ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου"

Transcript

1 ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν. Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ έλα απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Δίλαη απηνλφεην φηη έλα πξντφλ, φζν πνιπδάπαλε θη αλ είλαη ε παξαγσγή ηνπ, είλαη αδχλαην λα απνθηήζεη θάπνηα αμία, αλ δε κεηαθεξζεί σο ηνλ θαηαλαισηή ή αλ δε κεηαθεξζεί ν θαηαλαισηήο σο ην αγαζφ. Απφ εδψ πεγάδεη θαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ. Δίλαη ε βάζε ηεο αληαιιαγήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ θαη ρσξίο απηέο δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή δσή. Ζ βειηίσζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πεξηφδνπ θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηε γεληθφηεξε κείσζε ηεο αμίαο ηνπο, επεηδή ηα έμνδα κεηαθνξάο απνηεινχλ κέξνο ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο. ην Μεζαίσλα ηα έμνδα κεηαθνξάο ήηαλ ππέξνγθα. Ζ εθεχξεζε ησλ ζηδεξνηξνρηψλ θαη ησλ αηκνθίλεησλ ζηδεξνδξφκσλ ήηαλ ηεξάζηην ηζηνξηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ. Ζ αηκνκεραλή, βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, απνδείρηεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη γηα ηηο κεηαθνξέο, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έληνλα κεηά ην ν πξψηνο ηχπνο αηκνθίλεηνπ πινίνπ δνθηκάζηεθε ζην εθνπάλα ην ζηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηκφπινησλ, φρη κφλν ζηνπο πνηακνχο αιιά θαη ζηε ζάιαζζα. ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ε επαλάζηαζε ήξζε επίζεο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ αηκνκεραλψλ. Απφ ην 1825 κπήθαλ ζε ιεηηνπξγία ηξέλα ησλ 90 ηφλσλ κε αηκνκεραλή βάξνπο 9 ηφλσλ. Ζ ηειεηνπνίεζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηε κείσζε ησλ απνζηάζεσλ άζθεζε ηεξάζηηα επίδξαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Ζ επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα επέηξεςε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία λα βξεη λέεο αγνξέο, νη πφιεηο ζψζεθαλ απφ ηνπο θηλδχλνπο έιιεηςεο εθνδηαζκνχ ηνπο ζε ηξφθηκα, νη βηνκήραλνη ζπγθέληξσζαλ ηε κεγάιε παξαγσγή θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο βαξηάο βηνκεραλίαο, γηαηί ήηαλ εμαζθαιηζκέλνη φζνλ αθνξά ηνλ ηαθηηθφ εθνδηαζκφ ζε πξψηεο χιεο θαη θάξβνπλν. Σα ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο ρξεζηκνπνηνχλ σο ελέξγεηα: ηε κπτθή ελέξγεηα (πνδήιαην) ηελ αηνιηθή ελέξγεηα (ηζηηνθφξν) ηε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ θαηαλάισζε θαπζίκσλ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα (απηνθίλεηα, αεξνπιάλα θηι.). γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ή ζηξφβηινη ή θηλεηήξεο αληηδξάζεσο (jet). Οη κεηαθνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηεινχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο δσήο καο. Δίλαη έλαο κεγάινο θαη πνιχπινθνο ηνκέαο πνπ κπνξεί γηα ιφγνπο επθνιίαο λα ηαμηλνκεζεί ζε νκάδεο φπσο είλαη: νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Σα κέζα κεηαθνξάο είλαη πνιιά θαη κε κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηαηξηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ πνπ θηλνχληαη, αιιά θαη ζην θνξηίν πνπ κεηαθέξνπλ. Χερζαίες μεηαθορές Οη ρεξζαίεο κεηαθνξέο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ γίλνληαη θπξίσο κε απηνθίλεηα θαη ηξέλα. Σα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα ζπλερψο ππθλψλνπλ δηαηξέρνληαο ηελ επηθάλεηα αιιά θαη ην ππφγεην κέξνο ηεο γεο. Σα κέζα κεηαθνξάο είλαη πνιπάξηζκα θαη δηαθφξσλ ρξήζεσλ. Σν θπξίαξρν κέζν θαζεκεξηλήο κεηαθίλεζεο είλαη ην

3 απηνθίλεην. Με βαζηθφ πιενλέθηεκα ηελ επειημία ηνπ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ζηε δσή καο, έλα είδνο πξψηεο αλάγθεο πνπ νη δπλαηφηεηέο ηνπ εμειίζζνληαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο. ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ην απηνθίλεην, ην ηξέλν, ην ιεσθνξείν, ην θνξηεγφ, ην δίθπθιν, ην πνδήιαην, αιιά θαη ν αλειθπζηήξαο, νη θπιηψκελεο ζθάιεο θιπ. Γηα εηδηθέο κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηχπνη ηξαθηέξ, απηνθίλεηα-ςπγεία, αλπςσηηθά κεραλήκαηα, θνληετλεξο θηι Θαλάζζιες μεηαθορές Οη κεηαθνξέο κέζσ ηνπ λεξνχ θπξίσο ηνπ ζαιαζζηλνχ αιιά θαη ησλ πνηακψλ ή ησλ ιηκλψλ ράλνληαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ. Σα πξψηα πισηά κέζα ήηαλ μχιηλεο βάξθεο πνπ θηλνχληαλ κε θνππηά ή παληά. Αθνινχζεζαλ ηα ηζηηνθφξα πνπ ζηαδηαθά εμειίρζεθαλ θαη επέηξεςαλ ζηνπο κεγάινπο ζαιαζζνπφξνπο ηεο Δπξψπεο κεγάια ηαμίδηα εμεξεπλήζεσλ ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Ακεξηθή. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο αηκνκεραλήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηδεξέληα αηκνθίλεηα πινία. Σα πεξηζζφηεξα πινία ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη εμππεξεηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σα είδε πισηψλ κέζσλ πεξηιακβάλνπλ ηα πδξφπηεξα, ρνβεξθξαθη, παγνζξαπζηηθά, αεξνπιαλνθφξα, θνξηεγά πινία γηα κεγάια θνξηία, δεμακελφπινηα, πινία ξπκνπιθά, ππνβξχρηα θιπ. Εναέριες μεηαθορές ήκεξα ηα αεξνζθάθε είλαη ηα ηαρχηεξα κέζα κεηαθνξάο αθνχ θηλνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο γη απηφ θαη ε ρξήζε ηνπο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Μεηαθέξνπλ θπξίσο επηβάηεο αιιά θαη επαίζζεηα εκπνξεχκαηα κεγάιεο αμίαο θαη κηθξνχ φγθνπ.

4 ηα είδε αεξνζθαθψλ πεξηιακβάλνληαη: αεξνζθάθε κε ζηαζεξά θηεξά (αεξνπιάλα) αεξνζθάθε κε πεξηζηξεθφκελα θηεξά (ειηθφπηεξα) αεξφζηαηα. Με ηα κέζα αεξνκεηαθνξάο εμππεξεηνχληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: Φσηνγξάθηζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ Έιεγρνο απηνθηλεηφδξνκσλ Φεθαζκφο θαιιηεξγηψλ Οη ηχπνη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε κηα ρψξα είλαη ελδεηθηηθνί γηα ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο. Οη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ ζχγρξνλνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, αεξνγέθπξεο, κεηξφ, ππφγεηα ηνχλει, ππθλφ νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη δηεζλή αεξνδξφκηα, γηα ηε γξήγνξε, εχθνιε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ. Με ηα ζχγρξνλα κεηαθνξηθά κέζα νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δηαλχζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο εχθνια, νηθνλνκηθά θαη κε αζθάιεηα.

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΤ Σν αεξνπιάλν είλαη αεξνζθάθνο (πηεηηθή ζπζθεπή) βαξχηεξε απφ ηνλ αέξα, (ζε αληίζεζε κε ην αεξφζηαην), κε αθίλεηεο πηέξπγεο, (ζε αληίζεζε κε ην ειηθφπηεξν), ππφ ηηο νπνίεο εθ ηεο ηαρχηεηαο πνπ αλαπηχζζεη δεκηνπξγείηαη δχλακε άλσζεο, πνπ θξαηά απηή ζηνλ αέξα. Ζ θίλεζε πξνο ηα εκπξφο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνσζεηηθή δχλακε ηνπ θηλεηήξα, ειηθνθφξνπ ή ζηξνβηινθηλεηήξα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, ζε εηξεληθνχο αιιά θαη πνιεκηθνχο ζθνπνχο. Σν αεξνπιάλν απνηειείηαη βαζηθά απφ 3 κέξε πνπ δηαθέξνπλ ζηε κνξθή θαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Απηά είλαη: ην θχξην ζψκα ηνπ αεξνπιάλνπ πνπ ιέγεηαη ζθάθνο ην ζχζηεκα πξνψζεζεο και ν κεραληθφο εμνπιηζκφο Σν ζθάθνο απνηειεί ηνλ θνξκφ ηνπ αεξνπιάλνπ θαη απνηειείηαη απφ 2 κέξε: ηηο πηέξπγεο θαη ηελ άηξαθην. Οη πηέξπγεο είλαη ζηαζεξά ζπλδεκέλεο κε ηελ άηξαθην θαη ζ' απηφ αθξηβψο δηαθέξεη απφ ην ειηθφπηεξν, πνπ ζ' απηφ ηα πηεξχγηά ηνπ θηλνχληαη. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηεξχγσλ, ηα αεξνπιάλα νλνκάδνληαη κνλνπηέξπγα, δππηέξπγα, πνιππηέξπγα. Σα θιαζηθά αεξνπιάλα, επεηδή παξνπζηάδνπλ αζηάζεηα ζηελ πηήζε, ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθέο πηεξπγηθέο επηθάλεηεο ζηελ πίζσ άθξε ηεο αηξάθηνπ.αλαιπηηθφηεξα: Η άηρακηος είλαη ην θχξην ζψκα ηνπ αεξνπιάλνπ.μέζα ζ'απηήλ βξίζθνληαη φια ηα εμαξηήκαηα πινεγήζεσο θαη ειέγρνπ θαη πάλσ ηεο πξνζθνιινχληαη νη πηέξπγεο.ολνκάζηεθε έηζη απ'ην ζρήκα ηεο πνπ κνηάδεη κε αδξάρηη.ζ άηξαθνο πξέπεη λα έρεη ζρήκα αεξνδπλακηθφ,έηζη φπνπ λα παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε δπλαηή αληίζηαζε θαηά ηελ θίλεζε ζηνλ αέξα.

6 Οι πηέρσγες είλαη ην θπξηφηεξν ηκήκα θάζε ηπηάκελεο ζπζθεπήο βαξχηεξεο απ'ηνλ αέξα,γηαηί κ'απηέο θαηνξζψλεηαη ε πηήζε θαη ε αλχςσζή ηεο. Σα αεξνπιάλα δηαηξνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ, ην ζρήκα θαη ηε δηάηαμε ησλ πηεξχγσλ. Το οσραίο πηερσγιακό ζσγκρόηημα πεξηιακβάλεη ην θαηαθφξπθν ζηαζεξφ πηεξχγην, ην νξηδφληην ζηαζεξφ πηεξχγην,ην πεδάιην δηεπζχλζενο θαη ηα πεδάιηα χςνπο-βάζνπο. Σν νπξάην πηεξπγηαθφ ζπγθξφηεκα νλνκάδεηαη θαη <<εκπηελάδ>>. Σύζηημα προζγειώζεφς.βαζηθά απνηειιείηαη απφ 3 ζηχινπο, πνπ ζηα άθξα ηνπο έρνπλ ηνπο ηξνρνχο θαη ηα θξέλα,ηα ζπζηήκαηα απνζβέζεσο ησλ θξαδαζκψλ,θαζψο θαη ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα αληςψζεσο ησλ ηξνρψλ. Σα κεγαιχηεξα αεξνπιάλα αληί έλαλ έρνπλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηξνρνχο ζην άθξν ησλ ζηήισλ.μεηά ηελ απνγείσζε νη ηξνρνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ άηξαθην. Σσζηήμαηα τειριζμού. Με απηά γίλνληαη φιεο νη θηλήζεηο,πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνγείσζε, ηελ πνξεία θαη ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνπιάλνπ. ηα πξψηα αεξνπιάλα ππήξραλ ρεηξεζηήξηα δηεπζχλζεσο, θιίζεσο, αλφδνπ, θαδφδνπ θαη ηξνρνπεδήζεσο

7 Αεροηομές. Αεξνηνκή ιέγεηαη θάζε ζρεδηαζκέλε επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή άλσζε,ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη, φηαλ πεξλά κέζα απφ ηνλ αέξα κε θιίζε σο πξνο ηε ξνή ηνπ. Έλικας ηοσ αεροπλάνοσ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα ειηθνθφξα θαη ειηθνζηξνβηινθφξα αεξνπιάλα.έιηθαο εηδηθνχ ζρήκαηνο θαη δηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ειηθφπηεξα κε δχν,ηξία,ηέζζεξα θαη έμη πηεξχγηα.

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ 1.υναρμολόγηςα τα κομμάτια τησ ατράκτου 2.υναρμολόγηςα τα φτερά και τον ζλικα 3.υναρμολόγηςα τισ ρόδεσ και τη βάςη του αεροπλάνου 4.Χρωμάτιςα το αεροπλάνο με τζμπερα

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο πφζνο ηνπ αλζξψπνπ λα πεηάμεη είλαη πνιχ παιηφο απφ πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα. Τπάξρνπλ αλαξίζκεηνη ζξχινη πνπ αλαθέξνληαη ζε πηήζεηο. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν ζξχινο ηνπ Γαίδαινπ θαη ηνπ Ίθαξνπ-παηέξα θαη γηνπ-πνπ έθηηαμαλ θηεξνχγεο απφ θεξί θαη θηεξά γηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ Κξήηε. Ο κχζνο αλαθέξεη φηη ν Ίθαξνο πέηαμε πνιχ ςειά, νπφηε ν ήιηνο έιησζε ην θεξί, νη θηεξνχγεο δηαιχζεθαλ θαη ν Ίθαξνο έπεζε ζηε ζάιαζζα θαη πλίγεθε. Ο Γαίδαινο πεηνχζε ρακειφηεξα θαη πξνζγεηψζεθε ζηε ηθειία. Απηή ε ηζηνξία ήηαλ έλαο ζξχινο, αιιά ε κίκεζε ησλ πηελψλ ήηαλ κηα θαιή ηδέα γηα πνιινχο ππνςήθηνπο αεξνπφξνπο. Ζ κίκεζε ηεο πηήζεο ησλ πηελψλ ήηαλ κηα πιήξεο απνηπρία γηα πνιινχο ιφγνπο. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο απνηπρίαο ήηαλ ε ςειή αλαινγία δχλακεο θαη βάξνπο. Γειαδή ηα πνπιηά έρνπλ πνιιή κπτθή δχλακε γηα ην κέγεζφο ηνπο θαη ζεθψλνπλ πνιχ κηθξφ βάξνο. ε ζχγθξηζε κε ηα πνπιηά, νη κχεο ησλ ψκσλ θαη ησλ βξαρηφλσλ καο είλαη αζήκαληνη, θαη ηα ζψκαηά καο θαη ν ζθειεηφο καο βαξηά θαη ζπκπαγή. Γηα ηνλ άλζξσπν ην ρηχπεκα ησλ πηεξχγσλ είλαη αλέθηθην. πλεπψο ην εχθνιν πέηαγκα ησλ πνπιηψλ δελ ήηαλ θαιφ πξφηππν γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήζειαλ λα πεηάμνπλ. Μφλν θαηά ηνλ 19 ν αηψλα ε ηδέα ησλ ζηεξεσκέλσλ θηεξψλ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ επηηπρή πηήζε ησλ αλζξψπσλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα, νη εθεπξέηεο ζρεδίαδαλ κε ην λνπ ηνπο ηπηάκελεο κεραλέο. Οη πξνζπάζεηεο ησλ Λενλάξλην ληα Βίληζη, Λαπξέληηνπ ληε Γθνπζκάν, Υνζέ Παηίλν, Φξαληζέζθν ληε Λάλα ήηαλ θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ.οη πξψηεο επαλδξσκέλεο πηήζεηο έγηλαλ κε αεξφζηαηα ζεξκνχ αέξα. Καηά ηνλ 18 ν αηψλα νη Εαθ θαη Εφδεθ Μνλγθνιθηέ πεηξακαηίζηεθαλ κε αεξφζαθνπο γεκάηνπο θαπλφ. Νφκηζαλ φηη ν θαπλφο πνπ αλεβαίλεη ζηελ αηκφζθαηξα είλαη κηα δχλακε χςσζεο, θαη ην 1783 πέηπραλ λα αλπςψζνπλ έλα ζάθν πιάηνπο 10,7 κ. ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ έζηεηιαλ έλα πξφβαην, κηα πάπηα θη έλα πεηεηλάξη ςειά, πνπ ήηαλ θαη ηα πξψηα δψα αεξνπφξνη. ηηο 21 Ννεκβξίνπ ν Μαξθήζηνο Νη Αξιάλη θαη ν Εαλ Πηιάηξ ληε Ρνδηέ, αλέβεθαλ ζε έλα αεξφζηαην Μνλγθνιθηέ. Ζ επαλδξσκέλε πηήζε ηνπο ήηαλ ε πξψηε, δηήξθεζε 25 ιεπηά θαη νη ίδηνη πςψζεθαλ ζε χςνο 152 κέηξσλ ζηνλ αέξα. Ζ ηδέα ηνπ αιεμίπησηνπ έρεη ίζσο ηελ πξνέιεπζή ηεο ζε ζθίηζα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη, γχξσ ζηα ε πξψηε πξαγκαηηθή θάζνδνο κε αιεμίπησην έγηλε απφ έλαλ ηνικεξφ Γάιιν, ηνλ Αληξέ Γθάξλεξ ην Έπεζε απφ έλα ηπηάκελν αεξφζηαην, απφ χςνο κ., πάλσ απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ.χληνκα αλαθαιχθηεθε φηη

12 ν ζεξκφο αέξαο θαη φρη ν θαπλφο ήηαλ ε δχλακε αλχςσζεο ησλ αεξφζηαησλ Μνλγθνιθηέ. Τπνινγίδνληαο φηη έλα ειαθξχ αέξην κπνξεί λα πιέεη ζηνλ αέξα, φπσο νη βάξθεο επηπιένπλ ζην λεξφ, νη πεηξακαηηζηέο άξρηδαλ λα γεκίδνπλ ηα αεξφζηαηα κε αέξην ειαθξχηεξν απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, φπσο είλαη ην πδξνγφλν. Σν 1783, απνγεηψζεθε ην πξψην αεξφζηαην κε πδξνγφλν. Απφ θάησ κέζα ζε έλα θαιάζη ήηαλ ν εθεπξέηεο Εαθ εδάξ αξι, θαη ν βνεζφο ηνπ. Απηνί πξαγκαηνπνίεζαλ έλα αζθαιέο ηαμίδη 40 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζεκείν απνγείσζεο ηνπ σο ην Παξίζη. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, ε πηήζε πάλσ απφ ηε Μάγρε ήηαλ πξφθιεζε γηα ηνλ Εαλ Πηεξ Μπιαλζάξ θαη ηνλ Σδνλ Σδέθξηο. Δλψ ήηαλ αθφκα πάλσ απφ ηε ζάιαζζα, άξρηζαλ λα ράλνπλ χςνο. Γηα λα κελ πέζνπλ, πέηαμαλ θαζεηί πνπ κπνξνχζε λα κεηψζεη ην βάξνο, σο θαη ηα ξνχρα ηνπο. Πξνζγεηψζεθαλ κε επηηπρία κφλν κε ηα εζψξνπρά ηνπο, ζε απφζηαζε 19 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ αθηή. Καηά ηα 1800, αλέηεηιε ε επνρή ησλ πηήζεσλ φπσο ηηο γλσξίδνπκε ζήκεξα. Αλ θαη ηα αεξφζηαηα ήηαλ αξθεηά επηηπρεκέλα, είραλ θαη ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, εθηφο απφ ην φηη θηλνχληαλ κφλν πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ θπζνχζε ν άλεκνο. Ο παηέξαο ησλ ζεκεξηλψλ πηήζεσλ ήηαλ ν άγγινο κεραλνιφγνο Σδνξηδ Κευιευ. Οη ηδέεο ηνπ είραλ σο αθεηεξία ην κηθξφ κνληέιν αλεκφπηεξνπ πνπ θαηαζθεχαζε ην απηφ είρε κηα ζηεξεσκέλε θηεξνχγα θαη κηα θηλνχκελε νπξά, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληηνχληαη απφ ηφηε θαη ζηα αεξνζθάθε. Αθφηνπ εγθαηαιείθηεθε ε ηδέα ησλ θηεξψλ πνπ θηλνχληαη, δε ρξεηάδεηαη παξά έλα βήκα πξνο ηεο πηήζεηο αλεκνπνξίαο. ηηο επηηπρίεο ηνπ Κευιευ πεξηιακβάλεηαη θαη ην ηξηπιάλν ζθάθνο αλεκνπνξίαο ηνπ 1849, ην νπνίν πέηαμε κε έλα κηθξφ αγφξη πάλσ ζε απηφ. Όζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα, φηαλ ήηαλ 80 ρξνλψλ, έζηεηιε έλαλ απφ ηνπο ακαμάδεο ηνπ ζε κηα πηήζε κε αλεκφπηεξν ζηνπο θήπνπο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. Δίπε φηη ν ακαμάο, αζπγθίλεηνο παξαηηήζεθε ακέζσο κφιηο πξνζγεηψζεθε αζθαιήο. Σα αλεκνπιάλα, φζν αζθαιή θη αλ ήηαλ, φπσο εθείλν ηνπ Κευιευ, ηνπο έιεηπε έλα πξάγκα, κηα θαηάιιειε κεραλή. Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο κεραλήο ήηαλ έλα θχξην πξφβιεκα γηα ηνπο κεραληθνχο αεξνζθαθψλ ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1840 δπν Άγγινη, ν Γνπίιηακ Υέλζνλ θαη ν Σδνλ ηξηλγθέιννπ, θαηαζθεχαζαλ κηα κηθξή αηκνκεραλή, γηα λα θηλήζεη έλα κνληέιν αλεκνπιάλνπ. Γελ ππάξρεη θαηαγξακκέλε θακηά πηήζε, αιιά θαη άιινη κεραλνιφγνη είραλ παξφκνηεο ηδέεο. Σν 1857, αλπςψζεθε ζηνλ αέξα ην θηλνχκελν κε σξνινγηαθφ κεραληζκφ κνληέιν ηνπ Γάιινπ Φειίμ ληπ Σεκπι, θαη κηα κηθξνζθνπηθή κεραλή, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηνλ σξνινγηαθφ κεραληζκφ. Ήηαλ ην πξψην αεξνζθάθνο πνπ θξαηήζεθε κφλν ηνπ ζηνλ αέξα. Δπεηδή ήηαλ δχζθνιε ε θαηαζθεπή κηαο αηκνκεραλήο ζε πιήξεο κέγεζνο, ην ζθάθνο ηνπ ληπ Σεκπι ηνπ 1874 θξαηήζεθε κφλν έλα ή δπν δεπηεξφιεπηα ζηνλ αέξα. ηα 1890, ν Κιεκέλ Αληέξ πέηπρε κηα πηήζε αθξίδαο ζε χςνο 20 εθαηνζηψλ. ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1903, ν ξβηι Ρατη, απέδεημε φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα πεηάμεη. Με πεξηζηξεθφκελνπο ηνπο δίδπκνπο έιηθέο ηνπ θαη κε έλαλ βξπρεζκφ ηεο κεραλήο ηνπ, ην δηπιάλν Ράτη Φιάτεξ φξκεζε ζε έλαλ δηάδξνκν απνγείσζεο θαη πςψζεθε

13 ζηνλ αέξα επάλσ απφ ηε Βφξεηα Καξνιίλα. Απηή ε πηήζε δηήξθεζε 12 δεπηεξφιεπηα, αιιά έγηλε κε πιήξε έιεγρν θαη θαηαγξάθηεθε ζηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο. Σελ ίδηα κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη άιιεο πηήζεηο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα (59 δεπηεξφιεπηα). Σν κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ησλ Φιάτεξ βξίζθεηαη ζηελ ειαθξηνχ βάξνπο βελδηλνκεραλήο ηνπο.μφλν ε πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο κπνξνχζε λα αλαπηχμεη αξθεηή ελέξγεηα γηα κηα κεραλή πηήζεο. Ζ επηηπρία ησλ Ράηη αξρηθά αγλνήζεθε απφ πνιιέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά σο έλα ςέκα ή κηα θαζαξή θαληαζία. Πξηλ αθξηβψο απφ έλα κήλα, ν δηαπξεπήο επηζηήκνλαο άκνπει Λάγθιευ είρε θαηαζηξέςεη ην Αεξνληξφκ, ζηε δηάξθεηα δπν πξνζπαζεηψλ ηνπ λα πεηάμεη. Μεηά ηηο επηηπρεκέλεο πηήζεηο ησλ αδειθψλ Ράτη θαη άιινη αεξνπιφνη δνθίκαζαλ ηα ζρέδηά ηνπο. Μέζα ζηα επφκελα ιίγα ρξφληα πςψζεθαλ ζηνλ αέξα κηα κεγάιε πνηθηιία αεξνζθαθψλ θαη νη πηιφηνη δνθίκαζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εχζξαπζησλ κεραλψλ ηνπο. Πέληε ιεπηά κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ζηηο 25 Ηνπιίνπ 1909, ν Γάιινο πηιφηνο Λνπί Μπιεξηφ άλνημε ηε ξπζκηζηηθή βαιβίδα ηεο κεραλήο ηνπ κηθξνχ κνλνπιάλνπ ηνπ γηα λα απνγεησζεί απφ ηελ παξαιηαθή αθηή ηνπ Καιέ ηεο Γαιιίαο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα θηάζεη ζηε Αγγιία, κηα πηήζε 37 ρηιηνκέηξσλ επάλσ απφ ηε ζάιαζζα. Ζ κηθξή απφζηαζε ηεο πηήζεο ήηαλ κηα πξφθιεζε, δηφηη ηα αεξνζθάθε ηνπ 1909 ήηαλ βξαδπθίλεηα θαη αλαμηφπηζηα θαη κηα εθεκεξίδα πξφζθεξε έλα βξαβείν 1000 ζηεξιηλψλ ζηνλ πξψην αεξνπφξν πνπ ζα πεξλνχζε ην ζηελφ ηεο Μάγρεο. Ζ πηήζε ηνπ Μπεξιηφ ήηαλ κηα κεγάιε επηηπρία, αλ θαη δελ έιεηςαλ νη εληάζεηο. Λίγν κεηά ηελ απνγείσζή ηνπ, ν Μπιεξηφ δελ έβιεπε μεξά θαη ήηαλ εθηφο πνξείαο. Δπηζήκαλε ηε αγγιηθή αθηή έγθαηξα θαη δηφξζσζε ηελ πνξεία ηνπ. Σν Μπιεξηφ ΥΗ, ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ην ηαμίδη, ήηαλ γηα ηελ επνρή ηνπ, πξνεγκέλν έλα κνλνπιάλν κε έλα θηεξφ. Σν 1909 δηνξγαλψζεθε ε πξψηε αεξνπνξηθή έθζεζε θνληά ζηελ πφιε Ρεκο ηεο Γαιιίαο πνπ θξάηεζε κηα εβδνκάδα. ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αεξνπνξηθνί αγψλεο ηαρχηεηαο θαη χςνπο.

14 ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ε γεξκαληθή εηαηξεία Εέπειηλ θαηαζθεχαζε ηεξάζηηα επηβαηηθά αεξνζθάθε. ηελ νπζία ήηαλ ηεξάζηηα αεξφζηαηα κε κεραλέο. Σν ηεξάζηην αηξαθηνεηδέο κπαιφλη ήηαλ γεκάην πδξνγφλν, αέξην ειαθξχηεξν απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, θαη ην θηλνχζαλ ηέζζεξηο κεραλέο, πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζε αεξνδπλακηθέο ζήθεο, έμσ απφ ηελ θχξηα δνκή. Σν Γθξαθ Εέπειηλ ήηαλ ην πην επηηπρεκέλν απφ απηά θαη ην 1929 θάιπςε ηελ θαηαπιεθηηθή απφζηαζε ησλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηε Γεξκαλία σο ην Σφθην ηεο Ηαπσλίαο. Σν αεξφπινην ζπλέρηζε ηηο πηήζεηο ηνπ πάλσ απφ ηνλ Αηιαληηθφ σο ηελ έλαξμε ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. ηηο 7 Ματνπ 1937 ην γεκάην κε πδξνγφλν Υίληεκπνπξγθ αλαηηλάρζεθε ζε κηα κπάια θινγψλ θαζψο πξνζέγγηδε ην αγθπξνβφιην ζην Λετθραξλη ησλ Ζ.Π.Α.θνηψζεθαλ ηξηάληα πέληε κέιε ηνπ πιεξψκαηνο θαη επηβάηεο, αξηζκφο ηξνκαθηηθφο γηα ηελ δεθαεηία ηνπ Έηζη έθιεηζε ε επνρή απηψλ ησλ αεξνζθαθψλ.σα κεγάια επηβαηηθά πδξνπιάλα ήηαλ νη βαζηιηάδεο ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ήηαλ κεγάια θα άλεηα θαη γη απηφ ήηαλ ηδαληθά γηα ηαμίδηα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ηα ιηκάληα ήηαλ θαη αεξνδξφκηα. Σα αεξνπιάλα απηά κπνξνχζαλ λα θηλνχληαη ζε θαηαθχγηα θαη λα ξίρλνπλ ηελ άγθπξα. Οη επηβάηεο θαη ην πιήξσκα, θεχγνληαο απφ ην μελνδνρείν, ηαμίδεπαλ γηα ιίγα ιεπηά ζηε ζάιαζζα. Σν ηαρχπινν Μπφηλγθ 314 ήηαλ ην κεγαιχηεξν επηβαηηθφ πδξνπιάλν. Δίρε δπν θαηαζηξψκαηα γηα ηαθηνπνίεζε 74 επηβαηψλ θαη δέθα κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο. Ήηαλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ππεξαηιαληηθέο πηήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πηήζεσλ νη αεξνπφξνη θνηηνχζαλ απφ έλα ζφιν ηε ζέζε ησλ αζηεξηψλ, γηα λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ αεξνζθάθνπο, ζαλ λα βξίζθνληαλ επάλσ ζε έλα πινίν. Ζ ππεξαηιαληηθή πηήζε δηαξθνχζε 20 ψξεο κε ηαρχηεηα 180 κηιίσλ ηελ ψξα. Σα πδξνπιάλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, σο πεξηπνιηθά θαη λαπαγνζσζηηθά, θαηαδηψθνληαο ππνβξχρηα θαη ζψδνληαο ηνπο θαηαξξηθζέληεο αεξνπφξνπο. Μεηά ηνλ πφιεκν ε κηα κεηά ηελ άιιε αεξνπνξηθή εηαηξεία έπαπζε λα ρξεζηκνπνηεί ηα πδξνπιάλα σο επηβαηηθά ζθάθε. Ζ εηδηθή θαηαζθεπή ηνπο θαη ην ςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηα έθαλε πην δαπαλεξά ζπγθξηηηθά κε ηα πξψηα επηβαηηθά αεξνπιάλα θαη βαζκηαία απνζχξζεθαλ. Ζ εκπνξηθή αεξνπνξία έθαλε ην μεθίλεκά ηεο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. Σα πξψηα επηβαηηθά αεξνπιάλα θαηαζθεπάζηεθαλ κε βάζε ηα βνκβαξδηζηηθά, θαη ηε ζέζε ησλ βνκβψλ πήξαλ νη επηβάηεο. Αιιά γηα ηνπο πξψηνπο αεξνπφξνπο ν θίλδπλνο πξνεξρφηαλ απφ ηνλ θαηξφ. Σν αεξνζθάθνο πεηνχζε ρακειά θαη ήηαλ ζην έιενο ησλ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ αεξνδηαδξφκσλ νθείιεηαη ζε κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ δπν αεξνπιάλσλ, ην Απξίιην ηνπ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930, δελ ππήξραλ ηα ζεκεξηλά αεξνδξφκηα. Δθείλν πνπ ήηαλ απαξαίηεην ήηαλ ν ζηαζκφο επηβαηψλ θαη έλα γήπεδν κε ριφε, δηφηη ηα αεξνπιάλα δελ ήηαλ ηφζν βαξηά γηα λα ρξεηάδνληαη ζπκπαγείο δηαδξφκνπο

15 απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα θαηάιιεια αεξνπιάλα ζθάθε ζρεδηαζκέλα γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ. Σν θαιχηεξν επηβαηηθφ αεξνπιάλν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ήηαλ ην Νηάγθιαο DC-2,ην νπνίν θαηέιαβε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο εμ εθφδνπ. Ζ πηπζζφκελε ζπζθεπή πξνζγείσζεο, ε αεξνδπλακηθή δηαηνκή ηνπ, θαη ηα θαιά νηθνλνκηθά νδήγεζαλ ζε έλα αθφκα θαιχηεξν δηάδνρφ ηνπ ην DC-3. Πνιιά απφ απηά ηα αεξνπιάλα πεηνχλ αθφκα, αλ θαη ε παξαγσγή ηνπο ζηακάηεζε ην DOUGLAS DC-3 DOUGLAS DC-4 Σν πξψην αεξησζνχκελν (ηδεη) πνπ πέηαμε ήηαλ ην γεξκαληθφ Υάηλθει Ζε-178. ηηο 27 Απγνχζηνπ 1939, ν Έξηρ Βαξζίηδ πηινηάξηζε ην κηθξφ κνλνθηλεηήξην αεξνπιάλν ζε κηα δνθηκαζηηθή πηήζε. Σν πξψην αεξησζνχκελν ζε κάρε ήηαλ επίζεο γεξκαληθφ ζηα Σν Μεζεξζκίη Me 262 ήηαλ πνιχ ηαρχηεξν απφ ηα ζπκκαρηθά καρεηηθά. Ζ κεγάιε ηαρχηεηα ησλ λέσλ αεξησζνπκέλσλ ζήκαλε έλα θαηλνχξγην θίλδπλν ζηνλ αέξα. ηαλ ηα αεξνζθάθε πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ (πεξί ηα 1224 ρικ. ηελ ψξα ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, κηθξφηεξε ζηα χςε), αλεκνδέξλνληαλ θαη δέρνληαλ ηζρπξά ρηππήκαηα θαη δνλήζεηο. Θεσξνχληαλ αδηαπέξαζην ην «θξάγκα ηνπ ήρνπ», κέρξη πνπ ν Σζνπθ Γέγθεξ ην έζπαζε κε έλα Μπει Υ-1 ην απηφ ήηαλ έλα αεξνπιάλν πχξαπινο, αιιά νη αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ππεξερεηηθή πηήζε απαηηνχζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζην αεξησζνχκελν αεξνπιάλν. ήκεξα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εκπνξηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αεξνπιάλσλ είλαη αεξησζνχκελα. Εξζλιξη πολεμικών αεροπλάνων ηαλ ην 1914 άξρηζε ν Α Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ηα πην πνιιά αεξνζθάθε δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά εχζξαπζηα παηρλίδηα. Αιιά θαηά ην ηέινο απηνχ ηνπ πνιέκνπ, χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα ηα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε είραλ εμειηρζεί ζε γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο πνιεκηθέο κεραλέο. Σν ζηξαηησηηθφ Φιάηεξ ησλ Ράηη ηνπ 1909 άλνημε ην δξφκν γηα ηελ πνιεκηθή αεξνπνξία. Μηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Φιάηεξ είρε έλα επηπιένλ θάζηζκα γηα ηνλ παξαηεξεηή ή γηα ηνλ πνιπβνιεηή θαη εθηέιεζε επηηπρείο πνιεκηθέο εμφδνπο. Σν Βξεηαληθφ δνθηκαζηηθφ αεξνζθάθνο B.S.I. ηνπ 1913 παξνπζίαδε πνιιέο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζηα καρεηηθά αεξνπιάλα θαηά ηνλ πφιεκν. Οη πξψηεο βφκβεο ξίρηεθαλ απφ έλα γεξκαληθφ Σάνπκπε, έλα αεξνζθάθνο ζε ζρήκα πνπιηνχ, πνπ ήηαλ πνιχ ζηαζεξφ θαηά ηελ πηήζε. Ο πηιφηνο κπνξνχζε λα απνζχξεη ηα ρέξηα ηνπ απφ ηα φξγαλα ειέγρνπ γηα αξθεηφ ρξφλν, θαη λα ξίμεη κηα κηθξή βφκβα, κε ηα ρέξηα ηνπ, απφ ηα πιάγηα θαηά ηνπ ερζξνχ. Σν Φφθεξ Δ-ΗΗΗ ήηαλ ην πην θνληθφ αεξνπιάλν ηνπ Ο ζρεδηαζηήο ηνπ Άληνλ

16 Φφθεξ, είρε ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ βνιψλ ησλ πνιπβφισλ κέζα απφ ηνπο ζηξνβηιηδφκελνπο έιηθεο. Σψξα νη πηιφηνη κπνξνχζαλ λα πεηνχλ θαηεπζείαλ ελάληηα ζηνλ ερζξφ, ζθνπεχνληαο θαη ππξνβνιψληαο. ηα Φφθεξ ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα δηαθνπηφκελν πηεξχγην, ην νπνίν επέηξεπε ζηα πνιπβφια λα βάιινπλ κφλν αλάκεζα απφ ηα ζηξνβηιηδφκελα ειάζκαηα ηνπ έιηθα. Γελ ήηαλ ηέιεην, θαη κεξηθνί πηιφηνη ππξνβνινχζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο έιηθεο. Αθφκα θαη ηφηε, ηα Δ-ΗΗΗ ήηαλ θχξηνη ησλ νπξαλψλ, ψζπνπ ην ζχζηεκα απηφ αληηγξάθεθε απφ άιινπο ζρεδηαζηέο.καηά ην Β παγθφζκην Πφιεκν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ κάρεο ζηε ζηεξηά, ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα. ηαλ άξρηζε ν πφιεκνο, ζηα ζκήλε ηνπ κεηψπνπ εληάρζεθε κηα λέα ζεηξά καρεηηθψλ αεξνπιάλσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ ηα βξεηαληθά πηηθάηξ θαη Υαξηθέηλ. Με αεξνδπλακηθή δηαηνκή θαη κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηα κνλνπιάλα ήηαλ εμνπιηζκέλα κε νρηψ πνιπβφια θαη πεηνχζαλ κε αλψηαηε ηαρχηεηα 483 ρηιηφκεηξα ή θαη πεξηζζφηεξν. Σψξα νη πηιφηνη ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε αιεμίπησηα θαη ηα αεξνζθάθε είραλ ζπζηήκαηα δηάζσζεο. Σελ επνρή απηή άξρηζαλ θαη νη ηεξάζηηεο βνκβαξδηζηηθέο επηδξνκέο. Με ην θσο ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα ακεξηθαληθά Μπφηγθ Β-17. Σε λχρηα βξεηαληθά βνκβαξδηζηηθά, φπσο ηα Άβξν Λάγθαζηεξ. Σν Μέζεξζκηη ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ γεξκαληθφ καρεηηθφ ηνπ πνιέκνπ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηειάκβαλε δπν πνιπβφια ζηε κχηε, ην θαζέλα κε 1000 ζεηξέο ππξνκαρηθψλ θαη έλα θαλφλη ζε θάζε θηεξφ. Σα γεξκαληθά βνκβαξδηζηηθά ήηαλ θπξίσο δηθηλεηήξηα πνιχ γξήγνξα, αιιά κε κηθξφ θνξηίν βνκβψλ θαη κε πεξηνξηζκέλε αθηίλα δξάζεο. Σν Υάηλθει ΖΔ-111 θαη ην Νηνξληξ Νην-17 ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχ θαη ηα δπν. Έλα απφ ηα θαιχηεξα καρεηηθά ήηαλ θαη ην ηαπσληθφ Μηηζνπκπίζη Α6κ Εέξν, ζρεδηαζκέλν ην η λεψηεξα ακεξηθαληθά, φπσο ην Υέιθαη, έζεζαλ ηέξκα ζηελ θπξηαξρία ησλ Εέξν ζηνλ αέξα. Ζ εμέιημε ησλ καρεηηθψλ ζπλερίζηεθε κε ηξνκαθηηθά κεγάιε πξφνδν, θπξίσο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αεξησζνχκελσλ κεραλψλ θαη κεηά ην ζπάζηκν ηνπ θξάγκαηνο ηνπ ήρνπ. Ιςτορική αναδρομή Ελληνικήσ Αεροπορίασ Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο ζα ιέγακε φηη μεθηλάεη απφ ηε κπζνινγία. Ο Γαίδαινο έλαο ζπνπδαίνο ηερλίηεο βξίζθεηαη θπιαθηζκέλνο καδί κε ην γην ηνπ, ζην παιάηη ηεο Κλσζζνχ. Γελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο δηαθπγήο, εθηφο απφ ην λα πεηάμνπλ. Έθηηαμε ινηπφλ ν Γαίδαινο δπν δεπγάξηα θηεξά απφ θεξί θαη θηεξά πνπιηψλ θαη πέηαμαλ καθξηά απφ ηελ Κξήηε. Ο Ίθαξνο φκσο καγεκέλνο απφ ηελ πηήζε πέηαμε πνιχ ςειά, κε απνηέιεζκα ν ήιηνο λα ιηψζεη ην θεξί ησλ θηεξψλ θαη ν Ίθαξνο λα βξεη ηξαγηθφ ζάλαην ζηε ζάιαζζα. Ζ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο μεθηλάεη πνιχ αξγφηεξα, ην 1911, φηαλ ν Τπνπξγφο Άκπλαο ηεο ρψξαο δήηεζε απφ αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο αεξνπνξηθέο πηήζεηο. Πέληε αμησκαηηθνί επηιέρηεθαλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηε Γαιιία θαη ζπγρξφλσο παξαγγέιζεθε ην πξψην ζηξαηησηηθφ αεξνζθάθνο απφ ηε γαιιηθή εηαηξεία Farman. Αξθεηά ξεθφξ θαηαγξάθεθαλ ηα επφκελα πέληε ρξφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο παγθφζκηνπ ξεθφξ πηήζεο ζε χςνο 3100 κ. ην 1912 θαη ελφο παγθνζκίνπ ξεθφξ ηαρχηεηαο 110 ρικ. Σελ ψξα κε έλα πδξνπιάλν, ην ίδην έηνο. Δπίζεο νη Έιιελεο πήξαλ κέξνο ζηελ πξψηε αεξνλαπηηθή επηρείξεζε πνπ έγηλε ζηα Γαξδαλέιηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1913, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Ζ Διιεληθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία πήξε κέξνο ζε πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο, ηνλ Α θαη Β Παγθφζκηνπ Πνιέκνπο θαη ζηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο. ήκεξα νη ειιεληθέο έλνπιεο

17 δπλάκεηο είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηα πιένλ ζχγρξνλα αεξνζθάθε. Ο Δκ. Αξγπξφπνπινο, ν πξψηνο Έιιελαο πηιφηνο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, πέηαμε πάλσ απφ ρηιηάδεο ζεαηέο, ην πξψην πνιηηηθφ αεξνπιάλν ζηελ Διιάδα ην Σν 1931 έγηλαλ νη πξψηνη λφκνη πνπ ξχζκηδαλ ηελ ελαέξηα θπθινθνξία θαη ην ελαέξην εκπφξην. Σν 1957 ηδξχζεθε ε Οιπκπηαθή Αεξνπνξία, ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθαλ φιεο νη ππφινηπεο κηθξέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Σν 1975 ε ηδηνθηεζία ηεο Οιπκπηαθήο αεξνπνξίαο πέξαζε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε Χλάζε, ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ήκεξα εθηφο απφ ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία, ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο ηδησηηθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΤ Σν αεξνπιάλν εθκεηαιιεχεηαη δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ αέξα θαζψο απηφο θηλείηαη γχξσ απφ ην αεξνπιάλν. Δηδηθά πηεξχγηα ζηα θηεξά θαη ηελ νπξά,νη επηθάλεηεο ειέγρνπ εθηξέπνπλ ηε ξνπή ηνπ αέξα,επηηξέπνληαο ζην αεξνπιάλν λα αλπςσζεί,λα ρακειψζεη ή λα απνθηήζεη θιίζε.ο πηιφηνο κε ηα πεληάι θαη ην ρεηξηζηήξην ξπζκίδεη ηηο επηθάλεηεο απφ ηνλ πχξγν ειέγρνπ. Απογείφζη:Καηά ηελ απνγείσζε,ν πηιφηνο πξνεθηείλεη ηα πεδάιηα ρείινπο πξνζβνιήο θαη επεθηείλεη ηα πεδάιηα ρείινπο εθθπγήο.έηζη απμάλεηαη ην εκβαδφλ επηθάλεηαο ηνπ θηεξνχ θαη δίλεη κεγαιχηεξε άλησζε ζε ρακειή ηαρχηεηα. Σηαθερή πορεία: ηαλ ην αεξνζθάθνο θηλείηαη ζε ζηαζεξή πνξεία κε κεγάιε ηαρχηεηα,ν πηιφηνο επαλαθέξεη ηα πηεξχγηα ρείινπο πξνζβνιήο θαη εθθπγήο νπφηε ε επηθάλεηα ηνπ θηεξνχ φπνπ πξνζπίπηεη ν αέξαο είλαη κηθξή.απηφ κεηψλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα.ο πηινηνο ρξεζηκνπνηεί πηεξχγηα θιίζεο γηα λα θηλεί ην αεξνπιάλν ελ πηήζε.

19 Προζέγγιζη προζγείφζης: Γηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαηά ηελ πξνζγείσζε,ν πηιφηνο κεηψλεη ηελ ψζεζε ησλ θηλεηήξσλ θαη ρακειψλεη ηα πηεξχγηα ρείινπο εθθπγήο γηα λα απμεζεί ε αληίζηαζε ηνπ αέξα.ζ δχλακε άλησζεο ζε ηφζν ρακειέο ηαρχηεηεο δηαηεξείηαη κε πξνέθηαζε ησλ πηεξπγίσλ ρεηιψλ εθβνιήο,πνπ απμάλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. Προζγείφζη: Καηά ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνπιάλνπ ν πηιφηνο αλαζεθψλεη ηνπο θζνξείο εδάθνπο.έηζη απμάλεηαη ζεκαληηθά ε δχλακε αληίζηαζεο ηα θηεξά,εκπνδίδνληαο ηε ξνή ηνπ αέξα.οη θζνξείο εθηξέπνπλ ηνλ αέξα πξνο ηα πάλσ,άξα ην αεξνζθάθνο σζείηαη πξνο ηα θάησ έηζη νη ηξνρνί αθνπκπνχλ ζηαζεξά ζην δηάδξνκν.ο πηιφηνο ρξεζηκνπνηεί ζηαζεξά ηα θξέλα θαη κπνξεί λα ζέζεη ηνπο θηλεηήξεο ζε αλάζηξνθε ιεηηνπξγία γηα λα αθηλεηνπνηήζεη ην αεξνπιάλν. Πηερύγιο κλίζης: Γηα λα απνθηήζεη θιίζε ην αεξνπιάλν ν πηιφηνο θηλεί θαηάιιεια ηηο εηδηθέο επηθάλεηεο ησλ θηεξψλ πνπ ιέγνληαη πηεξχγηα θιίζεο.ηαλ αλπςψλεηαη ην έλα πηεξχγην θιίζεο ην άιιν ρακειψλεη.ο αέξαο πνπ θπιάεη πάλσ απφ ηα θηεξά εθηξέπεηαη πξνο ηα πάλσ απφ ην έλα θηεξφ θαη πξνο ηα θάησ απφ ην άιιν.απηή ε θίλεζε δίλεη θιίζε ζην αεξνπιάλν. Πηδάλιο ανόδοσ-καθόδοσ: Γηα λα θεξδίζεη χςνο ν πηιφηνο ηξαβάεη ην ρεηξηζηήξην πξνο ηα πίζσ, αλπςψλνληαο ηηο επηθάλεηεο ειέγρνπ ηεο νπξάο,ηα πεδάιηα αλφδνπ-θαζφδνπ.

20 Πηδάλιο διεύθσνζης: Γηα λα ζηξίςεη ην αεξνπιάλν δεμηά ή αξηζηεξά ν πηιφηνο θηλεί ην πεδάιην δηεχζπλζεο παηψληαο ην πεληάι.ηαλ ην αεξνπιάλν ζηξέθεηαη πξνο ηα αξηζηεξά ην αεξνπιάλν θάλεη ην ίδην.γηα λα απνθχγεη φκσο ηελ απφηνκε θιίζε ηνπ αεξνζθάθνπο πξνο ηα πιάγηα,ν πηιφηνο επηζηξαηεχεη ηα πηεξχγηα θιίζεο.απηφο ν ειηγκφο νλνκάδεηαη <<γσληαθή θιίζε>>. Φηερό αεροπλάνοσ: Έλα κηθξφ αεξνπιάλν ρξεηάδεηαη ιίγεο επηθάλεηεο ειέγρνπ,γηα λα ξπζκηζηεί ε πηήζε ηνπ.έλα αεξνζθάθνο είλαη πνιχ βαξχηεξν θαη ρξεηάδεηαη κηα πνιχπινθε δηάηαμε πηεξπγίσλ πνπ αιιάδνπλ ην ζρήκα ησλ θηεξψλ θαηά ηελ πηήζε.

21 Επιςτημονική αρχή Πηήζη: Σν αεξνζθάθνο ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή αξρή ηεο πηήζεο.ζ αθίλεηε πηέξπγα πνπ δεκηνπξγεί ηε δχλακε άλησζεο,θξαηά ην αεξνπιάλν ζηνλ αέξα,ελψ ε πξνο ηα εκπξφο θίλεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνσζεηηθή δχλακε ηνπ θηλεηήξα.γηα αληηθείκελα ειαθξχηεξα απφ ηνλ αέξα ε πιεπζηφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ άλησζε.κσο γηα αεξνπιάλα ε άλησζε εμαζθαιίδεηαη απφ πελ θίλεζε ηνπ αέξα γχξσ απφ ηα θηεξά ηνπ. Άνηφζη: Σα θηεξά παξάγνπλ κηα δχλακε πνπ νλνκάδεηαη άλησζε θαη ληθά ην βάξνο ηνπ αεξνπιάλνπ.σα πεξηζζφηεξα θηεξά έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρήκα θαη θηλνχληαη κέζα ζηνλ αέξα κε κηθξή θιίζε. Βάρος: Έλα αεξνπιάλν πεηά κφλν αλ ε αλπςσηηθή δχλακε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα θηεξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ην βάξνο ηνπ. Ανηίζηαζη ηοσ αέρα: Καηά ηελ πηήζε ν αέξαο γχξσ απφ ην αεξνπιάλν δεκηνπξγεί αληίζηαζε.ζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε ηνπ αεξνζθάθνπο ηφζν κεγάιε είλαη θαη ε αληίζηαζε. Ώθηζη: Ο θηλεηήξαο ελφο αεξνπιάλνπ παξάγεη ηελ ψζεζε ε νπνία είλαη ε δχλακε πνπ θηλεί ην αεξνπιάλν ζηνλ αέξα.

22 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΤ Σα αεξνπιάλα, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε: πολεμικά ζηραηιφηικά σδροπλάνα ελικοθόρα αεριφθούμενα αεροζκάθη υεκαζηικά πσροζβεζηικά ζηραηιφηικά ματηηικά

23 ζηραηιφηικά μεηαθορικά ζηραηιφηικά καηαζκοπεσηικά νοζοκομειακά αεροπλάνα Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή κε θπξηφηεξνπο ηνκείο απηνχο ησλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πνηεο φκσο είλαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ησλ αεξνπιάλσλ; Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο δελ είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλεο, γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδηαθέξνλ αληηθείκελν πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Τπάξρεη ζπλεπψο ειπίδα ζην πξνζερέο κέιινλ λα γλσξίδνπκε επαθξηβψο ηε ζέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ην αεξνπιάλν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αεηθφξν αλάπηπμε. ην ζεκείν απηφ φκσο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηεο εθηηκήζεηο απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, : Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθιχνληαη απφ ηηο πηήζεηο εθηηκάηαη φηη επζχλνληαη κέρξη θαη γηα 9% ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θιίκαηνο, ελψ ε επηβαηηθή θίλεζε δηπιαζηάζηεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ν ξπζκφο απηφο αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δπηπιένλ ηα αεξνπιάλα εθπέκπνπλ πδξαηκνχο, αηζάιε θαη ζεηηθά άιαηα, αέξηα επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ. κσο αθφκε θαη αλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαηαθέξνπλ λα κεηψζνπλ ηα αεξνζθάθε ηνπο ηηο εθπνκπέο αεξίσλ πνπ επηδεηλψλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη πάιη ζα ζπκβάιινπλ θαηά πνιχ ζηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπνπλ νη κεραλέο ησλ αεξνζθαθψλ δελ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αεξνπιάλα επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη εθείλεο νη ιεπθέο, επηκήθεηο νπξέο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο, ζεκάδη φηη πέξαζε απφ εθείλν ην ζεκείν αεξνπιάλν. Οη ισξίδεο απηέο είλαη πδξαηκνί θαη πάγνο θαη παξακέλνπλ γηα αξθεηέο ψξεο ζηνλ νπξαλφ θαη αηρκαισηίδνπλ ηε ζεξκφηεηα ζηελ αηκφζθαηξα.

24 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. Κόλλα 2. Σζμπερεσ 3. Πινζλα 4. Ξφλινα κομμάτια

25 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κόλλα 3,50 Σζμπερεσ...5,00 Πινζλα 2,50 Καταςκευή αεροπλάνου.6,70 φνολο 17,7

26 ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Πάππξνο la russe britannika ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ : atlaswikigr.wetpaint.com Βηθηπαίδεηα Google sites

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E

G.E. 19, 10677 210 3818672, 210 3840730 210 3808985 E ΗΟΙΑΛΓΗΑ ΠΘΩΡΗΑ ζηα βήκαηα ησλ ζξπιηθώλ Θειηώλ 10 εκέξεο 1 ε κέξα : Διιάδα Γνπβιίλν ( Ρεκπι Κπαξ ) Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη αλαρψξεζε ζηηο 14.00 γηα Γνπβιίλν κε απεπζείαο πηήζε ηεο Aer Lingus ΔΗ441.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΔΝΗ ΜΟΙΑΛΟΤ (Α.Μ. 27) Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα