Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων"

Transcript

1 Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει 1. Σνπιάρηζηνλ σο αηπρήο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε πξφζθαηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Πξνέδξσλ θαη Αληηπξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ, πνπ θαζφξηδε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ. Καη ηνχην, φρη κφλνλ δηφηη ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ήγεηξε απφ ηελ αξρή ζνβαξά δεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, αιιά θπξίσο δηφηη απνδνθηκάζηεθε πνιηηηθά θαη ζπληαγκαηηθά απφ ην ίδην ην φξγαλν ην νπνίν είρε θιεζεί λα ζεξαπεχζεη ηηο αδπλακίεο ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο αληηθαζηζηψληαο ηε κνλνκεξή θπβεξλεηηθή επηινγή απφ ηελ παξεκβνιή κηαο πξφζζεηεο ζπλαηλεηηθήοδηαθνκκαηηθήο πξνεπηινγήο νξγάλνπ ηεο Βνπιήο. Πξάγκαηη, ην φξγαλν πνπ έπξεπε ζχκθσλα κε ην λφκν λα πξαγκαηψζεη θαη λα δηθαηψζεη ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, δειαδή ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, δελ θαηάθεξε, παξαδφμσο, πέξα απφ θάζε πξνζδνθία, λα ζπλαηλέζεη ζηε δηαηχπσζε ζπλαηλεηηθήο γλψκεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ, φπσο απαηηνχζε ν λφκνο θαη επειπηζηνχζε ν λνκνζέηεο. Σνχην ζπλέβε, δηφηη ζχκπαζα ε Αληηπνιίηεπζε ζεψξεζε ηε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ζπληαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ επηθεθαιήο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, αληηζπληαγκαηηθή. Ζ παηαγψδεο απηή απνηπρία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαηέζηεζε ηε λέα δηαδηθαζία επηινγήο ζηελ πξάμε αλελεξγφ θαη έπιεμε αλεπαλφξζσηα ηε λνκηκνπνηεηηθή δχλακε θαη, ηειηθά, ην ίδην ην θχξνο ηνπ λφκνπ. Τπνλφκεπζε εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ θαη ηελ κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ, ε νπνία θαζίζηαηαη πιένλ πξνβιεκαηηθή. 2. Με ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3841/2010 πξνβιέθζεθε, πξηλ απφ ηελ ηειηθή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη πξηλ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ε δηαηύπωζε γλώκεο απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο επί ελφο θαηαιφγνπ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ * Καζεγεηήο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 1

2 Τπνπξγφ, ε νπνία φκσο δελ δεζκεύεη ηνλ Τπνπξγφ ζηελ εηζήγεζή ηνπ. Ζ παξεκβνιή ελφο νξγάλνπ ηεο Βνπιήο ζηε ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελε θαη ξπζκηδφκελε δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηνπ Πξνεδξείνπ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο, θαζηζηά ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία επηινγήο από απιή ζύλζεηε θαη θαζηεξψλεη κηα ραιαξή κνξθή δηαζηαύξωζεο ηωλ εμνπζηώλ λνκνζεηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ρσξίο απηή λα πξνβιέπεηαη ή λα ππνλνείηαη απφ ην χληαγκα. Καη πάλησο είλαη ακθίβνιν θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη εξεπλεηένλ αλ είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή. Οη ακθηβνιίεο σο πξνο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ εγρεηξήκαηνο εληζρχνληαη, πάλησο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θνηλφο λνκνζέηεο ελεξγεί αγλνψληαο θαη ηελ πξφζθαηε βνχιεζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε, ν νπνίνο απέξξηςε θάζε ηδέα αλαζεψξεζεο ηεο ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο πξφβιεςεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 90, παξφιν πνπ ηελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηηο αλαζεσξεηέεο δηαηάμεηο θαη είραλ ππνβιεζεί πνηθίιεο πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζή ηεο. (Βιέπε ζρεηηθά ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζεγεηή ηεο πιεηνςεθίαο Δπάγγεινπ Βεληδέινπ ζηελ Οινκέιεηα ηεο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ζε ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ, Ζ Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο: πλνιηθφ ζρέδην γηα ηελ Διιάδα ηνπ 21 νπ αηψλα, πλαηλεηηθή αλαζεψξεζε, ΗΗ, Αλη. άθθνπιαο, 1998, ζ. 147 θαη 205). ηελ πξφηαζε Αλαζεψξεζεο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην 1997, ε αξκνδηφηεηα πξνεπηινγήο ησλ πξνζψπσλ απφ ηα νπνία ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζα έθαλε ηελ επηινγή ησλ Πξνέδξσλ θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ είρε αλαηεζεί ζην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην. Παξφκνηα πξφηαζε αλαζεψξεζεο είρε θάλεη θαη ε Ν.Γ. Αιιά θαη νη άιιεο πξνηάζεηο θηλνχληαλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη νη πεξηζζφηεξεο ζπλέθιηλαλ ζηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο πξνεπηινγήο ζηελ Οινκέιεηα ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ (Βιέπε θαη Η.Μ. ΒΑΡΒΗΣΗΩΣΖ, Ζ Διιάδα κπξνζηά ζην 2000, Έλα λέν ζπληαγκαηηθφ πιαίζην, Αλη. άθθνπιαο, 1998, ζ. 209). Βαζηθφο άμνλαο φισλ ζρεδφλ ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ ν ζεβαζκφο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα ηεο «εζσηεξηθήο», δηα ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθιεηζηηθά, θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ηηο «πξναγσγέο, ηνπνζεηήζεηο ηνπο» θιπ. Καλφλαο πνπ θαζηεξψλεηαη ζην άξζξν 90 παξ. 1. Ο λφκνο 3841/2010 κε ην άξζξν 1 αγλφεζε φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο θαη ηειηθά ηε βνχιεζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε, ν νπνίνο είρε θαηαιήμεη κεηά απφ ζπδήηεζε λα κε πεηξάμεη ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ Δίλαη αιήζεηα φηη ν εθαξκνζηήο ή εξκελεπηήο ηνπ πληάγκαηνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή εξκελεία αλαδεηψληαο, πάζε ζπζία, ηε βνχιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ λνκνζέηε. Όηαλ φκσο απνκαθξχλεηαη ή απνθιίλεη απφ απηήλ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ, ζε κηα άιιε εξκελεπηηθή κέζνδν, π.ρ. ζηε 2

3 ζπζηεκαηηθή εξκελεία, πνπ λα είλαη πεηζηηθή θαη ινγηθά ζεκειησκέλε, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα έθαλε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν εθαξκνζηήο ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 5. Γελ αγλφεζε φκσο κφλνλ ηε βνχιεζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ ν θνηλφο λνκνζέηεο, αλάινγε θαη κάιηζηα απεξίθξαζηε απηή ηε θνξά πεξηθξφλεζε έδεημε ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη πξνο ηε γλψκε ηεο Γηνηθεηηθήο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, ην νπνίν φηαλ θιήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ λα εθθέξεη γλψκε θαηέιεμε κε κεγάιε πιεηνςεθία ζηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ. (Βιέπε Πξαθηηθφ ηεο Γηνηθεηηθήο Οινκέιεηαο 2/2010). Ζ δεκνζίεπζε ηεο «απφθαζεο-γλψκεο» ζπλάληεζε απαμησηηθνχο, δπζηπρψο, ραξαθηεξηζκνχο ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο. Πάλησο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θξίζεηο λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππψζεη θαλείο ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε ζεζκηθή ρξεζηκφηεηα ή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, εθείλν πνπ παξακέλεη θαη ππνλνκεχεη ην θχξνο ηνπ λφκνπ είλαη ε έλζηαζε ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, πνπ πξνέβαιε ε Γηνηθεηηθή Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη αθνινχζεζαλ ηα θφκκαηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ. Δίλαη αλάγθε, επνκέλσο, λα δηεξεπλεζνχλ δηεμνδηθά νη ιφγνη ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, δηφηη καδί ηεο δνθηκάδεηαη ε εξκελεπηηθή κέζνδνο, πνπ αξκφδεη ζηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο θαη κάιηζηα εηδηθά ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Μηα ζπλάληεζε ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί. Οι λόγοι ανηιζςνηαγμαηικόηηηαρ ηηρ νέαρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων 3. Δίλαη πξνθαλέο, θαη απηφ ζπλάγεηαη εχθνια ηφζν απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε φζν θαη απφ ηε ινγηθή ηνπ λφκνπ, φηη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη επηινγή ηεο δηθαζηηθήο εγεζίαο πνπ λα ζπλαληά ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ειέγρνπ. Παξάιιεια, πηζηεχεηαη φηη ε δηαδηθαζία απηή θέξεη απφ κφλε ηεο ηα ερέγγπα ηεο αληηθεηκεληθήο θαη αμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο ζθνπφο είλαη ζεκηηφο. Σν εξψηεκα είλαη αλ ε δηαδηθαζία αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη ζηνλ ζθνπφ θαη αλ δηαδηθαζία θαη ζθνπφο ελαξκνλίδνληαη κε ηε ζεκειηψδε δηθαηνθξαηηθή εγγχεζε ηεο 3

4 αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηηο πξναγσγέο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Θα πξέπεη θαη αξρήλ λα δηεπθξηληζηνχλ ηα φξηα ηεο δηαπιαζηηθήο εμνπζίαο ηνπ λνκνζέηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Ο λφκνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη άξα θαη ε επίκαρε ηξνπνπνίεζε απνηειεί λόκν νξγαληθό ηνπ Σπληάγκαηνο θαη όρη εθηειεζηηθό, φπσο ιέγεηαη, δειαδή λφκν πνπ είλαη νξγαληθά, αλαπφζπαζηα, δεκέλνο κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί. Σέηνηνο είλαη θαη ν λφκνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ πληάγκαηνο θαη αθνξά «ηηο πξναγσγέο ζηηο ζέζεηο ηνπ πξνέδξνπ, θαη ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ», πνπ «ελεξγνχληαη κε επηινγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ αληίζηνηρνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ, φπσο λφκνο νξίδεη». Πξφθεηηαη άξα γηα λφκν νξγαληθφ ηνπ πληάγκαηνο, ζπλπθαζκέλν, ηαπηηζκέλν κε ηελ νξγάλσζε θαη δηαδηθαζία ηνπ ζεζκνχ ηεο επηινγήο ηεο εγεζίαο, φπσο ηελ θαζνξίδεη ην ίδην ην χληαγκα θαη απφ ηελ νπνία ν νξγαληθφο λφκνο δελ κπνξεί λα απνζηεί νχηε λα ηε ζίμεη. Άιισζηε ε επηθχιαμε φπσο λφκνο νξίδεη αλαθέξεηαη θαη δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα θξηηήξηα, νπζηαζηηθά θαη ηππηθά ηεο επηινγήο θαη όρη ζηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη θαηά βάζε από ην Σύληαγκα. Μφλνλ ηηο ηερληθέο ή ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη πξνζεζκίεο κπνξεί λα δηαπιάζεη ν νξγαληθφο λνκνζέηεο. Ζ δηαπιαζηηθή επρέξεηά ηνπ είλαη άξα εδψ πεξηνξηζκέλε θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλε. Καη πάλησο δελ είλαη ηφζν επξεία νχηε ηφζν δεκηνπξγηθή φζν ε εμνπζία πνπ αληιεί ν λνκνζέηεο απφ ηηο επηθπιάμεηο ηνπ λφκνπ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη άζθεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ηνπο θαινχκελνπο θαηά θπξηνιεμία εθηειεζηηθνχο λφκνπο ηνπ πληάγκαηνο. Όηαλ ελεξγεί ζην πιαίζην ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπ παξέρεη κηα επηθχιαμε ηνπ λφκνπ, ν λνκνζέηεο έρεη επξχηαηε επρέξεηα λα ξπζκίδεη ηελ άζθεζε ελφο δηθαηψκαηνο, αξθεί λα κελ ζίγεη ηνλ ππξήλα ηνπ, λα κελ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο θαη λα ζεζπίδεη ξχζκηζε πνπ λα ζπλάπηεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ. Αληίζεηα, ζηνπο νξγαληθνχο ηνπ πληάγκαηνο λφκνπο ν θνηλφο λνκνζέηεο πεξηνξίδεηαη ζην λα ξπζκίδεη ηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπληαγκαηηθνχ ζεζκνχ, φπσο θαηά βάζε νξγαλψλεηαη απφ ην ίδην ην χληαγκα ρσξίο λα κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη ηη. Απηή είλαη ε πξψηε ππνζήθε ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαπιαζηηθήο εμνπζίαο ηνπ λνκνζέηε. 4. Ο νξγαληθφο λφκνο εμάιινπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 90 θέξεη θαη κηα άιιε ππνζήθε, είλαη έλα λφκνο πνπ εμεηδηθεχεη θαη ελεξγνπνηεί κηα ζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη εηδηθή θαη κάιηζηα εμαηξεηηθή ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ δηέπεη ηηο πξναγωγέο 4

5 όιωλ ηωλ άιιωλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην ίδην άξζξν. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 θαζηεξψλεη άξα κία εδηθή θαη ξεηή απόθιηζε από ηνλ γεληθό θαλόλα ηνπ άξζξνπ 90 θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα εξκελεύεηαη ζηελά. Απηή είλαη ε δεχηεξε εξκελεπηηθή ππνζήθε. Ζ εηδηθή απηή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά θαη γηα έλαλ επί πιένλ ιφγν: θαζηεξψλεη κε ηελ παξεκβνιή ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη εηδηθά ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πξναγσγέο ζε ζέζεηο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, κία απόθιηζε από ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο ηωλ εμνπζηώλ, εηζάγνληαο κηα κνξθή δηαζηαύξωζεο ηεο εθηειεζηηθήο κε ηε δηθαζηηθή εμνπζία. Απφ ηε ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ ζπλάγεηαη ν εξκελεπηηθφο θαλφλαο φηη θάζε κνξθή δηαζηαχξσζεο ησλ εμνπζηψλ, πνπ δελ θαζηεξψλεηαη απφ ην χληαγκα, είλαη κελ επηηξεπηή θαη πάλησο δελ απνθιείεηαη, πξέπεη φκσο λα αληηκεησπίδεηαη σο απφθιηζε θαη λα εξκελεύεηαη πεξηνξηζηηθά. Ο θνηλφο λνκνζέηεο έρεη κελ ηελ εμνπζία λα επηβάιεη λνκνζεηηθά κηαο κνξθήο δηαζηαχξσζε ησλ εμνπζηψλ, κφλνλ φκσο φηαλ δελ απνθιείεηαη απφ ην ίδην ην χληαγκα ή φηαλ ην χληαγκα δελ ηελ νξγαλψλεη ην ίδην κε ηξφπν εηδηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ην άξζξν 90 παξ. 5. Απηή είλαη ε ηξίηε εξκελεπηηθή ππνζήθε ηνπ άξζξνπ. 5. Έηζη, αλ εξκελεπηεί ππφ απηφ ην πξίζκα θαη εηδηθά ππφ ην θσο ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ε επίκαρε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε δχζθνια βγαίλεη αιψβεηε απφ ηε δνθηκαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο. Πξψηνλ, δηφηη ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3841/2010 ηξνπνπνηεί ηε ζπληαγκαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαζηεξψλνληαο έλα λέν ζηάδην θαη παξεκβάιινληαο έλα λέν φξγαλν, ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ. Η δηνηθεηηθή δηαδηθαζία από απιή γίλεηαη ζύλζεηε. ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζπκπξάηηεη θαη ε Βνπιή δηα κέζνπ ελόο νξγάλνπ ηεο, ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ, πξνεπηιέγνληαο έλαλ αξηζκφ ππνςεθίσλ απφ απηφλ πνπ έρεη ήδε επηιέμεη αξρηθά ν Τπνπξγφο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε παξεκβνιή ηεο Βνπιήο δελ αιινηψλεη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην χληαγκα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 90, αθνχ ε Βνπιή δελ αζθεί ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, αιιά κφλνλ γλσκνδνηηθή θαη κάιηζηα κε δεζκεπηηθή γηα ηνλ Τπνπξγφ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Σν επηρείξεκα είλαη αζζελέο, δηφηη ην θξίζηκν λνκηθφ δήηεκα δελ είλαη αλ ε παξεκβνιή ηεο Βνπιήο κε ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ είλαη δεζκεπηηθή ή κε γηα ηνλ Τπνπξγφ, αιιά αλ ε λέα δηαδηθαζία κε παξέκβαζε νξγάλνπ ηεο Βνπιήο αιινηώλεη ή όρη ηελ θαζνξηζκέλε από ην Σύληαγκα δηαδηθαζία αλάζεζεο απνθιεηζηηθά ζηνλ Υπνπξγό θαη ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ηεο επζχλεο επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο. Σν Τπνπξγηθφ 5

6 πκβνχιην εμνπιίδεηαη απφ ην χληαγκα κόλνλ απηό κε αξκνδηφηεηα επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο. Σελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ αζθεί θαηά ξεηή θαη εηδηθή ζπληαγκαηηθή επηηαγή κόλν ηνπ θαη δελ δύλαηαη νύηε λα ηελ απνπνηεζεί νύηε λα ηε κνηξαζηεί κε άιιν όξγαλν ρωξίο ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε. Ζ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Τπνπξγφ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Κάζε παξέθβαζε ή παξέθθιηζε απφ απηήλ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, αθφκε θαη φηαλ ε παξέθβαζε έρεη πξνβιεθζεί απφ ην λφκν. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία ζπλνιηθά, Τπνπξγφο, Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο, βαξχλνληαη κε ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεη επηηαθηηθά ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 90. Με ηνλ λφκν 3841/2010, αληίζεηα, εθηφο απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, εμνπιίδεηαη επηπξόζζεηα έλα άιιν όξγαλν κε αξκνδηόηεηα δηαηύπωζε γλώκε επί ηεο επηινγήο. Δίλαη αλακθίβνιν φηη ε παξεκβνιή ηνπ νξγάλνπ απηνχ θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ην ίδην γίλεηαη κε ην λφκν ππνρξεσηηθή, ε δε ηπρφλ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ ζπληζηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη απφιπηε αθπξφηεηα. Γελ είλαη δπλαηφλ, δειαδή, ν Τπνπξγφο λα παξαιείςεη ηε δηθή ηνπ λνκνζεηηθή δηαδηθαζία θαη λα παξαθάκςεη ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, ρσξίο ε παξάιεηςε απηή λα νδεγήζεη ζε αθπξφηεηα. Ο Τπνπξγφο βξίζθεηαη φκσο έηζη εγθισβηζκέλνο αλάκεζα ζε δχν ηππηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αιιεινζπγθξνχνληαη: ζηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο φπσο ηελ πξνβιέπεη ην χληαγκα θαη ζηελ ηήξεζε κηαο άιιεο δηαθνξεηηθήο απφ ηελ πξνεγνχκελε πνπ ηελ επηβάιιεη ν λνκνζέηεο. Σν δξάκα ηνπ είλαη φηη φπνηα θαη αλ παξαβεί, ε ελέξγεηά ηνπ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα. Γεχηεξνλ, κε ηνλ ίδην λφκν αλαηίζεηαη ζηε Βνπιή αξκνδηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνεπηινγή Πξνέδξσλ ή Αληηπξνέδξσλ ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ή λα ππνλνείηαη απφ ην άξζξν 90 παξ. 5, πνπ ξπζκίδεη ην ζέκα εηδηθά, θαη εθαξκνγή κηαο δηαζηαιηηθήο εξκελείαο ηεο ξήηξαο φπσο λφκνο νξίδεη. Ζ δηαζηαιηηθή εξκελεία αληηηίζεηαη σζηφζν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηνλ γεληθό ζπληαγκαηηθό θαλόλα πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 90 παξ. 1, πνπ ξπζκίδεη ηηο πξναγσγέο γεληθά ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Απηέο ζπληεινχληαη φιεο κε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, άξα απφ έλα ζψκα εηδηθφ πνπ απνηειείηαη απφ δηθαζηηθνχο, θαζηεξψλνληαο έηζη έλα είδνο εζσηεξηθήο θξίζεο. Απφ ηνλ θαλφλα ηεο θξίζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ιεηηνπξγψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ δηθαζηηθνχο, δηα κέζνπ ηνπ ΑΓ, απνθιίλεη ην άξζξν 90 παξ. 5, ην νπνίν σο εμαίξεζε θαη δηάηαμε εηδηθή ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα εξκελεύεηαη ζηελά. Σξίηνλ, ε ίδηα εξκελεία αληηζηξαηεχεηαη θαη ηε ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθή αξρή νξγάλσζεο ηεο άζθεζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 6

7 δειαδή ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο θξίζηκεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη θαη απφ ην πλεχκα ηεο αξρήο απηήο, πνπ επηηάζζεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 6. Αληηηάζζεηαη, αθφκε, φηη ηα πξνεγνχκελα δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο αξκνδηφηεηαο ζηε Βνπιή, ζε φξγαλν δειαδή πνπ έρεη άκεζε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε θαη εθθξάδεη θαηά ηξφπν επζχ ηε ιατθή θπξηαξρία. Απηφ επηβεβαηψλεηαη, ιέλε, θαη κε ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο πνπ ζπληξέρεη ππέξ ηεο Βνπιήο. Κάζε θνξά, δειαδή, πνπ αλαθχπηεη κηα εξκελεπηηθή ακθηβνιία σο πξνο ην αλ είλαη ή δελ είλαη εμνπιηζκέλν έλα θξαηηθφ φξγαλν, θπξίσο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, κε ηελ άζθεζε νξηζκέλεο ζπληαγκαηηθήο αξκνδηφηεηαο, ηφηε δπλάκεη ηνπ ηεθκεξίνπ απηνχ κπνξεί ε ακθηζβεηνχκελε αξκνδηφηεηα λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη θαηά ηεθκήξην ζηε Βνπιή. Απηφ θάλεη θαη ν λφκνο Καζηαλίδε: αθνχ ην άξζξν 90 παξ. 5 δελ ην απνθιείεη θαη πάλησο δελ ην απαγνξεχεη ξεηά θαη αθνχ «λφκνο νξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο», ε λνκνζεηηθή αλάζεζε αξκνδηφηεηαο πξν-επηινγήο, θαη κάιηζηα κε ηε κνξθή γλψκεο ζην φξγαλν πνπ εθθξάδεη θαη εμνρήλ ηε ιατθή θπξηαξρία, φρη απιψο επηηξέπεηαη θαη δηθαηνινγείηαη, αιιά είλαη ζχκθσλε καδί ηεο. 7. Σν επηρείξεκα είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ ρσιφ: πξψηνλ δηφηη ην ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο είλαη έλα θξηηήξην εξκελεπηηθφ πνπ επηιχεη εξκελεπηηθέο ακθηζεκίεο ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη δελ εμνπζηνδνηεί ζε θακία πεξίπησζε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία λα «αλαζέηεη ζηνλ εαπηφ ηεο» λέεο, πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο δηαηαξάζζνληαο ηελ ηζνξξνπία ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ επηβάιιεη ην ίδην ην χληαγκα. Γεχηεξνλ, ε ιατθή θπξηαξρία είλαη, βέβαηα, ε πξσηαξρηθή νξγαλσηηθή αξρή ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ε πιένλ ζεκειηψδεο ζπληαγκαηηθή αξρή, πνπ ε επίθιεζή ηεο ιεηηνπξγεί σο ηίηινο λνκηκνπνηεηηθφο φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη παξάιιεια σο χπαηε εξκελεπηηθή αξρή ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ νξγαλψλνπλ θπξίσο ηελ άζθεζε θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ίδην φκσο ην άξζξν 1 παξ. 3, πνπ ηελ θαζηεξψλεη, πξνβιέπεη ξεηά θαη επηηαθηηθά φηη φιεο νη εμνπζίεο, αθφκε θαη ε λνκνζεηηθή, πνπ πεγάδνπλ απφ ην Λαφ, νθείινπλ λα αζθνχληαη όπωο νξίδεη ην Σύληαγκα. Καη ε ζπληαγκαηηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη ην πσο νξγαλψλνληαη θαη αζθνχληαη νη θξαηηθέο εμνπζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θπζηθά θαη ε λνκνζεηηθή, είλαη ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Η ιαϊθή θπξηαξρία, επνκέλωο, αζθείηαη κέζα ζηα όξηα θαη κε βάζε ηηο επηηαγέο πνπ πξνδηαγξάθεη ην άξζξν 26 ηνπ Σπληάγκαηνο. Ζ αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, αλ θαη πξσηαξρηθή ζπληαγκαηηθή αξρή, 7

8 δελ βξίζθεηαη ηππηθά πην πάλσ απφ ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ηεο εμνπζηψλ, δελ δηαζέηεη ππέξηεξε ηππηθή ηζρχ. Ζ ηππηθή ηζνηηκία ησλ δχν αξρψλ δελ αλαηξεί νχηε αληηθάζθεη ηε ζεζκηθή ππεξνρή ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο έλαληη ησλ άιισλ εμνπζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζην λφκν θαη νθείινπλ λα ελεξγνχλ πάληα ζχκθσλα κε ην λφκν. Καη πάλησο ε ζεζκηθή θαη ινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο έλαληη ησλ άιισλ εμνπζηψλ δελ λνκηκνπνηεί ηελ πξψηε λα λνκνζεηεί αγλνψληαο ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ νχηε λα νηθεηνπνηείηαη αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ πληάγκαηνο ζε άιιεο εμνπζίεο (βιέπε γηα ηε ζρέζε ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ κε ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ΑΝΣ. ΜΑΝΗΣΑΚΖ, Κξάηνο Γηθαίνπ, εθδ. άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1994, ζ ). Οη δχν ζεκειηψδεηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο δηαζέηνπλ έλα δηαθνξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη, πάλησο, επηηεινχλ δηαθνξεηηθή θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ξπζκηζηηθή ηνπο χιε είλαη δηαθνξεηηθή. Θα έιεγα κάιηζηα, ζε φ, ηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φηη ε αξρή ηεο δηάθξηζήο ηνπο έρεη πξνηεξαηφηεηα εθαξκνγήο απέλαληη ζηε ιατθή θπξηαξρία. Ζ επίθιεζε πάλησο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο δελ δηθαηνινγεί ηνλ παξακεξηζκφ ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ νχηε απελεξγνπνηεί ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, φπσο είλαη ε θαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ νξγαλψλνπλ θαη εγγπψληαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο. Η Βνπιή νθείιεη θαη απηή λα ελεξγεί θαη λα απνθαζίδεη ζεβόκελε ηνπο θαλόλεο πνπ απνξξένπλ από ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ηωλ εμνπζηώλ, νη νπνίνη έρνπλ βέβαηα ηζρύ ζπληαγκαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε είδνπο δηαζηαχξσζε ησλ εμνπζηψλ, φπσο απηή πνπ θαζηεξψλεη ν λφκνο Καζηαλίδε, κεηαμχ ηεο Βνπιήο θαη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, πέξα απφ ηε δηαζηαχξσζε πνπ θαζηεξψλεη ην άξζξν 90 παξ. 5 κεηαμχ εθηειεζηηθήο θαη δηθαζηηθήο εμνπζίαο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ή λα ππνλνείηαη απφ ην χληαγκα θαη φρη απιψο απφ ην λφκν. Δίλαη αιήζεηα, γξάθεη ν Μάλεζεο, φηη «πέξαλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαζηαπξψζεσο ησλ εμνπζηψλ ηαο νπνίαο ζεζπίδεη ην χληαγκα, ν θνηλφο λνκνζέηεο ε λνκνζεηηθή εμνπζία δχλαηαη λα θαζηεξψζε θαη άιιαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζηλ βεβαίσο φηη εηο ηελ ζπγθεθξηκέλελ πεξίπησζηλ δελ έρεη θαζνξηζηεί εθ ηνπ ζπληάγκαηνο σο απνθιεηζηηθψο αξκφδην πξνο δηελέξγεηαλ θξαηηθψλ ηηλψλ πξάμεσλ σξηζκέλνλ θξαηηθφλ φξγαλνλ. Πξάγκαηη, εθ φζνλ ην ηζρχνλ ηππηθφλ γξαπηφλ θαη απζηεξφλ χληαγκα θαζηεξψλεη ηελ δηάθξηζηλ ησλ εμνπζηψλ, ε βάζεη απηήο ελεξγνχκελε θαηαλνκή ηεο αζθήζεσο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο εηο δηάθνξα φξγαλα δελ είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί δηα ζπλήζνπο λφκνπ». Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπλάγεηαη φηη λαη κελ ην χληαγκα θαη εηδηθά ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε δηα λφκνπ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε φξγαλν ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, 8

9 φπσο είλαη ε Βνπιή ή θαη Σκήκα απηήο, σζηφζν φηαλ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην ίδην ην χληαγκα αξκφδην θξαηηθφ φξγαλν γηα ηελ επηηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ιεηηνπξγίαο, φπσο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηελ επηινγή ηεο εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο, ε πξνζζήθε θαη άιινπ νξγάλνπ, ηεο δηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ε θαζηέξσζε κε ηνλ ηξφπν απηφ κηαο λέαο κνξθήο δηαζηαπξψζεσο έζησ θαη ραιαξήο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηε ινγηθή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Γελ κεηψλεηαη νχηε αλαηξείηαη ε πξνζβνιή απηή απφ ην γεγνλφο φηη ε παξεκβνιή ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ζηε δηαδηθαζία είλαη απιψο γλσκνδνηηθή θαη κάιηζηα κε δεζκεπηηθή γηα ηνλ Τπνπξγφ. Παξαβίαζε ζπληαγκαηηθά θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίαο δελ παχεη λα απνηειεί πξνζβνιή αθφκε θαη φηαλ είλαη ήπηα. Οχηε κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ελφο άιινπ ζπληαγκαηηθνχ αγαζνχ. Ζ παξαβίαζε ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, επεηδή είλαη ηππηθέο, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνινγεζεί απφ θαλέλα ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νχηε κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο άιινπ ζπληαγκαηηθνχ αγαζνχ ή ζθνπνχ. Ζ παξαβίαζή ηνπο είλαη, πάληα θαη άλεπ εηέξνπ, αζέκηηε. 8. Αλαθεθαιαηψλνληαο σο πξνο ηνπο ιφγνπο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο, ζα ιέγακε φηη ηφζν ε γξακκαηηθή φζν θπξίσο ε ζπζηεκαηηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 5, ην νπνίν ζπζηεκαηηθά εληάζζεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ πξναγσγψλ, κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ θιπ. ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην, δελ αθήλεη πεξηζψξην αλαγλψξηζεο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε εμνπζίαο αλάζεζεο αξκνδηφηεηαο ηεο Βνπιήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνπιίνπ ησλ Πξνεδξείσλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ. Σν άξζξν 90 παξ. 5 εηζάγεη κηα κνξθή δηαζηαχξσζεο ησλ εμνπζηψλ, ε νπνία, σο απφθιηζε απφ ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δηάθξηζεο, δελ κπνξεί παξά λα εξκελεχεηαη ζηελά θαη λα κελ επηδέρεηαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ λνκνζεηηθή δηεχξπλζε ή πξνζζήθε «πξφζζεηεο δηαδηθαζίαο» θαη παξεκβνιή άιινπ νξγάλνπ. Ζ επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο δελ αξθεί εμάιινπ απφ κφλε ηεο λα δηθαηνινγήζεη κηα λνκνζεηηθή αλαδηάηαμε εμνπζηψλ θαη δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη θαη πξνβιέπεηαη ζην χληαγκα απφ ξεηή δηάηαμε. Ζ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο δελ αληηκάρεηαη ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ νχηε είλαη δπλαηφλ ε απιή επίθιεζε ηεο πξψηεο λα δηθαηνινγήζεη ηελ παξάθακςε ή ηνλ παξακεξηζκφ ηεο δεχηεξεο. Ζ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο θαη εηδηθά ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ άιισζηε δελ απνηειεί απιψο κηα εγγχεζε δηθαηνθξαηηθή, αιιά θαη έλα αίηεκα ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο, δηφηη δηαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ηεο γεληθήο βνχιεζεο, φπσο απηή εθδειψλεηαη ζπληαγκαηηθά, θπξίσο κε ηε ζέζπηζε ησλ λφκσλ. 9

10 Οι παπάπλεςπερ θεζμικέρ και πολιηικέρ ζςνέπειερ: η δικαζηική εξοςζία ανηιμέηωπη με ηην πολιηική 9. Παξάιιεια, φκσο, κε ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο λέαο ξχζκηζεο, ππάξρνπλ θαη ιφγνη δηθαηνπνιηηηθήο θχζεσο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ λφκνπ. Σν δεκνθξαηηθφ αίηεκα ηνπ δεκφζηνπ ειέγρνπ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο πνπ θαη απηφ πξνβάιιεηαη σο δηθαηνινγία ηεο παξεκβνιήο ηεο Βνπιήο είλαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, άηνπν. Καη ηνχην φρη κφλν δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ δελ εμππεξεηεί αληηθεηκεληθά έλα ηέηνην ζθνπφ, δειαδή ειεγθηηθφ, αθνχ πξφθεηηαη γηα αθξφαζε πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί θξίζε πξνεπηινγήο, ε νπνία φκσο δελ αηηηνινγείηαη (!). Πξφθεηηαη γηα αθξφαζε ππνςεθίσλ πνπ γίλεηαη ρσξίο ζθνπφ θαη ε νπνία νδεγεί ζε πξνεπηινγή θαη, άξα, ζε θξίζε θαη αμηνιφγεζε δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγεζεί, είηε δηφηη θάηη ηέηνην δελ επηηξέπεηαη είηε δηφηη είλαη πξαθηηθά θαη ζεζκηθά αδχλαηνλ λα γίλεη. Αθξφαζε εμάιινπ είλαη λνεηή ζηα ζπζηήκαηα ηεο εθιεγφκελεο δηθαηνζχλεο, φπσο είλαη ην ακεξηθαληθφ, φπνπ νη δηθαζηέο επηιέγνληαη κε εθινγή βάζεη πξνγξάκκαηνο δηθαηνδνηηθήο πνιηηηθήο πνπ ππεξαζπίδνληαη νη ίδηνη, θάηη πνπ είλαη εληειψο μέλν θαη αληίζεην κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα επηινγήο θαη πξναγσγήο δηθαζηψλ, πνπ είλαη ηζφβηνη θαη αλήθνπλ νξγαληθά ζε έλα ζψκα αλεμάξηεησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, εμνπιηζκέλσλ κε εγγπήζεηο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Γη απηφ θαη είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ζε απηφ ην ζχζηεκα ην είδνο ηεο αθξφαζεο ησλ δηθαζηψλ θαη θπξίσο ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα απεπζχλεη έλα πνιηηηθφο ζε έλα δηθαζηή πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί απφιπηε δηαθξηηηθφηεηα θαη αλεμαξηεζία γλψκεο θαη λα απέρεη σο ηξίηνο απφ θάζε είδνπο δειψζεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ παχεη σζηφζν ε άηνπε θαη αδηθαηνιφγεηε απηή δηαδηθαζία λα έρεη δπζκελείο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Πξψηνλ, ζηελ αλεμαξηεζία θαη ζην θχξνο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ είλαη επηιέμηκνη θαη δελ επειέγεζαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ή επειέγεζαλ κελ αιιά θφπεθαλ απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ κεηά ηελ αθξφαζε, άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο. Ζ δεκφζηα απηή έθζεζε ηεο ππεξεζηαθήο πξνζσπηθφηεηαο αλσηάησλ δηθαζηηθψλ, νη νπνίνη απφ ηε θχζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο έρνπλ εζηζηεί θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε απφιπηε δηαθξηηηθφηεηα θαη νπδεηεξφηεηα, δελ κπνξεί παξά λα βιάπηεη θαη λα ζίγεη αλεπαλφξζσηα ηφζν ηε δεκφζηα φζν θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπο εηθφλα. Γεκηνπξγεί νχησο ή άιισο γηα απηνχο πνπ δελ επειέγεζαλ έλα δπζκελέο ή δπζάξεζην πξνεγνχκελν, ηνπο ρξεψλεη κε κηα δεκφζηα αξλεηηθή θξίζε, ε νπνία ηνπο ζηηγκαηίδεη θαη 10

11 ζα ηνπο αθνινπζεί γηα πάληα. Καη πάλησο ήδε ε πξψηε πξν-επηινγή ηνπ Τπνπξγνχ, εθείλε ησλ έμε, ζέηεη πνιιά ηππηθά θαη νπζηαζηηθά εξσηήκαηα: «πξηλ δεηεζεί ε γλψκε ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε εηζήγεζε ηνπ σο άλσ Τπνπξγνχ πξνεπηιεγεί έμη απφ ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαηά πεξίπησζε» (λφκνο 3841/2008, άξζξν 1). Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα ηεο ηεξαξρηθήο θαηάηαμήο ηνπο; Ση δειψλεη ε ίδηα, αμηνινγηθή θαηάηαμε; δεκηνπξγεί πξνεγνχκελν νηνλεί επεηεξίδαο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφ ζε θάζε λέα πξνεπηινγή; Όζνη παξειήθζεζαλ, είλαη θαηαδηθαζκέλνη λα παξαιείπνληαη εζαεί; Πσο δηθαηνινγείηαη κηα λέα θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζε λέα δηαδηθαζία επηινγήο, ε νπνία δελ αθνινπζεί ηελ πξνεγνχκελε; Όηη άιιαμε ελ ησ κεηαμχ γλψκε ν Τπνπξγφο; Αλ λαη γηαηί, αλ φρη γηαηί ηφηε πξνέβε ζε λέα πξνεπηινγή; Αιιά θαη απηνχο πνπ επειέγεζαλ ηνπο ρξεψλεη ε «πξνεπηινγή» κε έλα δπζάξεζην πξνλφκην: ζα θέξνπλ εζαεί ηελ ππφλνηα ηεο πνιηηηθήο ή θνκκαηηθήο επηινγήο θαη ηεο ελδερφκελεο ζχζηνηρεο ππνηαγήο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηινγή βαζίζηεθε ζε απζηεξά αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. Σν ζηίγκα ηεο θνκκαηηθήο εχλνηαο ησλ επηιεγφκελσλ αλσηάησλ δηθαζηηθψλ κε ηε λέα δηαδηθαζία είλαη αλαπφθεπθην θαη πεγάδεη απφ ην φξγαλν πνπ επηιέρηεθε λα θάλεη ηελ ηειηθή πξνεπηινγή: ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ. Πξφθεηηαη γηα φξγαλν ηεο Βνπιήο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη δελ έρεη ζπληαγκαηηθή ππφζηαζε. Καη δελ απνθηά ζπληαγκαηηθή ππφζηαζε κε ηελ παξεκπίπηνπζα αλαθνξά ζε απηφ απφ ην άξζξν 101A παξ. 2, ην νπνίν ην θαζηζηά αξκφδην γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Γηφηη ηελ χπαξμή ηνπ δελ ηελ νθείιεη ζην χληαγκα αιιά ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Οη ηειεπηαίεο ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Βνπιήο. Δίλαη αξκφδην θπξίσο γηα ζέκαηα θαζαξψο δηαδηθαζηηθά θαη θαζνξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο. Ζ ζχλζεζή ηνπ είλαη θαηά βάζε δηαθνκκαηηθή (βιέπε άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο). Ζ κφλε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ επηβιήζεθε εθηφο Καλνληζκνχ είλαη απηή πνπ πξνβιέθηεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαη κε βάζε ηελ νπνία επηιέγεη κε νκνθσλία ή κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Πάλησο φξγαλν ζπληαγκαηηθφ κε ηελ νπζηαζηηθή ηνπ φξνπ έλλνηα δελ είλαη ψζηε λα λνκηκνπνηείηαη λα θξίλεη, απηφ εηδηθά, ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ηεζνχλ επηθεθαιήο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Ζ νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε ή αλαινγία ηεο ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηαο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ κε απηή πνπ καο απαζρνιεί εδψ είλαη άζηνρε. Πξψηνλ, δηφηη ηα 11

12 κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ δελ ζπγθξίλνληαη κε ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, σο πξνο ηε ζεζκηθή ηνπο θαηάζηαζε: θαη αλ έρνπλ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, απηή είλαη παξνδηθή, γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Όρη κφλνλ δελ είλαη ηζφβηα αιιά δελ έρνπλ απνιχησο θακία άιιε ζπληαγκαηηθή εγγχεζε πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ παξνκνίσζή ηνπο κε δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Γεχηεξνλ, δηφηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΑΑ ε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ επηιέγεη γηα πξψηε θνξά ηα κέιε ηνπο θαη δελ θαιείηαη φπσο ζηελ επηινγή ησλ Πξνέδξσλ θαη Αληηπξνέδξσλ λα θξίλεη πξναγσγή ηζφβησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγνχλ, κε πξνυπεξεζία θαη κε ηζφβην θαζήθνλ ακεξνιεςίαο θαη «πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο», επηιέγνληαο ηνπο πιένλ άμηνπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε αξλεηηθή ζεζκηθή, πνιηηηθή ζπλέπεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζηεξψλεη ν λφκνο. Ζ αλάζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο επηινγήο ηεο εγεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ θαη φρη ζηε Βνπιή ή ζε Σκήκα ηεο είλαη ππνηηκεηηθή γηα ηε δηθαζηηθή εμνπζία θαη ην θύξνο ηωλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ. Γηφηη ε δηθαζηηθή εμνπζία είλαη κία απφ ηηο ηξείο εμνπζίεο, ηζφηηκε ηππηθά κε ηε λνκνζεηηθή, θαη κφλνλ ην φξγαλν ηεο λνκνζεηηθήο, πνπ είλαη ε ίδηα ε Βνπιή θαη φρη νπνηνδήπνηε ππεξεζηαθφ φξγαλν ηεο ηειεπηαίαο, κπνξεί λα αληηπαξαηεζεί ζεζκηθά πξνο απηήλ. Σν πιένλ φκσο βαξχ πιήγκα ζην θχξνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζηελ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ επέξρεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ ηνλ έληνλα πνιηηηθφ θαη θνκκαηηθφ ή δηαθνκκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ είλαη δηαθνκκαηηθή. Οη απνθάζεηο ηνπ, πνπ εδψ ιακβάλνληαη κε νκνθσλία ή πιεηνςεθία ησλ 4/5, δηαζθαιίδνπλ θπξίσο ή πξνυπνζέηνπλ δηαθνκκαηηθή ζπλαίλεζε. Ζ ηειεπηαία βαζίδεηαη αλαγθαζηηθά ζε θνκκαηηθή ζπκθσλία ή ζπλαιιαγή. Απηφ δείρλεη ε εκπεηξία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Καη αλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο απηφ είλαη αλεθηφ θαη ίζσο απφ κία ζθνπηά θαη ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλν, αθνχ νη Α.Α. θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ δεκφζηεο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα πνπ δξνπλ θαη απαηηνχλ γηα ην ιφγν απηφ απφ ηα κέιε ηνπο πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο επηινγήο θαη δηακφξθσζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ πεξίπησζε σζηφζν ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηέηνηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη παληειψο αλάξκνζηα. Καη έξρνκαη ζηελ ηειεπηαία δπζκελή ζεζκηθή ζπλέπεηα ηνπ λφκνπ, πνπ ηνλ θαζηζηά δηθαηνπνιηηηθά άζηνρν θαη άηνπν. Με ηε λέα δηαδηθαζία επηινγήο πνιηηηθνπνηείηαη, ρσξίο ιφγν θαη αηηία, κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα κείλεη, θαη ζε απηφ ζπκθσλνχλ πηζηεχσ φινη, απνιηηηθή. Γηφηη ην φξγαλν πνπ παξεκβάιιεηαη είλαη απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ 12

13 απνζηνιή ηνπ θαη εμνρήλ πνιηηηθφ. Ζ δηαθνκκαηηθή ηνπ ζχλζεζε ην δειψλεη κε ηξφπν απεξίθξαζην. Αλ δηαβάζεη θαλείο πξνζεθηηθά ην λέν λφκν ζα δηαγλψζεη φηη ν θπβεξλεηηθφο λνκνζέηεο δελ ζέιεζε απιψο λα εμνπδεηεξψζεη ηηο πνιηηηθέο εληάζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί εμ αηηίαο νξηζκέλσλ ακαξησιψλ επηινγψλ ηνπ παξειζφληνο, δελ ζέιεζε απιψο λα απαιιαγεί ν ίδηνο απφ ηελ επζχλε κηαο θξίζηκεο επηινγήο, ζέιεζε λα ζέζεη πξν ησλ επζπλψλ ηνπο φια ηα θφκκαηα θαη ηειηθά ηελ πνιηηηθή εμνπζία ζην ζχλνιφ ηεο. ηελ πξάμε ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο απνπνηήζεθε ηελ επζχλε πνπ ην χληαγκα ηνπ αλέζεζε θαη ν αλαζεσξεηηθφο λνκνζέηεο ην επηβεβαίσζε. Γίζηαζε λα θξίλεη κφλνο, ρσξίο λα επηδεηά πνιηηηθφ άιινζη, θαη λα θάλεη απηφ πνπ ην χληαγκα απαηηεί, ε δηθαηνζχλε ην έρεη αλάγθε θαη ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα αλαδεηά: λα επηιέμεη επηηέινπο, ηνπο θαηάιιεινπο κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά, αθνκκάηηζηα θαη αμηνθξαηηθά. Σειηθά, ν ζηφρνο ηνπ λφκνπ είρε θαη κηα αληεζηξακκέλε φςε θαη κηα παξάπιεπξε ζπλέπεηα: αληί λα θέξεη πξν ησλ επζπλψλ ηεο ηελ πνιηηηθή εμνπζία, έθεξε αληηκέηωπε ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε ηε δηθαζηηθή. Μεηαηξέπεη, ρσξίο λα ην ζέιεη, ηε δηαζηαχξσζε ηεο εθηειεζηηθήο κε ηελ δηθαζηηθή εμνπζία ζε αληηπαξάζεζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ δηθαζηηθή. Καη απηφ είλαη φ,ηη ρεηξφηεξν ζα κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο. Αδπλαηψ λα πηζηέςσ φηη απηφ επεδίσθε ν ζπληάθηεο ηνπ λφκνπ. Άιιε ήηαλ ζίγνπξα ε επηδίσμή ηνπ. Μφλνλ πνπ ζπρλά άιια είλαη ηα θίλεηξα ηνπ λνκνζέηε θαη άιια ηα απνηειέζκαηα ηνπ λφκνπ. Έλαο ζπλεηφο λνκνζέηεο νθείιεη λα πξνλνεί θαη γηα ηα δεχηεξα θαη λα θξνληίδεη λα ηα αληηκεησπίδεη έγθαηξα, πξηλ αθήζνπλ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο. 13

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Διζαγυγή. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος

Πεπίλητη. Διζαγυγή. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος Το ππογπαμμαηιζηικό πεπιβάλλον MicroWorlds Pro και οι βαζικέρ ενηολέρ ζσεδιαζμού γευμεηπικών ζσημάηυν Σκοςπλέηος Βιολέηηα-Παπαζκεςή 1, Αγγελοπούλος Φπςζούλα 2 vskourletou@gmail.com, changelopoulou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212)

Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΜΕΩ ΠΕΛΑΣΟΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΔΛΔΝΗ (ΜΓΔ-ΟΠ/1212) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΒΑ-TOTAL QUALITY MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΕΤΡΤΝΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα