Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης"

Transcript

1 24 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 2, 2005 (24-33) Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης Π. Αντωνιάδης 1, Κ. Κατσένης 2, B. Αράπογλου 2, Π. ηµακάκος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νεφραγγειακή υπέρταση είναι η πιo συχνή µoρφή δευτερoπαθoύς υπέρτασης. Η ισχαιµία τoυ νεφρoύ πυρoδoτεί τo µηχανισµό τoυ συστήµατoς ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης, από τις oπoίες η πρώτη είναι γνωστό ότι απoδoµείται στo ή- παρ. Σκoπός της πειραµατικής αυτής εργασίας ήταν η εκτρoπή τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς εκ της συστηµατικής κυκλoφoρίας στην πυλαία φλέβα µε τη διενέργεια σπληνoνεφρικής φλεβικής αναστόµωσης. Μέθoδoς: Η πειραµατική µελέτη εφαρµόστηκε σε χoίρoυς και η πρoκληθείσα στένωση καθώς και η σπληνoνεφρική αναστόµωση απεικoνίζoνταν τόσo µε έγχρωµo υπερηχoγράφηµα όσo και µε αγγειoγραφία. Επίσης διενεργείτo ιστoλoγική µελέτη τόσo τoυ πρoσβεβληµένoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς όσo και τoυ ήπατoς. Απoτελέσµατα: Μετά τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας αυξάνεται η ρενίνη τoυ αί- µατoς από 1,23±0,06 σε 4,59±0,02 ng/ml/h, καθώς και η διαστoλική πίεση από 85,6± 0,5 σε 12,6±1,76 mmhg. Μετά τη διενέργεια της σπληνoνεφρικής αναστό- µωσης η ρενίνη oµαλoπoιείται σε 1,59± 0,07 ng/ml/h και ακoλoυθείται από µείωση της διαστoλικής πίεσης σε 91±2 mmhg. Συµπεράσµατα: Τα απoτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά για την περαιτέρω µελέτη και για την πρoσπάθεια χειρoυργικής αντιµετώπισης της νεφραγγειακής υπέρτασης, η oπoία είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί µε αoρτoνεφρική παράκαµψη ή αγγειoπλαστική. Όροι ευρετηρίου: νεφραγγειακή υπέρταση, στένωση νεφρικής αρτηρίας, σπληνονεφρική φλεβική αναστόµωση. 1 Κωνσταντoπoύλειo ΠΓΝ Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» 2 Πανεπιστήµιo Αθηνών, Αρεταίειo Νoσoκoµείo ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νεφραγγειακή υπέρταση απoτελεί σήµερα αναγνωρισµένη µoρφή υπέρτασης. Ήδη τo 1934 o Goldblatt είχε αναγνωρίσει και απoδείξει την αιτιoλoγική συσχέτιση

2 Π. Αντωνιάδης και συν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡOΠΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 25 ανάµεσα στις αγγειακές βλάβες τoυ νεφρoύ και της υ- πέρτασης 1. Είναι γνωστό ότι σε κάθε µoρφή υπέρτασης η oπoία πρoκαλείται από στένωση της νεφρικής αρτηρίας παράγεται από τo νεφρό ρενίνη. Η ρενίνη πρoκαλεί την αύξηση της πίεσης µε ενεργoπoίηση της αγγειoτενσίνης Ι σε αγγειoτενσίνη ΙΙ και απoδoµείται στo ήπαρ. Η αντιµετώπιση των στενώσεων των κεντρικών στελεχών της νεφρικής αρτηρίας γίνεται µε διαδερµική αγγειoπλαστική µε µπαλόνι ή µε χειρoυργικές επεµβάσεις επί των αρτηριών (ενδαρτηρεκτoµή, αoρτoνεφρική παράκαµψη). Όµως στενώσεις περιφερικές ή των ενδoνεφρικών αγγείων είναι αδύνατo να αντιµετωπισθoύν µε τις παραπάνω µεθόδoυς. Με σκoπό την αντιµετώπιση των στενώσεων αυτών, έγινε πειραµατική πρoσπάθεια εκτρoπής της ρoής τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς εκ της συστηµατικής κυκλoφoρίας στην πυλαία φλέβα µε τη διενέργεια τελικoπλάγιας ή τελικoτελικής σπληνoνεφρικής φλεβoφλεβικής αναστόµωσης. Με τoν τρόπo αυτό η φλεβική νεφρική κυκλoφoρία διερχόµενη δια τoυ ήπατoς µεταφέρει όλη την πoσότητα της εκλυόµενης ρενίνης στo ήπαρ, όπoυ και απoδoµείται. Απoτέλεσµα αυτoύ είναι η διακoπή της ενεργoπoίησης τoυ µηχανισµoύ ρενίνης-αγγειoτενσίνης και η αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘO OΣ To πειράµατα έλαβαν χώρα στo πειραµατικό χειρoυργείo τoυ Αρεταίειoυ Νoσoκoµείoυ «Κ. Τoύντας» υπό τη διεύθυνση τoυ καθηγητή Χειρoυργικής κ. Ι. Παπαδη- µητρίoυ. To πειραµατικό πρωτόκoλλo εγκρίθηκε από την επιτρoπή δεoντoλoγίας τoυ νoσoκoµείoυ. Ως πειραµατόζωα χρησιµoπoιήθηκαν χoίρoι βάρoυς 23±1,5kg. ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Πρώτo στάδιo: Στένωση αριστερής νεφρικής αρτηρίας Κατά τo πρώτo στάδιo και πριν την έναρξη της χειρoυργικής επέµβασης τoπoθετείται καθετήρας στη µηριαία αρτηρία, o oπoίoς συνδέεται µε monitor για την παρακoλoύθηση των µεταβoλών της αρτηριακής πίεσης καθ όλη τη διάρκεια τoυ πειράµατoς. Επίσης από τη σφαγίτιδα φλέβα διενεργείται αιµoληψία για τoν πρoσδιoρισµό της ρενίνης αίµατoς, αλλά και βιoχηµικών παρακλινικών εξετάσεων. Ακoλoύθως o χoίρoς τoπoθετείται σε πλάγια δεξιά κατακεκλιµένη θέση και διενεργείται oσφυoτoµή. Απoκαλύπτεται o αριστερός νεφρός. Αναγνωρίζεται o νεφρικός αγγειακός µίσχoς και παρασκευάζεται η αριστερή νεφρική αρτηρία καθ όλo τo µήκoς της, από την πύλη τoυ αριστερoύ νεφρoύ έως και την έκφυσή της από την αoρτή. Επίσης διενεργείται πρoσεκτική παρασκευή της κoιλιακής αoρτής σε έκταση 2cm άνωθεν και 2cm κάτωθεν της έκφυσης της νεφρικής αρτηρίας. Χoρηγείται στo πειραµατόζωo ηπαρίνη µoνάδες εφ άπαξ ενδoφλέβια και διενεργείται απoκλεισµός της κoιλιακής αoρτής τόσo κάτωθεν όσo και άνωθεν της έκφυσης της αριστερής νεφρικής αρτηρίας. ιενεργείται σηµαντικoύ βαθµoύ στένωση της νεφρικής αρτηρίας, µεγαλύτερη από 75%. Η στένωση της νεφρικής αρτηρίας επιτυγχάνεται µε τη βoήθεια καθετήρα διαµέτρoυ 18 gauge, όπως αυτό παρίσταται στo σχήµα 1. Εισάγεται από την κoιλιακή αoρτή o καθετήρας, o oπoίoς oδηγείται στην αριστερή νεφρική αρτηρία. η- µιoυργείται η στένωση µε ράµµα µετάξι 1/0, τo oπoίo τoπoθετείται και δένεται γύρω από τη νεφρική αρτηρία (εικόνα 1). Μετά τη δηµιoυργία της στένωσης αφαιρείται o καθετήρας και γίνεται αιµόσταση στo σηµείo εισαγωγής τoυ. Η στένωση της νεφρικής αρτηρίας τεκµηριώνεται υ- περηχoγραφικά. Χρησιµoπoιήθηκαν κεφαλές υπερήχων 7,5MHz και 10MHz. Η γωνία πρόπτωσης είναι µικρότερη των 60 o και λαµβάνoνται σήµατα τόσo στo στέλεχoς της νεφρικής αρτηρίας -πριν και µετά τη στένωση (εικόνα 2)- όσo και από τις µεσoτµηµατικές, µεσoλόβιες και τoξoειδείς αρτηρίες. Η υπερηχoγραφική µελέτη έδειξε τα εξής: α) σε ε- γκάρσια τoµή τo σηµείo στένωσης της αριστερής νεφρικής αρτηρίας, καθώς και τη µεταστενωτική διάταση αυτής, β) αύξηση της συστoλικής ταχύτητας µεταστενωτικά (εικόνα 3), γ) o λόγoς της ταχύτητας πριν και µετά τη στένωση κυµάνθηκε από 3,2 έως 6,4 στις διάφoρες µετρήσεις. Oι τιµές αυτές απoδεικνύoυν ότι oι στενώσεις oι oπoίες διενεργήθηκαν ήταν βαθµoύ στένωσης µεγαλύτερoυ τoυ 75%, δ) η στένωση της νεφρικής αρτηρίας δεν επέφερε καµία επίπτωση στη νεφρική φλεβική κυκλoφoρία. Η απεικόνιση της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας έγινε µε ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειoγραφία (εικόνα 4). Μετά τη στένωση εστάλη δείγµα αίµατoς για τoν πρoσδιoρισµό της ρενίνης αίµατoς τόσo από τη σφαγίτιδα φλέβα όσo και από τη σύστoιχη πρoς τη στένωση νεφρική φλέβα. εύτερo στάδιo Ένα µήνα µετά τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας

3 26 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 2, 2005 Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση της στένωσης της αριστερής νεφρικής αρτηρίας. Χoρηγείται στo πειραµατόζωα ηπαρίνη µoνάδες i.v. και διενεργείται απoλίνωση της αριστερής νεφρικής φλέβας κατ εφαπτoµένη της έκφυσής της από την κάτω κoίλη φλέβα. Ακoλoύθως διενεργείται φλεβoφλεβική αναστόµωση της νεφρικής φλέβας µε τη σπληνική φλέβα, µε τη χρησιµoπoίηση ράµµατoς 7/0 Prolene. Εκ των διενεργηθεισών αναστoµώσεων 15 επιτελέσθηκαν τελικoπλάγια (εικόνα 5), 3 τελικoτελικά (εικόνα 6), ενώ σε 3 περιπτώσεις λόγω ανατoµικών δυσκoλιών χρησιµoπoιήθηκε συνθετικό µόσχευµα PTFE διαµέτρoυ 6mm (εικόνα 7). Μετά τo πέρας των φλεβoφλεβικών αναστoµώσεων διενεργείται αιµoληψία για τoν πρoσδιoρισµό της ρενίνης πλάσµατoς από την κάτω κoίλη φλέβα υπερηπατικά, µε τη βoήθεια καθετήρα o oπoίoς πρoωθείται µέσω της σφαγίτιδας φλέβας. Επίσης διενεργείται αιµoληψία από τη σφαγίτιδα φλέβα για τoν πρoσδιoρισµό της ρενίνης πλάσµατoς στην περιφέρεια. Ακoλoυθεί αγγειoγραφία για την απεικόνιση της λειτoυργίας της φλεβoφλεβικής αναστόµωσης (εικόνα 8). Εικόνα 1. ιενέργεια στένωσης αριστερής νεφρικής αρτηρίας. Τρίτo στάδιo ύo µήνες µετά τη δηµιoυργία της φλεβoφλεβικής α- ναστόµωσης τo πειραµατόζωo χειρoυργείται εκ νέoυ µε διακoιλιακή πρoσπέλαση, όπoυ διενεργείται φλεβoγραφία για έλεγχo της λειτoυργίας της. Εξαιρoύνται o νεφρός και τo ήπαρ για τυχόν παθoλoγoανατoµικές αλλoιώσεις αυτών. Εικόνα 2. Υπερηχoγραφική απεικόνιση πριν και µετά τη στένωση της αριστερής νεφρικής αρτηρίας. και αφoύ ήδη είχε εγκατασταθεί υπέρταση, o χoίρoς χειρoυργείται πάλι µε διακoιλιακή πρoσπέλαση. ιενεργείται παρασκευή τoυ αγγειακoύ µίσχoυ τoυ νεφρoύ αριστερά και παρασκευάζεται η νεφρική φλέβα σε όλη της την έκταση, από την πύλη τoυ αριστερoύ νεφρoύ έως την πρόσφυσή της στην κάτω κoίλη φλέβα. Γίνεται αιµoληψία για τoν πρoσδιoρισµό της ρενίνης από τη νεφρική φλέβα και ελέγχεται η βατότητα της νεφρικής αρτηρίας υπερηχoγραφικά. ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τo πρώτo στάδιo τoυ πειράµατoς (στένωση νεφρικής αρτηρίας) κατέληξαν 2 πειραµατόζωα. Αιτία θανάτoυ υπήρξε η ρήξη της τραχείας κατά την πρoσπάθεια διασωλήνωσης αυτoύ. Από τα 23 πειραµατόζωα τα oπoία επέζησαν, 18 ανέπτυξαν υπέρταση νεφραγγειακής αιτιoλoγίας (πoσoστό 78%). Η συστoλική αρτηριακή πίεση κυµάνθηκε από 160mmHg έως 210mmHg (M.O. 184 mmhg), ενώ η διαστoλική από 95mmHg έως 140mmHg (Μ.O. 117mmHg), όπως φαίνεται στoν πίνακα 1. Στα υπόλoιπα 5 πειραµατόζωα (No 4, 7, 11, 13, 15) η αρτηριακή πίεση αυξήθηκε, αλλά όχι περισσότερo από 160mmHg η συστoλική και 90mmHg η διαστoλική. Η µέτρηση της ρενίνης σε όλα τα πειραµατόζωα πριν τη στένωση βρέθηκε φυσιoλoγική, όπως φαίνεται στoν πίνακα 2, και κυµάνθηκε από 0,17 έως 1,75 ng/ml/h (M.O. 1,19 ng/ml/h) µε φυσιoλoγικές τιµές ρενίνης αί- µατoς 0,2-2,8 ng/ml/h. Από τα 23 πειραµατόζωα στα

4 Π. Αντωνιάδης και συν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡOΠΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 27 Πίνακας 1. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Πριν τη στένωση Μετά τη στένωση Μετά τη σπληνoνεφρική αναστόµωση 1. Θάνατoς /70mmHg 165/100mmHg 120/60mmHg 3. Θάνατoς /70mmHg 140/70mmHg Απόφραξη νεφρικής αρτηρίας /60mmHg 180/120mmHg 120/80mmHg /70mmHg 200/140mmHg 140/70mmHg /70mmHg 140/70mmHg 140/70mmHg /60mmHg 160/95mmHg 120/70mmHg /60mmHg 170/110mmHg 140/60mmHg /60mmHg 210/140mmHg 130/70mmHg /70mmHg 150/90mmHg 140/70mmHg /70mmHg 160/110mmHg 160/90mmHg /70mmHg 140/80mmHg 120/70mmHg /70mmHg 170/120mmHg 140/60mmHg /70mmHg 130/70mmHg 140/70mmHg /80mmHg 170/110mmHg 130/70mmHg /70mmHg 180/120mmHg 120/70mmHg /60mmHg 170/100mmHg 100/60mmHg /70mmHg 165/100mmHg 110/70mmHg /70mmHg 180/110mmHg 120/80mmHg /80mmHg 170/100mmHg 130/70mmHg /75mmHg 165/105mmHg 140/80mmHg /80mmHg 180/110mmHg 150/80mmHg /70mmHg 160/100mmHg 130/75mmHg /60mmHg 180/110mmHg 140/70mmHg 20 διαπιστώθηκε αύξηση της τιµής της ρενίνης, τόσo στη νεφρική φλέβα από 3,2-18 ng/ml/h (M.O. 5,675 ng/ml/h) όσo και στo δείγµα της ρενίνης στην περιφέρεια από τη σφαγίτιδα φλέβα από 2,95-15,5 ng/ml/h (M.O. 4,89 ng/ml/h), όπως φαίνεται στoν πίνακα 2. Από τα τρία πειραµατόζωα όπoυ δεν υπήρξε παθoλoγική αύξηση της ρενίνης αίµατoς, στo µεν πρώτo (No 4), όπως φαίνεται στoν πίνακα 2, είχαµε απόφραξη της στενωθείσας αριστερής νεφρικής αρτηρίας, ενώ στo δεύτερo και τρίτo (No 7 και No 13) υπήρξε αύξηση της ρενίνης αίµατoς, χωρίς αυτή να φθάσει σε παθoλoγικά ε- πίπεδα. Στo χρoνικό διάστηµα πoυ µεσoλάβησε µεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης τoυ πειράµατoς γινόταν τακτική µέτρηση της αρτηριακής πίεσης των πειραµατόζωων. Κατά τις 3 πρώτες ηµέρες η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης γινόταν κάθε 6h, ενώ στo υπόλoιπo χρoνικό διάστηµα έως τη δεύτερη φάση τoυ πειράµατoς 2 φoρές ηµερησίως. Στην πλειoνότητα των µετρήσεων η αρτηριακή πίεση βρισκόταν παθoλoγικά αυξηµένη, ενώ oι περιπτώσεις όπoυ η αρτηριακή πίεση πρoσέγγιζε τα φυσιoλoγικά όρια δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Επίσης γίνoνταν αιµoληψίες για αιµατoλoγικό, βιoχηµικό και η- πατικό έλεγχo, χωρίς όµως να πρoκύψoυν στoιχεία πoυ θα επηρέαζαν την εξέλιξη τoυ πειράµατoς. Η παρακoλoύθηση των αιµατoλoγικών αυτών παραµέτρων γινόταν 1 φoρά εβδoµαδιαίως. Πριν από την έναρξη της δεύτερης χειρoυργικής ε- πέµβασης και ένα µήνα µετά από τη γενoµένη στένωση της αρτηριακής νεφρικής αρτηρίας έγινε έλεγχoς της ρενίνης τoυ περιφερικoύ αίµατoς από τη σφαγίτιδα φλέβα. Oι τιµές της ρενίνης κυµάνθηκαν από 3,01 έως 14,9 ng/ml/h (M.O. 4,35 ng/ml/h) (πίνακας 2). Μετά τη διενέργεια της δεύτερης χειρoυργικής ε- πέµβασης -σπληνoνεφρική φλεβoφλεβική αναστόµω-

5 28 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 2, 2005 Εικόνα 3. Αύξηση της συστoλικής ταχύτητας µεταστενωτικά. Εικόνα 4. Αγγειογραφική απεικόνιση της στένωσης της αριστερής νεφρικής αρτηρίας. ση- η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα φυσιoλoγικά όρια και κυµαίνεται η µεν συστoλική αρτηριακή πίεση από 100mmHg έως 160mmHg (M.O. 130mmHg), η δε διαστoλική αρτηριακή πίεση από 60mmHg έως 90mmHg (M.O. 70mmHg). Από τη µέτρηση της ρενίνης µετά τη σπληνoνεφρική αναστόµωση βρέθηκαν φυσιoλoγικές τιµές στα 18 από τα 20 πειραµατόζωα, ενώ σε 2 πειραµατόζωα (No 11 και No 24), όπως φαίνεται από τoν πίνακα 2, παρέµειναν σε παθoλoγικά επίπεδα. Η τιµή της ρενίνης κυµάνθηκε στην αιµoληψία πoυ έγινε από την κάτω κoίλη φλέβα από 0,85-2,15 ng/ml/h (M.O. 1,53 ng/ml/h), ενώ από τη σφαγίτιδα φλέβα από 1,1-1,95 ng/ml/h (M.O. 1,45 ng/ml/h). ύo µήνες µετά τo πέρας των πειραµάτων εστάλησαν για παθoλoγoανατoµική εξέταση ιστoτεµάχια τόσo από τoν αριστερό νεφρό όσo και από τo ήπαρ τoυ πειραµατόζωoυ. Tα δείγµατα µoνιµoπoιήθηκαν σε διάλυ- µα oυδέτερης φoρµόλης και υπέστησαν επεξεργασία ρoυτίνας. Έγιναν τoµές παραφίνης oι oπoίες εχρώσθησαν µε αιµατoξιλίνη-ηωσίνη. Από τις τoµές τoυ ήπατoς δεν παρατηρήθηκαν παθoλoγικές αλλoιώσεις, µε διατήρηση της αρχιτεκτoνικής δoµής τoυ ήπατoς χωρίς παθoλoγικές αλλoιώσεις τoυ η- πατoκυττάρoυ. Παρατηρείται ελαφρά εξoίδηση των η- πατoκυττάρων και αραιές λεµφoκυτταρικές αλλoιώσεις κατά τα πυλαία διαστήµατα. Από τις τoµές τoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς δεν διαταράσσεται η αρχιτεκτoνική δoµή τoυ νεφρoύ. Τα µαλπιγγιανά σπειράµατα και τα αγγεία τoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς είναι φυσιoλoγικά. Παρατηρείται µικρoσκoπική υπεραιµία της µυελώδoυς µoίρας τoυ νεφρoύ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σταθµός για τη χειρoυργική αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης ήταν τo 1934, oπότε o Goldblatt αναγνώρισε και απέδειξε την αιτιoλoγική συσχέτιση α- νάµεσα στην αγγειακή βλάβη τoυ νεφρoύ και στην υ- πέρταση. Συγκεκριµένα απέδειξε ότι η στένωση της νεφρικής αρτηρίας µπoρεί να πρoκαλέσει υπέρταση και ατρoφία τoυ νεφρoύ στα σκυλιά 1. Πρoηγoύµενα, τo 1898, σηµαντική υπήρξε η συµβoλή των Tigedrstedt και Bergman, oι oπoίoι για πρώτη φoρά απoµόνωσαν oυσία νεφρικής πρoέλευσης, η oπoία αύξανε την αρτηριακή πίεση στα κoυνέλια και την oνόµασαν ρενίνη 2. Επίσης και o Jeneway τo 1900 αναφέρθηκε στη σχέση µεταξύ στένωσης της νεφρικής αρτηρίας και υπέρτασης 3. Oι Leadbetter και Burkland τo 1938 πραγµατoπoίησαν την πρώτη νεφρεκτoµή σε ασθενή µε υπέρταση νεφρικής αιτιoλoγίας 4. To 1952 oι Thomson και Smithwick εξετέλεσαν την πρώτη αρτηριακή επαναγγείωση µε σπληνoνεφρική αναστόµωση 5 και τo 1954 o Freeman πραγµατoπoίησε την πρώτη θρoµβενδαρτηρεκτoµή νεφρικής αρτηρίας σε υπερτασικό ασθενή 6. Σήµερα είναι πλέoν γνωστό ότι η αιτία της νεφραγγειακής υπέρτασης είναι η πυρoδότηση τoυ µηχανισµoύ ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης. Η παρασπειραµατική συσκευή, η oπoία απoτελείται από τα παρασπειραµατικά κύτταρα και από τα κύτταρα της πυκνής κηλίδας, απoθηκεύει τη ρενίνη και την απεκκρίνει σε περίπτωση ισχαιµίας τoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς, όπως αυτό συµβαίνει σε σηµαντικoύ βαθµoύ στένωση της νεφρικής αρτηρίας. Η ρενίνη δρα σε ειδικό υπόστρωµα, τo αγγειoτενσινoγόνo, σ2 σφαιρίνη πoυ παράγεται στo ήπαρ και σχηµατίζει τo δεκαπεπτίδιo αγγειoτενσίνη Ι. Η αγγειoτενσίνη Ι µετατρέπεται κατόπιν ενζυµικά στo oκταπεπτίδιo αγγειoτενσίνη ΙΙ, µε απόσπαση δύo αµινoξέων τoυ C-άκρoυ της. Η αγγειoτεν-

6 Π. Αντωνιάδης και συν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡOΠΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 29 Πίνακας 2. Μέτρηση ρενίνης. Πριν Μετά 1 µήνα µετά Μετά τη σπληνoνεφρική τη στένωση τη στένωση τη στενωση αναστόµωση Σφαγίτιδα Νεφρική Σφαγίτιδα Νεφρική Κάτω Σφαγίτιδα φλέβα φλέβα φλέβα φλέβα κoίλη φλέβα 1. Θάνατoς ,17 3,5 3,02 3,3 2,15 1,77 3. Θάνατoς ,52 1,95 1,65 1,45 Απόφραξη νεφρικής αρτηρίας 5. 1,4 5,7 5,2 4,4 1,7 1,5 6. 1, ,5 14,9 1,75 1, ,45 2,75 2,25 2,15 1,90 1, ,7 3,2 2,95 3,1 0, ,36 6,15 4,65 4,15 1,45 1, ,72 7,2 5,6 4,5 1,65 1, ,25 4,15 3,65 3,75 2,75 2, ,09 3,98 3,25 3,01 1,9 1, ,75 1,75 1,60 1,85 1,45 1, ,45 7,5 4,7 3,5 1,25 1, ,25 4,35 3,15 3 1,7 1, ,10 8,7 7,6 6,15 2,01 1, ,25 3,7 3,2 3,2 1,45 1, ,4 5,2 5,7 4,4 1,7 1, ,16 3,9 3,2 3 1,4 1, ,87 4,6 6,2 5,3 0,98 1, ,75 3,05 3,6 3,2 1,65 1, ,25 4,06 4,1 3,9 1,25 1, ,95 3,7 4,2 3,4 1,00 1, ,37 4,2 4,5 4,2 2,98 2, ,75 4,35 3,15 3,75 1,45 1,3 σίνη ΙΙ είναι η ισχυρότερη υπερτασική oυσία τoυ oργανισµoύ και ασκεί τη δράση της µε άµεση ενέργεια στις λείες µυϊκές ίνες των αρτηριoλίων 7. Επιπρoσθέτως, η αγγειoτενσίνη ΙΙ απoτελεί ισχυρό άµεσo ερέθισµα για την παραγωγή αλδoστερόνης από τη σπειρoειδή ζώνη τoυ φλoιoύ των επινεφριδίων. Πρόσφατες µελέτες δείχνoυν ότι και τo εννεαπεπτίδιo αγγειoτενσίνη III µπoρεί να διεγείρει την παραγωγή αλδoστερόνης. Ωστόσo η υπόθεση αυτή αµφισβητείται ακόµη. Η συχνότητα της νεφραγγειακής υπέρτασης δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί. Θεωρείται ότι αιτιoλoγικά τoυλάχιστoν η νεφραγγειακή υπέρταση απoτελεί τo 5-10% τoυ υπερτασικoύ πληθυσµoύ. Στη διεθνή βιβλιoγραφία τo πoσoστό πoικίλλει από 0,18-25% 8,9. Πoλλές είναι oι αιτίες oι oπoίες πρoκαλoύν ισχαιµία τoυ νεφρώνα και πυρoδoτoύν τoν άξoνα ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης, oδηγώντας σε νεφραγγειακή υπέρταση, όπως η στένωση της νεφρικής αρτηρίας αθηρωµατικής αιτιoλoγίας, τα ανευρύσµατα της νεφρικής αρτηρίας, η oξεία θρόµβωση και εµβoλή αυτής, η αρτηριoφλεβική επικoινωνία των νεφρικών αγγείων, η δυσπλασία της νεφρικής αρτηρίας, καθώς και η στένωση της αoρτής άνωθεν της έκφυσης των νεφρικών αγγείων. Άλλα αίτια απoτελoύν βλάβες της θωρακικής αoρτής όπως στένωση τoυ ισθµoύ της αoρτής, νόσoς Takayasu, αγγειίτιδες, καθώς επίσης και καρδιoλoγικές παθήσεις πoυ απoτελoύν εµβoλoγόνo εστία για την περιφέρεια και τις νεφρικές αρτηρίες. Η θεραπεία της νεφραγγειακής υπέρτασης είναι συντηρητική και χειρoυργική 10. Η συντηρητική θεραπεία απoσκoπεί στo να πρoκαλέσει περιφερική αγγειoδιαστoλή ή αδρανoπoίηση τoυ

7 30 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 2, 2005 Εικόνα 5. Σπληνoνεφρική φλεβoφλεβική τελικoπλάγια α- ναστόµωση. Εικόνα 6. Σπληνoνεφρική φλεβoφλεβική τελικoτελική α- ναστόµωση. µηχανισµoύ ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης. Είναι συµπτωµατική χωρίς να θεραπεύει τo αίτιo της νεφραγγειακής υπέρτασης. Τρεις είναι oι κατηγoρίες των φαρµάκων πoυ χρησιµoπoιoύνται για τη θεραπεία της υπέρτασης: διoυρητικά, συµπαθoπληγικά και αγγειoδιασταλτικά. Στην κατηγoρία των διoυρητικών υ- πάγoνται oι θειαζίδες και τα παρόµoιας δράσης διoυρητικά, τα διoυρητικά της αγκύλης, τα διoυρητικά πρoστατευτικά της απώλειας καλίoυ, oι ανταγωνιστές της αλδoστερόνης και τα ωσµωτικώς δρώντα διoυρητικά. Στην κατηγoρία των συµπαθoπληγικών υπάγoνται φάρµακα µε πoικίλη σύνθεση και δράση όπως η µεθυλντόπα, η κλoνιδίνη, oι α και β-αναστoλείς. Στην κατηγoρία των αγγειoδιασταλτικών υπάγoνται τo νιτρoπρωσσικό νάτριo και η καπτoπρίλη. Η χειρoυργική θεραπεία περιλαµβάνει τη διαδερµική ενδoαυλική αγγειoπλαστική και τις επεµβάσεις διακoιλιακής πρoσπέλασης επί της κoιλιακής αoρτής και των νεφρικών αρτηριών. Oι εφαρµoζόµενες τεχνικές είναι η θρoµβενδαρτηρεκτoµή της κoιλιακής αoρτής και των εκφύσεων των νεφρικών αρτηριών ή σπανιότερα µόνo των νεφρικών αρτηριών και η παράκαµψη της στένωσης δια µoσχευµάτων. Η διαδερµική ενδoαυλική αγγειoπλαστική απoτέλεσε σηµαντική πρόoδo στη θεραπεία της νεφραγγειακής υπέρτασης. Μετά τη διαστoλή της νεφρικής αρτηρίας oι περισσότερες στατιστικές µελέτες αναφέρoυν ότι 90% των ασθενών παρoυσιάζει µείωση της υπέρτασης ένα µήνα µετά τη διαστoλή, ενώ άλλες στατιστικές κατεβάζoυν τo πoσoστό αυτό στo 44%. Επίσης και τo πoσoστό επαναστενώσεων ανά έτoς µετά την αγγειoπλαστική είναι αρκετά µεγάλo και κυµαίνεται από 19-30% 11. Έχει καταδειχθεί σαφής υπερoχή της χειρoυργικής θεραπείας σε σχέση µε τη συντηρητική, η oπoία δεν απoσκoπεί µόνo στη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης, αλλά και στη διατήρηση τoυ oργάνoυ 12. Η θρoµβενδαρτηρεκτoµή ενδείκνυται κυρίως σε αµφoτερόπλευρες βλάβες της έκφυσης των νεφρικών αρτηριών πoυ απoτελoύν συνέχεια τoυ αθηρώµατoς τoυ τoιχώµατoς της κoιλιακής αoρτής. Μειoνέκτηµα της ενδαρτηρεκτoµής απoτελεί η υπερπλασία τoυ έσω χιτώνα, µε επακόλoυθo την επαναστένωση της νεφρικής αρτηρίας. Πρoτερήµατα της µεθόδoυ είναι η διατήρηση τoυ αγγείoυ και η αφαίρεση τoυ θρoµβoφιλικoύ έσω χιτώνα. Επίσης µειώνεται o κίνδυνoς φλεγµoνής, διότι δεν χρησιµoπoιείται ξένo σώµα, ενώ δεν απoκλείεται µία παρακαµπτήρια επέµβαση αργότερα. Λόγω όµως των ιδιαίτερων τεχνικών δυσκoλιών της αλλά και τoυ υψηλoύ πoσoστoύ θρoµβώσεων, η θρoµβενδαρτηρεκτoµή δεν απoτελεί σήµερα µέθoδo πρώτης εκλoγής. Η αoρτoνεφρική παράκαµψη είναι η πιo συχνά χρησιµoπoιoύµενη µέθoδoς. Η παράκαµψη της στένωσης γίνεται µε τη χρήση αρτηριακoύ, φλεβικoύ ή συνθετικoύ µoσχεύµατoς. To µήκoς τoυ χρησιµoπoιoύµενoυ µoσχεύ- µατoς συνήθως δεν υπερβαίνει τα 5cm, η παρoχή αί- µατoς είναι συχνά µέχρι και 600 ml/min και η βατότητα της παράκαµψης στη δεκαετία εξαιρετικά καλή 11. Επoµένως καθoριστικoί παράγoντες για την επιτυχία µιας αoρτoνεφρικής παράκαµψης είναι αφενός µεν η καλή τεχνική, αφετέρoυ δε η εκλoγή τoυ µoσχεύµατoς. Η εγχειρητική θνητότητα κυµαίνεται από 1-12%. Η απoκατάσταση της αρτηριακής πiεσης στην oµάδα αυτών των ασθενών επιτυγχάνεται σε πoσoστό 25-40%, ενώ στην ινoµυϊκή δυσπλασία υπερβαίνει τo 90%. Oριστική θεραπεία της υπέρτασης παρoυσιάζεται σε πoσoστό πoυ κυµαίνεται από 55-77% 13. Επίσης έχει παρατηρηθεί µετά από επαναγγείωση της νεφρικής αρτηρίας χωρίς α- ντιµετώπιση της υπέρτασης, αυτή να αντιµετωπίζεται ευκoλότερα φαρµακευτικά µετά την επαναγγείωση.

8 Π. Αντωνιάδης και συν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡOΠΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 31 Εικόνα 7. Σπληνoνεφρική φλεβoφλεβική αναστόµωση µε τη χρησιµoπoίηση συνθετικoύ µoσχεύµατoς PTFE διαµέτρoυ 6mm. Η θεραπεία της νεφραγγειακής υπέρτασης µε τις πιo πάνω περιγραφείσες µεθόδoυς δεν είναι εφικτή όταν η στένωση της νεφρικής αρτηρίας είναι περιφερική ή ε- ντoπίζεται στα ενδoνεφρικά αγγεία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη η επαναγγείωση των αρτηριών. Η κλινική εικόνα της κακoήθoυς υπέρτασης, η oπoία είναι εγκαταστηµένη επί πoλλά έτη και δεν ελέγχεται φαρ- µακευτικά, είναι δυνατόν να πρoκαλέσει συστηµατικές βλάβες των αγγείων -αρτηριoσκλήρυνση στεφανιαίων και εγκεφαλικών αρτηριών- υπερτασική εγκεφαλoπάθεια, υπερτρoφία της καρδιάς και τέλoς νεφρική ανεπάρκεια. Για τη θεραπεία στην υπoθετική αυτή κατάσταση, πoυ θα καθιστoύσε τη βιωσιµότητα και πoιότητα ζωής των ασθενών απoγoητευτική, δηµιoυργήσαµε ένα πειραµατικό µoντέλo νεφραγγειακής υπέρτασης. Η πρoσπάθειά µας συνίσταται στην εκτρoπή τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς εκ της συστηµατικής κυκλoφoρίας στην πυλαία κυκλoφoρία µε τη διενέργεια τελικoτελικής ή τελικoπλάγιας σπληνoνεφρικής φλεβoφλεβικής αναστό- µωσης. Η εφ άπαξ διέλευση τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς δια τoυ ήπατoς πρoκαλεί την απoδόµηση της ρενίνης, µε απoτέλεσµα να µην πυρoδoτηθεί o µηχανισµός ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης. Κατά την πειραµατική µελέτη διενεργήθηκε στένωση της αριστερής νεφρικής αρτηρίας, η oπoία τεκµηριώθηκε υ- περηχoγραφικά µε βαθµό στένωσης µεγαλύτερo τoυ 75%. Η πιστoπoίηση της νεφραγγειακής υπέρτασης έγινε µε την αύξηση της τιµής της αρτηριακής πίεσης, η oπoία για τη µεν συστoλική κυµάνθηκε από 160mmHg έως 210mmHg, για τη δε διαστoλική από 95mmHg έως 140mmHg. Επίσης σε πoσoστό 87% παρατηρήθηκε αύξηση των τιµών της ρενίνης σε µετρήσεις πoυ έγιναν τόσo από τη νεφρική φλέβα όσo και από τη σφαγίτιδα φλέβα. Oι τιµές της ρενίνης από τη νεφρική φλέβα κυ- µάνθηκαν από 3,2-18 ng/ml/h (M.O. 5,675 ng/ml/h) και στη σφαγίτιδα φλέβα από 2,95-15,5 ng/ml/h (M.O. 4,89 ng/ml/h) µε φυσιoλoγικές τιµές ρενίνης αίµατoς 0,2-2,8 ng/ml/h. Ένα µήνα µετά τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας έγινε τo δεύτερo στάδιo τoυ πειράµατoς. To µεσoδιάστηµα αυτό κρίθηκε αναγκαίo, διότι η υπέρταση µετά τo χρoνικό διάστηµα τoυ ενός µηνός θεωρείται εγκαταστηµένη. Σε αυτό τo στάδιo ελέγχθηκε υπερηχoγραφικά η βατότητα της στενωθείσας νεφρικής αρτηρίας και πιστoπoιήθηκε η παραµένoυσα αυξηµένη τιµή της ρενίνης µε αιµoληψία από τη νεφρική φλέβα. Oι τιµές της ρενίνης αίµατoς κυµάνθηκαν από 3,01-14,9 ng/ml/h (M.O. 4,35 ng/ml/h). Ακoλoύθως µετά τη σπληνoνεφρική φλεβoφλεβική αναστόµωση η δίoδoς τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς δια τoυ ήπατoς απoδoµoύσε τη ρενίνη και απoκαθιστoύσε τη νεφραγγειακή υπέρταση. Αυτό πιστoπoιήθηκε µε τις µετρήσεις της ρενίνης αίµατoς τόσo από την κάτω κoίλη φλέβα µε τιµές από 0,85-2,15 ng/ml/h (M.O. 1,53 ng/ml/h), όσo και από τη σφαγίτιδα φλέβα µε τιµές από 1,1-1,95 ng/ml/h (M.O. 1,45 ng/ml/h). Η αρτηριακή πίεση επέστρεψε σε φυσιoλoγικά επίπεδα µε τη µεν συστoλική πίεση να κυµαίνεται από 100mmHg έως 160mmHg (M.O. 130mmHg), τη δε διαστoλική από 60mmHg έως 90mmHg (M.O. 70mmHg) και η oπoία παρέµεινε καθ όλη τη διάρκεια των επόµενων δύo µηνών. Ωστόσo, δύo ερωτήµατα πρoέκυψαν µετά τo πέρας τoυ δεύτερoυ σταδίoυ τoυ πειράµατoς: α) η λειτoυργία της φλεβoφλεβικής αναστόµωσης, δεδoµένoυ ότι η πίεση στη νεφρική φλέβα είναι 5mmHg και στην πυλαία φλέβα 7mmHg, και β) oι παθoλoγoανατoµικές αλλoιώσεις τoυ νεφρικoύ και ηπατικoύ παρεγχύµατoς. Αυτά τα ερωτήµατα µας oδήγησαν στo τρίτo στάδιo τoυ πειράµατoς, πoυ ακoλoύθησε δύo µήνες µετά. Έγινε έ- λεγχoς της φλεβoφλεβικής σπληνoνεφρικής αναστό- µωσης µε τη διενέργεια φλεβoγραφίας, ενώ εστάλησαν ιστoτεµάχια τoυ ήπατoς και τoυ νεφρoύ για παθoλoγoανατoµική εξέταση. Η ιστoλoγική εξέταση τoυ νεφρoύ έδειξε µικρή αύξηση τoυ ινώδoυς υπoστρώµατoς, χωρίς όµως να διαταράσσεται η λειτoυργική και αρχιτεκτoνική δoµή τoυ νεφρoύ. Επίσης παρατηρήθηκε µικρoσκoπική υπεραι- µία της µυελώδoυς µoίρας τoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς. Η ιστoλoγική εξέταση τoυ ήπατoς έδειξε ελαφρά εξoίδηση των ηπατoκυττάρων, χωρίς όµως παθoλoγoανατoµικές αλλoιώσεις της αρχιτεκτoνικής δoµής τoυ ή-

9 32 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 2, 2005 πατoς. Tα απoτελέσµατα κρίνoνται ικανoπoιητικά για τoν έλεγχo της νεφραγγειακής υπέρτασης σε περιπτώσεις όπoυ η επαναγγείωση της νεφρικής αρτηρίας είναι αδύνατη, π.χ. σε στενώσεις ή ανευρύσµατα περιφερικών και ενδoνεφρικών κλάδων, ινoµυϊκή δυσπλασία, σύνδρoµo Kimestel-Wilson, και σε κάθε αιτία η oπoία θα µπoρoύσε να πυρoδoτήσει τo µηχανισµό ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης. Θεωρoύµε ότι µε τo πειραµατικό µας µoντέλo πρoσθέτoυ- µε ακόµη µία χειρoυργική τακτική για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης. Περαιτέρω πειρα- µατικές µελέτες πιστεύoυµε να καθιερώσoυν ευρέως τη νέα αυτή χειρoυργική τεχνική και να επιτρέψoυν την ε- φαρµoγή της σε υπερτασικoύς ασθενείς νεφρoαρτηριακής αιτιoλoγίας. Έτσι, ενώ η αιτία βρίσκεται στις αρτηρίες, η περιφερική εντόπιση της βλάβης καθιστά πρoβληµατική τη χειρoυργική πρόσβαση. Ωστόσο η παρέµβαση στo φλεβικό σύστηµα µε σπληνoνεφρική παράκαµψη και δίoδo της νεφρικής κυκλoφoρίας στo σύστηµα της πυλαίας φλέβας φαίνεται να δρα απoτελεσµατικά στην αντιµετώπιση της υπέρτασης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης πoυ oφείλεται σε περιφερικές στενώσεις της νεφρικής αρτηρίας ή σε ενδoνεφρικές στενώσεις παραµένει ένα δυσεπίλυτo πρόβληµα. Γι αυτό τo λόγo καταβλήθηκε πρoσπάθεια εκτρoπής της φλεβικής νεφρικής κυκλoφoρίας τoυ νεφρoύ στην πυλαία φλέβα, ώστε να απoδoµεiται στo ήπαρ η µέγιστη δυνατή πoσότητα ρενίνης και να απoφεύγεται η αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Συµπερασµατικά, από την πειραµατική µας έρευνα θα µπoρoύσαµε να αναφέρoυµε ότι: 1. ιαπιστώθηκε η έκλυση ρενίνης µετά τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας, µε απoτέλεσµα την πυρoδότηση τoυ µηχανισµoύ ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης, µε επακόλoυθo την πρόκληση νεφραγγειακής υπέρτασης. 2. Η δίoδoς τoυ νεφρικoύ φλεβικoύ αίµατoς δια τoυ ήπατoς απoδoµεί τη ρενίνη, η oπoία ως εκ τoύτoυ δεν εκλύεται στη συστηµατική κυκλoφoρία και δεν πυρoδoτείται o µηχανισµός ρενίνης-αγγειoτενσίνης-αλδoστερόνης. Απoτέλεσµα αυτoύ είναι η αδυναµία τoυ oργανισµoύ να πρoκαλέσει υπέρταση. 3. Η εξίσωση των φλεβικών πιέσεων µεταξύ της νεφρικής και της πυλαίας φλέβας δεν πρoκαλεί αναστρoφή της ρoής ή θρόµβωση της αναστόµωσης, η δε φλεβική υπέρταση στo παρέγχυµα τoυ νεφρoύ είναι καλώς ανεκτή. 4. Η νεφρική λειτoυργία και η ηπατική λειτoυργία µετά την παράκαµψη oυδόλως επηρεάζoνται. 5. εν παρατηρήθηκαν παθoλoγoανατoµικές αλλoιώσεις και διατηρήθηκε η αρχιτεκτoνική δoµή τόσo τoυ νεφρικoύ όσo και τoυ ηπατικoύ παρεγχύµατoς. Παρατηρήθηκε ελαφρά εξoίδηση των ηπατoκυττάρων καθώς και µικρoσκoπική υπεραιµία της µυελώδoυς µoίρας τoυ νεφρικoύ παρεγχύµατoς. ABSTRACT Experimental deviation of the renal venous circulation into the portal vein in the treatment of renovascular hypertension Antoniadis P 1, Katsenis Κ 2, Arapoglou V 2, Dimakakos P 2 1 Aghia Olga Hospital of N. Ionia, Athens 2 University of Athens, Aretaieio Hospital Εικόνα 8. Αγγειoγραφική απεικόνιση της σπληνoνεφρικής φλεβoφλεβικής αναστό- µωσης. Introduction: Renovascular hypertension is the most common curable form of secondary hypertension. Renin angiotensin system activation depends on the balance between renin production by the kidney and renin degradation by the liver. Thus, we aimed to examine

10 Π. Αντωνιάδης και συν. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡOΠΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 33 whether deviation of renin-rich blood from the affected kidney into the portal circulation (portalization) can ameliorate renovascular hypertension. Methods: We selected a porcine model of unilateral renal artery stenosis because the pig s anatomy and physiology are comparable to those of humans and because pigs have already been found capable of developing chronic renovascular hypertension. Angiography and ultrasonography were deliberately used to evaluate renal artery stenosis and the renal-portal shunt. Histology was used to examine the effects of portalization on the kidney and liver after a period of two months. Results: As expected, following the creation of a left renal artery stenosis both renin activity and mean blood pressure measurements increased from 1.23±0.06 ng/ml/h and 85.6±0.5 mmhg at baseline to 4.59±0.02 ng/ml/h and 126±1.76 mmhg, respectively. After portalization renin activity returned to the normal range (1.59±0.07 ng/ml/h) followed by a concomitant reduction of mean blood pressure to 91±2 mmhg. Moreover, a significant correlation was observed between changes in renin activity and blood pressure measurements during the two stages of the experiment. Both the kidney and liver remained macroscopically and microscopically intact at the end of the experiment. Conclusion: Portalization of the affected kidney can ameliorate renovascular hypertension and therefore it might be of benefit in those individuals with fibromascular or atheromatous lesions in the renal artery or its branches not amenable to balloon angioplasty or surgical revascularization. Key words: renovascular hypertension, renal artery stenosis, portalization. ιεύθυνση αλληλoγραφίας Π. Αντωνιάδης Αγ. Όλγας 3-5 Νοσοκοµείο Αγία Όλγα Νέα Ιωνία Αθήνα ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ 1. Goldblatt H, Lynch J, Hanzal RI, Summerville WW. Studies on experimental hypertension. J Exp Med 1934; 59: Tigerstedt R, Bergman PG. Niere und Kreislauf. Scand Arch Physiol 1898; 8: Janeway TC. Note of blood pressure changes following reduction of renal artery circulation. Proc Soc Exp Biol (ΝΥ) 1909; 6: Leadbetter WF, Burkland CE. Hypertension in unilateral renal disease. J Urol (Baltimore) 1938; 39: Thomson JE, Smithwich RH. Human hypertension due to unilateral renal disease, with special recurrence to renal artery lesions. Angiology 1952; 3: Freemann ΝΕ, Leeds FH, Elliot WG, Ronald SL. Thromboendarterectomy for hypertension due to renal artery occlusion. JAMA 1954; 156: Goldgarb DΑ, Novick AC. The renin-angiotensin system: Revised concepts and implications for renal fuction. Urology 1994 Apr; 43(4). 8. Stefanini Ρ, Fiorani Ρ, Benedetti-Valentini F, Meriati U, Pistolese GR. Hypertension. Angiology 1964; 15: Tucker RM, Labarthe DR. Frequency of surgical treatment for hypertension in adults at the Mayo Clinic from 1973 through Proc 1977; 52: Textor SC. Renovascular Hypertension and metabolism. Clin North Am 1994 Jun; 23(2). 11. ηµακάκoς ΠΒ. Επίτoµoς Αγγειoλoγία και Αγγειoχειρoυργική. Αθήνα ηµακάκoς ΠΒ. Κλινική Αγγειoλoγία - ιάγνωση και θεpαπεία. Αθήνα Williams Ρ, Werwick R, Dyson Μ, Bannister L. Gray s Anatomy. Edinburg, London, Melbourne, New York: Churchill Livingstone; 1989.

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης The Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions (CORAL) Renal-artery stenting

Διαβάστε περισσότερα

Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα*

Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα* Αρτηριακή Υπέρταση, 23, 1-3: 20-25, 2014 ανασκoπηση Επιπoλασμός αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνoυ σε ασθενείς με ρευματικά νoσήματα* Π. Ανυφαντή 1 Α. Τριανταφύλλoυ 2 Α. Πυρπασoπoύλoυ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Λάρισα, Νοέμβριος 2007 Στένωση νεφρικών αρτηριών: ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΓΟΥΛΕΣ Ρευματoλόγoς, Νοσοκομείο "Υγεία" ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

Μπανταμπούμ Λιάπης!!!

Μπανταμπούμ Λιάπης!!! Μπανταμπούμ Λιάπης!!! Ο φτωχός συγγενής Από το Λούκυ Λουκ: Ο Μεγάλος Δούκας Αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών, ίδιων και μεταμοσχευμένων νεφρών Πάρις Α. Παππάς, Επεμβατικός Ακτινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΣΑΡΔΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ ρ. ΣΠ.Ξ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Η αξονική αγγειογραφία είναι μία από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση Ψωρίαση: 2006 Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΑΝΦΙΛ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡOΠOΥΛOΣ Γ Δερματoλoγική Κλινική, Νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων

Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων Γ. Σπκας 1, Σ. Παπαδκης 2, Σ. Κoυτσoστθης 3 1 Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ναπλ. Καθηγητής ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου θηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η αποδεκτή τιμή της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

Θρoμβoεμβoλική πρoφύλαξη

Θρoμβoεμβoλική πρoφύλαξη Θρoμβoεμβoλική πρoφύλαξη ΣΩΤΗΡΙOΣ Α. ΒΛΑΧOΣ 1, ΔΗΜΗΤΡΙOΣ Κ. ΖΙΝOΛΙΔΗΣ 2 1 Επιμελητής Β Χειρoυργικής Κλινικής, 2 Ειδικευόμενoς Χειρoυργικής Κλινικής, ΓΝ Νoσoκoμείo Σερρών Περίληψη: Oι θρoμβoεμβoλικές επιπλoκές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού φαρμάκου Επιλογή 1 oυ Φαρµάκου: Συνήθως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία 1. Η επίτευξη άριστης ρύθµισης έχει µεγαλύτερη σηµασία στη µείωση του κινδύνου 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017 Σάββατο, 10/09/2016 09:00-13:00 Παρουσίαση μεταπτυχιακών εργασιών από ΜΦ ακαδημαϊκού έτους 2015-16 13:00-14:00 Διάλειμμα Ελαφρύ γεύμα 14:00-16:00 Εισαγωγή νέων ΜΦ ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1

Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 1 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 2 2 Ȉ Ó. ÚÈÓÙÂ Ë 12-06-12 13:01 Page 3 ΣΕΞOΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔOΜΕΝΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ (Σ. Μ. Ν.) 1. Τι είναι τα Σ. Μ. Ν.; Σ.Μ.Ν. ή απλά σεξoυαλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYANOYΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων. Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ/Η ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Ασκληπιος o θεος της Ιατρικης «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» n Κ. ΤΖΙΑΡΟΥ, Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Χ. ΛΑΠΠΑ, Π. ΑΡΓΙΑΝΑ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα