Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί"

Transcript

1 Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ γί α εμ φα νί ζε ται, πο λύ συ χνά με πε ριο χι κό χα ρα κτή ρα, ως πό νος στον αυ χέ να που αρ κε τές φο ρές α ντανα κλά ται στους ώ μους, στα ά νω ά κρα, στο ι νί ο, α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο ανα το μι κό τμή μα του αυ χέ να, ε νώ υ πάρ χουν αρ κε τές πε ρι πτώ σεις ό που ο πό νος εμ φα νί ζε ται στον αυ χέ να α ντα να κλα στι κά α πό άλ λη α να το μι κή πε ριο χή ό πως εί ναι η καρ διά, το διά φραγ μα κ.λπ. Τα συ χνό τε ρα αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι βλά βες κυ ρί ως στις ενδο α πο φυ σιακές αρ θρώ σεις, στους με σο σπον δύ λιους δί σκους ή πα θή σεις των μυών, των συνδέ σμων, των νευ ρι κών ρι ζών, του μυε λι κού σω λή να ο ποιασ δή πο τε αι τιο λο γί ας ό πως εκ φυ λι στι κής, φλεγ μο νώ δους, λοι μώ δους ή νε ο πλα σμα τι κής. Η δια φο ρι κή διά γνω ση, η δια γνω στι κή προ σέγ γι ση και η θε ραπευ τι κή α ντι μετώ πι ση ε ξαρ τώ νται α πό την αι τί α της αυ χε ναλ γί ας. Η διά γνω ση στη ρί ζε ται στο ι στο ρι κό, στην κλι νι κή ε ξέ τα ση, στους χα ρα κτή ρες του πό νου, στα συ νο δά συ μπτώ μα τα, στα α πει κο νιστι κά, σπιν θη ρο γρα φικά ή στα ό ποια άλ λα ερ γα στη ρια κά ευ ρήμα τα υ πάρ ξουν. Οι θε ρα πευτι κοί χει ρι σμοί εί ναι αι τιο λο γι κοί και α πο σκο πούν εί τε στην το πι κή α ντιμε τώ πι ση με φυ σι κά φαρ μα κευτι κά ή χει ρουρ γι κά μέ σα είτε στη συ στη μα τι κή, ε φό σον υ πάρ χει υ πο κεί με νη συ στη ματι κή νό σος. Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 2006,17(1):65-76 Ό ροι ευ ρε τη ρί ου: αυ χε ναλ γί α, σύν δρο μο εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώσε ων, αυ χε νο-βρα χιό νιο σύν δρο μο, αυ χε νι κή μυε λο πά θεια, δι σκί τι δα, ι νο μυαλ γί α. Ρευ μα το λο γι κή Kλινική ΓΝ «Α σκληπιεί ο» Βού λας ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ Ο αυ χέ νας εί ναι το α νώ τε ρο τμή μα της σπον δυ λι κής στή λης και η κα τα σκευ ή του εί ναι α νά λο γη της λει τουρ γί ας του, ε νώ δια φέ ρει σημα ντι κά α πό τις υ πό λοι πες μοί ρες της σπον δυ λι κής στή λης 1-3. Στη ρί ζει και στρέ φει την κε φα λή αλ λά και τη «δια τρέ φει» δια μέ σου 65

2 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι ινιακός κόνδυλος άτλας ατλαντοαξονική διάρθρωση α β γ άξονας C3 C4 C5 Εικόνα 1. Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ), (α) άτλας (Α1) και άξονας (Α2) σε αριστερή πλάγια όψη, (β) Α2-Θ1 σε δεξιά πλάγια όψη, (γ) Α3-Α5 σε πρόσθια όψη ινίο ινιακό τρήμα ατλαντοϊνιακή διάρθρωση εγκάρσια απόφυση άτλαντα ακανθώδης απόφυση άξονα T1 C7 C2 C3 C5 C6 C4 των σπον δυ λο βα σι κών αρ τη ριών που δια περ νούν μέ σα α πό τα ε γκάρ σια σπον δυ λι κά τρή μα τα και ει σέρ χο νται στο κρα νί ο. Ο αυ χέ νας σχη μα τί ζε ται α πό τους ε πτά πρώ τους σπον δύ λους της σπον δυλι κής στή λης που έ χουν ει δι κή κα τα σκευ ή για να υ ποστη ρί ξουν τις λει τουρ γί ες αυ τές. Ο πρώ τος και o δεύ τε ρος αυ χε νι κός σπόν δυ λος εί ναι ει δι κά δια μορ φω μέ νοι για τη στή ρι ξη και τη στρο φή της κε φα λής. Οι υ πό λοι ποι πέ ντε αυ χε νι κοί σπόν δυ λοι έ χουν πα ρό μοια κα τα σκευ ή (ει κό να 1), α πο τε λούνται δη λα δή α πό α) το σπον δυ λι κό σώ μα β) τις ε γκάρ σιες α πο φύ σεις με τα ε γκάρ σια τρή μα τά τους, δια μέσου των ο ποί ων διέρ χο νται κά θε τα οι σπον δυ λο βα σι κές αρ τη ρί ες, και με τις αρ θρικές ε πι φά νειες των α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων με τις ο ποί ες διαρ θρώ νο νται οι σπόν δυ λοι με τα ξύ τους, γ) τα σπον δυ λι κά τό ξα, δ) τις α καν θώ δεις α πο φύ σεις που μα ζί με τα πλά για ο γκώ μα τα και τα σπον δυ λι κά σώ μα τα σχη μα τί ζουν το σπονδυ λι κό σω λή να, μέ σω του ο ποί ου διέρ χε ται ο νω τιαί ος μυε λός. Οι α πο φυ σια κές ή ο πί σθιες αρ θρώ σεις εί ναι διαρ θρώ σεις που ε πεν δύ ο νται α πό αρ θρι κό υ μένα, πε ρι βάλ λο νται α πό αρ θρι κό θύ λα κο και αρθρι κούς συν δέ σμους και ε νι σχύ ο νται ε ξω τε ρι κά α πό τους μυς που πε ριβάλ λουν τη σπον δυ λι κή στή λη. Εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζει η πλού σια νεύρω σή τους α πό ι διο ϋ πο δο χείς και υ πο δο χείς του πό νου, ε νώ βρί σκο νται σε ά με ση γειτ νί α ση με τις ο πίσθιες (αι σθη τι κές) νευ ρι κές ρί ζες. Οι ο πίσθιες αρ θρώ σεις ε πι τρέ πουν κι νήσεις πρό σθιας κάμ ψης και στρο φής πλά γιας κάμ ψης ο λί γων μοι ρών, ε νώ πα ράλ λη λα ε μπο δί ζουν την πρό σθια ο λί σθη ση των σπον δύ λων. Ο προ σα να το λι σμός τους στο χώ ρο δια φο ρο ποιεί ται α νά λο γα με το ε ξε τα ζό με νο τμή μα της ΑΜ ΣΣ 4-7. ΤΑ ΞΙ ΝΟ ΜΗ ΣΗ ΤΗΣ ΑΥ ΧΕ ΝΑΛ ΓΙΑΣ Η αυ χε ναλ γί α α νά λο γα με τον τρό πο έ ναρ ξης του πό νου δια κρί νε ται σε: 1. Ο ξεί α αυ χε ναλ γί α (ό ταν εμ φα νί ζε ται ά με σα με τά α πό έκ θε ση στον αι τιο λογι κό πα ρά γο ντα π.χ. κά κω ση) ο πό τε και η συ μπτω μα το λο γί α της έ χει χα ρα κτή ρες ο ξείς, ε νώ η α ντα νά κλα ση του πό νου, 66

3 Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ, Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ, Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ η διάρ κειά του και η τυ χόν εμ φά νι ση συ νο δών συ μπτω μά των ε ξαρ τώ νται α πό την αι τιο λο γί α της (π.χ. η εμ φά νι ση πυ ρε τού αν πρό κει ται για λοι μώ δες αί τιο). 2. Χρό νια αυ χε ναλ γί α (ό ταν η συ μπτω μα το λο γί α ε γκα θί στα ται στα δια κά και πα ρα μέ νει ή ε πι δει νώνε ται α νά λο γα με την αι τιο λο γί α της). Τα αί τια που μπο ρεί να προ κα λέ σουν αυ χε ναλγί α δια κρί νο νται σε σκε λε τικά και μη σκε λε τι κά. 1. Σκε λε τι κά αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι: α) Λοι μώ δη αί τια με πιο συ χνά το στα φυ λόκοκ κο, τη βρου κέλ λα και το βα κίλ λο του Koch και κλι νι κή εκ δή λω ση δι σκί τι δα, ο στε ο μυε λί τι δα, α πο στή μα τα ή ση πτι κή αρ θρί τι δα. β) Νε ο πλα σμα τι κά αί τια που δια κρί νο νται σε πρω το πα θή και δευ τε ρο πα θή. γ) Φλεγ μο νώ δη αί τια ό πως η ά ση πτη δι σκί τι δα ή α πό προ σβο λή του αυ χέ να α πό συ στη μα τι κά νο σή μα τα ό πως η μυο σί τι δα-πο λυ μυο σί τι δα, η ρευ ματι κή πο λυ μυαλ γί α, η ρευ μα το ει δής αρ θρίτι δα, η α γκυ λωποι ητι κή σπον δυ λί τι δα ή η ψω ριασι κή σπον δυ λί τιδα. δ) Κα κώ σεις μα λα κών ή ο στι κών μο ρί ων. ε) Εκ φυ λι στι κές βλά βες του δί σκου ή και των εν δο α πο φυσια κών αρ θρώ σε ων. 2. Μη σκε λε τι κά αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι: α) Πα θή σεις του φά ρυγ γα ό πως φα ρυγ γί τιδα. β) Πα θή σεις του λά ρυγ γα ό πως λα ρυγ γί τι δα, καρ κί νος. γ) Πα θή σεις της τρα χεί ας ό πως τρα χει ί τι δα. δ) Πα θή σεις του θυ ρε ο ει δή ό πως θυ ρε ο ει δίτι δα. ε) Λεμ φα δε νί τι δα. στ) Φλεγ μο νή ή ρή ξη των κα ρω τί δων. ζ) Φλεγ μο νή, α νεύ ρυ σμα ή ρή ξη α νευ ρύ σματος της α ορ τής. η) Πα θή σεις της καρ διάς ό πως στη θάγ χη, έμφραγ μα. θ) Πα θή σεις του δια φράγ μα τος α πό λοί μω ξη ή φλεγ μο νή. Σύμ φω να με μί α άλ λη τα ξι νό μη ση τα αί τια της αυ χε ναλ γί ας δια κρί νο νται σε: 1. Μη χα νι κά αί τια Κά κω ση αυ χέ να Κή λη με σο σπον δυ λί ου δί σκου Αυ χε νι κή σπον δύ λω ση Αυ χε νι κή μυε λο πά θεια 2. Λοι μώ δη αί τια Ο στε ο μυε λί τι δα Δι σκί τι δα Μη νιγ γί τι δα Έρ πη τας ζω στή ρας Νό σος του Lyme 3. Ρευ μα το λο γι κά αί τια Ρευ μα το ει δής αρ θρί τι δα Σπον δυλοαρ θρο πά θειες Ρευ μα τι κή πο λυ μυαλ γί α Ι νο μυαλ γί α Διά χυ τη ιδιο πα θής σκε λετι κή υπε ρό στω ση Μι κρο κρυ σταλ λι κή νό σος 4. Νευ ρο λο γι κά αί τια Ε ρε θι σμός του βρα χιο νί ου πλέγ μα τος Πε ρι φε ρι κή πα γί δευ ση αυ χε νι κού νεύ ρου Νευ ρο πά θειες Σύν δρο μο αυ χε νο βρα χιό νιου συ μπλέγ μα τος Συ ριγ γο μυε λί α 5. Νε ο πλά σμα τα Ο στε ο βλά στω μα Ο στε ο χόν δρω μα Νευρί νω μα Αι μαγ γεί ω μα Γλοί ω μα Χόρ δω μα Ό γκος Pancoast Χον δρο σάρ κω μα Γι γα ντο κυτ τα ρι κοί ό γκοι Με τα στά σεις 6. Α να φε ρό με νος πό νος α πό: Σύν δρο μο θω ρα κι κής ε ξό δου Οι σο φα γί τι δα Στη θάγ χη Ρή ξη α νευ ρύ σμα τος 7. Διά φο ρα αί τια Νό σος Paget Σαρ κο εί δω ση Κα ρω τι δο δυ νί α 67

4 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι ακανθώδης απόφυση σπονδυλικό τρήμα νωτιαίος Μυελός αυχένας σπονδυλικού τόξου α νευρική ρίζα αγκιστρωτή απόφυση σπονδυλικό σώμα πέταλο εγκάρσιο τρήμα ανώτερη αρθρική επιφάνεια πλάγιας διάρθρωσης εγκάρσια απόφυση εγκάρσια απόφυση μεσοσπονδύλιος δίσκος β σπονδυλικό σώμα ανώτερη αρθρική επιφάνεια πλάγιας διάρθρωσης μεσοσπονδύλιο νευρικό τρήμα κατώτερη αρθρική επιφάνεια πλάγιας διάρθρωσης πλάγια διάρθρωση ακανθώδεις αποφύσεις Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση σπονδύλου στο μεσαίο τμήμα της ΑΜΣΣ. (α) άνω επιφάνεια (β) πλάγια επιφάνεια. Η αυ χε ναλ γί α α νά λο γα τους χαρα κτή ρες του πό νου δια κρί νε ται σε: 1. Αυ χε ναλ γί α μη χα νι κού τύ που. Ο πό νος εμ φα νί ζε ται με τις κι νή σεις του αυ χένα και υ πο χω ρεί με την α νά παυ ση. Προ κα λεί ται α πό εκ φυλι στι κού τύ που βλά βες των α να το μι κών μο ρί ων του αυ χέ να και κυ ρί ως α πό την εκ φύ λιση των εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων και την εκ φύλι ση των με σο σπον δυ λί ων δί σκων, ι διαί τε ρα δε των κα τώ τε ρων. Αυ χε ναλ γί α μη χα νι κού τύ που προ κα λούν ε πί σης οι κα κώ σεις και τα με τα τραυμα τι κά σύν δρο μα τό σο των ο στι κών δο μών της ΑΜ ΣΣ ό σο και των μα λα κών μο ρί ων που την περι βάλ λουν. 2. Αυ χε ναλγί α φλεγ μο νώ δους τύ που. Ο πό νος εμ φα νί ζε ται με τά α πό πα ρα τε τα μέ νη α κι νη σί α του αυ χέ να, συ νή θως κα τά τις νυ κτε ρινές ώ ρες και κα τά την πρω ι νή έ γερ ση, διαρ κεί μια ώ ρα και πλέ ον και υ πο χω ρεί με τις κι νή σεις. Τα αί τιά της ο φεί λο νται σε φλεγ μο νώ δεις διερ γασί ες των αρ θρώ σε ων, των μυών και των μυ ϊ κών πε ρι τονιών. Η αυ χε ναλ γί α φλεγ μο νώ δους τύ που α νά λο γα με την αι τί α που την προ κα λεί χωρί ζε ται σε λοιμώ δη (α πό ε ντό πι ση μι κρο βια κού πα ρά γο ντα) και μη λοι μώ δη (κυ ρί ως αυ το ά νο σης φλεγ μο νώδους αι τιο λο γί ας). 3. Αυ χε ναλ γί α νε ο πλασμα τι κού τύ που. Ο πό νος εί ναι συ νε χώς ε πι δει νού με νος στην πά ρο δο του χρό νου και έ χει τους ί διους στα θερούς χα ρα κτή ρες α νά λο γους με την έ κτα ση και την ε ντό πι σή του τό σο στην κί νη ση ό σο και με τά α πό πα ρα τε τα μέ νη α κι νη σί α. ΔΙΑ ΦΟ ΡΟ ΔΙΑ ΓΝΩ ΣΗ ΤΗΣ ΑΥ ΧΕ ΝΑΛ ΓΙΑΣ Α νε ξάρ τη τα α πό την αι τιο λο γί α του, ο πό νος στον αυ χέ να έ χει ο ρι σμέ νη α ντα νά κλα ση και κάποια άλ λα συ νο δά συ μπτώ μα τα, α νά λο γα με το α να το μι κό μό ριο που προ σβάλ λε ται. Κα τά συ νέπεια, πλη ρο φο ρί ες α να φο ρι κά με το χα ρακτή ρα του πό νου και την α ντα νά κλα ση μα ζί με το ι στορι κό, την κλι νι κή ε ξέ ταση και τα ευ ρή μα τα των ερ γα στη ρια κών και α πει κο νι στι κών ε ξε τά σε ων θα συν δρά μουν στη δια γνω στι κή προ σέγ γι ση. Αυ χε ναλ γί α που ο φεί λε ται σε πά θη ση ή βλά βη των μα λα κών μο ρί ων εί ναι το πικά ε ντο πι ζό με νη και σπά νια έ χει α ντα νά κλα ση. Η κλι νι κή ε ξέ ταση μα ζί εν δεχο μέ νως με κά ποια ερ γα στη ρια κά ευ ρή μα τα θα βο η θή σουν στη διά γνω ση, ό πως π.χ. αυ χε ναλ γί α που ο φεί λε ται σε φλεγ μο νώ δη πά θη ση των μυών θα δώ σει ε κτός των το πι κών ε νο χλη μά των και ευ ρη μά των και άλ λα κλι νι κά 68

5 Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ, Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ, Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Ριζιτικού Πόνου από Ερεθισμό Νευρικής Ρίζας Νευρική Αντανάκλαση Απώλεια Απώλεια Μείωση ρίζα πόνου αισθητικότητας κινητικότητας τενόντιου ατανακλαστικού Α5 Αυχένας και έξω Ώμος Δελτοειδής Δικεφάλου επιφάνεια ώμου και άνω άκρου Α6 Έξω επιφάνεια Δείκτης, αντίχειρας Δικέφαλος Δικεφάλου άνω άκρου, αντίχειρας, δείκτης Α7 Έξω επιφάνεια Δείκτης, Τρικέφαλος Τρικεφάλου άνω άκρου, μέσος δάκτυλος μέσος δάκτυλος Α8 Έσω επιφάνεια του Μικρός δάκτυλος Καμπτήρες Δεν επηρεάζεται άκρου και μικρό δάκτυλο των δακτύλων ση μεί α ή ερ γα στη ρια κά ευ ρή μα τα συ στη μα τι κής δερ μα το- ή πο λυ μυο σί τιδας. Αρ κε τά έ ντο νη αυχε ναλ γί α ο ξεί ας ει σβο λής, που α παι τεί και ά με ση α ντιμε τώ πι ση, εί ναι ο πό νος με ρι ζι τι κή κα τα νο μή α πό πί ε ση και χα ρα κτή ρες ανά λο γους με το αί τιο που προ κα λεί την πί ε ση, ό πως μη χα νι κού τύ που α πό μη χανι κή βλά βη ή φλεγ μο νώ δους τύ που α πό πλά γιες και κε ντρι κές κή λες με σο σπονδυ λί ου δί σκου με χα ρα κτή ρες αυ χε νο βρα χιο νί ου νευραλ γί ας και συ γκε κριμέ νη κα τα νο μή. Αυ χε ναλ γί α α πό ε ρε θι σμό των μη νίγ γων (μη νιγ γί τι δα ή άλ λες πα θή σεις που προ κα λούν μη νιγ γι σμό, ό πως η διή θη ση των μη νίγ γων α πό νε ο πλα σί α) θα πρέ πει πά ντα να τί θε ται στη δια φο ρι κή διά γνωση σε μί α έ ντο νη αυ χε ναλ γί α χω ρίς α ντα να κλά σεις και η διά γνω σή της ί σως α παι τή σει ο σφυο νω τιαί α πα ρα κέ ντηση. Η ι νο μυαλ γί α τί θε ται στη δια φορι κή διά γνω ση της χρό νιας αυ χε ναλ γί ας, αν και ε φό σον πλη ρού νται τα κρι τή ρια και πά ντα ως διά γνω ση εξ α ποκλει σμού 8,9. Ο χρό νος και ο τρό πος έ ναρ ξης, το ση μεί ο έ ναρ ξης, η α ντανά κλα ση του πό νου, ο χα ρα κτήρας, η ποιό τη τα, η συ χνό τη τα και η διάρ κεια των ε πει σο δί ων, οι πα ρά γο ντες που ε πι βαρύ νουν ή που α να κου φί ζουν τη συ μπτω μα το λο γί α βο η θούν ση μα ντι κά στη δια φο ρι κή διά γνω ση. ΚΛΙ ΝΙ ΚΑ ΣΥΝ ΔΡΟ ΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟ ΚΑ ΛΟΥΝ ΑΥ ΧΕ ΝΑΛ ΓΙΑ Ο πό νος στην πε ριο χή του αυ χέ να, μα ζί με τον πό νο στην ο σφύ εί ναι α πό τις συ χνό τε ρες αι τί ες προ σέ λευ σης στο για τρό. Τα πιο συ χνά αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι τα εκ φυ λι στι κά και ι διαίτε ρα η εκ φύ λι ση του με σο σπον δύ λιου δί σκου. Με δε δο μέ νη ό μως την ύ παρ ξη α κτι νολο γι κών ευ ρη μά των εκ φύ λι σης των Α5-Α6 και Α6-Α7 δίσκων στην πλειο νό τη τα των ε ξε τα ζο μέ νων με τά την η λι κί α των τριά ντα ε τών και την πα ράλ λη λη α που σί α α ντί στοι χων κλι νι κών εκ δη λώ σε ων και ε πι πρό σθε τα με τη δια πί στω ση ό τι οι με σο σπονδύ λιοι δί σκοι έ χουν α ραιούς υ πο δο χείς πό νου, η πιο συ χνή αι τί α αυ χε ναλ γί ας, α νε ξαρ τή τως του τύ που, φαί νε ται να εί ναι η εκ φύ λι ση των εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων, σύμ φω να με τη διε θνή βι βλιο γρα φί α 10,11. Η συ μπτω μα το λο γί α που οφεί λε ται στην εκ φύλι ση του δί σκου και την προ βο λή του δι σκι κού υ λι κού (πη κτο ει δής πυ ρή νας) εί ναι ε λά χι στη, ω στό σο μπο ρεί να προ κλη θεί αρ κε τά έ ντο νη αυ χε ναλ γί α ο ξεί ας ει σβο λής εί τε με ρι ζι τι κή κατα νο μή και χα ρα κτή ρες μη χα νι κού τύ που εί τε φλεγ μο νώ δους τύ που α πό πλά γιες και κε ντρι κές κή λες με σο σπον δυ λί ου δί σκου με κα τα νο μή 69

6 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι A 4 -A 5 A 3 -A 4 A 4 A 6 -A 7 Θ 2 A 5 A 7 -A 8 Θ 1 A 6 A 8 Εικόνα 3. Σχηματική κατανομή του πόνου ανάλογα με τον ερεθισμό αυχενικής ρίζας. αυ χε νο βρα χιο νί ου νευ ραλ γί ας. Ό ταν συ νυ πάρχουν και άλ λοι πα ρά γο ντες, ό πως η στέ νω ση του σπον δυ λι κού σω λή να, προ κα λεί ται σο βα ρό σύν δρο μο που παίρ νει την ο νο μα σί α της αυ χενι κής μυε λο πά θειας. Α. Σύν δρο μο εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων (facet joint syndrome) Ό πως προ κύ πτει α πό την α να κοί νω ση του Grieve 12 α να φορι κά με το ό τι ο με σο σπον δύ λιος δί σκος έ χει ε λά χι στους υ πο δο χείς πό νου, από την ερ γα σί α των Gore και συν. 10 α να φο ρι κά με το ό τι τα α κτι νο λο γι κά ευ ρή μα τα στέ νω σης στα με σο σπον δύ λια δια στή μα τα Α5-Α6 ή Α6-Α7 εί ναι σχε δόν στα θε ρά με τά την η λι κί α των τριά ντα ε τών σε α συ μπτω μα τικά ά το μα, ε νώ δεν εί ναι στα θε ρά τα ε πώ δυ να κλι νι κά σύν δρο μα που μπο ρεί να προ κλη θούν, κα θώς και α πό άλ λες α να κοι νώ σεις 4-9,13-21 α να φο ρι κά με τα διά φο ρα αί τια αυ χε ναλ γί ας, φαί νε ται ί σως ό τι η πιο συ χνή αι τί α αυ χε ναλ γί ας εί ναι η εκ φύ λι ση των εν δο α ποφυ σια κών αρ θρώ σε ων. Η εκ φυ λι στι κή αρ θρο πά θεια μιας ή και πε ρισσο τέ ρων εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων, και το κλι νι κό σύν δρο μο που προ κα λεί ται, εκ δη λώ νε ται με αυ χε ναλ γί α, το πι κή ευαι σθη σί α και α ντα νά κλαση του πό νου α νά λο γα με την προ σβε βλημέ νη άρ θρω ση. Έ τσι χα ρα κτη ρι στι κή α ντα νά κλα ση εμ φα νί ζε ται ως: α) ω το-γναθι κή κε φα λαλ γί α α πό ε ρε θι σμό του πρό σθιου κλά δου της Α2 ρί ζας που νευ ρώνει την πε ριο χή της πα ρω τί δας, την ο πι σθο ω τιαί α πε ριο χή και τη γω νία της γνά θου 17, β) ι νια κή κε φα λαλ γί α, συ χνά με α ντανά κλα ση πά νω α πό το φρύ δι (νευ ραλ γί α Arnold) α πό ε ρε θι σμό του ο πί σθιου κλά δου της ί διας ρί ζας και του νεύ ρου του Arnold το ο ποί ο νευ ρώ νει το τρι χωτό της κεφα λής α πό το ι νί ο ως τη με σο ω τιαί α γραμ μή 3,8 γ) αυ χε ναλ γί α με α ντα νά κλα ση στο στερ νο κλει δομα στο ει δή μυ α πό ε ρε θι σμό του προ σθί ου κλάδου της Α3 ρί ζας 7 και δ) ι νια κή αυ χε ναλ γί α α πό ε ρε θι σμό του ο πί σθιου κλά δου της Α3 ρί ζας 1,7. Η προ σβο λή των εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σεων Α4-Θ1 προ κα λεί την κλι νι κή ει κό να που στην κα θη με ρι νή πρα κτι κή α πο κα λού με ραιβό κρα νο και συ γκε κρι μέ να: α) η προ σβο λή της Α4-Α5 άρθρω σης προ κα λεί πό νο και μυ ϊ κό σπα σμό στη με σαί α αυ χε νι κή μοί ρα, β) η προ σβο λή της Α5-Α6 προ κα λεί πό νο και μυ ϊ κό σπα σμό στην κα τώ τε ρη μοί ρα του αυ χέ να και στα α νώ τε ρα ση μεί α του τρα πε ζο ει δούς μυός, γ) η προ σβολή της Α6-Α7 εκ δη λώ νε ται με πό νο στην υ περ πλά τιο πε ριο χή και δ) η προ σβο λή της Α7-Θ1 άρ θρω σης με πό νο στη με σο πλά τιο πε ριο χή. Α πό τη συμ με το χή του πρό σθιου κλά δου του εν δο ρα χιαί ου νεύ ρου προ κα λεί ται βρα χιό νια νευ ραλ γί α, που α νά λο γα την προ σβε βλη μέ νη 70

7 Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ, Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ, Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ άρ θρω ση εμ φα νί ζει κα τα νο μή Α4, Α5, Α6, Α7 ή Α8 ρί ζας με πό νο και ευαι σθη σί α στην α ντί στοιχη πε ριο χή (σχή μα 1,2,3,4,5), χω ρίς ωστό σο να ε πη ρε ά ζε ται η μυ ϊ κή ι σχύς ή θρέ ψη και χω ρίς η λε κτρο νευ ρο γρα φικά ή η λε κτρο μυο γρα φι κά ευ ρή μα τα. Οι εν δο α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις των α νώ τε ρων αυ χε νι κών σπον δύ λων, δια μέσου των ο πι σθί ων κλά δων των Α2 και Α3 ρι ζών, στέλ νουν ε ρεθί σμα τα στο σύ στη μα ι σορ ρο πί ας (αι θου σαί ο σύ στη μα) και ε πο μέ νως πλη ρο φορί ες στο κε ντρι κό νευ ρι κό σύ στη μα για τη θέ ση της κε φα λής, των μα τιών και του τρα χή λου 6-8,16. Έ τσι έ να πα θο λο γι κό γε γο νός στις πρώ τες εν δο α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις μπο ρεί να προ κα λέ σει την εμ φά νι ση ενός συν δρό μου με ί λιγ γο ή αί σθη μα α στά θειας, κα κου χί α, κα τα βο λή και λι γότε ρο συ χνά, ναυ τί α και ε με τό. Β. Αυ χε νι κή μυε λο πά θεια Η αυ χε νι κή μυε λο πά θεια εί ναι έ να σύν δρο μο που εμ φα νί ζε ται με τά α πό χρόνια πί ε ση του νωτιαί ου μυε λού στο ε πί πε δο του αυ χε νι κού σω λή να. Εμ φα νί ζεται σε ά το μα ά νω των 55 ε τών και αι τί α του εί ναι ο συν δυα σμός ο στε ο φύ των, εκ φύ λι σης και προ βο λής του με σο σπον δύ λιου δί σκου, με α ποτέ λε σμα τη στέ νω ση του σπον δυ λι κού σω λή να. Η κα τα νο μή και η σο βα ρό τη τα των ε νο χλη μά των ε ξαρ τώ νται α πό το ε πί πε δο, τη διάρ κεια και το βαθ μό στέ νωσης. Η πιο συ χνή εκ δή λω ση αυ χε νι κής μυε λο πάθειας εί ναι η δυ σλει τουρ γί α των ά νω και κά τω ά κρων. Οι α σθε νείς έ χουν ε νο χλή μα τα και α πό τα τέσ σε ρα ά κρα, δυ σκαμ ψί α και δυ σχέ ρεια, στα ά νω ά κρα δυ σκο λί α στη βά δι ση και ορ θο κυστικές δια τα ρα χές, ε νώ μό νο το 1/3 των α σθε νών πα ρα πο νεί ται για πό νο στον αυ χέ να. Η φυ σι κή ε ξέ τα ση α να δει κνύ ει α δυ να μί α στα ά κρα σε συνδυα σμό με σπα στι κό τητα, αύ ξη ση των α ντα νακλα στι κών, κλώ νο και θε τι κή δο κι μα σί α Babinski στα κά τω ά κρα. Γ. Ι νο μυαλ γία Οι α σθε νείς με σύν δρο μο ι νο μυαλ γί ας πα ραπονού νται για διά χυ τους πό νους στα μα λα κά Εικόνα 4: Τα επώδυνα σημεία σε ασθενείς με ινομυαλγία μό ρια ε κτε τα μέ νων πε ριο χών του σώ μα τος. Ο πό νος ε πι κε ντρώ νε ται στον αυ χέ να ή χα μηλά στην ο σφύ και στο μη ρό 8. Συ χνά συ νυ πάρ χει κεφα λαλ γί α, συ νή θως ι νια κή, με α ντα νά κλα ση στο μά τι, στο αυ τί και ζά λη. Πολ λές φο ρές οι πό νοι συ νο δεύ ο νται α πό δυ σκαμ ψί α, ι διαί τε ρα πρω ι νή, που δύ σκο λα δια κρί νε ται α πό τη δυ σκαμψί α της ρευ μα το ει δούς αρ θρί τι δας και η διά γνω ση εί ναι πο λύ πιο δύ σκο λη ό ταν συ νυ πάρ χουν τα δύ ο νο σή μα τα. Διά φο ροι πα ρά γο ντες που μπο ρούν να προκα λέ σουν έ ξαρ ση των ε νο χλη μά των εί ναι η φυ σι κή ά σκη ση ή η α δρά νεια, ο κακός ύ πνος, το συ ναι σθη μα τι κό stress και ο υ γρός και ρός. Ε πί σης η έ ξαρ ση μιας άλ λης συ νυ πάρ χου σας νό σου μπο ρεί να ε πι δει νώ σει το σύν δρο μο της ι νο μυαλ γίας. Ο πό νος εί ναι έ ντο νος και βα σα νι στι κός, ε ντονό τε ρος α κό μη α πό ε κεί νον της ρευ μα το ει δούς αρ θρί τι δας, ό πως προ κύ πτει α πό ε ρω τη μα τολό για με κλί μακα πό νου που συ μπλη ρώ νο νται α πό τους α σθε νείς. Οι πε ρισ σό τε ροι α σθε νείς πα ρα πονού νται για κό πω ση που ή δη υ πάρ χει α πό το πρω ι νό ξύ πνη μα, αλ λά συ νή θως ε πι δεινώ νε ται τις α πο γευ μα τι νές ώ ρες. Η πα ρα μι κρή 71

8 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι Πίνακας 2. Διαγνωστικά Κριτήρια Ινομυαλγίας 1. Ιστορικό εκτεταμένου, διάχυτου, ακαθόριστου πόνου. 2. Πόνος σε 11 από τα ακόλουθα 18 επώδυνα σημεία κατά τη ψηλάφηση με σχετική πίεση, μετά από εξάσκηση: Ινιακό: Περιοχή ινίου στην πρόσφυση των υποινιακών μυών αμφοτερόπλευρα. Χαμηλό αυχενικό: Στην πρόσθια επιφάνεια των εγκαρσίων αποφύσεων των Α5 Α6 αμφοτερόπλευρα. Τραπεζοειδούς: Στη μέση γραμμή του ανώτερου ορίου του τραπεζοειδούς μυός αμφοτερόπλευρα. Υπερακάνθιο : Στην άνω και μέση επιφάνεια της ωμοπλάτης αμφοτερόπλευρα. Δεύτερης πλευράς: Στην άνω και πλάγια επιφάνεια της 2ης στερνοπλευρικής άρθρωσης αμφοτερόπλευρα. Πλάγιο επικονδυλικό: Δύο εκατοστά πλαγίως των κονδύλων στην άρθρωση του αγκώνα αμφοτερόπλευρα. Γλουτιαίο: Στο άνω τεταρτημόριο των γλουτών αμφοτερόπλευρα. Μείζονος τροχαντήρα: Πίσω από το μείζονα τροχαντήρα αμφοτερόπλευρο Γόνατος: Στην έσω επιφάνεια του γόνατος αμφοτερόπλευρα. 3. Χαρακτηριστικά συμπτώματα: Κόπωση Διαταραχές ύπνου Δυσκαμψία Παραισθήσεις Κεφαλαλγίες Ευερέθιστο έντερο Αγγειοκινητικές διαταραχές άκρων χειρών Κατάθλιψη ή και άγχος δρα στη ριό τη τα ε πι δει νώ νει τη συ μπτω μα το λο γί α, κυ ρί ως τους πό νους και την κό πω ση, αλ λά και η πα ρα τε τα μέ νη α πρα ξί α έ χει πα ρό μοια α πο τε λέσμα τα στο σύν δρο μο. O ύ πνος δεν ξε κου ρά ζει τους α σθε νείς, αν και πολ λοί δεν α να φέ ρουν δια τα ρα χές ύ πνου ή α ϋ πνί α. Η κε φα λαλ γί α α να φέ ρε ται ως κε φα λαλ γί α τά σε ως ή βα σα νι στι κή η μι κρα νί α μη α ντα ποκρι νό με νη εύ κο λα στα φάρ μα κα 16. Σύν δρο μο ευε ρέ θι στου ε ντέρου συ νυ πάρ χει στο 50% των α σθε νών με δια γνω σμέ νο σύν δρο μο ι νο μυαλ γίας 8. Φαι νό με νο Raynaud, αγ γειο κι νη τικό φαι νό με νο προ σο μοιά ζον με Raynaud και ευαι σθη σί α στο κρύ ο ε πί σης α να φέ ρεται σε πολ λούς α πό α σθενείς με ι νο μυαλ γί α. Πολ λοί α σθε νείς πα ρα πονού νται για ι λίγ γους, δυ σκο λί α στη συ γκέ ντρω ση, ξη ροφθαλ μί α, ξη ροστο μί α, αί σθη μα παλ μών, πα ραι σθη σί ες, αί σθημα οιδή μα τος, ευαι σθη σί α στις τρο φές και στα φάρ μα κα και ση μα ντι κή λει τουρ γική α νι κα νό τη τα. Πε ρί που το 25% των α σθε νών έ χουν κα τά θλι ψη, ε νώ η πλειο νό τη τα των υ πο λοί πων έ χουν άγ χος. Οι α σθε νείς με ινο μυαλ γί α δεν εί ναι μό νο άρρω στοι, αλ λά τα συ μπτώ μα τά τους σε με γά λο βαθ μό ε πι δρούν στις δρα στη ριό τη τές τους και μπο ρούν να ο δη γή σουν σε α πο διοργά νω ση της κα θη με ρι νό τη τάς τους. Τα δια γνω στι κά κρι τή ρια της ι νο μυαλ γί ας εί ναι: 1. Ι στο ρι κό ε κτε τα μέ νου, διά χυ του και α κα θόρι στου πό νου (στην πλειο νό τητα τους οι α σθενείς πα ρα πο νιού νται για αυ χε ναλ γί α ή ι νια κή κε φα λαλ γί α). 2. Πό νος που ε κλύ ε ται με την πί ε ση συ γκε κριμέ νων ση μεί ων (11 α πό τα 18 ση μεί α) 3. Χα ρα κτη ρι στι κά συ νο δά συ μπτώ μα τα ό πως: κό πω ση, δια τα ρα χές ύ πνου, πα ραισθη σί ες, ευε ρέ 72

9 Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ, Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ, Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ θι στο έ ντε ρο, αγ γειο κι νη τι κές δια τα ρα χές ά κρων χει ρών, κατά θλι ψη ή και άγ χος. Δ. Αυ χε νο βρα χιό νιος νευ ραλ γία Η εμ φά νι ση των ε νο χλη μά των αρχίζει α πό την πε ριο χή του αυ χέ να και επε κτεί νε ται στον ώ μο, στο βρα χί ο να, στον α γκώ να, στο α ντι βρά χιο και στα δά κτυ λα α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο ση μεί ο. Στην αυ χε νο βρα χιό νιο νευ ραλ γί α η διά γνω ση τί θε ται α πό τη συ μπτω μα το λο γία, την κα τα νο μή και τους χα ρα κτή ρες του πό νου, τον τρό πο εμφά νι σής της, την ύ παρ ξη ή ό χι υ πο λει πό με νης μυ ϊ κής θρέ ψης ή μυ ϊ κής ισχύ ος σε συ γκε κρι μένη ο μά δα μυών α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο νευ ρο τό μιο, τη δια τα ρα χή ή ό χι των τε νό ντιων α ντα να κλα στι κών, την ύ παρ ξη υ παι σθη σί ας στη συ γκε κρι μέ νη πε ριο χή, ε νώ η τα χύ τη τα α γω γής των νεύ ρων θα δεί ξει το α κρι βές ση μεί ο βλά βης και οι συ μπλη ρω μα τι κές ε ξε τά σεις -α πει κο νι στι κές και αι μα το λο γι κές- θα μας δώ σουν την αι τιο λογι κή διά γνω ση. ΔΙΑ ΓΝΩ ΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙ ΝΙ ΚΩΝ ΣΥΝ ΔΡΟ ΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ ΚΑ ΛΟΥΝ ΑΥ ΧΕ ΝΑΛ ΓΙΑ Η διά γνω ση τί θε ται α πό το ι στο ρι κό, την η λι κί α, την κλι νι κή ει κό να, την κατα νο μή και τους χα ρακτή ρες του πό νου, α πό την α ντι κει με νι κή ε ξέ τα ση με τη ψη λά φη ση για α νεύ ρε ση μυ ϊ κού σπα σμού και το πι κής ευαι σθη σί ας στο ση μείο της βλά βης ή και σε άλ λα ση μεί α. Συ μπλη ρώ νε ται α πό τον α πλό α κτι νο λο γι κό έ λεγ χο, ο ο ποί ος α να λό γως με τα πα ρα πά νω ευ ρή μα τα πε ριλαμ βά νει και σπιν θηρο γρά φη μα, α ξο νι κή ή μα γνη τι κή το μο γρα φί α, κα θώς και α πό τον ερ γα στη ρια κό έ λεγ χο σε υ ποψί α λοι μώ δους, νε ο πλα σμα τι κής ή άλ λης αι τί ας, έ τσι ώ στε να ο δη γη θού με στην α κρι βή διά γνω ση και κα τά συ νέ πεια στη σω στή α ντι με τώ πι ση του αρ ρώ στου. Συ χνά, ο τρό πος έ ναρ ξης και οι χα ρα κτή ρες του πό νου μας ο δη γούν να προ σα να το λι στού με στην πι θα νό τη τα τραυ μα τι κής, εκ φυ λιστι κής, λοι μώ δους, φλεγ μο νώ δους νε ο πλα σμα τι κής αι τιολο γί ας της αυ χε ναλ γί ας. Α να λυ τι κά η διά γνω ση στα διά φο ρα κλι νι κά σύν δρο μα αυ χε ναλ γί ας τί θε ται σύμ φω να με τα πα ρα κά τω: α) Στο σύν δρο μο ενδο α πο φυ σια κών αρθρώσε ων: Η πλειο νό τη τα των α σθε νών εί ναι μέ σης η λι κί ας και ά νω, συ νή θως α γύ μνα στα ά το μα, γυ ναί κες, που ση κώ νο νται το πρω ί με ι νια κή κε φα λαλ γί α, πό νο στον αυχέ να, σύ σπα ση των πα ρα σπον δυ λικών μυών με α ντα νά κλα ση στον έ να ή και στους δύ ο ώ μους ή α γκώ νες ή με αι μω δί ες στο έ να ή και στα δύ ο χέ ρια με κα τα νομή ρί ζας α νά λο γη της προ σβε βλη μέ νης άρ θρω σης. Η συ μπτω ματο λο γί α τους εμ φα νί ζε ται στην κί νη ση, ε πη ρε ά ζε ται α πό το μα ξι λά ρι, τις καιρι κές συνθή κες, την υ γρα σί α κ.ά. Η κλι νι κή ε ξέ τα ση κα τα δει κνύ ει μυ ϊ κή σύ σπα ση και το πι κή ευαι σθη σί α, ε νώ η ε πώ δυ νη συ μπτωμα το λο γί α, η καυ σαλ γί α ή οι αι μω δίες α να παρά γο νται με την κάμ ψη ή την υ πε ρέ κτα ση του αυ χέ να. Η α κτι νο γρα φί α θα δεί ξει ο πωσ δή πο τε ευ θειασμό της ΑΜ ΣΣ και εν δε χο μέ νως εκ φυ λι στι κές αλ λοιώ σεις κυ ρί ως σε κά ποια ή σε κά ποιες εν δοα πο φυ σια κές αρ θρώ σεις. Το η λε κτρο μυο γρά φη μα και η τα χύ τη τα α γωγής των νεύ ρων εί ναι φυ σιο λο γικά. Το σπιν θη ρο γρά φη μα ο στών με τε χνή τιο ή γάλλιο εί ναι αρ νη τι κό για άλ λη αιτί α αυ χε ναλ γί ας. Η α ξο νι κή ή η μα γνη τι κή το μο γρα φί α που εν δε χο μέ νως θε ω ρη θεί α πα ραί τη το να γί νουν α να δει κνύ ουν εκ φυ λι στι κές βλά βες στις εν δο α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις με στέ νω ση, πύ κνω ση και δη μιουρ γί α ο στε ο φύ των. β) Στην ινο μυαλ γί α: Η διά γνω ση εί ναι δυ σκο λό τε ρη, για τί, ε νώ πλη ρού νται τα κρι τή ρια της ι νο μυαλ γί ας, μπο ρεί να συ νυ πάρ χει και υ πο κεί με νο νό ση μα, όπως νε ό πλα σμα ή αυ το ά νο σο ρευ μα τι κό νό ση μα κ.ά. Πρέ πει λοι πόν να γί νουν ερ γα στη ρια κές ε ξετά σεις, κυ ρί ως για να α πο κλει σθεί η πε ρί πτω ση δευ τε ρο πα θούς ι νο μυαλ γί ας σε έ δα φος σο βα ρότερου νο σή μα τος. γ) Στην αυ χε νο βρα χιό νια νευ ραλ γί α: Η συ μπτω μα το λο γί α, η κα τα νο μή και οι χα ρα 73

10 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι κτή ρες του πό νου, ο τρό πος εμ φάνι σης, η υ πο λειπό με νη μυ ϊ κή θρέ ψη ή ι σχύς, σε συ γκε κρι μέ νους μυς α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο νευ ρο τό μιο, η ε λάτ τω ση των τε νο ντί ων α ντα να κλα στι κών, η υ παι σθη σί α στην πε ριο χή και η τα χύ τη τα α γωγής των νεύ ρων θα δεί ξουν το α κρι βές ση μεί ο βλά βης, ε νώ οι συ μπλη ρω μα τι κές ε ξε τά σεις α πεικονι στι κές και αι μα το λο γι κές θα μας δώ σουν την αι τιο λο γι κή διά γνω ση. δ) Στην αυ χε νι κή μυε λο πά θεια: Η κλι νι κή ει κό να, τα ευ ρή μα τα της κλι νι κής ε ξέ τα σης, αλλά κυ ρί ως ο α πει κο νι στι κός έ λεγ χος με α ξο νι κή και μα γνη τι κή το μο γρα φί α θα ε ντο πίσουν το πρό βλη μα. ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑ Η θε ρα πεί α της αυ χε ναλ γί ας που ο φεί λε ται σε εκ φυ λι στι κές αλ λοιώ σεις στο σύν δρο μο εν δο α ποφυ σια κών αρ θρώ σε ων στη ρί ζε ται αρ χι κά στην α νά παυ ση σε συν δυα σμό με χρή ση μυο χα λαρω τι κών, α ναλ γη τι κών (πα ρα κε τα μό λη) και μη στε ρο ει δών α ντι φλεγ μο νω δών φαρ μά κων και φυ σιο θε ρα πεί ας με δια θερ μί ες και μα λά ξεις, ε νώ στη συ νέ χεια με ά σκη ση για εν δυ νά μωση των αυ χε νι κών, ρα χιαί ων και κοι λια κών μυών που στηρί ζουν τις εν δο α πο φυσια κές αρ θρώ σεις 17,21,22. Ε άν κρι θεί α πα ραί τη τος ο κλι νο στα τι σμός κα τά την ο ξεί α φά ση, πρέ πει να δί δε ται έμ φα ση στη χρή ση ε νός κυ λιν δρι κού μα λα κού α να το μι κού μα ξι λα ριού, κα τα σκευα σμέ νου και προ σαρ μοσμέ νου κά τω α πό τον αυ χέ να με τέ τοιο τρόπο ώ στε να βο η θά στην πραγ μα τι κή α νά παυ σή του. Ό ταν ο α σθε νής ε γεί ρε ται, κα λό εί ναι να προ στατεύ ει τον αυ χέ να του με έ να μα λα κό κο λά ρο, το ο ποί ο α πο σκο πεί στη μη πρό κλη ση πό νου α πό από το μες κι νή σεις και συ ντε λεί στην α κι νη το ποίη ση και α νά παυ ση του αυ χένα. Ό ταν συ νι στού με ά σκη ση, εν νο ού με οι α σθε νείς να αρ χί σουν α πό την πρώ τη μέ ρα της α νά παυ σης και με γνώ μο να πά ντα τη μη πρό κληση πό νου. Ο πό νος θα εί ναι το ο δη γό ση μεί ο α πα γό ρευ σης ο ποιασ δή πο τε κί νη σης. Έναρ ξη με ή πιες ε πα να λαμ βα νό με νες ι σο με τρι κές και ι σο το νι κές α σκή σεις σε ύ πτια θέ ση του α σθε νούς και ε λα φρά υ πε ρέ κτα ση της κε φα λής, με ταυ τόχρο νη και πα ρα τε τα μέ νη σύ σπα ση των ρα χιαί ων μυών για αρ κε τά δευ τε ρό λε πτα, και προ σπά θεια έ γερ σης της κε φαλής α πό την ο ρι ζό ντια θέ ση με αρ γή και πα ρα τε τα μέ νη κί νη ση προς τα πά νω υπερ νι κώ ντας μό νο το βά ρος αυ τής. Στη συ νέχεια, και α νά λογα με την πρό ο δο που θα έ χει ε πι τευ χθεί και πά ντα με τη χρή ση του κο λά ρου κα τά τις με τα κι νή σεις του α σθε νούς, ε πι βάλ λε ται η φυ σι κο θε ρα πεί α με διαθερ μί ες, υ πε ρή χους, μα λά ξεις και α σκή σεις. Ο ρι σμέ νες φο ρές, ό ταν φλεγ μαίνει κά ποια α πό τις α νώ τε ρες εν δο α πο φυσια κές αρ θρώ σεις που προ κα λεί κε φαλαλ γί α με α ντα νά κλα ση στο ι νί ο, στο τρι χω τό της κε φα λής και με συ μπτώ ματα α πό τα αυ τιά, τα μά τια κ.ά που α πο τε λούν τη νευ ραλ γί α Arnold, α ντι με τώπι ση α πο τε λεί η το πι κή δι ή θη ση δια λύ μα τος ξυλο κα ΐ νης με κορ τικο ει δές που ε νί ε ται στο τρή μα του ι νια κού ο γκώ μα τος για ά με ση α να κού φιση. Το πι κή δι ή θη ση μπο ρεί να γί νει σε ο ποια δή πο τε εν δο α πο φυ σια κή άρ θρω ση. Στις πε ρι πτώ σεις που α πό την κλι νι κή ε ξέ τα ση υ πάρ χει έν δει ξη πί ε σης ρίζας ή νω τιαί ου μυε λού, προ χω ρού με γρή γο ρα στη δια γνω στική προ σέγ γιση και, α φού α πο κλει στούν άλ λες αι τί ες που μπορεί να προ κα λέ σουν πα ρό μοια συ μπτω μα το λο γί α, γί νε ται μα γνη τι κή τομο γρα φί α και χει ρουρ γι κή α ντι με τώ πι ση εί τε με πε τα λεκτο μή εί τε με σπονδυ λο δε σί α με τά α πό ευ ρεί α πε τα λε κτομή. Στις πε ρι πτώ σεις που η αυ χε ναλ γί α ο φεί λε ται σε φλεγ μο νώ δη αί τια α κο λουθεί ται αι τιο λο γι κή θε ρα πεί α, συ στη μα τι κή ή το πι κή. Στη φλεγ μο νώ δη αυ χε ναλ γί α α πό λοι μώ δη αί τια πα ρα τη ρεί ται πυ ρε τός ή πυρέ τιο, κα κουχί α, λευ κο κυτ τά ρω ση, αύ ξη ση της τα χύ τη τας κα θί ζη σης ε ρυ θρών. Α ντί δρα ση Wright θε τι κή σε υ ψη λό τί τλο εν δε χο μέ νως θέ τει τη διά γνω ση της σπονδυ λι κής λοί μω ξης με βρου κέλ λα του με λι ταί ου, που δεν εί ναι σπά νια σε αγρο το-κτη νοτρο φι κές πε ριο χές. Δερ μα το α ντί δρα ση Μantoux θε τι κή με τυ πι κή α κτινο λο γι κή ει κό να θώ ρα κος για φυ μα τί ω ση, εν δε χο μέ νως θέ τει τη διά γνω ση αυχε ναλ γί ας φυ μα τιώ δους αι τιο λο γί ας. Το σπιν θη ρο γρά φη μα με γάλ λιο που δεί χνει 74

11 Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ, Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ, Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ αυ ξη μέ νη το πι κή συ γκέ ντρω ση ό πως ε πί σης η α πλή ε ντο πι σμέ νη α κτινο γρα φί α και η α ξο νι κή το μο γρα φί α της ΑΜ ΣΣ θα κα τα δεί ξουν δι σκί τι δα ή σπονδυ λο δι σκί τι δα και στις δύ ο αυ τές πε ρι πτώσεις. Πα ρό μοια α κτι νο λο γι κά ευ ρή μα τα α να δεικνύ ο νται και στην πε ρί πτω ση στα φυ λο κοκ κι κής ή άλ λης λοίμω ξης της ΑΜ ΣΣ, με τη δια φο ρά ό τι θα α παι τη θεί ε πί πλέ ον πα ρα κέ ντη ση και καλ λιέργεια ώ στε να α πο μο νω θεί το λοι μώ δες στέ λε χος και η α ντι μι κρο βια κή α γω γή. Η θε ρα πεί α της ι νο μυαλ γί ας εί ναι πο λύ πιο δύ σκο λη και α παι τεί συ νερ γα σία με τα ξύ ρευμα το λό γου, φυ σί α τρου, ψυ χί α τρου και ά με σου οι κο γε νεια κού περι βάλ λο ντος 9,21. ABSTRACT Neck pain: Diagnostic approach and therapeutic management J. Myriokefalitakis, S. Karogianni, M. Bastakis Department of Rheumatology, Asklipieion General Hospital, Voula, Αthens Neck pain is presented usually as regional pain, but often pain tends to irradiate to shoulders, upper extremities, or to the occipital region depending on the anatomical site of the problem. Sometimes pain in the neck attached or irradiated from other troublesome sites like from the heart, or from elsewhere at the thorax, etc. The differential diagnosis, the diagnostic approach and the therapeutic management depended on the reason of the neck pain. Common reasons of neck pain are damages, mostly in the facet joints or the intervertebral discs, lesions in the ligaments, cervical radices or the medullar canal of degenerative, inflammatory, microbiological or neoplasmatic causes. Diagnosis is based on patient s history and clinical examination, on the characters of pain and other signs and symptoms and on the X-ray, CT scan and other laboratories findings that may exist. Therapy is etiological and based on topical pharmaceutical or surgical regiments or systemic treatment if a systemic illness exists. Hellenic Rheumatology 2006;17(1):65-76 Key words: neck pain, facet joint syndrome, cervical myelopathy, discitis, fibromyalgia. ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ: 1. Bland JH, Boushey DR. Anatomy and physiology of the cervical spine. Sem Arthritis Rheum 1990; 20: David Borenstein. Approach to the patient with neck pain. In: Current Rheumatology Diagnosis & Treatment. Lange Medical Books/McGraw- Hill April C, Dwyer A, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain. Spine 1990; 15: Barre JA. Sur un sympathique cervical posterieure et sa cause frequent. L artrite cervicale. Rev Neurol 1926; 45: Bogduk N, Marsland A. On the concept of third occipital headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1986; 49: Bogduk N, Marsland A. The cervical zygapophysial joint as a source of neck pain. Spine 1988; 13: Dwyer A, April C, Bogduk N. Cervical zygapophyseal joint pain. Patterns I: A study in normal volunteers. Spine 1990; 15: Wolfe F, Smythe HA, Yunus M, et al. The American College of Rheumatology, 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum 1990; 33: Μυ ριο κε φα λι τά κης Ι, Μι χε λι δά κης Κ, Α λε ξαν δρά κη Κ. Ι νο μυαλγί α. Βή μα Α σκληπιού. Μάρ τιος Gore DR, Sepic SB, Gardner BS. Roentgengraphic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine 1986; 11: Jull G, Bogdukn N, Marsland A. The accuracy of manual diagnosis for cervical zygapophyseal joint pain syndromes. Med J Aust 1988; 148: Grieve GΡ. Common vertebral joint problems. Churchill Livingston, London, Maigne R. Signers cliniques des cephalees cervicales; leur traitement. Med Hyg 1981; 39: Mooney V, Robertson J. The facet joint syndrome. Clinic Orthop 1976; 115: Rucco V, Zucchi A. La sindrome delle facette articollari. Europa Med Phys 1986; 22: Testut L, Latarjet A. Trattato di Anatomia Umana. 75

12 Αυ χε ναλ γι α: Διαγνωστικη προσεγγιση και θεραπευτικοι χειρισμοι Vol IV. UTET 1971, Torino. 17. Wyke BD. Neurology of the cervical spine joint. Physiol 1979; 65: Fletcher G, Haughton VM, Khng-Cheng Ho, Shwei Yu. Age related changes in the cervical facet joints: Study with cryotomography, MR, and CT. Am J Neuroradiol 1990; 11: Barnsley L, Lord SM, Thomas P, et al. SPECT bone scans for the diagnosis of symptomatic cervical zygapophyseal joints. Br J Rheumatol 1993; 32(suppl 2): Jull G, Bogdukn N, Marsland A. The accuracy of manual diagnosis for cervical zygapophyseal joint pain syndromes. Med J Aust 1988; 148: Μυ ριο κε φα λι τά κης Ι. Ε ξω αρ θρι κός Ρευ μα τι σμός. Ελ λη νι κή Ρευ μα το λο γί α 2003; 14(4) συ μπλή ρωμα: Μυ ριο κε φα λι τά κης Ι. Μη στε ρο ει δή α ντι φλεγ μονώ δη φάρ μα κα. Α σκλη πεια κά Χρο νι κά 2003; 3(1):

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Α ξιω μα τι κοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, Στρα τιώ τες, Ε θνο φύ λα κες και Πο λι τι κό Προ σω πι κό του Στρα τού Ξηράς. Με α πό φα ση του ΚΥ ΣΕ Α, μου α να τέ θη καν τα κα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ S.O.S. 24 ω ρ η. & Ενημέρωση. ΚΕΤΘ 865 ΤΕΝΕΦ Ανοιχτά Στρατόπεδα ΑΔΙΣΠΟ. Τώρα έχεις επιλογή τηλ.: &

ΣΤΡΑΤΟΣ S.O.S. 24 ω ρ η. & Ενημέρωση. ΚΕΤΘ 865 ΤΕΝΕΦ Ανοιχτά Στρατόπεδα ΑΔΙΣΠΟ. Τώρα έχεις επιλογή τηλ.: & S.O.S 24 ω ρ η Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η Γ ΡΑ Μ Μ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α'. ΠΡΟΛΟΓΟΣ......5 Β'. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ Τό ἰ δε ο λο γι κό καί πολιτικό ὑ πό βα θρο......11 Οἱ κλει στές ὁ μά δες προ ω θή σε ως καί

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα