Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ"

Transcript

1 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 1.1 Περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ i. Γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ ii. Πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ iii. Κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ iv. Οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ v. Χωροταξικϊ - Πολεοδομικϊ χαρακτηριςτικϊ vi. Περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ vii. Αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ viii. Σχϋςεισ και αλληλεξαρτόςεισ με τουσ γειτονικούσ ΟΤΑ και την ευρύτερη περιοχό Σα βαςικϊ οργανωτικϊ και οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ του ΟΣΑ 1.2 Αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 2.1 Διατύπωςη του αναπτυξιακού ορϊματοσ 2.2 Προςδιοριςμόσ τησ ςτρατηγικόσ 2.3 Προςδιοριςμόσ των αναπτυξιακών προτεραιοτότων Καθοριςμόσ των ςτόχων τοπικόσ ανϊπτυξησ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Σ ε λ ί δ α

3 ΠΙΝΑΚΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΦΑΡΣΕ Πύνακεσ Πύνακασ 1.1. Σύςταςη Δόμου Μύκησ Έκταςη 14 Πύνακασ 1.2. Εξϋλιξη πληθυςμού ανϊ δημοτικό ενότητα ςτο Δόμο Μύκησ 16 Πύνακασ 1.3. Πληθυςμόσ του Δόμου Μύκησ ανϊ Δημοτικό Ενότητα και οικιςμό (Απογραφό 2001) 17 Πύνακασ 1.4. Κατηγορύεσ οικιςμών με βϊςη τον πληθυςμό 19 Πύνακασ 1.5. Πυκνότητα πληθυςμού 22 Πύνακασ 1.6. Ποςοςτιαύα ςύνθεςη πληθυςμού κατϊ φύλο και ηλικύα 22 Πύνακασ 1.7. Ποςοςτιαύα κατανομό των νοικοκυριών ανϊλογα με τον αριθμό μελών ανϊ δωμϊτιο. 31 Πύνακασ 1.8. Νηπιαγωγεύα που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ 32 Πύνακασ 1.9. Δημοτικϊ Σχολεύα ςτη περιοχό του Δόμου Μύκησ 33 Πύνακασ Γυμνϊςια που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ 34 Πύνακασ Λύκεια που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ 34 Πύνακασ Ιατρικό προςωπικό Κϋντρου Υγεύασ Εχύνου 35 Πύνακασ Οικονομικϊ ενεργόσ & μη ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ φύλο και Δημοτικό Ενότητα 37 Πύνακασ Μεταβολό τησ απαςχόληςησ ςτο Δημοτικό Ενότητα Μύκησ 38 Πύνακασ Γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ κατϊ Δημοτικό Ενότητα την περύοδο 1999/ Πύνακασ 1.16 Έκταςη που καλλιεργόθηκε κατϊ Δημοτικό Ενότητα την περύοδο 1999/ Πύνακασ Καλλιεργούμενεσ εκτϊςεισ με καπνό ςε επύπεδο χώρασ( ςε χιλιϊδεσ ςτρϋμματα) 42 Πύνακασ Παραγωγό καπνών ανατολικού τύπου ςτο νομό Ξϊνθησ 42 Πύνακασ Νοικοκυριϊ που εμφανύζουν ιδιοκτηςύα Ζώου 47 Πύνακασ Διακύμανςη Ζωικού Κεφαλαύου 47 Πύνακασ Πληθυςμόσ Ζωικού κεφαλαύου 49 Πύνακασ Στοιχεύα δαςικών Συμπλεγμϊτων ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ(εκτϊςεισ ςε ςτρϋμματα). 52 Πύνακασ Εύδοσ Επιχειρόςεων / Δημοτικό Ενότητα του Δόμου Μύκησ 54 Πύνακασ Δομϋσ Διανυκτϋρευςησ ςτη Δημοτικό Ενότητα Θερμών 54 Πύνακασ Οικοδομικό δραςτηριότητα ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ την περύοδο Πύνακασ Χρόςεισ κτιρύων ανϊ Δημοτικό Ενότητα 58 Πύνακα Δρομολόγια ΚΤΕΛ Νομού Ξϊνθησ προσ το Δόμο Μύκησ 60 Πύνακασ Στοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ του Δόμου Μύκησ 63 Πύνακασ Στοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Κοτύλησ του Δόμου Μύκησ 64 Πύνακασ Στοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Θερμών του Δόμου Μύκησ 64 Πύνακασ 1.31.Στοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Σατρών του Δόμου Μύκησ 64 Πύνακασ Χώροι ανεξϋλεγκτησ διϊθεςησ απορριμμϊτων που εντϊχθηκαν ςτο ϋργο αποκατϊςταςησ 67 Πύνακασ 1.33.Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ internet ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ 68 Πύνακασ 1.34.Οργανικϋσ Θϋςεισ ΟΕΥ Δόμου Μύκησ 93 Πύνακασ 1.35.Θϋςεισ ΙΔΑΧ ΟΕΥ Δόμου Μύκησ 94 Πύνακασ Εξοπλιςμόσ Μηχανοργϊνωςησ Δόμου Μύκησ. 96 Πύνακασ Διαθϋςιμο Λογιςμικό 96 Πύνακασ Οχόματα κατϊ εύδοσ του Δόμου Μύκησ 101 Πύνακασ Έςοδα προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ Πύνακασ Δαπϊνεσ προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ Πύνακασ Ειςπρϊξεισ του Δόμου Μύκησ κατϊ κατηγορύα Εςόδων 105 Πύνακασ Στοιχεύα ιςολογιςμού του Δόμου Μύκησ για το μόνα Οκτώβριο του ϋτουσ Πύνακασ 2.1. Άξονεσ Προτεραιότητασ και Μϋτρα Παρϋμβαςησ ανϊ ϊξονα, του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ Δ. Μύκησ 130 Πύνακασ 2.2. Γενικού ςτόχοι του 1ου ϊξονα προτεραιότητασ 131 Πύνακασ 2.3. Γενικού ςτόχοι του 2ου ϊξονα προτεραιότητασ 132 Πύνακασ 2.4. Γενικού ςτόχοι του 3ου ϊξονα προτεραιότητασ 132 Πύνακασ 2.5. Γενικού ςτόχοι του 4ου ϊξονα προτεραιότητασ 133 Γραφόματα Διϊγραμμα 1.1. Διαχρονικό εξϋλιξη πραγματικού πληθυςμού Δόμου Μύκησ 17 Διϊγραμμα 1.2. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού του Δόμου Μύκησ 19 Διϊγραμμα 1.3. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ 20 Διϊγραμμα 1.4. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Θερμών 20 Διϊγραμμα 1.5. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Κοτύλησ 21 Διϊγραμμα 1.6. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Σατρών 21 2 Σ ε λ ί δ α

4 Διϊγραμμα 1.7. Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Α) πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Τοπικό Κοινότητα. 23 Διϊγραμμα 1.8. Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Α) πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Τοπικό Κοινότητα. 23 Διϊγραμμα 1.9. Δεύκτησ εξϊρτηςησ πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Τοπικό Κοινότητα. 24 Διϊγραμμα Δεύκτησ γόρανςησ πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Τοπικό Κοινότητα. 24 Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτο Δόμο Μύκησ 25 Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Μύκησ 26 Διϊγραμμα 1.13.Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Θερμών 26 Διϊγραμμα 1.14.Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ 27 Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Σατρών 27 Διϊγραμμα Μορφωτικό επύπεδο κατούκων του Δόμου Μύκησ 28 Διϊγραμμα Μορφωτικό επύπεδο κατούκων του Δόμου Μύκησ κατϊ φύλο 29 Διϊγραμμα Αριθμόσ μελών νοικοκυριού ανϊ δωμϊτιο κανονικόσ κατοικύασ ςτο Δόμο Μύκησ 30 Διϊγραμμα Ανϋςεισ Νοικοκυριών ςτο Δόμο Μύκησ. 31 Διϊγραμμα 1.20.Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων και Δημοτικό Ενότητα ςτο Δόμο Μύκησ 39 Διϊγραμμα Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ 39 Διϊγραμμα Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ φύλο και ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ 40 Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη ζωικού κεφαλαύου ςτο Δόμο Μύκησ 48 Διϊγραμμα Ζωικό κεφϊλαιο κατϊ εύδοσ το ϋτοσ Διϊγραμμα Ζωικό κεφϊλαιο κατϊ Δημοτικό Ενότητα 50 Διϊγραμμα Ζωικϋσ Μονϊδεσ κατϊ Δημοτικό Ενότητα το ϋτοσ Διϊγραμμα Ζωικϋσ Μονϊδεσ κατϊ Δημοτικό/Τοπικό Κοινότητα το ϋτοσ Διϊγραμμα Δαςικϋσ εκτϊςεισ κατϊ εύδοσ 52 Διϊγραμμα Οικοδομικό δραςτηριότητα ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ την περύοδο Διϊγραμμα Τύποι αςτικών ςτερεών αποβλότων ςτο Δόμο Μύκησ 68 Διϊγραμμα Ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Ωραύου 74 Διϊγραμμα Μϋςο μηνιαύο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Ωραύου 75 Διϊγραμμα Ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Θερμών 75 Διϊγραμμα Μϋςο μηνιαύο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Θερμών 76 Διϊγραμμα Μϋςεσ Μηνιαύεσ Θερμοκραςύεσ αϋρα Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Ωραύου 77 Διϊγραμμα Μϋςεσ Μηνιαύεσ Θερμοκραςύεσ αϋρα Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ Θερμών 77 Διϊγραμμα Προςωπικό που υπηρετεύ ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ κατηγορύα εκπαύδευςησ 94 Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη των ειςπρϊξεων του Δόμου και των επιμϋρουσ Δημοτικών Ενοτότων. 104 Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη των πληρωμών του Δόμου και των επιμϋρουσ Δημοτικών Ενοτότων. 104 Διϊγραμμα Προϋλευςη Εςόδων 106 Χϊρτεσ Φϊρτησ 1.1. Η θϋςη του Δόμου Μύκησ ςτο νομό Ξϊνθησ 13 Φϊρτησ 1.2. Περιοχϋσ Natura ςτο Δόμο Μύκησ 70 3 Σ ε λ ί δ α

5 ΕΙΑΓΨΓΗ Α. Αντικεύμενο και κοπόσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ Η διεθνόσ εμπειρύα καταδεικνύει ςυνεχώσ, μϋςα από μελϋτεσ και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ, ότι η ϋννοια αλλϊ και η πρακτικό τησ ανϊπτυξησ ςτηρύζεται πλϋον ςτο ςχεδιαςμό, την ϋρευνα, την αναζότηςη καινοτομικών ςτοιχεύων και τον προςδιοριςμό του εύδουσ τησ ανϊπτυξησ που επιδιώκει να πετύχει η κϊθε πόλη ό περιοχό. Ο ςχεδιαςμόσ προςδιορύζεται με βϊςη τρεισ αλληλϋνδετεσ παραμϋτρουσ: οργανωμϋνη προςπϊθεια, διερεύνηςη εναλλακτικών ςεναρύων και επύτευξη ςυγκεκριμϋνων ςτόχων. Αποτελεύ μια διαδικαςύα καθοριςμού μακροπρόθεςμων ςτόχων και επιλογόσ ςτρατηγικών και πολιτικών υλοπούηςησ, η οπούα βαςύζεται ςτην επιςτημονικό ανϊλυςη, τη διεθνό εμπειρύα, τισ ςυμμετοχικϋσ διαδικαςύεσ και τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατούν ςτην οικονομύα, την κοινωνύα και τισ υποδομϋσ κϊθε περιοχόσ. Σα περιςςότερα ςχϋδια ανϊπτυξησ χρηςιμοποιούν την ανϊλυςη SWOT που αφορϊ ςε μεθοδολογύα διϊγνωςησ του αντικειμϋνου εξϋταςησ, τόςο ςτο εςωτερικό (internal situation audit) όςο και ςτο εξωτερικό περιβϊλλον (external situation audit). Η βαςικό αποςτολό του προτεινόμενου ϋργου εύναι να αποτελϋςει ϋνα επιχειρηςιακό εργαλεύο ςχεδιαςμού, ανϊλυςησ, αξιολόγηςησ και υλοπούηςησ δρϊςεων και πολιτικών που να ςυμβϊλλουν ςτη βιώςιμη και μακροχρόνια ανϊπτυξη του δόμου. Σαυτόχρονα, ϋνα τϋτοιο χϋδιο καθύςταται αναγκαύο για την χρηματοδότηςη όλων των προτεινόμενων ςε Κοινοτικϊ Προγρϊμματα παρεμβϊςεων για την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ, καθώσ και για την για την αναπτυξιακό του ςτρατηγικό προετοιμαςύα του Δόμου. Σα τρύα ςτρατηγικϊ ερωτόματα ςτα οπούα θα πρϋπει να δοθούν απαντόςεισ εύναι τα ακόλουθα: Προςδιοριςμόσ των χαρακτηριςτικών και του επιπϋδου ανϊπτυξησ ςτο οπούο βρύςκεται ο Δόμοσ κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Προςδιοριςμόσ του ςτόχου, δηλαδό ςε ποιο τύπο ό επύπεδο ανϊπτυξησ επιδιώκει να φτϊςει. Προςδιοριςμόσ του τρόπου, δηλαδό ποια μϋςα θα χρηςιμοποιόςει ο Δόμοσ για να φτϊςει ςτο επύπεδο ανϊπτυξησ που επιδιώκει. Ο βαςικόσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ερευνητικού προγρϊμματοσ εύναι να δώςει απαντόςεισ ςτα τρύα αυτϊ ερωτόματα, προκειμϋνου να προςδιοριςτούν με ςαφόνεια οι κατευθύνςεισ και οι αντύςτοιχεσ δρϊςεισ οι οπούεσ θα οδηγόςουν ςτο επιθυμητό αναπτυξιακό αποτϋλεςμα. Οι επιμϋρουσ ςτόχοι του Επιχειρηςιακού χεδύου Προγρϊμματοσ αφορούν ςτα εξόσ: Προςανατολιςμόσ ςτο τρύπτυχο οικονομύα κοινωνύα περιβϊλλον, ςτο οπούο ςτηρύζεται η κατεύθυνςη τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και αποδοτικότητασ τησ λειτουργύασ του δόμου Προώθηςη του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου του δόμου Αποδοτικότερη και αποτελεςματικότερη κατανομό και αξιοπούηςη των πόρων Προςϋλκυςη πρόςθετων οικονομικών πόρων 4 Σ ε λ ί δ α

6 Περιοριςμό τησ αποςπαςματικόσ αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων Ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ όλων των δημιουργικών δυνϊμεων του εςωτερικού περιβϊλλοντοσ του Δόμου (επιχειρόςεισ δημόςιοι τοπικού φορεύσ κϊτοικοι) ςε διαδικαςύεσ ςχεδιαςμού και εφαρμογόσ δρϊςεων ανϊπτυξησ ςτα πλαύςια τησ κατεύθυνςησ τησ αςτικόσ αναςυγκρότηςησ και ανϊπτυξησ. Για να ικανοποιηθούν οι ανωτϋρω ςτόχοι, θα εφαρμοςτεύ μια ςύγχρονη μεθοδολογικό προςϋγγιςη η οπούα προςδιορύζεται από τα ακόλουθα βαςικϊ ςημεύα: αφόσ καταγραφό και τεκμηρύωςη τησ πραγματικόσ εικόνασ κατϊςταςησ του Δόμου με ϋμφαςη ςτα μεύζονα θϋματα ανϊπτυξησ αλλϊ και ςτα προβλόματα που εμποδύζουν την ανϊπτυξη Αναγνώριςη των ιδιαύτερων αναγκών για την ανϊπτυξη του Δόμου, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ μϋχρι τώρα δρϊςεισ και προτεύνοντασ νϋεσ με καινοτομικό χαρακτόρα Αξιοπούηςη τησ διεθνούσ και Ελληνικόσ εμπειρύασ Καταγραφό ςτοιχεύων και ςυλλογό δευτερογενούσ υλικού από πολεοδομικϋσ, χωροταξικϋσ και αναπτυξιακϋσ μελϋτεσ για την περιοχό Αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων ψηφιοποιημϋνων υποβϊθρων (εϊν υπϊρχουν) υλλογό ςτοιχεύων για τη δημογραφικό, κοινωνικό, παραγωγικό και οικονομικό διϊρθρωςη του Δόμου και του νομού από δημόςιεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ του δόμου και του νομού υναντόςεισ εργαςύασ με φορεύσ τησ περιοχόσ, με ςκοπό την καταγραφό ςτϊςεων και προτϊςεων για την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ μελϋτησ Δημιουργύα πρωτογενούσ χαρτογραφικού υλικού Φρηςιμοπούηςη μεθόδων ςυλλογικόσ ανϊλυςησ, τεκμηρύωςησ και επιλογόσ προτϊςεων (team work, brainstorming), ακολουθώντασ ςύγχρονεσ πρακτικϋσ και μεθόδουσ ανϊλυςησ. Εκτιμϊται ότι ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτών των ςτοιχεύων προςδύδει ςτο Επιχειρηςιακό χϋδιο την απαραύτητη τεκμηρύωςη και αποδοχό, ϋτςι ώςτε να καταςτεύ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο για την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ του Δόμου. Προκειμϋνου όμωσ, το χϋδιο να ςτηρύζεται ςτα πραγματικϊ δεδομϋνα τησ περιοχόσ και ςτισ πραγματικϋσ τησ ανϊγκεσ, καθώσ και να λαμβϊνει υπόψη του τισ ιδϋεσ, προτϊςεισ και τα ενδιαφϋροντα των πολιτών τησ περιοχόσ η εκπόνηςη του χεδύου μεταξύ ϊλλων επιτυγχϊνεται μϋςω ςυζητόςεων με κατούκουσ και φορεύσ τησ περιοχόσ. Εύναι προφανϋσ ότι μόνο ςτο πλαύςιο του Δημοκρατικού Προγραμματιςμού και του χεδιαςμού εκ των κϊτω προσ τα ϊνω, εύναι εφικτό να προκύψει ϋνα χϋδιο που θα χαρακτηρύζεται από πληρότητα, ρεαλιςμό, κοινωνικό ςυναύνεςη και αποδοχό. ύμφωνα, μϊλιςτα και με τον Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων (Ν. 3463/ 2006, ΥΕΚ 114 Α 8/6/2006), ςτα ϊρθρα , διατυπώνεται η υποχρϋωςη των ΟΣΑ για εκπόνηςη ενόσ τϋτοιου Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ εκςυγχρονιςμού τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ πρωτοβϊθμιασ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και με απώτερο ςκοπό τη δημιουργύα μόνιμων δομών προγραμματιςμού, υλοπούηςησ και παρακολούθηςησ των αποτελεςμϊτων τησ δρϊςησ των Δόμων. Η υποχρϋωςη αυτό επικαιροποιόθηκε με τισ διατϊξεισ τησ παρ.1 του ϊρθρου 266 του Ν.3852/2010 οι οπούεσ προβλϋπουν ότι για το μεςοπρόθεςμο Προγραμματιςμό των Δόμων εκπονεύται πενταετϋσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα, το οπούο εξειδικεύεται κατ' ϋτοσ ςε ετόςιο Πρόγραμμα Δρϊςησ και Ετόςιο Προώπολογιςμό. Σο Σεχνικό Πρόγραμμα καταρτύζεται μαζύ με το Ετόςιο Πρόγραμμα Δρϊςησ, το οπούο αποτελεύ μϋροσ του και επιςυνϊπτεται, ςε αυτό, ωσ παρϊρτημα. 5 Σ ε λ ί δ α

7 Η δϋςμευςη που θϋτει ο Κώδικασ Δόμων και Κοινοτότων, το πρόγραμμα Καλλικρϊτησ, αλλϊ και η ανϊγκη προετοιμαςύασ του Δόμου καθιςτϊ ςκόπιμη την εκπόνηςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ, ώςτε ο Δόμοσ να βρεθεύ προετοιμαςμϋνοσ για τισ εξελύξεισ που προγραμματύζονται ςε τοπικό, εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο. Θεςμικό πλαύςιο Επιχειρηςιακών προγραμμϊτων Π.Δ. 89/2011 (ΥΕΚ 213/ τεύχοσ Α ) Π.Δ. 185/07 (ΥΕΚ 221/ τεύχοσ Α ) Ν. 3463/06, ϊρθρα "Επιχειρηςιακϊ χϋδια Δόμων" ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.45/25 Οκτωβρύου 2006 : Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (Ε.Π.) ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α /07 (ΥΕΚ 534 Β/ Διορθ. φαλμ. το ΥΕΚ-759 Β/ ) : Περιεχόμενο, δομό και τρόποσ υποβολόσ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Σ.Α.) α' βαθμού. ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (ΕΠ) ΟΣΑ ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α / Τπουργικό Απόφαςη «Σροποπούηςη τησ υπ' αριθμ.18183/ Τπουργικόσ Απόφαςησ» (Β' 1613). Π.Δ. 185/07 (ΥΕΚ 221 Α/ ) : Όργανα και διαδικαςύα κατϊρτιςησ, παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Σ.Α.) α' βαθμού. ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α /08 (ΥΕΚ 19 Β/ ) : Σροποπούηςη τησ υπ' αριθμ / υπουργικόσ απόφαςησ «Περιεχόμενο, δομό και τρόποσ υποβολόσ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Ο.Σ.Α.) α' βαθμού» ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 8910/ /ΕΓΚ. 8/2008 ΤΠ.Ε / : Διευκρινύςεισ επύ τησ Εγκυκλύου 8 Ν. 3852/2010 ''Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ", ϊρθρο 86 και 266 ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α 5694/11 (ΥΕΚ 382 Β/ ) : Σροποπούηςη τησ υπ' αριθμ / (ΥΕΚ 534 Β'/ ) Τπουργικόσ Απόφαςησ με τύτλο «Περιεχόμενο, δομό και τρόποσ υποβολόσ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των ΟΣΑ α βαθμού». Οι προηγούμενεσ θεςμικϋσ ρυθμύςεισ αποςκοπούν ςτην ειςαγωγό μόνιμων εςωτερικών διαδικαςιών και ςυςτημϊτων προγραμματιςμού ςτουσ ΟΣΑ. τόχοσ εύναι η διαδικαςύα του προγραμματιςμού, τησ παρακολούθηςησ και τησ μϋτρηςησ των αποτελεςμϊτων των δρϊςεων των Ο.Σ.Α., να αποτελϋςει μια ςταθερό εςωτερικό λειτουργύα, ςτην οπούα θα ςυμμετϋχει ςε όλεσ τισ φϊςεισ, με ςυγκεκριμϋνο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τουσ. 6 Σ ε λ ί δ α

8 Β. Οι ενότητεσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ του ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. Σο περιεχόμενο, η δομό και ο τρόποσ υποβολόσ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Ο.Σ.Α. α βαθμού ϋχει καθοριςτεύ με την υπουργικό απόφαςη ΤΑ 18183/ (ΥΕΚ 534/ τεύχοσ Β ). τα πρότυπα που θϋτει η απόφαςη αυτό το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα του Δόμου Μύκησ περιλαμβϊνει τισ εξόσ ενότητεσ και υποενότητεσ: Ενότητ α 1 : τ ρατηγικόσ ςχεδιας μόσ Κεφϊλαιο 1.1: Περιγραφό και αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ. Περιγρϊφονται τα χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Δόμου Μύκησ, τα χαρακτηριςτικϊ του ύδιου του Δόμου και των Νομικών Προςώπων του, ωσ οργανιςμών, και αξιολογεύται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη Η περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ Η περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ αναφϋρεται ςτα εξόσ δεδομϋνα και χαρακτηριςτικϊ: 1. Βαςικϊ γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 2. Βαςικϊ πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 3. Βαςικϊ κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 4. Βαςικϊ οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 5. Βαςικϊ χωροταξικϊ και πολεοδομικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 6. Βαςικϊ περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. 7. Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςχϋςεων και των αλληλεξαρτόςεων του με τουσ γειτονικούσ Ο.Σ.Α. και την ευρύτερη περιοχό. 8. Ϊργα και οι δρϊςεισ τησ περιόδου Βαςικϊ αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α., Επύςησ, αντικεύμενο ανϊλυςησ ςυνιςτϊ και ο Δόμοσ ωσ αυτοτελόσ οικονομικόσ οργανιςμόσ. υνεπώσ, η ενότητα «υφιςτϊμενη κατϊςταςη» αναφϋρεται και ςε βαςικϊ οργανωτικϊ και οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ του Ο.Σ.Α., όπωσ: 1. Διοικητικό διϊρθρωςη του Ο.Σ.Α. 2. Ανθρώπινο δυναμικό 3. Καταγραφό τησ κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ του Ο.Σ.Α. 4. Ϊςοδα και δαπϊνεσ του Ο.Σ.Α Η αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ Η απλό περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ δεν αρκεύ από μόνη τησ να ςυμβϊλει ςε ϋναν αςφαλό προςδιοριςμό των ςτόχων και προτεραιοτότων τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ. Για το λόγο αυτό απαιτεύται η ενδελεχόσ αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ώςτε να προςδιοριςθούν με ςαφόνεια: A. Σα κρύςιμα ζητόματα ανϊπτυξησ, τα οπούα εύναι ςκόπιμο να αντιμετωπιςτούν από τον Ο.Σ.Α. κατϊ την επόμενη μεςοπρόθεςμη περύοδο, ιεραρχημϋνα κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ. 7 Σ ε λ ί δ α

9 B. Σα μειονεκτόματα και τα πλεονεκτόματα τησ περιοχόσ του Ο.Σ.Α. ωσ προσ τα κρύςιμα ζητόματα, τισ ανϊγκεσ των πολιτών και την εκτιμώμενη ζότηςη για την παροχό δημοτικών ό κοινοτικών υπηρεςιών. Γ. Σισ δυνατότητεσ και τισ υφιςτϊμενεσ αδυναμύεσ των υπηρεςιών του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του, ςε ςχϋςη με τισ λειτουργύεσ που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνικό υποδομό τουσ, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών, καθώσ και ςε ςχϋςη με την οικονομικό τουσ κατϊςταςη. Δ. Σισ ευκαιρύεσ και τουσ περιοριςμούσ από εξωγενεύσ παρϊγοντεσ (όπωσ θεςμικό πλαύςιο, εθνικϋσ και ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ και χρηματοδοτόςεισ). Κεφϊλαιο 1.2: τρατηγικό του Ο.Σ.Α. και αναπτυξιακϋσ προτεραιότητεσ Διατύπωςη του αναπτυξιακού ορϊματοσ Η περιοχό αναφορϊσ οφεύλει να προςδιορύςει το αναπτυξιακό τησ όραμα, προκειμϋνου αυτό να αποτελϋςει οδοδεύκτη τησ μελλοντικόσ δρϊςησ τόςο τησ δημοτικόσ αρχόσ όςο και τησ τοπικόσ κοινωνύασ. Και ενώ η ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ απαντϊ ςτο ερώτημα «που βρύςκεται η περιοχό και ο Δόμοσ ςόμερα», η διατύπωςη του ορϊματοσ απαντϊ ςτο ερώτημα «ποια οφεύλει να εύναι η εικόνα και η κατϊςταςη τησ περιοχόσ αύριο». υνεπώσ, το όραμα αποτελεύ ςυνοπτικό διατύπωςη τησ μελλοντικόσ κατϊςταςησ που επιδιώκεται για τη περιοχό του Ο.Σ.Α. και του ύδιου του Ο.Σ.Α., ωσ οργανιςμού, για την επόμενη μεςοπρόθεςμη περύοδο, την οπούα θα επιδιώξει με την εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ που θα επιλϋξει και με την ευρύτερη δυνατό κοινωνικό ςυναύνεςη Προςδιοριςμόσ τησ ςτρατηγικόσ Ο προςδιοριςμόσ τησ ςτρατηγικόσ του Ο.Σ.Α. αναφϋρεται πρωτύςτωσ ςτη διατύπωςη των γενικών ςτρατηγικών ςτόχων προκειμϋνου να πετύχει το όραμα του. ύμφωνα με τισ προτεινόμενεσ προδιαγραφϋσ, ενδεικτικϊ, οι ςτρατηγικού ςτόχοι αφορούν: i. την προώθηςη τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και πολιτιςτικόσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ. ii. την ικανοπούηςη των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεςιών του. iii. την αναβϊθμιςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ του (με τη βελτύωςη τησ λειτουργύασ των υπηρεςιών και των οργϊνων του, την ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ του). iv. τη βελτύωςη τησ οικονομικόσ του κατϊςταςησ Προςδιοριςμόσ των αναπτυξιακών προτεραιοτότων Ο προςδιοριςμόσ των αναπτυξιακών προτεραιοτότων, ςύμφωνα με τισ οπούεσ θα διαρθρωθεύ το επιχειρηςιακό πρόγραμμα, λαμβϊνει υπόψη τισ εθνικϋσ και περιφερειακϋσ αναπτυξιακϋσ προτεραιότητεσ. Οι αναπτυξιακϋσ προτεραιότητεσ εκφρϊζονται ςτο επιχειρηςιακό πρόγραμμα με τη μορφό αξόνων. Ενδεικτικϊ, οι ϊξονεσ αυτού μπορεύ να εύναι: i. «Υυςικό και Οικιςτικό Περιβϊλλον - Σεχνικϋσ υποδομϋσ». ii. «Κοινωνικό Πολιτικό, Παιδεύα και Πολιτιςμόσ». iii. «Σοπικό Οικονομύα και Απαςχόληςη». 8 Σ ε λ ί δ α

10 iv. «Ο Ο.Σ.Α. ωσ οργανιςμόσ και οι ςχϋςεισ του με τουσ πολύτεσ, την πολιτεύα και τουσ τοπικούσ φορεύσ». Ο ϊξονασ αυτόσ ενδεικτικϊ αφορϊ: α. τη γενικό οργϊνωςη και λειτουργύα του Ο.Σ.Α., καθώσ και ςε ζητόματα αποτελεςματικότητασ, αποδοτικότητασ και χρηςτόσ τοπικόσ διούκηςησ. β. τισ οριζόντιεσ ό υποςτηρικτικϋσ λειτουργύεσ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του. γ. τισ ανϊγκεσ υποςτόριξησ των οργϊνων διούκηςησ και των υπηρεςιών για την αποδοτικότερη και αποτελεςματικότερη ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τουσ, καθώσ και για τη γενικότερη βελτύωςη τησ διοικητικόσ ικανότητασ του Ο.Σ.Α. Ενότητα 2: Επιχειρηςιακόσ προγραμματιςμόσ Η δεύτερη ενότητα του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςτοχεύει ςτη ςυγκεκριμϋνη πλϋον διατύπωςη ςτόχων, δρϊςεων και ϋργων για την επόμενη πενταετύα. Ειδικότερα, ςύμφωνα και με τισ προδιαγραφϋσ, η ενότητα αυτό περιλαμβϊνει: Κεφϊλαιο 2.1: τόχοι και δρϊςεισ Γενικού και ειδικού ςτόχοι το πρώτο κεφϊλαιο του επιχειρηςιακού προγραμματιςμού εξειδικεύονται οι γενικού ςτρατηγικού ςτόχοι ςε ειδικότερουσ ςτόχουσ Ωξονεσ, μϋτρα, προγρϊμματα δρϊςησ και ϋργα Ακολούθωσ, κϊθε ϊξονασ εξειδικεύεται ςε μϋτρα, που αντιςτοιχούν ςε ϋναν ό περιςςότερουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ, που πρϋπει να επιτευχθούν κατϊ προτεραιότητα από τον Ο.Σ.Α. την επόμενη πενταετύα. Ενδεικτικϊ, τα μϋτρα μπορεύ να αφορούν: Ύδρευςη και Αποχϋτευςη, Διαχεύριςη απορριμμϊτων, Κοινωνικό φροντύδα, Πολιτιςμό και Αθλητιςμό, Απαςχόληςη, Σουριςτικό ανϊπτυξη, Οικονομικϊ του Ο.Σ.Α., καθώσ και ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του. Για την επύτευξη των ςτόχων του κϊθε μϋτρου ςχεδιϊζεται ϋνα ολοκληρωμϋνο υποπρόγραμμα δρϊςεων. Οι δρϊςεισ εύναι δυνατό να εύναι κατηγορύεσ ϋργων ό μεγϊλα ϋργα (όπου ωσ ϋργα νοούνται δρϊςεισ που εκτελούνται εφ ϊπαξ, με καθοριςμϋνη χρονικό ϋναρξη και πϋρασ υλοπούηςησ) ό να εύναι ςυνεχώσ επαναλαμβανόμενεσ λειτουργύεσ των υπηρεςιών και οργϊνων διούκηςησ. Σα ϋργα, ενδεικτικϊ, εύναι δυνατό να περιλαμβϊνουν τεχνικϊ ϋργα, μελϋτεσ, ϋρευνεσ, ενϋργειεσ κατϊρτιςησ, ενϋργειεσ δημοςιότητασ, κανονιςτικϋσ ρυθμύςεισ. Οι ςυνεχεύσ λειτουργύεσ εύναι δυνατό να περιλαμβϊνουν: α. Κύριεσ λειτουργύεσ, δηλ. δραςτηριότητεσ μϋςω των οπούων αςκούνται οι αρμοδιότητεσ και εκπληρώνεται ο ςκοπόσ του Ο.Σ.Α. (όπωσ δραςτηριότητεσ κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ, αθλητιςμού, προςταςύασ περιβϊλλοντοσ). β. Τποςτηρικτικϋσ ό οριζόντιεσ λειτουργύεσ, των οπούων ο ρόλοσ ςυνύςταται ςτην παροχό υπηρεςιών υποςτόριξησ ςτισ υπηρεςύεσ και τα όργανα διούκηςησ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών 9 Σ ε λ ί δ α

11 Προςώπων του (όπωσ διαχεύριςη θεμϊτων προςωπικού, οικονομικό διαχεύριςη, προμόθειεσ, διοικητικό υποςτόριξη, νομικό υποςτόριξη, υποςτόριξη του προγραμματιςμού, τεκμηρύωςη πληροφοριών). Τπεύθυνοι υλοπούηςησ των δρϊςεων μπορεύ να εύναι υπηρεςύεσ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του. Μπορεύ επύςησ να εύναι και ςύνδεςμοι Ο.Σ.Α. ςτουσ οπούουσ ςυμμετϋχει ο Ο.Σ.Α. ό οι δομϋσ που ορύζονται ωσ φορεύσ υλοπούηςησ ςτισ ςυμβϊςεισ ςυνεργαςύασ του Ο.Σ.Α. με ϊλλουσ φορεύσ. ε ειδικό παρϊγραφο του κεφαλαύου αυτού εύναι δυνατό να προςδιορύζονται: α. Δρϊςεισ διαδημοτικόσ ςημαςύασ, εφόςον υπϊρχει ςχετικό ςυμφωνύα με τουσ γειτονικούσ Ο.Σ.Α. β. Δρϊςεισ υπερτοπικόσ ςημαςύασ, ωσ προτϊςεισ προσ τα υπερκεύμενα επύπεδα προγραμματιςμού. Κεφϊλαιο 2.2: Πενταετόσ προγραμματιςμόσ των δρϊςεων. το δεύτερο κεφϊλαιο του επιχειρηςιακού προγραμματιςμού ιεραρχούνται οι δρϊςεισ για την επύτευξη των ςτόχων του κϊθε μϋτρου και προςδιορύζονται οι δρϊςεισ πρώτησ προτεραιότητασ. Σουλϊχιςτον για τισ δρϊςεισ αυτϋσ ςυμπληρώνεται τυποποιημϋνο ϋντυπο προγραμματιςμού, ςτο οπούο κατ ελϊχιςτον προςδιορύζονται: α. Ο ϊξονασ και το μϋτρο του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ, όπου εντϊςςεται η δρϊςη. β. Οι ςτόχοι του μϋτρου ςτην επύτευξη των οπούων θα ςυμβϊλλουν τα αναμενόμενα αποτελϋςματα τησ δρϊςησ. γ. Οι εκροϋσ που θα παραχθούν από την υλοπούηςη τησ δρϊςησ. δ. Οι φϊςεισ υλοπούηςησ τησ δρϊςησ. ε. Η υπηρεςύα του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του που εύναι υπεύθυνη για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ. ςτ. Η χωροθϋτηςη τησ δρϊςησ. ζ. Σο χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ, ανϊ ϋτοσ. η. Οι αναγκαύοι ανθρώπινοι και υλικού πόροι και ϊλλεσ προώποθϋςεισ για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ. θ. Ο προώπολογιςμόσ δαπανών και οι πηγϋσ χρηματοδότηςησ. Για τη διευκόλυνςη τησ κατϊρτιςησ των ετόςιων προγραμμϊτων δρϊςησ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του, το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ των δρϊςεων, το χρονοδιϊγραμμα απόκτηςησ των απαιτούμενων πόρων και ο προώπολογιςμόσ δαπανών ςυντϊςςονται για κϊθε ϋτοσ τησ επόμενησ πενταετύασ. Η διϊρθρωςη των ετόςιων προγραμμϊτων δρϊςησ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του αντιςτοιχεύ ςτην οργανωτικό δομό των υπηρεςιών τουσ. Σο περιεχόμενο των ετόςιων προγραμμϊτων δρϊςησ προκύπτει από την κατ ϋτοσ εξειδύκευςη του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ. το ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ προςδιορύζονται οι δρϊςεισ ό τμόματα πολυετών δρϊςεων του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ, που θα υλοποιηθούν από τισ υπηρεςύεσ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών του Προςώπων. Για κϊθε δρϊςη προςδιορύζονται τουλϊχιςτον: α. Ο ϊξονασ και το μϋτρο του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ όπου εντϊςςεται η δρϊςη. β. Ποςοτικϊ ςτοιχεύα των εκροών που θα παραχθούν από τη δρϊςη κατϊ το επόμενο ϋτοσ. γ. Σο χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ δρϊςησ, ανϊ τρύμηνο. δ. Ο προώπολογιςμόσ δαπανών και οι πηγϋσ χρηματοδότηςησ. ε. Οι αναγκαύεσ προώποθϋςεισ για την υλοπούηςη τησ δρϊςησ. 10 Σ ε λ ί δ α

12 Σο ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ του πρώτου ϋτουσ τησ δημοτικόσ περιόδου ςυντϊςςεται μαζύ με τον αντύςτοιχο ετόςιο προώπολογιςμό και αποτελεύ μαζύ με το τεχνικό πρόγραμμα του ιδύου ϋτουσ, προςωρινό πρόγραμμα, που οριςτικοποιεύται με την ολοκλόρωςη τησ κατϊρτιςησ του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ. Σα διετό προγρϊμματα δρϊςησ των κοινωφελών επιχειρόςεων του ϊρθρου 259 του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων (ν. 3463/2006) υποκαθιςτούν τα αντύςτοιχα ετόςια προγρϊμματα δρϊςησ τουσ. το ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ μπορεύ να τροποποιεύται ο προγραμματιςμόσ υλοπούηςησ των δρϊςεων που ϋχουν προβλεφθεύ ςτο επιχειρηςιακό πρόγραμμα. Σο ετόςιο πρόγραμμα μπορεύ επύςησ να περιλαμβϊνει νϋεσ δρϊςεισ, οι οπούεσ δεν ϋχουν προβλεφθεύ ςτο επιχειρηςιακό πρόγραμμα, εφόςον εντϊςςονται ςτη ςτρατηγικό και ςτισ αναπτυξιακϋσ προτεραιότητεσ του Δόμου. Η εκτελεςτικό επιτροπό, με την υποςτόριξη τησ αρμόδιασ, κατϊ τισ οργανικϋσ διατϊξεισ κϊθε δόμου, υπηρεςύασ επύ θεμϊτων προγραμματιςμού, ςυγκεντρώνει, αξιολογεύ τισ προτϊςεισ των υπηρεςιών του δόμου και ςυντϊςςει προςχϋδιο του ετόςιου προγρϊμματοσ δρϊςησ το οπούο υποβϊλλει ςτην Οικονομικό Επιτροπό (ϊρθρο 72 ν.3852/2010) η οπούα με τη ςειρϊ τησ το υποβϊλλει για ϋγκριςη ςτο δημοτικό ςυμβούλιο. Η Δημοτικό Επιτροπό Διαβούλευςησ (ϊρθρο 76 ν.3852/2010), μετϊ από παραπομπό του δημοτικού ςυμβουλύου γνωμοδοτεύ επύ του προςχεδύου του ετόςιου προγρϊμματοσ δρϊςησ. Σο ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ των δημοτικών ιδρυμϊτων καταρτύζεται από την εκτελεςτικό επιτροπό τουσ και εγκρύνεται από το διοικητικό ςυμβούλιο αυτών. Σο ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ των λοιπών νομικών προςώπων του δόμου καταρτύζεται από τον πρόεδρο και εγκρύνεται από το διοικητικό ςυμβούλιο αυτών. (παρ.2 του ϊρθρου 4 του Π.Δ. 185/07) και (παρ.4 ϊρθρο 266 Ν.3852/2010) Σροποπούηςη του ετόςιου προγρϊμματοσ δρϊςησ του δόμου πραγματοποιεύται με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου με την διαδικαςύα που ακολουθεύται για την αρχικό ϋγκριςη. (παρ.4 ϊρθρο 4 Π.Δ. 185/07). Για το ϋτοσ 2011, Ετόςιο Πρόγραμμα Δρϊςησ αποτελεύ ο οικονομικόσ προώπολογιςμόσ και το Σεχνικό Πρόγραμμα. Σο Ετόςιο Πρόγραμμα Δρϊςησ για το 2012 ςυντϊςςεται μαζύ με το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα. (περιπτ. γ και δ ϊρθρο 11 απόφαςησ 18183/ ΤΠΕΔΔΑ) Ενότητα 3: Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ και δεύκτεσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ Η ενότητα αυτό περιλαμβϊνει τα εξόσ: Κεφϊλαιο 3.1: Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ. το κεφϊλαιο «Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ» περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: α. Εκτιμώνται τα ϋςοδα του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του, ανϊ πηγό χρηματοδότηςησ για κϊθε ϋτοσ τησ επόμενησ πενταετύασ. β. Τπολογύζονται ςυνοπτικϊ οι λειτουργικϋσ και οι επενδυτικϋσ δαπϊνεσ των δρϊςεων του προγρϊμματοσ. γ. Καταρτύζονται οι χρηματοδοτικού πύνακεσ του προγρϊμματοσ ανϊ ϊξονα και μϋτρο. Κεφϊλαιο 3.2: Δεύκτεσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ του προγρϊμματοσ. 11 Σ ε λ ί δ α

13 1. το κεφϊλαιο «Δεύκτεσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ του προγρϊμματοσ», καταρτύζονται δεύκτεσ αποτελεςμϊτων για την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του βαθμού επύτευξησ των ςτόχων και δεύκτεσ υλοπούηςησ ό εκροών για την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του βαθμού υλοπούηςησ των δρϊςεων του προγρϊμματοσ. 2. Οι προηγούμενοι δεύκτεσ αξιοποιούνται για την ποςοτικοπούηςη των ςτόχων, προκειμϋνου αυτού να καταςτούν μετρόςιμοι. Κατϊρτιςη του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ Για την κατϊρτιςη του κειμϋνου τησ Α Υϊςησ που αφορϊ το τρατηγικό χεδιαςμό του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του Δόμου Μύκησ εργϊςτηκε ο υπϊλληλοσ του Δόμου Μύκησ, κ. Σοροςύδησ Ευςτϊθιοσ, Γεωπόνοσ Υυτικόσ Παραγωγόσ, Μsc Οινολογύασ Αμπελουργύασ. Αξιοποιόθηκαν ςτοιχεύα τόςο από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου, αλλϊ και από οποιοιδόποτε φορϋα, δημόςιο ό μη που διϋθετε πληροφορύεσ οι οπούεσ θα μπορούςαν να ενςωματωθούν ςτον παρόν κεύμενο. Μελϋτεσ και ερευνητικϊ προγρϊμματα που υλοποιόθηκαν για το Δόμο Μύκησ, αλλϊ και το κεύμενο του Επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ του Δόμου Μύκησ για την προηγούμενη προγραμματικό περύοδο , αποτϋλεςαν ςημαντικό πηγό πληροφοριών, αλλϊ και τον οδηγό για την τελικό μορφό τησ παρούςασ εργαςύασ. Σο όραμα και ο τρατηγικόσ χεδιαςμόσ για το Δόμο Μύκησ για την προγραμματικό περύοδο διατυπώθηκε με τη ςυμβολό του ειδικού ςυνεργϊτη του Δημϊρχου Μύκησ, κ. Παπουτςόγλου τϋλιου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ςε ςυνεργαςύα με την Εκτελεςτικό Επιτροπό του Δόμου Μύκησ, η οπούα εύναι καθ ύλη αρμόδια για την κατϊρτιςη του Επιχειρηςιακού χεδύου του Δόμου. 12 Σ ε λ ί δ α

14 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 1.1 Η περιγραφό τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ. i. Γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ. Θϋςη τησ περιοχόσ μελϋτησ ςτην Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ (Α. Μ.- Θ.) Η περιοχό βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ Ροδόπησ, η οπούα δυτικϊ ςυνδϋεται με τουσ ορεινούσ όγκουσ του Παγγαύου και τησ Βροντούσ. Η ύπαρξη του Νϋςτου αποτελεύ ϋνα φυςικό δυτικό όριο τησ περιοχόσ που δεν επιτρϋπει εύκολα διαςυνδϋςεισ τόςο με τη Δυτικό Ροδόπη όςο και με τουσ δυτικούσ ορεινούσ όγκουσ. Αντύθετα, ανατολικϊ η ςυςχϋτιςη εύναι δεδομϋνη αφού ςυνεχύζεται η οροςειρϊ τησ Ροδόπησ. Η ύπαρξη των βιοτόπων και των ορεινών όγκων ςυνθϋτουν ϋνα ενιαύο διεθνούσ φόμησ οικοςύςτημα. Σο νότιο τμόμα τησ περιοχόσ μελϋτησ εφϊπτεται με την πεδινό ζώνη του Νομού Ξϊνθησ. τον ευρύτερο αυτό φυςικό χώρο υπόρξε μύα ϋντονη οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη με ϊνιςη όμωσ χωρικό κατανομό από πλευρϊσ παραγωγικών δραςτηριοτότων. Η ϊνιςη αυτό ανϊπτυξη εκφρϊζεται ςόμερα με τισ ϋντονεσ χωρικϋσ ςυγκεντρώςεισ υπηρεςιών και βιομηχανιών ςτα αςτικϊ κϋντρα Δρϊμασ, Καβϊλασ και Ξϊνθησ, την εντατικό γεωργικό χρόςη των ενδιϊμεςων πεδινών περιοχών και την τουριςτικό ϋνταςη ςτην Θϊςο, ςε αντύθεςη με το πολύ χαμηλό επύπεδο οικονομικόσ ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ οργϊνωςησ των ορεινών περιοχών. Θϋςη τησ περιοχόσ μελϋτησ ςτο νομό Ξϊνθησ Φϊρτησ 1.1. Η θϋςη του Δόμου Μύκησ ςτο νομό Ξϊνθησ Πηγό : Ηλεκτρονικό Επεξεργαςύα χϊρτη νομού Ξϊνθησ 13 Σ ε λ ί δ α

15 Ο νομόσ Ξϊνθησ χαρακτηρύζεται από την απότομη εναλλαγό του τοπύου μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών. Σο πρόβλημα τησ ςημερινόσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ ανϊγεται ςτο ορεινό ανϊγλυφο του εδϊφουσ και την ϊμεςη εξϊρτηςη από το δυναμικό αςτικό κϋντρο του νομού, καθώσ και την απομόνωςη τησ πόλησ τησ Ξϊνθησ από τισ πεδινϋσ ζώνεσ τησ περιφϋρειασ. Και εφόςον δεν πραγματοποιεύται τουριςτικό ανϊπτυξη και εκλεύπει ο τομϋασ μεταπούηςησ, η περιοχό ςτηρύζεται κυρύωσ ςτην αγροτικό και κτηνοτροφικό παραγωγό. Η ςυγκϋντρωςη των κοινωνικών εξυπηρετόςεων (εκπαύδευςη, υγεύα, περύθαλψη) και δραςτηριοτότων (διούκηςη, αναψυχό) ςτην πρωτεύουςα του νομού δημιουργεύ προβλόματα γιατύ η περιοχό εξαρτϊται ϊμεςα από την Ξϊνθη, χωρύσ όμωσ η επικοινωνύα (ςυγκοινωνύεσ, οδικό δύκτυο κλπ.) να εύναι ικανοποιητικό. Υυςικό επακόλουθο αυτού του γεγονότοσ εύναι η ϋνταςη του φαινομϋνου τησ απομόνωςησ. Η περιοχό μελϋτησ Ο δόμοσ Μύκησ καλύπτει γεωγραφικϊ ϋνα τμόμα του ορεινού όγκου τησ Ροδόπησ και ειδικότερα από τα όρια του Δόμου Ξϊνθησ μϋχρι τα Ελληνοβουλγαρικϊ ςύνορα, τμόμα δηλαδό που χαρακτηρύζεται από το ορεινό ανϊγλυφο και την πλούςια δαςικό βλϊςτηςη. Πιο αναλυτικϊ, ο δόμοσ ςυνορεύει με το δόμο Ξϊνθησ νότια( Δημοτικό Ενότητα Ξϊνθησ) και δυτικϊ(δημοτικό Ενότητα ταυρούπολησ), ενώ ανατολικϊ ςυνορεύει με το δόμο Ιϊςμου του Νομού Ροδόπησ. Σα βόρεια ςύνορα του δόμου Μύκησ εύναι αυτϊ τησ χώρασ με τη Βουλγαρύα. τα βορειοδυτικϊ του δόμου ϋχει τισ πηγϋσ του ο ποταμόσ Κόςυνθοσ, ο οπούοσ διαςχύζει όλη την περιοχό. Ο δόμοσ Μύκησ ϋχει ϋκταςη ςτρϋμματα και πλϋον αποτελεύται από τϋςςερισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ, που η καθεμύα ϋχει την παρακϊτω ϋκταςη: Πύνακασ 1.1. ύςταςη Δόμου Μύκησ - Ϊκταςη Δημοτικό Ενότητα Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα Ϊκταςη ςε ςτρ Μύκησ Εχύνου Ψραύου Μύκησ Κοτύλησ Θερμών ατρών ύνολο Δόμου Μύκησ Πηγό : ΕΛΣΑΣ Ϊδρα του νϋου δόμου ορύςτηκε να εύναι ο οικιςμόσ τησ μύνθησ ενώ ο μόνιμοσ πληθυςμόσ του δόμου, ςύμφωνα με τα προςωρινϊ αποτελϋςματα τησ απογραφόσ του 2011, ανϋρχεται ςτουσ κατούκουσ. Η περιοχό χαρακτηρύζεται από ιδιαύτερα χαμηλό πληθυςμιακό πυκνότητα, κατϊ πολύ χαμηλότερη του εθνικού μϋςου όρου. Ψςτόςο, εύναι ϋνα γεγονόσ μϊλλον αναμενόμενο αν λϊβουμε υπόψη μασ το ϋντονο ανϊγλυφο τησ περιοχόσ. το δόμο λοιπόν αντιςτοιχούν 25 κϊτοικοι ανϊ τετραγωνικό χιλιόμετρο ενώ το εθνικό μϋςο όρο εύναι 82 κϊτοικοι ανϊ τετραγωνικό χιλιόμετρο. 14 Σ ε λ ί δ α

16 Ο δόμοσ ςυνδϋεται οδικϊ με τη Δημοτικό Ενότητα ταυρούπολησ του Δόμου Ξϊνθησ και με την πόλη τησ Ξϊνθησ ενώ θεωρεύται γεωγραφικϊ ιδιαύτερα απομονωμϋνοσ από την ευρύτερη περιοχό. Αναφορικϊ με τη γεωμορφολογικό εικόνα του δόμου, παρατηρούμε ότι ο δόμοσ χαρακτηρύζεται από ϋνα ϋντονο ορεινό ανϊγλυφο, με υψόμετρα που φτϊνουν ςτα βόρεια τησ περιοχόσ τα 1827 μϋτρα (Γυφτόκαςτρο) και το οπούο καταλαμβϊνει το κεντρικό τμόμα τησ ορεινόσ ζώνησ του νομού Ξϊνθησ. Εμφανύζεται με ϋντονο πολυςχιδϋσ ανϊγλυφο με πυκνό υδρογραφικό δύκτυο, χαρακτηριςτικό των αδιαπϋρατων πετρωμϊτων που αποτελούν τη μεγαλύτερη ϋκταςη τησ ορεινόσ μϊζασ. Ο τεκτονιςμόσ τησ περιοχόσ εύναι ςημαντικόσ και οφεύλεται κυρύωσ ςτισ διαταραχϋσ από το περιθωριακό ρόγμα τησ Ροδόπησ που όταν εξϊλλου και η αιτύα δημιουργύασ των νότιων πεδινών τμημϊτων (βυθύςματα). Σο πυκνό υδρογραφικό δύκτυο τησ περιοχόσ ϋχει ωσ τελικούσ αποδϋκτεσ κατϊ κύριο λόγο τον Κόςυνθο ποταμό και δευτερευόντωσ τον Κομψϊτο ποταμό. Σο υδρογραφικό δύκτυο των παραπϊνω ποταμών εμφανύζεται ςτο μεγαλύτερο μϋροσ με ϋντονη δενδριτικό μορφό, εξαιτύασ τησ επικρϊτηςησ των ςκληρών αδιαπϋρατων πετρωμϊτων. Σο ορεινό τμόμα του νομού Ξϊνθησ, όπου φιλοξενεύται και ο δόμοσ Μύκησ, εντοπύζεται ςτη γεωτεκτονικό ζώνη τησ Ροδόπησ, ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ οπούασ καταλαμβϊνουν τα μεταμορφωμϋνα πετρώματα. Πρόκειται για πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμόρφωςησ μεταξύ των οπούων υπερτερούν οι γνεύςιοι και οι μαρμαρυγιακού ςχιςτόλιθοι. Σϋλοσ, οι ςχηματιςμού τησ ορεινόσ ζώνησ, με εξαύρεςη τα μϊρμαρα, εύναι χωρύσ ιδιαύτερο ενδιαφϋρον από υδρογεωλογικόσ πλευρϊσ (από πλευρϊσ φιλοξενύασ υπόγειων νερών) αφού εύναι μικρόσ περατότητασ. Τδροφορεύσ αναπτύςςονται κυρύωσ μόνο ςτο επιφανειακό αποςαθρωμϋνο ό χαλαρωμϋνο από ρωγμϋσ τμόμα τουσ, που όμωσ δεν ϋχει μεγϊλο πϊχοσ, ούτε ςυνεχό ανϊπτυξη, ώςτε να μπορεύ να παρουςιϊζει ϋνα γενικότερο ενδιαφϋρον για ευρύτερη ό ςυςτηματικό εκμετϊλλευςη. Από την ϊλλη πλευρϊ βϋβαια, το πλόθοσ και η διαςπορϊ των πηγών αυτών επιτρϋπει την εύκολη ύδρευςη των μικρών κυρύωσ οικιςμών, τησ ορεινόσ ζώνησ μιασ και οι ανϊγκεσ τουσ εύναι περιοριςμϋνεσ. 15 Σ ε λ ί δ α

17 ii. Πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ. την παρούςα ενότητα θα εξεταςτούν χαρακτηριςτικϊ του Δόμου Μύκησ τα οπούα αφορούν πληθυςμιακό εξϋλιξη, ηλικιακό διϊρθρωςη (ςτο ςύνολο και ανϊ φύλο), επύπεδο μόρφωςησ των κατούκων (ςτο ςύνολο του πληθυςμού αλλϊ και ανϊ φύλο). Η παρουςύαςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων πραγματοποιεύται ςε επύπεδο δόμου, αλλϊ και επιμϋρουσ δημοτικών ενοτότων ώςτε να εύναι δυνατό η ςυγκριτικό διαχρονικό εξϋλιξη παρουςύαςη αλλϊ και η εξαγωγό αςφαλών ςυμπεραςμϊτων για τισ παρούςεσ και μελλοντικϋσ τϊςεισ αλλϊ και ανϊγκεσ εξυπηρϋτηςησ του πληθυςμού. ύμφωνα με τα προςωρινϊ αποτελϋςματα τησ απογραφόσ πληθυςμού του ϋτουσ 2011 ο πραγματικόσ πληθυςμόσ του Δόμου Μύκησ διαμορφώνεται ςτουσ κατούκουσ μειωμϋνοσ κατϊ 1,23% ςε ςχϋςη με τα αποτελϋςματα τησ απογραφόσ του ϋτουσ 2001 όταν ο πληθυςμόσ ανόλθε ςτουσ κατούκουσ. Πύνακασ 1.2 : Εξϋλιξη πληθυςμού ανϊ Δημοτικό Eνότητα ςτο Δόμο Μύκησ Δόμοσ Μύκησ Πληθυςμόσ 1951 Πληθυςμόσ 1961 Πληθυςμόσ 1971 Πληθυςμόσ 1981 Πληθυςμόσ 1991 Πληθυςμόσ 2001 Πληθυςμόσ 2011 πρ. αποτ. Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Δημοτικό Ενότητα ατρών ΔΗΜΟ ΜΤΚΗ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Δημοτικό Ενότητα ατρών Ποςοςτιαύα μεταβολό Ποςοςτιαύα μεταβολό Ποςοςτιαύα μεταβολό Ποςοςτιαύα μεταβολό Ποςοςτιαύα μεταβολό ,12% 5,24% 4,31% 0,55% 2,69% 2,54% -1,13% -3,37% -3,30% -5,53% 12,00% 18,39% 15,53% 5,40% 8,78% 4,19% -14,32% -16,66% -12,27% -9,86% -6,66% 5,51% -16,52% -10,91% -12,54% 17,18% 3,32% 7,77% 1,73% -1,06% -9,55% -20,32% -34,17% -23,22% -27,06% Ποςοςτιαύα μεταβολό ΔΗΜΟ ΜΤΚΗ 3,54% 0,94% -2,45% -2,41% -1,20% -1,23% Πηγό : ΕΛΣΑΣ Διαφορετικό εύναι διαχρονικϊ η εξϋλιξη του πληθυςμού ςε κϊθε Δημοτικό Ενότητα. Με εξαύρεςη τη Δημοτικό Ενότητα Μύκησ όπου ο πληθυςμόσ αυξϊνεται ςταθερϊ μϋχρι το 2001, ςτισ υπόλοιπεσ 16 Σ ε λ ί δ α

18 Δημοτικϋσ Ενότητεσ βαύνει μειούμενοσ. Ακόμη και ςτη Δημοτικό Ενότητα τησ Μύκησ η αύξηςη του πληθυςμού διαμορφώνεται από την αντύςτοιχη αύξηςη ςτη Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ, καθώσ η Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου και η Σοπικό Κοινότητα Ψραύου εμφανύζουν μεύωςη. Εντυπωςιακό εύναι η μεύωςη του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ ατρών μϋχρι το2001. υγκεκριμϋνα από το ϋτοσ 1951 μϋχρι το 2001 ο πληθυςμόσ τησ μειώθηκε 73,43% ενώ τη δεκαετύα μεταξύ 1991 ωσ 2001 ο πληθυςμόσ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ ατρών μειώθηκε κατϊ 27,05%. Διϊγραμμα 1.1. Διαχρονικό εξϋλιξη πραγματικού πληθυςμού Δόμου Μύκησ Διαχρονικι Εξζλιξθ του πραγματικοφ πλθκυςμοφ ςτο Διμο Μφκθσ Διμοσ Μφκθσ Δθμοτικι Ενότθτα ατρϊν Δθμοτικι Ενότθτα Κοτφλθσ Δθμοτικι Ενότθτα Θερμϊν Δθμοτικι Ενότθτα Μφκθσ Πλθκυςμόσ Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα (προηγούμενοσ) Ο πληθυςμόσ του Δόμου Μύκησ ανϊ Δημοτικό Διαμϋριςμα και οικιςμό ςύμφωνα με την απογραφό του 2001 αναλύεται ςτον παρακϊτω πύνακα, με φθύνουςα ςειρϊ κατϊταξησ πληθυςμού ανϊ δημοτικό διαμϋριςμα. Πύνακασ 1.3 : Πληθυςμόσ του Δόμου Μύκησ ανϊ Δημοτικό Ενότητα και οικιςμό (Απογραφό 2001) Πληθυςμόσ Απογραφό 2001 ΔΗΜΟ ΜΤΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΚΗ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Εχύνοσ, ο Μελύβοια, η 632 Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ μύνθη, η 363 Αιώρα, η 238 Ωλμα, το 317 Ωνω Κύρρα, η 69 Αχλαδιϊ, η 5 Γλαύκη, η Σ ε λ ί δ α

19 Γοργόνα, η 205 Διϊφορον, το 48 Ζουμπούλιον, το 149 Καπνόανθοσ, ο 0 Κϋνταυροσ, ο Κύρρα, η 34 Κορυφό, η 26 Κότινον, το 119 Κουτςομύτησ, ο 131 Κρανιϊ, η 0 Μϊνταινα, η 280 Μύκη, η Όαςισ, η 129 Πανϋριον, το 44 Προςόλιον, το 150 Πύργοσ, ο 33 Ρϊχη, η 0 ιρόκον, το 111 ούλα, η 68 τόριγμα, το 67 Σρύγωνο, το 73 Φρυςόν, το 113 Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Ψραύον, το 718 Βαςιλοχώριον, το 0 Θεοτόκοσ, η 31 Κύκνοσ, ο 249 Ρεύμα, το 173 ταμϊτιον, το 8 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΣΤΛΗ Δημοτικό Κοινότητα Κοτύλησ Κοτύλη, η 456 Αιμόνιον, το 150 Δημϊριον, το 632 Πϊχνη, η 1093 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΣΡΨΝ 779 Σοπικό Κοινότητα ατρών 779 ϊτραι, αι 300 Ακραύοσ, ο 8 Γιδότοποσ, ο 10 Δουργούτιον, το 19 Καλότυχον, το 30 Κούνδουροσ, ο 7 Λυκότοποσ, ο 13 Πολύςκιον, το 6 Ποταμοχώριον, το 123 Ρεματιϊ, η 9 Σϋμενοσ, το 241 Σςαλαπετεινόσ, ο 13 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΡΜΨΝ Σοπικό Κοινότητα Θερμών Θϋρμαι, αι 193 Ωνω Θϋρμαι, αι 428 Διϊςπαρτον, το 112 Ιαματικαύ Πηγαύ, αι 2 Κύδαρισ, η 49 Κοττϊνη, η 43 Μϋδουςα, η 311 Μϋςαι Θϋρμαι, αι 83 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων Σ ε λ ί δ α

20 Πλθκυςμόσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Από πλευρϊσ μεγϋθουσ πληθυςμού οι οικιςμού μπορούν να διακριθούν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ : Πύνακασ 1.4. Κατηγορύεσ οικιςμών με βϊςη τον πληθυςμό Πληθυςμόσ ύνολο κϊτοικοι 29 οικιςμού κϊτοικοι 23 οικιςμού κϊτοικοι 3 οικιςμού: Μελύβοια, Ψραύο, Δημϊριο κϊτοικοι 3 οικιςμού: Γλαύκη, Μύκη, Πϊχνη κϊτοικοι 2 οικιςμού: Εχύνοσ, Κϋνταυροσ Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα (προηγούμενοσ) ε ςύνολο εξόντα(60) οικιςμών, μόνο οκτώ(8) ξεπερνούν τουσ 500 κατούκουσ και μόνο ςε δύο(2) από αυτούσ ο πληθυςμόσ εύναι μεταξύ των κατούκων. τα παρακϊτω διαγρϊμματα επιχειρεύται η προςϋγγιςη τησ εξϋλιξησ του πληθυςμού μελλοντικϊ καθώσ τα επύςημα και λεπτομερό ςτοιχεύα τησ απογραφόσ του ϋτουσ 2011 δεν ϋχουν ακόμη ανακοινωθεύ. Διϊγραμμα 1.2. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού του Δόμου Μύκησ Πλθκυςμόσ Διμου Μφκθσ R² = 0, Ζτοσ απογραφισ Πλθκυςμόσ Διμου Μφκθσ Γραμμικι (Πλθκυςμόσ Διμου Μφκθσ) Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα Σ ε λ ί δ α

21 Πλθκυςμόσ Πλθκυςμόσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Διϊγραμμα 1.3. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μφκθσ R² = 0, Ζτοσ απογραφισ Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μφκθσ Γραμμικι (Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μφκθσ) Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα 1.2 Διϊγραμμα 1.4. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Θερμών Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Θερμϊν R² = 0, Ζτοσ απογραφισ Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Θερμϊν Γραμμικι (Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Θερμϊν ) Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα Σ ε λ ί δ α

22 Πλθκυςμόσ Πλθκυςμόσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Διϊγραμμα 1.5. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Κοτύλησ Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κοτφλθσ R² = 0, Ζτοσ απογραφισ Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κοτφλθσ Γραμμικι (Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Κοτφλθσ) Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα 1.2 Διϊγραμμα 1.6. Διαχρονικό τϊςη εξϋλιξησ του πληθυςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ ατρών Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Σατρϊν R² = 0,9791 Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ατρϊν Γραμμικι (Πλθκυςμόσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ατρϊν) Ζτοσ απογραφισ Πηγό : Επεξεργαςύα ςτοιχεύων πύνακα 1.2 Οι ςυντελεςτϋσ προςδιοριςμού R 2 εύναι ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ των Δημοτικών Ενοτότων υψηλού. Η εξϋλιξη του πληθυςμού των Δημοτικών Ενοτότων Μύκησ και Κοτύλησ αναμϋνεται αυξητικό ενώ των ατρών και των Θερμών μειούμενη. Η ςυνιςταμϋνη δρϊςη των τϊςεων αυτών καθιςτϊ την πρόβλεψη για τον ςυνολικό πληθυςμό επιςφαλό, γεγονόσ που επιβεβαιώνεται με το ςχετικϊ χαμηλό ςυντελεςτό προςδιοριςμού R 2 που περιγρϊφει την τϊςη μεύωςησ του ςυνολικού πληθυςμού. Η περιοχό χαρακτηρύζεται από ιδιαύτερα χαμηλό πληθυςμιακό πυκνότητα, κατϊ πολύ χαμηλότερη του εθνικού μϋςου όρου. 21 Σ ε λ ί δ α

23 Πύνακασ 1.5. Πυκνότητα πληθυςμού Πληθυςμόσ Ϊκταςη ςε km2 Κϊτοικοι / km2 ΔΗΜΟ ΜΤΚΗ ,33 24,83 Δημοτικό Ενότητα Μύκησ ,87 36,18 Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου ,69 33,29 Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ ,17 54,86 Σοπικό Κοινότητα Ψραύου ,02 12,41 Δημοτικό Ενότητα Θερμών ,01 13,57 Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ ,12 29,46 Δημοτικό Ενότητα Σατρών ,33 5,22 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001 Ο γυναικεύοσ πληθυςμόσ αντιςτοιχεύ ςτο 51,90% του ςυνολικού πληθυςμού του Δόμου. Σο 63,91% του πληθυςμού αντιςτοιχεύ ςτισ παραγωγικϋσ ηλικύεσ μεταξύ 15 και 64 ετών. Πύνακασ 1.6. Ποςοςτιαύα ςύνθεςη πληθυςμού κατϊ φύλο και ηλικύα ύνολο ανδρών ΔΗΜΟ ΜΤΚΗ Ωνδρεσ ,10% ,69% ,64% ,34% 856 5,44% ύνολο γυναικών Γυναύκεσ ,90% ,85% ,33% ,60% 960 6,11% ύνολο ,00% ,54% ,97% ,94% ,55% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001 Εργαλεύα για την παρακολούθηςη τησ δυναμικόσ κϊθε πληθυςμιακόσ κατηγορύασ των κατούκων μιασ περιοχόσ εύναι οι δομικού δεύκτεσ του πληθυςμού. Για τισ ανϊγκεσ τουσ παρόντοσ κειμϋνου υπολογύςτηκαν, ο Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Α), ο Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Β), ο Δεύκτησ εξϊρτηςησ και ο Δεύκτησ γόρανςησ, που αποτελούν ενδεύξεισ για την γόρανςη του πληθυςμού ενόσ τόπου και για την εξϋλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεύ να ςυμμετϋχει ςτην παραγωγικό διαδικαςύα. Δεύκτησ αντικατϊςταςησ(α). Ρ (10-14)/Ρ( 60-64) Φ 100, όπου Ρ (10-14) εύναι η πληθυςμιακό ομϊδα που περιλαμβϊνει τισ ηλικύεσ μεταξύ 10 και 14 ετών ενώ αντύςτοιχα Ρ( 60-64) εύναι η πληθυςμιακό ομϊδα που 22 Σ ε λ ί δ α

24 περιλαμβϊνει τισ ηλικύεσ μεταξύ 60 και 64 ετών. Εκφρϊζει την εναλλαγό των ατόμων που ετοιμϊζονται να ειςϋλθουν ςτην παραγωγικό διαδικαςύα και αυτών που ετοιμϊζονται να εξϋλθουν. Διϊγραμμα 1.7. Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Α) πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Σοπικό Κοινότητα. Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ P (10-14)/P(60-64) ΔΘΜΟ ΜΤΚΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΣΡΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΟΣΤΛΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΕΡΜΩΝ Σοπικι Κοινότθτα Ωραίου Δθμοτικι Κοινότθτα Μφκθσ Δθμοτικι Κοινότθτα Εχίνου ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΤΚΘ 148,00 85,71 167,19 97,85 73,81 118,58 202,78 158,38 Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ 0,00 100,00 200,00 300,00 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα Δεύκτησ αντικατϊςταςησ(β). Ρ (15-19)/Ρ( 65-69) Φ 100, όπου Ρ (15-19) εύναι η πληθυςμιακό ομϊδα που περιλαμβϊνει τισ ηλικύεσ μεταξύ 15 και 19 ετών ενώ αντύςτοιχα Ρ( 65-69) εύναι η πληθυςμιακό ομϊδα που περιλαμβϊνει τισ ηλικύεσ μεταξύ 65 και 69 ετών. Εκφρϊζει την εναλλαγό των νεοειςελθϋντων ςτην παραγωγικό διαδικαςύα και αυτών που ϋχουν εξϋλθει. Διϊγραμμα 1.8. Δεύκτησ Αντικατϊςταςησ(Α) πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Σοπικό Κοινότητα. Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ P(15-19)/P(65-69) ΔΘΜΟ ΜΤΚΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΣΡΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΟΣΤΛΘ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΕΡΜΩΝ Σοπικι Κοινότθτα Ωραίου Δθμοτικι Κοινότθτα Μφκθσ Δθμοτικι Κοινότθτα Εχίνου ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΤΚΘ 164,28 124,53 204,12 113,79 90,57 114,79 230,74 169,00 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 Δείκτθσ Αντικατάςταςθσ Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 23 Σ ε λ ί δ α

25 Δεύκτησ εξϊρτηςησ. Ρ (0-14)+Ρ ( 65) / Ρ (15-64) Φ 100. Με αυτό τον δεύκτη μετρϊται η εξϊρτηςη των μη παραγωγικών ηλικιακών ομϊδων από τισ παραγωγικϋσ. Διϊγραμμα 1.9. Δεύκτησ εξϊρτηςησ πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Σοπικό Κοινότητα. Δείκτθσ Εξάρτθςθσ Πλθκυςμοφ ΔΘΜΟ ΜΤΚΘ 56,47 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΣΡΩΝ 56,43 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΟΣΤΛΘ 59,77 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΕΡΜΩΝ Σοπικι Κοινότθτα Ωραίου 56,57 63,67 Δείκτθσ Εξάρτθςθσ Δθμοτικι Κοινότθτα Μφκθσ 54,71 Δθμοτικι Κοινότθτα Εχίνου 55,48 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΤΚΘ 55,09 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα Δεύκτησ γόρανςησ. Ρ ( 65) / Ρ (0-14) Φ 100. Ο δεύκτησ αυτόσ προςδιορύζει την αναλογύα των ηλικιωμϋνων προσ τουσ νϋουσ, δηλαδό πόςα ϊτομα ηλικύασ 65 ετών και ϊνω αντιςτοιχούν ςε ϊτομα ηλικύασ μεταξύ 0 και 14 ετών. Όςο μεγαλύτεροσ εύναι ο δεύκτησ τόςο πιο γηραςμϋνοσ εύναι ο πληθυςμόσ. Δημογραφικϊ δυναμικϋσ περιοχϋσ εύναι αυτϋσ που εμφανύζουν χαμηλό δεύκτη γόρανςησ και χαμηλό δεύκτη εξϊρτηςησ ηλικιωμϋνων ςε ςυνδυαςμό με υψηλούσ δεύκτεσ αντικατϊςταςησ. Διϊγραμμα Δεύκτησ γόρανςησ πληθυςμού Δόμου Μύκησ / Δημοτικό Ενότητα / Δημοτικό- Σοπικό Κοινότητα. Δείκτθσ Γιρανςθσ Πλθκυςμοφ ΔΘΜΟ ΜΤΚΘ 47,06 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΣΡΩΝ 64,33 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΟΣΤΛΘ 37,54 ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΕΡΜΩΝ Σοπικι Κοινότθτα Ωραίου Δθμοτικι Κοινότθτα Μφκθσ Δθμοτικι Κοινότθτα Εχίνου ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΤΚΘ 31,86 45,63 72,73 68,54 111,94 Δείκτθσ Γιρανςθσ 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 24 Σ ε λ ί δ α

26 Οι ηλικιακϋσ πυραμύδεσ εύναι ϋνα ακόμη χρόςιμο εργαλεύο για την κατανόηςη και παρακολούθηςη τησ δομόσ του πληθυςμού ενόσ τόπου. ε αντύθεςη με τουσ δομικούσ δεύκτεσ που ςυνόθωσ υπολογύζονται με τη χρόςη ομϊδων με μεγϊλο εύροσ ηλικιών, ςτον υπολογιςμό των πληθυςμιακών πυραμύδων το εύροσ των ηλικιών που χρηςιμοποιούνται εύναι μικρότερο. ε κϊθε πληθυςμιακό πυραμύδα διαβϊζουμε την πρότερη δημογραφικό πορεύα του πληθυςμού καθώσ ςε κϊθε μια από αυτϋσ αντικατοπτρύζεται η ιςτορύα των εκατό και πλϋον γενεών που τον ςυνθϋτουν. Σο γενικό ςχόμα των πυραμύδων εύναι τριγωνικό εξαιτύασ τησ θνηςιμότητασ η οπούα προοδευτικϊ μειώνει τον αριθμό τησ κϊθε ανερχόμενησ προσ την κορυφό γενεϊσ (ηλικιακόσ ομϊδασ). Η επιφϊνεια τησ πυραμύδασ δύνει το ςυνολικό πληθυςμό. Σο περύγραμμα τησ μασ πληροφορεύ ςχετικϊ με τη δομό του πληθυςμού κατϊ ηλικύα γεγονόσ που παραπϋμπει ςτισ ςυνθόκεσ γονιμότητασ και θνηςιμότητασ (και ςτην περύπτωςη που ο πληθυςμόσ δεν εύναι κλειςτόσ και ςτισ μεταναςτεύςεισ). Όςο εντονότερη εύναι η γονιμότητα τόςο ευρύτερη εύναι η βϊςη τησ πυραμύδασ, ενώ όςο πιο χαμηλότερη εύναι η θνηςιμότητα τόςο ευρύτερη εύναι η κορυφό τησ. Οι εςοχϋσ και οι εξοχϋσ τησ πυραμύδασ αποτυπώνουν τισ διακυμϊνςεισ τησ γονιμότητασ και τησ θνηςιμότητασ διαχρονικϊ. Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτο Δόμο Μύκησ Γυναίκεσ Άντρεσ 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% 10,00% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα Με βϊςη λοιπόν την πληθυςμιακό πυραμύδα, ο Δόμοσ Μύκησ χαρακτηρύζεται δημογραφικϊ ώριμοσ, παρουςιϊζει δηλαδό μια ςχετικό ιςορροπύα μεταξύ των διϊφορων ηλικιακών ομϊδων. Επιςημαύνεται ότι η εικόνα εύναι διαφορετικό ανϊμεςα ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ. Ϊτςι οι Δημοτικϋσ Ενότητεσ τησ Μύκησ και τησ Κοτύλησ θα μπορούςαν να χαρακτηριςτούν «νεανικϋσ» ενώ πιο «γεραςμϋνεσ» παρουςιϊζονται οι Δημοτικϋσ ενότητεσ των Θερμών και των ατρών. Παρακϊτω ακολουθούν οι πληθυςμιακϋσ πυραμύδεσ για όλεσ τισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ του Δόμου Μύκησ. 25 Σ ε λ ί δ α

27 Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Γυναίκεσ Άντρεσ 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% 10,00% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα Διϊγραμμα 1.13.Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Θερμών Γυναίκεσ Άντρεσ 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 26 Σ ε λ ί δ α

28 Διϊγραμμα 1.14.Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Γυναίκεσ Άντρεσ 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα Διϊγραμμα Ηλικιακό πυραμύδα κατϊ φύλλο ςτη Δημοτικό Ενότητα ατρών ειρά2 ειρά1 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 27 Σ ε λ ί δ α

29 Κατϊ την απογραφό πληθυςμού του 2001, βρϋθηκε ότι το 61,65% του πληθυςμού ηλικύασ ϊνω των 10 ετών ϋχει τελειώςει το δημοτικό ςχολεύο. Σο 19,20% του πληθυςμού δόλωςε ότι δε γνωρύζει γραφό και ανϊγνωςη, ενώ ϋνα ποςοςτό 5,81% του πληθυςμού γνωρύζει γραφό και ανϊγνωςη, ϋχοντασ όμωσ εγκαταλεύψει το ςχολεύο. Περιςςότεροι κϊτοικοι του Δόμου Μύκησ κατϊ το 2001 προχώρηςαν ςτισ επόμενεσ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με το ημαντικότερο όλων εύναι ότι το ποςοςτό των αναλφϊβητων από 31,70% το 1991 μειώθηκε ςτο 19,20% κατϊ το Εκτιμϊται ότι ςόμερα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εκπαύδευςη του πληθυςμού του Δόμου Μύκησ, εύναι περιςςότερο βελτιωμϋνα, καθώσ καταγρϊφεται μεγαλύτερη ςυμμετοχό του πληθυςμού ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ. Μϋνει, τα οριςτικϊ αποτελϋςματα τησ απογραφόσ πληθυςμού και κτιρύων του ϋτουσ 2011 να επιβεβαιώςουν την εκτύμηςη αυτό. Διϊγραμμα Μορφωτικό επύπεδο κατούκων του Δόμου Μύκησ Κατανομι του πλθκυςμοφ του Διμου Μφκθσ ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι βακμίδα 0,00% 0,00% 0,13% 1,11% 0,17% 2,17% 0,37% 19,20% 0,21% 5,81% 3,62% 5,55% 61,65% Διδακτορικό Πτυχιοφχοι ΑΕΙ Πτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπ/ςθσ Πτυχιοφχοι ΣΕΛ Απόφοιτοι 3ταξιου Γυμναςίου Φοιτοφν ςτο Δθμοτικό Δεν γνωρίηουν γραφι & ανάγνωςθ Μεταπτυχιακό Πτυχιοφχοι ΣΕΙ και ανϊτερων ςχολϊν Απόφοιτοι Μζςθσ εκπ/ςθσ Πτυχιοφχοι ΣΕ Απόφοιτοι Δθμοτικοφ Γνωρίηουν γραφι & ανάγνωςθ Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 28 Σ ε λ ί δ α

30 Διϊγραμμα Μορφωτικό επύπεδο κατούκων του Δόμου Μύκησ κατϊ φύλο Κατανομι πλθκυςμοφ Διμου Μφκθσ κατά εκπαιδευτικι βακμίδα ςε ςχζςθ με το φφλο 35,00% 33,04% Διδακτορικό Μεταπτυχιακό 30,00% 28,61% Πτυχιοφχοι ΑΕΙ 25,00% 20,00% Πτυχιοφχοι ΣΕΙ και ανϊτερων ςχολϊν Πτυχιοφχοι μεταδευτεροβάκμιασ εκπ/ςθσ Απόφοιτοι Μζςθσ εκπ/ςθσ Πτυχιοφχοι ΣΕΛ 15,00% 13,11% Πτυχιοφχοι ΣΕ 10,00% 5,00% 6,09% Απόφοιτοι 3ταξιου Γυμναςίου Απόφοιτοι Δθμοτικοφ Φοιτοφν ςτο Δθμοτικό Γνωρίηουν γραφι & ανάγνωςθ 0,00% άντρεσ γυναίκεσ Δεν γνωρίηουν γραφι & ανάγνωςθ Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων 2001, Επεξεργαςύα πύνακα 29 Σ ε λ ί δ α

31 Μζλθ Νοικοκυριοφ / Δωμάτιο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ iii. Κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ. Ειςαγωγό. το κεφϊλαιο αυτό εξετϊζονται τα ςτοιχεύα που αφορούν τισ ανϋςεισ των νοικοκυριών, ςτοιχεύα των δομών εκπαύδευςησ που λειτουργούν ςτην περιοχό, τησ περύθαλψησ, οι αθλητικϋσ δομϋσ, οι δομϋσ πολιτιςμού και κοινωνικόσ μϋριμνασ. τοιχεύα ανϋςεων των νοικοκυριών. Οι ανϋςεισ που διαθϋτουν τα νοικοκυριϊ, αποτελούν ςτοιχεύο εξϋλιξησ των ςυνθηκών διαβύωςησ των κατούκων τησ περιοχόσ. Η πυκνότητα κατούκηςησ, εύναι ϋνασ δεύκτησ ανϋςεων του πληθυςμού και πρακτικϊ μασ πληροφορεύ για το ςύνολο των ατόμων που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε δωμϊτιο κανονικόσ κατοικύασ. Ευνόητο εύναι ότι όςο λιγότερα ϊτομα αντιςτοιχούν ςε κϊθε δωμϊτιο τόςο ευνοώκότερεσ εύναι οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ ενόσ νοικοκυριού. Η εξϋλιξη τησ πυκνότητασ κατούκηςησ ςτο Δόμο Μύκησ, ςτη δεκαετύα που μεςολϊβηςε μεταξύ των απογραφών πληθυςμού και κτιρύων των ετών 1991 και 2001 παρουςιϊζεται ςτο παρακϊτω γρϊφημα. Διϊγραμμα Αριθμόσ μελών νοικοκυριού ανϊ δωμϊτιο κανονικόσ κατοικύασ ςτο Δόμο Μύκησ Μζλθ Νοικοκυριοφ / Δωμάτιο - Διαχρονικι Εξζλιξθ 3,0 και άνω ,0-2, ,5-1,9 1,0-1, Απογραφι 2001 Απογραφι 1991 Κάτω του 1, Αρικμόσ Νοικοκυριϊν Πηγό: Πύνακασ Σα νοικοκυριϊ ςτα οπούα αντιςτοιχούν λιγότερα από ϋνα ϊτομο / δωμϊτιο το 2001 ανόλθαν ςτο 43,51% του ςυνόλου των νοικοκυριών, όταν το αντύςτοιχο ποςοςτό για το ϋτοσ 1991 ανερχόταν ςτο 27,31%. Παρϊλληλα μεύωςη εμφανύζεται ςτο ποςοςτό των νοικοκυριών ςτα οπούα ϋνα δωμϊτιο κανονικόσ κατοικύασ αντιςτοιχούν περιςςότερα από δύο ϊτομα. 30 Σ ε λ ί δ α

32 Ανζςεισ Νοικοκυριοφ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Πύνακασ 1.7. ποςοςτιαύα κατανομό των νοικοκυριών ανϊλογα με τον αριθμό μελών ανϊ δωμϊτιο. Δόμοσ Μύκησ Μϋλη Νοικοκυριού / Δωμϊτιο Απογραφό 1991 % Απογραφό 2001 % Κϊτω του 1, ,31% ,51% 1,0-1, ,20% ,08% 1,5-1, ,00% 451 8,71% 2,0-2, ,41% 456 8,80% 3,0 και ϊνω 340 7,08% 98 1,89% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό πληθυςμού και κτιρύων ϋτουσ 1991&2001 Επιμϋρουσ χαρακτηριςτικϊ των κατοικιών, που θεωρεύται ότι βελτιώνουν τισ ςυνθόκεσ διαβύωςησ εμφανύζονται ςε μεγαλύτερο ποςοςτό των νοικοκυριών ςε ςχϋςη με το παρελθόν. Η διαχρονικό εξϋλιξη των χαρακτηριςτικών αυτών παρουςιϊζεται παρακϊτω. Διϊγραμμα Ανϋςεισ Νοικοκυριών ςτο Δόμο Μύκησ. Διαχρονικι Εξζλιξθ των ανζςεων των Νοικοκυριϊν ςτο Διμο Μφκθσ W.C. Με υδραυλικι εγκατάςταςθ μζςα ςτθν κατοικία 44,41% 68,75% Κεντρικι Θζρμανςθ 3,49% 0,37% Υδρευςθ με βρφςθ μζςα ςτθν κατοικία 96,54% 89,31% Λουτρό ι Ντοφσ 49,61% 90,56% Απογραφι 2001 Απογραφι 1991 Θλεκτρικό φωσ 97,43% 91,88% Κουηίνα 92,59% 90,46% 0,00% 50,00% 100,00% Ποςοςτό Νοικοκυριϊν επί του Συνόλου Πηγό : Πύνακασ 31 Σ ε λ ί δ α

33 Εκπαύδευςη (Α θμια - Β θμια) Νηπιαγωγεύα το Δόμο Μύκησ λειτουργούν 19 νηπιαγωγεύα τα οπούα ςτεγϊζονται ςε δημόςια ό ενοικιαζόμενα ιδιωτικϊ κτύρια. Σα δύο από αυτϊ ακολουθούν ολοόμερο πρόγραμμα λειτουργύασ. Πύνακασ 1.8. Νηπιαγωγεύα που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ α/α Οικιςμόσ Δυναμικότητα Αριθμόσ Μαθητών Ολοόμερο Δημοτικό Ενότητα Μύκησ 1 Αιώρα 1/θεςιο 12 2 Ωλμα 1/θεςιο 5 3 Γλαύκη 2/θεςιο 48 4 Γοργόνα 1/θεςιο 6 5 Κϋνταυροσ 1 ο 2/θεςιο 47 6 Κϋνταυροσ 2 ο 2/θεςιο 45 7 Μϊνταινα 1/θεςιο 5 8 Μύκησ 1 ο 1/θεςιο 24 9 Μύκησ 2 ο 1/θεςιο μύνθησ 1/θεςιο Εχύνοσ 1/θεςιο Μελύβοια 1/θεςιο Ψραύο 1/θεςιο Κύκνοσ 1/θεςιο 3 Δημοτικό Ενότητα Θερμών 15 Ωνω Θερμών 1/θεςιο 10 Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ 16 Κοτύλη 1/θεςιο 8 17 Δημϊριο 1/θεςιο Πϊχνη 1/θεςιο 15 Δημοτικό Ενότητα ατρών 19 Σϋμενοσ 1/θεςιο 8 ύνολο Μαθητών 345 Πηγό: Σχολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Μύκησ 32 Σ ε λ ί δ α

34 Δημοτικϊ Σχολεύα το Δόμο Μύκησ λειτουργούν ςυνολικϊ 21 Μειονοτικϊ Δημοτικϊ χολεύα. Από αυτϊ με εξαύρεςη του Κενταύρου και του Εχύνου, τα περιςςότερα εύναι διθϋςια. ε αυτϊ φοιτούν 1235 παιδιϊ. Πύνακασ 1.9. Δημοτικϊ χολεύα ςτη περιοχό του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ ύνολο Μαθητών Αιώρα Γοργόνα Κϋνταυροσ Κύρρα Κότινο Μύκησ μύνθη Σρύγωνο Εχύνοσ Ψραύο Ρεύμα Κύκνοσ Δημοτικό Ενότητα Θερμών Ωνω Θϋρμεσ Διϊςπαρτο Κϊτω Θϋρμεσ Μϋδουςα Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Κοτύλη Δημϊριο Πϊχνη Δημοτικό Ενότητα ατρών Σϋμενοσ ύνολο 1235 Πηγό : υντονιςτικό Γραφεύο Μειονοτικών χολεύων ( Επιχειρηςιακό χϋδιο ΟΠΒΑΟΡ Γυμνϊςια τα όρια του Δόμου Μύκησ λειτουργούν 4 γυμνϊςια. Σα 3 βρύςκονται ςτη Δημοτικό Ενότητα Μύκησ και το ϋνα Δημοτικό Ενότητα Θερμών. Σο γυμνϊςιο μύνθησ κτύςτηκε το 1997, διαθϋτει 8 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 3 αύθουςεσ εργαςτηρύων και γυμναςτόριο. Σισ εγκαταςτϊςεισ του ςυμπληρώνουν 2 γραφεύα και 5 βοηθητικού χώροι. 33 Σ ε λ ί δ α

35 Σο γυμνϊςιο Γλαύκησ κτύςτηκε το 2001, διαθϋτει 8 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 2 αύθουςεσ εργαςτηρύων και γυμναςτόριο. Σισ εγκαταςτϊςεισ του ςυμπληρώνουν 3 γραφεύα, 5 βοηθητικού χώροι και βιβλιοθόκη. Σο γυμνϊςιο Εχύνου κτύςτηκε το 1996, διαθϋτει 5 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, και 1 αύθουςα εργαςτηρύου. Σισ εγκαταςτϊςεισ του ςυμπληρώνουν 2 γραφεύα, 9 βοηθητικού χώροι, βιβλιοθόκη και 1 αύθουςα πολλαπλών χρόςεων. Σϋλοσ το γυμνϊςιο Θερμών διαθϋτει 3 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 1 αύθουςα εργαςτηρύου και δύο γραφεύα. Μαθητϋσ τησ Σοπικόσ Κοινότητασ Ψραύου εξυπηρετούνται από το γυμνϊςιο μύνθησ, ενώ αντύςτοιχα το γυμνϊςιο Γλαύκησ εξυπηρετεύ και μαθητϋσ από τισ Δημοτικϋσ Κοινότητεσ Κοτύλησ και ατρών. Πύνακασ Γυμνϊςια που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ α/α Οικιςμόσ Αριθμόσ Αιθουςών Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Αριθμόσ Μαθητών 1 μύνθη Γλαύκη Εχύνοσ 5 47 Δημοτικό Ενότητα Θερμών 4 Θϋρμεσ 3 4 ύνολο Μαθητών 366 Πηγό: Σχολικό Επιτροπό Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Μύκησ Λύκεια Τπϊρχουν 2 λύκεια τα οπούα βρύςκονται ςτον οικιςμό Γλαύκησ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ (Γενικό και Επαγγελματικό). τεγϊζονται ςε δημόςια κτύρια που καταςκευϊςτηκαν το Σο γενικό λύκειο διαθϋτει 9 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 2 αύθουςεσ εργαςτηριών, 2 γραφεύα και 5 βοηθητικούσ χώρουσ. Σο επαγγελματικό λύκειο διαθϋτει 4 αύθουςεσ διδαςκαλύασ, 4 αύθουςεσ εργαςτηρύων, 3 γραφεύα και 4 βοηθητικούσ χώρουσ. Επιπροςθϋτωσ, πρϋπει να ςημειωθεύ ότι ςτο Δόμο απαντϊται και η ύπαρξη λυκεύου - ιεροςπουδαςτηρύου ςτον οικιςμό Εχύνου, ςτο οπούο φοιτούν εκτόσ των μαθητών τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ και μαθητϋσ από τισ ϊτρεσ. Σο κτύριο του ιεροςπουδαςτηρύου ϋχει ειδικό ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ ιδιωτικού δικαύου, ενώ οι ςυνθόκεσ του χαρακτηρύζονται καλϋσ. Πύνακασ Λύκεια που λειτουργούν το Δόμο Μύκησ α/α Οικιςμόσ Αριθμόσ Αιθουςών Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Αριθμόσ Μαθητών 1 Γενικό Λύκειο Γλαύκησ 2 Επαγγελματικό 4 88 Λύκειο Γλαύκησ ύνολο Μαθητών 244 Πηγό: Σχολικό Επιτροπό Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Μύκησ 34 Σ ε λ ί δ α

36 Περύθαλψη Οι ανϊγκεσ περύθαλψησ ςτο Δόμο Μύκησ εξυπηρετούνται από το Κϋντρο Τγεύασ Εχύνου, το οπούο εδρεύει ςτον ομώνυμο οικιςμό. το Κϋντρο Τγεύασ Εχύνου υπϊγονται και εννϋα Περιφερειακϊ Ιατρεύα, από τα οπούα τα ϋξι βρύςκονται εντόσ των διοικητικών ορύων του Δόμου Μύκησ και εξυπηρετούν τισ ανϊγκεσ των κατούκων των Σοπικών και Δημοτικών κοινοτότων του Δόμου. Σο κϋντρο απαςχολεύ ςυνολικϊ 34 ϊτομα προςωπικό από τα οπούα τα 13 ϊτομα αφορούν ιατρικό προςωπικό, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν νοςηλευτικό, διοικητικό και προςωπικό καθαριότητασ, καθώσ και τον οδηγό του αςθενοφόρου. Πύνακασ Ιατρικό προςωπικό Κϋντρου Τγεύασ Εχύνου Κϋντρο Τγεύασ Εχύνου Γιατρού Γενικόσ Ιατρικόσ Οδοντύατροσ Κεντρικό Τπηρεςύα 5 1 Περιφερειακϊ Ιατρεύα Κοτύλησ 1 Τπόχρεοι Τπηρεςύασ Τπαύθρου Θερμών 1 ατρών 1 Μύκησ 1 1 Κενταύρου 1 Ψραύου 1 ύνολο Πηγό : Ϊγγραφο του Διοικητό Γ.Ν Ξϊνθησ / Επιχειρηςιακό χϋδιο ΟΠΒΑΟΡ Οι εφημερύεσ του Κϋντρου Τγεύασ καλύπτονται και από τουσ γιατρούσ των Περιφερειακών Ιατρεύων. ε εβδομαδιαύα βϊςη επιςκϋπτονται το Κϋντρο Τγεύασ, γιατρού ειδικότητασ παιδιατρικόσ και γυναικολογύασ μαιευτικόσ. Επιπλϋον εξεταςτόρια λειτουργούν ςτουσ οικιςμούσ μύνθη και Γλαύκη. Πϋρα από τα Περιφερειακϊ Ιατρεύα που βρύςκονται ςε οικιςμούσ του Δόμου Μύκησ, ςτο Κϋντρο Τγεύασ Εχύνου υπϊγονται και τα Περιφερειακϊ Ιατρεύα, Κιμμερύων, ελϋρου και Σοξοτών. Σο ύδρυμα ςτεγϊζεται ςε δημόςιο κτύριο, το οπούο βρύςκεται ςε καλό κατϊςταςη και παρϋχει επτϊ κλύνεσ. Ακόμη, ςημαντικό εύναι η ύπαρξη ενόσ αςθενοφόρου παντόσ καιρού με το οπούο εύναι εφοδιαςμϋνο το Κϋντρο Τγεύασ. τα πλαύςια του κοινωνικού ϋργου του ςτρατού, ςε τακτϊ χρονικϊ διατιμϊτε την περιοχό επιςκϋπτονται κλιμϊκια γιατρών διαφόρων ειδικοτότων που προςφϋρουν δωρεϊν εξετϊςεισ και προληπτικό ϋλεγχο ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Αναφορικϊ τϋλοσ με τισ ςοβαρότερεσ καταςτϊςεισ, οι κϊτοικοι εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοςοκομεύο τησ Ξϊνθησ, το οπούο απϋχει από το Κϋντρο Τγεύασ του Εχύνου απόςταςη 27 χλμ. 35 Σ ε λ ί δ α

37 Κοινωνικό Μϋριμνα. Οι δομϋσ κοινωνικόσ μϋριμνασ και πρόνοιασ απουςιϊζουν από όλη την επικρϊτεια του Δόμου Μύκησ. Η μόνη κοινωνικό δομό πρόνοιασ που απαντϊται, εύναι το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ», το οπούο διαχειρύζεται η Κοινωφελόσ Δημοτικό Επιχεύρηςη Μύκησ. Σο πρόγραμμα απαςχολεύ 17 ϊτομα προςωπικό. Αναλυτικϊ : Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» Προςωπικό Αριθμόσ Χυχολόγοι 2 Νοςηλευτϋσ 5 Οικογενειακού βοηθού 9 Με την ενεργοπούηςη του προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ» μϋροσ των αρμοδιοτότων που ςχετύζονται με τα προγρϊμματα κοινωνικόσ πρόνοιασ ϋχουν όδη περιϋλθει ςτο Δόμο. Ϊτςι ο Δόμοσ μεριμνϊ για την καταβολό των προνοιακών επιδομϊτων ςε ϊτομα δικαιούμενα παροχόσ κοινωνικόσ προςταςύασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ και των οικεύων κανονιςτικών ρυθμύςεων. Αθλητιςμόσ τα όρια του Δόμου Μύκησ δραςτηριοποιούνται επτϊ ποδοςφαιρικϊ ςωματεύα. Ϊτςι ομϊδα ποδοςφαύρου υπϊρχει ςτουσ οικιςμούσ, Κοτύλησ, Πϊχνησ, Δημαρύου, Κενταύρου, Γλαύκησ, μύνθησ, Εχύνου και Θερμών. Γόπεδα ποδοςφαύρου υπϊρχουν ςτην ςόμερα Κοτύλη, ςτο Ψραύο, ςτον Εχύνο, ςτον Κϋνταυρο, ςτη Γοργόνα και ςτα Μελύβοια υπό καταςκευό. Τπϊρχει ςχεδιαςμόσ για την καταςκευό νϋων γηπϋδων ποδοςφαύρου ςτουσ οικιςμούσ Γλαύκησ, Πϊχνησ, Δημαρύου και μύνθησ, ενώ μελετϊται η βελτύωςη και αναβϊθμιςη των υφιςτϊμενων γηπϋδων ςτουσ οικιςμούσ Γοργόνασ και Κενταύρου. τον οικιςμό μύνθησ υπϊρχει γόπεδο ποδοςφαύρου 5Φ5 που ανόκουν ςε ιδιώτη. Κλειςτϊ γυμναςτόρια και λοιπϋσ ςύγχρονεσ εγκαταςτϊςεισ απουςιϊζουν από το Δόμο. 36 Σ ε λ ί δ α

38 iv. Οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ. Απαςχόληςη Ανεργύα Καθώσ τα αποτελϋςματα τησ απογραφόσ πληθυςμού του ϋτουσ 2011 δε ϋχουν ακόμη ανακοινωθεύ επύςημα, παρακϊτω παρατύθενται ςτοιχεύα που πηγϊζουν από την επεξεργαςύα των αποτελεςμϊτων τησ απογραφόσ του Γύνεται κατανοητό λοιπόν ότι η εικόνα που προκύπτει εύναι ενδεικτικό, των μορφών απαςχόληςησ που κυριαρχούν ςτην περιοχό και του τρόπου που αυτϋσ εξελύςςονται ςτο χρόνο. Σο ςύνολο των οικονομικϊ ενεργών και μη ενεργών κατούκων του Δόμου Μύκησ, όπωσ προϋκυψε κατϊ την απογραφό πληθυςμού του 2001, καταγρϊφεται ςτον παρακϊτω πύνακα. Πύνακασ Οικονομικϊ ενεργόσ & μη ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ φύλο και Δημοτικό Ενότητα ύνολο Οικονομικϊ ενεργών Απαςχολούμενοι ύνολο ϊνεργων % Ωνεργοι νϋοι % επι των ανϋργων Οικονομικϊ μη ενεργού Δόμοσ Μύκησ Ωντρεσ ,42% ,84% 2342 Γυναύκεσ ,36% 54 30,34% 4578 ύνολο ,30% ,67% 6920 Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Ωντρεσ ,70% ,49% 1694 Γυναύκεσ ,80% 53 31,18% 3359 ύνολο ,01% ,10% 5053 Δημοτικό Ενότητα Θερμών Ωντρεσ ,09% 13 52,00% 203 Γυναύκεσ ,32% 1 50,00% 443 ύνολο ,86% 14 51,85% 646 Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Ωντρεσ ,08% 18 42,86% 346 Γυναύκεσ ,00% 0 0,00% 620 ύνολο ,37% 18 42,86% 966 Δημοτικό Ενότητα ατρών Ωντρεσ ,60% 8 57,14% 99 Γυναύκεσ ,68% 0 0,00% 156 ύνολο ,84% 8 40,00% 255 Πηγό : ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ςτοιχεύων απογραφόσ ϋτουσ 2001 Κατϊ το ϋτοσ 2001 οι οικονομικϊ ενεργού κϊτοικοι ςτο Δόμο Μύκησ ανϋρχονται ςτουσ Από αυτούσ το 63,39% εύναι ϊντρεσ και το υπόλοιπο 36,61% γυναύκεσ. Παρακϊτω παρουςιϊζεται ενδεικτικϊ η μεταβολό των δεδομϋνων απαςχόληςησ ςτη Δημοτικό Ενότητα Μύκησ κατϊ το διϊςτημα μεταξύ 1991 και Σ ε λ ί δ α

39 Γυναύκεσ Ωντρεσ ύνολο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Πύνακασ Μεταβολό τησ απαςχόληςησ ςτο Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Κατηγορύα Πληθυςμού Μεταβολό(%) ςε επύπεδο Δημοτικόσ Ενότητασ Οικονομικώσ ενεργού ,64% Απαςχολούμενοι ,25% Ωνεργοι ,7% Νϋοι Ωνεργοι ,83% Οικονομικώσ ενεργού μη ,87% Οικονομικώσ ενεργού ,49% Απαςχολούμενοι ,7% Ωνεργοι ,13% Νϋοι Ωνεργοι ,21% Οικονομικώσ ενεργού μη ,19% Οικονομικώσ ενεργού ,44% Απαςχολούμενοι ,83% Ωνεργοι % Νϋοι Ωνεργοι ,2% Οικονομικώσ ενεργού μη ,26% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ςτοιχεύων απογραφόσ ϋτουσ 1991 &2001 Η καταγεγραμμϋνη ανεργύα κατϊ την ύδια περύοδο ανϋρχεται ςτο 10,42%, όταν ςε επύπεδο χώρασ διαμορφώνεται ςτο 10,1%. Σο ποςοςτό αυτό διαφοροποιεύται αιςθητϊ μεταξύ των τεςςϊρων Δημοτικών Ενοτότων του Δόμου. Σα δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ, η εςωτερικό μετανϊςτευςη και το πολύ υψηλό ποςοςτό απαςχόληςησ ςτη γεωργύα (καπνοκαλλιϋργεια) ερμηνεύουν τα χαμηλότερα (4,37%-5,86%) ποςοςτϊ ανεργύασ που εμφανύζουν οι επιμϋρουσ Δημοτικϋσ Ενότητεσ. 38 Σ ε λ ί δ α

40 Διϊγραμμα 1.20.Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων και Δημοτικό Ενότητα ςτο Δόμο Μύκησ Οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά ομάδεσ ατομικϊν επαγγελμάτων και Δθμοτικι Ενότθτα Λοιπζσ περιπτϊςεισ Τπάλλθλοι γραφείου Ανειδίκευτοι εργάτεσ μικροεπαγγελματίεσ Χειριςτζσ μθχανθμάτων Σεχνίτεσ Παροχι υπθρεςιϊν, πωλθτζσ Γεωργοί, κτθνοτρόφοι 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% Δ. Ε. ατρϊν Δ.Ε. Κοτφλθσ Δ.Ε. Θερμϊν Δ.Ε. Μφκθσ Πηγό : ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ςτοιχεύων απογραφόσ ϋτουσ 2001 Καθώσ ο δευτερογενόσ τομϋασ παραγωγόσ απουςιϊζει από την περιοχό του Δόμου Μύκησ, η οικονομικό δραςτηριότητα περιορύζεται κυρύωσ ςτον πρωτογενό τομϋα και δευτερεύοντοσ ςτον τριτογενό. το διϊγραμμα που ακολουθεύ αποτυπώνονται τα επαγγϋλματα που αςκούν οι οικονομικϊ ενεργού κϊτοικοι του Δόμου Μύκησ. Διϊγραμμα Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ Οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά ομάδεσ ατομικϊν επαγγελμάτων Γεωργοί, κτθνοτρόφοι 0,29% 8,86% 8,45% 3,00% 19,16% 58,27% Παροχι υπθρεςιϊν, πωλθτζσ Σεχνίτεσ Χειριςτζσ μθχανθμάτων 1,97% Ανειδίκευτοι εργάτεσ μικροεπαγγελματίεσ Τπάλλθλοι γραφείου Πηγό : ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ςτοιχεύων απογραφόσ ϋτουσ Σ ε λ ί δ α

41 Εύναι εμφανϋσ ότι κυριαρχεύ η απαςχόληςη ςτον πρωτογενό τομϋα. τη γεωργύα και κτηνοτροφύα απαςχολούνται το 58,27% του οικονομικϊ ενεργού πληθυςμού. Επιςημαύνεται ότι το 91,27% των οικονομικϊ ενεργών γυναικών τησ περιοχόσ απαςχολούνται ςτη γεωργύα. Η ςταδιακό εγκατϊλειψη τησ καλλιϋργειασ καπνού, αύξηςε τα ποςοςτϊ ανεργύασ, ιδύωσ ςτισ γυναύκεσ, και αναμϋνεται η αύξηςη αυτό να εύναι ακόμα μεγαλύτερη ςόμερα αλλϊ και ςτο μϋλλον υπό το πρύςμα τησ αναθεώρηςησ τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ το ϋτοσ ημαντικό ποςοςτό του πληθυςμού απαςχολεύται ςτισ καταςκευϋσ. Βϋβαια ςτην παρούςα οικονομικό ςυγκυρύα η δραςτικό μεύωςη των καταςκευαςτικών ϋργων, ϋρχεται να προςθϋςει ανϋργουσ ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ. Διϊγραμμα Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ κατϊ φύλο και ομϊδεσ ατομικών επαγγελμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ Οικονομικά ενεργόσ πλθκυςμόσ κατά φφλο και ομάδεσ ατομικϊν επαγγελμάτων Λοιπζσ περιπτϊςεισ 4,51% 11,37% Τπάλλθλοι γραφείου 0,17% 0,36% 2,52% 11,88% Χειριςτζσ μθχανθμάτων Σεχνίτεσ 0,37% 4,52% 0,50% 29,94% Γυναίκεσ Άντρεσ Παροχι υπθρεςιϊν, πωλθτζσ 0,66% 2,72% Γεωργοί, κτθνοτρόφοι 39,21% 91,27% Πηγό : ΕΛΣΑΣ, επεξεργαςύα ςτοιχεύων απογραφόσ ϋτουσ ,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 40 Σ ε λ ί δ α

42 Πρωτογενόσ Σομϋασ Γεωργύα Η οικονομύα τησ περιοχόσ ςυνδϋεται ϊρρηκτα με τον πρωτογενό τομϋα. Κατϊ την απογραφό πληθυςμού του 2001 βρϋθηκε ότι το 58,27% του οικονομικϊ ενεργού πληθυςμού του Δόμου Μύκησ απαςχολεύται ςτη γεωργύα και την κτηνοτροφύα. Σαυτόχρονα κατϊ την απογραφό Γεωργύασ Κτηνοτροφύασ τησ περιόδου 1999/2000, βρϋθηκε ότι εντόσ των διοικητικών ορύων του ςημερινού Δόμου Μύκησ καλλιεργόθηκαν ,2 ςτρϋμματα από 3846 γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ. Αναλυτικότερα : Πύνακασ Γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ κατϊ Δημοτικό Ενότητα την περύοδο 1999/2000 Δόμοσ Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα ατρών Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ ΕΛΣΑΣ Απογραφό Γεωργύασ Κτηνοτροφύασ ϋτουσ 1999/2000 Πύνακασ 1.16 Ϊκταςη που καλλιεργόθηκε κατϊ Δημοτικό Ενότητα την περύοδο 1999/2000 υνολικό ϋκταςη που καλλιεργόθηκε Ετόςιεσ Καλλιϋργειεσ Δενδρώδησ Καλλιϋργειεσ Μόνιμεσ Λιβαδικϋσ Εκτϊςεισ Αγρανϊπαυςη Οικογενειακού Λαχανόκηποι Δόμοσ Μύκησ 33559, ,4 92,52% 28 0,08% 336,8 1,00% 1473,8 4,39% 667,6 1,99% Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα ατρών Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ 21898, ,6 93,17% 16 0,07% 177,8 0,81% 996,8 4,55% 302 1,38% 13542, ,2 92,19% 15 0,11% 142,8 1,05% 671,8 4,96% 210,7 1,56% 5222,9 4822,5 92,33% 0 0,00% 9 0,17% 325 6,22% 66,4 1,27% 3151,4 3099,5 98,35% 1 0,03% 26 0,83% 0 0,00% 24,9 0,79% 4186, ,95% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 167,7 4,01% 4715,7 4035,8 85,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 164 3,48% ,05% 10 0,36% 159 5,77% ,30% 33,9 1,23% ΕΛΣΑΣ - Απογραφό Γεωργύασ Κτηνοτροφύασ ϋτουσ 1999/ Σ ε λ ί δ α

43 Σο 2004 η ςυνολικϊ καλλιεργούμενη ϋκταςη με καπνό αντιςτοιχούςε ςτο 1,64% περύπου τησ ςυνολικϊ καλλιεργούμενησ ϋκταςησ ςτην χώρα, όταν το 2009 το αντύςτοιχο ποςοςτό διαμορφώθηκε ςτο 0,43%. Πύνακασ Καλλιεργούμενεσ εκτϊςεισ με καπνό ςε επύπεδο χώρασ( ςε χιλιϊδεσ ςτρϋμματα) Καπνόσ Ανατ. Σύπου - Μπϋρλεώ - Βιρτζύνια Πηγό : ΕΛΣΑΣ Μεταβολό % / / ,40% -34,01% ύμφωνα με ςτοιχεύα του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων το 2004 καλλιεργόθηκαν ςε όλη την Ελλϊδα ςτρϋμματα καπνού ανατολικού τύπου, με την ϋκταςη αυτό να αντιπροςωπεύει το 1% τησ ςυνολικϊ καλλιεργούμενησ ϋκταςησ ςτη χώρα κατϊ αυτό την περύοδο. Αν και η ςυνολικό ϋκταςη που καλλιεργόθηκε ςτην Ελλϊδα μειώθηκε το 2006 κατϊ 54,60% ςε ςχϋςη με το 2004, κατϊ την ύδια περύοδο οι εκτϊςεισ που καλλιεργόθηκαν με καπνϊ ανατολικού τύπο ςτο νομό Ξϊνθησ αντιςτοιχούν ςτο 12,25% των εκτϊςεων με καπνϊ ανατολικού τύπου τησ χώρασ. Πύνακασ Παραγωγό καπνών ανατολικού τύπου ςτο νομό Ξϊνθησ Ϊκταςη ςε ςτρεμ Παραγωγό ςε τόνουσ υνολικϊ ςτην Ελλϊδα Νομόσ Ξϊνθησ Ποςοςτό 12,25% 10,17% Πηγό : ΕΛΣΑΣ Ο χϊρτησ καπνοκαλλιϋργειασ ςτην Ελλϊδα από το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων και απεικονύζει τη ςημαςύα τησ καπνοκαλλιϋργειασ ςτην ορεινό Θρϊκη και φυςικϊ ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ. 42 Σ ε λ ί δ α

44 ΦΑΡΣΗ ΚΛΙΜΑΚΨΗ ΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΨΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ο χϊρτησ απεικονύζει το ποςοςτό τησ καλλιεργούμενησ με καπνϊ ανατολικού τύπου ϋκταςησ ςτα διϊφορα διαμερύςματα τησ χώρασ Πηγό : Σασ ςτοιχεύα του πύνακα 3 αποτυπώνουν τη μεύωςη τησ καλλιϋργειασ καπνού ςτη χώρα. Η μεύωςη αυτό,56,40%, κατϊ την περύοδο του 2006 ερμηνεύεται από τη μετϊβαςη ςτο νϋο καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Κοινόσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ που ιςχύει και εφαρμόζεται μϋχρι ςόμερα. Η πρώτη αυτό ςημαντικό μεύωςη τησ καλλιϋργειασ καπνού αφορούςε κυρύωσ την καλλιϋργεια καπνών τύπου Μπϋρλεώ και Βιρτζύνια. Η μεύωςη τησ τϊξησ 34,01 % που ςημειώθηκε το 2009 ςε ςχϋςη με το 2006 αφορϊ κυρύωσ την καλλιϋργεια καπνού ανατολικού τύπου και κατϊ ςυνϋπεια αφορϊ και την περιοχό του Δόμου Μύκησ. Η δυνατότητα εύςπραξησ τησ ενιαύασ ενύςχυςησ, χωρύσ να αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη η καλλιϋργεια, ερμηνεύει την περεταύρω αυτό ςυρρύκνωςη τησ καλλιϋργειασ καπνού ανατολικού τύπου. Η ςυρρύκνωςη όμωσ τησ καλλιϋργειασ αναμϋνεται να ςυνεχιςτεύ. Σα επύςημα αποτελϋςματα τησ απογραφόσ γεωργύασ κτηνοτροφύασ που διενεργόθηκε κατϊ το ϋτοσ 2010 θα αναδεύξουν το μϋγεθοσ τησ μεύωςησ αυτόσ. Σο γεγονόσ ότι από το 2010 η αξύα των δικαιωμϊτων ενιαύασ ενύςχυςησ με προϋλευςη την καλλιϋργεια καπνού μειώθηκαν ςτο 50% ώθηςε ακόμα περιςςότερουσ παραγωγούσ ςτην εγκατϊλειψη τησ καλλιϋργειασ. 43 Σ ε λ ί δ α

45 Η καθιϋρωςη ενιαύασ βαςικόσ ςτρεμματικόσ ενύςχυςησ για όλουσ τουσ ενεργούσ παραγωγούσ ανεξϊρτητα από την καλλιϋργεια, που φαύνεται ότι θα υιοθετηθεύ κατϊ την αναμόρφωςη τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ το 2014 μϊλλον θα ευνοόςει ακόμη περιςςότερο την τϊςη εγκατϊλειψησ τησ καλλιϋργειασ. Ακόμα και ςόμερα με τη μεύωςη τησ αξύασ των δικαιωμϊτων ενιαύασ ενύςχυςησ από καπνό ςτο 50%, η μοναδιαύα αξύα δικαιωμϊτων ανϊ μονϊδα επιλϋξιμησ ϋκταςησ, διατηρεύται υψηλότερη ςε ςχϋςη με ϊλλεσ καλλιϋργειεσ, πχ ςιτηρϊ, οπότε για τουσ καπνοπαραγωγούσ η καθιϋρωςη ενιαύασ βαςικόσ ςτρεμματικόσ ενύςχυςησ μϊλλον δυςμενόσ θα εύναι. τον αντύποδα τησ επικρατούςασ τϊςησ εγκατϊλειψησ τησ καλλιϋργειασ του καπνού, ςημειώνονται κϊποιεσ προςπϊθειεσ που ςτόχο ϋχουν να ενιςχύςουν τουσ παραγωγούσ που παραμϋνουν ςτην καλλιϋργεια. Η αναγνωριςμϋνη ομϊδα παραγωγών καπνού εφαρμόζει ςύςτημα ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ τησ καλλιϋργειασ. Με τον τρόπο αυτό γύνεται προςπϊθεια να εξαςφαλιςτεύ για τουσ παραγωγούσ η πρόςβαςη ςε ενιςχύςεισ που αφορούν το ςυγκεκριμϋνο τρόπο παραγωγόσ, ενώ ταυτόχρονα με τη μεύωςη των ειςροών κατϊ την παραγωγικό διαδικαςύα επιδιώκεται η παραγωγό ποιοτικότερου προώόντοσ που διεκδικεύ καλύτερη τύχη ςτην αγορϊ. ύμφωνα με μαρτυρύεσ παραγωγών ςτην περιοχό υπόρξε μια απόπειρα παραγωγόσ καπνού με βιολογικό τρόπο. Η πρωτοβουλύα ανόκει ςε εταιρεύεσ εμπορύασ και μεταπούηςησ που δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο. Πϊντα ςύμφωνα με τισ μαρτυρύεσ των παραγωγών, η ποςότητα του ςυγκομιζόμενου προώόντοσ φαύνεται να εύναι υποπολλαπλϊςια ςε ςχϋςη με το ςυμβατικό τρόπο παραγωγόσ ενώ δεν ϋχουν ανακοινωθεύ αποτελϋςματα που να τεκμηριώνουν την οικονομικό βιωςιμότητα του εγχειρόματοσ. Λόγω τησ μακροχρόνιασ όμωσ μονοκαλλιϋργειασ του καπνού ςτην περιοχό ϋχουν εγκαταςταθεύ αςθϋνειεσ πολύ δύςκολα αντιμετωπύςιμεσ που καθιςτούν τη μετϊβαςη από το ςυμβατικό τρόπο καλλιϋργειασ ςτον βιολογικό ιδιαύτερα δύςκολο. Μϋτρα όπωσ το 144 που αφορϊ τη ςτόριξη εκμεταλλεύςεων που βρύςκονται ςε διαδικαςύα αναδιϊρθρωςησ, αναπληρώνουν τισ απώλειεσ από τη μεύωςη κατϊ 50% τησ ενιαύασ ενύςχυςησ που ςχετύζεται με τον καπνό, και διατηρούν κϊποιουσ παραγωγούσ ςτην καλλιϋργεια. Η θεςμοθϋτηςη ιδιαύτερησ φορολογικόσ αντιμετώπιςησ των παραγωγών καπνού που μεταποιούν μόνοι τουσ το παραγόμενο προώόν, ενδεχομϋνωσ να ευνοόςει τη διατόρηςη τησ καλλιϋργειασ. υμπληρωματικϊ τησ καλλιϋργειασ του καπνού η γεωργικό παραγωγό του Δόμου Μύκησ παρουςιϊζει τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ. Η γεωργικό ϋκταςη που χρηςιμοποιεύται για την καλλιϋργεια αγρωςτωδών εύναι ελϊχιςτη, και τα προώόντα που παρϊγονται προορύζονται κυρύωσ για ζωοτροφό. Οι οργανωμϋνεσ δενδροκομικϋσ εκμεταλλεύςεισ απουςιϊζουν. Οι αμιγεύσ οπωρώνεσ ςτο Δόμο, εύναι ελϊχιςτοι και οι ϋκταςη που καταλαμβϊνουν πολύ μικρό. Σα τελευταύα δϋκα χρόνια οι εκτϊςεισ που φυτεύονται με δϋντρα ϋχουν υπερδιπλαςιαςτεύ ενώ ταυτόχρονα επιςημαύνεται μια ενδιαφϋρουςα τϊςη για νϋεσ φυτεύςεισ. Οι καςτανιϋσ, οι καρυδιϋσ και τα γιγαρτόκαρπα και οι κεραςιϋσ από την κατηγορύα των πυρηνόκαρπων επικρατούν ςτισ προτιμόςεισ των ενδιαφερόμενων παραγωγών. Η κηπευτικό γη ςτην περιοχό αφορϊ κυρύωσ τισ εκτϊςεισ που καταλαμβϊνουν οι οικογενειακού λαχανόκηποι, και τα προώόντα που παρϊγονται προορύζονται για οικιακό κατανϊλωςη. Εύναι προφανϋσ ότι κϊθε ϊλλη γεωργικό δραςτηριότητα πϋρα από τη καλλιϋργεια του καπνού περνϊει ςε δεύτερη μούρα και δεν αλλοιώνει τη φυςιογνωμύα τησ φυτικόσ παραγωγόσ ςτην περιοχό, η οπούα χωρύσ ςφϊλμα θα μπορούςε να θεωρηθεύ ταυτόςημη με την καλλιϋργεια και παραγωγό του καπνού. 44 Σ ε λ ί δ α

46 Όμωσ η εγκατϊλειψη τησ καλλιϋργειασ καπνού ανατολικού τύπου που επύ ςειρϊ ετών κυριϊρχηςε ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ αναδεικνύει τα ϋντονα διαθρωτικϊ προβλόματα του πρωτογενούσ τομϋα που πρϋπει να αντιμετωπιςτούν ϊμεςα προκειμϋνου να ςυνεχιςτεύ η παραγωγικό δραςτηριότητα. Για πολλϊ χρόνια η καπνοκαλλιϋργεια, αξιοποιώντασ τα φτωχϊ, περιοριςμϋνησ ϋκταςησ εδϊφη,απϋδιδε ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ ςημαντικό ακαθϊριςτη πρόςοδο η όποια ςυμπλόρωνε ικανοποιητικϊ το οικογενειακό τουσ ειςόδημα. Η ΚΑΠ που εφαρμόζεται μϋχρι και ςόμερα ειςόγαγε την αποδϋςμευςη τησ παραγωγόσ από τισ οικονομικϋσ ενιςχύςεισ παρϋχοντασ το πλεονϋκτημα ςτον παραγωγό να επιλϋξει το εύδοσ που θα καλλιεργόςει,όμωσ ςόμερα βαδύζοντασ πλϋον προσ το 2014 και την επερχόμενη αναθεώρηςη τησ ΚΑΠ, γύνεται ορατόσ ο κύνδυνοσ εγκατϊλειψησ και αφανιςμού πολλών καλλιεργειών. Και το πρόβλημα δεν εντοπύζεται τόςο ςτο ϋλλειμμα παραγωγόσ που θα επιφϋρει η εγκατϊλειψη, εύναι όμωσ ιδιαύτερα ςημαντικϋσ οι αναμενόμενεσ ϋμμεςεσ ςυνϋπειεσ. ε αυτϋσ δεςπόζει ο κύνδυνοσ κατϊρρευςησ τησ δομόσ κοινωνιών που ςτόριξαν την οικονομύα τουσ ςτην αποκλειςτικό παραγωγό ενόσ προώόντοσ, με ςυνεπακόλουθο την ανεργύα, την εγκατϊλειψη τησ υπαύθρου και την ερημοπούηςη. Ο Δόμοσ Μύκησ αποτελεύ χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα τησ περύπτωςησ αυτόσ καθώσ για πολλϊ χρόνια η οικονομύα του ςτηρύχτηκε ςτην καλλιϋργεια του καπνού. όμερα, περιςςότερο από ποτϋ η ανεύρεςη εναλλακτικών καλλιεργειών και μορφών απαςχόληςησ εύναι επιτακτικό. Κϊθε προςπϊθεια προσ την κατεύθυνςη αυτό θα πρϋπει να εύναι ςοβαρϊ προγραμματιςμϋνη και μελετημϋνη. Θα πρϋπει να λϊβει υπόψη τησ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ, τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα τησ περιοχόσ. Πλεονεκτόματα : Εξειδύκευςη των παραγωγών. Η μακροχρόνια εναςχόληςη των κατούκων τησ περιοχόσ με την καλλιϋργεια του καπνού τουσ εφοδύαςε με την απαραύτητη εμπειρύα για την διεκπεραύωςη κϊθε εύδουσ γεωργικό εργαςύα. Προςφορϊ εργαςύασ. Ο μεγϊλοσ πληθυςμόσ για τα δεδομϋνα ορεινόσ περιοχόσ, μπορεύ να εξαςφαλύςει τα απαραύτητα χεριϊ για οπουδόποτε γεωργικό εργαςύα. Η πρόθεςη των κατούκων τη περιοχόσ να αςχοληθεύ με τη γεωργύα και την κτηνοτροφύα εύναι αυξημϋνη. Ιδιαύτερα τα τελευταύα χρόνια που ό κλϊδοσ των καταςκευών, που απορροφούςε μεγϊλο ποςοςτό από το εργατικό δυναμικό τησ περιοχόσ φθύνει, το ενδιαφϋρον για τη γεωργύα εύναι ακόμα μεγαλύτερο. Ιδιαύτερα εδαφοκλιματολογικϊ χαρακτηριςτικϊ. Σο κλύμα τησ περιοχόσ και ιδιαύτερα τα μεςοκλύματα που διαμορφώνονται κατϊ τόπουσ λόγο του ορεινού ανϊγλυφου, θϋτουν περιοριςμούσ ςτην επιλογό των ειδών που μπορούν να καλλιεργηθούν, ταυτόχρονα όμωσ αναδεικνύουν και το ςυγκριτικό πλεονϋκτημα τησ περιοχόσ για την παραγωγό προώόντων ποιότητασ. Διαρθρωτικϊ Προγρϊμματα Σο μϋτρο «Επενδύςεισ ςτισ Γεωργικϋσ Εκμεταλλεύςεισ» του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδοσ "Αλϋξανδροσ Μπαλτατζόσ" προςϋδιδε αυξημϋνη βαθμολογύα ςτισ επενδύςεισ ςε περιοχϋσ που θύγονται από την εγκατϊλειψη τησ καλλιϋργειασ καπνού. Αντύςτοιχα, ϊλλα διαρθρωτικϊ προγρϊμματα εύχαν ςτο επύκεντρο τουσ δρϊςεισ που αναπτύςςονται ςε περιοχϋσ ςαν το Δόμο Μύκησ. Μειονεκτόματα : Περιοριςμϋνη διαθϋςιμη γεωργικό γη. Η αυξημϋνη δαςοκϊλυψη και ταυτόχρονα το ορεινό ανϊγλυφο τησ περιοχόσ περιορύζει ςημαντικϊ τη διαθϋςιμη για καλλιϋργεια γεωργικό γη. Πολυτεμαχιςμόσ γεωργικόσ γησ. Σο ορεινό ανϊγλυφο και οι αυξημϋνεσ κλύςεισ του εδϊφουσ δρουν περιοριςτικϊ ςτο μϋγεθοσ των καλλιεργούμενων αγροτεμαχύων. πϊνιεσ εύναι οι περιπτώςεισ των αγροτεμαχύων που ξεπερνούν ςε ϋκταςη τα 10 ςτρϋμματα. 45 Σ ε λ ί δ α

47 Πολύ μικρόσ γεωργικόσ κλόροσ. Ακόμα και ςε τοποθεςύεσ όπου η γεωμορφολογύα επιτρϋπει τη διαμόρφωςη ενιαύασ γεωργικόσ ϋκταςησ, ο πολύ μικρόσ γεωργικόσ κλόροσ που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε παραγωγό καθηλώνει το μϋγεθοσ των γεωργικών εκμεταλλεύςεων πολύ χαμηλϊ. Ωρδευςη. Ουςιαςτικϊ η καλλιϋργεια ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ πραγματοποιεύται χωρύσ ϊρδευςη. Πρακτικϊ, ςτην περιοχό Εχύνου και Μελιβούων, τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ Εχύνου τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ υπϊρχει αρδευτικό δύκτυο, το οπούο όμωσ δεν αξιοποιεύται επαρκώσ, ενώ ταυτόχρονα οι ανϊγκεσ ϊρδευςησ την κριτικό περύοδο των υφιςτϊμενων καλλιεργειών καλύπτονται με αυτοςχϋδιεσ ομβροδεξαμενϋσ και με μεταφορϊ του όποιου διαθϋςιμου νερού ςε πολύ μεγϊλεσ αποςτϊςεισ με τη χρόςη λϊςτιχων. Υτωχϊ, ρηχϊ εδϊφη. ε πολλϋσ περιπτώςεισ γύνεται η καλλιϋργεια εδαφών ςτα οπούα εύναι εμφανϋσ το μητρικό πϋτρωμα. Σο ϋδαφοσ εύναι ϋνασ από τουσ βαςικούσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ ςτη γεωργύα και αποτελεύ καθοριςτικό παρϊγοντα τησ ςύνθεςησ τησ γεωργικόσ παραγωγόσ μιασ περιοχόσ. Διϊβρωςη Απώλειεσ γεωργικών εδαφών. Οι αυξημϋνεσ κλύςεισ του εδϊφουσ, ϋχουν ςυνϋπεια τισ απώλειεσ πολύτιμων γεωργικών εδαφών ωσ αποτϋλεςμα τησ ϋνταςησ του φυςικού φαινομϋνου τησ διϊβρωςησ ςυμβϊλλοντασ αρνητικϊ ςτο όδη περιοριςμϋνο μϋγεθοσ τησ διαθϋςιμησ γεωργικόσ γησ. Κλύμα. Σο κλύμα ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ παρουςιϊζει αρκετϋσ ιδιαιτερότητεσ θϋτοντασ περιοριςμούσ ςτην επιλογό των φυτικών ειδών που μπορούν να καλλιεργηθούν, δυςχεραύνοντασ ταυτόχρονα την εύρεςη εναλλακτικών του καπνού καλλιεργειών. Ελλιπόσ τεχνικό ςτόριξη τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ. Η ανϊγκη διεκπεραύωςησ πολύπλοκων και πολλϋσ φορϋσ ανουςύων διοικητικών διαδικαςιών ϋχει καθηλώςει το γεωτεχνικό προςωπικό ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ τησ δημόςιασ διούκηςησ μϋςα ςτο γραφεύο, ςτερώντασ από τον παραγωγικό κόςμο πολύτιμεσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ ςτον αγρό. Γεραςμϋνοσ γεωργικόσ πληθυςμόσ. Η περιοχό του Δόμου Μύκησ, δεν εξαιρεύται από το πρόβλημα γόρανςησ του γεωργικού πληθυςμού, που χαρακτηρύζει το ςύνολο τησ ελληνικόσ γεωργύασ. Ϊλλειψη υποδομών. Σα εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ απουςιϊζουν και το υφιςτϊμενο δύκτυο αγροτικόσ οδοποιύασ δεν επαρκεύ καθώσ η διαςπορϊ των γεωργικών εκμεταλλεύςεων εύναι πολύ μεγϊλη. Οι ςυνθόκεσ εναςχόληςησ με τη γεωργύα ςτο Δόμο Μύκησ δεν εύναι οι ιδανικότερεσ. Όμωσ η γεωργύα εξακολουθεύ να εύναι η κυριότερη οικονομικό δραςτηριότητα τησ περιοχόσ, και ςαν τϋτοια θα πρϋπει να αντιμετωπύζεται και να υποςτηρύζεται. Εύναι γεγονόσ εύναι ότι η γεωργύα φθύνει. Μϋχρι όμωσ να δημιουργηθούν οι απαραύτητεσ δυνατότητεσ εναλλακτικόσ απαςχόληςησ θα πρϋπει να ληφθεύ ςοβαρό μϋριμνα ϋτςι ώςτε να διαςφαλιςτεύ, αν όχι να αυξηθεύ, το γεωργικό ειςόδημα των κατούκων τησ περιοχόσ. 46 Σ ε λ ί δ α

48 Κτηνοτροφύα. Ϊνα πολύ ςημαντικό ποςοςτό των κατούκων του Δόμου Μύκησ διατηρεύ ςτην ιδιοκτηςύα τουσ, ϋςτω και ϋνα ζώο. Εκτιμϊται ότι το 12,65 % των νοικοκυριών κατϋχει κατϊ κυριότητα ϋνα τουλϊχιςτον ζώο. Σο 7,23% περύπου των νοικοκυριών διατηρούν παραγωγικϊ ζώα. Πύνακασ Νοικοκυριϊ που εμφανύζουν ιδιοκτηςύα Ζώου Δημοτικό Ενότητα Δημ/Σοπ Κοινότητα Νοικοκυριϊ Ιδιοκτηςύα >1ΖΜ Μύκησ Μύκη Εχύνοσ Ψραύο ύνολο ατρών Κοτύλησ Θερμών ύνολο Δόμου Μύκησ Πηγό : Καταςτϊςεισ βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ 2011 Η εξϋλιξη του ζωικού πληθυςμού διαχρονικϊ ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ αποτυπώνεται ςτα παρακϊτω ςτοιχεύα. Πύνακασ 1.20.Διακύμανςη Ζωικού Κεφαλαύου Ϊτοσ ύνολο Ζ.Μ. Ζ. Μ. Βοοειδό Ζ. Μ. Πρόβατα Ζ. Μ. Αύγεσ ύνολο Ζ.Μ. Παραγωγικών Ζώων Ζ. Μ. Ιπποειδό , , , , ,9 940,4 1183, , , ,5 1237,2 1412,4 2487,9 5137, ,4 1203,2 1434, , , , , , , ,9 1310,2 1826, , , ,7 1344,2 1724, , , ,6 2802, , ,2 2829,6 2517,3 4442, , Πηγό : Αρχεύο Δόμου Μύκησ 47 Σ ε λ ί δ α

49 'Ετοσ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη ζωικού κεφαλαύου ςτο Δόμο Μύκησ 2011 Διαχρονικι εξζλιξθ του ηωικοφ κεφαλαίου ςτθν περιοχι του Διμου Μφκθσ ςε Ηωικζσ Μονάδεσ Η. Μ. Ιπποειδι φνολο Η.Μ. Παραγωγικϊν Ηϊων Η. Μ. Αίγεσ Η. Μ. Πρόβατα Η. Μ. Βοοειδι φνολο Η.Μ Ηωικζσ Μονάδεσ Πηγό : Αρχεύο Δόμου Μύκησ Οι εκτροφϋσ που καταγρϊφονται ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ διαθϋτουν ςυνολικϊ ϋνα ςημαντικό ςε μϋγεθοσ ζωικό κεφϊλαιο και κατατϊςςονται ςτισ εξόσ περιπτώςεισ: i. Αμιγόσ βοοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ. Κυρύαρχη παραγωγικό κατεύθυνςη τησ βοοτροφύασ εύναι η κρεατοπαραγωγό. Ελϊχιςτα εύναι τα ζώα γαλακτοπαραγωγόσ που καταγρϊφονται και αυτϊ ικανοποιούν χωρικϋσ μόνο ανϊγκεσ. ii. Αμιγόσ προβατοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ iii. Αμιγόσ αιγοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ και iv. Μικτϋσ αιγοπροβατοτροφικϋσ εκμεταλλεύςεισ Τπϊρχει, επύςησ ϋνασ ςημαντικόσ πληθυςμόσ ιπποειδών. Παρϊ την εμφανό τϊςη μεύωςησ που εμφανύζει τα τελευταύα χρόνια, ο πληθυςμόσ τουσ διατηρεύται ςε υψηλϊ επύπεδα και η παρουςύα τουσ ερμηνεύεται από την χρηςιμότητα τουσ ςτισ καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ, λόγω αδυναμύασ πρόςβαςησ των γεωργικών μηχανημϊτων ςε δυςπρόςιτεσ περιοχϋσ. 48 Σ ε λ ί δ α

50 Διϊγραμμα Ζωικό κεφϊλαιο κατϊ εύδοσ το ϋτοσ 2011 Σφνκεςθ Ηωικοφ Κεφαλαίου Διμου Μφκθσ κατά το ζτοσ % 7% 27% 24% Η. Μ. Βοοειδι Η. Μ. Πρόβατα Η. Μ. Αίγεσ Η. Μ. Ιπποειδι Πηγό. Καταςτϊςεισ Βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ 2011 Αναλυτικϊ, ο πληθυςμόσ του ζωικού κεφαλαύου, κατϊ εύδοσ, ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ ϋχει ωσ εξόσ: Πύνακασ Πληθυςμόσ Ζωικού κεφαλαύου Δημοτικό Ενότητα Δημ/Σοπ Κοινότητα Βοοειδό ϊνω των 2 ετών Βοοειδό κϊτω των 2 ετών Πρόβατα ϊνω του 1 ϋτουσ Κατςύκια ϊνω του 1 ϋτουσ Όνοι Ημύονοι Ωλογα Μύκησ Μύκη Εχύνοσ Ψραύο ύνολο ατρών Κοτύλησ Θερμών ύνολο Δόμου Μύκησ Πηγό : Καταςτϊςεισ βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ Σ ε λ ί δ α

51 Διϊγραμμα Ζωικό κεφϊλαιο κατϊ Δημοτικό Ενότητα Κατανομι Ηωικοφ Κεφαφαλαίου κατά είδοσ ηϊου ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ κατά τθν περίοδο του ζτουσ 2011 Κατςίκια άνω του 1 ζτουσ Πρόβατα άνω του 1 ζτουσ Βοοειδι κάτω των 2 ετϊν Βοοειδι άνω των 2 ετϊν Βοοειδι άνω των 2 Βοοειδι κάτω των 2 Πρόβατα άνω του 1 Κατςίκια άνω του 1 ετϊν ετϊν ζτουσ ζτουσ Μφκθσ ατρϊν Κοτφλθσ Θερμϊν Πηγό : Καταςτϊςεισ βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ 2011 Διϊγραμμα Ζωικϋσ Μονϊδεσ κατϊ Δημοτικό Ενότητα το ϋτοσ 2011 Κατανομι Ηωικϊν Μονάδων Παραγωγικϊν Ηϊων ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα κατά το ζτοσ % 6% 29% 57% Μφκθσ ατρϊν Κοτφλθσ Θερμϊν Πηγό. Καταςτϊςεισ Βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ 2011 Η Δημοτικό Ενότητα τησ Μύκησ ςυγκεντρώνει το μεγαλύτερο μϋροσ τησ περιοχόσ(57%). Ακολουθεύ η Δημοτικό Ενότητα των ατρών αντιπροςωπεύοντασ ϋνα επύςησ ςημαντικό ποςοςτό(29%), ενώ με μικρότερα ποςοςτϊ ςτην κτηνοτροφύα του Δόμου ςυμμετϋχουν οι Δημοτικϋσ Ενότητεσ Κοτύλησ(8%) και Θερμών(6%). Οι αιγοτροφύα φαύνεται ότι κυριαρχεύ ςτην προτύμηςη των κτηνοτρόφων τησ περιοχόσ καθώσ ο πληθυςμόσ τουσ ανϋρχεται κατϊ το ϋτοσ 2011 ςτισ κεφαλϋσ όταν ο αντύςτοιχοσ πληθυςμόσ των προβϊτων ανϋρχεται ςτισ κεφαλϋσ. 50 Σ ε λ ί δ α

52 Διϊγραμμα Ζωικϋσ Μονϊδεσ κατϊ Δημοτικό/Σοπικό Κοινότητα το ϋτοσ 2011 Κατανομι Ηωικϊν Μονάδων Παραγωγικϊν Ηϊων ςε κάκε Δθμοτικι/Τοπικι Κοινότθτα κατά το ζτοσ 2011 Μφκθ Εχίνοσ Ωραίο ατρϊν Κοτφλθσ Θερμϊν 8% 6% 40% 29% 9% 8% Πηγό. Καταςτϊςεισ Βοςκόσ Δόμου Μύκησ ϋτουσ Σ ε λ ί δ α

53 Δαςοπονύα. Η ϋκταςη του Δόμου Μύκησ εύναι ςτο ςύνολο τησ δαςικό. Πύνακασ τοιχεύα δαςικών υμπλεγμϊτων ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ(εκτϊςεισ ςε ςτρϋμματα). Δημοτικό Ενότητα Δαςικό ύμπλεγμα Δαςοςκεπόσ ϋκταςη Μερικώσ Δαςοςκεπόσ ϋκταςη Αγρού Γυμνϊ Ωγονα ύνολο υνολικό ϋκταςη Δόμου Μύκησ Εχύνου Μύκησ Ψραύου * * ύνολο Κοτύλησ Κοτύλησ * * Θερμών - Θερμών ατρών ατρών ύνολο Δόμου Ποςοςτό 58,31% 15,63% 10,02% 14,51% 1,54% ΕΛΣΑΣ, Επιχειρηςιακό χϋδιο Ο.Π.Β.Α.Ο.Ρ. (Δαςαρχεύο ταυρούπολησ & Ξϊνθησ) *Σα όρια των δαςικών ςυμπλεγμϊτων δεν ταυτύζονται με τα διοικητικϊ όρια των Δημοτικών Ενοτότων Σα ςτοιχεύα αυτϊ όπωσ αποτυπώνονται και ςτο παρακϊτω διϊγραμμα καθιςτούν ςαφϋσ, ότι οι διαθϋςιμεσ εκτϊςεισ για κϊθε ϊλλου εύδουσ οικονομικό εκμετϊλλευςη εύναι ελϊχιςτεσ, και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη ςπουδαιότητα του δϊςουσ για την οικονομύα τησ περιοχόσ. Διϊγραμμα Δαςικϋσ εκτϊςεισ κατϊ εύδοσ 10,02% 15,63% 14,51% 1,54% 58,31% Δαςοςκεπισ ζκταςθ Μερικϊσ Δαςοςκεπισ ζκταςθ Αγροί Γυμνά Άγονα Πηγό. Προηγούμενοσ πύνακασ επεξεργαςύα ςτοιχεύων 52 Σ ε λ ί δ α

54 ημαντικό ρόλο ςτη βελτύωςη του ειςοδόματοσ του πληθυςμού, παύζει το δϊςοσ με την παροχό ευκαιριών εργαςύασ που προςφϋρει ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ καθώσ και η κτηνοτροφύα που και αυτό, όπωσ αςκεύται, εξαρτϊται ϊμεςα από το δϊςοσ. Σο δϊςοσ ςαν παραγωγικό μονϊδα καλεύται να εκπληρώςει αξιώςεισ, για να ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ, τόςο του δαςοκτόμονα (ςτην προκειμϋνη περύπτωςη, το Δημόςιο) όςο και του κοινωνικού ςυνόλου γενικότερα. Σο ςύνολο των αξιώςεων αυτών χαρακτηρύζουν και προςδιορύζουν το δαςοπονικό ςκοπό, ο οπούοσ εύναι απαραύτητοσ για τον καθοριςμό τησ οργϊνωςησ και διαχεύριςησ του δϊςουσ. Οι αξιώςεισ που καλεύται να εκπληρώςει μπορούν να ομαδοποιηθούν ςε τρεισ γενικϋσ κατηγορύεσ: α. Παραγωγό υλικών αγαθών β. Κοινωφελεύσ επιδρϊςεισ γ. Τπηρεςύεσ υπϋρ τρύτων Η παραγωγό υλικών αγαθών αναφϋρεται ςτην παραγωγό ξυλώδουσ όγκου ικανού να καλύψει τισ ανϊγκεσ ςε καύςιμη ύλη τόςο των περιούκων όςο και μϋροσ του Νομού Ξϊνθησ, καθώσ επύςησ και τεχνικϋσ ξυλεύεσ για τισ ανϊγκεσ των βιομηχανιών-βιοτεχνιών τησ περιοχόσ. την παραγωγό υλικών αγαθών περιλαμβϊνεται και η κϊλυψη των αναγκών ςε βοςκό τησ κτηνοτροφύασ που αποτελεύ μύα ςημαντικό πηγό εςόδων ςτην περιοχό, καθώσ και η θηραματικό οικονομύα. τισ κοινωφελεύσ επιδρϊςεισ περιλαμβϊνονται η αναψυχό, ο τουριςμόσ η προςταςύα του εδϊφουσ και η αιςθητικό ανϊπλαςη του χώρου. τισ υπηρεςύεσ υπϋρ τρύτων, κυριαρχεύ η ανϊγκη για προςφορϊ εργαςύασ που ϋχουν οι κϊτοικοι τησ περιοχόσ. τον τομϋα αυτό, η προςφορϊ του δϊςουσ εύναι ςημαντικό αν λϊβουμε υπόψη τη ςυνολικό παραγωγό τησ περαςμϋνησ δεκαετύασ. Με δεδομϋνη τη χρηςιμότητα του δϊςουσ για την οικονομικό και τουριςτικό ανϊπτυξη, καθώσ και τη βελτύωςη του βιοτικού επιπϋδου των κατούκων τησ περιοχόσ επιβϊλλεται να αναληφθούν πρωτοβουλύεσ για την φροντύδα και την προςταςύα του. Πρωτοβουλύεσ που θα I. υμβϊλλουν ςτην προςταςύα και ςτην αύξηςη τησ βιοποικιλότητασ II. υμβϊλλουν ςτην βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ III. Εξαςφαλύςουν την προςταςύα του από κϊθε κύνδυνο IV. Θα παρϋχουν ευκαιρύεσ εργαςύασ ςτουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Δευτερογενόσ τομϋασ Ο δευτερογενόσ τομϋασ παραγωγόσ δεν ϋχει αναπτυχθεύ καθόλου ςτην περιοχό λόγω τησ μορφολογύασ του εδϊφουσ. Οι λύγεσ παραγωγικϋσ μονϊδεσ εύναι μικρόσ ϋκταςησ και καμύα από αυτϋσ δεν θα μπορούςε να χαρακτηριςτεύ ωσ βιομηχανικό. Παρόλα αυτϊ δεν προβλϋπεται ανϊπτυξη ςε αυτόν τον τομϋα λόγω του ανϊγλυφου τησ περιοχόσ. Σριτογενόσ τομϋασ Ο τριτογενόσ τομϋασ περιορύζεται ςτισ απολύτωσ απαραύτητεσ υπηρεςύεσ κοινόσ ωφϋλειασ. Οι εξυπηρετόςεισ παρουςιϊζουν χαμηλό και προβληματικό επύπεδο ενώ ϋνασ περιοριςμϋνοσ αριθμόσ κατούκων εργϊζεται ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ. 53 Σ ε λ ί δ α

55 Φονδρικό Λιανικό Εμπόριο Μεταφορϊ και Αποθόκευςη Δραςτηριότητεσ Τπηρεςιών παροχόσ καταλύματοσ και υπηρεςιών εςτύαςησ Επαγγελματικϋσ Επιςτημονικϋσ και Σεχνικϋσ Δραςτηριότητεσ Διοικητικϋσ και Τποςτηρικτικϋσ Δραςτηριότητεσ Σϋχνεσ Διαςκϋδαςη και ψυχαγωγύα Ωλλεσ δραςτηριότητεσ παροχόσ υπηρεςιών Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Πύνακασ Εύδοσ Επιχειρόςεων / Δημοτικό Ενότητα του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ 9 8 Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών 3 6 Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ 1 4 Δημοτικό Κοινότητα ατρών 2 2 ύνολα Δόμου Μύκησ Πηγό : Επιχειρηςιακό χϋδιο ΟΠΒΑΟΡ Σουριςτικϊ η περιοχό δεν ϋχει αναπτυχθεύ καθόλου. Όμωσ, ο Δόμοσ Μύκησ χαρακτηρύζεται από ϋνα πραγματικϊ ςπϊνιο φυςικό πλούτο που ςε ςυνδυαςμό με τισ τοπικϋσ ιδιαιτερότητϋσ του μπορεύ να αποτελϋςει πόλο ϋλξησ για πολλούσ επιςκϋπτεσ. ημαντικϊ αξιοθϋατα για την τουριςτικό ανϊπτυξη εύναι όλοι οι βιότοποι, οι παραδοςιακού οικιςμού, η καθημερινό ζωό των κατούκων με τα παραδοςιακϊ ϋθιμα, η παραδοςιακό χειροτεχνύα, οι παραδοςιακϋσ τϋχνεσ, τα γραφικϊ τοξωτϊ γεφύρια των οικιςμών και τα αξιόλογα οικιςτικϊ ςυμπλϋγματα εν γϋνει, οι παραδοςιακϋσ βρύςεσ κ.ϊ. Επιπρόςθετα, τα εξαιρετικόσ ςημαςύασ οικοςυςτόματα μπορούν να αποτελϋςουν παρϊγοντα ανϊπτυξησ για όπιεσ μορφϋσ τουριςμού. όμερα ςτισ Θϋρμεσ όπου λειτουργούν τα ιαματικϊ λουτρϊ ςυγκεντρώνονται οι κυριότερεσ υποδομϋσ διανυκτϋρευςησ που υπϊρχουν ςτην περιοχό. Τπϊρχουν ενοικιαζόμενα δωμϊτια, 60 ςτο ςύνολο που μπορούν να φιλοξενόςουν 120 επιςκϋπτεσ. Σα 27 ενοικιαζόμενα δωμϊτια ανόκουν ςτο Δόμο Μύκησ και αξιοποιούνται ϊμεςα από αυτόν. Σα υπόλοιπα δωμϊτια ανόκουν ςε ιδιώτεσ. Πύνακασ Δομϋσ Διανυκτϋρευςησ ςτη Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα Θερμών α/α Δομό Διανυκτϋρευςησ Ιδιοκτότησ Αριθμόσ Δωματύων 1 Ενοικιαζόμενα Δωμϊτια 2 Ενοικιαζόμενα Δωμϊτια 3 Ενοικιαζόμενα Δωμϊτια 4 Ενοικιαζόμενα Δωμϊτια Αριθμόσ κλινών Δόμοσ Μύκησ Ιδιώτησ Ιδιώτησ 8 16 Ιδιώτησ ύνολο Πηγό : Γραμματεύα πρώην Κοινότητασ Θερμών 54 Σ ε λ ί δ α

56 χετικϊ με τα ενοικιαζόμενα δωμϊτια που ανόκουν ςτο Δόμο Μύκησ κρύνεται απαραύτητο να αναβαθμιςτούν κτιριακϊ, αλλϊ και ςτον τομϋα παροχόσ υπηρεςιών. Από τα 27 δωμϊτια του Δόμου, τα 12 καταςκευαςτόκαν το 1952 και δεν ϋχουν ανακαινιςτεύ μϋχρι ςόμερα. Σα 11 δωμϊτια καταςκευαςτόκαν το 1972 και ανακαινύςτηκαν το 2002, ενώ τα υπόλοιπα 6 καταςκευϊςτηκαν το 1997 και δεν ϋχουν ανακαινιςτεύ μϋχρι ςόμερα. τον τομϋα των παρεχόμενων υπηρεςιών τα πρϊγματα εύναι δυςμενϋςτερα, καθώσ η απευθεύασ διαχεύριςη από το Δόμο, δεν προςφϋρει την απαραύτητη ευελιξύα, που απαιτεύται για τη ςωςτό λειτουργύα μιασ τϋτοιασ δομόσ. Φώροι εςτύαςησ κυρύωσ αλλϊ και παραδοςιακών καφενεύων που λειτουργούν ςε διϊφορουσ οικιςμούσ του Δόμου Μύκησ χρηματοδοτόθηκαν επύςησ από τα ΟΠΑΑΦ. Η οικοανϊπτυξη και ο οικοτουριςμόσ θα μπορϋςουν να ςυμβϊλλουν ςτην οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη και ςτην οικολογικό ιςορροπύα τησ περιοχόσ του Δόμου. Η αντιμετώπιςη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημϊτων τησ περιοχόσ καθώσ και η διατόρηςη του φυςικού τοπύου μπορεύ να επιτευχθεύ με την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων όπιου ό φιλικού προσ το περιβϊλλον τουριςμού. Η ομοιόμορφη ανϊπτυξη τησ περιοχόσ με παρϊλληλη προςταςύα του φυςικού περιβϊλλοντοσ καθώσ και η ανϊπτυξη τησ οικολογικόσ ςυνεύδηςησ των κατούκων, μπορούν να ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ ςτην ειςοδηματικό ενύςχυςη των κατούκων τησ περιοχόσ και παρϊλληλα ςτην ϊρςη τησ απομόνωςόσ τησ. 55 Σ ε λ ί δ α

57 v. Φωροταξικϊ Πολεοδομικϊ χαρακτηριςτικϊ. Η όλη χωροταξικό διϊρθρωςη των οικιςμών ςε ςυνδυαςμό με τισ, μϋχρι πρότινοσ ανύπαρκτεσ παρεμβϊςεισ για βελτύωςη των οδικών δικτύων, οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ότι το κύριο πρόβλημα τησ περιοχόσ εύναι η απομόνωςό τησ από το αςτικό κϋντρο τησ Ξϊνθησ και τησ ευρύτερησ περιφϋρειασ. Πολλού εύναι οι μικρού οικιςμού που λόγω βαςικών ελλεύψεων εγκαταλεύπονται. Σο ρεύμα μετακύνηςησ που προκαλεύται ϋχει ωσ κατϊληξη τουσ μεγαλύτερουσ οικιςμούσ τησ ύδιασ περιοχόσ, που λόγω των υπηρεςιών που διαθϋτουν ό τη θϋςη τουσ ςτο οδικό δύκτυο αποτελούν πόλουσ ϋλξησ. Δημιουργεύται ϋτςι το ςοβαρότατο για την περιοχό πρόβλημα επϋκταςησ των μεγϊλων οικιςμών. Η μορφολογύα του εδϊφουσ καθιςτϊ τουσ ελεύθερουσ χώρουσ για δόμηςη, εντόσ των οικιςμών, δυςεύρετουσ. Η οικιςτικό ςυμφόρηςη γύνεται ϊμεςα αντιληπτό και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ δυςχεραύνει την μετϊβαςη ακόμα και μϋςα ςτουσ ύδιουσ τουσ οικιςμούσ. Μϋχρι ςόμερα δεν ϋχει γύνει καμύα ςοβαρό προςπϊθεια για την επύλυςη του εν λόγω προβλόματοσ, η ϋκταςη όμωσ που ϋχει πϊρει καθιςτϊ επιτακτικό την μελϋτη των μελλοντικών αναγκών τησ περιοχόσ. Ψσ προσ τη διϊταξη των οικιςμών, παρατηρούμε ότι εκτόσ από οριςμϋνα κεφαλοχώρια, όπωσ ο Εχύνοσ και το Ψραύο, τα οπούα ςυνιςτούν παραλλαγϋσ του τυπικού μεςογειακού χωριού με πυρηνικό οικιςτικό διϊταξη, πολλϊ χωριϊ εύναι κατϊ βϊςη μικρϋσ ομϊδεσ οικιςμών, διαςκορπιςμϋνα ςε αρκετό απόςταςη μεταξύ τουσ. Αρκετού δε οικιςμού χωρύζονται ςε δύο κύρια τμόματα. Σο ϋνα (ο προγενϋςτεροσ χρονικϊ οικιςμόσ), εύναι χτιςμϋνο ςε υψηλότερο και καλύτερα προςτατευμϋνο ςημεύο, ενώ ο μεταγενϋςτεροσ οικιςμόσ βρύςκεται χαμηλότερα. Αναφορικϊ με το αςτικό περιβϊλλον, παρατηρούμε ότι τα ςπύτια εύναι καταςκευαςμϋνα ςε απόλυτη αρμονύα με το φυςικό περιβϊλλον, με κυρύαρχα γνωρύςματα την καταςκευαςτικό λιτότητα, το μικρό μϋγεθοσ, την πολυλειτουργικότητα και την προςθετικό ικανότητα, τα οπούα αποτελούν και κυρύαρχα γνωρύςματα των περιςςοτϋρων οικιςμών. Σα οικοδομικϊ υλικϊ που χρηςιμοποιούνται για την καταςκευό των ςπιτιών προϋρχονται από το γύρω χώρο. Για τη ςκεπό λοιπόν, χρηςιμοποιούνται ςχιςτολιθικϋσ πλϊκεσ, κεραμύδια ό ακόμα κλαριϊ και ϊχυρο, ενώ ο ςκελετόσ, τα πατώματα και η ςτϋγη εύναι καταςκευαςμϋνα από ξύλο. Σα κενϊ του ςκελετού γεμύζονται με τςατμϊ (πλύνθουσ, ςπαςμϋνα κεραμύδια και ϊχυρα, που ςτη ςυνϋχεια επιχρύονται με αςβεςτοκονύαμα). Οι διαχωριςτικού τούχοι εύναι φτιαγμϋνοι από μπαγδατύ (πηχϊκια με ςοβϊ). Σο ιςόγειο ςυνόθωσ χρηςιμοποιεύται ςαν ςταύλοσ, ενώ μια εςωτερικό ςκϊλα οδηγεύ ςτον πρώτο όροφο. Ο ημιυπαύθριοσ χώροσ ςτη νότια πλευρϊ του ςπιτιού (χαγιϊτι) λειτουργεύ ςαν προθϊλαμοσ που εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του αεριςμού αλλϊ χρηςιμοποιεύται και ςαν ξηραντόριο καπνού και για ϊλλεσ αγροτικϋσ εργαςύεσ. Σο ςαχνιςύ (ξύλινη καταςκευό κλειςτού εξώςτη, με πολλϊ παρϊθυρα) προεκτεύνει και ορθογωνύζει το χώρο και εξαςφαλύζει περιςςότερο όλιο, αϋρα και θϋα. Κατϊ το διϊςτημα η οικοδομικό δραςτηριότητα ςτην Δημοτικό Ενότητα τησ Μύκησ όταν μεγαλύτερη ςε ςχϋςη με την οικοδομικό δραςτηριότητα ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ Θερμών Κοτύλησ και ατρών. Σο ςτοιχεύο αυτό ςυνϊδει και με την εξϋλιξη των δημογραφικών χαρακτηριςτικών των τεςςϊρων Δημοτικών Ενοτότων του Δόμου Μύκησ. 56 Σ ε λ ί δ α

58 Αρικμόσ Ϊτοσ Αριθμόσ Όροφοι Όγκοσ Επιφϊνεια Αριθμόσ Όροφοι Όγκοσ Επιφϊνεια ύνολο Με 1 ό 2 δωμϊτια Με 3 και ϊνω Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Πύνακασ Οικοδομικό δραςτηριότητα ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ την περύοδο Νϋεσ Οικοδομϋσ Προςθόκεσ ςε υφιςτϊμενεσ οικοδομϋσ Αριθμόσ κατοικιών Πηγό : ΕΛΣΑΣ, οικοδομικό δραςτηριότητα περιόδου Οι οικοδομικό δραςτηριότητα ςτην περιοχό αφορϊ κυρύωσ την καταςκευό και αναβϊθμιςη τησ κανονικόσ κατοικύασ. Ϊτςι ανεγεύρονται νϋεσ κατοικύεσ με περιςςότερα δωμϊτια ό αναβαθμύζονται οι υφιςτϊμενεσ κατοικύεσ με προςθόκεσ ώςτε να βελτιωθούν οι ςυνθόκεσ διαβύωςησ των κατούκων. Διϊγραμμα Οικοδομικό δραςτηριότητα ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ την περύοδο Οικοδομικι δραςτθριότθτα κατά τθν περίοδο Οικοδομζσ Προςκικεσ Κατοικίεσ Ζτοσ Πηγό : Πύνακασ 1.25 επεξεργαςύα ςτοιχεύων Οι χρόςεισ των κτιρύων τόςο ςτο ςύνολο του δόμου όςο και ανϊ δημοτικό ενότητα παρουςιϊζονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η παντελόσ ϋλλειψη χώρων εργοςταςύων και εργαςτηρύων και χώρων ςτϊθμευςησ αλλϊ και η μηδαμινό ύπαρξη τουριςτικών υποδομών. 57 Σ ε λ ί δ α

59 ύνολο κτιρύων αποκλειςτικόσ χρόςησ Κατοικύεσ Φώροι Θρηςκευτικόσ λατρεύασ Σζαμιϊ Ξενοδοχεύα Εργοςτϊςια - Εργαςτόρια χολικϊ κτύρια Καταςτόματα - Γραφεύα Φώροι ςτϊθμευςησ Νοςοκομεύα, Κλινικϋσ κλπ. Ωλλεσ χρόςεισ Αριθμόσ κανονικών κατοικιών Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Πύνακασ 1.26 : Φρόςεισ κτιρύων ανϊ Δημοτικό Ενότητα Αποκλειςτικό χρόςη κτιρύων Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Δημοτικό Ενότητα Θερμών Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Δημοτικό Ενότητα ατρών Δόμοσ Μύκησ Πηγό : ΕΛΣΑΣ, Απογραφό οικοδομών κτιρύων τησ 1 ησ Δεκεμβρύου 2000 Η περιοχό χρόζει πολεοδομικού ςχεδιαςμού και ρυμοτομόςεων ϋτςι ώςτε να εξαςφαλιςτούν οι απαραύτητοι κοινόχρηςτοι και κοινωφελεύσ χώροι αλλϊ και να εφαρμοςτεύ η πρϋπουςα πολεοδομικό διϊταξη ώςτε να επιτευχθεύ το καλύτερο δυνατό βιοτικό επύπεδο για τουσ κατούκουσ του δόμου, τόςο ςτον αιςθητικό όςο και ςτο λειτουργικό τομϋα. υμπεραςματικϊ λοιπόν, καταλόγουμε ότι οι οικιςμού παρουςιϊζουν υποτυπώδη οικιςτικό οργϊνωςη, η οπούα βαςύςτηκε ςτην προςωρινό κϊλυψη των αναγκών. Ϊτςι, ςε όλη την ϋκταςη του δόμου επικρατεύ μύα ϊναρχη και μη ςχεδιαςμϋνη οικιςτικό ανϊπτυξη, όπου οι οικιςμού εύναι εξαιρετικϊ πυκνοδομημϋνοι και χωρύσ ρυμοτομύα. Οδικό δύκτυο Η ποιότητα του οδικού δικτύου ςτην περιοχό κρύνεται ανεπαρκόσ. Οι ανϊγκεσ βελτύωςησ του υφιςτϊμενου οδικού δικτύου εύναι μεγϊλεσ και αφορούν : Σην ολιςθηρότητα Ση βατότητα Ση ςόμανςη 58 Σ ε λ ί δ α

60 Σα προςτατευτικϊ μϋτρα Σο φωτιςμό Σο πλϊτοσ του οδοςτρώματοσ και Σα λοιπϊ τεχνικϊ ϋργα Σόςο το εθνικό όςο και το επαρχιακό οδικό δύκτυο παρϊ τισ βελτιώςεισ που ϋχει υποςτεύ τα τελευταύα χρόνια, παρουςιϊζει υψηλό δεύκτη ατυχημϊτων και αδυνατεύ να εξυπηρετόςει την πολύ μεγϊλη κύνηςη οχημϊτων που παρατηρεύται καθημερινϊ. Σο πρόβλημα επιτεύνεται από τισ μεγαλύτερεσ ανϊγκεσ που δημιούργηςε η διϊνοιξη τησ τουριςτικόσ οδού Θερμών Ζλϊτογραντ με την αύξηςη του φόρτου κυκλοφορύασ. Βαςικό χαρακτηριςτικό του δικτύου εύναι η παλαιότητα καταςκευόσ του. Ο δρόμοσ εύναι καταςκευαςμϋνοσ με πολύ παλιϋσ προδιαγραφϋσ, για να εξυπηρετεύ ζωόλατα οχόματα και ελϊχιςτα Ι.Φ., ενώ ςε όλο το μόκοσ του εύναι πολύ ςτενόσ. Επύςησ, τα υλικϊ καταςκευόσ του οδοςτρώματοσ ϋχουν υποςτεύ φθορϊ με αποτϋλεςμα να παρουςιϊζεται ϋντονη ολιςθηρότητα τουσ χειμερινούσ μόνεσ. Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, ο δεύκτησ ατυχημϊτων να εύναι ςχετικϊ υψηλόσ, εξαιτύασ τησ πολύ κακόσ κατϊςταςησ του δικτύου και τησ ϋλλειψησ ςυντόρηςόσ του. Η πολύ κακό κατϊςταςη του αγροτικού δικτύου καθιςτϊ αδύνατη την κυκλοφορύα ϋςτω και των μικρών οχημϊτων, υποχρεώνοντασ τουσ μετακινούμενουσ να χρηςιμοποιούν για τισ μετακινόςεισ τουσ τα τμόματα τησ Εθνικόσ Οδού, πολλαπλαςιϊζοντασ ϋτςι τουσ χρόνουσ μετακύνηςησ. ιδηροδρομικό δύκτυο τα όρια του δόμου Μύκησ δεν υπϊρχει ςιδηροδρομικό δύκτυο. Η πληςιϋςτερη ςιδηροδρομικό γραμμό εύναι αυτό τησ ταυρούπολησ Ξϊνθησ. Δύκτυο υγκοινωνιών το δόμο, όλεσ οι ςυγκοινωνύεσ πραγματοποιούνται μϋςω του οδικού δικτύου. Δρομολόγια λεωφορεύων ΚΣΕΛ υπϊρχουν καθημερινϊ από Ξϊνθη ενώ καλύτερα εξυπηρετεύται ο οικιςμόσ του Εχύνου. Ο οικιςμόσ αυτόσ και τα Μελύβοια εύναι και οι μόνοι που ϋχουν εξυπηρϋτηςη από μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ και την Κυριακό. Εντονότερο και από κϊθε ϊλλο δόμο του νομού εύναι το πρόβλημα ςυγκοινωνιακόσ απομόνωςησ των οικιςμών που δεν βρύςκονται πϊνω ςτο κύριο οδικό δύκτυο προσ Εχύνο, ό ςε βατϋσ οδικϋσ ςυνδϋςεισ με αυτό. τον πύνακα που ακολουθεύ παραθϋτονται τα δρομολόγια του ΚΣΕΛ Νομού Ξϊνθησ προσ το Δόμο Μύκησ και η ςυχνότητϊ τουσ. Από τον ςυγκεκριμϋνο πύνακα γύνεται αντιληπτό η ςυχνό υπεραςτικό ςυγκοινωνύα τησ ϋδρασ του Νομού με ςυγκεκριμϋνουσ οικιςμούσ του Δόμου, όπωσ για παρϊδειγμα τον Εχύνοσ και τη μύνθη, οι οπούοι εξυπηρετούνται από πολλϊ και διαφορετικϊ δρομολόγια, ενώ η πλειοψηφύα των οικιςμών δεν αναφϋρεται καν, γεγονόσ που ουςιαςτικϊ ςημαύνει ότι δεν εξυπηρετούνται από κανϋνα δρομολόγιο του ΚΣΕΛ. 59 Σ ε λ ί δ α

61 Πύνακα Δρομολόγια ΚΣΕΛ Νομού Ξϊνθησ προσ το Δόμο Μύκησ α/α Δρομολόγιο Καθημερινϋσ ϊββατο Κυριακό Διϊρκεια Διαδρομόσ 1 Ξϊνθη -Γλαύκη 06:00-07:10-11:00-13:00-14:40 06:30-13:15 40 λεπτϊ 2 Ξϊνθη -Δημϊριο 05:30-14:40 05:30-11:00 3 Ξϊνθη -Κϋνταυροσ 06:30-14:30 06:30-14:30 4 Ξϊνθη -Μϋδουςα 06:45-14:20 06:45-14:20 1 ώρα και 30 λεπτϊ 45 λεπτϊ 1 ώρα και 15 λεπτϊ 5 Ξϊνθη -Κοτύλη 05:30-11:00-14:40 05:30-11:00 16:00 1 ώρα και 20 λεπτϊ 6 Ξϊνθη - Πϊχνη 06:10-14:40 06:30-50 λεπτϊ 13:15 7 Ξϊνθη - ϊτρεσ 06:15-14:00 50 λεπτϊ 8 Ξϊνθη - Ψραύο 06:00-14:30 1 ώρα 9 μύνθη Όλα τα Δρομολόγια : Ψραύο - Κϋνταυρο - Γλαύκη - Πϊχνη - ϊτρεσ - Κοτύλη - Μϋδουςα 10 Εχύνοσ Όλα Δρομολόγια με προοριςμό : Δημϊριο - Κοτύλη - Μϋδουςα - ϊτρεσ 20 λεπτϊ 45 λεπτϊ Πηγό : υμπεραςματικϊ λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο Δόμοσ Μύκησ αντιμετωπύζει ςοβαρό πρόβλημα εξυπηρϋτηςησ αρκετών οικιςμών, που ςόμερα δεν τουσ καλύπτουν τα δρομολόγια του ΚΣΕΛ. Ο Δόμοσ εύναι μονοςόμαντα εξαρτημϋνοσ ςυγκοινωνιακϊ από την Ξϊνθη και το γενικό επύπεδο ςυγκοινωνιακών υποδομών και μεταφορικών μϋςων χρειϊζεται εκςυγχρονιςμό. 60 Σ ε λ ί δ α

62 Δύκτυα Ύδρευςησ - Ωρδευςησ Η ποιότητα πολλϋσ φορϋσ αποτελεύ τον κυριότερο παρϊγοντα που καθορύζει την επϊρκεια του νερού ύδρευςησ. Αυτό ςυμβαύνει εξαιτύασ του πλόθουσ των πηγών ρύπανςησ που υπϊρχουν ό δημιουργούνται και οι οπούεσ μπορούν εύκολα να καταςτόςουν μεγϊλεσ ποςότητεσ νερού ακατϊλληλεσ για πόςη. Η ϊνοδοσ του βιοτικού επιπϋδου του ανθρώπου και η εκμηχϊνιςη τησ γεωργύασ ςυμβϊλλουν ςτην κατεύθυνςη αυτό προκαλώντασ μεταβολϋσ ςτην ποιότητα των διαθϋςιμων υδϊτων. Η εξαςφϊλιςη νερού ύδρευςησ γενικϊ γύνεται κυρύωσ από υπόγεια νερϊ, ςε οριςμϋνεσ όμωσ περιπτώςεισ χρηςιμοποιούνται και επιφανειακϊ νερϊ. Η απόληψη των υπόγειων νερών γύνεται με υδρομϊςτευςη φυςικών πηγών, με ϊντληςη μϋςω γεωτρόςεων ό με τη χρόςη υδρομαςτευτικών ςτοών ενώ από τα επιφανειακϊ με υδρομϊςτευςη ό ϊντληςη. ε χώρεσ με ςχετικϊ ξηρό κλύμα, ο όγκοσ των υπογεύων νερών που χρηςιμοποιούνται για ύδρευςη εύναι κατϊ κανόνα μεγαλύτεροσ από τον όγκο των επιφανειακών. Σα επιφανειακϊ νερϊ παρουςιϊζουν βαςικϊ μειονεκτόματα, όπωσ ότι ρυπαύνονται και μολύνονται πιο εύκολα από τα υπόγεια και η παροχό τουσ αυξομειώνεται ανϊλογα με την εποχό του ϋτουσ. Εύναι ακόμα δυνατό ςε περύοδο ανομβρύασ η παροχό τουσ να διακοπεύ εντελώσ. Ακόμη ϋνα μεγϊλο μϋροσ των επιφανειακών υδϊτων χϊνεται λόγω τησ εξατμιςοδιαπνοόσ, λόγω ςυνόθωσ των μεγϊλων ελεύθερων επιφανειών. Σα υπόγεια νερϊ αντύθετα παρουςιϊζουν πολλϊ πλεονεκτόματα ϋναντι των επιφανειακών νερών. Βαςικό πλεονϋκτημα τουσ εύναι ότι διατρϋχουν λιγότερουσ για ρύπανςη και μόλυνςη. Αυτό ςυμβαύνει γιατύ τα υπερκεύμενα των υπόγειων υδροφορϋων πετρώματα αλλϊ και οι ύδιοι υδροφορεύσ δυςχεραύνουν πολλϋσ φορϋσ την εύςοδο και τη διϊχυςη μολυςματογόνων ουςιών και ρυπαντών μϋςα ςε αυτούσ, αφού η απουςύα αϋρα τα απαλλϊςςει ωσ ϋνα βαθμό ςτη φυςικό τουσ μορφό από παθογόνουσ μικροοργανιςμούσ.. Επύςησ τα υπόγεια νερϊ εύναι προςτατευμϋνα από την εξϊτμιςη. ε περιόδουσ ξηραςύασ όταν η παροχό των επιφανειακών υδατορευμϊτων μειώνεται ό διακόπτεται τελεύωσ, τότε τα υπόγεια νερϊ αποτελούν τη μοναδικό και ςταθερό πηγό υδροδότηςησ με την προώπόθεςη ότι η προηγούμενη εκμετϊλλευςη τουσ γινόταν με ορθολογικό τρόπο. Η παροχό τουσ εύναι ςχετικϊ ςταθερό κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ και οπωςδόποτε λιγότερο ευμετϊβλητη από ότι ςτα επιφανειακϊ νερϊ ςτισ περιόδουσ ανομβρύασ. Η χημικό ςύςταςη και η θερμοκραςύα των υπόγειων νερών εύναι ςχετικϊ ςταθερό με αποτϋλεςμα τον εύκολο χημικό και μικροβιολογικό ϋλεγχο τουσ. Σα υπόγεια νερϊ ϋχουν και αυτϊ οριςμϋνα μειονεκτόματα, όπωσ μεγαλύτερη περιεκτικότητα ςε ϊλατα, τα οπούα μερικϋσ φορϋσ ξεπερνούν τα όρια για πόςη. Ο νομόσ Ξϊνθησ με βϊςη τισ γεωλογικϋσ και γεωμορφολογικϋσ ςυνθόκεσ παρουςιϊζει ϋνα ιδιόμορφο καθεςτώσ, όςο αφορϊ τον εντοπιςμό και την ανϊπτυξη των υπόγειων υδροφόρων ςτρωμϊτων. Ϊτςι η ορεινό ζώνη ςτο ςύνολο τησ ςχεδόν ςτερεύται τησ παρουςύασ δυναμικών και οικονομικϊ εκμεταλλεύςεων υπόγειων νερών. Αντύθετα τα επιφανειακϊ νερϊ βρύςκονται μεν ςε επϊρκεια, αλλϊ όμωσ η μορφολογύα και το εύδοσ του γεωλογικού υλικού δεν επιτρϋπουν ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ την καταςκευό αποθηκευτικών χώρων( φραγμϊτων). Ϊτςι οι υδρευτικϋσ ανϊγκεσ του Δόμου Μύκησ ικανοποιούνται ςόμερα από ϋνα μεγϊλο αριθμό πηγών, κατανεμημϋνο ςε όλο τον ορεινό όγκο του Δόμου, και από ϋνα μικρό αριθμό δυναμικών γεωτρόςεων. Οι υδρογεωλογικϋσ ςυνθόκεσ τησ ορεινόσ ζώνησ εύναι ςυνϊρτηςη τησ μορφολογύασ, του εύδοσ και τησ κατϊςταςησ των ςχηματιςμών. Με βϊςη τισ υδρογεωλογικϋσ ςυνθόκεσ διακρύνονται τρύα τμόματα, που το καθϋνα εμφανύζει διαφορετικϋσ προοπτικϋσ εξαςφϊλιςησ νερού ύδρευςησ για τουσ οικιςμούσ που βρύςκονται ςτο ανϊπτυγμα τουσ. I. Σο τμόμα που εντοπύζεται ςτη λεκϊνη του Νϋςτου. II. Η ανατολικό ορεινό περιοχό η οπούα αφορϊ οικιςμούσ του Δόμου Μύκησ. την περιοχό αυτό η υδρογεωλογικό ςυμπεριφορϊ λόγω τησ ϋντονησ μορφολογύασ και των ςυμπαγών ςχηματιςμών, εύναι δυςμενόσ ωσ προσ την ανϊπτυξη υδροφοριών. Ϊτςι το τμόμα αυτό εμφανύζει ϋνα μεγϊλο 61 Σ ε λ ί δ α

63 αριθμό διϊςπαρτων πηγών πολύ μικρού και κυμαινόμενου δυναμικού, οι παροχϋσ των οπούων υποπολλαπλαςιϊζονται μϋχρι που εξαφανύζονται πολλϋσ φορϋσ κατϊ τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ. Αυτό ϋχει ςαν ςυνϋπεια την μη ικανοπούηςη των υδρευτικών αναγκών ςχεδόν όλων των οικιςμών που εντοπύζονται ςτο παραπϊνω ανϊπτυγμα. Εξαύρεςη αποτελούν οικιςμού τησ Δημοτικόσ Ενότητασ ατρών, όπου η παρουςύα των γρανιτικών ςχηματιςμών δημιουργεύ μια ςχετικό επϊρκεια, καθώσ και οι πολύ μικρού οικιςμού τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ Μύκησ οι οπούοι μπορούν και ικανοποιούνται από τισ υπϊρχουςεσ πηγϋσ ςτο ανϊπτυγμα τουσ. υνόθωσ οι μεγϊλοι οικιςμού υδρομαςτεύουν περιςςότερεσ από δύο πηγϋσ, οι οπούεσ πολλϋσ φορϋσ βρύςκονται ςε μεγϊλεσ μεταξύ τουσ αποςτϊςεισ. Εϊν υπολογύςουμε ότι μεγϊλο μϋροσ των υπόγειων νερών τησ περιοχόσ αυτόσ διατύθεται για τισ ανϊγκεσ των καπνών και των ζώων, γύνεται αντιληπτό το μϋγεθοσ του προβλόματοσ τησ περιοχόσ. υμπεραςματικϊ λοιπόν προκύπτει ότι το τμόμα εύναι το πλϋον προβληματικό για την ικανοπούηςη των υδρευτικών αναγκών, χωρύσ ταυτόχρονα να υπϊρχει η δυνατότητα εντοπιςμού νϋων πηγών. Ϊτςι η ικανοπούηςη των υδρευτικών αναγκών θα πρϋπει να αναζητηθεύ από πηγϋσ εκτόσ τησ περιοχόσ ό ςε ςυνδυαςμό εκμετϊλλευςησ υπόγειων και επιφανειακών νερών. III. Τπόλοιπο τησ ορεινόσ περιοχόσ. το τμόμα αυτό αν και γεωλογικϊ αποτελεύται από τα ύδια πετρώματα με το προηγούμενο, η παρουςύα ςε μεγϊλη ϋκταςη των ηφαιςτειακών και γρανιτικών πετρωμϊτων ςτα υψηλότερα ςημεύα (Φαώντού και Κούλα) και η ϋντονη τεκτονικό καταπόνηςη των ςχηματιςμών αυτών, ϋχουν δημιουργόςει ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ παρουςύασ υπόγειων νερών που εκδηλώνονται από ϋνα αριθμό μϋςησ δυναμικότητασ πηγών. Πολλϋσ φορϋσ τα υπόγεια νερϊ του επιφανειακού καλύμματοσ τησ ζώνησ αυτόσ ακολουθώντασ εκλεκτικϋσ υπόγειεσ ζώνεσ κατϋρχονται και εκδηλώνονται υπό μορφό πηγών ςε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι ςυνθόκεσ αυτϋσ δημιουργούν τισ προώποθϋςεισ ικανοπούηςησ των υδρευτικών αναγκών ςχεδόν όλων των οικιςμών που εντοπύζονται ςτο ανϊπτυγμα του τμόματοσ ανεξϊρτητα πληθυςμού (οικιςμού Δημοτικών Ενοτότων Μύκησ, Κοτύλησ και Θερμών). Επύςησ μια εκτεταμϋνη υδρογεωλογικό ϋρευνα τησ ευρύτερησ περιοχόσ ςτη Φαώντού και ςτην Κούλα εύναι δυνατό να εντοπύςει υπόγεια νερϊ τα οπούα θα μπορούν μελλοντικϊ τισ ελλεύψεισ και ϊλλων οικιςμών. Οπότε τα υπόγεια νερϊ του τμόματοσ αυτού δημιουργούν προώποθϋςεισ επϊρκειασ για όλουσ τουσ οικιςμούσ. Όμωσ απαιτούνται πρόςθετοι πόροι λόγο τησ μεγϊλησ απόςταςησ των πηγών από τουσ οικιςμούσ. Η εξαςφϊλιςη καλόσ ποιότητασ και επαρκούσ ποςότητασ πόςιμου νερού ϋχει να κϊνει με την κατϊςταςη κυρύωσ του δικτύου ύδρευςησ. Η παλαιότητα του δικτύου, η καταςκευό και γενικϊ οι ατϋλειεσ που μπορεύ να παρουςιϊζουν ςχετύζονται πϊντα με την ποιότητα του νερού ιδιαύτερα ςτισ περιοχϋσ όπου παρουςιϊζονται ςυχνϊ διακοπϋσ του νερού και προκαλούνται ϋτςι αναρροφόςεισ νερών και υλικών που βρύςκονται ςτο περιβϊλλον των δικτύων. χετικϊ με την επϊρκεια του νερού ιςχύουν τα παρακϊτω : i. Πολλϋσ φορϋσ η υδρομϊςτευςη των πηγών ϋχει γύνει πολύ πρόχειρα, με αποτϋλεςμα η παρεχόμενη παροχό να μην ανταποκρύνεται ςτην πραγματικό. ii. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, ενώ η παροχό τησ πηγόσ εξαςφαλύζει μια ςημαντικό επϊρκεια, το νερό που τελικϊ φτϊνει ςτη δεξαμενό διανομόσ εύναι κατϊ πολύ λιγότερο, με αποτϋλεςμα να παρατηρεύται ϋλλειψη νερού. Αυτό οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτα δύκτυα μεταφορϊσ που εμφανύζουν διαρροϋσ. iii. Σο νερό τησ πηγόσ πολλϋσ φορϋσ δεν μπορεύ να αποθηκευτεύ λόγω μικρόσ χωρητικότητασ τησ δεξαμενόσ. Ϊτςι μϋνουν ςυνόθωσ ανεκμετϊλλευτεσ οι νυκτερινϋσ ποςότητεσ τησ πηγόσ οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ θα μπορούν να ικανοποιόςουν τισ ημερόςιεσ ανϊγκεσ. ύμφωνα με τα αποτελϋςματα του ερευνητικού προγρϊμματοσ που εκπονόθηκε για λογαριαςμό τησ ΣΕΔΚ νομού Ξϊνθησ, από τον τομϋα γεωτεχνικόσ μηχανικόσ του ΔΠΘ το 2001, το 57% των οικιςμών 62 Σ ε λ ί δ α

64 τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ διϋθετε τισ απαιτούμενεσ ποςότητεσ για την κϊλυψη των υδρευτικών αναγκών. Όμωσ με βϊςη τον πληθυςμό μόνο το 36,5% διϋθετε επϊρκεια νερού ύδρευςησ, το 52,1% τελούςε υπό καθεςτώσ ανεπϊρκειασ, ενώ για 11,4% του πληθυςμού η επϊρκεια όταν οριακό. Σα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την ύδρευςη των οικιςμών του Δόμου Μύκησ, όπωσ καταγρϊφηκαν από τον τομϋα γεωτεχνικόσ μηχανικόσ του ΔΠΘ το 2001, αποτυπώνονται ςτουσ παρακϊτω πύνακεσ. Πύνακασ τοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Μύκησ του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Μύκησ Δημοτικό Κοινότητα Μύκησ οικιςμόσ προϋλευςη αρ. δεξαμενών Κϋνταυροσ 3 πηγϋσ 3 Μύκησ 5 πηγϋσ 4 Κορυφό αξιοπούηςη μικροπηγών μύνθη 5 πηγϋσ 2 Γλαύκη 2 πηγϋσ + 2 γεωτρόςεισ 1 Μϊνταινα 3 πηγϋσ + 1 γεώτρηςη Φρυςό 1 πηγό 1 ούλα 1 πηγό 2 Προςόλιο 2 πηγϋσ 2 Ωλμα 1 πηγό 2 Αιώρα, Γοργόνα, Κουτςομύτησ, Σρύγωνο 1 γεώτρηςη 1 κεντρικό + 1 δεξαμενό / οικιςμό Κότινο, Ζουμπούλι 1 πηγό 1 ιρόκο, Διϊφορο 3 πηγϋσ 1 δεξαμενό +2 δεξαμενϋσ Κύρρα, Όαςη 1 πηγό 1 δεξαμενό +1 δεξαμενό Δημοτικό Κοινότητα Εχύνου Εχύνοσ 4 πηγϋσ + 3 γεωτρόςεισ 3 δεξαμενϋσ Μελύβοια 1 πηγό 1 Σοπικό Κοινότητα Ψραύου Ψραύο 5 πηγϋσ 1 Ρεύμα 2 πηγϋσ 1 Θεοτόκοσ 2 πηγϋσ 1 ταμϊτιο 1 πηγό 1 Κύκνοσ 4 πηγϋσ 2 Πηγό : Διερεύνηςη ςυνθηκών ύδρευςησ Δόμων και Κοινοτότων, τομϋασ γεωτεχνικόσ μηχανικόσ ΔΠΘ, Σ ε λ ί δ α

65 Πύνακασ τοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Κοτύλησ του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Κοτύλησ Δημοτικό Κοινότητα Κοτύλησ οικιςμόσ προϋλευςη αρ. δεξαμενών Κοτύλη 1 πηγό + 1 γεώτρηςη 2 Πϊχνη 3 πηγϋσ + 1 γεώτρηςη 1 Αιμόνιο 1 πηγό 1 Δημϊριο 1 πηγό 1 Πηγό : Διερεύνηςη ςυνθηκών ύδρευςησ Δόμων και Κοινοτότων, τομϋασ γεωτεχνικόσ μηχανικόσ ΔΠΘ, 2001 Πύνακασ τοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ Θερμών του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Θερμών Σοπικό Κοινότητα Θερμών οικιςμόσ προϋλευςη αρ. δεξαμενών Κϊτω Θϋρμεσ 1 πηγό 2 Μϋςεσ Θϋρμεσ 1 πηγό 1 Ωνω Θϋρμεσ 1 πηγό 2 Ιαματικϊ Λουτρϊ 1 πηγό / κοινό με τισ Μϋςεσ Θϋρμεσ Μϋδουςα 2 πηγϋσ 2 Κοτϊνη 1 πηγό 1 Κύδαρισ 1 πηγό 1 Διϊςπαρτο 1 Πηγό : Διερεύνηςη ςυνθηκών ύδρευςησ Δόμων και Κοινοτότων, τομϋασ γεωτεχνικόσ μηχανικόσ ΔΠΘ, 2001 Πύνακασ 1.31.τοιχεύα ύδρευςησ οικιςμών Δημοτικόσ Ενότητασ ατρών του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα ατρών Σοπικό Κοινότητα ατρών οικιςμόσ προϋλευςη αρ. δεξαμενών ϊτρεσ 4 πηγϋσ 3 Σϋμενοσ 1 πηγό + 1 δεξαμενό Οι μικρότεροι οικιςμού αξιοποιούν πηγϋσ και αποθηκεύουν το νερό ςε μικροδεξαμενϋσ Πηγό : Διερεύνηςη ςυνθηκών ύδρευςησ Δόμων και Κοινοτότων, τομϋασ γεωτεχνικόσ μηχανικόσ ΔΠΘ, Σ ε λ ί δ α

66 Από την αποτύπωςη αυτό, κατϊ το 2001, μϋχρι και ςόμερα, ϋχουν γύνει προςπϊθειεσ προσ την κατεύθυνςη αναβϊθμιςησ, τόςο τησ ποςότητασ του παρεχόμενου νερού ύδρευςησ όςο και τησ ποιότητασ του. Ϊτςι : Τλοποιόθηκαν ϋργα αντικατϊςταςησ των δικτύων που όταν καταςκευαςμϋνα από αμύαντο, ώςτε αυτϊ ςόμερα να ϋχουν περιοριςτεύ ςτο ελϊχιςτο. Τλοποιόθηκαν ϋργα επϋκταςησ των δικτύων. Σοποθετόθηκαν υδρομετρητϋσ ςε οικιςμούσ που δεν υπόρχαν. Αξιοποιόθηκαν νϋεσ πηγϋσ Καταςκευϊςτηκαν υδατοδεξαμενϋσ Σοποθετόθηκαν αυτόματοι χλωριοτόρεσ Ο καθαριςμόσ των υδατοδεξαμενών ϋγινε ςυχνότεροσ. Οι μικροβιολογικού και οι χημικού ϋλεγχοι του νερού ϋγιναν ςυχνότεροι. Παρόλα αυτϊ απαιτεύται επιπλϋον προςπϊθεια, καθώσ και ςόμερα υπϊρχουν ζητόματα ποιότητασ αλλϊ και επϊρκειασ του νερού ύδρευςησ, ιδιαύτερα κατϊ τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ. Κατευθύνςεισ οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ να ςυμβϊλλουν θετικϊ ςτη βελτύωςη των ςυνθηκών ύδρευςησ εύναι : Βελτύωςη των υδρομαςτεύςεων Λόψη μϋτρων για τη ςωςτό διαχεύριςη του νερού ύδρευςησ, με την τοποθϋτηςη υδρομϋτρων όπου δεν υπϊρχουν και αυςτηρό ϋλεγχο όλων των υδρομϋτρων. Η προςταςύα των ρεμϊτων ςτα οπούα εκδηλώνονται εκμεταλλεύςιμεσ πηγϋσ για ύδρευςη. υχνό παρακολούθηςη τησ χημικόσ και μικροβιολογικόσ κατϊςταςησ του νερού ύδρευςησ. Εγκατϊςταςη αυτόματων χλωριοτόρων όπου δεν υπϊρχουν. Εκπαύδευςη του προςωπικού που παρακολουθεύ τη λειτουργύα των χλωριοτόρων. Διερεύνηςη και εκμετϊλλευςη νϋων πηγών. Καταςκευό μεγαλύτερων υδατοδεξαμενών. Δύκτυο Αποχϋτευςησ Κανϋνασ οικιςμόσ δε διαθϋτει ςύςτημα διαχεύριςησ των αςτικών λυμϊτων. ε όλουσ τουσ οικιςμούσ το δύκτυο αποχϋτευςησ αποτελεύται από αγωγούσ ομβρύων και λυμϊτων. Σο υπϊρχον δύκτυο δεν καλύπτει τισ ανϊγκεσ και ςε πολλούσ οικιςμούσ τησ περιοχόσ η εξυπηρϋτηςη γύνεται και με βόθρουσ. ε όλη τη Δημοτικό Ενότητα ατρών και Θερμών η εξυπηρϋτηςη γύνεται και με βόθρουσ. τουσ μεγαλύτερουσ οικιςμούσ οι αγωγού που ϋχοιυν καταςκευαςτεύ μεταφϋρουν τα λύματα απευθεύασ ςε ρϋματα, χεύμαρρουσ και ποταμούσ. Οι βόθροι δεν εύναι ςτεγανού και ςηπτικού, ενώ παρατηρεύται το φαινόμενο τησ παρϊνομησ ςύνδεςησ με το δύκτυο ομβρύων. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη ςτην περιοχό εύναι πολύ μεγϊλη. 65 Σ ε λ ί δ α

67 Η ιδιαύτερη μορφολογύα του εδϊφουσ και η πυκνότητα των οικιςμών δημιουργεύ πρόςθετεσ ανϊγκεσ και προςφϋρει διαφορετικϋσ δυνατότητεσ αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ. Προσ αυτό την κατεύθυνςη, ϋχει υποβληθεύ προσ χρηματοδότηςη η καταςκευό τριών μονϊδων επεξεργαςύασ λυμϊτων για τουσ οικιςμούσ Κενταύρου, Εχύνου και Μύκησ. υγκεκριμϋνα ςτον Κϋνταυρο το ϋργο περιλαμβϊνει την ολοκλόρωςη του αποχετευτικού δικτύου και την καταςκευό μονϊδασ επεξεργαςύα λυμϊτων, ςτον Εχύνο περιλαμβϊνει την καταςκευό την καταςκευό μονϊδασ εξεργαςύασ λυμϊτων και ςτη Μύκη την καταςκευό αποχετευτικού δικτύου και μονϊδασ επεξεργαςύασ λυμϊτων. Τπϊρχει η ανϊγκη καταςκευόσ δικτύων αποχϋτευςησ και ςτουσ υπόλοιπουσ οικιςμούσ τησ περιοχόσ με παρϊλληλη χωροθϋτηςη και επιλογό των πιθανών μονϊδων επεξεργαςύα λυμϊτων, ώςτε να δημιουργηθεύ ϋνα ολοκληρωμϋνο ςύςτημα. Διαχεύριςη απορριμμϊτων τοιχεύα που επηρεϊζουν τη διαχεύριςη των απορριμμϊτων εύναι τα ακόλουθα: Σα πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ (ςύνθεςη, προϋλευςη, επιςκϋπτεσ, τουρύςτεσ, κτλ.) του κϊθε Δόμου. Η πληθυςμιακό κατανομό ςτην ϋκταςη του Δόμου. Οι παραγωγικϋσ δραςτηριότητεσ που πραγματοποιούνται ςτα όρια του Δόμου. Η κατανομό των παραγωγικών δραςτηριοτότων ςτην ϋκταςη του Δόμου. Οι περιοχϋσ με ιδιαύτερεσ ιδιομορφύεσ όπωσ βιομηχανικϋσ περιοχϋσ, τουριςτικϋσ, περιοχϋσ ιδιαύτερου κϊλουσ - προςτατευόμενεσ, κτλ. Η υπϊρχουςα κατϊςταςη ςτην διαχεύριςη των απορριμμϊτων. Σα παραπϊνω ςτοιχεύα λαμβϊνονται υπόψη για τον εντοπιςμό και την καταγραφό των προβλημϊτων που αντιμετωπύζει κϊθε Δόμοσ ςτη διαχεύριςη των απορριμμϊτων. Η διαχεύριςη των απορριμμϊτων γύνεται από το ύνδεςμο Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων Νομού Ξϊνθησ (.Δ.Α.Ν.Ξ.). Ο Δόμοσ Μύκησ ςε ετόςια βϊςη παρϊγει περύπου 3.500tn απορριμμϊτων. Σα απορρύμματα αυτϊ οδηγούνται ςτο ΦΤΣΑ του νομού Ξϊνθησ, που βρύςκεται εντόσ των διοικητικών ορύων του Δόμου Σοπεύρου. Για την προςωρινό αποθόκευςη των απορριμμϊτων, μϋχρι τη μεταφορϊ τουσ ςτο ΦΤΣΑ, χρηςιμοποιούνται 380 μεταλλικού τροχόλατοι κϊδοι χωρητικότητασ 800 ό 1100l, 45 πλαςτικού τροχόλατοι κϊδοι χωρητικότητασ 240l και 12 container χωρητικότητασ 12 κυβικών μϋτρων. Για την αποκομιδό των απορριμμϊτων χρηςιμοποιούνται απορριμματοφόρα του υνδϋςμου Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων Νομού Ξϊνθησ. ε πολλούσ οικιςμούσ, λόγω τησ πολύ πυκνόσ δόμηςησ και τησ ςτενότητασ των δρόμων, υπϊρχει αδυναμύα πρόςβαςησ των απορριμματοφόρων. το παρελθόν το πρόβλημα αντιμετωπύςτηκε με την εγκατϊςταςη τοπικών εργολϊβων καθαριότητασ, οι οπούοι όταν επιφορτιςμϋνοι με την μεταφορϊ των απορριμμϊτων ςε ςημεύα προςβϊςιμα ςτα απορριμματοφόρα. 66 Σ ε λ ί δ α

68 Με την υλοπούηςη του ϋργου «Αποκατϊςταςη ΦΑΔΑ Ορεινού Όγκου Ν. Ξϊνθησ», επιχειρόθηκε η αποκατϊςταςη των Φώρων Ανεξϋλεγκτησ Διϊθεςησ Απορριμμϊτων. Οι χώροι του Δόμου Μύκησ που εντϊχθηκαν ςτο ϋργο εύναι οι παρακϊτω : Πύνακασ Φώροι ανεξϋλεγκτησ διϊθεςησ απορριμμϊτων που εντϊχθηκαν ςτο ϋργο αποκατϊςταςησ Φώροι Ανεξϋλεγκτησ Διϊθεςησ Απορριμμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ Δημοτικό / Σοπικό Κοινότητα Μύκησ Ψραύου Εχύνου οικιςμόσ Προςόλιο Όαςη Όαςη Κϋνταυροσ Κϋνταυροσ Γλαύκη Γλαύκη Ρεύμα Ψραύο Ψραύο Ψραύο Εχύνοσ τοποθεςύα Σςεκόροφο Ρϋμα Γκιουζελού τρατόπεδο Ψραύο Μεγύκτανςη Κϊτω Μαχαλϊσ Κοτύλησ Πϊχνη Μπουρμόνα Θερμών ατρών Πϊχνη Δημϊριο Θϋρμεσ ϊτρεσ Κόρςτ Αλό Βρυσ Πόγη : Σεχνικό περιγραφό του ϋργου «Αποκατϊςταςη ΦΑΔΑ ορεινού όγκου Ν. Ξϊνθησ, ΔΑΝΞ Σο ϋργο αφορούςε την αποκατϊςταςη ΦΑΔΑ διϊςπαρτων ςε διϊφορουσ οικιςμούσ του Δόμου Μύκησ, ςυνολικόσ ϋκταςησ περύπου 110 ςτρεμμϊτων, βριςκόμενουσ ςε πλαγιϋσ και ρεμϊτων, ςε υψόμετρο μϋτρα, με απότομεσ κλύςεισ. Όμωσ ακόμα και ςόμερα, ςε απομακρυςμϋνουσ οικιςμούσ κυρύωσ, παρατηρεύται το φαινόμενο τησ ανεξϋλεγκτησ διϊθεςησ απορριμμϊτων. Ϊνα θϋμα επύςησ που απουςιϊζει από τη διαχεύριςη των απορριμμϊτων ςτο Δόμο Μύκησ, εύναι αυτό τησ ανακύκλωςησ. Η ποςοςτιαύα ςύνθεςη των απορριμμϊτων που παρϊγονται εντόσ των διοικητικών ορύων του Δόμου Μύκησ ςε ετόςια βϊςη, δεύχνει ότι η ενδεχόμενη εφαρμογό ενόσ προγρϊμματοσ ανακύκλωςησ θα μπορούςε να περιορύςει ςημαντικϊ τον όγκο των τελικϊ απορριπτόμενων αςτικών ςτερεών αποβλότων. 67 Σ ε λ ί δ α

69 Διϊγραμμα Σύποι αςτικών ςτερεών αποβλότων ςτο Δόμο Μύκησ Κατανομι απορριμμάτων κατά κατθγορία ςτο Διμο μφκθσ 8,43% 17,96% Πλαςτικά 22,10% Χαρτί-Χαρτόνι Γυαλί 7,41% 3,60% 7,01% 7,41% 1,89% 24,19% Υφαςμα, Ξφλο, Λάςτχο, Δζρμα Πάνεσ, Χαρτί υγείασ Πηγό : ύνδεςμοσ Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων Νομού Ξϊνθησ υνεπώσ, ο Δόμοσ αντιμετωπύζει ςημαντικϊ προβλόματα ςτη διαχεύριςη των απορριμμϊτων. Κϊποια από αυτϊ τα προβλόματα εύναι τα ακόλουθα: ελλιπόσ τεχνογνωςύα του δόμου, ανύπαρκτη επικοινωνύα και ενημϋρωςη του πολύτη ςε θϋματα διαχεύριςησ των απορριμμϊτων, ανακύκλωςησ, προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ κτλ., λειτουργικϊ προβλόματα αποκομιδόσ των απορριμμϊτων κ.ϊ. ε όλα αυτϊ ϋρχεται να προςτεθεύ και η επικεύμενη κατϊργηςη του υνδϋςμου Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων Νομού Ξϊνθησ ςτα πλαύςια τησ υλοπούηςησ των διατϊξεων του εφαρμοςτικού νόμου του ςχεδύου «Καλλικρϊτησ». Σο δεδομϋνο αυτό επιβϊλλει την ανϊγκη επαναςχεδιαςμού τησ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων τόςο ςτο Δόμο Μύκησ όςο και ςε ολόκληρο το νομό. Δύκτυο Σηλεπικοινωνιών παροχόσ ενϋργειασ Σηλεπικοινωνιακϊ, όλοι οι οικιςμού ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ καλύπτονται από τον ΟΣΕ με μια βαςικό οπτικό ύνα που ακολουθεύ τη διαδρομό Ξϊνθη Εχύνοσ Μελύβοια Κοτύλη με την οπούα παρϋχονται υπηρεςύεσ φωνόσ και internet. Η παροχό internet με ςυνδϋςεισ ADSL που εξαςφαλύζουν υψηλϋσ ταχύτητεσ πρόςβαςησ, περιορύζονται ςε ελϊχιςτουσ μόνο οικιςμούσ. Οι υπόλοιποι οικιςμού εξυπηρετούνται με ςυνδϋςεισ PSTΝ γεγονόσ που περιορύζει την ταχύτητα πρόςβαςησ ςτα 56kb. Πύνακασ 1.33.Παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ internet ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ Τπηρεςύεσ internet ςτην περιοχό του Δόμου Μύκησ Δημοτικό Ενότητα Οικιςμόσ ADSL ISDN PSTN Σαχύτητα Μύκησ Κϋνταυροσ 2MB Γλαύκη 24MB Μύκη 2MB μύνθη 2MB Εχύνου Εχύνοσ 24MB Μελύβοια 128KB Κοτύλησ Κοτύλη 24ΜΒ Πϊχνη 128KB Τπόλοιποι οικιςμού του Δόμου Μύκησ 56ΚΒ Πηγό : Επιχειρηςιακό χϋδιο ΟΠΒΑΟΡ 68 Σ ε λ ί δ α

70 Οι τηλεπικοινωνιακϋσ ανϊγκεσ πολύ μικρών οικιςμών του Δόμου, ςτουσ δεν υπϊρχει τηλϋφωνο, καλύπτονται από τα δύκτυα κινητόσ τηλεφωνύασ. Με την επϋκταςη των δικτύων τησ ΔΕΗ η οι ανϊγκεσ ςε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται ικανοποιητικϊ. Τπϊρχουν όμωσ μικρού οικιςμού κυρύωσ ςτη Δημοτικό Ενότητα των ατρών ςτουσ οπούουσ δεν υπϊρχει διαθϋςιμο δύκτυο. Σϋλοσ, ςημαντικό ϋλλειψη για το ςύνολο του Δόμου αποτελεύ η απουςύα από αναμεταδότεσ και δϋκτεσ (κεραύεσ) των ςημϊτων των ελληνικών τηλεοπτικών ςταθμών, με αποτϋλεςμα οι κϊτοικοι και ο Δόμοσ να επωμύζονται με επιπλϋον ϋξοδα εγκατϊςταςησ δορυφορικών κεραιών για τη λόψη ςημϊτων των ελληνικών καναλιών. 69 Σ ε λ ί δ α

71 vi. Περιβαλλοντικϊ χαρακτηριςτικϊ. Η ύπαρξη ενοτότων φυςικού περιβϊλλοντοσ όπου η ανθρώπινη παρϋμβαςη εύναι μικρό (δρυοδϊςη και κούτεσ ποταμών) αλλϊ και η ϊμεςη ςύνδεςη τησ περιοχόσ με τον κύριο δαςικό όγκο τησ Ροδόπησ ςυντεύνουν η περιοχό του Δόμου Μύκησ να παρουςιϊζει ςπουδαύο οικολογικό ενδιαφϋρον. Σα κυριότερα πϊντωσ προβλόματα ςε ςχϋςη με το φυςικό περιβϊλλον ςυνοψύζονται ςτα δύο ακόλουθα: Η κακό οργϊνωςη τησ κτηνοτροφύασ, κϊτι που ϋχει ϊμεςη επύπτωςη ςτην διατόρηςη του οικοςυςτόματοσ. Η ρύπανςη που παρατηρεύται τόςο του υπόγειου υδροφορϋα όςο και των ρεμϊτων τησ περιοχόσ από τα λύματα των οικιςμών καθώσ δεν πραγματοποιεύται καμύα επεξεργαςύα τουσ αλλϊ και από την ανεξϋλεγκτη πολλϋσ φορϋσ απόρριψη απορριμμϊτων. Υυςικού Πόροι Ο δόμοσ Μύκησ αποτελεύ μύα καταπρϊςινη περιοχό με ϋντονο ανϊγλυφο. Σα εύδη που ςυνθϋτουν το δϊςοσ ςε ςυνδυαςμό με την πολύ πλούςια πανύδα, τισ περιοριςμϋνεσ ακόμη ανθρωπογενεύσ επιδρϊςεισ ςτο περιβϊλλον καθώσ και ο τρόποσ ανϊπτυξησ και οικοδόμηςησ των οικιςμών, ςυνιςτούν τουσ βαςικούσ παρϊγοντεσ που αναδεικνύουν την φυςικό ομορφιϊ του τόπου. Σο δϊςοσ ϋχει χαρακτηριςτεύ από το δαςαρχεύο τησ Ξϊνθησ ωσ προςτατευόμενο και ωσ τϋτοιο το διαχειρύζεται. Σο δϊςοσ αποκαλύπτει μύα μοναδικό αιςθητικό ομορφιϊ η οπούα γύνεται εντονότερη κοντϊ ςτουσ απόκρημνουσ βρϊχουσ ςτο βόρειο τμόμα του δϊςουσ. Επύςησ, η ποικιλύα ςτην εναλλαγό τησ βλϊςτηςησ ςυντελεύ ςτην ιδιαύτερη αιςθητικό του τοπύου. Επιπλϋον, ςτην περιοχό Γυφτόκαςτρου Κούλασ, ϋκταςη ςτρεμμϊτων ϋχει υπαχθεύ ςτο Natura 2000 ( GR SCI) και ςτο βιότοπο τησ Αρκούδασ. Η περιοχό αποτελεύ καταφύγιο ϊγρια ζωόσ ςτρϋμματα των δαςικών ςυμπλεγμϊτων Κενταύρου-Πϊχνησ / Μύκησ, Εχύνου, Κοτύλησ και μϋροσ του δαςικού ςυμπλϋγματοσ Ψραύου θεωρούνται ςημαντικϋσ για τα πουλιϊ. Φϊρτησ 1.2. Περιοχϋσ Natura ςτο Δόμο Μύκησ Πηγό : Σα δϊςη τησ περιοχόσ θα μπορούςαν να αποτελϋςουν ςημαντικούσ μοχλούσ ανϊπτυξησ. Οι εκτϊςεισ αυτϋσ δεν εύναι μόνο ξυλοπαραγωγικϋσ με ςπουδαύα ςυμβολό ςτην οικονομύα τησ περιοχόσ αλλϊ 70 Σ ε λ ί δ α

72 ςυμβϊλλουν ςτην κτηνοτροφύα και τη μελιςςοτροφύα με την προςφορϊ βοςκόςιμησ ύλησ ςτα κτηνοτροφικϊ ζώα και τισ μϋλιςςεσ, ςτην παραγωγό νερού ςτισ πηγϋσ και τα υπόγεια ύδατα. Σα οικοςυςτόματα αυτϊ ακόμη, ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα ευκαιριών υπαύθριασ αναψυχόσ, τουριςμού και ςτην περιβαλλοντικό εκπαύδευςη και ϋτςι λειτουργούν ωσ ςημαντικού πόροι οικονομικόσ και κοινωνικόσ δραςτηριότητασ. Όςον αφορϊ τα προβλόματα που εντοπύζονται ςτην ορεινό ακατούκητη δαςικό περιοχό εντοπύζονται κυρύωσ ςτη διαχεύριςη των δαςών. Η ελεύθερη βοςκό ςτα δϊςη και ςτισ δαςικϋσ εκτϊςεισ, όπωσ αςκεύται ςόμερα ακόμα ϋχει ϊμεςη ςυνϋπεια ςτη διαχεύριςη των δαςών. Δεν υπϊρχουν διαχωριςμϋνεσ ζώνεσ ϊςκηςησ τησ κτηνοτροφύασ και τησ δαςοπονύασ. Η βοςκό αςκεύται ελεύθερα και ανεξϋλεγκτα. Σϋλοσ, η εξεύρεςη επενδυτικών κεφαλαύων για την ανϊπτυξη των δαςικών περιοχών εύναι γενικϊ δύςκολο μιασ και το μεγαλύτερο μϋροσ τουσ ανόκει ςτο δημόςιο. Σο γεωλογικό υλικό που κυριαρχεύ εύναι τα γνευςιακϊ πετρώματα και οι ςχιςτόλιθοι με ελϊχιςτεσ παρεμβολϋσ φακών μαρμϊρων. Επύςησ, ςτισ υπϊρχουςεσ κοιλϊδεσ, εντοπύζονται αναβαθμύδεσ των ποταμών και κορόματα, πϊχουσ που ποικύλλει ανϊλογα με την θϋςη. Αυτό ςυνεπϊγεται ότι τα κυρύωσ υλικϊ εύναι κακόσ ςυμπεριφορϊσ ωσ προσ το νερό. Τδροφορύεσ αναπτύςςονται κυρύωσ μόνο ςτο επιφανειακό αποςαθρωμϋνο ό χαλαρωμϋνο, από ρωγμϋσ, τμόμα τουσ, που όμωσ δεν ϋχει μεγϊλο πϊχοσ, ούτε ςυνεχό ανϊπτυξη, ώςτε να μπορεύ να παρουςιϊζει ϋνα γενικότερο ενδιαφϋρον για ευρύτερη ό ςυςτηματικό εκμετϊλλευςη. Εκδηλώςεισ τησ υδροφορύασ αυτόσ εύναι ο μεγϊλοσ αριθμόσ των πηγών μικρόσ γενικϊ παροχόσ που εμφανύζονται ςε διϊφορα ύψη των κλιτύων ό ςτισ βϊςεισ τουσ και που αποςτραγγύζουν το αςυνεχϋσ αυτό χαλαρό τμόμα των αδιαπϋρατων ςχηματιςμών και οι οπούεσ εξυπηρετούν μερικώσ τισ υδρευτικϋσ ανϊγκεσ των διϊςπαρτων οικιςμών. Ο μεγϊλοσ αριθμόσ των πηγαύων εκδηλώςεων και η διαςπορϊ τουσ ςε διϊφορα υψόμετρα εύναι χαρακτηριςτικό τησ απουςύασ ενιαύασ υπόγειασ και ςε βϊθοσ αποςτραγγύςεωσ, γεγονόσ που θα επϋτρεπε τη ςύγκλιςη των υδϊτων ςε αξιόλογεσ υπόγειεσ υδροαποθεματικϋσ ζώνεσ. Οι προςπϊθειεσ ανόρυξησ υδρογεωτρόςεων γενικϊ εύναι περιοριςμϋνεσ. Όςον αφορϊ το νερό ύδρευςησ, ςόμερα οι οικιςμού του Δόμου εμφανύζουν μια περιοριςμϋνη επϊρκεια με αρκετϊ προβλόματα ιδιαύτερα ςτουσ μεγϊλουσ καθώσ και ςτουσ πολύ ορεινούσ οικιςμούσ, οι οπούοι κατϊ τουσ θερινούσ μόνεσ δεν ικανοποιούν όλεσ τουσ τισ ανϊγκεσ, επειδό η παροχό των πηγών μειώνεται ςημαντικϊ, λόγω τησ φύςησ των πετρωμϊτων (ςτεγανϊ ωσ επύ το πλεύςτον πετρώματα με μικρό αποθηκευτικό ικανότητα).ϊτςι, οι υδρευτικϋσ ανϊγκεσ των οικιςμών του Δόμου Μύκησ εξυπηρετούνται πλημμελώσ. Πολλϋσ φορϋσ μϊλιςτα το νερό εύναι αμφύβολησ ποιότητασ. Αναφορικϊ με τισ αρδευτικϋσ ανϊγκεσ των λύγων καλλιεργόςιμων εκτϊςεων, αυτϋσ εξυπηρετούνται από νερϊ πηγών ό χειμϊρρων που ϋχουν θερινό απορροό. Σϋλοσ, από πλευρϊσ ορυκτού πλούτου, με τισ παρούςεσ οικονομικϋσ ςυγκυρύεσ, δεν παρουςιϊζεται ενδιαφϋρον και προοπτικό ςτην περιοχό αναφορϊσ για μελλοντικό εκμετϊλλευςη μεταλλευμϊτων. Επύςησ, παρόλο που η περιοχό δομεύται γεωλογικϊ από αςβεςτολιθικϊ πετρώματα, δεν παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον από πλευρϊσ μαρμϊρων. Ψςτόςο, μπορεύ να δοθεύ ϋμφαςη ςτην ϋρευνα τησ περιοχόσ για εξόρυξη γρανιτών. 71 Σ ε λ ί δ α

73 Φλωρύδα και πανύδα την περιοχό του δόμου παρουςιϊζονται οι ακόλουθοι τύποι βιοτόπων: αγροτικϊ τοπύα τησ μϋςησ ζώνησ, παραποτϊμια βλϊςτηςη, δϊςη δρυών και δϊςη κωνοφόρων. Σο δαςικό ςύμπλεγμα βόρεια βορειοανατολικϊ του Εχύνου και η περιοχό βόρειο και βορειοδυτικϊ του Δημαρύου αποτελούν πολύ ςημαντικϊ οικοςυςτόματα θηλαςτικών. Σα δϊςη ςτην περιοχό βρύςκονται ςε πολύ καλό κατϊςταςη. Η πανύδα τησ περιοχόσ ςυντύθεται από θηλαςτικϊ και πουλιϊ των δαςών τησ μϋςησ ζώνησ και ερπετϊ τησ μϋςησ ζώνησ τησ ΒΑ Ευρώπησ με ςημαντικότερεσ παρουςύεσ τα όρνια (που κινούνται και τρϋφονται εδώ, ενώ φωλιϊζουν ςτη γειτονικό κοιλϊδα του Κομψϊτου), το λύκο (που κινεύται ςε όλεσ τισ παρυφϋσ τησ Ροδόπησ) και το ζαρκϊδι (που διατηρεύ καλούσ πληθυςμούσ, διαρκώσ εμπλουτιζόμενουσ από την πληθυςμιακό δεξαμενό τησ Ροδόπησ). Κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ Σο κλύμα και η βλϊςτηςη βρύςκονται ςε ςτενό ςχϋςη μεταξύ τουσ. Κϊτω από οριςμϋνεσ ςυνθόκεσ η βλϊςτηςη αντικατοπτρύζει το κλύμα που επικρατεύ, ενώ η εξϊπλωςη τησ αντανακλϊ το όριο των κλιματικών περιοχών. Σο γενικό κλύμα περιλαμβϊνει διϊφορεσ μεταβλητϋσ, όπωσ εύναι η ποςότητα, η ϋνταςη και η κατανομό των ατμοςφαιρικών κατακρημνιςμϊτων, η θερμοκραςύα, η υγραςύα, ο ϊνεμοσ, η νϋφωςη, η εξϊτμιςη, η ηλιακό ακτινοβολύα, ο φωτιςμόσ κ.α. Αξιοποιώντασ τισ θερμοκραςύεσ και τα βροχομετρικϊ ύψη που καταγρϊφηκαν ςε δύο μετεωρολογικούσ ςταθμούσ τησ περιοχόσ μελϋτησ κατϊ την δεκαετύα υπολογύζουμε τον βροχοθερμικό ςυντελεςτό Q 2 προκειμϋνου να προςδιορύςουμε τον τύπο του Μεςογειακού κλύματοσ που ϋχουμε. Με την εφαρμογό τησ ςχϋςησ : Q 2 = PX1000 / [(M+m)/2](M-m) βρϋθηκε ότι για το ςταθμό του Ψραύου ϋχουμε βροχομετρικό ςυντελεςτό Q 2=71,10 και για τον ςταθμό των Θερμών ϋχουμε βροχομετρικό ςυντελεςτό Q 2=53,39. Όπου Ρ εύναι το ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ ςε mm M η μϋςη μϋγιςτη θερμοκραςύα του θερμότερου μόνα ςε απόλυτουσ βαθμούσ και m η μϋςη ελϊχιςτη θερμοκραςύα του ψυχρότερου μόνα ςε απόλυτουσ βαθμούσ. Σοποθετώντασ τα αποτελϋςματα ςτο βιοκλιματικό διϊγραμμα των περιοχών τησ Μεςογεύου (κατϊ L. Emberger Ch. Sauvage, 1963) χαρακτηρύζεται ο κλιματικόσ τύποσ τησ περιοχόσ μασ. 72 Σ ε λ ί δ α

74 Πηγό: αρλόσ Π. Γεώργιοσ Βελτύωςη & Διαχεύριςη Υυςικών Βοςκοτόπων,105. Σόςο τα δεδομϋνα του ςταθμού Ψραύου όςο και αυτϊ του ςταθμού Θερμών κατατϊςςουν το κλύμα τησ περιοχόσ μελϋτησ ςτον Τφυγρο Σύπο μεςογειακού κλύματοσ με δριμύ χειμώνα. Σα ατμοςφαιρικϊ κατακρημνύςματα, ςε ςυνδυαςμό με την υγραςύα και την εξϊτμιςη, επηρεϊζουν ιςχυρϊ την παραγωγικό διαχεύριςη μιασ περιοχό και πρϋπει να λαμβϊνονται ςοβαρϊ κατϊ τον προςδιοριςμό των οικολογικών παραγόντων μιασ περιοχόσ. Σο ύψοσ των ετόςιων κατακρημνιςμϊτων εύναι παρϊγοντασ πολύ ςημαντικόσ, που επιδρϊ ςτο βαθμό βλαςτόςεωσ μιασ περιοχόσ. Για παρϊδειγμα με ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ 125mm αναπτύςςεται πενιχρό βλϊςτηςη και η βόςκηςη καθύςταται οικονομικϊ αςύμφορη. Επύςησ ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ μικρότερο από 250mm ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη ερημικόσ βλϊςτηςησ. Οι ορεινού βοςκότοποι, που δϋχονται υψηλού βαθμού ετόςια κατακρημνύςματα αναπτύςςουν, πλουςιότερη, λεπτοφυό, εύγευςτη, θρεπτικό και αρωματικό βλϊςτηςη ςε ςύγκριςη με του βοςκότοπουσ του χαμηλότερου υψομϋτρου. Εύναι γνωςτό ότι υπϊρχει ςτενό ςχϋςη μεταξύ τησ υγραςύασ και τησ παραγωγόσ. Αυτό γιατύ το νερό αποτελεύ ρυθμιςτικό παρϊγοντα τησ φωτοςύνθεςησ, ενώ επηρεϊζει τόςο τη μεταφορϊ ανόργανων θρεπτικών ςυςτατικών από τη ρύζα ςτα φύλλα, όςο και τη μεταφορϊ των προώόντων φωτοςύνθεςησ από τα φύλλα, όπου παρϊγονται, ςτα ϊλλα όργανα του φυτού ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ριζών. Επειδό δε η κύρια πηγό του νερού ςτην περιοχό μασ εύναι η βροχό το ύψοσ των ετόςιων κατακρημνιςμϊτων διαδραματύζει καθοριςτικό ρόλο ςτην παραγωγό. 73 Σ ε λ ί δ α

75 Εκτόσ από το ύψοσ των ετόςιων κατακρημνιςμϊτων ςημαντικό παρϊγοντα αποτελεύ και η κατανομό αυτών κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ. Ϊτςι η παραγωγικότητα των καλλιεργειών, που δϋχονται 600mm βροχόσ κανονικϊ διανεμημϋνησ κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου εύναι εντελώσ διαφορετικό όταν το ύδιο ύψοσ βροχόσ μϋςα ςε διϊςτημα λύγων μηνών μόνο κατϊ τη διϊρκεια του χρόνου. Εκτόσ των παραπϊνω η ϋνταςη των βροχοπτώςεων αποτελεύ επύςησ ςημαντικό παρϊγοντα. Βροχοπτώςεισ πολύ μικρού ύψουσ εύναι μικρόσ ςημαςύασ για τη βλϊςτηςη, επειδό το νερό εξατμύζεται ταχύτατα, ιδιαύτερα όταν το ϋδαφοσ εύναι θερμό. Τψηλόσ ϋνταςησ βροχοπτώςεισ και καταιγύδεσ μπορεύ να εύναι επύςησ μικρόσ αξύασ και χρηςιμότητασ για τη βλϊςτηςη, όταν το ϋδαφοσ αδυνατεύ να αποθηκεύςει το ςύνολο του νερού με ςυνϋπεια την επιφανειακό απορροό. Όμοια, ςημαντικό παρϊγοντα αποτελεύ η μεγϊλη διακύμανςη των βροχοπτώςεων, ιδιαύτερα του χαμηλού ύψουσ, κϊτω του μϋςου όρου (ξηραςύα). τοιχεύα ςχετικϊ με το ύψοσ βροχόσ που δϋχεται η περιοχό από τουσ μετεωρολογικούσ ςταθμούσ Ψραύου και Θερμών παρατύθενται παρακϊτω : Διϊγραμμα Ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Ψραύου Ετιςιο Βροχομετρικό φψοσ κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Ωραίου Μ.Ο. 10ετιασ , ,9 619,4 743,33 954,8 921,5 969, Φψοσ βροχισ ςε mm Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα 74 Σ ε λ ί δ α

76 Διϊγραμμα Μϋςο μηνιαύο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Ψραύου Μζςο Μθνιαίο Βροχομετρικό φψοσ κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Ωραίου Δεκζμβριοσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ επτζμβριοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Ιοφνιοσ Μάιοσ Απρίλιοσ Μάρτιοσ Φεβρουάριοσ Ιανουάριοσ 53,86 38,86 37,93 39,81 51,86 48,55 39,6 81,81 78,25 113,11 116,5 136, ϋυψοσ βροχισ ςε mm Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα Διϊγραμμα Ετόςιο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Θερμών Ετιςιο Βροχομετρικό φψοσ κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Θερμϊν Μ.Ο. 10ετιασ , ,07 618,8 577,66 564,7 600,9 899,5 937, Φψοσ βροχισ ςε mm Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα 75 Σ ε λ ί δ α

77 Διϊγραμμα Μϋςο μηνιαύο βροχομετρικό ύψοσ Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Θερμών Μζςο μθνιαίο Βροχομετρικό φψοσ κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Θερμϊν Δεκζμβριοσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ επτζμβριοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Ιοφνιοσ Μάιοσ Απρίλιοσ Μάρτιοσ Φεβρουάριοσ Ιανουάριοσ 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Φψοσ βροχισ ςε mm Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα Αντύςτοιχα η θερμοκραςύα εύναι ςημαντικόσ ςυντελεςτόσ τησ αύξηςησ των φυτών. Η θερμοκραςύα του αϋρα και η θερμοκραςύα τησ επιφϊνειασ του εδϊφουσ ό των βαθύτερων ςτρωμϊτων του εύναι ςυνδεμϋνη ςτενϊ με τισ διϊφορεσ φϊςεισ των φυτών και εύναι από τουσ ςπουδαιότερουσ παρϊγοντεσ εξϊπλωςησ των φυτών ςτην επιφϊνεια τησ γησ. Οι θερμοκραςύεσ που καταγρϊφηκαν ςτουσ δύο ςταθμούσ τησ περιοχόσ για τη δεκαετύα φαύνονται παρακϊτω. 76 Σ ε λ ί δ α

78 Διϊγραμμα Μϋςεσ Μηνιαύεσ Θερμοκραςύεσ αϋρα Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Ψραύου Μζςεσ Μθνιαίεσ Θερμοκραςίεσ αζρα κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Ωραίου Δεκζμβριοσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ επτζμβριοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Ιοφνιοσ Μάιοσ Απρίλιοσ Μάρτιοσ Φεβρουάριοσ Ιανουάριοσ 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Θερμοκραςία ςε βακμοφσ C Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα Διϊγραμμα Μϋςεσ Μηνιαύεσ Θερμοκραςύεσ αϋρα Μετεωρολογικόσ ταθμόσ Θερμών Μζςεσ Μθνιαίεσ κερμοκραςίεσ κατά τθν περίοδο Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Θερμϊν Δεκζμβριοσ Νοζμβριοσ Οκτϊβριοσ επτζμβριοσ Αφγουςτοσ Ιοφλιοσ Ιοφνιοσ Μάιοσ Απρίλιοσ Μάρτιοσ Φεβρουάριοσ Ιανουάριοσ 4,06 5,92 3,80 2,61 8,63 10,55 13,61 17,06 19,67 15,20 22,52 22,52 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Θερμοκραςία ςε βακμοφσ C Πηγό: ΤΕΒ-ύδια επεξεργαςύα 77 Σ ε λ ί δ α

79 vii. Αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ. Οι ιδιαύτερεσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ που ϋχουν επικρατόςει ςτη χώρα, μεγιςτοποιούν την ευθύνη των τοπικών αρχών, να αναπτύξουν πρωτοβουλύεσ προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ευημερύα των κατούκων τησ περιοχόσ. όμερα περιςςότερο από ποτϋ επιβϊλλεται η αποτελεςματικό διαχεύριςη των αναπτυξιακών χαρακτηριςτικών και ιδιαιτεροτότων τησ περιοχόσ,προκειμϋνου ο Δόμοσ Μύκησ να εξελιχθεύ ωσ οργανιςμόσ και να επιτελϋςει τον ςκοπό του προσ όφελοσ όλων των κατούκων. Αποτελεύ υποχρϋωςη και ςκοπό του Δόμου η αξιοπούηςη κϊθε ςυγκριτικού πλεονεκτόματοσ και παρϊγοντα ανϊπτυξησ που διαθϋτει η περιοχό. Α. Η Διαςυνοριακότητα τησ περιοχόσ μελϋτησ ςε ςυνδυαςμό με την ϋνταξη τησ Βουλγαρύασ ςτην Ε.Ε. Ϊνα ςημαντικό πλεονϋκτημα τησ περιοχόσ, το οπούο όμωσ τα προηγούμενα χρόνια τησ ςτούχιςε την απομόνωςό τησ από την υπόλοιπη χώρα, εύναι η γεωγραφικό και γεωπολιτικό τησ θϋςη. Η περιοχό μελϋτησ λοιπόν εντοπύζεται ςτα ςύνορα τησ Ελλϊδασ με τη Βουλγαρύα και κατϊ επϋκταςη με την ευρωπαώκό ενδοχώρα δεδομϋνησ τησ ϋνταξησ τησ Βουλγαρύασ και τησ Ρουμανύασ ςτην Ε.Ε. Δημιουργεύται ϋτςι μύα ενιαύα αγορϊ με ότι αυτό ςυνεπϊγεται ενώ καθοριςτικόσ ςημαςύασ αναμϋνεται η επερχόμενη λειτουργύα του κϊθετου ϊξονα τησ Εγνατύασ Οδού ςτην περιοχό του Εχύνου, ο οπούοσ προχωρεύ ςε βϊθοσ ςτην Βαλκανικό ενδοχώρα μϋχρι τησ Ρουμανύα. Εύναι λοιπόν προφανϋσ ότι οι εξελύξεισ αυτϋσ αναμϋνεται να δρομολογόςουν ςημαντικϋσ προοπτικϋσ ανϊπτυξησ, οι οπούεσ δεν θα περιορύζονται ςτ όρια του δόμου, αλλϊ θα επηρεϊζουν και όλη την ευρύτερη περιοχό. Με τουσ κατϊλληλουσ χειριςμούσ, η περιοχό δύναται να αναδειχθεύ ςε πόλο ϋλξησ επενδύςεων, υποδομών και επιςκεπτών. Ζητούμενο για την περιοχό αποτελεύ η ιςόρροπη ανϊπτυξη όλων των παραπϊνω, ςε ςυνδυαςμό με την προςταςύα του φυςικού και πολιτιςμικού τησ περιβϊλλοντοσ. Β. Γειτνύαςη με την πόλη τησ Ξϊνθησ Ϊνα εξύςου ςημαντικό ςτοιχεύο για την περιοχό εύναι η ϊμεςη γειτνύαςό τησ με την ϋδρα του νομού, την Ξϊνθη. Οι μικρϋσ χρονοαποςτϊςεισ μεταξύ τησ ϋδρασ του δόμου, μύνθησ και τησ ϋδρασ του νομού, Ξϊνθησ, ουςιαςτικϊ ενιςχύουν τισ καθημερινϋσ ροϋσ αλλϊ και τισ αμφύδρομεσ εξαρτόςεισ μεταξύ των δύο περιοχών. Σο γεγονόσ αυτό κατ επϋκταςη ςημαύνει ότι η περιοχό μελϋτησ δύναται να επωφεληθεύ από ενδεχόμενη διϊχυςη τησ ανϊπτυξησ τησ ευρύτερησ περιοχόσ τησ Ξϊνθησ, η οπούα τα τελευταύα χρόνια ςημειώνει ςημαντικούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ ςε πολλούσ τομεύσ τησ οικονομύασ. Γ. Σα ςημαντικϊ αναπτυξιακϊ ενεργητικϊ του Δόμου Η περιοχό διαθϋτει ςημαντικούσ πόρουσ και ςυντελεςτϋσ ανϊπτυξησ όπωσ πλούςιο φυςικό περιβϊλλον, καθώσ απαντϊται ςτην οροςειρϊ τησ Ροδόπησ,, πολιτιςτικϋσ ιδιαιτερότητεσ που δύςκολα ςυναντϊσ ςε ϊλλεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, με ϋντονο το παραδοςιακό ςτοιχεύο (όθη και ϋθιμα) καθώσ και μοναδικούσ τουριςτικούσ πόρουσ. Όλα τα παραπϊνω ςυνθϋτουν το αναπτυξιακό ενεργητικό τησ περιοχόσ, το οπούο με τισ κατϊλληλεσ πολιτικϋσ θα ςυμβϊλλει ςτην μελλοντικό οικονομικό πρόοδό του. Ο Δόμοσ μϊλιςτα ενδεύκνυται για την ανϊπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριςμού, οι οπούεσ ςϋβονται και προαςπύζουν τόςο το φυςικό όςο και το πολιτιςτικό και ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον τησ περιοχόσ. Κϊποιεσ από τισ εναλλακτικϋσ αυτϋσ μορφϋσ τουριςμού που δύναται να υιοθετηθούν ςτην περιοχό εύναι ο οικοτουριςμόσ, ο φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, ο αγροτουριςμόσ, ο πολιτιςτικόσ κ.ϊ. 78 Σ ε λ ί δ α

80 Δ. Πρωτογενόσ Σομϋασ Εμπειρύα εργατικού δυναμικού. Επύ ςειρϊ ετών η παραγωγό γεωργικών και κτηνοτροφικών προώόντων, αποτελεύ κυρύαρχη μορφό απαςχόληςησ για τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Σώρα που η επικρατϋςτερη καλλιϋργεια, η καπνοκαλλιϋργεια, εγκαταλεύπεται, εύναι απαραύτητο η εμπειρύα που αποκτόθηκε όλα αυτϊ τα χρόνια να μην μεύνει ανεκμετϊλλευτη. Σο ϋμπειρο αυτό παραγωγικό δυναμικό θα πρϋπει να αξιοποιηθεύ, ςε νϋεσ καλλιϋργειεσ που θα ςυμπληρώνουν το ειςόδημα των κατούκων και θα εξαςφαλύζουν τη ςυνϋχεια τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ ςτην περιοχό. Ε. Γεωθερμικό πεδύο. την παρούςα φϊςη, ο ιαματικόσ τουριςμόσ εύναι η μοναδικό μορφό εκμετϊλλευςησ του γεωθερμικού πεδύου που υπϊρχει ςτη Δημοτικό Κοινότητα Θερμών. Η αξιοπούηςη του και ςε ϊλλουσ τομεύσ ( γεωργύα, τηλεθϋρμανςη, ενϋργεια) εύναι επιβεβλημϋνη. 79 Σ ε λ ί δ α

81 viii. χϋςεισ και αλληλεξαρτόςεισ με τουσ γειτονικούσ Ο.Σ.Α. και την ευρύτερη περιοχό. Ο Δόμοσ Μύκησ γεωγραφικϊ τοποθετεύται ςτο βόρειο τμόμα του νομού Ξϊνθησ, τμόμα που χαρακτηρύζεται από το ορεινό ανϊγλυφο και την πλούςια δαςικό βλϊςτηςη. Αναφορικϊ με τισ ευρύτερεσ οικονομικϋσ εξαρτόςεισ του Δόμου, παρατηρεύται ότι ςχετικϊ με τη διαμόρφωςη των ειςοδημϊτων των κατούκων καθώσ και με την καλλιϋργεια καπνού απαςχολούνται ϊτομα μεγαλύτερων ηλικιών (ϊνω των 50 ετών). Οι παραγωγικϋσ ηλικύεσ ετών λοιπόν, δεν ϋχουν ουςιαςτικό ςυμμετοχό ςτην αρχηγεύα των εκμεταλλεύςεων καθώσ δεν ϋχουν ςτην κατοχό τουσ γεωργικό γη. Οι περιςςότεροι προτιμούν να αςχολούνται ευκαιριακϊ ςε ϊλλουσ νομούσ ό και ςε ϊλλεσ χώρεσ για ςύντομα χρονικϊ διαςτόματα, περιοδικϊ κϊθε χρόνο. Η εξϊρτηςη από την οικονομικό ζωό ϊλλων οικιςμών τησ ευρύτερησ περιοχόσ εύναι ελϊχιςτη, με εξαύρεςη κϊποια μορφό εμπορικών επαφών μεταξύ βουνού και πεδιϊδασ. Πολλού όμωσ από τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ αναγκϊζονται να μετακινούνται και να μεταναςτεύουν ςε αςτικϊ κϋντρα για ανεύρεςη εργαςύασ που θα καλυτερϋψει τισ ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ καθώσ αναζητούν ςυμπληρωματικϊ ειςοδόματα που αυξϊνουν τον οικογενειακό προώπολογιςμό. Ϊνασ μεγϊλοσ αριθμόσ ατόμων των παραγωγικών ηλικιών μετακινεύται προσ την πρωτεύουςα του νομού, την Ξϊνθη, εύτε για λόγουσ εργαςύασ εύτε για λόγουσ εκπαύδευςησ ςπανιότερα. Για λόγουσ εκπαύδευςησ επύςησ ϋχουμε μετεγκατϊςταςη και ςτο εξωτερικό και κυρύωσ ςτην Σουρκύα. Όςον αφορϊ τισ εποχιακϋσ και καθημερινϋσ μετακινόςεισ, αυτϋσ γύνονται μόνο για εργαςιακούσ λόγουσ. Πρόκειται για μετακινόςεισ που πραγματοποιούνται κατϊ την διϊρκεια του χειμώνα και ϋχουν κατεύθυνςη προσ την Αθόνα (ναυπηγεύα, οικοδομϋσ) αλλϊ και το εξωτερικό, για διϊρκεια μεγαλύτερη του ενόσ μόνα. Η μύνθη, που αποτελεύ την διοικητικό ϋδρα του Δόμου, απϋχει 15χλμ. περύπου από την πόλη τησ Ξϊνθησ. Ο Δόμοσ Μύκησ, εξυπηρετεύται για τισ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ, ςημαντικϋσ ό δευτερεύουςεσ, από την πρωτεύουςα του Νομού, την πόλη τησ Ξϊνθησ. Απλϋσ καθημερινϋσ αιτόςεισ διεκπεραιώνονται από τα Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών του Δόμου. ημαντικϋσ αγορϋσ για τισ καταναλωτικϋσ ανϊγκεσ των δημοτών αποτελούν αυτϋσ του κοντινού αςτικού κϋντρου τησ Ξϊνθησ, ενώ οι καθημερινϋσ ανϊγκεσ καλύπτονται από τισ μικρότερεσ αγορϋσ του υπό ανϊλυςη Δόμου. Οι ανϊγκεσ υγεύασ και περύθαλψησ που χρόζουν μεγαλύτερησ φροντύδασ και εξειδύκευςησ καλύπτονται από το Γενικό Νοςοκομεύο τησ Ξϊνθησ ενώ τα ελαφρύτερα περιςτατικϊ αντιμετωπύζονται από τα περιφερειακϊ αγροτικϊ ιατρεύα του Δόμου Μύκησ και το Κϋντρο Τγεύασ του Εχύνου. ε γενικϊ πλαύςια, ο Δόμοσ Μύκησ βρύςκεται ςε κομβικό ςημεύο, αφού από το εςωτερικό του και πιο ςυγκεκριμϋνα από τον οικιςμό του Εχύνου, αναμϋνεται να διϋρχεται ο κϊθετοσ ϊξονασ τησ Εγνατύασ Οδού που θα την ενώνει με τα υπόλοιπα διευρωπαώκϊ δύκτυα. Σο γεγονόσ αυτό ςυνεπϊγεται πολύπλευρεσ εξαρτόςεισ και αλληλεπιδρϊςεισ των οικιςμών του που θα επηρεϊζονται ςε μϋγιςτο βαθμό από τη λειτουργύα το εν λόγω ϊξονα. Η μορφό ανϊπτυξησ των γειτονικών δόμων ϋχει επύςησ ςημαντικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ με την αναπτυξιακό πορεύα του Δόμου Μύκησ καθώσ οι νϋεσ διεθνοποιημϋνεσ ςυνθόκεσ επιτεύνουν την ανϊγκη και τη 80 Σ ε λ ί δ α

82 ςπουδαιότητα ανϊπτυξησ δικτύων και θεςμών ςυνεργαςύασ και δικτυώςεων μεταξύ όλων των επιμϋρουσ διοικητικών βαθμύδων όμορων περιοχών και όχι μόνο. 81 Σ ε λ ί δ α

83 1.1.2 Σα βαςικϊ οργανωτικϊ και οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ του Ο.Σ.Α. Όργανα Διούκηςησ. Με το νόμο του "Καλλικρϊτη" (Ν.3852/2010) ειςϊγονται νϋα θεςμικϊ όργανα που ςυμμετϋχουν ςτη διούκηςη των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. Οι δόμοι αποτελούν αυτοδιοικούμενα νομικϊ πρόςωπα δημοςύου δικαύου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικόσ αυτοδιούκηςησ Ο Δόμοσ διοικεύται από το δημοτικό ςυμβούλιο, την οικονομικό επιτροπό, την επιτροπό ποιότητασ ζωόσ και τον Δόμαρχο. Ο Δόμαρχοσ: α) Εκπροςωπεύ το δόμο ςτα δικαςτόρια και ςε κϊθε δημόςια αρχό. β) Εκτελεύ τισ αποφϊςεισ του δημοτικού ςυμβουλύου, τησ οικονομικόσ και τησ επιτροπόσ ποιότητασ ζωόσ. H μη εκτϋλεςη των αποφϊςεων αυτών ςυνιςτϊ ςοβαρό πειθαρχικό παρϊβαςη καθόκοντοσ. γ) Ορύζει τουσ αντιδημϊρχουσ, ςυγκαλεύ και προεδρεύει τησ εκτελεςτικόσ επιτροπόσ και ςυντονύζει την υλοπούηςη των αποφϊςεών τησ. δ) Εύναι προώςτϊμενοσ των υπηρεςιών του δόμου. Ψσ προώςτϊμενοσ όλου του προςωπικού του δόμου εκδύδει τισ πρϊξεισ που προβλϋπουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ για το διοριςμό, τισ κϊθε εύδουσ υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ και την ϊςκηςη του πειθαρχικού ελϋγχου. ε) υνυπογρϊφει τουσ βεβαιωτικούσ καταλόγουσ και τα χρηματικϊ εντϊλματα πληρωμόσ των δαπανών, οι οπούεσ ϋχουν εκκαθαριςτεύ από την αρμόδια υπηρεςύα του δόμου. ςτ) Τπογρϊφει τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτει ο δόμοσ. ζ) Εκδύδει τισ ϊδειεσ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ που διϋπουν τισ αρμοδιότητεσ του δόμου. η) Εκδύδει πιςτοποιητικϊ προςωπικόσ και οικογενειακόσ κατϊςταςησ των δημοτών, καθώσ και τισ βεβαιώςεισ μόνιμησ κατοικύασ. θ) υνιςτϊ ομϊδεσ εργαςύασ και ομϊδεσ διούκηςησ ϋργου από μϋλη του δημοτικού ςυμβουλύου, υπαλλόλουσ του δόμου, υπαλλόλουσ του δημόςιου τομϋα ό ιδιώτεσ για τη μελϋτη και επεξεργαςύα θεμϊτων του δόμου, καθορύζοντασ τον τρόπο οργϊνωςησ και λειτουργύασ τουσ. Ο Δόμαρχοσ επικουρεύται από τϋςςερισ (4) Αντιδημϊρχουσ, οι οπούοι εύναι δημοτικού ςύμβουλοι τησ παρϊταξησ που κατϋχει την πλειοψηφύα κι ϋχουν τισ αρμοδιότητεσ που τουσ αναθϋτει ο Δόμαρχοσ Ο Δόμαρχοσ μαζύ με τουσ Αντιδημϊρχουσ αποτελούν την Εκτελεςτικό Επιτροπό. Η όποια εύναι το ςυλλογικό ςυντονιςτικό όργανο του δόμου που παρακολουθεύ τη εφαρμογό τησ δημοτικόσ πολιτικόσ ςε όλουσ τουσ τομεύσ καθώσ και την εφαρμογό του επιχειρηςιακού ςχεδύου του δόμου, του μεςοχρόνιου, ετόςιου και πενταετούσ προγρϊμματοσ δρϊςησ. υγκεκριμϋνα, η Εκτελεςτικό Επιτροπό ϋχει τισ εξόσ αρμοδιότητεσ: α) Παρακολουθεύ την εκτϋλεςη των αποφϊςεων του δημοτικού ςυμβουλύου. β) υντονύζει την κατϊρτιςη και παρακολουθεύ την εκτϋλεςη του επιχειρηςιακού προγρϊμματοσ, το οπούο και ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο. γ) Καταρτύζει και ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δόμου και ϋχει την ευθύνη τησ υλοπούηςόσ του. δ) υγκεντρώνει και αξιολογεύ τισ προτϊςεισ των υπηρεςιών του δόμου ςτο πλαύςιο τησ προετοιμαςύασ για την κατϊρτιςη του προώπολογιςμού και ειςηγεύται το προςχϋδιο του προώπολογιςμού και το ετόςιο πρόγραμμα δρϊςησ προσ την οικονομικό επιτροπό. ε) Ϊχει την ευθύνη για την πιςτό εκτϋλεςη του προώπολογιςμού. 82 Σ ε λ ί δ α

84 ςτ) Ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο τα ςχϋδια: i) Οργανιςμού Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ, ii) ii) Κανονιςμού μϋτρηςησ και αξιολόγηςησ τησ απόδοςησ των δημοτικών υπηρεςιών κατϊ την ιςχύουςα νομοθεςύα. ζ) Ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο το χϋδιο Φϊρτασ δικαιωμϊτων και υποχρεώςεων δημοτών και κατούκων και μεριμνϊ για την ϋκδοςη, ενημϋρωςη και διακύνηςη του Οδηγού του Δημότη, ςτον οπούο περιγρϊφονται οι διαδικαςύεσ, οι όροι και οι προώποθϋςεισ παροχόσ των υπηρεςιών του δόμου ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό. η) Ειςηγεύται το ςχϋδιο του κανονιςμού πληροφόρηςησ των πολιτών και του κανονιςμού διαβούλευςησ. θ) Ειςηγεύται τα ςχϋδια αντιμετώπιςησ εκτϊκτων αναγκών και φυςικών καταςτροφών, ςε εναρμόνιςη με τα αντύςτοιχα ςχϋδια τησ περιφϋρειασ και του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη. ι) Παρακολουθεύ, αξιολογεύ και ςυντονύζει τη δρϊςη των νομικών προςώπων και υπηρεςιών του δόμου και ενημερώνει ςχετικϊ το δημοτικό ςυμβούλιο. Σο Δημοτικό υμβούλιο αποφαςύζει για όλα τα θϋματα που αφορούν το δόμο, εκτόσ από εκεύνα που ανόκουν εκ του νόμου ςτην αρμοδιότητα του δημϊρχου ό ϊλλου οργϊνου του δόμου ό το ύδιο το δημοτικό ςυμβούλιο μεταβύβαςε ςε επιτροπό του. Σο δημοτικό ςυμβούλιο εκφρϊζει τισ θϋςεισ του ςε θϋματα τοπικού ενδιαφϋροντοσ και γνωμοδοτεύ όποτε δημόςιεσ αρχϋσ ό αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. Ορύζει τουσ φόρουσ, τα τϋλη, τα δικαιώματα και τισ ειςφορϋσ. Σο δημοτικό ςυμβούλιο μπορεύ με απόφαςό του να μεταβιβϊζει ςτην επιτροπό ποιότητασ ζωόσ, αρμοδιότητϋσ του ςχετικϋσ με το αντικεύμενό τησ. Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ που αποτελεύται από τον Δόμαρχο ό τον Αντιδόμαρχο και οριςμϋνουσ Δημοτικούσ υμβούλουσ ςυνιςτϊται ςε δόμουσ ϊνω των δϋκα χιλιϊδων (10.000) κατούκων, εύναι αποφαςιςτικό και ειςηγητικό όργανο ϊςκηςησ των ςχετικών με την ποιότητα ζωόσ, τη χωροταξύα, την πολεοδομύα και την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ αρμοδιοτότων του δόμου. Κατϊ την ϊςκηςη των ςχετικών αρμοδιοτότων τησ λαμβϊνει ειδικό μϋριμνα για το ςχεδιαςμό δρϊςεων που αποβλϋπουν ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ και εν γϋνει την εξυπηρϋτηςη των ατόμων με αναπηρύεσ. Οι αρμοδιότητεσ τησ αφορούν: i) τη χορόγηςη προϋγκριςησ ύδρυςησ καταςτημϊτων και επιχειρόςεων μετϊ από προϋλεγχο του ςχετικού αιτόματοσ του ενδιαφερομϋνου, ii) την ανϊκληςη ό την οριςτικό αφαύρεςη τησ ϊδειασ ύδρυςησ και λειτουργύασ των καταςτημϊτων επιχειρόςεων και λοιπών εγκαταςτϊςεων και δραςτηριοτότων αρμοδιότητασ του δόμου, iii) τη χορόγηςη ό ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ μουςικόσ. Επύςησ, ειςηγεύται ςτο Δημοτικό υμβούλιο για i) θϋματα καθοριςμού χρόςεων γησ, ii) θϋματα ρυθμιςτικών ςχεδύων, προγραμματιςμού εφαρμογόσ ρυθμιςτικών ςχεδύων, οικιςτικόσ οργϊνωςησ ανοικτών πόλεων, εφαρμογόσ Γενικού Πολεοδομικού χεδύου (Γ.Π..), πολεοδομικών μελετών, ανϊπλαςησ περιοχών, πολεοδομικών επεμβϊςεων, χρηματοδότηςησ προγραμμϊτων ανϊπλαςησ, αναςυγκρότηςησ υποβαθμιςμϋνων περιοχών, πολεοδομικόσ αναμόρφωςησ προβληματικών περιοχών, αποζημύωςησ ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμύςεων, 83 Σ ε λ ί δ α

85 ειςφορϊσ ςε γη ό ςε χρόμα, περιοχών ειδικϊ ρυθμιζόμενησ πολεοδόμηςησ (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και ϋγκριςησ πολεοδομικών μελετών, iii) τη λόψη αποφϊςεων για θϋματα προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, iv) τη λόψη αποφϊςεων για θϋματα χωροθϋτηςησ κοιμητηρύων, κατϊ τισ προβλϋψεισ του ν. 2508/1997 (ΥΕΚ 124 Α ), κϋντρων αποτϋφρωςησ νεκρών, καθώσ και ϊλλων, ςχετικών με το αντικεύμενο, αρμοδιοτότων του, v) το ςχϋδιο κανονιςτικών αποφϊςεων των ϊρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. Η Οικονομικό Επιτροπό. Η οικονομικό επιτροπό εύναι όργανο παρακολούθηςησ και ελϋγχου τησ οικονομικόσ λειτουργύασ του δόμου. Ειδικότερα ϋχει τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: α) ςυντϊςςει τον προώπολογιςμό του δόμου, β) ελϋγχει την υλοπούηςη του προώπολογιςμού και υποβϊλλει ανϊ τρύμηνο ϋκθεςη προσ το δημοτικό ςυμβούλιο, ςτην οπούα παρουςιϊζεται η κατϊςταςη των εςόδων και εξόδων του δόμου. Η ϋκθεςη αυτό ςτην οπούα καταχωρούνται και τυχόν παρατηρόςεισ τησ μειοψηφύασ, δημοςιεύεται υποχρεωτικϊ ςτην ιςτοςελύδα του δόμου, γ) προελϋγχει τον απολογιςμό, δ) αποφαςύζει για την ϋγκριςη των δαπανών και τη διϊθεςη των πιςτώςεων του προώπολογιςμού, εκτόσ από εκεύνεσ που ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ αποφαςύζει το δημοτικό ςυμβούλιο, καθώσ επύςησ αποφαςύζει αιτιολογημϋνα και για τισ περιπτώςεισ απευθεύασ ανϊθεςησ προμηθειών, παροχόσ υπηρεςιών, εκπόνηςησ μελετών και εκτϋλεςησ ϋργων ςε εξαιρετικϊ επεύγουςεσ περιπτώςεισ, ε) με την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 72 του ν. 3852/2010, καταρτύζει τουσ όρουσ, ςυντϊςςει τη διακόρυξη, διεξϊγει και κατακυρώνει όλεσ τισ δημοπραςύεσ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Για τη διεξαγωγό των δημοπραςιών και την αξιολόγηςη των προςφορών μπορεύ να ςυγκροτεύ επιτροπϋσ, από μϋλη τησ, δημοτικούσ ό δημόςιουσ υπαλλόλουσ ό ειδικούσ επιςτόμονεσ, ςτ) μελετϊ την ανϊγκη ςυνϊψεωσ δανεύων, καταρτύζει τουσ όρουσ τουσ και ειςηγεύται ςχετικϊ ςτο δημοτικό ςυμβούλιο, ζ) ειςηγεύται προσ το δημοτικό ςυμβούλιο την επιβολό τελών, δικαιωμϊτων και ειςφορών, η) αποφαςύζει για την αποδοχό κληρονομιών, κληροδοςιών και δωρεών, θ) ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο ετόςιο ςχϋδιο διαχεύριςησ και αξιοπούηςησ τησ περιουςύασ του δόμου. Παρακολουθεύ την υλοπούηςη του εν λόγω ςχεδύου και ενημερώνει το δημοτικό ςυμβούλιο, ι) αποφαςύζει για ζητόματα διαφϊνειασ και ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, ια) ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο τα ςχϋδια κανονιςτικών αποφϊςεων του δόμου, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 73 παρ.1b v) και παρακολουθεύ την υλοπούηςό τουσ, ιβ) αποφαςύζει για την υποβολό προςφυγών ςτισ διοικητικϋσ αρχϋσ, 84 Σ ε λ ί δ α

86 ιγ) αποφαςύζει για την ϊςκηςη όλων των ενδύκων βοηθημϊτων και των ενδύκων μϋςων, ιδ) αποφαςύζει για το δικαςτικό ςυμβιβαςμό και ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο για τον εξώδικο ςυμβιβαςμό ό την κατϊργηςη δύκησ που ϋχουν αντικεύμενο μϋχρι ποςού τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ, ιε) αποφαςύζει για την πρόςληψη πληρεξουςύου δικηγόρου και για την ανϊκληςη τησ πληρεξουςιότητϊσ του, ςε όςουσ δόμουσ, εύτε δεν ϋχουν προςληφθεύ δικηγόροι, με μηνιαύα αντιμιςθύα, εύτε αυτού που ϋχουν προςληφθεύ δεν ϋχουν δικαύωμα να παρύςτανται ςε ανώτατα δικαςτόρια. Μπορεύ επύςησ να αναθϋτει την παροχό γνωμοδοτόςεων, μόνο εφόςον δεν ϋχουν προςληφθεύ δικηγόροι, με μηνιαύα αντιμιςθύα. Με απόφαςό τησ εύναι δυνατό, κατ εξαύρεςη, η ανϊθεςη ςε δικηγόρο, εξώδικου ό δικαςτικού χειριςμού, ανϊ υπόθεςη, ζητημϊτων, τα οπούα ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα για τα ςυμφϋροντα του δόμου και απαιτούν εξειδικευμϋνη γνώςη ό εμπειρύα. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η αμοιβό του δικηγόρου ορύζεται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.. 2. Για τισ περιπτώςεισ ιβ, ιγ και ιδ η απόφαςη λαμβϊνεται ύςτερα από γνωμοδότηςη δικηγόρου, η ανυπαρξύα τησ οπούασ ςυνεπϊγεται ακυρότητα τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Προκειμϋνου για μιςθολογικϋσ απαιτόςεισ, κϊθε μορφόσ, περιλαμβανομϋνων και των επιδομϊτων, δεν εύναι δυνατό η παραύτηςη από την ϊςκηςη ενδύκων μϋςων, ο δικαςτικόσ ό εξώδικοσ ςυμβιβαςμόσ και η κατϊργηςη δύκησ, εκτόσ από τισ περιπτώςεισ που το νομικό ζότημα ϋχει κριθεύ με απόφαςη ανωτϊτου δικαςτηρύου. Η παρούςα ρύθμιςη ιςχύει και όταν αποφαςύζει, ςχετικϊ, το δημοτικό ςυμβούλιο, λόγω υπϋρβαςησ του αντικειμϋνου των τριϊντα χιλιϊδων (30.000) ευρώ τησ περύπτωςησ ιδ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου. 3.Σο δημοτικό ςυμβούλιο μπορεύ, για θϋματα ιδιαύτερα ςοβαρϊ, με ειδικό αιτιολογύα, και με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του να αποφαςύζει ότι θα αςκόςει το ύδιο αρμοδιότητεσ των προηγούμενων παραγρϊφων. 4.Η οικονομικό επιτροπό με ειδικό απόφαςη που λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα των μελών τησ μπορεύ να παραπϋμπει ςυγκεκριμϋνο θϋμα τησ αρμοδιότητϊσ τησ ςτο δημοτικό ςυμβούλιο για τη λόψη απόφαςησ, εφόςον κρύνει ότι αυτό επιβϊλλεται από την ιδιαύτερη ςοβαρότητϊ του. τουσ δόμουσ με πληθυςμό μεγαλύτερο από δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) κατούκουσ ςυγκροτεύται, με απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου η Δημοτικό Επιτροπό Διαβούλευςησ ωσ όργανο με ςυμβουλευτικϋσ αρμοδιότητεσ. Η διϊρκεια τησ θητεύασ τησ δημοτικόσ επιτροπόσ διαβούλευςησ δεν υπερβαύνει τα δυόμιςη ϋτη. Δημοτικό επιτροπό διαβούλευςησ μπορεύ να ςυγκροτηθεύ και ςε μικρότερουσ δόμουσ, με απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου. Η δημοτικό επιτροπό διαβούλευςησ αποτελεύται από εκπροςώπουσ των φορϋων τησ τοπικόσ κοινωνύασ, όπωσ: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών ςυλλόγων και οργανώςεων β) των επιςτημονικών ςυλλόγων και φορϋων γ) των τοπικών οργανώςεων εργαζομϋνων και εργοδοτών δ) των εργαζομϋνων ςτο δόμο και τα νομικϊ του πρόςωπα ε) των ενώςεων και ςυλλόγων γονϋων 85 Σ ε λ ί δ α

87 ςτ) των αθλητικών και πολιτιςτικών ςυλλόγων και φορϋων ζ) των εθελοντικών οργανώςεων και κινόςεων πολιτών η) ϊλλων οργανώςεων και φορϋων τησ κοινωνύασ των πολιτών θ) εκπρόςωποι των τοπικών ςυμβουλύων νϋων και ι) δημότεσ Οι αρμοδιότητϋσ τησ: α) Γνωμοδοτεύ ςτο δημοτικό ςυμβούλιο ςχετικϊ με τα αναπτυξιακϊ προγρϊμματα και τα προγρϊμματα δρϊςησ του δόμου, το επιχειρηςιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δόμου. β) Γνωμοδοτεύ για θϋματα γενικότερου τοπικού ενδιαφϋροντοσ, που παραπϋμπονται ςε αυτό από το δημοτικό ςυμβούλιο ό τον δόμαρχο. γ) Εξετϊζει τα τοπικϊ προβλόματα και τισ αναπτυξιακϋσ δυνατότητεσ του δόμου και διατυπώνει γνώμη για την επύλυςη των προβλημϊτων και την αξιοπούηςη των δυνατοτότων αυτών. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρόςεισ επύ του περιεχομϋνου των κανονιςτικού χαρακτόρα αποφϊςεων οι οπούεσ εκδύδονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. Δημοτικϋσ Κοινότητεσ - Σοπικϋσ κοινότητεσ Όργανα Όργανα τησ δημοτικόσ κοινότητασ και τησ τοπικόσ κοινότητασ εύναι το ςυμβούλιο με τον αντύςτοιχο πρόεδρο του. τον Δόμο Μύκησ υπϊρχουν τα υμβούλιο τησ Δημοτικόσ Κοινότητασ Εχύνου και Μύκησ, καθώσ και τα υμβούλια των Σοπικών Κοινοτότων Ψραύου, Κοτύλησ, Θερμών και ατρών, με τουσ αντύςτοιχουσ προϋδρουσ τουσ. Σο ςυμβούλιο τησ δημοτικόσ κοινότητασ αςκεύ τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ ςτα όρια τησ δημοτικόσ κοινότητασ: α) αποφαςύζει για την προϋγκριςη ύδρυςησ ό εγκατϊςταςησ καταςτημϊτων, επιχειρόςεων και λοιπών δραςτηριοτότων, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, β) αποφαςύζει για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ μουςικόσ, γ) προτεύνει τουσ χώρουσ λειτουργύασ των λαώκών αγορών, τισ θϋςεισ όπου επιτρϋπεται η ϊςκηςη υπαύθριου ςτϊςιμου εμπορύου, η λειτουργύα εμποροπανηγύρεων, χριςτουγεννιϊτικων αγορών και γενικϊ οι υπαύθριεσ εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ. Οι αποφϊςεισ του ςυμβουλύου τησ δημοτικόσ κοινότητασ για τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, λαμβϊνονται με την απόλυτη πλειοψηφύα των μελών του και αποςτϋλλονται ςτην επιτροπό ποιότητασ ζωόσ, προκειμϋνου να διαμορφώςει την ειςόγηςό τησ προσ το δημοτικό ςυμβούλιο για την ϋκδοςη των προβλεπόμενων ςχετικών τοπικών κανονιςτικών αποφϊςεων. Σο ςυμβούλιο τησ δημοτικόσ κοινότητασ εκφρϊζει γνώμεσ και διατυπώνει προτϊςεισ εύτε με δικό του πρωτοβουλύα εύτε κατόπιν παραπομπόσ, από τα αρμόδια όργανα του δόμου, ςχετικϊ με τα ακόλουθα θϋματα: α) τισ υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ του δόμου για τισ οπούεσ ςυντρϋχουν δυνατότητεσ λειτουργύασ τουσ ςτη δημοτικό κοινότητα με κριτόριο ότι θα ςυμβϊλλουν ςτην καλύτερη εξυπηρϋτηςη των δημοτών και ςτην ανϊπτυξη τησ περιοχόσ, β) την αξιοπούηςη των ακινότων του δόμου που βρύςκονται ςτην περιοχό τησ δημοτικόσ κοινότητασ, γ) την πολεοδομικό ανϊπτυξη και ανϊπλαςη τησ περιοχόσ, 86 Σ ε λ ί δ α

88 δ) τη ςυντόρηςη των δημοτικών οδών, τη ςυντόρηςη, καθαριότητα και λειτουργύα των πλατειών, δημοτικών αλςών, κόπων, υπαύθριων χώρων αναψυχόσ και γενικϊ όλων των κοινόχρηςτων και κοινωφελών χώρων τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ, ε) την κυκλοφορύα και τη ςυγκοινωνύα τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ, ςτ) την εκτϋλεςη νϋων ϋργων, τη ςυντόρηςη και λειτουργύα των ϋργων που ϋχουν εκτελεςτεύ, ζ) την προςταςύα του φυςικού και πολιτιςτικού περιβϊλλοντοσ, την αναβϊθμιςη τησ αιςθητικόσ περιοχών, καθώσ και για την καθαριότητα αυτών, η) την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ και την προςταςύα των κατούκων από την ηχορύπανςη, θ) την περιςυλλογό και εν γϋνει τη μϋριμνα για τα αδϋςποτα ζώα, ι) τη διοργϊνωςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων και γενικότερα την ανϊπτυξη τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ ςε πολιτιςτικϊ, πνευματικϊ, κοινωνικϊ θϋματα, ια) τη μϋριμνα για την υγεύα, την πρόνοια και την παροχό κοινωνικών υπηρεςιών και γενικϊ τη φροντύδα ώςτε η λειτουργύα και ανϊπτυξη τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ να αποβλϋπει ςτην καλύτερη εξυπηρϋτηςη των κατούκων τησ, ιβ) την εύρυθμη λειτουργύα των δημοτικών ιδρυμϊτων, δημοτικών νομικών προςώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων, δημοτικών επιχειρόςεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεςιών ςτην περιφϋρεια τησ δημοτικόσ κοινότητασ, ιγ) την τροποπούηςη των ορύων τησ δημοτικόσ κοινότητασ, ιδ) την εξϋταςη γενικών ό ειδικών προβλημϊτων που αφορούν τουσ κατούκουσ και την περιφϋρεια τησ δημοτικόσ κοινότητασ ιδύωσ αςτϋγων και ευπαθών ομϊδων του πληθυςμού τησ περιοχόσ τησ, ιε) την αξιοπούηςη των τοπικών πόρων τησ περιοχόσ τησ δημοτικόσ κοινότητασ. Προωθεύ τον εθελοντιςμό και ςυνεργϊζεται με ομϊδεσ εθελοντών για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ τοπικόσ κοινότητασ. Ο δόμαρχοσ, με απόφαςό του μπορεύ να μεταβιβϊζει αρμοδιότητϋσ του ςτουσ προϋδρουσ των ςυμβουλύων των δημοτικών κοινοτότων. Σο δημοτικό ςυμβούλιο με απόφαςη, που λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του, μπορεύ να μεταβιβϊζει ςυγκεκριμϋνεσ αρμοδιότητϋσ του ςτα ςυμβούλια των δημοτικών κοινοτότων. Η απόφαςη αυτό δημοςιεύεται ςε μύα (1) τουλϊχιςτον ημερόςια ό εβδομαδιαύα εφημερύδα, και αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του δόμου. Οι αρμοδιότητεσ αυτϋσ αςκούνται μϋςα ςτα όρια τησ δημοτικόσ κοινότητασ. Σο ςυμβούλιο ςτα όρια τησ τοπικόσ κοινότητασ αςκεύ τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: 1. Διατυπώνει γνώμη ςτο δημοτικό ςυμβούλιο για: α) τον οριςμό των υπηρεςιακών μονϊδων του δόμου που υπϊρχει ανϊγκη να λειτουργόςουν ςτην περιφϋρειϊ του, β) την αξιοπούηςη των ακινότων του δόμου, που βρύςκονται ςτην τοπικό κοινότητα, γ) την πολεοδομικό ανϊπτυξη και ανϊπλαςη τησ περιοχόσ, δ) τον τρόπο διϊθεςησ των βοςκόςιμων εκτϊςεων που βρύςκονται ςτην περιφϋρεια τησ τοπικόσ κοινότητασ, ε) την εκμύςθωςη χωρύσ δημοπραςύα δημοτικών δαςικών εκτϊςεων, που βρύςκονται ςτην περιφϋρεια τησ τοπικόσ κοινότητασ, ςτ) για την εκπούηςη, εκμύςθωςη, δωρεϊν παραχώρηςη χρόςησ, ανταλλαγό και δωρεϊ, περιουςιακών ςτοιχεύων του δόμου που βρύςκονται ςτα όρια τησ τοπικόσ κοινότητασ. 87 Σ ε λ ί δ α

89 2.Προτεύνει ςτην επιτροπό ποιότητασ ζωόσ: α) τουσ χώρουσ λειτουργύασ των λαώκών αγορών και τισ θϋςεισ που επιτρϋπεται η ϊςκηςη υπαύθριου ςτϊςιμου εμπορύου, η λειτουργύα των εμποροπανηγύρεων, των χριςτουγεννιϊτικων αγορών και γενικϊ των υπαύθριων εμπορικών δραςτηριοτότων ςτην περιφϋρειϊ του, β) τουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ οχημϊτων. 3.Με αιτιολογημϋνη απόφαςό του, που λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα των μελών του, ειςηγεύται ςτο δημοτικό ςυμβούλιο, όταν ληφθεύ από αυτό ςχετικό απόφαςη, για τη χορόγηςη χρηματικών βοηθημϊτων και ειδών διαβύωςησ ό περύθαλψησ ςε οικονομικϊ αδύνατουσ κατούκουσ και πολύτεκνουσ, καθώσ και τη μεύωςη δημοτικών φόρων ό τελών ό απαλλαγό από αυτούσ για τα προβλεπόμενα από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ πρόςωπα, καθώσ και τα πρόςωπα που χρόζουν «βοόθειασ ςτο ςπύτι» και «διοικητικόσ βοόθειασ». 4.Η αποδοχό κληροδοτόματοσ, κληρονομιϊσ ό δωρεϊσ, η οπούα διατύθεται ρητϊ και αποκλειςτικϊ για τοπικό κοινότητα, γύνεται από την οικονομικό επιτροπό μετϊ από ςύμφωνη γνώμη του οικεύου ςυμβουλύου. 5.Προωθεύ τον εθελοντιςμό και ςυνεργϊζεται με ομϊδεσ εθελοντών για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών τησ τοπικόσ κοινότητασ. 6.Σο δημοτικό ςυμβούλιο ςτην αρχό κϊθε δημοτικόσ περιόδου, με απόφαςό του, που λαμβϊνεται με την απόλυτη πλειοψηφύα του ςυνόλου των μελών του, μπορεύ να αναθϋτει ςτα ςυμβούλια τοπικών κοινοτότων την ϊςκηςη και ϊλλων αρμοδιοτότων, εκτόσ από: i. την ϋκδοςη κανονιςτικών πρϊξεων, ii. την επιβολό φόρων, τελών και δικαιωμϊτων, iii. τη ςύναψη δανεύων, iv. τη ςύςταςη και λειτουργύα δημοτικών ιδρυμϊτων και λοιπών δημοτικών νομικών προςώπων, καθώσ και για την εκλογό των μελών των ςυλλογικών οργϊνων που τα διοικούν και v. τισ αποφϊςεισ που κατϊ ειδικϋσ διατϊξεισ λαμβϊνονται με ειδικό πλειοψηφύα των μελών του δημοτικού ςυμβουλύου. Η απόφαςη αυτό αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του δόμου και δημοςιεύεται ςε μύα (1) τουλϊχιςτον εφημερύδα του νομού. 7.Αν για οποιονδόποτε λόγο το ςυμβούλιο τησ τοπικόσ κοινότητασ δεν αςκεύ τισ παραπϊνω αρμοδιότητεσ, τότε τισ αςκεύ ο δόμοσ με τα αρμόδια όργανϊ του. χετικό διαπιςτωτικό πρϊξη εκδύδει το δημοτικό ςυμβούλιο, μετϊ από ςχετικό ειςόγηςη του κατϊ τόπο αρμόδιου αντιδημϊρχου. ε κϊθε δόμο ςυγκροτεύται και λειτουργεύ με απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου, υμβούλιο Ϊνταξησ Μεταναςτών ωσ ςυμβουλευτικό όργανο του δόμου για την ενύςχυςη τησ ϋνταξησ των μεταναςτών ςτην τοπικό κοινωνύα. 88 Σ ε λ ί δ α

90 Διϊρθρωςη υπηρεςιών και προςωπικό ύμφωνα με το ϊρθρο 97 του Ν.3852/2010: «Οι ςυνιςτώμενοι δια του παρόντοσ δόμοι και ςτο πλαύςιο κατϊρτιςησ των Οργανιςμών Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ και τησ υγκρότηςησ των υπηρεςιών τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 του κυρωτικού νόμου 3584/2007 (ΥΕΚ 143 Α ), υποχρεούνται μϋχρι να περιλϊβουν, ςτουσ ανωτϋρω οργανιςμούσ, και υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ με τα ακόλουθα αντικεύμενα: α) Προγραμματιςμού και Ανϊπτυξησ β) Οικονομικό υπηρεςύα γ) Σεχνικό υπηρεςύα δ) Σεχνολογύασ, Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ε) Διαφϊνειασ ςτ) Νομικόσ υποςτόριξησ ζ) Διούκηςησ Διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού η) Ωςκηςησ Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Πολιτικών Ιςότητασ των Υύλων θ) Περιβϊλλοντοσ Πολιτικόσ Προςταςύασ ι) Παιδεύασ, Πολιτιςμού, Αθλητιςμού, Νϋασ Γενιϊσ και ια) Γεωργύασ, Κτηνοτροφύασ και Αλιεύασ, εφόςον αςκούνται αντύςτοιχεσ αρμοδιότητεσ.» Με την 7179/ (ΥΕΚ Β 2223/ ) απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ Θρϊκησ εγκρύθηκε η 178/2011 απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου Μύκησ, με την οπούα ψηφύςτηκε και καταρτύςτηκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύα του Δόμου. Οι Κεντρικϋσ Τπηρεςύεσ εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ϋδρα του Δόμου και περιλαμβϊνουν τισ παρακϊτω οργανικϋσ μονϊδεσ ομαδοποιημϋνεσ ςε ενότητεσ ςυναφούσ ςκοπού και αντικειμϋνου : Διϊρθρωςη Κεντρικών Τπηρεςιών. Α : ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΑΓΟΜΕΝΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΟ 1. Ιδιαύτερο Γραφεύο Δημϊρχου, Επικοινωνύασ και Δημοςύων χϋςεων 2. Νομικό Τπηρεςύα 3. Αυτοτελϋσ Γραφεύο Διοικητικόσ Βοόθειασ 4. Γραφεύο Ειδικών υμβούλων και Ειδικών ςυνεργατών Β : ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 1. Αυτοτελϋσ Γραφεύο Προγραμματιςμού, Πληροφορικόσ και Διαφϊνειασ Γ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Αυτοτελϋσ Σμόμα Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ που περιλαμβϊνει ειδικότερα τα παρακϊτω γραφεύα: α) Γραφεύο Αγροτικόσ Παραγωγόσ β) Γραφεύο Αδειοδοτόςεων και Ρύθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτότων γ) Γραφεύο Απαςχόληςησ και Σουριςμού 89 Σ ε λ ί δ α

91 Δ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ 1. Αυτοτελϋσ Σμόμα Περιβϊλλοντοσ και Καθαριότητασ Ανακύκλωςησ, που περιλαμβϊνει ειδικότερα τα παρακϊτω γραφεύα : α) Γραφεύο Περιβϊλλοντοσ και Πολιτικόσ Προςταςύασ β) Γραφεύο Καθαριότητασ και Ανακύκλωςησ γ) Γραφεύο Πραςύνου Ε : ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 1.Αυτοτελϋσ Γραφεύο Κοινωνικόσ Προςταςύασ- Πολιτικών ιςότητασ των φύλων 2. Αυτοτελϋσ Γραφεύο Παιδεύασ, Πολιτιςμού και Νϋασ Γενιϊσ Σ : ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. Διεύθυνςη Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών που περιλαμβϊνει ειδικότερα τα παρακϊτω Σμόματα: Α) Σμόμα Διοικητικών Τπηρεςιών α) Γραφεύο Ανϊπτυξησ Ανθρώπινου Δυναμικού β) Γραφεύο Διοικητικόσ Μϋριμνασ γ) Γραφεύο Τποςτόριξησ Πολιτικών Οργϊνων Β) Σμόμα Οικονομικών Τπηρεςιών α) Γραφεύο Προώπολογιςμού και Οικονομικόσ Πληροφόρηςησ β) Γραφεύο Λογιςτηρύου και αποθόκησ γ) Γραφεύο Σαμεύου δ) Γραφεύο εςόδων και περιουςύασ ε) Γραφεύο Προμηθειών Γ)Σμόμα Αςτικόσ Κατϊςταςησ α) γραφεύο Δημοτικόσ Κατϊςταςησ β) Γραφεύο Ληξιαρχεύων γ)γραφεύο Εκλογών δ) Γραφεύο Αλλοδαπών και μετανϊςτευςησ 2. Αυτοτελϋσ Σμόμα ΚΕΠ 3. Αυτοτελϋσ Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών που περιλαμβϊνει ειδικότερα τα παρακϊτω γραφεύα α) Γραφεύο Σεχνικών Ϊργων-Μελετών β) Γραφεύο Ηλεκτρομηχανολογικών Ϊργων και υγκοινωνιών γ) Γραφεύο Πολεοδομύασ, δ) Ϊκδοςησ Οικοδομικών αδειών ε) Ελϋγχου καταςκευών και 4. Αυτοτελϋσ Σμόμα Ύδρευςησ- Αποχϋτευςησ Οι Αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ του Δόμου εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ϋδρα δημοτικών ενοτότων, εξυπηρετούν τισ δημοτικϋσ / τοπικϋσ κοινότητεσ τησ ενότητασ και περιλαμβϊνουν υπηρεςύεσ οι οπούεσ υπϊγονται διοικητικϊ ςε αντύςτοιχεσ Διευθύνςεισ ό Σμόματα των Κεντρικών Τπηρεςιών του Δόμου. 90 Σ ε λ ί δ α

92 Διϊρθρωςη Αποκεντρωμϋνων Τπηρεςιών Α : ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 1. Γραφεύο ΚΕΠ Εχύνου 2. Γραφεύο ΚΕΠ Ψραύου 3. Γραφεύο ΚΕΠ Κοτύλησ 4. Γραφεύο ΚΕΠ Θερμών 5. Γραφεύο ΚΕΠ ατρών ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Όπωσ αυτϋσ αναλυτικϊ διατυπώνονται ςτο Νόμο 3852/2010, «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», και ςτον Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων του Σ ε λ ί δ α

93 Διμαρχοσ Τπθρεςίεσ Τπαγόμενεσ απευκείασ ςτο Διμαρχο Επιτελικζσ Τπθρεςίεσ Τπθρεςίεσ Σοπικισ οικονομικισ Ανάπτυξθσ Τπθρεςίεσ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ ηωισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Προςταςία σ, Παιδείασ & Πολιτιςμοφ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου, Επικοινωνίασ & Δθμόςιων χζςεων 1. Αυτοτελζσ Γραφείο προγραμματιςμοφ, πλθροφορικισ & διαφάνειασ Αυτοτελζσ Σμιμα Σοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ : Αυτοτελζσ Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Κακαριότθτασ - Ανακφκλωςθσ 1.Αυτοτελζσ Γραφείο Κοινωνικισ Προςταςίασ - Πολιτικϊν ιςότθταστων φφλων Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Αυτοτελζσ Σμιμα ΚΕΠ Αυτοτελζσ Σμιμα Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Αυτοτελζσ Σμιμα Υδρευςθσ - Αποχζτευς θσ 2. Νομικι Τπθρεςία α) Γραφείο Αγροτικισ Παραγωγισ β) Γραφείο αδειοδοτιςεων & ρφκμιςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων γ) Γραφείο Απαςχόλθςθσ & Σουριςμοφ α) Γραφείο Περιβάλλοντοσ & Πολιτικισ Προςταςίασ β) Γραφείο Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ γ) Γραφείο Πραςίονου 2. Αυτοτελζσ Γραφείο Παιδείασ, Πολιτιςμοφ & Νζασ Γενιάσ Σμιμα Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν Σμιμα Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Σμιμα Αςτικισ Κατάςταςθσ α) Γραφείο Σεχνικϊν Ζργων - Μελετϊν 3. Αυτοτελζσ Γραφείο Δ/κθσ βοικειασ α) Γραφείο Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ α) Γραφείο Προχπολογιςμοφ & Οικονομικισ Πλθροφόρθςθσ α) Γραφείο Δθμοτικισ Κατάςταςθσ β)γραφείο Θ/Μ Ζργων & υγκοινωνιϊν 4. Γραφείο Ειδικϊν υμβοφλων & Ειδικϊν υνεργατϊν β)γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ β) Γραφείο Λογιςτθρίου & Αποκικθσ β) Γραφείο Λθξιαρχείων γ) Γραφείο Πολεοδομίασ γ) Γραφείο Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων γ) Γραφείο Σαμείου γ) Γραφείο Εκλογϊν δ) Γραφείο Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν αδειϊν δ) Γραφείο Εςόδων & Περιουςίασ δ ) Γραφείο Αλλοδαπϊν & Μετανάςτευςθσ ε) Γραφείο Ελζγχου καταςκευϊν 92 Σ ε λ ί δ α ε) Γραφείο Προμθκειϊν

94 Οργανιςμόσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ, όπωσ καταρτύςτηκε και ψηφύςτηκε από το Δημοτικό υμβούλιο περιλαμβϊνει ςυνολικϊ 77 οργανικϋσ θϋςεισ όλεσ των κλϊδων. Από αυτϋσ ςόμερα ςτελεχώνονται οι 25 ενώ η 52 παραμϋνουν κενϋσ. Πύνακασ 1.34.Οργανικϋσ Θϋςεισ ΟΕΤ Δόμου Μύκησ ΚΛΑΔΟ Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ (ΠΕ) ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ Οργανικϋσ Καλυμμϋνεσ Κενϋσ ΠΕ Διοικητικού ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 1 ΠΕ Οικονομικού Λογιςτικού ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 1 ΠΕ Σοπογρϊφων Μηχανικών 1 1 ΠΕ Γεωπόνων (ζωικόσ ό φυτικόσ παραγωγόσ) ΠΕ Πληροφορικόσ 1 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Τ 1 1 ΠΕ Κτηνιϊτρων 1 1 ΠΕ Διεκπεραύωςησ υποθϋςεων πολιτών ύνολο θϋςεων ΠΕ ΚΛΑΔΟ Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ (ΣΕ) ΣΕ Σεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 1 1 ΣΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 1 ΣΕ Δαςοπονύασ και Διαχεύριςησ Υυςικού Περιβϊλλοντοσ 1 1 ΣΕ Διούκηςησ Μονϊδων Σ.Α. 1 1 ΣΕ Διεκπεραύωςησ υποθϋςεων πολιτών 2 2 ύνολο θϋςεων ΣΕ 6 6 ΚΛΑΔΟ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ (ΔΕ) ΔΕ Διοικητικού Λογιςτικού ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 1 ΔΕ Φειριςτών Μηχανημϊτων Ϊργων ΔΕ Οδηγών Αυτοκινότων 5 5 ΔΕ Σεχνιτών (Τδραυλικού) 1 1 ΔΕ Διεκπεραύωςησ υποθϋςεων πολιτών ύνολο θϋςεων ΔΕ ΚΛΑΔΟ Τποχρεωτικόσ Εκπαύδευςησ (ΤΕ) ΤΕ Κλητόρων Θυρωρών- Γενικών 1 1 Καθηκόντων ΤΕ Εργατών Καθαριότητασ ΤΕ Εργατών Σεχνικών Τπηρεςιών (εργϊτεσ ύδρευςησ) 5 5 ΤΕ Εργατών Δημοτικών φαγεύων 2 2 ύνολο θϋςεων ΤΕ ύνολο ( Όλοι οι Κλϊδοι) Πηγό : ΟΕΤ Δόμου Μύκησ (ΥΕΚ 2223/ , τεύχοσ Β) 93 Σ ε λ ί δ α

95 Επύςησ προβλϋπονται και ςτελεχώνονται οι παρακϊτω θϋςεισ που καλύπτονται από προςωπικό με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου αορύςτου χρόνου (ΙΔΑΦ) και οι οπούεσ εύναι προςωποπαγεύσ. Οι θϋςεισ αυτϋσ καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδόποτε τρόπο. Πύνακασ 1.35.Θϋςεισ ΙΔΑΦ ΟΕΤ Δόμου Μύκησ Ειδικότητεσ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ ΠΕ-Οικονομικού 1 ΔΕ-Διοικητικού 1 ΔΕ-Οδηγών 1 ΤΕ-Καθαρύςτρια (2 ςχολικών μονϊδων+1 Δόμου) 3 ΤΕ-Γενικών καθηκόντων (2 εργϊτεσ οδοποιύασ, 3 εργϊτεσ ύδρευςησ) 5 ύνολο προςωποπαγών θϋςεων ΙΔΑΦ 11 Πηγό : ΟΕΤ Δόμου Μύκησ (ΥΕΚ 2223/ , τεύχοσ Β) Προβλϋπονται και: ΕΙΔΙΚΕ ΘΕΕΙ (α) Σϋςςερισ (4) θϋςεισ Ειδικών υμβούλων ό Ειδικών υνεργατών ό Επιςτημονικών υνεργατών. (β) Δύο (2) θϋςεισ Δικηγόρων με ςχϋςη ϋμμιςθησ εντολόσ. Ο Δόμοσ απαςχολεύ δύο Ειδικούσ υνεργϊτεσ, ενώ μϋχρι το τϋλοσ του ϋτουσ ολοκληρώνονται οι διαδικαςύεσ πρόςληψησ ϊλλων δύο ςυνεργατών. ΘΕΕΙ ΜΕ ΦΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Προβλϋπονται εύκοςι (20) θϋςεισ προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου, διαφόρων ειδικοτότων, για την αντιμετώπιςη εποχικών ό ϊλλων περιοδικών ό πρόςκαιρων αναγκών καθώσ και για κϊλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτόρα, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. υνολικϊ ςτο Δόμο Μύκησ απαςχολούνται 38 υπϊλληλοι, από τουσ οπούουσ 12 εύναι Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ, 15 Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 9 Τποχρεωτικόσ Εκπαύδευςησ. Διϊγραμμα Προςωπικό που υπηρετεύ ςτο Δόμο Μύκησ κατϊ κατηγορύα εκπαύδευςησ Προςωπικό που υπθρετεί ςτο Διμο Μφκθσ κατά κατθγορία εκπαίδευςθσ 24% 39% 37% Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ Πηγό: Γραφεύο ανϊπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού Σμόμα Διοικητικών Τπηρεςιών 94 Σ ε λ ί δ α

96 Με δεδομϋνο ότι 7 υπϊλληλοι απαςχολούνται ςτα ΚΕΠ, και την κατϊργηςη όλων των κενών οργανικών θϋςεων που προβλϋπει η εφαρμογό του ν. 4024/2011, οι υπϊλληλοι που καλούνται να διεκπεραιώςουν το ςύνολο των υποχρεώςεων του Δόμου Μύκησ εύναι μόνο 29 (ςε αυτούσ ςυμπεριλαμβϊνονται και οι 2 ειδικού ςυνεργϊτεσ). Εύναι απολύτωσ απαραύτητο να ενιςχυθεύ το εργατικό δυναμικού του Δόμου. Η ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ πρόςληψησ προςωπικού που εκκρεμεύ λόγω τησ οικονομικόσ ςυγκυρύασ ςτη χώρα, αλλϊ και η ενύςχυςη με μετακινόςεισ υπαλλόλων από ϊλλεσ υπηρεςύεσ εύναι επιβεβλημϋνη για τη βιωςιμότητα τησ λειτουργύασ του Δόμου. Η ενεργοπούηςη του ςυνόλου των αρμοδιοτότων που μεταφϋρονται με το Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ ςτουσ Δόμουσ κατϊ την 01/01/2013, θα μεγιςτοποιόςει ακόμα περιςςότερο το πρόβλημα ϋλλειψησ προςωπικού. ε γενικϋσ γραμμϋσ ο Δόμοσ Μύκησ διαθϋτει ικανό και ϋμπειρο προςωπικό, η υποςτελϋχωςη όμωσ των οργανικών του μονϊδων, προκαλεύ λειτουργικϋσ δυςκολύεσ, υποβαθμύζοντασ ταυτόχρονα το παραγόμενο ϋργο. Κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ. Οι κεντρικϋσ υπηρεςύεσ του Δόμου ςτεγϊζονται ςε ενοικιαζόμενα κτύρια που βρύςκονται ςτην ϋδρα του Δόμου, μύνθη. Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών υπϊρχουν ςε όλεσ τισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ, αξιοποιώντασ ιδιόκτητα κτύρια. τισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ διατηρούνται γραφεύα για τη διοικητικό υποςτόριξη των ςυμβουλύων των Σοπικών/Δημοτικών Κοινοτότων, τα οπούα ςτεγϊζονται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των πρώην κοινοτότων και δημοτικών διαμεριςμϊτων. Μηχανοργϊνωςη Σηλεπικοινωνύεσ. Οι τηλεπικοινωνιακϋσ ανϊγκεσ των κεντρικών υπηρεςιών του Δόμου καλύπτονται από το «ςύζευξισ». Τπό το «ςύζευξισ» λειτουργούν το ΚΕΠ Εχύνου, και το ΚΕΠ Κοτύλησ. Σο ΚΕΠ Ψραύου ϋχει ενταχθεύ αλλϊ λόγω τεχνικών τηλεπικοινωνιακών ελλεύψεων και υποδομών ςτην Σοπικό Κοινότητα Ψραύου, δεν αξιοποιεύται ακόμη. Σα ΚΕΠ Θερμών και ατρών υπϊρχει πρόθεςη να ενταχθούν ςτην επόμενη φϊςη του «ςύζευξισ». Σο δύκτυο «ςύζευξισ» παρϋχει τηλεφωνύα, πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο, φιλοξενύα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου και ιςτοςελύδων, περιορύζοντασ το κόςτοσ των υπηρεςιών αυτών ςημαντικϊ. τα κτύρια που ςτεγϊζουν τισ κεντρικϋσ υπηρεςύεσ του Δόμου υπϊρχει δομημϋνη καλωδύωςη τόςο για την υλοπούηςη του τοπικού δικτύου υπολογιςτών όςο και για τισ ανϊγκεσ τηλεφωνύασ. Η εξυπηρϋτηςη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών υλοποιεύται από το εγκαταςτημϋνο τηλεφωνικό κϋντρο, το οπούο καταλόγει ςτον εξοπλιςμό του «ςύζευξισ». Αντύςτοιχα, μϋςω του εξοπλιςμού «ςύζευξισ» επικοινωνεύ και το τοπικό δύκτυο υπολογιςτών του Δόμου, με το ςύνολο των δικτύων του Δημοςύου, αλλϊ και με το internet. Ποςοτικϊ οι ανϊγκεσ του Δόμου ςε εξοπλιςμό μηχανοργϊνωςησ καλύπτονται. ε κϊθε θϋςη εργαςύασ υπϊρχει εγκατεςτημϋνοσ ηλεκτρονικόσ υπολογιςτόσ και εκτυπωτόσ. την κεντρικό υπηρεςύα του Δόμου λειτουργούν 3 φωτοτυπικϊ μηχανόματα τα οπούα καλύπτουν τισ τρϋχουςεσ ανϊγκεσ. Αναλυτικϊ ο εξοπλιςμόσ μηχανοργϊνωςησ που διαθϋτει ο Δόμοσ Μύκησ εύναι ο παρακϊτω: 95 Σ ε λ ί δ α

97 Πύνακασ Εξοπλιςμόσ Μηχανοργϊνωςησ Δόμου Μύκησ. Εξοπλιςμόσ ςύζευξισ Α/Α Κατηγορύα Εξοπλιςμού Ποςότητα Παρατηρόςεισ 1 Βαςικό Γραμμό Πρόςβαςησ 1 Ζεύγοσ Καλωδιών Χαλκού 2 PSTN Γραμμό* Διαχεύριςησ του Router 1 3 PSTN Γραμμό* για Help Desk 1 4 Modem Απομακρυςμϋνησ Διαχεύριςησ 1 Modem zoom 56k 5 Ικρύωμα ( Rack) 1 Επύτοιχο 9U 6 UPS 1 Xpower 1000VA/700KW 7 Σηλεφωνικό Κϋντρο 1 Siemens Hi Path Σηλεφωνικϋσ υςκευϋσ 31 Siemens Euroset Χηφιακό Κονςόλα Σηλεφωνητό 1 Siemens Optipoint Economy 10 Δρομολογητόσ Πρόςβαςησ 1 Cisco 2600XM 11 SDSL Modem 1 Siemens STU Desktop Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ 12 Κεντρικό μονϊδα Κεντρικό μονϊδα Server 1 14 Υορητού Η/Τ 2 Περιφερειακϊ 15 Εκτυπωτόσ Laser A Εκτυπωτόσ Laser A Κρουςτικόσ εκτυπωτόσ 1 19 Πολυμηχϊνημα inject 1 19 Οθόνη LCD, TFT 25 14" 17" 19" 21" 20 Switch 4 21 Εξωτερικό DVD αντιγραφόσ 1 22 Scaner A υςκευό fax 3 24 Υωτοαντιγραφικϊ Μηχανόματα 3 25 UPS 4 Σα γραφεύα ΚΕΠ αλλϊ και τα γραφεύα διοικητικόσ υποςτόριξησ που υπϊρχουν ςτισ Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινότητεσ του Δόμου, διαθϋτουν εξοπλιςμό μηχανοργϊνωςησ επαρκό για τισ ανϊγκεσ τουσ. Σο γενικό λογιςμικό που χρηςιμοποιεύται από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου εύναι το παρακϊτω: Πύνακασ Διαθϋςιμο Λογιςμικό Windows XP Λειτουργικό ύςτημα Windows Server 2003 x64 R2 Windows Server 2008 X64 Standard Windows 7 Home Premium Office Suite Microsoft Office 2000 Profesional Microsoft Office 2007 Professional Plus Διαχεύριςη Βϊςεων Δεδομϋνων 96 Σ ε λ ί δ α

98 SQL Server 2005 Παρϊλληλα ο Δόμοσ Μύκησ ϋχει προμηθευτεύ και αξιοποιεύ Ειδικό λογιςμικό (εφαρμογϋσ πληροφορικόσ): Ο Δόμοσ για τισ Διοικητικϋσ και Οικονομικϋσ υπηρεςύεσ, τισ εξόσ εφαρμογϋσ πληροφορικόσ: ΔΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟ ΜΗΣΡΨΟ ΑΡΡΕΝΨΝ ΛΗΞΙΑΡΦΕΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΡΨΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΤΔΡΕΤΗ DocManager ErgoXP e-προνοια Η μηχανοργϊνωςη του Δόμου ςε γενικϋσ γραμμϋσ βρύςκεται ςε καλϊ επύπεδα, όμωσ υπϊρχουν κϊποια ςημεύα που πρϋπει να προςεχθούν ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η απρόςκοπτη λειτουργύα των υφιςτϊμενων δομών, η αναβϊθμιςη τουσ, η επϋκταςη τουσ και τελικϊ η παροχό ποιοτικότερων υπηρεςιών προσ τουσ δημότεσ. Εύναι απαραύτητη η δημιουργύα χώρου, ςτο οπούο θα φιλοξενεύται αποκλειςτικϊ ο εξοπλιςμόσ διαςύνδεςησ και τηλεπικοινωνιών(control room). όμερα ο εξοπλιςμόσ αυτόσ βρύςκεται ςε λειτουργικό γραφεύο του Δόμου, εκτεθειμϋνοσ ςε κινδύνουσ που μπορούν να απειλόςουν την απρόςκοπτη λειτουργιϊ του. υντόρηςη και αντικατϊςταςη των ςυςκευών που διαςφαλύζουν την απρόςκοπτη λειτουργύα του εξοπλιςμού διαςύνδεςησ. Αναβϊθμιςη Hardware. Η τελευταύα ςυνολικό αναβϊθμιςη των ηλεκτρονικών υπολογιςτών τοποθετεύται ςτο ϋτοσ Εκπαύδευςη του προςωπικού ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ. Ϊνταξη ςτο ςτελεχιακό δυναμικό του Δόμου εξειδικευμϋνο προςωπικό. Προμόθεια εξοπλιςμού και λογιςμικού για την ικανοπούηςη των αναγκών, νϋων υπηρεςιών και αρμοδιοτότων που προκύπτουν. Για παρϊδειγμα, η προμόθεια plotter και λογιςμικού ςχεδύαςησ τεχνικών ϋργων για την τεχνικό υπηρεςύα που ςυςτόθηκε. Αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών. Η αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ των Γεωγραφικών πληροφοριακών υςτημϊτων (GIS) προςφϋρουν τη δυνατότητα διαχεύριςησ ςε πολλϊ επύπεδα των δραςτηριοτότων που αςκούνται από τουσ ΟΣΑ. Διαχεύριςη δικτύων ύδρευςησ ϊρδευςησ Διαχεύριςη ςτόλου οχημϊτων Αποτύπωςη χρόςεων γησ κα. Ενςωμϊτωςη υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. 97 Σ ε λ ί δ α

99 Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη. Ο Δόμοσ Μύκησ, όδη, ςυμμετϋχοντασ ςτο πρόγραμμα «Διαύγεια» από τισ 15/03/2011, αναρτϊ τισ αποφϊςεισ των οργϊνων του που εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ του ςχετικού νόμου, ςτο διαδύκτυο. Με την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ τησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ, «Δημοτικϋσ Διαδικτυακϋσ Πύλεσ Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ», δημιουργόθηκε η ιςτοςελύδα του Δόμου Μύκησ η οπούα λειτούργει μϋχρι και ςόμερα. Πρόςφατα θεςμοθετόθηκε με λεπτομϋρειεσ η υποχρϋωςη των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, να διατηρούν ιςτοςελύδα, καθώσ και το περιεχόμενο και οι υπηρεςύεσ που πρϋπει να ενςωματώνονται ςε αυτό. ύμφωνα λοιπόν, με τη απόφαςη / του Τπουργού Εςωτερικού ο κϊθε Δόμοσ διαθϋτει επύςημο διαδικτυακό τόπο, μϋςω του οπούου παρϋχονται πληροφορύεσ και υπηρεςύεσ ςτον πολύτη και τισ επιχειρόςεισ. Ο Δόμοσ εύναι υπεύθυνοσ για την ακρύβεια, την ορθότητα, την καταλληλότητα, την πληρότητα, την αυθεντικότητα και την επικαιροπούηςη των πληροφοριακών δεδομϋνων που δημοςιεύονται μϋςω του διαδικτυακού του τόπου. Ο ςχεδιαςμόσ των διαδικτυακών τόπων καθώσ και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεςιών θα πρϋπει να εύναι φιλικόσ προσ το χρόςτη, να ενιςχύει την ιςότητα ςτην πρόςβαςη τησ πληροφορύασ και να τηρεύ τισ προδιαγραφϋσ προςβαςιμότητασ ατόμων με αναπηρύεσ του οργανιςμού W3C. Οι παρεχόμενεσ από τον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ πληρούν τισ προδιαγραφϋσ του Ελληνικού Πλαιςύου Διαλειτουργικότητασ και Τπηρεςιών Ηλεκτρονικών υναλλαγών. Συχόν δημοςύευςη και διϊθεςη γεωχωρικών πληροφοριακών δεδομϋνων θα πρϋπει να πληρού τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ διαλειτουργικότητασ, που δημοςιεύονται ςτο gov.gr καθώσ και τισ προδιαγραφϋσ του Ν. 3882/2010 και τησ Οδηγύασ INSPIRE. Σο πληροφοριακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου επιλϋγεται με κριτόριο τη διαφϊνεια τησ διοικητικόσ δρϊςησ του φορϋα και την ενημϋρωςη του δημότη για τα προγρϊμματα, τισ δραςτηριότητεσ, τισ πρωτοβουλύασ, τα ϋργα, τισ ςυνεργαςύεσ και λοιπϋσ δρϊςεισ αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτιςμικού ό εκπαιδευτικού χαρακτόρα. Παρϊλληλα παρϋχει ϋγκυρη ενημϋρωςη για τισ αρμοδιότητεσ του Δόμου, τισ παρεχόμενεσ από αυτόν υπηρεςύεσ προσ τον πολύτη και τισ επιχειρόςεισ, τουσ δικαιούχουσ των διοικητικών παροχών, τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ τησ παροχόσ των υπηρεςιών, καθώσ και το θεςμικό πλαύςιο, βϊςει του οπούου αςκούνται οι αναφερόμενεσ αρμοδιότητεσ. Η δομό ενόσ τυπικού δημοτικού διαδικτυακού τόπου περιλαμβϊνει τισ κϊτωθι διακριτϋσ ενότητεσ: α) Σην ενότητα που περιλαμβϊνει ιςτοςελύδεσ ενημϋρωςησ - πληροφόρηςησ (ιςτοςελύδεσ μονόδρομησ επικοινωνύασ - πρώτου επιπϋδου), μϋςω των οπούων ο επιςκϋπτησ ϋχει πρόςβαςη ςτα δημοςιευόμενα πληροφοριακϊ δεδομϋνα. την ενότητα αυτό διακρύνονται ευκρινώσ οι ιςτοςελύδεσ που περιϋχουν πληροφορύεσ αρμοδιότητασ του Δόμου, για την ακρύβεια και ορθότητα των οπούων αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ εύναι ο Δόμοσ, από τισ ιςτοςελύδεσ που περιϋχουν πληροφορύεσ που προϋρχονται από τρύτουσ φορεύσ και οι οπούεσ δημοςιεύονται i) με την ϊδεια του ιδιοκτότη των πληροφοριών και ii) με κϊθε επιφύλαξη του Δόμου επύ τησ ορθότητασ, ακρύβειασ και πληρότητασ αυτών. Βαςικϋσ πληροφορύεσ που παρϋχονται ςε αυτό την ενότητα εύναι: το λογότυπο και η πλόρησ επύςημη επωνυμύα του φορϋα οργανόγραμμα των υπηρεςιών του φορϋα ςύντομη παρουςύαςη του φορϋα πληροφορύεσ για την ηγεςύα/ διούκηςη του φορϋα 98 Σ ε λ ί δ α

100 νομοθεςύα που διϋπει τη λειτουργύα του φορϋα και την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων του πληροφορύεσ για τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο φορϋασ και τον τρόπο παροχόσ τουσ νϋα και ανακοινώςεισ όροι και τισ προώποθϋςεισ χρόςησ του διαδικτυακού τόπου ςυχνϋσ ερωτόςεισ που υποβϊλλονται ςχετικϊ με τισ υπηρεςύεσ του φορϋα και τισ απαντόςεισ τουσ (FAQs) ςύνδεςμοι (links) ανακατεύθυνςησ ςε δημόςιουσ διαδικτυακούσ τόπουσ με ςχετικό περιεχόμενο β) Σην ενότητα που περιλαμβϊνει ιςτοςελύδεσ αμφύδρομησ επικοινωνύασ (δευτϋρου επιπϋδου), μϋςω των οπούων ο επιςκϋπτησ μπορεύ να αποςτεύλει πληροφορύεσ ςτον φορϋα, όπωσ π.χ. να υποβϊλει αύτηςη εγγραφόσ ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, να υποβϊλει ερωτόςεισ ό παρϊπονα, να ςυμμετϊςχει ςε δημόςιεσ διαβουλεύςεισ, να δηλώςει ςτον φορϋα ςτοιχεύα ςχετικϊ με την αςτικό και δημοτικό του κατϊςταςη, να αναζητόςει πληροφορύεσ ό παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ με τη βοόθεια μηχανιςμών αναζότηςησ ό κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνων φορμών επικοινωνύασ κ.λπ. Για την ολοκλόρωςη των υπηρεςιών αυτών, δηλαδό την παραλαβό του πιςτοποιητικού, τησ βεβαύωςησ, τησ παροχόσ κλπ. απαιτεύται μετϊβαςη του ενδιαφερομϋνου ςτα γραφεύα εξυπηρϋτηςησ του φορϋα. Ειδικότερα, ςτισ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ διαβούλευςησ και ςυμμετοχόσ ςυμπεριλαμβϊνονται τα εξόσ: Δυνατότητα υποβολόσ πρόταςησ του πολύτη για τη βελτύωςη των παρεχόμενων υπηρεςιών του Δόμου. Δυνατότητα ηλεκτρονικού ςχολιαςμού τησ ατζϋντασ τησ επόμενησ ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου και λοιπών αποφαςιςτικών οργϊνων. Υόρμεσ επικοινωνύασ και εςωτερικόσ δρομολόγηςησ μηνυμϊτων. Τπηρεςύα υλοποιημϋνη με φόρμα, ςτην οπούα ο ενδιαφερόμενοσ πολύτησ μπορεύ να υποβϊλει ϋνα αύτημα παροχόσ υπηρεςύασ και να παραλϊβει την απϊντηςη ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα με επύςκεψό του ςτισ Τπηρεςύεσ του Δόμου. Επιγραμμικό (online) Τπηρεςύα Τποβολόσ Παραπόνων, μϋςω τησ οπούασ ο πολύτησ μπορεύ να αναφϋρει προβλόματα που αντιμετωπύζει, ό προβλόματα των οπούων η λύςη θα ςυνδρϊμει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ διαβύωςησ για όλουσ π.χ. κακοτεχνύεσ δρόμων, ελλιπόσ φωτιςμόσ, ανεπαρκόσ αποκομιδό απορριμμϊτων, απομϊκρυνςη εγκαταλελειμμϋνων οχημϊτων, παρϊνομη υπαύθρια διαφόμιςη, οχλούςεσ παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ που εμπύπτουν ςτισ αρμοδιότητεσ του Δόμου κ.ϊ. Παρϊλληλα θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ςτον πολύτη να μπορεύ να ενημερώνεται για την εξϋλιξη υλοπούηςησ του αιτόματόσ του καταχωρύζοντασ κϊποιον κωδικό αριθμό εγγραφόσ ςτην υπηρεςύα και τον αριθμό του αιτόματόσ του. γ) Σην ενότητα που περιλαμβϊνει ιςτοςελύδεσ παροχόσ ολοκληρωμϋνων ηλεκτρονικών υπηρεςιών (τρύτου επιπϋδου), μϋςω των οπούων παρϋχεται η δυνατότητα πρόςβαςησ ςε υπηρεςύεσ που παρϋχονται και ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρύσ να απαιτεύται η μετϊβαςη του ενδιαφερομϋνου ςτα γραφεύα εξυπηρϋτηςησ του φορϋα, όπωσ παροχό πιςτοποιητικών, βεβαιώςεων, διοικητικών εγγρϊφων, κοινωνικών παροχών, υποβολό υποχρεωτικών για το δημότη δηλώςεων και λόψη ϋγκυρησ απόδειξησ υποβολόσ κ.λπ. δ) Σην ενότητα για ανϊρτηςη και παρουςύαςη γεωχωρικών πληροφοριών. το διαδικτυακό τόπο του Δόμου αναρτώνται γεωχωρικϊ δεδομϋνα που αναπτύςςονται και παρϋχονται ελεύθερα ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ «geodata.gov.gr», καθώσ και οποιαδόποτε ϊλλα χωρικϊ δεδομϋνα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο Δόμοσ, ςύμφωνα με τουσ οριςμούσ του ν. 3882/2010. Η ανϊρτηςη επιθυμητόσ γεωγραφικόσ 99 Σ ε λ ί δ α

101 πληροφορύασ που όδη υπϊρχει, π.χ. Γενικϊ Πολεοδομικϊ χϋδια κ.ϊ., εύναι βαςικό ςυςτατικό του δικτυακού τόπου ενόσ Δόμου. Επύςησ, μϋςω τησ ύδιασ πλατφόρμασ (geodata.gov.gr) εύναι δυνατό η διόρθωςη και επικαιροπούηςη γεωχωρικών δεδομϋνων που αφορούν κϊθε Δόμο. Ιδιαύτερα ςημαντικό εύναι η ανϊρτηςη όλων των νόμων και λοιπών κανονιςτικών κειμϋνων που ςχετύζονται με τισ ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ (πχ αποφϊςεισ Δημοτικών υμβουλύων για χωροθϋτηςη Γενικών Πολεοδομικών χεδύων, αποφϊςεισ καθοριςμού ρυμοτομικών ζωνών κ.λπ.). Ειδικότερα για την ανϊρτηςη γεωχωρικών πληροφοριών προτεύνονται τα εξόσ: Ανϊρτηςη γεωχωρικών δεδομϋνων που διαθϋτει ο Δόμοσ ευκρινώσ ςτην κεντρικό ιςτοςελύδα για μεταφόρτωςη (π.χ. θϋςεισ δημοτικών κτιρύων, γενικϊ πολεοδομικϊ ςχϋδια, ςημεύα ενδιαφϋροντοσ κ.λπ.). Σα γεωχωρικϊ δεδομϋνα θα διατύθενται ελεύθερα προσ κϊθε πολύτη. Αποςτολό των γεωχωρικών δεδομϋνων και μεταδεδομϋνων που ο Δόμοσ ϋχει προμηθευτεύ μϋςω ϋργου που χρηματοδοτόθηκε από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ» (Μϋτρο 2.4) ςτον Οργανιςμόσ Κτηματολογύου και Φαρτογραφόςεων Ελλϊδασ (Ο.Κ.Φ.Ε.) και τη δρϊςη geodata.gov.gr gov.gr). Η διϊθεςη των εν λόγω δεδομϋνων εύναι υποχρεωτικό, ςύμφωνα με τουσ όρουσ χρηματοδότηςησ των αντύςτοιχων ϋργων. Ενςωμϊτωςη διαδικτυακών χαρτών του geodata.gov. gr ςε ειδικό θϋςη ςτο διαδικτυακό τόπο του Δόμου, για την παροχό πληροφοριών προσ τουσ πολύτεσ ςχετικϊ με τη θϋςη των δημοτικών κτιρύων. Ϊλεγχοσ και διόρθωςη τησ θϋςησ των ςημεύων ενδιαφϋροντοσ (π.χ. ςχολεύα, ΚΕΠ, δημοτικϊ κτύρια κ.λπ.) που περιλαμβϊνονται ςτο geodata.gov.gr, και ανόκουν ςτη χωρικό αρμοδιότητα του Δόμου, μϋςω τησ προβλεπόμενησ ςτην πλατφόρμα geodata.gov.gr. διαδικαςύασ λόψησ εξουςιοδοτημϋνησ πρόςβαςησ. ε) την κεντρικό ιςτοςελύδα του Δόμου θα πρϋπει να υπϊρχει υπερςύνδεςη προσ τη ςελύδα ειδικού ςκοπού του Δόμου ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ό ενςωμϊτωςη ενόσ RSS feed. Επύςησ θα πρϋπει να υπϊρχει ςε εμφανϋσ ςημεύο τησ πρώτησ ςελύδασ εικονύδιο (banner), που να εκτρϋπει προσ τον ωσ ϊνω αναφερόμενο ειδικό διαδικτυακό τόπο ανϊρτηςησ αποφϊςεων. τη ςελύδα «diavgeia.gov.gr/tools» του προγρϊμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» αναφϋρονται όλα τα χρόςιμα εργαλεύα και ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ που μπορούν να αξιοποιηθούν για το ςκοπό αυτό. Τπό το πρύςμα αυτό, η ιςτοςελύδα του Δόμου Μύκησ επαναςχεδιϊζεται, ώςτε να ενςωματώςει όλεσ τισ λειτουργύεσ που καθορύζει ο νόμοσ, παρϋχοντασ πϋρα από την πληροφόρηςη και ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ οι οπούεσ θα απλοποιόςουν και θα διευκολύνουν τισ ςυναλλαγϋσ με τουσ πολύτεσ. Η λειτουργικό αξιοπούηςη του αςύρματου δικτύου που ϋχει καταςκευαςτεύ ςτο νομό, ϊλλα και ςτο Δόμο Μύκησ, το οπούο διαςύνδεει ςημεύα δημόςιου ενδιαφϋροντοσ, θα ςυμβϊλλει ςτην προώθηςη των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. 100 Σ ε λ ί δ α

102 Μηχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ. Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα οχόματα και τα μηχανόματα ϋργου που διαθϋτει ο Δόμοσ Μύκησ. Πύνακασ Οχόματα κατϊ εύδοσ του Δόμου Μύκησ Α/α Οχόματα Μηχανόματα ϋργου - εξοπλιςμόσ Αριθμόσ 1. Υορτηγό IVECO 1 2. Υορτηγό Nissan 1 Ανατρεπόμενο 3. Ημιφορτηγό 8 4. Εκςκαφϋασ-Υορτωτόσ JCB 4 5. Γκρϋηντερ 1 MITSUBISHI 6. Λεωφορεύο HYUNDAI MINI BUS 1 7. Κλειςτό φορτηγό 1 CADDY 8. ΙΦ AUDI Δημϊρχου 1 9. Υορητόσ εξοπλιςμόσ και εργαλεύα καπτικϊ και κρουςτικϊ εργαλεύα, χορτοκοπτικϊ, βοηθητικϊ εξαρτόματα και εργαλεύα γενικόσ χρόςεωσ Πηγό : Γραφεύο κύνηςησ Δόμου Μύκησ. Με δεδομϋνη την ϋκταςη του Δόμου Μύκησ αλλϊ και τισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ παρουςιϊζονται λόγω του ορεινού χαρακτόρα, των μεγϊλων αποςτϊςεων αλλϊ και των πολυϊριθμων διϊςπαρτων οικιςμών, τα μηχανόματα αυτϊ δεν επαρκούν. οβαρότερο, όμωσ θϋμα αποτελεύ, ότι ςτην υπηρεςύα του Δόμου υπϊρχει μόνο ϋνασ οδηγόσ και ϋνασ χειριςτόσ μηχανημϊτων. Ακόμη και με τη ςυμβολό του εποχιακού προςωπικού που προςλαμβϊνεται με ςύμβαςη οριςμϋνου χρόνου, κατϊ καιρούσ, δεν εύναι εφικτό η ικανοπούηςη όλων των αναγκών τησ περιοχόσ. Τφιςτϊμενη Οικονομικό κατϊςταςη του Δόμου Μύκησ Ο προώπολογιςμόσ που εκτελεύται κατϊ το τρϋχον οικονομικό ϋτοσ, περιλαμβϊνει όλεσ τισ υποχρεώςεισ των επιμϋρουσ δημοτικών ενοτότων που ςυνιςτούν ςόμερα το Δόμο Μύκησ, και καταρτύςτηκε με γνώμονα τουσ επιμϋρουσ προώπολογιςμούσ κϊθε δημοτικόσ ενότητασ τη χρονιϊ που προηγόθηκε τησ ςυνϋνωςησ. Όμωσ η ςύγκριςη των οικονομικών μεγεθών τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ περιόδου με το παρελθόν, καταδεικνύει μειώςεισ τόςο ςτισ ειςπρϊξεισ(ϋςοδα από το κεντρικό κρϊτοσ) όςο και ςτισ πληρωμϋσ. Φωρύσ να αναμϋνονται ιδιαύτερα ςοβαρϋσ μεταβολϋσ μϋχρι τϋλοσ το ϋτουσ, φαύνεται ότι τα οικονομικϊ δεδομϋνα ςυρρικνώνονται ςε ςχϋςη με το παρελθόν. Σα ςτοιχεύα του πρώτου προώπολογιςμού του ϋτουσ 2011 για το Δόμο Μύκησ όπωσ διευρύνθηκε με την εφαρμογό του προγρϊμματοσ Καλλικρϊτησ παρουςιϊζονται ςτουσ παρακϊτω πύνακεσ. 101 Σ ε λ ί δ α

103 Πύνακασ Ϊςοδα προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ ΕΟΔΑ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ ,96 1 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ,20 2 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 5.200,00 3 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ,00 4 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ,00 5 ΥΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΥΟΡΕ ,00 6 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ,76 7 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ ,00 1 ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ ,62 11 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 0,00 12 ΕΚΣΑΚΣΕ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΨΝ ΔΑΠΑΝΨΝ ,00 13 ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ,62 14 ΔΨΡΕΕ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ - ΚΛΗΡΟΔΟΙΕ 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 1.500,00 2 ΕΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΣΨΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΨΝΣΑΙ ΓΙΑ 1Η ΥΟΡΑ ,00 21 ΕΟΔΑ ΠΟΕ ΣΑΚΣΙΚΑ ,00 22 ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΣΑΚΣΑ 0,00 3 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,98 31 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ,00 32 ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΨΘΕΝΣΑ ΕΟΔΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ ΕΣΗ ,98 4 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΕ ΦΡΗΜΑΣΨΝ ,00 41 ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΨΝ ,00 42 ΕΠΙΣΡΟΥΕ ΦΡΗΜΑΣΨΝ 5.000,00 5 ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , Φρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικϊ ϋςοδα , Φρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ϋκτακτα ϋςοδα ,71 Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ. ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΨΝ , Σ ε λ ί δ α

104 Πύνακασ Δαπϊνεσ προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ ΔΑΠΑΝΕ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ Ϊξοδα ,90 60 Αμοιβϋσ και ϋξοδα προςωπικού ,79 61 Αμοιβϋσ αιρετών και τρύτων ,01 62 Παροχϋσ τρύτων ,76 63 Υόροι τϋλη 4.500,00 64 Λοιπϊ Γενικϊ ϋξοδα ,00 65 Πληρωμϋσ για την εξυπηρϋτηςη δημόςιασ ,80 πύςτεωσ 66 Δαπϊνεσ προμόθειασ αναλωςύμων ,00 67 Πληρωμϋσ Μεταβιβϊςεισ ςε τρύτουσ ,54 68 Λοιπϊ ϋξοδα 900,00 7 Επενδύςεισ ,49 71 Αγορϋσ κτιρύων τεχνικών ϋργων και ,25 προμόθειεσ παγύων 73 Ϊργα ,37 74 Μελϋτεσ Ϊρευνεσ πειραματικϋσ εργαςύεσ και ειδικϋσ δαπϊνεσ 75 Σύτλοι πϊγιασ επϋνδυςησ (ςυμμετοχϋσ ςε επιχειρόςεισ) ,87 0,00 8 Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε. Αποδόςεισ και ,93 προβλϋψεισ 81 Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε ,93 82 Αποδόςεισ ,00 85 Προβλϋψεισ μη εύςπραξησ 0,00 9 Αποθεματικό ,75 Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ. ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΨΝ ,07 Αναμϋνεται το κλεύςιμο του οικονομικού ϋτουσ 2011, που εύναι και το πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ του Δόμου Μύκησ με τη νϋα του δομό, ώςτε να αποτιμηθεύ πληρϋςτερα η οικονομικό κατϊςταςη. Ψςτόςο παρακϊτω παρουςιϊζονται ενδεικτικϊ οι ειςπρϊξεισ και οι πληρωμϋσ που παρουςιϊζει ο Δόμοσ μϋχρι και την 18/11/2011, ώςτε να υπϊρχει μια εικόνα για την εξϋλιξη των οικονομικών δεδομϋνων. 103 Σ ε λ ί δ α

105 Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη των ειςπρϊξεων του Δόμου και των επιμϋρουσ Δημοτικών Ενοτότων. Διαχρονικι εξζλιξθ των εςόδων (ποςά που ειςπράχκθκαν) , , , , ,33 * 0, , , , Δθμοτικι Ενότθτα ατρϊν , , , ,42 Δθμοτικι Ενότθτα Θερμϊν , , , ,91 Δθμοτικι Ενότθτα Κοτφλθσ , , , ,57 Δθμοτικι Ενότθτα Μφκθσ , , , ,90 Διμοσ Μφκθσ , , , , ,80 Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ, Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Κοινότητασ Θερμών, Κοτύλησ και ατρών. *Οι εύςπραξη εςόδων του ϋτουσ 2011 αφορούν την περύοδο μϋχρι 18/11/2011. Διϊγραμμα Διαχρονικό εξϋλιξη των πληρωμών του Δόμου και των επιμϋρουσ Δημοτικών Ενοτότων. Διαχρονικι εξζλιξθ των πλθρωμϊν , , , , ,18 0, , , , , , Δθμοτικι Ενότθτα ατρϊν , , , ,19 Δθμοτικι Ενότθτα Θερμϊν , , , ,20 Δθμοτικι Ενότθτα Κοτφλθσ , , , ,70 Δθμοτικι Ενότθτα Μφκθσ , , , ,00 Διμοσ Μφκθσ , , , , ,09 Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ, Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Κοινότητασ Θερμών, Κοτύλησ και ατρών. *Οι πληρωμϋσ ϋτουσ 2011 αφορούν την περύοδο μϋχρι 18/11/ Σ ε λ ί δ α

106 Πύνακασ Ειςπρϊξεισ του Δόμου Μύκησ κατϊ κατηγορύα Εςόδων Ϊςοδα που ειςπρϊχθηκαν μϋχρι 18/11/2011 κατϊ προϋλευςη Κ.Α. Ειςπρϊξεισ ,27 Πρόςοδοι από ακύνητη περιουςύα ,77 Ϊςοδα από κινητό περιουςύα ,15 Ϊςοδα από ανταποδοτικϊ τϋλη και δικαιώματα ,67 Ϊςοδα από λοιπϊ τϋλη, δικαιώματα & παροχό υπηρεςιών ,00 Υόροι και Ειςφορϋσ ,95 Ϊςοδα από επιχορηγόςεισ για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ ,00 Λοιπϊ Σακτικϊ Ϊςοδα Ϊςοδα από εκπούηςη κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ ,40 Ϊκτακτεσ Επιχορηγόςεισ για κϊλυψη λειτουργικών δαπανών ,84 Επιχορηγόςεισ για επενδύςεισ Δωρεϋσ - Κληρονομιϋσ ,64 Προςαυξόςεισ - Πρόςτιμα - παρϊβολα Λοιπϊ ϋκτακτα ϋςοδα ,00 Ϊςοδα ΠΟΕ Σακτικϊ Ϊςοδα ΠΟΕ Ϊκτακτα Ειςπρϊξεισ από δϊνεια ,55 Ειςπρακτϋα υπόλοιπα από βεβαιωθϋντα ϋςοδα κατϊ παρελθόντα ϋτη ,86 Ειςπρϊξεισ υπϋρ Δημοςύου και τρύτων ,72 Επιςτροφϋσ Φρημϊτων ,51 Φρηματικό υπόλοιπο προηγούμενησ χρόςησ ύνολο ,33 Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ. 105 Σ ε λ ί δ α

107 Η προςεκτικό ανϊλυςη τησ προϋλευςησ των εςόδων, με δεδομϋνη την οικονομικό ςυγκυρύα τησ χώρασ, η οπούα περιορύζει ςημαντικϊ τουσ οικονομικούσ πόρουσ από κεντρικό κρϊτοσ, επιτϊςςει την βελτύωςη των οικονομικών ςε τοπικό επύπεδο. Διϊγραμμα Προϋλευςη Εςόδων Προζλευςθ Εςόδων που ειςπράχτθκαν μζχρι 18/11/2011 Πρόςοδοι από ακίνθτθ περιουςία Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα Ζςοδα από λοιπά τζλθ, δικαιϊματα & παροχι υπθρεςιϊν 0,83% Φόροι και Ειςφορζσ 8,19% 0,64% 9,28% 0,93% 4,29% 1,22% 0,37% Ζςοδα από επιχορθγιςεισ για λειτουργικζσ δαπάνεσ 1,80% Ζκτακτεσ Επιχορθγιςεισ για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν 23,97% 44,88% Επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ 3,63% Ζςοδα ΠΟΕ Σακτικά Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαβιωκζντα ζςοδα κατά παρελκόντα ζτθ Ειςπράξεισ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων Χρθματικό υπόλοιπο προθγοφμενθσ χριςθσ Λοιπά Ζςοδα Πηγό : Οικονομικό Διαχειριςτικό ύςτημα Δόμου Μύκησ. Σο 44,8% των ειςπρϊξεων του Δόμου αφορϊ ϋςοδα από επιχορηγόςεισ για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ. Αν ςε αυτό ποςοςτό προςτεθεύ το 23,97% των ειςπρϊξεων που αφορούν επιχορηγόςεισ για επενδύςεισ και το 8,19% που αφορούν ειςπρϊξεισ υπϋρ τρύτων, το ποςοςτό ειςπρϊξεων που αντιςτοιχεύ ςτισ ανταποδοτικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται από το Δόμο περιορύζεται ςημαντικϊ. 106 Σ ε λ ί δ α

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα