Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]"

Transcript

1 Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο γθξεκίζηεθε από ην γηό ηνπ ην Γία, ηνλ Εήλα, απηό ην ζύκβνιν ηεο δσήο κε αξζεληθό ην θύιν. Απηόο ν Γίαο αλαηξάθεθε ζην Λαζίζη θαη πξνζηαηεύηεθε από ηε Βία ηνπ Αλέκνπ, κηα βία θη απηή αξζεληθή, ηε Βία ηνπ Αλέκνπ, ηνλ Βηάλεκν. Απηή ε βία, νκόξηδε κε ην βίν, ζπγθηλήζεθε κε ηε δσή ηνπ Εελόο ηνπ Κξεηαγελή Απηό ην παξακύζη ζηάζεθε Αηώλεο πνιινύο ε εηθόλα ηεο γέλλεζεο ηεο δσήο ζηνλ θόζκν απηό πνπ καο θνζκεί. Ο Μύζνο αιέζεη ζην Λαζίζη. Αιέζσ πάεη λα πεη πσο είκαη αιεζηλόο, δειαδή δσληαλόο. Πσο μύπλεζε απηή ε ιέμε πξηλ από 100 πεξίπνπ ρξόληα; Σόηε, νη Λαζηζηώηεο θηηάμαλε κεραλέο πνπ κνλαρέο ηνπο πιέθαλε ηα θηεξά ηνπο ζηε ξνή ηνπ αλέκνπ θαη αληινύζαλε ην λεξό από ηε γε ηνπο. Απηέο νη κεραλέο θέξαλε δσή θαη νκνξθηά ζηνλ ηόπν ηνπο. Απηέο νη κεραλέο δηδάμαλε ηελ αιήζεηα ηνπο θη όπνηνη θαη ζήκεξα έρνπλε απηηά ηελ αθνύλε απηή ηελ αιήζεηα. Απηή ε αιήζεηα θάλεη ηνπο κύινπο αθόκε θαη ζήκεξα λ αιέζνπλε θη αο είλαη νη πην πνιινί απ απηνύο πεζκέλνη ζηε γεο. Μαρεηέο λεθξνί ή θνπξαζκέλνη εξαζηέο; Σν ίδην θάλεη, ηα εγγόληα ηνπο θηηάρλνπλε θαηλνύξηεο κεραλέο θαη μαλαπειεθνύλε παξακύζηα [1] Αξκνηξνπηθόο ή, -ό, είλαη απηόο πνπ ηξέπεηαη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπέαο κηαο νληόηεηαο είλαη απηόο πνπ ηελ ηξέπεη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπή είλαη ε ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Έλα βιέκκα ηξπθεξό θη έλα θηιί είλαη ζηνηρεηώδεηο αξκνηξνπηθέο πξάμεηο. Γηαξκίδνκαη ζεκαίλεη δηακνξθώλσ αξκνληθά ην ρώξν, θέξλσ ηελ αξκνλία δηα ηεο κόξθσζεο ηνπ ρώξνπ. Γηαξκίζηξα είλαη θάζε νληόηεηα πνπ δηαξκίδεηαη έλα ρώξν. Γηαξκίζηξεο γπλαίθεο δηαξκίδνληαη ηα ζπίηηα, δηαξκίζηξεο ηειέζηξηεο δηαξκίδνληαη αθεξεκέλνπο ρώξνπο ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μηα δηαξκίζηξα κπνξεί λα κνξθώζεη αξκνληθά ην ρώξν, ην κέηξν ηεο ηξνπήο ηεο πξνο ηελ αξκνλία είλαη ε αξκνηξνπή ηεο. Μηα αρμοτροπική διαρμίστρα είλαη κηα δηαξκίζηξα κε ηζρπξή ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Μηα κνξθνηξνπηθή δηαξκίζηξα απιά αιιάδεη κνξθέο ηνπ ρώξνπ ρσξίο ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηνπ ρώξνπ κε κηα ζπκπεξηθνξά.

2 Ήηαλ ζηα 2062 ηνπ Απγνύζηνπ 19, εκέξα άββαην πνπ κηα νκάδα 4 ζπκκαζεηώλ, απόθνηησλ ηνπ Λπθείνπ ηεο Βηάλλνπ, ζπλαληήζεθαλ ζην γάκν κηαο ζπκκαζήηξηάο ηνπο ζη Άγην Πλεύκα ζηνλ Οκαιό. Σν γιέληη άλαςε θάησ από η άζηξα πάλσ ζην ρλνύδη η Οκαινύ θη ε ζνύζηα έθεξε ηα κειινύκελα λα ζκίμνπλε ζηα πεξαζκέλα, ν πεδερηόο μύπλεζε ηε γε λα γπξέςεη ην βιέκκα η νπξαλνύ, θη ν έξσηαο ηεο Ρνήο γηα ην Υξόλν έθεξε ζηνλ Κόζκν έλα γηό, απηόλ πνπ θιαηγε κσξό ζε κηα θνληηλή ζπειηά πνπ θάπνηε ιέγαλε Ηδαίνλ Άληξνλ θη ε κάλα ηνπ ε Ρέα ε Ρνή έβαιε ηνλ Βίαην Άλεκν, ην Βηάλεκν, λα ηνλ θπιάεη κε ηε βνή ηνπ. Γία είπαλε ην κσξό θη έκειε λα γθξεκίζεη ηελ βαζηιεία ηνπ Υξόλνπ, ηνπ Κξόλνπ ηνπ παηέξα ηνπ γηα λ αλζίζεη ε βαζηιεία ηεο δσήο, ε βαζηιεία ηνπ Εελόο, ηνπ Γία ηνπ Κξεηαγελή. Ο Βηάλεκνο, ζαλ κεγάισζε ν Γίαο, βξήθε λύθε θαξπεξή ζε ηόπν ρινεξό θαη γέλλεζε πνιινύο Βηαλέκηνπο, πνπ αξγόηεξα ηνπο είπαλε Βηέλληνπο θη αθόκε αξγόηεξα, Βηαλλίηεο θη αθόκε ηα γγόληα ηνπ εξσηεύνληαη θαη γελνύλε θαη ιέλε ηνλ ηόπν πνπ εξσηεύηεθε ν Βηάλεκνο Βίελλν ή Βηάλλν. Κνληά ζ απηήλ ερηίζαλε πνιινί ηα ζπίηηα ηνπο θαη ιάηξεςαλ ην Βάθρν ζην Βαρό θαη ηελ Αθξνδίηε θαη ηνλ Δξκή ζηε ύκε θη άιινπο ζενύο θαη λύθεο θαη παξαλπθάθηα ζηηο πεγέο θαη ζηα δάζε θαη ζηα ιηβάδηα. ην γηαιό θηηάμαλε πινία θαη μνξηζηήθαλε καθξηά θάπνπ ζηηο όρζεο ηνπ Ρνδαλνύ Πνηακνύ θη ε αζηβνιή ηνπο έθηαζε καθξηά κέρξη ζήκεξα Απηόο ν γηνο πνπ γθξέκηζε ηε βαζηιεία ηνπ Υξόλνπ, θξπκκέλνο ζηα ζθνηάδηα, κεγάισζε πάιη, κέζα ζηελ νριαινή ηνπ γάκνπ θη ε βία ηνπ αλέκνπ ηνλ έθακε λ αλαζηεζεί θαη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπ Υξόλνπ. Βαζηιηάο ηξαλόο, έθπγε πάιη καθξηά, πξόιαβε, πξηλ αθόκε ν παπάο πεη ην δη επρώλ ησλ Αγίσλ... Όια απηά γίλαλε απιά σζάλ ηηο θνληπιηέο ηνπ Βαζίιε ηνπ βνζθνύ από ηνλ Πεύθν θαη ηνπ Γηάλλε ηζ Αιέμαηλαο ηνπ κεραληθνύ από ην Λνπηξάθη πνπ παηδε ηε ιύξα. Σν ρε ηάμεη ν γακπξόο ηνπ παππνύ ηνπ λα ρνξέςεη γακπξόο ζηνλ Οκαιό όηαλ παηδί κηθξό άθνπγε πσο ν πξνπξνπάππνπο ηνπ είρε ραξίζεη ηνπ θνληά ηνπ ην δαρηπιίδη ηνπ πξηλ ηνλ ζθνηώζνπλε όηαλ θάπνηε θάπνηα ζπκκνξία αλζξσπόκνξθσλ θνληάδσλ θεξκέλσλ από ην Βνξά θαη ρακέλσλ ζηνπ Κξόλνπ (ηνπ Υξόλνπ πνπ ιέκε ζήκεξα) ηνπο ρηύπνπο, μεπιύλαλε από ην πξόζσπό ηνπο αθόκε θαη ην ρακόγειν. Απηνί κε ηα μεπιπκέλα πξόζσπα θάςαλε ρσξηά, ζθάμαλε γπλαίθεο θαη παηδηά θαη γέξνπο ζ απηό ηνλ ηόπν θαη θύγαλε... Αθόκε γπξίδνπλε νη κλήκεο ηνπο γηα λα κεηξνύλε ην κπόη ηνπο νη λεόηεξνη δίπια ζηνπο όξζηνπο αθόκε λεθξνύο πνπ δε ιέλε λα πέζνπλ. Δίλαη ε ζηάζε ηνπο

3 απηή θαη ην πείζκα ηνπ Βηαλλίηε είλαη γξακκέλν κε θξπκκέλα βαζεηά ζηηο πέηξεο γξάκκαηα: Όζνη πεηζκαηάξεδεο πξνζέιζεηε λα ηζαθσλόκαζηε! Όζνη εύπηζηνη θαη πεηζαξρηθνί λα θύγεηε! Ο Υξόλνο δελ έρεη εμνπζία εδώ! Ο γακπξόο, ν Αληώλεο ην ηαμε ζηνλ παππνύ ηνπ, ζην γάκν ηνπ λα ζεθώζεη ηνπο απνζακέλνπο λα ρνξέςνπλε θη απηνί θαη λα η αθήζνπλε απάλσ ζ έλα καμηιάξη ηα όλεηξά ηνπο γηα λα ρηίζεη ην ζπίηη ηνπ. Σαθίκη ηνπ η Αληώλε ηνπ γακπξνύ ε γπλαίθα ηνπ, δελ είδαλε νη θαιεζκέλνη κα νύηε θη νη αθάιεζηνη, ζειπθό λα ρνξεύεη ζαλ απηή. Σ άζπξν ην λπθηθό ηεο, ζαλ πξώηε έζπξε ην ρνξό, θώηηζε ηνλ θάκπν θαη ηα πόδηα ηεο δε βιάςαλε κεδέ λα ινπινπδάθη ηεο Γεο. αλ ζηάζεθε κπξνζηά ζηνλ Αληώλε ζην θάιεζκα ηεο ζνύζηαο, εδεπηέξσζε ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ, ηα ηέιηα ηεο ιύξαο θάκαλε ην θεγγάξη λα ρεη θσο κόλν γη απηήλ θαη ηνπ Αληώλε ην θνξκί, ςειό θαη ιπγεξό, σζάλ ηνλ άλεκν ηε ιύγηζε λα ζκίμεη ην βιέκκα ηνπ. ηνπ. Οη άληξεο εζσπάζαλε κε κηα γνπιηά θξαζί ζην ζηόκα. Οη γπλαίθεο γπξέςαλε ηα ρέξηα ησλ αληξώλ. Σα παηδηά ζηαζήθαλε όπνπ ην παηρλίδη ηα ρε πάεη. Ζ ιύξα, δίθαηε, ζπζίαζε ησλ θνξκηώλ ηε κπόξεζε. Ζ λύρηα απηή πέπια δε βξήθε λα ζθεπάζεη ηνλ θόζκν. Σν ράξακα ν θαζείο κε κηα βνύξηα ζηνλ ώκν ηεο ςπρήο ηνπ θαηεθόξηζε ζηνπ ύπλνπ ηε γαιήλε λα βξεη ηε ζπλέρεηα ηεο δήζεο Άιινη καδί θη άιινη κνλάρνη πιέμαλε ηνλ απόερν ηεο κνπζηθήο ζηηο ζύκεζεο θαη ζηα όλεηξά ηνπο. Όηη δελ θαηάθεξε ε λύρηα, ην θακε ν ήιηνο. Βγήθε θαη δέζηαλε όπνηνλ ην θξαζί επαίδεςε ζηεο ιύξαο ηα θείκελα ηα ηεξά.

4 Ο Οκαιόο ηεο Βηάλλνπ ηελ Άλνημε.

5 Μέξνο Β (Σν ηειεζθόπην θαη ηα θόθαια) Πεξάζαλε κέξεο εθηά θη νη ζπκκαζεηέο ζθνξπηζκέλνη ζηα ρσξηά ηνπο εβξήθαλε όζα θνπέιηα κηθξά επαίδαλε θαη θνβεζήθαλε από ησλ γέξσλ ηηο θνθηέο θνπβέληεο. Ο Γηώξγεο από ην Πεηξνύλη ηεο Βηάλλνπ, ν Γηάλλεο από ην Βαρό, ν Βαζίιεο από ηελ Έκπαξν θη ν Μαλώιεο από ην Καιάκη. Όινη Μαζεκαηηθνί. Μαζεηέο ηνπ Απνζηόιε ηνπ Μαζηνξάθε, ηνπ θαζεγεηή ησλ Μαζεκαηηθώλ πνπ είρε θέξεη ην ηειεζθόπην ζην Γπκλάζην. Σα βξάδηα, κεηά ηε βξνρή θαη κε ηα κπνπθάλ κε ηηο θνπθνύιεο, καδεκέλνη ζηελ θνξθή ζη Απιίθη, όηαλ δελ είρε θεγγάξη, ςάρλαλε ζηνλ νπξαλό λα δνύλε, λ αθνύζνπλε θαη λα θσηνγξαθίζνπλε πιαλήηεο θαη γαιαμίεο θαη λεθειώκαηα. Οη αζηεξηζκνί, γεηηνληέο η νπξαλνύ γλώξηκεο. Ο Γηώξγεο, ν Μαλώιεο, ν Γηάλλεο θη ν Βαζίιεο. Ο Μαζηνξάθεο, ζπληαμηνύρνο πηα θαζεγεηήο, δήηεζε από ηνπο καζεηέο ηνπ λα θηηάμνπλε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηειεζθόπηνπ. Δίρε ζηείιεη κήλπκα ζην Βαζίιε λα ηνπ πεη ηα παξάπνλά ηνπ θαη λα ηνλ πξνεηνηκάζεη, όηαλ ζκίμνπλε ην θαινθαίξη λα ηνλ βνεζήζεη λα θηηάμνπλε ηνλ ππνινγηζηή. Δίραλε πεξάζεη πνιιέο βξαδηέο δίπια ζ απηό ην νπηηθό ηειεζθόπην, εθνδηαζκέλν κε επαίζζεηεο αληέλεο κε ηηο νπνίεο άθνπζαλ γηα πξώηε θνξά ηε βνπή ηνπ ηπξβώδνπο ζύκπαληνο. Οη εηθόλεο, νη ήρνη, ε θαληαζία θαη ηα καζεκαηηθά πνπ δνθίκαδαλ θάζε βξάδπ καδί κε γνπιηέο ξαθί γηα ην θξύν έθεξαλ ην ζύκπαλ νιόθιεξν λα γελλάηαη θαη λα πεζαίλεη ζηνπ Λόγνπ ηε δνθηκαζία κεηαμύ ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ ςεύδνπο. Ο θαζεγεηήο Μαζηνξάθεο, γόλνο παιηάο Βηαλλίηηθεο νηθνγέλεηαο αζηξνθπζηθώλ, καζεκαηηθώλ, γηαηξώλ θηινζόθσλ αγσληζηώλ θαηά ησλ μέλσλ θαηαθηεηώλ θαη πνιηηηθώλ είρε κείλεη ζην ρσξηό ηνπ απ όπνπ ζηελά παξαθνινπζνύζε ηελ πνξεία ησλ καζεηώλ ηνπ αιιά θαη ηεο έξεπλαο ζ έλα πιαηύ πεδίν γύξσ από ηελ Αζηξνλνκία. Σν κηθξό ηνπ ηειεζθόπην είρε δώζεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο ζεσξίεο ηνπ πεξί ηνπ ηπξβώδνπο ζύκπαληνο. Τη ην ζέιεη ν Μαζηνξάθεο πηα απηό ην ράξραιν, κνληέιν ηνπ Μόλν ηα θξύζηαιια ησλ θαθώλ θάηη λ αμίδαλε θαη ν ηξίπνδάο ηνπ ν βαξύο. Δίπε ν Βαζίιεο ζαλ ζκίμαλε νη ηέζζεξεηο ζπκκαζεηέο. Ο Γηάλλεο, πάληα θηινζνθεκέλνο θαη ζθεθηηθόο, ν θαιόο ν καζεηήο ηνπ Μαζηνξάθε απάληεζε.

6 Κάηη ζα ρεη ζην κπαιό ηνπ ν Γάζθαινο. Η κλήκε ησλ θξπζηάιισλ δελ έρεη αθόκε μεπεξαζηεί, λα δείηε πσο ζα μαλάξζεη ε ζεηξά ηεο. Οη βηνινγηθέο κλήκεο κπνξεί λα δηαβάδνληαη επθνιόηεξα αιιά έρνπλ όξηα αλζξώπηλα... Δγώ βξήθα κηα θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηνπ ηελ θξαηώ, λα δείηε ραξά πνπ ζα θάκεη είπε ν Μαλώιεο. Τνπ ρσ θέξεη θαη όιε ηελ γξακκαηεία ηεο Βηάλλνπ ζε νινθιεξσκέλε Αξκνηξνπηθή ελόηεηα, είλαη ε δνπιεηά πνπ θάλσ ηώξα ζηελ Κίλα. Γηα πεο καο γη απηό έδεημε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ν Γηώξγεο. Να, καδεύεηο πιεξνθνξίεο ηηο θαηαρσξείο ζ έλα ρώξν θαη δεκηνπξγείο, κέζα ζ απηό ην ρώξν κηα θαηάιιειε δηαξκίζηξα, θάηη ζαλ κέηξν δπλακηθό, έλα κέηξν πνπ δηαηεξώληαο ηηο ηδηόηεηέο ηνπ σο κέηξν, επηδξά πάλσ ζηε κεηξνύκελε πνζόηεηα, κόλν έηζη κπνξείο λα επέκβεηο κε ζπλέπεηα ζηνλ θόζκν αιιά θαη λα κεηξήζεηο ηνλ θόζκν. Τε κνξθή απηνύ ηνπ κέηξνπ ηελ επηβάιεη ε πνζόηεηα πνπ κεηξάεη. Όπσο κεηξάκε ην κήθνο κε έλα πξόηππν κήθνο, έηζη θαη γηα λα κεηξήζνκε ηελ αξκνλία, ρξεηαδόκαζηε έλα θνκκάηη αξκνλίαο αλαγλσξίζηκν απ όινπο θαη κνλαδηθό ζηνλ θόζκν. Απηό ην θνκκάηη ηεο αξκνλίαο δελ είλαη βέβαηα θάηη πνπ δηαηεξείηαη ζην ςπγείν όπσο εθείλε ε ξάβδνο ζην κνπζείν ησλ Σεβξώλ. Η δηαξκίζηξα απηή δηαξκίδεηαη ηηο κνξθέο πνπ ζπλζέηνπλ ην ρώξν έηζη ώζηε λα θξαηήζεη ζε θαιά δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ηηο ζίγνπξεο κνξθέο θαη λα απνζεθεύζεη ηηο ππόινηπεο. Η κνξθνηξνπηθόηεηα [2] ηνπ ρώξνπ πξνθύπηεη από ην βαζηθό ζεώξεκα ηεο Βηαλλίηηθεο Γεσκεηξίαο πνπ ιέεη πσο γηα θάζε νληόηεηα ππάξρεη κηα βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηέο ζπλαξκνγέο ηεο. Θα ηα πσ ζην Σπλέδξην ην Πακβηαλλίηηθό ζε κεξηθέο κέξεο αιιά έρσ κηα παξνπζίαζε εηδηθά γηα καο θαη ην Μαζηνξάθε. Απηό πνπ ζέισ εδώ λα κε βνεζήζεηε είλαη λα αλαπιάζνκε θσλέο παιηώλ ηξαγνπδηζηώλ θαη λα ζπλζέζνκε κηα δηαρξνληθή ρνξσδία πνπ ζα ηξαγνπδήζεη δσληαλά ζηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. Τν ζπλέδξην έρεη θεληξηθό ζέκα ηε γιώζζα θαη κηα ηέηνηα ρνξσδία ζα θάκεη ηνλ θόζκν λα ζεθσζεί θαη λα ρνξέςεη. Έ ινηπόλ ε Διέλε ε Βηνιόγα, απηή πνπ ξζε κε ην Βηεηλακέδν πεηώληαο κε ηνλ ειηαθό αεηό ηνπ, πξηλ κεξηθά ρξόληα δνύιεςε ζηα νζηενθπιάθηα κε κηα κεγάιε νκάδα θη έρεη θαηαρσξήζεη πνιιά ζηνηρεία. Δίπε ν Γηώξγεο θη έδεημε ην απηί ηνπ. Τελ έρσ ζε αλνηρηή αθξόαζε θαη καο αθνύεη. Βξε όληα αλόεηα θη αθαηαλόεηα, [2] Μνξθνηξνπηθόηεηα είλαη ε ηδηόηεηα θάζε νληόηεηαο λ αιιάδεη κνξθή.

7 αθνύζηεθε ε Διέλε λα ιέεη, λπρηηάηηθα ςάρλεζηε πάιη αδηόξζσηνη!!! Ο Μαζηνξάθεο δε θάλεθε αθόκε; Λνηπόλ επεηδή δελ έρσ ηελ όξεμή ζαο, ζαο ιέσ κε δπν θνπβέληεο, Οη ιπξάξεδεο θαη νη ηξαγνπδηζηέο ηεο πεξηνρήο ηα ηειεπηαία 150 ρξόληα είλαη πεξίπνπ όζνο θη ν πιεζπζκόο ν ζεκεξηλόο ηνπ Γήκνπ ηεο Βηάλλνπ, γύξσ ζηηο ςπρέο. Τν πώο ζα δηαιέμεηε ηξαγνπδηζηέο γηα ηε ρνξσδία ζαο είλαη δηθό ζαο ζέκα. Δκέλα πάλησο κνπ θαίλεηαη πσο όινη απηνί δελ έρνπλε ρνξσδηαθή αληίιεςε. Καη κελ μερλάηε, νη πεζακέλνη όηη θάκαλε- θάκαλε, δελ ζα ηνπο κάζεηε ηώξα λα ηξαγνπδάλε ζε ρνξσδία. Τν πνιύ-πνιύ θαλέλα Διιεληθό Δζληθό Ύκλν, αλ ηνλ είραλε πνηέ ηξαγνπδήζεη ζε θαλέλα ζρνιείν ή ζην ζηξαηό, αιιά θη απηόλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κνλάρνη ηνλ ηξαγνπδνύζαλε. Απηό πνπ κ αξέζεη, είλαη απηή ε κνξθνηξνπηθόηεηα ηνπ ρώξνπ ηνπ Γηάλλε. Αλ θαηάιαβα θαιά ζα κπνξνύζαλ λα θαηαρσξεζνύλ νη θαιύηεξεο θσλέο καδί κε καληηλάδεο ή ηξαγνύδηα ηα νπνία λα αθνύγνληαη όηαλ θαη όπνηε ππάξρεη αξκνηξνπή νκηιεηή θαη θαηαρσξεκέλνπ ηξαγνπδηζηή. Γηα θαληαζηείηε ηνλ Παπνύα λα κηιάεη γηα ηα βόηαλά ηνπ θαη λα μππλήζεη έλαο Λνπιάθεο ή ελαο Σθαξβειάο ή έλαο Ακπγδαιηαλόο θαη λα ηνλ αξρίμεη ζηηο καληηλάδεο. Θπκάζηε πνπ ζήθσζα έλα Μαγθνπθάθε θαη κίιεζε γηα ηα ηπξηά ηνπ πξόπεξζη ζην ζπλέδξην θαη ζεθώζεθε έλαο Σηεθαλάθεο από ηνλ Πέπθν θη άξρηζε ηηο καληηλάδεο; Καη γηα θαληαζηείηε ηα βόηαλα ηνπ Παπνύα λα ζκίμνπλε κε ηα δηθά καο. Η καληηλάδα η Ακπγδαιηαλνύ ζα λαη ε βάζε γηα ην κίγκα ησλ βνηάλσλ, άζε ηη ζα θάλεη ν Μαπξνύιεο όηαλ αθνύζεη ηνλ Κόκε λα ηξαγνπδεί κε ηνλ Παπαγηάλλε. Ο Γηάλλεο κειαγρόιεζε θη ν Βαζίιεο δελ έραζε ηελ επθαηξία. Βξε Γηάλλε θάπσο έηζη δε βξέζεθεο θη εζύ κε ην Βηεηλακέδν ηεο Διέλεο ηόηε πνπ ςάρλαηε ηελ αλάηαμε ηνπ DNA ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ Κόιπνπ ηνπ Ιξάθ θαη ηεο Βαιθαληθήο. Παιηά ηζηνξία κε εηηεκέλν εξσηηθά ην Γηάλλε από έλα θνπηζό βηεηλακέδν πνπ πεηνύζε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κ έλαλ ειηαθό αεηό. Έηζη μερλνύζε πσο ήηαλε από γελλεζηκηνύ θνπηζόο αλ θαη ζην Βηεηλάκ ηνπο θνπηζνύο ηνπο ζεβόηαλε από ηόηε πνπ κείλαλε πνιινί θνπηζνί ζηα λαξθνπέδηα ησλ Ακεξηθάλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πνιέκνπ πνπ ζπλέβε πξηλ από πνιιά-πνιιά ρξόληα. Ο Βηεηλακέδνο γλώξηζε ηελ θνπειηά ηνπ Γηάλλε, ηελ Διέλε θη απηή από ηόηε ηνλ ζπλόδεπε ζηηο καθξηλέο ηνπ πηήζεηο αθήλνληαο ην Γηάλλε κνλαρό ζηα καζεκαηηθά ηνπ. Ο Βηεηλακέδνο ζπκκεηείρε ζε κηα νκάδα, από ηηο πνιιέο πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα μεθύηξσλαλ απηόβνπια ζε όιν ηνλ θόζκν, γηα λα επνπιώζνπλ πιεγέο ηνπ παξειζόληνο. Γελ ήηαλ ν πξώηνο θαη ν θύξηνο

8 ζηόρνο ησλ νκάδσλ απηώλ ε επνύισζε ησλ πιεγώλ από ηα ππξεληθώλ απνβιήησλ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηόζν ζην DNA θαη ην πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη ηνπ θόζκνπ όζν ε αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ παγθόζκηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ ζαλ βαζηθήο δσνδόηξαο θαη δσνδόρνπ πεγήο ηνπ ηζηνύ απηνύ. Έηζη θαη νη Βηαλλίηεο Μαζεκαηηθνί, άξρηζαλ λα κειεηνύλ ηελ γεσκεηξία ηεο Βηαλλίηηθεο καληηλάδαο ζε ζπλδπαζκό κε ην ηπξί, ην θξαζί θαη ην ιάδη πνπ γελνύλ ηα βνπλά ηεο Βηάλλνπ, αληιώληαο ηδέεο από ην ηειεζθόπην ηνπ Μαζηνξάθε, πόιν ζπλάληεζεο καδί θαη ζπκβόινπ θξάζεο απόςεσλ θαη κέζεμεο πνπ έθηαλε ην κεζύζη, κε ηε βνήζεηα ελόο θνπηζνύ βηεηλακέδνπ θη ελόο θακπνύξε γέξνπ, αλαιθάβεηνπ ζνθνύ Παπνύα πνπ ηνλ ιέγαλε Μαληνύα. Ο ζηόρνο πνπ νδήγεζε ηε ζθαίξα ησλ Γεξκαλώλ ζηελ θαξδηά ηνπ Μαλώιε ηακαηνπιάθε, Καησ-Βηαλλίηε. Ο ζηόρνο απηόο θπιάζζεηαη ζηε Βηθειαία Βηβιηνζήθε.

9 Πηηζηξηθάο, όξζηνο ζηνλ Αγώλα θαηά ηνπ Φαζηζκνύ ζηα 1943, καο ράξηζε η αλάζηεκά ηνπ λα κεηξάκε ην δηθό καο.

10 Μέξνο Γ (Σν πλέδξην) Ήηαλ ζηα 2063 ηνπ Απγνύζηνπ 27. Σν ζπλέδξην ηεο Βηάλλνπ ζε πιήξε αλάπηπμε πάλσ ζηνλ Οκαιό. Μηα ηεξάζηηα θσηνβνιηατθή ηέληα ζθίαδε ηνπο 3000 ζύλεδξνπο θνξηίδνληαο παξάιιεια ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ ρξεζίκεπαλ ζαλ βάζξα γηα ηνπο νκηιεηέο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νκηιεηέο είραλ έξζεη αεξνπνξηθώο κε ηνπο βηνληθνύο ειηαθνύο αεηνύο ηνπο πνπ θνξηίδνληαλ αθεκέλνη ζηελ πιαγηά ηνπ Αθέληε Υξηζηνύ. Άιινη, νη γεξνληόηεξνη αλέβεθαλ κε ηα θνηλά ειηθόπηεξα πνπ θαίλε Τδξνγόλν κηα θαη ε πεξζπλή παξάθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα αλάπιαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ νξεηλνύ όγθνπ έπηαζε ηόπν. Άιινη αθνινύζεζαλ ηα κνλνπάηηα πνπ πεξλνύζαλ από ηηο πεγέο ηεο ύκεο θη από ην Ηεξό. Μεξηθνί θαηέβεθαλ από ην Οξνπέδην όπνπ είρε γίλεη ε κεγάιε ζπλάληεζε ησλ Δλεξγεηαθώλ Μεραληθώλ ζηνλ ηόπν πνπ θάπνηε άιεζε ην κεγαιύηεξν Αηνιηθό Πάξθν ηνπ Κόζκνπ. Ζ εμάιεηςε ηεο ρξήζεο ηξνρήιαησλ κέζσλ κεηαθνξάο ήηαλ επηβεβιεκέλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ρισξίδαο αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο παλίδαο. Οη κεγάινη, ηδηαίηεξα, δξόκνη απνηεινύζαλ ζαλαηεθόξα ζύλνξα γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ δώσλ αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζπάλησλ θπηώλ πνπ έηεηλαλ λα εθιείςνπλ. Σα απηνθίλεηα, αθόκε θη απηά πνπ θαίλε πδξνγόλν πεξηνξίζηεθαλ ζε ειάρηζηα πνπ θπιάγνληαλ ζηα κνπζεία γηα λα ηα βιέπνπλ ηα παηδηά. Ο Γήκνο ηεο Βηάλλνπ δεη ζηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν κείσζεο ηεο ηζρύνο ηνπ κεγάινπ αλαζηξέςηκνπ πδξνειεθηξηθνύ κηα θαη ε δήηεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην δίθηπν ζπλερώο ειαηηώλεηαη. Σα βηνινγηθά πθάζκαηα πνπ καδεύνπλ ηελ Ζιηαθή αθηηλνβνιία θαη παξάγνπλ Ζιεθηξηθή ελέξγεηα θαιύπηνπλ ηώξα ηηο ζηέγεο όισλ ησλ ζπηηηώλ, νη άλζξσπνη θηεξνπγίδνπλ κε θηεξά πνπ θηλνύληαη κε ηνλ ήιην θαη κεγάια ειηθόπηεξα πνπ θαίλε πδξνγόλν κεηαθέξνπλ ηα θνξηία θαη ηα βαξηά κεραλήκαηα. Ζ επνρή ηνπ ηξνρνύ, απηνύ ηνπ παξά θύζε εξγαιείνπ πνπ ηόζν ηαιαηπώξεζε ηνπο αλζξώπνπο έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Οη Γεσξγνί άθεζαλ ηα ηξαθηέξ θαη ηα άιια βαξηά κεραλήκαηά ηνπο θαη νξγώλνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο κε κεραληθά ζθνπιήθηα πνπ βξίζθνπλ κέζσ δνξπθόξσλ ην δξόκν ηνπο κέζα ζηα ρσξάθηα. Σα βηναπνηθνδνκήζηκα απηά ζθνπιήθηα, γίλνληαη ιίπαζκα, όηαλ ηειεηώζεη ε ιεηηνπξγηθή δσή ηνπο. Ζ πνηθηιία ησλ θαιιηεξγεηώλ, βαζηζκέλε ζε θαιά κειεηεκέλεο βηνπνηθηιόηεηαο νηθνζπζηήκαηα θαίλεηαη λα επνύισζε ηηο πιεγέο ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα.

11 Ο ρξόλνο κεηξάηαη κε ηα αλζξώπηλα έξγα θαη ηα παηδηά βηώλνπλ από κηθξά ηελ αμία ηνπ ρνξνύ γηα λα ζπληνλίδνληαη όρη κόλν ζηα γιέληηα θαη ράξηλ ηεο δηαζθέδαζεο αιιά θαη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη ζηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. Ζ βαξβαξόηεηα ησλ ξνινγηώλ θαη ηνπ εκεξνινγίνπ έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηνπο θύθινπο ηεο δσήο. Ζ ηέληα ηνπ ζπλεδξίνπ, κηαο ρξήζεο, κεηά ην ζπλέδξην ζα γίλεη ιίπαζκα γηα ηελ αλαδάζσζε ηεο θνξθήο ηνπ Αθέληε Υξηζηνύ, ζηε Βνξεηλή ηνπ πιαγηά πνπ απνδείρηεθε θαη ε πην δύζθνιε, κεηά από 50 ρξόληα πξνζπαζεηώλ έκεηλε ην 12% αθάιππην από δέληξα. Ζ ηέληα, ζπκβνιηθά ζα ειεθηξνδνηνύζε ην ζπλέδξην αιιά όρη κόλν. Σα ρξώκαηα πνπ άιιαδαλ θαηά πεξηνρέο θη αλάινγα κε ηνλ θόζκν πνπ καδεπόηαλ από θάησ αιιά θαη κε ηηο εληνιέο ησλ ζπληνληζηώλ, ζα θαινύζαλ ηνλ θόζκν ζηηο ζπλεδξίεο θαη ζα θξαηνύζαλ ην ρξόλν ησλ νκηιηώλ. Ο Γηάλλεο ν Μαζεκαηηθόο από ην Βαρό πεηνύζε ζηα 1300 κέηξα δπηηθά ηνπ Αθέληε Υξηζηνύ πάλσ από ην Μειηαξάδσ έρνληαο δεκέλε καδί ηνπ ηελ Διέλε ηε Βηνιόγα. Δίρε ζπλλεθηά εθείλε ηελ εκέξα θη είρε βγεη ςειά γηα λα βξεη ηνλ ήιην. Δξρόηαλε από ηελ Κσ απ όπνπ πήξε ηελ Διέλε πνπ δνύιεπε ηειεπηαία ζην Αζθιεπηείν. Σειεπηαία ζηάζε ζην Ζξάθιεην. Δίρε θύγεη ηελ πξώηε ώξα ηελ πξσηλή από ηελ Κσ θη ήηαλ ήδε κεζεκέξη. Σα θηεξά ηνπ θαηάζαξθα δεκέλα ζηελ πιάηε ηνπ πεξλνύζαλ από ην δέξκα ηνπ όιε ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ ηζρύ ηνπο θαη ην ελεξγεηαθό ηνπο απόζεκα. Έλνησζε ζαλ πείλα ηελ έιιεηςε ελέξγεηαο θαη ζαλ θνύξαζε ηελ έιιεηςε δηαζεζηκόηεηαο ηζρύνο ησλ ειηνθίλεησλ θηεξώλ ηνπ. Όηαλ αληίθξηζαλ ηνλ Οκαιό ζηακάηεζε ην θηεξνύγηζκα, έγεηξε πξνο ηα θάησ θη αθέζεθε λα γιηζηξά ζηνλ αέξα απμάλνληαο ηελ ηαρύηεηά ηνπ. Τξειέ!! Πνπ ζα ζηακαηήζεηο; Ζ Διέλε θνβήζεθε ηελ ηαρύηεηα, νξκνύζαλ πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο πνπ θάιππηε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ Γπηηθνύ Οκαινύ θη έιακπε ζηνλ Ήιην. Ο Γηάλλεο έθηαζε θνληά ζην λεξό, ζρεδόλ η αθνύκπεζε θαη κεηά ζεθώζεθε κεηώλνληαο ηελ ηαρύηεηά ηνπ θαη θηεξνύγηζε απαιά κέρξη ην ζηέκκα ηνπ θξάγκαηνο απ όπνπ θαη θαηεθόξηζε γηα λα παηήζεη ην ρώκα ζην ρώξν όπνπ εηνηκαδόηαλ ην ζπλέδξην. Αθνύ άθεζε ηα θηεξά ηνπ ζην ρώξν πνπ θη άιια θηεξά θνξηίδνληαλ από ηνλ ήιην, αγθάιηαζε θαη θίιεζε γλσζηνύο θαη θίινπο

12 Ο Ακπγδαιηαλόο ζηε Μάληξα ηνπ. Άπνςε ηνπ Οκαινύ. (Φσηνγξαθία ηεο Διίλαο Κνλζνιάθε, γηαηξνύ, πξηλ από 60 ρξόληα)

13 Μέξνο Γ (Ο γέξν Παπνύα) Απόγεπκα θαη ζην θιείζηκν ηνπ ζπλεδξίνπ, επίηηκνο πξνζθαιεζκέλνο νκηιεηήο ν γέξν Παπνύα πνπ θέην ήξζε κε ηελ 75κειή νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Βηάλλν λα κηιήζεη γηα ηα βόηαλα ηνπ δάζνπο πνπ δνύζε. Ζ Αξκνηξνπηθή δηαξκίζηξα ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Βηάλλνπ είρε επηθπιάμεη πνιιέο εθπιήμεηο θαη ηα κελύκαηα πνπ έξρνληαλ απ όιν ηνλ θόζκν ήηαλ εμαηξεηηθά κεισδηθά. Ο γέξν Παπνύα αλέβεθε ζην βήκα κε ηε βνήζεηα δπν γηώλ ηνπ πνπ ζηάζεθαλ δίπια ηνπ. Ζ ζησπή ήηαλ ππνβιεηηθή. Όινη πεξίκελαλ λ αθνύζνπλ ην γέξν θαη νη πην πνιινί πεξίκελαλ ηελ απόθξηζε ηεο Αξκνηξνπηθήο δηαξκίζηξαο ηνπ Γηάλλε ηνπ Βαρνπδηαλνύ. Οη πξώηεο θξαπγέο πνπ έβγαιε ν Μαληνύα από ην ζηόκα ηνπ μάθληαζαλ ηνλ θόζκν. Ήηαλε βγαικέλεο ζαλ ξόγρνο κέζα από ηα βάζε ηνπ αδύλαηνπ ζηήζνπο ηνπ. Απηόο ν ξόγρνο ζηγά-ζηγά θαζάξηδε θη νη γλσζηνί θζόγγνη ηεο δηαιέθηνπ ηνπ αθνύζηεθαλ θαη πάιη. Ζ απηόκαηε κεηάθξαζε ήηαλ πξνζσπηθή ζηνλ θάζε ζύλεδξν αλάινγε κε ην ιεμηιόγην θαη ηε γιώζζα ηνπ. Έηζη νη ζηίρνη ηνπ γέξν Παπνύα κεηαθξάδνληαλ κε θνληά ηξεηο ρηιηάδεο παξαιιαγέο, όζεο ζρεδόλ θαη νη ζύλεδξνη. Έλα κεγάιν επραξηζηώ από ηα βάζε ηεο ςπρήο ησλ ηξηζέγγνληώλ κνπ θαη ησλ δηζέγγνληώλ κνπ θαη ησλ εγγνληώλ κνπ θαη ησλ παηδηώλ κνπ θαη όισλ ησλ ρσξηαλώλ κνπ θαη ησλ γπλαηθώλ καο γηα ην ιάδη θαη ηα ρόξηα ηεο γεο ζαο θαη γηα ηα όκνξθα πξόβαηα πνπ καο δώζαηε θαη γηα ην λεξό πνπ καο κάζαηε λα θέξλνκε ζην ρσξηό κε ζσιήλεο. Φέην θαλέλα παηδί δελ πέζαλε θαη πνιιά γελλεζήθαλ. Φέην ρνξηάζακε ςσκί θαη ζαο βιέπνκε ζην γπάιηλν πίλαθα θαη ζαο ξσηνύκε θαη ζαο ιέκε θαιή κέξα θαη θαιή λύρηα. Όηαλ θεύγακε γηα λα ξζνκε θνληά ζαο δελ μέξακε ηη λα ζαο θξαηάκε. Γέκηζα δπν ζαθνύιηα βόηαλα θαη ζπόξνπο κα δελ μέξσ αλ ε γε ζαο ηνπο ζξέςεη. Τ άζηξα ηεο Νύρηαο πνπ ζαο βιέπνπλε δελ είλαη ζαλ ηα δηθά καο. Βαζηιηθό ινγηώ-ινγηώ γηα ζέλα ζα θπηέςσ Κη όπνην κπξίδεη πην θαιά ζα θόςσ λα ζνπ πέςσ Ο Γηάλλεο άθνπζε ηε καληηλάδα λα βγαίλεη από ηα κηθξά δηάζπαξηα κεγάθσλα, ππόθξνπζε ζηελ νκηιία ηνπ γέξνπ, θαη πήδεμε από ηε ζέζε ηνπ. Έηξεμε ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηεο δηαξκίζηξαο θαη βάιζεθε λα ηε ξπζκίζεη. Κάηη δελ ηνπ πήγε θαιά κε ηε καληηλάδα απόθξηζε ζηα ιόγηα ηνπ Μαληνύα αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αθξναηέο ηνπ γέξνπ ρακνγέιαζαλ πνπ ε ζπζθεπή ησλ Βηαλληηώλ καζεκαηηθώλ δηεγέξζεθε αθόκε θη από έλα γέξν

14 Παπνύα. Μεηά ηε ξύζκηζε ε δηαξκίζηξα ε Αξκνηξνπηθή αλάζπξε άιιε καληηλάδα. Χαλάλι ζος βαζιλικέ όζο νεπό κι αν πίνειρ Γιαηί ηο κάνειρ άπωμα και μαρ ηο ξαναδίνειρ Ζ καληηλάδα κίιεζε ζηε γιώζζα ησλ Παπνύα Κη απηνί μεζεθσζήθαλε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Μαληνύα Πηαζηήθαλε ζη αζηγαλνύ ρνξνύ ζθηρηά κηθξνί καδί θαη γέξνη θαη ρόξεςαλ θπθινηεξά, ζηγά-ζηγά όηη καδί ραλ θέξεη, ηνπ έξσηα ζκηιέκαηα ηζ αγάπεο ην ζεθέξη. Ο γεξν Μαληνύαο εζώπαζε όηαλ είδε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα ρνξεύεη αζηγαλό θη έζθπςε ζη απηί ηνπ κεγάινπ ηνπ γηνύ, θάηη ηνπ είπε θαη κεηά θαηέβεθε από ην βήκα. Σν ρνξό ηνλ ζέξλαλε ηώξα νη Παπνύα θαη πίζσ ηνπο ζκίγαλε ζηγά όινη νη ζύλεδξνη, Δζθηκώνη, Θηβεηηαλνί, Ακεξηθάλνη, Ηλδνί, Κηλέδνη, Δπξσπαίνη, Αθξηθάλνη Οη καληηλάδεο δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε ζε εθαηνληάδεο γιώζζεο θαη δηαιέθηνπο αιιά ζηα κεγάθσλα θαηέιεγε κηα. Απηή πνπ θαηέιεγε είρε ηε ζθξαγίδα ηεο γεσκεηξίαο πνπ δίδαμε ν Μαζεκαηηθόο ν Μαζηνξάθεο θαη πνπ νη γηαηξνί, εμειίμαλε κε ηηο ηξεηο αξρέο ζεξαπείαο πνπ εηζεγεζήθαλε ζησπειά, ρσξίο ιέμεηο αιιά κε Λόγν δηεπρήο αξκνληθό θαη ζπλνιηθό: Όηη δελ γηαηξεύεη ην ρακόγειν ην γηαηξεύεη ην ράδη Όηη δε γηαηξεύεη ην ράδη ην γηαηξεύεη ην θηιί Όηη νύηε ην θηιί δε γηαηξεύεη αο ζεσξεζεί γηα ηελ ώξα αλίαην. Ο γέξν Μαληνύα ζπκθσλνύζε κε ηελ Ηαηξηθή απηή αλ θαη θάπνηα από ηα βόηαλά ηνπ βνεζνύζαλε ρσξίο λ αληηθαζηζηνύλε ην ρακόγειν ην ράδη θαη ην θηιί. Ζ Διέλε βξήθε ην Γηάλλε ηδξσκέλν ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηεο δηαξκίζηξαο ηνπ πνπ είρε αξρίζεη λα γεκίδεη ηε κλήκε ηεο θαη λα κελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί άιιεο καληηλάδεο. Σνλ πείξαμε. Βξε ζύ ηέηνηα ηξαγνύδηα, ζνπ γξάθσ εγώ εθαηό ηελ ώξα! Υακνγέιαζε ν Γηάλλεο. Ναη βξε Λεληώ δελ ηξαγνπδάκε γηα λα μερσξίζνκε από ηνλ θόζκν Δκείο ηξαγνπδάκε γηα λα ζκίμνκε ηνλ θόζκν!

15 Ζ θεληξηθή κνλάδα ηεο δηαξκίζηξαο είρε γεκίζεη, ηα κεγάθσλα ζσπάζαλε, νη θσλέο ζηγήζαλε, ήηαλε κεζάλπρηα, ε κεγάιε άξθηνο έδπε θη ν Μαληνύα κε θαξθσκέλα ηα κάηηα ηνπ ζηνλ Πνιηθό Αζηέξα είρε απνθνηκεζεί γηα πάληα δίπια από έλα Πξίλν. Δίρε αθήζεη παξαγγειηά λα θπηέςνπλ ζην ρώκα πνπ ζα ηνλ ζθεπάζεη απάλσ ζηνλ Οκαιό ηεο Βηάλλνπ θαηάζαξθα, ηνπο ζπόξνπο πνπ θνπβάιεζε από ηνλ ηόπν ηνπ. Έηζη είρε γίλεη θαη πξηλ από Υηιηάδεο ρξόληα ζην κλήκα ελόο Αθξηθάλνπ κε κηαλ ειηά, άγλσζηνπ ηόηε δέληξνπ ζηελ πηηύεζζα Κξήηε. Απηή ε Διηά έδσζε ηνλ θαιύηεξν θαξπό ηεο εθεί πνπ ε βία ηνπ αλέκνπ εθώιηαζε, ζηνλ ηόπν ηνπ Βηάλεκνπ, ζηε Βίελλν, ηε ζεκεξηλή Βηάλλν. Πξίλνο ζηνλ Οκαιό ηεο Βηάλλνπ. Δδώ απνθνηκήζεθε ν γέξν Μαληνύα γηα πάληα. [1] Αξκνηξνπηθόο ή, -ό, είλαη απηόο πνπ ηξέπεηαη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπέαο κηαο νληόηεηαο είλαη απηόο πνπ ηελ ηξέπεη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπή είλαη ε ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Έλα βιέκκα ηξπθεξό θη έλα θηιί είλαη ζηνηρεηώδεηο αξκνηξνπηθέο πξάμεηο. Γηαξκίδνκαη ζεκαίλεη δηακνξθώλσ αξκνληθά ην ρώξν, θέξλσ ηελ αξκνλία δηα ηεο κόξθσζεο ηνπ ρώξνπ. Γηαξκίζηξα είλαη θάζε νληόηεηα πνπ δηαξκίδεηαη έλα ρώξν. Γηαξκίζηξεο γπλαίθεο δηαξκίδνληαη ηα ζπίηηα, δηαξκίζηξεο ηειέζηξηεο δηαξκίδνληαη αθεξεκέλνπο ρώξνπο ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μηα δηαξκίζηξα κπνξεί λα κνξθώζεη αξκνληθά ην ρώξν, ην κέηξν ηεο ηξνπήο ηεο πξνο ηελ αξκνλία είλαη ε αξκνηξνπή ηεο. Μηα αρμοτροπική διαρμίστρα είλαη κηα δηαξκίζηξα κε ηζρπξή ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Μηα κνξθνηξνπηθή δηαξκίζηξα απιά αιιάδεη κνξθέο ηνπ ρώξνπ ρσξίο ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηνπ ρώξνπ κε κηα ζπκπεξηθνξά. [2] Μνξθνηξνπηθόηεηα είλαη ε ηδηόηεηα θάζε νληόηεηαο λ αιιάδεη κνξθή. [3] Αξκνηξνπηθόο ή, -ό, είλαη απηόο πνπ ηξέπεηαη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπέαο κηαο νληόηεηαο είλαη απηόο πνπ ηελ ηξέπεη πξνο ηελ αξκνλία. Αξκνηξνπή είλαη ε ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Έλα βιέκκα ηξπθεξό θη έλα θηιί είλαη ζηνηρεηώδεηο αξκνηξνπηθέο πξάμεηο. Γηαξκίδνκαη ζεκαίλεη δηακνξθώλσ αξκνληθά ην ρώξν, θέξλσ ηελ αξκνλία δηα ηεο κόξθσζεο ηνπ ρώξνπ. Γηαξκίζηξα είλαη θάζε νληόηεηα πνπ δηαξκίδεηαη έλα ρώξν. Γηαξκίζηξεο γπλαίθεο δηαξκίδνληαη ηα ζπίηηα,

16 δηαξκίζηξεο ηειέζηξηεο δηαξκίδνληαη αθεξεκέλνπο ρώξνπο ζηα πιαίζηα ηεο καζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μηα δηαξκίζηξα κπνξεί λα κνξθώζεη αξκνληθά ην ρώξν, ην κέηξν ηεο ηξνπήο ηεο πξνο ηελ αξκνλία είλαη ε αξκνηξνπή ηεο. Μηα αρμοτροπική διαρμίστρα είλαη κηα δηαξκίζηξα κε ηζρπξή ηξνπή πξνο ηελ αξκνλία. Μηα κνξθνηξνπηθή δηαξκίζηξα απιά αιιάδεη κνξθέο ηνπ ρώξνπ ρσξίο ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηνπ ρώξνπ κε κηα ζπκπεξηθνξά.

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι. Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟΠΑΜΑ Η εργαςία μου πάνω ςτο project που ςτόχο ζχει την παρουςίαςη τραγουδιών και ποιημάτων που ζχουν αναφορά ςτο φεγγάρι Νικόλαοσ αββίδησ ΦΕΓΓΑΡΙ Φεγγάξη ηίρνη-μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο Σν θεγγάξη θάλεη

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012

Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Πρακτικά σσνάντησης τομεοποίησης Αθήνα, 12-11-2012 Καιεκέξα, ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα εδώ γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ηεο ηνκενπνίεζεο, ηα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ

Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 1 Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ Πόηε πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

"Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν

Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν "Επη ηελ απεηξνλ ζαιαζζαλ ησλ νλεηξσλ" Η εθπνκπε ηεο Μαξηαο Κπξηδαθε γηα ηα νλεηξα θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθν ηνπο ξνιν ζηελ εμειημε ηεο ηζηνξηαο ηνπ αλζξωπνπ [...] Γηα ην νλεηξν ερεη γξαθηεη, γηα πξσηε θνξα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε";

Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην άλζξσπνο θαη ζην αλζξώπηλε ύπαξμε; Κώζηαο Γεκελεηδήο Σεκηλάξην ζην Burghoelzli: Σρνιηαζκόο Απηό ην ζρέδην είλαη κόλν γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ε αλζξώπηλε ύπαξμε, Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζην "άλζξσπνο" θαη ζην "αλζξώπηλε ύπαξμε"; Όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα