ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014"

Transcript

1 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/ Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο θαη ηα λνήκαηα εγγξάθνληαη ηόζν ζε άηππεο κε ζπκβαηηθέο εθθξαζηηθέο ή ζηξαηεγηθέο λνεκαηνδνηήζεηο όζν θαη ζε ηππηθέο ζεζκηθέο λνεκαηνδνηήζεηο κε ζηξαηεγηθό θπξίσο πεξηερόκελν Σα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύζζνληαη ξαγδαία θηλεκαηηθέο ζπιινγηθόηεηεο κε ζπκβαηηθέο ζπλειεπζηαθνύ ηύπνπ ή ζπκβαηηθέο κε ζεζκηθή ππόζηαζε ησλ νπνίσλ ε δξάζε θαη ε λνεκαηνδόηεζε ζπκππθλώλνληαη κε βάζε ηε ξεηνξηθή θαη ην ιόγν πνπ αλαπηύζζνπλ ζηελ αλαγθαηόηεηα αλάπηπμεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ζηε θάιπςε αλαγθώλ ζε κηα πεξίνδν καδηθήο αλεξγίαο θαη ζπξξίθλσζεο ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ πγείαο. Ο ρώξνο ηεο πγείαο ζπληζηά πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηέηνησλ θηλεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ ππό ηε κνξθή Κνηλσληθώλ Ιαηξείσλ Φαξκαθείσλ Αιιειεγγύεο (ΚΙΦΑ) πνπ βαζίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηνπο ζην γεγνλόο ηεο καδηθήο Η ύπαξμε ζπιινγηθώλ κνξθώλ δξάζεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηε θάιπςε αλαγθώλ δεκηνπξγεί πνιιαπιό ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο: Πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο ηέηνησλ θηλεκαηηθώλ ζπιινγηθώλ δξάζεσλ (απήρεζε/επηξξνή/; πληζηνύλ «θηλήκαηα» θαη αλ λαη πνηα είλαη ε ηαπηόηεηα ηνπο. (ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί πξνζδηνξηζκνί/ εθθξαζηηθή δξάζε θαη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη/) Πνηνη είλαη νη δξώληεο (πνιίηεο/επαγγεικαηηθά ζσκαηεία/θόκκαηα/εθθιεζία θιπ) θαη πνηεο νη κνξθέο θηλεηνπνίεζεο δξάζεο πνπ επηιέγνπλ Πώο ηνπνζεηνύληαη ζε ζρέζε κε άιινπο ζεζκηθνύο ή κε δξώληεο. Πώο ε θάιπςε αλαγθώλ ζηα πιαίζηα ησλ θηλεκάησλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ηνπνζεηείηαη εληάζζεηαη ή αληαγσλίδεηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ηξόπνπο θάιπςεο αλαγθώλ ελ πξνθεηκέλσ κε ηηο δεκόζηεο ή ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Πώο ηνπνζεηνύληαη νη ζεζκηθνί δξώληεο ζην ρώξν ησλ νξγαληζκώλ πγείαο (ζπλδηθάηα, επαγγεικαηηθέο ελώζεηο ζην ρώξν ηεο πγείαο, θξάηνο) ζην αίηεκα ηεο αιιειέγγπαο θάιπςεο αλαγθώλ ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε κηα πεξίνδν κε θάιπςε ησλ αλαγθώλ πγείαο από κεγάιν θνκκάηη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παγθνζκηνπνίεζε θαη Νέα Κνηλσληθά Κηλήκαηα, θάθεινο καζήκαηνο, Γεσξγία Πεηξάθε, 2008, Πάληεην Παλεπηζηήκην. Αιεμαλδξόπνπινο ηέιιηνο, Θεσξίεο γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, Κξηηηθή, 2001, Αζήλα.

2 2 2. Η εξέλιξη ηων ζςνθηκών επγαζίαρ ζηην Ελλάδα με βάζη ηα δεδομένα ηηρ Επιθεώπηζηρ Επγαζίαρ Οη «ζπλζήθεο εξγαζίαο» σο εξεπλεηηθό πεδίν αιιά θαη πεδίν δεκόζηαο παξέκβαζεο ζεκαηνπνηείηαη θπξίσο από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο ρώξεο θαη ζήκεξα ζπληζηά δηεπηζηεκνληθή πεξηνρή δεκόζηνπ θαη αθαδεκατθνύ ελδηαθέξνληνο. Η ζηελή πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, (ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο) δηεπξύλζεθε ζηαδηαθά κε ζεκαηηθέο πνπ αθνξνύλ ηε πνηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηελ εξγαζία, θάησ από ηε πίεζε πνηνηηθώλ πξνζδνθηώλ γηα ηελ εξγαζίαπνπ ηξνθνδόηεζαλ ηηο δεκόζηεο πνιηηηθέο θαηά ηε πεξίνδν ηεο πιήξνπο απαζρόιεζεο ελώ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη κε ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο θπξίαξρν, νη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ παξαγσγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ, ζέηνπλ ζηε δεκόζηα ζέαζε θαη ηξνθνδνηνύλ ηε δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από ηελ πξνβιεκαηηθόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ ρώξσλ εξγαζίαο O όξνο «ζπλζήθεο εξγαζίαο» θαιύπηεη έλα ζύλνιν ζπρλά δηακθηζβεηνύκελν πνπ δελ είλαη πάληνηε εύθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπο ζπκππθλώλεη εξσηήκαηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά. ε κηα αξρηθή ηνπο πξνζέγγηζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο απνηέιεζαλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα ηνπο εξγνλόκνπο πνπ παξαηεξνύλ ηηο εξγνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο (ζηάζε θαηά ηελ εξγαζία, επαλαιεπηηθή εξγαζία, κεηαθνξά θνξηίσλ, θ.α.) θαη πξνηείλνπλ παξεκβάζεηο βειηίσζεο, ηνπο επηζεσξεηέο ηεο εξγαζίαο, πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, θαη ησλ ηαηξώλ ηεο εξγαζίαο πνπ ειέγρνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαπηζηώλνπλ αζζέλεηεο πνπ παξάγνληαη από ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Όκσο πξννδεπηηθά θαη κε δεδνκέλεο ηηο κεηαβνιέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο αιιά θαη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αλέδεημαλ ηελ επίδξαζε ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηε ζρέζε ηερλνινγίαο θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαζώο θαη ην ςπρνθνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο σο ζνβαξό παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο. ηα αλσηέξσ πιαίζηα ε Γηπισκαηηθή ζα εμεηάζεη Ι. Σνπο νξηζκνύο ηνπ πεδίνπ «ζπλζήθεο εξγαζίαο» ζηελ ζύγρξνλε επξσπατθή έξεπλα (ΔπξσπαΙθέο Έξεπλεο γηα ηηο πλζήθεο Δξγαζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο ηνπ European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) ΙΙ. Σελ ζεκαηνπνίεζε θαη ελλνηνιόγεζε ηνπ πεδίνπ «ζπλζήθεο εξγαζίαο» από ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ΙΙΙ. Σελ εμέιημε δεηθηώλ πνπ απνηππώλνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαηά ηε ηειεπηαία δεθαεηία. 2009

3 3 Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (Eurofound), (2009), Convergence and divergence of working conditions in Europe, , Luxembourg, δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε GOLLAC,M. /VOLKOFF, S.(2010), Mesurer le travail :Une contribution a l histoire des enquêtes françaises dans ce domaine, CEE, document de travail, No 127, Juillet 2010.δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε KARASEK, R., & Theorell, T., (1990), Healthy Work: Stress, Productivity and the Reconstruction of the Working Life, Basic Books Πεηξάθε Γεσξγία, (2011), Η εμέιημε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηελ Δπξώπε: Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο σο αληηθείκελν έξεπλαο θαη θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ζην 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθό ζπλέδξην ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Αζήλα Ννεκβξίνπ 2011 VALEYRE et al.(col.,2009) Working conditions in the European Union: Work organisation, Δuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2009, Luxemburg δηαζέζηκν ζηε δηεύζπλζε

4 4 3. Οι ζςνθήκερ επγαζίαρ και η οπγάνωζη ηηρ επγαζίαρ ζηοςρ παπόσοςρ ηηλεπικοινωνιακών ςπηπεζιών: Έπεςνα πεδίος ηα πιαίζηα ηεο επξύηεξεο πξνβιεκαηηθήο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεξεπλεζνύλ ηα εμήο πεδία: Δθπαηδεπηηθά πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή κνλάδα (ηίηινη, εμεηδηθεύζεηο) Σύπνο ζπκβάζεσλ: κλεκνληαθέο ή όρη, νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ, επηρεηξεζηαθή, θιαδηθή ή αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο. Ακνηβή εξγαζίαο, ρξόλνο εξγαζίαο, πξννπηηθέο εμέιημεο θαη πξναγσγήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή νκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνληηλήο ηεξαξρίαο) Θέζε ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο θαζώο θαη νη πηζαλνί άιινη θξίθνη ζηελ αιπζίδα αμίαο(εξγνιαβίεο) Ιεξαξρηθή Οξγάλσζε ηεο κνλάδαο Λεηηνπξγία ηεο βαζηθήο κνλάδαο εξγαζίαο (αξκνδηόηεηεο, θαζήθνληα εμνπζηνδόηεζε, θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο, επαγγέικαηα-δεμηόηεηεο) Μνξθέο ειέγρνπ ζηε βαζηθή κνλάδαο εξγαζίαο (ηεξαξρηθόο έιεγρνο, ρξνλνκέηξεζε, ηερληθόο έιεγρνο, πειάηεο ) Δξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ επηρείξεζε (ύπαξμε ή όρη εξγνζηαζηαθνύ ζσκαηείνπ, θιαδηθή εθπξνζώπεζε) Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία Πεηξάθε Γεσξγία (2012) Γηεζλείο Μεηαβνιέο ζηελ Οξγάλσζε ηεο Δξγαζίαο, Gutenberg. Huws U.(ed.) (2008) The transformation of work in a global knowledge economy: towards a conceptual framework, WORKS report, HIVA, Leuven. Πεηξάθε Γεσξγία (2008) Νέεο Μνξθέο Οξγάλσζεο ηεο Δξγαζίαο, Gutenberg

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ. Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ & ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΟΜΑΓΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Κυνζηανηακόποςλορ Ιυάννηρ ΚΔΡΔΝΔ ΜΑΪΟ 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζαιάζζηα νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο Γνπηλέα-Μπηζζάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε: Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πλεξγάζηεθαλ: Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα