποτέλεσµα του τυχαίου πειράµατος. Αν, για παράδειγµα, το αποτέλεσµα είναι ΓΓΓ η X παίρνει την τιµή 3, ενώ αν είναι ΓΚΓ η X παίρνει την τιµή 1. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφουµε τις τιµές της X που αντιστοιχούν στα οκτώ δυνατά αποτελέσµατα, ω, του τυχαίου πειράµατος, καθώς και την πιθανότητα να εµφανιστεί καθένα από τα αποτελέσµατα αυτά (σηµειώστε ότι ο αριθµός των δυνατών αποτελεσµάτων είναι ο αριθµός των δυνατών τριάδων που µπορούµε να ϕτιάξουµε από τα δύο στοιχεία, Γ, Κ, οι οποίες, σύµφωνα µε τη ϑεωρία του προηγούµενου κεφαλαίου, είναι 2 2 2). ω X P (ω) ΓΓΓ 3 p 3 ΓΚΓ 1 p 2 (1 p) ΓΓΚ 1 p 2 (1 p) ΚΓΓ 1 p 2 (1 p) ΓΚΚ -1 p(1 p) 2 ΚΓΚ -1 p(1 p) 2 ΚΚΓ -1 p(1 p) 2 ΚΚΚ -3 (1 p) 3 (Στον παραπάνω πίνακα, η πιθανότητα του αποτελέσµατος ΓΓΓ υπολογίστηκε ως γινόµενο των πιθανοτήτων των τριών ανεξάρτητων ενδεχοµένων A = στην πρώτη ϱίψη Γ, B = στη δεύτερη ϱίψη Γ, D = στην τρίτη ϱίψη Γ, λαµβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα της τοµής ανεξάρτητων ενδεχοµένων ισούται µε το γινόµενο των πιθανοτήτων τους. Ανάλογα για τα άλλα αποτελέσµατα.) Μπορούµε να σκεφτόµαστε τη X ως µια πραγµατική µεταβλητή η οποία για κάθε στοιχειώδες ενδεχόµενο ω του Ω παίρνει µια ορισµένη τιµή (εδώ µια από τις τιµές -3,- 1,1,3). Η πιθανότητα η X να πάρει µια ορισµένη τιµή, έστω 1, είναι η πιθανότητα του γεγονότος A = {ω : X(ω) = 1} το οποίο περιλαµβάνει όλα τα στοιχειώδη ενδεχόµενα ω του Ω που οδηγούν στην τιµη X = 1 (στο παράδειγµά µας τα ΓΓΚ, ΓΚΓ και ΚΓΓ). Από τον πίνακα ϐλέπουµε ότι το A έχει πιθανότητα P (A) = 3p 2 (1 p) να πραγµατοποιηθεί (το A είναι η ένωση των ανεξάρτητων ενδεχοµένων ΓΓΚ, ΓΚΓ και ΚΓΓ). Ανάλογα µπορούµε να 1

2 χειριστούµε και τις υπόλοιπες τιµές της X. Ετσι, για κάθε τιµή που µπορεί να πάρει η X, έστω x i (που εδώ ϑα είναι κάποιο από τα 3, 1, 1, 3), η πιθανότητα µε την οποία παίρνει αυτή την τιµή, P (X = x i ), είναι πλήρως καθορισµένη (π.χ. P (X = 1) = 3p 2 (1 p)). Θα δούµε ότι η X είναι ένα παράδειγµα διακριτής τυχαίας µεταβλητής (ή στοχαστικής συνάρτησης, όπως επίσης λέγεται). Ορισµός : ιακριτή τυχαία µεταβλητή X σε ένα δειγµατοχώρο Ω είναι µια µεταβλητή X που ορίζεται για κάθε δυνατό αποτέλεσµα ενός τυχαίου πειράµατος και για κάθε τέτοιο αποτέλεσµα παίρνει µια ορισµένη τιµή από ένα πεπερασµένο ή άπειρο αριθµήσιµο υποσύνολο των πραγµατικών αριθµών. Ορισµός : Η πραγµατική συνάρτηση f που ορίζεται στους πραγµατικούς αριθµούς από την f(x) = P (X = x), λέγεται διακριτή συνάρτηση πυκνότητας ή συνάρτηση πι- ϑανότητας ή κατανοµή πιθανότητας της X ( ίνει την πιθανότητα η X να πάρει µια ορισµένη τιµή από το πεδίο τιµών της. Π.χ., για την τυχαία µεταβλητή X που ορίσαµε στην αρχή του κεφαλαίου f(1) = P (X = 1) δίνει την πιθανότητα η µεταβλητή X (το κέρδος) να πάρει την τιµή 1 (να είναι 1 ευρώ).) Ας ϑεωρήσουµε την τυχαία µεταβλητή X που ορίσαµε στην αρχή του κεφαλαίου, και ας υποθέσουµε ότι p = 0.5. Τότε η X έχει τη διακριτή συνάρτηση πυκνότητας που ορίζεται από τις f( 3) = 0.125, f( 1) = 0.375, f(1) = 0.375, f(3) = και f(x) = 0, αν x 3, 1, 1, 3. Η συνάρτηση πυκνότητας ή απλά πυκνότητα f µιας διακριτής τυχαίας µεταβλητής έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: (1) f(x) 0, x R (2) Το σύνολο {x : f(x) 0} (δηλαδή το σύνολο των τιµών της Q που έχουν µη µηδενική πιθανότητα) είναι ένα πεπερασµένο ή άπειρο αριθµήσιµο υποσύνολο του R. Εστω {x 1, x 2,..., } αυτό το σύνολο. Τότε (3) i f(x i ) = 1. Οι ιδιότητες (1) και (2) προκύπτουν άµεσα από τον ορισµό της f. Για να δούµε αν ισχύει η (3) παρατηρούµε ότι τα ενδεχόµενα {ω : X(ω) = x i } (δηλαδή τα ενδεχοµενα του Ω που δίδουν για τη Q την τιµή x i ) είναι ξένα και η ένωσή τους είναι το Ω. Άρα f(x i ) = i i ( ) P (X = x i ) = P {X = x i } = P (Ω) = 1. i Ετσι, µπορούµε να ορίσουµε εναλλακτικά την πυκνότητα f ως εξής : Ορισµός : Μια πραγµατική συνάρτηση f ορισµένη στο R λέγεται διακριτή συνάρτηση πυκνότητας ή απλά διακριτή πυκνότητα αν ικανοποιεί τις παραπάνω ιδιότητες (1) (3). Παράδειγµα 1: Ρίχνουµε ένα νόµισµα δύο ϕορές, και ορίζουµε την τυχαία µεταβλητή X ως το πλήθος των Κ που εµφανίστηκαν. Να υπολογιστεί η πυκνότητα f της X. Η αντιστοιχία µεταξύ των δυνατών αποτελεσµάτων του πειράµατος και των τιµών της διακριτής τυχαίας µεταβλητής X δίνεται στον παρακάτω πίνακα, µαζί µε την 2

3 ω X P (ω) ΚΚ 2 1/4 ΓΓ 0 1/4 ΚΓ 1 1/4 ΓΚ 1 1/4 πιθανότητα των σηµείων του δειγµατοχώρου Ω του πειράµατος. Η πυκνότητα που αντιστοιχεί στη X είναι f(0) = P (X = 0) = 1 4, f(1) = P (X = 1) = 1 2, f(2) = P (X = 2) = 1 4, και f(x) = 0 για x 0, 1, 2. Προσέξτε ότι f(0) + f(1) + f(2) = 1. Η γραφική παράσταση της f δίνεται είτε µε ένα ϱαβδόγραµµα, είτε µε ένα ιστόγραµµα. Σε ένα ϱαβδόγραµµα το άθροισµα των τεταγµένων είναι 1, ενώ σέ ένα ιστόγραµµα το άθροισµα των εµβαδών είναι 1, όπως προκύπτεί από την ιδιότητα (3). Σε ένα ιστόγραµµα µπορούµε να ϕανταστούµε ότι η τυχαία µεταβλητή X γίνεται συνεχής, λόγου χάρη X = 1 σηµαίνει ότι η X είναι µεταξύ 0.5 και 1.5. Σηµειώστε ότι και άλλες τυχαίες µεταβλητές µπορούν να οριστούν στον ίδιο δειγµατοχώρο Ω. Λόγου χάρη, στο προηγούµενο παράδειγµα ϑα µπορούσαµε να ορίσουµε µια τυχαία µεταβλητή Y ως το πλήθος των Κ που εµφανίζονται µείον το πλήθος των Γ που εµφανίζονται. Τότε, οι δυνατές τιµές της Y ϑα ήταν -2,0,2, ενώ η αντίστοιχη πυκνότητα ϑα έπαιρνε τις τιµές f( 2) = 1/4, f(0) = 1/2, f(2) = 1/4 και f(x) = 0 για x 2, 0, 2. Κάθε διακριτή συνάρτηση πυκνότητας, δηλαδή κάθε συνάρτηση που ικανοποιεί τις ιδιότητες (1) (3), είναι η πυκνότητα κάποιας τυχαίας µεταβλητής X. Με άλλα λόγια, αν µας δοθεί η f µπορούµε πάντα να κατασκευάσουµε ένα δειγµατοχώρο Ω και µια τυχαία µεταβλητή ορισµένη στον Ω, της οποίας η διακριτή πυκνότητα να είναι f. Ετσι µπορούµε να χρησιµοποιούµε εκφράσεις όπως έστω X µια τυχαία µεταβλητή µε διακριτή πυκνότητα f χωρίς να διευκρινίζουµε τον δειγµατοχώρο f στον οποίο ορίζεται η X. Για παράδειγµα, υποθέστε ότι επιλέγουµε ένα χαρτί από µια δεσµίδα µε n χαρτιά, και ϑέτουµε X = i αν επιλεγεί το i οστο χαρτί. Τότε, P (X = i) = 1/n, άρα µπορούµε να περιγράψουµε το πείραµα λέγοντας ότι παρατηρούµε µια τυχαία µεταβλητή X η οποία παίρνει ακέραιες τιµές 1, 2, 3,..., n και έχει πυκνότητα f(x) = 1/n αν x = 1, 2, 3,..., n και f(x) = 0 αλλιώς. Γενικά, κάθε τυχαίο πείραµα που έχει πεπερασµένα ή άπειρα αριθµήσιµα το πλήθος δυνατά αποτελέσµατα µπορεί να περιγραφεί ως η παρατήρηση της τιµής µιας διακριτής τυχαίας µεταβλητής X. Για την ακρίβεια, το πείραµα πολλές ϕορές µας δίνεται ήδη µ αυτή τη µορφή. Στα δύο επόµενα παραδείγµατα παρουσιάζονται δύο τυπικές διακριτές πυκνότητες. Παράδειγµα 2: Η γεωµετρική πυκνότητα. Εστω 0 < p < 1. Τότε η πραγµατική συνάρτηση f που ορίζεται στο R από την f(x) = { p(1 p) x, x = 0, 1, 2, 3,... 0, x 0, 1, 2, 3,..., είναι µια διακριτή πυκνότητα και λέγεται γεωµετρική πυκνότητα µε παράµετρο p. 3

4 Για να δούµε αν η f είναι πυκνότητα, το µόνο που χρειάζεται να ελέγξουµε είναι ότι ισχύει η ιδιότητα (3), αφού οι (1) και (2) ικανοποιούνται προφανώς. Οµως, f(x i ) = p(1 p) i = p (1 p) i = p 1 i=0 i=0 i=0 p = 1, αφού το άθροισµα της γεωµετρικής σειράς i=0 (1 p) i είναι ίσο µε 1/p. Παράδειγµα 3: Η πυκνότητα Poisson. Εστω λ ένας ϑετικός αριθµός. Η πυκνότητα Poisson µε παράµετρο λ ορίζεται από τη σχέση { λ x e λ, x = 0, 1, 2,... f(x) = x! 0, x 0, 1, 2, 3,... Η συνάρτηση f προφανώς ικανοποιεί τις (1) και (2) του ορισµού της διακριτής συνάρτησης πυκνότητας. Για να δούµε αν ισχύει η (3) ϑα χρησιµοποιήσουµε το ανάπτυγµα Taylor της εκθετικής συνάρτησης e λ = x=0 λ x x!. Ετσι, λ x e λ f(x) = x x=0 x! = e λ x=0 λ x x! = e λ e λ = 1. Η εµπειρία δείχνει ότι πολλά τυχαία ϕαινόµενα που έχουν σχέση µε το µέτρηµα ακολουθούν κατά προσέγγιση την κατανοµή Poisson, όπως για παράδειγµα τα εξής : (α) Το πλήθος των ατόµων µιας ϱαδιενεργού ουσίας που αποσυντίθενται στη µονάδα του χρόνου. (ϐ) Το πλήθος των κλήσεων που δέχεται ένα τηλεφωνικό κέντρο στη µονάδα του χρόνου. ( ηλαδή η πιθανότητα το πλήθος των κλήσεων που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο να είναι x = 0, 1, 2, 3,.. δίνεται από το f(x) = λ x e λ /x!.) (γ) Το πλήθος των τυπογραφικών λαθών σε µια σελίδα ενός ϐιβλίου, κ.τ.λ. Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής ή απλά συνάρτηση κατανοµής για µια τυχαία µεταβλητή X ορίζεται από τη σχέση F (x) = P (X x), όπου x οποιοσδήποτε πραγµατικός αριθµός ( < x < ). Η συνάρτηση κατανοµής µπορεί να υπολογιστεί από την πυκνότητα f, επειδή F (x) = P (X x) = u x f(u), όπου το άθροισµα στο δεξιό µέλος νοείται ως προς όλα τα u για τα οποία u x. Αντίστρο- ϕα, η πυκνότητα µπορεί να προκύψει από τη συνάρτηση κατανοµής, όπως ϑα δούµε και στο επόµενο παράδειγµα. 4

5 Παράδειγµα 4: Προσδιορίστε τη συνάρτηση κατανοµής της τυχαίας µεταβλητής X του παραδείγµατος 1, και δώστε τη γραφική της παράσταση. Η F (x) ϑα είναι : F (x) = 0, < x < 0 1/4, 0 x < 1 3/4, 1 x < 2 1, 2 x < + Για παράδειγµα, για 1 x < 2, η F ϑα είναι F (x) = f(0) + f(1) = 3/4. Βλέπουµε ότι η F είναι µη ϕθίνουσα, κλιµακωτή συνάρτηση, και ότι για κάθε ακέραιο x, η F παρουσιάζει άλµα (ασυνέχεια) µεγέθους f(x) στο x, ενώ είναι σταθερή στο διάστηµα [x, x + 1). Ετσι, µπορούµε να προσδιορίσουµε την f από την F και αντιστρόφως. Παράδειγµα 5: Θεωρήστε τη συνάρτηση πυκνότητας f(x) = 1/10 για x = 1, 2,..., 10 και f(x) = 0 για οποιοδήποτε άλλο x. Ποιά είναι η συνάρτηση κατανοµής F της f Είναι F (x) = 0 αν x < 1, F (x) = 1 αν x > 10, και F (x) = u x f(u) = [x] 10, αν 1 x 10. Μπορούµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα, λόγου χάρη, P (3 < x 5), είτε µε τη ϐοήθεια της f, γράφοντας είτε µε τη ϐοήθεια της F : P (3 < x 5) = f(4) + f(5) = = 2 10, P (3 < x 5) = F (5) F (3) = Αν ϑέλω να ϐρώ την πιθανότητα P (3 x 5) τότε γράφω P (3 x 5) = P (2 < x 5) = F (5) F (2) = 3 10, κ.τ.λ. Γενικά, ισχύει η σχέση P (a < X b) = F (b) F (a), η οποία είναι πολύ χρήσιµη για τον υπολογισµό πιθανοτήτων. Συνεχείς τυχαίες µεταβλητές Στη ϑεωρία, αλλά και στην πράξη, εµφανίζονται συχνά καταστάσεις στις οποίες οι ϕυσιολογικές τυχαίες µεταβλητές που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε είναι συνεχείς και όχι διακριτές, δηλαδή µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιµή σε ένα δεδοµένο διάστηµα (η τιµή αυτή και εδώ εξαρτάται προφανώς από το αποτέλεσµα του τυχαίου πειράµατος). Τέτοια παραδείγµατα είναι η τυχαία µεταβλητή, έστω T, που παριστάνει το χρόνο διάσπασης ενός ϱαδιενεργού σωµατιδίου ή το χρόνο Ϲωής ενός ηλεκτρικολυ λαµπτήρα, η τυχαία µεταβλητή X που παριστάνει τη ϑέση ενός κβαντοµηχανικού σωµατιδίου παγιδευµένου σε 5

6 µια περιοχή του χώρου, η τυχαία µεταβλητή που παριστάνει το ύψος ενός ατόµου από ένα δεδοµένο δείγµα ατόµων, κ.ο.κ. Γενικά, τυχαίες µεταβλητές που αφορούν µετρήσεις ϕυσικών ποσοτήτων, όπως οι συντεταγµένες στο χώρο, το ϐάρος, ο χρόνος, η ϑερµοκρασία, η τάση του ϱεύµατος, κ.τ.λ., περιγράφονται καλύτερα µε συνεχείς τυχαίες µεταβλητές. Στην περίπτωση των συνεχών τυχαίων µεταβλητών η έκφραση πιθανότητα η µεταβλητή X να πάρει µια ορισµένη τιµή x αντικαθίσταται από την πιθανότητα η µεταβλητή X να πάρει τιµές σε ένα ορισµένο απειροστό διάστηµα γύρω από το σηµείο x. Με ϐάση αυτό, η συνάρτηση πυκνότητας για συνεχείς τυχαίες µεταβλητές ορίζεται από τη σχέση f(x)dx = P (x < X x + dx). Προσέξτε ότι, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει για διακριτές τυχαίες µεταβλητές, η τιµή της f(x) για το ενδεχόµενο x δεν είναι η πιθανότητα να συµβεί το x. 1 Αυτό που παριστάνει πιθανότητα είναι η το γινόµενο f(x)dx. Από τον ορισµό της συνάρτησης πυκνότητας για συνεχείς κατανοµές γίνεται ϕανερό ότι η πιθανότητα το αποτέλεσµα του τυχαίου πειράµατος να είναι στο διάστηµα [a, b] δίνεται από την P (a X b) = b a f(x)dx ( άθροισµα των πιθανοτήτων όλων των απειροστών διαστηµάτων dx από το a ως το b), δηλαδή από το εµβαδόν κάτω από την f στο διάστηµα [a, b]. Προφανώς, η πυκνότητα f ϑα είναι µια µη αρνητική συνάρτηση και ϑα ικανοποιεί την f(x)dx = 1. αφού η ολική πιθανότητα ϑα πρέπει να είναι πάντα µονάδα. Η προηγούµενη σχέση χρησιµοποιείται πολλές ϕορές και ως σχέση ορισµού της συνάρτησης πυκνότητας f. Στη συνέχεια, ϑα ορίσουµε τη συνάρτηση κατανοµής για συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, η οποία είναι χρήσιµη για τον υπολογισµό διαφόρων πιθανοτήτων που σχετίζονται µε την τυχαία µεταβλητή X. Ορισµός : Η συνάρτηση κατανοµής F µιας τυχαίας µεταβλητής X είναι η συνάρτηση F (x) = P (X x) = Μπορούµε εύκολα να δείξουµε ότι x f(y)dy, < x <. P (a < x b) = F (b) F (a), a b. Παρατηρούµε ότι για να υπολογίσουµε την πυκνότητα µιας συνεχούς τυχαίας µετα- ϐλητής αρκεί να παραγωγίσουµε την F, οπότε f(x) = d F (x), < x <. dx Η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε πραγµατικό αριθµό x στο οποίο η F είναι συνεχής. Προφανώς, από την απαίτηση να είναι η πιθανότητα µηδέν όταν η τυχαία µεταβλητή 1 Σηµειώστε ότι για συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, όπου ο δειγµατοχώρος περιλαµβάνει άπειρα στο πλήθος σηµεία, η πιθανότητα η τυχαία µεταβλητή X να πάρει µια συγκεκριµµένη τιµή είναι µηδέν. 6

7 παίρνει µια συγκεκριµένη τιµή, η F δεν µπορεί να έχει άλµατα (ασυνέχειες), άρα ϑα πρέπει να είναι συνεχής. Εποµένως, η X είναι συνεχής τυχαία µεταβλητή αν και µόνο αν η F είναι συνεχής για κάθε πραγµατικό αριθµό x. Παράδειγµα 6: Υποθέστε ότι ϱίχνουµε ένα ϐέλος σε ένα στόχο σχήµατος κυκλικού δίσκου µε κέντρο την αρχή των αξόνων Ο και ακτίνα R, στο επίπεδο. Θεωρούµε ότι ο δειγµατοχώρος του πειράµατος είναι οµοιόµορφος, δηλαδή η πιθανότητα να καρφωθεί το ϐέλος σε σηµείο µιας περιοχή του στόχου εµβαδού Ε, ορίζεται από το κλάσµα του Ε προς το συνολικό εµβαδόν του στόχου. Αν X είναι η τυχαία µεταβλητή που περιγράφει την απόσταση του σηµείου που επιλέχθηκε από το Ο, τότε να ϐρεθεί η συνάρτηση κατανοµής της. Εστω ότι το ϐέλος καρφώνεται σε σηµείο που απέχει x, 0 x R, από το Ο. Τότε, το ενδεχόµενο A = {ω X(ω) x} (δηλαδή το ενδεχόµενο που έχει ως σηµεία τα δειγµατοσηµεία ω του Ω για τα οποία η τυχαία µεταβλητή X παίρνει τιµές µικρότερες ή ίσες µε x) είναι ένας δίσκος µε κέντρο Ο και ακτίνα x, και εµβαδόν πx 2. Η πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί το A ορίζεται από την και η F ϑα είναι P (A) = area of A target area = πx2 πr 2 = x2 R 2, 0, x < 0 F (x) = x 2 /R 2, 0 x R 1, x > R Αν A = {ω a X b}, µε 0 a b R, τότε P (a < X b) = F (b) F (a) = b 2 a 2, ή R 2 P (a < X b) = 2 b a b + a R 2 2. Ετσι, η πιθανότητα που αποδίδεται στο διάστηµα A δεν εξαρτάται µόνο από το µήκος του, αλλά επίσης και από το πού ϐρίσκεται, αφού το (a + b)/2 είναι το µέσο του διαστήµατος [a, b]. Μιλώντας χονδρικά, γεγονότα της µορφής A = {ω a X b} είναι πιο πιθανά αν είναι µακριά από το κέντρο του στόχου. Παράδειγµα 7: Κανονική πυκνότητα (Gauss). Εστω η συνάρτηση f(x) = ce x2 /2, < x <. Υπολογίστε το c ώστε η f να γίνει πυκνότητα. Για να κάνουµε την f πυκνότητα πρέπει να ϐρούµε το c έτσι ώστε f(x)dx = 1, Ετσι, c /2 e x2 dx = 1. Το ολοκλήρωµα /2 e x2 dx υπολογίζεται µε το εξής τέχνασµα : Θέτω 1 = c /2 e x2 dx, οπότε 1 c = e x2 /2 dx 2 e y2 /2 dy = Πηγαίνοντας σε πολικές συντεταγµένες, έχουµε 1 c = 2 0 2π 0 e r2 /2 rdrdθ = 2π 0 e (x2 +y 2 )/2 dxdy. e r2 /2 rdr = 2π [ e r2 /2 ] 0 = 2π. Άρα, c = 1/ 2π, και f(x) = 1 2π e x2 /2. Η f λέγεται τυπική κανονική πυκνότητα. Προφανώς είναι συµµετρική, αφού f(x) = f( x) για κάθε x. 7

8 Μέση τιµή τυχαίων µεταβλητών Υποθέστε ότι συµµετέχετε σε ένα τυχερό παιχνίδι. Κάθε ϕορά που παίζετε εισπράτετε ένα ποσό X, όπου X είναι µια διακριτή τυχαία µεταβλητή µε πιθανές τιµές x 1, x 2,..., x r, τόσο ϑετικές όσο και αρνητικές. Το ερώτηµα είναι αν συµφέρει να συµµετάσχετε. Ας υποθέσουµε ότι το παιχνίδι παίζεται N ϕορές και ότι οι διαφορετικές παρτίδες του παιχνιδιού συνιστούν ανεξάρτητες επαναλήψεις του ίδιου πειράµατος, το οποίο παρατηρεί τη µεταβλητή X. Αν συµβολίσουµε µε N(x i ) το πλήθος των παρτίδων (στις N) που έδωσαν για τη X την τιµή x i, τότε η συνολική είσπραξη/απώλεια από το παιχνίδι ϑα είναι r N(x 1 )x 1 + N(x 2 )x N(x r )x r = x i N(x i ). i=1 Το µέσο ποσό που εισπράτετε (ή χάνετε) τότε είναι r i=1 x i N(x i ) N. Ερµηνεύοντας την πιθανότητα ως σχετική συχνότητα, αν το N είναι αρκετά µεγάλο, περιµένουµε ότι N(x i ) N P (X = x i) = f(x i ). Εποµένως το µέοο ποσό που εισπράτετε ή χάνετε ϑα πρέπει να είναι περίπου ίσο µε µ = r i=1 x i f(x i ). Αν το ποσό αυτό είναι ϑετικό ϕαίνεται λογικό να περιµένουµε καθαρό κέρδος από το παιχνίδι, αν είναι αρνητικό Ϲηµία και αν είναι µηδέν ούτε κέρδος ούτε Ϲηµία. Γενικά, έστω µια διακριτή τυχαία µεταβλητή X που παίρνει τις πεπερασµένες το πλή- ϑος τιµές x 1, x 2,..., x r. Τότε η µέση τιµή της X, η οποια συµβολίζεται µε µ ή E(X) ή X ή < X > είναι ο αριθµός r E(X) = x i f(x i ), i=1 όπου f(x) είναι η πυκνότητα της X. Υποθέστε ότι η X έχει την οµοιόµορφη πυκνότητα f(x i ) = P (X = x i ) = 1/r. Τότε από τον ορισµό της µέσης τιµής έχουµε ότι E(X) = (1/r) r i=1 x i = (x 1 +x 2 + +x r )/r, δηλαδή στην περίπτωση αυτή η E(X) είναι απλώς ο µέσος όρος των πιθανών τιµών της X. Γενικά, όπως ϕαίνεται από τον ορισµό της, η E(X) είναι ένας µέσος όρος µε ϐάρη των πιθανών τιµών της X. Οταν το πλήθος των τιµών της X είναι άπειρο (αριθµήσιµο), η µέση τιµή έχει νόηµα αν το άθροισµα i=1 x i f(x i ) είναι καλά ορισµένο. Για µια συνεχή τυχαία µεταβλητή µε πυκνότητα f(x) η µέση τιµή ορίζεται από τη σχέση E(X) = xf(x)dx, όπου το άθροισµα πάνω σε όλες τις πιθανές τιµές της X έχει αντικατασταθεί µε ολοκλή- ϱωµα. Παρακάτω δίνονται οι σηµαντικότερες ιδιότητες της µέσης τιµής, που προκύπτουν εύκολα από τον ορισµό της. Για δύο τυχαίες µεταβλητές X και Y µε πεπερασµένη µέση τιµή, έχουµε 8

9 α) Αν η Q παίρνει µόνο µία τιµή, c =σταθερά, και P (X = c) = 1, τότε E(X) = c. ϐ) Αν c =σταθερά, τότε η cx έχει πεπερασµένη µέση τιµή, και E(cX) = ce(x). γ) Η X + Y έχει πεπερασµένη µέση τιµή και E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) δ) Υποθέστε ότι P (X Y ) = 1. Τότε, E(X) E(Y ). Επιπλέον, E(X) = E(Y ), αν και µόνο αν P (X = Y ) = 1. ε) E(X) E(X) στ) E(XY ) = E(X)E(Y ), αν X και Y είναι δύο ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές. Παράδειγµα 8: Υπολογίστε τη µέση τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής X που ακολουθεί τη (διακριτή) πυκνότητα Poisson του Παραδείγµατος 3, δηλαδή f(j) = P (X = j) = λ j j! e λ. Εχουµε E(X) = E(X) = λ, j=1 = λe λ j λj j! e λ = e λ i=0 j=1 λ i (i)! = λe λ e λ = λ λ j (j 1)! = λe λ j=1 λ j 1 (j 1)! όπου χρησιµοποιήσαµε το ανάπτυγµα Taylor της εκθετικής συνάρτησης j=0 λ j j! = e λ. Παράδειγµα 9: Υποθέτουµε ότι η τυχαία µεταβλητή X ακολουθεί γεωµετρική κατανοµή µε παράµετρο p, δηλαδή f(j) = P (X = j) = p(1 p) j. Υπολογίστε την E(X). Εχουµε E(X) = jp(1 p) j = p(1 p) j(1 p) j 1 j=0 j=0 d = p(1 p) j=0 dp [(1 p)j ] = p(1 p) d (1 p) j dp j=0 Αλλά j=0 (1 p) j = 1/p, οπότε E(X) = p(1 p) d (1/p) = (1 p)/p. dp Παράδειγµα 10: Υποθέτουµε ότι η συνεχής τυχαία µεταβλητή X έχει οµοιόµορφη πυκνότητα στο διάστηµα (a, b), δηλαδή f(x) = c (c σταθερά) για κάθε x (a, b) και f(x) = 0 για x a και x b. Τότε, E(X) = b a x 1 b a dx = 1 b a [ ] x 2 b 2 a = 1 b 2 a 2 b a 2 = b + a 2. 9

10 Παράδειγµα 11: Η πυκνότητα µιας τυχαίας µεταβλητής X είναι f(x) = Υπολογίστε τη µέση τιµή της X. Εχουµε { x/2, 0 < x < 2 0, αλλιώς 2 E(X) = xf(x)dx = x xdx = 1 [ ] x 3 2 = Ροπές, διασπορά, τυπική απόκλιση τυχαίων µεταβλητών Εστω X µια διακριτή τυχαία µεταβλητή, και r 0 ακέραιος. Ονοµάζουµε ϱοπή τάξης r της X τη µέση τιµή της µεταβλητής X r (αν υπάρχει, αν δηλαδή είναι πεπερασµένη). Αν η X έχει ϱοπή τάξης r, τότε η ϱοπή τάξης r της (X µ), όπου µ η µέση τιµή της X, λέγεται κεντρική ϱοπή τάξης r της X. Ετσι, η ϱοπή τάξης r και η κεντρική ϱοπή τάξης r για µια διακριτή τυχαία µεταβλητή X δίνονται από τις σχέσεις E(X r ) = E[(X µ) r ] = n x r jf(x j ), j=1 n (x j µ) r f(x j ). j=1 Σύµφωνα µε τις παραπάνω σχέσεις, η ϱοπή τάξης r προσδιορίζεται πλήρως από την πυκνότητα f της τυχαίας µεταβλητής. Μπορούµε λοιπόν να µιλάµε για τη ϱοπή τάξης r και την κεντρική ϱοπή τάξης r της f. Για συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, οι παραπάνω σχέσεις τροποποιούνται ως εξής : E(X r ) = E[(X µ) r ] = x r f(x)dx, (x µ) r f(x) Αν η τυχαία µεταβλητή X έχει ϱοπή τάξης r, τότε η X έχει ϱοπή κάθε τάξης k µε k r. Γενικά, όσο περισσότερες ϱοπές της X γνωρίζουµε, τόσο περισσότερες πληροφορίες έχουµε αποκτήσει για την πυκνότητα της X. Στις εφαρµογές το µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο πρώτες ϱοπές. Προσέξτε ότι η ϱοπή πρώτης τάξης (r = 1), είναι απλώς η µέση τιµή της X. Εστω X µια τυχαία µεταβλητή µε πεπερασµένη δεύτερη ϱοπή (r = 2). Τότε, η διασπορά ή διακύµανση ή µεταβλητότητα της X, η οποία συµβολίζεται µε Var(X) ή ( X) 2 ή σ 2 (X), ή απλά σ 2, ορίζεται από την Var(X) = E[(X E(X)) 2 ]. Προφανώς η διασπορά είναι µη αρνητικός αριθµός, και δείχνει πόσο απλωµένη είναι η κατανοµή της πιθανότητας. Είναι δηλαδή ένα µέτρο του πόσο διασπαρµένες είναι οι τιµές της τυχαίας µεταβλητής γύρω από τη µέση τιµή της, µ. Αν οι διάφορες δυνατές τιµές της X είναι συγκεντρωµένες κοντά στη µέση τιµή µ τότε η διασπορά σ 2 (X) είναι µικρή, διαφορετικά είναι µεγάλη. Η ϑετική τετραγωνική ϱίζα της διασποράς λέγεται τυπική 10

11 απόκλιση και συµβολίζεται συχνά µε X ή σ(x) ή σ. Σηµειώστε ότι αν η X εκφράζεται σε κάποιες ϕυσικές µονάδες, τότε η τυπική απόκλιση σ εκφράζεται στις ίδιες µονάδες. Από τον ορισµό της, οι σχέσεις που δίνουν τη διασπορά µιας διακριτής ή συνεχούς τυχαίας µεταβλητής X είναι αντίστοιχα. n σ 2 (X) = (x j µ) 2 f(x j ) j=1 σ 2 (X) = (x µ) 2 f(x) Παράδειγµα 12: Υπολογίστε τη διασπορά σ 2 και την τυπική απόκλιση σ της πυκνότητας { 1 f(x) = x, 0 < x < , αλλιώς Στο προηγούµενο παράδειγµα ϐρήκαµε ότι µ = 4/3. Ετσι, οπότε σ = 2/3. σ 2 = ( x 4 3) 2 f(x)dx = 2 0 ( x 4 ) xdx = 4 9, Παρακάτω δίνονται οι σηµαντικότερες ιδιότητες της διασποράς για δύο τυχαίες µεταβλητές X και Y. α) σ 2 = E[(X µ) 2 ] = E(X 2 ) µ 2. ϐ) Var(cX) = c 2 Var(X), όπου c =σταθερά. γ) Αν X και Y είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές, τότε Var(X ± Y ) = Var(X) + Var(Y ). δ) Αν X και Y είναι τυχαίες µεταβλητές, τότε Var(X ± Y ) = Var(X) + Var(Y ) ± 2E[(X µ X )(Y µ Y )], όπου µ X και µ U η µέση τιµή της X και Y, αντίστοιχα. Η ποσότητα E[(X µ X )(Y µ Y )] λέγεται συνδιασπορά ή συνδιακύµανση ή συµµεταβλητότητα των τυχαίων µεταβλητων X και Y, και συµβολιζεται µε σ XY ή Cov(X, Y ). ηλαδή Cov(X, Y ) = σ XY = E[(X µ X )(Y µ Y )]. Αν οι X και Y είναι ανεξάρτητες, τότε σ XY = 0. Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. Για X και Y δύο τυχαίες µεταβλητές µε πεπερασµένες µη µηδενικές διασπορές, ο λεγόµενος συντελεστής συσχέτισης ορίζεται από την ρ = ρ(x, Y ) = Cov(X, Y ) Var(X)Var(Y ). 11

12 Ο συντελεστής συσχέτισης µας δίνει ένα µέτρο για το ϐαθµό εξάρτησης ανάµεσα στις δύο τυχαίες µεταβλητές. Λέµε ότι οι δύο τυχαίες µεταβλητές είναι ασυσχέτιστες αν ρ = 0. Αφού σ XY = 0 όταν οι X και Y είναι ανεξάρτητες, ϐλέπουµε αµέσως ότι δύο ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές είναι πάντα ασυσχέτιστες. Είναι δυνατόν όµως δύο εξαρτηµένες τυχαίες µεταβλητές να είναι επίσης ασυσχέτιστες. Για τις εφαρµογές στη Στατιστική είναι σηµαντικό να ξέρουµε ότι ο συντελεστής ρ παίρνει πάντα τιµές µεταξύ -1 και 1. Ασκήσεις 1. Να προσδιοριστεί η σταθερά c ώστε η συνάρτηση f(x) = { cx 2, 0 < x < 2 0, αλλιώς να είναι συνάρτηση πυκνότητας. Υπολογίστε τη συνάρτηση κατανοµής για την τυχαία µεταβλητή της οποίας η f είναι συνάρτηση πυκνότητας. Κατόπιν υπολογίστε την P (1 < X < 2). 2. Ενα νόµισµα ϱίχνεται τρεις ϕορές. Αν η τυχαία µεταβλητή Z παριστάνει το πλήθος των αποτελεσµάτων Κ, τότε ϐρείτε τη συνάρτηση πυκνότητας και κατανοµής της Z και παραστήστε τις γραφικά. 3. Μια τυχαία µεταβλητή Y έχει συνάρτηση πυκνότητας cy 2, 1 y 2 f(y) = cy, 2 y 3 0, αλλιώς. Να υπολογιστούν : α) η σταθερά c, ϐ) οι πιθανότητες P (Y > 2) και P ( 1 2 < Y < 3 2 ). 4. Υποθέστε ότι διαλέγετε τυχαία έναν πραγµατικό αριθµό X από το διάστηµα [2,10]. α) Βρείτε την συνάρτηση πυκνότητας f(x) και την πιθανότητα ενός γεγονότος A για το πείραµα αυτό, όπου A είναι ένα υποδιάστηµα [a, b] του [2,10]. ϐ) Από το (α), ϐρείτε τις πιθανότητες P (X > 5), και P (5 < X < 7). 5. Υποθέστε ότι διαλέγετε έναν πραγµατικό αριθµό X από το διάστηµα [2,10], µε µιά συνάρτηση πυκνότητας της µορφής όπου c είναι µιά σταθερά. α) Βρείτε το c. f(x) = c x, ϐ) Βρείτε την P (A), όπου A = [a, b] είναι ένα υποδιάστηµα του [2,10]. γ) Βρείτε τις P (X > 5) και P (X < 7). 6. Λύστε το προηγούµενο πρόβληµα µε f(x) = c/x. 12

13 7. Υποθέστε ότι παρατηρείτε µια ϱαδιενεργό πηγή η οποία εκπέµπει σωµάτια µε ϱυθµό που περιγράφεται από την εκθετική συνάρτηση πυκνότητας f(t) = λe λt, όπου λ = 1, έτσι ώστε η πιθανότητα P (0, T ) το σωµατίδιο να εµφανιστεί στα επόµενα T δευτερόλεπτα είναι P ([0, T ]) = T 0 λ e λt dt. Βρείτε την πιθανότητα ένα σωµατίδιο (όχι απαραίτητα το πρώτο) να εµφανιστεί α) εντός του επόµενου δευτερολέπτου, ϐ) εντός των επόµενων τριών δευτερολέπτων, γ) µεταξύ του τρίτου και τέταρτου δευτερολέπτου από τώρα, δ) µετά από τέσσερα δευτερόλεπτα από τώρα. 8. ιαλέξτε έναν αριθµό B τυχαία από το διάστηµα [0, 1] µε οµοιόµορφη πυκνότητα. Βρείτε την πιθανότητα α) P (1/3 < B < 2/3). ϐ) P (B < 1/4 ή 1 B < 1/4). 9. Μια τυχαία µεταβλητή έχει πυκνότητα f(x) = c x 2 + 1, όπου < x <. (α) Υπολογίστε την τιµή της σταθεράς c. (ϐ) Υπολογίστε την πιθανότητα P (1/3 < X 2 < 1). (γ) Προσδιορίστε τη συνάρτηση κατανοµής για τη δοσµένη f(x). 10. Η συνάρτηση κατανοµής µιας τυχαίας µεταβλητής X είναι { 1 e F (x) = 2x, x 0 0, x < 0. Βρείτε (α) την πυκνότητα, (ϐ) την πιθανότητα P (X > 2), και (γ) την πιθανότητα P ( 3 < X 4). 14. Η συνάρτηση κατανοµής µιας τυχαίας µεταβλητής X είναι cx 3, 0 x < 3 F (x) = 1, x 3 0, x < 0. Εάν P (X = 3) = 0, να ϐρεθούν (α) η σταθερά c, (ϐ) η πυκνότητα, (γ) οι πιθανότητες P (X > 1), P (1 < X < 2). 11. Μπορεί η συνάρτηση F (x) = { c(1 x 2 ), 0 x 1 0, αλλιώς να παριστάνει συνάρτηση κατανοµής; Γιατί; 13

14 12. Μια συνεχής τυχαία µεταβλητή έχει πυκνότητα Να υπολογιστούν α) η µέση τιµή της X, ϐ) η µέση τιµή της X 2, και f(x) = { 2e 2x, για x > 0 0, για x 0. γ) η διασπορά και η τυπική απόκλιση της X. 14

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 20 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Μια πολύ σηµαντική έννοια στη θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική είναι η έννοια της µαθηµατικής ελπίδας ή αναµενόµενης τιµής ή µέσης τιµής µιας τυχαίας

Διαβάστε περισσότερα

cov(x, Y ) = E[(X E[X]) (Y E[Y ])] cov(x, Y ) = E[X Y ] E[X] E[Y ]

cov(x, Y ) = E[(X E[X]) (Y E[Y ])] cov(x, Y ) = E[X Y ] E[X] E[Y ] Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-317: Εφαρµοσµένες Στοχαστικές ιαδικασίες-εαρινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Συνδιασπορά - Συσχέτιση Τυχαίων Μεταβλητών Επιµέλεια : Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ϐασικών εννοιών στην ϑεωρία πιθανοτήτων

Περίληψη ϐασικών εννοιών στην ϑεωρία πιθανοτήτων Περίληψη ϐασικών εννοιών στην ϑεωρία πιθανοτήτων 6 Απριλίου 2009 1 Συνδυαστική Η ϐασική αρχή µέτρησης µας λέει ότι αν σε ένα πείραµα που γίνεται σε δύο ϕάσεις και στο οποίο υπάρχουν n δυνατά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

10ο Φροντιστηριο ΗΥ217 - Επαναληπτικό

10ο Φροντιστηριο ΗΥ217 - Επαναληπτικό ο Φροντιστηριο ΗΥ7 - Επαναληπτικό Επιµέλεια : Γ. Καφεντζής 7 Ιανουαρίου 4 Ασκηση. Το σήµα s µεταδίδεται από ένα δορυφόρο αλλά λόγω της επίδρασης του ϑορύβου το λαµβανόµενο σήµα έχει τη µορφή X s + W. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

p(x, y) = 1 (x + y) = 3x + 6, x = 1, 2 (x + y) = 3 + 2y, y = 1, 2, 3 p(1, 1) = = 2 21 p X (1) p Y (1) = = 5 49

p(x, y) = 1 (x + y) = 3x + 6, x = 1, 2 (x + y) = 3 + 2y, y = 1, 2, 3 p(1, 1) = = 2 21 p X (1) p Y (1) = = 5 49 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-27: Πιθανότητες - Χειµερινό Εξάµηνο 206-207 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Φροντιστήριο 8 Από κοινού συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών Επιµέλεια : Κατερίνα Καραγιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

11 Το ολοκλήρωµα Riemann

11 Το ολοκλήρωµα Riemann Το ολοκλήρωµα Riem Το πρόβληµα υπολογισµού του εµβαδού οποιασδήποτε επιφάνειας ( όπως κυκλικοί τοµείς, δακτύλιοι και δίσκοι, ελλειπτικοί δίσκοι, παραβολικά και υπερβολικά χωρία κτλ) είναι γνωστό από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια)

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια) ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 9 Νοεµβρίου 2009 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Ορισµός Μία τυχαία µεταβλητή X καλείται διακριτή ή απαριθµητή αν παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

12xy(1 x)dx = 12y. = 12 y. = 12 y( ) = 12 y 1 6 = 2y. x 6x(1 x)dx = 6. dx = 6 3 x4

12xy(1 x)dx = 12y. = 12 y. = 12 y( ) = 12 y 1 6 = 2y. x 6x(1 x)dx = 6. dx = 6 3 x4 Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-7: Πιθανότητες-Χειµερινό Εξάµηνο 5 ιδάσκων: Π. Τσακαλίδης Λύσεις 6ης Σειρά Ασκήσεων Ασκηση. α) Η περιθωριακή σ.π.π. της f X,Y για την τ.µ X γίνεται:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim

n i P(x i ) P(X = x i ) = lim Κεϕάλαιο 2 Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική συχνότητα εµϕάνισης n i κάποιας τιµής x i µιας διακριτής τ.µ. X. Αν είχαµε τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

P(Ο Χρήστος κερδίζει) = 1 P(Ο Χρήστος χάνει) = 1 P(X > Y ) = 1 2. P(Ο Χρήστος νικά σε 7 από τους 10 αγώνες) = 7

P(Ο Χρήστος κερδίζει) = 1 P(Ο Χρήστος χάνει) = 1 P(X > Y ) = 1 2. P(Ο Χρήστος νικά σε 7 από τους 10 αγώνες) = 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-27: Πιθανότητες - Χειµερινό Εξάµηνο 28 ιδάσκων: Π. Τσακαλίδης Λύσεις Εβδοµης Σειράς Ασκήσεων Ηµεροµηνία Ανάθεσης: 3/2/28 Ηµεροµηνία Παράδοσης: 7/2/28

Διαβάστε περισσότερα

( ) = inf { (, Ρ) : Ρ διαµέριση του [, ]}

( ) = inf { (, Ρ) : Ρ διαµέριση του [, ]} 7 ΙΙΙ Ολοκληρωτικός Λογισµός πολλών µεταβλητών Βασικές έννοιες στη µια µεταβλητή Έστω f :[ ] φραγµένη συνάρτηση ( Ρ = { t = < < t = } είναι διαµέριση του [ ] 0 ( Ρ ) = Μ ( ) όπου sup f ( t) : t [ t t]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Στατιστική Συµπερασµατολογία Ι, Κ. Πετρόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Στατιστική Συµπερασµατολογία Ι, Κ. Πετρόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων Θεωρούµε Ω το σύνολο αναφοράς. σ-άλγεβρα Εστω A είναι µια κλάση υποσυνόλων του Ω. τ.ω. A είναι µη κενή. 2 A A A c A. 3 A, A 2,... A A A 2...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ - ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ - ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Τµ. Επιστήµης των Υλικών Συνάρτηση Κατανοµής Ορισµός F(x) = P(X x) = f(t) x t x f(t)dt, X διακριτή τ.µ., X συνεχής τ.µ. Ιδιότητες 0 F(x). 2 F είναι αύξουσα συνάρτηση. 3 F είναι συνεχής εκ δεξιών. 4 lim

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις

Σηµειώσεις στις συναρτήσεις Σηµειώσεις στις συναρτήσεις 4 Η έννοια της συνάρτησης Ο όρος «συνάρτηση» χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει ότι ένα µέγεθος, µια κατάσταση κτλ εξαρτάται από κάτι άλλο Και στα µαθηµατικά ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση τυχαίων µεταβλητών για την απεικόνιση εκβάσεων τυχαίου πειράµατος Κατανόηση της έννοιας κατανοµής πιθανοτήτων τυχαίας µεταβλητής Υπολογισµός της συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια)

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια) (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 23 εκεµβρίου 29 5.1. Στο τυχαίο πείραµα της ϱίψης δύο διακεκριµένων κύβων έστω X η ένδειξη του πρώτου κύβου και Y η µεγαλύτερη από τις δύο ενδείξεις. Να προσδιορισθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική ΙI. Μετασχηµατισµοί Legendre. της : (η γραφική της παράσταση δίνεται στο ακόλουθο σχήµα). Εάν

Μηχανική ΙI. Μετασχηµατισµοί Legendre. της : (η γραφική της παράσταση δίνεται στο ακόλουθο σχήµα). Εάν Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου 7/5/2000 Μηχανική ΙI Μετασχηµατισµοί Legendre Έστω µια πραγµατική συνάρτηση. Ορίζουµε την παράγωγο συνάρτηση της : (η γραφική της παράσταση δίνεται στο ακόλουθο σχήµα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΛΙΟ Ο ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ. Εισαγωγή Στην Θεωρία Πιθανοτήτων, ξεκινάµε από το λεγόµενο πείραµα δηλαδή µια διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί θεωρητικά άπειρες φορές, κάτω από τις ίδιες ουσιαστικά συνθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Εφαρμοσμένη Στατιστική Μάθημα 4 ο :Τυχαίες μεταβλητές Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Εφαρμοσμένη Στατιστική Μάθημα 4 ο :Τυχαίες μεταβλητές Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Εφαρμοσμένη Στατιστική Μάθημα 4 ο :Τυχαίες μεταβλητές Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Ορισμός τυχαίας μεταβλητής Τυχαία μεταβλητή λέγεται η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C Επιμέλεια: Κ Μυλωνάκης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α; Έστω Α ένα υποσύνολο του R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι Ιανουάριος 2014 Επώνυμο... Όνομα... A.E.M.... Εξάμηνο... Σειρά Θέμα Ι (ΟΛΑ) Θέμα ΙΙ (2 από τα 3) Βαθμός /1 /1 /1 /1 /1 /2,5 /2,5 /2,5 /10 ΘΕΜΑ Ι: Ασχοληθείτε και με τα πέντε ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο a. Τυχαία Μεταβλητή-Έννοιες και Ορισμοί

Μάθημα 3 ο a. Τυχαία Μεταβλητή-Έννοιες και Ορισμοί Μάθημα 3 ο a Τυχαία Μεταβλητή-Έννοιες και Ορισμοί Στο μάθημα αυτό θα ορίσουμε την έννοια της τυχαίας μεταβλητής και θα αναφερθούμε σε σχετικές βασικές έννοιες και συμβολισμούς. Ross, σσ 135-151 Μπερτσεκάς-Τσιτσικλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τµ. Επιστήµης των Υλικών ειγµατοληψία Με ιάταξη ειγµατοληψία Χωρίς ιάταξη Χωρίς Επανατοποθέτηση (n)k Με Επανατοποθέτηση n k Χωρίς Επανατοποθέτηση ( n k) Με Επανατοποθέτηση ( n+k 1 ) k ειγµατοληψία Με ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

3 Αναδροµή και Επαγωγή

3 Αναδροµή και Επαγωγή 3 Αναδροµή και Επαγωγή Η ιδέα της µαθηµατικής επαγωγής µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες δοµές εκτός από το σύνολο των ϕυσικών N. Η ορθότητα της µαθηµατικής επαγωγής ϐασίζεται όπως ϑα δούµε λίγο αργότερα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων

Βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων Η έννοια του Πειράµατος Τύχης. 9 3 Το σύνολο των πιθανών εκβάσεων ενός πειράµατος τύχης καλείται δειγµατοχώρος ήδειγµατικόςχώρος (sample space)καισυµβολίζεταιµεωήµε S.Έναστοιχείοω ή s του δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων

Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων Βασικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων Ορισµός πιθανότητας Έστω Ω το σύνολο των δυνατών αποτελεσµάτων ενός πειράµατος Συµβολίζουµε µε ω τα στοιχεία του Ω Ονοµάζουµε ενδεχόµενο (evet ένα υποσύνολο του Ω Για

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και διάµεσος µιας τυχαίας µεταβλητής ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος πρώην Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Πρόλογος Στην εργασία αυτή αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-217-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΗΥ-217-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΥ-217-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 6-7: ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Τυχαία Μεταβλητή (Τ.Μ.): Συνάρτηση πραγματικών τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τυχαίες μεταβλητές Κατανομές Τυχαία Μεταβλητή (τ.μ.) Τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) ονομάζεται η συνάρτηση που απεικονίζει το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων ενός πειράματος στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων

Βασικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων Η έννοια του Πειράµατος Τύχης. 9 3 6 Το σύνολο των πιθανών εκβάσεων ενός πειράµατος τύχης καλείται δειγµατοχώρος ή δειγµατικόςχώρος (sample space)καισυµβολίζεταιµεωήµε S.Έναστοιχείοωήsτου δειγµατικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατανομές πιθανότητας

3. Κατανομές πιθανότητας 3. Κατανομές πιθανότητας Τυχαία Μεταβλητή Τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) (X) είναι μια συνάρτηση που σε κάθε σημείο (ω) ενός δειγματικού χώρου (Ω) αντιστοιχεί έναν πραγματικό αριθμό. Ω ω X (ω ) R Διακριτή τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 2ο Κανόνες Απαρίθμησης (συνέχεια) 2 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟ & ΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ www.unipi.gr/faculty/mkoutras/index.htm

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ευστρατία Μούρτου

ρ. Ευστρατία Μούρτου ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : Ε ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : - ΜΑΘΗΜΑ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΚΕΦ. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ρ. Ευστρατία Μούρτου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΗ 12,

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΗ 12, ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΛΗ, - Οι παρακάτω λύσεις των ασκήσεων της 6 ης εργασίας που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της ύλης της θεµατικής ενότητας ΠΛΗ) είναι αρκετά εκτεταµένες καθώς έχει δοθεί αρκετή έµφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 5: Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 5: Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 5: Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

IV ιακριτές Τυχαίες Μεταβλητές

IV ιακριτές Τυχαίες Μεταβλητές IV ιακριτές Τυχαίες Μεταβλητές 1 Λυµένες Ασκήσεις Άσκηση 1 Ας υποθέσουµε ότι το πείραµά µας συνίσταται στην ϱίψη τίµιων νοµισµάτων. Ας συµβολίσουµε µε Y τον αριθµό που µας λέει πόσες ϕορές εµφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

(365)(364)(363)...(365 n + 1) (365) k

(365)(364)(363)...(365 n + 1) (365) k ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-217: Πιθανότητες - Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Λύσεις Τρίτης Σειράς Ασκήσεων Ηµεροµηνία Ανάθεσης : 21//2016 Ηµεροµηνία Παράδοσης :

Διαβάστε περισσότερα

Τυχαίες Μεταβλητές (τ.µ.)

Τυχαίες Μεταβλητές (τ.µ.) Τυχαίες Μεταβλητές (τ.µ.) Τυχαία Μεταβλητή (τ.µ.) : συνάρτηση Χ (.) µε πεδίο ορισµού τον δειγµατικό χώρο Ω και πεδίο τιµών ένα σύνολο πραγµατικών αριθµών. X (.) : Ω D ιακριτές τ.µ. Συνεχείς τ.µ. Η πιθανοτική

Διαβάστε περισσότερα

14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 14 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 14.1 Υπολογισµός εµβαδών µε την µέθοδο των παράλληλων διατοµών Θεωρούµε µια ϕραγµένη επίπεδη επιφάνεια A µε οµαλό σύνορο, δηλαδή που περιγράφεται από µια συνεχή συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών

1 Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών ΜΑΣ 02. Απειροστικός Λογισµός Ι Ορισµός ακολουθίας πραγµατικών αριθµών Ορισµός.. Ονοµάζουµε ακολουθία πραγµατικών αριθµών κάθε απεικόνιση του συνόλου N των ϕυσικών αριθµών, στο σύνολο R των πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

5.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 1 5.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ισοπίθανα απλά ενδεχόµενα Είναι τα απλά ενδεχόµενα για τα οποία κάποιο εξ αυτών δεν έχει πλεονέκτηµα έναντι των άλλων όσον αφορά την επιλογή του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Περιγραφή Φυσικού Μεγέθους - Πιθανότητες

Στατιστική Περιγραφή Φυσικού Μεγέθους - Πιθανότητες Στατιστική Περιγραφή Φυσικού Μεγέθους - Πιθανότητες Είπαμε ότι γενικά τα συστηματικά σφάλματα που υπεισέρχονται σε μια μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους είναι γενικά δύσκολο να επισημανθούν και να διορθωθούν.

Διαβάστε περισσότερα

pdf: X = 0, 1 - p = q E(X) = 1 p + 0 (1 p) = p V ar(x) = E[(X µ) 2 ] = (1 p) 2 p + (0 p) 2 (1 p) = p (1 p) [1 p + p] = p (1 p) = p q

pdf: X = 0, 1 - p = q E(X) = 1 p + 0 (1 p) = p V ar(x) = E[(X µ) 2 ] = (1 p) 2 p + (0 p) 2 (1 p) = p (1 p) [1 p + p] = p (1 p) = p q 7ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017 Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής 7ο Μάθημα Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I Παντελής Δημήτριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I Παντελής Δημήτριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I Παντελής Δημήτριος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Σε κάθε αποτέλεσμα του πειράματος αντιστοιχεί μία αριθμητική τιμή Μαθηματικός ορισμός: Τυχαία μεταβλητή X είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών

Γραµµική Αλγεβρα Ι. Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες. Ευάγγελος Ράπτης. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Εισαγωγικές Εννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια)

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια) ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 11 Ιανουαρίου 21 Η δεσµευµένη µέση τιµή µιας τυχαίας µεταβλητής Y σε δεδοµένο σηµείο µιας άλλης τυχαίας µεταϐλητής X = x, συµϐολιϲόµενη

Διαβάστε περισσότερα

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-31/03, 1-2/04/2006. Πρακτικά Συνεδρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΦ, Λάρισα 30-3/03, -/04/006. Πρακτικά Συνεδρίου Έµµεσες µετρήσεις φυσικών µεγεθών. Παράδειγµα: Ο πειραµατικός υπολογισµός του g µέσω της µέτρησης του χρόνου των αιωρήσεων απλού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ. Σχετική συχνότητα ενδεχοµένου Α : 2. Ιδιότητες της f, λ το πλήθος απλών ενδεχοµένων :

3.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ. Σχετική συχνότητα ενδεχοµένου Α : 2. Ιδιότητες της f, λ το πλήθος απλών ενδεχοµένων : 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑ. Σχετική συχνότητα ενδεχοµένου Α : Είναι το πηλίκο f κ A = ν ενδεχόµενου Α σε ν το πλήθος εκτελέσεις του πειράµατος όπου κ το πλήθος των πραγµατοποιήσεων του. Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης 1 Ανισότητα Markov 2 Διασπορά 3 Συνδιασπορά 4 Ανισότητα Chebyshev 5 Παραδείγματα Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής 5

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης 1 Ανισότητα Markov 2 Διασπορά 3 Συνδιασπορά 4 Ανισότητα Chebyshev 5 Παραδείγματα Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής 5 5ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017 Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής 5ο Μάθημα Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Καµπύλες στον R. σ τελικό σηµείο της σ. Το σ. σ =. Η σ λέγεται διαφορίσιµη ( αντιστοίχως

Καµπύλες στον R. σ τελικό σηµείο της σ. Το σ. σ =. Η σ λέγεται διαφορίσιµη ( αντιστοίχως Καµπύλες στον R 9. Ορισµός Μια καµπύλη στον R είναι µια συνεχής συνάρτηση σ : Ι R R όπου Ι διάστηµα ( συνήθως κλειστό και φραγµένο ) στον R. Συνήθως φανταζόµαστε την µεταβλητή t Ι ως τον χρόνο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Ε ΟΜΕΝΑ Αριθµητικός Μέσος: όπου : αριθµός παρατηρήσεων ιάµεσος: εάν άρτιος εάν περιττός M + + M + Παράδειγµα: ηλ.: Εάν :,,, M + + 5 + +, 5 Εάν :,, M + Επικρατούσα Τιµή:

Διαβάστε περισσότερα

όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 10: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (x) = 1/x.

όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 10: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (x) = 1/x. 3 Ορια συναρτήσεων 3. Εισαγωγικές έννοιες. Ας ϑεωρήσουµε την συνάρτηση f () = όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 0: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f () = /. ϕυσικό να αναζητήσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 1. Ορισµός. 2. Συµβολισµός. 3. Επεξήγηση συµβόλων. 4. Γραφική παράσταση της συνάρτησης f : A R

1.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 1. Ορισµός. 2. Συµβολισµός. 3. Επεξήγηση συµβόλων. 4. Γραφική παράσταση της συνάρτησης f : A R . ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Ονοµάζουµε συνάρτηση µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου συνόλου Β. Σηµείωση: Στο εξής θα είναι Α R και

Διαβάστε περισσότερα

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B)

P (A B) = P (A) + P (B) P (A B) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-217: Πιθανότητες - Χειµερινό Εξάµηνο 2015 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Φροντιστήριο 1 Επιµέλεια : Σοφία Σαββάκη Ασκηση 1. Ο εκφωνητής του δελτίου καιρού δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 15/1/009 ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 10 o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Λύση: Για το άθροισμα ισχύει: κι επειδή οι μέσες τιμές των Χ και Υ είναι 0: Έτσι η διασπορά της Ζ=Χ+Υ είναι:

Άσκηση 1: Λύση: Για το άθροισμα ισχύει: κι επειδή οι μέσες τιμές των Χ και Υ είναι 0: Έτσι η διασπορά της Ζ=Χ+Υ είναι: Άσκηση 1: Δύο τυχαίες μεταβλητές Χ και Υ έχουν στατιστικές μέσες τιμές 0 και διασπορές 25 και 36 αντίστοιχα. Ο συντελεστής συσχέτισης των 2 τυχαίων μεταβλητών είναι 0.4. Να υπολογισθούν η διασπορά του

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ-

4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- Κεφάλαιο 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 4.1 Το αόριστο ολοκλήρωµα - Βασικά ολοκληρώ- µατα Ορισµός 4.1.1. Αρχική ή παράγουσα συνάρτηση ή αντιπαράγωγος µιας συνάρτησης f(x), x [, b], λέγεται κάθε συνάρτηση F (x) που επαληθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. 2.1 Συνάρτηση

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. 2.1 Συνάρτηση Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 2.1 Συνάρτηση Η έννοια της συνάρτησης είναι ϐασική σ όλους τους κλάδους των µαθη- µατικών, αλλά και πολλών άλλων επιστηµών. Ο λόγος είναι, ότι µορφοποιεί τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις και χρονοσειρές

Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις και χρονοσειρές Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις και χρονοσειρές Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Ανάλυση. Ενότητα 5 Προσέγγιση Συναρτήσεων. Ν. Μ. Μισυρλής. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Αριθµητική Ανάλυση. Ενότητα 5 Προσέγγιση Συναρτήσεων. Ν. Μ. Μισυρλής. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αριθµητική Ανάλυση Ενότητα 5 Προσέγγιση Συναρτήσεων Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής Αριθµητική Ανάλυση - Ενότητα 5 1 / 55 Παρεµβολή Ας υποθέσουµε ότι δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΧΑΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Στατιστική Συµπερασµατολογία Ι, Κ. Πετρόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΤΥΧΑΙΑ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Στατιστική Συµπερασµατολογία Ι, Κ. Πετρόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Είδη τυχαίων διανυσµάτων 1. ιακριτού τύπου X = (X 1, X 2,...,X k ) ονοµάζεται διακριτό τυχαίο διάνυσµα αν το πεδίο τιµών του είναι της µορφής, S = {x 1 x 2 n,,...,x,...}.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οριακά θεωρήµατα. Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (Κ.Ο.Θ.)

3. Οριακά θεωρήµατα. Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (Κ.Ο.Θ.) 3 Οριακά θεωρήµατα Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα (ΚΟΘ) Ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που ανακύπτουν στη στατιστική είναι ο προσδιορισµός της κατανοµής ενός µεγάλου αθροίσµατος ανεξάρτητων τµ Έστω Χ Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Μετά από την εκτίµηση των παραµέτρων ενός προσοµοιώµατος, πρέπει να ελέγχουµε την αλήθεια της υποθέσεως που κάναµε. Είναι ορθή η υπόθεση που κάναµε? Βεβαίως συνήθως υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Ηµεροµηνία αποστολής στον φοιτητή: 9 Φεβρουαρίου 5. Τελική ηµεροµηνία αποστολής από τον φοιτητή: Μαρτίου 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση η Κάθετες συνιστώσες διανύσµατος Παράδειγµα Θα αναλύσουµε το διάνυσµα v (, ) σε δύο κάθετες µεταξύ τους συνιστώσες από τις οποίες η µία να είναι παράλληλη στο α (3,) Πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 009-0 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

X(t) = A cos(2πf c t + Θ) (1) 0, αλλού. 2 cos(2πf cτ) (9)

X(t) = A cos(2πf c t + Θ) (1) 0, αλλού. 2 cos(2πf cτ) (9) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-5: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 05-6 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής Λυµένες Ασκήσεις - Τυχαίες ιαδικασίες Ασκηση. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµές. Η κατανοµή (distribution) µιας µεταβλητής (variable) φαίνεται από το σχήµα του ιστογράµµατος (histogram).

Κατανοµές. Η κατανοµή (distribution) µιας µεταβλητής (variable) φαίνεται από το σχήµα του ιστογράµµατος (histogram). Ιωάννης Παραβάντης Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Μάρτιος 2010 Κατανοµές 1. Οµοιόµορφη κατανοµή Η κατανοµή (distribution) µιας µεταβλητής (variable) φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Ι ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 16 εκεµβρίου 2009 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ενδιαφέρον τόσο από ϑεωρητική άποψη, όσο και από άποψη εφαρµογών, παρουσιάζει και η από κοινού µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 00- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΛΥΣΕΙΣ. (5 µον.) ίνεται ο πίνακας 0 0 A. 0 (α) (α) Να βρεθούν όλες οι ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα του πίνακα Α. (β) Είναι δυνατή η διαγωνιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο, να αποδείξετε ότι (f() + g ()) f () + g (),. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραµα µε ισοπίθανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας Η έννοια της τυχαίας διαδικασίας, βασίζεται στην επέκταση της έννοιας της τυχαίας µεταβλητής, ώστε να συµπεριλάβει το χρόνο. Σεκάθεαποτέλεσµα s k ενόςπειράµατοςτύχης αντιστοιχούµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ο ΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούµε µε την προσοµοίωση της ρίψεως ενός δίκαιου νοµίσµατος. Το µοντέλο το οποίο θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέµα Α A1. Για δυο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι: Ρ( Α Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ρ( Α Β) Α. Πότε µια συνάρτηση f µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών 54 ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών Ένας στέρεος ορισµός της παραγώγισης για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών ανάλογος µε τον ορισµό για συναρτήσεις µιας µεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η : ,

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η : , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Στατιστική II Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή-Επανάληψη βασικών εννοιών Εβδομάδα 1 η :1-0-017, 3-0-017 Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Σκοπός του μαθήματος Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Συνέχεια)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (Συνέχεια) (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 23 Νοεµβρίου 2009 Γεωµετρική κατανοµή Ορισµός Εστω X ο αριθµός των δοκιµών µέχρι την πρώτη επιτυχία σε µια ακολουθία ανεξαρτήτων δοκιµών Bernoulli µε πιθανότητα επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 0 Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τους τρόπους επίλυσης των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια Συνάρτησης. Λυγάτσικας Ζήνων. Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο. 1 εκεµβρίου f(x) = f(x 0 )

Συνέχεια Συνάρτησης. Λυγάτσικας Ζήνων. Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο. 1 εκεµβρίου f(x) = f(x 0 ) Συνέχεια Συνάρτησης Λυγάτσικας Ζήνων Βαρβάκειο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο 1 εκεµβρίου 013 1 Ορισµός Ορισµός 1.1 Μια πραγµατική συνάρτηση f : A R λέµε ότι είναι συνεχής στο x 0 A αν και µόνο αν : x x 0 fx

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικό Παράρτηµα 2 Εξισώσεις Διαφορών

Μαθηµατικό Παράρτηµα 2 Εξισώσεις Διαφορών Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 206 Μαθηµατικό Παράρτηµα 2 Εξισώσεις Διαφορών Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τους τρόπους επίλυσης εξισώσεων διαφορών. Oι εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Ενότητα 3 η : Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή

Στατιστική. Ενότητα 3 η : Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 η : Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή Γεώργιος Ζιούτας Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ( 8 µον.) Η άσκηση αυτή αναφέρεται σε διαιρετότητα και ρίζες πολυωνύµων. a. Να λυθεί η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

P (M = 9) = e 9! =

P (M = 9) = e 9! = Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-317: Εφαρµοσµένες Στοχαστικές ιαδικασίες - Εαρινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης 5ο Φροντιστήριο Ασκηση 1. ύο ποµποί ο Α και ο Β στέλνουν ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Τρίτη, 19/04/2016 Το υλικό των Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr 1 Συνδυαστική 2 Πείραµα Πείραµα: Οποιαδήποτε διαδικασία που µπορεί να οδηγήσει σε ένα αριθµό παρατηρήσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 7. Τυχαίες Μεταβλητές και Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 7. Τυχαίες Μεταβλητές και Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει: P(A B) = P(A) + P(B) P(A B) Τα απλά ενδεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα