ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ"

Transcript

1 ΓΤΠΝΟΙΑ ΚΤΑΝΧΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ

2

3 ΓΤΠΝΟΙΑ Οξηζκόο Τπνθεηκεληθό αίζζεκα δπζρέξεηαο ζηελ αλαπλνή Πεξηγξάθεηαη σο: Κνπηαζηηθή αλαπλνή Αδπλακία εθηέιεζεο πιήξνπο αλαπλνήο Αλάγθε θαηαβνιήο κεγαιύηεξεο αλαπλεπζηηθήο πξνζπάζεηαο

4 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ 1. Διαηησκέλε πλεπκνληθή δηαηαζηκόηεηα Αύμεζε δηακέζνπ πλεπκνληθνύ ηζηνύ (πλεπκνληθή ίλσζε) Αύμεζε εμσαγγεηαθνύ πλεπκνληθνύ πγξνύ (πλεπκνληθό νίδεκα, πλεπκνλία) 2. Αύμεζε ησλ αληηζηάζεσλ ησλ αεξνθόξσλ νδώλ ΥΑΠ Bξνγρηθό άζζκα Aξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Βξνρόζπαζκνο: θύξηνο κεραληζκόο αύμεζεο αληίζηαζεο αεξνθόξσλ νδώλ

5 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ 3. Δλεξγνπνίεζε εηδηθώλ ππνδνρέσλ ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο, πξνθαιεί δηέγεξζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θέληξνπ θαη νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ αεξηζκνύ 4. Μείσζε ηεο δηαηαζηκόηεηαο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο Κπθνζθνιίσζε Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα Μεγάιε ππεδσθνηηθή ζπιινγή Αζθίηεο ππό ηάζε, Πξνρσξεκέλε εγθπκνζύλε Παρπζαξθία

6 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ 6. Παξεκπόδηζε ηνπ έξγνπ ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ Νεπξνκπτθέο παζήζεηο 7. Αύμεζε ηνπ αεξηζκνύ ιόγσ απμεκέλεο θαηαλάισζεο νμπγόλνπ Ππξεηόο Τπεξζπξενεηδηζκόο 8. Γηέγεξζε ηνπ θέληξνπ ηεο αλαπλνήο αλεμάξηεηα από ηελ θαηαλάισζε νμπγόλνπ Μεηαβνιηθή νμέσζε

7 ΔΙΓΗ ΓΤΠΝΟΙΑ Α. ΓΤΠΝΟΙΑ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ Β. ΓΤΠΝΟΙΑ ΗΡΔΜΙΑ Ο βαζκόο πξνζπάζεηαο πνπ πξνθαιεί δύζπλνηα απνηειεί κέηξν βαξύηεηαο ηνπ ζπκπηώκαηνο

8 ΓΤΠΝΟΙΑ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ Αίηηα 1. Ννζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο α. ΥΑΠ (ζπρλόηεξν αίηην δύζπλνηαο) Με ηνλ όξν απηό αλαθέξνληαη νη θαηαζηάζεηο ρξόληαο παξεκπόδηζεο ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο Κπξίσο Υξόληα βξνγρίηηδα Πλεπκνληθό εκθύζεκα

9 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΙΑ Υξόληα βξνγρίηηδα Yπεξβνιηθή παξαγσγή ηξαρεηνβξνγρηθήο βιέλλαο, πνπ πξνθαιεί βήρα θαη απόρξεκςε, δηαξθείαο 3 ή πεξηζζνηέξσλ κελώλ γηα 2 ή πεξηζζόηεξα ζπλερόκελα ρξόληα (θιηληθόο νξηζκόο) Δκθύζεκα Καηαζηξνθή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θπςειίδσλ κε απνηέιεζκα κεγάιε παγίδεπζε αέξα, ππεξδηάηαζε θαη ζρεκαηηζκό αεξσδώλ θύζηεσλ, ζε ζπλδπαζκό κε απώζεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ αγγεηαθνύ δηθηύνπ

10 Ννζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο β. Γηάρπηα παξεγρπκαηηθά πλεπκνληθά λνζήκαηα: Λνηκώδε (κηθξόβηα, παξάζηηα, ηνί, κύθεηεο, ζαξθνείδσζε, θπκαηίσζε) Πεξηβαληνινγηθά (πλεπκνλνθνληώζεηο) Μεηαβνιηθά (νπξαηκία, λόζνο Gaucher) Aλνζνινγηθά (λ. θνιιαγόλνπ) Νενπιάζκαηα (βξνγρνθπςειηδηθό, ιεπραηκία ιέκθσκα) Άιια (αηκνζηδήξσζε, νηθνγελήο ηδηνπαζήο πλεπκνληθή ίλσζε, θάξκαθα, πλεπκνληθή κηθξνιηζίαζε)

11 Ννζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο Πξνέρνλ ζύκπησκα Γύζπλνηα Έρεη ύπνπιε εηζβνιή ρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα Δίλαη εμειηθηηθή

12 Ννζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο γ. Νενπιάζκαηα πλεπκόλσλ δ. Παζήζεηο κεζνζσξαθίνπ ε. Τπεδσθνηηθέο ζπιινγέο ζη. Παζήζεηο ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο (θπθνζθνιίσζε, αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα, κπαζζέλεηα θιπ)

13 2. ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ α. Καξδηαθή αλεπάξθεηα Η δύζπλνηα κπνξεί λα εθδεισζεί σο: 1. Γύζπλνηα πξνζπαζείαο 2. Γύζπλνηα θαηαθιίζεσο ή νξζόπλνηα 3. Νπθηεξηλή παξνμπζκηθε δύζπλνηα ή θαξδηαθό άζζκα 4. Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα 5. Αλαπλνή cheyne-stokes

14 ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ β. ηέλσζε Μηηξνεηδνύο γ. Υξόληα πλεπκνληθή θαξδία δ. πγγελείο θαξδηνπάζεηεο κε δηαθπγή πξνο ηα αξηζηεξά ε. Νόζνη πλεπκνληθώλ αγγείσλ (ζξνκβνεκβνιηθή πλεπκνληθή λόζνο, ηδηνπαζήο πλεπκνληθή ππέξηαζε, ζηέλσζε πλεπκνληθήο αξηεξίαο, πεξηθαξδηαθόο επηπσκαηηζκόο)

15 ΑΛΛΑ ΑΙΣΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ Αλαηκία Παρπζαξθία ύλδξνκν pickwick Κύεζε Αζθίηεο ππό ηάζε

16 ΓΤΠΝΟΙΑ ΗΡΔΜΙΑ Αίηηα α. Απόθξαμε αλσηέξσλ αεξαγσγώλ 1. νμεία ιαξπγγίηηδα 2. θαξθίλνο ιάξπγγα 3. μέλα ζώκαηα 4. ηξαπκαηηθέο θαθώζεηο 5. όγθνη ζπξενεηδνύο, ζύκνπ, αλσηέξνπ κεζνζσξαθίνπ, κεζνζσξαθίηηδα

17 ΓΤΠΝΟΙΑ ΗΡΔΜΙΑ β. Παξνμπζκηθή δύζπλνηα Βξνγρηθό άζζκα (εηζβάιεη νμέσο, έρεη εθπλεπζηηθό ραξαθηήξα θαη ππνηξνπηάδεη) Αλεπάξθεηα αξηζηεξήο θνηιίαο ηέλσζε Μηηξνεηδνύο Μαδηθή πλεπκνληθή εκβνιή

18 β. Παξνμπζκηθή δύζπλνηα Απηόκαηνο ή ηξαπκαηηθόο πλεπκνζώξαθαο Άγρνο Γηαηαξαρή παληθνύ Ννζήκαηα αλαπλεπζηηθνύ θαη θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην Γειεηεξίαζε κε CΟ, νηλόπλεπκα, θάξκαθα θ.ι.π Παζήζεηο θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (εγθεθαιηθή αηκνξξαγία)

19 ΚΤΑΝΧΗ Οξηζκόο Δίλαη ε θπαλή ή θπαλέξπζξε ρξνηά ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγόλσλ Οθείιεηαη ζηελ παξνπζία απμεκέλεο πνζόηεηαο αλαρζείζεο αηκνζθαηξίλεο (κε ζπλδεδεκέλεο κε νμπγόλν) ζηα κηθξά επηθαλεηαθά αγγεία, όηαλ ε αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο είλαη θπζηνινγηθή ή απμεκέλε

20 ΚΤΑΝΧΗ Δίλαη έθδειε ζε πεξηνρέο ηνπ δέξκαηνο όπνπ ε επηδεξκίδα είλαη ιεπηή (ρείιε, όλπρεο, πηεξύγηα απηηώλ, ξίλα) Δμαξηάηαη: Από ην πάρνο ηνπ δέξκαηνο Σε ρξσζηηθή ηνπ δέξκαηνο Σε θαηάζηαζε ησλ ηξηρνεηδώλ Άζθεζε πίεζεο ζε θπαλσηηθή πεξηνρή δέξκαηνο εμαθαλίδεη ηελ θπάλσζε, ελώ ε πίεζε ζε πεξηνρή κε ελαπόζεζε ρξσζηηθήο δελ κεηαβάιιεη ηε ρξνηά (ςεπδνθπάλσζε)

21 ΚΤΑΝΧΗ Δκθαλίδεηαη όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο αλαρζείζεο αηκνζθαηξίλεο ζε απόιπηε ηηκή, ζην αξηεξηαθό αίκα ή ζην αίκα ησλ ηξηρνεηδώλ κηαο πεξηνρήο είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε από 5g/dl ηελ αλαηκία δελ εκθαλίδεηαη θπάλσζε, ελώ ζηελ πνιπθπηηαξαηκία εκθαληδεηαη επθνιόηεξα αθόκα θαη κε κηθξή ειάηησζε ηνπ πνζνζηνύ θνξεζκνύ ηεο Hb κε O2

22 ΚΤΑΝΧΗ Γηαθξίλεηαη ζε Κεληξηθή Πεξηθεξηθή ε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλππάξρνπλ θαη νη δύν ηύπνη (νμύ πλεπκνληθό νίδεκα, shock)

23 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ ή Θεξκή θπάλσζε Παξαηεξείηαη όηαλ ην πνζνζηό θνξεζκνύ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζην αξηεξηαθό αίκα ειαηησζεί θάησ ηνπ 75% πλνδεύεηαη από αληηδξαζηηθή εξπζξνθπηηάξσζε Δληνπίδεηαη ζηνπο βιελλνγόλνπο ησλ ρεηιέσλ ηεο γιώζζαο θαη ηνπ ζηόκαηνο

24 4. Παζνινγηθέο αηκνζθαηξίλεο (κεζαηκνζθαηξίλε, ζεηναηκνζθαηξίλε) ΑΙΣΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ 1. Διάηησζε κεξηθήο ηάζεο νμπγόλνπ αλαπλεόκελνπ αέξα 2. Διαηησκέλε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία -Τπναεξηζκόο θπςειηδηθνύ ρώξνπ -Γηαηαξαρή δηαρύζεσο ησλ αεξίσλ 3. Αλάκημε αξηεξηαθνύ κε θιεβηθό αίκα -πγγελείο θαξδηνπάζεηεο -Αξηεξηνθιεβώδεηο ελδνπλεπκνληθέο αλαζηνκώζεηο

25 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ Κιηληθή δηάθξηζε ηεο θεληξηθήο θπάλσζεο πνπ νθείιεηαη ζε πλεπκνληθά αίηηα, από εθείλε πνπ νθείιεηαη ζε δηαθπγή αίκαηνο από ηηο δεμηέο θνηιόηεηεο πξνο ηηο αξηζηεξέο γίλεηαη κε ρνξήγεζε νμπγόλνπ 100% ε πλεπκνληθέο παζήζεηο ε θπάλσζε ππνρσξεί κε ηε ρνξήγεζε νμπγόλνπ Γελ ππνρσξεί όηαλ νθείιεηαη ζε πξόζκημε θιεβηθνύ κε αξηεξηαθό αίκα, ζηε κεζαηκνζθαηξηλαηκία θαη ηελ ζεηναηκνζθαηξηλαηκία

26 ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ ή Φπρξή θπάλσζε Πξόθεηηαη γηα ειάηησζε ηνπ θνξεζκνύ ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο κε νμπγόλν κόλν κέζα ζηα πεξηθεξηθά ηξηρνεηδή Δίλαη απνηέιεζκα: Βξαδείαο θπθινθνξίαο από ρακειή θαξδηαθή παξνρή ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο νμπγόλνπ ηνπηθά από ηνπο ηζηνύο Σν αξηεξηαθό αίκα έρεη θπζηνινγηθό θνξεζκό νμπγόλνπ

27 ΑΙΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ 1. Διαηησκέλε θαξδηαθή παξνρή -ηέλσζε Μηηξνεηδνύο -πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα 2. Έθζεζε ζε ςύρνο (αγγεηνζύζπαζε) 3. Αξηεξηαθή θαη θιεβηθή παξαθώιπζε ηεο θπθινθνξίαο 4. Φαηλόκελν Raynaud (εκθαλίδεηαη ζηε θάζε ζπαζκνύ ησλ θιεβώλ θαη ππνρσξεί κεηά ηε ιύζε ηνπ

28 ΓΙΑΚΡΙΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΗ ΚΤΑΝΧΗ -Η πεξηθεξηθή θπάλσζε εκθαλίδεηαη εθιεθηηθά ζηα πεξηθεξηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηα νπνία είλαη θαη ςπρξά ιόγσ αγγεηνζύζπαζεο (αθξνθπάλσζε), ελώ νη βιελλνγόλνη είλαη θπζηνινγηθνί -Η θεληξηθή θπάλσζε είλαη γεληθεπκέλε. -Παξαηεξείηαη θαη ζε θεληξηθά ζεκεία (γιώζζα, βιελλνγόλνο ζηόκαηνο θαη έζσ επηθάλεηα ρεηιέσλ), ελώ ηα άθξα είλαη ζεξκά ιόγσ ππεξθηλεηηθήο θπθινθνξίαο - Δάλ δελ είλαη δπλαηό λα γίλεη θιηληθά ε δηάθξηζε πξνζδηνξίδεηαη ν θνξεζκόο ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο ζε νμπγόλν ν νπνίνο ζηελ θεληξηθή θπάλσζε είλαη ρακειόο ελώ ζηελ πεξηθεξηθή είλαη θπζηνινγηθόο

29 AΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ Χο αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα νξίδεηαη ε αδπλακία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο λα δηαηεξήζεη κεξηθή πίεζε αξηεξηαθνύ νμπγόλνπ ζε έλα επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 60mmHg (Pa02<60mmHg) πλεπώο ηα θξηηήξηα είλαη εξγαζηεξηαθά, αλ θαη ππάξρνπλ θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ ππνμπγνλαηκία ή θαη ηελ ππεξθαπλία

30 ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ Γηαθξίλεηαη ζε Τπνμαηκηθή ή ηύπνπ I Τπεξθαπληθή ή ηύπνπ II

31 ΣΤΠΟ Ι Υαξαθηεξίδεηαη από ζνβαξή ππνμπγνλαηκία (pao2<60mmhg) κε θπζηνινγηθά επίπεδα paco2 Οθείιεηαη ζε παζήζεηο πνπ πξνθαινύλ πιήξσζε ησλ θπςειίδσλ από πγξό Από αύμεζε ηεο πηέζεσο ζηα ελδνπλεπκνληθά ηξηρνεηδή (θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα) Από αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ ελδνζειίνπ ησλ θπςειίδσλ (κε θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα)

32 Με θαξδηνγελέο πλεπκνληθό νίδεκα ή ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο (ARDS) Αίηηα Λνηκώμεηο (ζεςαηκία, πλεπκνλία ) Δηζόξκεζε πγξώλ (εκέζκαηα, ζαιαζζηλό λεξό) Δηζπλνή ηνμηθώλ νπζηώλ(ο2 ζε πςειή ππθλόηεηα, θαπλόο, ακκσλία) Γειεηεξίαζε κε θάξκαθα (ζαιηθπιηθά, βαξβηηνπξηθά, εξσίλε) Αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο( ΓΔΠ κεηάγγηζε κεγάιεο πνζόηεηνο αίκαηνο) Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (νμεία παγθξεαηίηηο, νπξαηκία, δειήηεξίαζε κε paraquat)

33 Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηύπνπi Η ζνβαξή ππνμπγνλαηκία πξνθαιείηαη επεηδή ην θιεβηθό αίκα δηέξρεηαη από ηα ηξηρνεηδή ηνπ πλεύκνλνο ρσξίο λα νμπγνλσζεί αθελόο θαη αθεηέξνπ επεηδή ε ζπγθέληξσζε πγξνύ ζην δηάκεζν ρώξν απμάλεη ηελ αθακςία ηνπ πλεύκνλνο, ε νπνία πξνζζέηεη επηπιένλ έξγν ζηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία

34 ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΤΠΟΤ ΙΙ (Τπεξθαπληθή) Υαξαθηεξίδεηαη από ππνμαηκία (PaO₂ 60mmHg) θαη ππεξθαπλία (PaCO 45mmHg) Οθείιεηαη ζε δηαηαξαρέο αεξηζκνύ, π.ρ. θπςειηδηθό ππναεξηζκό, πνπ νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ PaCO₂ θαη ζε ειάηησζε ηνπ PaO₂.

35 AITIA ANAΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΤΠΟΤΙΙ 1. Διάηησζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ εξεζίζκαηνο -Καηάρξεζε ππλσηηθώλ, θαηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ -Βιάβεο ζην εγθεθαιηθό ζηέιερνο 2. Γηαηαξαρέο ηεο λεπξνκπη θήο ζπλεξγαζίαο. -ύλδξνκν Guillain Barre -Μπαζζέλεηα Gravis -Πνιπκπνζίηηδα -Νόζν ηνπ αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ θηλεηηθνύ λεπξώλνο

36 ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΤΠΟΤ ΙΙ (ζπλέρεηα) 3.Παζήζεηο πνπ απμάλνπλ ην έξγν ηεο αλαπλνήο 4.Αύμεζε ηεο αληηζηάζεσο ησλ αεξαγσγώλ (ζηέλσζε ηξαρείαο, κηθξώλ θαη κεγάισλ βξόρσλ) 5.Αύμεζε ηεο ειαζηηθήο αληηζηάζεσο ησλ πλεπκόλσλ (θπςειηδηθό νίδεκα, αηειεθηαζία, δηάκεζε ίλσζε) 6.Αύμεζε ηεο ειαζηηθήο αληηζηάζεσο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο(αλσκαιίεο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο, θάηαγκα πιεπξώλ, πιεπξίηηο θ.α.) πρλόηεξα αίηηα -Παξόμπλζε ΥΑΠ -Βαξηά θξίζε βξνγρηθνύ άζζκαηνο(status asthmaticus)

37 AΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ (ζπλέρεηα) Καη ζηνπο δύν ηύπνπο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζπρλά ππάξρεη θόπσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο Οη δύν αθξαίνη ηύπνη ηεο ΥΑΠ είλαη ην θπξίσο πλεπκνληθό εκθύζεκα(pink puffers) θαη ε θπξίσο ρξνλία απνθξαθηηθή βξνγρίηηδα(blue bloaters) Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο

38 ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ Κιηληθέο εθδειώζεηο Κεληξηθνύ ηύπνπ θπάλσζε Γηαλνεηηθή ζύγρπζε Πηεξπγίδσλ ηξόκνο ησλ άθξσλ ρεηξώλ Οίδεκα ηεο νπηηθήο ζειήο Σα αλσηέξσ απνηεινύλ ζπκπηώκαηα ππεξθαπληθήο εγθεθαινπάζεηαο Καξδηαθέο αξξπζκίεο

39 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 1. Ιζηνξηθό Δγθαηάζηαζε ηεο δύζπλνηαο α. Ακεζε εγθαηάζηαζε: Δηζξόθεζε μέλνπ ζώκαηνο Απηόκαηνο πλεπκνζώξαθαο Ομύ πλεπκνληθό νίδεκα Πλεπκνληθή εκβνιή β. Δγθαηάζηαζε κέζα ζε ώξεο: Οίδεκα ιάξπγγνο Βξνγρηθό άζζκα

40 Δγθαηάζηαζε ηεο δύζπλνηαο γ. Δγθαηάζηαζε ζε ώξεο ή εκέξεο: Πλεπκνλία Αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα ARDS δ. Δγθαηάζηαζε ζε εβδνκάδεο: Τπεδσθνηηθή ζπιινγή πγξνύ Αλαηκία ε. Δγθαηάζηαζε ζε κήλεο ή ρξόληα: Πλεπκνληθή ίλσζε ΥΑΠ Παζήζεηο ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο

41 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Δπεηζόδηα δύζπλνηαο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε κε ηαθηέο πεξηόδνπο εξεκίαο νθείινληαη: Βξνγρηθό άζζκα Δπαλαιακβαλόκελεο ινηκώμεηο ζε έδαθνο βξνγρεθηαζίαο ή ΥΑΠ Αξξπζκίεο Ιζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ρσξίο πόλν Φπρνγελήο δύζπλνηα Τπνηξνπηάδνπζεο πλεπκνληθέο εκβνιέο

42 ΙΣΟΡΙΚΟ πλύπαξμε γλσζηώλ λνζεκάησλ ή παξαγόλησλ θηλδύλνπ (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, έθζεζε ζε ηνμηθά αέξηα, εηζξόθεζε μέλνπ ζώκαηνο ή γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ, επάγγεικα, θάπληζκα θιπ) Ηιηθία: εηώλ ζπρλόηεξε αηηία είλαη ην βξνγρηθό άζζκα θαη νη βαιβηδνπάζεηεο Μεγαιύηεξεο ειηθίεο ΥΑΠ θαη ζηεθαληαία λόζνο Κιηληθνί ραξαρηήξεο δύζπλνηαο (ζηελ θόπσζε, ζηελ θαηάθιηζε θιπ) θαη ζπλνδά ζπκηώκαηα (βήραο, απόρξεκςε, ζπξηγκόο θιπ) Δθιπηηθνί παξάγνληεο (εηζπλνή εξεζηζηηθώλ νπζηώλ, θόπσζε, ινηκώμεηο, αιιεξγία θιπ)

43 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ ΓΤΥΔΡΔΙΔ Γπζθνιία δηάθξηζεο δύζπλνηαο θαξδηαθήο ή πλεπκνληθήο αηηηνινγίαο όηαλ ζπλππάξρνπλ ΥΑΠ ή δηάρπηεο δηεζεηηθέο πλεπκνληθέο παζήζεηο όηαλ ε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο είλαη αξλεηηθή Απνθιεηζκόο ζεκαληηθήο θαξδηναλαπλεπζηηθήο λόζνπ γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα δύζπλνηα ςπρνγελήο

44 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο ΗΚΓ Αέξηα αίκαηνο Παξαθέληεζε ζώξαθνο Αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθνο Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο Βξνρνζθόπεζε Μεζνζσξαθνζθόπεζε πηλζεξνγξάθεκα πλεπκόλσλ Αγγεηνγξαθία θιπ (αλάινγα ησλ αξρηθώλ ελδείμεσλ)

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ. Αλαηνκία & θπζηνινγία. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Απαξαίηεηε γλώζε 13/12/2011. Καηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα

ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ. Αλαηνκία & θπζηνινγία. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Απαξαίηεηε γλώζε 13/12/2011. Καηώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Ομάδα Επγαζηηπίυν Γ εξάμηνο 2011-12 Νοζηλεςηική Β ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήναρ Να αλαθέξεηε ηηο ελδείμεηο ηεο νμπγνλνζεξαπείαο Να κπνξείηε λα πεξηγξάςεηε / ζπδεηήζεηε ηε δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα