W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ"

Transcript

1 W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ

2 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ αθαηξέζεηε πξώηα όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Αθήζηε ηε ζπζθεπή ζε όξζηα ζέζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο πξνηνύ ηε ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί ην ιάδη ηνπ ζπκπηεζηή, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή κεηαθέξζεθε ζε νξηδόληηα ζέζε. Απηό ην ςπγείν/θαηαςύθηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, δειαδή ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ. Γηα λα επηηύρεηε ηε βέιηηζηε απόδνζε θαη ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζαο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά απηέο ηηο νδεγίεο. Καηά ηελ παξάδνζε, ειέγμηε όηη ην πξντόλ δελ έρεη ππνζηεί δεκηέο θαη όηη όια ηα κέξε θαη ηα παξειθόκελά ηνπ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε ζην θηο ξεύκαηνο. Γελ ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κπαιαληέδεο ή πνιύκπξηδα. Αλ δελ ηεξήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο ελδέρεηαη λα αθπξσζεί ην δηθαίσκά ζαο γηα δσξεάλ ζπληήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Μελ επηηξέπεηε λα ππάξρνπλ εκπόδηα ζηα αλνίγκαηα εμαεξηζκνύ. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Με ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο ζπζθεπέο ή άιια κέζα γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο από απηά πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Μελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην θύθισκα ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Με ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κέζα ζηα ηκήκαηα απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ηεο ζπζθεπήο, εθηόο αλ είλαη ηύπνπ πνπ ζπληζηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. πληζηάηαη λα θπιάμεηε απηέο ηηο νδεγίεο ζε αζθαιέο ζεκείν γηα εύθνιε αλαθνξά. ΑΠΟΓΟΗ Φςγείο/Καηατύκηηρ αςηόμαηηρ απότςξηρ W71297CAP/S71298CAP Κιάζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο A + Καηαλάισζε ελέξγεηαο θηινβαηώξεο/έηνο 267 Καζαξόο απνζεθεπηηθόο ρώξνο - πνζόηεηα 209 θξέζθσλ ηξνθίκσλ ζε ιίηξα Καζαξόο απνζεθεπηηθόο ρώξνο - πνζόηεηα 86 θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ζε ιίηξα πλνιηθή πνζόηεηα απνζήθεπζεο ζε ιίηξα 295 Γηαβάζκηζε δηακεξίζκαηνο θαηάςπμεο 4 αζηέξσλ Χξόλνο δηαηήξεζεο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο 600 ιεπηά Ιθαλόηεηα θαηάςπμεο θξέζθσλ ηξνθίκσλ θηιά/24 4 ώξεο. Κιηκαηηθή θιάζε N/ST ηάζκε ζνξύβνπ ιεηηνπξγίαο db(a) 42

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΔΥΔΙ Η ΑΦΑΛΔΙΑ/ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 2. ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 3. ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 4. ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΦΤΓΔΙΟ/ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ Α 5. ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΣΗ ΠΟΡΣΑ 6. ΤΝΙΣΧΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΣΟ ΦΤΓΔΙΟ/ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ 7. ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 9. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 10. ΚΑΣΑΦΤΞΗ ΦΡΔΚΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 11. ΠΑΓΑΚΙΑ 12. ΑΠΟΦΤΞΗ 13. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 14. ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 15. ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ 16. ΤΜΒΟΤΛΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 17. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ

4 ΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Πξηλ ζπλδέζεηε ην θηο ζηελ πξίδα βεβαησζείηε όηη ε ηάζε θαη ε ζπρλόηεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηλαθίδα νλνκαζηηθώλ ηηκώλ κέζα ζηε ζπζθεπή ζπκθσλνύλ κε ηηο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ζαο. Η πηλαθίδα νλνκαηηθώλ ηηκώλ βξίζθεηαη κέζα ζην ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ ςπγείνπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, εθεί όπνπ βξίζθεηαη ην ζπξηάξη γηα ηα ιαραληθά. πληζηάηαη ε ζπζθεπή λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν παξνρήο ξεύκαηνο κέζσ θαηάιιειεο πξίδαο κε δηαθόπηε θαη αζθάιεηα, ε νπνία είλαη ζε εύθνια πξνζβάζηκε ζέζε. Αλ ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο ηεο ζπζθεπήο ππνζηεί δεκηά ή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη από εηδηθό θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο πνπ πξέπεη λα αγνξάζεηε από έλαλ εμεηδηθεπκέλν αληηπξόζσπν ηερληθήο εμππεξέηεζεο. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! Η ΤΚΔΤΗ ΑΤΣΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΧΜΔΝΗ ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 1. Η ζπζθεπή πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κόλν ζε όξζηα ζέζε. Η παξερόκελε ζπζθεπαζία πξέπεη λα παξακέλεη άζηθηε θαηά ηε κεηαθνξά. 2. Αλ ρξεηαζηεί ε ζπζθεπή λα κεηαθεξζεί νξηδόληηα γηα θάπνην δηάζηεκα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κόλν ζηε δεμηά πιεπξά ηεο, όηαλ ηελ θνηηάδεηε από εκπξόο. Μόιηο ηελ επαλαθέξεηε ζε όξζηα ζέζε, δελ πξέπεη λα ηελ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ώξεο ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί ην ζύζηεκα. 3. Αλ δελ ηεξήζεηε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί δεκηά ζηε ζπζθεπή, γηα ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζα θέξεη θακία επζύλε. 4. Η ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλε από ηε βξνρή, ηελ πγξαζία θαη άιιεο αηκνζθαηξηθέο επηξξνέο. 5. Όηαλ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή, θξνληίζηε λα κελ πξνθαιέζεηε δεκηέο ζην δάπεδν, ηηο ζσιελώζεηο, ηηο ηαπεηζαξίεο ηνίρνπ θ.ιπ. Με κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή ηξαβώληάο ηελ από ηελ πόξηα ή ηε ιαβή. 6. Αδεηάζηε ην λεξό από ηνλ δίζθν απνζηξάγγηζεο πξηλ κεηαθηλήζεηε ηε ζπζθεπή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ηηο ελόηεηεο "Απόςπμε" θαη "Καζάξηζκα θαη θξνληίδα". 7. Βεβαησζείηε όηη ν ζσιήλαο απνζηξάγγηζεο λεξνύ ζην πίζσ κέξνο ηνπ πξντόληνο είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλνο ζην πιαζηηθό δνρείν εμάηκηζεο ζην επάλσ κέξνο ηνπ ζπκπηεζηή, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεηε λα ρπζνύλ λεξά ζην δάπεδν. εκαληηθό! Καηά ην θαζάξηζκα ή ηε κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο, θξνληίζηε λα κελ αγγίδεηε ηα κεηαιιηθά ζύξκαηα ζην θάησ κέξνο ηνπ ζπκππθλσηή ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο, δηόηη ελδέρεηαη λα ηξαπκαηίζεηε ηα δάρηπια ή ηα ρέξηα ζαο.. Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο δελ έρεη πηαζηεί θάησ από ηε ζπζθεπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη κεηά από απηήλ, δηόηη ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί δεκηά ζην θαιώδην.

5 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 1. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε ειεθηξηθέο θνπδίλεο, θαινξηθέξ ή θάησ από άκεζν ειηαθό θσο, δηόηη ε ζπζθεπή ζα ιεηηνπξγεί πην εληαηηθά. Αλ ηνπνζεηήζεηε ηε ζπζθεπή δίπια ζε πεγή ζέξκαλζεο ή ςύμεο, δηαηεξήζηε ηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο πιεπξηθέο απνζηάζεηο: Από ειεθηξηθέο θνπδίλεο (50 ρηι.) Από θαινξηθέξ (300 ρηι.) Από ςπγεία ή ςπγεία ρσξίο θαηαςύθηε (25 ρηι.) 4. Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γύξσ από ηε ζπζθεπή ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα. Η απόζηαζε από ηνλ ηνίρν έσο ηνλ ζπκππθλσηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. 5. Σν ςπγείν/θαηαςύθηεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε νκαιή επηθάλεηα. Σα δύν κπξνζηηλά πόδηα κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ αλ ρξεηάδεηαη. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ην πξντόλ είλαη ζε ζηαζεξή επαθή κε ην δάπεδν, ελώ ε ζπζθεπή είλαη ζε όξζηα ζέζε, ξπζκίζηε ηα δύν κπξνζηηλά πόδηα ζηξίβνληάο ηα δεμηόζηξνθα ή αξηζηεξόζηξνθα. Με ηε ζσζηή ξύζκηζε ησλ πνδηώλ ζα απνθύγεηε ηνλ ππεξβνιηθό ζόξπβν θαη ηνπο θξαδαζκνύο. 6. Γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηε ζπζθεπή γηα ρξήζε, δείηε ηελ ελόηεηα θαζαξηζκνύ θαη θξνληίδαο. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! Με ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο αλ δελ έρεηε αθαηξέζεη πξώηα όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεκαρίσλ πνιπζηπξελίνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα αλάκεζα ζην κνηέξ ηνπ ζπκπηεζηή θαη ζηελ θακπίλα (δείηε ηα δηαγξάκκαηα). ηα κνληέια κε απηόκαηε απόςπμε, κελ αθαηξείηε ηνλ πιαζηηθό δίζθν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο επάλσ από ην κνηέξ ηνπ ζπκπηεζηή.

6 ΓΝΧΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΦΤΓΔΙΟ/ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ Α Ράθηα θακπίλαο 2- Κάιπκκα ζπξηαξηνύ ιαραληθώλ 3- πξηάξη ιαραληθώλ 4- πξηάξηα απνζήθεπζεο θαηεςπγκέλσλ 5- Ρπζκηδόκελν πόδη 6- Ράθηα πόξηαο 7- Θήθε απγώλ 8- Θήθε κπνπθαιηώλ 9- Αλεκηζηήξαο ςπγείνπ 10- Κνπκπί ζεξκνζηάηε θαη θσο εζσηεξηθνύ

7 ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΣΧΝ ΠΟΡΣΧΝ (Ίζσο ρξεηαζηείηε βνήζεηα από θάπνην άιιν άηνκν.) 1- Απνζπλδέζηε ην θηο ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. 2- Αθαηξέζηε όια ηα αληηθείκελα θαη ηξόθηκα κέζα από ηε ζπζθεπή θαη ηηο ζήθεο ηεο πόξηαο. 3- Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο θαη αθαηξέζηε ην κεζαίν κεληεζέ ελώ θξαηάηε ηηο πόξηεο. (1) 4- Αθαηξέζηε ηελ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο από ηνλ επάλσ κεληεζέ. (2) 5- Αθαηξέζηε ηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο. (3) 6- Αθαηξέζηε ηα πιαζηηθά θαιύκκαηα από ην επάλσ πιαίζην. (4) 7- Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο ηνπ επάλσ κεληεζέ θαη αθαηξέζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ. (5) 8- Ξαλαηνπνζεηήζηε ηηο ηάπεο ζηελ αληίζεηε πιεπξά. (6) 9- Γείξεηε ειαθξά ηε ζπζθεπή πξνο ηα πίζσ. (7) (Ίζσο ρξεηαζηείηε βνήζεηα από θάπνην άιιν άηνκν.) 10- Αθαηξέζηε ηε βίδα εμηζνξξόπεζεο. (8) 11- Αθαηξέζηε ηνλ θάησ κεληεζέ. (9) 12- Αθαηξέζηε ην πιαζηηθό θάιπκκα θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην πιαζηηθό ζαθνπιάθη, ζηελ άιιε πιεπξά. (10) 13- Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ην έδξαλν ηνπ κεζαίνπ κεληεζέ από ηελ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο. (11) 14- Βηδώζηε θαη ζηαζεξνπνηήζηε ην λέν έδξαλν ηνπ κεζαίνπ κεληεζέ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην πιαζηηθό ζαθνπιάθη, ζηελ άιιε πιεπξά. (12) 15- Σνπνζεηήζηε ην έδξαλν ηνπ κεληεζέ θαη ην ζηνπ ζηε ζέζε ηνπο, ζηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο. (13) 16- Ξεβηδώζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζηε λέα ζέζε ην έδξαλν ηνπ θάησ κεληεζέ. (14) 17- Δπαλαζπλαξκνινγήζηε ηνλ θάησ κεληεζέ ζηελ αληίζεηε πιεπξά (15). 18- Δπαλαηνπνζεηήζηε ηε βίδα εμηζνξξόπεζεο. (16) 19- Πεξηζηξέςηε ηνλ επάλσ κεληεζέ θαηά 180. Ξεβηδώζηε ηελ αθίδα ηνπ κεληεζέ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηελ άιιε πιεπξά.(17) 20- Σνπνζεηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ θαη ζθίμηε ηηο βίδεο. (18) 21- Σνπνζεηήζηε ην πιαζηηθό θάιπκκα ζην εκπξόο επάλσ πιαίζην. (19) 22- Σνπνζεηήζηε ηελ πόξηα θαηάςπμεο ζηνλ θάησ κεληεζέ θαη πξνζαξηήζηε ηελ ζηελ θακπίλα. (20) 23- Δληνπίζηε ην κεζαίν κεληεζέ ζηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο (21) θαη ηνπνζεηήζηε ηελ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο πξνζεθηηθά αλάκεζα ζηνλ επάλσ θαη ηνλ κεζαίν κεληεζέ. (22) 24- Σνπνζεηήζηε ηνλ κεζαίν κεληεζέ. Πξνζαξκόζηε ηηο πόξηεο θαη ζθίμηε ηηο βίδεο. (23) 25- εθώζηε κε πξνζνρή ηε ζπζθεπή (ίζσο ρξεηαζηείηε βνήζεηα από θάπνην άιιν άηνκν) θαη ξπζκίζηε ηα κπξνζηηλά πόδηα. 26- Σνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηνπο όια ηα αληηθείκελα θαη ηηο ζήθεο. 27- Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ην ζύζηεκα πξνηνύ ην ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία. 28- Μόιηο ε ζπζθεπή θηάζεη ζηηο ζσζηέο ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο, ηνπνζεηήζηε όια ηα ηξόθηκα ζηε ζέζε ηνπο.

8 ΤΝΙΣΧΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΣΟ ΦΤΓΔΙΟ/ΚΑΣΑΦΤΚΣΗ Παξαδείγκαηα δηεπζέηεζεο (δείηε ην δηάγξακκα) 1. Μαγεηξεκέλα, θξύα θαγεηά, γαιαθηνκηθά, θνλζέξβεο. 2. Κξέαο, ινπθάληθα, αιιαληηθά 3. Φξνύηα, ιαραληθά, ζαιάηεο. Φξάνπιεο, θεξάζηα, ξνδάθηλα, ζηαθύιηα, δακάζθελα 4. Φηηάμηε θαη απνζεθεύζηε παγάθηα. 5. Καηεςπγκέλα ηξόθηκα. 6. Βνύηπξν, ηπξί, απγά, κηθξά κπνπθάιηα, θνλζέξβεο, ζσιελάξηα. 7. Βνύηπξν, ηπξί, κηθξά κπνπθάιηα, θνλζέξβεο, ζσιελάξηα. 8. Μεγάια κπνπθάιηα, αλαςπθηηθά. Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαη ηε ζσζηή πγηεηλή απνζήθεπζεο, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο. 1. πξηάξη ιαραληθώλ Δίλαη έλα εηδηθό ζπξηάξη πνπ δηαηεξεί θξέζθα ηα εππαζή ηξόθηκα. Γηα παξάδεηγκα: θξάνπιεο, θεξάζηα, ξνδάθηλα, ζηαθύιηα, δακάζθελα, θ.ιπ. 2. Σν δηακέξηζκα ζπληήξεζεο πξννξίδεηαη γηα ηε βξαρπρξόληα απνζήθεπζε θξέζθσλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 3. Σν δηακέξηζκα θαηάςπμεο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θαηάςπμε θαη απνζήθεπζε πξνθαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη νδεγίεο απνζήθεπζεο πνπ αλαθέξνληαη επάλσ ζηε ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ηεξνύληαη. 4. Σα καγεηξεκέλα θαγεηά πξέπεη λα απνζεθεύνληαη κέζα ζε αεξνζηεγή δνρεία. 5. Σα θξέζθα πξντόληα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη ζην ξάθη. Σα θξέζθα θξνύηα θαη ιαραληθά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ζπξηάξη ιαραληθώλ. 6. Σα κπνπθάιηα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζήθεο ηεο πόξηαο. 7. Γηα λα απνζεθεύζεηε σκό θξέαο, ηπιίμηε ην πξώηα ζε πεξηηύιηγκα πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνπνζεηήζηε ην ζην πην θάησ ξάθη. Μελ ην αθήζεηε λα έξζεη ζε επαθή κε καγεηξεκέλν θαγεηό γηα λα κε κπξίζεη. Γηα αζθάιεηα, ην σκό θξέαο πξέπεη λα απνζεθεύεηαη γηα δύν έσο ηξεηο εκέξεο. 8. Απνζεθεύζηε ηα ηξόθηκα ζπζθεπαζκέλα, ηπιηγκέλα ή θαιπκκέλα. Αθήζηε ηα δεζηά ηξόθηκα θαη πνηά λα θξπώζνπλ πξηλ ηα βάιεηε ζην ςπγείν. Μελ απνζεθεύεηε εθξεθηηθέο νπζίεο. Σα νηλνπλεπκαηώδε πνηά κε πνιινύο βαζκνύο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε όξζηα ζέζε ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία. Σν ππόινηπν πεξηερόκελν θνλζέξβαο δελ πξέπεη λα απνζεθεύεηαη κέζα ζηελ θνλζέξβα. 9. Σα αεξηνύρα πνηά δελ πξέπεη λα θαηαςύρνληαη θαη ηα πξντόληα όπσο ηα παγσηά δελ πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη θαηεςπγκέλα. 10. Οξηζκέλα θξνύηα θαη ιαραληθά παζαίλνπλ δεκηά αλ δηαηεξεζνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο θνληά ζηνπο 0 C. Γηα ην ιόγν απηό, βάδεηε ηνπο αλαλάδεο, ηα πεπόληα, ηα αγγνύξηα, ηηο ηνκάηεο θαη ηα παξόκνηα πξντόληα ζε ζαθνύιεο πνιπαηζπιελίνπ. 11. Σνπνζεηήζηε ην θξύν καγεηξεκέλν θαγεηό θαη ηα παξόκνηα θνληά ζην εζσηεξηθό πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ όπνπ βξίζθεηαη ην ηνίρσκα πνπ ςύρεηαη. 12. Σα ξάθηα, ηα ζηεξίγκαηα, ηα ζπξηάξηα, ηα θαπάθηα θαη ηα ζηεξίγκαηα κπνπθαιηώλ είλαη όια αθαηξνύκελα. 13. Μελ αθήλεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα λα μεπαγώζνπλ. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο μεπαγώκαηνο ησλ ηξνθίκσλ είλαη λα ηα βάιεηε ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα μεπαγώζνπλ αξγά. Βεβαησζείηε όηη ηα ηξόθηκα πνπ μεπαγώλνπλ δελ ζηάδνπλ επάλσ ζε άιια ηξόθηκα.

9 14. Γηα ιόγνπο πγηεηλήο, θαιό είλαη λα ζπζθεπάδεηε πάληα ηα ηξόθηκα κε έλα θαηάιιειν πιηθό ζπζθεπαζίαο πξνηνύ ηα απνζεθεύζεηε ζην ςπγείν ώζηε λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο. ΡΤΘΜΙΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ Οη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο ξπζκίδνληαη από ην θνπκπί ζεξκνζηάηε θαη κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κεηαμύ ηνπ 1 θαη ηνπ 7 (ε ζέζε κε ηε κεγαιύηεξε ςύμε). Η κέζε ζεξκνθξαζία κέζα ζην ςπγείν ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ +5 C. Ρπζκίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε γηα λα επηηύρεηε ηε ζεξκνθξαζία πνπ ζέιεηε. Οξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ςπγείνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ρακειόηεξε ή πςειόηεξε ζεξκνθξαζία (όπσο ην ζπξηάξη ιαραληθώλ θαη ην επάλσ κέξνο ηεο θακπίλαο), θάηη πνπ είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό. πληζηάηαη λα ειέγρεηε πεξηνδηθά ηε ζεξκνθξαζία κε έλα ζεξκόκεηξν γηα λα βεβαησζείηε όηη ε θακπίλα δηαηεξεί απηήλ ηε ζεξκνθξαζία. Σν ζπρλό άλνηγκα ηεο πόξηαο πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, άξα θαιό είλαη λα θιείλεηε ηελ πόξηα όζν πην ζύληνκα γίλεηαη. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Σελικόρ έλεγσορ Πξηλ μεθηλήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ειέγμηε όηη: 1. Σα πόδηα έρνπλ ξπζκηζηεί γηα ηέιεηα εμηζνξξόπεζε. 2. Σν εζσηεξηθό είλαη ζηεγλό θαη ν αέξαο θπθινθνξεί ειεύζεξα ζην πίζσ κέξνο. 3. Σν εζσηεξηθό είλαη θαζαξό, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ελόηεηαο "Καζάξηζκα θαη θξνληίδα". 4. Σν θηο έρεη ζπλδεζεί ζηελ πξίδα θαη ππάξρεη ηξνθνδνζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Όηαλ ε πόξηα είλαη αλνηρηή, ην θσο ηνπ εζσηεξηθνύ αλάβεη. ημειώζηε επίζηρ όηι: 5. Θα αθνύζεηε έλαλ ζόξπβν κόιηο μεθηλήζεη ν ζπκπηεζηήο. Σν πγξό θαη ηα αέξηα πνπ βξίζθνληαη ζθξαγηζκέλα κέζα ζην ζύζηεκα ςύμεο ελδέρεηαη επίζεο λα θάλνπλ ιίγν ζόξπβν, είηε ιεηηνπξγεί ν ζπκπηεζηήο είηε όρη. Απηό είλαη απνιύησο θπζηνινγηθό. 1. Έλαο ειαθξόο θπκαηηζκόο ζην επάλσ κέξνο ηεο θακπίλαο είλαη απνιύησο θπζηνινγηθόο εμαηηίαο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο πνπ αθνινπζείηαη δελ πξόθεηηαη γηα ειάηησκα. 2. πληζηάηαη λα ηνπνζεηείηε ην θνπκπί ζεξκνζηάηε ζηε κεζαία ζέζε θαη λα παξαθνινπζείηε αλ ε ζπζθεπή δηαηεξεί ηηο επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο (δείηε ηελ ελόηεηα "Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο"). 3. Με βάδεηε ηξόθηκα ζην ςπγείν ακέζσο κόιηο ην ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία. Πεξηκέλεηε κέρξη λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο. πληζηάηαη λα ειέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία κε ζεξκόκεηξν αθξηβείαο (δείηε ηελ ελόηεηα "Έιεγρνο θαη ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο"). ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ Η θαηάςπμή ζαο είλαη θαηάιιειε γηα ηε καθξνρξόληα απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα λα θαηαςύμεη θαη λα απνζεθεύζεη θξέζθα ηξόθηκα. Αλ παξνπζηαζηεί δηαθνπή ξεύκαηνο,

10 κελ αλνίμεηε ηελ πόξηα. Σα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα δελ ζα επεξεαζηνύλ αλ ε δηαθνπή θξαηήζεη γηα ιηγόηεξν από 18 ώξεο. Αλ θξαηήζεη πεξηζζόηεξν, πξέπεη λα ειέγμεηε ηα ηξόθηκα θαη είηε λα ηα θαηαλαιώζεηε ακέζσο είηε λα ηα καγεηξέςεηε θαη λα ηα θαηαςύμεηε μαλά. ΚΑΣΑΦΤΞΗ ΦΡΔΚΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Μελ θαηαςύρεηε κεγάιεο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ ηελ ίδηα ζηηγκή. Η πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ δηαηεξείηαη θαιύηεξα όηαλ θαηαςύρνληαη πιήξσο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Μελ μεπεξλάηε ηελ ςπθηηθή ηθαλόηεηα ηεο ζπζθεπήο ζαο εληόο 24 σξώλ. Η ηνπνζέηεζε δεζηνύ θαγεηνύ ζην δηακέξηζκα ηεο θαηάςπμεο πξνθαιεί ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ ςύμεο κέρξη λα θαηαςπρζεί πιήξσο ην θαγεηό. Απηό ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ππεξβνιηθή ςύμε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο. Όηαλ θαηαςύρεηε θξέζθα ηξόθηκα, ηνπνζεηήζηε ην θνπκπί ζεξκνζηάηε ζηε κεζαία ζέζε. Οη κηθξέο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ κέρξη κηζό θηιό κπνξνύλ λα θαηαςπρζνύλ ρσξίο λα ξπζκίζεηε ην θνπκπί ζεξκνζηάηε. Χξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα κελ αλαθαηεύεηε ήδε θαηεςπγκέλα κε θξέζθα ηξόθηκα. ΠΑΓΑΚΙΑ Γεκίζηε ηε ζήθε γηα ηα παγάθηα κε λεξό θαηά ηα 3/4 θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζην δνρείν γηα ηα παγάθηα. Βγάιηε ηα παγάθηα κε ηε ιαβή ελόο θνπηαιηνύ θαη κε ρξεζηκνπνηείηε πνηέ αηρκεξά αληηθείκελα, όπσο καραίξηα ή πηξνύληα. Απνζεθεύζηε ηα παγάθηα ζην δνρείν γηα ηα παγάθηα. εκείσζε: Αλ ηα παγάθηα πνπ θηηάμαηε δελ θαηαλαισζνύλ γηα πνιιέο εβδνκάδεο ελώ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δνρείν γηα ηα παγάθηα, ην κέγεζόο ηνπο κεηώλεηαη ζηαδηαθά θαη ηειηθά εμαθαλίδνληαη ηειείσο. ΑΠΟΦΤΞΗ Α) Γηακέξηζκα ζπληήξεζεο Σν δηακέξηζκα ζπληήξεζεο θάλεη απηόκαηε απόςπμε. Σν λεξό ηεο απόςπμεο ξέεη ζηνλ ζσιήλα απνρέηεπζεο κέζσ ελόο δνρείνπ ζπιινγήο πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απόςπμεο, ελδέρεηαη λα ζρεκαηηζηνύλ ζηαγνλίδηα λεξνύ ζην πίζσ κέξνο ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο έλαο ζπγθεθαιπκκέλνο εμαηκηζηήο. Οξηζκέλα ζηαγνλίδηα ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζηελ επέλδπζε θαη λα παγώζνπλ θαη πάιη κόιηο νινθιεξσζεί ε απόςπμε. Με ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά ή θνθηεξά αληηθείκελα όπσο καραίξηα ή πηξνύληα γηα λα αθαηξέζεηε ηα ζηαγνλίδηα πνπ πάγσζαλ μαλά. Αλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην λεξό ηεο απόςπμεο δελ ξέεη ζην θαλάιη ζπιινγήο, ειέγμηε όηη ν ζσιήλαο απνζηξάγγηζεο δελ έρεη κπινθαξηζηεί από ζσκαηίδηα ηξνθίκσλ. Ο ζσιήλαο απνζηξάγγηζεο κπνξεί λα θαζαξηζηεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έλα θαζαξηζηηθό ζσιήλσλ ή κε ηελ ώζεζε ηνπ εηδηθνύ πιαζηηθνύ εκβόινπ πνπ παξέρεηαη κέζα ζηνλ ζσιήλα απνζηξάγγηζεο (2). Διέγμηε όηη ην άθξν ηνπ

11 ζσιήλα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν ζην δνρείν ζπιινγήο ηνπ ζπκπηεζηή πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο λεξνύ. Αλ ην πάρνο ηνπ ζηξώκαηνο πάγνπ θηάζεη πεξίπνπ ζηα 7 ρηι., κεηώζηε ηε ξύζκηζε. Β) Γιαμέπιζμα καηάτςξηρ Σν δηακέξηζκα θαηάςπμεο θάλεη απηόκαηε απόςπμε. Πποειδοποιήζειρ! Ο αλεκηζηήξαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην δηακέξηζκα θαηάςπμεο θπθινθνξεί θξύν αέξα. Με βάδεηε πνηέ αληηθείκελα κέζα ζην πξνζηαηεπηηθό. Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηνλ αλεκηζηήξα ηεο θαηάςπμεο. Μελ απνζεθεύεηε πνηέ πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ εύθιεθηα πξνσζεηηθά αέξηα (π.ρ. αεξνδόι, ζπξέη, θ.ιπ.) ή εθξεθηηθέο νπζίεο. Μελ θαιύπηεηε ηα ξάθηα κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή ή λα πεηξάδνπλ ηα ρεηξηζηήξηα. Μελ θαιύπηεηε ην πξνζηαηεπηηθό ηνπ αλεκηζηήξα ηεο θαηάςπμεο πξνθεηκέλνπ λα έρεηε ηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε από ηε ζπζθεπή ζαο. Πποειδοποίηζη! Η ζπζθεπή ζαο δηαζέηεη έλαλ αλεκηζηήξα θπθινθνξίαο ν νπνίνο απνηειεί απαξαίηεην εμάξηεκα γηα ηελ απόδνζε ηεο θαηάςπμεο. Βεβαησζείηε όηη ν αλεκηζηήξαο δελ είλαη κπινθαξηζκέλνο (έρεη ζηακαηήζεη) θαη δελ έρεη ππνζηεί βιάβε από ηξόθηκα ή ζπζθεπαζίεο. Σν κπινθάξηζκα (ζηακάηεκα) ή ε ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαηάςπμεο (απόςπμε). ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑ Αλ ε ιάκπα δελ ιεηηνπξγεί, θάληε ηα εμήο: 1. Αποζςνδέζηε ηο θιρ πεύμαηορ από ηην ππίζα. Ίζσο εμππεξεηεί λα αθαηξέζεηε ηα ξάθηα γηα λα έρεηε εύθνιε πξόζβαζε. 1. Χξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη κε πιαηηά άθξε γηα λα αθαηξέζεηε ην θάιπκκα δηάρπζεο ηεο ιάκπαο, βάδνληαο ηελ άθξε ηνπ θαηζαβηδηνύ ζε θάζε κία από ηηο δύν ππνδνρέο γηα λα μεθνπκπώζεηε θάζε πιεπξά. 2. Διέγμηε πξώηα κήπσο ε ιάκπα είλαη ραιαξή θνηηάδνληαο αλ είλαη θαιά βηδσκέλε ζηελ ππνδνρή. Ξαλαβάιηε ην θηο ζηελ πξίδα θαη ζέζηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. Αλ ε ιάκπα ιεηηνπξγεί, ηνπνζεηήζηε ην θάιπκκα ηεο ιάκπαο ζηε ζέζε ηνπ, βάδνληαο πξώηα ηελ πίζσ εγθνπή θαη ζπξώρλνληαο κέρξη λα κπνπλ νη δύν κπξνζηηλέο εγθνπέο. 3. Αλ ε ιάκπα εμαθνινπζεί λα κε ιεηηνπξγεί, απνζπλδέζηε ην θηο από ηελ πξίδα. Αληηθαηαζηήζηε ηε ιάκπα κε κηα λέα βηδσηή ιάκπα ησλ 10 watt (κέγηζην).

12 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 1 πληζηνύκε: Απνζπλδέζηε ην θηο ξεύκαηνο από ηελ πξίδα πξηλ από ην θαζάξηζκα. 2 Με ρξεζηκνπνηείηε πνηέ αηρκεξά εξγαιεία ή δηαβξσηηθέο νπζίεο, ζαπνύλη, νηθηαθά απνξξππαληηθά ή ζηηιβσηηθά κε θεξί γηα ην θαζάξηζκα. 3 Χξεζηκνπνηήζηε ριηαξό λεξό γηα λα θαζαξίζεηε ηελ θακπίλα θαη ζηεγλώζηε ηελ κε παλί. 4 Χξεζηκνπνηήζηε δηάιπκα κηαο θνπηαιηάο ηνπ γιπθνύ καγεηξηθήο ζόδαο ζε έλα ιίηξν λεξό θαη έλα θαζαξό παλί γηα λα θαζαξίζεηε ην εζσηεξηθό. 5 Βεβαησζείηε όηη δελ εηζέξρεηαη λεξό ζην θνπηί ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. 6 Αλ ε ζπζθεπή δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, απελεξγνπνηήζηε ηελ, αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα, θαζαξίζηε ηελ θαη αθήζηε ηελ πόξηα αλνηρηή. 7. Η ζθόλε πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηνλ ζπκππθλσηή, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο, πξέπεη λα αθαηξείηαη κία θνξά ην ρξόλν κε ειεθηξηθή ζθνύπα. 8. Διέγρεηε ζπρλά ηα ιάζηηρα ηεο πόξηαο γηα λα βεβαησζείηε όηη είλαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα από ζσκαηίδηα. Ποηέ: Μελ θαζαξίδεηε ηε ζπζθεπή κε αθαηάιιεια πιηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα, πξντόληα κε βάζε ην πεηξέιαην. Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. Μελ ηξίβεηε ηε ζπζθεπή κε δηαβξσηηθά πιηθά. 9. Αθαίξεζε ζήθεο από ηελ πόξηα: Γηα λα αθαηξέζεηε κηα ζήθε από ηελ πόξηα, αθαηξέζηε όια ηα πεξηερόκελα θαη ζηε ζπλέρεηα απιώο ζπξώμηε ηε ζήθε πξνο ηα επάλσ από ηε βάζε ηεο. 10. Βεβαησζείηε όηη ην εηδηθό πιαζηηθό δνρείν (δνρείν απνζηξάγγηζεο) πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη ζπιιέγεη ην λεξό ηεο απόςπμεο είλαη πάληα θαζαξό. Αλ ζέιεηε λα αθαηξέζεηε ην δνρείν γηα λα ην θαζαξίζεηε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: Απνζπλδέζηε ην θηο ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. πξώμηε ηελ εγθνπή πξνο ηα θάησ κε ηελ άθξε ελόο θαηζαβηδηνύ θαη αθαηξέζηε ην δνρείν κε απόηνκν ηξάβεγκα. Καζαξίζηε ην δνρείν απνζηξάγγηζεο θαη ζθνππίζηε ην κε έλα παλί. Σνπνζεηήζηε ην πάιη ζηε ζέζε ηνπ, θάλνληαο ηηο αληίζηξνθεο ελέξγεηεο. 11. Γηα λα θαζαξίζεηε έλα ζπξηάξη ηεο θαηάςπμεο, ηξαβήμηε ην όζν πην έμσ γίλεηαη, γείξηε ην πξνο ηα πάλσ θαη ζηε ζπλέρεηα ηξαβήμηε ην έμσ ηειείσο. 12. Γηα λα αθαηξέζεηε ην πνξηάθη ηεο θαηάςπμεο, αλνίμηε πξώηα ηελ πόξηα θαηά 10 εθ. θαη κεηά ηξαβήμηε ην απαιά πξνο ηα έμσ. Βεβαησζείηε όηη ην πνξηάθη είλαη ζηε ζέζε ηνπ πξνηνύ θιείζεηε ηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο. 13. Πξνζέμηε λα κελ εηζέξρνληαη ηξόθηκα κέζα ζην πξνζηαηεπηηθό ηνπ αλεκηζηήξα, ηδηαίηεξα κηθξά αληηθείκελα όπσο ξύδη, θαζόιηα, κπηδέιηα, δηόηη ελδέρεηαη λα κπινθάξνπλ ην ζύζηεκα ςύμεο θαη ε ζπζθεπή λα κε ιεηηνπξγεί απνδνηηθά.

13 ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ Ναη-Καζαξίδεηε θαη θάλεηε απόςπμε ηεο ζπζθεπήο ζαο ηαθηηθά (Γείηε ηελ ελόηεηα "Καζάξηζκα θαη θξνληίδα"). Ναη-Σνπνζεηήζηε ηα σκά θξέαηα θαη πνπιεξηθά θάησ από ηα καγεηξεκέλα θαγεηά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά. Ναη-Αθαηξέζηε ηα άρξεζηα θύιια από ηα γαιαθηνθνκηθά θαη θαζαξίζηε ηα από ην ρώκα. Ναη-Αθήζηε ηα καξνύιηα, ηα ιάραλα, ηνλ κατληαλό θαη ηα θνπλνππίδηα κε ην θνηζάλη. Ναη-Σπιίμηε ηα ηπξηά πξώηα κε ιαδόραξην θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηα ζε ζαθνύιεο πνιπαηζπιελίνπ, αθαηξώληαο όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν αέξα. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, βγάιηε ηα ηξόθηκα από ην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ από ηελ θαηαλάισζε. Ναη-Σπιίμηε ηα σκά θξέαηα ή πνπιεξηθά ραιαξά κε πνιπαηζπιέλην ή αινπκηλόραξην. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δελ μεξαίλνληαη. Ναη-Σνπνζεηήζηε ηα ςάξηα θαη ηα εληόζζηα ζε ζαθνύιεο πνιπαηζπιελίνπ. Ναη-Σνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ έληνλε νζκή ή ηα νπνία ελδέρεηαη λα μεξαζνύλ ζε ζαθνύιεο πνιπαηζπιελίνπ ή ηπιίμηε ηα κε αινπκηλόραξην ή ηνπνζεηήζηε ηα ζε αεξνζηεγέο δνρείν. Ναη-Σπιίμηε ην ςσκί θαιά γηα λα κείλεη θξέζθν. Ναη-Κξπώζηε ηα ιεπθά θξαζηά, ηηο κπύξεο, ηα αλαςπθηηθά θαη ην κεηαιιηθό λεξό πξηλ από ην ζεξβίξηζκα. Ναη-Διέγρεηε ηαθηηθά ηα πεξηερόκελα ηεο θαηάςπμεο. Ναη-Απνζεθεύεηε ηα ηξόθηκα γηα όζν ην δπλαηό κηθξόηεξν δηάζηεκα θαη ηεξείηε ηηο εκεξνκελίεο "Καηαλάισζε θαιύηεξα πξηλ από", "Χξήζε κέρξη", θ.ιπ. Ναη-Απνζεθεύεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο. Ναη-Δπηιέγεηε πάληα θξέζθα ηξόθηκα πςειήο πνηόηεηαο θαη βεβαησζείηε όηη είλαη θαζαξά πξνηνύ ηα θαηαςύμεηε. Ναη-Πξνεηνηκάζηε ηα θξέζθα ηξόθηκα γηα θαηάςπμε ζε κηθξέο κεξίδεο γηα λα εμαζθαιίζεηε ηελ άκεζε θαηάςπμε. Ναη-Σπιίμηε όια ηα ηξόθηκα ζε αινπκηλόραξην ή ζε ζαθνύιεο πνιπαηζπιελίνπ αθαηξώληαο ηνλ αέξα. Ναη-Σπιίμηε ηα θαηαςπγκέλα ηξόθηκα ακέζσο κεηά ηελ αγνξά θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζηελ θαηάςπμε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Ναη-Ξεπαγώζηε ηα ηξόθηκα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο. Ναη-Βγάιηε ην παγσηό από ηελ θαηάςπμε ιεπηά πξηλ από ην ζεξβίξηζκα. Όρη-Μελ απνζεθεύεηε κπαλάλεο ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο. Όρη-Μελ απνζεθεύεηε πεπόλη ζην ςπγείν ζαο. Μπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ ζην ςπγείν γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα εθόζνλ είλαη ηπιηγκέλα γηα λα κε κεηαδίδεηαη ε γεύζε ηνπο ζηα άιια ηξόθηκα. Όρη-Μελ θαιύπηεηε ηα ξάθηα κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα. Όρη-Μελ απνζεθεύεηε δειεηεξηώδεηο ή επηθίλδπλεο νπζίεο ζηε ζπζθεπή ζαο. Σν ςπγείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ απνζήθεπζε κόλν ηξνθίκσλ. Όρη-Μελ θαηαλαιώλεηε ηξόθηκα πνπ παξέκεηλαλ απνζεθεπκέλα γηα ππεξβνιηθά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Όρη-Μελ απνζεθεύεηε καγεηξεκέλα θαη θξέζθα ηξόθηκα καδί ζην ίδην δνρείν. Πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα απνζεθεύνληαη ρσξηζηά. Όρη-Μελ αθήλεηε ηα ηξόθηκα πνπ μεπαγώλνπλ λα ζηάδνπλ επάλσ ζηα ηξόθηκα. Όρη-Μελ αθήλεηε ηελ πόξηα αλνηρηή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, επεηδή ε ζπζθεπή ζα θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξν ξεύκα θαη ζα δεκηνπξγείηαη πεξηζζόηεξνο πάγνο.

14 Όρη-Με ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά αληηθείκελα, όπσο καραίξηα ή πηξνύληα, γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ πάγν. Όρη-Με βάδεηε δεζηά ηξόθηκα κέζα ζηε ζπζθεπή. Αθήζηε ηα πξώηα λα θξπώζνπλ. Όρη-Με βάδεηε κπνπθάιηα κε πγξά ή ζθξαγηζκέλα θνπηηά κε αεξηνύρα πγξά ζηελ θαηάςπμε δηόηη κπνξεί λα εθξαγνύλ. Όρη-Όηαλ θαηαςύρεηε θξέζθα ηξόθηκα, κελ μεπεξλάηε ηε κέγηζηε πνζόηεηα θαηάςπμεο (4 θηιά αλά 24 ώξεο). Όρη-Με δίλεηε ζηα παηδηά παγσηά θαηεπζείαλ από ηελ θαηάςπμε. Η ρακειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρξά εγθαύκαηα ζηα ρείιε. Όρη-Μελ θαηαςύρεηε αεξηνύρα πνηά. Όρη-Μελ πξνζπαζείηε λα δηαηεξήζεηε ηξόθηκα πνπ έρνπλ μεπαγώζεη. Πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη εληόο 24 σξώλ ή λα ηα καγεηξέςεηε θαη λα ηα θαηαςύμεηε πάιη. Όρη-Με βγάδεηε πξάγκαηα από ηελ θαηάςπμε κε βξεγκέλα ρέξηα.. Όρη-Μελ θιείλεηε ηελ πόξηα ηεο θαηάςπμεο αλ δελ έρεηε ηνπνζεηήζεη ην θάιπκκα ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηε ζέζε ηνπ. Όρη-Μελ αθήλεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα λα μεπαγώζνπλ. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο μεπαγώκαηνο ησλ ηξνθίκσλ είλαη λα ηα βάιεηε ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα μεπαγώζνπλ αξγά. Βεβαησζείηε όηη ηα ηξόθηκα πνπ μεπαγώλνπλ δελ ζηάδνπλ επάλσ ζε άιια ηξόθηκα. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο θπζηθέο, αηζζεηηθέο ή λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ, παξά κόλν αλ παξαθνινπζνύληαη ή θαζνδεγνύληαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Γηαηεξήζηε ηα αλνίγκαηα εμαεξηζκνύ αλνηρηά θαη απαιιαγκέλα από εκπόδηα, ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο ή ζηελ ελζσκαησκέλε θαηαζθεπή. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Με ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο ζπζθεπέο ή άιια κέζα γηα λα επηηαρύλεηε ηε δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο από απηά πνπ ζπληζηώληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Μελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην θύθισκα ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Μελ απνζεθεύεηε εθξεθηηθέο νπζίεο, όπσο δνρεία αεξνδόι κε εύθιεθηα πξνσζεηηθά αέξηα, ζηε ζπζθεπή. Η ζπζθεπή απηή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε λνηθνθπξηά αιιά δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο όπσο: ε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο θνπδίλαο ζε θαηαζηήκαηα, γξαθεία θαη άιια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ε θάξκεο θαη από πειάηεο ζε μελνδνρεία, ελνηθηαδόκελα δσκάηηα θαη άιια πεξηβάιινληα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο ε εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ δηακνλή θαη πξσηλό ε εθαξκνγέο θέηεξηλγθ θαη παξόκνηεο εθαξκνγέο πνπ δελ αθνξνύλ ιηαληθέο πσιήζεηο. ΤΜΒΟΤΛΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1-Βεβαησζείηε όηη ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο αγνξάο θξύσλ/θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην ςπγείν είλαη ν ειάρηζηνο, ηδίσο ην θαινθαίξη. πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ζαθνύιεο ςύμεο ή εηδηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ.

15 2-Μελ αθήλεηε ηηο πόξηεο ηεο ζπζθεπήο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από όζν είλαη απαξαίηεην θαη βεβαησζείηε όηη έρνπλ θιείζεη θαλνληθά κεηά από θάζε άλνηγκα. 3-Απνςύμηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο, νύησο ώζηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα λα ιεηηνπξγνύλ σο κπινθ πάγνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ςύμεο ζην ςπγείν. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ Αλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, ειέγμηε ηα παξαθάησ: Σν θηο έρεη εηζέιζεη πιήξσο ζηελ ππνδνρή θαη ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. (Γηα λα ειέγμεηε αλ ε πξίδα παξέρεη ειεθηξηθό ξεύκα, ζπλδέζηε κηα άιιε ζπζθεπή ζηελ πξίδα). Έρεη θαεί ε αζθάιεηα, έρεη πέζεη ν ε αζθάιεηα ή ν γεληθόο δηαθόπηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σν ξπζκηζηηθό ζεξκνθξαζίαο είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλν. ε πεξίπησζε πνπ αιιάμαηε ην αξρηθό θηο, ην λέν θηο έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Αλ ε ζπζθεπή εμαθνινπζεί λα κε ιεηηνπξγεί κεηά από ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Σερληθή Δμππεξέηεζε. Βεβαησζείηε όηη θάλαηε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο δηόηη αλ δελ βξεζεί θάπνην πξόβιεκα ζα ρξεσζείηε.

16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (ΠΔ 117/2004) Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. Σηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: EMC-Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive: 2006/95/EC CE Marking Directive: 96/57/EC ROHS Directive: 2002/95/EC ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ Αμοιρίδης αββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 T.K Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: Ακτή Ποσειδώνος 45 Τ.Κ Μοσχάτο Τηλ: , Fax:

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

ζπζηήκαηνο ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ επελδύζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππʼ

ζπζηήκαηνο ειεπζέξσλ αληαιιαγώλ, ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεκαηηζηηθώλ επελδύζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππʼ MAURICE ALLAIS, ΒΡΑΒΔΙΟ ΝΟΜΠΔΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Διιάδα, παγθνζκηνπνίεζε θαη πνιηηηθή ησλ Βξπμειιώλ http://www.paron.gr/v3/articles/digital/2009-09-06/pdf/26.pdf ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ Η παγθνζκηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ. Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΙΑΣΡΟΤ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΣΟ ΠΙΣΙ Δρόσος Εσάγγελος,Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α', Κέντρο Υγείας Σιάτιστας ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. Δίλαη ε ελεξγόο νιηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK

EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK EUROJUSTIS ππόδεηγκα έξεπλαο GREEK Δξ. Θέκαηα πγθεληξσηη θόο αξηζκόο εξσηήζεσλ Α1 Α10 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 10 Β1 Β43 Αληηιήςεηο γεηηφλσλ, πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζρέζεηο θαη θφβνο 53 εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα