ΘΔΜΑ: Δπαμαληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωμισμός για τημ προμήθεια ειδώμ καθαρισμού για τις αμάγκες τωμ Τπηρεσιώμ της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Δπαμαληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωμισμός για τημ προμήθεια ειδώμ καθαρισμού για τις αμάγκες τωμ Τπηρεσιώμ της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Θερραλξμίκη, 11 Ιξσλίξσ 2014 Αο. Ποχς.: ξίκ Σαυ. Δ/μρη Σαυ. Κόδικαπ Πληοξτξοίεπ Σηλέτχμξ Ηλ. Δ/μρη Σηλ/ςσπία : : : : : : Καθ. Ρχρίδη , Θερραλξμίκη Bάιξπ Γεόογιξπ ΘΔΜΑ: Δπαμαληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωμισμός για τημ προμήθεια ειδώμ καθαρισμού για τις αμάγκες τωμ Τπηρεσιώμ της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους Έυξμςαπ σπϊφη: Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Α) Σιπ διαςάνειπ: 1. Καμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 13 ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ και 2009/81/ΔΚ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ ςξσπ καςά ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ. 2. Ν. 4013/2011 (ΥΔΚ Α 204/2011) «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) Ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ». 3. Ν. 3886/10 (ΥΔΚ 173 Α/ ) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ - Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ Ιξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 1992 (L 76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335). 4. Ν. 3871/2010 (ΥΔΚ Α 141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη». 5. Ν. 3861/2010 (ΥΔΚ Α 112/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ µε ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊµχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ «Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ». 6. Ν. 3852/2010 (ΥΔΚ Α' 87/2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ». 7. Ν. 3310/2005 (ΥΔΚ Α 30/2005) «Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 8. Ν. 2859/2000 (ΥΔΚ Α 248/2000) «Κϋοχρη Κόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 9. Ν. 2286/1995 (ΥΔΚ Α' 19/1995) «Ποξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 10.Ν. 2362/1995 (ΥΔΚ Α' 247/1995) «Δημξρίξσ Λξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Κοάςξσπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 11.Π.Δ. 142/2010 (ΥΔΚ Α' 235/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ». 1

2 12.Π.Δ. 118/2007 (ΥΔΚ Α 150/2007) «Καμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ». 13.Π.Δ. 166/2003 (ΥΔΚ Α 138/2003) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Νξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Οδηγίαπ 2000/35/ΔΚ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ. Β) Σιπ απξτάρειπ: 1. Π.Τ.. 26/ (ΥΔΚ Α 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Κοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ μέχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Κοάςξσπ. 2. Τ.Α. Π1/3306 (ΥΔΚ 1789 Β/ ) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ ρςξ Δμιαίξ Ποϊγοαμμα Ποξμηθειόμ (Δ.Π.Π.)». 3. Αο / (ΥΔΚ Β 2017/2013) Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Με εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ» ρςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ και ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ασςήπ». 4. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Υξοέα 99723, Διδικξϋ Υξοέα 071 και ΚΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Θερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΙΙ6ΟΡ1Τ-Μ 6 και ΑΔΑΜ: 14REQ ). 5. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Υξοέα 99723, Διδικξϋ Υξοέα 072 και ΚΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Θερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΙΙ6ΟΡ1Τ-ΥΞ7 και ΑΔΑΜ: 14REQ ). 6. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Υξοέα 99723, Διδικξϋ Υξοέα 073 και ΚΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Θερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΙΙ6ΟΡ1Τ-ΟΤ1 και ΑΔΑΜ: 14REQ ). 7. Σξ απϊ ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα (ΑΔΑΜ: 14REQ ). 8. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. πεοί ποξκήοσνηπ «Ποϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ ποξμήθεια ειδόμ καθαοιρμξϋ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Τπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. έςξσπ 2014» (Αο. 7/14 Διακήοσνη ΑΔΑ: ΒΙΤΞΟΡ1Τ-ΒΔ3 ΑΔΑΜ: 14PROC ). 9. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. πεοί έγκοιρηπ αο. 1/ Ποακςικξϋ Σοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ (ΑΔΑ: 6Η6ΔΟΡ1Τ-ΔΩΣ). 10. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Μ.-Θ. πεοί έγκοιρηπ αο. 2/ Ποακςικξϋ Σοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ με ςημ ξπξία: α) μέοξπ ςχμ ειδόμ καςακσοόμξμςαι ρε δϋξ Αμαδϊυξσπ και β) απξταρίζεςαι η επαμάληφη ςξσ διαγχμιρμξϋ για ςα σπϊλξιπα είδη (ΑΔΑ: 6Η6ΔΟΡ1Τ-ΔΩΣ). Γ) Σημ αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ, η ξπξία έςσυε απξδξυήπ απϊ ςξμ αομϊδιξ Ττσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η ασςεπάγγελςη αμαζήςηρη δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ. 2

3 Δ) Σξ γεγξμϊπ ϊςι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ με βάρη ςα Β7, Β8 και Β9 ρυεςικά, δεμ σπήονε Αμάδξυξπ για μεγάλξ μέοξπ απϊ ςα ζηςξϋμεμα είδη ρςξ ρϋμξλξ ςχμ 12 Πεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ και επίρηπ, για λϊγξσπ ποξρςαρίαπ ςηπ σγείαπ εογαζξμέμχμ και κξιμξϋ απαιςείςαι ρσμςϊμεσρη ςχμ διαδικαριόμ ςηπ ποξμήθειαπ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Δπαμαληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωμισμό με σφραγισμέμες προσφορές για τημ προμήθεια ειδώμ καθαρισμού, για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ., για ςξ έςξπ 2014, με ςξσπ ίδιξσπ ξσριόδειπ ϊοξσπ ϊπχπ ρςημ αο. 7/2014 Διακήοσνη (διαγχμιρμϊπ ), καςά ςξ μέοξπ ςχμ ειδόμ πξσ δεμ είυαμ Αμάδξυξ, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ςοιάμςα επςά υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ δέκα εσοό και ςοιάμςα ένι λεπςόμ (37.810,36 ) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. (30.766,31 υχοίπ Υ.Π.Α.), αμά Π.Δ./ Πϊλη και Διδ. Υξοέα χπ ενήπ: Α/Α Π.E./ NOMΟ ΠΟΛΗ Π/Τ ΜΔ ΥΠΑ Π/Τ ΜΔ ΥΠΑ Π/Τ ΜΔ ΥΠΑ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΔΙΔ. ΥΟΡΔΑ 071 ΔΙΔ. ΥΟΡΔΑ 072 ΔΙΔ. ΥΟΡΔΑ Δοάμαπ Δοάμα 1.000, , ,34 2 Δοάμαπ Κ. Νεσοξκϊπι 708,60 708,60 3 Έβοξσ Αλεναμδοξϋπξλη 130,13 108,00 238,13 4 Έβοξσ Διδσμϊςειυξ 231,61 231,61 5 Έβοξσ ξστλί 226,20 226,20 6 Ημαθίαπ Βέοξια 1.000, , ,77 7 Ημαθίαπ Νάξσρα 492,31 492,31 8 Θερραλξμίκηπ Θερραλξμίκη 528,29 525, , ,98 9 Θερραλξμίκηπ Λαγκαδάπ 65,44 65,44 10 Θερραλξμίκηπ ςασοϊπ 455,28 455,28 11 Καβάλαπ Θάρξπ 554,60 554,60 12 Καβάλαπ Καβάλα 800,00 800,00 845, ,26 13 Κιλκίπ Γξσμέμιρρα 512,05 512,05 14 Κιλκίπ Κιλκίπ 1.000, , ,94 15 Ξάμθηπ Ξάμθη 1.000, , ,00 16 Πέλλαπ Αοιδαία 742,46 742,46 17 Πέλλαπ Έδερρα 1.000, , ,37 18 Πιεοίαπ Καςεοίμη 800, , ,00 19 Ρξδϊπηπ Κξμξςημή 2.000, , , ,00 20 εοοόμ Νιγοίςα 503,44 503,44 21 εοοόμ έοοεπ 2.000,00 500, , ,75 22 εοοόμ ιδηοϊκαρςοξ 429,76 429,76 23 Φαλκιδικήπ Αομαία 881,34 881,34 24 Φαλκιδικήπ Καρράμδοα 566,42 566,42 25 Φαλκιδικήπ Πξλϋγσοξπ 1.000, , ,31 ΤΝΟΛΟ , , , ,36 3

4 Κριτήριο κατακύρωσης θα είμαι η χαμηλότερη αμά είδος οικομομική προσφορά σε ευρώ. Ο προσφέρωμ έχει τη δυματότητα προσφοράς για το σύμολο τωμ ειδώμ ή μόμο για έμα συγκεκριμέμο είδος / είδη καθαρισμού (π.χ. το χαρτί κουζίμας), σε μία, περισσότερες ή σε όλες τις Περιφερειακές Δμότητες / πόλεις. 1. ΣΟΠΟ ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ Θοάκηπ, Καθ. Ρχρρίδη 11 (Θερραλξμίκη) Αίθξσρα σρκέφεχμ - Ιρϊγειξ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 28 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014 Δεσςέοα 12:30 μ.μ. 2. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Η δαπάμη για ςημ ποξμήθεια ςχμ ειδόμ βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ - Θοάκηπ έςξσπ 2014, ρςξμ ΚΑΔ 1231 χπ ακξλξϋθχπ: Διδικϊπ Υξοέαπ Αϋνχμ αοιθμϊπ αμάληφηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ & Δμςξλόμ Πληοχμόμ ςηπ Τ.Δ.Δ. Θερραλξμίκηπ 99723/ / / ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ ϊλα ςα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά, ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ. Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη Διακήοσνη ςξ αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:30 π.μ. ρςη Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ Τλικξϋ, Καθ. Ρχρρίδη 11, ΣΚ Θερραλξμίκη. Ποξρτξοέπ πξσ καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, είμαι εκποϊθερμεπ και επιρςοέτξμςαι. Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα για εμεμήμςα (90) ημέοεπ ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Προσφορά που ορίζει χρόμο ισχύος μικρότερο του παραπάμω αμαφερομέμου, ΑΠΟΡΡΙΠΣΔΣΑΙ Ω ΑΠΑΡΑΔΔΚΣΗ. Η εμ λϊγχ ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ Αμάδξυξ πξσ θα ποξκϋφει καθ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ. Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Π.Δ. 118/

5 Οι διεσκοιμίρειπ ζηςξϋμςαι, ςξ αογϊςεοξ, μέυοι 24/7/2014 και δίμξμςαι, ςξ αογϊςεοξ, μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη εογάριμη ημέοα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ δηλ. μέυοι 25/7/2014 απϊ ςξ Σμήμα Ποξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ Τλικξϋ, ςηλ , -151, Υαν: , 4. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Η Διακήοσνη θα είμαι διαθέριμη ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη (Δμϊςηςα Αμακξιμόρειπ->Διαγχμιρμξί), καθόπ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΙΑΤΓΔΙΑ»: diavgeia.gov.gr/admt/, κάμξμςαπ αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑ. Δπίρηπ, είμαι διαθέριμη απϊ ςξ Σμήμα Ποξμηθειόμ & Διαυείοιρηπ Τλικξϋ καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, ρςα ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ , και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ( ) ποξπ ςη διεϋθσμρη: Σξ ςεϋυξπ ςηπ διακήοσνηπ απξρςέλλεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ, μέρα ρε μια (1) ημέοα απϊ ςη λήφη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ. Η Διακήοσνη θα κξιμξπξιηθεί ηλεκςοξμικά και ρςα ξικεία Δπιμεληςήοια κάθε Π.Δ. για εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςξσπ. Πεοίληφη ςηπ Διακήοσνηπ θα αμαοςηθεί ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ρςημ έδοα ςηπ ΑΔΜ-Θ και ρςξσπ πίμακεπ αμακξιμόρεχμ ςχμ Σμημάςχμ Διξικηςικξϋ Οικξμξμικξϋ ρςιπ Πεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ. Καςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ ρσμημμέμξ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ. Με εμτολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ-Θ Ο Προϊστάμεμος Γεμικής Δ/μσης Δσωτερικής Λειτουργίας σμημμέμα : ΣΔΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 8 Κξιμξπξίηρη (με ηλ. ςαυσδοξμείξ): Δπιμεληςήοια μξμόμ ΑΔΜ-Θ Δρχς. Διαμξμή (ηλεκςοξμικά): ΔΟ/ ΣΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Ηλίας Θεοδωρίδης 5

6 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΔΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 8/2014 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΦΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ Α.Δ.Μ.-Θ. ΔΣΟΤ Ποξϋπξλξγιρμόπ ,36 ρσμπεοιλαμβαμξμϋμξσ Υ.Π.Α. (30.766,31 υχοέπ Υ.Π.Α.) ΑμαθΫςξσρα Αουά: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ (ΑΔΛ-Η) Σόπξπ ΔιεμΫογειαπ Διαγχμιρμξύ: Έδοα ΑΔΛ-Η, Ιαθ. Πχρρίδη 11, Ηερραλξμίκη, αίθξσρα ρσμεδοιάρεχμ ιρξγείξσ Ημεοξμημέα Διεναγχγάπ Διαγχμιρμξύ: ΔεσςΫοα 28 Ιξσλέξσ 2014 Ώοα Διεναγχγάπ Διαγχμιρμξύ: 12:30 μ.μ. ΔιΪοκεια Ποξμάθειαπ μέυοι 31 / 12 / 2014 Ποξϋπξλξγιρμόπ πξσ βαούμεςαι Οοξωπξλξγιρμϊπ ενϊδχμ ΑΔΛ-Η ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Τξοέαπ 99723, Διδ. Τξοείπ 071, 072, 073, ΙΑΔ 1231 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

7 ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΑ ΛΔΠΞΡ Α ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΞΟΞΡ ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ ΛΔΠΞΡ Β ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ ΔΟΘΚΞΓΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ - ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ - ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ - ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΔΜΡΑΡΔΘΡ ΙΣΠΩΡΔΘΡ ΚΣΡΖ ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

8 15. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΗΖΡΖ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α ΟΘΜΑΙΑΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΔΘΔΩΜ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

9 ΜΔΡΟ Α - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

10 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Α) Ξι Διαςάνειπ: 1. Ιαμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 13 ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ 2004/17/ΔΙ, 2004/18/ΔΙ και 2009/81/ΔΙ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ ςξσπ καςά ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ. 2. Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ Α 204/2011) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 3. Μ. 3886/10 (ΤΔΙ 173 Α/ ) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ - Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Ξδηγία 89/665/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ Θξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Ξδηγία 92/13/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Τεβοξσαοίξσ 1992 (L 76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Ξδηγία 2007/66/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335). 4. Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ Α 141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη». 5. Μ. 3861/2010 (ΤΔΙ Α 112/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ µε ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ «Οοϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ». 6. Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ Α' 87/2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ». 7. Μ. 3310/2005 (ΤΔΙ Α 30/2005) «Λέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 8. Μ. 2859/2000 (ΤΔΙ Α 248/2000) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τ.Ο.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 9. Μ. 2286/1995 (ΤΔΙ Α' 19/1995) «Οοξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 10. Μ. 2362/1995 (ΤΔΙ Α' 247/1995) «Δημξρίξσ Κξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Ιοάςξσπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 11. Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ Α' 235/2010) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ». 12. Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ Α 150/2007) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξρίξσ». 13. Ο.Δ. 166/2003 (ΤΔΙ Α 138/2003) Οοξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2000/35/ΔΙ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ. Β) Ξι Απξτάρειπ: 1. Ο.Σ.Ρ. 26/ (ΤΔΙ Α 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Ιοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ μέχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Ιοάςξσπ». 2. Σ.Α. Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/ ) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ ρςξ Δμιαίξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)». 3. Αο / (ΤΔΙ Β 2017/2013) Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ πεοί «Οαοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ» ρςξμ Οοξψρςάμεμξ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ και ρςξσπ Οοξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ασςήπ». 4. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Τξοέα 99723, Διδικξϋ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

11 Τξοέα 071 και ΙΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Ηερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΘΘ6ΞΠ1Σ-Λ 6 και ΑΔΑΛ: 14REQ ). 5. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Τξοέα 99723, Διδικξϋ Τξοέα 072 και ΙΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Ηερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΘΘ6ΞΠ1Σ-ΤΝ7 και ΑΔΑΛ: 14REQ ). 6. Αο / Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, πεοί «Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Τξοέα 99723, Διδικξϋ Τξοέα 073 και ΙΑΔ 1231, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ Ηερραλξμίκηπ : (Α.Δ.Α.: ΒΘΘ6ΞΠ1Σ-ΞΣ1 και ΑΔΑΛ: 14REQ ). 7. ξ απϊ ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα (ΑΔΑΛ: 14REQ ). 8. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Λ.-Η. πεοί ποξκήοσνηπ «Οοϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ ποξμήθεια ειδόμ καθαοιρμξϋ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. έςξσπ 2014» (Αο. 7/14 Διακήοσνη ΑΔΑ: ΒΘΣΝΞΠ1Σ-ΒΔ3 ΑΔΑΛ: 14PROC ). 9. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Λ.-Η. πεοί έγκοιρηπ αο. 1/ Οοακςικξϋ οιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ (ΑΔΑ: 6Ζ6ΔΞΠ1Σ-ΔΩ). 10. Αο / απϊταρη Γ.Γ. Α.Δ.Λ.-Η. πεοί έγκοιρηπ αο. 2/ Οοακςικξϋ οιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ με ςημ ξπξία: α) μέοξπ ςχμ ειδόμ καςακσοόμξμςαι ρε δϋξ Αμαδϊυξσπ και β) απξταρίζεςαι η επαμάληφη ςξσ διαγχμιρμξϋ για ςα σπϊλξιπα είδη. Γ) Ζ αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Μξμικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ιοάςξσπ, η ξπξία έςσυε απξδξυήπ απϊ ςξμ αομϊδιξ Στσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η ασςεπάγγελςη αμαζήςηρη δικαιξλξγηςικόμ δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ. Δ) ξ γεγξμϊπ ϊςι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ με βάρη ςα Β7, Β8 και Β9 ρυεςικά, δεμ σπήονε Αμάδξυξπ για μεγάλξ μέοξπ απϊ ςα ζηςξϋμεμα είδη ρςξ ρϋμξλξ ςχμ 12 Οεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ. 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δπαμαληπςικόπ Ποόυειοξπ μειξδξςικόπ διαγχμιρμόπ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςημ κϊλσφη ςχμ αμαγκώμ ςχμ σπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ., για ςξ Ϋςξπ 2014, με ςξσπ ίδιξσπ ξσριόδειπ ϊοξσπ ϊπχπ ρςημ αο. 7/2014 Διακήοσνη (διαγχμιρμϊπ ), καςά ςξ μέοξπ ςχμ ειδόμ πξσ δεμ είυαμ Αμάδξυξ, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ςοιάμςα επςά υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ δέκα εσοό και ςοιάμςα ένι λεπςόμ (37.810,36 ) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. (30.766,31 υχοίπ Τ.Ο.Α.), αμά Ο.Δ./ Οϊλη και Διδ. Τξοέα χπ ενήπ : Α/Α Ο.E./ NOMΞΡ ΟΞΚΖ Ο/Σ ΛΔ ΤΟΑ Ο/Σ ΛΔ ΤΟΑ Ο/Σ ΛΔ ΤΟΑ ΑΜΑ ΟΞΚΖ ΔΘΔ. ΤΞΠΔΑΡ 071 ΔΘΔ. ΤΞΠΔΑΡ 072 ΔΘΔ. ΤΞΠΔΑΡ Δοάμαπ Δοάμα 1.000, , ,34 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

12 2 Δοάμαπ Ι. Μεσοξκϊπι 708,60 708,60 3 Έβοξσ Αλεναμδοξϋπξλη 130,13 108,00 238,13 4 Έβοξσ Διδσμϊςειυξ 231,61 231,61 5 Έβοξσ Ρξστλί 226,20 226,20 6 Ζμαθίαπ Βέοξια 1.000, , ,77 7 Ζμαθίαπ Μάξσρα 492,31 492,31 8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη 528,29 525, , ,98 9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ 65,44 65,44 10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ 455,28 455,28 11 Ιαβάλαπ Ηάρξπ 554,60 554,60 12 Ιαβάλαπ Ιαβάλα 800,00 800,00 845, ,26 13 Ιιλκίπ Γξσμέμιρρα 512,05 512,05 14 Ιιλκίπ Ιιλκίπ 1.000, , ,94 15 Νάμθηπ Νάμθη 1.000, , ,00 16 Οέλλαπ Αοιδαία 742,46 742,46 17 Οέλλαπ Έδερρα 1.000, , ,37 18 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη 800, , ,00 19 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή 2.000, , , ,00 20 Ρεοοόμ Μιγοίςα 503,44 503,44 21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ 2.000,00 500, , ,75 22 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ 429,76 429,76 23 Υαλκιδικήπ Αομαία 881,34 881,34 24 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα 566,42 566,42 25 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ 1.000, , ,31 ΤΝΟΛΟ , , , ,36 Κοιςάοιξ καςακύοχρηπ θα εέμαι η υαμηλόςεοη αμϊ εέδξπ ξικξμξμικά ποξρτξοϊ ρε εσοώ. Ο ποξρτϋοχμ Ϋυει ςη δσμαςόςηςα ποξρτξοϊπ για ςξ ρύμξλξ ςχμ ειδώμ ά μόμξ για Ϋμα ρσγκεκοιμϋμξ εέδξπ / εέδη καθαοιρμξύ (π.υ. ςξ υαοςέ κξσζέμαπ), ρε μέα, πεοιρρόςεοεπ ά ρε όλεπ ςιπ ΠεοιτεοειακΫπ Δμόςηςεπ / πόλειπ. Αμαλσςικά ρςξμ παοακάςχ Οίμακα παοαςίθεμςαι ςα ζηςξϋμεμα είδη αμά Ο.Δ./Οϊλη και Δ.Τ.: Ο.Δ./ ΜΞΛΞΡ Α/Α ΔΘΔΖ ΔΛΑΥΘΑ Ο.Δ. ΔΠΑΛΑΡ, ΔΠΑΛΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΘΛΖ ΥΩΠΘΡ Τ.Ο.Α. ΡΔ ΔΣΠΩ ΔΠΑΛ ΔΠΑ1 ΑΜΘΡΖΟΘΙΞ ΥΔΠΘΩΜ 600 ml (ΕΔΚΔ) 10 3,34 33,4 ΔΠΑΛ ΔΠΑ2 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 2 4,3 8,6 ΔΠΑΛ ΔΠΑ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 1 8,5 8,5 ΔΠΑΛ ΔΠΑ4 ΚΞΡΘΞΜ ΑΚΙΞΞΚΞΣΥΞΡ 70% 410 ml 25 1,55 38,75 ΔΠΑΛ ΔΠΑ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 10 1,25 12,5 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

13 ΔΠΑΛ ΔΠΑ6 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 55 0,23 12,65 ΔΠΑΛ ΔΠΑ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΟΘΑΩΜ 10 0,4 4 ΔΠΑΛ ΔΠΑ8 ΣΓΠΞ ΔΑΟΔΔΞΣ 4Κ 10 3,91 39,1 ΔΠΑΛ ΔΠΑ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 9 1,5 13,5 ΔΠΑΛ ΔΠΑ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΔΠΑΛ ΔΠΑ11 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΔΠΑΛ ΔΠΑ12 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ 5 5,69 28,45 ΔΠΑΛ ΔΠΑ13 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800 γοαμ ,79 286,4 ΔΠΑΛ ΔΠΑ14 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 32Υ150 γοαμ ,98 109,8 ΔΠΑΛ ΔΠΑ15 ΥΑΠΞΛΑΜΘΚΑ ΟΑΙΔΞ 90 ΤΣΚΚΩΜ 120 0,82 98,4 ΔΠΑΛ ΔΠΑ16 ΥΚΩΠΘΜΖ ΟΑΥΣΠΔΣΡΖ 1250ml 30 1,63 48,9 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 812,95 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 ΟΔ ΔΠΑΛΑΡ, ΔΠΑΛΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΔΠΑΛ ΔΠΑ17 ΓΑΜΘΑ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 6 4,5 27 ΔΠΑΛ ΔΠΑ18 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 15 8,5 127,5 ΔΠΑΛ ΔΠΑ19 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΔΠΑΛ ΔΠΑ20 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 80 1, ΔΠΑΛ ΔΠΑ21 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 15 0,23 3,45 ΔΠΑΛ ΔΠΑ22 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 71 0,4 28,4 ΔΠΑΛ ΔΠΑ23 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΔΠΑΛ ΔΠΑ24 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 30 1,5 45 ΔΠΑΛ ΔΠΑ25 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΔΠΑΛ ΔΠΑ26 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΔΠΑΛ ΔΠΑ27 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 50 1,2 60 ΔΠΑΛ ΔΠΑ28 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 50 1,3 65 ΔΠΑΛ ΔΠΑ29 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 400 0,3 120 ΔΠΑΛ ΔΠΑ30 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 90 0,7 63 ΔΠΑΛ ΔΠΑ31 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.417,35 ΛΔ ΤΟΑ 1.743,34 ΟΔ ΔΠΑΛΑΡ, ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 1 4,5 4,5 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 11 8,5 93,5 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 20 1,25 25 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 10 0,23 2,3 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

14 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 20 0,4 8 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 10 1,5 15 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 9 1,2 10,8 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ12 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 30 1,3 39 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ13 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 200 0,3 60 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ14 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 30 0,7 21 ΔΠΑΛ ΜΔΣΠ15 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 576,10 ΛΔ ΤΟΑ 708,60 Ο.Δ. ΔΒΠΞΣ, ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΔΒΠ ΔΒΠ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ 4 7,1 28,4 ΔΒΠ ΔΒΠ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 48Υ50 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 50 1,5 75 ΔΒΠ ΔΒΠ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 16 0,15 2,4 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 105,80 ΛΔ ΤΟΑ 130,13 Ο.Δ. ΔΒΠΞΣ, ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΔΒΠ ΑΚΔ2 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ 6 0,6 3,6 ΔΒΠ ΑΚΔ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 4 7,1 28,4 ΔΒΠ ΑΚΔ7 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ 4 1,1 4,4 ΔΒΠ ΑΚΔ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 120 0,09 10,8 ΔΒΠ ΑΚΔ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ 4 1,1 4,4 ΔΒΠ ΑΚΔ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750 ml 23 1,4 32,2 ΔΒΠ ΑΚΔ15 ΤΑΠΑΡΘ ΛΔ ΚΑΡΘΥΞ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 87,80 ΛΔ ΤΟΑ 108,00 Ο.Δ. ΔΒΠΞΣ, ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΔΒΠ ΔΘΔ2 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ 4 0,6 2,4 ΔΒΠ ΔΘΔ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 2 7,1 14,2 ΔΒΠ ΔΘΔ7 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ 2 1,1 2,2 ΔΒΠ ΔΘΔ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 30 0,09 2,7 ΔΒΠ ΔΘΔ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ 2 1,1 2,2 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

15 ΔΒΠ ΔΘΔ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750 ml 9 1,4 12,6 ΔΒΠ ΔΘΔ16 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 608 0, ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 188,30 ΛΔ ΤΟΑ 231,61 Ο.Δ. ΔΒΠΞΣ, ΡΞΣΤΚΘ ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ, 073 ΔΒΠ ΡΞΣ2 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ 4 0,6 2,4 ΔΒΠ ΡΞΣ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 2 7,1 14,2 ΔΒΠ ΡΞΣ7 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ 2 1,1 2,2 ΔΒΠ ΡΞΣ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 30 0,09 2,7 ΔΒΠ ΡΞΣ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ 2 1,1 2,2 ΔΒΠ ΡΞΣ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750 ml 6 1,4 8,4 ΔΒΠ ΡΞΣ16 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 460 0,33 151,8 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 183,90 ΛΔ ΤΟΑ 226,20 Ο.Δ. ΖΛΑΗΘΑΡ, ΒΔΠΞΘΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΖΛΑ ΖΛΑ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 4 4,5 18 ΖΛΑ ΖΛΑ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 4 8,5 34 ΖΛΑ ΖΛΑ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΖΛΑ ΖΛΑ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 20 1,25 25 ΖΛΑ ΖΛΑ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 41 0,23 9,43 ΖΛΑ ΖΛΑ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 41 0,4 16,4 ΖΛΑ ΖΛΑ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΖΛΑ ΖΛΑ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 16 1,5 24 ΖΛΑ ΖΛΑ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΖΛΑ ΖΛΑ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΖΛΑ ΖΛΑ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 8 1,2 9,6 ΖΛΑ ΖΛΑ12 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,3 130 ΖΛΑ ΖΛΑ13 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 610 0,3 183 ΖΛΑ ΖΛΑ14 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ ΙΘΒΩΘΞ (ΤΣΚΚΞ-ΤΣΚΚΞ) 8 14,2 113,6 ΖΛΑ ΖΛΑ15 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 20 0,7 14 ΖΛΑ ΖΛΑ16 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 813,03 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 Ο.Δ. ΖΛΑΗΘΑΡ, ΒΔΠΞΘΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

16 ΖΛΑ ΒΔΠ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΖΛΑ ΒΔΠ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ ΖΛΑ ΒΔΠ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΖΛΑ ΒΔΠ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 80 1, ΖΛΑ ΒΔΠ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ ,23 32,2 ΖΛΑ ΒΔΠ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 40 0,3 12 ΖΛΑ ΒΔΠ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΖΛΑ ΒΔΠ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 10 1,5 15 ΖΛΑ ΒΔΠ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΖΛΑ ΒΔΠ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΖΛΑ ΒΔΠ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΖΛΑ ΒΔΠ12 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 45 1,3 58,5 ΖΛΑ ΒΔΠ13 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 930 0,3 279 ΖΛΑ ΒΔΠ14 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 10 0,85 8,5 ΖΛΑ ΒΔΠ15 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΖΛΑ ΒΔΠ16 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 5Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.024,20 ΛΔ ΤΟΑ 1.259,77 Ο.Δ. ΖΛΑΗΘΑΡ, ΜΑΞΣΡΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΖΛΑ ΜΑΞ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 1 4,5 4,5 ΖΛΑ ΜΑΞ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 2 8,5 17 ΖΛΑ ΜΑΞ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΖΛΑ ΜΑΞ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 35 1,25 43,75 ΖΛΑ ΜΑΞ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 80 0,23 18,4 ΖΛΑ ΜΑΞ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 9 0,4 3,6 ΖΛΑ ΜΑΞ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΖΛΑ ΜΑΞ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 6 1,5 9 ΖΛΑ ΜΑΞ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΖΛΑ ΜΑΞ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΖΛΑ ΜΑΞ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 15 1,2 18 ΖΛΑ ΜΑΞ12 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 20 1,3 26 ΖΛΑ ΜΑΞ13 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 150 0,3 45 ΖΛΑ ΜΑΞ14 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 10 0,7 7 ΖΛΑ ΜΑΞ15 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 400,25 ΛΔ ΤΟΑ 492,31 Ο.Δ. ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

17 ΗΔΡ ΔΞ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 50Υ50 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΗΔΡ ΔΞ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 10Κ 10 24,7 247 ΗΔΡ ΔΞ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ 5 28,5 142,5 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 429,50 ΛΔ ΤΟΑ 528,29 Ο.Δ. ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 072 ΗΔΡ ΡΠ7 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ 15 28,5 427,5 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 427,50 ΛΔ ΤΟΑ 525,83 Ο.Δ. ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΗΔΡ ΔΑΡ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 50Υ50 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΗΔΡ ΔΑΡ11 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 10Κ 2 24,7 49,4 ΗΔΡ ΔΑΡ13 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ 20 28,5 570 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 819,40 ΛΔ ΤΟΑ 1.007,86 Ο.Δ. ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ, ΚΑΓΙΑΔΑΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΗΔΡ ΚΑΓ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 10Κ 1 24,7 24,7 ΗΔΡ ΚΑΓ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ 1 28,5 28,5 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 53,2 ΛΔ ΤΟΑ 65,44 Ο.Δ. ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ, ΡΑΣΠΞΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΗΔΡ ΡΑ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 1 3,5 3,5 ΗΔΡ ΡΑ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ ΗΔΡ ΡΑ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΗΔΡ ΡΑ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 75Υ90 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 30 1,25 37,5 ΗΔΡ ΡΑ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 3 1,25 3,75 ΗΔΡ ΡΑ6 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 30 0,23 6,9 ΗΔΡ ΡΑ7 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΗΔΡ ΡΑ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 15 0,3 4,5 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

18 ΗΔΡ ΡΑ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΔΡ ΗΔΡ ΡΑ10 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΗΔΡ ΡΑ11 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ ΗΔΡ ΡΑ12 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΗΔΡ ΡΑ13 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΗΔΡ ΡΑ14 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 50 1,3 65 ΗΔΡ ΡΑ15 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 300 0, ΗΔΡ ΡΑ16 ΥΚΩΠΘΜΖ 4Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 370,15 ΛΔ ΤΟΑ 455,28 Ο.Δ. ΙΑΒΑΚΑΡ, ΙΑΒΑΚΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΙΑΒ ΙΑΒ1 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 8 8,5 68 ΙΑΒ ΙΑΒ2 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 50 1,25 62,5 ΙΑΒ ΙΑΒ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 81 0,23 18,63 ΙΑΒ ΙΑΒ4 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 52 0,4 20,8 ΙΑΒ ΙΑΒ5 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΑΒ ΙΑΒ6 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 30 1,5 45 ΙΑΒ ΙΑΒ7 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΙΑΒ ΙΑΒ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 50 1,2 60 ΙΑΒ ΙΑΒ9 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 60 Λ 28 1,3 36,4 ΙΑΒ ΙΑΒ10 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 120 0,3 36 ΙΑΒ ΙΑΒ11 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 80 0,7 56 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 650,33 ΛΔ ΤΟΑ 800,00 Ο.Δ. ΙΑΒΑΚΑΡ, ΙΑΒΑΚΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 072 ΙΑΒ ΣΔΑ1 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 6 8,5 51 ΙΑΒ ΣΔΑ2 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 30 1,25 37,5 ΙΑΒ ΣΔΑ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 51 0,23 11,73 ΙΑΒ ΣΔΑ4 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 33 0,4 13,2 ΙΑΒ ΣΔΑ5 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΑΒ ΣΔΑ6 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 20 1,5 30 ΙΑΒ ΣΔΑ7 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΙΑΒ ΣΔΑ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 30 1,2 36 ΙΑΒ ΣΔΑ9 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 60 Λ 80 1,3 104 ΙΑΒ ΣΔΑ10 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 650 0,3 195 ΙΑΒ ΣΔΑ11 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 50 0,7 35 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 650,43 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

19 ΛΔ ΤΟΑ 800,00 Ο.Δ. ΙΑΒΑΚΑΡ, ΙΑΒΑΚΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΙΑΒ ΙΑΒ12 ΙΞΣΒΑΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ ΙΑΒ ΙΑΒ13 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 65Υ90 εκας. 10 2,2 22 ΙΑΒ ΙΑΒ14 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 55Υ80εκας. 10 2,2 22 ΙΑΒ ΙΑΒ15 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 70Υ100 εκας. 10 2,4 24 ΙΑΒ ΙΑΒ16 ΡΙΞΣΟΔΡ ΙΑΒ ΙΑΒ17 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΟΘΑΩΜ 8 0,4 3,2 ΙΑΒ ΙΑΒ18 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΙΑΒ ΙΑΒ19 ΣΓΠΞ ΔΑΟΔΔΞΣ 4Κ ΙΑΒ ΙΑΒ20 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 10 1,7 17 ΙΑΒ ΙΑΒ21 ΣΓΠΞ ΙΠΔΛΞΡΑΟΞΣΜΞ ΛΔ ΑΜΚΘΑ 500 ml 30 2,4 72 ΙΑΒ ΙΑΒ22 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 60 Λ 30 1,3 39 ΙΑΒ ΙΑΒ23 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 680 0,3 204 ΙΑΒ ΙΑΒ24 ΥΚΩΠΘΜΖ ΟΑΥΣΠΔΣΡΖ 1250 γοαμ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 687,2 ΛΔ ΤΟΑ 845,26 Ο.Δ. ΙΑΒΑΚΑΡ, ΗΑΡΞΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΙΑΒ ΗΑΡ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΙΑΒ ΗΑΡ2 ΙΞΣΒΑΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ ΙΑΒ ΗΑΡ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 10 8,5 85 ΙΑΒ ΗΑΡ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 10 1,25 12,5 ΙΑΒ ΗΑΡ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 12 0,3 3,6 ΙΑΒ ΗΑΡ6 ΡΙΞΣΟΔΡ ΙΑΒ ΗΑΡ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10 0,4 4 ΙΑΒ ΗΑΡ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΔΡ ΙΑΒ ΗΑΡ9 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΑΒ ΗΑΡ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 10 1,5 15 ΙΑΒ ΗΑΡ11 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΙΑΒ ΗΑΡ12 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 5 1,2 6 ΙΑΒ ΗΑΡ13 ΤΑΠΑΡΘ ΟΚΑΡΘΙΞ 4 1,5 6 ΙΑΒ ΗΑΡ14 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 30 1,3 39 ΙΑΒ ΗΑΡ15 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 400 0, ΙΑΒ ΗΑΡ16 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 478,1 ΛΔ ΤΟΑ 554,60 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

20 Ο.Δ. ΙΘΚΙΘΡ, ΙΘΚΙΘΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΙΘΚ ΙΘΚ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 1 4,5 4,5 ΙΘΚ ΙΘΚ2 ΙΞΣΒΑΡ ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΛΑΞΡ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΞΡ ΙΘΚ ΙΘΚ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 2 8,5 17 ΙΘΚ ΙΘΚ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 25 1,25 31,25 ΙΘΚ ΙΘΚ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 52 0,23 11,96 ΙΘΚ ΙΘΚ6 ΡΙΞΣΟΔΡ ΛΔ Α ΙΞΜΑΠΘΑ 6 2,8 16,8 ΙΘΚ ΙΘΚ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 75 0,4 30 ΙΘΚ ΙΘΚ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΔΡ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΔΡ ΛΔ ΙΠΞΡΘΑ ΙΘΚ ΙΘΚ9 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΘΚ ΙΘΚ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 25 1,5 37,5 ΙΘΚ ΙΘΚ11 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΙΘΚ ΙΘΚ12 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΙΘΚ ΙΘΚ13 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 70 1,2 84 ΙΘΚ ΙΘΚ14 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ (ΙΔΕΑΟ) 0,5Κ 80 0,35 28 ΙΘΚ ΙΘΚ15 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,3 130 ΙΘΚ ΙΘΚ16 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 300 0,3 90 ΙΘΚ ΙΘΚ17 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 40 0,7 28 ΙΘΚ ΙΘΚ18 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 813,01 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 Ο.Δ. ΙΘΚΙΘΡ, ΙΘΚΙΘΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΙΘΚ ΙΘΚ19 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 3 8,5 25,5 ΙΘΚ ΙΘΚ20 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 20 1,25 25 ΙΘΚ ΙΘΚ21 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 31 0,23 7,13 ΙΘΚ ΙΘΚ22 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 40 0,4 16 ΙΘΚ ΙΘΚ23 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΘΚ ΙΘΚ24 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 20 1,5 30 ΙΘΚ ΙΘΚ25 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΙΘΚ ΙΘΚ26 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΙΘΚ ΙΘΚ27 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 50 1,2 60 ΙΘΚ ΙΘΚ28 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,3 195 ΙΘΚ ΙΘΚ29 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ ,3 462 ΙΘΚ ΙΘΚ30 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 30 0,7 21 ΙΘΚ ΙΘΚ31 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

21 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.079,63 ΛΔ ΤΟΑ 1.327,94 Ο.Δ. ΙΘΚΙΘΡ, ΓΞΣΛΔΜΘΡΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΙΘΚ ΓΞΣ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 1 3,5 3,5 ΙΘΚ ΓΞΣ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ ΙΘΚ ΓΞΣ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΙΘΚ ΓΞΣ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 5 1,25 6,25 ΙΘΚ ΓΞΣ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 10 0,23 2,3 ΙΘΚ ΓΞΣ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 5 0,3 1,5 ΙΘΚ ΓΞΣ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΙΘΚ ΓΞΣ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ ΙΘΚ ΓΞΣ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΙΘΚ ΓΞΣ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΙΘΚ ΓΞΣ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΙΘΚ ΓΞΣ12 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 30 1,3 39 ΙΘΚ ΓΞΣ13 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2 ΤΣΚΚΞ 600 0, ΙΘΚ ΓΞΣ14 ΥΚΩΠΘΜΖ 1Κ 15 0,85 12,75 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 416,3 ΛΔ ΤΟΑ 512,05 Ο.Δ. ΝΑΜΗΖΡ, ΝΑΜΗΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΝΑΜ ΝΑ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 2 4,5 9 ΝΑΜ ΝΑ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ 1 8,5 8,5 ΝΑΜ ΝΑ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΝΑΜ ΝΑ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 20 1,25 25 ΝΑΜ ΝΑ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ ,23 27,6 ΝΑΜ ΝΑ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 11 0,4 4,4 ΝΑΜ ΝΑ7 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΝΑΜ ΝΑ8 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 35 1,5 52,5 ΝΑΜ ΝΑ9 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΝΑΜ ΝΑ10 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 30 1,2 36 ΝΑΜ ΝΑ11 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 550 0,3 165 ΝΑΜ ΝΑ12 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 40 0,7 28 ΝΑΜ ΝΑ13 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 813 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 Ο.Δ. ΝΑΜΗΖΡ, ΝΑΜΗΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

22 ΝΑΜ ΝΑ14 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 6 4,5 27 ΝΑΜ ΝΑ15 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) 7 8,5 59,5 ΝΑΜ ΝΑ16 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΝΑΜ ΝΑ17 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 85 1,25 106,25 ΝΑΜ ΝΑ18 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 81 0,23 18,63 ΝΑΜ ΝΑ19 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 35 0,4 14 ΝΑΜ ΝΑ20 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΝΑΜ ΝΑ21 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 32 1,5 48 ΝΑΜ ΝΑ22 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΝΑΜ ΝΑ23 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΝΑΜ ΝΑ24 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 25 1,2 30 ΝΑΜ ΝΑ25 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 60 1,3 78 ΝΑΜ ΝΑ26 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ 440 0,3 132 ΝΑΜ ΝΑ27 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 27 0,7 18,9 ΝΑΜ ΝΑ28 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.372,28 ΛΔ ΤΟΑ 1.688,00 Ο.Δ. ΟΔΚΚΑΡ, ΔΔΔΡΡΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΟΔΚ ΟΔΚ1 ΑΜΘΡΖΟΘΙΞ ΣΓΠΞ 500ml ΟΔΚ ΟΔΚ2 ΒΑΛΒΑΙΘ 150 γοαμ ΟΔΚ ΟΔΚ3 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 3 4,5 13,5 ΙΞΜΑΠΘ ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑΡ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖΡ ΟΔΚ ΟΔΚ4 ΑΚΞΣΛΘΜΘΞΣ ΛΔ ΙΔΤΑΚΖ ΟΔΚ ΟΔΚ5 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ ΟΔΚ ΟΔΚ6 ΞΘΜΞΟΜΔΣΛΑ 245ml 10 0,65 6,5 ΟΔΚ ΟΔΚ7 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 65Υ85 15 ςεμ. 20 0,75 15 ΟΔΚ ΟΔΚ8 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 80 0,42 33,6 ΟΔΚ ΟΔΚ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 12 0,25 3 ΟΔΚ ΟΔΚ10 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΛΔ ΜΘΛΑ 450γοαμ. 2 4,85 9,7 ΟΔΚ ΟΔΚ11 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 4Κ 18 1,9 34,2 ΟΔΚ ΟΔΚ12 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΑΚΑΑ 1Κ 24 1,8 43,2 ΟΔΚ ΟΔΚ13 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΕΑΛΘΩΜ 4Κ 2 2,5 5 ΟΔΚ ΟΔΚ14 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ ΣΟΞ ΟΑΟΘ 750ml 30 0,9 27 ΟΔΚ ΟΔΚ15 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 4Κ 12 2,3 27,6 ΟΔΚ ΟΔΚ16 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ 20 3,4 68 ΟΔΚ ΟΔΚ17 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 80Λ 85 1,65 140,25 ΟΔΚ ΟΔΚ18 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 650 0,33 214,5 ΟΔΚ ΟΔΚ19 ΥΚΩΠΘΜΖ 4Κ 18 1,7 30,6 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 812,65 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

23 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 Ο.Δ. ΟΔΚΚΑΡ, ΑΠΘΔΑΘΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΟΔΚ ΑΠΘ1 ΑΜΘΡΖΟΘΙΞ ΣΓΠΞ 500ml ΟΔΚ ΑΠΘ2 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 3 4,5 13,5 ΟΔΚ ΑΠΘ3 ΙΑΚΑΗΘ ΞΣΑΚΔΑΡ ΛΔ ΟΔΜΑΚ ΟΚΑΡΘΙΞ 5Κ 4 21,5 86 ΟΔΚ ΑΠΘ4 ΙΑΚΑΗΘΑ ΑΟΞΠ/ΩΜ ΓΠΑΤΔΘΩΜ 10Κ 7 7,7 53,9 ΟΔΚ ΑΠΘ5 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ ΟΔΚ ΑΠΘ6 ΙΞΣΒΑΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ ΟΔΚ ΑΠΘ7 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ 2 9,56 19,12 ΟΔΚ ΑΠΘ8 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 65Υ85 15 ςεμ. 15 0,75 11,25 ΟΔΚ ΑΠΘ9 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 10 0,42 4,2 ΟΔΚ ΑΠΘ10 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ 5 2,5 12,5 ΟΔΚ ΑΠΘ11 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 32 0,2 6,4 ΟΔΚ ΑΠΘ12 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΟΔΚ ΑΠΘ13 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 4Κ 5 1,9 9,5 ΟΔΚ ΑΠΘ14 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΑΚΑΑ 1Κ 12 1,8 21,6 ΟΔΚ ΑΠΘ15 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750ml 12 0,9 10,8 ΟΔΚ ΑΠΘ16 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 4Κ 2 2,28 4,56 ΟΔΚ ΑΠΘ17 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ 5 3,4 17 ΟΔΚ ΑΠΘ18 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 600 0, ΟΔΚ ΑΠΘ19 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ ZIK-ZAK (κιβόςιξ 20x200=4000τ) ΟΔΚ ΑΠΘ20 ΥΚΩΠΘΜΖ 4Κ 10 1,63 16,3 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 603,63 ΛΔ ΤΟΑ 742,46 Ο.Δ. ΟΔΚΚΑΡ, ΔΔΔΡΡΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΟΔΚ ΔΔΔ1 ΑΜΘΡΖΟΘΙΞ ΣΓΠΞ 500ml ΟΔΚ ΔΔΔ2 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 2 4,5 9 ΟΔΚ ΔΔΔ3 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ ΟΔΚ ΔΔΔ4 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ ΟΔΚ ΔΔΔ5 ΞΘΜΞΟΜΔΣΛΑ 245ml 15 0,65 9,75 ΟΔΚ ΔΔΔ6 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 65Υ85 15 ςεμ. 25 0,75 18,75 ΟΔΚ ΔΔΔ7 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 66 0,42 27,72 ΟΔΚ ΔΔΔ8 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ 2 2,5 5 ΟΔΚ ΔΔΔ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 5 0,2 1 ΟΔΚ ΔΔΔ10 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 4Κ 20 1,9 38 ΟΔΚ ΔΔΔ11 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΕΑΛΘΩΜ 4Κ 11 2,45 26,95 ΟΔΚ ΔΔΔ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750ml 31 0,9 27,9 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

24 ΟΔΚ ΔΔΔ13 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 4Κ 2 2,28 4,56 ΟΔΚ ΔΔΔ14 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ 20 3,4 68 ΟΔΚ ΔΔΔ15 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 80Λ 80 1,7 136 ΟΔΚ ΔΔΔ16 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 820 0,32 262,4 ΟΔΚ ΔΔΔ17 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ ZIK-ZAK (κιβόςιξ 20x200=4000τ) ΟΔΚ ΔΔΔ18 ΥΚΩΠΘΜΖ 4Κ 20 1,63 32,6 ΟΔΚ ΔΔΔ19 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 820,63 ΛΔ ΤΟΑ 1.009,37 Ο.Δ. ΟΘΔΠΘΑΡ, ΙΑΔΠΘΜΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΟΘΔΠ ΙΑ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΟΘΔΠ ΙΑ2 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ ΟΘΔΠ ΙΑ3 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ. 4 0,95 3,8 ΟΘΔΠ ΙΑ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 60 1,25 75 ΟΘΔΠ ΙΑ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 28 0,3 8,4 ΟΘΔΠ ΙΑ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 20 0,4 8 ΟΘΔΠ ΙΑ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΔΡ ΟΘΔΠ ΙΑ8 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΟΘΔΠ ΙΑ9 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 3 1,5 4,5 ΟΘΔΠ ΙΑ10 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΟΘΔΠ ΙΑ11 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΟΘΔΠ ΙΑ12 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 3 1,2 3,6 ΟΘΔΠ ΙΑ13 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 80 1,4 112 ΟΘΔΠ ΙΑ14 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 300 0, ΟΘΔΠ ΙΑ15 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ ΟΘΔΠ ΙΑ16 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 650,3 ΛΔ ΤΟΑ 800,00 Ο.Δ. ΟΘΔΠΘΑΡ, ΙΑΔΠΘΜΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΟΘΔΠ ΙΑ19 ΙΞΣΒΑΡ ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΛΑΞΡ ΟΘΔΠ ΙΑ20 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ ΟΘΔΠ ΙΑ21 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 50 1,25 62,5 ΟΘΔΠ ΙΑ22 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 50 0,3 15 ΟΘΔΠ ΙΑ23 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 51 0,4 20,4 ΟΘΔΠ ΙΑ24 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΟΘΔΠ ΙΑ25 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 30 1,5 45 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

25 ΟΘΔΠ ΙΑ26 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΟΘΔΠ ΙΑ27 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 100 1,2 120 ΟΘΔΠ ΙΑ28 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,4 448 ΟΘΔΠ ΙΑ29 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ , ΟΘΔΠ ΙΑ30 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 115 0,7 80,5 ΟΘΔΠ ΙΑ31 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 2.136,40 ΛΔ ΤΟΑ 2.628,00 Ο.Δ. ΠΞΔΞΟΖΡ, ΙΞΛΞΖΜΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΠΞΔ ΠΞΔ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 6 4,5 27 ΠΞΔ ΠΞΔ2 ΙΞΜΑΠΘ ΓΘΑ ΡΙΞΣΟΑ ΠΞΔ ΠΞΔ3 ΙΞΣΒΑΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ ΠΞΔ ΠΞΔ4 ΞΘΜΞΟΜΔΣΛΑ 245ml 15 0,65 9,75 ΠΞΔ ΠΞΔ5 ΟΑΜΑΙΘΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΑ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) 6 0,3 1,8 ΠΞΔ ΠΞΔ6 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 40 1,5 60 ΠΞΔ ΠΞΔ7 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ΔΛ 80 0,3 24 ΠΞΔ ΠΞΔ8 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΠΞΔ ΠΞΔ9 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΤΑΠΑΡΘ ΠΞΔ ΠΞΔ10 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 59 0,3 17,7 ΠΞΔ ΠΞΔ11 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΠΞΔ ΠΞΔ12 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΔΑΟΔΔΞΣ (4Κ) ΠΞΔ ΠΞΔ13 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ ΣΟΞ ΟΑΟΘ 750ml ΠΞΔ ΠΞΔ14 ΣΓΠΞ ΙΠΔΛΞΡΑΟΞΣΜΞ ΥΔΠΘΩΜ (4Κ) ΠΞΔ ΠΞΔ15 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΠΞΔ ΠΞΔ16 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,4 140 ΠΞΔ ΠΞΔ17 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ ,35 548,8 ΠΞΔ ΠΞΔ18 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ (πακέςξ 4000ςεμ. 2τσλλα 21x25εκας) 10 10,8 108 ΠΞΔ ΠΞΔ19 ΥΚΩΠΘΜΖ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.626,05 ΛΔ ΤΟΑ 2.000,00 Ο.Δ. ΠΞΔΞΟΖΡ, ΙΞΛΞΖΜΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 072 ΠΞΔ ΔΘΟ1 ΒΑΛΒΑΙΘ 150 γοαμ. 5 1,5 7,5 ΠΞΔ ΔΘΟ2 ΒΞΣΠΡΑΙΘ (ΟΘΓΙΑΚ) ΞΣΑΚΔΑΡ 3 2,2 6,6 ΠΞΔ ΔΘΟ3 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ 5 4,7 23,5 ΠΞΔ ΔΘΟ4 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ 5 1,1 5,5 ΠΞΔ ΔΘΟ5 ΙΞΣΒΑΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ ΠΞΔ ΔΘΟ6 ΙΠΔΛΞΡΑΟΞΣΜΑ ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ 4Κ 5 5,8 29 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

26 ΠΞΔ ΔΘΟ7 ΟΑΜΑΙΘΑ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ 33 0,3 9,9 ΠΞΔ ΔΘΟ8 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. (20 ςεμαυίχμ) 300 0,3 90 ΠΞΔ ΔΘΟ9 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 25 1,25 31,25 ΠΞΔ ΔΘΟ10 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΠΞΔ ΔΘΟ11 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ 5 3,5 17,5 ΠΞΔ ΔΘΟ12 ΣΓΠΞ ΔΑΟΔΔΞΣ 4Κ 7 4,3 30,1 ΠΞΔ ΔΘΟ13 ΣΓΠΞ ΕΑΛΘΩΜ ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ 1Κ 10 1,85 18,5 ΠΞΔ ΔΘΟ14 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ (ΙΔΕΑΟ) 0,5Κ 6 0,5 3 ΠΞΔ ΔΘΟ15 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 60 2,5 150 ΠΞΔ ΔΘΟ16 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2 ΤΣΚΚΞ ,3 420 ΠΞΔ ΔΘΟ17 ΥΚΩΠΘΜΖ ΟΑΥΣΠΠΔΣΡΖ 1250ml 15 1,8 27 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 894,35 ΛΔ ΤΟΑ 1.100,00 Ο.Δ. ΠΞΔΞΟΖΡ, ΙΞΛΞΖΜΖ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΠΞΔ ΙΞΛ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΠΞΔ ΙΞΛ2 ΙΞΣΒΑΡ ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΛΑΞΡ ΛΔ ΡΘΤΖ 10Κ 1 3,7 3,7 ΠΞΔ ΙΞΛ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ ΙΘΠΘΜΖ 2 8,5 17 ΠΞΔ ΙΞΛ4 ΙΠΔΛΞΡΑΟΞΣΜΞ ΛΔ ΑΜΚΘΑ 300 ml 10 2,4 24 ΠΞΔ ΙΞΛ5 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΠΞΔ ΙΞΛ6 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 75Υ90 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 50 1,25 62,5 ΠΞΔ ΙΞΛ7 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 50 0,3 15 ΠΞΔ ΙΞΛ8 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. Πξζ 51 0,3 15,3 ΠΞΔ ΙΞΛ9 ΡΑΙΞΣΚΔΡ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 90Υ110 εκας. ρε κιλά 5 1,45 7,25 ΠΞΔ ΙΞΛ10 ΡΤΞΣΓΓΑΠΑΙΘΑ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 100 0,3 30 ΠΞΔ ΙΞΛ11 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΔΡ 3 1,1 3,3 ΠΞΔ ΙΞΛ12 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΠΞΔ ΙΞΛ13 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΟΑΩΛΑ 4Κ 5 2,6 13 ΠΞΔ ΙΞΛ14 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ ΠΞΔ ΙΞΛ15 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ ΣΟΞΣ ΟΑΟΘ 750 ml 6 1,15 6,9 ΠΞΔ ΙΞΛ16 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΠΞΔ ΙΞΛ17 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΠΞΔ ΙΞΛ18 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,3 156 ΠΞΔ ΙΞΛ19 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ , ΠΞΔ ΙΞΛ20 ΥΚΩΠΘΜΖ ΟΑΥΣΠΔΣΡΖ 750 ml 12 0,8 9,6 ΠΞΔ ΙΞΛ21 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 5Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 2.074,55 ΛΔ ΤΟΑ 2.552,00 Ο.Δ. ΡΔΠΠΩΜ, ΡΔΠΠΔΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

27 ΡΔΠ ΡΔΠ1 ΑΜΘΡΣΟΘΙΞ ΣΓΠΞ 500ml ΡΔΠ ΡΔΠ2 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΡΔΠ ΡΔΠ3 ΔΜΞΛΞΑΟΩΗΖΘΙΞ ΣΟΞΣ ΑΔΠΞΕΞΚ 300ml ΡΔΠ ΡΔΠ4 ΙΑΚΑΗΘ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 10Κ ΡΔΠ ΡΔΠ5 ΙΞΣΒΑΡ ΡΓΞΣΓΓΑΠΘΡΛΑΞΡ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΞΡ ΡΔΠ ΡΔΠ6 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ ΡΔΠ ΡΔΠ7 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 50Υ70 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΡΔΠ ΡΔΠ8 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΡΔΠ ΡΔΠ9 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας ,3 81,9 ΡΔΠ ΡΔΠ10 ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ γοαμ ΡΔΠ ΡΔΠ11 ΡΙΞΣΟΔΡ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΡΔΠ ΡΔΠ12 ΡΤΞΣΓΓΑΠΑΙΘΑ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 60 0,4 24 ΡΔΠ ΡΔΠ13 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΡΔΠ ΡΔΠ14 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΑΚΑΑ 1Κ 10 1,8 18 ΡΔΠ ΡΔΠ15 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΟΑΩΛΑ 4Κ 65 2,6 169 ΡΔΠ ΡΔΠ16 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΟΘΑΑ 4Κ 3 2,2 6,6 ΡΔΠ ΡΔΠ17 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ ΡΔΠ ΡΔΠ18 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΡΔΠ ΡΔΠ19 ΣΓΠΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 750 ml ΡΔΠ ΡΔΠ20 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ - ΙΔΕΑΟ 600 ml 10 0,35 3,5 ΡΔΠ ΡΔΠ21 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 70 1,4 98 ΡΔΠ ΡΔΠ22 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 3/ΤΣΚΚΞ 300 0,4 120 ΡΔΠ ΡΔΠ23 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 5Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 1.626,00 ΛΔ ΤΟΑ 2.000,00 Ο.Δ. ΡΔΠΠΩΜ, ΡΔΠΠΔΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 072 ΡΔΠ ΓΔΣ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΡΔΠ ΓΔΣ2 ΝΣΔΘ ΛΟΞΣΙΑΚΘ 350 ml 10 0,5 5 ΡΔΠ ΓΔΣ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 10 1,95 19,5 ΡΔΠ ΓΔΣ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 52 0,3 15,6 ΡΔΠ ΓΔΣ5 ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 21 0,4 8,4 ΡΔΠ ΓΔΣ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΑΙΘΑ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 25 0,4 10 ΡΔΠ ΓΔΣ7 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 10 1,2 12 ΡΔΠ ΓΔΣ8 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΡΔΠ ΓΔΣ9 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 50 1,4 70 ΡΔΠ ΓΔΣ10 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 660 0, ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 406,5 ΛΔ ΤΟΑ 500,00 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

28 Ο.Δ. ΡΔΠΠΩΜ, ΡΔΠΠΔΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ1 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ2 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 50 0,5 25 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ3 ΡΙΞΜΖ ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ4 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 25 0,4 10 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ5 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 4Κ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ6 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ7 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ9 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ,1 210 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ10 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 340 0,4 136 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ11 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 2Κ 30 1,4 42 ΡΔΠ ΔΑΡΔΠ12 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 2Κ 30 1,9 57 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 825 ΛΔ ΤΟΑ 1.014,75 Ο.Δ. ΡΔΠΠΩΜ, ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΡΔΠ ΡΘΔ1 ΡKONH ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500γοαμ ΡΔΠ ΡΘΔ2 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 20 1,25 25 ΡΔΠ ΡΘΔ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. 20ςεμ. 50 0,23 11,5 ΡΔΠ ΡΘΔ4 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΡΔΠ ΡΘΔ5 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 1Κ 8 1,5 12 ΡΔΠ ΡΘΔ6 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΘΙΞ ΞΣΑΚΔΑΡ 10Κ ΡΔΠ ΡΘΔ7 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΡΔΠ ΡΘΔ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ 6 1,2 7,2 ΡΔΠ ΡΘΔ9 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ. 25 1,3 32,5 ΡΔΠ ΡΘΔ10 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 80 0,3 24 ΡΔΠ ΡΘΔ11 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ 16 0,7 11,2 ΡΔΠ ΡΘΔ12 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 349,4 ΛΔ ΤΟΑ 429,76 Ο.Δ. ΡΔΠΠΩΜ, ΜΘΓΠΘΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΡΔΠ ΜΘΓ1 ΡΑΙΞΣΚΔΡ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45Υ55 (20 TEM) 10 0,23 2,3 ΡΔΠ ΜΘΓ2 ΡΙΞΜΘ ΣΟΞΣ ΠΞΚΘ 500 ΓΠ ΡΔΠ ΜΘΓ3 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 30 0,3 9 ΡΔΠ ΜΘΓ4 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΡΔΠ ΜΘΓ5 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 10Κ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

29 ΡΔΠ ΜΘΓ6 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΡΔΠ ΜΘΓ7 ΣΓΠΞΡΑΟΞΣΜΞ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΡΔΠ ΜΘΓ8 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ60 M 70 1,3 91 ΡΔΠ ΜΘΓ9 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2ΤΣΚΚΞ 160 0,35 56 ΡΔΠ ΜΘΓ10 ΥΚΩΠΘΜΖ ΟΑΥΣΠΔΣΡΞ 5Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 409,3 ΛΔ ΤΟΑ 503,44 Ο.Δ. ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ, ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 071 ΥΑΚ ΥΑΚ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΥΑΚ ΥΑΚ2 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ ΛΔΑΚΘΙΞ ΥΑΚ ΥΑΚ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛ. ΓΠΑΤΔΘΞΣ 50Υ ΥΑΚ ΥΑΚ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛ. ΛΑΣΠΖ 65Υ85 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΥΑΚ ΥΑΚ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛ. ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΥΑΚ ΥΑΚ6 ΡΙΞΣΟΔΡ ΥΑΚ ΥΑΚ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ ΑΟΚΞ ΥΑΚ ΥΑΚ8 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ ΛΔ ΡΣΠΛΑ ΥΑΚ ΥΑΚ9 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΛΔ ΜΖΛΑ 350 γο ΥΑΚ ΥΑΚ10 ΣΓΠΞ ΑΜΘΡΖΟΘΙΞ 500ml ΥΑΚ ΥΑΚ11 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΥΑΚ ΥΑΚ12 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΑΚΑΑ 1Κ ΥΑΚ ΥΑΚ13 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΥΑΚ ΥΑΚ14 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ ΥΑΚ ΥΑΚ15 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ (ΙΔΕΑΟ) 0,5Κ ΥΑΚ ΥΑΚ16 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800γοαμ ΥΑΚ ΥΑΚ17 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ 200 γοαμ ΥΑΚ ΥΑΚ18 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ ZIK-ZAK (κιβόςιξ 20x200=4000τ) ΥΑΚ ΥΑΚ19 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 813 ΛΔ ΤΟΑ 1.000,00 Ο.Δ. ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ, ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΥΑΚ ΙΑΡ1 ΙΞΜΑΠΘ ΡΙΞΣΟΑΡ ΥΑΚ ΙΑΡ2 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ 16 8,4 134,4 ΥΑΚ ΙΑΡ3 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. (20 ςεμαυίχμ) 40 0,26 10,4 ΥΑΚ ΙΑΡ4 ΡΙΞΣΟΔΡ ΥΑΚ ΙΑΡ5 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΥΑΚ ΙΑΡ6 ΣΓΠΞ ΔΑΟΔΔΞΣ 4Κ 8 3,5 28 ΥΑΚ ΙΑΡ7 ΣΓΠΞ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΕΑΛΘΩΜ 4Κ 4 3,9 15,6 Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ

30 ΥΑΚ ΙΑΡ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 4Κ ΥΑΚ ΙΑΡ9 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ 570 0,35 199,5 ΥΑΚ ΙΑΡ10 ΥΚΩΠΘΜΖ 4Κ 12 2,55 30,6 ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 460,5 ΛΔ ΤΟΑ 566,42 Ο.Δ. ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ, ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΥΑΚ ΟΞΚ1 ΑΠΩΛΑΘΙΞ ΥΩΠΞΣ 500 ml ΥΑΚ ΟΞΚ2 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΥΑΚ ΟΞΚ3 ΙΞΣΚΞΣΠΑ ΑΟΞΠΠΞΤΖΘΙΖ (ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ) ΙΘΠΘΜΖ ΥΑΚ ΟΞΚ4 ΡΑΙΞΣΚΑ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ ΛΑΣΠΖ 90Υ110 ΑΜΑ ΙΘΚΞ ΥΑΚ ΟΞΚ5 ΡΑΙΞΣΚΑ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΠΞΚΞ 45X55εκας. (20 ςεμαυίχμ) ΥΑΚ ΟΞΚ6 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ με ρϋομα (πιάςχμ κλπ) ΥΑΚ ΟΞΚ7 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΛΔ ΜΖΛΑ 350 γο ΥΑΚ ΟΞΚ8 ΣΓΠΞ ΓΔΜΘΙΞΣ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ 10Κ ΥΑΚ ΟΞΚ9 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΑΚΑΑ 1Κ ΥΑΚ ΟΞΚ10 ΣΓΠΞ ΟΘΑΩΜ 5Κ ΥΑΚ ΟΞΚ11 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ ΥΑΚ ΟΞΚ12 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ (ΙΔΕΑΟ) 0,5Κ ΥΑΚ ΟΞΚ13 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ 800 ΓΠ ΥΑΚ ΟΞΚ14 ΥΑΠΘ ΣΓΔΘΑΡ 2τσλλξ ΥΑΚ ΟΞΚ15 ΥΔΘΠΞΟΔΡΔΔΡ ZIK-ZAK (κιβόςιξ 20x200=4000τ) ΥΑΚ ΟΞΚ16 ΥΚΩΠΘΜΖ ΛΔ ΑΠΩΛΑ 1Κ ΥΑΚ ΟΞΚ17 ΥΚΩΠΘΞ ΟΑΥ/ΡΞ 1Κ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 871,8 ΛΔ ΤΟΑ 1.072,31 0 Ο.Δ. ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ, ΑΠΜΑΘΑ, ΔΘΔ.ΤΞΠΔΑΡ 073 ΥΑΚ ΑΠΜ1 ΓΑΜΘΑ ΚΑΔΝ ΛΘΑΡ ΥΠΖΡΖΡ ΡΔ 100 ΔΛΑΥΘΩΜ ΥΑΚ ΑΠΜ2 ΟΑΜΑΙΘΑ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΣΟΞΣ ΒΔΔΝ ΥΑΚ ΑΠΜ3 ΡΑΙΞΣΚΔΡ ΑΟΞΠΠΘΛΛΑΩΜ 75X ΥΑΚ ΑΠΜ4 ΡΙΞΣΟΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΥΑΚ ΑΠΜ5 ΡΤΞΣΓΓΑΠΘΡΠΑ ΛΔ ΙΞΜΑΠΘ ΥΑΚ ΑΠΜ6 ΣΓΠΑ ΟΑΩΛΑΞΡ 1Κ ΥΑΚ ΑΠΜ7 ΣΓΠΞ ΓΘΑ ΕΑΛΘΑ 750γοαμ ΥΑΚ ΑΠΜ8 ΣΓΠΞ ΡΑΟΞΣΜΘ ΥΔΠΘΩΜ 1Κ ΥΑΚ ΑΠΜ9 ΣΔΠΞΥΚΩΠΘΙΞ ΞΝΣ (ΙΔΕΑΟ) 0,5Κ ΥΑΚ ΑΠΜ10 ΥΑΠΘ ΙΞΣΕΘΜΑΡ ΠΞΚΞ 60Λ Σεύυξπ Διακάοσνηπ για ςημ ποξμάθεια ειδώμ καθαοιρμξύ για ςιπ αμϊγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. Ϋςξσπ