VAP holesterol FBN1, sekvencioniranje gena ST2 galektin-3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VAP holesterol FBN1, sekvencioniranje gena ST2 galektin-3"

Transcript

1 KARDIOLOGIJA Brugada sindrom, multigenetski panel hipertrofična kardiomiopatija, multigenetski panel nasledna kardiomiopatija, multigenetski panel nasledna dilatirana kardiomiopatija, multigenetski panel dugi QT-interval, multigenetski panel LDLR, sekvencioniranje gena LDLR, testiranje poznate mutacije LDLR, velika delecija/duplikacija podklase HDL-holesterola / lizofosfatidilholin NMR LipoProfile VAP holesterol FBN1, sekvencioniranje gena ST2 galektin-3 genetska evaluacija, postavljanje dijagnoze, predviđanje rizika genetska evaluacija za osobe sa ličnom ili porodičnom istorijom hipertrofične kardiomiopatije, povećava verovatnoću izbora adekvatnog tretmana genetska evaluacija za osobe sa ličnom ili porodičnom istorijom kardiomiopatije, povećava verovatnoću izbora adekvatnog tretmana genetska evaluacija za osobe sa ličnom ili porodičnom istorijom dilatirane kardiomiopatije, povećava verovatnoću izbora adekvatnog tretmana genetska evaluacija za osobe sa ličnom ili porodičnom istorijom dugog QT-intervala, povećava verovatnoću izbora adekvatnog tretmana, pomaže u identifikaciji članova porodice koji su pod rizikom razlikovanje familijarne od drugih hiperlipidemija testiranje osoba koje imaju povećan rizik za mutaciju LDLR razlikovanje familijarne od drugih hiperlipidemija skrining osoba sa sniženim HDL-holesterolom da bi se ispitala potencijalna hipoalfalipoproteinemija broj LDL partikula, veličina LDL partikula, male LDL partikule, HDL partikule, velike VLDL partikule, insulinska rezistencija, markeri dijabetes melitusa određivanje celokupnog lipidnog statusa, kao i dodatnih parametara i faktora rizika, što pomaže u odabiru terapije pomoć pri postavljanju dijagnoze Marfanovog sindroma, aneurizme i disekcije ascedentne aorte prognoza hronične srčane insuficijencije prognoza i rani tretman srčane insuficijencije MTHFRA C677T, analiza mutacije koronarna arterijska bolest, akutni infarkt miokarda, periferna vaskularna arterijska bolest, moždani udar, venska tromboembolija, povišeni bazalni nivo homocisteina MTHFRA 1298C, analiza mutacije koronarna arterijska bolest, akutni infarkt miokarda, periferna vaskularna arterijska bolest, moždani udar, venska tromboembolija, povišeni bazalni nivo homocisteina 5-metiltetrahidrofolat / heparin kofaktor II faktor koagulacije X, test aktivnosti hromogena 11-dehidro-tromboksan B2 SLCO1B1 genotip deficijencija heparin kofaktora II, hiperkoaguabilna stanja praćenje oralne antikoagulantne terapije, naročito kod pacijenata sa lupus antikoagulansom i na terapiji argatrobanom utvrđivanje da li pacijent može da ima koristi od terapije aspirinom, određivanje rizika od koronarne bolesti i moždanog udara, određivanje efikasnosti antitrombocitne terapije procena rizika od miopatije pod uticajem statina, kod pacijenata koji otpočinju terapiju statinima, naročito simvastatinom

2 NEUROLOGIJA, PSIHIJATRIJA, NEUROPSIHIJATRIJA encefalopatija, evaluacija autoantitela epilepsija, evaluacija autoantitela COMT (katehol-o-metiltransferaza), genotipizacija dopaminski D3 receptor, genotip dopaminski D4 receptor, genotip genotip serotoninskih receptora (HTR2A i HTR2C) genotip serotoninskih transportera melatonin evaluacija mijastenije gravis evaluacija mijastenije gravis/lambert-eaton sindroma evaluacija hemiplegične migrene, sekvencioniranje ekspanzija u HTT genu HLA-DQB1 tipizacija neuromijelitis optika (NMO)/akvaporin-4 IgG antitela Notch3, sekvencioniranje evaluacija novih slučajeva encefalopatije, putokaz pri postavljanju dijagnoze tumora evaluacija slučajeva epilepsije koji su počeli pre manje od 2 godine, korisna za slučajeve epilepsije koji ne reaguju na lekove tretman šizofrenije, doziranje inhibitora za usporavanje metabolizma L-DOPA odabir antipsihotika doziranje lekova u tretmanu poremećaja pažnje i hiperaktivnosti utvrđivanje optimalnog tretmana antidepresivima, identifikacija osoba koje imaju rizik od dobitka telesne težine pri terapiji antipsihoticima utvrđivanje razloga neuspeha terapije antidepresivima, evaluacija pacijenata sa depresijom rezistentnom na tretman, predviđanje vremena otpočinjanja odgovora na tretman antidepresivima, utvrđivanje optimalnog tretmana antidepresivima, identifikacija pacijenata koji će imati poremećen odgovor na određene antidepresive poremećaji spavanja i budnosti određivanje antitela povezanih sa mijastenijom gravis potvrda autoimune osnove defekata neuromuskularne transmisije evaluacija hemiplegične migrene molekularna potvrda dijagnoze Hantingtonove bolesti, presimptomatsko testiranje članova porodice isključivanje dijagnoze narkolepsije dijagnoza oboljenja iz spektra neuromijelitis optika, razlikovanje neuromijelitis optika od multiple skleroze CADASIL (cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom) evaluacija neuroloških enzima evaluacija pacijenata koji uz hemolizu imaju neurološke simptome (glutation, fosfofruktokinaza, fosfoglicerat kinaza, triozafosfat izomeraza, pirimidin 5' nukleotidaza) panel motorne neuropatije At povezana sa perifernim neuropatijama: asijalo-gm1 IgG At, asijalo-gm1 IgM At, GM1 IgG At, GM1 IgM At, GD1a IgG At, GD1aIgM At, GD1b IgG At, GD1b IgM At, GQ1b IgG At, GQ1b IgM At paraneoplastična antitela razlikovanje autoimunih neuropatija od karcinoma; razlikovanje autoimunih neuropatija od neurotoksičnih efekata hemioterapije

3 demencija, evaluacija autoantitela MAPT gen analiza sekvence, egzon 7 GRN (progranulin), analiza gena ekspanzija heksanukleotidnih ponovka u intronu gena C9orf72 Recombx MaTa antitela spinocerebralna ataksija tip 6, ekspanzija ponovaka spinocerebralna ataksija tip 1, ekspanzija ponovaka spinocerebralna ataksija tip 3, ekspanzija ponovaka SEPT9, analiza gena dijagnostički test spinalne mišićne atrofije test prenosilaca spinalne mišićne atrofije spinobulbarna mišićna atrofija (Kenedijeva bolest), molekularna analiza SRP (signal recognition particle) At antitela prema MAG (Myelin Associated Glycoprotein) sulfatid antitela evaluacija senzomotorne neuropatije antitela prema prugastoj muskulaturi Wilsonova bolest HMBS, analiza gena β2-transferin optimizacija tretmana demencije pomoć u postavljanju dijagnoze frontotemporalne demencije, identifikacija osoba sa povećanim rizikom od frontotemporalne demencije, razlikovanje frontotemporalne demencije od drugih demencija pomoć u postavljanju dijagnoze frontotemporalne demencije, identifikacija osoba sa povećanim rizikom od frontotemporalne demencije, razlikovanje frontotemporalne demencije od drugih demencija frontotemporalna demencija, amiotrofična lateralna skleroza; presimptomatsko testiranje osoba sa porodičnom istorijom bolesti autoimuna progresivna demencija spinocerebralna ataksija tip 6 spinocerebralna ataksija tip 1 spinocerebralna ataksija tip 3 postavljanje dijagnoze hereditarne neuralgične amiotrofije postavljanje dijagnoze spinalne mišićne atrofije testiranje potencijalnih prenosilaca spinalne mišićne atrofije postavljanje dijagnoze spinobulbarne mišićne atrofije, presimptomatsko testiranje miozitis-specifično antitelo, javlja se u 5-10% slučajeva adultnog i juvenilnog miozitisa evaluacija perifernih neuropatija pomoć pri postavljanju dijagnoze perifernih neuropatija evaluacija senzomotorne neuropatije pomoć pri postavljanju dijagnoze timoma, naročito kod pacijenata kod kojih je mijastenija gravis počela pre 45. godine; skrining test za mijasteniju gravis, kod starijih pacijenata, naročito kada je test na AChRAt negativan; praćenje terapije timoma; praćenje terapije mijastenije gravis; praćenje komplikacija postavljanje dijagnoze Wilsonove bolesti postavljanje dijagnoze deficijencije hidroksimetilbilan sintetaze ili akutne intermitentne porfirije detekcija likvora u dugim telesnim tečnostima (rinoreja, otoreja), što smanjuje rizik od razvoja meningitisa

4 ONKOLOGIJA cirkulišuće tumorske ćelije (CTC) CA CHEK2, analiza gena TP53, analiza gena estrogeni: frakcionisani estron (E1) i estradiol (E2) HOXB13, analiza mutacije G84E minimalna rezidualna bolest, hronična limfocitna leukemija (HLL) FLT3, analiza mutacije akutna mijeloidna leukemija, sekvencioniranje naredne generacije NPM1 (nukleofosmin), analiza mutacije FGFR1 rearanžman (8p11.2) CALR, analiza mutacije JAK2, analiza mutacije V617F sa refleksnim testovima CARL, MPL IGH, analiza somatske hipermutacije CD20 na B-ćelijama imatinib-mesilat responsivni geni parovi teških i lakih lanaca imunoglobulina, IgA kapa i IgA lambda parovi teških i lakih lanaca imunoglobulina, IgG kapa i IgG lambda parovi teških i lakih lanaca imunoglobulina, IgM kapa i IgM lambda analiza monoklonskih proteina u urinu (elektroforeza, imunofiksacija) hematološke neoplazme, sekvencioniranje naredne generacije MYD88, analiza mutacije L265P monitoring pacijenata sa metastazama kancera dojke, prostate i kolorektalnog karcinoma rano predviđanje rekurencije karcinoma dojke nasledna predispozicija za kancer dojke ili Li-Fraumeni-like sindrom postavljanje dijagnoze Li Fraumeni sindroma ili Li Fraumeni-like sindroma, prediktivno testiranje članova porodice preuranjeni ili zakasneli pubertet, procena rizika od fraktura kostiju kod žena u menopauzi, praćenje antiestrogenske terapije (npr. inhibitroima aromataze), supstitucija u menopauzi, hipogonadizam, praćenje razvoja folikula, feminizacija, ginekomastija, estrogenprodukujući tumori kod žena procena da li je kancer prostate nastao usled mutacije G84E na genu HOXB13, procena rizika za razvoj kancera prostate kod članova porodice utvrđivanje prisustva ili odsustva minimalne rezidualne bolesti kod obolelih od hronične limfocitne leukemije prognoza kod akutne mijeloidne leukemije analiza 19 gena: evaluacija AML u trenutku postavljanja dijagnoze, kao pomoć pri klasifikaciji i prognozi; kod relapsa AMLodređivanje da li je prisutan različiti profil genetskih mutacija prognostički indikator za pacijente sa tek postavljenom dijagnozom AML sa normalnim kariotipom i bez FLT3 mutacija procena da li je mijeloproliferativni sindrom rezistentan na hemioterapiju razlikovanje reaktivne trombocitoze i/ili leukocitoze od mijeloproliferativne neoplazme pomoć pri razlikovanju reaktivne citoze i hroničnog mijeloproliferativnog poremećaja prognoza kod B-ćelijske hronične limfocitne leukemije evaluacija humoralnih imunodeficijencija, procena terapeutske deplecije B ćelija detekcija neoplastičnog klona kod mijeloidnih maligniteta, praćenje hromozomskih abnormalnosti i odgovora na terapiju kod pacijenata sa mijeloidnim malignitetima monoklonalne gamapatije monoklonalne gamapatije monoklonalne gamapatije praćenje pacijenata sa monoklonalnom gamapatijom analiza 35 gena: klasifikacija i prognoza, detekcija novih mutacija u slučaju relapsa postavljanje dijagnoze limfoplazmatičnog limfoma/waldenstromove makroglobulinemije

5 MLH1, analiza gena MLH1, analiza hipermetilacije MLH1 i MLH2, analiza gena MLH3, analiza gena, mutacije u svih 12 egzona MSH2, analiza gena MSH6, analiza gena PMS2, analiza gena MYH, analiza mutacija Y165C i G382D pepsinogen I neurotenzin pankreastatin pankreasni polipeptid leucin aminopeptidaza RET protoonkogen PTEN, analiza gena SDHB, analiza gena SDHC, analiza gena SDHD, analiza gena SDHB, SDHC, SDHC, panel gena homovanilična kiselina somatostatin postavljanje dijagnoze Lynch sindroma/naslednog nepolipoznog kolorektalnog kancera (povećan rizik za razvoj kancera endometrijuma), testiranje članova porodice evaluacija Lynch sindroma postavljanje dijagnoze Lynch sindroma/naslednog nepolipoznog kolorektalnog kancera (povećan rizik za razvoj kancera endometrijuma), testiranje članova porodice povećani rizik od naslednog kolorektalnog karicnoma postavljanje dijagnoze Lynch sindroma/naslednog nepolipoznog kolorektalnog kancera (povećan rizik za razvoj kancera endometrijuma), testiranje članova porodice postavljanje dijagnoze Lynch sindroma/naslednog nepolipoznog kolorektalnog kancera (povećan rizik za razvoj kancera endometrijuma), testiranje članova porodice postavljanje dijagnoze Lynch sindroma/naslednog nepolipoznog kolorektalnog kancera (povećan rizik za razvoj kancera endometrijuma), testiranje članova porodice određivanje da li je multipli kolorektalni adenom posledica bialelne MYH mutacije, prediktivno testiranje i procena rizika za članove porodice skrining gastričnog kancera stvaraju ga prvenstveno endokrine ćelije mukoze ileusa, povišena koncentracija javlja se kod nekih tumora neuroendokrini tumorski marker detekcija endokrinih tumora pankreasa, procena funkcije vagusa nakon obroka ili veštačke ishrane oboljenja i tumori jetre postavljanje dijagnoze multiple endokrine neoplazije tip A ili B, Hiršprungove bolesti ili sindroma kongenitalne centralne hipoventilacije, prediktivno testiranje za članove porodice postavljanje dijagnoze PTEN hamartom tumor sindroma pomoć pri postavljanju dijagnoze naslednog sindroma paraganglioma-feohromocitoma pomoć pri postavljanju dijagnoze naslednog sindroma paraganglioma-feohromocitoma pomoć pri postavljanju dijagnoze naslednog sindroma paraganglioma-feohromocitoma pomoć pri postavljanju dijagnoze naslednog sindroma paraganglioma-feohromocitoma skrining kateholamin-sekretujućih tumora, prećenje terapije neuroblastoma, skrining pacijenata sa mogućim urođenim greškama u metabolizmu kateholamina povišen kod dijabetes melitusa, VIP-oma, insulinoma, glukagonoma, gastrinoma slobodne masne kiseline evaluacija metaboličkog statusa kod osoba sa endokrinopatijama, detekcija feohromocitoma i glukagon-, tirotropin- i adrenokortikotropin-sekretujućih tumora, monitoring dijabetes melitusa i insulinske rezistencije antitela prema prugastoj muskulaturi pomoć pri postavljanju dijagnoze timoma, naročito kod pacijenata kod kojih je mijastenija gravis počela pre 45. godine; skrining test za mijasteniju gravis, kod starijih pacijenata, naročito kada je test na AChRAt negativan; praćenje terapije timoma; praćenje terapije mijastenije gravis; praćenje komplikacija UroVision detekcije karcinoma mokraćne bešike iz urina: praćenje rekurencije tumora kod pacijenata koji su prethodno imali karcinom urotela koji uključuje mokraćnu bešiku ili gornji urinarni trakt, evaluacija pacijenata sa hematurijom Faktor rasta fibroblasta 23 (FGF23) dijagnoza i praćenje onkogene osteomalacije, lokalizacija okultnih neoplazmi koje izazivaju onkogenu osteomalaciju, dijagnoza X- vezane hipofosfatemije, dijagnoza familijarne tumoralne kalcinoze sa hiperfosfatemijom, predviđanje odgovora na kalcitriol ili vitamin D kod pacijenata sa bubrežnom insufucujencijom vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) prognostički faktor kod karcinoma

6 terapeutska antitela, protočna citometrija osetljivost na 5-fluorouracil, genotipizacija paraneoplastična antitela detekcija površinskih antigena na malignim ćelijama koje su moguće terapeutske mete, odabir pacijenata za terapiju monoklonskim antitelima, praćenje odgovora na terapeutska antitela uočavanje pojedinaca sa povećanim rizikom od toksičnosti 5-fluorouracila evaluacija pacijenata sa subakutnim neurološkim simptomima nepoznate etiologije, naročito kada postoje faktori rizika za kancer; usmereno traženje kancera; istraživanje neuroloških simptoma koji su se javili tokom ili nakon hemioterapije; razlikovanje autoimunih neuropatija od neurotoksičnih efekata hemioterapije ISHRANA nutritivna analiza mleka majke / grelin hormon gladi indikan nastaje procesom truljenja proteina u GIT-u, ukazuje na nepravilnu razgradnju proteina u crevu, povišen kod brojnih poremećaja GIT-a β-karoten deficijencija ili prekomerni unos karotena nijacin (vitamin B3) / riboflavin (vitamin B2) evaluacija osoba sa znacima ariboflavinoze pantotenska kiselina (vitamin B6) / triptofan ispitivanje neadekvatnog unosa triptofana i praćenje dijetetskog režima fluoridi procena slučajnog unosa veće doze fluorida, praćenje terapije fluoridima ili varikonazolom β-laktoglobulin IgG IgG antitela na β-laktoglobulin, glavni protein surutke kravljeg i ovčijeg mleka CDT (ugljenim hidartima deficijentan transferin) indikator hronične zloupotrebe alkohola METABOLIZAM GLUKOZE GlycoMark slobodni insulin β-hidroksibutirat slobodne masne kiseline kontrola dijabetes melitusa, detekcija epizoda hiperglikemije koncentracija slobodnog (aktivnog) insulina kod pacijenata koji imaju anti-insulinska antitela najzastupljenije ketonsko telo; praćenje terapije ketoacidoze, praćenje gladovanja tokom 24 časa evaluacija metaboličkog statusa kod osoba sa endokrinopatijama, detekcija feohromocitoma i glukagon-, tirotropin- i adrenokortikotropinsekretujućih tumora, monitoring dijabetes melitusa i insulinske rezistencije

7 DERMATOLOGIJA IgG antitela na BP230 i BP180 (BPAG1 i BPAG2) antitela prema desmogleinu-1 i desmogleinu-3 FLG, analiza mutacije uroporfirinogen dekarboksilaza (UPG D) protoporfirini, frakcionisani antitela prema RNK polimerazi II STK11, analiza gena 2,3-dinor-11-beta-prostaglandin F2α KIT, analiza mutacije Asp816Val dijagnoza pemfigoida i njegovih varijanti postavljanje dijagnoze pemfigusa, praćenje terapije pemfigusa postavljanje dijagnoze ichtyosis vulgaris, procena rizika od komplikacija postavljanje dijagnoze porfirija cutanea tarda tip II i hepatoeritropoetske porfirije pomoć pri postavljanju dijagnoze eritropoetske protoporfirije ili dominantne protoporfirije evaluacija suspektne sistemske skleroze, koristi se zajedno sa anti-centomernim i Scl70 antitelima postavljanje dijagnoze Pentz-Jeghers sindroma skrining za poremećaje aktivacije mast ćelija uključujući sistemsku mastocitozu postavljanje dijagnoze sistemske mastocitoze METABOLIZAM KOSTIJU CASR, analiza gena estrogeni: frakcionisani estron (E1) i estradiol (E2) homeostaza kalcijuma preuranjeni ili zakasneli pubertet, procena rizka od fraktura kostiju kod žena u menopauzi, praćenje antiestrogenske terapije, supstitucija u menopauzi, hipogonadizam, praćenje razvoja folikula, feminizacija, ginekomastija, estrogen-produkujući tumori kod žena

8 GASTROENTEROLOGIJA žučne kiseline evaluacija funkcije jetre IgG antitela prema F-aktinu evaluacija autoimunog hepatitisa Fibro test-acti test fibroza jetre-skor, stadijum i interpretacija fibroze; skor, stepen i interpretacija nekroinflamacije Fibrospect II pomoć u razlikovanju odsustva/blage fibroze jetre i umerene/teške fibroze jetre kod pacijenata sa hepatitisom C (redukcija broja biopsija) Des-gama-karboksi-protrombin (DCP) procena rizika za razvoj hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata sa hroničnim bolestima jetre i procena rizika od rekurencije hepatocelularnog karcinoma nakon terapije IL 28B polimorfizam (RS ) predviđanje odgovora na pegilovani interferon i terapiju baziranu na ribavirinu, u lečenju virusnog hepatitisa C holecistokinin / estri holesterola postavljanje dijagnoze lecitin:holesterol-aciltransferaze, procena poremećaja metabolizma zbog holestaze ili bolesti jetre 5'-nukleotidaza marker holestaze leucin aminopeptidaza oboljenja i tumori jetre himotripsin u stolici evaluacija funkcije pankreasa CTRC, analiza gena identifikacija mutacija koje doprinose razvoju pankreatitisa, testiranje pojedinaca i članova porodice panel naslednog pankreatitisa, sekvencioniranje postavljanje dijagnoze naslednog pankreatitisa, identifikacija mutacija koje dovode do naslednog pankreatitisa, testiranje članova porodice PRSS1, analiza gena postavljanje dijagnoze naslednog pankreatitisa kod pacijenata sa hroničnim pankreatitisom, identifikacija mutacije za prediktivno i dijagnostičko testiranje članova porodice SPINK1, analiza gena identifikacija mutacija koje mogu da dovedu do pankreatitisa, prediktivno i dijagnostičko testiranje članova porodice makroamilaza / gastrični inhibitorni polipeptid (GIP) stimuliše B-ćelije pankreasa da luče insulin motilin ubrzava gastrično pražnjenje i motornu aktivnost kolona, sekrecija se povećava nakon masnog obroka neurotenzin stvaraju ga prvenstveno endokrine ćelije mukoze ileusa, povišene koncentracije daju vodenaste stolice, povišena koncentracija javlja se kod nekih tumora titar izoaglutinina, anti-a evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima titar izoaglutinina, anti-b evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima KIT, analiza mutacije Asp816Val postavljanje dijagnoze sistemske mastocitoze 2,3-dinor-11-beta-prostaglandin F2α skrining za poremećaje aktivacije mast ćelija uključujući sistemsku mastocitozu panel elektrolita i osmolarnosti, feces postavljanje dijagnoze nekih tipova dijareje, evaluacija slučajeva hronične dijareje

9 redukujuće supstance u fecesu IBD sgi RET protoonkogen sekretin SMAD4, analiza gena STK11, analiza gena Wilsonova bolest indikan HMBS, analiza gena uroporfirinogen dekarboksilaza (UPG D) PPOX, analiza gena protoporfirini, frakcionisani postavljanje dijagnoze intestinalne malapsorpcije kod dece, skrining dijareja usled deficijencije disaharidaze (npr. deficijencije laktaze) i malapsorpcije monosaharida razlikovanje inflamatornih i neinflamatornih bolesti creva, razlikovanje Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa postavljanje dijagnoze multiple endokrine neoplazije tip A ili B, Hiršprungove bolesti ili sindroma kongenitalne centralne hipoventilacije, prediktivno testiranje za članove porodice povišen kod Zollinger-Ellison sindroma i duodenalnog ulkusa, snižen kod perniciozne anemije i ahlorhidrije postavljanje dijagnoze juvenilne polipoze i nasledne hemoragijske teleangiektazije postavljanje dijagnoze Pentz-Jeghers sindroma postavljanje dijagnoze Wilsonove bolesti nastaje procesom truljenja proteina u GIT-u, ukazuje na nepravilnu razgradnju proteina u crevu, povišen kod brojnih poremećaja GIT-a postavljanje dijagnoze deficijencije hidroksimetilbilan sintetaze ili akutne intermitentne porfirije postavljanje dijagnoze porfirija cutanea tarda tip II i hepatoeritropoetske porfirije postavljanje dijagnoze porfirije variegate, identifikacija porodične mutacije pomoć pri postavljanju dijagnoze eritropoetske protoporfirije ili dominantne protoporfirije GINEKOLOGIJA feto-maternalna hemoragija profil fetalnih pluća estrogeni: frakcionisani estron (E1) i estradiol (E2) gonadotropin-oslobađajući hormon (GnRH) MLH1, analiza gena MLH1 i MLH2, analiza gena pregnenolon i 17- hidroksipregnenolon sindrom fragilnog X hromozoma, molekularna analiza procena zapremine krvi fetusa koja je prešla u cirkulaciju majke, za procenu potrebe za povećanjem doze Rh imunoglobulina procena sposobnosti fetalnih pluća da proizvode dovoljnu količinu surfaktanta (predviđanje verovatnoće za razvoj respiratornog distres sindroma) preuranjeni ili zakasneli pubertet, procena rizika od fraktura kostiju kod žena u menopauzi, praćenje antiestrogenske terapije (npr. inhibitorima aromataze), supstitucija u menopauzi, hipogonadizam, praćenje razvoja folikula, feminizacija, ginekomastija, estrogen-produkujući tumori kod žena stimuliše oslobađanje FSH i LH postavljanje dijagnoze Lynch sindroma (povećani rizik za kancer endometrijuma), testiranje članova porodice postavljanje dijagnoze Lynch sindroma (povećani rizik za kancer endometrijuma), testiranje članova porodice test za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, dijagnoza deficijencije 3βHSD i 17α-hidroksilaze, ženski hirzuitizam i infertilitet postavljanje dijagnoze sindroma fragilnog X hromozoma, sindroma tremora/ataksije fragilnog X, prevremene insuficijencije jajnika zbog ekspanzije FMR1 gena

10 IMUNOLOGIJA sve komponente komplementa / Raji Cell Immune Complex Assay, protočna citometrija panel 12 citokina IFN-γ IL-1a IL-1b IL-2 IL-2R, solubilni IL-4 IL-5 IL-6 IL-8 IL-10 leukotrijen E4 KIT, analiza mutacije Asp816Val N-metilhistamin 2,3-dinor-11-beta-prostaglandin F2α histonska autoantitela podklase IgA (ukupni IgA, IgA1, IgA2) TACI (transmembrane activator and CAML interactor), analiza gena CD20 na B-ćelijama manan-vezujući lektin (MBL) IgD titar izoaglutinina, anti-a titar izoaglutinina, anti-b NabFeron (IFNB-1) neutrališuća antitela kvantifikacija imunih kompleksa pomaže u proceni stadijuma mnogih autoimunih bolesti, hroničnih infekcija i maligniteta IL-1β, IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, TNF-α, IFN-γ evaluacija pacijenata suspektnih na mastocitozu postavljanje dijagnoze sistemske mastocitoze skrining i monitoring mastocitoze i poremećaja sistemske aktivacije mastocita (anafilaksa, teške sistemske alergijske reakcije), monitoring stanja u kojima se javlja sekundarna proliferacija i aktivacija mastocita (intersticijalni cistitis) skrining za poremećaje aktivacije mast ćelija uključujući sistemsku mastocitozu evaluacija pacijenata sa lekovima indukovanim lupusom evaluacija imune deficijencije kao posledice deficijencije IgA2, evaluacija pacijenata sa anafilaktičkim transfuzijskim reakcijama evaluacija uobičajenih varijabilnih imunodeficijencija, klinički simptomatskih IgA selektivnih deficijencija, limfoproliferativnih bolesti i autoimunih fenotipa povezanih sa uobičajenim varijabilnim imunodeficijencijama evaluacija humoralnih imunodeficijencija, procena terapeutske deplecije B ćelija utvrđivanje deficijencije MBL-povećana podložnost infekcijama procena statusa humoralnog imuniteta, promene koncentracija su marker promene veličine klona monoklonskih IgD plazma ćelija evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima detekcija antitela prema interferonu B1

11 Po (protein nula) antitela ova antitela se javljaju kod 46% obolelih od Menijerove bolesti, 40% obolelih od otoskleroze, 28% obolelih od progresivnog idiopatskog senzornoneuralnog gubitka sluha, 18% obolelih od iznenadnog gubitka sluha antitela prema kolagenu tipa II senzoneuralni gubitak sluha, iznenadni gubitak sluha, Menijerova bolest, relapsirajući polihondritis, reumatoidni artritis 68 kd (hsp-70) antitela prema antigenima unutrašnjeg uha, prisutna kod 70% osoba sa autoimunim gubitkom sluha, većina pacijenata dobro reaguje na tretman kortikosteroidima fosfatidilglicerol antitela IgG, IgM, IgA fosfatidilinozitol antitela IgG, IgM, IgA fosfatidilserin antitela IgG, IgM, IgA antitela prema trombocitima, protočna IgG, IgM, IgA citometrija antitela prema receptoru fosfolipaze razlikovanje primarne i sekundarne membranozne nefropatije A2 prostaglandin D2 / prostaglandin E2 / TGF-β / antitela prema 21-hidroksilazi praćenje adrenalne insuficijencije, predviđanje rizika od razvoja autoimune adrenalne insuficijencije NEFROLOGIJA oksalati panel hiperoksalurije GRHPR, analiza gena retinol-vezujući-protein tubularna reapsorpcija fosfata ARPKD antitela prema receptoru fosfolipaze A2 procena veličine pula oksalata u organizmu: enzimske deficijencije i bubrežna insuficijencija razlikovanje primarne i sekundarne hiperoksalurije, što doprinosi odabiru adekvatnog tretmana utvrđivanje naslednog poremećaja primarne hiperoksalurije (nastanak bubrežnog kamenca u detinjstvu ili tokom puberteta) procena oštećenja ili disfunkcije renalnih tubula, skrining drugih tubularnih abnormalnosti, detekcija hronične asimptomatske disfunkcije renalnih tubula procena reapsorpcije fosfata u patološkim stanjima povezanim sa hipofosfatemijom: boginje sa hipofosfatemijom, osteomalacija prouzrokovana tumorom, tumorska kalcinoza; doziranje nadoknada fosfata u teškim deficijencijama-praćenje tubularnog oporavka postavljanje dijagnoze autozomalne recesivne bolesti policističnih bubrega razlikovanje primarne i sekundarne membranozne nefropatije

12 KOAGULACIJA inhibitor faktora koagulacije II inhibitor faktora koagulacije V inhibitor faktora koagulacije VII inhibitor faktora koagulacije VIII inhibitor faktora koagulacije IX hemofilija B inhibitor faktora koagulacije X faktor koagulacije X, test aktivnosti hromogena praćenje oralne antikoagulantne terapije, naročito kod pacijenata sa lupus antikoagulansom i na terapiji argatrobanom inhibitor faktora koagulacije XI hemofilija A, F8 gen, inverznija introna 1 i 22, analiza testiranje muškaraca sa hemofilijom A, kada mutacija još nije identifikovana u porodici, utvrđivanje prenosilaca mutacije hemofilija B, F9 gen, skrining poznatih mutacija testiranje prenosilaca kada je mutacija poznata hemofilija B, F9 gen, skrining mutacija utvrđivanje mutacije koja je dovela do hemofilije B, testiranje prenosilaca kada mutacija nije poznata heparin kofaktor II sumnja na deficijenciju heparin kofaktora II, hiperkoaguabilna stanja ACVRL1 gen, poznata mutacija testiranje osoba koje imaju rizik od nasledne hemoragijske teleangiektazije ENG i ACVRL1, analiza gena pomoć pri postavljanju dijagnoze nasledne hemoragijske teleangiektazije ENG i ACVRL1, analiza velikih delecija/duplikacija pomoć pri postavljanju dijagnoze nasledne hemoragijske teleangiektazije, tip 1 i 2 ENG gen, poznata mutacija testiranje pojedinaca koji imaju povećan rizik za poznatu mutaciju ENG gena (nasledna hemoragijska teleangiektazija) SMAD4, analiza gena postavljanje dijagnoze juvenilne polipoze i nasledne hemoragijske teleangiektazije kompleks trombin-antitrombin / trombopoetin /

13 ENDOKRINOLOGIJA CASR, analiza gena COMT (katehol-o-metiltransferaza), genotipizacija estrogeni: frakcionisani estron (E1) i estradiol (E2) gonadotropin-oslobađajući hormon (GnRH) vezujući protein hormona rasta (GHBP) hormon rasta-oslobađajući protein (GH-RH) melatonin somatostatin slobodne masne kiseline tiroglobulin, masena spektroskopija TSI (tiroid-stimulišući imunoglobulin) antitela prema 21-hidroksilazi kortikosteron pregnenolon i 17- hidroksipregnenolon pregnenolon homovanilična kiselina gonadotropin-oslobađajući hormon (GnRH) homeostaza kalcijuma procena metabolizma estrogena preuranjeni ili zakasneli pubertet, procena rizika od fraktura kostiju kod žena u menopauzi, praćenje antiestrogenske terapije (npr. inhibitorima aromataze), supstitucija u menopauzi, hipogonadizam, praćenje razvoja folikula, feminizacija, ginekomastija, estrogen-produkujući tumori kod žena stimuliše oslobađanje FSH i LH / / poremećaji spavanja i budnosti povišen kod dijabetes melitusa, VIP-oma, insulinoma, glukagonoma, gastrinoma evaluacija metaboličkog statusa kod osoba sa endokrinopatijama, detekcija feohromocitoma i glukagon-, tirotropin- i adrenokortikotropin-sekretujućih tumora, monitoring dijabetes melitusa i insulinske rezistencije tačno određivanje serumskog tiroglobulina kod pacijenata koji imaju anti-tg antitela ili heterofilna antitela; razlikovanje tihog tiroiditisa od Gravesove bolesti / praćenje adrenalne insuficijencije, predviđanje rizika od razvoja autoimune adrenalne insuficijencije postavljanje dijagnoze deficijencije 11-hidroksilaze, evaluacija kongenitalne adrenalne hiperplazije test za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, dijagnoza deficijencije 3βHSD i 17α-hidroksilaze, ženski hirzuitizam i infertilitet test za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, dijagnoza deficijencije 3βHSD i 17α-hidroksilaze skrining kateholamin-sekretujućih tumora, prećenje terapije neuroblastoma, skrining pacijenata sa mogućim urođenim greškama u metabolizmu kateholamina stimuliše oslobađanje FSH i LH

14 METABOLIZAM LEKOVA CYP3A5, genotip CYP1A2, genotip CYP2C19, genotip CYP2C9, genotip CYP2D6, analiza kompletne kaskade CYP3A4, genotip HLA-B 1502 genotip HLA-B 5701 genotip HLA-B 5801 genotip OPRM1 genotip (opioidni receptor Mu1) IL 28B polimorfizam (RS ) NAT2 (N-acetiltransferaza 2) gen, sekvencioniranje infliksimab tiocijanat TPMT (tiopurin-metiltransferaza), genotipizacija tiopurin-metiltransferaza DPYD (dihidropirimidin dehidrogenaza), analiza gena UGT1A1 (glukuronozil transferaza 1A1), sekvencioniranje UGT1A1 (UDP-glukuronozil transferaza 1A1), genotip TA ponovaka osetljivost na varfarin, genotip, sekvencioniranje varfarin 11-dehidro-tromboksan B2 histonska autoantitela optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP3A5 optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP1A2 optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP2C19 (npr. klopidogrel) optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP2C9 (osim varfarina) optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP2D6 (npr. tamoksifen, tramadol, kodein) optimizacija tretmana lekovima koji se metabolišu preko CYP3A4 (npr. atorvastatin, simvastatin, lovastatin) preosetljivost na karbamazepin, fenitoin, lamotrigin (rizik za razvoj Stiven-Džonsovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize) preosetljivost na abakavir preosetljivost na alopurinol predviđanje efikasnosti naltreksona u terapiji alkoholizma predviđanje odgovora na pegilovani interferon i terapiju baziranu na ribavirinu, u lečenju virusnog hepatitisa C identifikacija osoba kojima je potrebno prilagođavanje režima doziranja izonijazida kvantifikacija i evaluacija gubitka odgovora na infliksimab (antitela prema infliksimabu) praćenje toksičnosti nitroprusida predviđanje moguće toksičnosti tiopurinskih lekova (6-merkaptopurin, 6-tioguanin i azatioprin) predviđanje moguće toksičnosti tiopurinskih lekova (6-merkaptopurin, 6-tioguanin i azatioprin) deficijencija dihidropirimidin dehidrogenaze, identifikacija osoba koje imaju povećan rizik od toksičnosti pri primeni 5- fluorouracila utvrđivanje preosetljivosti na irinotekan utvrđivanje preosetljivosti na irinotekan identifikacija pacijenata kojima je potrebno prilagođavanje doze varfarina: pacijenti kojima je ranije propisivan i kojima su potrebne višestruke izmene doze da bi se održao željeni INR, pacijenti koji su doživeli trombozu ili krvarenje tokom terapije varfarinom, pacijenti kojima se varfarin prvi put propisuje praćenje pacijenata čiji INR ne odgovara propisanoj dozi varfarina, naročito u slučajevima kada postoji sumnja u pridržavanje postojećoj terapiji utvrđivanje da li pacijent može da ima koristi od terapije aspirinom, određivanje rizika od koronarne bolesti i moždanog udara, određivanje efikasnosti antitrombocitne terapije evaluacija pacijenata sa lekovima indukovanim lupusom

15 HEMATOLOGIJA fibrinogen antigen (RID) titar izoaglutinina, anti-a titar izoaglutinina, anti-b specijalna tipizacija antigena eritrocita evaluacija talasemija i hemoglobinopatija glukoza-6-fosfat izomeraza (GPI) glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PD) nestabilni hemoglobim evaluacija nasledne sferocitoze evaluacija enzima eritrocita evaluacija hemolitičke anemije nepoznatog porekla VHL, analiza gena kapacitet vezivanja vitamina B12 autoantitela prema granulocitima JAK2, egzon 12 i detekcija drugih mutacija (osim V617F) JAK2, V617F mutacija MPL, egzon 10, detekcija mutacije imunofenotipizacija leukemije/limfoma, protočna citometrija lizozim (muramidaza) somatske mutacije TP53 heparin-pf4 (HIT) antitela razlikovanje kongenitalnih i stečenih defekata fibrinogena, evaluacija afibrinogenemije, hipofibrinogenemije i disfibrinogenemije evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima evaluacija moguće hipogamaglobulinemije, istraživanje moguće infekcije valjkastim crvima dokaz specifičnosti aloantitela, moguće specifičnosti antitela postavljanje dijagnoze talasemije evaluacija osoba sa hroničnom hemolizom evaluacija osoba sa hemolitičkom anemijom evaluacija kongenitalne hemolitičke anemije istraživanje mogućeg poremećaja membrane eritrocita evaluacija pacijenata sa defektima u metabolizmu eritrocita ili hemolitičkom anemijom / postavljanje dijagnoze Hippel-Lindau bolesti i VHL-uslovljene nasledne eritrocitoze određivanje nezasićenog kapaciteta vezivanja vitamina B12 febrilne nehemolitičke transfuzijske reakcije, detekcija autoimunske neutropenije razlikovanje reaktivne citoze i hronične mijeloproliferativne bolesti (naročito u slučaju da postoji policitemija) razlikovanje reaktivne citoze i hronične mijeloproliferativne bolesti razlikovanje reaktivne citoze od mijeloproliferativne neoplazme evaluacija limfocitoze nepoznate etiologije, identifikacije B- i T- ćelijskih limfoproliferativnih poremećaja, razlikovanje ALL i AML, određivanje podtipova ALL, razlikovanje reaktivne limfocitoze i limfoidne hiperplazije od malignog limfoma, razlikovanje malignog limfoma i akutne leukemije... procena značajnog povećanja pula granulocita ili monocita kod granulocitnih ili monocitnih leukemija i mijeloproliferativnih bolesti, praćenje terapije u slučaju hronične granulocitne ili hronične monocitne leukemije evaluacija hronične limfocitne leukemije (TP53 ukazuje na brzu progresiju i nepovoljan ishod) evaluacija moguće heparin indukovane trombocitopenije

16 površinski glikoproteini trombocita, protočna citometrija pirimidin 5'-nukleotidaza trombopoetin / CHIC2 delecija KIT, analiza mutacije Asp816Val 2,3-dinor-11-beta-prostaglandin F2α uroporfirinogen dekarboksilaza (UPG D) FECH (ferohelataza), analiza gena protoporfirini, frakcionisani profil fenotipa B-ćelija CD20 na B-ćelijama identifikacija smanjenja ekspresije GPIIb i GPIIIa (Glanzmann trombastenija), GPIX i GPIb-α (Bernard-Soulier sindrom), GPVI (deficijencija receptora kolagena), GPIa (deficijencija receptora kolagena) praćanje pacijenata sa perzistentnom retikulocitozom hipereozinofilni sindrom i sistemska mastocitoza postavljanje dijagnoze sistemske mastocitoze skrining za poremećaje aktivacije mast ćelija uključujući sistemsku mastocitozu postavljanje dijagnoze porfirija cutanea tarda tip II i hepatoeritropoetske porfirije potvrda dijagnoze eritropoetske protoporfirije pomoć pri postavljanju dijagnoze eritropoetske protoporfirije ili dominantne protoporfirije procena imunodeficijencije i imunokompetencije evaluacija humoralnih imunodeficijencija, procena terapeutske deplecije B ćelija

17 GENETSKI POREMEĆAJI CDKN1C, analiza gena CFTRZ, analiza gena Porodično testiranje, chromosomal microarray (CMA) mitohondrijalni genom Beckwith-Wiedemann sindrom, IMAGE sindrom identifikacija mutacije kod obolelih od cistične fibroze, identifikacija mutacija kod atipičnih formi cistične fibroze detekcija promene broja ponovaka- određivanje šablona nasleđivanja, utvrđivanje uzroka i predviđanje mogućih pobačaja, višestruke anomalije ploda sveobuhvatna analiza mitohondrijalnog genoma Cri-du-chat (5p15.2) dijagnoza Cri-du-chat sindroma i detekcija rearanžmana koji obuhvataju 5p15.2 Miotonična distrofija tip 1, PCR dijagnoza miotonične distrofije tip 1 Miotonična distrofija tip 2, PCR dijagnoza miotonične distrofije tip 2 DMD gen, velike delecije i duplikacije Fabrijeva bolest, genetska analiza testiranje mutacije Marfanov sindrom (FBN1), poznata mutacija FBN1, sekvencioniranje gena FBN1, parcijalno sekvencioniranje gena Marfanov sindrom i srodni poremećaji, multigenetski panel FGA, analiza gena LYZ (lizozim), analiza gena TTR (transeritrin), analiza gena GSN (gelsolin), analiza gena sindrom fragilnog X hromozoma, molekularna analiza Fridrihova ataksija, analiza ekspanzije ponovaka, nepoznata mutacija Fridrihova ataksija, frataksin dijagnoza Dišenove i Bekerove mišićne distrofije, razlikovanje Dišenove i Bekerove mišićne distrofije, utvrđivanje prenosilaca potvrda dijagnoze Fabrijeve bolesti i testiranje prenosilaca testiranje jedne ili više mutacija koje su već identifikovane u porodici testiranje pojedinaca koji imaju povećan rizik za poznatu FBN1 mutaciju pomoć pri postavljanju dijagnoze Marfanovog sindroma, aneurizme i disekcije ascedentne aorte pomoć pri postavljanju dijagnoze neonatalnog Marfanovog sindroma genetska evaluacija osoba sa ličnom ili porodičnom istorijom koja ukazuje na Marfanov sindrom i srodne poremećaje, povećava verovatnoću izbora adekvatnog tretmana potvrda dijagnoze familijarne visceralne amiloidoze uslovljene mutacijom FGA gena potvrda dijagnoze familijarne visceralne amiloidoze uslovljene mutacijom LYZ gena potvrda dijagnoze familijarne amiloidoze uslovljene mutacijom TTR gena postavljanje dijagnoze amiloidoze V postavljanje dijagnoze sindroma fragilnog X hromozoma, sindroma tremora/ataksije fragilnog X, prevremene insuficijencije jajnika zbog ekspanzije FMR1 gena postavljanje dijagnoze Fridrihove ataksije postavljanje dijagnoze Fridrihove ataksije, praćenje koncentracija frataksina kod osoba sa dijagnozom Fridrihove ataksije

18 Gaučerova bolest, analiza gena Gaučerova bolest, analiza mutacija β-glukozidaza izovaleril-coa-dehidrogenaza (IVD), analiza mutacije A282V analiza poznatog 45X mozaicizma MECP2, analiza gena MEFV, analiza gena methemoglobin-reduktaza metilmalonska kiselina metilmalonska acidurija i homocistinurija, tip cbic, analiza gena metilmalonska acidurija i homocistinurija, tip cbid, analiza gena MFN2 gen, sekvencioniranje Miller-Dieker sindrom, delecija 17p13.3 Niemann-Pickova bolest, tip A i B, analiza gena Niemann-Pickova bolest, tip A i B, analiza mutacija Niemann-Pickova bolest, tip C, analiza gena oksisteroli skrining oligosaharidoza / fosfolipidi Prader-Willi/Angelman sindrom, molekularna analiza UBE3A, analiza gena pregnenolon i 17- hidroksipregnenolon pregnenolon polioli KRAS, poznata mutacija (Noonanov sindrom) postavljanje dijagnoze Gaučerove bolesti, utvrđivanje prenosilaca postavljanje dijagnoze Gaučerove bolesti postavljanje dijagnoze Gaucherove bolesti postavljanje dijagnoze i prognoza izovalerijske acidemije detekcija mozaicizma polnog hromozoma kod osoba sa 45X kariotipom postavljanje dijagnoze Retovog sindroma postavljanje dijagnoze porodične mediteranske groznice potvrda deficijencije methemoglobin-reduktaze (methemoglobinemija) postavljanje dijagnoze metilmalonske acidemije, evaluacija uzroka deficijencije vitamina B12- nekoliko studija utvrdilo da određivanje metilmalonske kiseline može da bude pouzdaniji marker deficijencije vitamina B12 nego direktno određivanje vitamina B12 postavljanje dijagnoze metilmalonske acidurije i homocistinurije tipa cbic, razlikovanje tipova cbic, cbid i cbif, skrining prenosilaca postavljanje dijagnoze metilmalonske acidurije i homocistinurije tipa cbid, razlikovanje tipova cbic, cbid i cbif, skrining prenosilaca periferne neuropatije, moždani udar postavljanje dijagnoze Miller-Dieker sindroma, LIS1-uslovljena lizencefalija, detektovanje rearanžmana koji obuhvataju 17p13.3 postavljanje dijagnoze Niemann-Pickove bolesti, skrining prenosilaca testiranje potencijalnih prenosilaca, potvrda dijagnoze Niemann-Pickove bolesti postavljanje dijagnoze Niemann-Pickove bolesti, skrining prenosilaca, sekvencioniranje NPC1 i NPC2 gena evaluacija moguće dijagnoze Niemann-Pickove bolesti tipa A, B i C; praćenje pacijenata sa dijagnozom Niemann-Pickove bolesti test izbora za postavljanje dijagnoze deficijencije lecitin:holesterol-aciltransferaze postavljanje dijagnoze Prader-Willi/Angelman sindroma postavljanje dijagnoze Angelmanovog sindroma kod pacijenata čiji su testovi metilacije bili negativni test za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, dijagnoza deficijencije 3βHSD i 17α-hidroksilaze, ženski hirzuitizam i infertilitet test za kongenitalnu adrenalnu hiperplaziju, dijagnoza deficijencije 3βHSD i 17α-hidroksilaze postavljanje dijagnoze deficijencije transaldolaze ili deficijencije riboza-5-fosfat izomeraze za osobe koje imaju rizik za određenu KRAS mutaciju

19 KRAS, sekvencioniranje Noonanov sindrom i povezana oboljenja, multigenetski panel PTPN11, poznata mutacija PTPN11, sekvencioniranje RAF1 gen, poznata mutacija RAF1 gen, sekvencioniranje SOS1, sekvencioniranje SOS1, poznata mutacija PTPN22 genotip panel purina i pirimidina RET protoonkogen SHOX DNA DxTM skrining Smith-Lemli-Opitz sindroma steroli HEXA, analiza gena HEXA, analiza mutacije heksaminidaza A (MUGS) heksaminidaza A i ukupne hekasaminidaze TGFBR1, sekvencioniranje TGFBR1, poznata mutacija TGFBR2, sekvencioniranje TGFBR2, poznata mutacija TNFRSF1A, analiza gena TP53, analiza gena tripeptidil-transferaza 1 (TPP1) i palmitoil-protein tioesteraza 1 (PPT1) nasledne konjugovane hiperbilirubinemije UGT1A1 (UDP-glukuronozil transferaza 1A1), sekvencioniranje postavljanje dijagnoze Noonovog sindroma, kardiofaciokutanog sindroma, Costello sindroma i sličnih stanja postavljanje dijagnoze Noonovog sindroma i povezanih oboljenja testiranje osoba koje imaju rizik od Noonovog sindroma postavljanje dijagnoze Noonovog sindroma i LEOPARD sindroma testiranje članova porodice koji imaju rizik od nasleđivanja poznate RAF1 mutacije; pomoć pri postavljanju dijagnoze Noonovog sindroma, hipertrofične kardiomiopatije, LEOPARD sindroma pomoć pri postavljanju dijagnoze Noonovog sindroma, hipertrofične kardiomiopatije, LEOPARD sindroma pomoć pri postavljanju dijagnoze Noonovog sindroma i gingivalne fibromatoze testiranje mutacije koja je identifikovana kod člana porodice identifikacija osoba sa dijagnozom reumatoidnog artritisa koje imaju povećan rizik za razvijanje teže forme bolesti evaluacija i monitoring pacijenata sa simptomima poremećaja metabolizma purina i pirimidina postavljanje dijagnoze multiple endokrine neoplazije tip A ili B, Hiršprungove bolesti ili sindroma kongenitalne centralne hipoventilacije, prediktivno testiranje za članove porodice utvrđivanje razloga za zaostajanje u razvoju potvrda deficijencije 7-dehidroholesterol reduktaze postavljanje dijagnoze moguće dezmosteroloze i sitosterolemije postavljanje dijagnoze Tay-Sachsove bolesti, testiranje prenosilaca testiranje prenosilaca, potvrda dijagnoze kod suspektnih slučajeva postavljanje dijagnoze Tay-Sachsove bolesti, varijanta B1 postavljanje dijagnoze i utvrđivanje prenosilaca Tay-Sachsove bolesti pomoć pri postavljanju dijagnoze Loeys-Dietz sindroma, Marfanovog sindroma, Marfan-like sindroma, porodične aneurizme torakalne arterije ili Shprintzen-Goldberg sindroma testiranje pojedinaca pod rizikom za poznatu TGFBR1 mutaciju pomoć pri postavljanju dijagnoze Loeys-Dietz sindroma, Marfanovog sindroma, Marfan-like sindroma, porodične aneurizme torakalne arterije ili Shprintzen-Goldberg sindroma testiranje pojedinaca pod rizikom za poznatu TGFBR2 mutaciju postavljanje dijagnoze TRAPS sindroma (tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome) postavljanje dijagnoze Li Fraumeni sindroma ili Li Fraumeni-like sindroma, prediktivno testiranje članova porodice postavljanje dijagnoze neuronalne ceroidne lipofuscinoze (NCL), pomoć pri razlikovanju infantilne i kasne infantilne NCL razlikovanje Dubin-Johnson i Rotor sindroma hiperbilirubinemija: potvrda dijagnoze Gilbertovog ili Crigler Najjar sindroma, testiranje potencijalnih prenosilaca

20 UGT1A1 (UDP-glukuronozil testiranje osoba koje imaju rizik od mutacije UGT1A1, kad je ona već utvrđena kod člana porodice transferaza 1A1), poznata mutacija uniparentalna dizomija evaluacija pacijenata sa mozaicizmom, placentalnim mozaicizmom ili Robertsonovim translokacijama; evaluacija pacijenata sa karakteristikama koje su povezane sa uniparentalnom dizomijom (Russell-Silver sindrom); utvrđivanje mehanizma bolesti kod osoba sa retkim autozomalnim recesivnim bolestima 7q11.23 delecija postavljanje dijagnoze Williams sindroma, detekcija rearanžmana koji obuhvataju 7q11.23 koji nisu demonstrirani konvencionalnom citogenetikom Wilsonova bolest postavljanje dijagnoze Wilsonove bolesti 4p16.3 delecija postavljanje dijagnoze Wolf-Hirschom sindroma, detekcija rearanžmana koji nisu detektovani konvencionalnom citogenetikom ABCD1 (X-vezana postavljanje dijagnoze X-vezane adrenoleukodistrofije adrenoleukodistrofija), analiza gena mikrodeleciije hromozoma Y, evaluacija muškaraca sa azoospermijom, teškom oligozoospermijom i neobjašnjenim faktorom infertiliteta molekularna detekcija 1p36.3 sindrom delecije postavljanje dijagnoze sindroma delecije 1p36, detekcija rearanžmana koji obuhvataju 1p36.3 koji nisu demonstrirani konvencionalnom citogenetikom 22q11.2 delecija/duplikacija postavljanje dijagnoze delecije/duplikacije 22q, detekcija rearanžmana koji obuhvataju 22q11.2 ili 22q11.3 koji nisu demonstrirani konvencionalnom citogenetikom ARPKD postavljanje dijagnoze autozomalne recesivne bolesti policističnih bubrega transferin deficijentan ugljenim hidratima ugljeni hidrati u urinu holestanol estri holesterola cistična fibroza, analiza 23 mutacije 11-deoksikortizol CYP21A2 (21-hidroksilaza), analiza gena kortikosteron protoporfirini, frakcionisani CPOX, analiza gena uroporfirinogen dekarboksilaza (UPG D) PPOX, analiza gena skrining kongenitalnih poremećaja glikozilacije postavljanje dijagnoze poremećaja sa povećanom ekskrecijom fruktoze, glukoze, galaktoze postavljanje dijagnoze cerebrotendinalne ksantomatoze postavljanje dijagnoze lecitin:holesterol-aciltransferaze, procena poremećaja metabolizma zbog holestaze ili bolesti jetre identifikacija mutacije, testiranje članova porodice postavljanje dijagnoze kongenitalne adrenalne hiperplazije postavljanje dijagnoze i skrining prenosilaca kongenitalne adrenalne hiperplazije sa deficijencijom 21-hidroksilaze, analiza mutacija postavljanje dijagnoze deficijencije 11-hidroksilaze, evaluacija kongenitalne adrenalne hiperplazije pomoć pri postavljanju dijagnoze eritropoetske protoporfirije ili dominantne protoporfirije postavljanje dijagnoze nasledne koproporfirije postavljanje dijagnoze porfirija cutanea tarda tip II i hepatoeritropoetske porfirije postavljanje dijagnoze porfirije variegate, identifikacija porodične mutacije MTHFRA C677T, analiza koronarna arterijska bolest, akutni infarkt miokarda, periferna vaskularna arterijska bolest, moždani udar, venska tromboembolija, povišeni bazalni mutacije nivo homocisteina MTHFRA 1298C, analiza koronarna arterijska bolest, akutni infarkt miokarda, periferna vaskularna arterijska bolest, moždani udar, venska tromboembolija, povišeni bazalni mutacije nivo homocisteina 5-metiltetrahidrofolat /

21 panel poremećaja kreatinina N-acetilgalaktozamin-6- sulfataza β-galaktozidaza MLYCD, analiza gena acil dehidrogenaza srednjeg lanca lizofosfatidilholin lizozomalna kisela lipaza GALC, analiza gena profl masnih kiselina (C8-C28) profil esencijalnih masnih kiselina profil masnih kiselinamitohondrije profil masnih kiselinaperoksizomi piperkolična kiselina HMBS, analiza gena homovanilična kiselina galaktoza galaktoza-1-fosfat uridiltransferaza galaktozemija, panel 14 mutacija GALT, analiza gena GNPTAB1, analiza gena TACI (transmembrane activator and CAML interactor), poznata mutacija Kalmanov sindrom, delecija Xp22.3 evaluacija pacijenata sa suspektnim urođenim greškama metabolizma kreatinina pomoć pri postavljanju dijagnoze Morquio A bolesti postavljanje dijagnoze GM1 gangliozidoze, Morquio B bolesti, galaktozidoze postavljanje dijagnoze deficijencije malonil-coa (greška u metabolizmu masnih kiselina), skrining prenosilaca postavljanje dijagnoze deficijencije acil-coa-dehidrogenaze srednjeg lanca skrining osoba sa sniženim HDL-holesterolom da bi se ispitala potencijalna hipoalfalipoproteinemija evaluacija pacijenata sa kliničkom slikom koja sugeriše deficijenciju lizozomalne kisele lipaze postavljanje dijagnoze Krabbe bolesti, testiranje prenosilaca praćenje tretmana mitohondrijalnih i peroksizmalnih poremećaja, praćenje tretmana deficijencije esencijalnih masnih kiselina evaluacija unosa i apsorpcije esencijalnih masnih kiselina i identifikacija deficijencija defekti u mitohondrijalnoj oksidaciji masnih kiselina peroksizmalni poremećaji diferencijacija između poremećaja biogeneze peroksizoma (npr. Zellweger sindrom) i poremećaja sa gubitkom 1 funkcije peroksizoma postavljanje dijagnoze deficijencije hidroksimetilbilan sintetaze ili akutne intermitentne porfirije skrining kateholamin-sekretujućih tumora, prećenje terapije neuroblastoma, skrining pacijenata sa mogućim urođenim greškama u metabolizmu kateholamina postavljanje dijagnoze galaktozemije postavljanje dijagnoze deficijencije galaktoza-1-fosfat uridiltransferaze identifikacija mutacije identifikacija mutacije kod obolelih od galaktozemije, a negativni su za uobičajene mutacije koje izazivaju galaktozemiju postavljanje dijagnoze ili utvrđivanje prenosilaca mukolipidoze II α/β i mukolipidoze III α/β identifikacija prisustva TACI mutacije kada je ona već identifikovana kod člana porodice postavljanje dijagnoze Kalmanovog sindroma

Usluge koje se rade na lični zahtev

Usluge koje se rade na lični zahtev Usluge koje se rade na lični zahtev Redni broj Naziv usluge 1 Uzorkovanje krvi (venepunkcija) 2 Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje) 3 Specijalistički pregled prvi 4 Specijalistički pregled kontrolni 5

Διαβάστε περισσότερα

Cenovnik zdravstvenih usluga na lični zahtev

Cenovnik zdravstvenih usluga na lični zahtev Institut za transfuziju krvi Srbije Br.1/9/1.5 Beograd, 24.12.2015. Cenovnik zdravstvenih usluga na lični zahtev Redni 1 1-000026 Uzorkovanje krvi (venepunkcija) 120,00 2 1-000018 Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)

Διαβάστε περισσότερα

Sindrom policističnih ovarija (PCOS)

Sindrom policističnih ovarija (PCOS) Poremećaji na nivou tube Poremećaji na nivou cerviksa Poremećaji na nivou uterusa Psihosocijalni faktori Uzroci neplodnosti kod žena Ovarijalni ili hormonalni faktori Metabolička oboljenja Tireoideja Jetra

Διαβάστε περισσότερα

KATALOG IVD PROIZVODA

KATALOG IVD PROIZVODA KATALOG IVD PROIZVODA 2011-2012 INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE - INEP Banatska 31b 11080 Beograd - Zemun Srbija Tel: (+381 11) 2619 252, 2618 696, 2199 949 Fax: (+381 11) 2618 724 www.inep.co.rs

Διαβάστε περισσότερα

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB MERNA NESIGURNOST BEO-LAB Ispitivani parametar Jedinica mere 1. Urea 2. Kreatinin µmol/l Merna nesigurnost L1: ± 0.20 7,05 L2: ±0,69 21,78 L1: ± 4,0 L2: ± 26,5 Za Koncentraciju analita do- 108 387 L1:

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Hormoni ženskog reproduktivnog sistema

Hormoni ženskog reproduktivnog sistema Hormoni ženskog reproduktivnog sistema INHIBINI ZREO FOLIKUL ADENOHIPOFIZA MATURACIJA FOLIKULA FSH LH GnRH LH OVARIJUM FSH Regulacija aktivnosti endokrine funkcije gonada ESTROGENI PROGESTERON KORPUS

Διαβάστε περισσότερα

Delotvornost aktivnih biljnih principa trenutna dostignuća

Delotvornost aktivnih biljnih principa trenutna dostignuća Kontinuirana edukacija farmaceuta 6. novembar 2010. Hotel Continental, Beograd odobrenje ZSS B-297 (juli 2010.) Delotvornost aktivnih biljnih principa trenutna dostignuća Prof. dr Nenad Ugrešić, Farmaceutski

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze PRIMARNE VEZE hemijske veze među atomima SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze - Slabije od primarnih - Elektrostatičkog karaktera - Imaju veliki uticaj na svojstva supstanci: - agregatno stanje - temperatura

Διαβάστε περισσότερα

Imunofluorescencija. vizualizacija molekula protutijela obilježenih fluorokromom vezanih za antigene na stanicama ili tkivnim preparatima

Imunofluorescencija. vizualizacija molekula protutijela obilježenih fluorokromom vezanih za antigene na stanicama ili tkivnim preparatima Imunofluorescencija 1944. - Robert Coons protutijela se mogu označiti molekulama koje imaju sposobnost fluorescencije fluorokromi - apsorbiraju svjetlost jedna valne duljine (ekscitacija), a emitiraju

Διαβάστε περισσότερα

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare Za mnoge reakcije vrijedi Arrheniusova jednadžba, koja opisuje vezu koeficijenta brzine reakcije i temperature: K = Ae Ea/(RT ). - T termodinamička temperatura (u K), - R = 8, 3145 J K 1 mol 1 opća plinska

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

ENDOKRINA FUNKCIJA GASTROINTESTINALNOG SISTEMA: GASTROINTESTINALNI HORMONI

ENDOKRINA FUNKCIJA GASTROINTESTINALNOG SISTEMA: GASTROINTESTINALNI HORMONI ENDOKRINA FUNKCIJA GASTROINTESTINALNOG SISTEMA: GASTROINTESTINALNI HORMONI KOMPONENTE DIGESTIVNOG SISTEMA HISTOLOŠKA GRAĐA DIGESTIVNOG SISTEMA tunika seroza sloj longitudinalne muskulature sloj cirkularne

Διαβάστε περισσότερα

Izbor statističkih testova Ana-Maria Šimundić

Izbor statističkih testova Ana-Maria Šimundić Izbor statističkih testova Ana-Maria Šimundić Klinički zavod za kemiju Klinička jedinica za medicinsku biokemiju s analitičkom toksikologijom KBC Sestre milosrdnice Izbor statističkog testa Tajna dobrog

Διαβάστε περισσότερα

Aminokiseline. Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina 22.12.2014

Aminokiseline. Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina 22.12.2014 Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina Predavanja iz opšte biohemije Školska 2014/2015. godina Aminokiseline 1 Metabolizam aminokiselina Proteini iz

Διαβάστε περισσότερα

Autoriteti. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) American Diabetes Association (ADA) Srbija: Nacionalni vodič

Autoriteti. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) American Diabetes Association (ADA) Srbija: Nacionalni vodič Autoriteti Svetska zdravstvena organizacija (SZO) American Diabetes Association (ADA) Srbija: Nacionalni vodič 1 Klasifikacija DM Tip 1 dijabetesa Tip 2 dijabetesa Drugi specifični tipovi dijabetesa Gestacijiski

Διαβάστε περισσότερα

CENTRALNI LABORATORIJ

CENTRALNI LABORATORIJ CENTRALNI LABORATORIJ I.ODVZEM IN POŠILJANJE VZORCEV 1 KAPILARNI ODVZEM KRVI DA DA 30min/15min 2 ODVZEM FECESA DA NE 30min/15min 3 ODVZEM URINA DA DA 30min/15min 4 POŠILJANJE BIOLOŠKIH VZORCEV ( EKSPEDIT)

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET PODGORICA KATEDRA ZA BIOHEMIJU LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MALIGNE NEOPLAZME

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET PODGORICA KATEDRA ZA BIOHEMIJU LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MALIGNE NEOPLAZME UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET PODGORICA KATEDRA ZA BIOHEMIJU LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MALIGNE NEOPLAZME MALIGNA NEOPLAZMA Maligna neoplazija definiše se kao poremećaj rasta čija je najbitnija

Διαβάστε περισσότερα

Implementacija HE4 i ROMA indeksa u Klinici za tumore Centru za maligne bolesti KBCSM

Implementacija HE4 i ROMA indeksa u Klinici za tumore Centru za maligne bolesti KBCSM Implementacija HE4 i ROMA indeksa u Klinici za tumore Centru za maligne bolesti KBCSM Dr.sc. Ljiljana Mayer, spec.med.biokemije Zagreb, 18. ožujka 2017. Klinika za tumore Centar za maligne bolesti, KBCSM

Διαβάστε περισσότερα

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Klinika za nefrologiju, KC Niš. Branka Mitić

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Klinika za nefrologiju, KC Niš. Branka Mitić Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Klinika za nefrologiju, KC Niš Nebubrežne b posledice nefrotskog sindrom ndroma Branka Mitić Nefrotski sindrom nije konačna dijagnoza. To znači da "nešto nije u

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

TEČAJ: NOVOSTI U ENDOKRINOLOŠKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI

TEČAJ: NOVOSTI U ENDOKRINOLOŠKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI TEČAJ: NOVOSTI U ENDOKRINOLOŠKOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI TEST PROVJERE ZNANJA Zagreb, 05.12.2015. NAPOMENA: Točni odgovori označeni su crvenim slovima. 1. Na indikaciju liječnika ginekologa u trudnice

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MONOKLONSKIH GAMAPATIJA Monoklonski imunoglobulin Plazma stanica Antitijelo B limf. Monoklonske gamapatije: mogu biti beni

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MONOKLONSKIH GAMAPATIJA Monoklonski imunoglobulin Plazma stanica Antitijelo B limf. Monoklonske gamapatije: mogu biti beni LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MONOKLONSKIH GAMAPATIJA - 2014 Danica Matišić LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA MONOKLONSKIH GAMAPATIJA Monoklonski imunoglobulin Plazma stanica Antitijelo B limf. Monoklonske gamapatije:

Διαβάστε περισσότερα

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI 21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori - dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

KLINIČKE KE MANIFESTACIJE BOLESTI JETRE

KLINIČKE KE MANIFESTACIJE BOLESTI JETRE KLINIČKE KE MANIFESTACIJE BOLESTI JETRE Žutica (ikterus) Portalna hipertenzija Hepatična encefalopatija Hepatorenalni sindrom Poremećen metabolizam lekova Poremećaji metabolizma nutrijenata Oboljenja hemostaze

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Sunce, vitamin D i koža. Lidija Kandolf Sekulović Klinika za kožne i polne bolesti VMA

Sunce, vitamin D i koža. Lidija Kandolf Sekulović Klinika za kožne i polne bolesti VMA Sunce, vitamin D i koža Lidija Kandolf Sekulović Klinika za kožne i polne bolesti VMA Vitamin D u fokusu Metabolizam vitamina D Nove uloge vitamina D Vitamin D i kancer Vitamin D i autoimunske bolesti

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE Dobro došli na... Konstruisanje GRANIČNI I KRITIČNI NAPON slajd 2 Kritični naponi Izazivaju kritične promene oblika Delovi ne mogu ispravno da vrše funkciju Izazivaju plastične deformacije Može doći i

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTOLERANCIJA I AUTOIMUNOST

AUTOTOLERANCIJA I AUTOIMUNOST AUTOTOLERANCIJA I AUTOIMUNOST Mehanizmi uspostavljanja autotolerancije centralna negativna selekcija periferna intrinsic faktori extrisic faktori Mehanizmi nastanka autoimunski bolesti genetska predispozicija

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

Alergije (dijagnostika)

Alergije (dijagnostika) Banja Luka - Braće Mažar i Majke Marije bb Tel./Fax (051) 232-380 info@konzilijum.com NAZIV Alergije (dijagnostika) (f77) IgE-RAST Beta-Lactoglobulin (Mleko) ## 45,20 KM (f78) IgG-RAST-Kazein ## 42,94

Διαβάστε περισσότερα

HORMONSKA REGULACIJA METABOLIZMA

HORMONSKA REGULACIJA METABOLIZMA HORMONSKA REGULACIJA METABOLIZMA HORMONSKA REGULACIJA METABOLIZMA - Definicija - Bazalni metabolizam - Faktori od uticaja: METABOLIZAM - Zastupljenost skeletnih mišića u ukupnoj telesnoj masi - Uzrast

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

idući radni dan iza 12h Hematologija Retikulociti* Diferencijalna krvna slika* DKS REDOVNA

idući radni dan iza 12h Hematologija Retikulociti* Diferencijalna krvna slika* DKS REDOVNA Popis pretraga * pretrage akreditirane prema normi HRN EN ISO 15189 Krvna slika* KKS Diferencijalna krvna slika* DKS Hematologija Retikulociti* Rtc Puna krv Koagulacija Opća biokemija Sedimentacija eritrocita

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

Kiselo bazni indikatori

Kiselo bazni indikatori Kiselo bazni indikatori Slabe kiseline ili baze koje imaju različite boje nejonizovanog i jonizovanog oblika u rastvoru Primer: slaba kiselina HIn(aq) H + (aq) + In (aq) nejonizovani oblik jonizovani oblik

Διαβάστε περισσότερα

Alergije (dijagnostika)

Alergije (dijagnostika) http://www.konzilijum.rs info@konzilijum.rs Ažurirano: 09.05.2017 Svetog Save 28a, Beograd, Vračar Gramšijeva 1a, Beograd, Novi Beograd Gandijeva 106 v, Beograd, Novi Beograd Požeška 80, Beograd, Banovo

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Dvanaesti praktikum iz Analize 1 Dvaaesti praktikum iz Aalize Zlatko Lazovi 20. decembar 206.. Dokazati da fukcija f = 5 l tg + 5 ima bar jedu realu ulu. Ree e. Oblast defiisaosti fukcije je D f = k Z da postoji ula fukcije a 0, π 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-2009 Αριθµ. 2084 Η ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΗΣ ΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Endokrini pankreas-insulin i glukagon. Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici

Endokrini pankreas-insulin i glukagon. Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici Endokrini pankreas-insulin i glukagon Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici Hormoni pankreasa Langerhansova ostrvca A (α): glukagon B (β): insulin D (δ): somatostatin F

Διαβάστε περισσότερα

Elementi spektralne teorije matrica

Elementi spektralne teorije matrica Elementi spektralne teorije matrica Neka je X konačno dimenzionalan vektorski prostor nad poljem K i neka je A : X X linearni operator. Definicija. Skalar λ K i nenula vektor u X se nazivaju sopstvena

Διαβάστε περισσότερα

VODA ELEKTROLITI I ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA...

VODA ELEKTROLITI I ACIDO-BAZNA RAVNOTEŽA... SADRŽAJ UVOD 1 1. BIOHEMIJA ĆELIJE... 1-1 1.1 UVOD... 1-2 1.2 ĆELIJA KAO OSNOVNA ŽIVA JEDINICA TELA... 1-2 1.3 VANĆELIJSKA TEČNOST UNUTRAŠNJA OKOLINA... 1-2 1.4 BIOELEMENTI I BIOMOLEKULI... 1-3 1.5 ĆELIJA

Διαβάστε περισσότερα

Doc. Dr Radomir Naumović. Klinika za nefrologiju, KCS Medicinski fakultet u Beogradu

Doc. Dr Radomir Naumović. Klinika za nefrologiju, KCS Medicinski fakultet u Beogradu Doc. Dr Radomir Naumović Klinika za nefrologiju, KCS Medicinski fakultet u Beogradu Transplantacija bubrega Terapija izbora Najbolje preţivljavanje Najbolji kvalitet ţivota Naj ekonomičnija Tolerancija

Διαβάστε περισσότερα

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta. auchyjev teorem Neka je f-ja f (z) analitička u jednostruko (prosto) povezanoj oblasti G, i neka je zatvorena kontura koja čitava leži u toj oblasti. Tada je f (z)dz = 0. Postoji više dokaza ovog teorema,

Διαβάστε περισσότερα

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА

ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА ТЕМПЕРАТУРА СВЕЖЕГ БЕТОНА empertur sežeg beton menj se tokom remen i zisi od ećeg broj utijnih prmetr: Početne temperture mešine (n izsku iz mešie), emperture sredine, opote hidrtije ement, Rzmene topote

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Rezistencija na insulin - definicije

Rezistencija na insulin - definicije Laboratorijsko ispitivanje osetljivosti/rezistencije na insulin Rezistencija na insulin - definicije Stanje smanjene osetljivosti ciljnih tkiva na normalne koncentracije insulina u cirkulaciji Smanjeno

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

Lista svih analiza prikazanih po grupama i cenovnik.

Lista svih analiza prikazanih po grupama i cenovnik. Novi Sad, Cara Dušana 11 Lista svih analiza prikazanih po grupama i cenovnik. Ažurirano: 14. nov 2016. Sve informacije o eventualnim izmenama cena i vršenja analiza mogu se dobiti u laboratoriji i pozivom

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Obrada signala

Obrada signala Obrada signala 1 18.1.17. Greška kvantizacije Pretpostavka je da greška kvantizacije ima uniformnu raspodelu 7 6 5 4 -X m p x 1,, za x druge vrednosti x 3 x X m 1 X m = 3 x Greška kvantizacije x x x p

Διαβάστε περισσότερα

METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA

METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET DEPARTMAN ZA A VETERINARSKU MEDICINU PREDMET: PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA IOLOGIJA VEŽBA 14. PATOFIZIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA METABOLIZMA UGLJENIH HIDRATA

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva Riješei zadaci: Nizovi realih brojeva Nizovi, aritmetički iz, geometrijski iz Fukciju a : N R azivamo beskoači) iz realih brojeva i ozačavamo s a 1, a,..., a,... ili a ), pri čemu je a = a). Aritmetički

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

4. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer VITAMINI VITAMINI RASTVORLJIVI U LIPIDIMA VITAMIN A (RETINOL)

4. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer VITAMINI VITAMINI RASTVORLJIVI U LIPIDIMA VITAMIN A (RETINOL) VITAMII VITAMII Složena organska jedinjenja koja služe za regulisanje hemijskih procesa u organizmu. Unose se putem hrane iz razloga što ih čovek ne može sintetisati. aziv potiče od latinskih reči vita

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

CILJNA MESTA DEJSTVA LEKOVA

CILJNA MESTA DEJSTVA LEKOVA FARMACEUTSKA HEMIJA 1 CILJNA MESTA DEJSTVA LEKVA Predavač: Prof. dr Slavica Erić Ciljna mesta dejstva leka CILJNA MESTA NA MLEKULARNM NIVU: lipidi (lipidi ćelijske membrane) ugljeni hidrati (obeleživači

Διαβάστε περισσότερα

Alergije (dijagnostika)

Alergije (dijagnostika) http://www.konzilijum.rs info@konzilijum.rs Ažurirano: 08.06.2015 Svetog Save 28a Gramšijeva 1a Gandijeva 106 v Požeška 80 Višegradska 25 Kralja Aleksandra Obrenovića 56., Mladenovac Milorada Zakića 43,

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Neka od pitanja za početak... TUMORSKI MARKERI. Primeri iz brošura proizvođača reagenasa. Prof. dr Svetlana Ignjatović

Neka od pitanja za početak... TUMORSKI MARKERI. Primeri iz brošura proizvođača reagenasa. Prof. dr Svetlana Ignjatović Neka od pitanja za početak... TUMORSKI MARKERI Prof. dr Svetlana Ignjatović Kako nastaje kancer? Šta su tumorski markeri? Koje su poželjne karakteristike tumorskih markera? Na koji se način koriste tumorski

Διαβάστε περισσότερα

TEŠKA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA

TEŠKA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA TEŠKA KOMBINOVANA IMUNODEFICIJENCIJA Brošura je namenjena pacijentima i njihovim porodicama i ne može da zameni savete i predloge za lečenje kliničkog imunologa 1 Teška kombinovana imunodeficijencija (Severe

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

OncoNext TM Risk-Oncoscreening

OncoNext TM Risk-Oncoscreening OncoNext TM Risk-Oncoscreening Το OncoNext TM Risk-Oncoscreening, επιτρέπει μία πολλαπλή γενετική ανάλυση που έχει στόχο την αξιολόγηση της προδιάθεσης για διάφορους τύπους κληρονομικών καρκίνων, όπως:

Διαβάστε περισσότερα

Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti. Molekularne bioznanosti. Molekularne bioznanosti

Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti. Molekularne bioznanosti. Molekularne bioznanosti Analiza brojčanih podataka Nora Nikolac Klinički zavod za kemiju KB Sestre milosrdnice Kolegij: Počela biostatistike Statistička hipoteza postupak testiranja 1. postavljanje hipoteze: H 0, H 1 2. odabir

Διαβάστε περισσότερα

MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2019.

MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2019. CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2019. MODUL 1-1 BIOKEMIJSKE PRETRAGE Glukoza Ukupni bilirubin

Διαβάστε περισσότερα

HFE MUTATIONS AND TRANSFERRIN C1/C2 POLYMORPHISM AMONG CROATIAN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOAFFECTIVE DISORDER

HFE MUTATIONS AND TRANSFERRIN C1/C2 POLYMORPHISM AMONG CROATIAN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOAFFECTIVE DISORDER HFE MUTACIJE I C1/C2 POLIMORFIZAM GENA ZA TRANSFERIN U HRVATSKIH BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM HFE MUTATIONS AND TRANSFERRIN C1/C2 POLYMORPHISM AMONG CROATIAN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA

Διαβάστε περισσότερα

LAB NEWS. Poštovane koleginice i kolege,

LAB NEWS. Poštovane koleginice i kolege, LAB NEWS U OVOM BROJU: Tromboza dubokih vena (TDV) Dipl. ph-med biohemičar» str. 2 Dijagnostički klinički model za TDV Wells i saradnici Dipl. ph-med biohemičar» str. 3 D-dimer - klinički značaj u dijagnostici

Διαβάστε περισσότερα

Mašinsko učenje. Regresija.

Mašinsko učenje. Regresija. Mašinsko učenje. Regresija. Danijela Petrović May 17, 2016 Uvod Problem predviđanja vrednosti neprekidnog atributa neke instance na osnovu vrednosti njenih drugih atributa. Uvod Problem predviđanja vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Periodičke izmjenične veličine

Periodičke izmjenične veličine EHNČK FAKULE SVEUČLŠA U RJEC Zavod za elekroenergeiku Sudij: Preddiploski sručni sudij elekroehnike Kolegij: Osnove elekroehnike Nosielj kolegija: Branka Dobraš Periodičke izjenične veličine Osnove elekroehnike

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti 4. Stabla Teorijski uvod Teorijski uvod Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Definicija 5.7.1. Stablo je povezan graf bez kontura. Primer 5.7.1. Sva stabla

Διαβάστε περισσότερα

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA Imenovanje aromatskih ugljikovodika benzen metilbenzen (toluen) 1,2-dimetilbenzen (o-ksilen) 1,3-dimetilbenzen (m-ksilen) 1,4-dimetilbenzen (p-ksilen) fenilna grupa 2-fenilheptan

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit VARIJANTA A

Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit VARIJANTA A Osnove elektrotehnike I popravni parcijalni ispit 1..014. VARIJANTA A Prezime i ime: Broj indeksa: Profesorov prvi postulat: Što se ne može pročitati, ne može se ni ocijeniti. A C 1.1. Tri naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα