Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008"

Transcript

1 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου Μαράκη ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ (Ανη-αν) ΝΕΑ ΑΡΘΣΕΡΑ (Ν-Α) ΝΕΑ ΜΑΖΘΚΗ ΑΡΘΣΕΡΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΡΘΣΕΡΑ ΣΗ ΝΕΑ ΕΠΟΥΗ Πάλσ ζηε βάζε απηψλ ησλ ζπλζεκάησλ εδψ θαη θάκπνζα ρξφληα έρεη αλνίμεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ νξγαλψζεσλ ηεο εμσθνηλνβνπιεπηηθήο αξηζηεξάο (εμ-α). Ζ ζπδήηεζε πεξλάεη απφ πθέζεηο θαη εμάξζεηο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπλζήκαηα ην δεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ αξηζηεξνχ θφκκαηνο καδηθνχ ή ελ δπλάκεη καδηθνχ, αξηζηεξά ησλ ππαξρφλησλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ηη λφεκα ζα είρε ε χπαξμή ηνπ! ηφρνο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο εμ-α. ηφρνο πξαγκαηηθφο, φρη εγθεθαιηθά θαηαζθεπαζκέλνο, επεηδή ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ θφκκαηνο είλαη αλαγθαία. Δίλαη θάηη πνπ απαζρνιεί εζληθά θαη δηεζλψο ζεκαληηθά ζηξψκαηα ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο λενιαίαο. Γηαηί ηα παξαδνζηαθά, ηεο νζηαιδεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο καδί κε πξψελ θαη λπλ Κ.Κ. έρνπλ πεξάζεη αλνηρηά θαη απξνθάιππηα ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ, είηε είλαη ζηελ θπβέξλεζε είηε είλαη ζηελ αληηπνιίηεπζε. ηε ρψξα καο ην ΚΚΔ παξά ηελ αξηζηεξή πνιηηηθή ηνπ, αδπλαηεί λα πξνζθέξεη δηέμνδν θαη πξννπηηθή, επεηδή είλαη ρξεσκέλν Ηζηνξηθά κε απαλσηέο ήηηεο ηνπ εξγαηηθνχ θαη ιατθνχ θηλήκαηνο, επεηδή είλαη ηαπηηζκέλν κε ηελ πνιηηηθή πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ, επεηδή δελ έρεη βγάιεη ζπκπεξάζκαηα, ζσζηά, γηα ηα ιάζε θαη ηηο ήηηεο, επεηδή ζήκεξα ε πνιηηηθή ηνπ κε ηα αξηζηεξίζηηθα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δελ κπνξεί λα ελψζεη ηνπο εξγάηεο ζε εληαηνκεησπηθή δξάζε ελάληηα ζηηο επηζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Σέινο, επεηδή ε ελφηεηα θαη ε ζπλνρή ηνπ θφκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηε ηαιηλνπνηεκέλε θαη φρη ηε Λεληληζηηθή εθδνρή ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε νχηε θαη ν ΤΝ κπνξεί λα δψζεη δηέμνδν θαη πξννπηηθή, επεηδή δελ έρεη ζαλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο, επεηδή ε ζπκπαζήο ελσηηθή πνιηηηθή ηνπ είλαη ρσξίο αξρέο είηε απηή απεπζχλεηαη πξνο ην ΠΑΟΚ είηε πξνο ηα αξηζηεξά ηνπ. Δίλαη αιήζεηα φηη ΚΚΔ θαη ΤΡΗΕΑ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή άλνδν ζε εθινγηθά πνζνζηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εμ αηηίαο ηεο λενθηιειεχζεξεο επίζεζεο, ησλ ζθαλδάισλ θαη ηεο δεμηάο θαη θαηά ζπλέπεηα αλχπαξθηεο αληηπνιηηεπηηθήο πνιηηηθήο

2 ηνπ ΠΑΟΚ. εκαληηθφ γεγνλφο, γηαηί εθθξάδεη ηελ θίλεζε ηεο θνηλσλίαο πξνο ηα αξηζηεξά έζησ θαη αλ πξφθεηηαη γηα ςήθν δηακαξηπξίαο. εκαληηθφ γεγνλφο γηαηί ε άλνδνο ησλ πνζνζηψλ βάδεη λέα θαζήθνληα ζε ΚΚΔ θαη ΤΡΗΕΑ θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο ελφηεηαο ζηε δξάζε. Παξά ηαχηα ζπλερίδνπλ ηελ ίδηα πνιηηηθή. Ηδηαίηεξα ην ΚΚΔ, φπνπ επηηπρία ην βπζίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αληηελσηηθή πνιηηηθή ληπκέλε κε αξηζηεξίζηηθε θξαζενινγία. Απηή ε ζρέζε θαζηζηά εθ ησλ πξαγκάησλ θαη ηα δχν θφκκαηα θξίζεο θαη απηφ έρεη δηπιή αλάγλσζε πξψην φηη δελ κπνξνχλ λα κεηακνξθσζνχλ γηα λα γίλνπλ Νέα Αξηζηεξά θαη ην δεχηεξν ην πην ζεκαληηθφ φηη κέζα ζηηο γξακκέο ηνπο ζα ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζα γελλήζνπλ καδηθά ή εκηκαδηθά ξεχκαηα κε επαλαζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ καδί κε κηα ελνπνηεκέλε εμ-α κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ βάζε γηα καδηθή Νέα Αξηζηεξά. Απηή ηελ πξννπηηθή ρξεηάδεηαη λα ηελ ιάβνπλ εμαηξεηηθά ππφςε ηνπο νη εγεηηθνί θαη ηα ζηειέρε ηεο εμ-α θαη ηδηαίηεξα ηεο επαλαζηαηηθήο ζην ζρεδηαζκφ κηαο εληαηνκεησπηθήο πξνζέγγηζεο πξνο ηα καδηθά θφκκαηα, αλ πηζηεχνπλ πξαγκαηηθά ζην ζηφρν ηεο Νέαο Αξηζηεξάο ή ζηελ Αξηζηεξά ηεο λέαο επνρήο φπσο ιέεη ην ΝΑΡ καδηθήο κε επηξξνή θαη ξίδεο, ζηα ζπλδηθάηα, ηηο γεηηνληέο, ζηελ Σ. Απηνδηνίθεζε, ζηε Νενιαία, φπνπ ε δξάζε ηεο ζα κπνξεί λα επεξεάδεη ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ αγψλσλ θαη φρη κφλν! Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ζπζπείξσζε θαη ελνπνίεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α. Γηαθνξεηηθά ζα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ δνξπθφξνπ ή ηνπ παξαηεξεηή. Πού βριζκόμαζηε ινη νη «παξνηθνχληεο ηελ Ηεξνπζαιήκ» γλσξίδνπκε φηη ηνπο κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ εθινγψλ ηνπ επηέκβξε ε ζπδήηεζε θαη νη δηεξγαζίεο γηα θνηλή θάζνδν ηεο εμ-α εθηφο ΤΡΗΕΑ- «θνχλησζε»! Σα δεηήκαηα ηεο ελφηεηαο, ηεο (αληαλ), ηεο Νέαο αξηζηεξάο, ήξζαλ δπλαηά ζην πξνζθήλην. Ωζηφζν, παξ φηη φινη είραλ ηελ θαιή πξφζεζε λα θαηέβεη ε «Ρηδνζπαζηηθή αξηζηεξά» ελσκέλε ζηηο εθινγέο, απηφ δελ έγηλε εθηθηφ θαη ηειηθά είρακε δχν «ελσηηθά» ζρήκαηα, ην ΜΔΡΑ θαη ηελ ΔΝΑΝΣΗΑ. Κη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη δήισλαλ λα παιεχνπλ γεληθά γηα ην ίδην πξάγκα. πγθεθξηκέλα φηη: «Σν ΜΔΡΑ παιεχεη γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο» (Γηαθήξπμε εθινγψλ). Καη ζηε δηαθήξπμή ηεο ε ΔΝ.ΑΝΣΗΑ δήισλε φηη: «Οη εθινγέο λα είλαη ην πξψην βήκα», «κηαο ελσηηθήο πνιηηηθήο παξέκβαζεο ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο» «πνπ δελ ζα έρεη ηέινο κε ηελ εθινγηθή θαηαγξαθή». «Γηα λα ππάξμεη αιιά θαη λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηθαπηηαιηζηηθήαληηκπεξηαιηζηηθή αξηζηεξά». «Μηα αξηζηεξά ηεο αληίζηαζεο». Καη θαηέιεγε: «Γεζκεπφκαζηε φηη ζα επηκείλνπκε ζ απηή ηελ θαηεχζπλζε κ φιεο καο ηηο δπλάκεηο». Σν απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ δελ δηθαίσζε νχηε ην ΜΔΡΑ, νχηε ηελ ΔΝ ΑΝΣΗΑ. Αιιά δελ είλαη απηφ ην ζεκείν φπνπ ζέισ λα ζηαζψ θξηηηθά. Θεσξψ φηη θαη καδί λα θαηεβαίλνπλ ην απνηέιεζκα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα ήηαλ θάπνηνη ςήθνη παξαπάλσ απφ ην άζξνηζκα ησλ φζσλ πήξαλ θαη νη δχν καδί. Δπεηδή θαη πάιη ζα ιεηηνπξγνχζε ν λφκνο πνπ ζέιεη ηηο Λατθέο κάδεο λα ζηξέθνληαη πξψηα ζηα

3 παξαδνζηαθά θφκκαηα φηαλ θηλνχληαη πξνο ηα αξηζηεξά. Βέβαηα ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα είραλ θαηέβεη ελσκέλνη, γηαηί ε δηάζπαζε είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ηδηαίηεξα ζηε λενιαία επεηδή δηαησλίδεη ην αίζζεκα ζε πξσηνπφξνπο αγσληζηέο φηη ε εμ-α δελ είλαη ηθαλή λα βξεη ηελ ελφηεηά ηεο θαη λα δψζεη ην λέν θφκκα. Σν πην ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ ζέισ λα ζηαζψ θξηηηθά είλαη γηα ην ηη δελ έθαλε ε ΔΝΑΝΣΗΑ κεηά ηηο εθινγέο. Γηαηί ην ΜΔΡΑ επεηδή έρεη ηζηνξία καο είλαη γλσζηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη απηφ ην ιέσ ρσξίο δφζε «θαθίαο» ή αθφκε θαη θξηηηθήο δηάζεζεο. Ζ ΔΝΑΝΣΗΑ θαιιηέξγεζε, είλαη αιήζεηα, ειπίδεο φηη ην ελσηηθφ εγρείξεκα ζα ζπλερηζηεί γηα φζα είρε δεζκεπηεί πξνεθινγηθά θαη κεηεθινγηθά. ηελ αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία θαινχζε ηελ Παλαηηηθή πλέιεπζε ηεο 6 εο Οθηψβξε δηαθήξπζζε φηη: «Ζ απφθαζή καο είλαη λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα!» «Σαπηφρξνλα δειψλνπκε φηη ζα επηκείλνπκε ζηε ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο γηα κηα άιιε αξηζηεξά, αλεμάξηεηε, ξηδνζπαζηηθή θαη αληηθαπηηαιηζηηθή». ην πεξηνδηθφ ηνπ ΔΚ «νζηαιηζκφο απφ ηα θάησ» Σ.64 πνπ απερεί ηηο απφςεηο ηεο εγεζίαο ηνπ, ζην άξζξν «ΔΝΑΝΣΗΑ Πψο πλερίδνπκε» δηαβάδνπκε: «Ζ αληηθαπηηαιηζηηθή αξηζηεξά κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ κπαξνπηηνχ ζηελ πεξίνδν αζηάζεηαο πνπ αλνίγεη κεηεθινγηθά». «[ ] ε ΔΝΑΝΣΗΑ ρξεηάδεηαη άκεζα λα κπεη κπξνζηά κε κεγάιεο πξσηνβνπιίεο γηα λα αλνίμνπλ ηα κέησπα κε ηελ θπβέξλεζε». Καινχζε ζε κηα ζεηξά θακπάληεο: «κε αξρή κηα θακπάληα ελάληηα ζηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ γεληθή απεξγία ηνπ Γεθέκβξε γηα ηνπο θνηηεηέο ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πιαίζην, γηα ην πεξηβάιινλ θιπ». Καηέιεγε κε ππφηηηιν «Γπλαηή αξηζηεξά Γπλαηή ΔΝΑΝΣΗΑ» Με ην θαζήθνλ: «Ζ ΔΝΑΝΣΗΑ λα ζηεξηρζεί θαη λα νξγαλψζεη ηνλ θφζκν πνπ ηελ ζηήξημε θαη ηελ ςήθηζε». Με ηελ πίζηε φηη: «ε παξνπζία ηεο ΔΝΑΝΣΗΑ καο θάλεη λα ειπίδνπκε φηη κπνξεί λα αλνίμεη ν δξφκνο ζην λα θεξδίζνπκε ηελ πνιηηηθή έθθξαζε ησλ θηλεκάησλ κέζα απφ κηα δπλαηή αληηθαπηηαιηζηηθή αξηζηεξά». Μεηά απ φια απηά ε ΔΝΑΝΣΗΑ ζηελ νπζία πέξαζε ζηελ αλππαξμία. Γελ θάλεθε νχηε ζηε κεγάιε γεληθή απεξγία ηνπ Γεθέκβξε. Λάζνο επεηδή ηξαπκαηίδεη ζνβαξά ηηο ειπίδεο γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο (αλη-αλ), γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Νέαο Αξηζηεξάο. Ση θηαίεη; Γηαηί δελ ηα βξήθαλ ην ΜΔΡΑ θαη ε ΔΝΑΝΣΗΑ; Φηαίεη ην ΔΚ; Φηαίεη ην ΝΑΡ; Γηαηί κεηά ηηο εθινγέο ε ΔΝΑΝΣΗΑ δελ πξνρσξάεη ζχκθσλα κε φ,ηη εηπψζεθε; Ζ απάληεζε δελ είλαη απιή, δελ αξθεί λα πνχκε: θηαίεη απηφο! Ζ απάληεζε απηή καο γπξίδεη μαλά ζηνπο μερσξηζηνχο θφζκνπο καο. Τπάξρνπλ βέβαηα επζχλεο πνπ ελδερνκέλσο βαξχλνπλ θάπνηνπο πεξηζζφηεξν! Ωζηφζν πηζηεχσ φηη ε απάληεζε είλαη πην ζχλζεηε θαη ζπλζέηεη, λα βξνχκε ην θεληξηθφ ηεο ζεκείν, λα δνχκε ηα γεληθά ιάζε, απηφ ζα ην επηρεηξήζσ ζ επφκελν θεθάιαην. Δπεηδή ζέισ λα αζρνιεζψ ηψξα κε ηελ ζπζπείξσζε ηνπ ΤΡΗΕΑ. O ΤΡΘΖΑ δεν έτει ζηότο ηην (Ανη. Αν) Ζ επαλαζχζηαζε ηνπ ΤΡΗΕΑ κε ηελ πξνζζήθε θαη ηεο ΚΟΔ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαζχλζεζε ή αλαζπγθξφηεζε ηεο αξηζηεξάο ζε αληηθαπηηαιηζηηθή βάζε θαη ζε θακία πεξίπησζε ε Νέα αξηζηεξά. Γηαηί ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμή ηνπ ην

4 ελσηηθφ εγρείξεκα ηνπ ΤΡΗΕΑ ην επέβαιε «ε αλάγθε λα ζπλαληεζνχλ νη δπλάκεηο ηεο αξηζηεξάο ζηελ θνηλή δξάζε θαη ηαπηφρξνλα λα νηθνδνκήζνπλ κηα κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα πνιηηηθή ζπζπείξσζε κεηαμχ ηνπο». Πξφθεηηαη γηα «πλεξγαζία ησλ δπλάκεσλ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο» κε πξφγξακκα φπνπ ην φξηφ ηνπ θηάλεη κέρξη ηελ πάιε ελάληηα ζηηο επηινγέο ηνπ Νενθηιειεπζεξηζκνχ θαη δελ βάδεη δήηεκα αλαηξνπήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Καη είλαη γλσζηφ φηη είλαη θχξηα ην πξφγξακκα απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή θπζηνγλσκία ησλ νξγαλψζεσλ, ησλ θνκκάησλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. εκεηψζηε φηη ην πξφγξακκα ηνπ ΤΝ/ΤΡΗΕΑ παξά ηελ κεξηθή ζηξνθή πξνο ηα αξηζηεξά ζε ζρέζε κε ην 2004 βξίζθεηαη ζηα «δεμηά» απηνχ ηνπ ΚΚΔ. Ωζηφζν ε ελσηηθή πνιηηηθή ηνπ θαη ην άλνηγκα πξνο ηηο νξγαλψζεηο ηεο εμ-α είλαη εμαηξεηηθά πην ζπκπαζήο θαη επσθειήο γηα ην θίλεκα απ απηή ηελ «αξηζηεξίζηηθε» ηνπ ΚΚΔ. Γη απηφ πήγε θαιά ζηηο εθινγέο θαη ζπλερίδεη ε επηξξνή ηνπ ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία. Ο ΤΡΗΕΑ δελ εμαθαλίζηεθε κεηά ηηο εθινγέο, αληίζεηα δπλακψλεη. Γελ είλαη φκσο εληαίνο πνιηηηθφο θνξέαο θαη δελ είλαη βέβαην φηη ζα γίλεη παξά ηηο έληνλεο θσλέο πνπ αθνχγνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ άλνδνο ηεο εθινγηθήο ηνπ επηξξνήο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εγγχεζε γηα παξαπέξα ζηξνθή πξνο ηα Αξηζηεξά ζε αληηθαπηηαιηζηηθή θαηεχζπλζε, γηα ηελ Νέα αξηζηεξά. Γηαηί ν ΤΝ, ε θχξηα δχλακε πνπ θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο ζ απηφ ην ρψξν, είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιν γηα ην πφζν αξηζηεξά ζα πάεη. Μάξηπξαο νη ζέζεηο ηνπ πλεδξίνπ. Ζ ελνπνίεζε ησλ «αλαλεσηηθψλ» ζε εληαίν ξεχκα δείρλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο λα παιέςνπλ κ φιεο ηηο δπλάκεηο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ αιιαγή πξνο ηα αξηζηεξά, ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ θφκκαηνο. Καηαιαβαίλνπλ, «νη αλαλεσηηθνί», φηη ε έληαζε ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ε ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο πξνο ηα αξηζηεξά ελδέρεηαη λα ζπξψμνπλ ην «αξηζηεξφ ξεχκα» θαη ηελ εγεζία ηνπ ΤΝ ζε πην αξηζηεξέο ζέζεηο. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζχγθξνπζεο ζα θαζνξίζεη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ πνιηηηθή θπζηνγλσκία ηνπ ΤΝ ζην κέιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην κέιινλ ηνπ ΤΡΗΕΑ. Σν βέβαην είλαη φηη φζν ην «Αξηζηεξφ ξεχκα» θηλείηαη ζηε ινγηθή ηνπ πνιηηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ηνπο «αλαλεσηηθνχο», ν ΤΝ θαη ν ΤΡΗΕΑ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ ε βάζε γηα ηελ (αλη-αλ) θαη ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Νέαο Αξηζηεξάο. ην κέιινλ είλαη νη δξφκνη αλνηρηνί γηα λα ζπκβνχλ πνιιά θαη ελδερνκέλσο κε πξνβιέςηκα. ήκεξα φκσο θαη ζην πξνβιεπηφ κέιινλ φπσο δείρλνπλ νη ζέζεηο ηνπ πλεδξίνπ είκαζηε ζηε θάζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ. σμπεράζμαηα Γηαηί κέρξη ηψξα δελ έρεη πξνρσξήζεη ε (αλη-αλ), ε ελνπνίεζε ή έζησ ε νκνζπνλδνπνίεζε ηεο εμ-α; Γηαηί κηα ζεηξά ζνβαξψλ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ην ΤΝ; Καη μαλαζπκίδσ φια ηα γηαηί πνπ έρσ πξναλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ πξψηε απάληεζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη θακία νξγάλσζε πέξα απφ γεληθφηεηεο θαη ζπλζήκαηα δελ έρεη δψζεη γηα κειέηε θαη ζπδήηεζε κηα πξφηαζε, έλα ζρέδην πάλσ ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ - αθνχ ππάξμεη ζπκθσλία - λα θηλεζνχλ ζπζηεκαηηθά νη νξγαλψζεηο ηεο εμ-α γηα ηελ (αλη-αλ).,ηη γίλεηαη κέρξη ηψξα γίλεηαη επθαηξηαθά κε θαιέο πξνζέζεηο πνπ φκσο δελ αξθνχλ γηα ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ κφλε νξγάλσζε κε πξφηαζε είλαη ην «Ξεθίλεκα» ε νπνία δελ πξνζέρηεθε ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ ηελ παξνπζίαζε. επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζψ δηεμνδηθά, γηαηί βγαίλνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγίζνπκε ην εγρείξεκα ηεο (αλη-αλ).

5 Ζ δεχηεξε απάληεζε, επεηδή νη εγεζίεο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α δελ πηζηεχνπλ θαηά βάζνο θαη επί ηεο νπζίαο φηη είλαη δπλαηφλ λα μεπεξαζηνχλ νη δηαθνξέο. Δπεηδή ππήξρε θαη ππάξρεη έληνλα ε ηάζε λα δηνγθψλνπλ ηηο δηαθνξέο θαη λα απαμηψλνπλ ηηο άιιεο νξγαλψζεηο γηα λα επηβεβαηψλνπλ ζηα κέιε ηνπο φηη απηή είλαη ε νξγάλσζε πξφηππν, φηη απηή είλαη ην έκβξπν ηνπ επαλαζηαηηθνχ θφκκαηνο, φηη απηή έρεη ηηο κνλαδηθέο αιήζεηεο, αλαιχζεηο, πξννπηηθέο θαη ζπλζήκαηα, φηη απηή εθπξνζσπεί ηηο γλήζηεο καξμηζηηθέο ηδέεο. Απηή ε κέζνδνο αληηπαξάζεζεο δεκηνχξγεζε ηξαχκαηα, θαρππνςίεο θαη έρεη θάλεη αλππφιεπην ην ρψξν ηεο εμ-α αθφκε θαη ζε καο πνπ έρνπκε θάεη ηε δσή καο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη: φινη θαινί είκαζηε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φινη ιίγν πνιχ δίθην έρνπκε. Απηφ ζεκαίλεη πνιχ απιά φηη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη πξνζεγγίζεηο αθφκε θαη ζ απηφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ησλ κηθξψλ νξγαλψζεσλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε αληαλάθιαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο λενιαίαο. Μ απηφ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηδε ν Μαξμ ηελ παλζπεξκία ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ, κε ηελ ζπζπείξσζε ησλ νπνίσλ έγηλε ε πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα (αλη-αλ) φπνπ ζπγθξφηεζε ηελ πξψηε Γηεζλή. Δίρακε έηζη ηελ πξψηε κεγάιε απφδεημε φηη είλαη δπλαηή ε ζπζπείξσζε νξγαλψζεσλ θαη κάιηζηα κε αζχγθξηηα κεγαιχηεξεο δηαθνξέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Με ηηο ζθέςεηο πνπ πξναλέθεξα ζηα κπαιά ηνπο νη εγεηηθνί παξά ηηο θαιέο ηνπο πξνζέζεηο λνκίδσ φηη φινη ζέινπλ ηελ (αλη-αλ) θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο Νέαο αξηζηεξάο δηζηάδνπλ λα θαηαπηαζηνχλ πξαγκαηηθά κε ην ζέκα, ην θέξλνπλ γχξσγχξσ, ξίρλνπλ ηηο επζχλεο ζηνπο άιινπο, φηαλ θάηη δελ πάεη θαιά θαη θαηά ζπλέπεηα θαηξνζθνπνχλ. Παξάδεηγκα ε ΔΝΑΝΣΗΑ κε αθνξκή ηηο εθινγέο έγηλαλ θάπνηα βήκαηα αιιά κεηά κε ηηο πξψηεο δπζθνιίεο, κε ζνβαξή επζχλε ηνπ ΔΚ μαλαγχξηζαλ ζηα γλσζηά κνλνπάηηα. Πξφζθαηα μαλαεκθαλίζηεθε κε κεησκέλε δπλακηθή. πκπέξαζκα: Ηζρχεη θαη γηα ηνπο επαλαζηάηεο ν λφκνο ηεο αδξάλεηαο, έρνπκε θαη κεηο ηνλ ζπληεξεηηζκφ καο, πξνζπαζνχκε λα θξαηεζνχκε απφ ην παιηφ, κέρξη λα βεβαησζνχκε φηη κπνξεί ην λέν λα πξνρσξήζεη. Ωο έλα βαζκφ πξφθεηηαη γηα πγηή ζπληεξεηηζκφ, αιιά, σο έλα βαζκφ, γηαηί ε πξνζθφιιεζε ζην παιηφ φηαλ νη ζπλζήθεο απαηηνχλ αιιαγέο ηφηε κεηαηξέπεηαη ζε αληηδξαζηηθφ ζηνηρείν θαη εκπνδίδεη ηελ εμέιημε, ε νπνία πξνρσξάεη κε άικαηα θαη ξίζθν. Υσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ εμαζθαιηζκέλεο εγγπήζεηο. Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη έτει ιζηορία χληξνθνη ηεο εμ-α νη δηζηαγκνί θαη νη θφβνη ζαο γηα λα θαηαπηαζηείηε ζνβαξά κε ην εγρείξεκα ηεο (αλη-αλ) είλαη θαηαλνεηνί, αιιά ηειηθά αληζηφξεηνη. Ζ Ηζηνξία καο δηδάζθεη φηη ε ζπγθξφηεζε ησλ πξψησλ κεγάισλ εξγαηηθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ θνκκάησλ κεδέ ηνπ κπνιζεβίθηθνπ εμαηξνπκέλνπ είλαη ηζηνξία ηεο (αλη-αλ) ή πην ζσζηά ηεο ελνπνίεζεο εηεξφθιεησλ πνιηηηθά νξγαλψζεσλ ρσξίο αηέξκνλεο βπδαληηλνχ ηχπνπ ζπδεηήζεηο. Γελ ηζρπξίδνκαη φηη νη δηαθνξέο εμαθαλίζηεθαλ κε ηελ ελνπνίεζε. Ζ ελνπνίεζε δελ πξνέθπςε κε εηξεληθφ ηξφπν. πγθξνχζεηο θαη νη πνιεκηθέο πάλσ ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζπλέρηζαλ θαη ε δσή γέλλεζε λέεο. κσο ε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία βνήζεζε λα ιπζνχλ νη δηαθνξέο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ πνιηηηθνχ θνξέα θαη ηεο θνηλήο δξάζεο. Κάπνηνη απνρψξεζαλ ή εμνζηξαθίζηεθαλ. ην ηέινο είρε

6 γελλεζεί έλαο λένο πνιηηηθφο θνξέαο δηαθνξεηηθφο απφ ην άζξνηζκα ησλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπο, είρακε πιένλ έλα λέν θφκκα. Πρώηη Διεθνής Πξψην κεγάιν παξάδεηγκα (αλη-αλ) ε δεκηνπξγία ηεο 1 εο Γηεζλνχο. Δίλαη ζ φινπο καο γλσζηφ φηη ζηελ ίδξπζή ηεο ζπκκεηείραλ νξγαλψζεηο κε αζχγθξηηα πην κεγάιεο δηαθνξέο απ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα αλάκεζα ζηηο πην ζνβαξέο νξγαλψζεηο ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο αξηζηεξάο. Απηέο πνπ ζήκεξα ζα φθεηιαλ λα ζεθψζνπλ ζηηο πιάηεο ηνπο ην ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο εγρείξεκα ηεο (αλη-αλ). χκθσλα κε ηνλ Ρηαδάλσθ: «ε Γηεζλήο έλσζε ησλ εξγαηψλ ( ) απνηεινχληαλ απ ηα πην δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Τπήξραλ θαηά πξψην ιφγν νη Άγγινη, πνπ θη απηνί δηαζπάζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο. Αλάκεζά ηνπο ππήξραλ ζπλδηθαιηζηέο, παιηνί ραξηηζηέο, ππήξραλ αθφκα νπαδνί ηνπ κεγάινπ νπηνπηζηή νπελ. Τπήξραλ νη Γάιινη (Πξνπληνληζηέο). Τπήξραλ Ηηαινί (θαζνδεγνχκελνη) απφ ηνλ Μαηζίλη πνπ ήηαλ έλζεξκνο δεκνθξάηεο θαη ζπλάκα ζξεζθφιεπηνο άλζξσπνο. Τπήξραλ επίζεο Πνισλνί εμφξηζηνη γηα ηνπο νπνίνπο ην πην ζεκαληηθφ ήηαλ ην πνισληθφ πξφβιεκα». «Τπήξραλ θαη κεξηθνί Γεξκαλνί ( ) παιηά κέιε ηεο Έλσζεο ησλ Κνκκνπληζηψλ ( ) θαη ηέινο ν Μαξμ». θεθηείηε ην θαιά ζχληξνθνη ηεο εμ-α. Ο Μαξμ έθαλε ηελ (αλη-αλ), ηε Γηεζλή Έλσζε Δξγαηψλ κ απηνχο. Ο Έγθειο απφ ην 1858 ήδε απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ πιήξε ρξεσθνπία ηνπ θηλήκαηνο ησλ ραξηηζηψλ είρε δηαηππψζεη ζ έλα γξάκκα ζηνλ Μαξμ ηε γλψκε φηη «ην Αγγιηθφ πξνιεηαξηάην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αζηηθνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν». Ζ Έλσζε δελ είρε νχηε πξφγξακκα νχηε Καηαζηαηηθφ. «Τπνβιήζεθαλ δηάθνξα ζρέδηα ( ). ηελ ηέηαξηε ζπλεδξίαζε ( ) ην ζρέδην ηνπ Μαξμ εγθξίζεθε κε κεξηθέο αζήκαληεο ηξνπνπνηήζεηο απ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία». «Πψο έγηλε απηφ; ( ) απηφ δελ έγηλε ρσξίο θάπνηνπο ζπκβηβαζκνχο. Ο ζπκβηβαζκφο βξηζθφηαλ ζην γεγνλφο φπσο έγξαςε ν ίδηνο ν Μαξμ ζην γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Έλγθειο φηη: «ππνρξεψζεθε λα πεξηιάβεη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ζην πξφγξακκα κεξηθέο ιεμνχιεο, φπσο αιήζεηα, εζηθή θαη δηθαηνζχλε» αιιά ηηο πεξηέιαβε έηζη «πνπ λα κε κπνξνχλ λα βιάςνπλ». (1) Ο Λέληλ ζην έξγν ηνπ «Αξηζηεξηζκφο» ζην Κεθάιαην «Καλέλαο ζπκβηβαζκφο;» αλαθέξεη έλα απφζπαζκα ηνπ Έλγθειο: «Οη γεξκαλνί θνκκνπληζηέο είλαη θνκκνπληζηέο γηαηί κέζα απ φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ δελ ηνπο δεκηνχξγεζαλ απηνί, αιιά ε πνξεία ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο, βιέπνπλ θαζαξά θαη επηδηψθνπλ ζπλερψο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ, δειαδή ηελ εμαθάληζε ησλ ηάμεσλ». Οη παξαθάησ παξαηεξήζεηο ηνπ Ρηαδαλψθ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αμία ησλ ζπκβηβαζκψλ φπσο ηνπο εθάξκνζαλ νη κεγάινη επαλαζηάηεο Μάξμ-Έλγθειο. «( ) πσο νκνινγεί ν Μαξμ ζην ίδην γξάκκα πξνο ηνλ Έγθειο. Ήηαλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζαξξαιέα θαη επαλαζηαηηθή γιψζζα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ καληθέζηνπ». Γηαηί; (φπσο γξάθεη ν Ρηαδαλψθ) «Ο ζπγγξαθέαο ησλ δχν θεηκέλσλ ήηαλ ν ίδηνο, νη επνρέο φκσο πνπ γξάθηεθαλ θαη νη νξγαλψζεηο ζην φλνκα ησλ νπνίσλ γξάθηεθαλ δηέθεξαλ πνιχ».

7 «Σν Κνκκνπληζηηθφ καληθέζην ζπληάρηεθε ην (1848) θαη εληνιή κηαο κηθξήο νκάδαο επαλαζηαηψλ θνκκνπληζηψλ» Ζ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηεο Γηεζλνχο γξάθηεθε 17 ρξφληα κεηά: «Σν 1864 ην εξγαηηθφ θίλεκα είρε αλαπηπρζεί αξθεηά, είρε γίλεη πην καδηθφ φζν αθνξά φκσο ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο είρε κείλεη πνιχ πίζσ απ ηε κηθξή επαλαζηαηηθή πξσηνπνξία ηνπ Αιιά θαη ην λέν γεληθφ επηηειείν πνπ ζη φλνκά ηνπ έγξαθε ηψξα ν Μαξμ είρε κείλεη αξθεηά πίζσ. Ήηαλ απαξαίηεην λα ζπληαρζεί έλα θαηλνχξγην καληθέζην, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην ησξηλφ επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ησλ εγεηψλ ηνπ, ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα εγθαηαιείπεη νχηε κία απφ ηηο αξρηθέο ζέζεηο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Μαληθέζηνπ». «Ο Μαξμ ζην λέν καληθέζην ηνπ έδσζε έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηαθηηθήο ηνπ εληαίνπ κεηψπνπ» (2) Ωζηφζν ν Μαξμ «κε θαηαπιεθηηθή ηέρλε έβγαιε απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φια ηα ζεκειηψδε ζπκπεξάζκαηα ηνπ θνκκνπληζηηθνχ Μαληθέζηνπ: ηαμηθή νξγάλσζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, αλαηξνπή ηεο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο, θαηάθηεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ ην πξνιεηαξηάην, θαηάξγεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, θνηλσληθνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο» (3) χκθσλα πάληα κε ηνλ Ρηαδαλψθ: «Ζ Ηδξπηηθή δηαθήξπμε δελ απνηεινχζε αθφκα πξφγξακκα, δελ ήηαλ παξά έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή». Κεληξηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ θαζεθφλησλ ήηαλ: «φηη ε ρεηξαθέηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πξέπεη λα θαηαθηεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαηηθή ηάμε» ( ) φηη φιεο νη κεγάιεο πξνζπάζεηεο πνπ ηείλνπλ ζ απηφ ην κεγάιν ζθνπφ απέηπραλ απφ έιιεηςε αιιειεγγχεο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο εξγαηηθνχο θιάδνπο θάζε ρψξαο θαη απφ ηελ απνπζία ελφο αδειθηθνχ δεζκνχ αλάκεζα ζηνπο εξγάηεο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ», ( ) «ελψ απεπζχλεη πξνεηδνπνίεζε λα κελ επαλαιεθζνχλ ηα παιηά ιάζε θαη απαηηεί ηελ άκεζε ζπλέλσζε ησλ αζχλδεησλ αθφκε θηλεκάησλ» (4) Ζ Γηεζλήο θαη ν πλεπκαηηθφο ηεο παηέξαο ν Μαξμ, επεδίσθαλ λα ζπλελψζνπλ ηα θηλήκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ρσξψλ θαη δελ απέθιεηαλ ηελ ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο ίδηαο ρψξαο σζηφζν ηνπο ζπκβνχιεπαλ γηα ηελ θαιχηεξε επηηπρία ηεο δξάζεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα ελνπνηεζνχλ. Αλαθέξσ ηα βαζηθά άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ ήηαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: «1. Ζ έλσζε ηδξχεηαη γηα λα ρξεζηκέςεη ζαλ έλα θεληξηθφ κέζν ζχλδεζεο θαη ζρεδηαζκέλεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγαηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ ίδην ζθνπφ, δειαδή ζηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νινθιεξσηηθή ρεηξαθέηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο». «3. Σν 1865 ζα ζπλέιζεη έλα γεληθφ ζπλέδξην ησλ εξγαηψλ ζην Βέιγην. Θα απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζα έρνπλ πξνζρσξήζεη ζην κεηαμχ ζηε Γηεζλή Έλσζε». Σν άξζξν 7 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαινχζε: «( ) ηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο λα θάλνπλ θάζε πξνζπάζεηα, γηα λα ζπλελψζνπλ ηηο δηαζθνξπηζκέλεο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο ζε εζληθά ζψκαηα πνπ ζα εθπξνζσπνχληαη απφ εζληθά θεληξηθά φξγαλα» (5)

8 ρφιην: λνκίδσ φηη ζήκεξα νη δηάθνξεο Γηεζλείο ζα φθεηιαλ λα ζπλελσζνχλ ζε κηα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ (αλη-αλ) (ελνπνίεζε) ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ νξγαλψζεσλ ησλ εζληθψλ ρσξψλ. Ο Μαξμ ζηηο 23/11/1871 έγξαθε ζην Bolte : «Ζ δηεζλήο ηδξχζεθε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ζνζηαιηζηηθέο ή εκη-ζνζηαιηζηηθέο ζέρηεο, κε κηα πξαγκαηηθή νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. ( ) Οη ζέρηεο δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμή ηνπο ηζηνξηθά φζν ε εξγαηηθή ηάμε δελ είλαη ψξηκε γηα έλα αλεμάξηεην ηζηνξηθφ θίλεκα. Με ην πνπ απνθηά σξηκφηεηα νη ζέρηεο γίλνληαη αληηδξαζηηθέο». Δίλαη θαλεξφ φηη αλαθέξεηαη ζηηο κηθξέο δηαζθνξπηζκέλεο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο. Έρεη αμία ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξσ κηα παξφκνηα άπνςε ηνπ Λέληλ δηαηππσκέλε γηα ηελ ζεκαζία ησλ Οκίισλ. ην έξγν ηνπ «Πξφινγνο ζηε ζπιινγή Μέζα ζε 12 ρξφληα» γξάθεη: Οη κηινη ( ) ήηαλ απαξαίηεηνο ζηαζκφο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ηεο Ρσζίαο. ην βαζκφ πνπ αλαπηπζζφηαλ απηφ ην θίλεκα έκπαηλε ην θαζήθνλ ηεο ζπλέλσζεο ησλ νκίισλ, ηεο δεκηνπξγίαο ζηέξεεο ζχλδεζεο αλάκεζά ηνπο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο νξγάλσζεο». Ννκίδσ φηη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Μαξμ-Λέληλ ηζρχνπλ γηα ηελ επνρή καο, επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεκαζία ηεο (αλη-αλ). Υξεηάδεηαη λνκίδσ λα γλσξίζνπκε ην πνιηηηθφ επίπεδν ησλ νξγαλψζεσλ ηεο πξψηεο (αλη-αλ) φπσο καο ην δίλνπλ νη ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πξψην ζπλέδξην ηεο Γηεζλνχο ζηε Γελεχε ην επηέκβξην ηνπ χκθσλα πάληα κε ηνλ Ρηαδαλψθ: «ε θχξηα κάρε δφζεθε αλάκεζα ζηνπο πξνπληνληζηέο θαη ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ( ) Ο ίδηνο ν Μαξμ δελ είρε κπνξέζεη λα πάεη». Γηαβάζηε πνηεο ήηαλ νη απφςεηο ησλ Πξνπληνληζηψλ: «Καηέθξηλαλ κε νμχηεηα ηελ εξγαζία ηεο γπλαίθαο» (θαηά ηελ άπνςή ηνπο) «ε θχζε είρε νξίζεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην ζπίηη γηα λα θξνληίδεη θαη φρη λα πεγαίλεη ζην εξγνζηάζην. Απνδνθίκαζαλ απεξίθξαζηα ηηο απεξγίεο θαη ηα ζπλδηθάηα. ηξάθεθαλ επίζεο θαηά ηνπ λνκηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο εξγάζηκεο κέξαο»!! ην πξψην ζπλέδξην ηεο Γηεζλνχο φπνπ έβαιε ηα ζεκέιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ επαλαζηαηηθνχ Μαξμηζκνχ είρακε: «έληνλεο ζπδεηήζεηο (γηα) ην πξφβιεκα ησλ ζπλδηθάησλ. Οη γάιινη (πξνπληνληζηέο) θεξχρηεθαλ ηφζν ελάληηα ζηηο απεξγίεο φζν θαη ελάληηα ζηελ νξγαλσκέλε αληίζηαζε θαηά ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Οη εξγάηεο έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ ηελ ζσηεξία ηνπο κφλν ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο» (6) Σα αδηάςεπζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη απηφ ήηαλ ην πνιηηηθφ επίπεδν θαη ην κέγεζνο ησλ δηαθνξψλ ηεο πξψηεο πεηπρεκέλεο (αλη-αλ). ήκεξα δελ ππάξρεη νξγάλσζε ηεο εμ-α πνπ λα θεξχζζεηαη ελάληηα ζηηο απεξγίεο θαη ηα ζπλδηθάηα. ήκεξα νη δηαθνξέο είλαη ζε ςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. Μπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ (αλη-αλ) κε πην θαιέο πξνυπνζέζεηο. 2 η Διεθνής Καη ε Ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ καδηθψλ θνκκάησλ ηεο 2 εο Γηεζλνχο φπνπ κέρξη ηνλ εθθπιηζκφ ηνπο ην 1914 ήηαλ θαη επαλαζηαηηθά είλαη ε ηζηνξία ηεο (αλη-αλ) θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα πεηχρεη ηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ ζ εληαίν πνιηηηθφ θνξέα. Γηα κηα λέα Αξηζηεξά καδηθή φπσο ιέκε ζήκεξα. Να δνχκε κεξηθά παξαδείγκαηα: Σν νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα ηεο Γεξκαλίαο SPD δεκηνπξγήζεθε ην 1875 απφ ηνλ ζπλαζπηζκφ ιαζζαιηζηψλ θαη ατδελαρηθψλ.

9 εκεηψζηε φηη νη ιαζζαιηζηέο δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή ζηελ πξψηε Γηεζλή, γηαηί είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηνπο Μαξμηζηέο Μπέκπει θαη Λήκπλερη εγέηεο ησλ ατδελαρηθψλ. Ζ ελνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα. Ο Μαξμ θαη ν Έλγθειο ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνη κε ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν νξγαλψζεσλ παξ φηη έθξηλαλ πνιχ απζηεξά ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα δηνξζψζεθε θαη φινη γλσξίδνπκε ηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ην SPD θαζνδεγψληαο κε επηηπρία ηνπο αγψλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φπνπ θαη ζεκείσζε κεγάιεο επηηπρίεο. Ο Κάνπηζθπ πξηλ γίλεη απνζηάηεο πξνζέθεξε πνιιά ζηελ εθιατθεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Μαξμηζκνχ, επαλαζηάηεο ηνπ κεγέζνπο ηεο Ρφδαο, ηνπ Λήκπλερη βγήθαλ κέζα απφ ηηο γξακκέο ηνπ. Σν SPD έγηλε ν Φάξνο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ ζε κηα ζεηξά ρψξεο. ηε Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη γεληθά ζρεδφλ ζ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ίδξπζήο ηνπο ήηαλ φηη φια δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Αμίδεη λ αλαθεξζεί κε έκθαζε φηη θαη ε ίδξπζε ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο ηεο Ρσζίαο απ φπνπ βγήθε ην κεγάιν επαλαζηαηηθφ θφκκα ησλ κπνιζεβίθσλ ήηαλ δεκηνχξγεκα ελνπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Η εμπειρία ηης 3 ης Διεθνούς Γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο (αλη-αλ) θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α θαη επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο ε εκπεηξία απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο 1 εο θαη 2 εο Γηεζλνχο ίζσο λα ήηαλ αξθεηή. Σψξα ζηελ επνρή καο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα. Σφηε είρακε κφλν κηθξέο νξγαλψζεηο πνπ ην θαζήθνλ ηνπο ήηαλ λα ζπζπεηξσζνχλ ζε εληαίν πνιηηηθφ θνξέα γηα ηελ ζπγθξφηεζε λέσλ θνκκάησλ. ήκεξα ππάξρνπλ καδηθά θφκκαηα φπνπ παξά ηελ θξίζε ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζαπίια έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ε νζηαιδεκνθξαηία θαη ηα ΚΚ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο νξγαλσκέλεο θαη αλνξγάλσηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηε λενιαία. Καηά ζπλέπεηα ε (αλη-αλ) είλαη ην πξψην κεγάιν βήκα, αιιά ε ζπγθξφηεζε ηεο Νέαο Αξηζηεξάο γηα λα γίλεη καδηθφ θφκκα, ρξεηάδεηαη λα εκπεδψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ηαθηηθή ηνπ εληαίνπ κεηψπνπ πάληα ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα καδηθά θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο. Κξαηψληαο ην ζχλζεκα «Πξνο ηηο κάδεο» ηνπ 3 νπ θαη 4 νπ πλεδξίνπ ηεο ΚΓ. Γηαηί νθείιεη λα απνζπάζεη απφ ηελ επηξξνή ηνπο ηηο κάδεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα βαζηθά θφκκαηα ηεο 3 εο Γηεζλνχο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο δηαζπάζεηο ησλ νζηαιδεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ. Πξψην κεγάιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηφ ηνπ κπνιζεβίθηθνπ θφκκαηνο φπνπ κέρξη ην 1912 ζπλππήξρε κε ηνπο κελζεβίθνπο. Σν ΚΚ Γεξκαλίαο δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο δηαζπάζεηο πνπ πξνθάιεζε ζην SPD ε πξνδνηηθή πνιηηηθή ηεο εγεζίαο ηνπ θαηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν. Ζ Έλσζε πάξηαθνο κε εγέηεο ηε Ρφδα θαη ηνλ Λήκπλερη θαη ην Αλεμάξηεην νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα Γεξκαλίαο USPD. Οη παξηαθηζηέο κε ιίγεο ρηιηάδεο κέιε δελ δίζηαζαλ ην 1918 λα κεηνλνκαζηνχλ ζε ΚΚΓ. Σν 1920 κε ηελ πξνζρψξεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ USPD εμειίρζεθαλ ζε θφκκα πνπ αξηζκνχζε θνληά κηζφ εθαηνκκχξην κέιε. Απηφ έγηλε δπλαηφ γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: νη εγέηεο θαη ηα ζηειέρε ηεο έλσζεο πάξηαθνο είραλ θχξνο θαη ξίδεο ζην SPD θαη ηνπο γεξκαλνχο εξγάηεο θαη ην δεχηεξν ήηαλ ην θχξνο ηεο 3 εο Γηεζλνχο φπνπ είρε γηα ζεκαία ηεο ηε λίθε ηεο νρησβξηαλήο επαλάζηαζεο.

10 ηε Γαιιία ε κεηνςεθία ησλ αξηζηεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαηάθεξε λα θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ( SFIO ) ζηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο θαη ζην 18 ν πλέδξην (Σνπξ 1920) πήξε απφθαζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηνπ Κφκκαηνο ζηε 3 ε Γηεζλή. Ζ κεηνςεθία θξάηεζε ηελ ηακπέια ηνπ SFIO θαη καδί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ηνπ θφκκαηνο. ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία ηα ΚΚ ζρεκαηίζηεθαλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο δηάζπαζεο κεηνςεθηψλ απφ ηα νζηαιηζηηθά θφκκαηα. Δπίζεο θαη ην ΚΚ Ννξβεγίαο δεκηνπξγήζεθε απφ δηάζπαζε ηνπ εξγαηηθνχ θφκκαηνο. Ωζηφζν νη δηαζπάζεηο δελ ήηαλ πάληα ν θαλφλαο. Σν ΚΚ Μ. Βξεηαλίαο ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ ζπλέλσζε νκάδσλ πνπ ήηαλ έμσ απφ ην εξγαηηθφ θφκκα ην νπνίν δελ ππέζηε θακία δηάζπαζε σο ζπλέπεηα ηεο νρησβξηαλήο επαλάζηαζεο. Σν ΚΚ Οιιαλδίαο δεκηνπξγήζεθε επίζεο απφ ζπλέλσζε νκάδσλ πνπ ήηαλ ήδε έμσ απφ ην νζηαιηζηηθφ θφκκα. Καη λα κελ μερλάκε φηη ζηελ Διιάδα ην ΚΚ πξνήιζε απφ ην ΔΚΔ πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηελ ζπλέλσζε (αλη-αλ ζα ιεγα) ηξηψλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηξία δηαθνξεηηθά ξεχκαηα: Ληγδφπνπινο (Αξηζηεξή ηάζε), Μπελαξφγηαο (θεληξηζηηθή ηάζε) θαη Γηαλληφο+ηδέξεο (δεμηά ηάζε). Ζ κεηνλνκαζία ηνπ ΔΚΔ ζε ΚΚ θαη ε πξνζρψξεζή ηνπ ζηελ 3 ε Γηεζλή πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ ε αξηζηεξή ηάζε πιεηνςήθηζε. Μειεηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ θνκκάησλ ηεο 3 εο Γηεζλνχο παξαηεξνχκε φηη εμειίρζεθαλ ζε καδηθά θφκκαηα θχξηα ηα ΚΚ πνπ πξνέθπςαλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηα παιηά νζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα. Παξ φια απηά ηα παιηά θφκκαηα δελ ηειείσζαλ παξά ηα εγθιήκαηα θαη ηηο πξνδνζίεο ηνπο ζπλέρηζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα θξαηνχλ θάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπο ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ. Παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθφ ε λίθε ηνπ SPD ζηηο εθινγέο ηνπ 1919 κέζα ζηα επαλαζηαηηθά γεγνλφηα κε πνζνζηφ (37,9%) φηαλ ε αξηζηεξή ηνπ δηάζπαζε ην USPD πήξε κφλν ην 7,4% ησλ ςήθσλ. Γηαηί φπσο εμεγεί ν Σξφηζθη ζην «Μεηαβαηηθφ»: «Αθφκα θαη κεηά απφ πνιιέο πξνδνζίεο νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ πηζηνί ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο, γηαηί απηέο νη νξγαλψζεηο ηνπο αθχπληζαλ γηα πξψηε θνξά, ηνπο έδσζαλ πνιηηηθή θνπιηνχξα. Απηφ απνηειεί κεηνλέθηεκα φηαλ πξφθεηηαη λα απνθηήζνπλ έλα θαηλνχξγην πξνζαλαηνιηζκφ». Γηα λα μεπεξάζεη ην «κεηνλέθηεκα» ε 3 ε Γηεζλήο γηα λα βξνπλ ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ» ηνπο νη εξγάηεο ζην 3 ν θαη 4 ν πλέδξην επεμεξγάζηεθε ηελ ηαθηηθή ηνπ εληαίνπ κεηψπνπ κε ην γεληθφ ζχλζεκα: «Πξνο ηηο κάδεο». Ζ ηαθηηθή ηνπ εληαίνπ κεηψπνπ είρε θχξην ζηφρν θαη απεχζπλζε ηελ θνηλή δξάζε κε ηε νζηαιδεκνθξαηία γηα λα κπνξέζνπλ νη επαλαζηάηεο ζην πεδίν ηεο δξάζεο λα θεξδίζνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ απφ ηελ επηξξνή ησλ πξνδνηηθψλ ζπκβηβαζκέλσλ εγεζηψλ. Σα ηζηνξηθά παξαδείγκαηα ηεο 1 εο θαη 2 εο Γηεζλνχο καο έδεημαλ φηη είλαη εθηθηή ε (αλη-αλ) γηαηί ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ θνκκάησλ πέξαζε λνκνηειεηαθά απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ δηάζπαξησλ ηφηε νξγαλψζεσλ. ηελ επνρή καο γηα λα εμειηρζεί ε (αλη-αλ) ζε καδηθφ θφκκα ρξεηάδεηαη λα δηδαρζεί απφ ην ζρεκαηηζκφ ησλ θνκκάησλ ηεο 3 εο Γηεζλνχο θαη λα εθαξκφζεη ηελ ηαθηηθή ηνπ εληαίνπ κεηψπνπ πξνο ηα καδηθά θφκκαηα κε νπνηνδήπνηε επέιηθην ηξφπν απαηηνχλ νη ζπλζήθεο. Κριηική αποηίμηζη ηης πρόηαζης ηοσ Ξεκινήμαηος

11 πσο πξναλέθεξα ην «Ξεθίλεκα» είλαη ε κφλε νξγάλσζε απ φηη γλσξίδσ φπνπ έρεη παξνπζηάζεη πξφηαζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εμ-α ζε Οκνζπνλδηαθή βάζε κε ζρέδην 8 ζεκείσλ ζε θείκελν πνπ θπθινθφξεζε ην Μάε ηνπ Αμίδεη λα αζρνιεζψ γηαηί βγαίλνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζεσξψ φηη ζα βνεζήζνπλ λα πάκε κε πην θαζαξέο ηδέεο ην εγρείξεκα ηεο (αλη-αλ). Ζ πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη ην ζθεπηηθφ αθπξψλεη ηα φπνηα ζεηηθά ζηνηρεία έρεη ε πξφηαζε γη απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ δελ είρε ηελ πξνζνρή πνπ ηεο άμηδε απφ ηνπο θαινπξναίξεηνπο αγσληζηέο ηεο εμ-α. ην θείκελν γξάθεη φηη: «Σν «Ξ» πξνζεγγίδεη ζεηηθά αιιά κε πνιιή πξνζνρή ηηο εμειίμεηο (αλαθέξεηαη ζηελ επαλαζχζηαζε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ζηε πξνζπάζεηα ελφο αξηζκνχ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α γηα θνηλφ θαηέβαζκα ζηηο εθινγέο) γηαηί ε εκπεηξία απφ ην παξειζφλ είλαη αξλεηηθή θαη απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο». Παξαθάησ: «ην «Ξ» δειψλεη πσο επηδηψθεη λα είλαη παξφλ ζηε ζπγθξφηεζε ελφο λένπ αξηζηεξνχ κνξθψκαηνο / θφκκαηνο». Ωζηφζν αξλείηαη «λα εληαρζεί ζ απηή ηε θάζε ζε θάπνηα απφ ηηο θπνθνξνχκελεο πξνζπάζεηεο» γηαηί «θακία απφ ηηο δχν ζπζπεηξψζεηο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ην «Ξ» ζεσξεί απαξαίηεηεο παξά κφλν ελ κέξεη». Σηο «απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο» 4 ηνλ αξηζκφ ηηο ζέηεη ιφγσ ηεο παξειζνχζαο «αξλεηηθήο εκπεηξίαο», ( ) «γηα λα κπνξέζεη απηή ε αξηζηεξά «λα ζηαζεί» λα επηβηψζεη ( ) γηα λα κπνξέζεη ην εγρείξεκα λα έρεη λφεκα θαη πξννπηηθή». Δπεηδή πηζηεχεη φηη: «( ) ην θφζηνο απφ απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιν». Σν πξφβιεκα δελ βξίζθεηαη ζην γηαηί δελ ζπκκεηείρε ην «Ξ» ζε κηα απφ ηηο δχν ζπζπεηξψζεηο. ε ηειηθή αλάιπζε κε κηα έλλνηα θαιά έθαλε θαη δελ ζπκκεηείρε νχηε εγψ ζπκκεηείρα παξ φηη ζηελ νπζία παξαθνινχζεζα ηηο δηεξγαζίεο θαη ζπλερίδσ λα ηηο παξαθνινπζψ. Σν ζθεπηηθφ, απιφ, επεηδή θαηά ηε γλψκε κνπ επξφθεηην γηα εθινγηθέο ζπκκαρίεο πνπ δελ ήηαλ εληαγκέλεο κέζα ζην πιαίζην κηαο ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο (αλη-αλ) κε ηειηθφ ζηφρν εληαίν πνιηηηθφ θνξέα. Σν πξφβιεκα κε ην «Ξ» βξίζθεηαη ζην αληζηφξεην θαζ φια ζθεπηηθφ πνπ πξφβαιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ. Οη πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ζέηεη είλαη γεληθά ζσζηέο, παξαζέησ ηα θχξηα ζεκεία ηνπο: - «ε αξηζηεξά απηή λα έρεη απήρεζε ζηελ θνηλσλία» - «ε παξέκβαζή ηεο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα σζεί πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ην εξγαηηθφ θίλεκα, ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο, ηελ ηαμηθή πάιε πξνο ηα εκπξφο». ρφιην: λνκίδσ φηη ν αγψλαο ησλ θνηηεηψλ θαη γεληθά ζηελ παηδεία ζπξψρηεθε παξά ηα ιάζε απφ ηα ΔΑΑΚ θαη ηηο ζπζπεηξψζεηο επίζεο θαη άιινη αγψλεο. - «ην πξφγξακκά ηεο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο ζνζηαιηζηηθήο ζπλείδεζεο» - «ε εζσηεξηθή ηεο δνκή λα είλαη πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθή, ρσξίο θαπειψκαηα θαη εγεκνληζκνχο».

12 Θεσξψ φηη νη πξνυπνζέζεηο κε κηα άιιε έλλνηα ζα έπξεπε λα είλαη φρη πξνυπνζέζεηο αιιά ην δεηνχκελν ηεο (αλη-αλ). Ίζσο αληηθείκελν πάιεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ πνιηηηθνχ θνξέα. Γηαηί νη πξνυπνζέζεηο δελ πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ, ηηο δεκηνπξγεί ε πάιε ησλ δσληαλψλ δπλάκεσλ γηα λα πεηχρνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ (αλη-αλ) ζε κηα Νέα καδηθή αξηζηεξά. Σν πξφγξακκα ηεο 1 εο Γηεζλνχο δελ ήηαλ πξνυπφζεζε, δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πάιε ηνπ Μαξμ θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπ ελάληηα ζηηο άιιεο απφςεηο. Παξά ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηνπ «Ξ» νη πξνυπνζέζεηο παξνκνηάδνπλ κε θαζ έδξαο εληνιή. Ήηαλ ιάζνο! Θα κπνξνχζακε λα ην παξνκνηάζνπκε κε ην ιάζνο ησλ κπνιζεβίθσλ κπξνζηά ζηελ εκθάληζε ησλ νβηέη ην Αιιά αο πάκε ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. Ζ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο δηδάζθεη φηη δελ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο ηθαλέο λα εγγπεζνχλ ηελ επηηπρία απηνχ ή εθείλνπ ηνπ νξγαλσηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Με κηα δφζε απαηζηνδνμίαο ηελ νπνία δελ κνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηψ ζα έιεγα φηη γεληθά απηφ πνπ γξάθεη ην «Ξ» φηη «ε εκπεηξία απφ ην παξειζφλ είλαη αξλεηηθή» ηζρχεη φρη γηα ην πξφζθαην παξειζφλ αιιά γηα φιε ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. ηαλ ην κπνιζεβίθηθν θφκκα θαη ε 3 ε Γηεζλήο πνπ νηθνδνκήζεθαλ κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ηειηθά εθθπιίζηεθαλ. Αιιά ε ηαμηθή πάιε ζπλερίδεηαη θαη ηελ αξλεηηθή εκπεηξία κπνξνχκε λα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε ζεηηθή αλ κάζνπκε απφ ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. Αλ εξκελεχζνπκε ζσζηά ηηο αηηίεο γηα ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αθήλνπκε ηα γεγνλφηα λα εμειίζζνληαη ζηελ ηχρε ηνπο, ππάξρεη απφ ην παξειζφλ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπκε ππ φςηλ καο ζ φηη επηρεηξνχκε. Αθηέξσζα έλα κεγάιν θεθάιαην ζε βάξνο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηελ Ηζηνξία ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 1 εο, 2 εο θαη 3 εο Γηεζλνχο γηα λα απνδείμσ φηη ε δηαδηθαζία ηεο (αλη-αλ) έρεη δηθαησζεί. Τπάξρεη κέζνδνο, δηαδηθαζία, θαλφλεο φπνπ ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε ππφςε καο γηα λα πεηχρνπκε. Αιιά. αιιά δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο. Σν κφλν πνπ ππάξρεη είλαη ε ζέιεζε γηα ζπλερή πξνζπάζεηα θαη αγψλα. ην ηέινο εκείο ζα ληθήζνπκε. απηφ είλαη πνπ εκείο νη παιηνί νθείινπκε λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο λένπο. Γηα λα ηεθκεξηψζεη ην «Ξ» ηελ «αξλεηηθή» απφ ην πξφζθαην «παξειζφλ» εκπεηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ «επξσπατθή εκπεηξία». «Ζ εκπεηξία ησλ ζπζπεηξψζεσλ ηεο άθξαο ή εμ-α ζηελ Δπξψπε (θαη δηεζλψο) είλαη πνιχ δηδαθηηθή. Δθεί ε άθξα αξηζηεξά (α-α) κπφξεζε λα παίμεη ξφιν ζηελ εκθάληζε λέσλ, εκηκαδηθψλ ή καδηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο αξηζηεξάο. Αιιά απνδείρζεθε πσο ν γεληθφο «θαλφλαο» ήηαλ νη ζρεκαηηζκνί απηνί λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηα δεμηά, κε ηειηθφ απνηέιεζκα είηε λα ράζνπλ ηα αξρηθά ηνπο («επαλαζηαηηθά») ραξαθηεξηζηηθά είηε λα βξεζνχλ ζε θαηαζηξνθηθή θξίζε (ή θαη ηα δχν)». Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζηα παξαδείγκαηα: α) ηεο Ηηαιηθήο Κνκκνπληζηηθήο Δπαλίδξπζεο, β) ηνπ SSP (νζηαιηζηηθφ Κφκκα θσηίαο), γ) ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Οιιαλδίαο «έλα παιηφ καντθφ» φπνπ «δειψλεη πξφζπκν γηα ζπγθπβέξλεζε κε ηνπο Οιιαλδνχο νζηαιδεκνθξάηεο», δ) ηνπ Respect ηεο Βξεηαλίαο. Λππάκαη πνπ ην ιέσ αιιά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάδεη απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δελ έρνπλ ζρέζε κε καξμηζηηθή αλάιπζε. Γξάθεη ην «Ξ»:

13 «1. ηη φζα επαλαζηαηηθά ιφγηα θαη αλ αθνχγνληαη απφ ηελ φπνηα νξγάλσζε ηεο εμ-α ζήκεξα δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε - (λα ηε πάιη ε εγγχεζε) - γηα ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία». Απηφ είλαη πνιχ παιηφ θαη ηζρχεη γηα ηνπο πάληεο! «2. ηη ε ζπζπείξσζε ηεο εμ-α ζαλ ην κέζν γηα λα απνθεπρζνχλ ξεθνξκηζηηθέο πηέζεηο ζηα λέα ζρήκαηα ηεο αξηζηεξάο, φπσο απηά δεκηνπξγνχληαη, δελ απνηειεί εγγχεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη, είλαη πσο ζην βαζκφ πνπ νη λένη ζρεκαηηζκνί αξρίδνπλ λα απνθηνχλ καδηθή απήρεζε, ν ξεθνξκηζκφο ζα βξεη ηξφπν λα εηζρσξήζεη κέζα ζ απηνχο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ ηελ πίζσ πφξηα ή απ ην παξάζπξν». Γηα ηηο εγγπήζεηο έρσ ήδε αλαθεξζεί. Αιιά ην κεγάιν πξφβιεκα ζην δεχηεξν ζπκπέξαζκα έρεη λα θάλεη κε ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηνπ ξεθνξκηζκνχ. Με ην ξεθνξκηζκφ αλίθεην φηαλ απνθηνχλ καδηθή απήρεζε νη λένη ζρεκαηηζκνί ηφηε δελ έρεη θακία ηχρε νχηε ε πξφηαζε ηνπ «Ξ» πνπ «ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξφηεζε ηεο εμ-α» αιιά, «ζε κηα ζπγθξφηεζε θαιά κειεηεκέλε θαη πξνεηνηκαζκέλε» κπνξεί λα καο ζψζεη απφ ηελ εηζρψξεζε ηνπ ξεθνξκηζκνχ. Δθηφο θαη αλ θάλνπκε ζπγθξφηεζε ηεο εμ-α ρσξίο πφξηεο θαη παξάζπξα! Αο αθήζνπκε ηα αζηεία θαη αο εμεγήζνπκε κε ηελ ζνβαξφηεηα πνπ ηνπο αμίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο, πνπ θαζφξηζαλ απηή ηελ αξλεηηθή πνξεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαδεηγκάησλ, γηα λα βγάινπκε ηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. Σα λέα θφκκαηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κε ηελ ζπζπείξσζε ηεο (εμ-α) θαη (α-α) ε καξμηζηηθή επηζηεκνληθή αλάιπζε - πέξα απφ ηνπο ζεκεξηλνχο λενινγηζκνχο «Ρηδνζπαζηηθή αξηζηεξά» «αλη/θή αξηζηεξά» - ηνπο έρεη δψζεη φλνκα: είλαη θφκκαηα αξηζηεξνξεθνξκηζηηθά. Πεξηιακβάλνπλ ζηηο γξακκέο ηνπο απφ επαλαζηάηεο κέρξη δεμηνχο ξεθνξκηζηέο ελίνηε θαη αζηνχο θηιειεχζεξνπο. πσο καο έρνπλ εμεγήζεη νη θιαζηθνί ηνπ καξμηζκνχ ηα θφκκαηα απηά εκθαλίδνληαη φηαλ ε πξσηνπνξία ηεο ηάμεο ή ηκήκαηά ηεο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη λέα θφκκαηα, γηαηί ηα παιηά δελ ηελ εθθξάδνπλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηνπο είλαη ε αζηάζεηα, ε ζχγρπζε, ην κπέξδεκα ησλ ηδεψλ. Οη εγέηεο ηνπο είλαη ηθαλνί λα πνπλ ηε κηα ζηηγκή ηα πην επαλαζηαηηθά ιφγηα, γηα λα ηα αλαηξέζνπλ ηελ άιιε ζηηγκή κε ηελ πην δεμηά πξαθηηθή. Άγνληαη θαη θέξνληαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ αγψλσλ ηεο ηαμηθήο πάιεο. Γελ κπνξείο πνηέ λα ηνπο εκπηζηεπηείο. Ζ δπλακηθή ηνπο αλ ζα θηλεζνχλ πξνο ηνλ επαλαζηαηηθφ καξμηζκφ ή ζα γπξίζνπλ ζην δεμηφ ξεθνξκηζκφ έρεη λα θάλεη κε ηελ επνρή πνπ εκθαλίδνληαη, αλ είλαη πξνεπαλαζηαηηθή, επαλαζηαηηθή, αληεπαλαζηαηηθή ή κεηαβαηηθή. Σν δεχηεξν επίζεο ζεκαληηθφ έρεη λα θάλεη κε πνιηηηθή θαη αξηζκεηηθή ηζρχ ησλ επαλαζηαηηθψλ θνκκάησλ ή νξγαλψζεσλ πνπ είηε ζπκκεηέρνπλ (θαη θαιψο) ζηα λέα θφκκαηα είηε βξίζθνληαη εθηφο. Καη ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ξεθνξκηζκνχ λα κπαίλεη απφ ηελ πφξηα ή ην παξάζπξν!! ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζπζπεηξψζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 1 εο θαη 2 εο Γηεζλνχο πξηλ κπνιηαζηνχκε ηηο ηδέεο ηνπ Μαξμηζκνχ πέξαζαλ απφ ην ζηάδην ηνπ αξηζηεξνχ ξεθνξκηζκνχ θαη ηνπ θεληξηζκνχ. Σν USPD πνπ δηαζπάζηεθε απφ ην SPD ζηε Γεξκαλία ήηαλ αξηζηεξφ ξεθνξκηζηηθφ φπνπ ε επαλαζηαηηθή δπλακηθή ηεο επνρήο ηνπ έζπξσμε ηελ πιεηνςεθία ηνπ λα ελσζεί κε ηνπο παξηαθηζηέο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ην ΚΚ Γεξκαλίαο κε κηζφ εθαηνκκχξην κέιε. Απηφ ινηπφλ πνπ θαζφξηζε ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο ηηαιηθήο επαλίδξπζεο θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ πξναλέθεξα. Ζ εμήγεζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο καο φπνπ ζχκθσλα θαη κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ «Ξ» ηα

14 παιηά θφκκαηα ζάπηζαλ πνιηηηθά, ε ζνζηαιδεκνθξαηία αζηηθνπνηήζεθε, άδεηαζαλ απφ ηαμηθνχο εξγάηεο θαη λενιαίνπο θαη ην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο πήγε πίζσ ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο ΔΓ. Δίρακε θαηά ζπλέπεηα πξνζσξηλή λίθε ησλ ηδεψλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ελίζρπζε ηνπ ξεθνξκηζκνχ κέζα ζηηο πιαηηέο κάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο. Ζ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο λενιαίαο, ην θίλεκα ελάληηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα, βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. Αλ ζ απηή ηελ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε πξνζζέζνπκε ηελ θαλεξή θαη σο έλα βαζκφ πνιηηηθή αδπλακία ησλ καξμηζηψλ, ηφηε έρνπκε πάξεη ηελ εμήγεζε γηα ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο «αξλεηηθήο εκπεηξίαο» απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ καο αλέθεξε ην «Ξ». Σν θαηλφκελν ησλ καδηθψλ θαη εκηκαδηθψλ θνκκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επνρή καο, παξά ηελ «αξλεηηθή εκπεηξία», ζα ζπλερίζεη λνκνηειεηαθά λα πθίζηαηαη. ζν ε θνηλσλία θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ζα κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα αξηζηεξά θαη ε επνρή καο ζα επαλαζηαηηθνπνηείηαη, λέα θφκκαηα αξηζηεξνξεθνξκηζηηθά (αληηθαπηηαιηζηηθά) ζα ζρεκαηίδνληαη, απφ δηάθνξνπο δξφκνπο θαη θαηεπζχλζεηο: είηε απφ δηαζπάζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ θνκκάησλ θαη ζπζπεηξψζεηο ηεο εμ-α, είηε θφκκαηα θαηά πιεηνςεθία λα θηλεζνχλ πξνο ηα αξηζηεξά φπσο ζπλέβε ηελ πεξίνδν κεηά ην κε ην Κ Γαιιίαο, Ηζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο. Ζ γέλλεζε ηνπ ΠΑΟΚ απφ ην «πνπζελά» φπνπ ζπζπείξσζε απφ ηα πην δεμηά ξεχκαηα έσο ηα πην επαλαζηαηηθά έθθξαζε ηελ Ρηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ηε Βελεδνπέια κε θάιεζκα ηνπ Σζάβεο δεκηνπξγήζεθε έλα λέν θφκκα κε εθαηνκκχξηα κέιε αξηζηεξνξεθνξκηζηηθφ κε αβέβαηε εμέιημε. Γελ ηζρπξίδνκαη φηη ε Ηζηνξία ζα επαλαιεθζεί παληνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζα γλσξίζεη θη άιιεο κνξθέο. Σν βέβαην είλαη φηη φζν εληείλεηαη ε ηαμηθή πάιε θαη ξηδνζπαζηηθνπνηείηαη ε θνηλσλία, ε δηάζεζε ηεο πξσηνπνξίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο λενιαίαο λα δεκηνπξγήζεη λέα θφκκαηα ζα εληείλεηαη Γη απηή ηελ πξννπηηθή ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη νξγαλψζεηο ηεο εμ-α, ηψξα, ηδηαίηεξα απηέο, φπνπ αλαθέξνληαη ζην φλνκα ηνπ επαλαζηαηηθνχ Μαξμηζκνχ. Με κηα κφλν πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαλνήζνπλ ηηο ηζηνξηθέο ηνπο επζχλεο θαη ζα δηνξζψζνπλ ην ιάζνο ηνπ. ηη ζα αζρνιεζνχλ φρη επθαηξηαθά αιιά ζνβαξά κε ην εγρείξεκα ηεο (αλη-αλ), ηεο ζπζπείξσζήο ηνπο ζε εληαίν πνιηηηθφ θνξέα. Ζ (αλη-αλ) ρξεηάδεηαη λα γίλεη δήηεκα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλαζηαηηθή αξηζηεξά. Πώς προτωράμε Ζ Ηζηνξία δηδάζθεη φηη ε πξνζπάζεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηδηαίηεξα ηεο πξσηνπνξίαο ηεο λα δεκηνπξγήζνπλ λέα θφκκαηα επαλαζηαηηθά, αλήθεη ζηελ επνρή φπνπ ε ηαμηθή πάιε αλεβαίλεη καδί κε ηελ ζπλείδεζε. ήκεξα εθηηκψ φηη βξηζθφκαζηε ζηηο αξρέο κηαο γεληθά αλνδηθήο πνξείαο κε αληζνκεξείο ξπζκνχο απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη εμειίμεηο ζηε Λ. Ακεξηθή δείρλνπλ ηελ άλνδν ζηελ πην πξνρσξεκέλε κνξθή θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν ζ αληίζεζε κ φηη ζπκβαίλεη ζην ΗΡΑΚ. Ωζηφζν εθηηκψ νη εμειίμεηο αλάινγεο κ απηέο ζηε Λ. Ακεξηθή ζα εμειηρζνχλ ζ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Ζ αλνδηθή πνξεία δελ ζα λαη επζχγξακκε, ζα ρεη θαη πηζσγπξίζκαηα, αιιά ε γεληθή θαηεχζπλζε ζα λαη ε επαλαζηαηηθή ζχγθξνπζε.

15 Ζ επαλαζηαηηθή αξηζηεξά είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζ φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο. Ζ πνιπδηάζπαζή ηεο ζε Γηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν δελ ηεο επηηξέπεη λα δξάζεη κε ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη ε αλάπηπμε ησλ αγψλσλ. Υάλνπκε πνιχηηκν ρξφλν. Σα καδηθά θαη εκηκαδηθά θφκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ παξά ηελ αξλεηηθή εκπεηξία καδί κε ην λενδεκηνπξγεκέλν Αξηζηεξφ θφκκα ζηε Γεξκαλία αθφκε θαη ε κεξηθή αξηζηεξή ζηξνθή ηνπ ΤΝ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θνκκάησλ θαη απνηεινχλ ηνλ πξνπνκπφ ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ πνπ έξρνληαη. Οη απνηπρεκέλεο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα δελ ζεκαηνδνηνχλ ην ηέινο ηεο (αλη-αλ), αιιά ηα ιάζε πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ ζε θάζε δχζθνιν εγρείξεκα κέρξη λα βξνχκε ηνλ δξφκν καο. Μνλαδηθφο ηξφπνο λα βξνχκε ην δξφκν είλαη λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε. Έρσ ήδε απνδείμεη ζην θεθάιαην κε ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο φηη ε (αλη-αλ) ζπζπείξσζε ησλ νξγαλψζεσλ είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ θνκκάησλ, ηεο Νέαο αξηζηεξάο. Γη απηφ ην δήηεκα ζα ξρεηαη αλαγθαζηηθά ζηελ επηθάλεηα δηεζλψο θαη εζληθά νινέλα θαη πην δπλαηά, φζν αλεβαίλνπλ νη αγψλεο θαη ε ηαμηθή πάιε. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα εχθνιε ππφζεζε, ππάξρνπλ πνιιά θαη δχζθνια πξνβιήκαηα ιηγφηεξν δχζθνια απ απηά πνπ είραλε λα αληηκεησπίζνπλ νη επαλαζηάηεο ηεο 1 εο, 2 εο Γηεζλνχο. Αιιά ε Ηζηνξία δηδάζθεη φηη κπνξνχλ λα ιπζνχλ. Πξνυπφζεζε ε πνιηηηθή θαηαλφεζε πνπ ζα καο επηβάιιεη λα θαηαπηαζηνχκε κε ηελ (αλη-αλ) φρη επηπφιαηα θαη επθαηξηαθά, αιιά ζνβαξά ζηε βάζε ελφο ζπκθσλεκέλνπ ζρεδίνπ. Οη νξγαλψζεηο πνπ πξνβάιινπλ ην ζχλζεκα ηεο (αλη-αλ) θαη ηεο λέαο αξηζηεξάο πξάηηνπλ ζσζηά. Ωζηφζν ρξεηάδεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηδηαίηεξα νη εγεηηθνί φηη ε δεκηνπξγία ηεο Νέαο αξηζηεξάο ζεκαίλεη ην ηέινο ησλ κηθξψλ νξγαλψζεσλ φρη ην ηέινο ησλ απφςεσλ, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ξεπκάησλ. Ζ ζπληξνθηθή δεκνθξαηηθή ζπδήηεζε ζα βνεζήζεη λα ιχζνπκε ηηο δηαθνξέο καο φρη ζηε βάζε κηαο ζπληζηακέλεο ησλ απφςεσλ, αιιά ζηε βάζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Γελ πξνηείλσ ην απηφκαην ηέινο ησλ νξγαλψζεσλ, ην ηέινο ζα ξρεηαη πξννδεπηηθά φζν ην θαηλνχξην ζηεξηψλεη. Αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ γηα πάληα, ζα ρξεηαζηεί κεηαβαηηθή πεξίνδν, γηα ηελ νπνία έρσ πξφηαζε πνπ ζα εθζέζσ παξαθάησ. ρη ζηνλ εγεκνληζκφ! Δπηδηψθνπκε ε (αλη-αλ) ησλ νξγαλψζεσλ λα είλαη ζπζπείξσζε ζπληξνθηθή θαη φρη δνξπθνξνπνίεζε γχξσ απφ θάπνηα νξγάλσζε. Απηφ ζα βνεζήζεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη φινη καο αλεμάξηεηα απφ νξγαλσηηθή έληαμε είκαζηε εληαγκέλνη απφ ηελ αξρή ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. Υξεηάδεηαη ηφικε θαη απνθαζηζηηθφηεηα λα εγθαηαιείςνπκε ην έλδνμν παξειζφλ ησλ κηθξψλ νξγαλψζεσλ. Σν εξγαηηθφ θίλεκα δεηάεη λέν καδηθφ θφκκα. ηελ ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο απ φηη γλσξίδσ θαλέλα θφκκα δελ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ γξακκηθή αλάπηπμε κηαο επαλαζηαηηθήο νκάδαο ή νξγάλσζεο. Υξεηάδεηαη λα απνβάιινπκε ηνλ ζπληεξεηηζκφ πνπ καο εκπνδίδεη, λα αθήζνπκε ηηο «λεθξέο θφξκνπιεο». Σν πην ζεκαληηθφ γηα λα πξνρσξήζεη ε ηζηνξία ηεο (αλη-αλ) θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο εμ-α ζ εληαίν πνιηηηθφ θνξέα, είλαη πξηλ απ φια ε πνιηηηθή θαηαλφεζε φηη ε πνιπδηάζπαζε ζε κηθξέο νξγαλψζεηο έρεη γίλεη πιένλ εκπφδην ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ θφκκαηνο. Έρεη απνδεηρζεί πιένλ φηη είλαη δξφκνο ρσξίο δηέμνδν.

16 Ζ χπαξμε ησλ κηθξψλ νξγαλψζεσλ ηεο εμ-α είρε ην ζεηηθφ ζηνηρείν φηη έθθξαδε θαη ζπλερίδεη λα εθθξάδεη ηελ αληίζεζε θαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηα πνιηηηθά ρξενθνπεκέλα παξαδνζηαθά θφκκαηα. Ζ πνιπδηάζπαζε νξγαλσηηθή θαη πνιηηηθή ηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη γηα ην πψο ζα ζπγθξνηεζεί ην θαηλνχξγην. Ωζηφζν ε δηαηψληζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο νδεγεί ζηε ζήςε. Γελ βνεζάεη ηελ πξσηνπνξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο λενιαίαο λα βξεη ην δξφκν ηεο. Έρεη γίλεη θαηά θάπνην ηξφπν απφιπην εκπφδην. Μπνξνχκε! Δίλαη αλαγθαίν λα ην ιχζνπκε. Έρσ ήδε αλαθέξεη ηζηνξηθά παξαδείγκαηα φηη είλαη δπλαηή (ε αλη-αλ) ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Υξεηάδεηαη ε (αλη-αλ) λα πξνρσξήζεη κε θαιά κειεηεκέλν ζρέδην, πνπ ζα πάξεη ζνβαξά ππφςε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζήκεξα. Ζ δεκηνπξγία ηεο ΔΝΑΝΣΗΑ θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ κε ην ΜΔΡΑ ζηηο αληηθαπηηαιηζηηθέο ζπλειεχζεηο έβγαιαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αγσληζηψλ γηα ηελ ελφηεηα ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο. Απηφ κνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα αηζηνδνμψ γηα ην κέιινλ ηεο (αλη-αλ). Θεσξψ φηη δηαθνξέο κπνξνχλ λα ιπζνχλ γηαηί ζπγθξηηηθά είλαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο απ απηέο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην Πξψην πλέδξην ηεο 1 εο Γηεζλνχο. Οη νξγαλψζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ (αλη-αλ), ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εμ-α ζε εληαίν πνιηηηθφ θνξέα, γηα ηε Νέα αξηζηεξά, λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 1 εο Γηεζλνχο ζ εληαία νξγάλσζε θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ κέζνδν θαη φρη θαη αλάγθε ηελ πξφηαζε ηεο LCR γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αληηθαπηηαιηζηηθνχ θφκκαηνο. Ζ πξφηαζε ηεο LCR είλαη αλάγθε λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά απφ θάζε αγσληζηή ηεο εμ-α γηαηί λνκίδσ φηη θηλείηαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Βάδεη ηα γεληθά δεηήκαηα θαη πνιχ ζσζηά δελ πξνζπαζεί λα κηιήζεη γηα φια ηα πξνβιήκαηα. Δπεηδή ε πιεηνςεθία ηνπο κπνξεί θαη πξέπεη λα ιπζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θφκκαηνο, δεκνθξαηηθά. Ζ άπνςε γηα «κηα δηαδηθαζία ζπδήηεζεο πνπ λα έρεη κπξνζηά ρξφλν θαη λα κπαίλεη ζε βάζνο, ζε δεηήκαηα, γηα ηελ εθηίκεζε ζε πνηα θάζε βξίζθεηαη ην θίλεκα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, κεζνδνινγίαο» θιπ ελψ γεληθά θαίλεηαη ζσζηή. Ζ δσή έρεη δείμεη φηη νη ζπδεηήζεηο δελ ηειεηψλνπλ πνηέ ή ηειεηψλνπλ ζην ζεκείν πνπ άξρηζαλ. Σν ρνπκε δήζεη! Πην απιά ζεσξψ αλαγθαίν ε ΔΝΑΝΣΗΑ λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο πξνεθινγηθέο θαη κεηεθινγηθέο ηεο δεζκεχζεηο. Να θαιέζεη ην ΜΔΡΑ θη φιεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ (αλη-αλ), ηε Νέα Αξηζηεξά ζε ζχζθεςε, κε κνλαδηθφ ζέκα λα νξίζνπλ αληηπξνζσπεπηηθή επηηξνπή ησλ νξγαλψζεσλ. Έξγν ηεο επηηξνπήο ε ζχληαμε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα νξίδεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπζπείξσζεο ησλ νξγαλψζεσλ ζηελ (αλη-αλ) ζηελ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ πνιηηηθνχ θνξέα. Η πρόηαζή μοσ Δίλαη απιά ελδεηθηηθή γηα ην πψο κπνξεί λα πξνρσξήζνπκε κεζνδηθά. Πξψην κεηαβαηηθφ βήκα ε ζπγθξφηεζε ησλ νξγαλψζεσλ ζε νκνζπνλδία ζηε βάζε κηαο απιήο δηαθήξπμεο θαη ελφο γεληθά απνδεθηνχ αληηθαπηηαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γξακκέλα ζε γιψζζα θαηαλνεηή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε λενιαία. Ηδξπηηθή δηαθήξπμε ελδεηθηηθή: Με αλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ζήκεξα ε εξγαηηθή ηάμε ηνπο αγψλεο ηεο θαη φηη θακία πνιηηηθή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ

17 θαπηηαιηζκνχ δελ κπνξεί λα θαιπηεξέςεη ηε δσή ηεο. ηη παξά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ- κε ζχληνκε αλαθνξά ζηηο αηηίεο-ε απειεπζέξσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξλάεη κέζα απφ ην κεγάιν θαζήθνλ ηεο θαηάθηεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σα παιηά θφκκαηα απέηπραλ. Γη απηφ ε ζπγθπξία απαηηεί ηελ ζπγθξφηεζε ελφο λένπ θφκκαηνο, ην νπνίν ζα αγσληζηεί λα δεκηνπξγήζεη ε Οκνζπνλδία. Ζ νκνζπνλδία επηδηψθεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή ελφηεηα ζηε δξάζε κε φια ηα θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο αξηζηεξάο. Γηα ην πξφγξακκα ζεσξψ φηη ηα 10 εκεία LCR γηα κηα αληηθαπηηαιηζηηθή πνιηηηθή κε ηελ πξνζζήθε φηη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη: Ο νζηαιηζκφο ζηεξηγκέλνο ζηε Γεκνθξαηία θαη ηνλ έιεγρν ησλ καδψλ πξνζαξκνζκέλα ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κπνξεί λα γίλνπλ βάζε ζπδήηεζεο γηα ην γεληθφ πξφγξακκα. Μεηά αζθαιψο ε Οκνζπνλδία ζα παίξλεη ζέζε ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε αγψλα. (7) Οη νξγαλψζεηο κεηαβαηηθά δελ δηαιχνληαη θαη παίξλνπλ ηε ζέζε πνπ έρνπλ ηα ζσκαηεία ζε κηα Οκνζπνλδία. Ζ Οκνζπνλδία έρεη θεληξηθή επηηξνπή φπνπ αλαινγηθά -απιή αλαινγηθήεθπξνζσπνχληαη φιεο νη νξγαλψζεηο. Ζ αλαινγία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ κειψλ. Τπάξρεη ηακείν φπνπ θάζε νξγάλσζε ζπκβάιιεη ζηε βάζε ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο. Λεηηνπξγνχλ θνηλνί ππξήλεο ζηε γεηηνληά, ζε ζσκαηεία, εξγνζηάζηα, θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο. Δλφηεηα ζηε δξάζε, θνηλέο παξεκβάζεηο κε ην πιηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο απεξγίεο, ζπγθεληξψζεηο ζηε γεηηνληά, εξγνζηάζηα, θνηλέο θακπάληεο γηα φια ηα κεγάια δεηήκαηα ηνπ παγθφζκηνπ θαη ληφπηνπ θηλήκαηνο. Δληαηνκεησπηθή πνιηηηθή. Απεπζχλνπκε ζ φια ηα θφκκαηα θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο Αξηζηεξάο, αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ δξνχκε κε απηνχο πνπ ην απνδέρνληαη. Ο λνψλ λνείην. ηφρνο είλαη ε έθδνζε εκεξήζηαο εθεκεξίδαο, κεληάηηθν ζεσξεηηθφ πεξηνδηθφ, εθδφζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε εκεξήζηαο εθεκεξίδαο επηβάιιεηαη ζηα θξίζηκα πνιηηηθά ζέκαηα λα ππάξρεη ρψξνο γηα δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Δθ φζνλ θάπνηα νξγάλσζε ή ηάζε επηζπκεί κπνξεί λα εθδίδεη δηθή ηεο εθεκεξίδα κέρξη λα ιπζεί ην επίδηθν ζέκα. Οη νξγαλψζεηο θαηά ηελ κεηαβαηηθή θάζε ηεο νκνζπνλδίαο, κπνξεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ελ γλψζεη ηεο Κεληξηθήο λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλεδξηάζεηο. Οη απνθάζεηο ζηα φξγαλα θαιφ είλαη λα παίξλνληαη νκφθσλα, αλ απηφ δελ γίλεη δπλαηφ ζε πξψηε ζπλεδξίαζε, ζηε δεχηεξε πξέπεη λα γίλεη κε ζρεηηθά κεγάιε πιεηνςεθία. Να ιεηηνπξγήζνπκε σο έλα βαζκφ κε ηνλ ηξφπν φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη Οκνζπνλδίεο ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. ήκεξα πξνέρεη ε ελφηεηα, ηα δεηήκαηα αξρψλ ζα ηα βξνχκε ζηελ πνξεία, αξθεηά καο έρνπλ ηαιαηπσξήζεη. Γελ ππνηηκψ ηα δεηήκαηα αξρψλ, αιιά απιά λα είλαη αξρψλ θαη λα κελ βαπηίδνπκε, δελ είλαη ηνπ παξφληνο αιιά ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα γηα αρξείαζηεο δηαζπάζεηο. Ζ άπνςή κνπ γηα ηελ πιέξηα δεκνθξαηία ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκνζπνλδίαο ζε βάξνο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ηε ζεσξψ απφιπηα αλαγθαία ζ απηή ηε θάζε. Οθείισ λα πσ φηη ν Λέληλ δελ είλαη ηπραίν πνπ δελ έγξαςε εηδηθφ θείκελν γηα ηνλ Γεκνθξαηηθφ πγθεληξσηηζκφ επεηδή ε εθαξκνγή ηνπ δελ είρε ζηαζεξνχο θαλφλεο. Ήηαλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζπγθπξία. ήκεξα ε θαζ φια Γεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα θξαηήζεη ηελ ελφηεηα ηεο νκνζπνλδίαο, δίλνληαο ζηε ζπδήηεζε ηε δπλαηφηεηα λα

18 ιχζεη ηηο δηαθνξέο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Απηά θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ εμέιημε ηεο Οκνζπνλδίαο ζε εληαίν πνιηηηθφ θνξέα. Έρεη ξίζθν, δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο. Ναη! Αιιά ε δσή έρεη δείμεη φηη νη δηάθνξεο ζπζπεηξψζεηο κπνξεί κε ιίγε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο. Ζ πεηζαξρία ζηε δξάζε ζα ξζεη θπζηνινγηθά ζαλ απνηέιεζκα ησλ θνηλψλ απνθάζεσλ θαη ηεο πεηπρεκέλεο πνξείαο ηεο νκνζπνλδίαο. Οη ζπζπεηξψζεηο ζηα ζσκαηεία, ηα ζρήκαηα, ηα Γίθηπα, ηα ΔΑΑΚ παξά ην ρανηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο δείρλνπλ φηη ε (αλη-αλ) ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν βάζεο θαη έρεη πεηχρεη λα θαζνδεγήζεη ή λα ζπξψμεη αγψλεο, φπσο ην θνηηεηηθφ θίλεκα ηνλ αγψλα ησλ δαζθάισλ θαη ζε άιινπο ρψξνπο. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο (αλη-αλ) λα πςσζεί θαη ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ κέζα ζηα θνηλά φξγαλα ηεο νκνζπνλδίαο ζπλδπαζκέλε κε ηελ θνηλή δξάζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο ζα βνεζήζεη ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα ζχλνξα ησλ νξγαλψζεσλ. Σάζεηο θαη ηδενινγηθά ξεχκαηα ζα ζρεκαηίδνληαη απφ κέιε θαη ζηειέρε ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Πξννδεπηηθά απηή ε εμέιημε ζα λαη ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο νκνζπνλδίαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε εληαίν πνιηηηθφ θνξέα. Ζ ελφηεηα, ην ηέινο ηεο πνιπδηάζπαζεο, ε ζπληνληζκέλε θνηλή παξέκβαζε, ε ζσζηή ιεηηνπξγία ζηνπο θνηλνχο ππξήλεο θαη ηα θεληξηθά φξγαλα ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ καγλήηεο γηα ηνπο πξσηνπφξνπο αγσληζηέο εξγάηεο, λενιαίνπο. Ζ αλάπηπμε ζε κέιε θαη επηξξνή κε πξνυπφζεζε ηελ ζσζηή πνιηηηθή παξέκβαζε ζα αλεβαίλεη κε πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο. Θεσξψ αλαγθαίν θαη επηβεβιεκέλν ην ηέινο ηεο πνιπδηάζπαζεο ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ θαη ηελ ζπζπείξσζή ηνπο ζε κηα, κέζα απφ ην κεηαβαηηθφ ζρήκα ηεο νκνζπνλδίαο. Απηή ε εμέιημε ζα επηηαρχλεη ηηο ζπζπεηξψζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ζ εζληθφ επίπεδν. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη ελδεηθηηθή, δελ είλαη παλάθεηα, έρεη δπζθνιίεο. Σν θχξην πνπ ζέισ λα απνδείμσ κ απηφ ην θείκελν είλαη φηη ε (αλη-αλ) έρεη δηθαησζεί ηζηνξηθά. Γελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Απ απηή ηελ δηαδηθαζία πέξαζε ε ζπγθξφηεζε ηεο 1 εο Γηεζλνχο θαη ησλ θνκκάησλ ηεο 2 εο θαη ελ κέξεη ηεο 3 εο. Ζ (αλη-αλ) είλαη δήηεκα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο επαλαζηαηηθήο αξηζηεξάο. Ζ ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα επηβάιιεη ην ρηίζηκν ηεο Νέαο Αξηζηεξάο θαη ηνπ επαλαζηαηηθνχ θφκκαηνο. Γηα λα πεηχρεη ε (αλη-αλ) ρξεηάδεηαη ζρέδην επεμεξγαζκέλν θαη ζπκθσλεκέλν απ φιεο ηηο νξγαλψζεηο. Γεληθφ ζρέδην δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πξνβιέπεη φια, πνιιά ζα ιπζνχλ ζηελ πνξεία. Κχξηα σζηφζν ρξεηάδεηαη ε πνιηηηθή θαηαλφεζε φηη ήξζε ην ηέινο ησλ κηθξψλ νξγαλψζεσλ. Σν εξγαηηθφ θίλεκα έρεη αλάγθε απφ καδηθφ θφκκα επαλαζηαηηθφ. Σψξα είλαη αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπκε κε επηκνλή. Μπνξνχκε! Με ηελ ζθέςε φηη δελ έρνπκε ρξφλν απεξηφξηζην εκεηψζεηο 1. Ρηαδαλψθ: Ο Μαξμ θαη ν Έγθειο ζει νπ.π. ζει

19 3. νπ.π. ζει νπ.π. ζει νπ.π. ζει νπ.π. ζει πάξηαθνο (εηδηθή έθδνζε) επηέκβξεο 2007.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν

Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν ΦΑΛΟΤΝ ΝΣΑΦΑ Απαξαίηεηα Γηα Πεξαηηέξσ Πξόνδν (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί 1 2 Λνπλ Γηνύ 1 Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη:

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ. 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΩΣΖΔΩΛ ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΖ 1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθώζεηο. Λαη, αιιά κε πξνζνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες.

Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. Ο δωδεκάλογος των. κλιμακτηριακών γσναικών Αυιερώνεται στις αγαπημένες μοσ υίλες, σε μένα και σε όλες τις γσναίκες. ηε δεκόζηα βηβιηνζήθε επηθξαηεί ε απαηηνύκελε εζπρία. Ζ Διέλε παίξλεη ηα βηβιία πνπ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο

Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Martin Heidegger, Σεκηλάξην ηεο 8εο Σεπηεκβξίνπ ζην κεγάιν ακθηζέαηξν ηνπ Burghoelzli, ηεο ςπρηαηξηθήο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ηεο Ζπξίρεο Απηφ ην ζρέδην είλαη κφλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε αλζξψπηλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822

ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΗ ΘΕΡΜΑΣΡΑ ΥΑΛΑΖΘΑ UHQ-822 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Σάζε: 230V πρλόηεηα:50hz 2 ξπζκίζεηο ηζρύνο:1100w/2200w Θεξκαληηθό ζηνηρείν ραιαδία Με ζεξκνζηάηε Με δηαθόπηε πξνζηαζίαο πνπ δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο

Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Έλα πξόγξακκα Μνπζεηαθήο Αγσγήο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Παιαηνληνινγηθό θαη Ιζηνξηθό Μνπζείν Πηνιεκαΐδαο Ελένη Μπαμπίλα 1, Χαπάλαμπορ Κεβπεκίδηρ 2 1. Σρνιηθή Σχκβνπινο 3εο Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ «Θ.ΚΑΣΑΝΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟ ΑΜ 4 ΘΕΟΥΙΛΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΣΟΚΑΣΛΗ ΕΤΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΦΡΤΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΘΕΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 2 ν ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΡΑΠΣΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΟΜΜΔΝΧΝ ΑΝΔΜΧΝΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΗΟΤΛΗΑ ΛΗΝΗΚ-ΓΖΜΟ ΛΑΕΑΡΟΓΚΧΝΑ ΣΑΞΖ Α 3 ΛΤΚΔΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα