Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.onlineclassroom.gr"

Transcript

1 ΘΕΜ 4 ΕΡΩΤΗΜ Η εταιρεία «Ωμέγα» στην προσπάθεια της να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, από την οικονομική ύφεση την οποία διανύουμε, πραγματοποίησε μια έρευνα αγοράς η οποία κόστισε στην εταιρεία και διαπίστωσε το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος. «Η έρευνα αυτή δεν προσμετρείται στο κόστος της επένδυσης διότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν γίνει ή όχι η επένδυση.» Ωστόσο, από την έρευνα αγοράς προέκυψαν και συμπεράσματα σχετικά με την προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν το νέο προϊόν και διακρίνονται τέσσερα εναλλακτικά σενάρια με αντίστοιχες πιθανότητες να αγοράσουν το νέο προϊόν: Σενάριο οι καταναλωτές που χαρακτηρίζονται ως «τακτικοί και πιστοί πελάτες» έχουν πιθανότητα 5% να αγοράσουν το νέο προϊόν. Σενάριο οι καταναλωτές που χαρακτηρίζονται ως «τακτικοί, πιστοί, ευκαιριακοί και νέοι πελάτες» έχουν πιθανότητα 15% να αγοράσουν το νέο προϊόν. Σενάριο οι καταναλωτές που χαρακτηρίζονται ως «τακτικοί, πιστοί, ευκαιριακοί, νέοι και ανακτηθέντες» έχουν πιθανότητα 30% να αγοράσουν το νέο προϊόν. Σενάριο οι καταναλωτές χαρακτηρίζονται ως «τακτικοί, πιστοί, ευκαιριακοί, νέοι, ανακτηθέντες και χαμένοι πελάτες» έχουν πιθανότητα 50% να αγοράσουν το νέο προϊόν. ια την υλοποίηση της νέας επένδυσης απαιτούνται για αγορά μηχανημάτων και για έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης των μηχανημάτων. Ο κύκλος ζωής του νέου προϊόντος και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων ορίζονται στα τρία έτη. ναμένεται ότι στο τέλος του τρίτου έτους τα μηχανήματα θα πωληθούν αντί (υπολειμματική αξία). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες καθαρές ταμειακές ροές μετά φόρων και το κεφάλαιο κίνησης ανά σενάριο υλοποίησης. Ο συντελεστής φορολογίας της εταιρείας «Ωμέγα» είναι 0%, το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο είναι 5%. Η εταιρεία εφαρμόζει την ευθεία μέθοδο στον υπολογισμό των αποσβέσεων.

2 Ζητείται: ) Να υπολογίσετε και να σχολιάσετε τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης κατά την διάρκεια της επένδυσης. (αθμοί 0,40) Με τον όρο κεφάλαιο κίνησης εννοούμε τα χρήματα που δαπανά μια επιχείρηση προκειμένου να καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες (εξόφληση προσωπικού, εξόφληση προμηθευτών, εξόφληση λογαριασμών κτλ). Το κεφάλαιο κίνησης κάθε έτους έρχεται να προστεθεί σε αυτό του προηγούμενου χρόνου. Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρεία ΩΜΕ θα δαπανήσει τον πρώτο χρόνο ως κεφάλαιο κίνησης, άλλες το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο θα ανακτήσει το κεφάλαιο κίνησης που επένδυσε. Συνολικά με το πέρας της επένδυσης η εταιρεία θα έχει δαπανήσει ως κεφάλαιο κίνησης το οποίο και ανακτά στο τρίτο έτος. Οι μεταβολές παριστάνονται στον παρακάτω πίνακα: ΈΤΟΣ ΜΕΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ) Να υπολογίσετε τις αναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές για κάθε ένα από τα 3 έτη. (αθμοί 0,60) ια να υπολογιστούν οι αναμενόμενες ταμειακές ροές κάθε έτους θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος X X * (τυπολόγιο σελ.5), όπου X i ι είναι η δυνητική ΚΤΡ και Π i είναι η i1 πιθανότητα του κάθε σεναρίου. ρχικά υπολογίζω τη δυνητική ΚΤΡ: ΚΤΡ μετά φόρων ( ) Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Τελική ΚΤΡ Έτος 1 Έτος Έτος 3 Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο

3 X i 1 X * i Έτσι για το έτος 1 έχουμε X Χ Χ Χ X για το έτος έχουμε X Χ Χ Χ X 0,05* ,15* ,30* ,50* X 0,05* ,15* ,30* ,50* X και για το έτος 3 έχουμε X Χ Χ Χ Χ Χ Χ X 0,05* ,15* ,30* ,50* X

4 ) Να υπολογίσετε και να σχολιάσετε τις τυπικές αποκλίσεις και τους συντελεστές μεταβλητότητας των καθαρών ταμειακών ροών ανά έτος. (αθμοί 0,70) ια να βρούμε τις τυπικές αποκλίσεις θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο 1 X X * i i X X i i1 Έτσι για το έτος 1 έχουμε σ * i * 0, * 0, για το έτος έχουμε σ * 0, * 0, και για το έτος 3 έχουμε σ * 0, * 0, i * 0,15 σ 9.558,4 * 0,50 * 0,15 σ ,4 * 0,50 Ο Συντελεστής Μεταβλητότητας υπολογίζεται από τον τύπο = 9.558,4 ια το έτος 1 έχουμε : ΣΜ 0,154 ή15,4% ,4 για το έτος έχουμε : ΣΜ 0,1537 ή15,37% ,00 και για το έτος 3 έχουμε : ΣΜ 0,0603 ή 6,03% * 0,15 σ 7.347,00 * 0,50 Σύμφωνα με τη θεωρία η τυπική απόκλιση αλλά και ο συντελεστής μεταβλητότητας δείχνουν τον κίνδυνο μια επένδυσης να απέχει, είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, από τον αναμενόμενο στόχο της, δηλαδή από την αναμενόμενη ΚΤΡ. Η τυπική απόκλιση δείχνει τον κίνδυνο σε χρηματικές μονάδες ενώ ο συντελεστής μεταβλητότητας σε ποσοστό. ια αυτό και ονομάζεται και σχετικός κίνδυνος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιχείρηση «ΩΜΕ» διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο στο έτος 1 και αφού εκεί ο συντελεστής κινδύνου είναι μεγαλύτερος. 4

5 ) Να υπολογίσετε την απαιτούμενη απόδοση κ για κάθε ένα από τα έτη της επένδυσης αν οι μέτοχοι απαιτούν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον απόδοση από το κίνδυνο ανά μονάδα αναμενόμενης απόδοσης. (αθμοί 0,40) Ο κίνδυνος ανά μονάδα αναμενόμενης απόδοσης είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας ο οποίος υπολογίστηκε στο προηγούμενο ερώτημα. ΣΜ 1 =0,154, ΣΜ =0,1537, ΣΜ 3 =0,0603 ν οι μέτοχοι απαιτούν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον του κινδύνου σημαίνει ότι με βάση το ακίνδυνο επιτόκιο θα προστίθεται πριμ κινδύνου ίσο με 0,4 * το συντελεστή μεταβλητότητας. Έτσι οι αναμενόμενες αποδόσεις διαμορφώνονται ως εξής: ναμενόμενη πόδοση έτους 1: 0,05 + 0,4*0,154 = 0,04+0,0717=0,1117 ή 11,17% ναμενόμενη πόδοση έτους : 0,05 + 0,4*0,1537 = 0,1115 ή 11,15% ναμενόμενη πόδοση έτους 3: 0,05 + 0,4*0,0603 = 0,0741 ή 7,41% 5

6 Ε) Να αξιολογήσετε την επένδυση με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας ξίας (ΚΠ). (αθμοί 0,40) t i 1 Υπολογίζουμε την Καθαρή Παρούσα ξία με τον τύπο t 0 (1) i Άρα η Καθαρή Παρούσα ξία της επένδυσης είναι : ΚΠ A ,15 3 (1 0,1117) (1 0,1115) (1 0,0741) Το αρχικό κόστος (Κ 0 ) υπολογίζεται σε = (αξία κτήσης + έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης ) Επομένως αφού ΚΠ > 0 η επένδυση κρίνεται συμφέρουσα και πρέπει να υλοποιηθεί. 6