ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς."

Transcript

1

2 ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55

3 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

4 Ι1ΤΛΟΣ: Ο Μοναδικός και το δικό του ΣΥrrΡΑΦΕΛΣ: Μαξ Στίρνερ ΜΕΤ Α Φ Ρ ΛΣ": Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ελεύθερος Τύπος Ζ. Πηγής , τηλ : για την ελληνική μετάφραση ΕΛΕγΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

5 ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ ΠΟ'ιός -ητα.ν λοιπόν α.ύτός δ?!ια.ξ ΣτGρνφ που τό 6α.σικό του ' pγo «Ό Μονα,.δικός κα.ι τό Δ'ικό uπσδοχ'ή, έκθόθψε, ξα.να.εκδόθηκε, μετα.φρμτηκε, ξα.νωμτα.ιpράr Gτηκε, δια-δόθηκε, Εγινε θέμα. φιλοσοφικών ια.ψιισών, τόμων έ.ρi!-ηvεια.ς, σ,ναιρlθμητων iχρθρων σε έφημεριδες κα.ι περιοοικα. σ' δ λες τις γλώσσες τοο παλι τ «Ό Moναiδικός κα.ι τό Δικό του» έμφα.νίστηκε τό 1848 κα.ι ά.φοο Eϊι ε για. λίγο' στόχος κρι ικών α.ρηιρων, Εποοε στ'ήν σ,φά.νεια. ως τ'ή μlpα. που ενα.ς γερμα.νός Ονόμα.'ΌΙ Τζών-Χένρυ Μα.κκα-Ιυ, που Εj.Lελλε να. γινει διά.σημος Ιιiργότε.ρα.1, περνώντα-ς τό κα.λοκαίρι του στό ΛΟΥδΙνΟ' κα.ι συχvά.ζσντα.ς aτό Βρεττα.νικδ Μουσείο, Ετυχ ε να. προσέξει κά.που στ'ήν «ΊστορΙα. τοο 'fλισμοο» του Λά.γκε με,ρικες "ιψ.ψες &.φι'ερωμένες 6λΙο του. 'Έψαξε, σ.ρύjκε τό σισλιο κα.ι τό διά.σα.σε. Τό περ'ιεχόμε 'Ιό του του εκανε τόσο σα. εια. έντύπωση, ωστε θέλησε να. μά.&ει ποιός -ητα.ν iδ iχνθρωπoς πο.t εγρα.ψε τόν Μοναδικό, πώς ξεκινφε 1tOLci -ητα.ν 1) ζω'ή του, πώς πέθα.νε. Δεν πσ..ρέλειφε κα.μμ'ια. ΠΎJY'ή πλ ηροφόρησης' σ,να-σκά.λεφε τις 6ι\σλιoθΎjκ'ες, κεινων που εκα.να.ν πα.ρέα. με :τόν ΣτΙ.ρνερ μισό α.ιώνα..η σσ..ρά.ντα. χρόνια. ΠιρΙν, τους εσαλε να. θυμηθουν, να. του μιλ'ήσουν' φρόντtσε ο.κόμα. να. γνωρ,ιστετ Μα.ρΙα. Ντά.νχσ..ρτ. 'Εξοντωτική 0(1)λ,ειά., πρά.γμα.τι. Τόν κα.ρπό α.ύτi}ς τύjς μα.χ,ρόχρονης κα.ι σ,κt)υρα.στης π.ροσπά.θεια.ς, θα. προσπα.θ'ήσω!έοώ να. σκια.γlρα.ιρ'ήσω.. 'Από τ'ήν ερευ'lα. α.ύτ'ή 6γΎjκε μια. πλουσια. t)ιay.ραφία.: «Μα.ξ 'Στίρνερ, 1) ζω'ή κα.ι τό εργο του», 1ι πρώτη εκοοση τύjς δποια.ς χρο- 5

6 νoλαγείτα.t το 1897'. 'Πtστεuω πώ 'Τι συμ;6αλ'ή τοο IΡιΥαυ σ.uτώ στ'ήυ κα.τα.νόηση τοο «ΜΟ'vα.ΟtκοΟ», 'ijτα.v τφά.στtα.. Δε.. ε!υα.t πσ..ρά;ξενα ποο με ολη ταυ τηυ. &.Υτικειμενικότ'YjΤ(l, δ Μα.κα.ίυ lοωοε στον 1'jρωά; ταυ τον lκα.λότερο' ρόλο'. Ε!να.ι μαλλαν φυσικό γι κά;πo O'ν παύ θεtι>(jετ ΤΟΥ ΣτΙρνερ σ y το τολμ'yj ρ6'\:ειρο κα.ι σπαυοα.ιότερο πνε&μα. των πέρα.ν τοο ΡΎιΥαυ - ποο. τον 6ά.ζει 'Itλit σ' ευα.,1 ΝεόΤΟ'Υα. η ενα. Δα.ρ6ίΥΟ', κι οχι σ' ενα.ν Μπίσμα.ρκ - πού τον 6λέπει y πισκ,ιά;ζει τον Νίτσε, στόν δ πο'ίου άλλωστε δ ΣτίΡΥε.ρ οε.. 'ijτα.v σ.γυωστος.2 Ό Μοοκα.ίυ μα.ς. πα.ρouσιά.ζει ευα.υ ΣτίΡΥερ ' πψελύι,εooυνείoψα, σ.ξιο τωυ πα.! ΥωΥ τωυ κα.θ'υτ'(ψων το'υ' Τι &'γά.π'yj το'υ γι' α.ότον θ ΤΟΥ &.κολαυθήσει σ' όλα το ξετυαιιγμα. t'ij; ζω'ijς του κα.ι θ ΤΟΥ κά;υ,ει μά.αιι.στα. Υά. πρ06ά;λλει κά;πως όπερ60λικσ. τ στοιχεία. κείνα. παύ θ μπαροοσα.ν vσ. α.φ,ρυνoυy τσ., &.ΔUνα.τα. σψετα. τou συγγρα.φέα. τοσ «ΜαΥοοοικοσ». Άπο ΤΟΥ Μα.κα.ίυ μσ,θα.ίυαφε πώς το M ξ ΣΤΙ'ΡΥε.ρ Τα.Y ΦεOOώYuμo, πώς δ ήρωά;ς ταυ λεγότα.ν Γιόχα.ν Κά;σπα.ρ Σ1!λτ xαot πώς γευυήθηκε στις 25 Όκτωβρίαυ τοίί 1806 στο Mπα.U, ovoμα. ΣτΙρνερ ετυα.ι πα.ρα.τσοόκλι πou τοίί ε!χξ ογετ γιά. το με Υά:λα ταυ μέτωπα (stirn, στσ. γερμα.υικά;). Τό κρά.τησε γιά. ΤΟΥ «ΜovIXiΟΙΚΟ» κα.ι Τ σ.λλα.. ταυ γρα..ψτά;... Ας &.ψήοοuv-ε τις πλwοψορίες ποο μocζεφε ιδ Μα.κα.ίυ σχετικσ. με τις σπαοοές τou, τ'ήν κα.ρριέρα. το!) σσ... tλε θε.ραu xαotj'yjy'yjtyj, ΤΟΥ ρωτo' τα\) γώ,.ιο πω ι ληξε πρόωρα. με ΤΟ θ!fyα.τo' t'ij; ΥυΥα,(κα.ς του, κα.ι α.ς lpeouμe κα. τ ε UΘ εία.y στις σχ έσεις ταυ με τ'ήν περίφw'yj ΒερολtΥέζικ'Yj δ μά;οα. των «Άπελεόθερων». οι «Άπελεόθεροι», μισ. πολύ περιε,ργ'yj λέσχη 1Ί συλλογος, ετχα.ν τη..!ορα. ΤΟ1>ς σε κά;ποιαυ Χίππελ, κά;π'ελα. 'O ά.σψα γ ά. τ'ήν ποιότητα. των κρα.σιων του, πο'ύ ε!χε το μα.γσ.ζί του σ' ενα.ν &.πό ταύς πιο πoλυσuxνα.στouς 0P.LαU; τασ ΒερΟ'λίΥOU t'ij; ποχ'ijς κε( της. ΧωρΙς κα.τα.στα.τικό, χωρις πρόεορο, οι Άπ,ελευθεραι.δι'να.Υ Οεκά.ρα. γιά. τις πικ,ρίσεις κα.ι πειριγελοσσα.ν τις λογοκρισίες. Έκε! μέσα., &,vά;μεσα. στοος κα.πυq1jς παύ l6yiχζιxv 0'1 μα.κριές φα.γεvτια.νές ταυ πίπες - γυωστες σε κείυαυς!παύ ΣUXνιxζα.ν στις

7 πιρ ν τοσ Ρ'ήνou μπψφιε - κ Ι σwooευ6μενε σ.πό σ.ρκετ&. μεγάλη κα.τ νάλωστι μπιρ, rιyoντ ν οι πιο π θt σμ.ινε ΣUΖτιτ'ή σει. 'Όλων των ε!:δων οι τόποι συν ντιω-ντ ν μέσ έκετ' οι,τ κτικoι - δ πυp'ήν - Mντ στό π6στο τoυ, χp6νι Ι χρ6νι, κ Ι οι περα.στικοι, πou!pχoντ ν, lςpeur v, ξ ν6.ρχoντ ν, έξ φ νι'ζoντα,ν στορια. α,υτοίί τοίί σuλλ6γo\) - κα,ι ώ!ν σψετο,ε!να,ι το λίκυο το{) «Μονα;δικοίί» - πρέπει νσ. μπouμε στο πετσι το{) γερμα,νικο{), κ6,.ι.o\) των Sια,νoouμινων μεταξύ )830 κα! 'Η Γερμ νι τιxρα.ζ6τ ν τ6τε σuνθ4ιελ σ.πο τ θpτισκευτικ κp:τικ 'O 6Ι το{) Ί ψοίί», τοίί Στρά.ou 3, χ,ρoνoλoγεττ ι α.υτ τ ν έπoχ - κ Ι σ.πο τις πολιτικές λψ,περαλιστικές τά.σει πou lμ.ελλ ν νσ. τ λήξουν στ-η γερμ νικ έπ νά.'(jτμτι το{) ΣτoU Άπελεόθερouς, οι ΣUΖτιτ'ήσεις περιστρέ<ροντα,ν γύρω ιiπo τούς πά.ντες κα,ι τ&. πά.ντ τν πολιτικ'ή, τb σoσι ισμό (στηυ κoμμoυνιστι"x μορφ'ή τοο), τον ιiντι τισμ.o (πou &ρχιζε τ6τε vά. έκδτιλώνετ ι), τη θεoλoγι, τ ν lvvot τi'jς σ.ρχi'jς. 'θεολ6γοι, δπως δ ΜπροίίΥΟ Μπά.ουερ4, κάθοντα,ν πλά.ι σέ ιiριστ-ε,ρouς δτιμοοιογρά.φους, πotτιτές, σιrryρα,φετς, φοιττιτές - πα,νεuτuχετς πω γλότωνα,ν τ ν ιiπo κα,θsδρα,ς δ δα,σκα,λια, - κα,ι μερικούς 'ά.ξιωμα.τικούς ιiκδμα., σ.π' α,υτούς που α,y [κα,υοι νσ. μιλήσουν κα,ι γι&. &λλα, πρά.γμσ.τα, έκτος σ.πο δ.λογα, κα,ι γυνατκες, κα,ι πou ετχα,ν ιiρκετ eucputιx ώστε ν' ιi<p'ήνo\)ν το μα.στιγιο κα.ι τον στ6μφο τους' στ ν π6ρτα,. Σόχνιχζα,ν άκ6μα. κα,ι μερικές «κυριερ>. Ό Μσ.ρξ κα.ι. 6 'ΈVΓXελ πά.λι, π'ήγαινα,ν croχνσ. ιiλλσ. δέν ξwεροορα,sιά.ζοντα.ν. Σσ.ν μπqέ:.ι και εζκονοχλά.στες πou "ίτα,ν, οι Άπελεόθερot, δέν ετχα,ν ο!)τε το καλότερο δυομα" OUτε τη γενικ έκτιμ'yjστι. Κυκλοφοροίίσα,ν φ-ημ.ες πώς στο{) ΧΙππελ γινοντα,ν πρα,γμα,τικσ. δpγι -- σ. iλσ. γερμα.νικά.. 'Ένα.ς ιiπo τouς ΠεΡιστα,σ:α,κους έπισκέπτες τouς, δ "ΑΡνολντ ΡΟίίγκε, τouς φώνα.-ξε μισ. μέρα,: «θέλετε νσ. κά.νετε ΤΟΙJς σ.πελεόθερους κα,! δέν κι>ττaτε σέ τι 66ρ6οΡο ετστε 6υθισμένοι.Δέν ιiπελευθεpώνoντα,ι μέ 6ρωμιές οι λα,ο!. κα,! οι δ.νθ,ρωπot. Kα,θα,ριστi'jτε πρωτα, οι!διot κα,ι μετσ. Υ ' ιiνα,λmετε!να, τέτοιο lpγο». Ή ιiφθovlα" δέν "ίτα,ν χα,ρα,κτrιριστικo τi'jς πσ,ρέα.ς τοίί ΧΙππελ. Κά.ποιο 6ρ υ πou δ κά.πελα.ς άι(ν#jψε νσ. σερ6ι,ρει, δ ΜπροΟ- 7

8 νο Μπάουερ και οί ά.λλοι ναγκά.στύjκα.ν 6γοσν ν ζύjτια.νέψo\}y στή λεωψόρο «Κάτω &.πο τις Φιλόρ'ες» ποτε, 6ρέθηκε ενας γενναιόδωρος ξένος πou κα.τάλιχ,βε τ-η,ν κατά. στασύj κα.ι, βρί:>κ(')'ιτάς ΤΎjY ευδια.φέροοοα. και διαοκθδαστική, 1φοσψέpθΎjΚ ν ξαναψέρύj την πιστωσrι στοσ ΧΙππελ στην πρώτύj ΤΎjς &'yvot'y)'ttl. Ό Μα.καίυ, στους Άπελεύθφους. 'Εμ.ψανιζότα.ν πάντα. με το ειρωνικό του χα. μόγελο, τα. ι1σύj'r1ένια γυαλισ. του, πou πίσω τους τα. γα.λα.νά του μάτια κτινa60λooσαν, μ' ενα. βλέμμα &.πόμακρο κα.ι διεισδυτικό. Ό Mακα.ΊU,μα.ς τον ζωγρα.ψιζει ψυχρό, κλειστό, 4δια.πέρα.στο, χωρις καμμια. &.νάγκύj να. &.νοιχτεί σε κανέναν, χωρις ν' &.Ψ'ήνει τιποτα. νά. φα.νεί &.πο τον έαυτό του' &.κq.ια. κα.ι στouς πιο στενούς του ψίλους, τίποτα. γιά. τις χα.ρες fι τις λύπες του, κα.μμιά. λεπτομέρεια. τύjς ΙδιωτικΎjς του ζωύjς. Στον κύκλο τοσ Στίρνερ δεν όπσ.ρχουν ουτε επιστήθιοι ψίλοι, ουτε α.σπονδοιεχθροι δ ΧIX;Ρα.κτήΡας του, ψα.ίνετα.ι, δεν ενέπνεε μεγάλα. πάθύj. Άπλός, εόθύς, ψύχρα.ιμος, σχεδον χωρις &.νάγκες, χωρις ΙδιοτροπΙες - α.ν εξαιρέσουμε το πάθος του γιά. τά. ποσρα: ετσι μα-ς τον π oooιάζει δ Mα.κα.ΙU, ΣUΜψωνα. με τά. λεγόμενα. δσων τον γνώρισα.ν &.πό κοντά. Δυνα.τΟς και συγκεντρωμένος στον έα.υτό του. την εποχ-η τοο δεύτερου γά-μου του (1843) - με τ-η Μαρία. Ν τά:νχαρτ, μιά. xαριτ.ιένύj Mεκλεμβouργια.νή, ξα.νθειά, όνει,ροπόλα, ΣUνiΧισθ'ηματικη και με &.ρκετη περιουσία. - δ ΣτΙρνερ εtjτανε στο πόγειό του. Π,ράγμα.τι, σε μερικους μύjνες επρόκειτο να εμφανιστεί «'Ο Μονα.' Kα.λλιεργΎjμένΎj, χωρις προκα.τα.λήψεις, Υι νεαρη γυνα.ίκα του πηγα.ιν,, α.υτ,/ ' Τ<ι. 3- " 'Α λ 'θ 'Α - ποσρα, κάπνιζε τη μακριά. πίπα, την τό:>ο &.γα.πητη στους ψοιτητές, κα.ι α.δειαζε με 1.ιεγάλ η εόχαριστ'yjση τά. μπιροπότηρα. τοο μπά,ρμπα. Χίππελ. Ό γά. ιoς τους δεν στάθηκε εότυχισμένος. Στ' αότιά. τοσ Μακαίυ ει:ρθσ:ιε δ &.ντίλαλος απο συκοι:ρα.ντίες που ε!χα.ν ct6xo τον Στίρνερ και &.ψορμ-η το γά-μο του. Τον!καΤΎjγ6pφα.ν πως ζq1jσε εις σά.ρος τύjς γυναικας του. O Μα.καΙυ θέλησε νά. μάθει τί κρισως σuvέβαινε. 'Έψαξε και σρύjκε τη ΜαρΙα. Ντάνχαρτ 8

9 στό ΛΟΥ'οίνο, γρι πλέον, θρησκόληπτη και σvρuφν'ή παυ ε!χε 15- ',μως &.ρκετ'ή μν μη γι να τοί} πεί πως «τύίς &.νέ6αινε τό αέμ.σ. στό κεψ,άλι στα'ι σκεφτότα'ι πως ένας ανθρωπος, με τ'ήν κοuλτοuρα και τις γνώσεις ΤΟί} Στίρνερ, μπόρεσε ν εκμετσ,λλεu().εί μι φτωχ'ή yuναίκα σαν αυτήν και ν προδώσει τήν εμ1\. στooόνη της κατα.σπα "ταλώντας τ'ήν περιοuσισ, της κατ τό κέψι τοu». "Αλλοι εψτασαν 'ΚαΙ πιό μακριά. : όπαινίχθύτ.ι<.αν πως αυτό τό τέρας εγωϊσμοο, ε6ρισκε, δ θεός ξέρει πoι σαδιστική α.πόλαuση, στό ν πηγαίνει τ'ή YUvιxlxa τοu στους 'ΑπελεόΗερouς και ν τή 6λέπει ν δια6ρών.ε ται και ν διαφθείρεται όλικ 'ΚαΙ 'ήθικά. Π 00 6.ρίσκεται &.λ 'θεια σε 13λα. αυτά; Σέ γενικές γ;ραμ.μές, σuμψωνω με τήν άποψη τοο MακαΙU. "Λπειροι και οι GUb στ σικoνoμικ - 'ΚαΙ κuριως δ ΣτΙιρνε.ρ ποο -ΏΠΎίρξε πάντα φτωχός - άφησαν κατά πσ.σα πι&νότητα ν τους γλιστρ σοuν τ λεφτ &.πό τ χέρια. 'Ανα.μφίI60λα, ευαίσθητη "Μαρία Ντ&.:νχιφτ δεν κατάλιχ.6ε τό μευάλο στοχαστή που τύίς ζ τησε ν γίνει σόντροψος στήν περιπλάνησ τou. 'Αναμφίβολα επισης, οεν 6ρijΧε σ' «υ:6ν, τό φίλο που περιμενε,,'i και δ ΣτΙρνερ "οεν ήταν &.ναίσθητος".ητ/;;ν μσ.λλον ρωμαντικός. ΛΙΥΟ κιχ.ιρό μετ το γάμο τouς, ζοίίσαϊ περ σσότερo σ σuυκάτοικοι παρ σ ΣU "ζuγοι. "Εφτα.σε κάποια στιγμή που δ χωρισμός ήταν &.ναπόφεu κτος. Χώ,ρι-σαν τό Ό ΣτΙρνερ, κά'θε α.λλο παp τεμπέλης, σuνέxισε νσ. γρά.ψει. Ο!)τε σι οικογενειακές τοu στενοχιjψιες, ουτε εκείνες ποο του εφερε 1) εκ.οοση τοίί «Μοναδικοίί» μ.πόρεσαν ν ελαττώσοuν τ'ήν πνεuματι -χή ΤfJU γονιμότητα. "Εκανε μισ. μετά.φραση, με δικά τοu σχόλια και πιφατηρήσεις, τι"ίjν 6σ.σικων ερυων των "Aν μ ΣμΙθ και Ζα.ν 'Μ;;:ατΙστ Σcι.ί5 που εκδόθηκε στ η ΛειψΙα τό , σε όχτω τόμοuς. Τό 1852 εμφανιζόταν στό Βερολίνο άλλο ενσ. 6ι,6λΙ0 τοu : «'Iστopί τής 'ΑντιΟρά.σεως», σ ouο τόμοuς. Τό 1852, και πάλι μισ. μετάφρ:χ.ση μέ δικά τοu σχόλια, ένός ψuλλc,sl0u τοίί Σαί, «Κεφάλαιο και Τόκος», τuτ:ωμένη στό Άμ6οίίργο. ΚαΙ δέν άκοόυετσ.ι πια. τί1'οτιχ ΥΙ' αιjτόν. Ό Μακαίu μσ.ς τόν πιχροu ιά.ζε τα.λαιπωρημένο άπό τη φτιί)χεια, '1& περιπλανιέται ε ;οω κι εκεί αλλάζοντας σuνεχιί)ς σπίτια - που τα. &.νεκάλuφε δλα 9

10 δ ά.χoόραστ 6ι ριi<po του. Δεν πfryαιυε πια. πouθενιi, δεν Ι6λε- 'ιtε χανέyaν, ά.πέψειυυε ΤOιυ παλιoό του <pίλoo. "Ε6γαζε τ μέρα.. δ=tω μποροοσε. Τπογραψόταν ά.χό.μα όχτωρ ψιλoσo<pιιx, ένώ στήν πραγμaτιχότητα ταν πα.ραυγελιο όχo. ΤΟ 1853 π'ij'yε υo <poρέ στ ψυλαχ'ij για. χρέη. Tέλo. 6pi'jxe Χιiπoια &.v xoόqmyj στο τελευταίο του σπίτι, να έπιπλωμέ- νο δωμά,τιο στήν πανσιον Χιiπoια.ς χυρlα. Βά.ις, που Ιδειξε μεγά.λη χατανόηση στον νοιχά.ρη της. Πέθανε στις 25 'ΙουνΙου 1856._ μετα. ά.πο μόλυνση που τοίι πρoχιiλεσε το τσιμπυχ.ι.ιχ μιά μυιγας. Ή περιπλιiνησ του ε!χε λήξει. ΤΗταν περιπou 50 έτών.λίύo πα.ρακολοόθησαν τ ν κφεία. τou μετα.ξυ αυτών, ταν και δύο «'Aπ λεό6ερoι» δ ΜπρoUνο ΜπΜυερ κι δ Λοόντβιχ Μποόλ. οε τελευτα.ίε Ιρευνες τοσ ΜακαΙυ, Ιδειξαν πώς τα. δύο τελευτιχία χρόνια ti'j; ζωi'jς τou cruγyρω:pέα. τοσ "ΜovaOικοίΙ» δέν ταν 6υθισμένα at'ij ψτώχε:α κα.ι τη μοναξια. δπω νόμ:ζαν. Xιipη, σε μια. ά.σψά.λεια ζωi'jς ti'j; μητέρας του, 'ti'j; δποια.ς έπέζησε υo χρόνια, κέρδισε το 1854 ενιχ χaτoμμόριo, ΠOI τοσ έπέτρεψε να. καθησυχά.σει τους πιστωτές του κιχί να. περά.σει ΧωΡΙς 6ιiσιxνα τονλιγο κιχιρο που τοσ ψελλε ά.κ6μα να. ζ σει. Ό Στlρνερ δεν ά.ναμιχθηκε με τό λα.ό δπω οε ΜπακoUνιν.-' Κροπότκιν, Τολστόυ. Δεν aψησε Ιργο όγκώ'δες,δπως δ ΠρouvτόY- δεν ε!χε τή σσψια τou Έλιζε Ρεκλό, τ ν συνδυασμένη μέ ευαυγελικ ά.γαwτητα OUτε ε!ναι &,ριστoκριiτης δπως δ Νίτσε ε!νιχι ε νας ά.πό μάς. ΚιΧποιος πou ποτε δεν έξασψιχλιστηχε με.μια. χα.ι σιγouρη θέση η ενα στιχθερό εισόδημα πou ποτε δεν γνώρισετ δόξα πou συνοδεόει ΤΟ,')ς διιiσημoυς χατιχτρεγμένους, τους μα- χητικους έπιχνα.στάτες, τους εδρυτες σχολών. τα. Ι6γαζε πέριχ δ- πως μποροοσε χι ά.ντι για. τήν τψ. που &.ποον3ει πιχντα '1ι μπουρ- ζουιχζίιχ - πα.ρ' δλη 't'ij δράσ'ή τους - στους μεγιiλouς έπα.ναστιiτες, σ' αυτόν γιj.ρισε περιψρονητικα. τις πλιχτες δπως κιχνει πιχν- τα. για. να. πνίξει τους &στιχτους, αuτouς που οεν χωράνε πουθενά;; και οεν πα.ρέχουν χα.μμια. iγγόηση. Ε. 'ΑΡμ&ν 10

11 ΟΙΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ& Τώρα που έποχή μας ψά.χνει να. 6ρε! τ λέξη πο,υ θα. έκ- ψ,ρ άζ ει το πνεi}ι...ια ΤYjς, π μπoλα 6νόμιχτα lxouv 6γε! στο προσκήνιο και το καθένα τοuς διατεινεται πώς ε!ναι το σωστό. Σε κά.θε. πεδίο πα,ρouσιάζεται το πιο ά.λλόκοτο μπέρ εμα πcφατά.ξεων κα γυρω ά.π' το κouψά.ρι τijς κλyjρονομιιχς το{) παιρελθόvτoς σu'yαθ.ρoι ζονται τα. γερά.κια τijς στιγμijς. Πτώματα πολιτικά., κοινωνικά., θρyjσκεuτικά., έπιστημονικά., καλλιτεχνικα. 1{θικα. και rί.λλα, εχouν πλr ψuρισει τον τόπο και ωσποι) να. λuώσει και το τ ελεuτα!ο, ά.έρας δεν θα. κα.θα-ρισει κσ.ι οι rί.ν&ρωπoι δε θα..μποροον ν' ά.νσ.σά.. 'YCiUV.. ΧωρΙς τ δική μας σuμπcφά.στασyj, έπoχ δεν π,ρόκειταt να. 6ρε! τ σωστυι λέξyj π.ρέπει έμιείς να. ψρoντίσouμε. "Αν δμως τόσα πολη έξocρτωνται ά.πο έμα.ς, τί πιο λαυικο ά.π' το να. ρωτήσοuμε ποιους μιχς εκα.ναν κα.ι ποιους σκοπεοοuv να. μιχς xixyouy; ΤΟ έ pιl}τημ &.ψο.ριχ τ ν πσ,ιδεία, με τυιν δποισ. προσπαθοον να. μιχς κά.vouv Ικανους να. Οφιοu,ργφοuμ.ε αυτυι ΤΥΙ λέξyj. Καλλι εργοον, & ραγε, εόσuνείοψ:χ ΤΥΙ δuvcxτ6τητά. μας να. γινοψε δyjμιοuργοι 11 μάς ά.ντιμετωπιζοuν &.πλως σα.ν δημιοuργwατα πού <pooyj τοuς έπι.οέχεται πως ε!ναι και κά.βε κοινωνικό μας θέμ.α για. τυιν &.κρι6εια, ε!ναι το σοοαρώτερο, &.ψοο δλα τα. &λλα έξσ.ρτωνται ά.πο αυτό. Γiνετε κά.τι έξι:χ.ιρετικο και θα. ά.ποοώσετε κά.τι έξαφετικό γινετε «δ καθένας τέλεια δημιουργwα τοο!αuτοu του» και fι κοινωνισ. σσ.ς, 1j κοινωνική σας ζωή, θα. ylvouv κι αυτες τέλειες. Γι' σ.υτο κα.ι κε!νσ που πά.νω ά.π' δλα μιχς ένοιαφέρει ε!να.ι τι μιχς εκσ.ναν τον καιρό 11

12 -πσu είμσ.στσ.ν εuπλσ.ποι. ΤΟ θέμσ. της πσ.ιδείσ.ς ετνσ.ι θέμσ. ζωτικό. Λότο εχει πι γίνει pκετα. σ φές, κσ.ι, έδω και λίγσ. χρόνισ., δ πόλεμος μ ίν τα.ι στο χωρο της πσ.ιδείσ.ς με μια. ζέσ'yj κα.ι μια. εlλι.κρίνεισ. που ξεπε.ρνοσν κα.τα. πολυ έκετνες του πολιτικ<ισ χώρ<ιu. (... ) Μο ετνα.: οι παιρα.τάξεις που διεκδtκoσν τ vlx'yj' κσ.ι iι κά..eε μιά.. τως διατείνετα.ι πως iι δική Τ'Yjς &px πα.ιδεία.ς ά.ντσ.ποκ.ρίνετσ.ι σωστότερα. κα.ι πληρέστερα. στις ά.πα.ιτήσεις μα.ς: οι 00- μσ.νιστες κα.ι οι ρεαλιστές. (... ) Ή Πε.Ρίοδος ά.νά..μεσα. στ Μετα.:ΡΡόθφσ'Yj πσ.νά..στσ.σύj7 πρ<ισδιο.ρίζετσ.ι κ έδω, μι κσ.ι σκοπεόω ν το ά.νσ.πτόξω λεπτομερέστερσ. σε.!λ 'λ'yj εόκαφίσ. - ά.πο τ oχla'yj μετσ.ξυ μεγάλων κσ.ι μικρων, Kuρίων κσ.ι δοόλων, Ισχυριί>Υ κσ.ι ά.νίσχυρων, με δυο λόγισ.,ετνσ.ι περίοδοδος όποτελείσ.ς. Πέρα. ά.πο τα. διά..ψορσ. λλσ. μέσσ., πσu χρη σίμεοον για. τ ν έξαισψά.λισ'yj κά..ποισ.ς όπεροχης, iι μόρφωσ'yj, σ 'μ<ιp lδόνσ.μύjς, εψερνε τον κά.τοχό Τ'Yjς σε κσ.λότερ'yj μοί:ρσ. να.ντι στον &:ιοιρο που τ ν είχε στφηθε!" κσ.ι δ μορψωμένος θεω,ρεττο νθpωπoς με έπιβολή, με κόρος: ήτσ.ν α.όθεντισ.. Δεν μπορο!}σε δ δποιοσδήποτε ν &'πολα:,.6ιχνει τόση έπφροή και δόναμη, α.ρσ., iι πσ.:δείσ. δεν ήτσ.γ γ:ά. δπo:oν ήπoτε' ιμ.ι έκπσ.ιδευση λοιπον προσιτ-ή σε δλου; θα. έρχόταν σε ά.ντίφαση με την ά.px αότή. Ή έκπαί,δεοοη που τοποθετετ σε θέση ΙσΥύος και δτιμ.ιουργετ αuθεντίες και ά.ψέντες, τ-ήν έπ?xrι αότ-ή τιί>ν Κυρίων, ήταν ενα,iigao κυ.ρισ.ρχ(α.ς. Άλλ fι Έπσ.νά.σΤ7.ση εσπα.σε κα.ι δοόλου κα.ι πρόβαλε μι νέα. ά.ρχή: δ καθένας ετνσ.ι κόριος το!} έσ.υτοσ του. ΦυΊική συνέπεισ. αότης της ά.ρχης ήταν iι <ivciyx'yj ν γίνει fι πσ.ιδείσ., που ά.ναμφισο ήτ'yjτσ. δημιουργετ Ισχυροός, καθολ.κή, κσ.ι αότoμc'ιτως fι ά.νσ.ζήτηση μια.ς ά.λ'yjθιν κα.θολικης πσ.ιoεllχς γινε χρέος. (... ) Στήν Ιδέσ. σ.ότη ιxytttcixe'yjxe πεισμσ.τικα. fι Ιδέσ. της προνομισ.κης παιδείας, οι δε ά.ντιδικίες και Οισ,μά.χες τους, περνώ- 12

13 ντας μ.έσα ά.πό πά.μπολλες ψά.σεις και χίλια δυό ονόματα, συνεχίζονται μέχ,ρι σήμ.ερα. Γιά. τις ά.ντιψε'ρόμενες θέσεις που χαρακτηριζουν τ C.'ιτίπαλα στρατόπεδα., Θά. κρατήσουμε τά. Ονό,μα.τα οόμα-, νισμός και ρεαλισμός, 5χι 6έ6αια σά.ν τά. πιό επιτυχη, ά.λλά. σά.ν τά., πιο καθιερωμένα. ά.πό τη χρήση. <Qς την εποχη ΠQU δ Διαψωτ:σμός αιρχισε νά. δ:αλύει τα., σκοτά.δια τόν 180 αιώνα, iι λεγόμενη «&'νωτφα. μόρψωσύj», ποu- 6ρισκόταν άιδιαμαρτόρητα. στά. χέρια των οόμο;ν:στων, στηριζόταυ' σχεόόν ά.ποκλειστικά. στην κατανόηση των ά,ρχαίων κλα.σσικων. (... ) Καί κα.θως δ ά.ρχαίος κόαμος, μέσω των κλασσικων και της BΙ6 oυ, κυριαρχοσσε πά.νω μα.ς σά.ν αόθεντία, iι συνθήκη &'ψέντη και δούλου ά.ποτελοσσε - πρά.γμα που ά.πο6εικνύεται και Ιστσ,ρικά. - την οόσια της δλ ης μας δραστηριότητας. (... ) Κι &'κόμα, iι. έκπαί-δευση αότη δεν μποροσσε παρά. νά. μείνει ά.π' &.ρχης μ.έχρ: τέλους ψορμα.λιστική. ΚαΙ τοστο, &'ψ' ένός μεν γιατι ά.πό την πολλοίις α.ιωνες πριν, πεθαμένη και θα.μένη &,ρχαιότητα, πος, δηλαδ η iι ψcψμα των γρα.μμάτων και της τέχνης είχαν διασux}εί, και &'ψ' έτέρου, γιατι iι κυριαρχία. πάνω στοίις ά.νθρώπους έπιτυγχά.νετι>;ι Κ:1.,! έξαοψαλίζεται με την έντελως τυπ κη, μονάχα όπε, τητα γιά. νά. έπι6ληθεί κανεις πά.νω στοίις &'δέξιους. (...) Έν τω μεταξό, χάρη στην θηση τού Δ:ο;ψωτισμοσ,. &ναπτυσσόταν δλο καί περισίότερο ενα πνεσμα &'ντιθετο σ' α.uτόν' τον ψορμι7.λισμό και iι διεκδlκηση των ά.ναφαιρετων και καθaλι- κων δικα.ιωμάτων τοσ α.νθρώπου συμι καθoλ κύjς παιδείας. Ή &'πουσία ρεαλιστικων 6άσεων, που νά. 6,ρΙσκονται οηλαοη σε άμεση σχέση με τή ζω-ή, ά.πο τις έκπαι:δευτ: κες μεμδους ποίι α.κολοu80uσαν, και συνεχιζουν &.κόμα. Υ' &.κολouθσσν οι οu,.,.ια.νιστές, τα.ν δλοψάνερη κα.ι ilκαvε &.κ6μα πιο έπιτα.κτικη τήν ά.νάγκη γ:ά μ:ά θετικότερη παι,δεια. Ή γνώση lπρεπε ν& ετναι ζω-ή, νά ετναι 6Ιωμα' γιατι μόνον στην πραγμάτωσ-ή της δρισκετα.ι iι τε, λείο τις. πρωτες ύλες γιά τή ζω-ή, νά προσφέρουν σε δλους κάτι ΧΡ'!ισφο, και γιά το λόγο α.ότό, νά. τrλς κερδίσουν δλους με το 13

14 :μέρο; cx.utyj; τής προετοιμcx.σιcx.; για. τ ζω 'Xcx.t να. to.,j; στρέφouν προς το σχολ-εϊο, τότε οε θα. ετχε 'Xcx.VEl; να. ζηλεύει τους «γριψμσ.τισμένοuς» για. τις εhοικες tou; γνώσεις, 'Xcx.l δ lcx.o; οε θάιτcx.ν πλέον &.μ.ύ'yjτoς. Ή κcx.τά:ργψη του EEpcx.tElou 'tfuv μορφωμένων ιxcx.t του ποι,μνίοι) των &.γρcx.μμ.άιτων cx.ut Elvcx.t 1ι έπι'οίωξη τοο PEcx.lι υ, xcx.l γι' cx.uto tlvcx.t πιο π.ροχωρψένος σ.πο τον ooμaνισμό. 'Ή &.ψq.ι.oιωση των κλcx.σmκων τής &.ρχα:ότ'yjτcx.ς Ι&ρχισε να. χάινει locx.ψo; και, μαζί της,!xcx.ot 'Xcx.l 1ι πcx.νισχuρη cx.ugeyτlcx. το ψωτοστέψcx.νό της. Ή έπoχ μα.ς &'ρ,υ'ήθηκε το σε6cx.σμo προς τ λσγιότητcx., σπως α:ρνιέτcx.ι 'Xcx.l κάιθε σεοcx.σμq. γενικώτερcx.. (...) Πάιντως, 1ι οιάιθεση των οιψ.cx.νιστων να. 'iσ\)voεθoυν με -τό παρελθόν 'Xcx.l 1ι τάιση των "Ecx.ltoτfuV να. οεθοον με το Πα.Ρόν, 'Οε <plpyouy πcφα. τ ν 'Xuptcx.pxlcx. πά,νω στο έφ'ήμερο. Ένω μόνο τό πνεομα. που 'Xcx.tcx.VOE! τόν!ιχuτό τοι) tlvcx.l αιιώνιο. Γι' cx.utb και fι όπόπcx.ση' που!,oωocx.v στυιν Ισότ'Yjτα. 'Xcx.l την έλεuθερια. tlvcx.l έ ξηρτημένη. Πράιγμcx.τι, μπορεϊ να. έξισωθεί 'Xcx.VEl; με τους &λλοuς, να. 'ιiπcx.λλcx.γετ &.πο τ ν xu.ρlcx.pxlcx. μως με τον!cx.uτό tou, τ-ην ΙσορροπΙα. 'Xcx.l τ ν συμφιλιωση tij; l -φήμε,ρης με τ-η, ση Τής ψuσικότ'yjτάις το\) σε πνεuματικότ'yjτcx., με oub lόylcx., για. ττιν!νότη::α. και τ ν παντdοuνcx.μιcx. του έγι, που!χει cx.uτά.ρκειcx. -ytcx.tt 'οεν ά.φ'ήνει να. όπάιρξε: τιποτα. ξένο Ι!ξω &.πο τον!cx.uτό του, Μσκολα. θάιορισκε κανεις!στω 'Xcx.l μια. όπόνοια. σ' cx.ut τ-ην &.ρχοή. Κι &'1 fι έλεuθερια. κcx.τcx.κτ'ήθηκε - fι!λεuθφία. σα.ν α:νεςcx.ρ 'τησια. α:πο τις α:ρχες - οεν!παφε φως να. OΤEPELtcx.t το cx.uτεξούσιο' κι οδτε πάιλι χσ.ρισε στον &νθ,ρωπο cx.utovolllcx. 'Xcx.l πνεijμα. ίi - νόητο, &.πελεuθερωμένο οηλcx.ο'ή, &.πό τιχ σκcφπcx.νroάισμcx.τcx. Τής νόησύjς. Blocx.tιx, δ &νθρωπος με τ-ην τuπικ'ή μόρψωση, οεν "ίταν 1Juvcx.tov να. ξ,εφύγει α:πό τόν ώκεcx.νο που &.ντcx.νcx.κλουσε τ'ήν κιχθολικ'ή πcx.ιοειcx., 'Xcx.t &.πό &νβρωπος «α:νωτέρας μορφώσεως»!γινε!νθρωπος «ε,lοικ1jς 'μορφώσεως» (κcx.ι σιχν τέτ')ιος oιατύjρετ <puotxιx ',,:-ήν &.Οιcx.ψιλον1ΚΨΥ) &'ξια. του!φόσον -Υι καιθολικ-η παιοεία. πρέπ-ει να.!πεκτεινετcx.ι μέχρι τις τελεuταtες μονομέρειες τής ει'οικής πcx.ι ΟεΙcx.ς). ΆλλιΧ xcx.t δ έκπcx.ιοεu',.ιένος σύ(.ιφωνα με τις &.ρχές τοl} '14

15 ,ρειχλισμ{){} &νθρ ωπος;, δέν προχώρησε π &λλouς, τήν έλεuθερια. ά.πο σ.λλouς, οϋτε ξεπέριχσε τον λεγόμενο -«τφα.κτικο &νθ{jωπo». Φυσικά, 1ι κενή' εόγένεισ. τou ouc,,"ιxytatij, 'tou διχυ'8η, δέν ofjτιχν δυνιχτον νά. ά.ποψόγει τήν πτώσ'η' &λλά. δ γι 'Χ'ητής &'κτινοοολοσσε το χιχλκοπρσ.σινο τ{){} όλισμοϋ κα.ι δέν ofjτα.ν -τίποτα. περισσότερο &'πο gvιxy κα.κόγοοοτο μιχτερια.λιστ1ι. Διχνδισμ,ος κα.ι όλιομ,ός ΡΙΧΤ'ηΚιχν στό κυνf(yι έξιχφέτων νέ ων κιχι νειxνt'δων, ά.ντιχλλά,σσοντιχς μά,λιστα., πιχριχπλιχνητικά" πολλές ψορές, τήν &'ρμιχτωσιά, τους' δπότε, 1ψιxνΙζετιxι δ διχνδής! πιδεικνύοντιχς τόν χου'8ροειδη κυνισμό του, κιχι δ όλιστής τήν εό. Ύεν κ1ι το\) λευκότητιχ. Άνσ.μψισ61jτ'ηΤΙX, τό ζωντιχνό ξύλο τou ρόπιχλο\) των όλιστων θά. τσιχκισει πολι, σύντομα, τό ξερό ρσ.6δι τω ΠΙΧΡ'ηκμα.σμ.ένο\) διχυ'8ισμ{)ο' &'λλά. ζωντιχνό νεκρό, το κούτσοιψο ετνσ.ι κούτσ{)υρο' κι ιiν θέλουμε 1ι ψλ6γα. του πνεuμα.τoς νά: λιχ.μψει, τό κούτσουρο πρέπει νά. κιχε!. (... ) Τό 6σ.σικό σψά,λμσ. της!ποχης μιχς διιχιων!ζετιχι, για.τι 1ι γνώσ'η δέν δδηυεττιχι στήν κιχ.θιχρσ'η κιχι την τελειωσ-ή Τ'ης' γισ.τι μένει πά,ντσ. κιχ.τι το όλικό, τυπικό, κ τι θετικό' γισ.τι δέν!πεκτεινετσ.ι ως τό ά.πόλυτο γιιχτι μα.ς 6ιχριχΙνει σά.ν c:poρτιo. 'θά,πρεπε, σά.ν τouς ά.ρχιχιους, νσ. ζητα. κιχνεις τή Λffj'η, νσ. πινει ιiπo τή θιχt)j.ι.ιχτοufjγή ΠηΥ1ι τ-ης' ιiλλιως δέν πρόκειτιχι ποτέ νά: ψτά.σει τόν σ.υτ6 τοο. (... ) Ή &'λ-ηθινή γνώσ'η τελειώνετα.ι μόλις πά.ψει νσ. ετνιχι γνώσ'η κιχι ξιχνιχ6ρ,ετ,.μετιχμφψωμέν'η σέ & ώπιyo Ίνστικτο, τήν ά.μroότητα. της... θέλ'ησ'ης. 'Έτσι, ΙΧότός ποο γισ. 'Πολλσ. χρόνια. ά.νιxζ'ητogσε τον «προορισμό το\)>>, θσ. Ιξει ΙSλες τις ιiνφυχιες κιχι τσ. προσκ\)y'frr1ιχτιχ της. &'να.ζ1jτ'ησ1ις το\) μέσιχ στη Λ1ιθ'η μια.ς &'πλr;ς ιχ!σθ'ησ'ης, νός ένστικτου πou στό ξης θσ..τόν 'Xa&ι8wet. σ' ιχότο 6ρηκε τον «προορισμό του». Λότό πού κ\)νηυouσε μιχνιιχσμένιχ μές &'πό χ/λιιχ δ\)ό στενσ. κιχι μovoπά.τισ., &'μέσως 'μόλις &'νιχγνωριστετ, ψouντώνει σά.ν ψλόγιχ 1jetXij; θέλησ'ης κα! ιiνά.6ει τήν κιχρδισ. τou XIlVηyou του, πou δέν χά,νετιχι πισ. σέ ιiνσ.ζητ1ισεις άλλσ. ξιxνιxχiερι8ιζει τή ζωντά.νιιχ κιχι τήν ψοοικότητά. -το\). 15

16 (... ) Αδ.τΟ ε!ν ι το τέλος κ Ι συγχρόνως ή &ποθέωση κ Ι fι Ιωνιότητ της γνώσης: ή γνώση που εxoντ ς ξα.ν γίνει, σσ.ν θέληση πιι:i, άμεση κ Ι φυσική, λειτουργετ κα.ι &πoκα.λύπτετ ι μενέα. μ.o,ρψ'1j κ Ι σε κά.θε ένέργει. Ή θέληση δεν κα.τέχει τήν πρώ _η θέση στή φυσική' σεφet, 8πως θέλουν νσ. μιχς κι:iνoυν νσ. πιστέψουμζ οι πρα.κτικοι δεν μπορουμ.ε νσ. πα.ρα.κ Ψοuμε τή γνώση γισ. να ψτι:iσoιψ.ε, τι:ixα., πιο γρήγορα. στή θέληση. ' Ίσσ.,- Τ σσ.., ή γνώση ε!να.ι έκιεινη που κα.τα.λήγει, κορuψούv-ενη, σε θέληση - μόλις άπ06ά.λλει τήν σuγκεκριμένη μορφή της κα.ι α.ύτοοημιουργηθετ σσ.ν πνεσμ που «πλά.θει μόνο το δικό ΤΟι} σω,μα.». Γι' ύτo κα.ι οι π,ρόσκ δ."oιo'μoς και δ όλισμός, πρoσκoλλωντ ι σε μισ. δ OΙooOήπoτε πα.ιθεία. που δ ν φέρνει σ' αύτόν τον τα.υτόχρονο θι:iνα.τo κ Ι άνά.ληψη της γνώσης. Μισ. γνώση ΠΟ\J δεν OιOλ(ζετ ι κα.ι οεν συγκεντρώνετσ..ι πρός τή θέληση ή, με λλ λόγια., μισ. γνώση που κα.τ φέρνει μoνάx νσ. με 6α.ραίνει σrι.ν &.πόκτημ και σσ.ν 6ιός μου - &vτι νσ. ετνα.ι τόσο 6σ.θεισ. ταuτισμένη μ' ύτό ΠΟ') ετμ. ι, ώστε το Έγώ, κινούμενο έλεύθερ, χωρις νσ. σέ,ρνει μ ζι ΤΟι} κ νένα. φορτιο, νσ. Οια.σχΙζει τόν κόσμ,ο διατηρώντας άκέρ ιη τή φρεσκάιδα. των ΙσθήσεΙ:)ν θι:iτ ν πενιχρή τ.ρoετoιμ σί γισ. τη ςωή. Δ, εν άψήνοuν τσ. πρι:iγ τ νσ. ψθά.σοuν ώς το &φηρημέvo κι ο.,ιως, μoνά.x σ' ύτό 6.ρΙσκει κά.θε συγκεκριμένη γνώση την άληθινή της oικ Ιωση, γι τl' σ' α.ύτο ή δλη μηδενίζετα.ι πρά.γμα.τι, έξα.ολώνετα.ι, ενω τα.υτόχρονα., δ νθρωπoς φθά.νει στή-ν κ θα.ρή κ<ιι εσχα.τη άπελειxjέρωση. Μόνον στήν άψα.ι,ρεση να.ι μόνον έκετνος που άπέρριψε τό συγκεκριμένο κα.ι κα.ρπώθηκε α.ύτο που τοσ άπέσπα.σε, 6α.σα.νΙζοντά.ς το μέσα. στήν νότητα. τοί) 'Εγώ tou.. '" Αν τό α.rτημα. τou κα.ι,ροσ μας ετνα.ι νσ. ΠΡΟω{}ήσοuμε - τώρα. που πισ. κσ..τα.κτήσα.με - την έλευθερια. της σκέψης ώς τδ άκρlχτο έκετνο σημείο δπου μετα.μορφώνετα.ι σε έλεuθερια. της θέλησης, κα.ι νσ. την κ τα.στήσοu'μ, με τη μορφη lχύτή, άρχη μιιχς νέlχς έποχης, τότε, ή γνώση δεν μπορεί νά θέωρείτσ.ι τελικός σκοπος της πlxι.oει ς. Ό ρόλος lχύτος άνήκει στη θέληση που γεννι - 16

17 tat ά.π' ΤΥΙ γνώσ'1), και iι χa.ρακ't'1)ρtστtκ1j εκψρaο'1) αυτau, στό δ ποίο iι παυδεια. πρέπεt ν ά.π06λέπεt ε!να.t δ π Ρ ο σ ω π t κ ό f) έλεύθερος &νθρωπος. Ή ουσία. της ά.λήθεtας!γκεtτιχt στό ν ιiναjδυθεί μόν'1) Τ'1)ς, κιχι iι ά.νά;δοο'1) α.uτyι περν μές ά.πό τ ν 4- ποκιχ.λυφ'1) τοο έγώ, τ ν &πελευθ φωσή τυιν εσχατ'1) ά.φαιρεσ'1) η &'πόρρtφη κάθε &.ρχης, τ ν ξιχνακερδtq.ι.έτη ψuσtκότητα. Πλιiσμ.ατα τόσο τέλεια ά.λ'1)θtνά., δεν 6γηκιχν ποτε &'πό τό σχολείο, &ν μολατα.υτιχ όπ&:ρχοον, όπιiρχoυy π σ. Ρ τό σχολείο. "Αν τό σχολείο μ ς "ιivet Κlίρίa.ρΧOυς τών πραυμά.των, τό πολ\)-πολυ Κlί.ρίιxρχoυς της ψύσ'1)ς μας, διόλου δεν crrιμacvet πως μ ς xιivet κιχι έλεόθε,ρες ψύσεις. Κcx.μμι γνώσ'1), δσοδήποτε πλατει κα.ι 6ιxGetάo, ΚlXol1'μ ευστροφια. και δξύτ'1jtα. πνεuc..ι.σ.τος, κα.μμt OLcx.λExttx δεινότ'1)τα. δεν μα.ς σώζει &'πό τόν έκχυ'διχϊσμό ψ'1)ς κα.ι της θέλησ'1)ς, Δεν e!yιxt 6έ6ιχιιχ πρός τιμ ν τοο σχολειο'.> το ΟΤΙ 6yαίνoliμε &'π' αυτο χωρις έγωϊσμό. 'Όλες οι μορφες της αυτιiρεσκ'1)ς ματιχιοδοξίιχς κιχι &'πλrιστίας, γριχψειοκριχτtκης ψιλα Cοξίιχς, μ'1)χιχνtκης κιχι δοtjλικης συyδυιiζoντιxι λcx.μ.πρ κιχι με τ ν πλιxτει γνώσ'1) κιχι με τ,ν λεπτ κλασσικυι μόρψιοο'1), κιχι κιχθως δλες aυτες οι γνώσεις δεν &'σκοσν κω,.ιμι έπι ριxσ'1) στ ν 'ήθική μιχς σuμπεριψoριi, iι τόχ'1) που τους έπιφυλιioσετιxι συνή(lως ε!ναι iι ά.πόλυτη &'χ,ρηστια, &.<Ρ' -ης στιγμης πιiφoυν ν εχουν έψιχρ, του τη σκόν'1) του σχολείου. ΚΙΧΙ δλσ. ιχυτά" έπειlδ ιx.τόμolί &νιχζ'1)τείτιχι στό ΤlίΠικό f) στό όλικό - στ ν καλύτερη περίπτω'1'1), κιχι στ δυό - κιχι δχι στ ν &'λψειιχ, στυιν κιχλλιέρ Υειιχ τοο &.λ '1jθι νοο &'νθρώπου. (... ) Στό χώρο της πιχιlδωυωγικης, &λλouς,,δεν ά.φ1ινουυ Τχνος έλεuθεριιxς ν ξεμυτισει, τσιχκιζοον oκtiee &'πόπε:ριχ &.ντιλουιιχς, ά.πιχtτουν όπιχκοή. Τό μόνο που τούς tvotιxcplpet ε!νιχι ενιχ. ντ,ρεσσιipισμιx στις ψό,ρμες κιχι τ ν πρcx.κτt. κή, κιχι &πο τ μεν oόμ.ιxνιστικ μιχυεφείιχ 6γΙΧίνουΥ μονά,χιχ σα ψολουιώτcx.τοι, &.πό δε τ ρειxλιστικ μόνον «χρήσιμοι πολίτες»' &.λλ κιχι οι πρώτοι. xcx.t οι oeutepot ε!νιχι πλά,σμιχτιχ. όποτιχγι.ιένcx.. 17

18 Ή καλ «στόφα.» τijς &νuπα.κcyijς κα.τα.πνίγετα.ι 6ία.ια., κα.ί, μιχζι μ' α.υτήν, fι έξέλιξη Τής γνώσης σε έλευθε.ρη θέληση. ΤΟ πνεύ1,.ια. λοιπον τοο ψιλιστα.ϊσμοο ε!να.ι &ποτέλεσ.μα. τijς σχολικής ζωής. 'Όπως στα πα.ιδtκ<χ. μα.ς χρόνια. μά:θα.με να σψμορψωνόμα.στε με δ,τιδήποτε μα.ς έπέοα.λλα.ν, ετσι κι &ργότερα. σt>1ψορφωνόμ,α.στε κα.! προσα,ρμαζόμ,α.στε στις περιστά.σεις, &κολοuf)οcψ.ε τον κα.φό, γινόμα.στε οι υπηρέτες του κα.ι οι λεγόμ,ενοι λοιπον κα.λλιεργείτα.ι, &ντι για το πν:εομ,α. «κα.λοι πολίτες». ΠοΟ ρησια.κο πνευμ,α.; που έκπα.ιόεύουν, &ντι για τον σ.νθρωπο πο,) \1α.θα.ίνει, τον σ.νθρωπο που δφιουργεί; που γίνετα.ι δ δά.σκα.λος σuνφγά.της, που &νιxγνω,ρίζετα. θέλησης; Που τέλος πά.ντων δ έλευθερος σ.νθρωπος, κα.ί 15χι δ σ.πλώς μ,ο.ρψωμ.ένος, δρ!ζετα.ι σκοπός; 'Όχι σε πολλα V-tpYj, δυστυχώς. θα &ρχίσουν δμως να βλέπουν δλο κα.ί πιο κα.θα.ρά., πώς (1) τε fι μόρφωση, OUτε δ πολιτισ.μ,ος ε!να.ι το μ,εγά.λο κα.τόρθωμ.α. τοο α.νθρώπου, &λλα το α.υτεξουσιο. Πρέπει λοιπον fι μ ό Ρ Ψ ω - σ η να. πα.ρα.μ,ελ ηθεί; ΚΟΟθε σ.λλο &ψοο δεν είμ,α.στε δια.τεθε'ιμένοι να &ψήσοuv-ε τ ν έλεt>θερία. τijς σκέψης να χα.θεί πα.ρα Ι ιόνον μέσα. στ 'ν τα.μ,ορφωθεί. Άφοο κα.ι έφόσον δ σ.νθρωπος θεωρήσει ζήτημα. τιμής το να στηρίζετα.ι στον έα.υτό του, να. γνωρίζει δηλα.δή, τ ν α.tycοτέλεια., τ ν α.υτογνωσία., τ ν έλευθερία., α.υτομά.'τως τείνει κα.ι στ ν κα.τα.πολέμ,ηση τijς ιχ.γνοια.ς fι δποία. κα.θιστα. το ξένο &ντικειμενο ποu fι συνείδηση δεν εχει δια.περά.σει, &προσπέλα.στο κα.! έο,.ιπόδιο στ γνώση του έα.υτοϋ του. "Αν ξuπy'ήσoυν στους ιχνηρώπους τ ν ίδέα. τijς έλευθε-ρίας, οι έλευθεροι σ.νθ.ρωποι θα &γωνίζοντα.ι κά.θε στιγμυι νιχ κερδίζουν τ δική τους (έλεuθερία.. "Ας συνεχίσουν να τοuς κά.νουν σ.πλώς μoρφωμiνoυς, καί θα μπα ροον.&να πα.σα στιγμυι να :όποτά.σσοντα.ι στις πφιστά.σεις, με τον πιο λεπτο και κα.λλιεργφένο τρόπο και θα. όπηρετουν πιστα το πνευμα. Uποτα.γijς. Τί ε!να.ι στ ν πλειοψη:ρία. τους τα λεπτα κα.! κα.λλιεργημένιχ μ,α.ς πνεόμ.α.τα.; Σα.ρκα.στές, σκλά.60ι κ' cf. ίόιοι. ίοιοκτijτες σκλά.6ων, οε ρεα.λtστες lxoυ' κά.ποιο δίκιο δτα.ν όπερη:ρα.νεοοντα.ι γιιχ τ ο μεγά.λο τους πλεονέκτη. μ.α., να V - v έκπαι δ ε όo uν & νθ ρώπους σ. - 18

19 ,πλώς κσ.λλιεργ'υ)μένους &.λλσ. iνθρώποuς λογικους κα.ι χρ σιμoυς,τ.ολίτες. Ή βα.σικ τους &.ρχ, νσ. διδιiσκoυν το κιiθε 'tt σε σχέσ'υ) με τ ν «πρα.κτικ ζω», θσ. μποροοσε πριiγμα.τι νσ. &.να,γνωιπστε! σσ.ν φβλ'υ)μα, 'tij; έποιχijς μα.ς,,ά.:ρκεί ίμoνιiχα. νσ. μ ν έννοouoo.ν τ ν πpα.κτικ στην &.γορα.ία, Τ'Υ)ς εννοια.. Ή &.λύjθιν πρα.κτικ δεν ε!να.ι το νσ. βρείς ενα, δρόμο στ ζω, κα.ι 'ή &.ξία. Τ'Υ)ς δεν εγκειτα.ι στ ΧΡ'Y)σιμότΎjτιi Τ'Υ)ς γισ. τ ν έπιτυχία, π,ρα.κτικών σκοπών. Ή &.λ'y)θιν πρα.κτικη είνα.ι έκείν'υ) που έπ'ιψέπει στον έλεόθερο ανθρωπο νσ. &.ποκ!χλυψθεί, κ!χι 'ή γνώσ'υ) ΠQU ξέρει νσ. πεθσ.ίνει είνα.ι έλεαθερία, που δίνει ζω. «Πρα.κτικ ζω»! Ναμ.ίζουν πως κιiτι μα.ς c!-:toιv μ'!χύτό' &.λλσ. κα.ι τσ. ζώα, &.κόμα. διιiγouν ζω πρα.κτικώτα.τ'υ): μόλις 'ή μψέρα. τους τελειώσει τ ν κα.νoνικ περίοδο α.πογα.λα.κτισμοο, -η &.να,ζητοσν τ ν τροψή τους γuρίζoν "α.ς σε λειβιiδια. κ Ι oio'y) κοιτσ. το κέψι τους, -η μπα.ίνουν στο ζυ ΥΟ τijς δουλεια.ς. Ό Σιiιτλιν, με τη βα.θειά. του Υ'ιώσ'Υ) τijς σtiμπε Ρlψο.ράς t:i>v ζώων, θα. μποροοοε νσ. πρoιχωρ σει τ σόγ'κρ' λυ πιο ooιeetci, (J)ς Τ Y κα.ρδισ. τijς θρησκεία.ς, α.ν κρίνouμε &.πο το lpyq του «'Eπιστ μ'y) τijς συμπεριψ(ψα.ς τών ζώων»8, ενα, 6:βλΙο πολυ,διδα.κτικο γισ. τ ν προσέγγισ'υ) που,έπιχειρεί &.νιiμεσα. στο 'ζώο κα.ι ΤΟΥ πολιτιqμέυο liν,θρωπ(j, ΤΟΥ πολιτισ:μένο ιiνθ'ρωπο καλ το ζώο. Ή IiΠοψ'Υ) α.υτή, «νσ. διμξουμ.ε τους &.νθρώπους σόμ.ψωνα, με τις &.YciYXE; 'tij; ΠΡα.κτικijς ζωijς», ψτιιiχνει μoνιiχα. &.νθρώπους με oxές, που σκέψτονται Κ!ΧΙ ενεργοσν σόμψωνα, μ,ε πεπqιθήσεις κ!χι όχι «νθρώπους που α,ύτοδημιουργοσυτα.ι έκ πεποιi3ήσεως ΠΥεό:.ιατα. νc.1-.ιοτα.γij, οχι έλεόθερα,. Έντελώς άλλο πριiγμα, είναι δ άνθρωπος, που το σuvo).q τιί)ν σκέψεω'l κα.ι ένεργειών του έξελίσσεται και α.ν!χνεώνετα.ι iστα.μιiτητα, &.πο έκείυον Πo;lJ μξνει πιστος στις πεποι&ήσεις του. οε πεποιθήσεις είνα.ι στμψες, δεν ρέουν Περ'/ώντ!Χς πιi'λι κα.ι πιiλι μες α.πο Τ Y κα.ρ6ιιi, οπως το α.τμα, που συνέχεια α.'1α.'/εώνετ!χι, α.λλσ. πα.γώνουν, γίνοντα.ι μιiζα, συμπαγ ς και παρα.μένουυ - α.κόμα κι οτ!χν δεν εχουν όπσ6λ'υ) θεί &.λλά. κατακτυιθζί - κιiτι το στα.τικό κι οχι μόνο, &.λλσ. θ'εω ΡΟΟΥΤα.ι κα.ι ίε.ρζς. Ή ρεα,λιστ:κ λοιπου πα.ιδεία μπορεί νσ. 6γιiζ'ει χσ.ρακτij:ρες στ!χθεροός, iλuγ:στοuς, δυνα.τοός, άνθρωπους &.κλόυύ) ',ους, &.ψοσιωμένες καρδιές, πριiγμα. που γισ. τον πεpι6όύjτό &.νδρισμό 19

20 μα. σ.ποτελε! σ.νεκτιμηto κέρo ' οι σλώνιot o.μω χα.ρα.κτi'jρε που fι στα.θε.ρότηtά. τoυ lγwειτα.ι στή ouνεxi'j ρο-η τi'j σ.οtά.κοπη& α.ύτoιqφιouργ(α. τoυ, κα.ι που εινα.ι aιιώνιoι σ.κρι6<i'>ς για.τι Otcx. μ!ψψώνοντα.ι 'Κά.θε στιγμ-η 'Κα.Ι για.τι fι πα.ροοι'κ-η κινηση των έκά.στοτε!κοηλώσεών ΤOO σ.πορρέει σ.πό τ-η φρεσ'κοοοα. κα.! τ-η οημιουργικ-η!νέ;ργεισ, τοο &.θά.νσ,του πνεόμ.α.τός τους, που οεν μα.ρα.ινετα.ι κσ,ι οεν γερν(ί. ποτε - σ.uτoι οεν ψτιά.χνοντα.t με τέτοισ, πα.ι ΟεΙα.. Λότο που ά.ποκα.λοσν στα.θερο χα.ρα.κτήρα., ειγσ,ι - κα.ι στ-ην κα.λότε.ρησ.κόμα. ν τελειωθε! πρέπει τα.tiτόxρoνα. ν γινει πά.σχων, ν νοιώθει τ-η:ν σ.να.τριχ(λα. κσ,ι τ ριγη τοσ ΧCφOύμενO\) πά.'&ους μ:άς &'oιά.κσjtης σ.νανέωσης κιχι σ.νιχγέυνησης. ΟΙ σ.κτίνες λοιπον τi'jς παιsε(ιχς πρέπε ι σε μι έστια: τ-ην πρoσωπικότηtιx. Ή γυώση, οσο 6α.θει κι φπεριστσ,τωμένη κι &'1 εινιχι, 'rj όσο πλα.τ ν εινιχι ιά.πόκτημσ, κα.ι 6:ός, παρ μόνον &'1 έξα.ψιχνισθεί μέσιχ στο! γώ, σ.π' οπου θ ξεπrιαήσει κα.ι πά.λι πα.vταqόνα.μη, σ ν θέληση, σα.., σόλληπτo κιχι σ.κατά.ληπτο πνεσμιχ. Ή γνώση cpθciνει σ' α.ύτ-η τήν' μετιχμό'ρςρωση μόλις πά.ψει ν μένει ΠΡΟσ'Κολλημένη σε σ.ντικε{μενα.,,ιόλις γινει κα,θιχρή γνώση 'rj - &'1 ιχύτο ε!να.ι σαιψέστερο - μόλις γινει γνώση τi'jς σ'κέφης, ιχύτοσυνε.ι6ηση τοσ πνεύμιχτος. Τότε, μετατρέπετιχι, μπορ<j ε ν πο(}με, σε lνστικτο, πιx.ρόρ,μησrι μα.τος, σε όπσσυνειδητη γνώση, ytιx τήν όποισ, μπqρε! κανεις να: r.ά.ρει μιιχν!ιοέσ" πα.ριχ6ά.λλοντά.ς την με το πως πολλες κιχι ' ποικ(λες ιμπει.ρι'ες λειτοuργ<juv μετο\)σιωμένες στο τόσο &πλο αύτο ιχίσ(!ημιχ που οοκιμάζει κανεις σ.πολυτως ψυσικ κα.ι που λέγετσ,ι κοινωνική συ'μ,περιψο.ρά.. 'Όλες σι σ'κόρπιες γ'tώσεις που σ.ποκομιζοντιχι σ.-. πο σ,ύτες τις tμπεφιες, σuγκεντρώνoντα.ι κα.ι γινοντα ι ση που σε κά.θε στιγμή κα.θοριζει σ,ύτόμιχτα. τις!νέργειες το(} κα.θε 'Ιός. Άλλ -ήγνώση, γι να. ψτάσει σ' α.ύτο το σημ,είο!ξα.σλώσεως, πρέπει ν' σ.πα.λλα.γεϊ: σ.π' σ.θά.νιχτη-θέληση! ΤΟ στι fι γνώση οεν σ.π<jστάζετα.ι ως τή θέληση, τήν α.ύτσεφαρμογή, τήν καθα.ρυι πριχκτική,!ξηγεί τήν ά.θλιότητα. τi'jς πιχι ΟεΙα.ς μα.ς. ΟΙ ρεα.λιστες Οιέκρινα.ν τήν lλλειφη σ.λλ οεν 6ρijκα.y' -20

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ

ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ. Τυ.τογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρ ώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ. Α8ΗΝΑ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜπΑΛΖΑΚ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΙΗ ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ Α8ΗΝΑ Τυτογ!}αφικό δοκίμιο μέ διoρώσεις του Ι'διο υ του ΜπαλζΠκ Ό κυριος ντε Mιxνερ6Lλ δ πιριxς τιxν lνιχ; καrλός Nopμαrνδός &ρχοντας 'Ήτανε γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα