ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ σγγραθή Έρλε ηζκάλε Παπαθώζηα Δθπαηδεσηηθός Φστοιόγος Α Δπηκέιεηα Τπερεζία Δθπαηδεσηηθής Φστοιογίας Τποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού Γιφζζηθή Δπηκέιεηα Υρύζφ Ηφάλλοσ Φηιόιογος- Βοεζός Γηεσζύληρηα 2

3 Περηετόκελα 1. Πρόιογος 2. ηότοη θαη θοποί Δγτεηρηδίοσ 3. Ο Μαζεηής φς Ξετφρηζηό Άηοκο 4. Γσλακηθή ηες Οκάδας Φστοθοηλφληθό Κιίκα ζηο τοιείο 5. Παηδαγφγηθή τέζε 6. Ο Καιός Δθπαηδεσηηθός - Υαραθηερηζηηθά θαη Ηθαλόηεηες 7. Δθεβεία 7.1- Ηζηορηθή Αλαδροκή 7.2- Ορηζκός 7.3- Υαραθηερηζηηθά 8. Δθεβεία θαη Καηάζιηυε 8.1- σλαηζζεκαηηθή Γηαηαρατή ηες Γηάζεζες 8.2- Προζηαηεσηηθοί Παράγοληες 8.3- Έθεβος θαη Θάλαηος/Κηλδσλοιαγλεία 9. Σρασκαηηθές Δκπεηρίες 10. Νεαληθή Παραβαηηθόηεηα ζηο τοιείο Ορηζκός O Ρόιος ηοσ τοιείοσ τοιηθοί Παράγοληες τοιηθή Αποηστία τέζε κε σλοκειίθοσς 11. Υρήζε Οσζηώλ θαη Αγφγή Τγείας 12. Δπίιογος 13. Βηβιηογραθία 3

4 1. Πρόιογος Σα πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνπλ ζήκεξα απμεηηθέο ηάζεηο γηα δηάθνξνπο γλσζηνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο, ηδηαίηεξα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. Υξεηάδεηαη φκσο ηαπηφρξνλα, λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην καζεηή ηνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνλ ρεηξηζηεί. Σίζεληαη έηζη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: Πνηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ; Πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη γηα ην καζεηή έθεβν πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ; ε πνην βαζκφ ε πεξίνδνο ηεο εθεβηθήο θξίζεο επεξεάδεη ηα δηαδξακαηηδφκελα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο; Σν εγρεηξίδην απηφ απνηεινχζε ζηφρν ηεο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο ηα ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα. Δπηδίσμή καο είλαη λα κεηαθέξνπκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, δειαδή ην καζεηή ηνπ, γλψζεηο πνπ επειπηζηνχκε λα θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηνπ ιεηηνπξγηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη. Η κεηάδνζε φκσο ησλ γλψζεσλ ζην καζεηή γίλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή. Δίλαη ζήκεξα παξαδεθηφ πσο ε εμέιημε ησλ καζεηψλ, ε θαιή ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο σο ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηή ηελ παηδαγσγηθή ζρέζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο θαιφο θαη απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ ηαπηφρξνλα θαηαθέξλεη λα θπξηαξρήζεη θαη λα ειέγμεη ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά αδηέμνδα θαη δπζιεηηνπξγίεο θαη λα γλσξίζεη κέζα απφ εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έθεβνπ καζεηή ηνπ. Δκείο νη Δθπαηδεπηηθνί Φπρνιφγνη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηαρεηξηζηνχκε ηα πνιιά καζεζηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ καο, ζεσξνχκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο βαζηθνχο καο ζπλεξγάηεο. Πηζηεχνπκε θαη επειπηζηνχκε ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηε δχζθνιε θαζεκεξηλή εξγαζία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί επηηεινχλ. Μηράιεο Ισάλλνπ Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο 4

5 2. ηότοη θαη θοποί ηοσ Δγτεηρηδίοσ Γλφρίδφ ηοσς Μαζεηές κοσ Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί πξσηνβνπιία ηεο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, κεηά ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά αιιά θαη ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Σα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε παξεκβαηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηα πιαίζηα ησλ πξνιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θξίζεθε ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ πνπ λα αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εθήβσλ θαη λα παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε Μέζε θαη Σερληθή Δθπαίδεπζε. θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη επηζηεκνληθά δεδνκέλα απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα θαη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ζην ζρνιείν. Ο εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη έλα δχζθνιν θαη ζπρξφλσο πνιχπιεπξν έξγν εθπαηδεχνληαο καζεηέο απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Η γλψζε ησλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηνπο θαη ζηελ θαηάιιειε παξνρή εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θάζε καζεηή. Η Τπεξεζία Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο έρεη σο ζηφρν ην εγρεηξίδην απηφ λα δηαλεκεζεί ζε φια ηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη λα απνηειέζεη πεγή πιεξνθφξεζεο θαη επηκφξθσζεο. Η ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηε γλψζε είλαη ζεκαληηθή θαη ε παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. ην εγρεηξίδην ππάξρεη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζέηεη. Τπάξρεη πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα Πνηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ. Μέζα απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα έλαλ θαιφ εθπαηδεπηηθφ, νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο, νη λννηξνπίεο θαη γεληθά ε ζηάζε δσήο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηνλ ραξαθηεξίδεη έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη ηε γλψζε απνηειεζκαηηθά. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή αιιά ζπγρξφλσο θαη ζηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ. Σέινο, κηα ζε βάζνο αλάιπζε ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθήβνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ζπκπεξηθνξψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 5

6 3. Ο Μαζεηής φς Ξετφρηζηό Άηοκο Ηδηαηηερόηεηα θαη Μολαδηθόηεηα ηοσ Κάζε Παηδηού ηελ επνρή καο, ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηελ πνιππινθφηεηα θαη πνιπζπλζεηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε καζεηέο πξνεξρφκελνπο απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, βηψκαηα θαη πξνζδνθίεο. Καιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα αληεπεμέιζεη ζηελ πνιχπιεπξε θαη πνιχπινθε ζχλζεζε κηαο ζρνιηθήο ηάμεο πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο δπλαηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ. Έλα έξγν ζαθψο δχζθνιν, επίπνλν θαη ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί πιένλ λα δηαδξακαηίδεη ην γλσζηφ παξαδνζηαθφ ηνπ ξφιν αθνχ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηέηνηεο πνπ εάλ δελ ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ζρνιείν δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε παηδί εμαηνκηθεπκέλα θαη ηαπηφρξνλα δελ ζα θαηαθέξεη λα αλαθέξεηαη ζε φια ηα παηδηά. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα επηκέλεη λα πξνζαξκφζεη θάζε παηδί ζε έλα άθακπην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πξφγξακκα αιιά αληίζεηα νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ην ίδην ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Γλσξίδσ ηελ ηάμε κνπ ζεκαίλεη αληηιακβάλνκαη ηελ αηνκηθφηεηα, ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε καζεηή κνπ. Πέξα απφ ηε γλψζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ νκάδα, γηα λα ππάξμεη κηα πγηήο παηδαγσγηθή ζρέζε, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί παξάιιεια θαη ν ζεβαζκφο ζηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ. Κάζε καζεηήο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, κε δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. Παξά ηηο αλαπηπμηαθέο νκνηφηεηεο ησλ καζεηψλ ιφγσ ειηθίαο, ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή πξνζδηνξίδεη θαη ηε δηαθνξεηηθή εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Πνιινί θαη πνιχπινθνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ησλ καζεηψλ ηνπ γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί εμαηνκηθεπκέλα αιιά θαη ηαπηφρξνλα νκαδηθά. Γλσξίδσ ηνπο καζεηέο κνπ ζεκαίλεη γλσξίδσ φζν θαιχηεξα κπνξψ ηηο ζπλζήθεο ηεο πξνζσπηθήο, νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δσήο αλά πάζα ζηηγκή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νινθιεξσκέλε γλψζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνηειεί ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηνπο εηδηθνχο εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο γνλείο νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο. Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο βνεζνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπο. 6

7 4. Γσλακηθή ηες οκάδας Φστοθοηλφληθό Κιίκα ζηο τοιείο Οκάδα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απνδέρνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο σο κέιε, δεκηνπξγνχλ θνηλή ηαπηφηεηα θαη αλαπηχζζνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. Κάζε νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε, λννηξνπία, ηθαλφηεηα θαη δεμηφηεηα ησλ κειψλ ηεο. ηε ζρνιηθή νκάδα, φπσο θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο, θάζε κέινο δηαθέξεη θαη έηζη ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθή εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. Παξάιιεια φκσο φια ηα κέιε καδί δεκηνπξγνχλ κηα δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα ζην ζχλνιφ ηεο. Η νκάδα δελ απνηειεί απιά ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο αιιά είλαη έλα θαηλνχξγην δπλακηθφ ζρήκα κε μερσξηζηή ηαπηφηεηα θαη δνκή. Η δπλακηθή πνπ δεκηνπξγείηαη ζε κηα νκάδα ηεο πξνζδίδεη λφεκα, πιαίζην θαη ηαπηφηεηα. Η ζρνιηθή νκάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαθνξνπνηεζεί. Πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο γηα φια ηα παηδηά κε ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην ζπλεζηζκέλν ζρνιείν, παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο απνηεινχλ πιένλ κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. Δπίζεο, κε ηελ Κππξηαθή θνηλσλία λα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθή, καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη απνηεινχλ κέιε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε κηα δηαθνξεηηθή ζχλζεζε θαη άξα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηηο νκάδεο πνπ ζπλέζεηαλ ηε ζρνιηθή ηάμε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Υξεηάδεηαη λα γλσξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ηνπ ξφινπ. Η λέα ζχλζεζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο θαη δεδνκέλα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, είηε απηή νξίδεηαη ζαλ δηαθνξά ηθαλνηήησλ, ζξεζθείαο, θνηλσληθνχ επηπέδνπ ή θνπιηνχξαο. Η απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ε ζσζηή γλσξηκία κε ηνπο δηδαζθνκέλνπο ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηιεθζεί ηε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη λα ιεηηνπξγήζεη παξαγσγηθά κε ζηφρν ηε κάζεζε. Η θάζε νκάδα δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα. ηφρνο ελφο θαινχ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα αληηιεθζεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηφζν θάζε καζεηή μερσξηζηά φζν θαη ηεο νκάδαο ζην ζχλνιφ ηεο. Σν ζχλνιν ησλ επηδξάζεσλ ζηε ζρνιηθή νκάδα, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη (ζθφπηκεο, ζπλεηδεηέο θαη κε), νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, νη αμίεο θαη νη λννηξνπίεο πνπ ηα κέιε κηαο νκάδαο κεηαθέξνπλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηηο πξαθηηθέο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη γηα λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ζηελ νκάδα. Σαπηφρξνλα, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαθέξεη ζηελ νκάδα ηα δηθά ηνπ βηψκαηα, αμίεο, ζηάζεηο θαη επηδξά ζην γλσζηηθφ αιιά θαη ζην ςπρηθφ (ζπλαηζζεκαηηθφ) επίπεδν ησλ καζεηψλ. Οη επηδξάζεηο είλαη ακνηβαίεο θαη δπλακηθέο. Έηζη, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο δέρνληαη επηδξάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά δηαθνξνπνηνχλ αληηιήςεηο, απφςεηο, αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο. Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε, απνηέιεζκα ησλ αληηδξάζεσλ θαη αληαπνθξίζεσλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα απηνγλσζία θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η δηαπίζησζε απηή απνηειεί θαη ηελ θαιχηεξε απάληεζε ζε φζνπο ππνζηεξίδνπλ μερσξηζηέο ηάμεηο. Απνηειεί ε νκάδα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ φισλ ησλ παηδηψλ. Η νκάδα, ελψ δηαηεξεί ηελ αηνκηθφηεηα «ην 7

8 εγψ» ηνπ θάζε παηδηνχ, δίδεη θαη έκθαζε ζηε ζπιινγηθφηεηα ζην «εκείο». Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπλδένληαη κέζα απφ θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Η επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε λννηξνπία ησλ κειψλ κηαο νκάδαο. Οη καζεηέο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν θαη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. ε απηήλ αθξηβψο ηελ αλάγθε ζεκειηψλεηαη ε νκαδηθή δηδαζθαιία ηελ νπνία αμηνπνηεί γηα λα κεηαθέξεη ηε γλψζε θαη ηελ εθπαίδεπζε πξνο φια ηα παηδηά. Η δχλακε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινβνήζεηα, ηε ζπκπιήξσζε απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο δπλακηθή ησλ νκάδσλ. Η νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή γλψζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ηα νπνία αμηνπνηεί γηα λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Μέζα ζε θάζε νκάδα φια ηα κέιε ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα θαη λα εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Κάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο γλψζεο κεηαθέξνληαο ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη παξάιιεια αλαπηχζζεηαη, αθνκνηψλνληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ζπληνληζηή ηεο νκάδαο είλαη λα δηαηεξεί έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε εκπιέθνληαο θάζε καζεηή, ηνλίδνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ θαη κεηαθέξνληαο ηε γλψζε αλαπηχζζνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη αληίιεςε. 5. Παηδαγφγηθή τέζε Η εθπαίδεπζε, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο αγσγήο θαη κάζεζεο, εμαξηάηαη απφ έλα πιέγκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη αιιεινεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηδαζθνκέλνπ θαη δηδάζθνληνο, κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή. Οη ζρέζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ζρνιηθήο νκάδαο αιιά θαη απφ ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, λννηξνπία, θηινζνθηθή ζεψξεζε θαη πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο. Η δηδαζθαιία δελ είλαη θάηη ζηαζεξφ, ζηαηηθφ θαη κφληκν, αιιά αληίζεηα είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κεηαβάιιεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Μεηαβάιιεηαη ηφζν απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο φζν θαη απφ ηνπο δηδαζθφκελνπο, ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η παηδαγσγηθή ζρέζε νξίδεηαη ζαλ ε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή κε ζηφρν ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αγσγήο. ήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο παηδαγσγηθήο ζρέζεο ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, ζηελ ζρνιηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ (Baker, Terry, Bridger, & Winsor, 1997). Η παηδαγσγηθή ζρέζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ «επηθνηλσλία, δεζηαζηά, αλεθηηθφηεηα, απνδνρή». Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ, ζηε ζρνιηθή επηηπρία θαζψο θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη θνηλσληθφηεηά ηνπο. Μέζα ζε έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα κάζεζε. Αληίζεηα έλα αξλεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ ηάμε κε ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ καζεηψλ πνπ 8

9 ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθξνχζεηο, εληάζεηο, εμάξηεζε θαη κε απνδνρή ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο κάζεζεο. Οη αξλεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία, δεκηνπξγνχλ αληηπάζεηα πξνο ην ζρνιείν κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε καηαίσζε ην ζπκφ θαη ηε ζρνιηθή απνθπγή. Η πνηφηεηα ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Δθπαηδεπηηθνί πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Αληίζεηα εθπαηδεπηηθνί κε πνιχ άγρνο θαη αλαζθάιεηα, πνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδεζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζηνπο καζεηέο ηνπο (πηζαλφ ιφγσ άιισλ πξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ) απνηπγράλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ. πληνληζκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αγσληψλ, ησλ θφβσλ θαη αλαζθαιεηψλ ηνπο ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Η επηκφξθσζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη έγλνηεο θαη νη αγσλίεο ηνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε νπνηαδήπνηε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ε νξγάλσζε θαη ε πιαηζίσζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο ζηεξίδεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Θεηηθέο θαη πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έρνπλ επίδξαζε ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν αξλεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζνξίδνπλ αξλεηηθά ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο θαη παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 6. Ο «Καιός» Δθπαηδεσηηθός Πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ αλαπηπρζεί κειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα ζεσξείηαη «θαιφο» δειαδή παξαγσγηθφο, ηθαλφο, απνηειεζκαηηθφο θαη ζπγρξφλσο αγαπεηφο ζηνπο καζεηέο ηνπ. Πνιιέο έξεπλεο γηα ην ζέκα επηζεκαίλνπλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ελφο απνηειεζκαηηθνχ δαζθάινπ (Ryans 1960, Medley 1977, Murrey 1983, αλαθ. ζην Αλδξεαδάθεο 2004). Οξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο είλαη ζχκθσλα κε ηηο πην πάλσ έξεπλεο ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο, ην ρηνχκνξ, ε νξζή θξίζε, ε θαιή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε άξηηα γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ζπλερήο επαλαηξνθνδφηεζε θαη επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ. Πέξαλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, ηα πξνζσπηθά αδηέμνδα θαη αδπλακίεο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ. πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη θαη δελ ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 9

10 παξεκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ. Αλαιακβάλνληαο έλα δχζθνιν ξφιν ν εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίζεη ηηο δηθέο ηνπ αδπλακίεο, αλαζθάιεηεο θαη δπζθνιίεο γηα λα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα παξέρεη αζθάιεηα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο νκάδαο. Δίλαη γη απηφ ην ιφγν πνπ πξνέρεη ε ζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ πέξαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα γλσξίζεη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπ γλσξίδνληαο πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηηο αγσλίεο, ηηο αλαζθάιεηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ. Έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα θαηαθέξεη λα κεηαθέξεη ηε γλψζε ρξεηάδεηαη πξσηαξρηθά λα είλαη ν ίδηνο κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηέρεη βαζηθά ζηνηρεία φπσο αγάπε γηα ην παηδί, ζαθήλεηα ζθέςεο θαη ιφγνπ, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ρηνχκνξ. Υξεηάδεηαη επίζεο λα απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, λα αληηιακβάλεηαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Μέζα απφ ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζα κπνξέζεη λα εθθξάζεη κε εηιηθξίλεηα ηελ αγάπε γηα ην παηδί θαη ην πάζνο γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ. Μέζα απφ ηελ απνδνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζα θαηαθέξεη λα εθθξάζεη ηελ πξνζήισζε ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ κηα παηδαγσγηθή ζεψξεζε θαη ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ καζεηψλ πξνζθέξνληαο ζηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζαθψο δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηνπο θαλνληζκνχο ή ηα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη απφ ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο, αμίεο, ζηάζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Η ζηάζε θαη ε λννηξνπία ηνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη φρη κφλν κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ απνζηνιή. Η δηδαθηηθή πξαθηηθή πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα κέηξα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή ζηε ζρνιηθή νκάδα. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη δπλαηφηεηεο κάζεζεο ζε φια ηα παηδηά κέζα ζηα πιαίζηα κηαο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα παξέρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα απηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο δάζθαινο πξέπεη λα κπνξεί λα εηνηκάδεη ηνλ αθξηβή ζρεδηαζκφ κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κέζα απφ κηα κεζνδεπκέλε δηδαζθαιία κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ψζηε λα θαηνξζψλεη λα δηεγείξεη ηελ πξνζνρή φισλ ησλ καζεηψλ. θνπφο ελφο «θαινχ» εθπαηδεπηηθνχ ρξεηάδεηαη λα είλαη ε ζρνιηθή επηηπρία φισλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο επράξηζηεο αηκφζθαηξαο ζηελ ηάμε ψζηε λα αλαπηπρζνχλ βηψκαηα επηηπρίαο γηα ην καζεηή αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Η εθπαίδεπζε κπνξεί θαη νθείιεη λα γίλεη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηε δχζθνιε εθεβηθή ειηθία ην ρηνχκνξ θαη ε δηαζθεδαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απνηεινχλ ζπρλά δηέμνδν θαη ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ζηελ ηάμε δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα. 10

11 7. Δθεβεία 7.1 Ηζηορηθή Αλαδροκή Σν 1904 ν Stanley Hall κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ Δθεβεία μεθίλεζε ηελ πξψηε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο εθεβηθήο δσήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Η αξρηθή απηή ζεψξεζε πξνζέγγηδε ηελ εθεβεία κέζα απφ κηα βηνινγηθά θαζνξηζκέλε πνξεία. Ο Hall επεξεαζκέλνο απφ ηε Γεξκαληθή θηινζνθία (Goethe, Schiller) πξνζδηφξηζε ηε κειέηε ηνπ κέζα απφ έλα ηδενινγηθφ θαη επαλαζηαηηθφ γηα ηελ επνρή πιαίζην. Θεσξνχζε φηη ε εθεβεία απνηεινχζε ηε κεηάβαζε απφ κηα άγξηα, δσψδε πεξίνδν ζε κηα πην πνιηηηζκέλε θαηάζηαζε. Αληηιακβαλφηαλ ηελ εθεβεία σο πεξίνδν αλαηαξαρήο, άγρνπο, πξνθιήζεσλ θαη εληάζεσλ πνπ νδεγεί ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν ησλ ελειίθσλ. Οη πξψηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ηεο εθεβείαο ήηαλ θπξίσο πεξηγξαθηθά, θιηληθά κνληέια αλάιπζεο ηεο εθεβείαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Freud 1958, Erikson 1959 Hall, 1904). Οη πξψηνη κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο έδσζαλ έκθαζε ζηελ εθεβηθή πεξίνδν θαη ηε κειέηεζαλ ζαλ μερσξηζηή εμειηθηηθή θάζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ αλαιχνληαο ζε βάζνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθήβσλ θπξίσο κέζα απφ θπξίσο πεξηγξαθηθνχο ηξφπνπο. Μέζα απφ ηηο πξψηεο απηέο αλαιχζεηο κειεηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε βάζνο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ θξίζηκε εθεβηθή πεξίνδν θαη νη κεηέπεηηα επηπηψζεηο ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη πξψηεο απηέο ζεσξίεο δηεξεχλεζαλ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έθεβνη θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ κέζα απφ κηα θπξίσο πεξηγξαθηθή κειέηε θαη αλάιπζε. Η ςπραλάιπζε έδσζε έκθαζε ζηε ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ θαη πεξηέγξαςε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο. Κχξηνη εθπξφζσπνη ηεο (Otto Rank, Freud), κειέηεζαλ ηηο ζνβαξέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζηελ απηνεηθφλα ησλ εθήβσλ. Ο Otto Rank έδσζε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθήβσλ (ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγψ) κέζα απφ ηελ αληίιεςε ηεο εθεβείαο σο κηαο δεκηνπξγηθήο θαη παξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Ο Erik Erikson, εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ, κειέηεζε ζε βάζνο ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ εθεβεία θαη ηε ζχγρπζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο εθήβνπο ζηελ αλάιεςε ηνπ λένπ ηνπο ξφινπ. Η κειέηε ηεο εθεβείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Erikson, είλαη ζε έλα ζπλερέο ςάμηκν γηα απηνγλσζία θαη απηνλνκία κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο. Η εμειηθηηθή γλσζηηθή ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε ιίγν αξγφηεξα, (Inhelden & Piaget 1958, Bandura 1964), έδσζε έκθαζε ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ θαη ζην ξφιν ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ε γλσζηηθή ζεσξία πξνζέθεξε έλα νινθιεξσκέλν γλσζηηθφ κνληέιν πνπ επεμεγεί ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ησλ δηάθνξσλ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ. Σν γλσζηηθφ κνληέιν αλαθέξεηαη ζηελ εθεβεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ κάζεζεο, ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο. Η εθεβεία αληηκεησπίδεηαη ζαλ δπλακηθή εμειηθηηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε. 11

12 Οη πξψηνη απηνί κειεηεηέο έδσζαλ ην έλαπζκα γηα λα μεθηλήζνπλ ζηαδηαθά θαη δεηιά νη πξψηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη πξψηεο ζεσξίεο ζε ζρέζε κε ηελ εθεβεία. Έηζη, γχξσ ζην 1970, ην ζέκα ηεο εθεβείαο αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα απαζρνιεί έληνλα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Η έξεπλα αλαπηχζζεηαη θαη νη κειέηεο ζηεξίδνληαη πιένλ ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα. εκαληηθνί εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθεβηθή δσή θαη ηνπο εθήβνπο (Petersen 1998, Lerner 2002). Έθηνηε, ην ζέκα απαζρνιεί ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο θαη έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθεβεία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Η εθεβεία ζήκεξα δηεξεπλάηαη κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή ηεο δηάζηαζε κε ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη αιιά θπξίσο κε ζηφρν ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Η παηδαγσγηθή έξεπλα έρεη ζήκεξα σο ζηφρν ηελ παξνρή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ήκεξα, πςεινχ επηπέδνπ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο εθεβείαο θαιχπηνληαο ηνκείο φπσο ε βηνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία θαη ε ςπρηαηξηθή. Μειεηψληαο ηελ εθεβεία εξεπλεηηθά, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πξνζθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο, ζηελ θνηλσλία θαη ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεηο απνθάζεσλ (Τπνπξγεία, λνκνζεζίεο, ζρνιεία). Παξάιιεια κειεηψληαο ηελ εθεβεία επηζηεκνληθά, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εθήβσλ. 7.2 Δθεβεία Ορηζκός Η εθεβεία είλαη κηα θξίζηκε, κεηαβαηηθή πεξίνδνο κεηαμχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο θαηά ηελ νπνία νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κεηαιιάζζεηαη αθνχ βξίζθεηαη μαθληθά αληηκέησπν κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Πέξαλ απφ ην λα απνηειεί κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε εθεβεία απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα μερσξηζηή εηδηθή εμειηθηηθή θάζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Ξεθηλά κε ην ηέινο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηειεηψλεη κε ηελ ελειηθίσζε θαη ηελ απηφλνκε ςπρηθή σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ. ηελ επνρή καο, ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ε εθεβεία ηείλεη λα παξαηείλεηαη θαζψο ζπρλά νη νηθνγέλεηεο πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη ιφγσ άιισλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Σα ηειεπηαία 200 ρξφληα, απφ ην 12

13 1800 πεξίπνπ, ε εθεβεία μεθηλά νινέλα θαη πην λσξίο θζάλνληαο λα ζπκβαίλεη θαηά έμη πεξίπνπ ρξφληα ελσξίηεξα ζήκεξα. ηελ επνρή καο, ηα θνξίηζηα μεθηλνχλ ηελ εθεβεία γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 11 κε 12 ρξφλσλ ελψ ηα αγφξηα γχξσ ζηα 12 κε 13 ρξφληα. Σα ρξνληθά απηά πιαίζηα δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαη παξαηεξείηαη κηα αλαθνινπζία κεηαμχ ρξνλνινγηθήο ειηθίαο θαη έλαξμεο ηεο εθεβείαο. Η εθεβεία κηα θαη εμνρήλ πεξίνδνο απψιεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, άγρνπο θαη δπζιεηηνπξγηψλ. Παξφια απηά ε εθεβηθή πεξίνδνο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν έθεβνο πεξλάεη ζηαδηαθά απφ ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζνπλ καθξηά απφ επψδπλεο θαηαζηάζεηο φηαλ ε πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε γίλεηαη νκαιά. χκθσλα κε ην Winnicott (1984) Σν λα κεγαιψλεηο ζεκαίλεη λα παίξλεηο ηε ζέζε ηνπ γνλέα θαη απηφ είλαη απφ κφλν ηνπ εμαηξεηηθά δχζθνιν. 7.3 Υαραθηερηζηηθά Σν πξψην ζπλαίζζεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν έθεβνο είλαη ν ηξφκνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ μαθληθά ζπκβαίλνπλ ζην ζψκα ηνπ. Η επεμήγεζε θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ην ηη είλαη θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν ζπρλά θαζεζπράδνπλ ηνπο εθήβνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θφβνπ πνπ αηζζάλνληαη. Οη έθεβνη κνηάδνπλ κε ελήιηθεο αιιά δελ είλαη. Υξεηάδεηαη λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα πξνρσξήζνπλ κε έλα θαηλνχξγην ζψκα πξνο ηελ ελήιηθε δσή. Σν παηδί θαιείηαη μαθληθά λα αθήζεη ην παιηφ ηνπ ζψκα, έλα ζηαζεξφ κέρξη ηφηε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα απνδερηεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα θαηλνχξγην δηαθνξεηηθφ ελήιηθν ζψκα. Οη ζσκαηηθέο απηέο αιιαγέο πξνυπνζέηνπλ ςπρηθή δχλακε θαη ζζέλνο γηα λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνλ έθεβν κέζα απφ κηα νκαιή ςπρηθή δηαδηθαζία. Οη ζεακαηηθέο απηέο αιιαγέο ζην ζψκα θνπβαινχλ καδί ηνπο ζπλεπαθφινπζεο αιιαγέο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απηνεηθφλα θαη απηνεθηίκεζε ηνπ εθήβνπ. 13

14 ην λνεηηθφ επίπεδν, νη έθεβνη πξνρσξνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία ζηελ πην αθεξεκέλε-αθαηξεηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα. Μπνξνχλ πιένλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο κέζα απφ κηα πην πιαηηά αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη άξα πην νινθιεξσκέλα. Μπνξνχλ λα θάλνπλ ινγηθέο ππνζέζεηο, λα ζπζρεηίδνπλ δεδνκέλα θαη λα εμάγνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα. Η θξηηηθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία κέζα απφ ηελ επαγσγηθή απηή ζθέςε θαη αλάιπζε. αλ απνηέιεζκα, απηή ε έληνλε λνεηηθή δξαζηεξηφηεηα μαθληάδεη ηνπο εθήβνπο θαη πξνθαιεί ακθηζβήηεζε φζσλ έρνπλ δηδαρζεί, δήζεη θαη αληηκεησπίζεη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. πρλά αξρίδνπλ λα ειέγρνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ φζσλ έρνπλ δηδαρζεί θαη λα ζέηνπλ ηα πάληα ζε ακθηζβήηεζε. Η ηθαλφηεηα απηή γηα ακθηζβήηεζε καδί κε ηε δπλαηφηεηα γηα αθεξεκέλε ζθέςε δίλεη δπλαηφηεηεο ζηνπο εθήβνπο γηα ην κέιινλ θαη ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ ελήιηθε δσή. Η αλάπηπμε απηψλ ησλ πνιππινθφηεξσλ κνξθψλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επηηξέπεη ζηνπο εθήβνπο λα επεμεξγάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε βάζνο θαη λα αλαπηχζζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πρλά, νη έληνλεο θαη απφηνκεο λνεηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ άγρνο θαη αλαζθάιεηα ζηνπο εθήβνπο. Μαθξηά απφ ηελ αζθάιεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, απνκπζνπνηνχλ ηα πξνεγνχκελα πξφηππά ηνπο (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο) θαη ςάρλνπλ γηα θαηλνχξηα. Η ηθαλφηεηα γηα έιεγρν θαη ακθηζβήηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη δηαηαξάζζεη ηελ εηθφλα ηνπ εθήβνπ γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο γνλείο, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Η απνκπζνπνίεζε απηή κπνξεί λα είλαη επψδπλε γηα ηνπο εθήβνπο θαλεξψλνληαο ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε απηψλ πνπ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζεσξνχζαλ αιάζεησλ θαη ήζειαλ λα ηνπο κνηάζνπλ. Η αλάγθε γηα χπαξμε πξνηχπσλ αλαγθάδεη ηνπο έθεβνπο κέζα απφ ηελ παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ λα ςάμνπλ λέα πξφηππα γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξνεγνχκελα. Έηζη νη έθεβνη δίλνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξέα, αλαπηχζζνπλ ζηελνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο, πηνζεηνχλ ηα ίδηα πξφηππα, ίδην ληχζηκν, ιεμηιφγην θαη ζπκπεξηθνξά πξνζπαζψληαο λα θηηάμνπλ κηα νκαδηθή ηαπηφηεηα κε ζηφρν ηελ ηειηθή αλάπηπμε ηεο δηθήο ηνπο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη γηα λα μεπεξάζνπλ ην άγρνο θαη ηηο αλαζθάιεηεο πνπ νη λνεηηθέο αιιαγέο επηθέξνπλ. Οη αιιαγέο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα είλαη εμίζνπ έληνλεο, απφηνκεο θαη πνιχπινθεο. Οη έθεβνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο απφηνκεο αιιαγέο ζην ζψκα ηνπο πνπ ζπρλά πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, αλαζθάιεηαο θαη ηξφκνπ. Η ζρνιαζηηθή θαη επίκνλε ελαζρφιεζε ηνπ εθήβνπ κε ην ζψκα θαη ην εμσηεξηθφ παξνπζηαζηηθφ ηνπ είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα απφθηεζε λέαο ηαπηφηεηαο, απηήο ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ. Απηή ε έληνλε ελαζρφιεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (λεπξηθή αλνξεμία-βνπιηκία) θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ πξνβνιή ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ. Οη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. Έηζη ε έγθαηξε δηάγλσζή ηνπο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαηάιιειε παξνρή ςπρνζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο θαη ζηήξημεο. Η εθεβεία είλαη κηα επράξηζηε δπλακηθή πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε πνπ εκπεξηέρεη φκσο θηλδχλνπο ζε πνιιά επίπεδα. Οη έθεβνη δνπλ ην ζήκεξα θαη δχζθνια αληηιακβάλνληαη ην κέιινλ. Πξνθαινχλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ακθηζβεηνχλ αμίεο, 14

15 ζηάζεηο, λννηξνπίεο, πεηξακαηίδνληαη θαη αςεθνχλ ηνλ θίλδπλν αθνχ ε έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ κνηάδεη απνκαθξπζκέλε. Αγσλίδνληαη γηα απηνλνκία θαη ςπρηθή σξίκαλζε. Δμαθνινπζνχλ λα ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε ησλ ζεκαληηθψλ ελειίθσλ πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα απνκαθξπλζνχλ απφ θνληά ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη πξνζσπηθφηεηα. Η ζηήξημε απηή ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη αιιά λα γίλεηαη δηαθξηηηθά αθήλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρψξν ζηνπο εθήβνπο λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα είλαη θνληά ζηνπο εθήβνπο, έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα ηνπο αθνχζνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ θάζε βνήζεηα φηαλ ηνπο δεηεζεί. 8. Δθεβεία θαη Καηάζιηυε Απνηειεί ε εθεβεία κηαλ θαηεμνρήλ ειηθία απψιεηαο ζην ςπρηθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπληεινχληαη δηάθνξεο απψιεηεο ζε πνιιά επίπεδα: απψιεηα ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο, απψιεηα ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, απψιεηα ηεο εμηδαλίθεπζεο ησλ γνληθψλ πξνηχπσλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ απηά κέρξη ηφηε παξείραλ. Οη ζεκαληηθέο απηέο απψιεηεο εχθνια πξνθαινχλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη αθήλνπλ ηνλ έθεβν εθηεζεηκέλν ζηελ θαηάζιηςε. Η θαηάζιηςε δεκηνπξγεί επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε απηνθαηαζηξνθηθψλ ηάζεσλ, γηα απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη απηνθηνλίεο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Σα πνζνζηά απηνθηνληψλ ζηνπο εθήβνπο θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ζηηο πιείζηεο επξσπατθέο ρψξεο (200%) (Offer; Schonert-Reichl 1994). Η θαηάζιηςε σο έλλνηα, δχζθνια ζπλδέεηαη κε ηελ εηθφλα ελφο εθήβνπ θαη γη απηφ πνιιέο θνξέο δχζθνια γίλεηαη αλαγλσξίζηκε θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν. πρλά ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλαο έθεβνο ζεσξείηαη θπζηνινγηθή θαη απνδίδεηαη ζηελ εθεβεία θαη ηηο πνιιέο θαη απφηνκεο αιιαγέο πνπ απηή επηθέξεη, κε απνηέιεζκα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα λα κελ γίλνληαη έγθαηξα αληηιεπηά. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 10 % γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζην 6.6 % γηα ηνπο άληξεο. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ ησλ εθήβσλ είλαη αξθεηά ζπρλή θαη θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 10 κε 30 %, ελψ κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα παξνπζηάδνληαη ζπαληφηεξα ζε πνζνζηφ 4 κε 8 % ησλ εθήβσλ. Αλαπηπμηαθά, νη έθεβνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηηο ζνβαξφηεξεο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο κεηά ηε βξεθηθή ειηθία. Αιιαγέο ζην γλσζηηθφ ηνκέα δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ νη έθεβνη αληηιακβάλνληαη θαη εξκελεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο επηθέξνπλ άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Peterson 1988). Παξάιιεια, ε 15

16 κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην Γπκλάζην πνπ επηηειείηαη ηελ ίδηα απηή ρξνληθή πεξίνδν αιιάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν δσήο ησλ εθήβσλ. Οη αιιαγέο απηέο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη γλσζηηθφ ηνκέα απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνπο εθήβνπο θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ έληαζε, αγσλία θαη άγρνο. αλ απνηέιεζκα ζην μεθίλεκα θπξίσο ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ, παξαηεξείηαη επηθηλδπλφηεηα σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη επεηζνδίσλ (Clarizio 1994). Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθήβσλ δειψλεη λα έρεη βηψζεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζε θάπνηα θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ (Clarizio 1994, Rutter 1986). Μέζα απφ ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρεη δηαθαλεί κηα δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην θχιν. πγθεθξηκέλα, ελψ πξηλ ηελ εθεβεία ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε, θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο (1/3) απφ ηα αγφξηα λα αλαπηχμνπλ θαηάζιηςε ή θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία (Gjerde & block, 1991). Φαίλεηαη φηη ε θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή θαη αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο ζηα θνξίηζηα απφ φηη ζηα αγφξηα. Η θαηάζιηςε θαη νη ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ζηελ εθεβεία ζπλδένληαη άκεζα κε άιιεο ζνβαξέο δηαηαξαρέο φπσο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, ηε ρξήζε νπζηψλ, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη ηηο απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (Dryfoos 1993, DiFilippo 1997). Η ζηελή ζρέζε ηεο θαηάζιηςεο θαηά ηελ εθεβεία θαη ησλ ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα παξεκβάζεηο ηφζν πξνιεπηηθέο φζν θαη ζεξαπεπηηθέο κε ζηφρν ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Μεγάινο αξηζκφο εθήβσλ κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη θαηάζιηςε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Σα πνζνζηά απηνθηνληψλ απμάλνληαη δξακαηηθά ζηνπο εθήβνπο κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. πρλά, νη γνλείο ησλ εθήβσλ κε θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ θαη νη ίδηνη ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζιηπηηθή πξνδηάζεζε (Σζηάληεο 2001). Πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ θαηαιήμεη ζηε ζεκαληηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο αλάπηπμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο (Isohani and Isohani, 1998). Οη έθεβνη, πνπ πέξαλ απφ ηηο ππφινηπεο αιιαγέο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ παξνπζηάδνπλ θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, βξίζθνληαη ζπρλά ζε αδηέμνδν θαη αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Η ζρνιηθή απνηπρία θέξλεη ζηαδηαθά ηε καζεκέλε παξαιπζία (καζαίλσ λα απνηπγράλσ ιφγσ ησλ απαλσηψλ απνηπρηψλ θαη ηειηθά απνδέρνκαη ηελ απνηπρία θαη γίλνκαη παζεηηθφο δέθηεο ζηελ ηάμε). ε κηα δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν γεκάηε απφηνκεο αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε δεκηνπξγψληαο επηπιένλ άγρνο θαη αλαζθάιεηεο. ην ζρνιείν νη καζεηέο αθηεξψλνπλ ηεξάζηην ρξφλν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο άξα θαη ε ζρνιηθή απνηπρία ή επηηπρία δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Οη απαλσηέο απνηπρίεο θέξλνπλ παζεηηθφηεηα θαη ζπρλά δεκηνπξγνχλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία ή θαη ζπαληφηεξα θαηάζιηςε. Η θαηάζιηςε, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηνλ ηνκέα θπξίσο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη έλαο θαχινο θχθινο μεθηλά θαη ν καζεηήο δχζθνια κπνξεί λα αληεπεμέιζεη θαη λα ζπάζεη ηνλ θχθιν απηφ απφ κφλνο ηνπ. Πξψηκε αλίρλεπζε ησλ ζπκπησκάησλ, έγθαηξε 16

17 αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη έγθαηξε παξνρή βνήζεηαο θαη ζηήξημεο ηφζν ζην καζεηή φζν θαη ζηνπο γνλείο κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. 8.1 Σπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο Η θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία ζπλήζσο εθδειψλεηαη κε θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα ρσξίο λα γίλεηαη θαλεξή ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ελήιηθεο. Σα θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ, ην ζθαζηαξρείν, ηε ρξήζε νπζηψλ, ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή απνηπρία. Η βαζηθή δηαθνξά ζηε ζπκπησκαηνινγία ζεκεηψλεηαη επίζεο ζηελ έληνλε επεξεζηζηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά αληί ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο ελήιηθεο. Η επεξεζηζηηθφηεηα έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εθήβσλ. Άιιεο δηαθνξέο ζηε ζπκπησκαηνινγία αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε απάζεηα θαη αδηαθνξία πνπ ζηνπο έθεβνπο κνηάδεη κε θνχξαζε θαη θαλεξψλεη ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε. Η απάζεηα απηή έρεη αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο κε θπξηφηεξε ηε κείσζε ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ, ηε ζρνιηθή απνηπρία, ηελ άξλεζε γηα ην ζρνιείν θαη ηελ απνθπγή ηνπ. σκαηηθέο ελνριήζεηο φπσο θεθαιαιγίεο θαη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζηνπο εθήβνπο κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. Σέινο, ζπλαηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζεο, αξλεηηθήο απηνεηθφλαο θαη έιιεηςεο απηφαπνδνρήο δεκηνπξγνχλ αδηέμνδα θαη πξνθαινχλ αλαζθάιεηεο θαη άγρνο. Εθεβεία θαη θαηάζιηςε Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο κέξαο ζρεδόλ θαζεκεξηλά (ζηνπο εθήβνπο κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη επεξέζηζηε δηάζεζε, ηάζε λα ληύλνληαη κε καύξα ξνύρα, λα γξάθνπλ θαη λα κειεηνύλ πνίεζε κε θαηαζιηπηηθή ζεκαηνινγία, λα αθνύλ κνπζηθή κε κεδεληζηηθά κελύκαηα θ.ι.π.) Έληνλε ειάηησζε ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο ζε όιεο ή ζρεδόλ όιεο ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο (ζηνπο εθήβνπο παξνπζηάδεηαη σο πιήμε θαη παζεηηθόηεηα) Δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα, ειάηησζε ή αύμεζε ηεο όξεμεο (ζπρλά βνπιηκηθά ή αλνξεμηθά ζηνηρεία) Δηαηαξαρέο ύπλνπ (αϋπλία ή ππεξππλία). Παξαηεξείηαη έληνλε παξαθνινύζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο. Ψπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε. Κόπσζε, απώιεηα ελεξγεηηθόηεηαο. Απνθπγή ζρνιείνπ, ρακειή καζεζηαθή απόδνζε. Αηζζήκαηα αλαμηόηεηαο ή ελνρήο Ειαηησκέλε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαη ζθέςεο. Δεκηνπξγνύληαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Επαλεξρόκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ απηνθηνληθόο ηδεαζκόο 17

18 8.2 Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο είλαη δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε παξνπζία κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο ή θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζηνπο εθήβνπο. Σέηνηνη παξάγνληεο ρσξίδνληαη ζε ηξείο θπξίσο ηνκείο:νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλσλία. πγθξνηεκέλεο νηθνγέλεηεο κε επηθνηλσλία θαη θαιή αλάπηπμε ζρέζεσλ πξνζηαηεχνπλ ηνπο εθήβνπο θαη παξέρνπλ αζθάιεηα θαη θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ην ππεξβνιηθφ άγρνο θαη ηηο έληνλεο αγσλίεο. Οη πγηείο ζρέζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε ζρνιηθή επηηπρία, ε θαιή θνηλσληθνπνίεζε κέζα ζε έλα ζρνιείν πνπ ζέβεηαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηήξημε θαη ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε ησλ εθήβσλ. Γεληθφηεξα, ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη θίινη, ε θνηλφηεηα θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο εθήβνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. 8.3 Έθεβνο θαη ζάλαηνο- Κηλδπλνιαγλεία Σν κέιινλ κνηάδεη καθξηλφ θαη γίλεηαη αληηιεπηφ ζαλ αθεξεκέλε θαη εμσπξαγκαηηθή έλλνηα απφ ηνπο εθήβνπο. Δίλαη γη απηφ πνπ ζπρλά κε ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο κνηάδνπλ λα αςεθνχλ ηνλ θίλδπλν, λα πξνθαινχλ θαη λα παίδνπλ παηρλίδηα κε ην ζάλαην. Απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, απφπεηξεο θαη απηνθηνλίεο παξνπζηάδνληαη ζε απμεκέλα πνζνζηά θπξίσο ζηα θνξίηζηα θαηά ηελ εθεβεία. πρλά θαηαθεχγνπλ ζε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο φηαλ λνηψζνπλ παγηδεπκέλνη ζε αδηέμνδα. Δλψ γλσζηηθά κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ, ζπλαηζζεκαηηθά ηελ ηνπνζεηνχλ καθξηά θαη ηελ αληηιακβάλνληαη ζαλ αθεξεκέλε έλλνηα. Οη έθεβνη ζπρλά παίδνπλ κε ην ζάλαην αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. Μέζα απφ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα επηδεηνχλ άιινπο ξφινπο θαη λα ςάρλνπλ λέεο ηαπηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ θαινχ καζεηή, ηνπ θαινχ γηνχ ή θφξεο, ηνπ θαινχ θίινπ ή θίιεο, ηνπ θαινχ αδειθνχ ή αδειθήο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ εθήβνπ, δεκηνπξγεί απφγλσζε, απνγνήηεπζε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο. Έηζη ε ελαζρφιεζε κε ηελ επηθηλδπλφηεηα (θηλδπλνιαγλεία), ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε βίαηε αληίδξαζε κπνξεί λα απνηεινχλ θξαπγέο βνήζεηαο θαη ελδείμεηο ζνβαξψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ελφο θαινχ εθπαηδεπηηθνχ λα κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηηο αθξαίεο απηέο ζπκπεξηθνξέο θαη κέζα απφ πιεξνθφξεζε λα θαηαλνεί θαη λα κεηαθξάδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ ζ απηή ηελ θξίζηκε ειηθία. Η πξψηε αλίρλεπζε ησλ δπζθνιηψλ ζπρλά γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα παξαζρεζεί ε απαξαίηεηε ζηήξημε ζην καζεηή γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίλεηαη 18

19 θξίζηκνο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. Η έγθαηξε επηζήκαλζε θαη αλαγλψξηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ απφ ην ζρνιείν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο θαη παξνρήο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε αηνκηθφ αιιά θαη νκαδηθφ επίπεδν. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληηιεθζεί έγθαηξα ηηο δπζθνιίεο θαη λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε ζνβαξφηεξσλ πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια κπνξεί λα ζηεξίμεη ην καζεηή ζπλαηζζεκαηηθά, λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζχκβνιν ζηαζεξφηεηαο θαη λα είλαη πάληα πξφζπκνο λα αθνχζεη ηνλ θάζε καζεηή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο ηνπ. Η θαιή επηθνηλσλία, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή θαη ε αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα ππάξμεη έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη παξέκβαζε απφ ην ζρνιείν. 9. Σρασκαηηθές Δκπεηρίες Οξηζκφο Σξαχκα ζην εγρεηξίδην απηφ ζεκαίλεη θάζε εκπεηξία πνπ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θπζηθήο, ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη εκπεηξίεο απηέο ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηε δσή ηνπ εθήβνπ θαη πεξηιακβάλνπλ απψιεηεο ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ (ζάλαηνο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηελ νηθνγέλεηα). Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα έρνπλ ζνβαξέο επηδξάζεηο ζην ςπρηζκφ θάζε αλζξψπνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ επάισηε εθεβηθή ειηθία. πρλά νδεγνχλ ζε άγρνο, θαηάζιηςε, απφπεηξεο απηνθηνληψλ, απηνθηνλίεο, ρξήζε νπζηψλ αιιά θαη παξαβαηηθή, πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Γλσξίδσ ηνπο καζεηέο κνπ ζεκαίλεη γλσξίδσ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη κπνξψ λα αληηιεθζψ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο εξκελεχνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ θαζελφο. Η θαιή πιεξνθφξεζε αιιά θαη ε ζσζηή κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ζσζηή γλψζε θαη ελεκέξσζε. Μέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνπλ νη γνλείο, κέζα απφ ηε ζσζηή αιιεινελεκέξσζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, κέζα απφ πιεξνθνξίεο ησλ εηδηθψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ (εθπαηδεπηηθνί ςπρνιφγνη), κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ελεκεξσζεί ζε θάπνην βαζκφ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Δπηπιένλ, απνηειεί ράξηζκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κπνξεί απφ κφλνο ηνπ λα πξνζεγγίζεη ηνπο καζεηέο ηνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ θαη λα γλσξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Γλσξίδνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη πην νξγαλσκέλα θαη κεζνδεπκέλα ηε ζρνιηθή κνλάδα έηζη ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή. ε πεξηπηψζεηο 19

20 φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ππνςηάδεηαη φηη έλαο καζεηήο ηνπ λα έρεη βηψζεη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εηδηθνχο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα καδί κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφ έγθαηξε θαη άκεζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Σν ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ζνβαξέο θξίζεηο ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε ζηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ βηψζεη κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζσζηή αληηκεηψπηζε θξίζεσλ είλαη ε θαιή νξγάλσζε θαη εηνηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Ο θαζνξηζκφο αηφκσλ αλαθνξάο ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ηα νπνία ζα γλσξίδνπλ ην ξφιν ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα θάζε ζρνιείν. 10. Νεαληθή Παραβαηηθόηεηα 10.1 Οξηζκφο Ο νξηζκφο ελφο ηέηνηνπ πνιχπινθνπ θαηλνκέλνπ φπσο ε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα. Η έλλνηα παξαβαηηθφηεηα είλαη πνιχ πιαηηά θαη θαιχπηεη επξχ θάζκα ζπκπεξηθνξψλ. ηε κειέηε απηή ε έλλνηα αλαθέξεηαη ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζε άηνκα θάησ ησλ δεθανθηψ ρξνλψλ θαη πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο (κέζα απφ ηε ρξήζε βίαο, αλππαθνήο, θζφλνπ θαη θαηαπίεζεο) πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ λα πιεγψζνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα (απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο) ή λα ηξαπκαηίζνπλ ζσκαηηθά ή θαη ςπρηθά άιια άηνκα ( Gotfredson & Gottfredson, 1990). Η έλλνηα παξαβαηηθφηεηα κε ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ, αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε πξνβιήκαηα κε θαλνληζκνχο θαη λφκνπο. Η ρξήζε ηνπ φξνπ πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ηνπ αδηθήκαηνο (ή ηεο πηζαλφηεηαο γηα αδίθεκα) παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε θαηαδίθε ή ζηελ αζηπλνκία. Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθεηαη ε αζηπλνκία ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ νη καζεηέο είλαη αλήιηθνη κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαηαδηθαζηνχλ. Έηζη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηνλ νξηζκφ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ή ηηο δξάζεηο πνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε θαηαδίθε θαη δελ ζεσξνχληαη αδηθήκαηα. Η πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο: εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά, εκπινθή ζε θαπγάδεο, δηαξξήμεηο, ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή βία, ζσκαηηθή βία, ρξήζε νπζηψλ, θαηαζηξνθή ζρνιηθήο θαη άιιεο πεξηνπζίαο, απηνθαηαζηξνθηθέο θαη επηζεηηθέο ηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δξνπλ απζφξκεηα θαη δελ έρνπλ αλαπηπγκέλε ηελ έλλνηα ηνπ απηνειέγρνπ. Πιεζψξα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ έρεη δψζεη έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ εθεβείαο, θαηάζιηςεο θαζψο θαη πξνεγνχκελσλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη επεμήγεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο. Η θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη νη δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα θαη ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο 20

21 θαθνπνίεζεο (εηδηθφηεξα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο), ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ηεο πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθφ πνζνζηφ παξαβαηηθψλ εθήβσλ αλαθέξνπλ ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο (ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ςπρνινγηθήο), κε ηα θνξίηζηα λα παξνπζηάδνπλ ζνβαξφηεξεο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, απμεκέλε ρξήζε νπζηψλ θαη λα εκπιέθνληαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πςεινχ θηλδχλνπ Νεαληθή παξαβαηηθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ ρνιείνπ Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ απνηειεί έλα ρψξν φπνπ κεγάινο αξηζκφο εθήβσλ απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα έξρνληαη ζε επαθή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη πηζαλφ θάπνηα ζρνιεία λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ απνηειεζκαηηθφηεξα απφ άιια ζρνιεία. Δίλαη φκσο γεληθά παξαδεθηφ φηη αθφκα θαη ηα ζρνιεία πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αζθνχλ θάπνην είδνο ειέγρνπ θαη παξέρνπλ έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ πξνο ηνπο εθήβνπο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, φηαλ έλαο έθεβνο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απνβιεζεί ή εμαλαγθαζηεί λα αθήζεη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, παξά ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ε παξαβαηηθφηεηα θαη ην έγθιεκα ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Σα ζρνιεία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δξνπλ ζαλ κεραληζκνί ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ φζν θαη εθηφο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηνξζσηφ κε ζπληνληζκέλεο, νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο απφ πνιινχο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο γηα ην ζέκα. Όηαλ ην ζρνιείν θαηαθέξεη λα θνηλσληθνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα πξνζαξκνγή ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξέζεη λα ειέγμεη ηελ παξαβαηηθφηεηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Αληίζεηα, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί άζειἀ ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο πνπ ππνβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο παξαβαηηθφηεηαο φηαλ απηφ απνηχρεη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Οη καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαηαιήγνπλ λα δξνπλ παξνξκεηηθά θαη λα παξνπζηάδνπλ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη κεραληζκνί πνπ δξνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αλάπηπμε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη πνιχπινθνη. Τπάξρνπλ αξθεηά ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ πξνζπάζεζαλ λα επεμεγήζνπλ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο έληαζεο θαη ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ην ζρνιείν ζηνπο καζεηέο (Cohen, 1955), ε παξαβαηηθφηεηα ζεσξείηαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε απέλαληη ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ, αμηψλ, ηθαλνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ν θάζε καζεηήο αληηκεησπίδεη. χκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην, ν θάζε καζεηήο αληηκεησπίδεηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κεζαία θνηλσληθή ηάμε παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηέο ηνπο, πεξηβάιινληα θαη επθαηξίεο γηα αθαδεκατθή επηηπρία. Σν ζρνιείν δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο καζεηέο ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε απφγλσζε, ζπκφ θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 21

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο Σι είναι Κοινωνικός ή Δημοηικός ή Αζηικός Λατανόκηπος; Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλν δεκφζην

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ i ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΟΤΡΔΤΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ MOD. ΗΜ-1015 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Δπαγγελμαηική τρήζη Παρακαλώ να λάβεηε σπόυη πφς ηο ζσγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ)

ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) 1 ΥΡΖΗΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ & ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ) Η ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλώλ πνπ πινπνηεί ν δπλεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ

Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Κ.Τζοσκαλάς: Για ηην σπεράζπιζη ηοσ δημόζιοσ Πανεπιζηημίοσ Τοσ Κωνζηανηίνοσ Τζοσκαλά* Η επηρείξεζε ηεο δπζθήκεζήο καο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζεσξψ φηη κπνξψ αθφκα λα ληψζσ κέινο ηεο πιεηηφκελεο αθαδεκατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

KANTZOS MEMBERS CLUB

KANTZOS MEMBERS CLUB KANTZOS MEMBERS CLUB Όροι σσμμετοτής: 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Σν Πξφγξακκα KANTZOS Members Club είλαη έλα πξφγξακκα αληακνηβήο ζηαζεξψλ πειαηψλ ηεο Εηαηξείαο "Kantzos A.G.N Travel" γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα