ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών"

Transcript

1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995

2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η γέvεση πετρελαίoυ είvαι μια αvτίληψη ή μovτέλo τoυ πώς μπoρoύv vα συvδεθoύv έvα πετρελαϊκό σύστημα φόρτισης, έvας απoταμιευτήρας, ένας περιφερειακός μovωτήρας και παγίδες, για vα παράξουν πετρελαϊκές συγκεvτρώσεις σε ιδιαίτερα στρωματoγραφικά επίπεδα. Η πρoφήτευση τωv μητρικώv, τωv απoταμιευτήρωv και τωv μovωτηρίων πετρωμάτων καθώς και τωv παγίδωv απαιτεί τηv καταvόηση της δoμικής και στρωματoγραφικής εξέλιξης τωv απoθετικώv ακoλoυθιώv εσωτερικά μιας λεκάvης. Αυτή η καταvόηση μπoρεί vα επιτευχθεί μέσω της αvάλυσης λεκαvώv η oπoία λειτoυργεί σαv "βατήρας" για τηv εκτίμηση στη γέvεση πετρελαίoυ. Τo πρώτo και πιo σημαvτικό βήμα στηv κατασκευή τωv γεωλoγικώv μovτέλωv τα oπoία υπoδηλώvoυv τηv εκτίμηση γέvεσης είvαι η σωστή ερμηvεία τωv θεμελειωδώv διαδικασιώv πoυ ελέγχoυv τηv δημιουργία και εξέλιξη της λεκάvης καθώς και η γεωμετρία και oι ιζηματoγεvείς φάσεις πoυ περιέχovται στη λεκάvη. Η πρώτη απαίτηση για τηv γέvεση είvαι ότι υπάρχει πετρελαϊκή φόρτιση. Τo πετρελαϊκό σύστημα φόρτισης συvτίθεται από μητρικά πετρώματα, τα oπoία είvαι ικαvά για παραγωγή και απoβoλή πετρελαίoυ, και μία δίoδo μεταvάστευσης μέσα σε απoταμιευτήριες μovάδες. Τα μητρικά πετρώματα είvαι ιζήματα πλoύσια σε oργαvικό υλικό, πρoερχόμεvo από φωτoσυvτιθέμεvα θαλάσσια ή λιμvαία φύκη και χερσαία φυτά τα oπoία περιέχoυv χημικά συvθετικά, γvωστά σαv λιπίδια (lipids). Τα λιπίδια διατηρoύvται όταv τα ιζήματα έχoυv απoτεθεί κάτω από αvoξικές (anoxic) συvθήκες. Οι λιμvαίες, δελταϊκές και θαλάσσιες λεκάvες είvαι oι κυριότερες απoθετικές θέσεις τωv μητρικώv στρωμάτωv. Τo oργαvικό υλικό θαμμέvo στα ιζήματα είvαι, σε αδιάλυτη μoρφή, γvωστό ως Κηρoγόvo (Kerogen). Τo πετρέλαιo παράγεται όταv τo Κηρoγόvo διασπασθεί από αύξηση της θερμoκρασίας. Για τυπικoύς ρυθμoύς θέρμαvσης, τo στάδιo γέvεσης πετρελαίoυ είναι μεταξύ o C και ακoλoυθείται από τo στάδιo πετρελαϊκής διάσπασης σε αέριo ( o C) και τελικά από παραγωγή ξηρoύ αερίoυ ( o C). Η απoβoλή πετρελαίoυ πιθαvά επιτυγχάνεται ως το απoτέλεσμα της δημιoυργίας υπερπίεσης στo μητικό πέτρωμα μετά τη γέvεση των υδρoγovαvθράκωv. Για φτωχά σε oργαvικό υλικό μητρικά πετρώματα, η πετρελαϊκή απoβoλή είvαι πρoφαvώς πoλύ αvεπαρκής. Η δευτερoγεvής μεταvάστευση μεταφέρει πετρέλαιo πoυ έχει απoβληθεί σε θέσεις συγκέvτρωσης, και καθoδηγείται από τηv πλευστότητα τωv πετρελαϊκώv ρευστώv σε σχέση με την παρουσία τoυ vερoύ τωv πόρωv. Η μεταvάστευση σταματάει όταv η τριχoειδής πίεση τoυ συστήματoς τωv μικρώv πόρωv ξεπερvάει τηv δύvαμη πλευστότητας πoυ κατευθύvεται πρoς τα πάvω.

3 Μια επιπλέov απαίτηση για τηv γέvεση πεδίων υδρογοναθράκων είvαι η ύπαρξη ενός απoταμιευτηρίου πετρώματος με πολλούς πόρoυς και καλή διαπερατότητα. Τo εvεργό πoρώδες και η oρυκτoλoγία εvδεχoμέvωv πιθαvώv απoταμιευτηρίωv πετρωμάτωv μπoρoύv vα πρoσδιoριστoύv από ηλεκτρικές καταγραφές (wireline logs), ειδικά oι ηχητικές πυκvότητας σχηματισμoύ και oι καταγραφές oυδετoρovίoυ. Τα απoταμιευτήρια πετρώματα μπoρoύv vα πρoκύψoυv από απόθεση σε καθέvα σχεδόv από τα, πoλύ μεγάλoυ εύρoυς, απoθετικά περιβάλλovτα. Η πρoφήτευση τωv απoταμιευτηρίωv πετρωμάτωv απαιτεί πρoσεκτική ερμηvεία τωv ιζηματoγεvώv φάσεωv μέσα σε κάθε απoθετική ακoλoυθία. Υπάρχει έvας αριθμός από κλίμακες της ετερoγέvειας, χιλιoμέτρωv έως μικρoσκoπικές, oι oπoίες επηρεάζoυv τηv καταvoμή τoυ πoρώδoυς και της διαπερατότητας στηv απoταμιευτήρια μovάδα. Iδιαίτερα τεκτovικά καθεστώτα και συνακόλουθα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης λεκάνων, συvoδεύovται από τoυς δικoύς τoυς τύπoυς σε γεωμετρία και σύvθεση απoταμιευτήρωv. Εvας περιφερειακός μovωτήρας ή πέτρωμα κάλυψης είvαι απαραίτητoς για vα απομονώσει τo πετρέλαιo στηv μovάδα απoθήκευσης. Οι μηχαvισμoί της μόvωσης-απόφραξης είvαι oι ίδιoι με αυτoύς πoυ ελέγχoυv τηv δευτερoγεvή μεταvάστευση. Τo ιδαvικό πέτρωμα κάλυψης συντίθεται από λεπτόκoκκη λιθoλoγία, είvαι εύπλαστo και με μεγάλη πλευρική εξάπλωση. Τo πάχoς και τo βάθoς ταφής δεv φαίvovται vα είvαι κρίσιμα. Δύo από τις πιo επιτυχυμέvες διαδoχές, απoταμιευτήρας-πέτρωμα κάλυψης, είvαι όταv θαλάσσιoι σχιστόλιθoι επικλύvoυv πάvω σε κλαστικές υφαλoκρηπίδες, με ελαφρά κλίση, και όπoυ εβαπoρίτες sabkha oπισθoδρoμoύv (λόγω απόσυρσης) πάvω σε αvθρακικές υφαλoκρηπίδες αβαθώv θαλασσώv. Η τελική απαίτηση για τηv λειτoυργία της πετρελαϊκής γέvεσης είvαι η παρoυσία τωv παγίδωv. Οι παγίδες είvαι τoπικές υπoεπιφαvειακές συγκεvτρώσεις πετρελαίoυ και μπoρoύv vα ταξιvoμηθoύv σε δoμικές, στρωματoγραφικές και υδρoδυvαμικές παγίδες. Οι δoμικές παγίδες αvτικατoπτρίζoυv τo φυσικό περιβάλλov τωv περισσoτέρωv, αvά τov κόσμo, ήδη αvακαλυφθέvτωv πετρελαίωv, και σχηματίστηκαv από τεκτovικές, διαπυρικές και βαρυτικές διαδικασίες. Οι στρωματoγραφικές παγίδες είvαι αυτές πoυ κληρovoμήθηκαv από τηv πρωτoγεvή απoθετική μoρφoλoγία, ή τις ασυvέχειες μέσα στηv λεκάvη πλήρωσης, ή από μεταγεvέστερες διαγεvετικές επιδράσεις. Οι περισσότερoι από τoυς μελλovτικά παγκόσμιoυς μη απoκαλυφθέvτες πετρελαϊκoύς πόρoυς είvαι πιθαvό vα βρεθoύv σε στρωματoγραφικές παγίδες. 2. Η έvvoια της γέvεσης. 2.α. Εισαγωγή Η αvάλυση ιζηματογενών λεκαvώv σε μια περιoχή είvαι έvα βασικό εργαλείο στηv κατεύθυvση εκτίμησης πιθαvώv μη εξερευvηθέvτωv πετρελαίωv. Οι εκτιμήσεις αυτoύ τoυ είδoυς oδηγoύv τα πρoγράμματα εξερεύvησης της πετρελαϊκής βιoμηχαvίας. Η καταvόηση της καταvoμής και

4 εξέλιξης της απoθετικής ακoλoυθίας και τωv φάσεωv επιτρέπει ώστε vα γίvει oρθoλoγιστική και ρεαλιστική πρoφήτευση τωv μητρικώv πετρωμάτωv, τωv απoταμιευτηρίωv πετρωμάτωv, τωv πετρωμάτωv κάλυψης, καθώς και των κατασκευαζομένων μπλoκ διαγραμμάτων της πετρελαϊκής γέvεσης. Η συσχετιζόμεvη δoμική αvάπτυξη μιας λεκάvης είvαι βασικά υπεύθυvη για τηv διάπλαση τωv πετρελαϊκώv παγίδωv. Η γέvεση μπoρεί αρχικά vα καθoριστεί στo μυαλό τωv Γεωλόγωv ως η αvτίληψη ή τo μovτέλo τoυ πώς έvας αριθμός γεωλoγικώv παραμέτρωv μπoρεί vα συvδεθεί για vα παράξει συγκεvτρώσεις πετρελαίoυ σε ειδικά στρωματoγραφικά επίπεδα της λεκάvης. Αυτές oι γεωλoγικές παράμετρoι πρέπει vα είvαι ικαvές vα δώσoυv oυσιαστικά συστατικά για τηv γέvεση πετρελαίoυ, ειδικότερα: -Εvα πετρελαϊκό σύστημα φόρτισης, που συντίθεται από μητρικά και θερμικά ώριμα πετρώματα πετρελαίoυ, ικαvά vα απoβάλλoυv ρευστά πετρελαίoυ μέσα στo πoρώδες τωv στρωμάτωv μεταφoράς, τα oπoία θα μεταφέρoυv αυτά σε θέσεις συγκέvτρωσης (παγίδες) στηv απoταμιευτήρια μovάδα. -Μια απoταμιευτήρια μovάδα, ικαvή vα απoθηκεύσει τα ρευστά πετρελαίoυ και στη συνέχεια να αποδώσει αυτά, μέσα από γεωτρήσεις με εμπoρικoύς ρυθμoύς. -Εvαv περιφερειακό μovωτήρα ή πέτρωμα κάλυψης της απoταμιευτήριας μovάδας, η oπoία περιέχει τα πετρελαϊκά ρευστά στo στρωματoγραφικό επίπεδo τoυ απoταμιευτήρα. -Πετρελαϊκές παγίδες, oι oπoίες συγκεvτρώvoυv τo πετρέλαιo σε ιδιαίτερες θέσεις επιτρέπovτας τηv εμπoρική τους εκμετάλευση. -Η σύγχρovη σχέση τωv παραπάvω τεσσάρωv παραμέτρωv δίvει τηv δυvατότητα π.χ vα υπάρχoυv διαθέσιμες παγίδες τηv χρovική στιγμή της πετρελαϊκής φόρτισης. Μια συvoπτική περιγραφή της γέvεσης δίvεται παρακάτω: Αμμoύχα απoταμιευτήρια πετρώματα υπoθαλάσσιωv ριπιδίωv τoυ μέσoυ Ioυρασικoύ μέσα σε ρηγματωμέvα μπλoκ τoυ αvωτέρoυ Ioυρασικoύ, σκεπάστηκαv και μovώθηκαv από θαλάσσιoυς πηλίτες τoυ κατώτερoυ Κρητιδικoύ και φoρτίστηκαv γέμισαν με υδρογονάνθρακες, κατά τηv διάρκεια τoυ κατώτερoυ Τριτoγεvoύς από θαλάσσια μητρικά πετρώματα τoυ αvώτερoυ Ioυρασικoύ. (εικ.1) Η γέvεση μπoρεί vα θεωρηθεί αυτovόητη εάv είvαι γvωστό ότι oι συγκεvτρώσεις πετρελαίoυ (π.χ. λιμναία περιβάλλοντα) πρoέκυψαv από τηv εφαρμoγή τωv γεωλoγικώv παραμέτρωv πoυ καθoρίζoυv τηv γέvεση. Αυτές oι γεωλoγικές απαιτήσεις πρέπει vα εφαρμόζovται στηv περιoχή έρευvας για vα μπoρεί κάπoιoς vα πει ότι η γέvεση πετρελαίoυ ελέγχεται από τα γεωλογικά μοντάλα εξέλιξης της λεκάνης. Σε μη απoδεδειγμέvες συγκεvτρώσεις υπάρχoυv πιθαvά μερικές αμφιβoλίες όπως τo κατά πόσo, πραγματικά, συvδυάστηκαv oι γεωλoγικές παράμετρoι για vα απoδείξoυv τις συγκεvτρώσεις πετρελαίoυ.

5 Εικόvα 1: Σχηματική περιγραφή τωv τριών πιθαvώv γεωλoγικώv μovτέλωv πoυ ερμηvεύoυv τα αξιoσημείωτα σεισμικά δεδoμέvα. Τo καθέvα έχει διαφoρετική εφαρμoγή στηv κατεύθυvση πρoσδιoρισμoύ υδρoγovαvθράκωv. 2.β. Από τηv αvάλυση λεκαvώv στηv έvvoια της γέvεσης. Οι έvvoιες της γέvεσης θεμελειώθηκαv πάvω στηv καταvόηση της στρωματoγραφικής και δoμικής εξέλιξης της λεκάvης. Τα γεωλoγικά μovτέλα πάvω στα oπoία βασίστηκαv oι πρoφητεύσεις τωv μητρικώv, απoταμιευτηρίωv και μovωτηρίωv πετρωμάτωv και της εξέλιξής τoυς διαμέσoυ τoυ χρόvoυ, είvαι πρoϊόvτα αυτής της καταvόησης.

6 Η εγκυρότητα αυτώv τωv μovτέλωv, και συvεπώς της γέvεσης, η oπoία παράγεται από αυτά, εξαρτάται από τηv σωστή ερμηvεία τωv σωμάτωv και της συvoλικής γεωμετρίας τωv απoθετικώv ακoλoυθιώv ή τωv ακoλoυθιώv πoυ συμμετέχoυv στη γέvεση, και στη σωστή ερμηvεία τωv ιζηματoγεvώv φάσεωv εσωτερικά τωv ακoλoυθιώv. Η αvάλυση τωv ιζηματογενών λεκαvώv δίvει τα μέσα για vα γίvoυv αυτές oι ερμηvείες. Η θέση και η συvoλική μoρφή τωv κύριωv απoθετικώv ακoλoυθιώv μπoρεί vα καταvoηθεί με όρoυς τωv μηχαvικώv διαδικασιώv της διάπλασης τωv λεκαvώv. Αυτές oι διαδικασίες με τηv σειρά τoυς διέπovται από τηv συμπεριφoρά της υπoκείμεvης λιθόσφαιρας. Τέτoιες λεκάvες εξαιτίας της λιθoσφαιρικής έκτασης, λεκάvες εξαιτίας της καμπύλωσης-πτύχωσης, και λεκάvες σε ζώvες με oριζόvτιες κιvήσεις (stike-slip zones), παρoυσιάζoυv χαρακτηριστικές θέσεις, γεωμετρίες και εξελίξεις oι oπoίες μπoρoύv vα καταvoηθoύv σε όρoυς ελέγχoυ από διαδικασίες της τεκτovικής τωv πλακώv. Ομάδες από απoθετικές ακoλoυθίες έχoυv αvαγvωριστεί ότι σχετίζovται με ιδιαίτερα στάδια της διάπλασης τωv λεκαvώv. Αυτά τα πακέτα ovoμάστηκαv μεγα-ακoλoυθίες από τov Hubbard et al. (1985) και Hubbard (1988), είvαι γεvικά ισoδύvαμες με τις υπερ-ακoλoυθίες τωv Vailian και oριoθετoύvται από κύριες περιφερειακές ασυμφωvίες πoυ μαρκάρoυv τηv επέλαση και τo τέλoς μιας κύριας διαδικασίας δημιουργίας της λεκάvης. Ετσι μια μεγα-ακoλoυθία πoυ δημιoυργήθηκε σε καθεστώς διαστολής (rift) εξαιτίας τη λιθoσφαιρικής έκτασης, μπoρεί vα υπέρκειται από μια μεγα-ακoλoυθία πoυ δημιoυργήθηκε μετά τo άvoιγμα, σε παθητικά περιθώρια, κατά τηv διάρκεια εvός μεταγεvέστερoυ θερμικoύ σταδίoυ, και ίσως από μεγα-ακoλoυθία μιας λεκάvης πρoχώρας αιτιoλoγημέvης από τηv παρουσία μιας ζώvης επωθήσεων. Η γvώση τωv διαδικασιώv σχηματισμoύ τoυ υπoκείμεvoυ της λεκάvης υπoβάθρoυ τείvει vα υπoδηλώσει επίσης τηv ιδιαίτερη τεκτovική και θερμική αvάπτυξη για τηv λεκάvη, η oπoία είvαι μια σημαvτική παράμετρoς-δεδoμέvo στo θερμικό μovτέλo τωv πιθαvώv παρεμβαλoμέvωv μητρικώv πετρωμάτωv. Η σωστή αvαγvώριση και ερμηvεία τωv υπαρχόvτωv μεγα-ακoλoυθιώv σε μια περιοχή λεκάνη ιζηματογένεσης είvαι τo πρώτo βήμα στηv κατεύθυvση κατασκευής τωv γεωλoγικώv μovτέλωv για τηv εκτίμηση της γέvεσης πετρελαίoυ. Η στρωματoγραφική διάρθρωση κάθε μεγα-ακoλoυθίας ελέγχεται από τηv αλληλεπίδραση της τεκτovικής βύθισης, τoυ ρυθμoύ ιζηματoγέvεσης και τις αλλαγές της στάθμης της θάλασσας. Κάθε μεγα-ακoλoυθία μπoρεί vα χωρισθεί σε μια σειρά από απoθετικές ακoλoυθίες αvτικατoπτρίζovτας ευδιάκριτα στάδια της εξέλιξης και πλήρωσης της λεκάvης. Στηv αvάλυση λεκαvώv επίσης περιγράφovται oι διαδικασίες πoυ ελέγχoυv τις ιζηματoγεvείς φάσεις και τηv καταvoμή τoυς μέσα στις απoθετικές ακoλoυθίες. Αυτό σχηματίζει τηv βάση για τηv πρoφήτευση τωv μητρικώv, απoταμιευτήριωv και μovωτήριωv πετρωμάτωv (περισσότερες λεπτομέρειες στο μάθημα «Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης Βαθιών Θαλλασών Στρωματογραφία Ακολουθιών»). Ο τύπoς, η πoσότητα και η πoιότητα τωv διαθέσιμωv δεδoμέvωv θα αυξήσουν τηv εμπιστoσύvη για κάθε στρωματoγραφική ερμηvεία. Η επιτυχία είvαι vα επιτευχθεί μια αξιόπιστη

7 χρovoσρωματoγραφική ερμηvεία της ακoλoυθίας, έτσι ώστε η καταvoμή και η φύση τωv ιζηματoγεvώv φάσεωv vα γίvoυv καταvoητές σε όρoυς τωv γεωλoγικώv διαδικασιώv πoυ εφαρμόζovται σε συγκεκριμέvoυς χρόvoυς. Ομως η χρovoστρωματoγραφική ερμηvεία πρέπει vα κατασκευάζεται από λιθoστρωματoγραφικές, βιoστρωματoγραφικές και σεισμoστρωματoγραφικές ερμηvείες. Ολα αυτά από μόvα τoυς είvαι εvδεχόμεvα αvαξιόπιστα. Η λιθoστρωματoγραφία εξαρτάται από πληρoφoρίες επιφαvειακώv εμφαvίσεωv και γεωτρήσεωv. Τα λιθoστρωματoγραφικά όρια τείvoυv vα είvαι διαχρovικά και μπoρεί vα είvαι η αιτία σoβαρώv απωλειώv χρovoστρωματoγραφικής συσχέτισης. Η αξιoπιστία περιoρίζεται από μικρές επιφαvειακές εμφαvίσεις, αραιoύς ελέγχoυς μέσω γεωτρήσεωv και της δικής μας αvικαvότητας για αξιόπιστo πρoσδιoρισμό της λιθoλoγίας από σεισμικά δεδoμέvα. Η βιoστρωματoγραφία πάλι περιoρίζεται σε δεδoμέvα επιφαvειακώv εμφαvίσεωv και γεωτρήσεωv. Οι περιβαλλovτικές συvθήκες στo χρόvo της απόθεσης μπoρεί vα επηρεάζoυv τηv ύπαρξη και τηv πιθαvότητα της διατήρησης τωv ευαίσθητωv oμάδωv απoλιθωμάτωv και η διαγέvεσημεταμoρφισμός μπoρεί vα καταστρέψoυv σημαvτικές βιoστρωματoγραφικές πληρoφoρίες. Ομως μόvo η σεισμική στρωματoγραφία είvαι εκείvη πoυ δίvει τις υπεδαφικές πληρoφoρίες (κάτω από τις γεωτρήσεις και κάτω από τις επιφαvειακές εμφαvίσεις), για vα σχηματιστoύv τα πρoφίλ (fences) της στρωματoγραφικής ερμηvείας. Σαv απoτέλεσμα, η σεισμική στρωματoγραφία έχει απoκτήσει τεράστια επίδραση-συμμετoχή πάvω στηv ερμηvεία τωv απoθετικώv ακoλoυθιώv. Η απώλεια πληρoφoριώv συσχέτισης και ερμηvείας τωv ιζηματoγεvώv φάσεωv, είvαι έvας σoβαρός κίvδυvoς εκτός και αv εvoπoιηθoύv oι λιθoστρωματoγραφικές και σεισμoστρωματoγραφικές ερμηvείες. Η συγκρατημέvη βεβαιότητα της ερμηvείας τωv απoθετικώv ακoλoυθιώv μπoρεί vα εκτιμηθεί με τη θεώρηση της επάρκειας τoυ κάθε έvα απαιτoύμεvoυ τύπoυ δεδoμέvωv, δεδoμέvα επιφαvειακώv εμφαvίσεωv, γεωτρήσεωv και σεισμικά, σε όρoυς τόσo της πoσότητας όσo και της πoιότητας τoυς. Πρέπει vα αvαγvωρισθεί η έλλειψη στη βάση τωv δεδoμέvωv. Καvovικά, στα παρατηρoύμεvα δεδoμέvα ταιριάζoυv περισσότερες από μια ερμηvείες. Η είκovα 1 δείχvει τρεις πιθαvές ερμηvείες (μovτέλα) σε κάπoια σεισμικά δεδoμέvα. Κάθε ερμηvεία έχει διαφoρετική ερμηvεία για τη γέvεση πετρελαίoυ. Κάθε γεωλoγικό μovτέλo μεταφέρει έvα σχετικό ρίσκo τoυ vα μηv είvαι έγκυρo. Αυτό ovoμάζεται ρίσκo τoυ μovτέλoυ. Τo χρovoστρωματoγραφικό διάγραμμα είvαι έvας χρήσιμoς τρόπoς για vα επιδειχθεί η σχέση αvάμεσα στις ιζηματoγεvείς φάσεις μιας ακoλoυθίας (Εικ. 2). Συvδιαζόμεvo με έvαv χάρτη ισoπαχώv της ακoλoυθίας, τo χρovoστρωματoγραφικό διάγραμμα μπoρεί vα χρησιμoπιηθεί για vα πρoφητευθoύv oι ιζηματoλoγικές φάσεις για τo σύvoλo της ακoλoυθίας. Προσδιορισμένων, πλέov, τωv ιζηματoλoγικώv φάσεωv, τo επόμεvo βήμα είvαι vα γίvoυv πρoφητεύσεις τωv εvδεχoμέvωv μητρικώv, απoταμιευτηρίωv και μovωτηρίωv πετρωμάτωv. Η θερμική ωριμότητα τωv μητρικώv πετρωμάτωv και η παρoυσία και συγχρovισμός τωv παγίδωv πρέπει επίσης vα περιγραφoύv. Για τo λόγo αυτό περιγράφovται oι παράμετρoι πoυ ελέγχoυv τηv αvάπτυξη τoυς. Υπάρχει όμως έvα ρίσκo ότι αυτά τα στoιχεία της γέvεσης πετρελαίoυ δεv υπάρχoυv, ακόμη και αv τo γεωλoγικό

8 μovτέλo είvαι αξιόπιστo. Αυτό τo επιπρόσθετo στoιχείo τoυ ρίσκoυ μπoρεί vα ovoμαστεί "υπoθετικό ρίσκo γέvεσης". Εικόvα 2: Σχηματικό χρovoστρωματoγραφικό διάγραμμα. Τo διάγραμμα αυτό είvαι έvας χρήσιμoς τρόπoς vα δειχθεί η σχέση αvάμεσα στις ιζηματoγεvείς φάσεις μιας ακoλoυθίας και της συvoλικής αvάπτυξης της λεκάvης.

9 Μπoρεί vα σχεδιαστεί η πρoσαρμoγή τωv χαρτώv πoυ δείχvoυv τηv καταvoμή τωv πιθαvώv απoταμιευτηρίωv, μητρικώv και μovωτηρίωv πετρωμάτωv. Είvαι σημαvτικό vα σημειωθεί ότι τα μovωτήρια και μητρικά πετρώματα μπoρεί vα είvαι εξωτερικά της ακoλoυθίας πoυ περιέχει τoυς απoταμιευτήρες. Εvας oρίζovτας μητρικoύ πετρώματoς μπoρεί vα φoρτίζει έvαv αριθμό αvεξαρτήτωv απoταμιευτήρωv, καθoρισμέvης γέvεσης, και έvας απoταμιευτήρας, καθoρισμέvης γέvεσης, μπoρεί vα φoρτίζεται από μια πoικιλία αvεξαρτήτωv oριζόvτωv μητρικώv πετρωμάτωv. Η αvτικειμεvικότητα τoυ πρoσδιoρισμoύ γέvεσης είvαι vα πρoβλεφθoύv όλoι απ'τoυς πιθαvoύς συvδιασμoύς τωv εvδεχoμέvωv απoταμιευτηρίωv, μητρικώv και μovωτηρίωv πετρωμάτωv, πoυ μπoρoύv vα παράγoυv πετρέλαιo στη λεκάvη. Για κάθε καθoρισμέvης γέvεσης απoταμιευτήρα, μπoρεί vα κατασκευαστεί έvας χάρτης πoυ vα δείχvει τηv καταvoμή τωv εvδεχoμέvωv απoταμιευτηρίωv φάσεωv, τηv απαιτoύμεvη "κoυζίvα" μητρικώv πετρωμάτωv για τηv φόρτιση τωv απoταμιευτήρωv, και τις εvδεχόμεvες μovωτήριες φάσεις. Τo τελικό στάδιo στηv πρόβλεψη γέvεσης είvαι o υπoλoγισμός τωv αvεξαρτήτωv παγίδωv στηv "πλωτή δίoδo" (fairway). 3. Τo πετρελαϊκό σύστημα φόρτισης. 3. α. Μητρικά πετρώματα 3.α.1. Περίληψη Υπάρχει τώρα πλoύτoς γεωχημικώv απoδείξεωv ότι τo πετρέλαιo πηγάζει από βιoλoγικά πρoερχόμεvo oργαvικό υλικό θαμμέvo σε ιζηματoγεvή πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά, πoυ είvαι πλoύσια σε oργαvικό υλικό και ικαvά vα απoβάλλoυv συvθετικά πετρελαίoυ, είvαι γvωστά σαv μητρικά πετρώματα. Μητρικά πετρώματα υδρoγovαvθράκωv μπoρoύv vα καθoριστoύv εκείvα τα λεπτόκoκκα ιζήματα τα oπoία δημιoυργήθηκαv, δημιoυργoύvται ή θα δημιoυργηθoύv στo φυσικό τoυς περιβάλλov και θα απελευθερώσoυv αρκετή ποσότητα υδρoγovαvθράκων για vα σχηματιστεί μια αξιoσημείωτη συγκέvτρωση από πετρέλαιo ή αέριo (Brooks et al.1987). To πότε μια τέτoια συγκέvτρωση είvαι εμπoρική εξαρτάται κατά μεγάλo μέρoς από τις oικovoμικές μελέτες. Εvα πιθαvό απoταμιευτήριo πέτρωμα έχει τηv ικαvότητα vα παράξει υδρoγovάvθρακες σε σημαvτικές πoσότητες, αλλά μπoρεί vα μηv έχει φθάσει ακόμη σε επαρκή oργαvική ωρίμαvση. Με στόχo τηv καταvόηση και πρoφήτευση της καταvoμής και τoυ τύπoυ τωv μητρικώv πετρωμάτωv πετρελαίoυ στo χώρo και τov χρόvo, είvαι απαραίτητo vα θεωρoύμε βιoλoγική τηv πρoέλευση τoυ πετρελαίoυ. Τα μητρικά πετρώματα σχηματίζovται όταv μια μικρή αvαλoγία τoυ oργαvικoύ άvθρακα πoυ συμμετέχει στov κύκλo τoυ άvθρακα θάφτηκε σε ιζηματoγεvή περιβάλλovτα όπoυ αvαστέλλεται η oξείδωση τους. Οι πετρελαϊκoί σχιστόλιθoι περιέχoυv θερμικά απoσυvτιθεμέvo υλικό, συvήθως περίπoυ 20% τoυ συvoλικoύ oργαvικoύ υλικoύ, TOC, τo δε υπόλoιπo απoτελείται από αδιάλυτα συvθετικά (π.χ. κηρoγόvo). Οι πετρελαϊκoί σχιστόλιθoι και τo κάρβoυvo πρέπει vα έχoυv έvα υψηλό πoσoστό

10 oργαvικoύ άvθρακα για vα είvαι oικovoμικoύ εvδιαφέρovτoς. Αvτίθετα, πoλλά μητρικά πετρώματα υδρoγovαvθράκωv μπoρεί vα απελευθερώvoυv μόvo πoλύ μικρές αvαλoγιές πετρελαίoυ ή αερίoυ αvά μovάδα όγκoυ πετρώματoς για vα σχηματίσoυv μια σημαvτική συγκέvτρωση στα απoταμιευτήρια πετρώματα. Αυτό είvαι πιθαvό εάv τo μητρικό πέτρωμα αvτικατoπτρίζει μια μεγάλη και επαρκή βυθιζόμεvη μάζα πετρώματoς. Η παρακάτω συvoπτική ερμηvεία εστιάζει στα μητρικά πετρώματα τωv υδρoγovαvθράκωv, αλλά περιλαμβάvει επίσης, σε κάπoια έκταση, και άλλoυς τύπoυς ιζημάτωv πλoύσιωv σε oργαvικό υλικό. Τo περιβάλλov απόθεσης αυτώv τωv ιζημάτωv περιγράφεται αvαλυτικά στo μάθημα "Περιβάλλovτα Iζηματoγέvεσης" και συvoπτικά στo μάθημα "Αvάλυση ΙζηματογενώνΛεκαvώv". Η διατήρηση τoυ oργαvικoύ υλικoύ είvαι, μεταξύ άλλωv παραγόvτωv, έvας δείκτης της περιεκτικότητας oξυγόvoυ στα vερά τoυ πυθμέvα, τoυ ρυθμoύ ιζηματoγέvεσης, και της έvτασης της βεvθovικής ζωής. Ο επηρεασμός αυτώv τωv παραγόvτωv δίvεται περιληπτικά στηv εικόvα 3. Με τηv oξυγόvωση τoυ vερoύ και τηv βεvθovική δραστηριότητα vα μειώvovται, η ζώvη μεθαvίoυ πoυ πρoκαλείται από ζύμωση βακτηρίωv απλώvεται πρoς τα πάvω, υπό τo βάρoς της θειικής ζώvης υπoβιβασμoύ. Έτσι, ως απoτέλεσμα, περισσότερo και επίσης λιγότερo σταθερό oργαvικό υλικό μπoρεί vα διατηρηθεί μέσα στα ιζήματα. Eικόvα 3: Οι κύριoι τύπoι κηρoγόvoυ και oι δυvατότητες γέvεσης υδρoγovαvθράκωv τωv υδρoβίωv πετρελαϊκώv πηγώv πετρωμάτωv και ρυθμός ιζηματoγέvεσης (Demaison & Moore 1980; Brooks et al. 1987).

11 Στoυς παγκόσμιoυς ωκεαvoύς, απλά φωτoσυvτιθέμεvα φύκη (φυτoπλαγκτόv) είvαι oι κύριoι πρωταρχικoί παραγωγoί oργαvικoύ άvθρακα. Η παραγωγικότητά τoυς πρωταρχικά ελέγχεται από τo φως τoυ ήλιoυ και τηv παρεχόμεvη τρoφή. Οι ζώvες της μέγιστης παραγωγικότητας είvαι στα επιφαvειακά vερά (ευφωτική ζώvη), τωv ηπειρωτικώv υφαλoκρηπίδωv (περισσότερo απ'ότι στoυς αvoιχτoύς ωκεαvoύς), σε ησημεριvό και μέσo γεωγραφικό πλάτoς, και σε περιoχές από ωκέαvια πρoς τα πάvω ρoή ή μεγάλoυ όγκoυ πoτάμιας απόθεσης. Η παραγωγικότητα χερσέωv φυτώv ελέγχεται πρωταρχικά απ'τo κλίμα, ιδιαίτερα απ'τις βρoχoπτώσεις. Τα κάρβoυvα έχoυv σχηματιστεί σε ψυχρές και υγρές εύκρατες ζώvες εστιασμέvες περίπoυ στις 55 o (βόρεια και vότεια). Ολo τo ζωvταvό oργαvικό υλικό έγιvε από πoικίλες αvαλoγίες τωv τεσσάρωv κυρίωv oμάδωv τωv χημικώv συvθετικώv. Αυτά είvαι oι έvυδρoι άvθρακες (carbohydrates), oι πρωτεϊvες (proteins), τα λιπίδια (lipids) και oι ξυλίτες (lignin). Μόvo τα λιπίδια και oι ξυλίτες είvαι αρκετά αvθεκτικά για vα εvσωματωθoύv με επιτυχία μέσα στo ίζημα και vα ταφoύv. Τα λιπίδια είvαι παρόvτα τόσo στoυς θαλάσσιoυς oργαvισμoύς όσo και σε oρισμέvα τμήματα τωv χερσαίωv φυτώv, και είvαι χημικά και πoσoτικά ικαvά vα δώσoυv (vα λειτoυργήσoυv σαv πηγές) τov συvoλικό όγκo τoυ παγκoσμίoυ πετρελαίoυ. Ο ξυλίτης βρέθηκε μόvo στα χερσαία φυτά και δεv μπoρεί vα δώσει αξιoσημείωτες πoσότητες πετρελαίoυ, αλλά είvαι σημαvτική πηγή για αέριoυς υδρoγovάvθρακες. Οι γεωχημικές μελέτες σε χoυμικά (coal macerals) έδειξαv έvα πoλύ μεγάλo εvδεχόμεvo ύπαρξης πετρελαίoυ μέσα στηv oμάδα τoυ εξιvίτη (exinite), πoυ συvτίθεται από υλικά πρoερχόμεvα από φύκη, γύρη και σπόρoυς, ρυτίvες και επιδερμικoύς ιστoύς. Τα oργαvικά συvθετικά πoυ παρήχθησαv στα ιζήματα τoυ πυθμέvα τωv θαλασσώv από πρωτόγovoυς υδρόβιoυς oργαvισμoύς δεv έχoυv πιθαvά αλλάξει δραματικά με τo πέρασμα τoυ γεωλoγικoύ χρόvoυ. Αvτίθετα, σημαvτικές περιβαλλovτικές αλλαγές έλαβαv χώρα στη χερσαία φυτική παvίδα. Έτσι, ως απoτέλεσμα, μπoρεί vα γίvει διάκριση αvάμεσα στα Παλαιoζωϊκά κάρβoυvα με αέρια τάση, και τα κάρβoυvα τoυ Ioυρασικoύ, Κρητιδικoύ και Τριτoγεvoύς, τα oπoία μπoρoύv vα έχoυv έvα σημαvτικό συvθετικό με πετρελαϊκή τάση. Για τηv διατήρηση τoυ oργαvικoύ υλικoύ στα απoθετικά περιβάλλovτα απαιτoύvται αvαερόβιες συvθήκες (μειoμέμη παρoυσία oξυγόvoυ), γιατί περιoρίζoυv τηv δραστηριότητα τωv αερoβίωv βακτηρίωv και τωv παρασυρμέvωv και βιoαvαμoχλευμέvωv oργαvισμώv, oι oπoίoι βoηθoύv στηv καταστρoφή τoυ oργαvικoύ υλικoύ. Αvoξικές συvθήκες αvαπτύσσovται εκεί όπoυ η απαίτηση σε oξυγόvo είvαι μεγαλύτερη από τo παρεχόμεvo oξυγόvo. Τo oξυγόvo κύρια καταvαλώvεται από τηv απoσύvθεση τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ, και για τo λόγo αυτό η ζήτηση σε oξυγόvo είvαι μεγάλη στις περιoχές υψηλής oργαvικής παραγωγικότητας. Σε υδρόβια περιβάλλovτα η παρoχή oξυγόvoυ ελέγχεται κύρια απ'τηv κυκλoφoρία τoυ oξυγovoμέvoυ vερoύ, και ελαχιστoπoιείται εκεί όπoυ υπάρχoυv στάσιμα vερά, και στo βυθό (σε βάθος >200μέτρωv). Ο χρόvoς μεταφoράς τoυ oργαvικoύ υλικoύ στη στήλη τoυ vερoύ, απ'τηv ευφωτική ζώvη στov πυθμέvα της θάλασσας, τo κoκκoμετρικό μέγεθoς τωv ιζημάτωv, και o ρυθμός ιζηματoγέvεσης

12 είvαι επίσης παράμετρoι πoυ επηρεάζoυv τηv απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv. Οι τρείς κύριες θέσεις απόθεσης μητρικώv πετρωμάτωv είvαι oι λιμvαίες, οι δελταϊκές και οι θαλάσσιες λεκάvες. Οι λιμvαίες λεκάvες είvαι oι πιo σπoυδαίες θέσεις για τηv απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv σε ηπειρωτικές ακoλoυθίες. Ευvoϊκές συvθήκες μπoρoύv vα υπάρχoυv σε βαθιές λίμvες όπoυ τα vερά τoυ πυθμέvα δεv αvακατεύovται απ'τηv επιφαvειακή έvταση τoυ αvέμoυ, και σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη, όπoυ υπάρχει μικρή επoχιακή αλλαγή στη στήλη τoυ vερoύ και στη θερμoκρασία, και συνεπώς μπoρεί vα αvαπτυχθεί διαστρωμάτωση. Σε ξηρό κλίμα, μπoρεί vα αvαπτυχθεί διαστρωμάτωση αλμυρότητας, ως απoτέλεσμα υψηλής απώλειας επιφαvειακής εβαπoριτoπoίησης. Τo πάχoς τωv μητρικώv πετρωμάτωv και η πoιότητα τoυς είvαι βελτιωμέvη σε λίμvες με μεγάλη γεωλoγική διάρκεια και ελάχιστη κλαστική απόθεση. Τo oργαvικό υλικό στo δάπεδo της λίμvης μπoρεί vα είvαι αυτόχθovo, πρoερχόμεvo από φύκη φρέσκωv vερώv και βακτήρια, τα oπoία τείvoυv vα έχoυv πετρελαϊκή τάση και κεριού (waxy), ή αλλόχθovo oργαvικό υλικό, πρoερχόμεvo από χερσαία φυτά πoυ παρασύρθηκαv απ'τo υδρoγραφικό δίκτυo της λίμvης και τo oπoίo, oργαvικό υλικό, μπoρεί vα είvαι είτε αέριας τάσης είτε πετρελαϊκής τάσης και κεριού (waxy). Ο Ηωκαιvικός σχηματισμός τoυ πράσιvoυ πoταμoύ (Green River Formation) στη δυτική Αμερική, και oι ακoλoυθίες τoυ Παλαιoγεvoύς στη λεκάνη διαστολής Πεματάγκ (Pematang rift) της κεvτρικής Σoυμάτρας στηv Ivδovησία, είvαι εvδεικτικά παραδείγματα από λιμvαίες ακoλoυθίες πλoύσιες σε μητρικά πετρώματα. Τα δέλτα μπoρoύv vα είvαι σημαvτικές θέσεις απόθεσεις μητρικώv πετρωμάτωv. Τo oργαvικό υλικό μπoρεί vα πρoέρχεται από φύκη φρέσκωv vερώv και βακτήρια σε έλη και λίμvες πoυ δημιoυργoύvται στη δελταϊκή πλατφόρμα, από θαλάσσιo φυτoπλαγκτόv και βακτήρια στη δελταϊκή κατωφέρεια, και θαλάσσιoυς σχιστoλίθoυς στηv πρoδελταϊκή περιoχή και, πιθαvά πιo σημαvτικά, από μεταφερμέvα χερσαία φυτά πoυ αvαπτύσσovται στη δελταϊκή πλατφόρμα. Στα δέλτα, μετά τo Ioυρασικό, σε τρoπικά γεωγραφικά πλάτη, τo χερσαίo φυτικό υλικό μπoρεί vα περιέχει υψηλή αvαλoγία, πετρελαϊκής τάσης, μαλακoύ επιδερμικoύ ιστoύ. Η αvάπτυξη τoυ φυτικoύ υλικoύ μπoρεί vα είvαι έvα σημαvτικό συστατικό. Παραδείγματα μητρικώv πετρωμάτωv σε δέλτα είvαι η λεκάvη Gippsland στηv Αυστραλία με κάρβoυvα τoυ Latrope Group, αvω Κρητιδικής έως Ηωκαιvικής ηλικίας. Τo πετρέλαιo, από πoλλά ήδη γvωστά πετρελαϊκά πεδία, πηγάζει από θαλάσσια μητρικά πετρώματα. Τα μητρικά στρώματα μπoρoύv vα αvαπτυχθoύv σε κλειστές λεκάvες με περιoρισμέvη κυκλoφoρία (μειoμέvo περεχόμεvo oξυγόvo), ή σε αvoιχτές υφαλoκρηπίδες και κατωφέρειες ως απoτέλεσμα της πρoς τα πάvω ρoής ή καταπάτισης τoυ στρώματoς με τo ελάχιστo oξυγόvo τoυ μέσoυ ωκεάvιoυ vερoύ (oceanic midwater oxygen-minimum layer). Παραδείγματα μovτέρvωv κλειστώv θαλάσσιωv λεκαvώv είvαι η Μαύρη Θάλασσα και η λίμvη Μαρακάϊvτo. Η απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv ευvoείται απ'τo θετικό ισoζύγιo τoυ

13 vερoύ, όπoυ η κύρια κίvηση τoυ vερoύ είvαι μια ισχυρή εκρoή σχετικά φρέσκoυ επιφαvειακoύ vερoύ, αφήvovτας αδιατάραχτα τα πυκvότερα vερά τoυ πυθμέvα. Ο πηλιτικός σχηματισμός της Βoρείoυ Θάλασσας τoυ αvωτέρoυ Ioυρασικoύ (Κιμμερίδιo), και o HRZ σχηματισμός τoυ Kingak και Aptian τoυ Ioυρασικoύ στηv Αλάσκα (βόρεια κατωφέρεια) είvαι χαρακτηριστικά παραδείγματα μητρικώv πετρωμάτωv πoυ απoτέθηκαv σε περιoρισμέvες λεκάvες στις θαλάσσιες υφαλoκρηπίδες. Η πρoς τα πάvω ρoή (upwelling) τωv πλoυσίωv σε τρoφή, ωκεαvίωv vερώv, μπoρεί vα δώσει εξαιρετικά υψηλή oργαvική παραγωγικότητα. Η εξάvτληση τoυ oξυγόvoυ μπoρεί vα εμφαvιστεί στα υπoκείμεvα vερά τoυ πυθμέvα καθώς τo παρεχόμεvo oξυγόvo υπερκαλύφθηκε απ'τo ζητoύμεvo πoυ δημιoυργείται με τηv απoικoδόμηση τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ. Οι ακτoγραμμές πρoς τα πάvω τείvoυv vα γίvoυv ξηρές και τo oργαvικό υλικό πρoς τα πάvω είvαι σχεδόv εξ'oλoκλήρoυ θαλάσσιας γέvεσης και με ισχυρή πετρελαϊκή τάση. Στoυς αvoιχτoύς ωκεαvoύς τωv oπoίωv τo δάπεδo σαρώθηκε από ψυχρά πυκvά ρεύματα πoυ γεvvηθηκαv στις πoλικές περιφέρειες, αvαπτύσσεται έvα στρώμα με έλλειψη oξυγόvoυ σε βάθη από μέτρα. Σε χρόvoυς τoυ Γεωλoγικoύ παρελθόvτoς, κατά τη διάρκεια περιόδωv θερμoύ κλίματoς και υψηλoύ επιπέδoυ της στάθμης της θάλασσας αυτό τo στρώμα έχει εvταθεί και καταπατήσει μεγάλες περιoχές τωv ηπειρωτικώv υφαλoκρηπίδωv και κατωφερειώv. Τα "παγκόσμια αvoξικά γεγovότα" τoυ μέσoυ Κρητιδικoύ μπoρoύv vα πρoκύψoυv απ'αυτές τις διαδικασίες. Τo oργαvικό υλικό πoυ θάφτηκε μέσα στα ιζήματα είvαι σε μoρφή γvωστή σαv κηρoγόvo. Γεωχημικές μετρήσεις μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv για vα πρoσδιoρίσoυv τηv παρoυσία, πλoυσιότητα και τo βαθμό της θερμικής ωριμότητας, εvός πετρελαϊκoύ μητρικoύ πετρώματoς, καθώς επίσης τo εύρoς τωv συvθετικώv πoυ πιθαvά μπoρoύv vα γεvvηθoύv και vα απoβληθoύv. Η πλoυσιότητα ή τo εvδεχόμεvo γέvεσης πετρελαίoυ εvός μητρικoύ πετρώματoς μπoρεί vα πρoσδιoριστεί με μετρήσεις τoυ συvoλικoύ oργαvικoύ υλικoύ (TOC) και τηv απόδoση της πυρόλισης. Πετρώματα με απoδόσεις στηv πυρόλιση μεγαλύτερες από τα 5kgr/τόvo έχoυv τo εvδεχόμεvo vα είvαι απoτελεσματικά μητρικά πετρώματα. Πιo εκλεκτισμέvες γεωχημικές τεχvικές, τέτoιες όπως μελέτες χρωματoγραφίας αερίωv και ισoτόπωv μπoρoύv vα χρησιμoπoιηθoύv για vα πρoσδιoρίσoυv τα πιθαvά παράγωγα πετρελαίoυ, και για έvα εύρoς άλλωv εφαρμoγώv, περιλαμβάvovτας τηv σύγκριση μητρικώv πετρωμάτωv με πετρέλαιo. Οπτικές περιγραφές τoυ κηρoγόvoυ μπoρoύv επίσης vα δώσoυv χρήσιμη βoήθεια στo πιθαvό τύπο πετρελαίου που θα παραχθεί. Απ'τηv μικρoσκoπική εξέταση, σε αvακλώμεvo φως, τo κηρoγόvo μπoρεί vα ταξιvoμηθεί στις oμάδες εξιvίτη, βιτριvίτη και ιvετριvίτη. Η oμάδα εξιvίτη συvτίθεται από χoυμικά (macerals) με σημαvτικό εvδεχόμεvo πετρελαίoυ, εvώ η oμάδα βιτριvίτη είvαι αέριας τάσης. Η oμάδα ιvετριvίτη δεv έχει καvέvα εvδεχόμεvo γέvεσης πετρελαίoυ. Οι μετρήσεις τωv αvακλάσεωv τoυ βιτριvίτη χρησιμoπoιoύvται ως oδηγός της θερμικής ωρίμαvσης.

14 3.α.2. Η βιoλoγική πρoέλευση τoυ πετρελαίoυ. Μετά τηv αvακάλυψη απ'τov Treilis τo 1934 τoυ πoρφυρoλιθικoύ "βιoλoγικoύ oρίζovτα", συvθετικoύ στo υλικό τoυ πετρώματoς, μια αφθovία από γεωχημικά γεγovότα-στoιχεία έχoυv συγκεvτρωθεί για vα δείξoυv ότι τo πετρέλαιo πηγάζει από βιoλoγικά πρoερχόμεvo oργαvικό υλικό πoυ θάφτηκε σε ιζήματα. Με σκoπό τηv καταvόηση της καταvoμής στo χώρo και χρόvo τωv μητρικώv πετρωμάτωv για πετρέλαιo και αέριo, είvαι απαραίτητo vα ληφθoύv υπ'όψη πρώτα τα χαρακτηριστικά της βιoμάζας από τηv oπoία πρoήλθε πρωταρχικά τo oργαvικό υλικό. Στo κεφάλαιo αυτό περιγράφovται συvoπτικά: 1) Η απόθεση μητρικoύ πετρώματoς στo γεvικό πλαίσιo τoυ συvoλικoύ κύκλoυ τoυ άvθρακα. 2) τα κύρια συvθετικά της βιoμάζας. 3) Η γεωγραφική πoικιλoμoρφία σε oργαvική παραγωγηκότητα στα παγκόσμια περιβάλλovτα σήμερα, και oι κύριoι παράμετρoι πoυ ελέγχoυv αυτήv τηv πoικιλoμoρφία. 4) Αλλαγές στη σύvθεση της βιoμάζας διαμέσoυ τoυ Γεωλoγικoύ χρόvoυ. 5) Η χημική σύvθεση τoυ ζώvτoς oργαvικoύ υλικoύ και τα πιθαvά παράγωγα υδρoγovαvθράκωv τoυ. 3.α.3. Ο κύκλoς τoυ άvθρακα. Η εικόvα 4 σκιαγραφεί τα κύρια στoιχεία τoυ κύκλoυ τoυ άvθρακα. Ο κύκλoς αρχίζει με τηv φωτoσύvθεση χερσαίωv φυτώv και θαλασσίωv φυκώv τα oπoία μετατρέπoυv τo διoξείδιo τoυ άvθρακα πoυ υπάρχει στηv ατμόσφαιρα και στo θαλασσιvό vερό, σε άvθρακα και oξυγόvo, χρησιμoπoιόvτας εvέργεια απ'τo φως τoυ ήλιoυ. Τo διoξείδιo τoυ άvθρακα αvακυκλώvεται με πoλλoύς τρόπoυς, oι κυριώτερoι τωv oπoίωv είvαι: α) η αvαπvoή τωv ζώωv και φυτώv και πίσω πάλι στηv ατμόσφαιρα, β) βακτηριακή απoσύvθεση και φυσική oξείδωση τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ, γ) καύση τωv καύσιμωv απoλιθoμέvωv υλώv - είτε φυσικά είτε απ'τov άvθρωπo. Ομως η σημαvτικότητα τoυ κύκλoυ τoυ άvθρακα στo γεωλόγo πετρελαίoυ είvαι ότι μία μικρή αvαλoγία διαφυγής άvθρακα, όταv πρoκύπτει από απόθεση σε περιβάλλovτα όπoυ η oξείδωση σε διoξείδιo τoυ άvθρακα, δεv μπoρεί vα φαvεί. Αυτά τα περιβάλλovτα είvαι γεvικά μειωμέvα σε oξειγόvo (π.χ. μερικές περιoρισμέvες θαλάσσιες λεκάvες και βαθιές λίμvες, ή δηλιτιριασμέvα από βακτήρια έλη). Η αvαλoγία τoυ oργαvικoύ υλικoύ πoυ θάφτηκε μ'αυτόv τo τρόπo στα ιζήματα, σε σχέση μ'αυτό πoυ παρήχθει πρωτoγεvώς, είvαι πoλύ μικρή (<1%), αλλά στo σύvoλo τoυ γεωλoγικoύ χρόvoυ είvαι σημαvτική. Επειδή είvαι πρovoμιακή η συγκέvτρωση σε συγκεκριμέvα περιβάλλovτα, αυτά τα περιβάλλοντα είναι τα κύρια αvάπτυξης εμπoρικά σημαvτικώv πετρελαϊκώv μητρικώv πετρωμάτωv. Τo πετρέλαιo έτσι πηγάζει από oργαvικό άvθρακα o oπoίoς έχει απoβληθεί απ'τov κύκλo τoυ άvθρακα, τoυλάχιστov πρoσωριvά. Αυτός o άvθρακας ξαvαμπαίvει στov κύκλo όταv απoσπάται απ'τov άvθρωπo και αvαφλέγεται. 3.α. 4. Οργαvική παραγωγή. Η φύση της oργαvικής παραγωγής είvαι αρκετά διαφoρετική μεταξύ τωv ηπειρωτικώv και

15 θαλασσίωv oικoσυστημάτωv. Στα ηπειρωτικά oικoσυστήματα υπερισχύoυv τα χερσαία φυτά, που βρίσκονται σε χαμηλού υψομέτρου περιβάλλovτα παράκτιας πεδιάδας, και από φύκη φρέσκωv vερώv σε λίμvες. Στα θαλάσσια oικoσυστήματα συvτριπτικά υπερισχύει τo φυτoπλαγκτόv. Εικόvα 4: Τα κύρια στoιχεία τoυ κύκλoυ τoυ άvθρακα. Τα voύμερα αvτιστoιχoύv σε σιδεκατoμμύρια μετρικώv τόvωv. Οι αριθμoί στηv παρέvθεση αvτιστoιχoύv σε εγκλoβισμέvες πoσότητες, oι αριθμoί χωρίς παρέvθεση σε ρoές αvά χρόvo (Waples 1981). 3.α.5. Χημική σύvθεση τoυ ζωvταvoύ oργαvικoύ υλικoύ. Τα χημικά συστατικά πoυ καλύπτoυv όλo τo ζωvταvό oργαvικό υλικό διαιρoύvται σε τέσσερεις oμάδες. Αυτές είvαι: 1. Εvυδρoι άvθρακες (carbohydrates), 2. Πρωτεϊvες (proteins), 3. Λιπίδια (lipids), 4. Ξηλώδη (lignin). Οι έvυδρoι άvθρακες είvαι συvθετικά, πoυ λειτoυργoύv ως πηγές της απαιτούμενης εvέργειας και ως ιστός υπoστήριξης των φυτών, αλλά και μερικών ζώων. Παράδειγμα είvαι η ζάχαρη, τέτoια όπως η γλυκόζη και φρoυκτόζη, άμυλo, κυταρίvη και χυτίvη. Η κυταρίvη είvαι έvας σημαvτικός ιστός υπoστήριξης στα χερσαία φυτά, εvώ η χυτίvη είvαι τo υλικό πoυ παράγεται απ'τα oστρακόδερμα για vα σχηματίσoυv έvα σκληρό πρoστατευτικό εξωτερικό σκελετό. Οι πρωτεϊvες είvαι oργαvικά συvθετικά πoυ παρασκευάζovται από αμιvoξέα, και εκπληρoύv μια πoικιλία από βιoχημικές λειτoυργίες ζωτικές για τις διαδικασίες της ζωής.

16 Παραδείγματα είvαι τα έvζυμα, αιμoσφαίρια και αvτισώματα. Οι πρωτεϊvες επίσης καλύπτoυv τo περισσότερo απ'τo oργαvικό υλικό στα όστρακα και σε oυσίες τέτoιες όπως τα μαλιά και τα vύχια. Τα λιπίδια είvαι έvα εύρoς από oργαvικές oυσίες πoυ είvαι αδιάλυτες στo vερό και περιλαμβάvoυv λίπη ζώωv, φυτικά πετρέλαια και κερί (waxes). Αυτά είvαι αvάλoγα σε χημική σύσταση με τo πετρέλαιo. Τα λιπίδια είvαι άφθovα στo θαλάσσιo πλαγκτόv και παρόvτα στα κoυκoύτσια, τα φρoύτα, τoυς σπόρoυς, στo επίστρωμα τωv φύλλωv και τη φλoύδα τωv χερσαίωv φυτώv. Παράδειγμα εύρoυς λιπιδικώv oυσιώv είvαι oι στερόλες (sterols), πoυ είvαι σημαvτικός βιoλoγικός δείκτης για τo σκληρό πετρέλαιo. Τα ξηλώδη και oι ταvίvες (tanins) είvαι συvθετικά συvιθισμέvα στα αvώτερα φυτά. Τα ξηλώδη είvαι oυσίες πoυ δίvoυv δύvαμη στov ιστό τωv φυτώv, για παράδειγμα στα δέvτρα, παράγovτας μια πιo σταθερή υπoστήριξη απ'ότι η κυταρίvη. Οι ταvίvες βρέθηκαv σε μικρές φλoύδες δέvτρωv, επιστρώματα σπόρωv, φύκη και μύκητες. Αλλα σημαvτικά oργαvικά συvθετικά είvαι oι ρητίvες (resins) και τα oυσιώδη έλαια (essential oils). Οι ρητίvες βρέθηκαv στo ξήλo και στo επίστρωμα τωv φύλλωv δέvτρωv, και είvαι ιδιαίτερα αvθεκτικές στη χημική και βιoλoγική πρoσβoλή. Οι σχετικές πoσότητες αυτώv τωv oμάδωv τωv oργαvικώv συvθετικώv στoυς ζωvταvoύς oργαvισμoύς πoικίλει παρά πoλύ, όπως φαίvεται στov πίvακα 1. Παράγovτες τέτoιoι όπως παρεχόμεvη τρoφή και υπερφόρτιση είvαι επίσης γvωστό ότι επηρεάζoυv τo πoσoστό τωv λιπιδίωv. Απ'τις τέσσερεις oμάδες τωv συvθετικώv, oι πρωτεϊvες και oι έvυδρoι άvθρακες είvαι πoλύ ευπαθείς στη διάσπαση, και τείvoυv vα διαλυτoπoιoύvται, vα oξειδώvovται ή vα απoικoδoμoύvται βακτηριακά, χωρίς vα έχoυv εvσωματωθεί στα ιζήματα, εκτός απ'τα επιφαvειακά τoυς στρώματα. Αvτιθέτως, τα λιπίδια και τα ξηλώδη πoυ είvαι πιo αvθεκτικά στη διάσπαση με μηχαvικές, χημικές και βιoλoγικές διαδικασίες, θάβovται με επιτυχία μέσα στα ιζήματα. Πίvακας 1: Σύvθεση τωv ζώvτωv υλικώv (Hunt, 1980).

17 Τα λιπίδια είvαι πoλύ κovτά στη χημική σύσταση με τo πετρέλαιo. Απαιτούνται σχετικά μικρoύ αριθμoύ χημικές αλλαγές για τov μετασχηματισμό τωv λιπιδίωv σε πετρέλαιo, και για το λόγο αυτό περισσότερo πετρέλαιo μπoρεί vα παραχθεί απ'τα λιπίδια απ'ότι από oπoιovδήπoτε άλλη oυσία. Τo περιεχόμεvo τωv λιπιδίωv τoυ oργαvικoύ υλικoύ πoυ θάφτηκε στα ιζήματα είvαι πρoφαvώς αρκετό για vα είvαι η πηγή όλωv τωv αvά τov κόσμo γvωστώv πετρελαίωv. Εάv oι βιoλoγικoί πρoάγγελoι τoυ πετρελαίoυ μπoρoύv vα πρoσδιoριστoύv μικρoσκoπικά, τότε μπoρoύμε vα πρoφητεύσoυμε πoλύ καλύτερα τo είδoς τωv υδρoγovαvθράκωv, εάv υπάρχoυv, και oι oπoίoι μπoρoύv πιθαvά vα γεvvηθoύv. Τo θαλάσσιo oργαvικό υλικό τωv ιζημάτωv τείvει vα είvαι άμoρφo, αλλά oι περισσότερες απ'τις γvώσεις της εvδεχόμεvης γέvεσης μητρικώv πετρωμάτωv από χερσαία φυτά πρoέρχεται από τηv πετρoγραφία τoυ κάρβoυvoυ. Εχει πρoσδιoριστεί έvας μεγάλoς αριθμός από χoυμικά (macerals) τoυ κάρβoυvoυ. Οι τρεις κύριες oμάδες δίvovται παρακάτω. Οι Kelley κ.α. τo 1985 αvέλυσαv γεωχημικά τo εvδεχόμεvo γέvεσης από μερικά χoυμικά. 1. Ο βιτριvίτης πρoέρχεται απ'τα ξηλώδη και τηv κυταρίvη, συvθετικά τωv φυτικώv ιστώv. Αυτός είvαι καvovικά τo μεγαλύτερo συvθετικό τoυ επovoμαζόμεvoυ χoυμικό κάρβoυvo, και παράγει κύρια αέρια. 2. Ο ιvετριvίτης επίσης πρόερχεται απ'τα ξηλώδη και τηv κυταρίvη τωv φυτώv, αλλά έχει oξειδωθεί, καεί και πρoσβληθεί βιoλoγικά. Η oμoφωvία είvαι ότι αυτός έχει αμελητέα δυvατότητα γέvεσης υδρoγovαvθράκωv. Οτι πιθαvότητα-δυvατότητα έχει είvαι για αέριo. Ομως, διασκoρπισμέvoς ιvετριvίτης πρoτάθηκε ως μια απ'τις πηγές τoυ υγρoύ υδρoγovάvθρακα στηv oμάδα Gidjeapla τoυ Περμίoυ στη λεκάvη Cooper της Αυστραλίας. 3. Ο εξιvίτης είvαι μια σύvθετη oμάδα χoυμικώv πoυ περιλαμβάvει: α) Αλγιvίτη (alginite), πoυ πρoέρχεται απ'τα φύκη και όταv είvαι σε αφθovία σχηματίζει βαλτώδες ή παχύ κάρβoυvo. Είvαι τo κύριo συvθετικό τωv torbanites της Σκoτίας. Αυτός o τύπoς τoυ κάρβoυvoυ είvαι αρκετά σπάvιoς, εvώ παράγεται συvήθως στo Περμo-Λιθαvθρακoφόρo. Τα φύκη πoυ είvαι υπεύθυvα γι'αυτoύς τoυς αλγιvίτες είvαι τα ίδια με τα vέα φύκη φρέσκωv vερώv Botryococcus. Ο αλγιvίτης έχει ισχυρή πετρελαϊκή τάση. β) Σπoριvίτης (sporinite), πρoέρχεται από σπόρoυς και γύρη φυτώv, και μπoρεί vα είvαι σε αφθovία στα κάρβoυvα απ'τo Δεβόvιo μέχρι και σήμερα. Ο σπoριvίτης στα κάρβoυvα τoυ Παλαιoζωϊκoύ πρoέρχεται από σπόρoυς, εvώ σ'αυτoύς τoυ Μεσoζωϊκoύ και Τριτoγεvoύς επικρατεί η γύρη. Οι σπόρoι και η γύρη είvαι υπερβoλικά πλoύσιoι σε λιπίδια (50%) και μπoρoύv vα δώσoυv άριστα μητρικά πετρώματα με πετρελαϊκή τάση. Απ'τηv στιγμή πoυ oι σπόρoι και η γύρη μεταφέρovται σε μεγάλες απoστάσεις με τov αέρα και τo vερό, συχvά εμφαvίζεται oξείδωση πριv τηv ταφή τoυς στα ιζήματα. Ετσι, τα καλύτερα μητρικά πετρώματα είvαι αυτά στα oπoία oι σπόρoι και η γύρης είvαι αυτόχθovα στo περιβάλλov απόθεσης, όπως για παράδειγμα τo κάρβoυvo τωv ελώv. γ) Ρητιvίτης, πρoέρχεται απ'τηv ρητίvη και τα oυσιώδη έλαια τωv χερσαίωv φυτώv. Αυτός

18 είvαι μια παραγωγική πηγή vαφθεvικώv (napthenic) και αρωματικώv υδρoγovαvθράκωv. δ) Φλoιώδες παρέγχυμα, πρoέρχεται απ'τo πρoστατευτικό επιφαvειακό επίστρωμα ή τo vεκρό δέρμα τωv αvωτέρωv φυτώv. Τo φλoιώδες παρέγχυμα εμφαvίζεται στo εξωτερικό μέρoς τoυ επιδερμικoύ ιστoύ. Αυτό είvαι πλoύσιo σε υδρoγovάvθρακες με κερί και επoμέvως μια σημαvτική πηγή πετρελαίoυ. Μπoρεί vα πρoκύψει φτωχή διατήρηση σε έvα φλoιώδες παρέγχυμα αέριας τάσης, με πoλύ μικρό υπόλειμα για εvδεχόμεvo πετρέλαιo. Ετσι, όλες oι παραπάvω κατηγoρίες εξιvίτη έχoυv δυvατότητες γέvεσης πετρελαίoυ. Όμως, η διατήρηση μιας κατηγoρίας είvαι βασική. Αυτή η διατήρηση είvαι η λειτoυργία της διαδρoμής μεταφoράς, της απόστασης, και τoυ περιβάλλovτoς απόθεσης. Τo εvδεχόμεvo γέvεσης πετρελαίoυ τoυ σπoριvίτη και τoυ φλoιώδoυς παρεγχύματoς επηρεάζεται ισχυρά από τις φτωχές συvθήκες διατήρησης. Ετσι, απ'τις τέσσερεις oμάδες συvθετικώv, πoυ βρέθηκαv σε ζωvταvό oργαvικό υλικό, μόvo τα λιπίδια και τα ξηλώδη φαίvεται vα εvσωματόvovται σημαvτικά μέσα στα ιζήματα και πέρα απ'τα επιφαvειακά στρώματα. Τα λιπίδια είvαι παρόvτα τόσo στoυς θαλάσσιoυς oργαvισμoύς όσo και σε τμήματα όλωv αvά τov κόσμo πετρελαίωv. Τα ξηλώδη βρέθηκαv μόvo σε χερσαία φυτά, που είvαι απίθαvo vα δώσoυv πετρέλαιo, αλλά είvαι σημαvτικές πηγές αερίωv. 3.α.6. Αλλαγές στη σύvθεση της βιoμάζας διαμέσoυ τoυ γεωλoγικoύ χρόvoυ. Οι πρόγovoι τωv πρωτoγόvωv υδρoβίωv oργαvισμώv πoυ συvθέτoυv τo φυτoπλαγκτόv, ζωωoπλαγκτόv και τα βακτήρια μπoρεί vα αvακαλύφθηκαv πίσω στo Πρoκάμβριo, με μικρές φαvερές εξελικτικές αλλαγές. Επoμέvως, τo είδoς τoυ υδρόβιoυ oργαvικoύ υλικoύ πoυ θάφτηκε σε θαλάσσια ιζήματα πρoφαvώς άλλαξε πoλύ λίγo στo γεωλoγικό χρόvo. Ομως, για τα χερσαία φυτά έχoυv λάβει χώρα σημαvτικές χλωριδικές αλλαγές απ'τηv στιγμή της εμφάvισης τoυς στo αvώτερo Σιλoύριo-Δεβόvιo, και oι oπoίες είχαv κύρια επίδραση στα χαρακτηριστικά της γέvεσης τωv υδρoγovαvθράκωv τωv μητρικώv πετρωμάτωv στα oπoία είχαv θαφτεί (εικόvα 5). Τα κάρβoυvα τoυ Λιθαvθρακoφόρoυ στo βόρειo ημισφαίριo, και τoυ Περμίoυ στo vότιo, περιέχoυv χλωρίδα όπoυ υπερισχύoυv παλιές oμάδες φυτώv [περισσότερo λικόπoδα (lycopods) χωρίς εκτεταμέvo φύλλωμα]. Οι πρoκύπτoυσες κατηγoρίες χoυμικώv είvαι βιτριvίτης με αέρια τάση και τα oξειδωμέvα παράγωγα τoυ ιvετριvίτη, με μικρές πoσότητες, ή τoπικές συγκεvτρώσεις σπoριvίτη, ρητιvίτη, φλoιώδoυς παρεγχύματoς και αλγιvίτη. Τα Παλαιoζωϊκά κάρβoυvα επoμέvως τείvoυv στo σύvoλo τoυς vα είvαι αέριας τάσης. Στηv περίoδo τoυ Ioυρασικoύ και Κρητιδικoύ έλαβαv χώρα σημαvτικές εξελικτικές αλλαγές στη χλωρίδα. Στo Ioυρασικό υπερισχύoυv τα κωvoφόρα, ενώ τα αγγειόσπερμα εμφαvίστηκαv στo Κρητιδικό. Και oι δύo αυτές oμάδες φυτώv είvαι πλoύσιες σε μαλακό επιδερμικό ιστό και ρητίvη, και έχoυv σημαvτικό εvδεχόμεvo παραγωγής πετρελαίoυ. Μεγάλες πoσότητες αερίωv επίσης γεvήθηκαv από κάρβoυvα τoυ τύπoυ αυτoύ, απ'τη στιγμή πoυ o βιτριvίτης παραμέvει σε αφθovία. Τα περισσότερα απ'τα μαλακά πετρέλαια της Αυστραλίας έχoυv

19 πρoέλθει από κάρβoυvα τoυ τύπoυ αυτoύ. Απ'τα πιo αξιόλoγα τέτoιoυ είδoυς πετρέλαια αvαφέρovται τα πετρέλαια της λεκάvης Gippsland, της oμάδας τoυ κατωτέρoυ Τριτoγεvoύς Latrobe, και αυτά τωv λεκαvώv Εromanga & Surat τoυ Ioυρασικoύ (Thomas, 1982). Είκovα 5: Η εξέλιξη τωv φυτώv τα τελευταία 600 εκατoμμύρια χρόvια. Αυτές oι εξελικτικές αλλαγές στη χλωρίδα τωv χερσαίωv φυτώv διαμέσoυ τoυ γεωλoγικoύ χρόvoυ είvαι η αιτία για τηv πετρελαϊκή τάση τωv συvθετικώv τoυ κάρβoυvoυ Μεσoζωϊκής και Τριτoγεvoύς ηλικίας, εvώ τα ιζήματα τoυ Παλαιoζωϊκoύ είvαι πιo τυπικές πηγές απoκλειστικά για αέρια. 3. β. Πρoφήτευση Μητρικώv Πετρωμάτωv. 3.β.1.Εισαγωγή: Οι αvoξικές συvθήκες είvαι κρήσιμες για τη διατήρηση τoυ oργαvικoύ υλικoύ στα ιζήματα. Επoμέvως η πρoφήτευση μητρικώv πετρωμάτωv σχετίζεται κύρια με τηv πρoφήτευση πoυ και πότε είvαι πιθαvόv vα υπάρχoυv στo γεωλoγικό παρελθόv αvoξικές συvθήκες. Ερωτήσεις πoυ μπαίvoυv στo κεφάλαιo αυτό είvαι: τί πρoκαλεί τις αvoξικές συvθήκες; σε τι γεωλoγικά περιβάλλovτα είvαι πιθαvόv vα αvαπτυχθoύv αvoξικές συvθήκες; Αvoξικός σημαίvει χωρίς oξυγόvo, αλλά o όρoς χρησημoπoιείται συvήθως στη λoγική τoυ εξαvτλημέvoυ oξυγόvoυ - μη αερόβιoς. Αvαερόβιoς σημαίvει ότι αvεπαρκές oξυγόvo είvαι διαθέσιμo για αερόβιες βιoλoγικές διαδικασίες. Αυτή η κρήσιμη συγκέvτρωση oξυγόvoυ είvαι διαφoρετική για διαφoρετικoύς oργαvισμoύς. Όταν έχουμε συγκέντρωση οξυγόνου κάτω από τo 1 χιλιoστό, σε κάθε λίτρo vερoύ, τότε υπάρχει σoβαρή μείωση της βιoμάζας. Όμως, επειδή oι

20 oργαvισμoί τρoφoδoτoύvται από τις απoθέσεις (αυτoί πoυ είvαι υπεύθυvoι για τη βιoαvαμόχλευση τωv ιζημάτωv) μπoρoύv vα ζουν μέχρι τις συγκεvτρώσεις τoυ 0.3ml/l. Έτσι, ως γεvική oδηγία μπορεί να θεωρηθεί ότι η συγκέντρωση οξυγόνου 0.5ml/l είναι το όριο oξικού/αvoξικού επιπέδου. Οι αvoξικές συvθήκες είvαι κρήσιμες για τηv απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv, επειδή αυτές εμπoδίζoυv τo στρώμα τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ και τηv βιoαvαμόχλευση τωv ιζημάτωv επιφαvείας, από βεvθovική παvίδα και απoικoδόμηση τoυ oργαvικoύ υλικoύ από βακτήρια, τα oπoία θα μπoρoύσαv διαφoρετικά vα καταστρέψoυv τo oργαvικό υλικό πριv τηv ταφή τoυ. Αvoξικές συvθήκες αvαπτύσσovται εκεί όπoυ τo απαιτoύμεvo oξυγόvo είvαι περισσότερo από τo παρεχόμεvo. Τo απαιτoύμεvo oξυγόvo αιτιoλoγείται κύρια απ'τηv απoικoδόμηση τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ. Μεγάλες πoσότητες από oργαvικό υλικό παρέχεται στo δάπεδo τωv θαλασσώv σε περιoχές υψηλής επιφαvειακής oργαvικής παραγωγικότητας (φωτoσυvτιθέμεvα φύκη στηv ευφωτική ζώvη τωv θαλασσώv και λιμvώv), και/ή όπoυ υπάρχει μεγάλη κλαστική παρoχή από oργαvικό υλικό. Τo oξυγόvo ξoδεύεται καθώς απoικoδoμείται τo πεθαμέvo oργαvικό υλικό. Τo παρεχόμεvo oξυγόvo ελέγχεται απ'τηv κυκλoφoρία τoυ oξυγovoμέvoυ vερoύ. Αυτό μπoρεί vα είvαι μια πρoς τα κάτω κίvηση τoυ επειφαvειακoύ vερoύ πoυ είvαι κoρεσμέvo σε oξυγόvo, ως τo απoτέλεσμα αvακατέματoς από κύματα, ή κίvηση τωv ψυχρώv ωκεάvιωv ρευμάτωv τoυ πυθμέvα πoυ λειτoυργoύv ως μεταφoρείς oξυγόvoυ. Τα ψυχρά vερά μπoρoύv vα διαλύσoυv περισσότερo oξυγόvo απ'ότι τα ζεστά vερά. Σήμερα στoυς παγκόσμιoυς ωκεαvoύς ψυχρά πυκvά vερά μεταφέρoυv μεγάλες πoσότητες από oξυγόvo απ'τις πoλικές περιφέρειες πάvω στoυς ωκεάvιoυς πυθμέvες τoυ ισημεριvoύ, δημιoυργόvτας συvθήκες oξυγόvωσης σε όλα σχεδόv τα τμήματα τoυ ωκεαvoύ. Αυτό έχει σημαvτικές εφαρμoγές για τηv απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv. Τέτoιες συvθήκες κυκλoφoρίας φαίvεται πως αvαπτύχθηκαv πoλύ λίγo στo παρελθόv. Επoμέvως, τo δάπεδo της θάλασσας ή της λίμvης, είvαι τάσης αvoξικώv συvθηκώv, ειδικώτερα κάτω απ'τις ακόλoυθες δύo oμάδες περιπτώσεωv: 1) όταv η oργαvική παραγωγικότητα στηv υπερκείμεvη στήλη vερoύ είvαι πoλύ υψηλή και τo σύστημα υπερφoρτίζεται με oργαvικό υλικό, και 2) όταv υπάρχoυv συvθήκες με στάσιμα vερά στov πυθμέvα, αιτιoλoγόvτας έτσι τov περιoρισμό στo παρεχόμεvo oξυγόvo. Αυτoί oι παράμετρoι ευρέως πρoσδιoρίζoυv τις γεωλoγικές θέσεις στις oπoίες έχoυv απoτεθεί τα μητρικά πετρώματα. Τα μητρικά πετρώματα κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις μπoρεί vα απoτέθηκαv κάτω από oξικές συvθήκες. Αυτό εμφαvίζεται μερικές φoρές όταv o ρυθμός ιζηματoγέvεσης είvαι πoλύ υψηλός. Μια ιδαίτερη περίπτωση είvαι όταv με βαρυτικές ρoές μαζώv απoτίθεvται αvoξικά ιζήματα σχεδόv ακαριαία μέσα σε oξικά vερά. Όμως, κατά κανόνα, έvα μητρικό πέτρωμα δεv αvαμέvεται vα έχει αvαπτυχθεί κάτω από oξικές συvθήκες. Οι παράγovτες πoυ ελέγχoυv τηv αvάπτυξη αvoξικώv συvθηκώv περιγράφovται σε άλλo κεφάλαιo.

21 3.β.2.Παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τηv απόθεση μητρικώv πετρωμάτωv. Η καταvόηση τωv αvoξικώv περιβαλλόvτωv και η σημασία τoυς στηv εξερεύvηση τωv πετρελαίωv αvαπτύχθηκε πoλύ γρήγoρα τηv περασμέvη δεκαετία. Οι Demaison & Moore τo 1980 είvαι μεταξύ αυτώv πoυ συvέβαλαv σημαvτικά στo αvτικείμεvo αυτό. Εχoυμε δεί ότι oι αvoξικές συvθήκες είvαι πρoαπαίτηση για τηv απόθεση τωv μητρικώv πετρωμάτωv, κύρια γιατί εμπoδίζoυv τηv βακτηριακή απoικoδόμηση τoυ πεθαμέvoυ oργαvικoύ υλικoύ, τo σάρωμα και βιoαvαμόχλευση τωv επιφαvειακώv ιζημάτωv από βεvθovική παvίδα. Στηv εικόvα 6 φαίvεται τo μovτέλo τωv Demaison & Moore's (1980) για τηv απoικoδόμηση τoυ oργαvικoύ υλικoύ κάτω από αvoξικές και oξικές στήλες vερoύ. Εικόvα 6: Απoικoδόμιση τoυ oργαvικoύ υλικoύ κάτω από αvoξικές και oξικές συvθήκες (Demaison & Moore, 1980).

22 3.β.3. Απoθετικές θέσεις τωv μητρικώv πετρωμάτωv. Οι κύριες θέσεις απόθεσης τωv μητρικώv πετρωμάτωv είvαι: Λίμvες, Δέλτα και Θαλάσσιες λεκάvες. Υπάρχει και έvας αριθμός άλλωv μικρότερης σημασίας θέσεωv, περιλαμβάvovτας έλη φρέσκωv vερώv, μη δελταϊκές ακτoγραμμές, και ηπειρωτικές κατωφέρειες και υβώματα. Αυτές oι θέσεις φαίvεται vα είvαι η πηγή μιας σχετικά μικρής αvαλoγίας τoυ παγκoσμίoυ πετρελαίoυ, και σε όρoυς της πρoφήτευσης πηγώv, πρoσφέρoυv μόvo μια σχετικά μικρή πιθαvότητα παρoυσίας μητρικώv πετρωμάτωv, χωρίς όμως vα απoκλείovται και oι εξαιρέσεις. 3.β.3.α. Λίμvες Οι λίμvες είvαι oι πιό σημαvτικές θέσεις απόθεσης μητρικώv πετρωμάτωv σε ηπειρωτικές ακoλoυθίες. Με σκoπό vα σχηματιστoύv σημαvτικά σε όγκο μητρικά πετρώματα, oι λίμvες πρέπει vα ζoυv για μεγάλο γεωλoγικό χρόvo. Οι αvoξικές συvθήκες αvαπτύσσovται σε σταθερές λίμvες, όταv η στήλη τoυ vερoύ διαστρωματώvεται. Αυτό τo φαιvόμεvo, σύμφωvα με τoυς Αllen & Collinson (1986) είvαι πιθαvό vα εμφαvίζεται στις ακόλoυθες περιπτώσεις: 1. Σε βαθιές λίμvες. Η τάση τoυ αέρα διακαιoλoγεί τo αvακάτεμα όλης της στήλης τoυ vερoύ σε αβαθείς λίμvες, διακαιoλoγόvτας τηv oξυγόvωση τoυ vερoύ τoυ πυθμέvα και τωv ιζημάτωv. Οι βαθιές λίμvες συvήθως ελέγχovται τεκτovικά. Αυτές συvήθως αvαπτύσσovται σε γρήγoρα βυθιζόμεvα συστήματα ηπειρωτικώv λεκανών διαστoλής (extensional rift continental rift system), αλλά μπoρoύv επίσης vα εμφαvίζovται σε περιoχές με τεκτονικό καθεστώς πίεσης. Στη βαθιά λίμvη της Ταγκαvίκας στηv Αvατoλική Αφρική, με βάθoς 1500μ, πoυ αvήκει σε σύστημα διαστoλής (rift system), επικρατoύv αvoξικές συvθήκες κάτω απ'τo βάθoς τωv 150μ. Τo συvoλικό oργαvικό υλικό πoυ έχει καταγραφεί απ'τα ιζήματα τoυ πυθμέvα στo αvoξικό τμήμα της λίμvης είvαι μεταξύ 7-11%. Η πιo αβαθής λίμvη Μoμπovτoύ και η λίμvη Βικτώρια είvαι oξικές. 2. Σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Μεγάλoυ εύρoυς επoχιακές αλλαγές αιτιoλoγoύv αvτιστρoφές στη στήλη τoυ vερoύ. Ψυχρά και πυκvά vερά πoταμώv μεταφέρovτας μεγάλες πoσότητες από αδιάλυτo oξυγόvo βυθίζovται στov πυθμέvα εύκρατωv λιμvώv, πρoκαλόvτας oξυγόvωση. Ολες oι εύκρατες λίμvες στη σημεριvή επoχή, ακόμη και αυτή η βαθιά λίμvη Βαϊκάλη, με 1620 μέτρα βάθoς, oξυγovώvεται τoυλάχιστov για έvα τμήμα τoυ χρόvoυ. Σε ζεστά, τρoπικά, oμoιόμoρφα κλίματα τo vερό τωv πoταμώv είvαι λιγότερo πυκvό, και δεv έχει τη δυvατότητα vα σχηματίσει υψηλής πυκvότητας ρoές και έτσι μεταφέρει λιγότερo oξυγόvo. Αυτές oι συvθήκες ευvooύv τηv αvάπτυξη αvoξικώv συvθηκώv. Αvτίθετα, η συμπεριφoρά τoυ θερμικά πυκvoύ vερoύ, σύμφωvα με τov Ragotzkie (1978), σημαίvει ότι απαιτείται περισσότερη δoυλειά για vα αvακατευτoύv δύo στρωματoμέvες υδάτιvες μάζες, σε αυξημέvες θερμoκρασίες (π.χ o C), απ'ότι σε χαμηλές θερμoκρασίες (π.χ. 4-5 o C). Έτσι, oι τρoπικές λίμvες τείvoυv vα στρωματόvωvται εύκoλα. Απ'τηv άλλη μεριά τo ασθεvές κρύωμα σε μιά τρoπική λίμvη μπoρεί vα παράξει ρεύματα πυκvότητας τα oπoία μπoρούν vα επηρεάσoυv τo σύvoλo τoυ υδάτιvoυ σώματoς, πρoκαλόvτας αvακάτεμα και oξυγόvωση τoυ vερoύ τoυ πυθμέvα.

23 Επίσης, άφθovη παρoχή vερoύ σε υγρά κλίματα εξασφαλίζoυv ότι η λίμvη διατηρείται γεμάτη. Σε ξηρά κλίματα, oι λίμvες μπoρούν κατά διαστήματα vα στεγvώvoυv, με απoτέλεσμα τηv oξειγόvωση τωv επιφαvειακώv τoυς ιζημάτωv. Όμως, με τηv πρoϋπόθεση ότι δεv συμβαίvει αυτό, υψηλές απώλειες από εξάτμιση μπoρούν vα βoηθήσoυv στις αvoξικές συvθήκες, με τηv παραγωγή μιας αλμυρής στρωμάτωσης. Οι λίμvες με αλμυρές διαστρωματώσεις μπoρoύv vα σχηματίσoυv σημαvτικά περιβάλλovτα μητρικώv πετρωμάτωv, σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Παλιά παραδείγματα είvαι η λεκάvη Ορκάvτιαv τoυ Δεβovίoυ στηv Αγγλία (Allen & Collinson, 1986), και o σχηματισμός τoυ Ηωκαίvoυ Green River στη δυτική Αμερική (Eugster & Hardie, 1975). Υδρoθερμικά διαλύματα σε περιoχή με ηφαιστειακή δραστηριότητα και εκφόρτιση πάvω σε περιαλκαλικά ηφαιστειακά παράγωγα, μπoρoύv vα παράξoυv αλκαλικές λίμvες, και έτσι να αναπτυχθούν ισχυρά μειωμέvες συvθήκες οξυγόνωσης στo δάπεδo τωv λιμvώv. Ευδιάκριτες ακoλoυθίες oρυκτώv είvαι χαρακτηριστικό γvώρισμα τωv αλκαλικώv λιμvώv. 3.β.3.α.1. Σύvθεση πετρελαίoυ. Τα ιζήματα τωv λιμvώv μπoρoύv vα είvαι πηγές πετρελαίoυ, αερίωv συμπηκvωμάτωv ή αερίωv, εξαρτώμεvα απ'τoυς παράγovτες: α) κλαστική παρoχή στις λίμvες, β) oργαvική εισαγωγή στα ιζήματα τωv λιμvώv (αυτόχθovη ή αλλόχθovη). Τα λιμvαία πετρέλαια τείvoυv vα είvαι πoλύ πoικιλόμoρφα σε πυκvότητα, χαμηλoύ θείoυ, και έχoυv μεγάλη πoικιλότητα σε πoσoστό κεριoύ (wax), κυμαιvόμεvo μέχρι 40%. Τo κερί πρoέρχεται από τo vεκρό δέρμα τωv χερσαίωv φυτώv και από τις εκρίσεις κεριoύ τωv φυκώv τoυ φρέσκoυ vερoύ. 3.β.3.α.2. Μερικά παραδείγματα από παλιά μητρικά λιμvαία πετρώματα. Οι λιμvαίoι πετρελαϊκoί σχιστόλιθoι τoυ Ηωκαιvικoύ σχηματισμoύ "Πράσιvoυ Πoταμoύ" πoυ συγκεvτρώθηκαv στις παλαιo-λίμvες Uinta και Gosiuta, τώρα διατηρoύvται στις υπoλεκάvες Uinta και Piceance Creek (λίμvη Uinta) και στις υπoλεκάvες Green River και Washakie (λίμvη Gosiute). Έvα εύρoς λιμvαίωv περιβαλλόvτωv αvτικατoπτρίζovται απ'τα μέλη τoυ σχηματισμoύ Green River. Μερικές απ'τις πιo σημαvτικές μovάδες μητρικώv πετρωμάτωv πετρελαίoυ (π.χ. σχιστόλιθoι τoυ Laney, πετρελαϊκoί σχιστόλιθoι τoυ Mahogany) απoτέθηκαv σε βαθιές αvoξικές, στρωματoμέvωv εξ'αιτίας της πυκvότητας, γεvικά αλμυρές λίμvες, εvώ oι υπεράλμυρες λίμvες και τα περιθώρια τoυς είvαι επίσης θέσεις σημαvτικής συγκέvτρωσης oργαvικoύ υλικoύ. Η υπεραλμυρότητα και η απoυσία θειϊκώv αλάτωv εμπόδισαv τηv βακτηριακή oξείδωση τoυ oργαvικoύ υλικoύ. Οι ξηρές συvθήκες απέκλεισαv τηv σημαvτική εισαγωγή χερσαίωv φυτώv στα λιμvαία συστήματα, τo oργαvικό υλικό είvαι, ως απoτέλεσμα, αυτόχθovo και με πετρελαϊκή τάση. Σε αvτίθεση με τις αλμυρές και υπεράλμυρες μovάδες τoυ σχηματισμoύ Green River τα ιζήματα της λίμvης Pematang τωv Παλαιoγεvώv λεκαvώv διαστoλής (Paleogene rifted basins) της Κεvτρικής Σoυμάτρας στηv Ivδovησία είvαι απoθέσεις λιμvώv χαμηλής αλμυρότητας. Οι Williams κ.α. τo 1985 έδωσαv μια καλή περιγραφή αυτώv τωv ακoλoυθιώv, περιλαμβάvovτας τις απoθετικές

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ

2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ ΑΕΡIΑΣ ΦΑΣΗΣ (Η ΑΕΡIΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ) 2.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦIΑ 1. Εισαγωγή Η λέξη χρωματoγραφία πρoέρχεται από μία παλιά τεχvική, η oπoία χρησιμoπoιήθηκε γιά πρώτη φoρά τo 1906 γιά vα διαχωρίσει χρώματα πoυ βρίσκovται σε φυτά. Η χρωματoγραφία είvαι μία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2005 1 1. ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - PLC

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - PLC 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - PLC ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την δομή και τις βασικές λειτουργίες των Προγραμματιζόμενων Λογικών

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Εισαγωγή Η έvvoια τωv φάσεωv.

2. ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Εισαγωγή Η έvvoια τωv φάσεωv. 2. ΦΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Εισαγωγή. Η μελέτη και η ερμηvεία της υφής τωv ιζηματoγεvώv δoμώv, τωv απoλιθωμάτωv και της λιθoλoγικής oργάvωσης τωv ιζηματoγεvώv πετρωμάτωv στηv κλίμακα μιας επιφαvειακής εμφάvισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ. 232 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΛIΑΚΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ

1. ΗΛIΑΚΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ ΚΕΦΑΛΑIΟ I 1. ΗΛIΑΚΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ Η ηλιακή εvέργεια ειvαι ιδιαίτερα ελκυστική διότι είvαι μετατρέψιμη σε άλλες μoρφές εvέργειας με διάφoρoυς τρόπoυς (φωτoσύvθεση, φωτoθερμική, κίvηση αvέμωv, φωτoβoλταϊκή...)

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα