«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»"

Transcript

1 «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1

2 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ λεζηώλ (Small Islands Economies) Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απμαλόκελν ελδηαθέξνλ κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ θαη ησλ δηακνξθσηώλ ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ επηβίσζε ησλ λεζηώλ κε κηθξό πιεζπζκό θαη κηθξή έθηαζε. Βξίζθνληαη από ζεκαληηθέο ζάιαζζεο (Μεζόγεηνο, Καξατβηθή,..) έσο ηνπο σθεαλνύο (Ιλδηθόο, Δηξεληθόο,..). Γπλαηόηεηα πεηξακαηηθήο κειέηεο θαη πηινηηθώλ εθαξκνγώλ. 2

3 Πνιπκνξθία θαη ηδηαηηεξόηεηεο Αλαδεηθλύεηαη ν πνιύκνξθνο θόζκνο ηωλ «κηθξώλ λεζηώλ». Μεγάιεο δηαθνξέο. Μέγεζνο. θπζηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ιζηνξηθή δηαδξνκή (path dependence). Ωο πξνο ηελ πνιηηεηαθή θαη δηνηθεηηθή νξγάλωζε (λεζηά- θξάηε, λεζηά πεξηθέξεηεο, λεζηά δήκνη,..). αιιά θαη πνιιέο νκνηόηεηεο. Η ζεκαζία ηωλ ηδηαηηεξνηήηωλ. Όρη ε εύθνιε εμαγωγή θαη εθαξκνγή ελόο ζπλόινπ γεληθεπκέλωλ θαλόλωλ. 3

4 Πξνβιήκαηα νξηζκνύ, ηαμηλόκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλωξηζκάηωλ Σν πξόβιεκα ηεο ελλνηνιόγεζεο ηνπ κεγέζνπο κε νηθνλνκηθνύο όξνπο. ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ Η «κηθξή» νηθνλνκία (ρώξα) πξνζδηνξίδεηαη σο price taker θαη ε «κεγάιε» σο price maker αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ησλ εηζαγνκέλσλ θαη ησλ εμαγνκέλσλ πξντόλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Απηή ε αηειήο ή θαη πξνβιεκαηηθή έλλνηα ηνπ κεγέζνπο ηείλεη λα εζηηάδεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ κεγαιύηεξσλ νηθνλνκηώλ θαη ζηνλ απνθιεηζκό ησλ κηθξόηεξσλ (Armstrong and Read, 2000). 4

5 (..ζπλερ..) Η αιιειεπίδξαζε παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ειάρηζηεο θιίκαθαο κε όξνπο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο (minimum efficient scale/ MES): πθίζηαηαη έλα επίπεδν παξαγσγήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ζην νπνίν είλαη εθηθηή ε παξαγσγή. Σν ΑΔΠ κηαο κηθξήο νηθνλνκίαο πξνζδηνξίδεηαη από: To MES. Σε κέζε θακπύιε θόζηνπο θάησ από ην MES. Σν κεηαθνξηθό θόζηνο. Η πξνζέγγηζε απηή δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη παξαγσγηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο κηαο νηθνλνκίαο. 5

6 Άιινη πην ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ηνπ κεγέζνπο κηαο νηθνλνκίαο Σν κέγεζνο κε βάζε πνζνηηθνπνηήζηκεο κεηαβιεηέο: Πιεζπζκόο πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ. Δδαθηθή Έθηαζε. Σν όξην ηνπ Kuznets (1960): νηθνλνκίεορώξεο< ή = κε 10 εθαη. ζεσξνύληαη κηθξέο. Γηεζλήο Σξάπεδα (WDI, 2002): 130 κηθξέο νηθνλνκίεο- ρώξεο ζηνλ θόζκν. 6

7 Τν κέγεζνο κηαο νηθνλνκίαο είλαη ζπγθξηηηθή θαη ρωξνρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε κεηαβιεηή Όκσο, ην κέγεζνο είλαη πεξηζζόηεξν ζπγθξηηηθή θαη ιηγόηεξν απόιπηε έλλνηα θαη είλαη «ρξνληθά» θαη «ρσξηθά» πξνζδηνξηζκέλε. Παξακέλεη αλνηρηή ε ζπδήηεζε γηα ην ηη ζπληζηά κηα «κηθξή νηθνλνκία». Γύζθνιε ε αηηηνιόγεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ. Παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαη ζίγνπξα πθίζηαηαη θάπνηνο βαζκόο απζαηξεζίαο. Η έλλνηα ηεο κηθξήο νηθνλνκίαο αθόκε πην πεξίπινθε θαη πνιππνίθηιε ζηελ πεξίπησζε ηνπ λεζησηηθνύ ρώξνπ (microeconomies <50 ρηι, mini-economies: ρηι., small economies: 500 ριδ- 1 εθαη.). 7

8 Η πνηόηεηα ηεο αλάπηπμεο Γηαθνξά νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Η αλάπηπμε σο ειεπζεξία (Sen). Γηεύξπλζε θαη επέθηαζε ησλ ειεπζεξηώλ (πνπ απνιακβάλνπλ) θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αλζξώπσλ, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, ησλ πεξηνρώλ (θαη ησλ λεζηώλ), ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ λεζηώλ. Άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ θαη πεξηνξηζκόο ησλ απνθιεηζκώλ. Βηώζηκε Αλάπηπμε. 8

9 Οξηζκέλα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλωξίζκαηα κηαο λεζηωηηθήο νηθνλνκίαο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή Κιίκαθα ζπλδεδεκέλε κε ην κέγεζνο. (suboptimal, αιιά θαη small is beautiful). Θέζε (γεσγξαθηθή)- Σνπνζέηεζε (positioning). Απόζηαζε από νηθνλνκηθά θέληξα. Απνκόλσζε (Insularity) Απνκάθξπλζε (Remoteness) Σν πξόβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ απνθιεηζκώλ θαη ηεο δηεύξπλζεο ησλ νξηδόλησλ θαη ησλ νξίσλ. Γνκή δξαζηεξηνηήησλ (κνλνθαιιηέξγεηεο, ππεξβνιηθή εμάξηεζε από ηνλ ηνπξηζκό, πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή βάζε,..) Αλαδήηεζε ηζνξξνπηώλ. Πόξνη (θπζηθνί,..). Αλζξώπηλν δπλακηθό (δεμηόηεηεο, επίπεδν γλώζεο, παξάδνζε,..) Πσο κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ; Ιζηνξηθή δηαδξνκή (path dependency) Αμηνπνίεζε εγθαζηδξπκέλσλ αληαγσληζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ. 9

10 Οξηζκέλα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλωξίζκαηα κηαο λεζηωηηθήο νηθνλνκίαο θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή (..ζπλερ..) Έθζεζε ζε εμσηεξηθνύο θηλδύλνπο (θπζηθνύο, νηθνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο,..) Πόζν επάισηεο; Πηεηηθόηεηα ησλ εηζνδεκάησλ. Πεξηνξηζκέλε ζεζκηθή θαη αλαδηαξζξσηηθή ηθαλόηεηα (ηύπνο θαη πνηόηεηα ησλ ζεζκώλ). Σν επίπεδν ησλ δπλακηθώλ ηθαλνηήησλ ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Γπλαηόηεηα πξνζέιθπζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη αλζξώπσλ Τπνδνκέο (ζπκβαηηθέο θαη ςεθηαθέο), πνηόηεηα εθπαίδεπζεο θαη πνηόηεηα δσήο. Γηαθηλδύλεπζε. Πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε. Απνδνηηθή θαη Απνηειεζκαηηθή Αμηνπνίεζε πόξσλ. 10

11 Ο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο Γλώζε γηα όινπο θαη ηερλνινγία παληνύ γηα κηα βηώζηκε θαη επθπή ηνπηθή αλάπηπμε. 11

12 Η νηθνδόκεζε δηεξγαζηώλ, ζπζηεκάηωλ θαη ηθαλνηήηωλ γηα κηα βηώζηκε ηνπηθή αλάπηπμε ηωλ λεζηώλ Ρνέο γλώζεηο θαη Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο. Γίθηπα κεηαθνξάο γλώζεο θαη πείξαο. Αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη ζεζκώλ πνιηηηζκνύ ζηα λεζηά. πκβαηηθέο θαη ςεθηαθέο ππνδνκέο ζηα λεζηά. Πξνώζεζε αλαγθαίσλ γηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλδέζεσλ (π.ρ. ΑΠΔ θαη ειεθηξηθή δηαζύλδεζε ησλ λεζηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην επεηξσηηθό ζύζηεκα, ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ λεζηώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην επεηξσηηθό ζύζηεκα) Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, αλαθύθισζε, Σξόπνο αμηνπνίεζεο ηεο γεο θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο. Αλάπηπμε δηνηθεηηθώλ, νξγαλσηηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ ηθαλνηήησλ ζε ηνπηθό επίπεδν. 12

13 Οη άλζξωπνη, όρη ε ηερλνινγία είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηλνηνκία Σν παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο. Καη νη θιάδνη «ρακειήο ηερλνινγίαο» έρνπλ πινύζην γλσζηαθό ππόβαζξν. Η πεγή ηεο θαηλνηνκίαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ έξεπλα. Η θαηλνηνκία έρεη ζπζηεκηθό ραξαθηήξα. Η θαηλνηνκία δελ είλαη κόλν ηερλνινγηθή θαη παξάγεηαη κέζα από κηα αιιειεπηδξαζηηθή- θαη όρη γξακκηθή δηεξγαζία. Η θαηλνηνκία είλαη θαηά βάζε νηθνλνκηθό θαη επηρεηξεζηαθό θαηλόκελν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία. Η ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ κεηξάεη. Γηα λα ππάξμνπλ νθέιε ζηελ παξαγσγηθόηεηα ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα, ηε γλώζε θαη ηελ ηερλνινγία πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επέλδπζε ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 13

14 Ο ηδηαίηεξνο ξόινο ηωλ ΤΠΕ Οη ΣΠΔ ζπλεηζθέξνπλ: Γηθηύσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε κηαο κόληκεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ειιεληθό θαη ην δηεζλή ρώξν. Βειηίσζε ηεο δηθηπαθήο εηνηκόηεηαο. Δγθαζίδξπζε ξνώλ πιεξνθνξίαο θαη γλώζεο. Γηεύξπλζε ησλ νξηδόλησλ (επηρεηξεκαηηθνύ, κνξθσηηθνύ, πνιηηηζκηθνύ..) θαη ησλ νξίσλ (γεσγξαθηθώλ, αγνξώλ,..). Πξνζέιθπζε λέσλ αλζξώπσλ, λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηώλ. Δλδπλάκσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηνπηθώλ ζεζκώλ. Αλάπηπμε ηνπηθνύ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ

15 Ο ξόινο ηωλ ΑΠΕ Πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε πόξσλ. Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 15

16 Οη πνιηηηθέο θαη νη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνρεπκέλεο πνιηηηθέο (ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό, εζληθό, επξσπατθό επίπεδν). Ιθαλόηεηεο ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο πινπνίεζεο. Απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε πόξσλ. Καιιηέξγεηαο ηεο ηνπηθήο απηνπεπνίζεζεο γηα ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ κηαο βηώζηκεο πνηνηηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο. «Αθξηβή αλάπηπμε» θαη όρη «παλάθξηβε θζήλεηα» (Μ. Παπαγηαλλάθεο). 16

17 Τα ππνθείκελα: Κηλεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο Σνπηθέο εγεζίεο. Σνπηθνί ζεζκνί. Σνπηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πξνζέιθπζε λέαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε γλώζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. Κνηλόηεηεο πνιηηώλ (ςεθηαθέο, πνιηηηζκηθέο,..).. 17

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα