Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο"

Transcript

1 Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά δηδάγκαηα κπνξνύλ λα αληιεζνύλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξνώζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ; Πνηα δηδάγκαηα πνπ λα αθνξνύλ επηκέξνπο ηνκείο ππνδεηθλύεη ε εκπεηξία ηνπ ΟΟΣΑ ζηνπο κεηαξξπζκηζηέο; Μεηαππύθμιζη ηων αγοπών πποϊόνηων ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Η μεηαππύθμιζη ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ και η κπίζη Επισειπήμαηα ςπέπ ηηρ ζςνηαξιοδοηικήρ μεηαππύθμιζηρ Επίηεςξη ηηρ θοπολογικήρ μεηαππύθμιζηρ πος εςνοεί ηην ανάπηςξη Πποώθηζη ηηρ μεηαππύθμιζηρ ηηρ πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ Μεηαππςθμίζειρ ηηρ κοινωνικήρ πολιηικήρ: πποκλήζειρ ζηον ηομέα ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ ςγείαρ Μεηαππύθμιζη ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ: πώρ να «μεηαππςθμιζηούν οι μεηαππςθμιζηέρ»; Σσεδιαζμόρ ηηρ κανονιζηικήρ μεηαππύθμιζηρ Σςνέσιζη ηηρ δημοζιονομικήρ εξςγίανζηρ Η θξίζε ζα δπζρεξάλεη ή ζα δηεπθνιύλεη ηε κεηαξξύζκηζε; Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ΟΟΣΑ ζηελ πξνώζεζε ησλ Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Πεξίιεςε Πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε κεηαξξύζκηζε ησλ πνιηηηθώλ ππνδεηθλύνπλ όηη νη θξίζεηο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ πξνώζεζε κεηαξξπζκίζεσλ. Η αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ΟΟΣΑ «Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε» επηβεβαηώλεη γεληθά ηε ζρέζε απηή κεηαμύ θξίζεο θαη κεηαξξύζκηζεο. Τν παξόλ θείκελν πξαγκαηεύεηαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δεκόζηεο αξρέο κπνξνύλ λα «αδξάμνπλ ηελ επθαηξία» πνπ ηνπο δίλεηαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε γηα λα πξνβνύλ ζε δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Εμεηάδεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηα νπνία πξνζθξνύεη ε κεηαξξύζκηζε - θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο ζε απηά- ζε νξηζκέλνπο δηαθξηηνύο ηνκείο πνιηηηθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο αγνξέο πξντόλησλ, ηε ζπληαμηνδόηεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηε θνξνινγία θαη ην πεξηβάιινλ. Επίζεο αλαιύεη ην πώο κπνξνύλ λα «κεηαξξπζκηζηνύλ νη κεηαξξπζκηζηέο» ή, αιιηώο, ην πώο κπνξεί λα αιιάμεη ν ηξόπνο εξγαζίαο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Παξφιν πνπ απφ ηελ επηζεψξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ ζην πεδίν ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ πνιηηηθψλ δελ πξνθχπηεη έλα «εγρεηξίδην» γηα ηνπο κεηαξξπζκηζηέο πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αιιά νχηε θαη ππνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ελφο παξφκνηνπ εγρεηξηδίνπ, απφ ηελ αλάιπζε ζπλάγεηαη φηη νη κεηαξξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο κνηξάδνληαη κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Μεξηθά απφ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα αθφινπζα: Τα ςγιή δημόζια οικονομικά ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εκλογική ενηολή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Η αποηελεζμαηική επικοινωνία είλαη νπζηψδεο. Η ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε αξιόπιζηερ έπεςνερ και αναλύζειρ. Φξεηάδνληαη καηάλληλοι θεζμοί γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ζηάδην ηεο απφθαζεο ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. Οη επηηπρεκέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ σπόνο. Η ηγεζία είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Η επηηπρήο κεηαξξχζκηζε ζπρλά απαηηεί απκεηέρ πποζπάθειερ. Σπλήζσο απνδεηθλχεηαη πην σθέιηκε ε ζςμμεηοσή ηων πολέμιων ηηρ μεηαππύθμιζηρ απφ φ,ηη ε αγλφεζή ηνπο. Το εάν, ηο πόηε και ηο πώρ ζα απνδεκησζνχλ απηνί πνπ βιάπηνληαη απφ ηε κεηαξξχζκηζε ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. OECD 2010 Το ζημείφμα ασηό δημοζιεύηηκε σπό ηην εσθύνη ηοσ Γενικού Γραμμαηέα ηοσ ΟΟΣΑ. Οι γνώμες ποσ εκθράζονηαι και ηα επιτειρήμαηα ποσ αναπηύζζονηαι δεν απητούν αναγκαζηικά ηις επίζημες απόυεις ηφν κραηών μελών ηοσ ΟΟΣΑ.

2 κεηαξξπζκίζεσλ κεηά ηελ θξίζε; Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Γηα πεξαηηέξσ αλάγλσζε Τα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη νη δηαθξαηηθέο κειέηεο θαη ν δηεζλήο δηάινγνο γηα ζέκαηα πνιηηηθήο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο, επηηξέπνληαο ζηηο ρψξεο λα κάζνπλ ε κία απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο άιιεο θαη ζπλεπψο λα κε δηαπξάμνπλ ηα ίδηα ιάζε κε ηηο άιιεο. Σε απηφ αθξηβψο ν ΟΟΣΑ είλαη έηνηκνο θαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη, θαζψο ε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ε παξνρή δηεζλψο ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ θαη αλαιχζεσλ θαη ε αληαιιαγή γλψζεσλ είλαη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ. 2 OECD 2010

3 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε Δηεξεύλεζε απνηειεζκαηηθώλ ηξόπσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Καηά ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ εθάξκνζαλ κεηαξξπζκίζεηο πνιηηηθψλ ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ησλ βηνηηθψλ επηπέδσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο θιπδσληζκνχο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο κέζσ ηεο επίιπζεο θνηλσληθψλ δεηεκάησλ φπσο ε δηθαηνθαηαλνκή θαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξά ηελ επξεία ζπλαίλεζε γηα ηελ αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο, ην εχξνο, ε έθηαζε θαη ε ρξνληθή ζηηγκή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά ηφζν κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ ηνκέσλ. Πξάγκαηη, ε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζπρλά αλαθφπεθε ή αθφκα θαη αληηζηξάθεθε. Οη πνιηηηθέο θαη νη ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ απηή πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ηεξάζηηεο. Σε κηα πξνζπάζεηα λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο απηέο ν ΟΟΣΑ δηεμάγεη απφ ην 2007 έλα ζεκαληηθφ θαη απμαλφκελν φγθν αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ νξηδφληηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε», ην νπνίν επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηφζν ηα εκπφδηα ζηα νπνία πξνζθξνχνπλ νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φζν θαη ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Οη εξγαζίεο απηέο έρνπλ απνθηήζεη πην επείγσλ ραξαθηήξα σο επαθφινπζν ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ πξέπεη ζήκεξα λα πξνζπαζήζνπλ λα εμπγηάλνπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπο ρσξίο λα ππνλνκεχζνπλ ηελ αλάθακςε πνπ ζε πνιινχο ηνκείο ελδερνκέλσο λα παξακείλεη αζζελήο γηα θάπνην δηάζηεκα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα απνθεπρζεί φηη ε εζηίαζε ζηηο άκεζεο δεκνζηνλνκηθέο πξνθιήζεηο δε ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα παξακεινχληαη ζπλερψο νη δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Οη δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ππφςε ηνπο θαηά ηε ράξαμε πνξείαο αλάθακςεο. Τνχην ζα απαηηήζεη έλα πξνζερηηθφ ζπλδπαζκφ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε. Απηή ε πξφθιεζε ζα είλαη φιν θαη κεγαιχηεξε γηαηί ζε κεξηθνχο ηνκείο ε θξίζε έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε ζέζεηο νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχληαλ πάγηεο αξρέο «πνιηηηθήο νξζφηεηαο». Αλακθηζβήηεηα ηα γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν ρξφλσλ δελ αλέηξεςαλ ηηο πξνγελέζηεξεο αληηιήςεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί απφ πνιιέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο ζηελ νπζία, ε θξίζε ελίζρπζε ηελ αηηηνιφγεζε πνιιψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Δληνχηνηο, ζε ηνκείο φπσο ε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε ζα πξέπεη λα γίλεη παξαδεθηφ φηη ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην πνηεο πνιηηηθέο απνηεινχλ παξαδείγκαηα «βέιηηζηεο πξαθηηθήο», θαη νη δεκφζηεο αξρέο ζα ρξεηαζηεί λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ ηφικε κε ηε ζχλεζε θαηά ηελ πηνζέηεζε πηζαλψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ιχζεσλ. Σην παξφλ ζεκείσκα παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα πνξίζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε». Η αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εμεηάδεη ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο πνπ παξαθσιχνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη δηεξεπλά ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζε ελληά δηαθνξεηηθά πεδία ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ κειέηεο κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ππφ ηελ αηγίδα ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ ΟΟΣΑ. Οη κειέηεο απηέο απεηθνλίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ παξνπζηάδνληαο ηηο γεληθέο ηάζεηο ζε επίπεδν ΟΟΣΑ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξαζκέλσλ επηηπρηψλ θαη απνηπρηψλ ζα δηεπξχλεη ηηο πξννπηηθέο γηα θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ησλ κειινληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Κνηλέο πξνθιήζεηο αιιά δηαθνξεηηθά πιαίζηα Αλ θαη νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπεο κε έλα κεγάιν αξηζκφ θνηλψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνθιήζεσλ, νη αλαιχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην 3 OECD 2010

4 ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά δηδάγκαηα κπνξνύλ λα αληιεζνύλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξνώζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ; ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε» δελ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θάπνηαο θφξκνπιαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε νπνία λα επηηξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ή ηνπιάρηζηνλ λα θαζνξίδεη ηηο πην επείγνπζεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνςήθηνη κεηαξξπζκηζηέο πνηθίιινπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν. Δίλαη δχζθνιν λα κελ ηνλίδεηαη ζπλερψο ε αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζεζκηθέο θαη νη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Αθφκα θη φηαλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θνηλά πξνβιήκαηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, ε πνιηηηθή ζπγθπξία, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη άιιεο πηπρέο ηνπ πξνο κεηαξξχζκηζε πιαηζίνπ ζεκαίλνπλ φηη νη απιέο, αλαιινίσηεο «κεηακνζρεχζεηο» πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ απφ έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν ζπάληα είλαη επηηπρείο. Σπλήζσο απαηηείηαη κηα θάπνηα πξνζαξκνγή. Δπηπιένλ, νη δεκνγξαθηθέο θαη νη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο ελδερνκέλσο λα αηηηνινγνχλ ηε δηακφξθσζε θάπσο δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ ζε ηνκείο φπσο ε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε, δεδνκέλνπ φηη ην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο, αιιά θαη ην πιαίζηφ ηεο, πνηθίιιεη. Παξφια απηά, ηα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα είλαη θαξπνθφξεο. Πξψηνλ, παξά ηηο ζεζκηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο δηαθνξέο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε έλα κεγάιν αξηζκφ θνηλψλ πξνθιήζεσλ, απφ ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε έσο ηελ πξφθιεζε ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο». Δπηπιένλ, ζε πνιινχο ηνκείο πνιηηηθήο νη ρψξεο κέιε πηνζεηνχλ φιν θαη πην ζπρλά θνηλέο πξνζεγγίζεηο, αθφκα θη αλ νη νηθείνη ζεζκνί θαη πνιηηηθέο εμαθνινπζνχλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηε κηα επηθξάηεηα ζηελ άιιε. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο έλαο βαζκφο ζχγθιηζεο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζηε δψλε ηνπ ΟΟΣΑ ζε κεξηθνχο ηνκείο. Αληηκέησπεο κε θνηλέο πξνθιήζεηο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ εληφπηζαλ βαζκηαία έλαλ αξηζκφ ζεζκψλ νη νπνίνη κε ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ην ηνπηθφ πιαίζην θαίλνληαη λα ζηεξίδνπλ νξζέο καθξννηθνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ζε πνηθίια πεξηβάιινληα φπσο είλαη: νη αλεμάξηεηεο θεληξηθέο ηξάπεδεο, νη δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, νη αλεμάξηεηνη δεκνζηνλνκηθνί ζεζκνί, ε ελίζρπζε ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ θαη ησλ αξρψλ αληαγσληζκνχ, νη αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθέο αξρέο, νη νξζά ζεζκνζεηεκέλνη κεραληζκνί γηα ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο φπσο ε αλάιπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ αληηθηχπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δπλαηφηεηεο αιιεινκάζεζεο θαη κεηαθνξάο πνιηηηθψλ / ζεζκψλ είλαη ζεκαληηθέο, παξά ηελ επξεία εηεξνγέλεηα ησλ επηκέξνπο πιαηζίσλ ησλ ρσξψλ. Δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο: κεξηθά γεληθά δηδάγκαηα Παξφιν πνπ απφ ηελ επηζεψξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ δελ πξνθχπηεη έλα θαζνιηθφ «εγρεηξίδην» γηα ηνπο κεηαξξπζκηζηέο, νχηε θαη ππνδεηθλχεηαη ε χπαξμε ελφο παξφκνηνπ εγρεηξηδίνπ, εληνχηνηο επηζεκαίλνληαη εληππσζηαθέο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν πνπ εθηπιίζζεηαη ε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία. Μεξηθέο απφ ηηο θχξηεο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε» είλαη νη αθφινπζεο: Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εκλογική ενηολή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πην νπζηψδε ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ. Τα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε εθινγηθή εληνιή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ νη κεηαξξπζκίζεηο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ (αγνξέο εξγαζίαο, ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, πεξηβάιινλ) θαη θπξίσο φηαλ ζηνρεχνπλ βαζηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (πγεία, εθπαίδεπζε, δεκφζηα δηνίθεζε). Γελ αξθεί ε λίθε ζηηο εθινγέο ή ε χπαξμε θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ε θπβέξλεζε λα έρεη επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ςεθνθφξνπο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. 4 OECD 2010

5 Η αλάγθε χπαξμεο ζαθνχο εληνιήο θαζηζηά αθφκα πην ζεκαληηθή ηελ αποηελεζμαηική επικοινυνία. Οη επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ ζπλεθηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο λα πεηζηνχλ νη ςεθνθφξνη θαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο γηα ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο θαη, ηδηαίηεξα, λα γλσζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απνπζία ηεο. Όηαλ, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, ην θφζηνο ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο είλαη θφζηνο επθαηξίαο, ηφηε ε πξφθιεζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε, γηαηί ην θφζηνο ησλ ρακέλσλ επθαηξηψλ ηείλεη λα είλαη πνιηηηθά «αφξαην». Η ζαθήο επηθνηλσλία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε πεξίνδν θξίζεο: φηαλ νη κεηαξξπζκίζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη σο αληαπφθξηζε ζε εμσγελείο θιπδσληζκνχο, νη ζηφρνη ηνπο ζπρλά δελ είλαη επθξηλείο. Ωζηφζν ε επηθνηλσλία δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην «κάξθεηηλγθ»: ε πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ επίζεο ζπλεπάγεηαη φηη αθνχγνληαη νη αλεζπρίεο ηνπο θαη κπνξεί ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ. Τνχην κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ελ ιφγσ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο πηζαλφηεηεο πηνζέηεζήο ηνπο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε εθπφλεζε ησλ πνιηηηθψλ είλαη αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζε αξιόπιζηερ έπεςνερ και αναλύζειρ. Η επηζεψξεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ ππνδεηθλχεη φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη ζε νξζέο αλαιχζεηο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ πηζαλνηήησλ πηνζέηεζήο ηνπο. Δάλ νη ζηαζψηεο κίαο κεηαξξχζκηζεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε γεληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, ζα βξεζνχλ ζε θαιχηεξε ζέζε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πνιέκηνχο ηεο. Δληνχηνηο, νη πξνθιήζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηα ζηνηρεία πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ ηνκέσλ. Οη πξναλαθεξφκελεο πξνθιήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα αληηκεησπηζηνχλ επθνιφηεξα φηαλ ππάξρνπλ νη καηάλληλοι θεζμοί, ηθαλνί λα ζηεξίμνπλ ηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ απφθαζε έσο ηελ εθαξκνγή. Σπγθεθξηκέλα, ν αληίθηππνο κίαο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πεγή ηεο: νη έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ έλα έγθπξν θαη ακεξφιεπην ζεζκφ πνπ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζε φιν ην πνιηηηθφ θάζκα θαίλεηαη λα έρνπλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν αληίθηππν. Ωζηφζν δε ρξεηάδνληαη κφλν ζεζκνί ηθαλνί λα παξέρνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ζπκβνπιέο. Σπρλά απαηηνχληαη απνηειεζκαηηθνί ζεζκνί γηα λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα επνπηεχζνπλ ηελ εθαξκνγή κίαο κεηαξξχζκηζεο. Η ηγεζία είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Σρεδφλ φιεο νη αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε» δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηζρπξήο εγεζίαο πνπ αζθείηαη είηε απφ έλα πξφζσπν αξκφδην γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο είηε απφ έλα νξγαληζκφ επηθνξηηζκέλν κε ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο. Μεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ επίζεο ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο θπβεξλεηηθήο ζπλνρήο ππέξ ηεο κεηαξξχζκηζεο: εάλ ε θπβέξλεζε δελ είλαη ελσκέλε γχξσ απφ κηα κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε, ζα ζηείιεη πξνο ηα έμσ δηθνξνχκελα κελχκαηα θαη νη πνιέκηνη ηεο κεηαξξχζκηζεο ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δηάζπαζή ηεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζπλήζσο ζηελ απνηπρία. Αλεμαξηήησο ηνχηνπ, ε έθθιεζε γηα ηζρπξή εγεζία δε ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη επηθξνηεί κηα εθ ησλ άλσ πξνζέγγηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ή φηη πξνηηκά ηε κνλνκεξή δξάζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Μνινλφηη νη κνλνκεξείο κεηαξξπζκίζεηο είλαη κεξηθέο θνξέο ν κφλνο ηξφπνο επίηεπμεο πξνφδνπ θαη κνινλφηη νη κεηαξξπζκηζηέο ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα επηδείμνπλ ζθιεξφηεηα θαη πνιηηηθή δεμηνηερλία, ε εκπεηξία ηνπ ΟΟΣΑ ππνδεηθλχεη φηη επηηπρεκέλε εγεζία ζπρλά ζεκαίλεη ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθαηάζεζεο παξά ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Δλ κέξεη γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο νη επηηπρεκέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ σπόνο. Σχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε», ρξεηάζηεθαλ αξθεηά ρξφληα γηα OECD

6 ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ πην επηηπρεκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζπρλά πνιχ πεξηζζφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Αληίζεηα, πνιιέο απφ ηηο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ βηαζηηθά, ζπρλά σο αληαπφθξηζε ζε άκεζεο πηέζεηο: ζην πεδίν ηεο κεηαξξχζκηζεο, ε κεγάιε βηαζχλε κπνξεί πξάγκαηη λα επηβξαδχλεη ηε δηαδηθαζία. Σπλεπψο, ελψ νη θξίζεηο ελδερνκέλσο λα παξάζρνπλ κνλαδηθέο επθαηξίεο άκεζεο πξνψζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ επθαηξηψλ πηζαλφλ λα εμαξηεζεί απφ ην έξγν πνπ έρεη ήδε ζπληειεζηεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ. Οη επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζπρλά απαηηνχλ απκεηέρ απόπειπερ. Πνιιέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο επηηπρίεο πνπ αλαιχζεθαλ απφ ηε Γξακκαηεία ήηαλ επαθφινπζν πξνγελέζηεξσλ απνηπρηψλ, θαη νη ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο απφπεηξεο κπνξεί ζπρλά λα θαλεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη βνήζεζαλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα κεηαγελέζηεξεο θαη κεξηθέο θνξέο εθηεηακέλεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, θαζψο ζπρλά επέηξεςαλ ζηνπο αξκφδηνπο ράξαμεο πνιηηηθήο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα. Σε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, φιεο νη κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε» πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηπόπο ανηιμεηώπιζηρ ηυν πολέμιυν ηεο κεηαξξχζκηζεο. Μνινλφηη ν ραξαθηήξαο θαη ε έληαζε ηεο αληίζεζήο ηνπο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνηθίιιεη, κεξηθέο γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ ζε ζρεδφλ θάζε πεξίπησζε. Είναι σπήζιμη η ζςμμεηοσή ησλ νκάδσλ πνπ ζίγνληαη πην άκεζα απφ ηε κεηαξξχζκηζε. Η ζπκκεηνρή θαη ε δηαβνχιεπζε θαηά ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ δελ απνηεινχλ εγγχεζε θαηά ησλ αληηπαξαζέζεσλ, αιιά θαίλεηαη φηη απνδίδνπλ νθέιε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο επεηδή πξνάγνπλ ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Οι παπασυπήζειρ ζε εν δςνάμει σαμένοςρ δελ εθζέηνπλ απαξαίηεηα ζε θίλδπλν ηα ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο κεηαξξχζκηζεο: ζπρλά είλαη εθηθηφ λα βειηησζνχλ νη πξννπηηθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθείλσλ νκάδσλ πνπ ζίγνληαη απφ κηα κεηαξξχζκηζε ρσξίο λα ακθηζβεηνχληαη νη ζπλνιηθνί ζηφρνη ηεο. Τν δήηεκα γηα ηο εάν, ηο πόηε και ηο πώρ θα αποζημιωθούν νη νκάδεο πνπ ζα βγνπλ δεκησκέλεο απφ ηε κεηαξξχζκηζε πξνθχπηεη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο κειέηεο. Η αδπλακία απνδεκίσζεο ελδερνκέλσο λα εληζρχζεη ηελ αληίζεζε ζηε κεηαξξχζκηζε, φκσο ε ππεξβνιηθή απνδεκίσζε πηζαλφλ λα είλαη δαπαλεξή ή ίζσο απιψο λα κεηξηάζεη ηνλ αληίθηππν ηεο κεηαξξχζκηζεο. Οη πην θνηλέο ζηξαηεγηθέο απνδεκίσζεο πεξηιακβάλνπλ πξνζφδνπο απφ θεθηεκέλα δηθαηψκαηα θαη καθξφρξνλεο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο. Ληγφηεξν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη παξαρσξήζεηο ππφ ηε κνξθή «παξάπιεπξσλ πιεξσκψλ» (side payments), φπσο ε ιήςε κέηξσλ ζε άιινπο ηνκείο πνπ πηζαλφλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην θφζηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα κεξηθέο νκάδεο. Πνηα δηδάγκαηα πνπ λα αθνξνύλ επηκέξνπο ηνκείο ππνδεηθλύεη ε εκπεηξία ηνπ ΟΟΣΑ ζηνπο κεηαξξπζκηζηέο; Μεηαξξύζκηζε ησλ αγνξώλ πξντόλησλ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε: πξννπηηθέο αλά ηνκέα Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζχγθιηζε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ φζνλ αθνξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηφρεπαλ ζην άνοιγμα ηυν αγοπών. Η ηάζε ελίζρπζεο ησλ θαζεζηψησλ θαη ησλ ζεζκψλ αληαγσληζκνχ είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε, φπσο θαη ε ηάζε λα αλνίμνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηνκείο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ πξνζηαηεπκέλνη. Η εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζην πεδίν απηφ νη δηεζλείο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ζπκθσλίεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ αιιαγψλ, ζπρλά ζην πιαίζην ζνβαξφηαησλ θξίζεσλ. Η ηερλνινγηθή πξφνδνο επίζεο ήηαλ έλαο ηζρπξφο θηλεηήξηνο κνριφο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζε ηνκείο φπσο ν ειεθηξηζκφο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο, ελ κέξεη κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ θιάδσλ πνπ ήηαλ παιηφηεξα κε εκπνξεχζηκνη ζε εκπνξεχζηκνπο ή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δπλαηνηήησλ εηζαγσγήο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κέρξη ηφηε έθεξαλ 6 OECD 2010

7 Η κεηαξξύζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε θξίζε ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ κνλνπσιίνπ. Τν άλνηγκα ησλ ελ ιφγσ αγνξψλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζπρλά ελίζρπζε, κε ηε ζεηξά ηνπ, πεξαηηέξσ ηελ θαηλνηνκία. Οη εκπεηξίεο κεξηθψλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ, φπσο ε Απζηξαιία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο πξντφλησλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ ζθέινο ησλ θπβεξλεηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ θιπδσληζκψλ. Η απνξχζκηζε κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ αλαγθαία αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα παξάζρεη έλα νπδέηεξν απφ δεκνζηνλνκηθή άπνςε ηξφπν λα αλαθνπθηζηεί θάπσο ν ππφ πίεζε επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο. Παξφια απηά, κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιν λα πεηζηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη ε θνηλή γλψκε φηη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο - νθέινπο ζπλεγνξεί ππέξ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ην θφζηνο ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο είλαη ζπρλά θξπκκέλν. Αλ θαη ζπρλά είλαη ζαθέο πνηνο ζα θαηαβάιεη ην ηίκεκα κηαο κεηαξξχζκηζεο, δειαδή πνηεο επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο ζα ζηρηνχλ θαη πνηεο ζέζεηο εξγαζίαο ίζσο λα βξεζνχλ ζε θίλδπλν, δελ είλαη θαζφινπ πξνθαλέο πνηνο πιεξψλεη γηα ην ηζρχνλ θαζεζηψο. Δίλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ εηζήιζαλ πνηέ ζηελ αγνξά ή νη ηνκείο πνπ δελ αλαπηχρζεθαλ, πφζν κάιινλ νη εξγαδφκελνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζιεθζνχλ απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνκείο. Καίξηα ζηνηρεία κηαο επηηπρεκέλεο κεηαξξχζκηζεο κπνξεί λα είλαη νη απνθαζηζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, θαζψο θαη ησλ ελ δπλάκεη σθειεηψλ απφ απηήλ. Παξάιιεια, νη επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο πξντφλησλ γεληθά ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζηγφκελνη παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο δε ζα ππνζηνχλ απφηνκεο αιιαγέο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Τα δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα αλαθχνληαη γεληθά φηαλ νη πξφζνδνη πνπ απνξξένπλ απφ αληηαληαγσληζηηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί ζε ηηκέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ: νη ζεκεξηλνί ηδηνθηήηεο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ ελδερνκέλσο λα κελ απνθφκηζαλ νθέιε απφ ηηο πξνγελέζηεξεο ξπζκίζεηο, φκσο ζα δεκησζνχλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε. Η άκεζε απνδεκίσζε ή άιιεο κνξθέο κεηαβαηηθήο βνήζεηαο ελδερνκέλσο λα είλαη αλαγθαίεο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, εάλ νη κεηαξξπζκηζηέο επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ ππεξβνιηθά κεγάιεο πεξηφδνπο ζηαδηαθήο εθαξκνγήο. Η παγθφζκηα θξίζε αλέδεημε ηηο ηδηφκνξθεο πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε μεηαππύθμιζη ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην ηνπ ΟΟΣΑ ζηε ζπλάληεζή ηνπ ην 2009 ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα ηε ιήςε κέηξσλ επαλαπαζρφιεζεο θαη γηα άιιεο κεηαξξπζκίζεηο, νχησο ψζηε ε θπθιηθή αλεξγία λα κελ θαηαζηεί δηαξζξσηηθή. Δληνχηνηο, ε εθ βάζξσλ κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη πηζαλφλ λα είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε βξαρππξφζεζκα. Τα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη, αλ θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ πίεζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κηα θαηαθφξπθε άνοδος ηεο αλεξγίαο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ε φπνηα κεηαξξχζκηζε λα κε ζίμεη ζρεδφλ θαζφινπ ην θαζεζηψο ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ (ησλ ιεγφκελσλ «εληαγκέλσλ» εξγαδνκέλσλ). Δθφζνλ ε αμία ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο απμάλεηαη κε ηελ αλεξγία, νη εξγαδφκελνη πιήξνπο απαζρφιεζεο έρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο λα αληίθεηληαη ζε νπνηαδήπνηε απνδπλάκσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο ζε πεξίνδν χθεζεο, θαη νη θπβεξλήζεηο ελδερνκέλσο λα δηζηάζνπλ λα ηε ραιαξψζνπλ θνβνχκελεο αθφκα κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Σπλεπψο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ηείλνπλ λα ζηνρεχνπλ ηνπο «απνθιεηζκέλνπο» απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή ηνπο λενεηζεξρνκέλνπο, ηνπο εξγαδνκέλνπο κε άηππεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηνπο αλέξγνπο θαη άιινπο δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ παξνρψλ. Μνινλφηη απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ σθέιηκεο, κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο «δπαδηθφηεηαο» ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δληνχηνηο, νη εκπεηξίεο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ επίζεο θαίλεηαη λα ππνδεηθλχνπλ φηη, δεδνκέλσλ ησλ ρξνληθψλ OECD

8 Επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαξξύζκηζεο Επίηεπμε ηεο θνξνινγηθήο κεηαξξύζκηζεο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε πζηεξήζεσλ πνπ απαηηεί ε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πηνζεηνχληαη ζε πεξίνδν θάκςεο ζπρλά εθαξκφδνληαη θαηά ηελ αλάθακςε, φηαλ ε βειηίσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δλ νιίγνηο, ε πην επνίσλε ρξνληθή ζηηγκή γηα κεηαξξχζκηζε θαίλεηαη λα είλαη ακέζσο κεηά κηα χθεζε. Η μεηαππύθμιζη ηος ζςνηαξιοδοηικού ζςζηήμαηορ είλαη έλα πεδίν ζην νπνίν ε δεκνζηνπνίεζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ελδερνκέλσο απνηειεζκαηηθή. Φαίλεηαη φηη θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαηέζηε επθνιφηεξν λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ θνηλή γλψκε ε αλάγθε, θαη ίζσο ην αλαπφθεπθην, ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ γεληθψλ ζπζηεκάησλ ζπληαμηνδφηεζεο, αθφκα θη αλ ν επείγσλ ραξαθηήξαο ηεο κεηαξξχζκηζεο έρεη κεξηθέο θνξέο ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε. Τνχην απεηθνλίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αληίθηππν ησλ δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ρακειφηεξσλ πνζνζηψλ γελλεηηθφηεηαο θαη ηνπ πςειφηεξνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ηδηαίηεξα, ζηα δεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα. Δμππαθνχεηαη επίζεο φηη ε ηξέρνπζα θξίζε άζθεζε αθφκα κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηα νηθνλνκηθά ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε κεηαξξχζκηζή ηνπο αθφκα πην επηηαθηηθή. Δλψ ηα δηαλεκεηηθά δεηήκαηα παξακέλνπλ δχζθνια, ε νκνθσλία γηα ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο είλαη ζήκεξα επξεία θαη πνιιά έρνπλ ήδε γίλεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Οη εκπεηξίεο απφ ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία πνιιψλ απφ ηα γεληθά δηδάγκαηα πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο πξνζεθηηθψλ κειεηψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιηθή βηαζχλε θαη ηε ζεκαζία ηεο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο θαη πην ζαθψλ εθινγηθψλ εληνιψλ. Δπηπιένλ, νη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο κεηαξξχζκηζεο ζπρλά απαηηνχλ ζρεηηθά καθξέο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, κε απνηέιεζκα λα εμαηξνχληαη νπζηαζηηθά κεγάιεο νκάδεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο. Τνχην γεληθά επηηξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ειηθησκέλνη, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα είλαη ζπρλά ζην επίθεληξν ησλ δεκφζησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε, δε ζίγνληαη ηδηαίηεξα, ίζσο θαη θαζφινπ, απφ ηελ αιιαγή ηεο πνιηηηθήο, ελψ νη λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο κεξηθέο θνξέο επσκίδνληαη ζρεδφλ φιν ην θφζηνο. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ε θοπολογική μεηαππύθμιζη πος εςνοεί ηην ανάπηςξη είλαη επιφγσο ζήκεξα ζεκαληηθφηεξεο απφ πνηέ. Οη πηέζεηο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζα αλαγθάζνπλ πνιιέο ρψξεο λα αλαδεηήζνπλ λέα έζνδα θαηά ηα επφκελα ρξφληα, είηε κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο θνξνινγηθήο βάζεο είηε κέζσ απμήζεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, θαη ν αληίθηππνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ αλάθακςε ζα εμαξηεζεί θαηά κέγα κέξνο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εληνπίζνπλ εθείλεο ηηο πεγέο εζφδσλ πνπ πξνθαινχλ ηηο ιηγφηεξεο ζηξεβιψζεηο θαη είλαη ιηγφηεξν επηδήκηεο γηα ηελ αλάπηπμε. Μέρξη ελφο ζεκείνπ νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνψζεζε κηαο θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε αληηθαηνπηξίδνπλ αλεζπρίεο φπσο ε απιφηεηα, ε δηθαηνθαηαλνκή, ε επθνιία ηεο δηαρείξηζεο θαη ην δπλεηηθφ κεηαβαηηθφ θφζηνο. Δληνχηνηο, ε αληίζηαζε ζηε κεηαξξχζκηζε επίζεο αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη, ελψ ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε είλαη ζεσξεηηθά θαζνιηθή (ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζίγεη ηνλ θαζέλα), είλαη ζρεηηθά εχθνιν, θαη ζπρλά επσθειέο απφ εθινγηθή άπνςε, γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο λα ηαρηνχλ ππέξ ησλ θνξνινγηθψλ εθείλσλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εθινγέσλ. Τα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ παξφκνηα κέηξα είλαη νπζηαζηηθά ζηνρεπκέλα, θαη εκθαλή ζηνπο δηθαηνχρνπο, ελψ ην θφζηνο ηνπο θαηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη είλαη ζπλεπψο ιηγφηεξν νξαηφ. Έλαο πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφο ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο είλαη φηη κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ζε πνιιέο ρψξεο δπζρεξαίλνπλ ηε δξνκνιφγεζε κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο εζφδσλ βξαρππξφζεζκα θαη ηνχην πξνζδίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 8 OECD 2010

9 Πξνώζεζε ηεο κεηαξξύζκηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο Η πιαηζίσζε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο: εθιακβάλνληαο ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν (ή αθφκε ην ζχζηεκα θνξνινγίαο θαη παξνρψλ, φηαλ ν ελ ιφγσ δηάινγνο αθνξά ηε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εξγαζία) αληί λα επηθεληξψλνληαη ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία, νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα πξνβάινπλ θαιχηεξα ηα ζπλαθή δεηήκαηα, θαζψο θαη λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ δηθαηνθαηαλνκή. Τνχην ζπλεγνξεί ππέξ ηεο πξνψζεζεο κεηαξξπζκίζεσλ ππφ ηε κνξθή εθηεηακέλεο δέζκεο κέηξσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ άξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ θαηαλέκνληαο παξάιιεια ηα νθέιε θαη ην θφζηνο πξνζαξκνγήο επξέσο. Γεδνκέλνπ φηη ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε είλαη γεληθά κηα καθξηά θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, ε δηάξζξσζε θηιφδνμσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ζηφρσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα θαηαζηεί ζαθήο ε έλλνηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνπο θνξείο, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ αληίζηαζε ζε πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ. Τα αλεμάξηεηα φξγαλα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζαλνχ αληηθηχπνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα φπσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ηα έζνδα, ε δηθαηνθαηαλνκή θαη ε απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ζπκβάιινπλ ζπρλά ζε απηφ ην πεδίν ν ξφινο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ηδηαίηεξα, είλαη ζπρλά θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Τέινο, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη θαίξηα. Δηδηθά νη αιιαγέο ζηε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο εάλ δελ εθαξκνζηνχλ ζηαδηαθά παξφκνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα πξνθχςνπλ ζε ζχλδεζκν κε αιιαγέο ζηνπο ηαθηηθνχο θφξνπο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο ηδηφθηεηεο θαηνηθίαο. Μία απφ ηηο γεληθεχζεηο πνπ παξαηίζεληαη πην ζπρλά ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζέηνπλ νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη φηη ην θφζηνο ηείλεη λα είλαη άκεζν θαη λα ζπγθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ θνξέσλ, ελψ ηα νθέιε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα πινπνηεζνχλ θαη είλαη γεληθά πην δηάρπηα. Τνχην θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο φζνλ αθνξά ηε μεηαππύθμιζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο κεηαξξπζκίζεηο κεηψλνπλ ηα έζνδα νξηζκέλσλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλείκνπλ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε φινπο - φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ επηβάιινπλ λέν θφζηνο ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ηα νθέιε απφ ηα ελ ιφγσ κέηξα γίλνληαη αηζζεηά κφλν χζηεξα απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο δηάινγνο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πεξηπιέθεηαη ζπρλά πεξαηηέξσ απφ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηηο ζπλαθείο δηαλεκεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη φηαλ νη ξνέο εζφδσλ πνπ εμαιείθνληαη απφ κία κεηαξξχζκηζε έρνπλ ήδε θεθαιαηνπνηεζεί ζε ηηκέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, πεξαηηέξσ πξφθιεζε ζπρλά απνηειεί ε επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ππέξ ηεο κεηαξξχζκηζεο ζπρλά ακθηζβεηνχληαη απφ θάπνηνπο. Υπάξρεη επίζεο δηαθσλία ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηε λνκηζκαηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη ηα φξηα ησλ αλαιχζεσλ θφζηνπο - νθέινπο. Σπλεπψο, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ζπρλά πνιχ πνιηηηθνπνηεκέλε. Απφ ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ αληιείηαη κηα ζεηξά απφ δηδάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Πξψηνλ, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο, ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνχ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο. Γεχηεξνλ, κνινλφηη ε έξεπλα απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα «εμνπδεηεξψζεη» ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηίπνηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα αμηφπηζηα θαη εκπεξηζηαησκέλα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινληαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ελψπηνλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ ςεθνθφξσλ. Τξίηνλ, ε εμάξηεζε απφ ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν (path depedence) ζπλεπάγεηαη φηη ε επηινγή ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο εμαξηάηαη κέρξη ελφο ζεκείνπ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκνχο θαη θαλνληζηηθά θαζεζηψηα. Τέηαξηνλ, νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο δηαλεκεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζπρλά παξαθάκπηνληαη επηδέμηα κέζσ OECD

10 Μεηαξξπζκίζεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο: πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο κεξηθψλ θαη/ή πξνζσξηλψλ εμαηξέζεσλ απφ νξηζκέλεο δηαηάμεηο θαη κέζσ κεηαβαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη καθξφρξνλσλ πεξηφδσλ εθαξκνγήο. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα απνζπλδένληαη απφ ηελ αξρηθή ξππνγφλα δξαζηεξηφηεηα θαη φηη δε δεζκεχνπλ ηνπο πφξνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα ηεξκαηηζηνχλ. Τέινο, εάλ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζχζηεκα εκπνξίαο αδεηψλ εθπνκπήο, ελδερνκέλσο λα είλαη αλαγθαίν, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, αθφκα θη αλ δελ είλαη επηζπκεηφ απφ νηθνλνκηθή άπνςε- λα ρνξεγεζνχλ δσξεάλ ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο άδεηεο ζηνπο θχξηνπο ξππαληέο (βάζεη «θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ»). Σηελ πεξίπησζε απηή, νη δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε πξνο έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη απφιπηα ζηε δεκνπξάηεζε ησλ αδεηψλ. Οη ρψξεο πνπ επηδηψθνπλ λα μεηαππςθμίζοςν ηα ζςζηήμαηα ςγείαρ και εκπαίδεςζηρ είλαη πηζαλφ λα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε αξθεηέο θνηλέο πξνθιήζεηο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη θαη ηα δπν θαιχπηνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απεπζείαο απφ ην δεκφζην ηνκέα: Τα ζπζηήκαηα πγείαο θαη εθπαίδεπζεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν. Δίλαη κεγάια θαη πεξίπινθα θαη έρνπλ εμειηρζεί κε πνιχ ηδηαίηεξν ηξφπν αλάινγα κε ην νηθείν εζληθφ πιαίζην. Τν εξψηεκα ηνπ ηη είλαη εθηθηφ ή επηζπκεηφ εμαξηάηαη ζπλεπψο θαηά κέγα κέξνο απφ ηηο επηινγέο ηνπ παξειζφληνο. Καη ζηνπο δπν απηνχο ηνκείο ηα ζπκθέξνληα ησλ παξφρσλ είλαη γεληθά πνιχ θαιά νξγαλσκέλα θαη εκπλένπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζην θνηλφ απφ φζν νη πνιηηηθνί. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηεξάζηηα επηξξνή ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία, θπξίσο γηαηί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζπρλά απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Γελ ππάξρεη ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Τνχην νθείιεηαη ελ κέξεη ζην πεξίπινθν κείγκα ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηδησρζνχλ θαη ζηνπο δπν ηνκείο, φκσο επίζεο απεηθνλίδεη ηελ απνπζία αμηφπηζησλ, γεληθά απνδεθηψλ δεηθηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμία ηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα δξνκνινγεζνχλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζε εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία φηαλ ηα ζηνηρεία απηά είηε δελ είλαη δηαζέζηκα είηε ακθηζβεηνχληαη. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη εξγαζίεο εζληθψλ ή δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε αμηφπηζησλ θαη θεξέγγπσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκεο ζπκβάιινληαο ζηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο ην Πξφγξακκα PISA ηνπ ΟΟΣΑ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηψλ. Οη πνιηηηθέο θαη ζηνπο δπν ηνκείο ραξαθηεξίδνληαη γεληθά απφ κεγάιε ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο εθαξκνγήο. Κακία θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία αξθεηά πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηα εχζεκα γηα ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δξνκνινγεί. Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξε νκνθσλία ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί «βέιηηζηε πξαθηηθή» ζε απηνχο ηνπο δπν ηνκείο. Σε κεξηθνχο ηνκείο πθίζηαηαη κηα γεληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε νξηζκέλεο νπζηψδεηο πηπρέο ελφο πγηνχο πιαηζίνπ δξάζεο. Σηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, φκσο, δελ ππάξρεη θάπνην ηέηνην πξφηππν βέιηηζηεο πξαθηηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αμηνινγεζνχλ ηα επηκέξνπο θαζεζηψηα πνιηηηθήο. Παξά ηα πνιιαπιά απηά εκπφδηα, πνιιέο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΣΑ έρνπλ πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηνκέσλ ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μία ζεηξά δηδαγκάησλ αληιείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο: 10 OECD 2010

11 Μεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο: πώο λα «κεηαξξπζκηζηνύλ νη κεηαξξπζκηζηέο»; Πνιχ ζπάληα επηβάιινληαη κείδνλεο αιιαγέο ζε επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ή ζε εθπαηδεπηηθνχο νη επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ ζεκαληηθέο παξαρσξήζεηο ππέξ ηνπο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ηδηαίηεξα, ηείλνπλ λα είλαη δαπαλεξέο αθφκα θη αλ αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο καθξνπξφζεζκα, ζπρλά απαηηνχλ πνιπδάπαλεο παξαρσξήζεηο βξαρππξφζεζκα. Λφγσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο νη κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ γεληθά δηεμνδηθέο κειέηεο θαη κεγάιεο πεξηφδνπο πξνεηνηκαζίαο: απηνί δελ είλαη ηνκείο φπνπ κεηαξξπζκίζεηο ηχπνπ «big bang» έρνπλ πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ. Πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα δεδνκέλα θαη αλαιχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ ζπγθξίζεσλ, είλαη ζπρλά ρξήζηκα, φκσο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Η μεηαππύθμιζη ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ ζέηεη πνιιέο πξνθιήζεηο αλάινγεο κε απηέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ έθηαζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, φπσο ε εμάξηεζε απφ ην ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν, νη κεγάιεο ρξνληθέο πζηεξήζεηο, ν ζπληνληζκφο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη ε αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζίγνληαη άκεζα απφ ηε κεηαξξχζκηζε. Δίλαη επίζεο ηνκέαο φπνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιε ε εκπεξηζηαησκέλε ηεθκεξίσζε ησλ αιιαγψλ, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηπξνζζέησο, ζπάληα εθθξάδεηαη έλα ξεηφ θνηλσληθφ αίηεκα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μνινλφηη νη πνιίηεο είλαη ζπρλά δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ην ζέκα ησλ «εζσηεξηθψλ» αιιαγψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλήζσο δελ έρεη ηδηαίηεξε πνιηηηθή βαξχηεηα. Έηζη, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο είλαη κία απφ ηηο πξψηεο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ππνςήθηνη κεηαξξπζκηζηέο. Τέινο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θέξλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ελψπηνλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο «κεηαξξχζκηζεο ησλ κεηαξξπζκηζηψλ», θαζψο ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη ζηελ νπζία λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ηε δηθή ηεο κεηαξξχζκηζε επηβάιινληαο κέηξα ζηνλ εαπηφ ηεο ηα νπνία ελδερνκέλσο λα κελ ηθαλνπνηνχλ πνιινχο αμησκαηνχρνπο. Πνιιά απφ ηα δηδάγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφζθαηεο εκπεηξίεο απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ: Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη πνιίηεο γηα ηελ αλάγθε δξνκνιφγεζεο θαη ζηήξημεο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Η θαηαλφεζε θαη ε ζηήξημε ηεο θνηλήο γλψκεο ελδερνκέλσο λα είλαη επθνιφηεξν λα επηηεπρζνχλ εάλ νη αιιαγέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλνδεχνληαη απφ πην νξαηέο ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο πξσηνβνπιίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην ιφγν ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οη δηεμνδηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζίγνληαη απφ ηε κεηαξξχζκηζε είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Η ζηήξημε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί - ή λα ακβιπλζεί ε αληίζεζή ηνπο κέζα απφ ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα ηνπο απνθέξνπλ νθέιε. Αλ θαη νη θαιχηεξεο απνιαβέο ίζσο λα δηαδξακαηίζνπλ θάπνην ξφιν, νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, γηα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ αμησκαηνχρσλ κπνξνχλ λα είλαη ζπλαθείο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη παξάιιεια λα εληζρχνπλ ηε ζηήξημε ησλ αμησκαηνχρσλ ζε απηήλ. Μία ζηαδηαθή πξνζέγγηζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλάδξνκε πιεξνθφξεζε θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγψλ ζηελ πνξεία ίζσο λα κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα OECD

12 Σρεδηαζκόο ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξύζκηζεο Δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζπλεπψο θαη ηελ ελαληίσζε. Δληνχηνηο, ε δηαηήξεζε κηαο ζηαδηαθήο κεηαξξχζκηζεο γηα εθηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηεί ζπλεπή εγεζία. Γεδνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο κίαο ή πνιιψλ αιιαγψλ ησλ θπβεξλήζεσλ, απαηηνχληαη αλεμάξηεηνη θαη κφληκνη νξγαληζκνί γηα λα θαηεπζχλνπλ ηε κεηαξξχζκηζε. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν επηηξέπνληαο ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, αμηνινγψληαο ηηο πνιηηηθέο θαη πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ. Παξέρνληαο δηεζλή πξφηππα ζχγθξηζεο θαη θαηεπζχλνληαο ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηνπο νκφηηκνπο, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηα θίλεηξα γηα κεηαξξχζκηζε. Έλαο αξηζκφο απφ θνηλά ζηνηρεία ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο πςθμιζηικού πλαιζίος ςτηλήρ ποιόηηηαρ. Τν πξψην είλαη ε δηάξζξσζε ελφο ζαθνχο θαη θαιά δνκεκέλνπ γεληθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο. Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ην ζχζηεκα λα δνκείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαζηζηά εθηθηή κηα πξνζέγγηζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ λα θηλεηνπνηεί ην ζχλνιν ηεο δηνίθεζεο. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζζελαξή δέζκεπζε ζε κηα θαλνληζηηθή λννηξνπία πνπ επλνεί ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπλεξγαζία, θαζψο θαη κηα ξεηή δέζκεπζε ζην αλψηεξν δπλαηφ πνιηηηθφ επίπεδν γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Όπσο ζεκεηψζεθε αλσηέξσ, απηφ είλαη έλα πεδίν φπνπ ππάξρεη θάπνηα ζεζκηθή ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ρψξεο κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο, πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη λνκηθή παηδεία πξνζθεχγνπλ ζε παξφκνηεο ιχζεηο φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε παξφκνηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε ζεζκψλ θαη πνιηηηθψλ δηεπθνιχλεηαη ζαθψο απφ ηε ζπλεξγαζία ζε δηεζλή θφξα. Η ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ ζρεηηθά κε ηε δημοζιονομική εξςγίανζη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 θη έπεηηα επηηξέπεη ηελ άληιεζε κηαο ζεηξάο απφ δηδάγκαηα πνπ πηζαλφλ νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηζηξέςνπλ ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηε δψλε ηνπ ΟΟΣΑ απφ ην 2007 θη έπεηηα. Όκσο, ηα δηδάγκαηα απηά πηζαλφλ λα πξέπεη πξψηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Πξψηνλ, κνινλφηη ε εμπγίαλζε απαηηεί έλα ζπλδπαζκφ κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ, πνιπάξηζκεο έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε εμπγίαλζε έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαηεξεζεί εάλ βαζίδεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα θαηαλάισζε θαη ηηο κεηαβηβάζεηο. Γεχηεξνλ, ηα πξνγξάκκαηα εμπγίαλζεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ γεληθά απνθέξνπλ θαιχηεξα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε απμήζεηο ησλ εζφδσλ. Γεληθά, κηα ζεκαληηθή εμπγίαλζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ δελ μεθηλά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζεζκψλ. Τα πξψηα κέηξα ζπλήζσο ζηνρεχνπλ ζηελ άκεζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη έρνπλ ζπρλά ραξαθηήξα ad hoc. Δληνχηνηο, νη δεκφζηεο αξρέο ζπλήζσο πξνβαίλνπλ αξγφηεξα ζηελ επαλεμέηαζε ησλ βαζηδφκελσλ ζε θαλφλεο πιαηζίσλ θαη ζεζκψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ ηα θέξδε πνπ απνθνκίζηεθαλ. Η εκπεηξία ηεο Σνπεδίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 απεηθνλίδεη ηε δηαδηθαζία απηή πνιχ θαιά, αλ θαη δελ είλαη ε κνλαδηθή ρψξα πνπ αθνινχζεζε απηήλ ηελ πνξεία. Σπλνιηθά, ν πην απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεη ζηφρνπο δηαξζξσηηθήο δεκνζηνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη νλνκαζηηθά αλψηαηα φξηα δαπαλψλ. Οη κεραληζκνί πνπ απμάλνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ κπνξνχλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ. Όκσο ηέηνηνπ είδνπο πιαίζηα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξά κφλν εάλ νη εθιεγκέλνη πνιηηηθνί ηα «νηθεηνπνηνχληαη». Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επίζεο απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθξφηεζε «δεκνζηνλνκηθψλ ζπκβνπιίσλ» ή άιισλ αλεμάξηεησλ νξγάλσλ πνπ εθηεινχλ ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ ηερλνθξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπρλά ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ελφο δεκνζηνλνκηθνχ θαλφλα. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, απηά ηα 12 OECD 2010

13 φξγαλα κπνξνχλ θαη φλησο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή θαιχηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ : Η θξίζε ζα δπζρεξάλεη ή ζα δηεπθνιύλεη ηε κεηαξξύζκηζε; Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ΟΟΣΑ ζηελ πξνώζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κεηά ηελ θξίζε; Η πξόθιεζε ηεο κεηαξξύζκηζεο κεηά ηελ θξίζε Η παγθφζκηα νηθνλνκία εμαθνινπζεί λα παιεχεη κε ηα επαθφινπζα ηεο βαζχηεξεο θαη πην εθηεηακέλεο χθεζεο γηα πάλσ απφ κηζφ αηψλα. Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ βξίζθνληαη ζήκεξα αληηκέησπεο κε ηελ πξφθιεζε ηεο διαηήπηζηρ ηηρ ανάκαμτηρ απφ ηελ θξίζε. Τνχην ζα απαηηήζεη ηελ εμεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ πνιηηηθψλ πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζηήξημε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ρσξίο λα ζηξαγγαιίδεηαη ε κεγέζπλζε. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηδίσμε ησλ δπν απηψλ ζηφρσλ εληζρχνληαο αθελφο ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη, αθεηέξνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κεηψλνληαο ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην δεκφζην πξνυπνινγηζκφ. Οη κειινληηθέο πξνθιήζεηο ζα είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο γηαηί πνιιά δηαξζξσηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα, πνπ πηνζεηήζεθαλ επεηγφλησο θαηά ην ζε κηα πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ηνπ άκεζνπ αληηθηχπνπ ηεο θξίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηε καθξνπξφζεζκε κεγέζπλζε εάλ δηαηεξεζνχλ κέζν-καθξνπξφζεζκα. Τέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε ηξέρνπζα θξίζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε αλάθακςε θαη ε κειινληηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη ζπκβαηέο κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη νη θξίζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο εςκαιπίερ για μεηαππύθμιζη. Οη εξγαζίεο ηνπ ΟΟΣΑ γεληθά επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε απηή κεηαμχ θξίζεο θαη κεηαξξχζκηζεο. Δληνχηνηο, ππνδεηθλχνπλ επίζεο φηη ηα πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά ζπλδένληαη γεληθά κε ην εχξνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Πξάγκαηη, ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηεο πγείαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο πξνφδνπ ηεο δηαξζξσηηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη έλα απφ ηα πην νπζηψδε ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο. Ο αληίθηππνο ηεο παξνχζαο θξίζεο είλαη ζπλεπψο αζαθήο: ε θξίζε πηζαλφλ λα εληζρχζεη ηα θίλεηξα γηα ηε δξνκνιφγεζε νξηζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, φκσο νη δεκφζηεο αξρέο ζα δπζθνιεπηνχλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Θα πξέπεη λα δείμνπλ κεγάιε εθεπξεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θφζηνπο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, αθφκα θαη εθεί φπνπ νη επηδξάζεηο ησλ αιιαγψλ απηψλ ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκα ζα βνεζήζνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζα ρξεηαζηεί επίζεο λα παξνπζηαζηνχλ σο επηζπκεηέο δξάζεηο γηα καθξνπξφζεζκνπο δηαξζξσηηθνχο ιφγνπο θαη φρη απιψο σο αλαπφθεπθηεο πεξηθνπέο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Πξνώζεζε ηεο δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο: ν ξόινο ηνπ ΟΟΣΑ Οη κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε» επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη ε πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηε δηάζεζε διεθνώρ ζςγκπίζιμυν δεδομένυν και αναλύζευν. Σε κεξηθνχο ηνκείο ν ΟΟΣΑ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Η ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΟΟΣΑ είλαη ζπρλά ηδηαίηεξα εκθαλήο φηαλ επηηξέπνπλ ζηηο ρψξεο λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο πνιηηηθέο ηνπο κε απηέο άιισλ ρσξψλ: νη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ ζηνπο εθινγείο ή ζηηο ειίη φηη νη επηδφζεηο ζεζκψλ ή θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιηγφηεξν εληππσζηαθέο φηαλ εμεηάδνληαη ζε έλα ζπγθξίζηκν πιαίζην. Η ζεκαζία απηήο ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαζίζηαηαη αθφκα πην έθδειε εάλ ιεθζεί ππφςε φηη νη επηηπρεκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζπρλά απαηηνχλ αξθεηέο απφπεηξεο. Οη δηαθξαηηθέο κειέηεο θαη ν δηεζλήο δηάινγνο γηα ζέκαηα πνιηηηθήο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζην πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο, επηηξέπνληαο ζηηο ρψξεο λα κάζνπλ ε κία απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο άιιεο θαη ζπλεπψο λα κε δηαπξάμνπλ ηα ίδηα ιάζε κε ηηο άιιεο. OECD

14 Ο ΟΟΣΑ κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν βνεζψληαο ηηο ρψξεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ ζηαδιακού μεηαππςθμιζμού. Η επηηπρία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο απαηηεί ηελ πξνψζεζε κίαο ζεηξάο απφ μερσξηζηέο αιιά ζπληνληζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ρξνληθά είλαη πηζαλφ λα ππεξβνχλ ηε ζεηεία ησλ πεξηζζφηεξσλ θπβεξλήζεσλ. Ο ΟΟΣΑ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο εζληθνχο ζεζκνχο λα ζπλερίζνπλ ηελ πινπνίεζε ζπλεθηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ πνιηηηθψλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Τέινο, σο πνιπδηάζηαηνο νξγαληζκφο ν ΟΟΣΑ είλαη επίζεο ζε ζέζε λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη εκπεηξίεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπδεηήζεηο επί νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε εκπινπηίδνληαη ακνηβαία. Τνχην ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα βνεζήζεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζςνεκηικόηηηαρ ηυν πολιηικών, δειαδή ζην φηη νη πνιηηηθέο δελ αιιειναλαηξνχληαη. Καηά θαηξνχο, κπνξεί λα θάλεη αθφκα πεξηζζφηεξα, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ κεηαμχ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φηαλ ε ζπληνληζκέλε επηδίσμε πνιιαπιψλ ακνηβαία εληζρπφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ίζσο λα απμάλεη ηα νθέιε πνπ παξάγεη ε θάζε κία μερσξηζηά. Ο πνιπδηάζηαηνο απηφο ραξαθηήξαο είλαη θαζνξηζηηθφ πιενλέθηεκα θαηά ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία, ιφγσ ηεο αλάγθεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγηψλ -θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αληηζηαζκηζκάησλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη ζε απηέο πνπ εζηηάδνληαη ζε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο. 14 OECD 2010

15 Γηα πιεξνθνξίεο πεξηζζόηεξεο Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζεκείσκα θαη ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ΟΟΣΑ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ «Δπηηπγράλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε», κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε: William Tompson, Υπεξεζία Πνιηηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Regional Development Policy Division), Γηεχζπλζε γηα ηε Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε θαη ηε Φσξηθή Αλάπηπμε (Directorate for Public Governance and Territorial Development), ηει.: +33 (0) , . Cheonsik Woo, Γεληθή Γξακκαηεία, ηει.: +33 (0) , Γηα πεξαηηέξσ αλάγλσζε Τα πνξίζκαηα πνπ ζπλνςίδνληαη αλσηέξσ βαζίδνληαη ζε κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ (2010). Γείηε επίζεο: (2009) (2009) (2009) (2010) (2010) (ππφ δεκνζίεπζε, 2010) 2010) (ππφ δεκνζίεπζε, (ππφ δεκνζίεπζε, 2010) Μπνξείηε λα αγνξάζεηε ηα βηβιία απηά απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν ηνπ ΟΟΣΑ ζηε δηεχζπλζε:. Οη δεκνζηεχζεηο θαη νη βάζεηο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ΟΟΣΑ δηαηίζεληαη επίζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε δηεχζπλζε:. Πνύ κπνξείηε λα καο βξείηε Έδξα ηνπ ΟΟΣΑ 2, rue André-Pascal PARIS Cedex 16 France Tel : (33) Γεξκαλία OECD Berlin Centre Schumannstrasse 10 D BERLIN Tel. (49-30) Ιαπσλία OECD Tokyo Centre Nippon Press Center Bldg Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku TOKYO Tel: (81-3) Μεμηθό OECD Mexico Centre Av. Presidente Mazaryk 526, Colonia: Polanco, C.P., 11560, Mexico D.F. Tel: ( ) Ηλσκέλεο Πνιηηείεο OECD Washington Centre 2001 L Street, NW - Suite 650 Washington D.C United States Tel : ( ) OECD

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ 1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεηε γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα θαηαζηήκαηά καο. Μέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα:

ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ. Θεματα: Ομάδα: ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ Θεματα: α) Γυναικείο & αντρικό ςτυλ. β)νφχια & παποφτςια. γ)προβλιματα υγείασ που μποροφν να δθμιουργθκοφν από τα ροφχα και τα παποφτςια. Ομάδα: Σταυροφλα Μιχάλογλου Όλγα Σερμπζηθ Αναςταςία

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2: Σκοποί - Μέζα

Άρθρο 2: Σκοποί - Μέζα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ηοσ ζωμαηείοσ με ηην επωνσμία: Φοιηηηική Ένωζη Διεθνούς Δικαίοσ Κλάδος Αθηνών ηης International Law Students Association και ζε αγγλική μεηάθραζη International Law Students Association Athens

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Σάζε: 230V πρλόηεηα:50hz 2 ξπζκίζεηο ηζρύνο:1100w/2200w Θεξκαληηθό ζηνηρείν ραιαδία Με ζεξκνζηάηε Με δηαθόπηε πξνζηαζίαο πνπ δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης Καηά κεθαλήν δαπάνη σγείας ($, PPP) ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ: ΕΝΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΜΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ Noζοκομειακή δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο.

Όια καο ηα είδε παξαζθεπάδνληαη ζην ρώξν καο ηελ ζηηγκή ηεο παξαγγειίαο θαη ηεξνύλ όιεο ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Χωριάτικη αλάτα (Ντομάτα, Αγγουράκι, Φέτα, Πράσινη Πιπεριά, Ελιές, Κρεμμύδι) αλάτα Νέα Διαγώνιος (υνδυασμός Μαρούλι-Αγρία Ρόκα, Ντομάτα, Ρόδι, Παρμεζάνα, με ντρέσιγκ μπαλσάμικου) αλάτα πανάκι (πανάκι baby,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Πώς δημιοσργείηαι η αημοζθαιρική ρύπανζη από ηη καύζη ζηερεών κασζίμων; Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ.

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Τα δηακάληηα είλαη παληνηηλά. Βνήζεζε λα ηα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα ρσξηά καο! Σπλεξγάζνπ κε ηελ Διιεληθή Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ. Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Γίλε θη εζύ ρνξεγόο βηβιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου Παξνπζίαζε ηεο ΠΔΜ ζηελ Ζκεξίδα Γέθςπα μεηαξύ πολιηιζμών: ηο επάγγελμα ηος μεηαθπαζηή, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.10.12 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (σενάρια, αναζήτηση στότοσ, ανάλσση εσαισθησίας, σσγκεντρωτικοί πίνακες)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (σενάρια, αναζήτηση στότοσ, ανάλσση εσαισθησίας, σσγκεντρωτικοί πίνακες) : Excel (σενάρια, αναζήτηση στότοσ, ανάλσση εσαισθησίας, σσγκεντρωτικοί πίνακες) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο Σελάξηα Τκήκα Γηνίθεζεο Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ Όια ηα πιηθά ζώκαηα απνηεινύληαη από άηνκα. Κάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα, γύξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΟΛΙΒ ΜΗΝΣΙΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΔΚΓΟΔΧΝ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «OLIVE MEDIA

Διαβάστε περισσότερα