Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΛΑΣΙΝΑ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Ζ αιαδνληθή καηαηνδνμία ηεο «πξώηεο» 1.2 Ζ έπαξζε ζην σκαηηθό Δπίπεδν 1.3 Θηαζώηεο ηεο «κεγάιεο δσήο» 1.4 Αέξαο ππεξνρήο 1.5 Δπηπρία ίζνλ επηηπρία 1.6 Πξσηνγελώο δπλακηθή έσο ζθιεξή, δεπηεξνγελώο «επαίζζεηε» 1.7 «Φσξηθή» θαη «ζπθσηηθή» παξαιιαγή ηεο Πιαηίλα 1.8 Δπηιεθηηθή, ππνινγίζηξηα, κε ηάζε γηα απνθιεηζηηθόηεηα θαη θνιαθεία 1.9 Κπξηαξρηθή θαη λεπξηθή 1.10 Ο άληξαο Πιαηίλα 1.11 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηεο Πιαηίλα ΓΙΑΛΔΞΗ 1.12 «Δίλαη σξαία θαη ην μέξεη!» 1.13 Ζ βαζίιηζζα!

4 «ηη γίλεηαη πην ςειή!» 1.15 λνκπηζκόο 1.16 Άθακπηε-θνπηνπιάεη ην θεθάιη ηεο ζηνλ ηνίρν 1.17 Ζ ραδή όκνξθε «μαλζηά» ή ε έμππλε «ζεά» 1.18 ια γηα ην παιάηη! 1.19 ηόρνο: ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε! 1.20 Φόβνο γηα ηηο ξπηίδεο θαη ηελ αζρήκηα 1.21 Αλεδνληθή λπκθνκαλία 1.22 Κπξηαξρία αθόκα θαη ζην ζεμ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΧΦΟΡΟ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Φσξηθόο αιηξνπηζκόο ρσξίο κέηξν θαη δηάθξηζε 2.2 Κνηλσληθόο, γιεληδέο, ζπλεξγαηηθόο 2.3 Δμσζηξεθήο θαη λεπξηθόο 2.4 Πώο ν ςσξηθόο αιηξνπηζκόο νδεγεί ζηελ πηώζε ηνπ Νεπξνθπηηθνύ πζηήκαηνο 2.5 Ο ηππηθόο ζπκπαζήο ππνρνλδξηαθόο 2.6 Φπζηνιάηξεο θαη επαίζζεηνο 2.7 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηνπ Φσζθόξνπ ΓΙΑΛΔΞΗ 2.8 Δηζαγσγή

5 4 2.9 Φάζεηο Α, Β, Γ θαη Γ ζηελ ηζνξξνπία ελόο αηόκνπ 2.10 Σν δσεξό, έμππλν, πνλόςπρν θαη θαιό παηδί πνπ δελ ιέεη λα κεγαιώζεη 2.11 Κνηλσληθόηαηνο θαη αγαπεηόο 2.12 Δμσζηξεθέο κπνπξίλη πνπ ζπγρσξεί 2.13 Αγλόο, ηδενιόγνο, πνιεκηζηήο 2.14 Δπαίζζεηνο θαη πνλόςπρνο 2.15 Σν ηέιεην ζύκα ησλ δηαζηξνθηθώλ! 2.16 Μεγάιε, επαίζζεηε θαη εύπηζηε θαξδηά 2.17 Κακηά ηδηνζπγθξαζηαθή ηάζε δελ είλαη ειεύζεξε επηινγή! 2.18 Άιιν ην «θνηλσληθό πξνζσπείν» θαη άιιν νη βαζύηεξεο ηάζεηο ηνπ αηόκνπ Τπεξβνιηθά θηιόηηκνο 2.20 Έμππλνο θαη δσεξόο 2.21 Ηδηαίηεξε ελαζρόιεζε κε ηελ πγεία ηνπ ζηε θάζε Α 2.22 Σάζε γηα παγσκέλν λεξό 2.23 Νεπξνθπηηθή θάζε Β 2.24 Ο Φαύινο Κύθινο ησλ Νεπξνθπηηθώλ πκπησκάησλ 2.25 Δμεηάζεηο, γηαηξνί, πάιη εμεηάζεηο, πάιη γηαηξνί! 2.26 πκπαζεηηθό άηνκν θαη επγλώκσλ 2.27 Θέιεη ζπκπαξάζηαζε θαη παξεγνξηά 2.28 Σνπ αζιεηηζκνύ θαη ηεο Φύζεο 2.29 Δμσζηξεθέζηαηνο θαη ηεο παξέαο 2.30 Φόβνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη όρη ηόζν ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ ζαλάηνπ 2.31 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε από άιιεο λεπξνθπηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο

6 Φάζε Γ-παξαίηεζε 2.33 Αηζζεκαηίαο ζεμνπιηάξεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΤΛΑΣΙΛΛΑ, ΚΑΛΚΑΡΔΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ Α. ΠΟΤΛΑΣΙΛΛΑ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 πλαηζζεκαηηθή πξνζθόιιεζε ζηνπο νηθείνπο 3.2 Πιεζσξηθό θαη επκεηάβιεην ζπλαίζζεκα 3.3 πλαηζζεκαηηθά ππεξπξνζηαηεπηηθή θαιή λνηθνθπξά 3.4 Δμσζηξεθήο θαη παξαπνληάξα 3.5 Δύζηθηε θαη επζπγθίλεηε 3.6 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηεο Πνπιζαηίιια ΓΙΑΛΔΞΗ 3.7 Ζ θαιή, ξνκαληηθή θαη επαίζζεηε Κνθθηλνζθνπθίηζα ηνπ παξακπζηνύ 3.8 Κιαπζίγεινο 3.9 Υεηξνηεξεύεη κε ηε δέζηε, θαιπηεξεύεη κε ην δξνζεξό αέξα 3.10 Σν γιπθό θνξηηζάθη πνπ θπλεγάεη ηα γιπθά! 3.11 Αζεξάπεπηα ξνκαληηθή! 3.12 Δμσζηξεθέζηαηε θαη κε ην θιάκα ζην ηζεπάθη 3.13 «Γξαθηθνί» θόβνη-καιή κάλα

7 6 Β.ΚΑΛΚΑΡΔΑ ΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 3.14 Φσξηθή απαηζηνδνμία θαη θνβίεο 3.15 Απαηζηόδνμε πξνζθόιιεζε ζηνπο νηθείνπο 3.16 Φσξηθά ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 3.17 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηεο Καιθάξεα ΓΙΑΛΔΞΗ 3.18 Κξπνπιηάξα3, θξύα θαη πγξά πόδηα 3.19 Φσξηθέο θαη κεηαθπζηθέο θνβίεο 3.20 Μηθξέο θαζεκεξηλέο ζθέςεηο-εζσζηξεθήο «θαηίλα» 3.21 Απαηζηόδνμε-Αλεζπρία γηα ηνπο δηθνύο ηεο 3.22 Αλζξαθηθό αζβέζηην-απγά-νζηά

8 7 Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ Σν βηβιίν απηό ζηεξίρηεθε ζε πιηθό δύν δηαθνξεηηθώλ πεξηόδσλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο 7-8 ρξόλσλ. Σν πξώην πιηθό αθνξά ηελ ηεξαξρηθή πεξηγξαθή 13 βαζηθώλ πνιύρξεζησλ ηδηνζπγθξαζηώλ βάζεη ελόο ηδηνζπγθξαζηαθνύ δηαγξάκκαηνο. Σν δηάγξακκα νξγαλώζεθε κε βάζε δηάθνξα βηβιία πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνύζαλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξώπηλνπ ληνο. Γειαδή Μηάζκαηα, Ηδηνζπγθξαζία, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαηζζήκαηα, πκπεξηθνξά. Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αλάιπζε απηή κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ κόλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σν δεύηεξν πιηθό αθνξά ηηο κεηέπεηηα δηαιέμεηο πξνο εθπαηδεπόκελνπο γηαηξνύο ζηηο νπνίεο έγηλε κηα πην ειεύζεξε παξνπζίαζε πνιύ πεξηζζόηεξσλ ηδηνζπγθξαζηώλ. Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε δσληαλά θαη εθ ηνπ πξνρείξνπ ρσξίο ζεκεηώζεηο από ην ζπγγξαθέα. θνπόο ηεο ήηαλ λα δώζεη ηε βαζηθή εηθόλα ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο κε θαζαξά θιηληθό πξνζαλαηνιηζκό. Γειαδή όπσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ ηζηνξηθνύ. Αξρηθά ζθέθηεθα λα ελώζσ απηέο ηηο δύν πεξηγξαθέο ζε κία εληαία αιιά θάηη ηέηνην κνπ θάλεθε όηη ζα ζηεξνύζε από ηνλ αλαγλώζηε ηελ επθαηξία λα δεη ην ίδην ζέκα από δύν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Ζ ηπρόλ επαλάιεςε θάπνησλ πξαγκάησλ πηζηεύσ όηη δελ είλαη κεηνλέθηεκα αιιά ηνλίδεη ηειηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε. ηη έρεη εηπσζεί γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη κόλν όηη έρσ επηβεβαηώζεη επαλεηιεκκέλα κέζα από ηελ 25εηή κνπ θιηληθή εκπεηξία. Παξαιείπσ νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δελ έρσ επηβεβαηώζεη ζηελ

9 8 θιηληθή πξάμε κόλν θαη κόλν επεηδή εηπώζεθε από θάπνην κεγάιν δάζθαιν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Παξαιείπσ επίζεο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζηέθσ θπξίσο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα γηαηί απηά είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε. Ζ γιώζζα είλαη πόηε θαζεκεξηλή θαη πόηε επηζηεκνληθή γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Κιηληθή Πξάμε είλαη θαζεκεξηλή δσληαλή Δπηζηήκε.

10 9 ΠΡΟΛΟΓΟ ηαλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππόςε καο όηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: Πξώηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιώο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ από έλα ζπγθεθξηκέλν πξνύβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξώπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπόληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνύβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπόληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθνύο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ όια καδί αμηνινγώληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία όζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηό ηνλ ηξόπν δηαπηζηώλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζύηεξα θαη εληνλόηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνύλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμύ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζώληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν παζνγελεηηθνύο κεραληζκνύο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ όηη ε δπζθνηιηόηεηα ηνπ, ε μεξόηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγόλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ όια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθό κεραληζκό πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκό ηνπ ρισξηνύρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκό. Καηόπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο από κεγάινπο δαζθάινπο κε πξώην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθό θαη ζσκαηηθό πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί όιεο ηηο επηκέξνπο

11 10 θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνύ ηύπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνύ ηύπνπ λεύξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνύλ όιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθόλα κέζα από ηελ εληόπηζε ησλ Μηαζκάησλ ηνπ αηόκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ θαη ην θεληξηθό λήκα από ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε όιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε όια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε όηη είλαη κία από ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο-ςσξηθέο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη όηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηώκαηα όπσο μεξόηεηα βιελλνγόλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη όηαλ ηελ αθνύλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηόηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνύο γλσξίδνληαο ην «γνλόηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί όινπο ηνπο πηζαλνύο «θαηλόηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθόκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζύκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξόο θαη θαθόο ζύηεο θαη όκσο είλαη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθό θπξηαξρηθό άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδύεηαη ιόγσ ζπλζεθώλ δηαθνξεηηθό θαηλνηππηθό καλδύα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθόο γηαηξόο κπνξεί εθόζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθόλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθόκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθόκε θαη πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκό πώο ζα

12 11 αληηδξάζεη ην άηνκν απηό ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απόςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθόκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθόλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο όρη κόλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή όρη κόλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνύο αηόκνπ αιιά ηνπ «πγηνύο» αηόκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μόλν ηόηε κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελόο Αλζξώπηλνπ Σύπνπ όηαλ έρνπκε όια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σόηε κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνύ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα όια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθόο γηαηξόο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζώξα πεξηγξαθώλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο από δηαθνξεηηθέο Φαξκαθνινγίεο θαη από δηαθνξεηηθνύο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη όηη αλ δε ιάβεη ππόςε ηνπ ην πκπαληηθό Νόκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νόκν ηνπ ινπ ώζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηόηε απηό πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθό κέξνο ηνπ παδι θαη όρη ε όιε εηθόλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθόλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηόζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηόζν πην βαζηά θαη κόληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνύηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα επηβεβαηώζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε όηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρύνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθό έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δε κάζνπκε λα ηηο καγεηξεύνπκε, αλ δε γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δε ζα καο ρξεζηκεύζνπλ ηδηαίηεξα.

13 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΛΑΣΙΝΑ ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Η αιαδνληθή καηαηνδνμία ηεο «πξώηεο» 1.2 Η έπαξζε ζην σκαηηθό Δπίπεδν 1.3 Θηαζώηεο ηεο «κεγάιεο δσήο» 1.4 Αέξαο ππεξνρήο 1.5 Δπηπρία ίζνλ επηηπρία 1.6 Πξσηνγελώο δπλακηθή έσο ζθιεξή, δεπηεξνγελώο «επαίζζεηε» 1.7 «Φσξηθή» θαη «ζπθσηηθή» παξαιιαγή ηεο Πιαηίλα 1.8 Δπηιεθηηθή, ππνινγίζηξηα, κε ηάζε γηα απνθιεηζηηθόηεηα θαη θνιαθεία 1.9 Κπξηαξρηθή θαη λεπξηθή 1.10 Ο άληξαο Πιαηίλα 1.11 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηεο Πιαηίλα ΓΙΑΛΔΞΗ 1.12 «Δίλαη σξαία θαη ην μέξεη!» 1.13 Η βαζίιηζζα! 1.14 «Όηη γίλεηαη πην ςειή!» 1.15 λνκπηζκόο 1.16 Άθακπηε-θνπηνπιάεη ην θεθάιη ηεο ζηνλ ηνίρν 1.17 Η ραδή όκνξθε «μαλζηά» ή ε έμππλε «ζεά» 1.18 Όια γηα ην παιάηη!

14 ηόρνο: ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε! 1.20 Φόβνο γηα ηηο ξπηίδεο θαη ηελ αζρήκηα 1.21 Αλεδνληθή λπκθνκαλία 1.22 Κπξηαξρία αθόκα θαη ζην ζεμ 1.1 Η αιαδνληθή καηαηνδνμία ηεο «πξώηεο» Ζ Πιαηίλα είλαη κηα από ηηο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ επδνθηκνύλ ζην θνηλσληθό θιίκα ηεο επνρήο καο. Πνηα είλαη ηα ζεκεξηλά θπξίαξρα θνηλσληθά πξόηππα θαη εηδηθά γηα κηα γπλαίθα; Οκνξθηά, επηηπρία, καηαηνδνμία. Σν θπξίαξρν βαζηθό πάζνο ηεο Πιαηίλα είλαη ε καηαηνδνμία. Πνιιέο ηδηνζπγθξαζίεο είλαη καηαηόδνμεο κε ην δηθό ηνπο ε θάζε κηα ηξόπν. Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ ςσξηθή καηαηνδνμία ηνπ Νάηξνπκ θαη ηνπ Λατθνπόληηνπκ. ηε ζπθσηηθή καηαηνδνμία ηνπ Μεληνξίλνπκ. Αιιά ζίγνπξα, εθ θύζεσο, ε πιένλ «καηαηόδνμε» ζα ιέγακε, καηαηνδνμία, είλαη ε ζπθηιηηηθή. Πξόθεηηαη γηα ηελ αιαδνληθή καηαηνδνμία. Πξόθεηηαη γη απηό πνπ νη Αξραίνη Έιιελεο νλόκαδαλ «ύβξε». ην βηβιίν γηα ηα πλαηζζήκαηα είρακε αλαθεξζεί ζην δίδπκν Υακεινθξνζύλε-Έπαξζε. Δθεί δώζακε θαη ηνπο θπζηθνύο νξηζκνύο ηεο Έπαξζεο θαη ηεο Υακεινθξνζύλεο σο Ννεηηθώλ πλαηζζεκάησλ ζε αληίζεζε κε ην Φπζηθό ή πλεηδεζηαθό πλαίζζεκα ηεο Μεηξηνθξνζύλεο. Ζ ηδηνζπγθξαζία ηεο Πιάηηλα είλαη ίζσο ν ηππηθόηεξνο εθθξαζηήο ηεο έπαξζεο. Δπεηδή ζε κεγάιν βαζκό ε Πιαηίλα απαληάηαη ζε γπλαίθεο γη απηό θαη νη πεξηγξαθέο καο ζα εμεηδηθεπηνύλ πεξηζζόηεξν ζε εηθόλεο ζειπθνύ γέλνπο. Ζ Πιαηίλα ιόγσ έπαξζεο ζεσξεί όηη είλαη θαη αμίδεη πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη πξαγκαηηθά αμίδεη. Αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν όξν ησλ άιισλ αλζξώπσλ βξίζθεηαη αληηθεηκεληθά ζε πνιύ

15 14 πςειή ζέζε ε απηό-αμηνιόγεζε ηεο μεπεξλά παξόια απηά θάζε όξην. Θεσξεί πάληα όηη είλαη πνιύ πην πάλσ απ όηη είλαη. Καη κάιηζηα ζεσξεί ζπλήζσο όηη είλαη «ε πξώηε», «ε θαιύηεξε», «ε κνλαδηθή». Ζ Πιαηίλα δελ αξθείηαη πνηέ ζηε δεύηεξε ζέζε. Γε ζπκβηβάδεηαη ζην κπαιό ηεο κε θάηη ιηγόηεξν από ηελ πξώηε ζέζε. Με θάηη ιηγόηεξν από ηελ θνξπθή. Ζ Πιαηίλα ζα ήζειε λα είλαη ε πξώηε ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Αιιά θάηη ηέηνην εθ ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη εθηθηό. Έηζη ε ηειηθή ζπκπεξηθνξηθή εηθόλα, δειαδή ε Γεπηεξνγελήο πκπεξηθνξά πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έρεη κεγαιώζεη ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα. Πρ αλ κηα Πιαηίλα έρεη όλησο αμηόινγα ζσκαηηθά πξνζόληα ηόηε ηείλεη λα επελδύεη ηε καηαηνδνμία ηεο ζηνλ ηνκέα απηό. Αλ όκσο θάζε άιιν παξά θεκίδεηαη γηα θάηη ηέηνην ηόηε κπνξεί λα ηε δνύκε λα δειώλεη όηη «δελ ηελ ελδηαθέξνπλ» ηέηνηα «ρακεινύ επηπέδνπ πξνζόληα» θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα επηθξάηεζε ζηξέθεηαη είηε ζηνλ επαγγεικαηηθό, είηε ζηνλ θαιιηηερληθό, είηε ζηνλ πλεπκαηηθό ηνκέα. Πρ πξνζπαζεί λα είλαη ε επηηπρεκέλε κπίδλεο-γνύκαλ, ε θηαζκέλε θαιιηηέρληδα ή ε εμειηγκέλε ςπρή. Βέβαηα πνιύ ζπρλά αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο θξνληίδεη έληνλα ηελ εκθάληζε ηεο θαη ην όιν ζσκαηηθό ηεο πξνθίι. πρλά όκσο κπνξεί λα δνύκε πεξηπηώζεηο πξαγκαηηθά παλάζρεκσλ γπλαηθώλ πνπ όκσο έρνπλ κεγάιε θαη ηειείσο άηνπε ηδέα γηα ηελ νκνξθηά ηνπο. 1.2 Η έπαξζε ζην σκαηηθό Δπίπεδν Αο δνύκε θαηαξρήλ ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε Πιαηίλα επελδύεη ηελ έπαξζε ηεο ζην ζσκαηηθό επίπεδν. Ζ Πιάηηλα έρεη πνιύ ζπρλά πξόβιεκα κε ην ζώκα ηεο δπζαλάινγν πάληα ησλ πξαγκαηηθώλ ηεο ζσκαηηθώλ πξνζόλησλ. Θα δνύκε ζπρλά έθεβεο νη νπνίεο ζεσξνύλ όηη είλαη παρύζαξθεο ηε ζηηγκή πνπ ην ζσκαηηθό ηνπο βάξνο ηηο θαηαηάζζεη πνιιέο θνξέο όρη κόλν ζηηο θαλνληθέο αιιά αθόκε θαη ζηηο αδύλαηεο ή ζηηο πνιύ αδύλαηεο. Ούηε νη γνλείο ηνπο αιιά νύηε θαη ν δηαηηνιόγνο ή ν γηαηξόο κπνξνύλ λα ηηο πείζνπλ όηη έρνπλ άδηθν. Ζ Πιαηίλα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απόιπηα πεπεηζκέλε όηη είλαη παρύζαξθε ή

16 15 θνβάηαη όηη θη αλ ηέινο πάλησλ δελ είλαη παρύζαξθε είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη ζα γίλεη αλ δε ιάβεη δξαζηηθά κέηξα. Γη απηό θαη από λσξίο αξρίδεη ηηο δίαηηεο. Καη δε ζπδεηάκε βέβαηα γηα ςσξηθέο δίαηηεο αιιά γηα ζπθηιηηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ πάληα ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο. Μπνξεί λα κείλεη λεζηηθή γηα κέξεο ή λα ηξώεη κόλν θξνύηα θαη λα μεκεξνβξαδηάδεηαη ζηα γπκλαζηήξηα. Θα θάλεη νπνηαδήπνηε παξάινγε ή θαη γεινία αθόκε δίαηηα. Θα πάξεη αθόκα θαη επηθίλδπλα θάξκαθα πξνθεηκέλνπ λα αδπλαηίζεη. Θα έρεη ηξνκεξό άγρνο γηα ηα απνηειέζκαηα. Θέιεη άκεζα θαη έληνλα απνηειέζκαηα. πρλά βιέπνπκε Πιαηίλεο λα εθαξκόδνπλ ηε κέζνδν ηνπ πξνθιεηνύ εκεηνύ πξνθεηκέλνπ λα αδπλαηίζνπλ. Γειαδή ηξώλε θαη θάλνπλ εκεηό πξνθεηκέλνπ λα επραξηζηήζνπλ κελ ηε γεύζε αιιά λα κελ πάξνπλ ή θαη λα ράζνπλ θηιά. Ζ Πιαηίλα είλαη ζπλήζσο ε θαιύηεξε θαη κνληκόηεξε πειάηηζζα ησλ Ηλζηηηνύησλ Οκνξθηάο. Καηαλαιίζθεη ζπλήζσο κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο γηα λα γίλεη πην όκνξθε θαη πην αδύλαηε. Γελ ηελ ελδηαθέξεη ε πγεία αιιά ε εκθάληζε. πρλά θαηαθεύγεη ζηελ απειπηζία ηεο ζε δξάζεηο ππέξ ηεο εκθάληζεο αιιά θαηά ηεο πγείαο. Πνιιέο εζνπνηνί θαη ζηαξ νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζην θαύιν θύθιν ηεο καηαηόδνμεο εκθάληζεο κε πνιιαπιά «ιίθηηλγθ», εγρεηξήζεηο, θνύξεο αηζζεηηθήο θαη αλαδσνγνλεηηθά θάξκαθα επεξεάδνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Μεξηθνί από ηνπο κεγαιύηεξνπο «ερζξνύο» ηεο Πιαηίλα είλαη ε παρπζαξθία, ε θπηηαξίηηδα, ε αθκή, ε ηξηρόπησζε, νη ξπηίδεο, ην ραιαξό ή κηθξό ζηήζνο, ηα «ςσκάθηα», νη παλάδεο, νη επξπαγγείεο, ε θιεβίηηδα. Οηηδήπνηε δειαδή θάλεη ην ζώκα ηεο λα δηαθέξεη από ην ηέιεην, άςνγν, ζεζπέζην θαη ηδαληθό ζώκα. Ηδαληθό όρη από πιεπξάο πγείαο θαη ζθξηγειόηεηαο αιιά θαζαξά από πιεπξάο εκθάληζεο. ηα πιαίζηα απηά θηλείηαη θαη ν έληνλνο θόβνο ηεο Πιαηίλα γηα ηα γεξαηεηά. Σελ ελνριεί βέβαηα ην όηη πιεζηάδεη ν ζάλαηνο θαη ζα ραζεί ε ύπαξμε ηεο αιιά

17 16 θπξίσο απηό πνπ ηελ ελνριεί ζηα γεξαηεηά είλαη νη ξπηίδεο θαη ε αζρήκηα θαη δεπηεξεπόλησο ε αλεκπόξηα θαη νη αξξώζηηεο. Δθηόο όκσο από ην ζώκα ππάξρνπλ θαη ηα δηάθνξα αμεζνπάξ ηα νπνία είλαη ν κόληκνο επεξγέηεο αιιά θαη βαζαληζηήο ηεο Πιαηίλα. Κξέκεο πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο, βαθέο καιιηώλ, λπρηώλ θαη βιεθαξίδσλ, καθηγηάδ, ρηελίζκαηα, ζπξέη, πνύδξεο, αξώκαηα, θαιιπληηθά όισλ ησλ εηδώλ θαη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο. Σελ όιε εηθόλα ζπκπιεξώλεη ε έλδπζε θαη ππόδεζε θαζώο θαη άιια αμεζνπάξ. Ζ Πιαηίλα ληύλεηαη αθξηβά, έληνλα θαη ζπρλά πξνθιεηηθά. Αλάινγα βέβαηα θαη κε ηελ θνπιηνύξα ηεο. ζν πην ρακειή είλαη ε πνιηηηζηηθή ηεο παηδεία θαη αηζζεηηθή ηόζν πην εμεδεηεκέλν είλαη ην ληύζηκν θαη ε γεληθόηεξε ηεο εκθάληζε. νύπεξ-κίλη, ζε ζξνπ, πξνθιεηηθά θαιζόλ, ληεθνιηέ, εθθεληξηθά ρηελίζκαηα θαη καθηγηάδ, πξνθιεηηθά εζώξνπρα. ζν ε πνιηηηζηηθή ηεο παηδεία αλεβαίλεη ηόζν αιιάδεη θαη ε εκθάληζε ηεο αιιά ε ηάζε είλαη πάληα λα είλαη μερσξηζηή. Μπνξεί λα ληπζεί κε ζεκλό θαη θιαζζηθό ληύζηκν αιιά ζίγνπξα ην ληύζηκν ηεο ζα είλαη αθξηβό, νπσζδήπνηε ζηληέ ή κνλαδηθό, ζπκπιεξσκέλν κε έλα αθξηβό θόζκεκα ή κε κηα παλάθξηβε κνληέξλα ηζάληα έζησ θαη αλ ηα νηθνλνκηθά ηεο δελ είλαη θαη ηόζν θαιά. 1.3 Θηαζώηεο ηεο «κεγάιεο δσήο» Αλάινγε εθηίκεζε έρεη ε Πιαηίλα θαη γηα ηε «κεγάιε δσή» θαη γηα ηελ «πςειή θνηλσλία». Άιισζηε όια ηα «αμεζνπάξ» ηεο πςειήο δσήο έρνπλ ζαλ θύξην ηνπο ραξαθηεξηζηηθό ηε καηαηνδνμία. Παλάθξηβεο επαύιεηο θαη εμνρηθά, θόηεξα, αθξηβά απηνθίλεηα, παλάθξηβα θνζκήκαηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο «πςειέο» θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Παλάθξηβεο δηαθνπέο ζε «ηλ» ζέξεηξα, αθξηβά ηδησηηθά ζρνιεία, πξηβέ θιακπ, ζπλαληήζεηο ηεο πςειήο θνηλσλίαο, πάξηη κε δηαζεκόηεηεο, θηιαλζξσπηθά «γθαιά», πξεκηέξεο θαιιηηερληθώλ έξγσλ, εθζέζεηο

18 17 εθθεληξηθώλ θαιιηηερλώλ, επίζεκεο εθδειώζεηο κε νηθνλνκηθνύο ή πνιηηηθνύο παξάγνληεο ηεο δσήο ελόο ηόπνπ ή αθόκε θαη εθδειώζεηο κε δηάζεκνπο πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο. Γελ έρνπλ βέβαηα όιεο νη Πιαηίλεο ηέηνηνπ είδνπο δπλαηόηεηεο αιιά ζίγνπξα απηά είλαη κέξνο ησλ νλείξσλ ηεο ή ησλ επηδηώμεσλ ηεο. Λόγσ ζπλζεθώλ κπνξεί ε καηαηνδνμία ηεο λα βξεη έδαθνο ζηε ζηελή πεξηνρή ηεο δνπιεηάο ηεο ή ηεο γεηηνληάο ηεο ή ηνπ ρόκπη ηεο ή ηεο εζσηεξηζηηθήο ζρνιήο ηεο πεξηνρήο ηεο αιιά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηδηώθεη ηε ζέζε λνύκεξν έλα. Σελ πξνβνιή. Σν λα είλαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 1.4 Αέξαο ππεξνρήο Ζ όιε ζσκαηηθή εηθόλα ηεο Πιάηηλα ζπλνδεύεηαη θαη από έλα «βαζηιηθό αέξα». Από έλα αιαδνληθό ζηπι. Από έλα θιίκα έπαξζεο θαη ππεξνρήο. Ζ Πιαηίλα δελ πεξλάεη θαη δε ζέιεη λα πεξλάεη απαξαηήξεηε. Μπνξεί λα είλαη ν αέξαο ηεο «κνηξαίαο γπλαίθαο» ή ηεο «κνληέξλαο γπλαίθαο» ή ηεο «δπλακηθήο γπλαίθαο» ή ηεο «θεκηλίζηξηαο» ή ηεο «πεηπρεκέλεο» ή ηεο «ζηαξ» ή ηεο «θαιιηηερληθά θαιιηεξγεκέλεο» ή ηεο «πξσηεπνπζηάλαο» ή ηεο «ςπρηθά πξνρσξεκέλεο εζσηεξίζηξηαο» ή ηεο «αξηζηνθξάηηζζαο» ή ηεο «δηάζεκεο». Ζ θίλεζε ηεο ε νκηιία ηεο αιιά θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηεο απνπλέεη απηή ηελ έπαξζε ζε βαζκό πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηεο λα ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά επηηεδεπκέλε ή ζλνκπ. Ζ Πιαηίλα πεξπαηάεη κε ζηπι. Με ην ζώκα ηελησκέλν θαη ην θεθάιη ζπλήζσο ςειά ζαλ παγώλη. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη ηελ αίζζεζε όηη ζαλ λα γίλεηαη πην ςειή, ζαλ λα κεγαιώλεη ην ζώκα ηεο ή ζαλ λα κηθξαίλνπλ ηα αληηθείκελα θαη νη άιινη γύξσ ηεο. Ή κπνξεί λα έρεη ηελ αίζζεζε ελώ είλαη κεηαμύ ύπλνπ θαη μύπληνπ, όηη κεγαιώλεη ην ρέξη, ην πόδη ή ην θεθάιη ηεο. Απηέο νη ζσκαηηθέο αηζζήζεηο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηε λνεηηθή αίζζεζε κεγαιείνπ ηεο Πιάηηλα.

19 Δπηπρία ίζνλ επηηπρία ια ηα πην πάλσ ζπληζηνύλ ηελ έθθξαζε ηεο έπαξζεο ζην σκαηηθό Δπίπεδν. Αο δνύκε ηηο εθθξάζεηο ηεο έπαξζεο ζην Ννεηηθό Δπίπεδν θαζώο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ ή ζηνλ επξύηεξν θνηλσληθό ηνκέα. Ζ Πιάηηλα όζνλ αθνξά θαηαξρήλ ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ εαπηό ηεο έρεη κεγάιε ηδέα γηα ην άηνκν ηεο. Θεσξεί όηη ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ άιισλ αλζξώπσλ είλαη πνιύ πην ςειά. Δίηε ζε νκνξθηά, είηε ζε εμππλάδα, είηε ζε αξηζηνθξαηηθόηεηα, είηε ζε ςπρηθή θαιιηέξγεηα, είηε ζε θαιιηηερληθό ηαιέλην, είηε ζε επίπεδν ςπρηθήο εμέιημεο. Δίλαη επνκέλσο ζπλήζσο άηνκν κε έληνλε απηνπεπνίζεζε, δπλακηθό θαη ελεξγεηηθό. Άηνκν ην νπνίν μέξεη ηη ζέιεη. Οξηζκέλεο όκσο θνξέο κπνξεί λα δειώλεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο. Πξόθεηηαη όκσο κόλν γηα δήισζε. Μέζα ηεο ζεσξεί όηη ζαθώο θαη αμίδεη αιιά επεηδή βξίζθεηαη ζε κηα θάζε ζηελ νπνία νη ζηόρνη ηεο απνκαθξύλνληαη ή έρεη απνηύρεη ζε απηνύο δειώλεη νπζηαζηηθά ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. Άιισζηε ε ίδηα είλαη ζηαζεξά έληνλα θηιόδνμε. Γηα ηελ Πιάηηλα επηπρία ίζνλ επηηπρία. Ίζνλ πξώηε ζέζε. Οη θηινδνμίεο ηεο θαη ηα όλεηξα ηεο αθνξνύλ ζπλήζσο θαζηέξσζε ζε ηνκείο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηε δόμα θαη ηελ αίγιε ηνπο. πλήζσο ζέιεη λα γίλεη εζνπνηόο, αιιά όρη όπνηα θαη όπνηα εζνπνηόο. Θέιεη λα γίλεη κεγάιε ζηαξ ηνπ ζεάηξνπ ή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σελ έιθνπλ επίζεο επαγγέικαηα όπσο ληίβα-ηξαγνπδίζηξηα, ηειεπαξνπζηάζηξηα, ηειενπηηθή δεκνζηνγξάθνο, ηνπ κόληει, δσγξάθνο, πηαλίζηξηα, πξίκα κπαιαξίλα, ηξαγνπδίζηξηα όπεξαο, ανηδόο θιαζζηθήο κνπζηθήο, κνληέξλα ρνξεύηξηα, δηεπζύληξηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηδηνθηήηξηα κπνπηίθ, γπκλάζηξηα, κπίδλεο-γνύκαλ, ηδηνθηήηξηα ζρνιήο ρνξνύ θνθ. Αιιά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απηό πνπ έρεη γη απηήλ ζεκαζία είλαη λα είλαη ε πξώηε, ε μερσξηζηή, ε κνλαδηθή. Μεηαμύ νηθνγέλεηαο θαη θαξηέξαο ε Πιαηίλα ζαθώο επηιέγεη ηελ θαξηέξα. Άιισζηε ζεσξεί όηη ν ξόινο ηεο λνηθνθπξάο είλαη ππνηηκεηηθόο

20 19 γη απηήλ. Αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη δελ ηεο αξέζεη ην ζπίηη-βηηξίλα. Σν αθξηβό, κεγάιν θαη πινύζην ζπίηη. Απηό πνπ δελ ηεο αξέζεη ζπλήζσο είλαη νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη ε απνκόλσζε από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. 1.6 Πξσηνγελώο δπλακηθή έσο ζθιεξή, δεπηεξνγελώο «επαίζζεηε» πρλά ε Πιαηίλα θαίλεηαη αληηθαηηθή. Δλώ νη άιινη, νη «απ έμσ» ηε ζεσξνύλ δπλακηθή κέρξη θαη ζθιεξή κπνξεί ζε απηνύο πνπ είλαη πνιύ θνληά ηεο λα δειώλεη επαίζζεηε. Μέρξη θαη ππεξεπαίζζεηε. Αο δνύκε πώο έρνπλ ηα πξάγκαηα. Ζ Πιαηίλα είλαη δπλαηό, ελεξγεηηθό θαη κε έληνλε απηνπεπνίζεζε άηνκν. Έρεη εγσηζηηθνύο ζθνπνύο θαη θηινδνμίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πεηύρεη δελ επεξεάδεηαη από επαηζζεζίεο θαη ζπλαηζζεκαηηζκνύο. Έηζη ζπρλά ε εηθόλα πνπ δίλεη ζηνπο «έμσ» είλαη ε εηθόλα ηνπ δπλακηθνύ κέρξη θαη ζθιεξνύ αηόκνπ. ηαλ ην ζπθηιηηηθό κίαζκα είλαη έληνλν απηή ε εηθόλα ηνπ δπλακηθνύ θαη ζθιεξνύ αηόκνπ είλαη αθόκε πην έληνλε θαη ηζρύεη αθόκε θαη γηα ηνπο δηθνύο ηεο αλζξώπνπο. Ζ έληνλα ζπθηιηηηθή Πιαηίλα είλαη ηδηαίηεξα εγσθεληξηθή, θπξηαξρηθή θαη ζθιεξή. ρη όκσο από θαθία όπσο πρ ε Λάρεζηο. Αιιά γηαηί ην κόλν πνπ ηε λνηάδεη είλαη ην λα πεξάζεη θαιά απηή κε ηελ έλλνηα ηνπ λα θηάζεη ςειά. Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ θνληά ηεο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε λνηώζνπλ όηη ηνπο ρξεζηκνπνηεί. ηη ηνπο δηαηάδεη. ηη ζέιεη πάληα λα γίλεηαη ην δηθό ηεο θαη όηη δε ζεθώλεη αληηξξήζεηο. Δίλαη κηα ζθιεξή θαη δπλακηθή βαζίιηζζα θαη δε ζεθώλεη ακθηζβήηεζε πεξί ηνύηνπ. ηαλ όκσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα Πιαηίλα πνπ είλαη κελ έληνλα ζπθηιηηηθή αιιά έρεη απνηύρεη ζηνπο ζηόρνπο ηεο ή έρεη «ζηξαπαηζαξηζηεί» από ηελ ίδηα ηλ δσή ή έρεη έληνλν ην ςσξηθό ζηνηρείν, ηόηε ζηνπο δηθνύο ηεο εκθαλίδεη κηα εηθόλα ππεξεπαίζζεηνπ αηόκνπ. Γελ πξόθεηηαη όκσο γηα νπζηαζηηθή επαηζζεζία όπσο πρ ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνπιζαηίιια ή ηνπ Φσζθόξνπ. Πξόθεηηαη πεξηζζόηεξν γηα έλα κίγκα πζηεξηθήο, ζεαηξηλίζηηθεο θαη παξαπνληάξηθεο ζπκπεξηθνξάο.

21 20 Άιισζηε είλαη ηεο κόδαο ην λα δειώλεη θαλείο ζηελ επνρή καο «επαίζζεηνο». Δπνκέλσο αλ δε κπνξείο λα δειώζεηο δπλαηόο θαη επηηπρεκέλνο κπνξείο θάιιηζηα λα δειώζεηο επαίζζεηνο. Γειαδή δειώλεηο όηη είρεο θαη έρεηο κελ ηηο δπλαηόηεηεο λα είζαη ν πξώηνο αιιά ιόγσ επαηζζεζηώλ έκεηλεο πίζσ. Άιισζηε ζπρλά νη εγσθεληξηθέο πνηόηεηεο ηεο Πιαηίλα ηελ νδεγνύλ ζε έληνλεο παξαβηάζεηο ησλ πκπαληηθώλ Νόκσλ κε απνηέιεζκα δπζηπρία θαη πηώζε. Έηζη είλαη αλακελόκελν όηαλ ε θνηλσληθή ηεο εηθόλα ηεο «πξώηεο θαη πεηπρεκέλεο» δηαιύεηαη, λα δειώλεη επαίζζεηε θαη λα πηνζεηεί ηε Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά ηνπ «επαίζζεηνπ» αηόκνπ. πρλά κηα απνηπρεκέλε όζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή εκθάληζε Πιαηίλα δειώλεη πλεπκαηηθό άηνκν. Ή κηα απνηπρεκέλε επαγγεικαηηθά θαη πιηθά Πιαηίλα δειώλεη νπαδόο ηεο ςπρηθήο εμέιημεο ή ησλ πνιηηηζηηθώλ αμηώλ. Δμάιινπ αο κελ μερλάκε όηη ζηνλ πιηθό θαη επαγγεικαηηθό ηνκέα δε κπνξείο λα δειώλεηο όηη ζέιεηο γηαηί ε ζύγθξηζε ησλ δειώζεσλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη εύθνιε θαη νθζαικνθαλήο ελώ ζηνλ «πλεπκαηηθό» θαη ζπρλά θαη ζηνλ θαιιηηερληθό ηνκέα ζπρλά ηζρύεη ην «είζαη όηη δειώζεηο» ιόγσ απνπζίαο ρεηξνπηαζηώλ θαη θνηλά απνδεθηώλ θξηηεξίσλ. Τπάξρεη επνκέλσο ρώξνο γηα πνιιέο «βαζίιηζζεο» ζηνπο ρώξνπο απηνύο. 1.7 «Φσξηθή» θαη «ζπθσηηθή» παξαιιαγή ηεο Πιαηίλα Ζ Πιάηηλα είλαη ζπθηιηηηθό άηνκν ιόγσ ζπθηιηηηθήο καηαηνδνμίαο. κσο ζηε δσή ηα πξάγκαηα δελ είλαη απόιπηα. Μπνξεί λα έρεη ςσξηθέο ή ζπθσηηθέο πξνζκίμεηο. Ζ Πιαηίλα πνπ έρεη έληνλν ην ςσξηθό ζηνηρείν ηείλεη λα κνηάδεη αξθεηά κε έλα θαιιηεξγεκέλν θαη κε κεγάιε απηνπεπνίζεζε Λατθνπόληηνπκ ή κε έλα Νάηξνπκ. Λόγσ κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηε «ζπθηιηηηθή» Πιαηίλα δπλακηθόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ηείλεη λα πηνζεηεί ηε Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά ηεο ζεκλήο «θαιιηεξγεκέλεο». Έηζη απνθεύγεη ηηο θαζεκεξηλέο θόληξεο

22 21 θαη πηνζεηεί ηελ απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά έλαληη ηεο δηεθδηθεηηθήο. Αιιά ζηνλ «πλεπκαηηθό» ηνκέα ζεσξεί όηη είλαη αλακθηζβήηεηα ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε. Τπάξρεη όκσο θαη ε Πιαηίλα κε έληνλν ην ζπθσηηθό ζηνηρείν. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα δνύκε πηνζέηεζε εληειώο αληίζεησλ πξνηύπσλ από όηη ηα ζπλεζηζκέλα. Αληί λα πηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηεο «κνηξαίαο γπλαίθαο» πνπ λνηάδεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο κπνξεί λα πηνζεηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηεο «κνληέξλαο, δπλακηθήο θαη αληηζπκβαηηθήο γπλαίθαο». Σεο γπλαίθαο κε ηελ αληηζπκβαηηθή εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο αληί λα λνηάδεηαη ηόζν πνιύ γηα ηε ζπκβαηηθή επηηπρία λνηάδεηαη γηα ηελ αληηζπκβαηηθή ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά δεδνκέλα επηηπρία θαη γηα ηελ «θαινπέξαζε» ηεο. Έηζη κπνξεί λα ηε δεηο «κεραλόβηα» ή «κπαξόβηα» ή «ζπνξηίβ». Πάλησο όηη θαη λα πηνζεηεί ζαλ Γεπηεξνγελή ηεο πκπεξηθνξά ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηελ θάλνπλ λα είλαη ζε όιεο ηεο πεξηπηώζεηο Πιάηηλα είλαη ε καηαηνδνμία ηεο, ε ηάζε λα είλαη ησλ άθξσλ, λα είλαη απόιπηε, εγσθεληξηθή, λα ζέιεη απνθιεηζηηθόηεηα ζηηο ζρέζεηο ηεο, ε ηάζε λα ζλνκπάξεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. 1.8 Δπηιεθηηθή, ππνινγίζηξηα, κε ηάζε γηα απνθιεηζηηθόηεηα θαη θνιαθεία Ζ Πιαηίλα είλαη ζπλήζσο θνηλσληθή. Αιιά δύζθνια θάλεη θαξδηαθνύο θίινπο ή θίιεο. Οη θαξδηαθνί θίινη είλαη έλαο, ην πνιύ δύν. Κη απηό γηαηί είλαη πνιύ απζηεξή ζηηο επηινγέο ηεο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζπληξόθνπ ηεο. ηαλ ζεσξείο όηη εζύ είζαη θάηη ην μερσξηζηό είλαη αλακελόκελν όηη θαη νη θαξδηαθνί ζνπ θίινη θαη ν ζύληξνθνο ζνπ πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα μερσξηζηνί. Καη νη μερσξηζηνί είλαη ιίγνη.

23 22 Ζ Πιάηηλα δεηά απνθιεηζηηθόηεηα από ηηο ζρέζεηο ηεο. Δπηδεηεί θαη ζπρλά απαηηεί λα γίλεηαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Γηςάεη γηα θνιαθεία από ην ζύληξνθν ηεο θαη ηηο θίιεο ηεο. Αιιά απηό είλαη θαη έλα από ηα πιένλ αδύλαηα ηεο ζεκεία. Γηαηί απηή, ε θαηά ηα άιια έμππλε είλαη έξκαην ζε όπνηνλ αληηιεθζεί ηε καηαηνδνμία ηεο θαη κε έμππλν ηξόπν ηε ρεηξηζηεί γηα λα ηελ εθκεηαιιεπηεί. Ζ Πιάηηλα δελ επηδέρεηαη εύθνια ηελ θπξηαξρία ηνπ αξζεληθνύ αιιά ηαπηόρξνλα δελ αληέρεη ηνπο «θαηώηεξνπο» θαη αδύλαηνπο άληξεο. Σνπο κε επηηπρεκέλνπο. Σνπο αθαιιηέξγεηνπο. Δίλαη όκσο ζπρλέο νη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα αλερζεί έλαλ «θαηώηεξν» ηεο αιιά πινύζην πξνθεηκέλνπ λα ηεο εμαζθαιίζεη κηα δσή βαζίιηζζαο κε αληάιιαγκα ηελ νκνξθηά ηεο ή ηελ αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηεο ή ην θαιιηηερληθό ηαιέλην ηεο ή ηελ «πλεπκαηηθόηεηα» ηεο. Ζ Πιαηίλα ζαθώο θαη δελ είλαη επαίζζεηε ή ζπλαηζζεκαηηθή. Αληίζεηα είλαη ππνινγίζηξηα θαη εγσθεληξηθή. Γη απηήλ κεηξάεη πεξηζζόηεξν ε εμππεξέηεζε ησλ εγσθεληξηθώλ ηεο ζηόρσλ θαη θηινδνμηώλ. Πάλσ από όια ζέηεη ηελ απόθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο «κεγάιεο δσήο». Ζ Πιάηηλα δε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ππεξέηεζε εζηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ όπσο πρ ην Νάηξνπκ. Ζ κεγαιύηεξε ηεο «εζηθή» αμία είλαη ε επηηπρία θαη ε δεκνζηόηεηα. Ζ απόθηεζε ηνπ ζξόλνπ ή ε δηαηήξεζε ηνπ ζξόλνπ. Θα επαλαιάβσ γηα πνιινζηή θνξά όηη ε πξνζπάζεηα λα πεξηγξάςσ κε γιαθπξό ηξόπν ηηο αξλεηηθέο ηάζεηο κηαο ηδηνζπγθξαζίαο δε ζπληζηά θαηεγνξώ θαηά ησλ αηόκσλ πνπ επεξεάδνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Άιισζηε από ηε ζέζε ηνπ γηαηξνύ επί πνιιά έηε έρσ ζπλεζίζεη ζην λα αληηκεησπίδσ ηνπο αλζξώπνπο όρη ζαλ θξηηήο ή δηθαζηήο αιιά ζαλ βνεζόο. αλ θαηά ην δπλαηόλ αληηθεηκεληθόο θαζξέθηεο, κέζα από ηνλ νπνίν ην άηνκν κπνξεί, αλ θαη εθόζνλ ην ζέιεη λα δεη ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ αλώηεξν εαπηό.

24 23 Απηό ζα είλαη θαη ην πξώην νπζηαζηηθό βήκα γηα λα κπνξέζεη λα απνηαπηηζηεί από ηηο εθάζηνηε λνζνγόλεο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηνπ επηδξάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ζπλήζσο έξκαηνο θαη αβνήζεηνο. ηαλ ινηπόλ ιέσ «ε Πιάηηλα ζαθώο θαη δελ είλαη επαίζζεηε» ελλνώ όηη ηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία ηείνοςν ςπό ηην επίδπαζη ηηρ λα γίλνληαη ζθιεξά θαη εγσθεληξηθά. Αιιά απηό δε ζεκαίλεη όηη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν δε κπνξεί λα απαιιαγεί από ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή απηή επίδξαζε θαη λα αιιάμεη ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά. 1.9 Κπξηαξρηθή θαη λεπξηθή Ζ Πιαηίλα είλαη ζπλήζσο αξθεηά δύζθνιε κεηέξα γηα ηα παηδηά ηεο. Κη απηό ζπκβαίλεη γηαηί έρεη απαηηήζεηο από απηά. Δίλαη θπξηαξρηθή θαη ζέιεη λα ηα δηακνξθώζεη «θαη εηθόλα» ηεο. Έηζη ππάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο. Αλ ην παηδί πηνζεηήζεη ηα πξόηππα ηεο ηόηε λαη κελ απηό από ηε κηα πιεπξά ζα ηελ επραξηζηεί αιιά από ηελ άιιε έλα δηακνξθσκέλν θπξηαξρηθό θαη δπλακηθό παηδί δύζθνια ζα απνδέρεηαη ηελ θπξηαξρία ελόο άιινπ. Με απνηέιεζκα αξθεηέο ζπγθξνύζεηο θαη αληαγσληζκνύο. Αλ ην παηδί δελ πηνζεηήζεη ηα πξόηππα ηεο θαη είλαη εθ θύζεσο κε θπξηαξρηθό ή πξαγκαηηθά επαίζζεην ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα απνξξηθζεί από ηελ Πιαηίλα κεηέξα. Από απηή ηελ απόξξηςε θαη πάιη ζα πξνθύςνπλ ζπγθξνύζεηο γηαηί δε ζα πάςεη λα ηνπ εθθξάδεη κε έληνλν βαζκό ηελ απόξξηςε ηεο. Ζ Πιαηίλα έρεη ζπλήζσο αξθεηά λεύξα. ρη όκσο όζν ε Ννπμ. Νεπξηάδεη όηαλ δε γίλνληαη ηα πξάγκαηα όπσο απηή ζέιεη είηε ζην ζπίηη είηε ζηε δνπιεηά ηεο. ηαλ ακθηζβεηείηαη ε πξώηε ζέζε ηεο. Απηή ε ακθηζβήηεζε κπνξεί λα αθνξά ηελ νκνξθηά ηεο ή ηελ εμππλάδα ηεο ή ην θαιιηηερληθό ηεο ηαιέλην ή ηελ ςπρηθή ηεο εμέιημε. Νεπξηάδεη επίζεο όηαλ δελ είλαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. ηαλ λνηώζεη όηη παξαγθσλίδεηαη. ηαλ λνηώζεη όηη ηελ ζλνκπάξνπλ. ηαλ λνηώζεη όηη ηελ ππνηηκνύλ.

25 24 Ζ Πιαηίλα όηαλ λεπξηάζεη ζπλήζσο απαληάεη. Καη απαληάεη ζε όινπο. Δίηε ζε γλσζηνύο είηε ζε μέλνπο. Δίηε ζε πθηζηακέλνπο είηε ζε πξντζηακέλνπο. πλήζσο απαληάεη απόηνκα θαη κε ζθιεξά ιόγηα. Ζ επίζεζε ηεο είλαη επζεία. Γελ είλαη πιάγηα. Μπνξεί λα θσλάμεη ή αθόκε θαη λα βξίζεη. Μπνξεί λα είλαη θαπζηηθή ή θαη εηξσληθή. ρη όκσο ηόζν εηξσληθή όζν ε Βαιεξηάλα. Με ηα ιόγηα ηεο ή θαη κε ηε ζησπειή ηεο ζηάζε ζα ζλνκπάξεη, ζα πξνζπαζήζεη λα βάιεη ηνλ άιιν ζηε ζέζε ηνπ, δειαδή θάησ από απηήλ θαη δε ζεθώλεη ακθηζβήηεζε γηαηί είλαη απόιπηα ζίγνπξε γη απηό πνπ λνηώζεη. Αθόκα θαη αλ ζα επηιέμεη λα αγλνήζεη ε ζηάζε ηεο είλαη αξθεηά επηδεηθηηθή. Δίλαη ηνπ ηύπνπ «δελ αζρνινύκαη κε θαηώηεξνπο κνπ». «Γελ αζρνινύκαη κε κπξκήγθηα». Αλ κηα Βαιεξηάλα ζηρηεί έληνλα ηόηε ην θξαηάεη «καληάηηθν». Γειαδή ζέιεη ζπλήζσο λα αληαπνδώζεη θαη δελ ην μερλάεη όζα ρξόληα θαη αλ πεξάζνπλ. Αλ έλα Νάηξνπκ ζηρηεί δελ απαληάεη αιιά κέλεη κέζα ηνπ κηα εθ όξνπ δσήο πίθξα κε απνηέιεζκα λα απνθεύγεη ην άηνκν πνπ ηελ έζημε. Αλ κηα Πιαηίλα ζηρηεί έληνλα ηόηε «δηαγξάθεη» ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Σν αγλνεί. Σν απνθεξύζζεη κέζα ηεο. Γη απηήλ ην άηνκν απηό είλαη πιένλ έλα «κπξκήγθη». Γελ αζρνιείηαη μαλά κε ην άηνκν απηό. Καη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηνπ δώζεη δεύηεξε επθαηξία γηα επαλαζύλδεζε. Ηζρύεη ην ξεηό «ξάγηζε ην γπαιί θαη δελ μαλαθνιιάεη» Ο άληξαο Πιαηίλα Ο άληξαο Πιαηίλα έρεη ηα ίδηα πάλσ-θάησ ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δηαθνξά όηη, δελ έρεη ιόγσ αληξηθήο θύζεσο, ηελ έληνλε πξνζθόιιεζε ζηελ εκθάληζε ηνπ. Έλαο νκνθπιόθηινο όκσο Πιαηίλα ή έλαο ηξαβεζηί Πιαηίλα, έρεη ζα ιέγακε ζπγθξηηηθά κε κηα γπλαίθα Πιαηίλα, αθόκε πην έληνλε θαη πην παζνινγηθή πξνζθόιιεζε ζηελ νκνξθηά ηνπ. Ο άληξαο Πιαηίλα είλαη αθόκε πην ζθιεξόο, απόηνκνο θαη βίαηνο από όηη ε γπλαίθα Πιαηίλα. αθώο όκσο θαη γη' απηόλ ην θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε ηάζε γηα επηηπρία. 0 αγώλαο γηα ηελ θαηάθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο πξώηεο ζέζεο.

26 Ο ηδηνζπγθξαζηαθόο πίλαθαο ηεο Πιαηίλα Πξώηε Όιε: Σν ζηνηρείν Λεπθόρξπζνο. Μηάζκαηα: Σν θπξίαξρν κίαζκα είλαη ην ζπθηιηηηθό. Πξνζκίμεηο ςσξηθέο ή ζπθσηηθέο παξαιιάδνπλ ηελ αξρηθή εηθόλα. Βαζηθά Πάζε: Σν θπξίαξρν βαζηθό πάζνο ηεο Πιαηίλα είλαη ε καηαηνδνμία. Πξόθεηηαη γηα ζπθηιηηηθή αιαδνληθή καηαηνδνμία ηνπ ηύπνπ ηεο Αξραηνειιεληθήο «ύβξεσο». Σν άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Πιαηίλα λνηώζεη όηη αμίδεη πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη πξαγκαηηθά είλαη θαη κάιηζηα λνηώζεη όηη είλαη αλακθηζβήηεηα ην πξώην θαη θαιύηεξν. Έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Βαζύηεξε Οπζία: Ζ ζθιεξή, εγσθεληξηθή, ππνινγίζηξηα, αιαδνληθή «βαζίιηζζα» θέςε: α. Εξελικηικό Επίπεδο: Μεγάιε ζρέζε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη ειάρηζηε ζρέζε κε ηε πλεηδεζηαθή Φπρή. Ζ Αηνκηθή Βνύιεζε επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ Δμσηεξηθή Βνύιεζε θαη ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηελ αιαδνληθή θπξηαξρία θαη επηηπρία. Έλα άηνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αιαδνλεία πνιύ δύζθνια κπνξεί λα εμειηρζεί ςπρηθά γηαηί αληηηίζεηαη ζην «ν ηαπεηλώλ εαπηόλ πςσζήζεηαη». Σνπ ιείπεη ην πξώην βήκα ηεο νπνηαζδήπνηε ςπρηθήο εμέιημεο. Γειαδή ε απνδνρή θαη αλαγλώξηζε ηεο αηέιεηαο θαη ησλ ιαζώλ ηνπ. Ζ Πιαηίλα ζπρλά έρεη όια ηα πξνζόληα γηα λα θεξδίζεη ηελ επηηπρία αιιά ζίγνπξα δελ θεξδίδεη ηελ επηπρία θαη ηελ ςπρηθή εμέιημε,

27 26 β. Επιδπάζειρ: Μεγάιε επίδξαζε ηνπ ζπθηιηηηθνύ κηάζκαηνο ππό ηε κνξθή ηεο αιαδνληθήο καηαηνδνμίαο. Σα θπξίαξρα Δξεζίζκαηα θέςεο είλαη ηα πκβνιηθά. Σηπεζογόνερ καηαζηάζειρ: Ζ ππνηίκεζε, ν παξαγθσληζκόο, ε εηξσλεία, όηαλ δελ γίλεηαη ην επίθεληξν, αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ εκθάληζε ηεο ή γηα ηε ζειπθόηεηα ηεο, νπνηαδήπνηε αθόκε θαη ε παξακηθξή απόθιηζε ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο εκθάληζεο ηεο από ην γη απηήλ ηδαληθό πξόηππν νκνξθηάο, ηα γεξαηεηά, νη ξπηίδεο, ε επηβνιή, ην ζλνκπάξηζκα, όηαλ δε γίλεηαη ην δηθό ηεο, ε αλέρεηα, ν απνθιεηζηηθόο ξόινο ηεο λνηθνθπξάο, αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ εμππλάδα, ηε κόξθσζε ή ηηο λνεηηθέο ηεο ηθαλόηεηεο, ε αξλεηηθή δεκνζηόηεηα, ε πηώζε ηεο δεκνζηόηεηαο, ε ζπλεξγαζία κε «βιάθεο» γ. Γενικά Χαπακηηπιζηικά Νοηηικών Λειηοςπγιών: Γξήγνξε, ζθόπηκε θαη απόιπηε ζθέςε. Αλειαζηηθόηεηα. δ. Νοηηικά Ππόηςπα: Σα Ννεηηθά Πξόηππα ηεο Πιαηίλα θαζνξίδνληαη από ηελ αιαδνληθή ηεο καηαηνδνμία. Δπηιέγεη ηα πξόηππα εθείλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξώηε ζέζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ζ Πιαηίλα ζεσξεί όηη είλαη ε βαζίιηζζα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ή ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζεσξεί όηη θπξηαξρεί αλακθηζβήηεηα θαη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη απνθαζίζεη όηη είλαη νη πην ζεκαληηθνί. Πρ κπνξεί λα ζεσξεί όηη είλαη ε "κνηξαία γπλαίθα", ε "πεηπρεκέλε επαγγεικαηίαο", ε "αλώηεξε πλεπκαηηθά", ε "ηαιαληνύρα θαιιηηέρλεο", ε "δηάζεκε ζηαξ". Σα Ννεηηθά Πξόηππα ηεο Πιαηίλα ηαηξηάδνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό κε ηα θπξίαξρα θνηλσληθά πξόηππα ηεο επνρήο καο δειαδή νκνξθηά, πινύηνο, επηηπρία, κεγάιε δσή, πξώηε ζέζε, δηαζεκόηεηα. Μεγάιε εθδεισηηθόηεηα αιιά όρη απαξαίηεηα θαη εμσζηξέθεηα.

28 27 Δπίπησζε: Πνιύ ζπρλή ηδηνζπγθξαζία ζηε καηαηόδνμε επνρή καο θαη ηδηαίηεξα ζε γπλαίθεο. Δμαηξεηηθά κεγάιε επίπησζε ζε «καηαηόδνμα» επαγγέικαηα όπσο εζνπνηνί, κνληέια, ηειενπηηθνί δεκνζηνγξάθνη, κπίδλεο-γνύκελ θ.α. πλαηζζήκαηα: Ζ Γεληθή Γηάζεζε ηεο Πιαηίλα είλαη αθξαία. ηαλ ηα γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη επλντθά γηα ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηεο ηάζεηο όηαλ δειαδή βαδίδεη πξνο ηελ επηηπρία ηόηε πεηάεη ζηα νπξάληα ελώ όηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην πέθηεη ζηα Σάξηαξα. Γειαδή απνγνεηεύεηαη έληνλα θαη ε Γεληθή ηεο Γηάζεζε είλαη έληνλα πεζκέλε. Σάζε γηα εληνλόηαηε Ννεηηθή πλαηζζεκαηηθή Φόξηηζε ηόζν ζεηηθή όζν θαη αξλεηηθή. Δλώ είλαη ππεξβνιηθά ινγηθή, ςπρξή θαη ππνινγίζηξηα ζπρλά εκθαλίδεηαη ζαλ ππεξεπαίζζεηε ιόγσ πζηεξηθήο ζπκπεξηθνξάο όηαλ ηα πξάγκαηα δελ ηεο πάλε όπσο ηα ζέιεη. Ο θύξηνο όγθνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο είλαη ηα Ννεηηθά πλαηζζήκαηα ελώ ιόγσ αιαδνλείαο ζπαληόηαηα βηώλεη πλεηδεζηαθά πλαηζζήκαηα. Κπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα είλαη ε Έπαξζε, ν Θπκόο θαη ε Λύπε. Σα ζπλαηζζήκαηα ηεο είλαη ζπλήζσο ππεξβνιηθά, πζηεξηθά, απξόβιεπηα, ζθόπηκα, θπθινζπκηθά θαη αθξαία. πκπεξηθνξά: Ζ Πξσηνγελήο πκπεξηθνξά ηεο Πιαηίλα είλαη ππεξβνιηθή, ζθόπηκε, ππνινγηζηηθή, εγσθεληξηθή, καηαηόδνμε, αιαδνληθή, θπξηαξρηθή. Ζ Πιαηίλα δεη κέζα ζηε δσή. Δίλαη πξαθηηθή, νξγαλσηηθή θαη ηεηξάγσλε ζηε ζπκπεξηθνξά πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηνπο γήηλνπο ζθνπνύο ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ απόιπηε επηηπρία. ηαλ όκσο απνηύρεη έληνλα κπνξεί λα κεηαπέζεη ζε κηα παζεηηθή νλεηξνπόιεζε ηεο «κεγάιεο δσήο» ζηελ νπνία ζα ήζειε λα δήζεη είηε αλαπνιώληαο «πεξαζκέλα κεγαιεία» είηε ειπίδνληαο ζε κειινληηθά «κεγαιεία». ηελ πεξίπησζε απηή ηεο απνηπρίαο ησλ ζθνπώλ ηεο κπνξεί λα πηνζεηήζεη Γεπηεξνγελείο πκπεξηθνξέο. Καη πάιη όκσο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζα έρνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπο ηελ πξώηε ζέζε πνπ ζα έρεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν

29 28 ηνκέα. Πρ αλ απνηύρεη ζην λα αλαγλσξηζηεί ζαλ ε «κνηξαία» γπλαίθα ζηνλ ηνκέα ηεο νκνξθηάο κπνξεί λα πηνζεηήζεη ηε Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά ηεο ςπρηθά εμειηγκέλεο γπλαίθαο πνπ είλαη αδηάθνξε γηα «γήηλα» ζέκαηα όπσο πρ ε εμσηεξηθή εκθάληζε. Σςνήθειρ πόλοι: "Ζ πλεπκαηηθά εμειηγκέλε", "ε γθνπξνύ-ζεά", "ε πξνηθηζκέλε κέληηνπκ", "ε πξνηθηζκέλε κεγάιε ζεξαπεύηξηα", "ε εμειηγκέλε εζσηεξίζηξηα", "ε κνληέξλα θαη θηιόδνμε πνιηηηθόο", "ε πεηπρεκέλε κπίδλεο-γνύκαλ", "ε πεηπρεκέλε δηθεγόξνο ή γηαηξόο", "ε αξηζηνθξάηηζζα", "ε βαζίιηζζα ησλ θνζκηθώλ θύθισλ", "ε δηάζεκε αξηζηνθξάηηζζα ή ζηαξ ε νπνία επηδίδεηαη ζε γεκάηεο δηαζεκόηεηα "θηιαλζξσπηθέο" ή "δσνθηιηθέο" δξάζεηο", "ε πινύζηα νηθνδέζπνηλα κε ην ηέιεην αξρνληηθό θαη ηα κεγάια αξηζηνθξαηηθά πάξηη", "ε ζώνπ-γνύκαλ", «ε ηειενπηηθή δηάζεκε δεκνζηνγξάθνο», "ε ζεά ηεο νκνξθηάο", "ε δηάζεκε ζρεδηάζηξηα κόδαο", "ην ηνπ κόληει", "ην ζύκβνιν ηνπ ζεμ", "ε ηαιαληνύρα θαιιηηέρληδα", "ε πξώηε ληίβα ηεο όπεξαο", "ε πξώηε ρνξεύηξηα", "ε παλέκνξθε πξώηε γπκλάζηξηα ηνπ αεξόκπηθ", "ε επώλπκε". ώκα: Εξωηεπικά σαπακηηπιζηικά: Τπεξβνιηθή θξνληίδα ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο εκθάληζεο, εμεδεηεκέλε εκθάληζε, αθξηβά θαη ζπρλά ππεξβνιηθά ζηνιίδηα, ζηληέ θαη ζπρλά πξνθιεηηθή έλδπζε, «ζεκλή θιαζζηθή» έλδπζε αιιά κε αθξηβά επώλπκα ξνύρα, αέξαο ππεξνρήο, αιαδνληθή βάδηζε, επηηεδεπκέλε αξηζηνθξαηηθή νκηιία. Σςνήθειρ ζωμαηικέρ πποδιαθέζειρ: Πξνβιήκαηα σνζεθώλ, αξζξαιγίεο, λεπξαιγίεο. Σςνήθειρ νοηηικέρ πποδιαθέζειρ: Μειαγρνιία, πζηεξία, θνβίεο, λεπξνθπηηθέο δηαηαξαρέο, αγρώδεο λεύξσζε, λεπξηθή αλνξεμία

30 29 πγγελείο Ηδηνζπγθξαζίεο: Λάρεζηο, Βαιεξηάλα, Ννπμ Βόκηθα, Λατθνπόληηνπκ(ςσξηθή Πιαηίλα). ΓΙΑΛΔΞΗ 1.12 «Δίλαη σξαία θαη ην μέξεη!» Ζ Πιάηηλα(Platina, Platinum) ζαλ πξνέιεπζε είλαη ην ζηνηρείν ιεπθόρξπζνο, απηό πνπ θνηλώο ιέκε πιαηίλα. Δίλαη έλα επγελέο κέηαιιν, πην «επγελέο» ζα ιέγακε αθόκε θαη από ην ρξπζάθη. Σν ιέσ γηα λα ην ζπλδπάζνπκε κε ηελ ηάζε ηνπ αηόκνπ Πιάηηλα λα έρεη κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα λνηώζεη βαζηιηθήο, επγεληθήο θαηαγσγήο θαη αμίαο. Δίλαη θαη εμνρήλ δηαζηξνθηθό ζαλ ηάζε άηνκν όπσο θαη ε Βαιεξηάλα θαη ε Λάρεζηο γη απηό θαη είλαη αξθεηά ζπρλή ηδηνζπγθξαζία ζηε ζεκεξηλή δηαζηξνθηθή επνρή πνπ δνύκε ζαλ θνηλσλία. Δίλαη βαζηά θαη ζηαζεξή ηδηνζπγθξαζία θαη ν επεξεαζκόο ηεο ζε έλα άηνκν θξαηάεη ρξόληα. Άιισζηε δελ ζα κπνξνύζε λα κελ είλαη ζπρλή θαη έληνλε ζε κηα επνρή όπσο ε δηθή καο πνπ πξνσζεί έληνλα αληαγσληζηηθά πξόηππα. ε κηα επνρή πνπ ζεκαζία έρεη λα είζαη «ν πξώηνο θαη ν θαιύηεξνο» ή «ε πην όκνξθε θαη κνηξαία γπλαίθα». ε κηα επνρή πνπ ζηόρνο είλαη ε επηηπρία θαη όρη ε επηπρία. Γηαγλσζηηθά εληάζζσ ηελ Πιάηηλα ζαλ πξώηε ζηελ θαηεγνξία ησλ Δγσηζηηθώλ Ηδηνζπγθξαζηώλ ελώ αθνινπζεί ζηελ ίδηα θαηεγνξία ε Βαιεξηάλα, ε Σαξέληνπια Ηζπάληθα θαη ην Παιιάληηνπκ. Σα δύν ηειεπηαία κνηάδνπλ αξθεηά ζηελ Πιάηηλα αιιά είλαη πην ζπάληεο εθδνρέο ηεο. Βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη θπξίσο ηα ςπρηθά όπσο άιισζηε θαη ζε όιεο ηηο ζπθηιηηηθέο θαη εγσηζηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο.

31 30 Σν θεληξηθό ζεκείν ηεο είλαη ε κεγάιε ηδέα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηό ηεο. Απηή ε ηδέα κπνξεί λα κελ έρεη θαζόινπ αληηθεηκεληθή βάζε ή θαη λα έρεη αιιά λα είλαη ππεξηνληζκέλε. Ννηώζεη όηη είλαη «βαζίιηζζα», όηη έρεη «επγεληθή θαηαγσγή», όηη είλαη «ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε», όηη είλαη «ε πην όκνξθε». Απηό πνπ ιέκε «είλαη σξαία θαη ην μέξεη». Καη κάιηζηα ην πξνβάιιεη κε ηνλ αέξα πνπ έρεη. Γελ ην θάλεη ζπλεηδεηά, έηζη ηεο βγαίλεη. Βέβαηα κηα σξαία γπλαίθα πνπ έρεη θαη ηνλ αέξα κηαο όκνξθεο γπλαίθαο δελ καο μελίδεη. Αιιά κπνξεί λα δεηο θαη κηα θαθάζρεκε γπλαίθα θαη λα έρεη θαη ηνλ αέξα ηεο Αληδειίλα Σδνιί θαη λα ην πηζηεύεη θηόιαο όηη είλαη δειαδή παλέκνξθε. Ή κπνξεί λα δεηο κηα εζνπνηό αληηθεηκεληθά ηξίηεο θιάζεο, κε αλαγλσξηζκέλε θαη λα λνκίδεη όηη είλαη ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε θαη όηη θαθώο όινη νη αλάμηνη γύξσ ηεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνθαλή αμία ηεο. Απηό δειαδή πνπ θνηλώο ιέκε «ςώλην». Καη κάιηζηα κπνξεί θαη λα ζλνκπάξεη όιεο ηηο ππόινηπεο πην επώλπκεο εζνπνηνύο θαη λα ηηο θαηεγνξεί όηη πέξαζαλ από ηα θξεβάηηα ησλ παξαγσγώλ γηα λα γίλνπλ απηέο πνπ έγηλαλ θαη όρη κε ηελ αμία ηνπο. Αιιά βέβαηα απηό πνπ θαηεγνξεί ηηο άιιεο δελ έρεη θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα λα ην θάλεη θαη απηή γηαηί είλαη πνιύ θηιόδνμε ηδηνζπγθξαζία Η βαζίιηζζα! Ζ Πιάηηλα είλαη έληνλα θπξηαξρηθό άηνκν. Θέιεη λα γίλεηαη ην δηθό ηεο. Θέιεη λα θπξηαξρεί. ρη όκσο όπσο ε Λάρεζηο. Ζ Λάρεζηο είλαη θπξηαξρηθή θαη πηεζηηθή γηαηί ζέιεη λα ειέγρεη θαη ηα παξακηθξά θαζεκεξηλά πξάγκαηα θαη λα γίλνληαη όια όπσο ζέιεη απηή. Δίλαη κηα θαηηλίζηηθε θπξηαξρηθόηεηα. Δλώ ε θπξηαξρηθόηεηα ηεο Πιάηηλα είλαη αθ πςεινύ, είλαη βαζηιηθή. Δίκαη ε βαζίιηζζα θαη ζέισ αλαγλώξηζε ηνπ ζξόλνπ κνπ, ζέισ απιή θαη ππεθόνπο αιιά δελ είκαη θαη πηεζηηθή ζε όια ηα ζέκαηα. Γη απηό θαη νη παξέεο ηεο Πιάηηλα είλαη ζπλήζσο δύν εηδώλ. Ή είλαη άιιεο Πιάηηλεο θαη ραξηεληίδνληαη όιεο καδί όηη είλαη «βαζίιηζζεο» ελώ ηαπηόρξνλα επνθζαικηά ε κηα ηελ άιιε ή λα είλαη ηαπεηλνί «απιηθνί»

32 31 πνπ ππεξεηνύλ ηε κία θαη κνλαδηθή «βαζίιηζζα». πλήζσο είλαη γπλαίθεο νη Πιάηηλεο, πην ζπάληα είλαη άληξεο. Πξνζέμηε ηώξα πσο από ηελ θεληξηθή νπζία κηαο ηδηνζπγθξαζίαο βγαίλνπλ θαη ηα ππόινηπα. Άκα ε ηάζε ζνπ είλαη λα είζαη «βαζίιηζζα» θαη λα έρεηο «ππεθόνπο», πόηε ζα λεπξηάδεηο; Δίλαη αλακελόκελν όηη ζα λεπξηάδεηο όηαλ πάεη θάπνηνο λα ζνπ πάξεη ηνπο «ππεθόνπο» ή όηαλ θάπνηνο ηαπεηλόο «απιηθόο» ακθηζβεηήζεη ηελ θπξηαξρία ζνπ ή ην «ζξόλν» ζνπ. Καη ηόηε ε ζπλήζεο αληίδξαζε ηεο Πιάηηλα είλαη αιαδνλεία θαη ζλνκπάξηζκα: «Βιάθα, ειίζηε, αλόεηε... πξνηίκεζεο ηελ άιιε βαζίιηζζα... δελ ζέισ λα ζε μαλαδώ κπξνζηά κνπ... ζε δηαγξάθσ, δελ ππάξρεηο γηα κέλα!» Δλώ ε Λάρεζηο πνπ ζέιεη θαη απηή απιηθνύο ή θαιύηεξα ειεγρόκελνπο ζα θάλεη νηηδήπνηε, ζα κεραλνξξαθήζεη θαη ζα είλαη έληνλα επίκνλε γηα λα θέξεη ην πξόβαην μαλά πίζσ ζην καληξί. Γελ ην βάδεη θάησ, νύηε θαη δηαγξάθεη. Διίζζεηαη. Δλώ ε Πιάηηλα είλαη αξθεηά άθακπηε «Όηη γίλεηαη πην ςειή!» Απηή ε κεγάιε ηδέα πνπ έρεη ε Πιάηηλα γηα ηνλ εαπηό ηεο, ζε πην πξνρσξεκέλεο θαηαζηάζεηο Β ή Γ ή ζε έληνλα ηππηθέο εηθόλεο Πιάηηλα, κπνξεί λα βγεη θαη ζην ζώκα ζαλ ζσκαηηθή αίζζεζε. Μπνξεί δειαδή λα λνηώζεη όηη ελώ πεξπαηά ζην δξόκν ζαλ λα γίλεηαη πην ςειή, ζαλ λα είλαη πην ςειή από ηνπο άιινπο ή ζαλ λα γίλνληαη νη άιινη ή ηα αληηθείκελα γύξσ ηεο πην θνληά. πσο βιέπεη ηνπο άιινπο αθ πςεινύ λνεηηθά ηέηνηα αλάινγε αίζζεζε έρεη θαη ζσκαηηθά. Ή λνηώζεη έλαλ έληνλν «αέξα» απέλαληη ζηνπο άιινπο. Πξνζέμηε απηό δελ είλαη ςεπδαίζζεζε ζηα πιαίζηα κηαο ςύρσζεο, δειαδή κηαο ζρηδνθξέλεηαο. Ούηε είλαη παξαίζζεζε πρ ζηα πιαίζηα ρξήζεο παξαηζζεζηνγόλσλ νπζηώλ όπσο πρ ραζίο, θνθατλε ή LSD. Δίλαη

33 32 απιώο κηα παξάμελε θαη πεξίεξγε θαη αζπλήζηζηε αίζζεζε θαη είλαη ηδηνζπγθξαζηαθό ραξαθηεξηζηηθό. Έρεη επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο όηαλ ην λνηώζεη απηό. Ξέξεη δειαδή όηη δελ είλαη πην ςειή από ηνπο άιινπο. Δπίζεο κπνξεί όηαλ είλαη κεηαμύ ύπλνπ θαη μύπληνπ λα λνηώζεη ζαλ λα κεγαιώλεη ην ρέξη, ην θεθάιη, ην ζώκα, ζαλ λα γίλεηαη ηεξάζηηα. Μηα Πιάηηλα κπνξεί επίζεο λα έρεη κνπδηάζκαηα ζην πξόζσπν θαη ηδηαίηεξα ζηα ρείιε. Αίζζεζε όηη ζαλ λα είλαη πην ςειή έρεη ιηγόηεξν ζπρλά θαη ζε πην ήπην βαζκό θαη ην Παιιάληηνπκ πνπ κνηάδεη αξθεηά κε ηελ Πιάηηλα αιιά είλαη κηα πην ήπηα θαη πην αλαζθαιήο ζα ιέγακε Πιάηηλα. Μηα ηδηνζπγθξαζία Κάλλακπηο Ίληηθα κπνξεί επίζεο λα έρεη ηελ αίζζεζε ζαλ λα γίλεηαη πην κεγάιν ην θεθάιη ηεο ή ηα ρέξηα ηεο. Αιιά απηό γίλεηαη ζαλ παξαίζζεζε, ζηα πιαίζηα πνιιώλ άιισλ νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ θαη αηζζεηηθώλ παξαηζζήζεσλ, ιόγσ ηνπ όηη έρεη ηελ εηθόλα ηνπ «καζηνπξώκαηνο», αο ην πνύκε έηζη, ηεο ηλδηθήο θάλλαβεο. Γελ έρεη δειαδή ζρέζε κε ηελ ηδέα κεγαιείνπ πνπ έρεη ε Πιάηηλα λνκπηζκόο Ζ Πιάηηλα λνηώζεη όηη είλαη «ε πξώηε θαη ε θαιύηεξε» είηε ζαλ νκνξθηά είηε ζαλ εμππλάδα είηε ζαλ επηηπρεκέλε επαγγεικαηίαο είηε ζαλ ζηαξ. Αλ ηελ θνληξάξεηο ζπρλά απαληάεη κε ζλνκπάξηζκα. Μπνξεί λα ηεο πεηο θάηη πξνζβιεηηθό θαη λα ζε θνηηάμεη ζαλ «καληάκ νπζνύ» θαη λα πεη κέζα ηεο ή θαη έμσ ηεο: «Μα ηη ιεο θαεκέλε/αλόεηε/βιάθα/ειίζηε!» Ή κέζα ηεο κπνξεί λα πεη: «Ξεθνπκπίζνπ βιάθα, πσο ηνικάο λα κε ελνριείο ή λα κε ακθηζβεηείο! ηγά κελ αζρνιεζώ καδί ζνπ!» θαη ζα ζνπ γπξίζεη ηελ πιάηε επηδεηθηηθά θαη πεξηθξνλεηηθά απαμηώληαο θαη αξλνύκελε λα πέζεη ζην επίπεδν ζνπ. Μελ ην κπεξδέςεηε απηό κε ην Λατθνπόληηνπκ, ην νπνίν γηα λα θαιύςεη ηε δεηιία ηνπ κε κηα επίθαζε πνιηηηζκνύ όηαλ ηνλ θνληξάξνπλ ζα ην παίμεη «αλώηεξνο», ζα ππνρσξήζεη θαη ζα θύγεη θαη ζα πεη κεηά ζηνπο άιινπο γηα λα δηθαηνινγεζεί «δελ ήζεια λα πέζσ ζην επίπεδν ησλ δώσλ θαη λα καιιηνηξαβερηνύκε ζαλ απνιίηηζηνη άλζξσπνη». Ζ Πιάηηλα δελ

34 33 ππνρσξεί. ε θνηηάδεη αθ πςεινύ, ζνπ ξίρλεη έλα πεξηθξνλεηηθό βιέκκα θαη ή ζνπ γπξλάεη επηδεηθηηθά ηελ πιάηε ή θεύγεη αγλνώληαο ζε». ε πην παιηέο επνρέο όηαλ ν ηαμηθόο ρσξηζκόο ηεο θνηλσλίαο ήηαλ πην έληνλνο απηή ε πεξηθξόλεζε έβγαηλε πνιύ πην έληνλα θαη άκεζα. Έιεγε ε ζηγκέλε Πιάηηλα: «Πώο ηνικάηε θύξηε ζε έλαλ Παπαπνζηόινπ λα θέξεζζε έηζη; Πνηόο είζηε εζείο θαη κε πνηό δηθαίσκα κνπ απεπζύλεηαη ην ιόγν; αο αλαθαιώ ζηελ ηάμε!» Δπξόθεηην γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ κέινο κηαο αλώηεξεο ηάμεο, γαιαδναίκαην, κε ηνλ ηάδε ηίηιν θαη ν νπνίνο απαηηνύζε λα ηνπ θέξνληαη θαη λα ηνλ πξνζθσλνύλ κε αλάινγν ηξόπν. Βέβαηα ζήκεξα άιιαμαλ ηα πξάγκαηα. ρη θαη νπζίαλ αιιά ηνπιάρηζηνλ ζηελ επηθάλεηα. Γελ κεηξάεη πιένλ ηόζν ε επγεληθή θαηαγσγή αιιά κεηξάεη αλ έρεηο ιεθηά, αλ έρεηο θνηλσληθή ζέζε, αλ έρεηο πηπρία, αλ είζαη επώλπκνο, αλ είζαη πεηπρεκέλνο, αλ έρεηο αμηώκαηα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κηα ζεκεξηλή Πιάηηλα ζα εθθξαζηεί κε ζλνκπάξηζκα, πεξηθξόλεζε θαη αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά. Αλ ηελ πξνζβάιεηο έληνλα ηείλεη λα βάδεη Υ. Να ζε δηαγξάθεη. Σειείσζεο γη απηήλ. Ράγηζε ην γπαιί θαη δελ μαλαθνιιάεη. ε δηαγξάθεη από ηα δεθηέξηα ηεο. ε βάδεη ζηελ άθξε. Καη ζπγλώκε λα ηεο δεηήζεηο, δελ αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο, δελ ην μερλάεη. Μπνξεί γηα ιόγνπο θνηλσληθνύο λα ζνπ ιέεη «θαιεκέξα» θαη «θαιεζπέξα» αιιά κέρξη εθεί. Γελ ην θξαηάεη όκσο καληάηηθν όπσο ε Βαιεξηάλα νύηε θαη ζεσξεί όηη αμίδεη λα αζρνιεζεί καδί ζνπ θαη λα ζε εθδηθεζεί γηα λα βγεη από πάλσ γηαηί απιά δελ έλνησζε πνηέ από θάησ, ήηαλ πάληα από πάλσ παξά ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ! Ούηε βγάδεη εύθνια θαθία ε Πιάηηλα όπσο ε Λάρεζηο. Βγάδεη πεξηζζόηεξν αιαδνλεία θαη ζλνκπηζκό Άθακπηε-θνπηνπιάεη ην θεθάιη ηεο ζηνλ ηνίρν Σα λεύξα ηεο ηα μεζπάεη ε Πιάηηλα. Γελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα λα ηα μεζπάζεη. Γελ ηε λνηάδεη δελ πα λα ζαη θη ν πξσζππνπξγόο. Θα ζε βάιεη ζηε ζέζε ζνπ. Αθόκα θαη αλ είζαη ν πξντζηάκελνο ηεο θαη εμαξηάηαη άκεζα από ζέλα ζα βξεη έλαλ ηξόπν κε κηα θνπβέληα, κε έλα

35 34 βιέκκα λα ζε βάιεη ζηε ζέζε ζνπ αθόκα θαη αλ απηό δελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. Πνιιέο θνξέο ε Πιάηηλα «θνπηνπιάεη ην θεθάιη ηεο ζηνλ ηνίρν». Γειαδή δελ ιπγίδεη. Δίλαη άθακπηε. Γελ είλαη ζην ηακπεξακέλην ηεο «βαζίιηζζαο» λα ζθύςεη ην θεθάιη. Πξνηηκάεη λα ηεο ην θόςνπλ. Πάξε κνπ ην ζξόλν αιιά ην θεθάιη δελ ζα ην ζθύςσ. Γελ ζα ζνπ θάλσ ηε ράξε λα κε ππνηηκήζεηο. Θα πεζάλσ «βαζηιηθά». Μπνξεί λα ηε δεηο λα είλαη επηηπρεκέλε θαη κε κεγάιε ζέζε ζε κηα επηρείξεζε ή ζην δεκόζην θαη ζα έξζεη ζε θόληξα κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ πξντζηάκελν θαη κπνξεί λα ράζεη θαη ηε ζέζε ηεο. Μέζα ηεο θαη έμσ ηεο ζα πεη: «Απηόο ράλεη πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηελ αμία κνπ. Υάξε ηνπ έθαλα πνπ δνύιεπα γη απηόλ ηόζν θαηξό. εθώλνκαη θαη θεύγσ θαη πάσ αιινύ εθεί πνπ μέξνπλ λα εθηηκνύλ ηελ αμία ηνπ άιινπ». απηό δηαθέξεη θαηά πνιύ από ηε Λάρεζηο ε νπνία πξνθεηκέλνπ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο δελ έρεη πξόβιεκα «λα θηιήζεη θαηνπξεκέλα ζώβξαθα» ή λα θάλεη πσο δελ θαηαιαβαίλεη ή λα δεηήζεη ππνθξηηηθά «ζπγλώκε» πξνθεηκέλνπ λα κε ράζεη ηε ζέζε ηεο. Μπνξεί όκσο θαη λα κεραλνξξαθήζεη ή λα θάλεη ίληξηγθα ή θαη λα ζε θαηαγγείιεη δεκόζηα θαη λα ζε θάλεη ξεδίιη θαη λα ζε θπλεγήζεη αλ ηελ θνληξάξεηο. Γελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα λα ειηρζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Θα ην παίμεη αλάινγα γη απηό θαη είλαη «άπαηρηε» θαη επηθίλδπλε ε Λάρεζηο όηαλ είλαη ερζξόο θάπνηνπ. Θπκάκαη ζπγθεθξηκέλα όηαλ έλαο γλσζηόο κνπ πήγε λα εηδηθεπηεί παηδίαηξνο ζε έλα λνζνθνκείν. Ήηαλ λεαξόο θαη ζπλεζηαικέλνο, δελ θνξνύζε θαη ηελ ηαηξηθή κπινύδα θαη έθαλε ην ιάζνο λα παηήζεη ζηα ζθνπγγαξηζκέλα κηαο θαζαξίζηξηαο Λάρεζηο. Μαύξν θίδη πνπ ηνλ έθαγε. «Πνπ παο εζύ θαη κνπ ηα παηάο, κνπ ηα θαλεο ράιηα, αλαίζζεηε...». «πγλώκε» ηεο ιέεη ν γλσζηόο κνπ, «δελ είκαη επηζθέπηεο, είκαη γηαηξόο θαη πάσ ζην γξαθείν κνπ». «Χ... ζπγλώκε θύξηε γηαηξέ, ρίιηα ζπγλώκε, πσ-πσ ηη έθαλα, πσο ζνπ κίιεζα... ζπγλώκε!» Ζ Λάρεζηο ηα θαηαθέξλεη πεξίθεκα ζην λα ειηρζεί θαη κάιηζηα κε ππεξβνιηθό ηξόπν. Δλώ ε Πιάηηλα είλαη άθακπηε. Μηα Βαιεξηάλα είλαη ππνινγίζηξηα θαη θηιόδνμε

36 35 θαη κπνξεί λα θάλεη πίζσ. Μηα Πιάηηλα δύζθνια, πνιύ δύζθνια θαη αο είλαη θόληξα ζην ζπκθέξνλ ηεο. Γη απηό κπνξεί λα δείηε θάπνηα εζνπνηό πνπ ήηαλε θάπνηε κεγάιε θαη ηξαλή ζηαξ θαη ηώξα όκσο έρεη πέζεη ην αζηέξη ηεο θάησ ζηε γε, έρεη πεξάζεη ε κπνγηά ηεο θαη όκσο δελ ζέιεη κε ηίπνηα λα ην παξαδερζεί. Καη ηα βάδεη κε ηνλ θόζκν θαη ηνπο ζθελνζέηεο πνπ έπαςαλ λα ηελ ππνινγίδνπλ θαη αλαιώλεηαη ζε πηθξόρνιεο γηα ηνπο άιινπο ζπλεληεύμεηο θαη ζπλερίδεη λα ζέιεη λα δεη κε ριηδή θαη επηδεηθηηθά παξόηη έρεη παηώζεη νηθνλνκηθά. Θα βάιεη ηηο παιηέο ηεο ηνπαιέηεο, ζα θάλεη θνζκηθή δσή, επώλπκε δσή θαη αξρίδεη λα ράλεη θάζε κέηξν θαη επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σξέρεη ζε πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο επί εγρεηξήζεσλ, θνξάεη ξνύρα πνπ δελ είλαη γηα ηελ ειηθία ηεο θαη ην παίδεη θνξηηζάθη. Καη ιέεη ν θόζκνο: «Βξε παηδί κνπ πσο θαηάληεζε έηζη απηή!» Ζ Πιάηηλα είλαη γεληθά εμσζηξεθήο γηαηί λνηώζεη ζίγνπξε γηα ηνλ εαπηό ηεο. Ή κπνξεί λα λνηώζεη όηη γεληθά ηίπνηα δελ είλαη πξόβιεκα γη απηήλ. Γελ ζα κηιήζεη βέβαηα γηα ηα πξνζσπηθά ηεο ζε όπνηνλ θη όπνηνλ. Μόλν ζε όζνπο ζεσξεί όηη είλαη ηνπιάρηζηνλ έμππλνη αξθεηά γηα λα ηελ αθνύζνπλ Η ραδή όκνξθε «μαλζηά» ή ε έμππλε «ζεά» Νηύλεηαη ζαλ βαζίιηζζα. Έρεη ζπλήζσο γνύζην, είλαη ελεκεξσκέλε γηα ηηο ηάζεηο ηεο κόδαο, ληύλεηαη σξαία, αθξηβά θαη επώλπκα. Θα πξνζέμεη ην καιιί ηεο λα είλαη ζηελ ηξίρα. Δίλαη ε θαιύηεξε πειάηεο ησλ θνκκσηεξίσλ. Άκα έρεη θαη σξαίν ζώκα θαη ληύλεηαη θαη σξαία θαη βάθεηαη λνηώζεη ζεά θαη θέξεηαη ζαλ ζεά. Με άλεζε, αέξα θαη ζηπι. Μηα Πιάηηλα πνπ έρεη σξαίν ζώκα θαη πξόζσπν ηείλεη λα πξνβάιιεη ην ζώκα ηεο θαη λα επελδύεη ζε απηό θαη ζπρλά κπνξεί λα κελ ηελ ελδηαθέξεη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Δίλαη ε σξαία θαη κνηξαία ηεο

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΗΟ Η. ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΘΔΜΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΗΟ Η. ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΘΔΜΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΔΞΗΟ Η. ΓΗΑΜΑΝΣΖ ΘΔΜΑ Αξιοποίηση τος υςσικού υωτισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

"Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν

Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν "Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν ζηελ εμειημε ηεο ηζηνξηαο ηνπ αλζξωπνπ [...] Γηα ην νλεηξν ερεη γξαθηεη, γηα πξσηε θνξα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Γιψζζα Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο γιψζζαο α ηεχρνο / Β Γεκνηηθνχ Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα