ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ"

Transcript

1

2 ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ β µέ β εδ λτγµδ β, θ λθ βμ ζ εϊθβμ κλλκάμ κ κ µκτ εγμ εδ ε έθθ κ γ λκϋλξκθ δ σ βθ ε λκά κ. ξ ζκ εδ β θ λΰ δεά εµ Ϊζζ β. Σκ Ϋλΰκ λδζµίϊθ δ δλΰ μ λκ ΰΰάμ ΰΰάμ, λκμ βθ φδ Ϊµ θβ εκέ β κ. Πβθ δκτ. ΡκφλΪε β τοκμ m µ θκ Ϊ Ϋλΰ (κ ζκτµ θκ σ Ϋε κι Ϊ γλκφλϊΰµ ζϊ κμ 8.00 m κ εγϋθ). Ο µδ άλμ Ϋξ δ σΰεκ 5.00 hm3. Μδελσ Τ λκβζ ε λδεσ γµσ δ ξτκμ 5MW µ ε δµµ θβ ά δ λΰΰά 15 GWh. 1 ΕΙ ΓΩΓΗ Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ, λϊ κθ κµθµκ κδεδ µσ κ ζ έ κ ζϋκθ ε Ϊθ β Ϊλθ φλΰµϊ θ κ µ ζ άγβεθ έ κ κ µκτ Πβθ δκτ. Σ Ϊζζ λέ έθδ (σ ε Ϊθ β λκμ θϊθ β) κ φλϊΰµ Σ λοδγϋμ (θϊθ β κ λ κϋ κ Μβξθδεκτ), κ φλϊΰµ µΰ ζδϊμ θϊ κ Κζµεέκ εδ κ φλϊΰµ Σδ Ϊθκ ε Ϊθ β βμ µίκζάμ κ. ΕθδΫ. 2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕ Η & ΙΚ ΜΕΓΕΘΗ H εκδµσ β, β δζκΰά βμ γϋ βμ εδ ί δεϊ µ ΰΫγβ κ φλϊΰµ κμ Γλ θβμ έθδ: 1. Η µέ β β ξµβζά µσθκ εκέ β κ κ µκτ εδ λκξϋ β µ ίλτ β λ δεκτ θ λκτ λδκξϋμ κ. Λλέ βμ εγϊλδ βμ Ϋε βμ 160 km2 λέκ. 2. Η ζάλ β µ ίλτ β, µ ξ δµ λδθϊ θ λϊ κ κ µκτ, σ κ θ φδ µϋθθ ζδµθκ ιµ θθ βθ λδκξά κ ΣΟΕ Πβθ δκτ σ κ εδ βμ ζέµθβμ ΚΪλζμ (µ θκζδεσ ά δκ σΰεκ λέκ 200 hm3 εδ ικδεκθσµβ β θϋλΰ δμ 5 GWh λέκ). 3. Μ Ϊ β µ λδεά ε λκά κ. ξ ζκ λκμ β Θ ζέ ετλδκμ εκσμ κ Ϋλΰκ γ έθδ β λκξϋ β εδ λτγµδ β θ κλλκθ βμ ζ εϊθβμ κ. Πβθ δκτ εδ θ θ λθ βμ µ λδεάμ ε λκάμ κ. ξ ζκ ΰδ Ϊλ β εδ β ι φϊζδ β κδεκζκΰδεάμ λκξάμ έ βμ µ m3/s λκμ ΣΫµβ. ΤΪλξ δ λσίζ οβ Ϊλ βμ 430 km2 λέκ. 4. Η θ λΰ δεά εµ Ϊζζ β βμ σ βμ κ βµδκλΰ έ δ. Η ΜΫΰδ β Κθκθδεά Ϊγµβ (ΜΚ ) εγκλέ βε µδ άλ βμ Ϊι μ θ 5.00 hm3 {3}. κ ι φζέκθ μ ξλβ δεσ β Μ βθ δκ Ϊθ Ϊγµβ θ βλ Ϊκθ δ Ϋλΰ είκζάμ κ γµκτ Ε ι λΰ έμ ΛµΪ θ βμ ΛΪλδ μ, κτ β τλγµβ ζ δ κλΰέ θ σ ε ε ά Ϋλΰθ βθ λδεά εκέ β κ κ µκτ β ΛΪλδ. O λκςκζκΰδ µσμ µ ζϋ βμ κ Ϋλΰκ έθδ ε. λ.

3 3 ΦΤ ΙΟΓΡ ΦΙΚ & ΓΕΩΛΟΓΙΚ ΣΙΜΕΣΩΠΙ Η 3.1 Γ - ΓΕΩΣΕΥΙΚ Υ Ρ ΚΣΗΡΙ ΣΙΚ & ΣΡΟΠΟΙ Ο. Πβθ δσμ ε Ϊθ β θ θθ Κζµεέκ Ϋξ δ φγϊ δ λδµβ βζδεέ µ µδελϋμ εζέ δμ εδ ξτ β μ λκάμ, θϊ ιβ µδϊθ λθ µ µ ίζζσµ θβ Ϋε β, ξάµ εδ γϋ β εδ κεκά µ δϊίλ β θ δκ λδµθ σ κτμ. Η έξ β βμ ίζϊ β βμ κ θ τξγβε κεσβεθ (ox bow lakes) κ βΰ έ β βµδκλΰέ ζδµθϊκθ θ λϊ λ θ τλφβμ {2}. θ µδϊθ λθ κ Ο µδ άλμ θ λκ δϊ δ λ άµ μ λκμ βθ ΰθσ β Ϊ κ. Ο φλ Ϊ δκμ κλέθ εζέθ δ λκμ κ κ Ϊµδ, κδ θ ξσµ θ μ δβγά δμ, µµϋ μ, λκμ σ έ β κλέκθ μ, έθδ µδελθ Ϋμ µ ζβ Ϋθ κ κ ά θ {1}. Σ ζ σεκεε ΰ θδεϊ ζζκίδεϊ δάµ κ κ ζκτθ κ λέίζβµ κ µδ άλ Ϋξκθ ΰ θδεϊ µδελά δ λ σ β. ζζϊ εδ ε έθ µ λκµ λϋ λ ζδεϊ θ θ τκθ δ µδελϋμ κ Ϊ δμ β ΰ δ κθδεά δϊ, θ ΰ θδεϊ κ φβθθκθ δ µ κδεέζκμ λσκμ εδ ΰδ σ θ θµϋθ δ θ λκεζϋ κθ λκίζάµ δφΰθ εδ δίλ θ λϊ µσθκ βθ λδκξά σ εδ εκθ Ϊ Ϋλΰ, σκ ζάφγβ θ ε Ϊζζβζ µϋ λ {2}. βθ λδκξά κ λκφλϊε β δελ κτθ κδ λκ ξ δμ µ ξλε άλ μ κγϋ θ κ Ϊµδκ δθκτ µάµ κμ, εγμ εδ λ δμ κλΰθδεάμ δζτκμ ά τλφβμ µ θζζΰϋμ σ κ ε Ϊ βθ κλδσθ δ σ κ εδ βθ ε εσλφβ Ϋθθκδ {2}. Οδ λ θβ δεϋμ ΰ λά δμ θϊθ β θ µϋξλδ ίϊγκμ 120 m θζζΰϋμ λΰέζθ, δζτκμ, κλΰθδεάμ δζτκμ, τλφβμ, µµκρζτκμ, δζ κμ Ϊµµκ εδ δζ κμ λΰέζκ {3}. Σκ έ κμ κ κίϊγλκ (ΰθ δκ ξδ σζδγκδ) εϊ σ κ κ Ϊµδ έθδ ΰθ σ, κτ εδ κ ίϊγκμ κ {1}. βθ δφϊθ δ βμ γϋ μ κ λκφλϊε β ζδεσ,.ξ. ξϊζδε μ, ελκεϊζ μ {3}. θ β γϋ β κ λκφλϊε β θθ άγβεθ λκ ξ δμ µ λκµ λϋ Οδ ξβµ δ µκέ βμ λδκξάμ δξλέκθ δ ξκθ λδεϊ ΙV) {4}. θ λκ 4 ί δεϋμ θσ β μ ( λ δμ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & λ β Ι Εδφθ δεά λ β, σ λΰδζ δμ Ϊµµκμ (SC) Ϋμ λΰέζκμ (CL), ξµβζάμ Ϋμ µϋ βμ ζ δµσ β μ, ξµβζάμ δ λ σ β μ. λ β ΙΙ Άµµκδ (SW) εδ λΰδζ δμ Ϊµµκδ (SC) Ϋμ δζτ μ (ML), µβ ζ δεκέ, µϋ βμ εθσ β μ Ϋμ κζτ εθκέ, µϋ λδμ Ϋμ οβζάμ δ λ σ β μ, Ϊξκμ µ ιτ 10 εδ 22 m ΰ θδεϊ εδ κδεϊ µϋξλδ 40 m βθ λδκξά. βθ ε θ λδεά εδ δεά λδκξά κ Ϋλΰκ, β λ β ΙΙ µφθέ δ μ κ ετλδκμ λκφκλϋμ. λ β ΙΙΙ Άλΰδζκδ Ϋμ µµ δμ Ϊλΰδζκδ, µϋ β ζ δµσ β μ, CL Ϋμ CH, µϋ βμ δφλά, ξµβζάμ δ λ σ β μ. θ ε δεσ β μ Ϋμ λ β IV Ολΰθδεά δζτμ Ϋμ κλΰθδεά δζτμ µ Ϊµµκ (OH), τλφβ κζτ οβζάμ ζ δµσ β μ. βµ δθ δ σ δ β λ β IV θφϋλ δ μ θ δϊµ β λ β β λ β ΙΙΙ.

4 Η δ- δφϊθ δ µ ιτ βμ δφθ δεάμ λ βμ Ι εδ βμ κε έµ θβμ µµ κμ λ βμ ΙΙ κ ζ έ κ σλδκ µ ιτ βμ δϋλ βμ λ βμ ζδεθ ( λ β Ι) εδ κ κε έµ θκ λκφκλϋ ( λ β ΙΙ). Η δ- δφϊθ δ ά Ϋξ δ βµ έ δσ δ κ κε έµ θκμ λκφκλϋμ ίλέ ε δ σ έ β εδ κκδ άκ ε εφά ζβ έκθ βμ Ϊθ δφϊθ δϊμ κ γ λϋ δ θ ζϊί δ σοβ βθ ιβµϋθβ Ϊθ β. Η δετµθ β θ δ κςοθ βμ δ- δφϊθ δμ έθδ λδκλδ µϋθβ µ ιτ θ ο. +55 εδ +59, θ µσθκ κδεϊ φγϊθ δ µϋξλδ κ ο Οδ εµτζ μ δ- δφϊθ δμ µ ιτ θ λ θ Ι εδ ΙΙ φέθκθ δ κ ξϋ δκ 1 {3} εγμ εδ κ ξϋ δκ 4 {3}.Οδ λκ ξ δμ κ Πβθ δκτ, κ εζτ κθ βθ λδκξά βμ γϋ βμ κ λκφλϊε β. ξϋ δκ 1: Ι κςο έμ εµτζ μ δ- δφϊθ δμ µ ιτ λ θ Ι εδ ΙΙ. Άθ δφϊθ δ λκφκλϋ Η δ- δφϊθ δ µ ιτ θ λ θ ΙΙ εδ ΙΙΙ κ ζ έ κθ ετλδκ γµϋθ κ λκφκλϋ. Σκ σλδκ µ ιτ θ τκ θ λ θ έθδ φμ κλδ µϋθκ µ λδεϋμ ΰ λά δμ εδ φϋμ Ϊζζ μ. Σκ Ϊξκμ βμ λ βμ ΙΙΙ θ γ έξ δ δέ λβ βµ έ ΰδ βθ ε ε ά κ Ϋλΰκ, Ϊθ θ άλξ β ίτγδ β κ γµϋθ βμ λ βμ λκμ, ΰ ΰκθσμ κ βλ Ϊ δ λ δεϊ β Ϊγµβ θ λκτ µϋ κθ λκφκλϋ. Ϊγµβ σΰ δκ θ λκτ ΰελέθκθ μ δμ δ κςο έμ εµτζ μ δ- δφϊθ δμ λ θ ΙΙ εδ ΙΙΙ εδ δμ θ έ κδξ μ δ κ γµδεϋμ έθδ µφθάμ β κµκδσ β β δϊ ιβ θ εµζθ εδ βθ ε τγθ β δεάμ µ έ βμ βμ Ϊγµβμ. βµ δθ δ σ δ ΰέθ δ θφκλϊ µσθκ κθ οβζσ λκ λκφκλϋ βμ λδκξάμ κ Ϋλΰκ.

5 Γδ ζσΰκμ φζ έμ κ λ θ λµϊ θ. ξ δ µσμ κ Ϋλΰκ Ϋΰδθ µ ίϊ β γ λβ β λέ θϋξ δμ θ ΕδζΫκθ, σ κθ φκλϊ δμ λµϋ λκμ µδ σ β μ εδ θ κξάμ, θ κέ βεθ ε Ϊ γϋ δμ φδεϋμ λ δμ µ ιβµϋθβ µδ σ β εδ µδελά θ κξά εδ ιβµϋθβ δ γβ έ δ µδεϋμ ε κθά δμ µ εέθ θκ λ κκέβ βμ {3}. β θϋξ δ θφϋλκθ δ κλδ µϋθ λκίζάµ κ ξ έκθ δ µ δμ ΰ ξθδεϋμ θγάε μ κ Ϊφκμ γ µ ζέ βμ θ Ϋλΰθ εδ λδΰλϊφκθ δ ζέ δ ΰδ βθ θ δµ δ ά κμ. 3.2 ω {3}. Εθ κέ βεθ λ δμ ξζλθ Ϊµµθ εγμ εδ µζεθ εδ µδ θ θ ε δεθ ξβµ δ µθ. Κ Ϊ κμ κζκΰδ µκτμ θ εγδά θ θ ε ε θ ζάφγβ σοβ β Ϊλξκ λκφσλ δ β β Ϊγµβ Ϋ λ βμ κ λκφλϊε β (+53) σ δμ λε έµ θ μ ΰέ μ µϋξλδ β βµ λδθά δφϊθ δ κ Ϊφκμ ( λέ κ ), κ γ φδλ γκτθ. δδ γβε σ δ β δίζζσµ θβ σ κ λκφλϊε β φσλ δ β έθδ µδελσ λβ βμ κφκλ έ μ ζσΰ θ ε εφθ βμ δλΰμ, βζ ά κ δφκλδεσ φκλ έκ έθδ λθβ δεσ. Γδ βθ κφΰά εδθ τθθ µ ζζκθ δεθ εγδά θ Ϋξ δ ΰκλ γ έ σ κμ Π λδίζζκθ δεκτμ Όλκμ µ ζζκθ δεϊ, µ Ϊ βθ ε ε ά κ λκφλϊε β, β εµ Ϊζζ β θ λκΰ λά θ ε έθ 1.00 km ΰτλ σ σθ, κµϋθκ σ δ γ Ϊλξ δ θ σ β θ δε Ϊ βμ κ λ δεκτ θ λκτ θ ΰ λά θ σ θ λϊ κ µδ άλ. Γδ β µ έ β βμ δλλκάμ έ βμ γ µ ζδ μ κ λκφλϊε β κµελτθκθ δ θξµ λκ ζϊ μ λκμ σθ εδ β φσλ δ β σ Ϊ µ βθ ε ε ά ε Ϋλγ θ ΰ φλθ. 3.3 Η λκ έ ξζλθ εϊ σ βθ Ϋ λ β κ Ϊφκμ λέ µ ΰΪζ ίϊγβ, θ φέθ φ {3} µµ θ λ θ µδελϊ ίϊγβ σ βθ δφϊθ δ κ Ϊφκμ εδ κ λκφλϊε β ε Ϋ β λέ β κ κθ Ϋζ ΰξκ Ϋθθ δ λ κκδά μ β δ ξλκτ δ µκτ. θ έγ, ξζλϋμ λ δμ κ θ κέ βεθ δ θ έθδ δλλ έμ λ κκέβ β ζσΰ κ ΰεδί δ µκτ θ. Γδ βθ κφΰά κ εδθ τθκ λ κκδά θ θ ξζλθ µµ θ λ θ Ϋξ δ λκίζ φγ έ β φλµκΰά βμ µ γσ κ βμ ίγ έμ θµέι μ κ Ϊφκμ (Deep soil mixing) µϋ ζδεκ δ θ ε εφϋθ τκ Auger εδ β λκ γάεβ δµ θ κεκθέμ. Μ β µϋγκ κ ά ε ε Ϊ δ Ϋ φκμ γ λκκδβµϋθκ µ δµ θ κεκθέ ( δµ θ Ϋ φκμ - Soil Cement). ΠλκίζΫ δ ε Ϊ λέ β ικθδεά σ β θ κθ 0.75 m β γ µ ζέ β κ λκφλϊε β εδ θ ε ε θ σ ελσ µ ά 1.50 m β γ µ ζέ β θ λκ ε δµϋθθ κ λκφλϊε β θξµϊ θ. Εε δµϊ δ σ δ γ δ ΰξΪθ δ β ί ζ έ β κ κ κτ λέκ 70% κ Ϊφκμ. 3.4 Ο Ϋζ ΰξκμ θ θ ζζκίέθ θ Ϋλ δβγά θϋ δ μ βθ µ φ {3} δβγά θ Ϊ θ κ µδ άλ εϊ σ β ίϊ β κ λκφλϊε β, δϊ µϋ κ κ Ϊφκμ λκμ ε Ϊθ β, έθδ λέ β κμ κ ΰε ελδµϋθκ Ϋλΰκ. Οδ δμ, Ϋλθ βμ ζ δμ Ϊ θ κ µδ άλ, µκλκτθ θ Ϋξκθ εδ µ θ έμ θ ΰΫθ δ φϊζ δ βμ ε ε άμ εδ ΰε ελδµϋθ: ιϊθκθ δμ δϋ δμ Ϊθ βμ β ίϊ β κ λκφλϊε β εδ µ δθκθ κθ θ ζ ά φζ έμ Ϋθθ δ κζδ γά μ. ιϊθκθ βθ λζδεά ίγµέ δβγά μ ε Ϊ µάεκμ βμ ίϊ μ εγμ εδ βθ Ϋικ κ κ ε Ϊθ β Ϊελκ βμ Ϋ λ βμ κ λκφλϊε β κθ ε Ϊθ β σ κ εδ θκκτθ κ φδθσµ θκ βμ δ ζάθ βμ. Γδ κμ θ Ϋλ ζσΰκμ Ϋξ δ λκίζ φγ έ β ε ε ά λδ κ Ϋλθ κ θσμ δφλΰµϊ θ ΰδ κθ Ϋζ ΰξκ θ δβγά θ εϊ σ β ίϊ β κ λκφλϊε β.

6 Έξ δ λκίζ φγ έ έ βμ θ µσμ θ λεϊ µϋ λθ: θϊθ β κ λκφλϊε β φλµσ δ Ϋθ β βμ εκέ βμ µ ζϊε μ σ ελσ µ κ θ Ϋκθ δ βθ θϊθ β ζ λϊ κμ µ δϊφλΰµ εδ µ ιτ κμ σ κ εδ µ κ λκφλϊε β µ δθέ μ ΰθ μ ΰδ µ έ β βμ λζδεάμ εζέ μ θ δβγά θ εϊ σ κ λκφλϊε β. Κ Ϊθ β λκίζϋ δ έ βμ Ϋθ β βμ εκέ βμ µ ζϊε μ σ ελσ µ, κ λϊκθ δ δίγµδ µϋθκ µµκξϊζδεκ εδ θϊ λκφκ φέζ λκ ΰδ Ϋζ ΰξκ θ θϊµ θ ισ κ θ δβγά θ εϊ σ κ λκφλϊε β. Γδ βθ ε σθ β θ ε Ϊθ β δϋ θ θ κΰ έθ δβγά θ λκίζϋ δ εϊ σ κ ε Ϊθ β µάµ βμ ζ εϊθβμ ε λκφάμ θ λΰ έμ β ΰε Ϊ β θϊ λκφκ φέζ λκ κ ε κθθ δ µϋ κθ κ λϊΰΰδ βμ β ζ εϊθβ. Γδ κθ λδκλδ µσ θ δβγά θ θ λθ κ µδ άλ εϊ σ β ίϊ β κ λκφλϊε β δϊ µϋ κ θ ζζκίέθ κ Ϊφκμ λκμ ε Ϊθ β, λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β Ϊλθ (4) δλθ δφλΰµϊ θ. Η θϊθ β δλϊ κκγ έ δ κ θϊθ β Ϊελκ βμ ζϊεμ Ϋθ βμ βμ εκέ βμ µϋξλδ ίϊγκμ 9 m εϊ σ κθ γµϋθ κ κ µκτ. Σ σµ θ κκγ κτθ δ κ θϊθ β εδ ε Ϊθ β Ϊελκ κ λκφλϊε β εδ κ ε Ϊθ β Ϊελκ βμ Ϋθ βμ βμ εκέ βμ µϋξλδ ίϊγκμ 12 m εϊ σ κθ γµϋθ. Η Ϋ λ β δλϊ κ δφλϊΰµ κμ κκγ έ δ ΰδ λκ έ βμ ε Ϊθ β θ τ μ εδ κ λκφλϊε β σ κ εφά. Σ δφλϊΰµ θ Ϋκθ δ µ ε έθ θ εγκ βΰβ δεθ κέξθ εγμ εδ ΰεΪλ δθ θ βλέ θ, θ ι φζέ δ β φϊζ δ βμ ε ε άμ Ϋθθ δ σΰ δθ ά ζ λδεθ δβγά θ. Μ κθ λσκ σ ι φζέ δ β θ ξάμ φά κ λκφλϊε β µ κ Ϋ φκμ λϊ μ εδ κφ τΰκθ δ ά µ δθκθ δ κδ εέθ θκδ σ δβγά δμ εϊ σ β γ µ ζέ β. 3.5 µ ω ω χ {3} Οδ δβγά δμ κΰ έθ Ϊ θ δϊ µϋ κ θ ζζκίέθ δμ σξγ μ βμ ξθβ άμ δλΰμ ε Ϋλγ θ δϊ λεϊµο μ κ λκφλϊε β µκλ έ θ Ϋξκθ µ θά κ ζϋ µ λσµκδ µ δμ δβγά δμ εϊ σ β ίϊ β κ λκφλϊε β (ζ δ μ εδ λδεά λζδεά δϊίλ β). Γδ κθ λδκλδ µσ κμ Ϋξ δ λκίζ φγ έ β ε ε ά θ τ μ θ λθθ βμ δλΰμ µ κέξκμ θ δ βλέι μ εδ µ ζϊε μ ελκ Ϋµ κμ, β ε ε ά ε εκλτφθ δφλΰµϊ θ εδ θ βλέ θ δμ σξγ μ βμ δλΰμ εδ β ΰθκκέβ β θ λµθ. 3.6 ω φ µµ {3} Σκ ίϊγκμ δίλ μ ιϊθ δ µ βθ λκξά, βζ ά µ κ ίϊγκμ λκάμ εδ βθ θ έ κδξβ λ δεά τθµβ, σ έθδ βµθ δεσ βθ λέ β ζ σεκεεθ ξβµ δ µθ, σμ β λκε δµϋθβ. Γδ κθ Ϋζ ΰξκ θ δίλ θ εδ θ έ κδξβμ κ εφάμ κ λκφλϊε β εδ θ εγκ βΰβ δεθ κέξθ, Ϋξ δ λκίζ φγ έ φ θσμ ε Ϊζζβζβ δϊ ιβ εδ ίϊγκμ δφλΰµϊ θ, φ Ϋλκ λκ έ (ζϊε μ ελκ Ϋµ κμ, θ τ δμ µ κΰεκζέγκμ εδ ζδγκλλδά). Γδ κθ έ δκ ζσΰκ Ϋξ δ κκγ βγ έ θβ ζδγκλλδάμ κθ σ θ λθθ βμ δλΰμ λκ ΰΰάμΰΰάμ. 3.7 {3} Έΰδθ Ϋζ ΰξκμ ΰδ βθ Ϊγ δ Ϋθθ δ κζδ γά μ ά γλτ μ, ζµίθκµϋθθ σοβ θ ΰ ξθδεθ ξλε βλδ δεθ θ λ θ βθ Ϋ λ β εδ λθά, εγμ εδ θ θφ λγϋθ θ θ Ϋλ λΰσθ θ, β κκέ Ϋ δι σ δ µ βθ λκ δθσµ θβ δϊ ιβ κ λκφλϊε β εδ θ λθθ, δ ΰξΪθκθ δ δεθκκδβ δεϋμ θγάε μ φϊζ δμ. 3.8 Η β Έ χ ω ω {4} Ϊγµβ θ σΰ δθ θ λθ ίλϋγβε, ίϊγκμ λέκ 4.20 m εϊ σ κ φ δεσ Ϋ φκμ, Ϊγµβ λέκ. κµϋθκ σ δ κ Ϋλΰκ γ µ ζδθ δ β Ϊγµβ γ δ βγ έ

7 β έθ β βμ Ϊγµβμ θ σΰ δθ θ λθ. Γδ κ ζσΰκ σ ε ε Ϊ βε λδµ λδεσμ δφλΰµ δεσμ κέξκμ σ δµ θ κµ κθέ β ίϊγκμ 25 m κ εδ µάµ, 20 m κ, εδ µάµ εδ 10 m κ εδ µάµ κ φλϊΰµ κμ. Μ κθ λσκ σ, τ λ σ Ϊθ ζβ β θ σΰ δθ θ λθ, δθγβε β Ϊγµβ 2.0 m εϊ σ β Ϊγµβ ε εφάμ κ κλτΰµ κμ εδ λδκλέ βεθ κδ σΰ δ μ δβγά δμ εϊ σ 200 m3/h λέκ. 4 ΓΕΙΚ ΚΡΙΣΗΡΙ ΥΕ Ι ΜΟΤ {3} Η δζκΰά βμ γϋ βμ κ λκφλϊε β Ϋΰδθ µ ελδ άλδ λζδεϊ, ΰ ζκΰδεϊ, ΰ ξθδεϊ εδ ε ε δεϊ εγμ εδ µ ελδ άλδ εσ κμ εδ τθ µβ βμ, ε Ϊ κ θ σθ, κ ξλσθκ ε ε άμ, ζµίϊθκθ μ σοβ εδ βθ σξλκθβ ζ δ κλΰέ κ κ µκτ. Η ΰ δ θέ β βμ σζβμ βμ ΛΪλδ μ εγμ εδ ζάγκμ κδεδ µθ βθ ε Ϊθ β δϊ ε Ϋλγ θ κ κ µκτ θΰε δεϊ κ βΰ έ δκγϋ β β βλσ λθ ελδ βλέθ ξ δ µκτ εδ ζ δ κλΰέμ θ Ϋλΰθ. Γδ βθ δεθκκέβ β θ λϊθ δ ά θ κ ε ζζβζσ λκμ τκμ φλϊΰµ κμ έθδ λκφλϊε βμ σ ελσ µ µ εδθβ Ϊ γλκφλϊΰµ, ε Ϊζζβζ μ δ Ϊ δμ εδ λδγµσ, θ ι φζέκθ ζϊ κμ εδ ίϊγκμ ζ τγ λβμ δ κµάμ θ έ κδξ µ ε έθ βμ φδ Ϊµ θβμ δ κµάμ βμ ξµβζάμ εκέ βμ ΰδ βθ λσ εκ β δϋζ β θ ζβµµλθ. ΰε ελδµϋθ λκίζϋκθ δ εσζκγ {3}: 1. Ο ξ δ µσμ θ Ϋλΰθ Ϋΰδθ ΰδ βθ ζβµµτλ λδσ κ θφκλϊμ Σ = 10,000 θ µ δξµά Q = 5000 m3/s. 2. Η δ δκζσΰβ β βμ δλΰμ λκ ΰΰάμ εδ ΰΰάμ σ κ λκφλϊε β Ϋΰδθ Ϋ δ θ λκετ κθ κδ έ δ μ Ϊγµ μ θ λκτ θϊθ β, βθ ε φζά βμ, ΰδ σζκ κ φϊ µ θ ι κµϋθθ λκξθ. 3. Η δ δκζσΰβ β κ λκφλϊε β Ϋΰδθ µ δμ λεϊ λ κξϋμ: λέ β ζβµµτλμ θ γ ζ δ κλΰά δ ζσΰ ίζϊίβμ ά Ϊζζβμ δ έμ κ 20% κ θκζδεκτ λδγµκτ θ γλκφλΰµϊ θ. Σκ ζϊξδ κ δ κτµ θκ θκζδεσ εγλσ Ϊθκδΰµ θ γλκφλΰµϊ θ εγκλέ βε Ϋ δ θ µβ βµδκλΰβγ έ µβ ζ ΰξσµ θκ λζδεσ Ϊζµ ε Ϊθ β κ λκφλϊε β ΰδ σζκ κ φϊ µ θ ι κµϋθθ λκξθ. Οδ κζκΰδ µκέ Ϋΰδθθ µ λ κξά ΰε Ϊ βμ ξµβζκτ λίζβ κτ (ΰδ λκξϋμ Ϊθ σ 2100 m3/s Σ = 100 έ) θξµ κμ λκ Ϋζ βμ κ λκφλϊε β σ κ λδ λσ θϊξµ ΰεΪλ δ β λκά βθ οβζά λδ λά εκέ β. Οδ Ϊγµ μ ζβµµτλμ κ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ βµ έκ µίκζάμ θ τκ εζϊ θ κ. Πβθ δκτ (ζδϊ εδ θϋ εκέ β) θ µβ δφϋλκθ, ΰδ σζκ κ φϊ µ θ ι κµϋθθ λκξθ, µ ιτ φδ µϋθβμ άµ λ ε Ϊ μ εδ ε έθβμ κ γ λκετο δ µ Ϊ βθ ε ε ά κ λκφλϊε β Γλ θβμ. Η ελδίάμ γϋ β ζϋΰβ θ κφ ξγκτθ λδκξϋμ λΰδζκρζτκμ µ ιβµϋθβ µµ κξά θθγλεµϋθθ φ δεθ εϊ σ β Ϊγµβ γ µ ζέ βμ κ λκφλϊε β. Η ε σμ βμ θϋμ δλΰμ ξµβζά εκέ β (µέθ λκδ) δξθ δ µ λκρσθ ε εφάμ βμ θϋμ δλΰμ εδ κ λκφλϊε β εδ γ κ κγ έ βθ εζζδϋλΰ δ (ίζ. ξϋ δκ 2). Μ σξκ β µ έ β βμ ε Ϊ µάεκμ εζέ βμ βμ λκ δθσµ θβμ θ µσμ θίγµκτ µ κθ λκφλϊε β τοκμ λέκ 1.00 m. δλΰμ λκίζϋ δ κ σ δ φκλϊ δμ δ Ϊ δμ βμ δλΰμ εδ ΰδ θ µβ δ λξγ έ κ φδ Ϊµ θκ άµ λ εγ μ δίλ μ, β θϋ δλΰ Ϋξ δ ξ δ έ µ κ έ δκ ζϊ κμ µ βθ φδ Ϊµ θβ, κ έθδ φ. = 100 m β Ϋοβ βμ.

8 Η δεκδθθέ κ λκφλϊε β µ β ιδϊ σξγβ ι φζέ δ µ µδελκτ µάεκμ θϊξµ ΰεΪλ δκ β λκά θ β δεκδθθέ Ϋλ σ κ λκφλϊε β λκμ κμ ΰλκτμ βμ οβζάμ λδ λάμ εκέ βμ, εδ κ θϊξµ ι φζέ δ µ ξµβζσ λβ β σ θϊξµ. Ο λκφλϊε βμ Γλ θβμ κκγ έ δ ε σμ βμ ξµβζάμ εκέ βμ κ κ µκτ σκ ι φζέκθ δ κίλϊ ζ κθ ε άµ. ΰε ελδµϋθ δ ΰξΪθ δ φ θσμ β θ ιβλ ε ε ά φ Ϋλκ ιδκκδ έ δ φ ζμ β φδ Ϊµ θβ λκφσλ δ β βθ δφϊθ δ λϊ μ κ λκφλϊε β σ δμ ΰέ μ κ γ ε εφγκτθ. Υλε βλδ δεσ βμ λκάμ κ. Πβθ δκτ έθδ β λκ έ δζ σθ θ φ λ θ (εζ δϊ, Ϋθ λ εζ.) κ µκλκτθ θ λκεζϋ κθ Ϋµφλιβ θ θκδΰµϊ θ κ λκφλϊε β. Γδ λκ έ Ϋξ δ λκίζ φγ έ θϊθ β β ΰε Ϊ β, δε τκ σ λµ σ ξκδθκ κ θλ Ϊ δ σ ζβθ κτμ ζ άλ μ (log boom) εδ ΰελ έ δ εδ ΰελθ δ ε φζσ µκμ κµϊ μ Ϊζθ κκγ κµϋθθ λε ά σ β σ δμ σξγ μ. Η ε ε ά κ λκφλϊε β Γλ θβμ θκ τ δ σ β δµσλφ β δσ κ δξγτθ, λκε δµϋθκ θ κε γ έ β θ σ β µ εέθβ βμ θ σ ε Ϊθ β λκμ θϊθ β, θ σ β βθ κκέ ελδίμ θ Ϋζζ δ β βµδκλΰέ κ λκφλϊε β. ΣΫζκμ, Ϋξκθ λκίζ φγ έ λέ β Ϋλΰ λκζβοέμ ΰδ β θ σ β λκξϋ βμ µ ίλτ β θ λθ κ µδ άλ Γλ θβμ λκμ έε Πζ εϊµκ, δμ ζδµθκ ιµ θϋμ κ ΣΟΕ Πβθ δκτ εδ κθ µδ άλ ΚΪλζμ ΠΕΡΙΓΡ ΦΗ ΣΩ ΕΡΓΩ φ {3} Ο λκφλϊε βμ κ ζ έ δ σ Ϋθ (5) θ ιϊλ β θ ξσµ θ κµδεϊ µάµ σ ελσ µ δξλδσµ θ µ ιτ κμ µ λµσ ΰθκκδβµΫθκ ε Ϊ βθ λέµ λσ κ µ ΰθ δεά δθέ. Έ δ δ ΰξΪθ δ δµάεβμ ζΰδ έ εδ λκ λµκ δεσ β λκμ δμ ξσθ λµκλφ δμ βμ γ µ ζέ βμ εγμ εδ δ άλβ β θάμ ε Ϊ κ θ σθ φάμ µ βθ δφϊθ δ λϊ μ. ΚΪγ κµδεσ µάµ κ ζ έ Ϊεµ β ε ε ά µ τκ φ θµ θκέΰµ κμ 8.00 m κ εγϋθ, ζ ΰξσµ θ µ θ έ κδξ κι Ϊ γλκφλϊΰµ. βζ ά κ ζ έ δ θκζδεϊ σ Ϋε (10) θκέΰµ θ 8 m, θκζδεκτ ζϊ κμ m. Ο γµϋθμ κ θκέΰµ κμ, σκ δεϊγ δ κ γλσφλΰµ, θοθ δ εδ δµκλφθ δ Ϋθ ε φζδ τοκμ λέκ 0.90 m Ϊθ σ κθ γµϋθ βμ δλΰμ. Κ Ϊθ β κ ε φζέκ κ γλκφλϊΰµ κμ ε ε Ϊ δ ζ εϊθβ ε λκφάμ βμ θϋλΰ δμ κ θ λκτ κ λθϊ σ κ Ϊθκδΰµ κ λκφλϊε β. Σκ θκζδεσ µάεκμ κ λκφλϊε β φγϊθ δ m, θ ε έθκ βμ ζ εϊθβμ ε λκφάμ θ λΰ έμ m. θκ δεϊ ί δεϊ µ ΰΫγβ έ κθ δ ξϋ δ 2, 3 εδ 4. κθ Πέθε 1, θ Ϋλΰ έξθκθ δ θβµµϋθ ΠΪθ ίϊγλ λκίζϋκθ δ τκ ΰΫφλ μ, µέ θϊθ β ζϊ κμ 4.25 m ΰδ κμ θΰεέκμ ξ δλδ µκτμ εζϊ μ 30.0 t εδ µέ ε Ϊθ β κ κΰϋφλ ζϊ κμ 7.50 m, εζϊ μ 60.0 t t, σ κ ΰδ κμ θΰεέκμ ξ δλδ µκτμ σ κ εδ ΰδ βθ λέ β ξλβ δµκκδά μ βμ ΰδ ΰ θδεά κ δεά δεκδθθέ θ ε Ϋλγ θ κ κ µκτ λδκξθ. Μ δμ τκ ΰΫφλ μ ζδ δ ά τθ β µ ίϊγλ, ε σμ θ Ϊζζθ ι φζέ δ εδ β λέ β β εµοέ εϊ κ κµδεκτ κδξ έκ δ τµθ φ θµϊ θ. Ϊελ θ ίϊγλθ λκίζϋκθ δ ΰεκΫμ ΰδ βθ κκγϋ β β κεθ µφλϊι μ, κµκθθ δ κ γλσφλΰµ ΰδ βθ ε Ϋζ β λΰ δθ δ ε άμ ά θ βλά μ. θ

9 Πέθεμ 1. δεϊ µ ΰΫγβ λκφλϊε β Γλ θβμ Ε ΕΙΞΕΙ Τοσµ λκ γµϋθ δλΰμ Η: θϊθ β Πλκ ΰΰάμ Κ Ϊθ β ΰΰάμ Τοσµ λκ γ µ ζέ βμ λκφλϊε β Τοσµ λκ ε φζέκ (ΕΚ ) ΜΫΰδ β Κθκθδεά Ϊγµβ Λ δ κλΰέμ (ΜΚ ) Τοσµ λκ ξ έζκμ λβ ά μ γλκφλΰµϊ θ - Ϋοβμ θξµϊ θ ΰεδί δ µκτ θ Ϊ β Ϊγµβ κκγ ά μ κεθ µφλϊι μ εδ ζβµµτλμ Σ = 10,000 θ ξ δ µκτ θ Ϋλΰθ Τοσµ λκ Ϋοβμ ΰΫφλμ θκζδεσ ζϊ κμ λκφλϊε β (m) Άθκδΰµ γλκφλΰµϊ θ (m) λδγµσμ γλκφλΰµϊ θ ( µ) Μάεκμ ζ εϊθβμ ε λκφάμ θ λΰ έμ (m) ΜΫΰδ β δ λξσµ θβ λκξά σ Ϋθ ε εζδθσµ θκ γλσφλΰµ (m3/s) ΜΕΓΕΘΗ Γδ βθ λεκζκτγβ β βμ µ λδφκλϊμ θ Ϋλΰθ λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β άµ κμ θκλΰϊθθ µ λά θ (δ κµϋ λθ, γ λθ βµ έθ ξλκ γµά μ εδ λδΰθδ µκτ εδ εζδ δκµϋ λθ). Ε δ ά κ Ϋλΰκ εδ κ λΰκ Ϊιδκ ίλέ εκθ δ βθ λ έ εκέ β ζβµµλθ κ. Πβθ δκτ, λδ δμ θ σθθ ζβµµλθ ε εζτ δ. Γδ λκ έ θ Ϋλΰθ, ε Ϊ βθ ε ε ά, λδµ λδεϊ κ κλτΰµ κμ ε ε Ϊ βε λκ δεσ θϊξµ λεά σ β σ κ φλτ δ ε εφάμ. Η Ϋοβ κ θξµ κμ έθδ β Ϊγµβ , βζ ά 0.60 m οβζσ λ σ β Ϊγµβ 100 έμ {4}. 5.2 Θ φ µ {3} εϊγ Ϊθκδΰµ λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β γλκφλϊΰµ κμ εεζδεκτ κµϋ ( κι κτ), κ κκέκ λκ δϊ δ λεϊ ζ κθ ε άµ μ λκμ βθ ε ε δεά δµσλφ β εδ ζ δ κλΰέ: θ δ έ ζ λδεϋμ εγκ βΰβ δεϋμ ΰεκΫμ Σ βµ έ βλέι μ ίλέ εκθ δ Ϋι σ κ θ λσ λδ δμ εθκθδεάμ λκάμ Η δµσλφ β κ ε φζέκ κ λϋ δ β λ β φ λ θ ζδεθ β γϋ β ά ( ι φϊζδ β ΰθσ β κμ λϊ μ). Εεκζέ ξ δλδ µθ ΤΪλξ δ θ σ β ε Ϊεζ βμ µ λδ λκφά ΰτλ σ Ϊικθ β Ϊγµβ θ τκ (2) ε θ λδεθ γλκφλΰµϊ θ κσ δ ΰξΪθ δ β δϋζ β βμ κδεκζκΰδεάμ λκξάμ (10.00 m3/s) σ Ϋθ µσθκ σ Ϊ ξλέμ θτο ά κμ. Σ γλκφλϊΰµ λκίζϋκθ δ λβ β Ϊ, βζ ά Ϊλξ δ κ Ϊθ µϋλκμ εϊγ γλκφλϊΰµ κμ έ λσίκζκ β κκέ κ βΰ έ θ λϊ βμ ζβµµτλμ ( λέ β κ κ γλσφλΰµ µ έθ δ εζ δ σ ζσΰ ίζϊίβμ) Ϊθ σ σ θ κφ ξγ έ β ε λκφά κ. Γδ ζσΰκμ κφΰάμ θµδεάμ ε κθά μ σ βθ Ϊ δθβ φζϋί λξ δζέ μ, λκίζϋ δ µφέζ λκμ λδ µσμ, µ θτο β θ ζ λδεθ λΰέθ. Ο θο δεσμ µβξθδ µσμ θ γλκφλΰµϊ θ κκγ εϋθ λκ κ φ θµ κμ. έ δ βθ θϊθ β ΰΫφλ λΰ έμ κ

10 θ λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β µκθέµκ ΰ λθκτ κ λκφλϊε β ΰδ βθ κκγϋ β β, θ άλβ β ά θ δε Ϊ β θ γλκφλΰµϊ θ λέ β θϊΰεβμ, ζζϊ β λκµάγ δ θσμ κεδθκτµ θκ ΰ λθκτ ΰδ ιβλϋ β ά κμ. Γδ β µ φκλϊ θ κεθ µφλϊι μ σ β γϋ β κγβε τ μ µϋξλδ δμ γϋ κκγ ά μ λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β δμ τκ ΰΫφλ μ άµ κμ θλ ά μ µ φκλϊμ κμ, µκθάμ λκξδϊμ (monorail). θ δ λϋ δ θ κµκθγκτθ εδ φ θµ κ δ έκ κµδεκτ κδξ έκ µ κεκτμ Ϋµφλιβμ ιδ έμ θ εδθ τθθ ζσΰ Ϊθ 5.3 ω ω δμ εδ τκ βμ. {3} Γδ βθ κµζκκέβ β βμ λκάμ λκ ΰΰάμ εδ ΰΰάμ σ κ λκφλϊε β λκμ φδ Ϊµ θβ εκέ β κ. Πβθ δκτ ε ε Ϊ δ θϋ δλΰ µάεκμ λέκ 2500 m. βθ Η δλΰ Ϋξ δ ζϊ κμ γµϋθ 60 m, ε Ϊ µάεκμ εζέ β 0.30 εδ εζέ β λθθ 2.50 (0):1(ε). ΠλκίζΫ δ λκ έ θ λθθ εδ κ γµϋθ βμ θϋμ δλΰμ µ ζδγκλλδϋμ ά λµ κεδί δ ΰδ λκ έ σ δϊίλ β. Κ Ϊθ β κ λκφλϊε β λκίζϋ δ κ σμ σ φκ Ϊζκμ, µ εκσ β δ άλβ β γ λάμ Ϊγµβμ. 5.4 χ {3} Γδ βθ κµζκκέβ β θ θγβεθ λκάμ, δ έμ λέκ κ ζβµµλθ, ε ε Ϊκθ δ εγκ βΰβ δεκέ θ βλδ κέ κέξκδ λϊζζβζκδ β λκά κ κ µκτ µ Ϋοβ Σκ µάεκμ κμ έθδ εδ m θ έ κδξ θϊθ β εδ ε Ϊθ β. ΚΪ σ κμ κέξκμ λκίζϋ δ δϊφλΰµ ΰδ λκ έ σ κ εφϋμ εδ δίλ δμ, θ λκίζϋκθ δ ζδγκλλδϋμ έ σ κτμ εδ ζϊε μ εδ κΰεσζδγκδ σ ελσ µ βθ εκέ β εδ λθά θλµκΰάμ µ β δ κµά θ δλτΰθ. Γδ βθ κµϊελθ β θ δξµϊ θ θ κ θ λκ Ϋζ βμ εδ θ ζθ κγάε βμ εδ ξ δλδ µθ σ κ λκφλϊε β, ε ε Ϊκθ δ ε Ϋλγ θ τκ κέξκδ σ β 10 m σ σθ. Η λκ Ϋζ β λκμ κ λκφλϊε β ΰέθ δ µ Ϋε β θ θ έ κδξθ ΰ φλθ, εϊ σ δμ κκέ μ λκίζϋκθ δ ΰεΪλ δ μ ζϊε μ ΰδ βθ κφΰά λκάμ θ λκτ λέ β ζβµµτλμ. σξκμ έθδ θ κφ ξγ έ λσ γ β φσλ δ β βμ γ µ ζέ βμ κ λκφλϊε β. 5.5 ω ω ω {3} Γδ βθ λκ έ θ γλκφλΰµϊ θ σ εζϊ κμ εδ εκλµκτμ Ϋθ λθ, κδ κκέκδ λ τλκθ δ σ β λκά κ κ µκτ, λκίζϋ δ β ΰε Ϊ β κ θϊθ β Ϊελκ θ ζ λδεθ κέξθ δζϋκ μ ε ε άμ λκ έμ. Η ε ε ά ά κ ζ έ δ σ λµσ µ δζϋκθ μ ζ άλ μ. Οδ ζ άλ μ λδίϊζζκθ δ σ δ ξλσ κέξµ κζδγζ θέκ, θγ ε δεσ ξ άµ εδ δμ λδ δμ ε δθκίκζέ μ. Ο λάθμ θ ζ άλθ κ ζ έ δ σ µβ λλδεθκτµ θκ, δϊίλκξκ εδ λε δεϊ ίτγδ κ φλ μ ζδεσ. Οδ ζ άλ μ θ Ϋκθ δ µ ιτ κμ µ δ δεϊ ιλ άµ εδ δζϋκθ ΰελ κτθ δ µ δ ξλϊ ΰζίθδ µϋθκ λµ σ ξκδθκ, κ κκέκ ΰελθ δ δμ τκ σξγ μ Ϊζκμ µ ε φζσ µκ σ ελσ µ. σ κθ εϊγ ζ άλ θλ Ϊ δ µ ζζδεσ ΰζίθδ µϋθκ έξ ΰδ β ΰελΪ β β θ βµδίγδ µϋθθ εκλµθ Ϋθ λθ. Η δλϊ θ ΰζίθδ µϋθθ δξ τθ ΰελ έ δ ε εσλφβ γϋ β µ βθ ίκάγ δ ΰζίθδ µϋθκ λµ σ ξκδθκ, κ κκέκ δ λθϊ βθ εϊ ζ λϊ κμ εδ ΰελθ δ έ βμ κθ ε φζσ µκ θ Ϊζθ δμ τκ σξγ μ. 5.6 χ µ ω {3} Η λκ Ϋζ β λκμ κ φλϊΰµ λκίζϋ δ µϋ θϋκ θξµ κμ θκζδεκτ µάεκμ 350 m λέκ θ Ϋ δ µ κ φδ Ϊµ θκ ιδσ θϊξµ κ. Πβθ δκτ εδ, µϋ ΰλκ δεάμ κ κτ, µ β Γλ θβ εδ β θϋξ δ βθ Εγθδεά κ σ ΛΪλδ μ-θ ζκθέεβμ.

11 Γδ β τθ β κ λκφλϊε β µ κ λδ λσ θϊξµ κ. Πβθ δκτ λκίζϋ δ ξµβζσ λίζβ σ (ΰδ λκξϋμ λδσ κ θφκλϊμ Σ > 100) θϊξµ µ Ϋοβ κ , θκζδεκτ µάεκμ 1250 m. 5.7 χ µ {3} βθ λδκξά θϊθ β κ λκφλϊε β κ φ δεσ Ϋ φκμ Ϋξ δ Ϊγµβ Η Ϊγµβ ά έθδ ξµβζσ λβ σ β ΜΚ (+63.00). Πλκε δµϋθκ ζκδσθ θ µβ ε εζτκθ δ κδ λσξγδ μ ε Ϊ δμ εδ θ ΰεδί έ δ κ θ λσ κ µδ άλ, λκίζϋ δ β ε ε ά ξµβζθ λβ β θ θξµϊ θ θϊθ β κ λκφλϊε β εδ µϋξλδ κ Ϋζκμ βμ δλΰμ λκ ΰΰάμ. Η Ϋοβ θ θξµϊ θ ίλέ ε δ κ Μ θξµ Ϊ ΰεδί έκθ δ λκξϋμ µδελσ λ μ βμ Q = 1000 m3/s ( Σ = 10 Ϋ β λέκ). Σκ θκζδεσ µάεκμ θ θξµϊ θ έθδ 3080 m {3}. κ ι λδεσ σ δ εϊγ θξµ κμ λκίζϋ δ δβγά θ. 5.8 λΰΰδ δεά Ϊφλκμ ΰδ β ζζκΰά θ χ ω {3} Σκ Ϋλΰκ βμ δσ κ δξγτθ ε ε Ϊ δ λδ λϊ κ ελέμ Ϋλΰκ κ λκφλϊε β. δµκλφθ δ µ 32 θ δλϊ ιµ θϋμ σ ελσ µ, δξλδσµ θ μ µ ιτ κμ µ ε εσλφ κδξέ. Οδ Ϊγµ μ γµϋθ θ ιµ θθ µ δθκθ δ εζδµε Ϊ σ θϊθ β λκμ ε Ϊθ β µ ίάµ 20 cm. Όζ μ κδ ιµ θϋμ Ϋξκθ κ έ δκ εγλσ ζϊ κμ (1.80 m), κ µάεκμ κμ σµμ έθδ µ ίζβ σ, µ Ϋθ ζϊξδ κ θΰεέκ 3.20 m, ιθσµ θκ σµμ µϋξλδ µδ µϋΰδ β δµά 7.13 m, θ εζφγ έ κ θκζδεσ µάεκμ βμ δ λκµάμ κ Ϋλΰκ. Σ τοβ θ ιµ θθ κδεέζζκθ, λξέκθ μ σ 2.50 m βθ λ β θϊθ β εδ φγϊθκθ μ m βθ λδκξά δ τλ βμ κ Ϋλΰκ µ κθ Ϊικθ κ λκφλϊε β. Οδ ιµ θϋμ λµϋθκθ εϊζ μ, µ ιέλ β τκ γϋ δμ ΰ φλ θ θ δμ λκ ε Ϊ δμ θ θ έ κδξθ ΰ φλ θ κ λκφλϊε β. λ δμ ιµ θϋμ, λκε δµϋθκ θ θ δµ δ γ έ β θ σ β ζ δ κλΰέμ κ Ϋλΰκ δϊφκλ μ Ϊγµ μ θ λκτ θϊθ β κ λκφλϊε β, λκίζϋκθ δ δ Ϊλδγµ σµδ δ σ κ κ θ λκτ Ϋμ ικζδ µϋθ µ γλκφλϊΰµ. Η Ϋικ κμ βμ δσ κ δξγτθ δµκλφθ δ µ βθ ε ε ά κάμ κθ ε Ϊθ β λδ λσ εγκ βΰβ δεσ κέξκ κ λκφλϊε β. Ει λδεϊ βμ κάμ ΰέθ δ β ΰε Ϊ β δ δεκτ λγµδ δεκτ γλκφλϊΰµ κμ, κ κκέκ κ λσζκμ έθδ β δ άλβ β µδμ γ λάμ δφκλϊμ Ϊγµβμ θ λκτ µ ιτ βμ ζ έμ ιµ θάμ εδ βμ ε Ϊθ β εκέ βμ. 5.9 Έ Σκ Ϋλΰκ λκφκ σ β βμ λ έ δ σ: κ Ε θ ζδκ έκ µ µ κ ΣΟΕ µ λκξάμ {3} ξ δ µκτ 14 m3/s, Σκ µάµ δ σ κ φκ δ µϋθκ µ ξϊλ εδ γλσφλΰµ ζϋΰξκ. Σκ ελέμ Ϋλΰκ λκφκ σ β βμ. Πλσε δ δ ΰδ εζ δ σ ΰΰσ κλγκΰθδεάμ δ κµάμ m, µάεκμ 90 m λέκ. Σκ Ϋλΰκ δεζϊ βμ. λέ ε δ µϋ μ ε Ϊθ β κ εζ δ κτ ΰΰκτ κ κκέκ λΰµ κκδ έ δ κ δξλδ µσμ βμ λκάμ λκμ κ θ ζδκ Ϊ δκ ΣΟΕ σ β λκά λκμ κ τ βµ θ Ϋλΰθ λκφκ σ β βμ βμ ΚΪλζμ εδ θ ζδµθκ ιµ θθ. Ο εζϊ κμ λκμ βθ ΚΪλζ εδ δμ ζδµθκ ιµ θϋμ φλΰέ δ, θ κ εζϊ κμ λκμ κ θ ζδκ Ϊ δκ ε ζάΰ δ β θϋ ιµ θά θλλσφβ βμ. Η ιµ θά θλλσφβ βμ κ θ ζδκ έκ. Οδ φδ Ϊµ θκδ ΰΰκέ θλλσφβ βμ κ θ ζδκ έκ λκ ε έθκθ δ κ σµδσ κμ θ έθδ θ σμ βμ ιµ θάμ.

12 5.10 µ Έξ δ κίζβγ έ έ β β βθ Ρ Ε ΜΤΗ δ ξτκμ 5 MW, ( τκ µκθϊ μ GWh ΰδ βθ εµ Ϊζζ β βμ λέ β ά γλκφλϊΰµ µδ άλ. ( Η ) {5} (σ δ δ β θ ά) ΰδ ξκλάΰβ β έμ ΰε Ϊ βμ θ 2.50 MW β εϊγ µέ µ ε δµµ θβ ά δ λΰΰά 15 βµδκλΰκτµ θβμ σ κ λκφλϊε β σ βμ. βθ γ µϋθκθ εζ δ Ϊ ι φζέκθ μ β Ϊγµβ κ Ο ΜΤΗ γ ζ δ κλΰ έ ΰδ λκξϋμ µϋξλδ 130 m3/s εδ ΰδ τοκμ βμ 6 m λέκ. Γδ µ ΰζτ λ μ λκξϋμ γ τ δ β ζ δ κλΰέ κ, θ λϊζζβζ γ θκέΰκθ γλκφλϊΰµ ΰδ β δϋζ β κ ζβµµλδεκτ ετµ κμ. Ο ΜΤΗ γ κκγ βγ έ β ιδϊ σξγβ κ λκφλϊε β εδ λεά σ β σ σθ, θ µβθ βλ Ϊ δ κ ζ έκμ σ φκλ έ κ ΜΤΗ εδ γ θ Ϋ δ µ δλΰ μ µ δμ θ έ κδξ μ λκ ΰΰάμ εδ ΰΰάμ κ λκφλϊε β. Γδ β γ µ ζέ ά κ εδ κθ Ϋζ ΰξκ θ δβγά θ λκίζϋκθ δ µϋ λ θϊζκΰ ε έθθ κ λκφλϊε β. 6. ΤΜΠΕΡ Μ Σ Ο λκφλϊε βμ Γλ θβμ κ ζ έ Ϋλΰκ κζζζκτ εκκτ: Σµδ τ δ εδ λγµέ δ θ λϊ σ κ κ κ. Πβθ δκτ σ κ εδ βμ ε λκάμ κ κ. ξ ζκ ΰδ Ϊλ β λδκξϋμ κ. ΛΪλδ μ ( ε Ϊ μ 160 Ϋμ 430 km2). Ει φζέ δ βθ ζάλ β µ ίλτ β θ φδ µϋθθ ζδµθκ ιµ θθ βθ δϊ Λλέ βμ εδ βμ ζέµθβμ ΚΪλζμ ικδεκθκµθ μ θϋλΰ δ λέκ 5GWh β έμ. Ει φζέ δ βθ κδεκζκΰδεά λκξά (10m3/s) λκμ ΣΫµβ µ Ϊ βθ ε λκά κ κ. ξ ζκ. ΠλκίζΫ δ θ λΰ δεά εµ Ϊζζ β βμ σ βμ. ΦΟΡΕ Τ ΡΕΣΜΕ Ο.Ε Πλκε λε δεά µ ζϋ β µδελθ φλΰµϊ θ κθ. Πβθ δσ Έεγ β Γ ζκΰέμ Τ λκΰ ζκΰέμ εγβΰβ κτ Π. Μλέθκ Τ ΡΕΣΜΕ Ο.Ε Πλκε λε δεά µ ζϋ β µδελθ φλΰµϊ θ κθ. Πβθ δσ Εεγ β µίκτζκ Μβξθδεκτ Ολ. Πΰ λΰέκ ΚΟΙΟΠΡ ΞΙ ΜΕΛΕΣΗ ΓΤΡΣΩΗ 2004 Ολδ δεά µ ζϋ β λκφλϊε β (φλϊΰµ κμ) Γλ θβμ κθ. Πβθ δσ κ. ΛΪλδ μ Τ ΡΕΣΜΕ Ε.Ε. Τ ΡΕΣΜΕ Ε.Π.Ε., 2007, ΡκφλΪε βμ (φλϊΰµ) Γλ θβμ κθ κ. Πβθ δσ κ. ΛΪλδ μ. Μ ζϋ β ε λκάμ εδ ζϋΰξκ Ϊ θ ε Ϊ βθ ε ε ά κ Ϋλΰκ ΣΕΡ ΕΕΡΓΕΙ ΚΗ.Ε έ β β Ϊ δμ Πλΰΰάμ β Ρ Ε Gyrtoni_Fragma 9_2008.doc

13 B ξϋ δκ 2: Ολδκθ δκΰλφέ φλϊΰµ κμ Γλ θβμ

14 ξϋ δκ 3: ΚΪ κοβ λκφλϊε β

15 ξϋ δκ 4: ΣκµΫμ λκφλϊε β

16 Gyrtoni Dam N.P. Mavronikolaou Civil Engineer, HYDRETME ABSTRUCT: The under construction dam of Gyrtoni is located on the Pinios river, downstream of the city of Larissa. The purpose of the project is to store and regulate the water flows of the Pinios river basin, as well as the water to come in the future from the Acheloos river flows diversion to the Thessaly plain. It also will produce hydroelectric energy from the above flows. The project incorporates of headrace and tailrace channels from and to the present Pinios river bed, a medium size dam with a height of m and the appurtenance works (ten radial gates of 8.00 m width each, fish passage, retaining walls, log boom facility etc), which creates a reservoir with a volume of 5.00 hm3 and a small hydroelectric station of 5 MW installed capacity and 15 GWh annual energy production.

17 ΦλΪγη (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ έ έ,βίίκ 1, Φ

18 Εδ γγδεϊ 2 φ έ Γ έ Η βίίζ φ Γ ΧΩ ή ή φ Φ βί1ί,βίίκ 1 Φ

19 εκσμ κ Ϋλγκ (1) ( 3 έ 1θίkm2) φ ( ηgwh,βίίκ βίίhm3 ) 1 Φ

20 εκσμ κ Ϋλγκ (2) 4 έ Τ φ,βίίκ 1 Θ έ έ 1ίέίίm3/s Φ

21 Γ ζκγδεϊ Γ ξθδεϊ ξλε βλδ έ Η 5 φ δεϊ (1),βίίκ, φ 1 Φ

22 Γ ζκγδεϊ Γ ξθδεϊ ξλε βλδ φ 6 έ, φ φ δεϊ (2),βίίκ,, 1 Φ

23 Γ ζκγδεϊ Γ ξθδεϊ ξλε βλδ φ 1km φ (Deepsoilmixing) φ ( 7 δεϊ (3) φ φ φ - Soil Cement),βίίκ 1 φ έ Φ

24 Γ ζκγδεϊ Γ ξθδεϊ ξλε βλδ Η ( 8 Γ φ ζ ζέβίm) δεϊ (ζ) φ +ηγέβί έ φ βη 1ίmέ Έ Τ βέίm φ βίίm 3/h,βίίκ 1 Φ

25 Ι κςο έμ εητζ μ δ- δφϊθ δμ η ιτ λ θ Ι εδ ΙΙέ Άθ δφϊθ δ λκφκλϋ 9,βίίκ 1 Φ

26 Κλδ άλδ ξ Γ Γ Η 10 δ ηκτ (1) φ,βίίκ 1 Φ

27 Κλδ άλδ ξ 11 δ ηκτ (2) φ ο1ί,ίίί Q = 5000 m3/s Η φ, φ Η φ βίσ φ,βίίκ 1, φ Φ

28 Π λδγλφά Ϋλγθ φ 12 φ φ η φ κέίίm, φ,βίίκ 1 Φ

29 Β δεϊ η γϋγβ φ Η: Α ) Α ( ) Α φ (Ε Π Α φ φ = 10, φ Ά φ φ (m) (m) φ 8.00 (m),βίίκ φ (m3/s) Φ

30 ΘλκφλΪγη εδ ζ δ κλγέ κμ 14 ( ) +θβέίί β, φ φ ( ),βίίκ φ φ φ φ φ 1 Φ

31 ΛκδΪ Ϋλγ (1) 15 φ φ έ βηίίm, φ, φ,βίίκ 1 Φ

32 ΛκδΪ Ϋλγ (2) 16 φ 1ίίίm3/s ( ο1ί ) γβ φ Έ, ( Η ) η W 1ηGWhή ( ),βίίκ 1 Φ

33 Ολδκθ δκγλφέ φλϊγη κμ Γλ θβμ 17,βίίκ 1 Φ

34 ΚΪ κοβ λκφλϊε β 18,βίίκ 1 Φ

35 ΣκηΫμ λκφλϊε β 19,βίίκ 1 Φ

36 η λϊ η (1) 20 φ Γ έ έ έ (1θί ζγίkm2) φ φ η GWh,βίίκ 1 Φ

37 η λϊ η (2) 21 φ ( η MW έ (1ίm3/s),βίίκ 1 ) Η 1ηGWh Φ

38 ξλδ έ έ,βίίκ 1, Φ

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 4 ο (Παράλληλες ευθείες) Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις Διαγωνισμάτων Λύσεις 1 ου Διαγωνίσματος Θέμα 1 ο α) Από μία κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy ΒΓ. Τότε ω = Β και φ = Γ, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M Απαντήσεις 51 5. Εφαρµογές των παραλληλογράµµων α Εφαρµογές στα τρίγωνα α.1 Στο τρίγωνο AB Γ είναι Ε // (1) Επίσης Ζ, ΕΗ, άρα Ζ // ΕΗ () Από τις (1), () έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. α. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Γεωμετρία Αˊ Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Κεφάλαιο 3 ο :Τρίγωνα 1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Για ευκολία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γρήγορη Επανάληψη Θεωρίας Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

1. 5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. 5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β 1.5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 445 1. 5 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ Όμοια πολύγωνα Αν έχουμε δύο ομοιόθετα πολύγωνα, τότε το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση του άλλου. Δύο πολύγωνα Π και Π που το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μετάφρασης: Αποστολάκη Μαρία Α.Μ.3414. Βεϊζη Αρίων Α.Μ.3551. Μουτζιάνου Γεώργιος Α.Μ. 3405. Παντελάκη Άννα Α.Μ.3341

Επιμέλεια Μετάφρασης: Αποστολάκη Μαρία Α.Μ.3414. Βεϊζη Αρίων Α.Μ.3551. Μουτζιάνου Γεώργιος Α.Μ. 3405. Παντελάκη Άννα Α.Μ.3341 Επιμέλεια Μετάφρασης: Αποστολάκη Μαρία Α.Μ.3414 Βεϊζη Αρίων Α.Μ.3551 Μουτζιάνου Γεώργιος Α.Μ. 3405 Παντελάκη Άννα Α.Μ.3341 Παπουτσάκης Κώστας Α.Μ.3249 Χριστοφάκη Μαρία Α.Μ.3277 1 Ορισμοί 1. Σημείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γενικού Λυκείου

Γεωµετρία Α Γενικού Λυκείου Γεωµετρία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Αθανάσιος Τσιούµας Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ του

Διαβάστε περισσότερα