Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN

2 Editorial Ο πρό ε δρος του ΣΕ ΓΑΣ Βα σί λης Σε βα στής στις 22 / 9 / 2010 έ κα νε την α κόλου θη δή λωση: «Ο ελ λη νι κός α θλη τι σμός α ντι με τώ πι σε με ι κα νο ποί η ση τις αρ χι κές ε ξαγ γε λί ες της κυ βέρ νη σης για την α νά θε ση των α πο κλει στι κών αρ μο διο τή των του α θλη τι σμού σε υφυ πουρ γό. Δυ στυχώς, στις η μέ ρες που ε πα κο λού θη σαν, πα ρα κο λου θού με α πό τα ΜΜΕ φαι νό με να πα λι νω διών, Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Ιούλιος-Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2010 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. διελκυ στίν δας και δια χω ρι σμού των αρ μο διο τή των, που μό νο σύγ χυ ση και θλί ψη προ κα λούν στους αν θρώ πους του α θλη τι σμού. Σε μια πε ρί ο δο που τα δια λυ τι κά φαι νό με να στον ελ λη νι κό α θλη τι σμό πολ λα πλα σιά ζο νται με α νη συ χη τι κούς ρυθ μούς και έ ντα ση, ο α θλη τι σμός δεν α ντέχει ού τε τη δια τή ρη ση αυ τής της εκ κρε μό τη τας, ού τε την πο λυ διά σπα ση αρ μο διο τή των, σε δια φο ρε τι κά υ πουργεί α, ού τε τη συ νύ παρ ξη πο λύ ση μα ντι κών το μέ ων, ό πως του του ρι σμού και του πο λι τι σμού στην ευ θύ νη του ί διου υ φυ πουρ γού. Η έ ναρ ξη της νέ ας α θλη τι κής πε ριό δου για ό λα τα α θλή μα τα, οι σο βα ρές εκ κρε μό τη τες και τα προ βλή μα τα που α να ζη τούν ε πεί γου σες και α πο τε λε σμα τικές λύ σεις, δεν ε πι τρέ πουν ού τε πειρα μα τι σμούς, ού τε την τι μα ριο ποί η ση των δη μο σί ων υ πο θέ σε ων. Τα πρω το φα νή φαι νό με να βί ας και οι αρ νή σεις συμ με το χής στις ε θνι κές ο μάδες στα ο μα δι κά α θλή μα τα, εί ναι συ μπτώ μα τα μιας μπό ρας που εί ναι μπρο στά μας. Η χρη μα το δό τη ση του ελ λη νι κού α θλη τι σμού, η λει τουρ γί α των ε θνι κών σταδί ων και των προπο νη τι κών κέ ντρων, η α πρό σκο πτη λει τουρ γί α του Ε ΣΚΑΝ και των ε λέγ χων ντό πιν γκ στη χώρα, οι α πο σπά σεις των ο μο σπον δια κών προ πο νητών, τα πε ντα ε τή προ γράμ μα τα α νά πτυ ξης, ο μα ζι κός και ο σχο λι κός α θλη τι σμός, ό χι μό νο εί ναι α νά γκη να βρουν τις λύ σεις που α να ζητούν και να λει τουργή σουν α πρό σκο πτα, αλ λά και να ε ντα χθούν σε μια συ νο λι κή κυ βερ νη τι κή πρότα ση που θα δια μορ φώ νει ε πι τέ λους έ να στοι χειώ δες σχέ διο για τον α θλη τισμό της πα τρίδας μας. Έ να σχέ διο, που θα προσ διο ρί ζει βα σι κούς ά ξο νες φιλο σο φί ας και αρ χών, θα ο ριο θε τεί στό χους και τέ λος θα δια σφα λί ζει πό ρους και μέ σα. Τα δια δρα μα τι ζό με να στον ελ λη νι κό α θλη τι σμό με α φορ μή τον τε λευ ταί ο κυβερ νη τι κό α νασχη μα τι σμό, δεί χνουν ό τι οι αρ μό διοι βρί σκο νται δυ στυ χώς σε τε λεί ως δια φο ρε τι κή διά στα ση χώ ρου και χρό νου α πό αυ τήν που α παι τούν οι και ροί». Συμ φω νού με και ε παυ ξά νου με. 2

3 Η E.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τι μη τι κές πλα κέ τες στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α ποφοι τή σα σα της ορ κω μο σίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών Α.Π.Θ. και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. καθιέρωσε από τον Νοέμβριο του 2003 την απονομή τιμητικής πλακέτας στον πρώτο αποφοιτήσαντα ή στην πρώτη αποφοιτήσασα κάθε ορκωμοσίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. και λίγο αργότερα και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και Κομοτηνής. Έτσι, και στην ορκωμοσία του Ιουλίου του 2010, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. παραβρέθηκε στην τελετή της ορκωμοσίας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παρισόπουλος Γεώργιος απένειμε στον πρώτο αποφοιτήσαντα κ. Στούμπο - Λεονταρίδη Μιχαήλ την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Επίσης, στην ορκωμοσία του Ιουλίου του 2010 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιο, ο οποίος απένειμε στην πρώτη αποφοιτήσασα κ. Κούσουλα Δήμητρα, την τιμητική διάκριση και απηύθυνε χαιρετισμό στους νέους πτυχιούχους. Με την ευκαιρία της παρουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Γ.Β.Ε. στις ανωτέρω ορκωμοσίες, έγινε ενημέρωση στους νέους συναδέλφους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστηριότητές της, τους διανεμήθηκε σχετικό φυλλάδιο και τους δόθηκε η δυνατότητα να έχουν μια πρώτη προσέγγιση με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα ο πρόεδρος της Ε.Γ.Β.Ε. απονέμει την τιμητική πλακέτα στην κ. Κούσουλα Δήμητρα και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παρισόπουλος Γεώργιος στον κ. Στούμπο - Λεονταρίδη Μιχαήλ. 3

4 Special Olympics Athens 2011 Συμμετοχή ως Διαιτητής - Κριτής στο Bosse ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γε νι κές Πλη ροφο ρί ες Η χώ ρα μας έ χει ανα λά βει τη διορ γά νω ση των Πα γκο σμί ων Α γώ νων Special Olympics, οι ο ποί οι θα πραγ μα το ποι η θούν α πό τις 25 Ιου νί ου έ ως τις 4 Ιου λί ου 2011 στην Α θή να. Στους α γώ νες αυ τούς θα συμ με τάσχουν α θλη τές με δια νο η τι κή α να πη ρί α από 185 χώ ρες οι ο ποίοι θα α γω νι στούν σε 22 α θλή μα τα, προ πο νη τές, τε χνι κοί επί ση μοι και ε θε λο ντές, ε νώ υ πο λο γί ζε ται ό τι μέ λη των οι κο γε νειών των α θλη τών θα έρ θουν στην Ελ λά δα α πό κά θε γω νιά του πλα νή τη για να χει ρο κροτή σου με ό λοι μα ζί τη δύ να μη της θέ λη σης των ξε χω ρι στών α θλη τών. Για να πραγ μα το ποι η θούν οι α γώ νες με ε πι τυ χί α κρί νε ται α πα ραί τη τη η συμμε το χή των πλέ ον κα τάλ λη λων στε λε χών ως Διαι τητών και Κριτών και στο ά θλη μα του Bocce. Για τους πτυ χιού χους Φυ σι κής Α γω γής που θα ε πι λέ ξουν να συμ με τά σχουν σί γου ρα θα α πο τε λέ σει μί α ση μα ντι κή ε μπει ρί α ζω ής και θα τους α κολου θή σει στη συ νέ χεια της ε παγ γελ μα τικής τους κα ριέ ρας αλ λά και γε νι κά στη ζω ή τους. Το ά θλη μα του Bocce θα διε ξα χθεί α πό τις 26 Ιου νί ου έ ως τις 3 Ιου λί ου 2011 στο Στά διο Ει ρή νης και Φι λί ας ( Στο στά διο κατά την διάρ κεια των Α γώ νων θα διε ξα χθούν τρί α (3) α θλή μα τα: 1) Ε πι τρα πέ ζια Α ντι σφαίρι ση, 2) Πα τι νάζ ε πί Δα πέ δου και 3) Μπό τσε. Πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες για τα Special Olympics και το ά θλη μα του Bocce υ πάρ χουν στην ι στο σε λί δα: Προ ϋ πο θέ σεις A) Διαι τη τής - Κρι τής: Βα σι κή προ ϋ πό θεση για να συμ με τά σχει κά ποιος ως διαι τη τής - κρι τής εί ναι η πα ρα κο λού θη ση εκ παι δευ τι κών σε μι να ρί ων, με θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό περιε χό με νο, που θα διορ γα νω θούν πριν τους α γώ νες και θα δο θεί χρή σι μο ε νημε ρω τι κό και ε ξει δι κευ μέ νο υ λι κό. Ε πί σης, ση μα ντικότατη προ ϋπό θε ση εί ναι ο εν θου σια σμός αλ λά και η δέ σμευ ση συ γκεκρι μέ νου και προ καθο ρι σμέ νου χρό νου που θα έ χει ε ξαρ χής δηλω θεί. Β) Η με ρο μη νί ες Εκ παί δευ σης - Αγώ νων Για την εκ παί δευ ση των Ε θνι κών Διαι τητών - Κρι τών του Bocce έ χουν προ γραμ μα τι στεί δύ ο σε μι νά ρια (Ο κτώ βριο 2010 & Φεβρουά ριο 2011). Τα σε μι νά ρια αυ τά θα πραγ μα το ποι η θούν με ειση γη τή τον Τε χνι κό Ε πι τετραμ μέ νο του α γω νί σμα τος των Special Olympics International και πε ρι λαμ βά νουν Θε ω ρί α, Πρα κτι κή Ε ξάσκη ση και Γρα πτή Ε ξέ τα ση. Οι Πα γκόσμιοι Α γώ νες Special Olympics για το ά θλη μα του Bocce θα διε ξα χθούν α πό 26 Ιου νί ου 2011 έ ως 3 Ιου λί ου 2011 (ω ρά ριο κα θη με ρι νού α γω νι στι κού προ γράμ μα τος: 9:00 17:30) στο Στάδιο Ει ρή νης και Φι λί ας (ΣΕΦ). Πα ρο χές Α να γνω ρί ζο ντας το γε γο νός ό τι θα προσφερθούν α φι λο κερδώς οι υ πη ρεσί ες των Διαι τη τών Κρι τών κατά τη διάρ κεια των α γώ νων, η Α ΘΗ ΝΑ 2011 για να διευ κολύ νει αλ λά και για να τι μήσει το έρ γο τους, πρό κει ται να τους πα ρέ χει: α) Πλή ρη στο λή β) Δια τρο φή κα τά τη διάρ κεια της υ πη ρε σί ας τους γ) Δω ρε άν με τα κί νη ση με τα Μέ σα Μα ζι κής Με τα φο ράς στην Α θή να για τις η μέ ρες των α γώ νων δ) Βε βαί ω ση πα ρα κο λού θη σης σε μι να ρί ου ε) Δί πλω μα συμ με το χής στους Α γώ νες (με τά την ο λο κλή ρω ση των αγω νι στι κών υ πο χρε ώ σε ων) Πε ρισ σό τε ρες πληρο φο ρί ες για την διορ γά νω ση συ νο λι κά μπο ρεί τε να πά ρε τε: α πό την ε πί ση μη ιστο σε λί δα της διορ γά νω σης org Συ γκε κρι μέ νες πλη ρο φο ρί ες για το ά θλη μα α πό τον υ πεύ θυ νο του α θλή μα τος του Bocce της Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς Ε πι τρο πής των Special Olympics Athens 2011 τον κ. Κου τσο γιάννη Τά σο ( athens2011.org, τηλ.: , κιν.: ). Ι στο ρί α του Bocce Η ρί ψη μιας μπά λας προς έ να στό χο εί ναι το αρ χαιό τε ρο παι χνί δι της αν θρωπό τη τας. Α πό το 5000 π.χ. οι Αι γύ πτιοι έ παι ζαν έ να εί δος Bocce χρη σι μο ποιώντας γυα λι σμέ νες πέ τρες. Αν και το ση με ρι νό Bocce φαί νε ται πο λύ δια φο ρε τικό σε σχέ ση με τον προ κά τοχό του, υ πάρ χει α κό μα δε σμός με ταξύ των δύ ο, ο ο ποί ος εί ναι ο κοι νός σκο πός να φτά σεις ό σο δυ να τόν πιο κο ντά σε έ να σταθε ρό στό χο. Α πό αυ τό τον σκο πό γεν νή θη καν οι βα σι κοί κα νό νες του Bocce. Α πό την Αί γυ πτο το παι χνί δι βρέ θη κε στην αρ χαί α Ελλά δα το 800 π.χ. Οι Ρωμαί οι έ μα θαν το παι χνί δι α πό τους Έλ λη νες το ο ποί ο το δια δό θη κε σε ό λη τη Ρω μα ϊ κή αυ το κρα το ρί α. Η ο νο μα σί α Bocce προ έρ χε ται α πό το λα τι νι κό bottia που ση μαί νει α φε ντι κό (boss). Οι Ρω μαί οι ή ταν οι πρώ τοι που έ παι ξαν το παιχνί δι του Bocce με τον τρό πο που παί ζε ται σή με ρα. Τα πρώ τα χρό νια χρη σιμο ποιού σαν καρύ δες και αρ γό τε ρα ξύ λο ε λιάς λα ξευ μέ νο σε μπά λα Bocce. Ο αυ το κρά το ρας Αύ γουστος ή ταν αυ τός που κα θιέ ρω σε το Bocce ως το ά θλημα των η γε μό νων. Α πό τον Ιπ πο κρά τη ως τον Γα λι λαί ο, οι πρώ τοι που α σχολή θη καν με το Bocce εί χαν ε πι ση μά νει ό τι η δυ να μι κή και το πνεύ μα αντα γωνι σμού του α θλήμα τος α να ζω ο γονούν το σώ μα. Το παι χνί δι δια δό θη κε πο λύ γρή γο ρα σε ό λη την Ευ ρώ πη. Η δη μο τι κότη τα του α θλή μα τος ή ταν τό σο με γά λη που λε γό ταν ό τι ε ξαι τί ας αυ τού κιν δύ νευε η ασφά λεια των κρα τών, μιας και το παι χνί δι α πορ ρο φού σε ση μα ντι κό χρό νο α πό τις στρα τιω τι κές α σκή σεις. Γι αυ τό και οι Βα σι λείς, α κό μα και η Κα θο λι κή Εκ κλη σί α, α να γκά στη καν να το απα γο ρεύ σουν. Το Bocce έ χα σε και ξα να κέρδι σε την δη μο τι κό τητά του πολ λές φο ρές. Ο Giuseppe Garibaldi ή ταν αυ τός που πα ράλ λη λα με την έ νω ση της Ι ταλί ας ε πα νέ φε ρε τη δη μο τι κό τη τα του Bocce ό πως είναι γνω στό σή μερα. Χά ρη στους Ι τα λούς με τα νά στες το Bocce δια δό θη κε και έ γινε πο λύ γνω στό στην Α με ρι κή ό που σή με ρα υ πάρ χουν πά νω α πό ο πα δοί. Με τά το πο δό σφαι ρο και το golf, το Bocce εί ναι το τρί το πιο διαδε δο μέ νο ά θλη μα και θε ω ρεί ται το πιο πα λαιό ά θλη μα στην ι στο ρί α. 4

5 φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλητι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής Α γω γής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. Α πό η δια δι κα σί α υ ποβο λής των άρ θρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με α πευ θεί ας η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον συ ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δημο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νικό πε ριο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πι στη μο νι κό πε ριε χό μενο και νομι κά ζη τή μα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γασί ες και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration of Helsinki). Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυδρο μεί ου στο Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ θυν ση com, μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α παραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κασί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και τις ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της δη μοσί ευ σης ε νός άρ θρου εί ναι η υ πο γρα φή της Δήλω σης Με ταβί βα σης Δι καιω μά των κα τά τη στιγ μή της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λεκτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μένες περι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ γλι κή γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν μέ σω της η λε κτρονι κής σε λί δας του πε ριο δικού (www. hellenicjsport.com). Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγγρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευρώ α νά άρθρο και λαμ βά νουν δω ρε άν συν δρο μή του πε ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την υπο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρίσης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ στον εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να πα ρα λαμβά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χω ρίς κα μί α άλ λη επι βά ρυνση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, Θεσ σα λο νί κη, τηλ , fax: ) ή κα τά θε ση πλη ρω μής Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή νέου συνδρομητή ή ανανέωση συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κόλου θα στοι χεί α: Ε θνι κή Τρά πε ζα 223 / Ο κα τα θέ της πρέ πει να συμπλη ρώ νει στην αι τιο λό γη ση της α πόδει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τισμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γραφέ α του άρ θρου. Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριοδι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νεξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κάποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τερι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι. Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου- Πρόεδρος. «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... Τ.Κ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:... ΚΙΝΗΤΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές &cat=132&sub=undefined&pmanuf=undefined& sort=undefined&step=undefined ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 30, Τεύχος 2, 2010 (ΤΕΥΧΟΣ 76) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ - H επίδραση των φαινολών του ελαιόλαδου σε δείκτες οξειδωτικού στρες του αίματος αθλητών ποδηλασίας υψηλού επιπέδου μετά από προπονητικό πρόγραμμα τριών εβδομάδων. Γιαννοπούλου I., Kilduff H., Kingsley M., Βογιατζής I., Ρούσσος X., Μοσχανδρέας Γ., Καφάτος Α., McEneny J., Σκαλτσούνης Α. Λ., Πιτσιλάδης Υ. Π ΘΕΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - Αλλοδαποί ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα της Super League την αγωνιστική περίοδο Σουγλής Γ. Α., Τραυλός Κ. Α., Γαλανάκης Ν., Σωτηρόπουλος Α. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ - Σύγκριση σωματικής δραστηριότητας δωδεκάχρονων παιδιών αστικών και μη αστικών περιοχών. Τσιμέας Π., Τσιόκανος Α., Οικονομίδης Σ., Ζιάρα Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙA Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου γωνία 11 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Ορ γά νω ση: Ένω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, Συν διορ γά νω ση: Δή μος Θεσ σα λο νί κης Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 3 Δεκεμβρίου Η συμμετοχή στο θεματικό συνέδριο για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. είναι δωρεάν. Το θε μα τι κό συ νέ δριο θα πε ρι λαμ βά νει: Ειδι κές ει ση γή σεις - στρογ γυ λές τρά πε ζες και ε λεύ θε ρες α να κοι νώ σεις α πό ό λο το φάσμα της αθλη τι κής ε πι στή μης (προ φο ρι κές, α ναρ τη μέ νες και full paper). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ) Θα κα λύ πτο νται τα πα ρα κά τω θέ μα τα της α θλη τι κής ε πι στήμης: Προ πο νη σιο λο γί α, Κι νη τι κή μά θη ση, Κι νη τι κή α νά πτυ ξη, Α θλητια τρι κή, Αθλη τι κή ψυ χο λο γί α, Βιο κι νη τική - Βιο μη χα νι κή, Α θλη τι κή κοι νω νιο λο γί α, Αθλη τι κό δί καιο, Ει δι κή α γω γή, Ερ γο φυσιο λο γί α, Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Α θλητι σμός για ό λους, Φι λο σο φί α του Α θλη τισμού, Ορ γά νω ση και Διοί κη ση του Αθλη τισμού, Ά θλη ση και α να ψυ χή, Βιο χη μεί α της ά σκη σης, Α θλη τι σμός και Διατρο φή, Δι δακτι κή και θε ω ρί α της φυ σι κής α γω γής και του α θλη τι σμού, Ει δικά θέ μα τα δια φό ρων α θλη μά των, Χο ρός και Λα ο γρα φί α, Α θλητι κή τε χνο λο γί α, Φυ σιο θε ρα πεί α, Ντό πιν γκ, Με τρή σεις και α ξιο λό γη ση, Α ε ρό μπικ, Στατι στι κή, Φυ σιο λο γί α, Ερ γο με τρί α, κλπ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μια α πό τις κύ ριες θε μα τι κές ε νό τη τες που θα συ μπε ρι λη φθούν στο συ νέ δριο θα εί ναι και η ε νό τη τα με τον γε νι κό τί τλο «Α νά λυ ση ο μα δι κής και α το μι κής τα κτι κής στις Α θλοπαι διές». ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Οι πε ρι λή ψεις των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων (προ φο ρι κών και α ναρ τη μέ νων) καθώς και οι ο λό κλη ρες ερ γα σί ες (full paper) πρέ πει να α πο στα λούν μέ χρι 3 Δεκεμβρίου 2010 εί τε στη διεύ θυν ση της Ε.Γ.Β.Ε. (Προ ξέ νου Κο ρο μη λά 51, Θεσ σα λονί κη, τηλ. και φαξ 2310 / ), εί τε η λε κτρο νι κά στο e.mail της Ε.Γ.Β.Ε ως ε πι συ να πτό με νο έγ γρα φο του word και θα γί νο νται δε κτές με τά α πό την κρί ση τους α πό την Ε πι στη μο νι κή Ε πι τρο πή. Στην πε ρί πτω ση η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τη τα και α πό το Δελ τί ο Συμ με το χής στο Θε μα τι κό Συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την οποί α μπο ρεί τε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. ό πως και τις ο δη γί ες συγ γρα φής της πε ρί λη ψης. Οι ερ γα σί ες θα α πο στέλ λο νται για κρί ση στην Ε πι στη μο νική Ε πι τρο πή, μό νο με τά την κα τα βολή του δι καιώ μα τος συμ με το χής στο θε μα τικό συ νέ δριο α πό τον συγ γρα φέ α ή τους συγ γρα φείς. Η κα τα βο λή του δι καιώ ματος συμ με το χής α ντι στοι χεί σε μί α ερ γα σί α. Σε πε ρί πτω ση υ πο βο λής πε ρισ σο τέ ρων α πό μί ας πε ρι λή ψε ων α πό τον ί διο ή τους ί διους συγ γρα φείς, θα πρέπει να κα τα βλη θούν α ντί στοι χα δι καιώ μα τα συμ με το χής με τον α ριθ μό των περι λή ψε ων των ερ γα σιών που υ πο βάλ λο νται. Κα μί α ερ γα σί α δεν θα α πο στέλ λε ται για κρί ση ε άν δεν έ χει κα τα βλη θεί το δι καί ω μα συμ με τοχής. Οι ο δη γί ες και οι προ ϋ πο θέ σεις υ πο βο λής ο λό κληρης ερ γα σί ας (full paper) εί ναι ί διες με αυ τές του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού της Ε.Γ.Β.Ε. και υ πάρ χουν α να λυ τι κά στο site της Ε.Γ.Β.Ε. στη διεύ θυν ση και σε γε νι κές γραμ μές οι συγ γρα φείς πρέ πει να γνωρί ζουν ό τι θα πρέ πει να α κο λου θή σουν τις προ δια γραφές που κα θο ρί ζο νται α πό το APA 4 και με τα γε νέ στε ρα. Οι ο λό κλη ρες ερ γα σί ες δεν θα πρέ πει να υπερ βαί νουν τις 8 δα κτυ λο γρα φη μέ νες σε λί δες (μο νό διά στη μα, 10 cpi, Arial). 2. Ε φι στά ται η προ σο χή των συγ γρα φέ ων που θα υ πο βάλ λουν ερ γα σί ες που θα ε γκριθούν, στην υ πο χρέ ω σή τους να πραγ μα το ποι ή σουν την α να κοί νω σή τους στο θε ματι κό συ νέ δριο (σε πε ρίπτω ση προ φο ρι κής ή full paper), ή να α ναρ τή σουν το poster (σε πε ρί πτω ση α ναρ τη μέ νης ανα κοί νω σης) και να το πα ρου σιά σουν στην ει δι κή συνε δρί α που θα γί νει γι αυ τό το λό γο, στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νικής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής). Η μορ φή του ε ντύ που των πε ρι λήψε ων και του προ γράμ μα τος των α να κοι νώ σε ων που θα δια νε μη θεί στο θε μα τι κό συ νέδριο δεν θα συ νι στά α πο δει κτι κό πα ρου σί α σης ε πι στη μο νι κής ερ γα σί ας. 3. Στο θε μα τι κό συ νέ δριο θα υ πάρξει η δυ να τό τη τα να υ πο βλη θούν και ο λό κλη ρες εργα σί ες (full paper), οι ο ποί ες ε φό σον κρι θούν και γί νουν δε κτές α πό την Επι στη μο νική Ε πι τρο πή και κα τα βά λουν το δι καί ω μα συμ με το χής, θα δη μο σιευ θούν ο λό κλη ρες στο έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ερ γα σιών του θε μα τι κού συνε δρί ου. Η πα ρου σί α ση ό σων ερ γα σιών αυ τού του τύ που ε γκρι θούν θα γί νει εί τε σε ει δι κή ε νό τη τα, εί τε στην α ντί στοι χη θε μα τι κή ε νό τη τα που θα πα ρου σια στούν και οι υ πό λοι πες ερ γα σί ες, θα έ χουν δε μέ γι στη διάρ κεια πα ρουσί α σης τα 20 λε πτά. Το πο σό συμ με το χής για κά θε τέ τοια ερ γα σί α εί ναι 100 Ευ ρώ. Οι ερ γα σί ες θα υ πο βάλ λο νται στη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. ό πως και ό λες οι υ πόλοι πες για το θε μα τι κό συ νέ δριο. Η προ θε σμί α υ πο βο λής και αυ τών των ερ γα σιών εί ναι μέ χρι 3/12 / Ό λες οι πε ρι λή ψεις των προ φο ρι κών και των α ναρ τη μέ νων α να κοι νώ σε ων θα δη μοσιευ θούν στο έ ντυ πο πρό γραμ μα, που θα δια νε μη θεί πριν την έ ναρ ξη του θε μα τι κού συ νε δρί ου στους με τέχο ντες. 5. Στο τέ λος κά θε θε μα τι κής ε νό τη τας του θε μα τι κού συ νε δρί ου θα α κο λου θεί συ ζή τηση. 6. Η εγ γρα φή στο θε μα τι κό συ νέ δριο, η εγ γρα φή στην Ε.Γ.Β.Ε. και η τα μεια κή τα κτο ποί η ση, μπο ρούν να γί νουν και στο χώ ρο διε ξα γω γής του θε μα τι κού συ νε δρί ου α πό ώ ρα το Σάβ βα το 11 / 12 / Το πρώ το θέ μα θα ξε κι νή σει στις Εγ γρα φές θα γί νο νται και τις δύ ο η μέ ρες διε ξα γω γής του συ νε δρί ου. 7. Οι συ νά δελ φοι που θέ λουν να τα κτοποι η θούν τα μεια κώς (τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νοι θε ω ρού νται ό σοι θα έ χουν πλη ρώ σει και τη συν δρο μή του 2010), μπο ρούν να ε νη

7 με ρω θούν για το πο σό που ο φείλουν α πό τη γραμ μα τεί α της Ε.Γ.Β.Ε. και να το α πο στεί λουν, μα ζί με το δελ τί ο εγγρα φής, συν το πο σό βέ βαια, που α ντι στοι χεί στη δή λω ση συμ με το χής τους στο θε μα τι κό συ νέ δριο ε φόσον πα ρου σιά ζουν ερ γα σί α. Ό σοι ε πι θυ μούν να εγ γρα φούν στην Ε.Γ.Β.Ε., να α πο στεί λουν φω το τυ πί α του πτυ χί ου τους, αί τη ση εγ γρα φής στην ΕΓ ΒΕ μα ζί με τα πλή ρη στοι χεί α τους (ε πώ νυ μο, ό νο μα, πα τρώ νυ μο, α ριθμό ταυ τό τη τας, διεύ θυν ση, τ.κ., δή μο ή κοι νό τη τα, νο μό, τη λέ φω νο, έ τος λήψης πτυ χί ου, ει δι κό τη τα) και το πο σό που α ντι στοι χεί στην εγ γρα φή και τη συν δρο μή, για να ε πω φε λη θούν α πό τη δω ρε άν συμ με το χή που ι σχύ ει για τα ταμεια κώς τα κτο ποι η μέ να μέ λη της Ε.Γ.Β.Ε. 8. Για ε ρω τή σεις (π.χ. για τις συν δρομές που ο φεί λο νται) ή για ο ποιεσ δή πο τε διευ κρι νή σεις και πλη ρο φο ρί ες, μπορεί τε να α πευ θύ νε στε στην Ε.Γ.Β.Ε. (είτε τη λε φω νι κά στο 2310 / , εί τε ερ χό με νοι στα γρα φεί α μας, ό που μπο ρεί τε να εγ γρα φεί τε κιό λας), κά θε μέ ρα (ε κτός Σαβ βά του και Κυ ριακής) α πό τις έ ως Τα poster θα α ναρ τη θούν στο χώ ρο της γραμ μα τεί ας του θε μα τι κού συνε δρί ου το Σάβ βα το α πό ώ ρα έ ως 19.00, ε νώ η πα ρου σί α σή τους στο κοι νό και στη μι κτή ε πι τρο πή (α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής) θα γί νει την ί δια μέ ρα α πό έ ως Μέ γιστη διάρ κεια πα ρου σί α σης 5 λε πτά για κά θε α ναρ τη μέ νη α να κοί νω ση. 10. Στους συμ με τέ χο ντες θα δο θεί βε βαί ω ση συμ με το χής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ Η πε ρί λη ψη πρέ πει να εί ναι δα κτυ λο γρα φη μέ νη σε μο νό διά στη μα (Microsoft Word 97 και με τα γε νέ στε ρα, με 10 cpi και γραμ μα το σει ρά Arial). 2. Γράψ τε τον τί τλο με ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΑ, τα ο νό μα τα των συγ γρα φέ ων, το ί δρυ μα ή και το τμή μα στο οποί ο έ γι νε η με λέ τη, διεύ θυν ση και πό λη με πε ζά. Α φή στε έ να κε νό διά στη μα και συ νε χί στε, χω ρίς ε σο χή πα ρα γράφου, με το κεί με νο της πε ρί λη ψης το ο ποίο πρέ πει να α πο τε λεί μό νο μί α πα ρά γρα φο και να μην ξε περ νά τις 250 λέ ξεις. 3. Ο τί τλος της πε ρί λη ψης πρέ πει να εί ναι σύ ντο μος (πε ρί που 15 λέ ξεις) και κα τα νο η τός και να α πο φεύγο νται δυ σνό η τες λέ ξεις και φρά σεις. 4. Α να φέ ρα τε συ νο πτι κά το σκο πό της με λέ της, τη με θο δο λο γί α, τα α πο τελέ σμα τα και τα συ μπε ρά σματα. Οι πε ρι λή ψεις που δεν θα πα ρου σιά ζουν α πο τε λέ σμα τα και συ μπε ρά σμα τα θα α πορ ρί πτο νται ως μη ο λο κλη ρω μένες. 5. Ε άν ε πι λέ ξε τε την ταχυ δρο μι κή α πο στο λή ή την υ πο βο λή αυ το προ σώπως στο γρα φεί ο της Έ νω σης, θα πρέ πει να στεί λε τε υ πο βά λε τε και δισκέ τα ή cd με το αρ χεί ο της πε ρί λη ψης, δια φο ρε τι κά η ερ γα σί α δεν θα απο στέλ λε ται για κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή. Η πε ρί λη ψη μπορεί να απο στα λεί και μέ σω δια δι κτύ ου στο της Ε.Γ.Β.Ε gr) ως ε πι συ να πτό με νο έγ γρα φο του word. Στην πε ρί πτω ση η λε κτρονικής υ πο βο λής πρέ πει η ερ γα σί α να συ νο δεύ ε ται α πα ραί τη τα και α πό το Δελτί ο Συμ με το χής στο Θε μα τι κό Συ νέ δριο (φόρ μα υ πο βο λής), την ο ποί α μπο ρείτε να βρεί τε στο internet, στο site της Ε.Γ.Β.Ε. Στις περι πτώ σεις τα χυδρο μι κής ή η λε κτρο νι κής υ πο βο λής πρέ πει ο πωσ δή πο τε να α πο στέλ λε ται μαζί (με φαξ ή σκα να ρι σμέ νη ή μα ζί με το φά κε λο α ποστο λής της ερ γα σί ας) η α πόδει ξη πλη ρω μής της ερ γα σί ας α πό τα ΕΛ ΤΑ. 6. Η χρο νι κή διάρ κεια των προ φο ρι κών α να κοι νώ σε ων εί ναι 10 λε πτά και θα υ πάρ χει δυ να τό τη τα πα ρουσί α σης μέ σω Η/Υ. 7. Οι δια στά σεις των α ναρ τη μένων α να κοι νώ σε ων πρέ πει να εί ναι 120 x 80 cm. 8. Ό λες οι ερ γα σί ες που θα υ πο βλη θούν, θα ε ξε τα στούν με α νώ νυ μη δια δικα σί α κρί σης α πό την Ε πι στημο νι κή ε πι τρο πή του θε μα τι κού συ νε δρί ου. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (γωνία οδών Εθνικής Αμύνης & Αλ. Σβώλου, 2ος όροφος) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.) ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Φ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε., χωρίς επιστημονική ανακοίνωση. Δωρεάν Φοιτητές και λοιποί, χωρίς επιστημονική ανακοίνωση. 10 Ευρώ Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. 25 Ευρώ Συμμετοχή με επιστημονική ανακοίνωση για όλους τους υπόλοιπους. 30 Ευρώ Για υποβολή ολόκληρης εργασίας (full paper) 100 Ευρώ Προφορική ανακοίνωση (10 λεπτά) Poster (120 x 80 cm) Ολόκληρη εργασία (20 λεπτά) Σε περίπτωση παρουσίασης επιστημονικής εργασίας συμπληρώστε και τα παρακάτω (τα στοιχεία συμπληρώνονται από τον πρώτο συγγραφέα και θεωρούνται ως δήλωση συμμετοχής για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας). Προθεσμία υποβολής μέχρι ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... Κόψτε και αποστείλετε συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής μαζί με την ταχυδρομική επιταγή στην Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη. 7ΣΥΝΕΔΡΙΑ

8 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Φτωχότερη είναι από το βράδυ της Τρίτης 3 Αυγούστου 2010 η οικογένεια της ελληνικής γυμναστικής, η οποία θρηνεί τον πρόωρο χαμό της Ελένης Πολυχρονίδου. Η τεχνική διευθύντρια ρυθμικής γυμναστικής της Ε.Γ.Ο., η οποία ασκούσε τα καθήκοντά της μέχρι το τέλος της ζωής της, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 50 ετών στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, όπου νοσηλευόταν, έπειτα από πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο. Συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η οικογένεια της ελληνικής γυμναστικής είπαν το τελευταίο «αντίο» στην εκλιπούσα, στη νεκρώσιμη ακολουθία στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, από όπου ήταν η καταγωγή της. Γεννημένη στις 8 Απριλίου 1960 στη Θεσσαλονίκη, η Ελένη Πολυχρονίδου ήταν πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη ρυθμική γυμναστική και δίδαξε στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1992 μέχρι το Προπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής από το 1982, εργάστηκε ως ομοσπονδιακή τεχνικός από το 1985 μέχρι το 2006, συνεισφέροντας είτε στο ατομικό είτε στο ανσάμπλ. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε προπονήτρια της Εθνικής ομάδας ανσάμπλ γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1999 στην Οσάκα (2 χρυσά και 1 αργυρό μετάλλιο) και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σύδνεϋ (χάλκινο μετάλλιο), ως συνεργάτιδα της Μαρίνα Φατέεβα. Επιπρόσθετα, εργάστηκε ως επικεφαλής προπονήτρια της Εθνικής ομάδας ανσάμπλ γυναικών από το 2004 έως το Από το 2008 μέχρι και το θάνατό της, κατείχε τη θέση της τεχνικής διευθύντριας ρυθμικής γυμναστικής της Ε.Γ.Ο. Επιπλέον, από τις αρχές του 2010 αποτελούσε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ρυθμικής γυμναστικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής (UEG), αξίωμα στο οποίο είχε εκλεγεί τον περασμένο Νοέμβριο. Ακόμα, είχε συμπεριληφθεί στις «εξπέρ» του αθλήματος από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και είχε διδάξει στην Ακαδημία ρυθμικής γυμναστικής που είχε πραγματοποιηθεί στο Γουόλβις Μπέι της Ναμίμπια, τον Ιούνιο του Τέλος, είχε διατελέσει διευθύντρια του αθλήματος της Γυμναστικής (Competition Manager) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, ενώ είχε ανάλογο ρόλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής του 1997 στην Πάτρα, καθώς και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής του 2007, επίσης στην αχαϊκή πρωτεύουσα. ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ Βαθιά οδύνη προκάλεσε στην αθλητική και γυμναστική οικογένεια ο απροσδόκητος θάνατος στις 6 Σεπτεμβρίου 2010, του συναδέλφου ΚΦΑ και τεχνικού διευθυντή του ΣΕΓΑΣ, Κώστα Σπανίδη. Ο 51χρονος τεχνικός, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1959 στην Καβάλα, έφυγε από τη ζωή κατά πάσα πιθανότητα έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών. Ο Κώστας Σπανίδης πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπήρξε πρωταθλητής της δισκοβολίας με ατομικό ρεκόρ 60.00μ, που παραμένει η 10η κορυφαία επίδοση στη χώρα μας όλων των εποχών (9/6/84 στη Θεσσαλονίκη), διετέλεσε με επιτυχία προπονητής μεγάλων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, αλλά και επί σειρά ετών επικεφαλής τεχνικός της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου. Μεταξύ των αθλητών και αθλητριών των οποίων διετέλεσε προπονητής ήταν η Τασούλα Κελεσίδου με τα 2 Ολυμπιακά και τα 3 παγκόσμια μετάλλια, η Κατερίνα Βόγγολη στο ξεκίνημα της καριέρας της, ο Σάββας Πανάβογλου που εξακολουθεί να έχει και το Πανελλήνιο ρεκόρ στη δισκοβολία (63.18μ), ο Βάιος Τίγκας κ.α. Στον ΣΕΓΑΣ προσελήφθη για πρώτη φορά ως εθνικός προπονητής το Νοέμβριο του 2004 και παρέμεινε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2008, οπότε αποχώρησε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Στην ίδια θέση επέστρεψε για μια δεύτερη θητεία τον Οκτώβριο του 2009, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει αφού προδόθηκε από την καρδιά του. Η αγγελία του θανάτου του, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στους φίλους και συνεργάτες του ικανού τεχνικού και γενικότερα σε όλη την οικογένεια του ελληνικού κλασικού αθλητισμού, που αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι έφυγε από κοντά μας, σε μια στιγμή της ζωής του που είχε τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει. Τον Κώστα Σπανίδη έχει τιμήσει η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος στις 11 Απριλίου 2003 στα πλαίσια της τελετής έναρξης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με διεθνή συμμετοχή που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης της HELEXPO Δ.Ε.Θ., για την πολυετή και εξαιρετική προσφορά του στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, τις παγκόσμιες προπονητικές του επιτυχίες, καθώς και τη συμβολή του στην ανάδειξη του κλάδου μας μέσα από τη συνολική του παρουσία και προσφορά. 8

9 Επιστολή της ΕΓΒΕ στον Υφυπουργό Παιδείας Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος α πέ στει λε στις 21 / 6 / 2010 ε πι στο λή προς τον Υ φυ πουρ γό Παι δεί ας κ. Ιω άν νη Πα νά ρε το, σχε τι κά με τις α τυ χείς (sic) το πο θε τή σεις του για θέ μα τα του μα θή μα τος και των κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής. Α ξιότι με κύ ριε Υ φυ πουρ γέ, Τα τε λευ ταί α χρό νια έ χου με θέ σει κατ ε πανά λη ψη στις πο λι τι κές η γε σί ες του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας αλ λά και δη μό σια, ό λα τα σο βα ρά ζητή μα τα που α πα σχο λούν τον κλά δο των Κα θηγη τών Φυ σι κής Α γω γής, καθώς και ε κεί να που α φο ρούν τον α θλη τι σμό και τη φυ σι κή α γω γή στην εκ παίδευ ση. Στις 10 / 3 / 2010 α πο στεί λα με πο λυ σέ λι δη ε πι στο λή προς τη νέ α Υ πουρ γό Παι δεί ας για τα θέ μα τα της σχο λι κής φυ σι κής α γω γής, ε νό ψει της δη μό σιας δια βού λευσης και του δια λό γου για την παι δεί α ο ο ποί ος ε πι κε ντρώ νε ται στην πρω το βάθμια και στη δευ τε ρο βάθ μια εκ παίδευ ση και στην προ σχο λι κή α γω γή, την ο ποί α και σας ε πι συ νά πτου με. Λί γες μέ ρες πριν η υ πουρ γός παι δεί ας είχε πα ρου σιά σει στον πρω θυ πουρ γό και στο υ πουρ γι κό συμ βού λιο, κεί με νο για τις αλ λα γές που ε τοι μά ζο νται στις προ α να φερ θεί σες βαθμί δες της εκ παί δευ σης, υ πό τον βα ρύ γδου πο τί τλο «Νέ ο Σχο λεί ο. Πρώ τα ο Μα θη τής». Έ να κεί με νο 36 σε λί δων στο ο ποί ο υ πάρ χει μό νο μια α να φο ρά στον α θλη τι σμό και αυ τή μο νο λε κτι κή, στη σε λί δα 34 στο κε φά λαιο του ο λο ή με ρου σχο λεί ου ό που α να φέ ρει: «Ο χρόνος πα ρα μο νής εί ναι μα κρύ τε ρος, οι μα θη τές και οι μα θήτριες πα ρα κο λου θούν μα θή μα τα ξέ νης γλώσ σας που ο δη γούν σε πι στο ποί η ση, κά νουν α θλη τι κά, ε ξοι κειώ νο νται με τις τέ χνες ή άλ λες δη μιουρ γι κές δρα στη ριό τη τες που σή με ρα κα τά κα νό να α να ζη τούν στην ι διω τική α γο ρά.». Σε κα νέ να άλ λο ση μεί ο δεν υ πάρ χει η παρα μι κρή α να φο ρά στη φυ σι κή α γω γή και στον α θλη τι σμό. Τις αρ χι κές μας α νη συ χί ες για τη λαν θα σμένη ει κό να που έ χει η πα ρού σα πολι τι κή η γε σί α του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας για τη φυ σι κή α γωγή, τον α θλη τι σμό και τους κα θη γη τές φυ σι κής α γω γής, ήρ θαν να ε πι τεί νουν οι α τυ χείς (κα τά την ε πιει κέ στε ρη έκ φρα ση) δη λώ σεις σας σε ο μι λί α σας στη βου λή (α κο λου θεί το σχε τι κό α πό σπα σμα το ο ποί ο πή ρα με α πό την δική σας ι στο σε λί δα), ό που α να φερ θή κα τε με υ πο τι μη τι κό και α πα ξιω τι κό τρό πο για τους γυ μνα στές και α κο λού θως σε συ νέ ντευ ξή σας (α κο λου θεί ε πί σης το σχε τι κό α πό σπα σμα το ο ποί ο πή ρα με α πό την δι κή σας ι στο σε λί δα), ό που α να φέ ρε στε σε υ πε ρα ριθμί ες των γυμνα στών (λες και εί ναι οι ί διοι οι γυ μνα στές υ πεύ θυ νοι) και άλ λα σχε τι κά θέ μα τα. «Ο ΜΙ ΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥ ΛΗ: Ε γώ θα πω έ να πράγμα, για το ο ποί ο δεν έ χω στοι χεί α, αλ λά θα προ σπα θή σω να βρω. Πό σοι α πό τους γυ μναστές που εί ναι διο ρι σμέ νοι, γυ μνά ζουν δηλα δή κά νουν γυ μνα στι κή σε παι διά; Πι στεύ ω ό τι, αν ό λοι οι γυ μνα στές που εί ναι διο ρι σμέ νοι γύ μνα ζαν μα θη τές, θα ή μαστε ο κα λύ τε ρα γυμνα σμέ νος λα ός. Δεν εί ναι αυ τή η ει κό να που υ πάρ χει - νο μίζω.». «ΣΥ ΝΕ ΝΤΕΥ ΞΗ: Υ ΦΥ ΠΟΥΡ ΓΟΣ: Αυ τή η ά ποψη εί ναι λαν θα σμέ νη και θα σας ε ξη γήσω γιατί. Η οι κο νο μι κή με τα βο λή ή οι οι κο νο μί ες που μπο ρεί να προ κα λέ σει δεν εί ναι η αι τί α των νο μο θε τή σε ων αυ τών, θα εί ναι το α πο τέ λε σμα α πό μί α καλύ τε ρη λει τουρ γί α του εκ παι δευτι κού συ στή μα τος. Ξέ ρε τε, ποια ή ταν η μέ χρι σή με ρα πρα κτι κή; Η μέ χρι σή με ρα πρα κτι κή ή ταν ό τι κά θε χρό νο το υ πουρ γεί ο παι δεί ας διό ρι ζε έ να α ριθ μό εκ παι δευ τι κών. Έ παιρ νε πι στώ σεις και έ λεγε θα διο ρί σω έ να α ριθ μό 7.000, 3.000, Με τα ξύ αυ τών τό σοι γυμνα στές, τό σοι μου σικοί, τό σοι μα θη μα τι κοί. Χω ρίς να έ χει ει κό να των πραγ μα τι κών α ναγκών. Και ο δη γού μα στε στην κα τά στα ση ό που εί χα με για πα ρά δειγ μα σε έ να σχο λεί ο δέκα γυ μνα στές οι ο ποί οι δεν εί χαν δου λειά. Και έ πρε πε τώ ρα αυ τούς να τους πά ρου με α πό το σχο λεί ο και να τους στεί λου με κά που αλ λού, οι ο ποί οι θα έ καναν κά τι ό χι για τί υ πήρ χε α νά γκη, αλ λά για να α πα σχο λού νται. Τι λέ με σή μερα; Σή με ρα λέ με ό τι για να διο ρι σθεί κά ποιος εκ παι δευ τι κός στο σχο λεί ο, οπου δή πο τε, σε ο ποια δή πο τε δρα στη ριό τη τα του δη μο σί ου το μέ α, θα πρέ πει να υ πάρ χει α νά γκη. Να κα ταγρά ψου με τις α νά γκες και να προ κη ρύσ σο νται οι θέσεις α νά λο γα με τις υ φι στά με νες α νά γκες. Αυ τή εί ναι η ου σια στι κή δια φο ρά της κα τάστα σης πριν με την κα τά στα ση με τά.». Το κρε σέ ντο των α τυ χών, α νε δα φι κών και μη στη ρι ζόμε νων σε ε πι στη μο νι κά δε δο μέ να δηλώ σε ων κα τά των κα θη γη τών φυ σι κής α γωγής και του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής δυστυ χώς συ νε χί στη κε με δια δο χικές α να φο ρές σε δη μό σιες το πο θε τή σεις στα μέ σα ε νη μέρω σης, τό σο δι κές σας, ό σο και της κυ ρί ας υ πουρ γού. Κύ ριε Υ φυπουρ γέ Σή με ρα εί ναι πα γκο σμί ως α πο δε κτό και τεκμη ριω μέ νο, ότι θα πρέ πει να υ πάρ χει ι σορ ροπί α α νά με σα στη δια νο η τι κή και φυ σι κή καλλιέρ γεια των μα θη τών. Μια ι σορ ρο πί α η ο ποί α αν και δεν εί χε α πό λυ τα ε πι τευχθεί, δια τα ράχθη κε ε ντο νό τα τα και α νε τρά πη πλή ρως, ι διαίτε ρα με τά την ε φαρμο γή των Νό μων 2525/97 και 2640/98, που ε πέ φε ραν δρα μα τι κές ε πιβα ρύν σεις στους μαθη τές της δευ τε ρο βάθμιας εκ παί δευ σης και μεί ω σαν ση μα ντι κά τις ώ ρες του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής στο ε βδο μα διαί ο ω ρο λό γιο πρό γραμ μα. Το γεγονός αυ τό ε κτός των άλ λων εί χε ως α πο τέ λε σμα και τη μεί ω ση του α ριθ μού των ορ γα νι κών θέ σε ων για τους κα θη γη τές φυ σι κής α γω γής (πολ λοί συ νά δελ φοι έ τσι α πώ λε σαν την ορ γανι κή τους θέ ση). Α να λυ τι κό τε ρα και με συ γκε κρι μέ να στοι χεί α λοι πόν, τα ο ποί α α που σιά ζουν κα τά δή λω σή σας α πό τις δι κές σας ε πι κρί σεις, η κα τά σταση που δια μορ φώθη κε με τά την ψή φι ση των Νό μων 2525/97 και 2640/98 και την ε φαρ μογή των νέ ων τό τε ω ρολο γί ων προ γραμ μά των, εί χε ως α πο τέ λε σμα το μά θη μα της Φυ σι κής Α γω γής στο Ε νιαί ο Λύ κειο και στα Τ.Ε.Ε. νυν Ε ΠΑΛ και Ε ΠΑΣ να έ χει σχε δόν ε ξα φα νι στεί. Σή με ρα λοι πόν στο συ νο λι κό α ριθ μό ω ρών ε νός ε βδο μα διαί ου προ γράμ μα τος δι δα σκα λίας στη Γ Λυ κεί ου υ πάρ χει για το μά θη μα της Φυ σι κής Α γω γής 1 ώ ρα, στην Α Λυ κεί ου στο πρώ το τε τρά μη νο 2 ώ ρες, ε νώ στο δεύ τε ρο τε τρά μη νο 1 ώ ρα και στη Β Λυ κεί ου 2 ώ ρες. Στα δε Τ.Ε.Ε. (Ε ΠΑΛ και Ε ΠΑΣ πλέ ον) 1 ώ ρα ε βδο μα διαί ως και στον 2 ο κύ κλο κα μί α. Δη λα δή τα πο σο στά συμ με το χής της Φυ σικής Α γω γής στο συ νο λι κό α ριθ μό ω ρών ε νός ε βδο μα διαί ου προ γράμ μα τος δι δα σκα λί ας είναι στο Λύ κειο α πό 0 έ ως 5,8 %. Εί ναι ο χει ρότε ρος συ σχε τι σμός α πό τη σύ στα ση του Ελ ληνι κού Κρά τους και αυ τό συμ βαί νει μό νο στην Ελ λά δα. Και ό λα αυ τά βέ βαια, εί χαν συμ βεί λί γους μό νο μή νες με τά την α νά θε ση το 1997 από τη ΔΟ Ε στη χώ ρα μας, της διορ γά νω σης των Ο λυ μπια κών Α γώ νων του Ή ταν το πρώτο βή μα και α πό τις πρώ τες ε νέρ γειες της Ελλη νι κής Πο λι τεί ας στην κα τεύ θυν ση της «α ναβάθ μι σης» του α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής στην εκ παί δευ ση, με τά την α νά λη ψη και επ ευ και ρί α της διορ γά νω σης των Ο λυμπια κών Α γώ νων α πό τη χώ ρα μας. Πρό κει ται α νυ περ θέ τως για μο να δι κό κα τόρ θωμα και πα γκό σμια πρω το τυ πί α. Και σαν να μην έ φτα ναν μό νο αυ τά, λί γο καιρό με τά τη μεί ω ση των ω ρών, κα ταργή θη κε και η συμ με το χή της βαθ μο λο γί ας του μα θήμα τος στο γε νι κό βαθ μό των μα θη τών στο Λύκειο (για να μην α να φερ θού με και στα θέ μα τα των α που σιών) και το μά θη μα της φυ σι κής α γω γής έ γι νε α πλώς έ να δια κο σμη τι κό στοιχεί ο (όχι ό μως με ευ θύ νη των γυ μνα στών). Προ κει μέ νου να σχη μα τί σε τε μια πιο ο λοκλη ρω μέ νη ει κό να σας πα ρα θέ του με μια σειρά από στοι χεί α για τη σχέ ση ω ρο λο γί ου προγράμ μα τος και ω ρών δι δα σκα λί ας του μα θήμα τος της φυ σι κής α γω γής στο ε βδο μα διαί ο πρό γραμ μα. Α πό το 1882 μέ χρι το 1976 η Φυ σι κή Α γω γή κα τεί χε πο σο στό α πό 8 μέ χρι 10 % του συ νολικού α ριθ μού ε νός ε βδο μα διαί ου προ γράμμα τος δι δα σκα λί ας. Α πό το 1977 μέ χρι το 1981 το μά θη μα της φυ σι κής α γω γής μα ζί με τις α θλη τι κές δραστηριό τη τες έ φτα σε να κα τέ χει στις τρεις τά ξεις του Γυ μνα σί ου το 13,9 % και στις τά ξεις του Λυ κεί ου το 8,5 %. Α πό τις 16 / 02 / 1981, με τά την ε φαρ μο γή του πεν θη μέ ρου το μά θη μα της φυ σι κής α γωγής στην Α και Β τά ξη του Γυ μνα σί ου κα τα λαμβά νει το 8,3 % του συ νο λι κού α ριθ μού ω ρών ε νός ε βδο μα διαί ου προ γράμ μα τος δι δα σκα ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 9

10 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ λί ας, ε νώ στη Γ τά ξη του Γυμνα σί ου και στην Α τά ξη του Λυ κεί ου το 6 %. Τέ λος, στη Β τά ξη του Λυ κεί ου το 4,5 %. Ε νώ λοι πόν με τά τους Νό μους 2525/97 και 2640/98 αλ λά και με τα γε νέ στε ρους που προσέθε σαν, κα τά γε νι κή ο μο λο γί α, α κό μα με γα λύτε ρη πνευ μα τι κή ε πι βά ρυν ση στους μα θη τές, με α πρό βλε πτες βιο λο γι κές, ψυ χι κές, πνευ ματι κές και κοι νω νι κές προ σαρ μο γές και φθο ρές, θα πε ρί με νε κα νείς η πο λι τεί α να ορ γα νώ σει καλύ τε ρα τη Φυ σι κή Α γω γή και να αυ ξή σει τις ώ ρες δι δα σκα λί ας του λά χι στον σε τρεις ε βδομα διαί ως, δυ στυ χώς έ πρα ξε α κρι βώς το α ντίθε το, δη λα δή σχε δόν την ε ξα φά νι σε. Συ μπε ρα σμα τι κά, α πό τα προ ε κτε θέ ντα προ κύ πτει ό τι η ό ποια «υ πε ρα ριθ μία» των καθη γη τών φυ σι κής α γω γής προ ήλ θε κα τά βά ση α πό τη μεί ω ση των ω ρών δι δα σκα λί ας του μαθή μα τος της Φ.Α. Τε λεί ως συμπτω μα τι κά φα ντα ζό μα στε, έ τυ χε την πε ρί ο δο που ψη φί στη καν οι προα να φερθέ ντες νό μοι (το 1997 και το 1998), ε σείς κ. υ φυ πουρ γέ να υ πη ρε τεί τε το δη μό σιο βί ο ως Πρό ε δρος του Ε θνι κού Συμ βου λί ου Παι δεί ας ( ), του Συμ βου λί ου Α νώτα της Παι δεί ας και ως Α ντι πρό ε δρος του τριμε λούς διοικη τι κού συμ βου λί ου του Ευ ρω παϊ κού Δι κτύ ου Ε θνι κών Συμ βου λί ων Παι δεί ας (EUNEC) ( ), ό πως ο ί διος α να φέ ρετε στο βιο γρα φι κό σας. Ε πί του πα ρό ντος θα α πο φύ γου με κά θε πε ραι τέ ρω σχό λιο για το γε γο νός αυ τό. Για να σχη μα τί σε τε δε α κό μα πιο ξε κά θα ρη ει κό να, σας α να φέ ρου με εν δει κτικά μό νο κάποια ε πι πλέ ον στοι χεί α που α πει κο νί ζουν μια άλ λη ζο φε ρή πραγ μα τι κό τη τα α πό αυ τή που προ φα νώς έ χε τε στα υ πό ψη σας. Σύμ φω να με έ ρευ να που δη μο σιεύ θη κε πέ ρυ σι και ε πι βε βαιώ νει τα α πο τε λέσμα τα και άλ λων ε ρευ νών, οι μα θη τές της τρί της Λυκεί ου γυ μνά ζο νται καθ ό λη τη διάρ κεια της σχο λι κής χρο νιάς μό νον 23 ώ ρες (χω ρίς για αυ τό να φέ ρουν ευ θύ νη οι γυ μνα στές), ε νώ προ διά θε ση για στε φα νιαί α νό σο έ χουν οι μισοί σχε δόν μα θη τές η λι κί ας ε τών. Ως κυ ριό τε ροι προ δια θε σι κοί πα ρά γο ντες έ χουν ε ντο πι στεί η μειω μέ νη φυ σι κή δρα στη ριό τητα, η φτω χή α ε ρό βια ι κανό τη τα και το αυ ξημέ νο πο σο στό σω μα τι κού λί πους. Σύμ φω να με άλ λη με λέ τη, αλ λά και με τα σχε τι κά στοι χεί α που εί ναι δια θέ σιμα α πό τη EUROSTAT, η χώ ρα μας έρ χε ται δεύ τε ρη στην Ευ ρώ πη στην παι δι κή πα χυ σαρ κί α α φού το 54 % των παιδιών η λι κί ας 6 11 ε τών εί ναι υ πέρ βα ρα, γε γο νός που στο μέλ λον θα α ποτε λεί πραγ μα τι κή α πει λή, κα θώς ε κτι μά ται ό τι σε 20 χρό νια θα εί ναι ο κυ ριό τε ρος λό γος θανά του ε νη λί κων. Τα δε δο μέ να αυ τά σχε τί ζο νται ά με σα και με την ή δη δια πι στω θεί σα αύ ξη ση της νο σηρό τη τας και της θνη σι μό τη τας ε νη λί κων α πό καρ δια κές πα θή σεις τα τε λευ ταί α χρό νια στην Ελ λά δα. Τέ λος, σύμ φω να με στοι χεί α που δη μοσιεύ θη καν στο Ευ ρω βα ρό με τρο η Ελ λά δα κα τα τάσ σε ται στην πρώ τη θέ ση των συ στη μα τι κών κα πνι στών με πο σο στό 42 %, τη στιγ μή που ο Ευ ρω πα ϊ κός μέ σος ό ρος εί ναι 31 %. Πρω τιά ε πί σης, κα τα γρά φου με και στο πα θη τι κό κά πνι σμα, με το 60 % να α να πνέ ει τον κα πνό των άλ λων στο χώ ρο ερ γα σί ας. Συν δυα στι κά ε κτι μώ ντας τα πα ρα πά νω στοιχεί α, εί ναι φα νε ρό ό τι έ χει ή δη υπο βαθ μι στεί η ποιό τη τα ζω ής στο σύ νο λο του πλη θυ σμού, και θα συ νε χί σει να υ πο βαθ μί ζε ται, ε νώ α ναμέ νε ται να υ πάρ ξει και σο βα ρή ε πι βά ρυν ση του συστή μα τος υ γεί ας και των α σφα λι στι κών τα μεί ων τα ε πό με να χρό νια αν δεν πάρου με ά με σα μέ τρα Μο να δι κός τρό πος α ντι με τώ πι σης ό λων των α νω τέ ρω μέ σω της πρό λη ψης τέ τοιων φαι νο μέ νων εί ναι η αύ ξη ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας των νέ ων και η δη μιουρ γί α μέ σα α πό το σύ στη μα εκ παί δευ σης, κι νη τικών έ ξε ων που θα δια μορφώ σουν τη θε τι κή προ διά θε ση για συμ με το χή σε κι νη τι κές και α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες στους νέ ους και θα δη μιουρ γή σουν το παι δα γω γι κό υ πό βαθρο για εν συ νεί δη τη υ ιο θέ τη ση της δια βί ου ά σκη σης ως τρό που ζω ής. Με τους 2 προ η γού με νους υ πουρ γούς παιδεί ας εί χα με συ ζη τή σει εν ε κτά σει το πά γιο και α πο λύ τως τεκ μη ριω μέ νο αί τη μά μας για την αύ ξη ση των ω ρών της δι δα σκα λί ας του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής σε ό λες τις βαθ μί δες της εκπαί δευ σης και εί χαν α πο δεχθεί την α να γκαιό τη τα της ά με σης υ λο ποί η σής του, και αυ τό πε ρι μέ νου με και α πό τη νέ α υ πουρ γό παι δεί ας. Έ να αί τη μα το ο ποί ο δεν εί ναι πλέ ον μό νο αί τη μα δι κό μας. Εί ναι αί τη μα της Ελ λη νι κής κοι νω νί ας. Άλ λω στε, εί ναι γε νι κά πα ρα δε κτό ό τι οι ορ γα νω μέ νες και α πο τε λε σμα τι κές παιδα γω γι κές πα ρεμ βά σεις πρέ πει να γί νο νται μέ σα στο χώ ρο του σχο λεί ου και ό χι έ ξω α πό αυ τόν, και να έ χουν χα ρα κτή ρα γε νι κής ε φαρμο γής. Οι ό ποιες πρω το βου λί ες λαμ βά νο νται με την υ λο ποί η ση ε ξω σχολι κών προ γραμ μάτων και δρά σε ων, εί ναι προς τη σω στή κα τεύθυν ση, έ χουν όμως χα ρα κτή ρα υ πο βο η θη τι κό ή ε πι κου ρι κό και δεν α πο τε λούν πρω το γε νή παρέμ βα ση. Για αυ τό ε πα να λαμ βά νου με ό τι η αύ ξη ση των ω ρών της δι δα σκα λί ας του μα θήμα τος της φυ σι κής α γω γής σε ό λες τις βαθ μί δες της εκ παί δευ σης, εί ναι πλέ ον κα θο λι κό αί τη μα της κοι νω νί ας. Στο κά τω κά τω το υ πάρ χον εκ παι δευ τι κό μο ντέ λο με τις λί γες ώ ρες φυ σική α γω γή και με τις πολ λές ώ ρες φι λο λο γι κά μα θή μα τα και μα θη μα τι κά και δεν ξέ ρου με τι άλ λο, χω ρίς να α ντι δι κού με με τις υ πό λοι πες ε πι στή μες, το δοκι μά σα με ή δη, και βλέ πε τε τα α πο τε λέσμα τα. Ας δο κι μά σου με λοι πόν και έ να άλλο μο ντέ λο στην εκ παί δευ ση με δια φο ρε τι κή προ σέγ γι ση και ό χι μό νο να δια πι στώ νου με τα προ βλή μα τα χω ρίς να ε πι χει ρού με να δώσου με λύ σεις. Ας μην μας δια φεύ γει δε ό τι η Φυ σι κή Α γω γή, εί ναι το μονα δι κό μά θη μα που υ λο ποιεί ε κτός των άλ λων και τους στό χους της προ λη πτικής υ γεί ας και της φυ σιο λο γι κής α νά πτυ ξης των παι διών. Ζη τά με λοι πόν να αυ ξη θούν ά με σα, α πό την ε πό με νη σχο λι κή χρο νιά σε 3 ε βδο μα διαί ως, οι ώ ρες του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο, στο Γυ μνά σιο και στο Λύ κειο σε ό λες τις τά ξεις και να ει σα χθεί το μάθη μα της φυ σι κής α γω γής στο Νη πια γω γεί ο. Προς ε νί σχυ ση και ε πίρ ρω ση της επι χει ρημα το λο γί ας μας και των θέ σε ων και των α πόψε ων που εκ φρά ζου με, σας προ τρέ που με να α να τρέ ξε τε (και ί σως ε κεί βρεί τε και τα στοιχεί α που σας λεί πουν), στο ψή φι σμα του Ευρω πα ϊ κού Κοι νο βου λί ου της 13 ης Νο εμ βρί ου Κα λό εί ναι ε πί σης, να προ σθέ σε τε στις ε νασχο λή σεις σας (για ε μάς ού τως ή άλ λως συ γκατα λέ γο νται στα σο βα ρά ζη τή μα τα που ε δώ και πολ λά χρό νια μας α πα σχο λούν), πρώ τον, το θέμα της ρύθμι σης των ε παγ γελ μα τι κών μας δικαιω μά των με ο ρι στι κό και α με τά κλη το τρό πο και δεύ τε ρον, το θέ μα που α φο ρά τις σχο λές προπο νη τών της Γ.Γ.Α. και των ο μο σπον διών και της κα το χύ ρω σης του ε παγ γέλ ματος του προ πο νη τή με βά ση έ να συ γκε κρι μέ νο κα νονι στι κό πλαί σιο, το ο ποί ο θα ε φαρ μό ζε ται α πό ό λους και πα ντού και δεν θα ε ξαρ τά ται α πό τις προ θέ σεις, τις ο ρέ ξεις και τις συ ναλ λα γές των ε κά στο τε διοι κή σε ων των ο μο σπον διών (έ χουμε κα τα θέ σει ή δη τις προ τά σεις μας για αυ τό). Τον ι διαί τε ρο, ευαί σθη το και κρί σι μο ρό λο της δια παι δα γώ γη σης της Ελ λη νι κής νε ο λαί ας στα στάδια και στα γυ μνα στή ρια δεν μπο ρούν, κύριε υ φυ πουρ γέ, να α να λαμ βά νουν κάνο ντας τον προ πο νη τή, αυ το δί δα κτοι ε μπει ρι κοί ή α πό φοι τοι σχο λών προ πονη τών λί γων η μερών δι δα σκα λί ας, πα ρά μό νον κα ταρ τι σμέ νοι ε πι στή μο νες παι δα γω γοί προ πο νη τές, που γνω ρί ζε τε πο λύ κα λά ποιοι εί ναι αυ τοί. Για να έ χε τε λοι πόν πλη ρέ στε ρη ε νη μέ ρω ση και για τα θέ μα τα αυ τά σας ε πι συ νά πτου με και τη σχε τι κή ε πι στο λή που α πο στεί λα με στον Γ.Γ.Α. και κοι νο ποι ή σαμε στην υ πουρ γό παι δεί ας. Ως ε πι μύ θιο, θέ λου με να θυ μί σου με σε ό λους (πο λι τικούς και μη), ό τι η ε πέν δυ ση στον α θλητι σμό και τη φυ σι κή α γω γή και στην α νάπτυ ξη του α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής εί ναι ε πέν δυ ση στη νέ α γε νιά και αυ τό δεν πρέ πει πο τέ να το ξε χνά ει κα νείς. 10

11 Οι παιδίατροι σύμμαχοι των γυμναστών Λά βα με την πα ρα κά τω ε πι στο λή και τη δη μο σιεύ ου με προκει μέ νου να συμ βάλ λου με στην πο λυ φω νί α και στην ε νη μέ ρω ση των συ να δέλ φων και ό χι μό νο. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΙ ΔΙΑ ΤΡΟΙ ΣΥΜ ΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΓΥ ΜΝΑ ΣΤΩΝ Κα θο ρι στι κή η η λικί α των 9 ε τών. Α πα ραί τη τη η γυ μνα στι κή για ι σορ ρο πί α, κι ναι σθη τι κή και προ σα να το λι σμό. Έκ πλη κτος ά κου σα τον παι δί α τρο να μου λέ ει σε πρό σφα τη ε πί σκε ψη μα ζί με τον γιο μου, ό τι εί ναι ε πι στη μο νι κά τεκ μη ριω μέ νο ό τι ε άν σε ο ποιο δή πο τε παι δί έ ως 9 ε τών δεν γί νει συ στη μα τι κή πα ρέμ βα ση ά σκη σης και α γω γής σε θέμα τα κι ναι σθη σί ας, ι σορ ρο πί ας και προ σα να το λι σμού, οι πα ρα πά νω δε ξιό τητες δεν μπο ρούν να α να πτυ χθούν, να θε ρα πευ τούν ή να ε ξε λι χθούν με τέ πει τα. Με βά ση ο ρι σμέ να ια τρι κά χα ρα κτηρι στι κά του παι δι κού ε γκε φά λου μου ε ξή γη σε πό σο βα σι κή και ση μα ντι κή είναι η ε φαρ μο γή πλη θώ ρας συ γκε κρι μέ νων α σκή σε ων για την παι δι κή ε ξέ λι ξη και θω ρά κι ση της φυ σι κής ι κα νό τη τας και των δε ξιο τή των του παι διού. Αυ τό που θέ λω να πως σαν γο νιός εί ναι ό τι η προ σο χή που πρέ πει να δώ σουν οι υ πεύ θυ νοι στο μάθη μα της γυ μνα στι κής και ευ ρύ τε ρα της α γω γής που θα πρέ πει να έ χει έ νας μα θη τής στο σχο λεί ο, εί ναι πέρα α πό τα προ βλή μα τα της πα χυ σαρ κί ας, του μα ζι κού α θλη τισμού και της δια βί ου ά σκη σης. Το κα κό εί ναι ό τι στους πα ρα πά νω ια τρι κούς το μείς που α νέ φε ρα η διά γνω ση και τα ά σχη μα α πο τε λέ σμα τα, προ σπα θούν να α ποκρύπτο νται ε πι με λώς α πό τους γο νείς και βγαί νουν στην ε πι φά νεια αρ γό τε ρα. Α λή θεια, οι υ πεύ θυ νοι του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας το γνω ρί ζουν αυ τό; Ή μή πως η προ σπά θεια για κα τα νό η ση της α ξί ας της γυ μναστικής πε ριο ρί ζε ται στο να δεί χνουν τα ΜΜΕ τον πρω θυ πουρ γό κ. Πα παν δρέ ου να κά νει τζό κιν και γυ μνα στή ριο; Τσο μα κί δης Γ. Γο νέ ας μα θη τή Β δη μο τι κού H E.Γ.Β.Ε. ΣΤΟ INTERNET Η Ένωσή μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις - και στον τομέα της τεχνολογίας είναι και στο INTERNET! Έτσι, οι συνάδελφοι - σε ολόκληρη την Ελλάδα - πληκτρολογώντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τη διεύθυνση μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητικά δεδομένα και έγκυρη πληροφόρηση για το χώρο μας από τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη. ΤΑ ΜΕΙΑ ΚΗ ΤΑ ΚΤΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΜΕ ΛΩΝ Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίσουν για την ταμειακή τακτοποίησή τους και οι μη εγγεγραμμένοι να φροντίσουν για την εγγραφή τους στην Ε.Γ.Β.Ε., για να της δώσουν τη δυνατότητα να είναι πιο διεκδικητική και πιο αποτελεσματική. ΔΕΛ ΤΙΟ ΤΑΥ ΤΟ ΤΗ ΤΟΣ ΜΕ ΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ Για την έκδοση της απαιτείται μία πρόσφατη φωτογραφία και οικονομική τακτοποίηση του μέλους. Τα μέλη της Ε.Γ.Β.Ε. που δεν έχουν προμηθευθεί το Δελτίο Ταυτότητος Μέλους, να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. ή να αποστείλουν μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, προκειμένου να εκδοθεί από την Ε.Γ.Β.Ε. το Δελτίο, το οποίο και θα τους αποτελεί ταχυδρομικώς. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε.. Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΕΙΑΣ Ε.ΓΒ.Ε. ΣΕ ΠΕ ΡΙ ΠΤΩ ΣΗ ΑΛ ΛΑ ΓΗΣ ΔΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗΣ Α ΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑ ΡΑ ΛΗ ΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙΟ ΔΙΚΟΥ Παρακαλούνται οι παραλήπτες του ενημερωτικού περιοδικού της Ε.Γ.Β.Ε να ενημερώνουν άμεσα τη γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε. για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αποστολής του περιοδικού και να αποφεύγονται οι άσκοπες επιστροφές και η αναζήτηση της νέας διεύθυνσης του παραλήπτη από τη γραμματεία. Το γραφείο της Ε.Γ.Β.Ε. λειτουργεί κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις έως και η αλλαγή διεύθυνσης μπορεί να γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 2310 / , είτε με φαξ στο ίδιο νούμερο, είτε στέλνοντας e.mail στο ή στο είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Ε.Γ.Β.Ε. Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη. 11

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα