Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο"

Transcript

1 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο 3. Η αλαηνκία ηεο δήιεηαο 4. Η ςπρνινγηθή εξκελεία ησλ εξσηηθώλ ηξηγώλσλ 5. Η απνδόκεζε ηεο νηθνγέλεηαο 6. Η γπλαηθεία κνλαμηά 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί αλέθδνην, αλ δελ επεξέαδε ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη δελ γηλφηαλ αηηία γηα παξαλνήζεηο, ζπγθξνχζεηο, επηξάπεια θαη θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα. Αλ θαη κπξηάδεο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηελ επίιπζε ηνπ αθαλζψδνπο απηνχ δεηήκαηνο θαη πνιχ κειάλη έρεη ρπζεί ζηηο ζειίδεο επηζηεκνληθψλ θαη κε εληχπσλ, νη δηρνγλσκίεο θαη νη έξηδεο ησλ εηδηθψλ, αιιά θαη ε εληεηλφκελε αζπλελνεζία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, εηδηθά ζηηο κέξεο καο, θαίλεηαη λα κελ δηαθσηίδνπλ ην εξεβψδεο αίληγκα. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε βαβέι ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ζθεπσξία ηνπ πεπξσκέλνπ ή ζπλνκσζία ησλ γνληδίσλ θαη φηη ηα ζηεξεφηππα ή νη αηεθκεξίσηεο απφςεηο γηα πάληα ζα ηαιαλίδνπλ θάζε δηάδξαζε άλδξα θαη γπλαίθαο. Ίζσο νη ζενί πξαγκαηηθά λα ρψξηζαλ ηνλ αλδξφγπλν ηφζν ακεηάθιεηα, πνπ ε ηέιεηα ζπλεχξεζε θαη επαλέλσζε λα είλαη νπηνπηθή πξνζδνθία ή κπζηηθηζηηθή εκπεηξία. Γηα λα πηζηνπνηήζνπκε ην αλέθηθην ηεο νκαιήο ζπλδηαιιαγήο ησλ δχν θχισλ αο εμεηάζνπκε πνηεο είλαη νη δηαθνξέο εθείλεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη νμχλνπλ ηα πξνβιήκαηα δηαπξαγκάηεπζεο. -Πνιινί ςπρνιφγνη δηαηείλνληαη φηη ε απηνεθηίκεζε ησλ αλδξψλ βαζίδεηαη ζηελ επίηεπμε, ηξνθνδνηείηαη απφ ζηφρνπο, ελψ ε απηνπξαγκάησζε ησλ γπλαηθψλ, πεξηζζφηεξν αλζξσπνθεληξηθή, δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε βαζχηεηα ηεο θαηαλφεζεο. Με άιια ιφγηα ν άλδξαο επηζπκεί λα

2 2 ζαπκάδεηαη γηα ηνπο άζινπο ηνπ, ελψ ε ζπλνδνηπφξνο ζην βίν ηνπ αλαιψλεη ρξφλν θαη ελέξγεηα, γηα λα ηνπ εμεγήζεη πψο αηζζάλεηαη. Αγάπε πνπ αλαιχεηαη, ηεθκεξηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη γηα ηηο γπλαίθεο ζε αληηπαξάζεζε κε ην ζεβαζκφ θαη ηελ ηηκή, πνπ εμάπηεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ηζρπξψλ. -Τν αξζεληθφ θχιν κεηά καλίαο επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ, δελ δεηά εχθνια βνήζεηα, ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξεο ιέμεηο απφ ην ζειπθφ, γηα λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη θαη δχζθνια εξκελεχεη ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξψζεηο. Φεηξφηεξε εκπεηξία ηνπ λα ραζεί θαη λα επηηξέςεη ζηελ απειπηζκέλε ή εμαγξησκέλε ζπλνδεγφ λα δεηήζεη νδεγίεο απφ έλαλ άγλσζην. Τα εξεζίζκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, ηείλεη λα ηα θαηεγνξηνπνηεί ζε επξεία δηπνιηθά ζρήκαηα: νη επηινγέο, φζνλ αθνξά ην ζπκηθφ θνκκάηη, είλαη δηηηέο, άζπξν, καχξν θαη κεηά βίαο γθξη. Ο θφζκνο έηζη γίλεηαη πνιχ απιφο. Κάζε ηη έρεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηνπ. Αληίζεηα, ην σξαίν θχιν κπνξεί απφ πνιχ κηθξή ειηθία λα εζσηεξηθεχεη ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ραξκνιχπε, ν θιαπζίγεισο, ην αλζνρακφγειν, λα αλαγλσξίδεη εχζηνρα ηηο δηαθπκάλζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη λα κπαίλεη κε αθξίβεηα ζηε ζέζε ηνπο. Ίζσο ε πξνζσπηθφηεηα απηή λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηεθλνπνίεζε θαη ηε κέξηκλα ησλ παηδηψλ. Οη εληάζεηο μεθηλνχλ, φηαλ απαηηεί ηελ ίδηα ζπλαηζζεκαηηθή επζηξνθία απφ ην ζχληξνθν. Η εγγελήο αδπλακία θαη ακεραλία ηνπ λα ραξηνγξαθήζεη ηνλ θαηαηγηζκφ ιέμεσλ θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ςπρνινγηθέο εθθάλζεηο απνδίδεηαη ιαλζαζκέλα ζηελ εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ηνπ, θαθνχξγεκα πνπ επηζείεη ηξνκεξά αληίπνηλα θαη δνθεξέο καηαηψζεηο γηα ηελ ίδηα. -Μία γπλαίθα κπνξεί λα βεβαηψζεη πσο ε νκνξθηά έρεη ζιίςε, ν έξσηαο απφγλσζε θαη ε νξγή ειπίδα. Δελ δηζηάδεη λα επηθαιεζηεί βνήζεηα, λα παξαρσξήζεη ηνλ έιεγρν (μέξνληαο πσο εθείλνο, πνπ ηνλ δηαρεηξίδεηαη ηνλ θαηέρεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο), λα αλαδεηήζεη ζηήξημε, λα απνδερηεί πξνζηαζία. Σπγθαηαλεχεη ζηα δψξα γηα λα θνιαθέςεη ην λαξθηζζηζκφ ηεο, ελψ ππνζπλείδεηα ζθέπηεηαη πσο απηφ απνηειεί πξνζπάζεηα εμαγνξάο απφ ηνλ αθειή ζαπκαζηή ηεο. Ο αληαγσληζκφο είλαη εζσηεξηθή γπλαηθεία ππφζεζε θαη πνιπεπίπεδε. Γίλνληαη φκνξθεο, φρη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο άλδξεο, αιιά γηα λα πξνθαιέζνπλ ηηο ππφινηπεο. Η θάζε κία κπνξεί λα εθθέξεη κηα αδηαπξαγκάηεπηε άπνςε πεξί αηζζεηηθήο θαη λα εμαπνιχζεη κχδξνπο γηα ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηεο άιιεο. Γλσξίδεη πσο εθ θχζεσο έρεη ην πξνλφκην ηεο εξσηηθήο επηινγήο, αθήλεη, φκσο ηνπο άλδξεο λα ππεξεθαλεχνληαη γηα ην αληίζηξνθν. Οη νξκφλεο επεξεάδνπλ εκθαλψο ηε δηάζεζή ηεο, ελψ αθήλνπλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο άξξελεο, νη νπνίνη θαινχληαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ηα

3 3 ζεκάδηα ηνπ ζψκαηνο, έηνηκνη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πηζαλφηαηε αζηνρία πξφβιεςεο. Η δηάζεζε νχησο ή άιισο είλαη θπθινζπκηθή θαη επηξξεπήο ζε αλεξκήλεπηεο κεηαβνιέο, ρσξίο πξνθαλή εμσηεξηθφ ιφγν. Μία αξλεηηθή ζθέςε, κία πηθξή αλάκλεζε, κία επηπφιαηα ιεθηηθή παξαζπνλδία ή επηπνιαηφηεηα ηνπ ζπλνδνχ είλαη αξθεηή, γηα λα πξνθαιέζεη ηελ κήληλ θαη ην ζπλεπαθφινπζν θνιαζκφ ηνπ ελφρνπ. Όκσο δελ ζα απαγγείιεη ε ίδηα ηελ εηπκεγνξία: Ο αθνχζηνο πηαίζηεο ζα εγθαηαιεηθζεί ζην έιενο ηεο ζησπήο θαη ηεο γθξίληαο, έσο φηνπ ε κάληηδα δάθλα ζηαζεί αξσγφο ζε επηηπρή ρξεζκφ. - Τα φξηα ζηηο γπλαίθεο είλαη δπζδηάθξηηα. Τα πάληα ζπζρεηίδνληαη κε φια θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ εδξάδεηαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, ζε αληίζεζε κε ηελ παλίζρπξε πιεπξίσζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ αλδξψλ. Δηνξαηηθέο θαη επθάληαζηεο είλαη γελεηηθά πξνηθηζκέλεο κε κία δειεπηή ηθαλφηεηα: Να κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο θαηαζηάζεηο, λα αζρνινχληαη παξάιιεια κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα θαη λα ην πξάηηνπλ επηηπρψο, θαηαιείπνληαο ζηελ έθπιεμε ηνλ κε έκπεηξν παξαηεξεηή ησλ ζειέσλ. Αληίζεηα, ην δπλαηφ πξνβάδηζκα ησλ αλδξψλ ζηελ θαηάηκεζε, ζηελ ζχλνςε θαη ζηνλ επηκεξηζκφ, ζηελ επαγσγηθή ινγηθή θαη ζηελ νξζνινγηθή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, θαίλεηαη λα κελ βνεζά ζηα πνιππαξαγνληηθά κνληέια επηθνηλσλίαο ησλ γπλαηθψλ. - Η άξηηα θαη ειθπζηηθή εμσηεξηθή εκθάληζε απνηειεί ην κέγηζην δηεγεξηηθφ γηα ηνπο άλδξεο, φζνλ αθνξά ηελ εξσηηθή δηέγεξζε. Η ηεθκεξίσζε ηεο θαιινλήο εγγπάηαη πσο φια ηα ππφινηπα ζα θξηζνχλ κε επηείθεηα θαη ζπγθαηαβαηηθφηεηα. Η ζπιινγηζηηθή ηνπ σξαίνπ δηέπεη ζπλνιηθά ηελ θνπιηνχξα ηεο ζεμνπαιηθήο θηινινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηεξνηειεζηίεο θαη αγσλίζκαηα κχεζεο, πνπ πξέπεη επηηπρψο λα ππεξθεξαζηνχλ, γηα λα πηζηνπνίεζνπλ ηελ αξξελσπφηεηα ηνπ επηδνμνπ θπλεγνχ. Σηηο γπλαίθεο, ε θαζνιηθφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ άιινπ παίδεη χςηζην ξφιν: Σηελ αδέθαζηε δπγαξηά βαξχλεη ε εκθάληζε, ζηελ πην απίζαλε ιεπηνκέξεηά ηεο, ε κνξθή σο ηαχηηζε κε εζσηεξηθεπκέλα πξφηππα, θαη ε αίζζεζε δχλακεο, κε ηηο πνιππνίθηιεο δηαζηάζεηο ηεο- εμνπζία, ρξήκα, αιήηηθε θαη αηηζάζεπηε ζπκπεξηθνξά, ζσκαηηθή ξψκε. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ηα αληίζεηάγλσξίζκαηα κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ, αξθεί λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ηελ θελάθε ηεο δηαρξνληθφηεηαο. Θειθηηθφηαηνο, απξνζκάρεηνο, αλ θαη κε ξεαιηζηηθφο εξαζηήο, εθείλνο πνπ ζα πείζεη φηη δηαθέξεη, πνπ ζα ζπλδπάζεη εηεξφθιεηεο ηδηφηεηεο, φπσο επαηζζεζία κε ππγκή, ελφξαζε κε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, αλεμαξηεζία θαη εζεινχζηα

4 4 παξάδνζε, πξσηνβνπιία θαη ζπλαίλεζε, αζθάιεηα θαη αλαζηάησζε, αιιά πξσηίζησο εθείλνο, πνπ ζα θάλεη κία γπλαίθα λα αηζζαλζεί κνλαδηθή θαη αλαληηθαηάζηαηε. Μα αξηζηεχο ζηηο εξσηηθέο πξνηηκήζεηο, εθείλνο πνπ ζα αγλνήζεη, ζα πιεγψζεη, ζα θαζππνηάμεη θαη ζα αθπξψζεη ην είλαη κηαο γπλαίθαο, απηφο πνπ ζα ηελ ππνβηβάζεη ζε αληηθείκελν θαη ζα αγλνήζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηεο. Μία γπλαίθα ελδίδεη κία κφλν θνξά ζε κία ηέηνηα αθξφηεηα. Οη άλδξεο δηαξθψο. - Επάισηα ζχκαηα ηεο θαηάζιηςεο νη γπλαίθεο, αληηιακβάλνληαη πην επψδπλα ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, αλάινγα κε ηελ απψιεηα ηεο νκνξθηάο, θαη δελ έρνπλ ηφζεο δηεμφδνπο εθηφλσζεο, φζεο νη άξξελεο. Φηάλνπλ κε πην επηθίλδπλν ηξφπν ζηα φξηα, ζθελνζεηνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη απνθαιχπηνπλ ζε φπνηνλ ζέινπλ ηελ πεκπηνπζία ηνπο. Καη ηηο πην πνιιέο θνξέο αγλννχλ πσο θάζε άλδξαο γελληέηαη θαη κεγαιψλεη κε κία βαζηθή αξρεηππηθή νδεγία: Να ππαθνχεη ζε κία γπλαίθα, είηε απηή είλαη ε κεηέξα ηνπ είηε ν εκπλεπζηήο ησλ πφζσλ ηνπ. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο Σηα πεξηζζφηεξα δεπγάξηα επηθξαηεί ε ςεπδαίζζεζε πσο ε εκπηζηνζχλε είλαη ην θαζνξηζηηθφηεξν θξηηήξην, ζηηο ζηέξεεο βάζεηο ηνπ νπνίνπ ζα ζκηιεπηεί ε πνξεία θαη ε βησζηκφηεηα ηεο ζρέζεο. Φσξίο λα ππνηηκάηαη ε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη ε νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ρηίδεηαη κε πνιχ θφπν, κε αιιεπάιιειεο δνθηκαζίεο θαη θαηαξξίπηεηαη εχθνια απφ ιίγεο κφλν αζηνρίεο, ρσξίο λα είλαη εχθνια εθηθηή ε επαλαθνξά ηεο. Οη δεζκνί είλαη πνιχ πην ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο, γηα λα ζηεξηρζνχλ ζε παξφκνηνπο ππεξαπινπζηεπηηθνχο αθνξηζκνχο θαη ζηεξεφηππα. Σρεδφλ ην 92% ησλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ ςεχδνληαη θαηά ζπλζήθε ή θαηά ζπξξνή, απνθξχπηνπλ πιεξνθνξίεο θαη ελ γέλεη απνθεχγνπλ ηε ζπδήηεζε νξηζκέλσλ επάηζζεησλ ζεκάησλ. Τα ςέκαηα απαηηνχλ πεξηζζφηεξε πλεπκαηηθή ελάξγεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αιήζεηα, ζπζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν επθπίαο, απνηεινχλ θαιχηεξν πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο, απνθαιχπηνληαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ελδείμεηο επθνιφηεξα απ' φηη κε ηε ινγηθή. Οη άλδξεο θαηαθεχγνπλ ζε απηήλ ηελ ηαθηηθή ζπρλά, εηδηθά εάλ πξφθεηηαη λα θεξδίζνπλ βξαρππξφζεζκεο εληζρχζεηο, ελψ νη γπλαίθεο πνιχ πην εχθνια απνθξχπηνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, πξνζπνηνχληαη θαη ζθελνζεηνχλ πεηζηηθφηεξα θαη πεξηπινθφηεξα ηηο απνθιίζεηο ηνπο απφ ηελ αιήζεηα. Επηπιένλ, πνιχ πεξηζζφηεξν

5 5 είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ραξαθηεξίζνπλ ζεηηθά άηνκα, ελψ δελ ην ελλννχλ, λα ππνθξηζνχλ αληίζεηεο ζπκηθέο εθθξάζεηο θαη ηα ςέκαηά ηνπο αλαθέξνληαη ζε άιια πξφζσπα, ζε αληίζεζε κε ηνλ εγσθεληξηζκφ ηεο παξαπιαλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο άλδξεο. Φαίλεηαη φηη ηα αγφξηα ειηθίαο 6-8 εηψλ ςεχδνληαη πην ζπζηεκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηεθδίθεζεο. Οη πηαίζαληεο εξσηηθνί ζχληξνθνη ζπάληα αηζζάλνληαη ελνρέο γηα ηα ςέκαηα πνπ είπαλ, επεηδή γλσξίδνπλ ηα θίλεηξά, πνπ ηνπο νδήγεζαλ εθεί, θαη δηθαηνινγνχλ εχθνια ην παξάπησκα. Οη ζθελέο κεηακέιεηαο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πιαζηέο θαη νη κέζνδνη απνθπγήο ηεο ηηκσξίαο, νινέλα θαη ζπλζεηφηεξεο. Άξαγε γηαηί κία ζπκπεξηθνξά κε ηέηνηα ζπρλφηεηα εκθάληζεο εμνβειίδεηαη κεηάβδειπγκίαο θαη απνηειεί ηεθκήξην θαη πηζηνπνίεζε ελφο αβέβαηνπ κέιινληνο γηα ηε ζρέζε. Οη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη εξσηεπκέλνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαθξίλνπλ ηα ςεχδε ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο ή εζεινηπθινχλ, γηα φζα ζε ηξίηα πξφζσπα είλαη απνιχησο θαλεξά. Μάιηζηα, νη ηπθισκέλνη απφ ηελ επηζπκία είλαη ηθαλφηεξνη λα εληνπίδνπλ αλαθξίβεηεο ζε αγλψζηνπο, παξά ζην εξψκελν πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ηα ςεχδε θαλεξψλνληαη ηπραία. Ο έξσηαο είλαη εμηδαλίθεπζε θαη πξνβνιή. Καζψο ν εξσηηθφο νίζηξνο δπλακψλεη, νη ζχληξνθνη έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο λα πνπλ ςέκαηα, αιιά ε δεμηφηεηα επζείαο θξίζεο θαηαπνληίδεηαη. Δελ είλαη ηπραίν φηη πεξίπνπ ην 95% ησλ αλαιεζεηψλ ζα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο. Οη άλζξσπνη εμαπαηνχλ επθνιφηεξα ηα πξφζσπα πνπ ηνπο εκπηζηεχνληαη. Τα ςέκαηα είλαη κία ηέρλε θαη ηερληθή, πνπ καζαίλεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ έμη κελψλ. Γηα ηα παηδηά είλαη πνιχ εχθνιν λα απνθχγνπλ ηελ ηηκσξία δηά ηεο πιαγίαο απηήο νδνχ, παξά λα κελ πνπλ αιήζεηα, γηα λα κελ πιεγψζνπλ θάπνηνλ. Οη ςπρνιφγνη είλαη πεπεηζκέλνη, φηη ηα ςέκαηα δηαρσξίδνπλ θαη δηαθπιάζζνπλ ηελ εξσηηθή ζρέζε απφ ηηο αλαπφθεπθηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο, δηαηεξνχλ έλα κέξνο ηεοαπηνλνκίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε θαηαζηάζεηο, πνπ απηή εθνπζίσο θαη άλεπ φξσλ παξαδίδεηαη ζην ππνθείκελν ηνπ πφζνπ θαη παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε έληαζε, ε νπνία αλαβαζκίδεη ην ελδηαθέξνλ. Παξφια απηά, ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θινλίδεη θαη πξνθαιεί ηξηγκνχο, πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ άκεζα, εηδάιισο ιακβάλνπλ αλεπηζχκεηεο δηαζηάζεηο. Σχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο,ηα πεξηζζφηεξα ςεχδε εθζηνκίδνληαη, απφ θφβν κήπσο ε πξαγκαηηθφηεηα, έλα γεγνλφο ή θάπνηα ηειεζζείζα πξάμε δηαηαξάμεη ηε γαιήλε ηεο ζρέζεο. Εάλ ν ζχληξνθνο είλαη επηθξηηηθφο, ειεγθηηθφο θαη θαρχπνπηνο, ε πηζαλφηεηα

6 6 εμαπάηεζεο απμάλεηαη. Μάιηζηα, ε ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα εληζρπζεί κε δχν ηξφπνπο: είηε επεηδή δελ έγηλε αληηιεπηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη απέδσζε άκεζα ζπλαηζζεκαηηθά ή πιηθά θέξδε είηε επεηδή ε αληίδξαζε ηνπ άιινπ ήηαλ ηφζν εξηζηηθή, πνπ ν θφβνο θαη ην άγρνο παγίσζαλ ηελ πεπνίζεζε πσο έλα ςέκα είλαη ζπκθεξφηεξν απφ ηε δηέλεμε. Παξαηεξήζεθε φηη νη ηερληθέο απνζηψπεζεο θαη δηαζηξέβισζεο ηεο αιήζεηαο κε ην ρξφλν γίλνληαη νινέλα θαη πην εκπεξηζηαησκέλεο, αλάινγα κε ην βαζκφ αληίδξαζεο ηνπ ζπληξφθνπ θαη ηελ εκπεηξία. Οη ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ δεπγαξηνχ ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε πιεξνθνξίεο γηα ζπλαηζζήκαηα, γηα ηελ εμνπζία σο ζπζηεκαηηθή επηξξνή, γηα πφξνπο (πιηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο), γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, γηα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε άιια πξφζσπα, γηα γεληθφ ζρνιηαζκφ γεγνλφησλ, θαη γηα ζρεδηαζκφ. Τν ςέκα είλαη ε ζπζηεκαηηθή αιινίσζε ή απφθξπςε πιεξνθνξηψλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο, δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ακνηβαηφηεηαο: Αθφκα θη αλ ην ςεχδνο αγλνεζεί πξφζθαηξα, ε επίδξαζή ηνπ παξακέλεη θαη πξέπεη λα εθηνλσζεί. Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα απνκαθξχλνληαη απφ φζνπο δελ ζπλεξγάδνληαη ή παξαθξαηνχλ αγαζά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Τν ςέκα ελ νιίγνηο, φηαλ γίλεη θαλεξφ, δεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη έιιεηςεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληαπφδσζε ή ηελ απνμέλσζε. Παξάιιεια, επηηείλεη ηελ ακθηβνιία ζηελ επηθνηλσλία, απμάλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα. Τα ζπλεζέζηεξα ςέκαηα αθνξνχλ ηηο παιηέο εξσηηθέο ζρέζεηο, ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο, εηδηθά εάλ αλήθνπλ ζην αληίζεην θχιν, δηθαηνινγίεο απνκάθξπλζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηηο θηιίεο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο, ηα έμνδα γηα αγνξά αγαζψλ, ηα πνιχ πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πξαγκαηηθή αληίιεςε γηα ηνλ άιιν. Πνιχ ζπλεζηζκέλε είλαη ε απφθξπςε ησλ ζεμνπαιηθψλ θαληαζηψζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ, ηνπ απλαληζκνχ, ηεο αληηπάζεηαο γηα θίινπο ή ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπληξφθνπ, ηεο απνζηξνθήο γηα ηηο κηθξέο ζπλήζεηεο ηνπ άιινπ, πρ. Γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηξψεη,δγηα εηήκαηα θαζαξηφηεηαο θιπ. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ζα ελζθήςνπλ σο ιαίιαπα, φηαλ ε ζρέζε απνθηήζεη ππέξκεηξε νηθεηφηεηα ή νδεγεζεί ζε ζνβαξή ζχγθξνπζε. Όζν εηιηθξηλέζηεξνο ζεσξείηαη ν ζχληξνθνο, ηφζν απμάλεηαη ε πξνζπκία γηα ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε, εθφζνλ νη ζπλζήθεο θαη ε έληαζε ηνπ έξσηα είλαη

7 7 θπζηνινγηθή. Τν ςέκα απμάλεη ηε δηάζεζε γηα ζηέξεζε πφξσλ, γηα επηβνιή νξίσλ, γηα επαλάθηεζε ηεο απηνλνκίαο θαη γηα δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ ηεο ειεχζεξεο δσήο. Η εκθάληζή ηνπ είλαη δεισηηθή ηεο δηαπίζησζεο φηη ε ζρέζε δελ είλαη ιεηηνπξγηθή θαη ε επζχλε δελ πξέπεη λα επηξξίπηεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ςεπδφκελν. Οη ξφινη ζηελ εξσηηθή δηαδηθαζία είλαη πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθνί. Τν ςέκα ζε ηειηθή αλάιπζε κπνξεί λα εθιεθζεί σο θφβνο γηα ηνλ αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ ελφο ζπληξφθνπ ή κία θξαπγή γηα πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη αιιαγή. 3. Η αλαηνκία ηεο δήιεηαο Η δήιεηα είλαη έλα ζπλαίζζεκα ηφζν ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηνλ έξσηα, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζεκειηψδεο θαη αλαληηθαηάζηαην ζπζηαηηθφ ηνπ. Έρεη βησζεί απφ φινπο, φζνπο έρνπλ ηξσζεί απφ ηα ηνβφια βέιε ηεο χπνπιεο θαη παλάξραηαο ζεφηεηαο, ελψ απνηέιεζε θίλεηξν γηα παξάηνικεο θαη απνλελνεκέλεο πξάμεηο, πνπ ελέπλεπζαλ ηελ ηέρλε φισλ ησλ επνρψλ θαη πνιηηηζκψλ ηεο πδξνγείνπ. Η δήιεηα, σο ςπρηθή έληαζε έρεη θαηαδπλαζηεχζεη ηελ θαξδηά θαη ην λνπ ζπλεηψλθαη κε εξαζηψλ, ελψ ε αζπγθξάηεηε θαζνιηθφηεηα ηε λνκηκνπνηεί ππνζπλείδεηα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νδεγεί ζηα άθξα, απεηιψληαο θαη ηε δσή αθφκα ηνπ απνδέθηε, αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ θαηαθπξηεπκέλνπ απφ απηήλ. Ο πάζρσλ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ εαπηφ, θαηαιακβάλεηαη απφ ζπζηεκαηηθέο παξαλνηθέο ζθέςεηο θαη ζελάξηα, θαληαζηψλεη ηηο βαζαληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο απηζηίαο, ζπλδέεη πξαγκαηηθά θαη άζρεηα ζηνηρεία, γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ ελνρή, ηαιαλίδεηαη απφ αηέξκνλα ξνή θνξηηζκέλσλ ζθέςεσλ, θαηαθιχδεηαη απφ πιεκκπξίδα αηειέζθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ, παξεγνξείηαη πξνζσξηλά απφ έλαλ ζηνηρεηνζεηεκέλν ιφγν, γηα λα παξαζπξζεί μαλά θαη μαλά ζηε δίλε ηεο ακθηβνιίαο. Ο βίνο νιφθιεξνο ζηξνβηιίδεηαη γχξσ απφ ην αληηθείκελν ηεο ιαηξείαο, ε θαηάζιηςε δηαδέρεηαη ηελ παξακπζία θαη ην δπζηπρέο ζχκα κεηαηξέπεηαη ζχληνκα ζε αλδξάπνδν ηνπ καδνρηζκνχ. Αθνχγεηαη παξάδνμν, αιιά ε επηβεβαίσζε ηεο ππνςίαο απνηειεί ηελ απαξρή ηεο ιχηξσζεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δήιεηα δελ απνηειεί απηφλνκε ςπρηθή θαηάζηαζε. Αληίζεηα είλαη έλα κείγκα ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ελνπνηνχληαη θάησ απφ ηελ γεληθεπκέλε έλλνηα: Σπλνςίδεη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αληαλαθιά ηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο, κνξθνπνηεί ηνπο θφβνπο θαη αλαθαιεί κλήκεο απσζεκέλεο ηεο

8 8 παηδηθήο ειηθίαο. Αηηία ζπθξνπζηαθψλ ρσξηζκψλ, αλακνριεπηήο πάζνπο θαη κέζεμεο ζηηο ζθνηεηλέο αηξαπνχο ηεο ιαγλείαο, γνεηεία ή θαηάξα, ε δήιεηα πηζηνπνηεί ηνλ ηξφκν ηεο εγθαηάιεηςεο, ηελ απεηιή ηεο κνλαμηάο, ην δηζηαγκφ κπξνζηά ζηηο απξνζδφθεηεο αιιαγέο, ηελ πζηεξία ελψπηνλ ηεο απψιεηαο ειέγρνπ ησλ γεγνλφησλ ηεο δσήο. Η δήιεηα είλαη έλα εζηζηηθφ θνθηέηι θφβνπ, νξγήο, πηθξίαο, καηαίσζεο, αδπλακίαο, αλαζθάιεηαο, πεξηζσξηνπνίεζεο, θαηαδηθαζηηθήο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο, δηαζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θηεηηθφηεηαο θαη ελνρήο. Είλαη ν θαηήγνξνο πνπ επηθπξψλεη θαη θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ εαπηνχ, πνπ ππέβνζθαλ θαη ηψξα ζπκβνινπνηνχληαη, ελδπφκελα ην πξνζσπείν ηνπ ίκεξνπ γηα έλα πξφζσπν, γηα κία άπηζηε γπλαίθα ή άλδξα, πνπ δηαξθψο δηνιηζζαίλεη, μεγιηζηξά, μεθεχγεη θαη ράλεηαη κε θάζε απξνλνεζία θαη άδηθε κνκθή ηνπ ιαβσκέλνπ απφ ηε δήιεηα ζπληξφθνπ. Η δήιεηα πξνζθαιεί ηε κλήκε ηεο κεηέξαο πνπ ραλφηαλ απφ ηα κάηηα ηνπ βξέθνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζθνιιεζεο, ηξέθεηαη απφ ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ, πνπ θάπνηε γέλλεζε αγσλίεο, φηαλ βηψζεθε ζε ειηθία κφιηο 8 έσο 18 κελψλ, αλαδεχεη ηελ θξαπγή πσο απηή πνπ αγαπάο πεξηζζφηεξν κπνξεί λα εμαθαληζηεί αλά πάζα ζηηγκή. Κη αλ απηή ε ακέιεηα δηαπξάρζεθε απφ ηελ πνιχηηκε κεηέξα, πφζν κάιινλ απφ εθείλε, πνπ θαηαιακβάλεη αξγφηεξα ην ζξφλν ηεο: ηελ γπλαίθα πνπ πνζείηαη. Ο κχζνο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ηνπ εξσηηθνχ ζπληξφθνπ, πνπ ηφζν ππνθξηηηθά θαη πεξίηερλα έρεη θαιιηεξγεζεί ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξσηφγνλν θνκκάηη ηνπ εγθεθάινπ, πνπ αληηδξά ζηνλ παληθφ κε ηε θπγή ή ηελ επίζεζε, ε βαζηά εκπεδσκέλε πεπνίζεζε πσο κπνξεί ν άλζξσπνο λα αγαπά κφλν έλα άηνκν ηε θνξά, ε ςεπδαίζζεζε φηη έλα κνλαρά πξφζσπν κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο θαη ν αδπζψπεηνο θνηλσληθφο έιεγρνο ζπλεγνξνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα λνζεξψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ δηαηψληζε ηεο δήιεηαο. Ερζξφηεηα πξνο ηνπο θίινπο, θαρππνςία, εμαληιεηηθφο έιεγρνο σξαξίσλ θαη αζπλεπεηψλ, απνκφλσζε θαη δηεζηξακκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην πην αζήκαλην ηεθκήξην ελνρήο, παξαθνινχζεζε, ηερλάζκαηα θαη αμεκέξσηεο λχρηεο ζπλζέηνπλ ην ζθεληθφ ηεο λεχξσζεο. Οη ειπίδεο κεηαηξέπνληαη ζε Εξηλχεο θαη ε έληαζε πνιιαπιαζηάδεη ηνλ πφζν, πνπ αθξνβαηεί ζηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ηεο παζνινγίαο: Η γπλαηθεία θαθνπνίεζε, ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε δήιεηα, πνπ έρεη ζπζηεκαηνπνηεζεί. Όζν πην πνιχ δέλνληαη νη άλζξσπνη κε ηνπο εξσηηθνχο ηνπο ζπληξφθνπο, ηφζν πεξηζζφηεξα ηα δηαθπβεχκαηα απφ έλαλ ρσξηζκφ. Αλ ε απηνεθηίκεζε εμαξηάηαη απφ

9 9 ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ θνηλσληθή ζχγθξηζε θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ηφηε ε δήιεηα είλαη ην ζπλαίζζεκα εθείλν, πνπ ζέηεη φια ηα παξαπάλσ ζε ακθηζβήηεζε. Κακηά θνξά ζεξαπεχεηαη κε ην ρξφλν, άιινηε πάιη εθδειψλεηαη ζπρλφηεξα ζε λένπο, πνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία δεζκψλ. Καη θάπνηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηειεπηαίν έξσηα, φηαλ απεπζχλεηαη ζηε λχθε ηεο λεθξηθήο θιίλεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμάξζεηο αλεμέιεγθηεο θαη βίαηεο.

10 10 4. Η ςπρνινγηθή εξκελεία ησλ εξσηηθώλ ηξηγώλσλ Επζηξάηηνο Παπάλεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Χπρνιφγνο Η πην αξρεηππηθή ζρέζε, ζηελ νπνία ν άλζξσπνο απφ ηε γέλλεζή ηνπ εθηίζεηαη, είλαη ε ηξηαδηθή. Τν ζηαζεξφηεξν ζρήκα ηεο γεσκεηξίαο ην ηξίγσλν, κε ηδηφηεηεο κνλαδηθέο, πνπ είραλ εθηηκεζεί θαη ππνινγηζηεί απφ ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο. Εθφζνλ πηνζεηεζεί ζηηο αλζξψπηλεο εξσηηθέο ζρέζεηο, εγγπάηαη ζπλαηζζήκαηα αθξαία, αληηθαηηθά θαη ξφινπο ελαιιαζζφκελνπο, κε έλαλ θνηλφ παξνλνκαζηή: ηε ζπλελνρή θαη ηελ ππνθξηζία. Τν ζχκα εζθεκκέλα ή αθνχζηα πξνεηνηκάδεη ηε ζηάπξσζή ηνπ θαη νη ζχηεο απνιακβάλνπλ πχξξεηεο λίθεο, κέρξη ηελ ηειηθή ηνποαπηνεμφλησζε. Φπζηθά, ζε πεξηφδνπο ζεμνπαιηθνχ θνξεζκνχ θαη ζε ρξφλνπο, θαηά ηνπο νπνίνπο πνιιά δεπγάξηα ζπκβηβάδνληαη κε παξάιιεινπο, κε επηθνηλσληαθνχο βίνπο, νη επηπηψζεηο ησλ ηξηγσληθψλ ζρέζεσλ δελ πξνθαινχλ ηα ζεακαηηθά ζθάλδαια αιινηηλψλ επνρψλ θαη δελ νδεγνχλ εχθνια ζε εληππσζηαθά εγθιήκαηα πάζνπο ή απηνθηνλίεο. Επεξεάδνπλ, φκσο, αλεμάιεπηα ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, πξννησλίδνπλ αλάπεξεο εμαξηήζεηο θαη θπξίσο θαηαζηξέθνπλ ηελ αζψνηεηα θαη ηελ επδαηκνλία ησλ παηδηψλ, εάλ απηά ππάξρνπλ θαη έξζνπλ αληηκέησπα κε ηελ ακείιηθηε απνθάιπςε. Όπσο φια ηα πξνπαηνξηθά ακαξηήκαηα, έηζη θαη ε ηξηγσληθή έιμε πξνυπνζέηεη έλα κχζν θαη κία απαγφξεπζε. Η Νέκεζηο αξγφηεξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηφθιεηα θάζε πηζαλή παξαιιαγή ηηκσξίαο, ηχςεσλ θαη πφλνπ. Δελ ζα κπνξέζεη, παξφια απηά, λα εμαιείςεη απφ ηε κλήκε ησλ έθπησησλ εξαζηψλ ηελ εδνλή θαη ηελ ππεξβαηηθή κέζεμε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλππαθνή θαη ηελ αθαηαλίθεηε έιμεπξνο ην παξάλνκν θαη ην θνηλσληθά θαηαδηθαζηέν. Εκπεηξία δσήο ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ έλαλ εθ ησλ δξαζηψλ ηεο ζπλσκνζίαο, αιιά θαη'εμαθνινχζεζε έγθιεκα γηα ηνλ άιιν θαη αζπλείδεηε πξνηξνπή γηα ηνλ ηξίην, ην εξσηηθφ ηξίγσλν αληιεί ηε γνεηεία ηνπ απφ ηελ απξφνπηε ιχζε ηνπ νηδηπνδείνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ελδπλακψλεηαη απφ ην ακεηάθιεην θέιεπζκα ηεο θνηλσλίαο γηα κνλνγακία, απνθιεηζηηθφηεηα, αθνζίσζε θαη παληνηηλή δέζκεπζε. Τν παηδί πνπ ζα εξσηεπζεί, θαηά ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, ηνλ γνλέα ηνπ αληηζέηνπ θχινπ, ζα θαηαιήμεη ζε έλαλ θαηαλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ: λα απαιχλεη ηελ ήηηα ηεο κε νινθιεξσηηθήο απφθηεζεο ηνπ γνληνχ, ηαπηηδφκελν κε απηφλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Όκσο κεξηθά παηδηά ηειηθά ληθνχλ θαη απνζπνχλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηνπο

11 11 ζηνραζκνχο ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα. Η εμνκνίσζε κε ηνλ εηηεκέλν γνληφ είλαη ππνρψξεζε θαη ελδνηηζκφο. Σην κέιινλ ην αγφξη ή ην θνξίηζη απηφ ζα κπνξεί λα ζπλάπηεη εξσηηθέο ζρέζεηο, κφλν εάλ ππάξρεη αληαγσληζκφο, γηα λα μαλαβηψζεη ηνλ παηδηθφ ζξίακβν. Θα επηδηψθεη ηελ αδξελαιίλε ηνπ απαγνξεπκέλνπ, φπσο αλνκνιφγεηνο ήηαλ θαη ν πφζνο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ γνληφ. Ο κχζνο ηεο ξνκαληηθήο αγάπεο, ηεο ραξηζκέλεο σο ζετθφ θαη δίθαην φθιεκα, ην alter ego ηνπ θαζελφο, ε πιαησληθή ππφζρεζε, πνπ επαγγειίδεηαη κία αδειθή ςπρή, ε νπνία θαξηεξεί ππνκνλεηηθά, γηα λα παξαζχξεη ζε κία ζπκπαληηθή έλσζε, έρεη εδξαηψζεη ζηνλ πνιηηηζκφ καο ηε θελάθε πσο ε αξκνλία ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα απνηειεί δψξν θαη φρη θνπηαζηηθή θαη καθξνρξφληα πξνζπάζεηα. Η επηπρία θαη ε νινθιήξσζε δελ είλαη πνηέ απηνλφεηε ζπλήζσο θξχβεηαη ζηελ αηαιάληεπηε ζέιεζε, ζηηο βνπιήζεηο πνιιψλ αλζξψπσλ θαη φρη ζην δεεηηθφ βιέκκα κηαο γπλαίθαο, ζην ζαξσηηθφ κεηδίακα ελφο άλδξα ή ζηελ νπηνπία κηαο εξσηηθήο πνίεζεο, πνπ ζχληνκα ζα δηακειηζηεί απφ ην δηεθπεξαησηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαηαιείπνληαο ζπληξφθνπο εθζηαζηαζκέλνπο γηα ηελ απξφζκελε απψιεηα ηνπ κέιηηνο. Είλαη εμάιινπ θνηλφ κπζηηθφ πσο ηα ζεζπέζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άιινπ δελ είλαη παξά νη ειιείςεηο καο, πνπ γξήγνξα ζα απεθδπζνχλ ηε ζαγήλε θαη ζα απαηηήζνπλ εθθσθαληηθά θαη πην εξηζηηθά απφ πνηέ ηελ αδηαπξαγκάηεπηε πιήξσζή ηνπο. Όζα πξηλ ηε δέζκεπζε ελνπνηνχλ, ηα ίδηα αθξηβψο αξγφηεξα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη δηαθνξεχνπλ ην φλεηξν. Καη ηφηε ζα έξζεη θαη ε ζηηγκή, πνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν, πην επάισηνο απφ πνηέ, ζα αλαπιεξψζεη ην ρακέλν ρξφλν επελδχνληαο ζε θάπνην ηξίην πξφζσπν, πνπ ζα εκθαληζηεί σο εξσηηθφο κεζζίαο θαη ζα αλαηξέςεη ζε κία ζηηγκή ηε λελεκία θαη ηε γαιήλε. Τα εξσηηθά ηξίγσλα θαίλνληαη αθαηακάρεηα, επεηδή δελ νινθιεξψλνληαη πνηέ. Πξνζθαινχλ,αιιά δελ ελδίδνπλ, ζσπεχνπλ αιιά δελ ηηζαζεχνληαη. Σθεπσξνχλ κε ηηο αλαζθάιεηεο, θαξαδνθνχλ θξαδαίλνληαο ην αλεθπιήξσην θαη θαηαδηθάδνπλ ηνπο ηιάκνλεο ζπκκεηέρνληεο ζε απνδνρή ηνπ ειάρηζηνπ. Τν ηξίην πξφζσπν πάληα ζα ζηεξείηαη ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ, ην νπνίν ζα πνξεχεηαη αλάκεζα ζε δχν δηεθδηθεηέο: ην ζηαζεξφ θαη ην αδνθίκαζην, ην ηεθκεξησκέλν θαη ην ακθίβνιν. Κεληξνκφιεο θαη θπγφθεληξεο ελνξκήζεηο ζα θαηαδπλαζηεχνπλ ην ινγηζκφ, επηηείλνληαο ηελ πξνζκνλή γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλεχξεζεο. Η θαηαδίθε ηνπ αηειέζθνξνπ, ε αδπλακία ηεο πιήξνπο αθνζίσζεο, ηα ξαληεβνχ, πνπ δελ επνδψζεθαλ, νη φξθνη, πνπ δελ ηεξήζεθαλ, νη ππνρξεψζεηο πξνο ηηο δπν

12 12 παξάιιειεο ζρέζεηο, πνπ δηνγθψλνληαη, ε θνχξαζε θαη ην άγρνο ζα δηαθφςνπλ ην θαχιν θχθιν θαη ζα ζηήζνπλ ηελ αγρφλε ηνπ πξνκειεηεκέλνπ ηέινπο. Όινη νθείινπλ λα ζπγθαηαηεζνχλ ζηελ έιιεηςε. Δηθαηνινγίεο, ηερλάζκαηα, ππεθθπγέο,πξνζρήκαηα, εθινγηθεχζεηο θαη πξνβνιέο ζα επηζηξαηεπζνχλ, γηα λα θακνπθιάξνπλ ηελ αγσλία, ηελ ελνρή, ηνλ ίκεξν, ην ζξήλν θαη ην επαπεηινχκελν πέλζνο. Μεραληζκνί άκπλαο ζα πςψζνπλ ηείρε αζεκειίσηα, γηα λα ζπγθαιχςνπλ ηελ αδπλακία νξηζηηθήο απφθαζεο. Θλεζηγελείο απνθάζεηο γηα δηάιπζε ηεο παξάλνκεο ιαηξείαο ζα ιακβάλνληαη, γηα λα αλαηξεζνχλ ζην πξσηφγλσξν θαη αηειεχηεην ηξηθχκηζκα ηεο εξσηηθήο θιίλεο. Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία φινη ζα θιεζνχλ ζε αλαζηνραζκφ, αιιά ιίγνη ζα ελζηεξληζηνχλ ηελ ηξαρχηεηα ησλ αδέθαζησλ θξίζεσλ. Ο θαηλνκεληθά αζψνο ζα αλαξξσηεζεί ηη ηνλ απνκάθξπλε απφ ηνλ ζηαζηαζηή, γηα λα απνδεηρζεί εμίζνπ θηαίρηεο. Οη ζχηεο ζα απηνζρεδηάζνπλ, απνινγνχκελνη γηα ηε βεβήισζε ησλ εζηθψλ αξρψλ ηνπο θαη ζα επηθαιεζηνχλ δπλάκεηο άηεγθηεο, πνπ ηνπο εμαλάγθαζαλ ζηελ παξάδνζε ζηνλ δειεαζηηθφ βφξβνξν. Όινη φκσο γλσξίδνπλ φηη ην ηίκεκα ζα είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο θαη ηνπ παξνμπζκνχ. Τν ηξίην άηνκν εμαίθλεο νκνηάδεη κε παλάθεηα γηα φιεο ηηο νδχλεο ηνπ βίνπ, ν ζσηήξαο, πνπ δελ εκθαλίζηεθε ζηε ζσζηή ζηηγκή κέζα ζην ρξφλν, ε απνθάιπςε πνπ απνδφκεζε φινπο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο θιπδσληζκνχο. Μεηαηξέπεηαη ζηνλ απφ κεραλήο ζεφ, πνπ ζα άξεη κε ηελ θαηαλφεζή ηνπ ηηο πιεγέο ηφζσλ ςπρνινγηθψλ κεηαπηψζεσλ. Καη πνπ αλ ραζεί, θαλείο δελ ζα κπνξέζεη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ζαιπσξή ηεο ίαζεο, πνπ θνπβαιά, θαλείο δελ ζα κπνξέζεη λα επσκηζηεί ην άιγνο ηεο ζχγθξηζεο. Η θπγή ηνπ ζα πξνζθαιέζεη ηε κνίξα, πνπ ελδίδεη, ζα επαλαθέξεη ηε δνθεξή θαη κίδεξε πξαγκαηηθφηεηα. Θα μαλαληψζεη, άξαγε μαλά ηελ πεκπηνπζία ηνπ έξσηα. Θα γεπηεί απφ ηελ ακβξνζία ηεο εδνλήο, ζα επηηξέςεη άιινηε ζηνλ εαπηφ ηνπ λα θπξηεπηεί απφ ην δηνλπζηαθφ πλεχκα. Ελδφκπρα, άιισζηε, πνιινί παξαδέρνληαη πσο ε έιεπζε ηνπ ηξίηνπ έδξαζε, ζε ηειηθή αλάιπζε, εμηζνξξνπεηηθά ζηελ ππάξρνπζα ζρέζε, ζέηνληαο ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο. Η ππέξβαζε, επνκέλσο, ησλ νξίσλ θαη ησλ εζθακκέλσλ είλαη ηφζν απφιπηε, πνπ πεξίεξγεο ςπρνινγηθέο ζπκβάζεηο κνηάδνπλ κε θπζηνινγηθέο: Η ηξίηε δελ δειεχεη ηε λφκηκε ζχδπγν, αιιά νπνηαδήπνηε άιιε πξνζεγγίζεη ηνλ εξαζηή ηεο. Δελ κπνξεί εχθνια λα απαηηήζεη, γηαηί εθηφο ζπαλίσλ πεξηπηψζεσλ, ε πηζαλή λίθε ηεο θαη ε κειινληηθή θαηνρή ηνπ ζα απνγπκλψζεη ηε ζρέζε ηεο θαη ζα δηαηξαλψζεη ηε

13 13 ξερφηεηα. Εμάιινπ, πάληα ππνβφζθεη ε ππνςία πσο φια ζηξνβηιίδνληαη γχξσ απφ ηελ θαζαξή εξσηηθή επηζπκία θαη πσο ε ςεπδεπίγξαθε θνπιηνχξα αγάπεο ζθελνζεηήζεθε, γηα λα ζπγθαιχςεη ηα αδπζψπεηα έλζηηθηα, φπσο ηελ νξγή θαη ηελ αλφζεπηε ιίκπηλην. Τα εξσηηθά ηξίγσλα δελ είλαη αζπλήζεηο θαηαζηάζεηο. Απνθχεκα ηεο απνπληθηηθήο κνλνγακίαο θαη ησλ ζπιινγηθψλ απαγνξεχζεσλ, είλαη απνιχησο θπζηνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζε άιινπο πνιηηηζκνχο. Όκσο θαλείο δελ κπνξεί λα δξα πέξα απφ ηα φξηα, πνπ ζέηεη ε θνηλσλία θαη ην ππεξεγψ, αλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ζεξίζεη ζχειιεο. Η κνλαμηά ζην γάκν θαη ηε ζρέζε Έλα αθηέξσκα ζε όζεο γπλαίθεο επηιέγνπλ ζαλ λα κελ είλαη απηέο Επζηξάηηνο Παπάλεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Μέξνο Δεύηεξν Η θνηλσληθή απνδόκεζε ηεο νηθνγέλεηαο Υπάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο, πνπ δελ ζεζπίδνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, αιιά νχηε θαη απφ ηηο θνηλσλίεο. Έλαο απφ απηνχο νξίδεη πσο, εάλ ε παηδηθή ειηθία δελ είλαη αλέθειε, πνιχ δχζθνια ε επηπρία θαη ε ηζνξξνπία ζα δηαλζίζνπλ ην βίν θαηά ηελ ελήιηθε δσή. Αλ ε απηνεθηίκεζε δελ θεξδεζεί παξάιιεια κε ην ζεβαζκφ, ηελ απηνλνκία, ηε ζηνξγή θαη ηελ άδνιε αγάπε θαηά ηα πξψηα ρξφληα, εηο κάηελ αθφκα θαη ν πην επηηπρεκέλνο πνιίηεο ζα δηαζθαιίζεη ηελ εζσηεξηθή γαιήλε. Πάληνηε ε ραξά ζα ριεπάδεη απφ ηελ αληίπεξα φρζε θαη ην ζζέλνο ζα αλαισζεί ζε κία αθαηάπαπζηε πξνζπάζεηα λα απνδεηρζεί ε πξνζσπηθή αμία ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εζσηεξηθφ γνλέα, πνπ ζα θαηξνθπιαθηεί επηθξηηηθφο θαη βινζπξφο ζε θάζε γσληά ηεο ςπρήο. Τν απψηαην κέιεκα θάζε παηέξα θαη κεηέξαο είλαη ε επηπρία ηνπ παηδηνχ, φρη φπσο ηελ νξίδνπλ απηνί, αιιά φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δνθηκή θαη πιάλε ησλ επηινγψλ ηνπ. Οη γνλείο είλαη ην ζηήξηγκα ζε θάζε πηψζε θαη νη παζηραξείο πξνζθεθιεκέλνη ζε θάζε ζπκπφζην ζξηάκβνπ ηνπ ηέθλνπ ηνπο. Σθνπφο ηνπο λα κεηαδψζνπλ ηνλ αθξηβφ

14 14 πνιηηηζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη λα ην θαηαζηήζνπλ ελεξγφ θαη δπλακηθφ κέινο κηαο θνηλσλίαο, θαιιηεξγψληαο ζην έπαθξν ηηο δεμηφηεηεο, πνπ ηνπ δσξίζηεθαλ. Μα θπξίσο λα ηνπ παξνπζηάδνπλ φια ηα δεδνκέλα, ψζηε νη απνθάζεηο ηνπ λα βαζίδνληαη ζηε δηθή ηνπ αμηνινγηθή θξίζε θαη φρη ζηηο ζθνπηκφηεηεο ησλ κχζσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ. Εμάιινπ, ε παηδεία είλαη κία κφληκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη φρη κία άηεγθηε θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. Μεξηθνί απφ ηνπο κχζνπο, πνπ αλαηηηνιφγεηα δηαπεξλνχλ δηαγελεαθά ηελ θνηλσλία, ράλνπλ ηελ επθακςία ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη δελ εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο, γηα ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάζηεθαλ. Τν άηνκν είλαη πέξα θαη πάλσ απφ ζεζκνχο θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα, είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ν δηαρεηξηζηήο ησλ εμειίμεσλ θαη φρη ην απξφζσπν φξγαλν, πνπ πνιινί θνηλσληνιφγνη πηζηεχνπλ. Οπνηνζδήπνηε κεηαζρεκαηηζκφο ζην ζπιινγηθφ, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε κηθξή ζηηγκή, πνπ έθεξε ηελ αδηφξαηε αιιαγή ζηηο ζειήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξα δηαθπιαγκέλνπο κχζνπο είλαη απηφο ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, σο κία εθ ησλ νπθ άλεπ ζπλζήθε γηα ηελ πξνζσπηθή επηπρία. Απνθχεκα απηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εκκνλή ζε αμηψκαηα, φπσο ηα αθφινπζα: -Ο γάκνο είλαη ν πξννξηζκφο θάζε αλζξψπνπ. Μέζα απφ απηφλ επηηπγράλεηαη ε νινθιήξσζε θαη ε επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ -Ο γάκνο απνηειεί αληίδνην ζηε κνλαμηά. -Οη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο αμίδνπλ, αλ είλαη δηαρξνληθέο θαη απνθιεηζηηθέο -Ο πφζνο θαη ν ξνκαληηζκφο δηαξθνχλ, έζησ θαη κε ηερλάζκαηα, γηα πάληα, εθφζνλ ππάξρεη αιεζηλή αγάπε -Ο αθνζησκέλνο ζχληξνθνο θαηαλνεί θαη πξνβιέπεη θάζε αλάγθε ηνπ άιινπ. Σρεδφλ καληεχεη ηε ζθέςε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. -Η ζχγθξνπζε πξνμελεί αλεπαλφξζσηε δεκηά ζε κία ζρέζε -Όινη φζνη δελ απνθηνχλ παηδηά, ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θάπνηε ην κεηαληψλνπλ -Οη γνλείο πξέπεη λα ζπζηάδνπλ ηα πάληα γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ ηνπο. -Η επηπρία κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί απφ ην ζχληξνθν, εάλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ είλαη δηελεθή θαη εηιηθξηλή Οη πεπνηζήζεηο απηέο εκπνηίδνληαη κε κεγάιν νίζηξν ζηηο γπλαίθεο θαη ζηελ πξνζθηιή ηνπο ινγνηερλία. Εάλ αλαπαξαρζνύλ ππό ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, γίλνληαη όρη κνλάρα επηθίλδπλεο, αιιά θαη πξνπνκπνί θαηάζιηςεο. Σρεδόλ όιεο

15 15 κεηαζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή αθεξαηόηεηα θαη επζύλε ζε ηξίηα πξόζσπα, ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ είλαη αδύλαηνο. Η γπλαίθα επσκίδεηαη σο πξνζσπηθή ελνρή ηελ απνηπρία πξαγκάησζήο ηνπο θαη νδεγείηαη κε αθξίβεηα ζην ζπλαηζζεκαηηθό μεθιήξηζκα. Όκσο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε ίδηα ε θνηλσλία πνπ κε πεξηζζή ζέξκε δηαηξαλψλεη απηέο ηηο αξρέο, πξνεηνίκαζε ηελ αθχξσζή ηνπο. Ο κχζνο ηεο επηπρηζκέλεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά, γηα λα δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, λα εγγπάηαη ηε δηαηψληζε ηνπ ζεζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηα αδχλακα κέιε θαη θπξίσο ζηα παηδηά θαη ηηο άιινηε αλίζρπξεο θαη θαιφβνιεο κεηέξεο-ζπδχγνπο. Η παξνπζίαζε ελφο ζπλαηλεηηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ φια εμηδαληθεπκέλα, νη πάληεο είραλ δηαθξηηνχο ξφινπο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξννπηηθέο θαιιηεξγήζεθε απφ ηελ ηειεφξαζε, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ πνιηηεία, πνπ απνζηψπεζαλ ηα ζθνηεηλά ζεκεία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δπζηπρία, πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ θαηλνκεληθά ηέιεηεο ζπλζήθεο. Σηηο παξαδεηγκαηηθέο εθείλεο νηθνγέλεηεο πνηέ δελ παξνπζηάζηεθε, παξά κφλν σο ππνλννχκελν, ε αλεξγία, ε θηψρηα, ε έιιεηςε κνξθσηηθψλ επθαηξηψλ, ηα λαξθσηηθά, ε κεηαλάζηεπζε, ε κνηρεία, ν αιθννιηζκφο, ε ζρνιηθή απνηπρία, νη αδξαλείο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ην δηαδχγην, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, ε θνηλσληθή αληζφηεηα. Αθφκα θαη φηαλ 'έξρνληαλ ρξφληα δίζεθηα θαη κήλεο νξγηζκέλνη', ε νκφλνηα ηεο νηθνγέλεηαο παξέκελε άξξεθηε θαη αδηαπξαγκάηεπηε θαη ηειηθά ζσηήξηα γηα ηελ άξζε ησλ δεηλψλ. Οη ηειεζεαηέο πξνηηκνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο θαζεκεξηλέο επηθαλεηαθέο αζρνιίεο ηνπ αζηηθνχ απηνχ κνξθψκαηνο ζηελ αθίλδπλε παξαιιαγή ηνπ, ζπλαηλψληαο ππνζπλείδεηα ζηελ ππνθξηζία, εμαηηίαο ηεο πξνζδνθίαο ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη νη ίδηνη θάπνηε κία εμίζνπ φιβηα θακίιηα θαη δηαηεξψληαο ζηηο κλήκεο ηνπο ηηο κνξθέο ησλ γνληψλ ηνπο ζε ππεξθφζκηα θαη αγηνπνηεκέλε δηάζηαζε. Ξελφθεξηεο ακεξηθαληθέο ζεηξέο αγαπήζεθαλ γηαηί ππελζχκηδαλ ηελ ακέξηκλε αγξνηηθή δσή ζε απηνχο, πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ χπαηζξν, αλαδεηψληαο λέεο επθαηξίεο ζηελ πφιε. Η ίδηα απηή γεληά, ησλ παηέξσλ καο, αλφξζσζε κε ην κφρζν ηεο ηελ κεηαπνιεκηθή Ειιάδα, ρσξίο λα γλσξίζεη πνηέ πνιέκνπο θαη θαηαζηξνθέο, φπσο νη δηθνί ηνπο γνλείο, κεηαιακπάδεπζε ζηα ηέθλα ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο, εηζήγαγε, φκσο, άιινηε άζεια θαη άιινηε εθνχζηα ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ αξγφηεξα δηέιπζαλ ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ππνδνχισζαλ ηε ρψξα ζηνπο αξγπξακνηβνχο ηνπ ΔΝΤ. Σηε γεληά

16 16 απηή νθείινπκε ην ζεκεξηλφ επ δελ θαη ηηο ελνρέο ζε θάζε επηινγή καο. Αλ θάπνηνο αλαδεηά ηα ηζηνξηθά θαη εζνγξαθηθά δεδνκέλα, πνπ εξκελεχνπλ ηελ ησξηλή ζχγρπζε αμηψλ, ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, αιιά θαη ηνλ επδαηκνληζκφ, δελ πξέπεη λα ςάμεη ζε αξρεία αξηζηεξψλ θνκκάησλ, αιιά ζηηο πνιπαγαπεκέλεο ειιεληθέο ηαηλίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70. Η αληηπαξνρή, ην νπτζθπ πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ γιπθχ νίλν, ε πξνίθα πνπ ηφζεο ηζηνξίεο ελέπλεπζε, ην ξνθ πνπ ζπκπνξεχζεθε κε ην δεκνηηθφ, ηα ιατθά πνπ εηζήιαζαλ ζηα ζαιφληα, ην θπλήγη ηεο απνθαηάζηαζεο, νη γάκνη κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ παξά ηηο ιπζζαιέεο αληηδξάζεηο, ε θαζνιηθή απνδνρή ηνπ κίλη, νη απζηεξνί γνλείο, πνπ πάληνηε θάκπηνηαλ, αιιά θπξίσο ε ζενπνίεζε ηνπ έξσηα σο ηεο κφλεο δηθαηνινγίαο γηα έλα γάκν, φια πξνκελνχζαλ ηελ απνθαζήισζε ησλ εηδψισλ θαη ηελ απνκπζνπνίεζε ησλ πάλησλ ζηηο κέξεο καο. Σηε δηαθαηλφκελε θνηλσληθή αιιαγή ζπλεγφξεζε ε δεθαεηία ηνπ 80 κε ηελ παιιατθή απνδνρή παξαραξαγκέλσλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεσδψλ θαη θηελήο θαηεπζπλφκελεο ππνθνπιηνχξαο, πνπ εηζήγαγε ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηνλ εδνληζκφ σο πξσηαξρηθφ κέιεκα, ηνλ επηειηζκφ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ηνπο εξσηχινπο πξσζππνπξγνχο, ηε δηαθζνξά, ηε λνκηκνπνίεζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ην βφιεκα θαη ηελ απαμίσζε νηνπδήπνηε παξαδνζηαθνχ ζηνηρείνπ σο δεμηνχ, θαζηζηηθνχ θαη εμνβειηζηένπ. Η ζεκεξηλή γεληά, πνπ δηθαίσο αλ θαη ιαλζαζκέλα, αξλείηαη λα αζρνιεζεί κε ηηο πιάλεο εθείλσλ ησλ θαηξψλ, αθφκα αλαξξσηηέηαη ζηα ακθηζέαηξα θαη ζηα κπαξ γηαηί ην παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα είλαη βξηζηά θαη γηαηί ην ςσκί, παηδεία, ειεπζεξία μεπνπιήζεθε κηζνηηκήο ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξκάξθεη ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο αλεληηκφηεηαο. Καη ηαπηφρξνλα δελ θαηαλνεί γηαηί ην ζεμ πξέπεη λα κπεξδεχεηαη κε ηνλ έξσηα, γηαηί ηνλ κπακπά ηνλ έβιεπε θάζε δεχηεξν ζαββαηνθχξηαθν θαη γηα πνην ιφγν νη δηθέο ηεο κλήκεο απφ ηελ νηθνγέλεηα δελ είλαη ελδεδπκέλεο κε ζαιπσξή. Δπζηπρώο, ε κεηαπνιίηεπζε θαη ηα ηδαληθά ηεο απνηεινύλ πιένλ ηνλ πνιηηηζηηθό θαη ζεζκηθό κεζαίσλα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ζηνλ νπνίν ρξσζηάκε ηε κηδέξηα θαη ηελ θαηάζιηςε ηνπ παξόληνο. Η γπλαηθεία κνλαμηά Επζηξάηηνο Παπάλεο, Επίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Χπρνιφγνο Τα θνηλσληθά δίθηπα, νη δηαζπλδέζεηο δειαδή κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο,

17 17 έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο γπλαίθεο, επεηδή δηαζθαιίδνπλ εθηφλσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ξνή ηεο πιεξνθνξίαο θαη ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ. Σπλήζσο δηαθξίλνληαη ζε δίθηπα δεζκψλ, κε ζπγγεληθά θαη θηιηθά πξφζσπα θαη δηαζχλδεζεο, κε άηνκα!πνπ δελ έρνπλ ην ίδην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. Σε απηά κπνξνχλ πιένλ λα πξνζηεζνχλ ηα ζπκβνιηθά, νη δηαδηθηπαθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη γλσξηκίεο, πνπ έρνπλ απνβάιιεη ηελ γεσγξαθηθή εγγχηεηα σο αλαγθαηφηεηα. Η κνλαμηά είλαη κία ςπρηθή θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζε επηθπιαθή ηνλ εαπηφ, φηαλ έρεη απνθνπεί απφ ηνπο δεζκνχο, πνπ ηνλ ελψλνπλ κε ηελ θνηλσλία. Ταπηφρξνλα είλαη έλα ζεκάδη πσο νη κέρξη ηψξα ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ νπζηαζηηθφ αληίηηκν θαη δελ κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ, ψζηε λα παξάγνπλ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία, απνδνρή θαη επεμία. Η κνλαμηά είλαη κία πξνεηδνπνίεζε πσο κία γπλαίθα έρεη αλάγθε απφ αιιαγή, πσο δηέξρεηαη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, φηη ρξεηάδεηαη λέεο εκπεηξίεο, φηη δελ γλσξίδεη αθξηβψο πνηεο είλαη νη επηζπκίεο ηεο θαη πσο νη ππάξρνπζεο έρνπλ απσιέζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ειθπζηηθφηεηα. Σε κεγαιχηεξε έληαζε είλαη θαθφο νησλφο γηα ηελ επεξρφκελε θαηάζιηςε, ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε, ην λεπξσζηθφ άγρνο θαη ηα θαξδηαθά επεηζφδηα (έξεπλεο δείρλνπλ φηη ν θίλδπλνο θηάλεη εηδηθά ζηηο γπλαίθεο ην 80%, φηη απμάλεηαη ε αξηεξηαθή πίεζε, απνδπλακψλεηαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη εληείλνληαη νη δηαηαξαρέο χπλνπ). Η κνλαμηά κπνξεί λα πξνέιζεη απφ νπνηνδήπνηε πέλζνο ή απψιεηα πξαγκαηηθή ή θαληαζηαθή. Η κνλαμηά ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλσληθή, φηαλ ζπλεπάγεηαη ηελ απνμέλσζε απφ ηνπο θίινπο, ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Είλαη ζπρλφηεξε ζε γπλαίθεο, πνπ πξνζπαζψληαο λα αλαδείμνπλ κία δπλακηθή πξνζσπηθφηεηα, ζπζηάδνπλ ηα πάληα ζην βσκφ ηεο θαξηέξαο θαη ζε εθείλεο, πνπ αθνζησκέλεο ζην γάκν, ζηα παηδηά θαη ζηηο ζπκβάζεηο, ιεζκφλεζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απνθνπνχλ απφ ηηο εμειίμεηο. Αιιά θπξίσο πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ λα θαηαλνήζνπλ κία εμειηζζφκελε γπλαηθεία ςπρνζχλζεζε, πνπ εθιηπαξεί κε ρίιηα θξππηνγξαθεκέλα ή θαλεξά κελχκαηα γηα επηθνηλσλία θαη εγγχηεηα. Οη φκνξθεο γπλαίθεο έρνπλ πνιιαπιάζην θίλδπλν έθζεζεο ζε απηφ ην βαζαληζηηθφ βίσκα. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε γπλαίθα γίλεηαη ηδηάηηεξα επάισηε ζε άλδξεο-ζσηήξεο ή ζε κεηαηρκηαθέο θαηαζηάζεηο, πνπ δχζθνια κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. Τελ πξφζθαηξε αλάηαζε δηαδέρεηαη ε ζιίςε, επεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη βεβηαζκέλεο

18 18 απνθάζεηο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην θφζηνο, θαπειεχνληαη ηελ αδπλακία, ζθεηεξίδνληαη ηελ θξαπγή αγσλίαο θαη πξνμελνχλ ζπλαηζζεκαηηθφ φιεζξν. Εάλ ην ππεξεγψ θαη ε αλαηξνθή κεηαηξέςνπλ ηελ εδνλή ζε ελνρέο θαη ε γπλαίθα είλαη αζπλεζηζηε ζε ππεξβαηηθά άικαηα, ε πιεκκειήο θαη αζηφραζηε επεμεξγαζία ηνπο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε κνλαμηά θαη αίζζεκα θελνχ. Η κνλαμηά είλαη ζξίακβνο ηνπ αηνκηζκνχ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ζην νκαδηθφ πλεχκα. Η ππαξμηαθή κνλαμηά ζρεηίδεηαη κε ηελ θαθή ζρέζε κε ηνλ εαπηφ: είηε εμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ζπλερνχο ελαζρφιεζεο κε αλνχζηα ηδαληθά, φπσο ν επδαηκνληζκφο, ν θαηαλαισηηζκφο, ν εδνληζκφο, ε θνζκηθή ειαθξφηεηα θαη εμαηηίαο ηεο αξγνπνξεκέλεο δηαπίζησζεο πσο φζα εγγπψληαη ηελ ςπρηθή γαιήλε θαη επθνξία ζπάληα εθπνξεχνληαη απφ ηελ χιε. Η θνζκνζεσξία θαη ε αληίδξαζε ζηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, εάλ δελ εκθνξνχληαη απφ ειπίδα, ζάξξνο θαη θαξηεξία, αιιά πεξηνξίδνληαη ζε κεδεληζηηθέο αληηιήςεηο, νδεγνχλ κε αθξίβεηα ζηνλ καξαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή αλαιγεζία. Πνιιέο γπλαίθεο επηρεηξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε κνλαμηά κε ηε κνλαμηά, πέθηνληαο ζε έλα θαχιν θχθιν απηναπνκφλσζεο θαη κεκςηκνηξίαο, απφ ηνλ νπνίν βγαίλνπλ άιινηε ληθήηξηεο θαη άιινηε ιεειαηεκέλεο. Η ςπρηθή απηή έληαζε αληηκεησπίδεηαη επθνιφηεξα πξνηνχ δηεηζδχζεη ζηα κχρηα ηεο χπαξμεο θαη πξνθαιέζεη ζήςε ζε θάζε έθθαλζε ηεο δσήο. Φαίλεηαη πσο ε άζθεζε, ε απνρή απφ ην αιθνφι θαη ην θάπληζκα, ε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαηξνθήο δξνπλ επεξγεηηθά. Απηφ φκσο, πνπ νρπξψλεη απνηειεζκαηηθφηεξα είλαη ε πξνζήισζε ζηε δηαξθή θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ, ε αλάιεςε θνηλσληθήο δξάζεο, ν εζεινληηζκφο θαη θπξίσο ε επηθνηλσλία κε άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ήδε ππάξρνληα θχθιν, αιιά είλαη θνξείο εξεζηζκάησλ θαη πλεπκαηηθψλ επθαηξηψλ πξσηφγλσξσλ. Οη ζρέζεηο έρνπλ έλα θξίζηκν ζεκείν, πέξα απφ ην νπνίν εκθσιεχεη κφλν ε παξαθκή θαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο. Η γπλαίθα, πνπ επηζπκεί λα απνθχγεη ηε ζπκαηνπνίεζε θαη λα εμαιείςεη ηε βινζπξή απεηιή ηεο θαηάζιηςεο νθείιεη λα μεθηλήζεη ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα απφ ηνλ εμνβειηζκφ φισλ ησλ λνζεξψλ θαη θίβδεισλ ζρέζεσλ απφ ηε δσή ηεο. Γηαηί ε κνλαμηά δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνζφηεηα ησλ δεζκψλ, αιιά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο.

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

"Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν

Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν "Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν ζηελ εμειημε ηεο ηζηνξηαο ηνπ αλζξωπνπ [...] Γηα ην νλεηξν ερεη γξαθηεη, γηα πξσηε θνξα

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ Όια ηα πιηθά ζώκαηα απνηεινύληαη από άηνκα. Κάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα, γύξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ

ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΕΡΧΣΗΕΙ- ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΤΗ ΣΕΡΕΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ Πώς δημιοσργείηαι η αημοζθαιρική ρύπανζη από ηη καύζη ζηερεών κασζίμων; Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου

Η Πανελλήνια Ένωζη Μεηαθραζηών (ΠΕΜ) ζηο ψηθιδωηό ηου ελληνικού. μεηαθραζηικού χώρου Παξνπζίαζε ηεο ΠΔΜ ζηελ Ζκεξίδα Γέθςπα μεηαξύ πολιηιζμών: ηο επάγγελμα ηος μεηαθπαζηή, ε νπνία δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 17.10.12 κε πξσηνβνπιία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο.

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. ΠΟΝΤΙΚΙ 3)CAMERA MOUSE Εικόνα 1 Λογισμικό Camera mouse Σε πνηνύο απεπζύλεηε Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Τη επηηπγράλεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε

Νδεγόο πξνώζεζεο ζηελ απαζρόιεζε Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Kηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ

1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ 1. Φαηξεηηζκφο απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο Αγαπεηνί ππνςήθηνη ζπλεξγάηεο, Ξεθηλψληαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεηε γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα θαηαζηήκαηά καο. Μέζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο.

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο. ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 6 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ 3 ν ΑΝΣΑΜΧΜΑ Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η αλώλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΟΛΙΒ ΜΗΝΣΙΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΔΚΓΟΔΧΝ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «OLIVE MEDIA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα