ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ"

Transcript

1 ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ, ηε δηάιπζε ηνπ όπνηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αρξήζηεπζε ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ θαη ηελ όιν θαη κεγαιύηεξε ζηξνθή ηνπ ιηκλάδνληνο ηεξάζηηνπ θεθαιαίνπ πξνο ην δαλεηζκό. Ο δαλεηζκόο πήξε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά επεθηεηλόκελνο κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο θαη αγθαιηάδνληαο ηόζν ηα θξάηε όζν θαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Κάησ από απηό ην πξίζκα ε κειέηε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ θξαηώλ θαη ησλ ηδησηώλ, λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ, παίξλεη εθ ησλ πξαγκάησλ ην ραξαθηήξα κειέηεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ ζηε παξνύζα θάζε ηνπ. Απηό θαζόινπ δε ζεκαίλεη πσο ν ζεκεξηλόο θαπηηαιηζκόο δελ είλαη θαπηηαιηζκόο. Όρη κόλν είλαη αιιά παίξλεη θαη κηα πην νινθιεξσκέλε αιιά θαη νινθιεξσηηθή κνξθή ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ γηα απόιπηε θαη θπξηαξρία επί όισλ ησλ αγαζώλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ, θαη επί όισλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαζηζηώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο απόιπηα ππνρείξηά ηνπ πνπ ζα έρνπλ σο κόλν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηα ρέξηα ηνπο θαη ην κπαιό ηνπο. Ο δαλεηζκόο απνηειεί έλαλ από ηνπο βαζηθνύο κεραληζκνύο κεηαθνξάο ηνπ θνηλσληθά παξαγόκελνπ πινύηνπ πξν ην θεθάιαην ην νπνίν είλαη δύζθνιν λα ρσξηζηεί πιένλ ζε ζπληζηώζεο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην δαλεηζκό ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ θαζώο απηέο απνηεινύλ έλαλ από ηνπο θπξίαξρνπο πόινπο ηνπ παγθόζκηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αο δνύκε όκσο πξώηα πσο δηακνξθώλεηαη ε θαηάζηαζε, ζην πεδίν ηνπ δαλεηζκνύ, κεηαμύ ησλ νηθνλνκηώλ ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ ιακβάλνληάο ηεο σο όινλ κέζσ ηεο θαζαξήο δηεζλνύο επελδπηηθήο ζέζεο. ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΠΟΑ (ζε δηο) % ηνπ ΑΔΠ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ,3 ΒΡΔΣΑΝΗΑ -182,6-13,1 ΓΑΛΛΗΑ -208,3-10,9 ΗΣΑΛΗΑ -376,7-24,3 ΟΛΛΑΝΓΗΑ 173,14 29,3 ΗΠΑΝΗΑ ,6 ΔΛΒΔΣΗΑ 743,7θξάγθα 136,1 ΒΔΛΓΗΟ ΝΟΡΒΖΓΗΑ θνξώλεο 79,3 ΓΑΝΗΑ 99,8 θνξώλεο 6 ΑΤΣΡΗΑ -1,6-0,5 ΔΛΛΑΓΑ -197,3-83,1 ΖΠΑ ,4 δνιάξηα -17 ΚΑΝΑΓΑ -7,8 ΗΑΠΩΝΗΑ γηελ 56,1 ΡΩΗΑ 17,9 ΚΗΝΑ 37,1 ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ 680,9 δνιάξηα 224,2 ΠΖΓΖ: ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 1

2 ηνλ πίλαθα βιέπνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ηελ θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ηνπο ζέζε. Μηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο αθνξά ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρώξαο παξαηεξνύκε πσο άιιεο νηθνλνκίεο είλαη ζπλνιηθά ρξεσζηηθέο θαη άιιεο πηζησηηθέο. Μεηαμύ ησλ πξώησλ ζπγθαηαιέγνληαη νη ΖΠΑ, ε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία ελώ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο βξίζθνληαη ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία. Αληίζεηα πηζησηηθέο είλαη ε Διβεηία, ην Βέιγην, ε Ννξβεγία, ε Οιιαλδία ε Ηαπσλία θαη θπζηθά ε Γεξκαλία. ηνλ επόκελν πίλαθα βιέπνπκε κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ΠΗΝΑΚΑ 2 Παξαζέησ ηελ επεμήγεζε ηνπ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ από ην από όπνπ θαη ην βξήθα: «Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη θαηαξρήλ ζε ζέζεηο πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ, θαη ε ζεκαζία ηνπ αξηζκνύ z ζεηξάο x θαη ζηήιεο y (x y) είλαη όηη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο x βξίζθνληαη z δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα δεκόζηνπ ρξένπο πνπ εμέδσζε ε ρώξα y. ηα θνπηάθηα γξακκήο x θαη ζηήιεο x δε βξίζθνληαη πνζά, αιιά πνζνζηά ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο πνπ εθηηκάηαη όηη παξακέλνπλ εληόο ηεο ρώξαο. ην ηέινο θάζε ζηήιεο θαη ζην ηέινο θάζε γξακκήο, αλαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ πνζώλ. Ζ "θαζαξή ζέζε" κηαο ρώξαο σο πξνο ην "εμσηεξηθό" ινηπόλ, πξνθύπηεη σο δηαθνξά ηνπ ζσξεπηηθνύ πνζνύ ηεο γξακκήο ηεο (ηη ηεο ρξσζηνύλ νη άιιεο) κείνλ ην ζσξεπηηθό πνζό ηεο ζηήιεο ηεο (ηη ρξσζηά ε ίδηα ζηνπο ππόινηπνπο).» Φπζηθά ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαζαξή επελδπηηθή ζέζε ηεο θάζε ρώξαο δηαθέξνπλ από νξγαληζκό ζε νξγαληζκό νπόηε κπνξνύκε λα πάξνπκε ηα δεδνκέλα ησλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ σο ηα πιένλ ζσζηά. Όζα έσο ηώξα είπακε δείρλνπλ πσο νη ρώξεο, αλάινγα κε ην πξόζεκν ηεο θαζαξήο επελδπηηθήο ηνπο ζέζεο, κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δπν κεγάιεο νκάδεο. Απηέο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκία ηνπο έρεη ην ξόιν ηνπ δηεζλνύο δαλεηζηή θαη ζε απηέο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκία ηνπο είλαη δηεζλήο δαλεηνιήπηεο. Αλ θαη ηα παξαπάλσ είλαη γεληθά ζσζηά δε ζεκαίλνπλ πσο ζε κηα 2

3 ρώξα δαλεηζηή δελ ππάξρνπλ δαλεηδόκελνη. Κάζε άιιν. Οη ηαμηθά δηαζηξσκαηνκέλεο θνηλσλίεο, θαη ηδηαίηεξα νη ζεκεξηλέο, κνηξάδνπλ ηειείσο αληζνκεξώο ηνλ θνηλσληθά παξαγόκελν πινύην κε απνηέιεζκα ζε άιινπο ην ρξήκα λα πεξηζζεύεη θαη ζε άιινπο λα ιείπεη. Έηζη ε ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε ελόο θξάηνπο δε καο δείρλεη πσο ζε απηό δελ ππάξρνπλ απηνί πνπ είλαη ρξεσκέλνη. Καη όρη κόλν απηό. Γε καο δείρλεη θαλ πσο ην ίδην ην θξάηνο δελ είλαη ρξεσκέλν. Ζ δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνύ, ηόζν παιηά όζν θαη ηα αιινηξησηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα, άξρηζε λα ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά. Ο δαλεηζκόο αθνξνύζε ηόζν ηα λνηθνθπξηά όζν θαη ηα θξάηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Όζν πεξλνύζε ν ρξόλνο ν δαλεηζκόο εληεηλόηαλ. Σν ηειηθό απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ηεξάζηηνπ θαύινπ θύθινπ. Μέρξη ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 21 νπ αηώλα ηα ρξέε ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ, δεκόζηα θαη ηδησηηθά, αλέξρνληαλ πιένλ ζε ηεξάζηηα πνζά ππεξθαιύπηνληαο θαηά πνιιέο θνξέο ην ΑΔΠ ησλ ρσξώλ. ην δηάγξακκα 1 βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο θάπνησλ κεγάισλ ρσξώλ ην 2009 θαη ζην δηάγξακκα 2 ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ γηα κηα ζεηξά ρσξώλ από ην 1990 σο ην Γηάγξακκα 1 Γηάγξακκα 2 / 3

4 Από ην δηάγξακκα 1 βιέπνπκε πσο ην ρξένο, ζε όιεο ηηο ζπληζηώζεο ηνπ είλαη θάηη πνπ αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Βιέπνπκε επίζεο, θαη ζηα δύν δηαγξάκκαηα, πσο ην ζπλνιηθό ρξένο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα, θπκαίλεηαη από έλα ειάρηζην 250% ηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ Καλαδά κέρξη ην 450% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Ηαπσλία θαη ηε Βξεηαλία. Σν θαηλόκελν επνκέλσο ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηνπ δαλεηζκνύ απνηειεί νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά. Μέζα ζην γεληθό απηό πιαίζην θηλνύληαη θπζηθά θαη νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξσδώλε. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο ρώξαο δειαδή πνπ έρεη ζεηηθό εκπνξηθό ηζνδύγην, ζεηηθό ηζνδύγην πιεξσκώλ θαη ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε. Γηάγξακκα 3 Παξά ηελ ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε βιέπνπκε ην ζπλνιηθό ρξένο ζηε Γεξκαλία λα απμάλεηαη ζπλερώο από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Ξεθηλώληαο, ζηηο αξρέο ηνπ 1990, από ην 168% ηνπ ΑΔΠ ηεο έθηαζε ζρεδόλ ζην 300% ην Καηόπηλ κεηώζεθε γηα λα θηάζεη θαη πάιη ζην 285% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 όηαλ θαη μέζπαζε ε θξίζε. Ζ θαηαλνκή ηνπ ρξένπο ήηαλ, θαηά ην 2009, όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα κε ηνλ θξαηηθό δαλεηζκό λα αλέξρεηαη ζην 73% ηνπ ΑΔΠ ην δε δαλεηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ ζην 64%. Ζ Γεξκαλία επνκέλσο, ε ρώξα δειαδή κε ηε ηζρπξόηεξε παξαγσγηθή βάζε ζηελ Δπξώπε αιιά θαη ζην θόζκν νιόθιεξν, έρεη έλα ζπλνιηθό ρξένο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο θνξέο ην ΑΔΠ ηεο. Πξνρσξώληαο παξνπζηάδνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ ρξένπο γηα ηηο κεγαιύηεξεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Αθνύ ε ηζρπξόηεξε θαη πιένλ παξαγσγηθή νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο, ε νπνία ηαπηόρξνλα έρεη θαη ζεηηθή θαζαξή δηεζλή επελδπηηθή ζέζε, έρεη ηέηνηα πνζνζηά ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ ρξεώλ ε ζθέςε καο πξέπεη λα νδεγεζεί πσο νη ππόινηπεο 4

5 ρώξεο είλαη αθόκε πην ρξεσκέλεο θάηη πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ. Γηάγξακκα 4 Γηάγξακκα 5 ηα δηαγξάκκαηα 3 θαη 4 βιέπνπκε πσο ε Βξεηαλία έρεη έλα ζπλνιηθό ρξένο πνπ αλέξρεηαη ζην 470% ηνπ ΑΔΠ ηεο κε ην ρξένο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο λα θηάλεη ην 200% ηνπ ΑΔΠ ελώ ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ ζην 103% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ηνπ βξεηαληθνύ δεκνζίνπ αλέξρεηαη κόλν ζην 60% ηνπ ΑΔΠ αιιά ηα 5

6 κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ην απμάλνπλ ηαρύηαηα. Σν ηδησηηθό ρξένο ηεο Βξεηαλίαο αλέξρεηαη ζην ηεξάζηην πνζνζηό ηνπ 280% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο. Ζ Γαιιία κε κηθξόηεξν ζπλνιηθό ρξένο από ηε Βξεηαλία, θαζώο απηό αλέξρεηαη κόλν ζην 330% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ, έρεη δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηνπ από ηε Βξεηαλία. Σν γαιιηθό δεκόζην έρεη ρξένο πςειόηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Βξεηαλίαο θαζώο απηό αλέξρεηαη ζην 80% ηνπ ΑΔΠ θαη ν πην ππεξρξεσκέλνο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο είλαη νη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο κε ρξένο πνπ αλέξρεηαη ζην 114% ηνπ ΑΔΠ. Σα λνηθνθπξηά ηεο Γαιιίαο είλαη πνιύ ιηγόηεξν ρξεσκέλα από απηά ηεο Βξεηαλίαο. Αο πεξάζνπκε ηώξα ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Γηάγξακκα 6 Γηάγξακκα 7 http :// 6

7 ηα δηαγξάκκαηα 6 θαη 7 βιέπνπκε πσο θαη νη δύν απηέο κεγάιεο νηθνλνκίεο έρνπλ έλα πςειό ζπλνιηθό ρξένο ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 315% γηα ηελ Ηηαιία θαη ζην 366% γηα ηελ Ηζπαλία. Σαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηελ εληειώο δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ησλ δύν ρσξώλ. Σν δεκόζην ρξένο ηεο Ηηαιίαο είλαη από ηα πςειόηεξα θηάλνληαο ην 110% ηνπ ΑΔΠ ελώ ην αληίζηνηρν ηεο Ηζπαλίαο είλαη πνιύ ρακειό, ζρεηηθά, θηάλνληαο κόιηο ην 56% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξένο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο θαη γηα ηηο δύν ρώξεο ελώ δηαθνξνπνηνύληαη ηζρπξά ηα ρξέε ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ. ηελ Ηηαιία ην πνζνζηό ηνπ ρξένπο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζην 83% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Ηζπαλία ζην 141% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ίδηα δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη ζην νηθηαθό ρξένο. ηελ Ηηαιία ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ αλέξρεηαη ζην 41% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Ηζπαλία είλαη ην 87% ηνπ ΑΔΠ. Αθόκε θαη ε πινύζηα Διβεηία έρεη έλα πςειόηαην ζπλνιηθό ρξένο πνπ θηάλεη ην 320% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξίπνπ. Ο ρξεσκέλνο ηνκέαο ζηελ Διβεηία είλαη ηα λνηθνθπξηά ην ρξένο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην 120% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ. Γηάγξακκα 8 Θα ζπλερίζνπκε ηώξα παξνπζηάδνληαο ηνλ θάζε ηνκέα ηνπ ρξένπο μερσξηζηά. 7

8 1. ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο αο δνύκε ζην επόκελν δηάγξακκα ηηο ρώξεο κε ην κεγαιύηεξν ρξένο ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ην Γηάγξακκα 9 ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο νη κηζέο από ηηο ζέζεηο ησλ 25 πξώησλ ζε δεκόζηα ρξέε ρσξώλ ηηο θαηαιακβάλνπλ νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Σν δηάγξακκα απνδεηθλύεη πσο ην δεκόζην ρξένο είλαη κηα γεληθή ζηαζεξά γηα ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Γελ απνηειεί θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα θάπνησλ από απηέο αιιά κηα γεληθεπκέλε θαη ζπλεηδεηή πνιηηηθή. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο επξσδώλεο από ην 2001 σο ην

9 Γηάγξακκα 10 ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην δεκόζην ρξένο ησλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. θαηά ην ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ν κέζνο όξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο Δ.Δ ησλ 27 αλέξρεηαη ζην 82% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ πην αλαπηπγκέλε πεξηνρή ηεο επξσδώλεο ν κέζνο όξνο αλεβαίλεη ζην 87%. Γηάγξακκα

10 Μηα ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 9 κε ηα 2, 3, 4, 5, θαη 6 θαλεξώλεη ηελ εθηίλαμε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κεηαμύ 2009 θαη ηε Γεξκαλία από 73% ηνπ ΑΔΠ έθηαζε ζην 76%, ζηε Γαιιία από 80% έθηαζε ζην 87%, ζηε Βξεηαλία από 59% έθηαζε ζην 83%, ζηελ Ηηαιία από 109% ζην 120% θαη ζηελ Ηζπαλία από 56% έθηαζε ζην 70%. Κη απηό κόλν κέζα ζε δύν ρξόληα. Δδώ θαιά είλαη λα ιάβνπκε ππόςε καο πσο κηιάκε γηα ην δεκόζην ρξένο αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηώλ. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα πνζά ηνπ ρξένπο είλαη ηεξάζηηα. Καζώο ην ΑΔΠ ηεο Δ.Δ αλέξρεηαη ζηα 12,5 ηξηο επξώ έλα δεκόζην ρξένο ηεο ζην 82% ζεκαίλεη πσο ην πνζό πνπ έρεη δαλεηζηεί αλέξρεηαη ζηα δέθα ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ. 2. ΣΟ ΟΗΚΗΑΚΟ ΥΡΔΟ Έλα ρξένο ην νπνίν γίλεηαη θνξηίν δπζβάζηαθην γηα ηνπο εξγαδόκελνπο είλαη ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ. Απηό καδί κε ην δεκόζην ρξένο είλαη εθείλν ην νπνίν θνξηώλεηαη άκεζα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη γηα ηε δηόγθσζε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ λνηθνθπξηώλ. Μέρξη ηόηε ην νηθηαθό ρξένο ήηαλ αζήκαλην. Μέζσ ηνπ δαλεηζκνύ έλα όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ θαηαιήγεη ζην θεθάιαην. Καη όρη κόλν απηό. Μέζα από ηηο ππνζήθεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ ζε πνιύ ρξόλν θαηαιήγνπλ ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ απνγπκλώλνληαο ζηγά ζηγά ηνπο εξγαδόκελνπο από θάζε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε πσο ην νηθηαθό ρξένο είλαη κηα ππόζεζε πνπ αθνξά ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Οη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη νη ρώξεο κε ππό κεηάβαζε νηθνλνκίεο έρνπλ πνιύ κηθξόηεξα, από ηηο αλαπηπγκέλεο, νηθηαθό ρξένο. Γηάγξακκα 12 ΠΖΓΖ: 10

11 ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ νηθηαθνύ ρξένπο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο από ην 1990 θαη κεηά. Γηάγξακκα 13 ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ νηθηαθνύ ρξένπο ζηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο από ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά. Αμίδεη λα πξνζέμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Γάιισλ θαη ησλ Ηηαιώλ απέλαληη ζην δαλεηζκό θαζώο παξαηεξνύκε πσο ν νηθηαθόο δαλεηζκόο ζηελ Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία θαηέρεη πνιύ κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ δαλεηζκνύ. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην ζύλνιν ησλ νηθηαθώλ ρξεώλ γηα ηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ην 2004, ην 2007 θαη ην Γηάγξακκα Europe%20%E2%80%93%20Telegraph%20Blogs.htm Απνηέιεζκα ηεο εθηίλαμεο ηνπ νηθηαθνύ δαλεηζκνύ ήηαλ έλα κεγάιν κέξνπο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ λα θαηαιήγεη ζηηο ηξάπεδεο. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην νηθηαθό ρξένο ζαλ πνζνζηό ηνπ εηζνδήκαηνο 11

12 Γηάγξακκα 15 ΠΖΓΖ: Παξαηεξνύκε πσο ζε πνιιέο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ην νηθηαθό ρξένο ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην δηαζέζηκν εηζόδεκα. 3. ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΩΝ ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σα ρξέε ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη επίζεο κεγάια ζε όιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο αλ θαη παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο από ρώξα ζε ρώξα. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο ιόγνπο ρξένο/αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθό πιεόλαζκα θαη ρξένο/αδπ ησλ λε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηε επξσδώλε. Γηάγξακκα

13 ηε Γεξκαλία θηάλεη ζην 70% ηνπ ΑΔΠ, ζηε Γαιιία ζην 114%, ζηε Βξεηαλία 110%, ζηελ Ηηαιία 83% θαη ζηελ Ηζπαλία ζην 141% όπσο δείρλεη θαη ην επόκελν δηάγξακκα. Γηάγξακκα 17 Γηάγξακκα Γ.Π.Σ Παξαηεξνύκε πσο ν δαλεηζκόο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη γεληθά κεγάινο. ηελ Γαιιία, ηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία μεπεξλά ην 100% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ ηειεπηαία ηα ρξέε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά πςειά ππεξδηπιάζηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 4. ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ζ ηέηαξηε ζπληζηώζα ηνπ ρξένπο είλαη απηή πνπ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα. Ζ πεξίνδνο από ην 1970 θαη κεηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ αλεμέιεγθηνπ δαλεηζκνύ θξαηώλ, επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηώλ όπσο είδακε ζηα πξνεγνύκελα. Ο δαλεηζκόο απηόο γηλόηαλ θπξίσο κέζα από ηηο, δηαθόξσλ εηδώλ, ηξάπεδεο. Γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηό ηνλ εμαηξεηηθά θεξδνθόξν ζηόρν νη ηξάπεδεο πξνρσξνύζαλ θη απηέο ζε έλαλ αληίζηνηρα ηεξάζηην δαλεηζκό από ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή ην ιηκλάδνλ θεθάιαην κεηαθεξόηαλ από ηε κηα αλαπηπγκέλε ρώξα ζηελ άιιε δεκηνπξγώληαο θάζε είδνπο θνύζθα. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηα ρξέε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ γηα ηηο κεγαιύηεξεο από ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. 13

14 Γηάγξακκα 18 ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ εθηίλαμε ηνπ δαλεηζκνύ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ εηθνζαεηία Ζ ρώξα πνπ μερσξίδεη είλαη ζαθώο ε Βξεηαλία κε ηνλ ηδηαίηεξα δηνγθσκέλν ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ νπνίνπ ην ρξένπο αλήιζε, θαηά ην 2009, ζην 194% ηνπ ΑΔΠ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ζηε Βξεηαλία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο κεγάινη ρξεκαηνπηζησηηθνί νίθνη θαη έλα κεγάιν κέξνπο ηνπ όγθνπ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ πξάμεσλ γίλνληαη κέζσ ηνπ Λνλδίλνπ. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή είλαη θαη ε πνξεία ην ρξένπο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηζπαλία. Μέζα ζε κηα δεθαεηία ην ρξένο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα από 10% ηνπ ΑΔΠ εμαθνληίζηεθε ζην 82%. Σα θεθάιαηα απηά θαηεπζύλνληαλ θπξίσο ζηνλ ελππόζεθν δαλεηζκό θαηνηθηώλ ζε όιν ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ζην κεξίδην ηξηώλ δαλεηνδνηνύκελσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαηά ην 2000 θαη ην 2007 ιίγν δειαδή πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε ησλ ελππόζεθσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ. Οη ηνκείο πνπ δίλεη ην δηάγξακκα είλαη εηαηξηθά δάλεηα, θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη ελππόζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 14

15 Γηάγξακκα 19 ην δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ζην ζύλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ν δαλεηζκόο πξνο ηνπο ηδηώηεο απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ επηαεηία αιιά δηαπηζηώλνπκε θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο από ηε κηα θαη ηεο Δπξώπεο, πιελ Βξεηαλίαο, από ηελ άιιε. ηηο ΖΠΑ ν ιόγνο ησλ ελππόζεθσλ δαλείσλ, θαηά ην παξαπάλσ ρξνληθό δηάζηεκα, πξνο ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα από 1,6 έγηλε 2,02 ελώ ζηε Βξεηαλία από 1,63 έγηλε 1,76 ελώ ζηελ ππόινηπε Δπξώπε από 0,54 έγηλε 0, 687. ηηο ΖΠΑ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα από 48,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ην 2000 εθηνμεύηεθαλ ζην 55,3% ην 2007 θαη ζηε Βξεηαλία από 53,46% θαηά ην 2000 έθηαζαλ ζην 55,86 ην ηελ ππόινηπε Δπξώπε αληίζεηα ην πνζνζηό ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ αλεξρόηαλ θαηά ην 2000 ζην 29% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ γηα λα γίλεη ην 2007 ην 35%. εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θαηεύζπλζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο παξαηεξείηαη επνκέλσο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. ηηο ΖΠΑ θαη ηε Βξεηαλία ε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαηεπζπλόηαλ ζηα ελππόζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα ελώ ζηελ ππόινηπε, πιελ Βξεηαλίαο, Δπξώπε ν ηδησηηθόο δαλεηζκόο βξηζθόηαλ ζε κεγαιύηεξε ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηώλ. Σαπηόρξνλα ν δαλεηζκόο ησλ ηξαπεδώλ δηνγθσλόηαλ ζε απίζαλν βαζκό. Γηα ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο ηα νκόινγα ησλ ηξαπεδώλ πνπ ιήγνπλ αλέξρνληαη ζηα 4 ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ ζύκθσλα κε ην Βηιηάξδν. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ην ύςνο θαη ην έηνο ιήμεο ησλ νκνιόγσλ δηαθόξσλ κεγάισλ επξσπατθώλ ηξαπεδώλ. 15

16 ΠΗΝΑΚΑ 3 ΠΟΤ ΥΡΩΣΑΝΔ; Μηα βαζηθή δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ρξένπο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ είλαη ην αλ απηό είλαη εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό θαη ζηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ θαη πάιη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. ηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ βιέπνπκε ηε ζύλζεζε ηνπ ρξένπο όζνλ αθνξά ην αλ είλαη εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό ζην πξώην γηα ην ζπλνιηθό ρξένο θαη ζην δεύηεξν γηα ην δεκόζην. Γηάγξακκα

17 Γηάγξακκα 21 ην δηάγξακκα 14 βιέπνπκε πσο, όζνλ αθνξά ην ζπλνιηθό ρξένο, κόλν ε Γαιιία ε Διβεηία θαη ε Γεξκαλία έρνπλ ηζνθαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο ρξένπο κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. ηελ Ηηαιία, ηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία αληίζεηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπο ρξένπο είλαη εζσηεξηθό. Όζνλ αθνξά ηώξα ην δεκόζην ρξένο ζηηο αλαπηπγκέλεο κεγάιεο επξσπατθέο ρώξεο βιέπνπκε πσο ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία ππεξηεξεί ην εμσηεξηθό ρξένο ελώ ζηε Βξεηαλία θαη ζηελ Ηηαιία, έζησ θαη νξηαθά, ππεξηεξεί ην εζσηεξηθό ρξένο. ηε Γεξκαλία ην δεκόζην ρξένο είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο θαη πξνο ην εζσηεξηθό θαη πξνο ην εμσηεξηθό. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ ηα επίζεκα ζηνηρεία γηα ην ρξένο. Φπζηθά ππάξρεη, ζε όιεο ηηο ρώξεο θαη πνιύ θξπκκέλν ρξένο. Υξένο ησλ δήκσλ, ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ ηακείσλ, ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σα ρξέε απηά δελ είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη ππνινγηζκέλα γηα θακηά ρώξα πιελ ηεο Ννξβεγίαο. Αλ θαη ηα ρξέε απηά είλαη πνιύ πηζαλό λα είλαη κεγάια εκείο ζα αξθεζηνύκε εδώ ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε. Μεηά ηα παξαπάλσ ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε; Σα ζπκπεξάζκαηα ζα είλαη γεληθά θαη δε ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο κηα θαη νη δηαθνξέο απηώλ από ην ζύλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ είλαη αζήκαληεο. 1. Μία από ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζην δηεζλέο θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά ήηαλ θαη ε ηεξάζηηα έθξεμε ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Ο δαλεηζκόο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ειιεηκκάησλ εμ αηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ( γηα πεξηζζόηεξα Σν Υξένο θαη ηα αίηηά ηνπ. Β. Σν δεκόζην ρξένο. Ο θξαηηθόο δαλεηζκόο πκπεξάζκαηα θαη Σν ρξένο ηελ ΖΠΑ θαη ηα αίηηά ηνπ 17

18 post_24.html). Με ηε κείσζε ηεο θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ην ιηκλάδνλ θεθάιαην δηνγθσλόηαλ θαη εύξηζθε θεξδνθόξα δηέμνδν κε ην δαλεηζκό ησλ θξαηώλ ηα νπνία θαη δεκηνπξγνύζαλ ειιείκκαηα ηα νπνία θάιππηαλ δαλεηδόκελα ηα ρξήκαηα πνπ ηα ίδηα είραλ ραξίζεη ζην θεθάιαην. 2. Όζνλ αθνξά ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηώλ απηό ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ πνπ παξαηεξείηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά θαη έρνπκε δείμεη ζην Σν ρξένο θαη ηα αίηηά ηνπ: ην νηθηαθό ρξένο: Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζακε ζην νηθηαθό ρξένο ησλ κεγάισλ επξσπατθώλ νηθνλνκηώλ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο αθξηβώο εθεί. ην θαηά πόζν δειαδή κεηώζεθαλ νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ζηελ θάζε ρώξα θαη πόηε άξρηζε ε δηαδηθαζία απηή. ηελ Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία, ρώξεο πνπ είραλ ηηο κηθξόηεξεο κεηώζεηο ησλ πξαγκαηηθώλ κηζζώλ θαη ηαπηόρξνλα άξρηζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο αξγόηεξα από ηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, ν δαλεηζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ είλαη κηθξόηεξνο. ε ηειηθή αλάιπζε ε κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο δηόγθσζε ην δαλεηζκό ησλ λνηθνθπξηώλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ έλα όιν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ θαηέιεγε ζηηο ηξάπεδεο ελώ ηαπηόρξνλα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο ππνζεθεύνληαλ ζε απηέο θαη νπζηαζηηθά ζην δηεζλέο θεθάιαην πνπ δξνύζε κέζσ ησλ ηξαπεδώλ. 3. Αλ θαη ν δαλεηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αξθεηά παιηά ηζηνξία ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θαπηηαιηζηηθώλ ρσξώλ. ηε Γεξκαλία, ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ θαη ηνπ δαλεηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθόο από ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηώλα. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ε δηαδηθαζία εληάζεθε εμαπισλόκελε ζε όιν ηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν. Σαπηόρξνλα νη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκίεο επηρεηξήζεηο έραλαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηνλ ραξαθηήξα ηεο αηνκηθήο ή νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο κεηαηξεπόκελεο ζε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ηεο παγθόζκηαο αζηηθήο ηάμεο. Σν θεθάιαην απνθηώζαο όιν θαη πην εληαία δνκή θαη κε δηαρσξηδόκελν ζε εκπνξηθό, βηνκεραληθό θαη πηζησηηθό αξθείηαη πιένλ ζηελ άληιεζε ππεξαμίαο κέζα από ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ην πέξαζκα ηεο κηθξήο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ηεο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα δηθά ηνπ ζηνηρεία. 4. Οη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα παίδνπλ πιένλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό ξόιν από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, έλα ξόιν πνπ ζπλερώο εληεηλόηαλ όζν πεξλνύζε ν ρξόλνο. Μέζα από κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο, ζε δηάθνξεο κνξθέο, θαη κε ζπλερή δηαηξαπεδηθό δαλεηζκό θάιππηαλ ηηο όιν θαη κεγαιύηεξεο δαλεηαθέο αλάγθεο ησλ θξαηώλ, ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεηεμειηζζόκελεο ζε δηαρεηξηζηέο ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ ιηκλάδνληνο θεθαιαίνπ, κηα θαη ε παξαγσγηθή ηνπνζέηεζή ηνπ ήηαλ πιένλ αδύλαηε, έγηλαλ ν θύξηνο κεραληζκόο κεηαθνξάο πινύηνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο πξνο ην θεθάιαην θαη από ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο. Ζ κεηάβαζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ ζε παξαζηηηθή θάζε είρε σο θύξην όξγαλν παξαζηηηζκνύ ηηο ηξάπεδεο. Όπσο ζσζηά είρε πξνβιέςεη ν Marx: «Δθηόο από απηό καδί κε ηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή ζρεκαηίδεηαη κηα ηειείσο θαηλνύξηα δύλακε, ην πηζησηηθό ζύζηεκα, πνπ ζηηο αξρέο ηνπ εηζρσξεί ιαζξαία, ζαλ κεηξηόθξσλ βνεζόο ηεο ζπζζώξεπζεο, 18

19 πξνζειθύεη κε αόξαηα λήκαηα ζηα ρέξηα αηνκηθώλ ή ζπλεηαηξηζκέλσλ θεθαιαηνθξαηώλ ηα κεγαιύηεξα ή κηθξόηεξα πνζά πνπ είλαη ζθόξπηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο θνηλσλίαο, γίλεηαη όκσο ζε ιίγν έλα θαηλνύξην θαη ηξνκεξό όπιν ζηελ πάιε ηνπ ζπλαγσληζκνύ θαη ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηεξάζηην θνηλσληθό κεραληζκό γηα ηε ζπγθεληξνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ» (Marx Σν Κεθάιαην ζ 649) Καζώο ην εηζόδεκα ησλ εξγαδόκελσλ κεηώλεηαη ζπλερώο κέζσ ησλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο ε θαηαλάισζε ζα κεηώλεηαη. Οη ρώξεο ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ εθηεζεί ζε πςειό δαλεηζκό ζα αδπλαηνύλ λα πνπιήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη θπζηθά λα απνπιεξώζνπλ θαη ηα ρξέε ηνπο. Ζ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ ηνπο θέξλεη επίζεο ζε αδπλακία λα απνπιεξώζνπλ θαη ην δηθό ηνπο δαλεηζκό ηδηαίηεξα εθεί πνπ απηόο είλαη πςειόο. Ζ κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο επηθέξεη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαζίδεζε ζπκπαξαζύξνληαο θαη ηα δεκόζηα έζνδα θη επνκέλσο ηελ αύμεζε ησλ θξαηηθώλ ειιεηκκάησλ. Όπνηνο επνκέλσο πηζηεύεη πσο ηα παξαπάλσ ρξέε κπνξνύλ λα απνπιεξσζνύλ απιά απηαπαηάηαη. Καζώο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ν αλαπηπγκέλνο θόζκνο είρε πηαζηεί ζηελ παγίδα ηεο ππνθαηαλάισζεο πξνζπάζεζε, από ηε δεθαεηία ηνπ 1980, λα ηελ μεπεξάζεη κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Σώξα έρεη πηαζηεί ζηελ παγίδα ηνπ ρξένπο. Καζώο πξνζπαζεί λα μεθύγεη από ηελ παγίδα ηνπ ρξένπο επηβάιιεη ζθιεξέο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο κέζσ ησλ νπνίσλ επαλεκθαλίδεηαη ε επηκειώο θξπκκέλε παγίδα ηεο ππνθαηαλάισζεο. Ο θαπηηαιηζκόο έζηεζε, λνκνηειεηαθά, ηξεηο απόιπηα ελεξγνπνηεκέλεο πιένλ παγίδεο. Σελ παγίδα ηεο ππνθαηαλάισζεο, ηελ παγίδα ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηελ παγίδα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Δίλαη πιένλ αδύλαην λα μεθύγεη από απηέο γηαηί ηα κέζα απνηξνπήο ηεο κηαο εληζρύνπλ εμαηξεηηθά ηηο άιιεο, ε επνρή ηνπ ράνπο θαη ηεο βαξβαξόηεηαο είλαη πνιύ θνληά. 19

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ

Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Προζεγγίζονηας ηη διαθορεηικόηηηα μέζα από ηην εικόνα ηων οικογενειακών ζτημάηων ζηα Ανθολόγια Λογοηετνικών Κειμένων ηοσ Δημοηικού ζτολείοσ Βαζηιηθή Πιηόγθνπ δξ. Δπηζηεκώλ Αγσγήο, εηδηθή επηζηήκνλαο Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E ΗΟΙΑΛΓΗΑ ΠΘΩΡΗΑ ζηα βήκαηα ησλ ζξπιηθώλ Θειηώλ 10 εκέξεο 1 ε κέξα : Διιάδα Γνπβιίλν ( Ρεκπι Κπαξ ) Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη αλαρψξεζε ζηηο 14.00 γηα Γνπβιίλν κε απεπζείαο πηήζε ηεο Aer Lingus ΔΗ441.

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \

Pijwm ǹte `tta[ic ǹte pian]a]fǹni ` mkau \ Ζ Αηγππηηαθή ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα بطسيسكية االقباط االزثوذوكس كنيسة القديسة العرزاء مسيم و القديس مازمسقس السسول باليونان تستيب اسبوع االالم Pijwm ǹte `tta[ic

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα