ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ"

Transcript

1 - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

2

3 - 4 - ΞΟΝΙΝΓΝΠ ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα, κε άξζξα ηνπ 2238/1994. θνπφο ηεο, είλαη λα ζπκβάιιεη θαη λα δψζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα απηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2006 έσο 2007, ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα. Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ εξκελεία ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 2238/1994 πνπ αθνξνχλ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα, θαζψο θαη βαζηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζε Δ1 θαη Δ9. ηελ αξρή θάζε άξζξνπ παξνπζηάδεηαη ην θείκελν φπσο ηζρχεη, αθνινπζεί ε αλαιπηηθή εξκελεία ηνπ θαζψο θαη παξαδείγκαηα γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε

4 - 5 - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Θεθάιαην Α Κέξνο 1 Ν Άξζξν 1 : Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ...6 Άξζξν 2 : Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ.6 Άξζξν 3 : Υξφλνο επηβνιήο ηνπ θφξνπ.7 Άξζξν 4 : Δηζφδεκα θαη ε εμεχξεζε ηνπ..7 Άξζξν 5 : Φνξνινγία εηζνδεκάησλ ζπδχγσλ θαη αλήιηθσλ ηέθλσλ.9 Θεθάιαην Β Άξζξν 20 : Δηζφδεκα απφ αθίλεηα θαη ε απφθηεζε ηνπ..11 Δξκελεία Άξζξνπ Άξζξν 21 : Δηζφδεκα αθηλήησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ..26 Δξκελεία Άξζξνπ Άξζξν 22 : Αθαζάξηζην εηζφδεκα νηθνδνκψλ...33 Δξκελεία Άξζξνπ Άξζξν 23 : Θαζαξφ εηζφδεκα νηθνδνκψλ.47 Δξκελεία Άξζξνπ Κέξνο 2 Ν Πνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ δήισζε (Έληππν Δ1).56 Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ζχληαμε ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2006 (Έληππν Δ9).65 πληνκνγξαθία 71 Βηβιηνγξαθία.72 Ξαξάξηεκα: Παξαδείγκαηα

5 - 6 - ΚΔΟΝΠ 1 Ν ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ΔΠΗΒΟΙΖ ΦΟΡΟΤ ΑΟΘΟΝ 1 Αληηθείκελν ηνπ θόξνπ Δπηβάιιεηαη θφξνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή θαη απνθηάηαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2. ΑΟΘΟΝ 2 πνθείκελν ηνπ θόξνπ Δηζόδεκα ζηελ Διιάδα ή αιινδαπή από θάηνηθν Διιάδνο. 1. ε θφξν ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν απνθηά εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ, ζε θφξν ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα. Γεκόζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζηελ αιινδαπή. 2. Οη έκκηζζνη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή ζεσξείηαη φηη θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ ζρνιάδνπζα θιεξνλνκηά. 3. ε θφξν ππφθεηηαη θαη ε ζρνιαδνχζα θιεξνλνκία. Δηαηξείεο θαη ινηπά Λ.Ξ. ππνθείκελα ζηνλ θόξν. 4. ε θφξν ππφθεηληαη επίζεο, νη νκφξξπζκεο θαη νη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, νη ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (π.δ.186/1992, ΦΔΘ 84Α)

6 - 7 - ΑΟΘΟΝ 3 Σξόλνο επηβνιήο ηνπ θόξνπ Σξόλνο επηβνιήο ηνπ θόξνπ. 1. Ο θφξνο πνπ επηβάιιεηαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη κέζα ζην ακέζσο πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο πνπ νξίδεη απηφο ν λφκνο. Γηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αξρίδεη απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. ΑΟΘΟΝ 4 Δηζόδεκα θαη ε εμεύξεζε ηνπ. Έθπησζε δαπαλώλ θηήζεο εηζνδήκαηνο. 1. Δηζφδεκα ζην νπνίν επηβάιιεηαη ν θφξνο είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε πεγή χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 20 έσο 51. Ο θφξνο απηνχ ηνπ λφκνπ, ηα πξφζηηκα θαη νη πξφζζεηνη θφξνη δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ην εηζφδεκα απηφ. Ξεγέο εηζνδήκαηνο. 2. Σν εηζφδεκα αλάινγα κε ηελ πεγή ηεο πξνέιεπζεο ηνπ δηαθξίλεηαη θαηά ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο σο εμήο: Α-Β. Δηζφδεκα απφ αθίλεηα. Γ. Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. Γ. Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δ. Δηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. Σ. Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Ε. Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή. Ξξνζδηνξηζκόο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο. 3. Γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, αζξνίδνληαη ηα επηκέξνπο εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ Α έσο Ε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα νπνία απνθηψληαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν είηε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία, είηε - 7 -

7 - 8 - θαηά ην εκεξνινγηαθφ, ή δηαρεηξηζηηθφ ή γεσξγηθφ έηνο ην νπνίν έιεμε κέζα ζην πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία νηθνλνκηθφ έηνο. Θαηά ηελ άζξνηζε απηή ζπκςεθίδνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ επηκέξνπο εηζνδεκάησλ. Κεηαθνξά δεκίαο. Δηδηθά, ην αξλεηηθφ ζεκείν (δεκία) ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο θαη γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνθχπηεη απφ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ (Θ.Β..) πνπ ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο, αλ δελ θαιχπηεηαη κε ζπκςεθηζκφ ζεηηθνχ ζηνηρείνπ εηζνδήκαηνο άιιεο πεγήο, είηε γηαηί δελ ππάξρεη ηέηνην ζηνηρείν εηζνδήκαηνο είηε γηαηί απηφ πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθέο, κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί νιφθιεξν ζηελ πξψηε πεξίπησζε ή θαηά ην ππφινηπν απηνχ ζηε δεχηεξε, δηαδνρηθψο ζηα πέληε επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαηά ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη θάζε θνξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηα έηε απηά ηεξνχληαη επαξθψο θαη αθξηβψο. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ην αξλεηηθφ ζηνηρείν (δεκία) ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθχπηεη απφ επαξθή θαη αθξηβή βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.., ην νπνίν κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζζεί δηαδνρηθψο ζηα πέληε επφκελα νηθνλνκηθά έηε. Εεκία ζηελ αιινδαπή. 4. Αξλεηηθφ ζηνηρείν εηζνδήκαηνο απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή ζπκςεθίδεηαη κφλν κε ζεηηθά εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή (έρνπλ θαηαξγεζεί) Δθρώξεζε ζην Γεκόζην κε εηζπξαρζέλησλ ηόθσλ θαη ελνηθίσλ. 7. Δηζνδήκαηα απφ ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη απφ ηφθνπο δαλείσλ πνπ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν, επηηξέπεηαη λα κε ζπλππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ, εθφζνλ εθρσξεζνχλ ζην Γεκφζην ρσξίο αληάιιαγκα. Ζ εθρψξεζε γίλεηαη κε απιή έγγξαθε δήισζε ηνπ ππφρξενπ ζε θφξν, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην γηα ηε θνξνινγία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν ηα εηζνδήκαηα απηά ππφθεηληαη ζε θφξν. Καδί κε ηε δήισζε απηή παξαδίδνληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηα απνδεηθηηθά - 8 -

8 - 9 - έγγξαθα ηεο εθρσξνχκελεο απαίηεζεο θαη κε ηελ ίδηα δήισζε ν εθρσξψλ βεβαηψλεη φηη δελ θαηέρεη θαλέλα άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Σν Γεκφζην ππνθαζίζηαηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ εθρσξεηή. Γηαδηθαζία εθρώξεζεο ηόθσλ, ελνηθίσλ θ.ι.π. Κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο εθρψξεζεο εηζνδεκάησλ ζην Γεκφζην, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε απηήλ, ε δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ πνζψλ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ εθρσξνχληαη ζην Γεκφζην, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ. ΑΟΘΟΝ 5 Φνξνινγία εηζνδεκάησλ ζπδύγσλ θαη αλήιηθσλ ηέθλσλ Αξλεηηθό εηζόδεκα ζπδύγνπ δελ ζπκςεθίδεηαη κε ζεηηθό ηνπ άιινπ. 1. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, νη ζχδπγνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ζηα νπνία ν θφξνο, ηα ηέιε θαη νη εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ππνινγίδνληαη ρσξηζηά ζην εηζφδεκα θαζελφο ζπδχγνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ηπρφλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. Νηθνλνκηθή εμάξηεζε ζπδύγσλ. 2. Δηδηθά, ην εηζφδεκα ηνπ ελφο ζπδχγνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ επηρείξεζε πνπ εμαξηάηαη νηθνλνκηθά απφ ηνλ άιιν ζχδπγν, πξνζηίζεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ ζπδχγνπ θαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ. Δηζόδεκα αλειίθσλ. 3. Σν εηζφδεκα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ πξνζηίζεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ γνλέα πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ. Αλ νη γνλείο ηνπ έρνπλ ίζν πνζφ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ην εηζφδεκα ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ πξνζηίζεηαη ζην εηζφδεκα ηνπ παηέξα ηνπ θαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ. Αλ ν ππφρξενο γνλέαο δελ έρεη ηελ γνληθή κέξηκλα, ην - 9 -

9 εηζφδεκα πξνζηίζεηαη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ άιινπ γνλέα θαη θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ. Ίδηα θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλειίθσλ. 4. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ: α) Σελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο ή αλεμάξηεηεο εξγαζίαο ή κίζζσζεο έξγνπ, β) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν ηέθλν απφ θιεξνλνκηά, γ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν ηέθλν απφ ραξηζηηθέο παξνρέο, εθηφο απφ εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ραξηζηηθέο παξνρέο γνλέα ηνπ, δ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζην αλήιηθν ηέθλν απφ ραξηζηηθέο παξνρέο, πνπ έγηλαλ ζε απηφ απφ γνλέα ηνπ, ν νπνίνο έρεη απνβηψζεη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξνθχπηεη ην εηζφδεκα απφ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε) ζπληάμεηο πνπ απνλεκήζεθαλ ζην αλήιηθν ηέθλν, ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπ, θαη ζη) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κε βάζε δηθαζηηθή απφθαζε πεξηέξρνληαη ζην αλήιηθν, σο ππνθαηάζηαηα ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Γηα ηα εηζνδήκαηα απηά ην αλήιηθν ηέθλν έρεη δηθή ηνπ θνξνινγηθή ππνρξέσζε, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζε απηφ απφ ραξηζηηθέο παξνρέο απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ππνθαηάζηαην ηνπο. Σν εηζφδεκα απφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πεξηήιζε ζην αλήιηθν κε ραξηζηηθή παξνρή γνλέα ηνπ θνξνινγείηαη ζην φλνκα ηνπ γνλέα πνπ ην παξαρψξεζε. Αλ ε αμία ηνπ ππνθαηάζηαηνπ ππεξβαίλεη ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εθπνηήζεθε, ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζεσξείηαη φηη απνηειεί κέξνο ραξηζηηθήο παξνρήο πνπ έγηλε ζην ηέθλν απφ ην γνλέα ηνπ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν πνζφ εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγείηαη, επηκεξηδφκελν αλαιφγσο, ζην φλνκα απηνχ ηνπ γνλέα

10 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΑΟΘΟΝ 20 Δηζόδεκα από αθίλεηα θαη ε απόθηεζε ηνπ Ρη ζεσξείηαη εηζόδεκα από αθίλεηα. 1. Δηζφδεκα απφ αθίλεηα είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη θάζε νηθνλνκηθφ ή θαηά πεξίπησζε γεσξγηθφ έηνο, είηε απφ εθκίζζσζε ή επίηαμε ή έκκεζα απφ ηδηνθαηνίθεζε ή ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή απφ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζε ηξίην ρσξίο αληάιιαγκα, κηαο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνδφκσλ είηε απφ εθκίζζσζε γαηψλ. Σν εηζφδεκα απηφ απνθηάηαη απφ θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα κεηαβηβαζηεί, κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην, ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ιφγσ ρξεζηθηεζίαο, ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο, θαζψο θαη απφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί, κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην, ην δηθαίσκα ελάζθεζεο επηθαξπίαο, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο εηζφδεκα απφ αθίλεηα ζεσξείηαη θαη ην δηθαίσκα πνπ απνθηάηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ εδάθνπο πξνθείκελνπ γηα νηθνδνκέο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα επηθάλεηεο θαη εκθπηεχζεηο πνπ δηαηεξνχληαη ζπκθσλά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ α.λ.2783/1941(φδθ 29Α). Αλαδξνκηθά κηζζώκαηα. 2. Γηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ, πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά κε βάζε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, ρξφλνο απφθηεζεο απηψλ ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν αλάγνληαη ηα κηζζψκαηα. Δθκίζζσζε αθηλήηνπ κε έπηπια. 3. Πξνθείκελνπ γηα εθκίζζσζε νιφθιεξεο ή ηκήκαηνο νηθνδνκήο καδί κε επηπιά ή κεραλήκαηα, ζην εηζφδεκα ζπλππνινγίδεηαη θαη ην ηπρφλ κίζζσκα ησλ ζπλεθκηζζνχκελσλ επίπισλ ή κεραλεκάησλ. Ρη ζεσξείηαη εηζόδεκα από γαίεο. 4. ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ γαίεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, πεξηιακβάλνληαη νη γαίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ή είλαη θπηεκέλεο, ηα δάζε θαη νη δελδξψδεηο εθηάζεηο, ηα ιηβάδηα θαη νη θάζε είδνπο

11 βνζθήζηκεο γαίεο, ηα κεηαιιεία θαη ιαηνκεία, νη πεγέο, ηα θξέαηα, νη ιίκλεο θαη νη δεμακελέο, ηα ηρζπνηξνθεία, θαζψο θαη θάζε άιιε έθηαζε γεο, καδί κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηηο θάζε είδνπο χιεο πνπ είλαη θάησ απφ απηφ. ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΑΟΘΟΝ Δηζόδεκα από αθίλεηα Δηζφδεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην έζνδν πνπ πξνθχπηεη θάζε ρξφλν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. Δηδηθά φκσο γηα ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ, ηα νπνία θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθψο κε βάζε λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, ρξφλνο απφθηεζεο ζεσξείηαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν αλάγνληαη. ηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ ελζσκαησζεί νη πεγέο εηζνδήκαηνο απφ νηθνδνκέο θαη εθκίζζσζε γαηψλ, ιφγσ ηνπ είδνπο (ηαπηφηεηαο) ηνπ αληηθείκελνπ ηνπο. Έηζη, ην νηθνδφκεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλεη ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνδνκεκέλσλ θαη κε νηθνδνκεκέλσλ αθηλήησλ. Δπίζεο, ην δηθαίσκα πνπ απνθηάηαη απφ ηνλ θχξην ηνπ εδάθνπο ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αθηλήηνπ. Τπνθείκελα ηεο θνξνινγίαο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ, εθφζνλ, κε νξηζηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ρξεζηθηεζία ή θιεξνλνκηά, είλαη θχξηνη ή λνκείο ή επηθαξπσηέο ή έρνπλ ην δηθαίσκα ελάζθεζεο ηεο επηθαξπίαο ή νίθεζεο αθηλήηνπ, θαζψο θαη ην δηθαίσκα επηθάλεηαο ή εκθχηεπζεο ζε γε ή έρνπλ αλαγείξεη, σο κηζζσηέο, αθίλεην ζην νηθφπεδν πνπ έρνπλ κηζζψζεη. ε πεξίπησζε εθκίζζσζεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο νηθνδνκήο καδί κε άιια έπηπια ή κεραλήκαηα, ζην εηζφδεκα ζπλππνινγίδεηαη θαη ην κίζζσκα ησλ επίπισλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ γαίεο πεξηιακβάλνληαη νη αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγνχληαη ή πξνζθέξνληαη θπηεκέλεο γηα εθκίζζσζε, ην δάζε θαη νη δελδξψδεηο εθηάζεηο, ηα ιεηβάδηα θαη νη βνζθφηνπνη θάζε είδνπο, ηα κεγαιεία θαη ιαηνκεία, νη πεγέο, ηα πεγάδηα, νη ιίκλεο, νη δεμακελέο θαη ηα ηρζπνηξνθεία Κνξθέο εηζνδήκαηνο από αθίλεηα

12 α) Δθκίζζσζε ή επίηαμε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνδνκψλ ή γαηψλ ή θπζηθψλ ή θπζηθψλ πδάηηλσλ επηθαλεηψλ ή κεηαιιείσλ ή ιαηνκείσλ ή δεμακελψλ ή ηρζπνηξνθείσλ θ.ι.π. ( Άκεζνο ηξφπνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο) β) Ηδηνθαηνίθεζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή παξαρψξεζε ζε ηξίην ρσξίο αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο γαηψλ. (Έκκεζνο ηξφπνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο) γ) Γηθαίσκα πνπ απνθηά ν θχξηνο ηνπ εδάθνπο πξνθεηκέλνπ γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 58 θαη 59 ηνπ Α.Λ. 2783/1941, θαζψο θαη γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε έδαθνο μέλεο ηδηνθηεζίαο. δ) Αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θσηεηλέο επηγξαθέο θαη θάζε άιινπ είδνπο δηαθεκίζεηο. ε) Έζνδν απφ γήπεδα, ηδηαίηεξα φηαλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνζήθεο, εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πεξηνρέο ζεξηλψλ ζεακάησλ, θαθελείσλ, γπκλαζηεξίσλ θαη γεληθά γηα θάζε άιιε ρξήζε. ζη) Σν εηήζην ηκήκα ηεο αμίαο ηεο νηθνδνκήο, πνπ αλεγείξεηαη κε δαπάλεο ηνπ ελνηθηαζηή ζε έδαθνο πνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή, αλ κεηά ηε ιήμε ηεο ελνηθίαζεο ε νηθνδνκή πεξηέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εθκηζζσηή. Απηφ, ηζρχεη αλάινγα θαη γηα ηηο βειηηψζεηο ή ηηο επεθηάζεηο πνπ γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ ελνηθηαζηή ζε νηθνδνκή πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηνλ εθκηζζσηή, αλ κεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο νη εξγαζίεο απηέο παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή. δ) Σν έζνδν πνπ απνθηά ν κηζζσηήο ηνπ αθηλήηνπ, αλ ην κηζζψλεη ζε ηξίην. (Τπεθκίζζσζε) ε) Έζνδν πνπ απνθηηέηαη είηε άκεζα απφ εθκίζζσζε είηε έκκεζα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε, απφ ην κηζζσηή ή επηθαλεηνχρν ή εκθπηεπηή ή απφ απηφλ πνπ αλήγεηξε ηα θηίζκαηα ηεο νηθνδνκήο ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ πνπ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ ελλέα (9) έηε ή γηα ηηο επηθάλεηεο θαη εκθπηεχζεηο πνπ δηαηεξνχληαη, θαζψο θαη γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ. ζ) Αληάιιαγκα, πνπ απνθηά ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο αθηλήηνπ απφ ηελ κεηαβίβαζε γηα νξηζκέλν ρξφλν ηεο επηθαξπίαο αθηλήηνπ ζε εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα. η) Πνζνζηφ ηεο δαζηθήο παξαγσγήο πνπ απνθηηέηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα ηνπ δάζνπο, φηαλ θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ, ζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο, γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δάζνπο

13 θ) Πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξαγφκελσλ, πνπ απνθηηέηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα ησλ αγξνηηθψλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ σο ην αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο δε ζπκκεηέρεη ζηηο δαπάλεο θαιιηέξγεηαο ή ζπγθνκηδήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ Θπξώζεηο ζε όζνπο δελ δειώλνπλ εηζόδεκα από αθίλεηα. Δηδηθφηεξα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 νξίδεηαη φηη φζνη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ αθίλεηα θαη είλαη ππφρξενη λα ππνβάινπλ δήισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, αλ δε δειψζνπλ ην εηζφδεκα απηφ ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα: α) Λα εγείξνπλ αγσγή έμσζεο ή λα κεηαβηβάζνπλ ηελ θπξηφηεηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή λα ζπζηήζνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, γηα κηα πεληαεηία απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζηα αθίλεηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δεισζεί ηα κηζζψκαηα. β) Λα παξαρσξήζνπλ ππνζήθε γηα κηα δεθαεηία απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζε αθίλεηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δεισζεί ηα κηζζψκαηα. γ) Λα πάξνπλ ζηεγαζηηθφ δάλεην απφ ηηο ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ρνξεγνχλ ζηεγαζηηθά δάλεηα, γηα ηα αθίλεηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δεισζεί ηα κηζζψκαηα. (ρεη. Δγθ. ΠΟΙ. 1317/ ) Απηνηειήο θνξνιόγεζε γηα ηα εηζνδήκαηα από αθίλεηα πνπ δειώλνληαη εθπξόζεζκα. Κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 νξίδεηαη φηη ηα εηζνδήκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ή απφ δσξεάλ παξαρψξεζε αθηλήησλ, πνπ δειψλνληαη εθπξφζεζκα, θνξνινγνχληαη απηνηειψο, ρσξίο θακηά έθπησζε ή κείσζε, κε ζπληειεζηή θφξνπ πελήληα ηηο εθαηφ (50%), εθφζνλ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηηο εθπξφζεζκεο δήισζεο δεηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 2238/1994. Ζ θχξσζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηβάιεηε κνλφ ζε πεξίπησζεο πνπ δειψλνληαη εθπξφζεζκα εηζνδήκαηα απφ

14 εθκίζζσζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε αθηλήησλ θαη εθφζνλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο εθπξφζεζκεο δήισζεο δεηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 2238/1994, γηα ηε κεηαβίβαζε ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ή ηελ παξαρψξεζε ππνζήθεπζεο αθηλήηνπ, ηελ έγεξζε αγσγήο έμσζεο ηε ιήςε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ γηα ηελ θαηά πεξίπησζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (81). ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε απηνηειή θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψζεθαλ εθπξφζεζκα κε ζπληειεζηή 50% ρσξίο θακία έθπησζε ή κείσζε θαη ρσξίο λα επηβιεζνχλ ν πξφζζεηνο θφξνο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ην πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λένπ λφκνπ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ επζχλεηαη ζην αθέξαην θαη ηειεπηαίνο, χζηεξα απφ ζχκβαζε, δηαθάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ. Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ εθαξκφδνληαη ε δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 2238/1994 (ρεη. Δγθ. ΠΟΙ. 1317/ ) Ξξόζσπα πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από αθίλεηα. ην άξζξν 20 1 ηνπ λ. 2238/1994 νξίδεηαη ζαθψο ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα θαη αλαθέξνληαη ξεηά ηα πξφζσπα πνπ ην απνθηνχλ θαη ππφθεηληαη ζε θφξν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πεξηπηψζεηο δηαζπάζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη λα απνθιεηζζνχλ πεξηπηψζεηο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο αθηλήησλ απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ην ελνρηθφ δηθαίσκα ρξήζεο ή ηνπο έρνπλ κεηεβηβαζζεί εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ή λνκή αθηλήησλ κε κε λφκηκν ηξφπν, γηα απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ. Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη εηζφδεκα απφ αθίλεηα είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη θάζε νηθνλνκηθφ ή θαηά πεξίπησζε γεσξγηθφ έηνο απφ εθκίζζσζε ή επίηαμε ή ηδηνθαηνίθεζε ή ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνδνκψλ ή απφ εθκίζζσζε γαηψλ. Σν εηζφδεκα απφ αθίλεηα απνθηά θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη λφκηκα κεηαβηβαζζεί ην δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο, λνκήο, επηθαξπίαο ή νίθεζεο απηψλ κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην ή κε δηθαζηηθή απφθαζε ή ιφγσ ρξεζηθηεζίαο, θαζψο θαη θάζε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ην δηθαίσκα ελάζθεζεο επηθαξπίαο κε νξηζηηθφ ζπκβφιαην. Δπίζεο εηζφδεκα απφ αθίλεηα απνθηά ν θχξηνο ηνπ εδάθνπο ζε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε επηθαλεηψλ θαη

15 εκθπηεχζεσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ α.λ. 2783/1941. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ κε θαηαθπξσηηθή έθζεζε πιεηζηεξηαζκνχ θαη κε πξνζθχξσζε απφ δεκφζηα αξρή (αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, ξπκνηνκία θαη αλαδαζκφ), σο πξνο ην εηζφδεκα ησλ αθηλήησλ απηψλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ην απνθηνχλ θαη θνξνινγνχληαη, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή φζα αλσηέξσ πξναλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κε δηθαζηηθή απφθαζε. Δπίζεο, κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο δελ αιινηψλεηαη ην ππνθείκελν ηνπ θφξνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε θπξηφηεηα, ε λνκή ή επηθαξπία ηνπ αθηλήηνπ πεξηέιζεη ζηνλ ππφρξεν κε θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ απνθιείνληαη νη πεξηπηψζεηο : α) Παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αθηλήηνπ απφ ηνλ θχξην ή ηνλ επηθαξπσηή απηνχ ζε ηξίην ρσξίο αληάιιαγκα : αα) κε άηππε ζπκθσλία, ββ) κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. β) Παξαρψξεζεο ηεο νίθεζεο αθηλήηνπ απφ ηνλ θχξην ή ηνλ επηθαξπσηή απηνχ ζε ηξίην ρσξίο αληάιιαγκα : αα) κε άηππε ζπκθσλία, ββ) κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ (ρξεζηδάλεην). γ) παξαρψξεζεο ζε ηξίην ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο κηζζσκάησλ απφ ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή απφ εθείλνπ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα άζθεζεο επηθαξπίαο : αα) κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ββ) κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φπσο έρεη γίλεη κέρξη ηψξα δεθηφ Γηνίθεζε, ππνθείκελν θνξνινγηθήο ελνρήο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη απηφο πνπ έρεη είηε ην εκπξάγκαην δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο είηε ην δηθαίσκα άζθεζεο επηθαξπίαο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ θαη κεηά, (ρεη. Δγθ /211/ΠΟΙ. 1030/ ) Δθκίζζσζε επηπισκέλσλ δσκαηίσλ ρσξίο παξνρή ππεξεζηώλ μελνδόρνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ νη επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο εθκηζζψλνπλ επηπισκέλα δσκάηηα, ρσξίο λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ηνπ μελνδφρνπ ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθκίζζσζε νηθνδνκψλ

16 θαη σο ηέηνην θνξνινγείηαη ζηελ Ά πεγή εηζνδήκαηνο (εηζφδεκα απφ αθίλεηα) ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2238/1994. Αληίζεηα αλ νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο θαη επάγγεικα εθκηζζψλνπλ επηπισκέλα δσκάηηα θαη παξέρνπλ ηαπηφρξνλα ζπζηεκαηηθά ππεξεζίεο πεξηπνίεζεο, ζεσξνχληαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο απηέο απνηειεί εηζφδεκα Γ πεγήο εηζνδήκαηνο (απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). Ο ραξαθηεξηζκφο θαηαιχκαηνο σο ηνπξηζηηθφ ή κε πνπ δίλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2160/1993 δελ επεξεάδεη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο φπνπ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αθηλήηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο ηνπξηζηηθφ ή κε Δθκίζζσζε ρώξσλ ζηάζκεπζεο από ηδηώηεο. Δθφζνλ ηδηψηεο εθκηζζψλνπλ ζε ηξίηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ρσξίο λα παξέρνπλ ζε απηνχο «ππεξεζίεο πάξθηλ» απνθηνχλ εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθηλήηνπ θαη σο ηέηνην θνξνινγείηαη ζηελ Α πεγή εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 2238/ Δθκίζζσζε θηλεκαηνγξάθνπ κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο κε ηελ κνξθή πνζνζηνχ επί ησλ εηζπξάμεσλ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δελ κεηαβάιεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο νχηε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εζφδνπ σο εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα (Α πεγή εηζνδήκαηνο) Ζ εθκίζζσζε εζηηαηνξίνπ κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ απνηειεί εηζόδεκα από νηθνδνκέο. Σν εηζφδεκα πνπ απνθηά Α.Δ. απφ ηελ εθκίζζσζε ηνπ εζηηαηνξίνπ κπαξ καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο απνηειεί εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο, θαζφζνλ νη αλσηέξσ εθκίζζσζε έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνμέλσζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο έζησ θαη αλ ην εηζπξαηηφκελν κίζζσκα ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ησλ αθαζαξίζησλ εηζπξάμεσλ

17 Σξόλνο θηήζεο ησλ κηζζσκάησλ πνπ πξνθαηαβάιινληαη όηαλ δελ έρεη πεξαησζεί ε εθκηζζσκέλε νηθνδνκή. Υξφλνο θηήζεο ησλ κηζζσκάησλ, απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο, φηαλ απηά πξνθαηαβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πεξαησζεί ε εθκηζζσκέλε νηθνδνκή γηα λα ζπκςεθηζζνχλ κεηά νθεηιφκελα κειινληηθά κηζζψκαηα πνπ ζα θαηαβιεζνχλ κεηά ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ ηα κηζζψκαηα απηά θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα, κεηά δειαδή ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζηνλ κηζζσηή νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε κίζζσζε Κηζζώκαηα πνπ πξνεηζπξάηηνληαη θαη αθνξνύλ πνιπεηή κίζζσζε. Σα κηζζψκαηα πνπ πξνεηζπξάηηνληαη θαη αθνξνχλ πνιπεηή κίζζσζε επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ εηψλ ηεο κίζζσζεο θαη θνξνινγνχληαη ζηα έηε απηά θαη φρη ζην έηνο πνπ θαηαβάιινληαη Αλαδξνκηθά κηζζώκαηα. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά κε βάζε δηθαζηηθή απφθαζε, θνξνινγνχληαη ζηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν αλάγνληαη κε ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ ησλ αληηζηνίρσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο αλ ππνβιεζνχλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο γηα ηα ινηπά εηζνδήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε δηθαζηηθή απφθαζε Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο από ηελ ηδηόρξεζε αθηλήηνπ, θαζώο θαη από ηελ παξαρώξεζε ρσξίο αληάιιαγκα ηδηόθηεηνπ αθηλήηνπ, από γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ α.λ. 89/1967, 378/1968 θαη λ. 27/1975. Σν ηεθκαξηφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηδηφρξεζε αθηλήησλ απφ γξαθεία αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ α.λ. 89/1967, 378/1968 θαη λ. 27/

18 απαιιάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ /10034/Β 0012/ ). Αληίζεηα, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο (π.ρ. εθκίζζσζε, αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη λφκηκε ή φρη) θνξνινγείηαη, ζπκθσλά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεη κε βάζε ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 2238/1994 (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ /10376/ ). Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη, αλ παξαρσξήζεη ρσξίο αληάιιαγκα, κέξνο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θηηξίσλ ζε άιια γξαθεία α.λ. 89/1967, ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ παξαρψξεζε απηή ζα ππάγεηαη ζε θνξνινγία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 2238/1994 (Δγγ /11028/ ). Σέινο, φπσο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο κε ην αξηζκ. ΗΔ/51207/875/ έγγξαθν ηνπ γλψξηζε φηη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία ηνπ α.λ. 89/1967 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη ρσξίο αληαιιάγκαηα κέξνο ησλ ηδηφθηεησλ γξαθείσλ ηεο ζε άιιε λαπηηιηαθή ηνπ α.λ. 89/1967. Ζ επρέξεηα φκσο απηή παξέρεηαη κφλν ζε ζπγγελείο εηαηξείεο (κεηξηθή - ζπγαηξηθή) ή ζε εηαηξείεο απνδεδεηγκέλα ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θαη εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ άδεηα εγθαηάζηαζε ηεο, αιιηψο ζα πξέπεη ε άδεηα απηή λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα (ρεη. Δγθ. ΠΟΙ. 1233/ ) Φνξνιόγεζε αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο OFFSHORE εηαηξεηώλ. Λ. 3091/2002 άξζξα Άξζξν 15 Δηδηθόο θόξνο επί αθηλήησλ 1. Δηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πιήξνπο ή ςηιήο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θαηαβάινπλ εηδηθφ εηήζην θφξν ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αμίαο απηψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ απηνχ

19 Απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο : α) Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, β) εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ θαη άιια αθαζάξηζηα έζνδα ζηελ Διιάδα ηα νπνία είλαη κεγαιχηεξα ησλ αθαζάξηζησλ απφ αθίλεηα. ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ αθίλεηα δελ ππνινγίδνληαη ηα έζνδα απφ αθίλεηα, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. γ) Λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967 (ΦΔΘ 132 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ α.λ. 378/1968 (ΦΔΘ 82 Α ), ην λ. 27/1975 (ΦΔΘ 77 Α ), ην λ. 814/1978 (ΦΔΘ 144 Α ),θαη ην λ. 2234/1994 (ΦΔΘ 142 Α ) θαη πινηνθηεηξίεο εηαηξείεο εκπνξηθψλ πινίσλ γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ζηελ Διιάδα απνθιεηζηηθφο σο γξαθεία ή απνζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Δπίζεο εηαηξείεο γηα ηα αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνπλ ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπ α.λ. 89/1967 φπσο ηζρχεη, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ ή ησλ απνζεθψλ ηνπο. δ) Δηαηξείεο νη νπνίεο αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ή ζε νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, φπσο απηνχ λννχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 346/1998 (ΦΔΘ 230 Α ), φπσο ηζρχεη. 3. Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 νη εμήο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : α) αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ νλνκαζηηθέο κεηνρέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή πνπ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηηο θαηέρνπλ, β) εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εθφζνλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή εθφζνλ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλήθνπλ νη εηαηξείεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, γ) πξνζσπηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ νη εηαηξηθέο κεξίδεο αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή εθφζνλ δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία αλήθνπλ νη εηαηξείεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. δ) Δηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ην ζχλνιν ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ αλήθνπλ ζε Ίδξπκα εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε δηάηαμε ηειεπηαίαο βνπιήζεσο θαη επηδηψθεη ζηελ Διιάδα θνηλσθειείο ζθνπνχο

20 Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο ζε ηξίηε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 ππφ ζηνηρεία α, β θαη γ πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ππάξρεη ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηε ρψξα ηεο έδξαο ηνπο. 5. Ζ απφδεημε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζηηο εμαηξέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, θαη 4 βαξπλεη ην πξφζσπν πνπ ηηο επηθαιείηαη. 6. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζεσξνχληαη θχξηνη ή επηθαξπσηέο απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαγξαθή ηνπο. 7. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Άξζξν 16 Δπζύλε παξέλζεησλ πξνζώπσλ 1. Παξέλζεηα πξφζσπα επζχλνληαη ζε νιφθιεξν κε ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ παξέλζεην πξφζσπν είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή πνζνζηφ ζε λνκηθφ πξφζσπν, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15, πνπ έρεη θπξηφηεηα ή επηθαξπία ζε αθίλεην ή ζπκκεηέρεη ζε ηξίην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη θπξηφηεηα ή άιια εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα ή παξεκβάιιεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ ζεηξά ησλ ζπκκεηνρψλ ζην θεθάιαην ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ. 2. Αλ ε θπξηφηεηα ή ε επηθαξπία ζε αθίλεην κεηαβηβαζηνχλ, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηκεξηζηηθά αλαινγνχληνο νθεηιφκελνπ θφξνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ επζχλεηαη ζε νιφθιεξν κε ηνλ ππφρξεν θαη ν λένο θχξηνο ή επηθαξπσηήο. Άξζξν 17 Γηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ 1. Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο είλαη ε 1 ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο

21 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία πνπ έρνπλ ηα αθίλεηα θαη ηα εκπξάγκαηα ζε απηά δηθαηψκαηα θαηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2961/ Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί θάζε θνξά λα ηξνπνπνηείηαη ε αξκνδηφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην πξνεγνχκελν εδάθην. 4. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 20 ε Καΐνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο. Γηα ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηεο δήισζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 2961/2001. Ο θφξνο πνπ αλαινγεί θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. Ζ δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. 5. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ επηβνιήο ηνπ θφξνπ, ηελ επίδνζε ησλ πξνζθιήζεσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ εγγξάθσλ, ηελ εμψδηθε ιχζε ησλ δηαθφξσλ, ηελ έθπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε πξάμεο επηβνιήο θφξνπ θαη πξνζηίκνπ, ην απφξξεην ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, φπσο ηζρχνπλ. 6. Γηα ηελ επηβνιή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 5, 6, 7, θαη 8 ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 2, 4, 9, 15, 22, 23, θαη 24 ηνπ λ. 2523/1997 (ΦΔΘ 179 Α ), φπσο ηζρχνπλ. 7. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ Δπηβνιή εηδηθνύ θόξνπ επί αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο OFFSHORE εηαηξεηώλ κε 3% εηεζίσο επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο. (Δξκελεία άξζξνπ 15 λ. 3091/2002) Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 1 ηνπ λ. 3091/2002 επηβάιιεηαη εηδηθφο εηήζηνο θφξνο 3% επί ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζε εηαηξείεο θαηά πιήξε

22 ή ςηιή θπξηφηεηα ή επί ησλ νπνίσλ έρνπλ απηέο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επηθαξπίαο. Δμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ : α) Αλεμάξηεηα από ηελ ρώξα ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζύκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηνπο έγγξαθα (άξζξν 15 2 λ. 3091/2002 ζέκα 48). Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Δηαηξείεο, πνπ αζθνχλ ζηελ Διιάδα θαη άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (εκπνξηθή, κεηαπνηεηηθή, παξνρήο ππεξεζηψλ), εθφζνλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απφ αθίλεηα θαηά ην νηθείν νηθνλνκηθφ έηνο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο απηφ, δελ ζα ππνινγίδνληαη ηα έζνδα απφ αθίλεηα, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο απηέο απνθιεηζηηθά γηα ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Δηαηξείεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα θαηά ηα θαηαζηαηηθά ηνπο έγγξαθα, νη νπνίεο αλεγείξνπλ θηίξηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξφθεηηαη, λα ηδηνρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο, ηνπξηζηηθήο ή εκπνξηθήο γεληθά επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη γηα δηάζηεκα επηά εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο. β) Αλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 15 3 λ. 3091/2002 ζέκα 48) Αλψλπκεο εηαηξείεο κε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα λα δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο, ηα κεξίδηα ή ηηο κεξίδεο ηνπο. Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, εθφζνλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα λα δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο, ηα κεξίδηα ή ηηο κεξίδεο ηνπο. Πξνζσπηθέο εηαηξείεο, εθφζνλ νη εηαηξηθέο κεξίδεο αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξφζσπα λα δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα, πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο, ηα κεξίδηα ή ηηο κεξίδεο ηνπο. Γειαδή αλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή εκεξίδσλ δελ ην θαηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα, ηφηε ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη θαη απηά λα δειψζνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα

23 πνπ θαηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθψλ ηνπο κεηνρψλ, κεξηδίσλ ή κεξίδσλ. (βιέπε επφκελν ζέκα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαίξεζε εηαηξεηψλ απφ ηνλ εηδηθφ θφξν επί αθηλήησλ). Κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3193/2003 δηεπθξηλίδεηαη, φηη δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δήισζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ θαη Λ.Π.Γ.Γ. ή Λ.Π.Η.Γ. πνπ ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ή έκκεζα ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ππνρξεψλ εηαηξεηψλ θαη επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο απαιιαθηηθήο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3091/2002, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, εθφζνλ : i) Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Υξεκαηηζηεξίσλ FIBV (Federation Internationale des Bourses de Valeurs), παξά κφλν βεβαίσζε ηεο νηθίαο επνπηεχνπζαο αξρήο κέινπο ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Θεθαιαηαγνξάο (IOSCO), φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε δηαπξαγκάηεπζε. ii) Πξφθεηηαη γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πεξηιακβαλφκελν θαη ησλ ηακηεπηεξίσλ ή ηακείσλ παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ, αζθαιηζηηθά ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθαιαία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία θιεηζηνχ ηχπνπ, εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ρσξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξάπνλν βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Δπνπηηθήο Αξρήο ηνπ Θξάηνπο Κέινο θαηαγσγήο ηνχο ή ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο αλ πξφθεηηαη γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή Αλεμάξηεηεο Αξρήο πνπ επνπηεχεη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, iii) Πξφθεηηαη γηα«ζεζκηθνχο επελδπηέο» πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ θπξία ή ζηελ παξάιιειε αγνξά ρξεκαηηζηεξίνπ αμηψλ Θξάηνπο Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιιε επνπηεπνκέλε αγνξά Θξάηνπο Κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε θαη αλνηθηή ζην θνηλφ, παξά κνλφ βεβαίσζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπο ζπκθσλά κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ ηελ νηθεία Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο. γ) Αλ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαηά ηα θαηαζηαηηθά ηνπο έγγξαθα ζε ηξίηε ρώξα εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 15 4 λ. 3091/2002 ζέκα 48). Πξνβιέπεηαη φηη, γηα λα ηχρνπλ ηεο απαιιαγήο απφ ην θφξν νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη, νη κεηνρέο, κεξίδηα ή κεξίδεο ηνπο λα αλήθνπλ ζε

24 θπζηθά πξφζσπα ή λα δειψλνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο, κεξίδηα ή κεξίδεο εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, εθφζνλ φκσο ππάξρεη ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απαηήο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηε ρσξά νπνχ βξίζθεηαη ε έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά ηνπο έγγξαθα. Ξαξάδεηγκα 1 ν : ε εηαηξεία DOM L.T.D. κε έδξα ηελ Αξγεληηλή, έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεην ζηελ Διιάδα, απφ ην νπνίν εηζέπξαμε ελνίθηα επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2003 (ρξήζε 2002). ηελ Διιάδα εκπνξεχεηαη θαηεςπγκέλν θξέαο. Σελ εκπνξία ηεο αζθεί άιιν ηδηφθηεην θηίξην θαη ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ήηαλ επξψ γηα ηελ ρξήζε 2002 (ηα νπνία δελ ζπλππνινγίδνληαη κε ηα αλσηέξσ κηζζψκαηα). Σα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ γηα ηελ ρξήζε 2002, επξψ. Ζ εηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζηνλ εηδηθφ θφξν, γηαηί θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2003 (ρξήζε 2002) ηα έζνδα ηεο απφ αθίλεηα (5.000 επξψ) είλαη κηθξφηεξα απφ ηα ινηπά αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ( επξψ). Σν πνζφ ησλ επξψ απφ ην ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην ηεο δελ πξνζηίζεηαη ζηα έζνδα απφ ηα κηζζψκαηα ηεο εηαηξείαο. Αλ φκσο ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2004 (ρξήζε 2003) αλέιζνπλ ζην πνζνζηφ ησλ 2000 επξψ, ε εηαηξεία ζα ππφθεηηαη ζηνλ εηδηθφ θφξν αθηλήησλ γηα ην έηνο 2004 αθνχ ηα έζνδα απφ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηθξφηεξα ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα, θαζφζνλ δελ εκπίπηεη ζε θακία άιιε θαηεγνξία εμαίξεζεο, αθνχ π.ρ. κε ηελ Αξγεληηλή ρψξα ηεο έδξαο ηεο, δελ ππάξρεη ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, ψζηε λα ππαρζεί ζηελ εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 15. Ξαξάδεηγκα 2 ν : Ζ εηαηξεία JUPITER S.A., κε έδξα ηελ Ηηαιία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αγξνηεκάρην ζηελ αληνξίλε θαη δελ αζθεί άιιε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα

25 Σν 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο αλήθεη ζηελ Δηαηξεία ΖΙΗΟ Α.Δ., κε έδξα ηελ Διιάδα θαη ε νπνία δειψλεη ηα πέληε θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο. Σν ππφινηπν 50% αλήθεη ζε δπν θπζηθά πξφζσπα, πνπ ηα δειψλεη. Ζ εηαηξεία απαιιάζζεηαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ δεδνκέλνπ φηη δειψλεη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο (αιιά θαη επεηδή γηα ηελ Ηηαιία σο ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ απαηηείηαη ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο). (ρεη. Δγθ. ΠΟΙ. 1041/ ). ΑΟΘΟΝ 21 Δηζόδεκα αθηλήησλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ. 1. Δηζφδεκα απφ νηθνδνκέο ινγίδεηαη: α) Δηζόδεκα από γήπεδα. Σν εηζφδεκα απφ γήπεδα, ηδηαηηέξα φηαλ απηά ρξεζηκνπνίνπληαη σο απνζήθεο, εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα ή σο ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζεακάησλ, θαθελείσλ, γπκλαζηεξίσλ θαη γεληθα γηα θαζέ άιιε ρξήζε. β) Κίζζσκα αθηλήηνπ πνπ ρηίζηηθε ζε νηθόπεδν εθκηζζσηή. Ζ αμία πνπ έρεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλέγεξζεο ηεο ε νηθνδνκή πνπ αλεγέξζεθε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή ζε έδαθνο ηνπ νπνίνπ ηελ θπξηφηεηα έρεη ν εθκηζζσηήο, αλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο ηνπ εδάθνπο ε νηθνδνκή παξακέλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή. Σν εηήζην εηζφδεκα εμεπξίζθεηαη κε δηαίξεζε ηνπ ππνινίπνπ, πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηπρφλ αληαιιάγκαηνο, πνπ έρεη νξηζζεί ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ

26 κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, απφ ηελ αμία απηήο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλέγεξζεο ηεο, ζε κέξε ίζα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ θαηά ηα νπνία δηαξθεί ε κίζζσζε ηνπ εδάθνπο. Ωο αμία ηεο νηθνδνκήο πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ ιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο νηθνδνκήο, ε νπνία εμεπξίζθεηαη απφ ηα επίζεκα βηβιία θαη ινηπά ζηνηρεία εθείλνπ πνπ αλήγεηξε ηελ νηθνδνκή. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη βηβιία ή απηά πνπ ηεξνχληαη θξίλνληαη αλεπαξθή ή αλαθξηβή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο αμίαο πνπ ππνινγίζηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, απηή θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ εθηίκεζε πνπ ελεξγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ζε ζπλέρεηα απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο πεξίπησζεο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα βειηηψζεηο ή επεθηάζεηο πνπ γίλνληαη κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή ζε νηθνδνκή ηεο νπνίαο ηελ θπξηφηεηα έρεη ν εθκηζζσηήο, αλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο ηεο νηθνδνκήο νη βειηηψζεηο ή επεθηάζεηο παξακέλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή. γ) πεθκίζζσζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, απηφ πνπ απνθηηέηαη απφ ην κηζζσηή. δ) Δηήζην εηζόδεκα πνιπεηνύο κίζζσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ δηαξθείαο κεγαιχηεξεο απφ ελλέα (9) έηε, γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ππνρξέσζε κεηαγξαθήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1208 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα ή ησλ επηθαλεηψλ θαη εκθπηεχζεσλ πνπ δηαηεξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ α.λ.2783/1941, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ, ην εηζφδεκα πνπ απνθηηέηαη απφ ην κηζζσηή ή επηθαλεηνχρν ή εκθπηεπηή ή απφ απηφλ πνπ αλήγεηξε ηα θηίζκαηα ηεο νηθνδνκήο ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ, είηε άκεζα απφ ππεθκίζζσζε είηε έκκεζα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε. ε) Δηζόδεκα από κεηαβίβαζε επηθαξπίαο. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηθαξπίαο γηα νξηζκέλν ρξφλν, ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αθηλήησλ, ζε εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, ην αληάιιαγκα πνπ απνθηά ν θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απφ ηε κεηαβίβαζε απηή. Γηα ηνλ

27 πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο, ην αληάιιαγκα απηφ δηαηξείηαη ζε κέξε ίζα πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ εηψλ ηεο δηαξθείαο ηεο επηθαξπίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην αληάιιαγκα απηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπιάρηζηνλ θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) απφ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηθαξπίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.118/1973 (ΦΔΘ 202Α), θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο επηθαξπίαο, δηαηξνχκελε ζε ίζα κέξε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ εηψλ δηαξθείαο ηεο. ζη) Δηζόδεκα από εθκίζζσζε δάζνπο. Σν αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ζηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα θ.ιπ. δάζνπο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζε πνζνζηφ ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαηά κνλάδα βάξνπο ή φγθνπ επί ηεο παξαγσγήο ή κε άιιε παξφκνηα αλαινγία. δ) Δηζόδεκα από παξαρώξεζε εθκεηάιιεπζεο γαηώλ. Σν αληάιιαγκα ην νπνίν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ζπκθσλία ή θαηά ζπλήζεηα ζηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα θ.ιπ. ζε πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο, γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ γαηψλ, εθφζνλ απηφο δε ζπκκεηέρεη ζηηο δαπάλεο θαιιηέξγεηαο ή ζπγθνκηδήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ε) Δηζόδεκα κε εκθπηεύζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηθαλεηψλ θαη εκθπηεχζεσλ πνπ δηαηεξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 ηνπ α.λ.2783/1941, ην εηζφδεκα πνπ απνθηηέηαη απφ ηνλ επηθαλεηνχρν ή ηνλ εκθπηεπηή απφ ηελ εθκίζζσζε ησλ γαηψλ ζηηο νπνίεο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ. ζ) Δηζόδεκα από ηνπνζέηεζε θσηεηλώλ επηγξαθώλ. Σν αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη θάζε είδνπο δηαθεκίζεσλ. 2. Γελ ινγίδεηαη σο εηζόδεκα από αθίλεηα απηό πνπ πξνθύπηεη:

28 α) Ηδηόρξεζε βηνκεραλνζηαζίνπ. Απφ βηνκεραλνζηάζηα πνπ ηδηνρξεζεκνπνηνχληαη, καδί κε ηα παξαξηήκαηα ηνπο θαη ηα εμαξηήκαηα, θαζψο θαη κε ηηο απνζήθεο θαη ηα νηθφπεδα πνπ είλαη ζπλερφκελα κε απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ πξψηε ελαπφζεζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ωο βηνκεραλνζηάζηα ζεσξνχληαη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ εηδηθά αλεγεξζεί γηα ηε ιεηηνπξγία βηνκεραλίαο, ζηα νπνία έρνπλ λφκηκα πξνζαξκνζηεί κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα νηθνδνκήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο θαπλψλ ζε θχιια ή άιισλ εμαγψγηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. β) Ηδηόρξεζε αγξνηθηώλ. Απφ νηθνδνκήκαηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ αγξνηηθά θηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ έξγσλ ηεο γεσξγηθήο, γεληθά, επηρείξεζεο. Δξκελεία άξζξνπ Ζ εθκίζζσζε ρώξνπ γηα δεμηώζεηο, γάκνπο θαη ινηπά ρσξίο παξνρή ππεξεζηώλ από ηνλ εθκηζζσηή απνηειεί εηζόδεκα από αθίλεηα. Δηζφδεκα απφ αθίλεηα είλαη κεηαμχ άιισλ θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη θάζε ρξφλν απφ εθκίζζσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνδνκψλ πνπ απνθηά ν ηδηνθηήηεο, λνκέαο, επηθαξπσηήο θ.ιπ. Όηαλ θνξνινγνχκελνο εθκηζζψζεη αθίλεην ζε ηξίηνπο, πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, δεμηψζεηο θ.ιπ. εθφζνλ δελ παξέρνληαη ππεξεζίεο (παξνρήο ηξνθήο, ζεξβηξίζκαηνο θ.ιπ.) απφ απηφλ, απνμελψλεηαη δειαδή απφ ηελ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο, απνθηά εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθηλήηνπ (Α θαηεγνξίαο). (ρεη. Δγγξ /1023/ ). Αληίζεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα εθκεηάιιεπζε κίζζσζεο νξγαλσκέλνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν παξέρνληαη ππεξεζίεο θσηηζκνχ, χδξεπζεο, θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θ.ιπ. γηα πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ φπσο δεμηψζεηο γάκνπ, είλαη πξάμε ππνθείκελε ζηνλ ΦΠΑ κε ζπληειεζηή 19% θαη ην πξφζσπν πνπ ηελ δηελεξγεί θαζίζηαηαη ππνθείκελν ζην θφξν, έρνληαο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ΦΠΑ θαη ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιία θαη λα εθδίδεη ζηνηρεία ηνπ ΘΒ

29 Ρν ρξεκαηηθό πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθώλ αθηζώλ ζηνπο ηνίρνπο άιιεο επηρείξεζεο πνπ είλαη αηνκηθή ή Ν.Δ., Δ.Δ. θνηλσλία θ.ιπ., απνηειεί εηζόδεκα από αθίλεηα. Ωο εηζφδεκα απφ αθίλεηα ινγίδεηαη ην αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη θάζε είδνπο δηαθεκίζεσλ. (άξζξν 21 ζ λ. 2238/1994). Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 4 ηνπ λ. 2238/1994 (Ο.Δ., Δ.Δ. θ.ιπ.) απνηειεί εηζφδεκα απφ αθίλεηα (Α θαηεγνξίαο) θαη φρη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (Γ θαηεγνξίαο). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, αλ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θαηαβάιεη θάζε κήλα ρξεκαηηθφ πνζφ, γηα ηελ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ ζηνπο ηνίρνπο άιιεο επηρείξεζεο είηε ε δεχηεξε επηρείξεζε είλαη αηνκηθή εί9ηε είλαη εθ ησλ ππφρξεσλ ηνπ άξζξνπ 2 4 ηνπ λ. 2238/1994 (Ο.Δ, Δ.Δ. θνηλσλίεο θ.ιπ.), ην πνζφ πνπ ηηο θαηαβάιιεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απνηειεί γηα απηήλ εηζφδεκα απφ αθίλεηα (Α θαηεγνξίαο). Αλ γηα ηελ πην πάλσ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ, ζπληάζζεηαη κηζζσηήξην, ππάξρεη ππνρξέσζε ζεψξεζεο ηνπ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 1 ηνπ λ. 2238/1994. (ρεη. Δγγξ /282/ ) Δηήζην εηζόδεκα αθηλήησλ πνπ αλεγείξνληαη από ην κηζζσηή ζε νηθόπεδν ηνπ εθκηζζσηή. Όηαλ κηζζψλεηαη έλα νηθφπεδν θαη ζε απηφ αλεγείξνληαη απφ ηνπο κηζζσηέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηφηε ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ αθηλήηνπ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ κηζζψκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ φπσο ζπκθσλήζεθε θαη ηεο αμίαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ αληαιιάγκαηνο (αλ έρεη νξηζζεί ζηελ ζχκβαζε αληάιιαγκα γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ) δηεξεκέλεο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε απηή. (άξζξν 21 1 β ). Ωο αμία ηεο νηθνδνκήο, πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηαο ηξίηνπ, ιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο νηθνδνκήο, ε νπνία εμεπξίζθεηαη απφ ηα επίζεκα βηβιία θαη ινηπά ζηνηρεία εθείλνπ πνπ αλήγεηξε ηελ νηθνδνκή. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη βηβιία ή απηά πνπ ηεξνχληαη θξίλνληαη αλεπαξθή ή αλαθξηβή, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο αμίαο πνπ ππνινγίζηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν,

30 απηή θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ εθηίκεζε πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ Γ.Ο.Τ. θαη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα Δθκίζζσζε ππεθκίζζσζε αθηλήησλ από Ν.Δ. ή Δ.Δ. ή θνηλσλίεο. Ωο εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο ινγίδεηαη ζε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, απηφ πνπ απνθηηέηαη απφ ην κηζζσηή (άξζξν 21 1γ ). Θαζαξφ εηζφδεκα γηα αθίλεηα πνπ ππεθκηζζψλνληαη απνηειεί ην πνζφ πνπ απνκέλεη, αλ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα εθπέζεη ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη, θαζψο θαη πνζνζηφ 5 % ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ κηζζψκαηνο θαη ππεθκηζζψκαηνο (άξζξν 23 1 ). Σν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 4 ΘΦΔ (ΟΔ, ΔΔ, θνηλσλίεο, θνηλνπξαμίεο) απνηειεί εηζφδεκα απφ αθίλεηα (Α θαηεγνξίαο) θαη φρη απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (Γ θαηεγνξίαο) θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ελνηθίσλ (αξζξ.23) θαη φρη ηνπ άξζξνπ 31 (ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο) (ρεη. Δγθ. ΠΟΙ. 1042/ ) 21.5 Ζ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ δε ζεσξείηαη εηζόδεκα από αθίλεηα. Γελ ηζρύεη γηα βηνηερλίεο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 2α ηνπ λ. 2238/1994 δε ινγίδεηαη σο εηζφδεκα απφ αθίλεηα, απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ βηνκεραλνζηάζηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη, καδί κε ηα παξαξηήκαηα ηνπο θαη ηα εμαξηήκαηα, θαζψο θαη κε ηηο απνζήθεο θαη ηα νηθφπεδα πνπ είλαη ζπλερφκελα κε απηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ πξψηε ελαπφζεζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ωο βηνκεραλνζηάζηα ζεσξνχληαη ηα νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ εηδηθά αλεγεξζεί γηα ηε ιεηηνπξγία βηνκεραλίαο, ζηα νπνία έρνπλ λφκηκα πξνζαξκνζηεί κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα νηθνδνκήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο θαπλψλ ζε θχιια ή άιισλ εμαγψγηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κε ηνλ φξν βηνκεραλνζηάζην, ν λνκνζέηεο ζεσξεί ηα νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία βηνκεραλίαο θαη φρη βηνηερλίαο θαη επεηδή νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο εξκελεχνληαη ζηελά γηα ηηο βηνηερλίεο δελ έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΦΟΡΕΑ : ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΕΡΓΟ : «ΟΓΟΠΟΗÏΑ ΣΩΝ Σ.Γ. Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ» ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Γ.Γ.ΜΑ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα