ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ"

Transcript

1 Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζηφρνη Πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ζρνιείνπ 1.3. Ννκηθφ πιαίζην Ννκνζεζία Γηαδηθαζίεο 1.4 Γήπεδν 2. Αξρέο ρεδηαζκνύ 2.1 Γεληθέο αξρέο 2.2 Οηθνινγηθέο / Πεξηβαιινληηθέο αξρέο 2.3 Αξρέο νξγάλσζεο 2.4 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ Αίζνπζα θαζεγεηψλ Βηβιηνζήθε Αίζνπζα ππεχζπλσλ ηκεκάησλ Αίζνπζα Γεληθήο Γηδαζθαιίαο Αίζνπζα Γισζζψλ Δξγαζηήξην Βηνινγίαο Δξγαζηήξην Μνπζηθήο Δξγαζηήξην Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο Δξγαζηήξην Σέρλεο Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηθήο Δξγαζηήξην Υεκείαο Αίζνπζεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο Αίζνπζα Πνιιαπιήο Υξήζεο Ηαηξείν Κπιηθείν Αίζνπζα ςπραγσγίαο Μέζα δηαθίλεζεο ζηα θηίξηα Τπαίζξηνο ρψξνο ζπγθεληξψζεο θαη εθδειψζεσλ Τπαίζξηα αζιεηηθή ππνδνκή 2.5 Κηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα 3. Μνξθνινγηθά πξόηππα 4. Φέξσλ νξγαληζκόο 2

3 5. Τπεξεζίεο 5.1 Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 5.2 Σειεπηθνηλσλίεο 5.3 χζηεκα ήρνπ θαη εηθφλαο 5.4 Κιηκαηηζκφο (Κεληξηθή Θέξκαλζε, Γξνζηκφο, Δμαεξηζκφο) 5.5 Γίθηπν χδξεπζεο 5.6 Γίθηπν πγξαεξίνπ 5.7 Γίθηπν απνρέηεπζεο 5.8 χζηεκα ππξνπξνζηαζίαο 6. Καηαζθεπαζηηθά πξόηππα 7. Απιή, Πξάζηλν, Σνπηνηέρλεζε 8. Γηαθίλεζε ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο 9. Πεξίθξαμε 10. Γξόκνη Πξνζπέιαζεο 3

4 1. Δηζαγσγή 1.1 Αληηθείκελν - θνπόο θνπφο ησλ πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ είλαη o θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηψλ θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο ζρνιείνπ, ηνπ κεγέζνπο ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ γηα θάζε ιεηηνπξγία, ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο θάζε ρψξνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηάηαμεο θαη ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Πξφζζεηα θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο θηηξηαθέο ππεξεζίεο θαη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ εηζαγσγή πξνηχπσλ ζρεδίαζεο, ζα βνεζήζεη πξψηηζηα ηνπο κειεηεηέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζα επηηξέςεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν ππφβαζξν ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Θα βνεζήζεη επίζεο ζηελ θαηάξγεζε ηνπ απζαίξεηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ζα θαιιηεξγήζεη ηε ζπιινγηθφηεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ζ χπαξμε ησλ πξνηχπσλ δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαζηαιηηθά ζηελ Αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία. Οπνηεζδήπνηε Αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα παξεθθιίλνπλ ησλ πιαηζίσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηα πξφηππα είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδεθηέο εθφζνλ ηεθκεξησκέλα ηθαλνπνηνχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνπ έξγνπ θαη επξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σα πξφηππα ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη φρη ζαλ αζθπθηηθά πιαίζηα. 4

5 1.2 Δθπαηδεπηηθά Γεδνκέλα Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη ηόρνη Σν Γπκλάζην απνηειεί ηνλ πξψην ηξηεηή θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ππνρξέσζε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηελ Κχπξν θηάλεη κέρξη ην 15 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη θαιχπηεη ην δεκνηηθφ θαη γπκλαζηαθφ θχθιν. Έηζη, ε θνίηεζε ζην Γπκλάζην είλαη ππνρξεσηηθή. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηελ ειηθία ηνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο δσήο. Αλαιπηηθφηεξα, νη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ Γπκλαζίνπ απνβιέπνπλ ζην λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο, ψζηε: Να δηεπξχλνπλ ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο (εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, εζληθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο αμίεο). Να ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ζπλδπάδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κε ηνπο αλάινγνπο θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Να θαιιηεξγνχλ ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε. Να αλαπηχζζνπλ νκαιά ην ζψκα ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο θηλεηηθέο ηνπο θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Να γλσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο θαη λα δηακνξθψλνπλ αηζζεηηθφ θξηηήξην, ρξήζηκν θαη γηα ηε δηθή ηνπο θαιιηηερληθή έθθξαζε. Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, λα απνθηνχλ γλψζε γηα ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, θαηαλνψληαο πξφνδν θαη ζηελ αλάπηπμε. Σν Γπκλάζην απνηειεί κίαλ απηνηειή ζρνιηθή κνλάδα γεληθήο θαηεχζπλζεο. πκπιεξψλεη ηε γεληθή παηδεία, πνπ παξέρεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο λα δερηνχλ ηελ παξαπέξα απμεκέλε γεληθή αλζξσπηζηηθή παηδεία, πνπ παξέρεη ην ίδην, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ηαπηφρξνλα λα παξαθνινπζήζνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ην Δληαίν Λχθεην ή ηελ Δθπαίδεπζε Σερληθήο Καηεχζπλζεο, πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ ην Γπκλάζην. Σα καζήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα φια ηα καζήκαηα ππάξρνπλ εθηελή αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δίλνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δηδαζθαιίαο θαη πξνζπέιαζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο εθ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ, θαζψο θαη άιιεο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ηεο χιεο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο είλαη 37 θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο. ρεδφλ φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Βαζηθή θαη ζεκειηψδεο ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο είλαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο χιεο θαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε, ε πνηνηηθή θαηαλφεζε θαη ε ζθαηξηθή γλψζε, φζν πξνρσξεί ν καζεηήο ζηηο πην κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 5

6 πγθεθξηκέλα ηα καζήκαηα θάζε ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ηα αθφινπζα: ΓΤΜΝΑΗΟ ΣΑΞΖ Α ΣΑΞΖ Β ΣΑΞΖ Γ ΤΝΟΛΟ ΣΡΗΔΣΗΑ ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΟΓΟΗ % ΠΔΡΗΟΓΟΗ % ΠΔΡΗΟΓΟΗ % ΠΔΡΗΟΓΟΗ % ΚΟΗΝΟ ΚΟΡΜΟ ΜΖΣΡΗΚΖ ΓΛΧΑ ΝΔΑ ΑΡΥΑΗΟΓΝΧΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΦΤΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΦΤΗΟΓΝΧΣΗΚΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΟΤΓΔ ΗΣΟΡΗΑ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛ. ΑΓΧΓΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΓΛΧΑ 1 ΓΛΧΑ 2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

7 Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ αμηνινγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: Καζεκεξηλή πξνθνξηθή εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κάζεκα. Οιηγφιεπηεο γξαπηέο αζθήζεηο. Γξαπηέο δνθηκαζίεο, πξνεηδνπνηεκέλεο ή απξνεηδνπνίεηεο, δηάξθεηαο κίαο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ, αλά κία, ηνπιάρηζηνλ, ζηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ ηξηκήλσλ, θαη /ή ηνπ ηξίηνπ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ επξχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα. πλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη άιια ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα (κνπζηθή, ηέρλε, γπκλαζηηθή, μέλεο γιψζζεο, θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ καζεηή θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θιπ). Γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο Ηνπλίνπ, πνπ βαζίδνληαη ζε θαζνξηζκέλε χιε, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 1 / 2 κέρξη ηα 2/3 ηεο δηδαρζείζαο χιεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ηνπ ζην Γπκλάζην (Α, Β θαη Γ ηάμε) ν καζεηήο παίξλεη απνιπηήξην. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κία ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο κα. Αξθεηέο θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο έρνπλ εθαξκνζηεί, θαζψο θαη θαηλνχξγηεο δξάζεηο θαη ζεζκνί. 7

8 1.2.2 Πξόγξακκα Λεηηνπξγίαο Γπκλαζίνπ Πξόγξακκα πνπδώλ Σα καζήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη φια πξνθαζνξηζκέλα θαη θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο Ωξνιόγην Πξόγξακκα Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Γπκλαζίσλ είλαη ην αθφινπζν. Γηαθνξνπνηείηαη δχν κέξεο θάζε εβδνκάδα θαηά ηηο νπνίεο νη πεξίνδνη δηδαζθαιίαο είλαη 8 απφ 40 ιεπηά θάζε κέξα. 7:30 8:15 1 ε πεξίνδνο 8:15 9:00 2 ε πεξίνδνο 9:00 9:20 Γηάιεηκκα 9:20 10:05 3 ε πεξίνδνο 10:05 10:50 4 ε πεξίνδνο 10:50 11:00 Γηάιεηκκα 11:00 11:45 5 ε πεξίνδνο 11:45 12:30 6 ε πεξίνδνο 12:30 12:40 Γηάιεηκκα 12:40 13:35 7 ε πεξίνδνο Λεηηνπξγία ζρνιείνπ Γξαζηεξηόηεηεο α) Σα καζήκαηα γίλνληαη γηα φιν ην ηκήκα ζηηο αίζνπζεο γεληθήο δηδαζθαιίαο ή ζε εηδηθέο αίζνπζεο θαη εξγαζηήξηα. Γηαρσξηζκφο ελφο ηκήκαηνο ζε δχν γίλεηαη γηα ην κάζεκα ησλ Ζ/Τ, ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, ηνπ ρεδηαζκνχ - Σερλνινγίαο, ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Υεκείαο. πλήζσο θάζε ηκήκα δηαζέηεη κφληκε αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη κεηαθηλείηαη κφλν γηα ηα καζήκαηα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εξγαζηήξηα ή εηδηθέο αίζνπζεο. Όπνπ νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ην απαηηνχλ νξηζκέλα ηκήκαηα κεηαθηλνχληαη γηα θάζε πεξίνδν. β) Σνπιάρηζην 3 θνξέο ην κήλα γίλεηαη ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο. Δπίζεο ν ρψξνο ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ενξηαζκνχο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο είλαη θαζήκελνη. 8

9 1.3 Ννκηθό πιαίζην Ννκνζεζία Ο ζρεδηαζκφο ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ππφθεηηαη ζηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην ζρεδηαζκφ ησλ ππφινηπσλ έξγσλ αλάπηπμεο. Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη κφλν ζην ηξφπν άζθεζεο ειέγρνπ ησλ κειεηψλ. Γηα ηελ αλέγεξζε θπβεξλεηηθψλ έξγσλ απαηηείηαη πνιενδνκηθή έγθξηζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιινληαη ηα εγθεθξηκέλα πξνζρέδηα κε εηδηθφ έληππν ζην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο. Γηα ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα δελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα. Δηδηθφηεξα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ δηέπνπλ εηδηθέο πξφλνηεο ηεο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο (ηνπηθά ζρέδηα / δηαθήξπμε πνιηηηθήο) θαη εμεηδηθεπκέλεο λνκνζεζίεο φπσο ν Νφκνο πεξί εηδηθήο εθπαίδεπζεο Γηαδηθαζίεο Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλέγεξζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ αθνινπζνχλ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία, ην λφκν πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ θαη ηεο ζχκβαζεο εξγνιαβίαο. ε φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλέγεξζεο, ην Τπνπξγείν εθπξνζσπεί ν ζπληνληζηήο πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξντζηάκελν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ νπνίνπ ηα θαζήθνληα θαζνξίδνληαη ζε ζρεηηθφ θαλνληζκφ (Βιέπε παξαξηήκαηα). 9

10 1.4 Γήπεδν Σν γήπεδν αλέγεξζεο πξνζδηνξίδεηαη ζε ρσξνκεηξηθφ ζρέδην ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα φξηα ηνπ θαη νη δξφκνη πξφζβαζεο θαη κε νξηνζέηεζε επί ηνπ εδάθνπο. Μέξνο ηνπ γεπέδνπ είλαη θαη ην αλαγθαίν νδηθφ δίθηπν. Ζ επηινγή ηνπ γεπέδνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ φπνπ απηά ππάξρνπλ θαη ηελ δήισζε πνιηηηθήο ζηηο ππφινηπεο πεξίνρεο. α) Υσξνζέηεζε Ζ ρσξνζέηεζε κηαο λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ. Σν ζέκα ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. β) Μέγεζνο Καζνξίδεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο. γ) Οδηθό δίθηπν πξνζπέιαζεο Ζ πξνζπέιαζε ζε ζρνιηθή κνλάδα ξπζκίδεηαη επίζεο κε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Νφκνπ Πεξί Πνιενδνκίαο. Οη θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο γηα είζνδν θαη έμνδν θαη γηα ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη ηδησηηθήο ρξήζεο νρεκάησλ ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ πξψηηζηα ζε αζθαιή δηαθίλεζε. Αξκφδηνο θνξέαο γηα κειέηε θαη θαζνξηζκφ ησλ ιχζεσλ είλαη ε Δζληθή επηηξνπή νδηθήο αζθάιεηαο καζεηψλ, κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηαβνπιεχεηαη ν ζχκβνπινο γηα φιεο ηηο δηεπζεηήζεηο. δ) Δδαθνινγηθά θξηηήξηα Σν γήπεδν ελδείθλπηαη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ νκαιφ κε κηθξέο θιίζεηο. Σν έδαθνο ζεκειίσζεο επηβάιιεηαη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά. Αληελδείθλπηαη ε ζεκειίσζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζε ελεξγά εδάθε (δηνγθνχκελα) θαη ζε ελεξγά ζεηζκνγελή ξήγκαηα. Σα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο πξνζδηνξίδνληαη κε γεσηερληθή έξεπλα. 10

11 2. Αξρέο ρεδηαζκνύ 2.1 Γεληθέο Αξρέο Πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηα θηίξηα θαη άιια ηερληθά έξγα (γήπεδα αζινπαηδηψλ, ζηίβν θιπ.) Σα ζρνιηθά θηίξηα ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο θαζνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη επηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ κειινληηθέο εμειίμεηο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε έληαμε ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβαηφηεηα κε ηα θιηκαηνινγηθά θαη εδαθνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ θαη επράξηζηψλ ρψξσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ρψξνο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο αλέζεηο, ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ θαηά ην δπλαηφ θπζηθφ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη λα πξνζθέξεη ερνπξνζηαζία. Ο ζρνιηθφο ρψξνο ζην ζχλνιν ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αζθαιή θαη πγηεηλή ρξήζε. Ο ζρεδηαζκφο λα πξνάγεη ηελ ρξήζε ηεο ζρνιηθήο ππνδνκήο απφ ηε θνηλφηεηα γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 11

12 2.2 Οηθνινγηθέο / Πεξηβαιινληηθέο αξρέο Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζρνιείνπ, δηάηαμε, θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. α) Πξνζαλαηνιηζκό Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα εξγαζηήξηα ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφ λα δηαηάζζνληαη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηα λφηηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηέγαζηξν ή νξηδφληηα ζθίαζηξα. Σα αλαηνιηθά εμσηεξηθά θνπθψκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηαθφξπθα ζθίαζηξα. ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη ε παξεκπφδηζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο λα εηζέξρεηαη απεπζείαο ζηηο αίζνπζεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ απφ ηελ 1 ε Απξηιίνπ κέρξη 31 ε Οθησβξίνπ. β) Φσηηζκόο / Αεξηζκό Ο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο ησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφ θπζηθφο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ φινη νη ρψξνη θαη ηδηαίηεξα νη ρψξνη δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ εκβαδφλ θνπθσκάησλ κε παινζηάζηα ζηε θαηάιιειε δηάηαμε. γ) Θεξκηθή άλεζε Ζ ζεξκηθή άλεζε επίζεο ζα πξέπεη θαηά ην δπλαηφ λα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφ ε αλάγθε ελεξγνβφξσλ κέζσλ ζέξκαλζε θαη δξνζηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ επηβάιιεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνκφλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Να ιακβάλεηαη ππφςε φηη ν δξνζηζκφο ησλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κφλν κε δηακπεξή αεξηζκφ κε θαηάιιειε δηάηαμε ησλ θνπθσκάησλ. δ) Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Όπνπ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο φζν θαη γηα άιιεο αλάγθεο (δεζηφ λεξφ). ε) Τιηθά θηιηθά ζην πεξηβάιινλ Καηά ησλ ζρεδηαζκφ λα επηιέγεηαη ε ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ κνιχλνπλ ηφζν ην άκεζν πεξηβάιινλ (αέξα) ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη επξχηεξα ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ απφξξηςε ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελδείθλπηαη ε ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 12

13 δ) Δμνηθνλόκεζε λεξνύ Γηα εμνηθνλφκεζε πφζηκνπ λεξνχ λα θαηαζθεπάδεηαη μερσξηζηφ δίθηπν πδξνδφηεζεο ησλ απνρσξεηεξίσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε εκηαθάζαξηνπ λεξνχ. Ξερσξηζηφ δίθηπν επίζεο θαηαζθεπάδεηαη γηα ηελ άξδεπζε ηνπ πξαζίλνπ. 2.3 Αξρέο Οξγάλσζεο Σα θηίξηα ηνπ Γπκλαζίνπ αλαπηχζζνληαη νξηδφληηα. Ζ θαζ χςνο αλάπηπμε πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηζφγεην θαη 1 ν φξνθν. Γεχηεξνο φξνθνο επηηξέπεηαη κφλν γηα δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο, γηα θχξηεο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα επηηξαπεί κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φηαλ ην επηβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ γεπέδνπ ή ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Σν ηζφγεην ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ην 50% ηνπ θηηξίνπ. Βαζηθή ιεηηνπξγηθή απαίηεζε είλαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο δηαθίλεζεο κε ζηεγαζκέλνπο δηαδξφκνπο. ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλεηαη ε ππνδνκή δηαθίλεζεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σν θηίξην ελφο Γπκλαζίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο: α) Κεληξηθή Δίζνδνο Ζ θεληξηθή είζνδνο επηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδεη εχθνιε θαη αζθαιή πξφζβαζε απφ ην δξφκν πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ρξήζηκε ε δηακφξθσζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο εηζφδσλ. Γελ ζπζηήλεηαη ν δηαρσξηζκφο εηζφδσλ ησλ καζεηψλ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλεμάξηεηε είζνδνο απαηηείηαη γηα ηελ Αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο γηα ρξήζε απφ ηελ θνηλφηεηα. β) Υώξνη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Πεξηιακβάλεη ην ρψξν ππνδνρήο, ρψξνπο γξαθείσλ (Γηεπζπληή, Γξακκαηείαο, Βνεζνχ Γηεπζπληή), αίζνπζα θαζεγεηψλ, αίζνπζα ππεχζπλσλ ηκεκάησλ, απνζήθεο επνπηηθψλ κέζσλ θαη γξαθηθήο χιεο θαη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ. Ζ ελφηεηα απηή ησλ ρψξσλ απαηηεί εχθνιε πξφζβαζε απφ ην δεκφζην δξφκν θαη ην ρψξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πξνζσπηθνχ γη απηφ πξνηηκάηαη ε δηάηαμε ηνπο θνληά ζην δξφκν. 13

14 γ) Βηβιηνζήθε Πεξηιακβάλεη ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε. Ο ρψξνο απηφο απαηηεί εχθνιε πξνζπέιαζε πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ αιιά ζπγρξφλσο θαη ειάρηζηε νριεξία. δ) Αίζνπζεο Γεληθήο Γηδαζθαιίαο Απνηεινχλ ην θχξην θνξκφ ηνπ θηηξίνπ. Δθηφο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζ απηή ηελ ελφηεηα εληάζζνληαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη (απνρσξεηήξηα, ηαηξείν θιπ), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο θαη γξαθεία βνεζψλ δηεπζπληψλ. Ζ ελφηεηα απηή ζπλδπάδεηαη κε ηνπο ρψξνπο δηαιεηκκάησλ. Δπίζεο απαηηεί ηθαλνπνηεηηθέο θπθινθνξηαθέο δηεπζεηήζεηο πξνο φιεο ηηο άιιεο ελφηεηεο θαη εχθνιε πξφζβαζε απφ ην δεκφζην δξφκν. Δπηβάιιεηαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλή εμσηεξηθή ερεηηθή νριεξία αιιά θαη νριεξία πνπ πξνέξρεηαη απφ εζσηεξηθή δηαθίλεζε ή άιιε ιεηηνπξγία. Δλδείθλπηαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο λα δηαζέηνπλ δηακπεξή θπζηθφ αεξηζκφ θαη λα είλαη απηάξθεηο ζε θπζηθφ θσηηζκφ ζε θαλνληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ε) Δηδηθέο Αίζνπζεο, Δξγαζηήξηα Πεξηιακβάλνπλ ηηο αίζνπζεο εηδηθψλ καζεκάησλ θαη εξγαζηήξηα. ηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη επίζεο γξαθεία βνεζψλ δηεπζπληψλ θαη ρψξνη πγηεηλήο. Ζ ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ απαηηεί εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ γη απηφ επηβάιιεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε απφ ηηο αίζνπζεο γεληθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο πξνθαιεί νριεξία φπσο ηα εξγαζηήξηα κνπζηθήο θαη ηερλνινγίαο θαη γη απηφ είλαη ρξήζηκν φπσο ε δηάηαμε ηνπο λα κελ παξαθσιχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ αηζνπζψλ. Δηδηθφηεξα ε ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο κνπζηθήο γηα κνπζηθέο δνθηκέο ζηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ επηβάιιεη ηελ ρσξνζέηεζε ηεο καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο δηαιεηκκάησλ θαη θπιηθείνπ. Δπίζεο είλαη ρξήζηκν λα ρσξνζεηείηαη πιεζίν ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ (αίζνπζα Πνιιαπιήο Υξήζεο) γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. δ) Αζιεηηθή Τπνδνκή Πεξηιακβάλεη ηε θηηξηαθή ππνδνκή (αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο) θαη ηελ ππαίζξηα ππνδνκή πνπ πεξηιακβάλεη ζηίβν θαη γήπεδα αζινπαηδηψλ. Ζ αζιεηηθή ππνδνκή πξννξίδεηαη λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 14

15 Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξγαλσκέλνπο αζιεηηθνχο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο γηα ρξήζε απφ αζιεηηθνχο θνξείο ζα επηιέγεηαη θαη ην ηχπνο ηεο ππνδνκήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Αζιεηηζκνχ. Ζ θηηξηαθή θαη ππαίζξηα ππνδνκή ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε κηα ελφηεηα, ψζηε νη βνεζεηηθνί ρψξνη ηεο αίζνπζαο πνιιαπιήο ρξήζεο λα εμππεξεηνχλ θαη ηελ ππαίζξηα ππνδνκή θαη θαηά ην δπλαηφλ λα είλαη απνκνλσκέλεο απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εχθνιε πξφζβαζε απφ ην νδηθφ δίθηπν θαη λα ζπλδπάδνληαη κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. ε) Βνεζεηηθέο Λεηηνπξγίεο Πεξηιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, ην θπιηθείν, ηελ αίζνπζα ςπραγσγίαο ηηο γεληθέο απνζήθεο, ην ηαηξείν θαη ηνπο ρψξνπο θαζαξηζηξηψλ. Οη ρψξνη απηνί ρσξνζεηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Οη ρψξνη πγηεηλήο θαηαλέκνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ελνηήησλ γηα εχθνιε εμππεξέηεζε ζε ηζφγεην θαη φξνθν. Γηαηίζεληαη μερσξηζηά απνρσξεηήξηα πξνζσπηθνχ (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ), καζεηψλ, καζεηξηψλ θαη αλαπήξσλ. Σα απνρσξεηήξηα αλαπήξσλ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ην πξνζσπηθφ. Σν θπιηθείν δηαηάζζεηαη ζε άκεζε ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηελ αίζνπζα ςπραγσγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο θαη δηαιεηκκάησλ θαη ψζηε ε ρξήζε ηνπ λα κελ πξνθαιεί νριεξία ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Σν ηαηξείν δηαηάζζεηαη πιεζίνλ ηεο κάδαο ησλ καζεηψλ θαη δηαζέηεη πξφζβαζε αζζελνθφξνπ. Οη ρψξνη θαζαξηζηξηψλ θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζε φιν ην ζρνιηθφ θηίξην. Έλα δσκάηην θαζαξηζηξηψλ πξνηηκάηαη λα είλαη θνληά ζηνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ. Ζ γεληθή απνζήθε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνζπέιαζε νρεκάησλ. ζ) Μέζα Γηαθίλεζεο ζηα θηίξηα Πεξηιακβάλνπλ δηάδξνκνπο νξηδφληηνπο θαη θεθιηκέλνπο, θιηκαθνζηάζηα θαη αλειθπζηήξεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε θαη αζθαιή δηαθίλεζε θαη λα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ππξνπξνζηαζίαο θαη έγθαηξεο δηαθπγήο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Καηαζθεπάδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θιηκαθνζηάζην γηα θάζε 15

16 ηέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 100 καζεηέο. Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη πάληνηε θαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαθπγήο. Ο αλειθπζηήξαο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κφλν απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. η) Τπαίζξηνο Υώξνο πγθέληξσζεο θαη Δθδειώζεσλ Πξννξίδεηαη γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ππαίζξηεο εθδειψζεηο. Δλδείθλπηαη λα δηαζέηεη ρψξν πιαηείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξπςσκέλε εμέδξα. Ζ πιαηεία φπνπ ην επηηξέπεη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη ακθηζεαηξηθά. Γηαηάζζεηαη ζην θέληξν ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. θ) Υώξνη ηάζκεπζεο (πξνζσπηθνύ, επηζθεπηώλ), Απνβίβαζεο / επηβίβαζεο Γηακνξθψλνληαη ρψξνη ζηάζκεπζεο αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ μερσξηζηά γηα ηα νρήκαηα πξνζσπηθνχ, ηα νρήκαηα επηζθεπηψλ θαη γηα ιεσθνξεία. Καηά κήθνο ησλ δξφκσλ πξφζβαζεο δηακνξθψλνληαη θφιπνη ζηάζκεπζεο γηα απνβίβαζε θαη επηβίβαζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ κήθνπο. 16

17 2.4 Δζσηεξηθή νξγάλσζε ιεηηνπξγηώλ Αίζνπζα Καζεγεηώλ α) Λεηηνπξγία Υξήζεηο Οη αίζνπζεο θαζεγεηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαζεγεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη γηα ρψξνπο κειέηεο θαη αλάπαπζεο ησλ θαζεγεηψλ. β) Υώξνη Πεξηιακβάλνπλ ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ εκβαδνχ 85 η.κ. θαη έλα μερσξηζηφ ρψξν ηεο αίζνπζαο κειέηεο εκβαδνχ 40 η.κ. γ) Δπηπια / Δμνπιηζκόο Ζ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ δηαζέηεη ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα ζπλεδξηάζεσλ γηα 60 άηνκα, έμη θαζίζκαηα θαζηζηηθνχ θαη έπηπιν κε πξνζσπηθά εξκαξάθηα πνπ δηαζέηνπλ θιεηδαξίεο γηα 60 θαζεγεηέο, έλα έπηπιν γηα απνπζηνιφγηα θαη 2 Γξαθεία Ζ/Τ. Οζφλε πξνβνιήο. Ζ αίζνπζα κειέηεο δηαζέηεη 9 γξαθεία Ζ/Τ θαη θαζίζκαηα, 9 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη 1 εθηππσηή. δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαληήζεηο Ζ θπξίσο αίζνπζα θαη ε αίζνπζα κειέηεο δηαζέηνπλ: Σερληθφ θσηηζκφ 300 Lux Πεηάζκαηα ζηα παξάζπξα Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) χζηεκα αζθαιείαο χζηεκα βηληενπξνβνιέα νξνθήο Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο εκεία ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ε) Υσξνζέηεζε Ζ θπξίσο αίζνπζα θαζεγεηψλ ρσξνζεηείηαη ζηε πηέξπγα πξνζσπηθνχ θαη ψζηε λα δηαζέηεη θαηά ην δπλαηφ νπηηθή επαθή κε ην ρψξν δηαιείκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 17

18 2.4.2 Βηβιηνζήθε α) Λεηηνπξγία / Υξήζεηο Ζ βηβιηνζήθε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αλαγλσζηήξην θαη δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Πξφζζεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αίζνπζα αλαθνξάο ηνπ ζρνιείνπ. β) Υώξνη Απνηειείηαη απφ κία εληαία θπξίσο αίζνπζα εκβαδνχ 100η.κ. έθζεζεο/απνζεθεχζεο βηβιίσλ θαη αλαγλσζηήξην θαη ρψξν ππνδνρήο ζπλδπαζκέλν κε γξαθείν βηβιηνζεθάξηνπ ην νπνίν λα δηαρσξίδεηαη κε παινζηάζην. Πξφζζεηα δηαζέηεη απνζήθε εκβαδνχ 30 η.κ. γ) Δπηπια / Δμνπιηζκόο Ζ θπξίσο αίζνπζα δηαζέηεη βηβιηνζήθεο γηα 2000 βηβιία, ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα αλαγλσζηεξίνπ γηα 35 άηνκα, γξαθείν / πάγθν δαλεηζκνχ, εθζεηήξην πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ θαη ηξία γξαθεία γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη θαζίζκαηα θαη 1 εθηππσηή. Οζφλε πξνβνιήο. Γηαζέηεη επίζεο ζχζηεκα πξνβνιψλ (βηληενπξνβνιέα) δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Γηαζέηεη: Σερληθφ θσηηζκφ 500 Lux Πεηάζκαηα ζηα παξάζπξα γηα ζπζθφηηζε. Ο ρψξνο έθζεζεο βηβιίσλ λα θσηίδεηαη κε ςεινχο θσηαγσγνχο. Πξφλνηα εγθαηάζηαζεο βηληενπξνβνιέα νξνθήο Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) χζηεκα αζθαιείαο Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο Φσηηζκφο εθηάθηνπ αλάγθεο εκεία ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ε) Υσξνζέηεζε Υσξνζεηείηαη πιεζίνλ ηεο πηέξπγαο δηνίθεζεο θαη δηαζέηεη εχθνιε πξφζβαζε γηα ηνπο καζεηέο εθηφο ησλ ρψξσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 18

19 2.4.3 Αίζνπζα ππεπζύλσλ ηκεκάησλ α) Λεηηνπξγία / Υξήζεηο Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρψξνο φπνπ νη ππεχζπλνη θάζε ηκήκαηνο δέρνληαη ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηε πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. β) Υώξνη Πεξηιακβάλεη ηξία γξαθεία ζπλεληεχμεσλ ην θαζέλα εκβαδνχ 10η.κ. θαη ρψξν αλακνλήο 20η.κ. γ) Δπηπια / Δμνπιηζκόο Κάζε ρψξνο ππεχζπλσλ ηκεκάησλ δηαζέηεη γξαθείν θαη θάζηζκα γηα ηνλ ππεχζπλν θαη ηξία θαζίζκαηα γηα ηνπο επηζθέπηεο. Ο ρψξνο αλακνλήο δηαζέηεη θαζίζκαηα θαζηζηηθνχ γηα δέθα άηνκα. δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Γηαζέηεη: Πεηάζκαηα ζηα παξάζπξα Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) εκεία ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ε) Υσξνζέηεζε Υσξνζεηείηαη ζηνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ. 19

20 2.4.4 Αίζνπζα Γεληθήο Γηδαζθαιίαο α) Υξήζε / Λεηηνπξγία / Δθπαηδεπηηθόο εμνπιηζκόο Πξννξίδεηαη γηα δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο. Ζ αίζνπζα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιαπιέο κεζφδνπο εθπαίδεπζεο θαη δηάηαμεο θηλεηψλ επίπισλ. β) Υώξνο / Γπλακηθόηεηα Απνηειείηαη απφ κία αίζνπζα εκβαδνχ 55 η.κ. Πξννξίδεηαη γηα ηκήκα 30 καζεηψλ. γ) Δπηπια / Δμνπιηζκόο -Έδξα θαζεγεηνχ (ηξαπέδη θαη θάζηζκα) θαη επέθηαζε γηα Ζ/Τ -Θξαλία καζεηψλ (15 ηξαπέδηα 55Υ130 θαη 30 θαζίζκαηα). -2 γξαθεία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ -Πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5 η.κ. -2 Πίλαθεο γξαθήο (άζπξνπο) ηνίρνπ 1.20 Υ 2.00κ. -Οζφλε πξνβνιψλ -3 Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο -1 εθηππσηή πιεζίνλ ηεο έδξαο δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Σν δάπεδν είλαη ζθιεξήο επηθάλεηαο θαηά πξνηίκεζε κσζατθφ. Γηαζέηεη δχν εηζφδνπο / εμφδνπο. Γηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο θπζηθφο αεξηζκφο. ηα παξάζπξα ηνπνζεηνχληαη ειηνπεηάζκαηα φπνπ ην απαηηεί ν πξνζαλαηνιηζκφο. Γηαζέηεη επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux. Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέα νξνθήο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα χζηεκα αζθαιείαο (Burglar alarm) Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα 2 Νν ζεκεία Ζ/Τ ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο (χςνο 90εθ) θαη 1 Νν ζεκείν Ζ/Τ θαη 1 Νν ζεκείν εθηππσηή ζε πεξηκεηξηθφ θαλάιη 100Υ50ρηι. Κάησ απφ ηνπο πίλαθεο δηδαζθαιίαο. 20

21 2.4.5 Αίζνπζα Γισζζώλ α) Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη / κέζνδνη / κέζα Σν κάζεκα ησλ Γισζζψλ ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ηεο Γιψζζαο κέζα ζε «πξαγκαηηθέο» ζπλζήθεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κφλνη ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ φηη ρξεηάδνληαη, λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά, λα θαηαλννχλ ηνπο άιινπο θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο άιινπο, ηφζν ζην πξνθνξηθφ φζν θαη ζην γξαπηφ ιφγν. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο κεζφδνπο φπσο νη πλεξγαηηθή κάζεζε, ε Δλεξγεηηθή κάζεζε, ε Απηφλνκε κάζεζε, ε Δξεπλεηηθή Μέζνδνο θ.η.ι. Ζ αίζνπζα δηαζέηεη ηνλ αθφινπζν εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ. Ζιεθηξηθόο/Ζιεθηξνληθόο θαη άιινο Δμνπιηζκόο α/α Δίδνο Πνζόηεηα 1 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο / χλδεζε κε δηαδίθηπν 9 2 Δθηππσηήο 1 3 αξσηήο (Scaner) 1 4 Μαγλεηνζθφπην (Video) / Φεθηαθφ καγλεηνζθφπην (DVD) / Σειεφξαζε 1 5 Καζεηφθσλα 6 6 Αλαθιαζηηθφ Δπηδηαζθφπην 1 7 πζθεπή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ 1 8 Βηληενπξνβνιέα 1 9 Φσηνηππηθή 1 10 Οζψλε Πξνβνιήο 1 11 Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο 1 β) Υώξνο / Γπλακηθόηεηα Απνηειείηαη απφ κία αίζνπζα εκβαδνχ 70η.κ. Πξννξίδεηαη γηα ηκήκα 30 καζεηψλ. 21

22 γ) Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο α/α Δίδνο Πνζόηεηα 1 Καζίζκαηα καζεηψλ 30 2 Καζίζκαηα πεξηζηξεθφκελα 8 3 Κάζηζκα θαζεγεηή 1 4 Σξαπέδηα εξγαζίαο 6 5 Δδξα κε επέθηαζε γηα Ζ/Τ 1 6 Γξαθείν Ζ/Τ 8 8 Βηβιηνζήθεο Β 3 9 Δπηπιν ηειεφξαζεο 1 10 Κηλεηή βάζε επηδηαζθνπίνπ 1 11 Πξνζήθε Πεξηνδηθψλ 1 12 Σξαπεδάθη Οβάι 1 13 Δπηπιν γηα θαθέινπο 1 14 Πηλαθίδεο ηνίρνπ έθζεζεο 5 η.κ. 15 Πηλαθίδεο θηλεηέο 2 16 Πίλαθαο Γξαθήο (Λεπθφο) ηνίρνπ 1,20 Υ 2, ηαηήξαο Δθεκεξίδσλ 1 18 Μεηαιιηθφ θνξηακφ 1 19 Θήθεο γηα θαζέηηεο ήρνπ 6 20 πξηαξάθηα Πιαζηηθά 30Υ10 21 Πεηάζκαηα πζθφηηζεο ζηα θνπθψκαηα δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Σν δάπεδν είλαη ζθιεξήο επηθάλεηαο θαηά πξνηίκεζε κσζατθφ. Γηαζέηεη δχν εηζφδνπο / εμφδνπο. Γηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο θπζηθφο αεξηζκφο. Γηαζέηεη επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux. Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) Πξφλνηα εγθαηάζηαζεο βηληενπξνβνιέα νξνθήο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο χζηεκα αζθαιείαο (Burglar alarm) 22

23 2.4.6 Δξγαζηήξην Βηνινγίαο α) Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη/ Μέζνδνη / Μέζα Ζ Βηνινγία σο ζεηηθή επηζηήκε κε αικαηψδε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη θαη εμνρήλ εξγαζηεξηαθφ κάζεκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία θαη εκπέδσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο είλαη ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ πεηξακαηηθή πξνψζεζε ηεο χιεο. β) Ζ εμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ελφο επηζηήκνλα πνπ ιχεη πξνβιήκαηα, δειαδή αλάπηπμε ηθαλφηεηαο δηαπίζησζεο ελφο θαηλνκέλνπ, δηαηχπσζε ππφζεζεο, ρξήζε ηνπ πεηξάκαηνο γηα επαιήζεπζε ή κε ηεο ππφζεζεο ζπκπεξαζκάησλ. γ) Ζ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο απφ ηνπο καζεηέο. Δξκελεία θαηλνκέλσλ θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη είηε κφλνη, είηε θαηά κηθξέο νκάδεο. Υξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεζφδνπο, φπσο ε εξεπλεηηθή πεηξακαηηθή, ε ζπλεξγαηηθή, ε απηφλνκε κάζεζε θ.α. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη ηνλ αθόινπζν εθπαηδεπηηθό εμνπιηζκό: Α/Α Ζιεθηξηθόο / Ζιεθηξνληθόο θαη άιινο Δμνπιηζκόο Πνζόηεηα 1. Μηθξνζθφπηα 8 2. Μηθξνζθφπην κε Flexi cam γηα θαζεγεηή 1 3. Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο / χλδεζε κε δηαδίθηπν 8 4. Δθηππσηήο 1 5. Μαγλεηνζθφπην (Video) / Φεθηαθφ καγλεηνζθφπην (DVD) / Σειεφξαζε 1 6. Αλαθιαζηηθφ επηδηαζθφπην 1 7. πζθεπή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ 1 8. Βηληενπξνβνιέα 1 9. Μεραλή πιαζηηθνπνίεζεο Φεθηαθή Φσηνγξαθηθή Γηαθείκελα Interface αξσηήο (Scanner) Οζφλε πξνβνιήο Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο 1 β) Υώξνη / Γπλακηθόηεηα Απνηειείηαη απφ ηελ θπξίσο αίζνπζα εκβαδνχ 90η.κ. θαη ην πξνπαξαζθεπαζηήξην εκβαδνχ 15 η.κ. 23

24 Σν θπξίσο εξγαζηήξην πξννξίδεηαη γηα ηκήκα 20 καζεηψλ. Σν πξνπαξαζθεπαζηήξην επηθνηλσλεί απ επζείαο εζσηεξηθά κε ηελ θπξίσο αίζνπζα. Σν πξνπαξαζθεπαζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πεηξακάησλ θαη ζαλ απνζήθε. γ) Δπηπια Κπξίσο αίζνπζα Ζ θπξίσο αίζνπζα δηαζέηεη: πάγθν (έδξα) εξγαζίαο ηνπ θαζεγεηή ν νπνίνο θέξεη παξνρή λεξνχ κε βξχζε θαξκαθείνπ θαη λεξνρχηε απφ πνξζειάλε, παξνρή ξεχκαηνο (δχν ξεπκαηνδφηεο), παξνρή πγξαεξίνπ, παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο γηα ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν, θαισδίσζε γηα ζχλδεζε κε ηελ ηειεφξαζε, θαισδίσζε γηα ζχλδεζε κε ην βηληενπξνβνιέα. Γηαζέηεη επίζεο δχν πεξηθεξεηαθνχο πάγθνπο εξγαζίαο δηαζηάζεσλ 0,60 Υ 5,30 κ. νη νπνίνη θέξνπλ παξνρή λεξνχ κε βξχζε θαξκαθείνπ θαη λεξνρχηε απφ πνξζειάλε, παξνρή ξεχκαηνο (δχν ξεπκαηνδφηεο), παξνρή πγξαεξίνπ, παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο γηα ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν. Κάζε πάγθνο δηαζέηεη ζπξηάξηα θαη εξκαξάθηα κε ξάθηα. ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπνζεηνχληαη επηά γξαθεία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πξνπαξαζθεπαζηήξην Σν πξνπαξαζθεπαζηήξην δηαζέηεη πάγθν εξγαζίαο ν νπνίνο θέξεη ζηε κία άθξε παξνρή λεξνχ κε βξχζε θαξκαθείνπ θαη λεξνρχηε απφ πνξζειάλε, παξνρή πγξαεξίνπ, παξνρή ξεχκαηνο (δχν ξεπκαηνδφηεο) ζην πάλσ κέξνο, ζπξηάξηα θαη εξκαξάθηα ζε φιν ην θάησ κέξνο. Γηαζέηεη επίζεο πξνζήθεο νξγαλνζήθεο, εξκάξηα θχιαμεο εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ κε ζχξεο κε παινπίλαθα θαη εξκάξη θχιαμεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Γηαζέηνπλ θιεηδαξηέο. Γηαζέηεη εμσηεξηθή πξφζβαζε. 24

25 Ζ θπξίσο αίζνπζα δηαζέηεη ηα αθόινπζα θηλεηά έπηπια: Α/Α Δίδνο Πνζόηεηα 1. Πεξηζηξεθφκελα θαζίζκαηα κε μχιηλν θάζηζκα, κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ξάρε ζην χςνο ηεο κέζεο Κάζηζκα θαζεγεηή 1 3. Πάγθνη (θηλεηνί) 0,75 Υ 1, Δπηπιν βηβιηνζήθεο γηα βηβιία 1 5. Γξαθεία Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 7 6. Πίλαθαο γξαθήο (ιεπθφο) ηνίρνπ 1.20 Υ Πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5 η.κ. 8 Πξνζήθε γηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 1 9. Δπηπιν γηα θαθέινπο Δπηπιν αλαθιαζηηθνχ επηδηαζθνπίνπ 11. Μεηαιιηθφ θνξηακφ Πεηάζκαηα ζπζθφηηζεο ζηα θνπθσκάηα 13. Βάζε ηνίρνπ γηα ηειεφξαζε θαη video Κηλεηφ Terrarium. Σν Terrarium είλαη έλα κηθξφ ηερλεηφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηαηεξνχληαη ρεξζαία δψα ή θπηά. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Terrarium είλαη φπσο ελφο ελπδξείνπ, δειαδή θαηαζθεπαζκέλν απφ γπαιί ή δηαθαλέο πιαζηηθφ, αιιά λα δηαζέηεη ζπξφκελε πφξηα ζηε κηα πιεπξά (θαηαζθεπαζκέλε απφ ην ίδην δηαθαλέο πιηθφ) θαη ζην πάλσ κέξνο λα έρεη άλνηγκα γηα λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζσιήλαο εμαεξηζηήξαο. 25

26 δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Σν δάπεδν είλαη ζθιεξήο επηθάλεηαο θαηά πξνηίκεζε κσζατθφ. Γηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θπζηθφο δηακπεξήο αεξηζκφο. Ζ θπξίσο αίζνπζα, εθηφο απφ ηε θχξηα είζνδν, δηαζέηεη ζχξα δηαθπγήο ε νπνία λα είλαη ζην βάζνο ηεο αίζνπζαο θαη φπνπ είλαη δπλαηφ ζηνλ απέλαληη ηνίρν εθείλνπ ηεο θπξίαο εηζφδνπ. Σν πξνπαξαζθεπαζηήξην δηαζέηεη επίζεο εμσηεξηθή ζχξα. Γηαζέηεη επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux. Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα Καισδίσζε έηζη ψζηε ν Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο θαη ην κηθξνζθφπην ηνπ θαζεγεηή λα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ηειεφξαζε θαη ην βηληενπξνβνιέα νξνθήο Κεληξηθή δηαθιάδσζε πγξαεξίνπ κε παξνρέο γηα ιχρλνπο Bunsen. Οη θηάιεο ηνπ πγξαεξίνπ λα θπιάγνληαη ζε ρψξν εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ πξνπαξαζθεπαζηεξίνπ, ζε εζνρή ηνπ ηνίρνπ. Οη ζχξεο κε πεξζίδεο θαη λα δηαζέηνπλ ζχξηε θαη θιεηδαξηά. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο χζηεκα αλίρλεπζεο δηαξξνήο πγξαεξίνπ χζηεκα αζθαιείαο (Burglar alarm) Πξφλνηα εγθαηάζηαζεο βηληενπξνβνιέα νξνθήο Σνπηθφο πίλαθαο δηαλνκήο ξεχκαηνο (Dedicated) Παξνρέο θξχνπ λεξνχ Μεραληθφ εμαεξηζκφ (εμαεξηζηήξαο ηνίρνπ / γπαιηνχ) Ππξνζβεζηήξεο αεξίνπ Σέινο, ε επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ πάγθνπ επίδεημεο ηνπ θαζεγεηή(έδξα) θαη ηνπ πάγθνπ πξνπαξαζθεπαζηεξίνπ, νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε ηξηβέο, πγξαζία, ζεξκφηεηα θαη θαπζηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Αληηνιηζζεξφηεηα Αλζεθηηθφηεηα ζε θαπζηηθέο νπζίεο Αλζεθηηθφηεηα ζηηο ρξσζηηθέο νπζίεο Αληίζηαζε ζηε θσηηά Αληνρή ζηηο ηξηβέο Αλζεθηηθφηεηα ζηελ πγξαζία Απφ πιάθα ζπκπαγνχο HPL πάρνπο 12ρηι. 26

27 2.4.7 Δξγαζηήξην Μνπζηθήο α) Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη / Μεζόδνη / Μέζα Ζ κνπζηθή ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζθνπφ έρεη ηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο λνεηηθήο θαζψο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ καζεηή. Δηδηθνί ηόρνη: Αλάπηπμε ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο θαη ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο. Καιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ χθνπο (επνρήο ή έξγνπ) ζε ζπλάξηεζε κε ην ξπζκφ, ηε κεισδία, ηελ αξκνλία, ηε κνξθή, ηελ πθή, ηνλ ήρν ησλ νξγάλσλ. Αλάπηπμε ηερληθψλ ζχλζεζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξαθήο, εθηέιεζεο (ελφξγαλε, θσλεηηθή), αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αθξφαζεο. Σξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο Κάζε κάζεκα κνπζηθήο ζπλδέεηαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ φπσο: ηξαγνχδη, αθξνάζεηο, εθηέιεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, ελνξρήζηξσζε, ζχλζεζε, δξακαηνπνίεζε / θίλεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο νκαδνπνηνχληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζηα ηδηαίηεξα εξγαζηήξηα ζηνχληην: πλζέηνληαο κνπζηθή κε ηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα. Δλνξρεζηξψλνληαο κεισδίεο γηα δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα. Γεκηνπξγψληαο ή καζαίλνληαο γηα ηε κνπζηθή κε ζχγρξνλα κέζα κε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη Αudio. Ζρνγξαθψληαο δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο ζε καγλεηφθσλα ή ζε ζθιεξφ δίζθν Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή. Γνθηκάδνληαο κηθξά έξγα δηαθφξσλ ζπλζεηψλ γηα λα ηα παξνπζηάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη: -ηεξενθσληθφ ζχζηεκα -4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο -Μνπζηθά φξγαλα (πηάλν, μπιφθσλα, κεηαιιφθσλα, έγρνξδα, πλεπζηά, θξνπζηά ληξακο, αξκφλην θηι). -Δπηδηαζθφπην, Βηληενπξνβνιέα θαη νζφλε πξνβνιήο. -Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 27

28 β) Υώξνη / Γπλακηθόηεηα Ζ ππνδνκή γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο απνηειείηαη απφ κία θεληξηθή αίζνπζα εκβαδνύ 70η.κ., δύν ζηνύληην εκβαδνύ θάζε έλα 15η.κ. θαη κία απνζήθε εκβαδνύ επίζεο 15η.κ. Ζ αίζνπζα κνπζηθήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα: Γηδαζθαιία καζεκάησλ κνπζηθήο γηα κέρξη 30 καζεηέο. Γηδαζθαιία Υνξσδίαο Οξρήζηξαο Μπάληαο Μηθξψλ Μνπζηθψλ πλφισλ κέρξη 100 καζεηέο. Γνθηκέο κηθξψλ πνπ ξνθ ιατθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Μηθξέο δηαιέμεηο, πξνβνιέο, αθξνάζεηο, ζπλαπιίεο κηθξήο ρσξηηηθφηεηαο. Δπηκνξθσηηθά καζήκαηα, ζεκηλάξηα κνπζηθήο. Ο θεληξηθόο ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη αξθεηή άλεζε γηα ηνπνζέηεζε ησλ πην πάλσ κνπζηθψλ νξγάλσλ κεηαμχ ησλ 30 καζεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ, ζε δεδνκέλε ζηηγκή, λα παξνπζηάζνπλ έλα ζπιινγηθφ έξγν. ε δηαθνξεηηθφ ρξφλν, ζην βάζνο ηεο αίζνπζαο ζα κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη πξόβεο Υνξσδίαο, Οξρήζηξαο ή Μπάληαο (κέρξη 100 καζεηέο). Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ βάζξα ρσξεηηθόηεηαο 100 καζεηώλ. ηνλ θεληξηθφ απηφ ρψξν ζα κπνξνχλ επίζεο λα γίλνληαη ζπλαπιίεο, θνλζέξηα, θαιιηηερληθέο βξαδηέο, ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο αθξναηεξίνπ κέρξη 100 αηφκσλ. Σα ζηνχληην ζα είλαη πνιιαπιήο ρξήζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δηεμάγνληαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξφβεο κηθξψλ νκάδσλ (νκαδνπνίεζε ηάμεο) γηα ιφγνπο ζχλζεζεο, ελνξρήζηξσζεο, ερνγξάθεζεο κηθξψλ κνπζηθψλ έξγσλ ησλ καζεηψλ. ηα ζηνχληην ππνινγίδεηαη λα εξγάδνληαη γχξσ ζηνπο 4 6 καζεηέο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα κνπζηθά φξγαλα πνπ πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο (αξκόλην, ηύκπαλα, κεηαιιόθσλν, ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, έγρνξδα, πλεπζηά), θαζψο θαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Δπί πιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ θαξεθιώλ θαη αλαινγίσλ ηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρνπλ παξάζπξα. ηα ζηνχληην ζα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη δνθηκέο πξφβεο κηθξψλ κνπζηθψλ ζπλφισλ (πνπ, ξνθ, παξαδνζηαθά ζχλνια, θιαζηθά ζχλνια, ηξίν, θνπαξηέηα θηι) γηα ηηο δηάθνξεο ελδνζρνιηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σα ζύλνια απηά ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ληξακο, αξκόλην, κπάζν, ειεθηξηθέο θηζάξεο, κηθξόθσλα θαη εληζρπηέο. 28

29 γ) Έπηπια / εμνπιηζκόο Κπξίσο αίζνπζα -Έδξα θαζεγεηή (ηξαπέδη θαη θάζηζκα) -Θξαλία γηα 30 καζεηέο (15 ηξαπέδηα δηαζηάζεσλ 0,55 Υ 1,30 θαη 30 θαζίζκαηα) -Κιηκαθσηφ βάζξν -1 Γξαθείν Ζ/Τ -Έπηπιν γηα ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα -Υακειφ έπηπιν κε εξκαξάθηα θαη ζπξηάξηα γηα θχιαμε κηθξψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, παξηηηνχξσλ, βηβιίσλ, δίζθσλ θαη άιισλ πιηθψλ γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο -Πεηάζκαηα ζηα θνπθψκαηα γηα ζπζθφηηζε -Πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5 η.κ. -Πίλαθεο γξαθήο (ιεπθνχο) ηνίρνπ 2 Υ 1,20 Υ 2.00κ. -Οζφλε πξνβνιήο Απνζήθε -Ράθηα γηα ηε θχιαμε κνπζηθψλ νξγάλσλ (ζηελ απνζήθε) ηνύληην ερνγξαθήζεσλ -2 πάγθνη κε ξάθηα ηνύληην νξρήζηξαο -1 Γξαθείν Ζ/Τ δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Ζρνκόλσζε Αθνπζηηθή Ζ αίζνπζα κνπζηθήο επηβάιιεηαη λα έρεη θαιή αθνπζηηθή θαη ερνκόλσζε. Σφζν γηα ηελ πνηνηηθή αθνπζηηθή εληφο ηεο φζν θαη γηα ηελ απνθπγή ερεηηθώλ θαη ελνριεηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε άιινπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. Δλαο θαιφο ηξφπνο θαιήο εζσηεξηθήο αθνπζηηθήο είλαη ε απνθπγή ησλ παξάιιεισλ ηνίρσλ. Με ειάρηζηε θιίζε 0,20κ. ησλ ηνίρσλ κηαο ηεηξάγσλεο αίζνπζαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα αθνπζηηθά απνδεθηφ πεξηβάιινλ. Σν δάπεδν λα είλαη καιαθήο επηθάλεηαο (πιαζηηθό). Γηα ιφγνπο θαιήο αθνπζηηθήο ή αχμεζεο ηεο αθνπζηηθφηεηαο ηεο αίζνπζαο επηβάιιεηαη εζσηεξηθό ύςνο κ. ηελ νξνθή κπνξεί λα ππάξρεη θξεκαζηή ςεπδνξνθή (αλαθιαζηηθό, ερναπνξξνθεηηθό) ην νπνίν λα απέρεη πεξίπνπ 0,50m από ηνπο ηνίρνπο γηα λα αλαθπθιώλεηαη ν ήρνο. Ζ νξνθή δελ ζα πξέπεη λα είλαη παξάιιειν κε ην πάησκα. Μπνξεί λα έρεη θιίζε ή λα είλαη ζπαζηή. Να απέρεη απφ ην πάησκα γχξσ ζηα 3.50κ. ηνπο ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά ερναπνξξνθεηηθά πιηθά (πάλειο). Σα εξγαζηήξηα λα ερνκψλνληαη απφ ηελ θεληξηθή αίζνπζα κε δηπιά ερνκνλσκέλνπο ηνίρνπο θαζψο θαη κε εηδηθέο δηπιέο ζχξεο. 29

30 Άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Ζ θπξίσο αίζνπζα δηαζέηεη δχν εηζφδνπο / εμφδνπο (Ζ κία είζνδνο κε δηπιή ζχξα πιάηνπο 2,00 κ.). Οινη νη ρψξνη δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο θπζηθφο αεξηζκφο. Γηαζέηνπλ επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux. Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέα νξνθήο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα χζηεκα αζθαιείαο (Burglar alarm) Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ήρνπ θαη ερνγξαθήζεσλ Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο ε) Υσξνζέηεζε Ζ αίζνπζα κνπζηθήο επηβάιιεηαη λα βξίζθεηαη ζην ηζόγεην θαη αξθεηά θνληά ζην ρώξν εθδειώζεσλ ή ηελ αίζνπζα ηειεηώλ θαη καθξπά από ηνπο ρώξνπο δηαιεηκκάησλ. πρλά γηα ηηο δηάθνξεο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κνπζηθά φξγαλα απφ θαη πξνο ηελ αίζνπζα κνπζηθήο (πηάλν, αξκφλην, κεηαιιφθσλν, μπιφθσλν, βηνιηά, βηνινληζέια, θνληξακπάζν, πλεπζηά, θξνπζηά ληξακο). Με ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ ηα φξγαλα απηά ζα είλαη εχθνιν λα κεηαθεξζνχλ ή λα ζπξζνχλ ζηελ αίζνπζα ή ζην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ εθδειψζεσλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε αίζνπζα κνπζηθήο λα κελ εθάπηεηαη κε άιιεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη θαιφ λα ππάξρεη έλαο δηάδξνκνο κεηαμχ ηεο αίζνπζαο κνπζηθήο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο γηα ιφγνπο ερναθνπζηηθήο κνλψζεσο. 30

31 2.4.8 Δξγαζηήξην Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο α) Δθπαηδεπηηθνί ηόρνη / Μέζνδνη / Μέζα Ζ πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ παηδνθεληξηθή, κε αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ καζεηή, ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο θαη απηελέξγεηαο. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη ε έξεπλα δηεξεχλεζε θαη εξγαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ παξακέλνπλ ζην ζρνιείν, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζηελ εξγαζία ηνπο θαλέλαο άιινο φπσο ζπλέβαηλε πξνεγνπκέλσο. Σν κάζεκα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πξνζθνξάο γλψζεσλ, αλαθάιπςεο γλψζεσλ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Με ηελ πξαθηηθή εξγαζία ν καζεηήο απνθηά λέεο δεμηφηεηεο θαη βειηηψλεη δεμηφηεηεο πνπ ήδε έρεη. Υξεζηκνπνηψληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εμνηθεηψλεηαη κε ηα κέζα θαη πιηθά ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Δξγαζηήξην Μαγεηξηθήο Γηαηξνθήο ην εξγαζηήξην ηεο Γηαηξνθήο Μαγεηξηθήο εθηεινχληαη ηφζν νη πξαθηηθέο εξγαζίεο (παξαζθεπάζκαηα), φζν θαη νη πεηξακαηηθέο αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα βηβιία ηνπ καζήκαηνο. Τπάξρνπλ ζην εξγαζηήξην φια ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο, φινο ν εμνπιηζκφο, θηλεηφο, αθίλεηνο θαη φια ηα ζχγρξνλα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα (π.ρ. πνιπκίμεξ, κίμεξ, εθρπκσηέο, ζπζθεπέο επαέξσζεο γηα ηηο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθψλ, νκνίσκα, ππξακίδεο πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη νκνηψκαηα ηξνθψλ, απηνχζηεο ηξνθέο, πίλαθεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο φηαλ ζπληάζζνπλ δηαηηνινγία, θαξηέιεο κε νκαδηθέο εξγαζίεο, θαξηέιεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ζπίηη θαη ζηελ θνπδίλα. Τπάξρεη επίζεο ε γσληά ηνπ θαηαλαισηή, κε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο, λνκνζεζίεο θαη άιιν πιηθφ, πεξηνδηθά, παξαπιαλεηηθέο θαη κε δηαθεκίζεηο γηα αγσγή ζε θαηαλαισηηθά ζέκαηα γηα επηηφπνπ έξεπλα ή κειέηε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο εηηθέηαο πιεξνθφξεζεο, φπσο θαη βηβιηνζήθε γηα ηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη ηειεφξαζε (plasma), καγλεηνζθφπην (video) βηληενθαζέηεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθψλ (ζαικνλέια, βαθηήξηα θ.α.), ξχπαλζεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ηξεηο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κε ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο θαη βηληενπξνβνιέα νξνθήο θαη νζφλε πξνβνιήο. 31

32 Δξγαζηήξην Ραπηηθήο (Τθαζκάησλ θαη Σερληθώλ) ην εξγαζηήξην πθαζκάησλ νη καζεηέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ «ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο» εθηεινχλ δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο, κνλνδηάζηαηεο, δπζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο απφ ην καζεηή ελφο δεκηνπξγηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε νπνηαλδήπνηε κνξθή, αλάινγα κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο (ν νπνίνο δξα σο ζπληνληζηήο θαζνδεγεηήο), δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα αλαπηχμεη ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θπξίσο ηελ πξσηνβνπιία ηνπ. Σνλ θαιιηεξγεί αηζζεηηθά αθνχ ρξεζηκνπνηεί ηα ρξψκαηα, ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ζρεδίσλ θαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ησλ πθαζκάησλ. Με ηε δηαδηθαζία ηνπ «ρεδηαζκνχ» ν καζεηήο αμηνινγεί ηελ εξγαζία ηνπ ν ίδηνο, φπσο θαη ησλ άιισλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη λα απνδέρεηαη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο πθαζκάησλ κνηίβα ιατθήο ηέρλεο. Γηαηεξείηαη έηζη ε παξάδνζε θαη πξνζαξκφδεηαη ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Μέζα απφ ηελ ελφηεηα «χθαζκα», ν καζεηήο εθηειεί πεηξακαηηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, αλαθαιχπηεη ηε γλψζε, γηα λα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ πθαζκάησλ, θπζηθψλ, ηερληθψλ, ζπλζεηηθψλ, ψζηε λα απνθηήζεη ζηάζεηο γηα ζσζηή αγνξά, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο. Γηαζέηεη 2 Ζ/Τ, βηληενπξνβνιέα θαη νζφλε πξνβνιήο, καγλεηνζθφπην (video) θαη ηειεφξαζε (plasma), 4 ~ 5 ξαπηνκεραλέο, 2 ζίδεξα κε ζηδεξσηήξηα πιπληήξην - ζηεγλσηήξην ξνχρσλ. Απνζήθεο Σν θάζε εξγαζηήξην δηαζέηεη μερσξηζηή απνζήθε πνπ ζπγθνηλσλεί άκεζα κε ην εξγαζηήξην. (Απνζήθε καγεηξηθήο 5,00 η.κ. θαη απνζήθε ξαπηηθήο 5,00 η.κ.). Σα εξγαζηήξηα ζπγθνηλσλνχλ κεηαμχ κε δηάδξνκν πιάηνπο 2,10 κ. πνπ δηαζέηεη θξεκκάζηξεο θαη πάγθνπο γηα ηηο βαιίηζεο. β) Δπηπια / Δμνπιηζκόο Δξγαζηήξην Μαγεηξηθήο Γηαηξνθήο -Ράθη θξεκαζηφ γηα ηειεφξαζε (plasma) θαη καγλεηνζθφπην (video) -Έπηπιν βηηξίλα γηα ηε θχιαμε ηεο ππξακίδαο δηαηξνθήο πνπ ην θάησ κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα βηβιηνζήθε -3 γξαθεία Ζ/Τ -1 Πίλαθαο γξαθήο (ιεπθφο) ηνίρνπ 1.20 Υ 2.00κ. -4 πάγθνη εξγαζίαο κε λεξνρχηε κε παξνρή δεζηνχ θξχνπ θαη πφζηκνπ λεξνχ, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 32

33 καζεηέο. ε θάζε πιεπξά ηνπ πάγθνπ ππάξρεη παξνρή ειεθηξηζκνχ -3 εζηίεο καγεηξέκαηνο (ειεθηξηθέο) -3 ζηξνγγπιά ηξαπέδηα (Φ1,20 κ.) θαη 12 θαζίζκαηα -Έδξα θαζεγεηή (ηξαπέδη θάζηζκα) θαη επέθηαζε γηα Ζ/Τ -2 πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5 η.κ. -Οζφλε πξνβνιήο -4 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο -1 Δθηππσηή Δξγαζηήξην ξαπηηθήο (πθαζκάησλ θαη ηερληθώλ) -2 πάγθνη εξγαζίαο Π2β (1,00 Υ 2,40 κ.) -1 πάγθνο εξγαζίαο Π3 κε 3 ζέζεηο γηα ξαπηνκεραλέο (πάγθνη χςνπο 75 εθ. θαη βάζνο 50 εθ. κε κηθξφ ζπξηάξη ξερφ 10 εθ. ζηε δεμηά πιεπξά θαη πιάηνο 30 εθ. Αλνηγκα εθ. αλάινγα κε ην ρψξν.) -1 πάγθνο εξγαζίαο κε 2 λεξνρχηεο ρσξίο ζηεγλσηήξα βαζηέο 40 εθ., απφ αλνμείδσην ράιπβα (st/steel). -1 Έπηπιν βηηξίλα θχιαμεο εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ (ληνπιάπη, αξγαιεηφ θ.α., φπσο θαη δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ Κππξηαθήο ιατθήο ηέρλεο) θαη 2 ζηδεξσηήξηα εληνηρηζκέλα -1 Πίλαθαο γξαθήο (ιεπθφο) ηνίρνπ 1.20 Υ 2.00 κ. -1 Έδξα θαζεγεηνχ (ηξαπέδη θάζηζκα) κε επέθηαζε γηα Ζ/Τ -1 Ράθη θξεκαζηφ γηα ηειεφξαζε (plasma) θαη καγλεηνζθφπην (video) -2 γξαθεία Ζ/Τ -2 πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5 η.κ. -Οζφλε πξνβνιήο -3 Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο -1 Δθηππσηή Απνζήθε καγεηξηθήο -Ράθηα -Δξκάξη -Φπγείν Απνζήθε ξαπηηθήο -Υακειά εξκάξηα -Ράθηα γ) Υώξνη / Γπλακηθόηεηα Πεξηιακβάλεη ην εξγαζηήξην καγεηξηθήο εκβαδνχ 65 η.κ., ην εξγαζηήξην ξαπηηθήο εκβαδνχ 55 η.κ. 2 απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο εκβαδνχ 5 η.κ. ν θάζε έλαο. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο αλέξρεηαη ζηνπο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. 33

34 δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Σν δάπεδν είλαη ζθιεξήο επηθάλεηαο θαηά πξνηίκεζε κσζατθφ. Γηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θπζηθφο δηακπεξήο αεξηζκφο. Ζ θπξίσο αίζνπζα, εθηφο απφ ηε θπξίσο είζνδν, δηαζέηεη ζχξα δηαθπγήο ε νπνία λα είλαη ζην βάζνο ηεο αίζνπζαο θαη φπνπ είλαη δπλαηφ ζηνλ απέλαληη ηνίρν εθείλνπ ηεο θπξίαο εηζφδνπ. Γηαζέηεη επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 300 Lux Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέα νξνθήο ζε θάζε εξγαζηήξην Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε θάζε εξγαζηήξην Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο χζηεκα αζθάιεηαο (Burglar alarm) Παξνρή δεζηνχ, θξχνπ θαη πφζηκνπ λεξνχ Οη βξχζεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηνίρν πάλσ απφ ηηο γνχξλεο Μεραληθφο εμαεξηζκφο (εμαεξηζηήξαο γπαιηνχ / ηνίρνπ) Ππξνζβεζηήξεο αεξίνπ Πξφζζεηα ε αίζνπζα. Μαγεηξηθήο, δηαηξνθήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο. 34

35 2.4.9 Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο α) Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη/ Μέζνδνη/ Μέζα Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ.Τ.), βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο, πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ, πξνγξακκαηηζκνχ, δηαδίθηπν, δίθηπα θαη ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη 20 Ζ/Τ. (ν έλαο γηα ηνλ θαζεγεηή). Οη Ζ/Τ ζηελ αίζνπζα απηή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά. Ζ νζφλε θάζε Ζ/Τ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε πάγθν καδί κε ην πιεθηξνιφγην θαη ηνλ πνληηθφ. Ζ ζπζθεπή ηνπ Ζ/Τ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηνλ πάγθν είηε ζην πάησκα. ε θάζε αίζνπζα Πιεξνθνξηθήο δηαηίζεληαη δχν ηνπιάρηζηνλ εθηππσηέο. Όινη νη ππνινγηζηέο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ Ζ.Τ. ηνπ θαζεγεηή / θαζεγήηξηαο γηα λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εξγαζίαο θάζε καζεηή / καζήηξηαο. Ζ πεξηκεηξηθή δηάηαμε ησλ Ζ.Τ. ζηελ αίζνπζα δηεπθνιχλεη ηνλ δηδάζθνληα λα εθαξκφδεη εμαηνκηθεπκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ ζα επηηξέπεη λα έρεη άκεζε επαθή κε θάζε καζεηή / καζήηξηα. Γηαζέηεη επίζεο βηληενπξνβνιέα νξνθήο θαη νζφλε πξνβνιήο. Οη Ζ/Τ πξέπεη λα ζπλδένληαη κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη κέζν απηνχ κε ην δηαδίθηπν. Ο Ζ.Τ. ηνπ θαζεγεηή ζπλδέεηαη κε βηληενπξνβνιέα νξνθήο. β) Υώξνη / Γπλακηθόηεηα Σν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο έρεη εκβαδφλ 70 η.κ. θαη δηαζέηεη ζέζεηο Ζ/Τ γηα 19 άηνκα. Ζ απνζήθε εκβαδνχ 15η.κ. ζπγθνηλσλεί κε ην εξγαζηήξην. γ) Δπηπια Δμνπιηζκόο -Έδξα θαζεγεηή (ηξαπέδη θαη θάζηζκα) κε επέθηαζε γηα Ζ/Τ -Γξαθεία Ζ/Τ (19 γξαθεία, 19 θαζίζκαηα) -1 Βάζε γηα εθηππσηή -Πηλαθίδεο έθζεζεο ηνίρνπ 5,0 η.κ. -2 Πίλαθεο γξαθήο (ιεπθνχο) ηνίρνπ 1,20 Υ 2,0 κ. -Δξκάξη απνζήθεπζεο -Βηβιηνζήθεο -Πέηαζκα ζπζθφηηζεο ζε φια ηα θνπθψκαηα. 35

36 δ) Δηδηθέο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο Σν δάπεδν είλαη ζθιεξήο επηθάλεηαο θαηά πξνηίκεζε κσζατθφ. Γηαζέηεη δχν εηζφδνπο / εμφδνπο. Γηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αλνηγκάησλ θσηηζκνχ ψζηε ζε ζπλεζηζκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα κελ απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο θαη αλνίγκαηα αεξηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη δηακπεξήο θπζηθφο αεξηζκφο. Γηαζέηεη επίζεο: Σερλεηφ θσηηζκφ 500 Lux. Γνκεκέλε θαισδίσζε γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη εθηππσηή (χλδεζε κε δηαδίθηπν) Σνπηθή θακπίλα δνκεκέλεο θαισδίσζεο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε βηληενπξνβνιέα νξνθήο Πξφλνηα γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα χζηεκα αζθαιείαο (Burglar alarm) Πξφλνηα ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο Σνπηθφο πίλαθαο δηαλνκήο ξεχκαηνο (Dedicated) Ππξνζβεζηήξεο αεξίνπ 36

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δθθιεζηαζηηθή Δζηία ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Ησαλλίλσλ ΔΣΙΑ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν.Π.Η.Γ. Πιεξνθνξίεο : ΥΡΖΣΟ ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ηει.: 2653041285-6950850866 fax: 2653041285 e-mail : mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΡΟΤΑΓΧΝ ΚΔΡΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΗ..ΣΖΡΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ» Σςνηονίζηπια ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ χκβνπινο ΔΠ ΚΑΡΟΤΑΓΔ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΕΣΟΤ 2007 Πεξηερόκελα 1 Μελύκαηα Γηνίθεζεο... 5 2 Γεληθά γηα ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ... 7 2.1 Ζ Δηαηξεία... 7 2.2 θνπνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα