ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς."

Transcript

1

2 ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55

3 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

4 Ι1ΤΛΟΣ: Ο Μοναδικός και το δικό του ΣΥrrΡΑΦΕΛΣ: Μαξ Στίρνερ ΜΕΤ Α Φ Ρ ΛΣ": Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ελεύθερος Τύπος Ζ. Πηγής , τηλ : για την ελληνική μετάφραση ΕΛΕγΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

5 ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ ΠΟ'ιός -ητα.ν λοιπόν α.ύτός δ?!ια.ξ ΣτGρνφ που τό 6α.σικό του ' pγo «Ό Μονα,.δικός κα.ι τό Δ'ικό uπσδοχ'ή, έκθόθψε, ξα.να.εκδόθηκε, μετα.φρμτηκε, ξα.νωμτα.ιpράr Gτηκε, δια-δόθηκε, Εγινε θέμα. φιλοσοφικών ια.ψιισών, τόμων έ.ρi!-ηvεια.ς, σ,ναιρlθμητων iχρθρων σε έφημεριδες κα.ι περιοοικα. σ' δ λες τις γλώσσες τοο παλι τ «Ό Moναiδικός κα.ι τό Δικό του» έμφα.νίστηκε τό 1848 κα.ι ά.φοο Eϊι ε για. λίγο' στόχος κρι ικών α.ρηιρων, Εποοε στ'ήν σ,φά.νεια. ως τ'ή μlpα. που ενα.ς γερμα.νός Ονόμα.'ΌΙ Τζών-Χένρυ Μα.κκα-Ιυ, που Εj.Lελλε να. γινει διά.σημος Ιιiργότε.ρα.1, περνώντα-ς τό κα.λοκαίρι του στό ΛΟΥδΙνΟ' κα.ι συχvά.ζσντα.ς aτό Βρεττα.νικδ Μουσείο, Ετυχ ε να. προσέξει κά.που στ'ήν «ΊστορΙα. τοο 'fλισμοο» του Λά.γκε με,ρικες "ιψ.ψες &.φι'ερωμένες 6λΙο του. 'Έψαξε, σ.ρύjκε τό σισλιο κα.ι τό διά.σα.σε. Τό περ'ιεχόμε 'Ιό του του εκανε τόσο σα. εια. έντύπωση, ωστε θέλησε να. μά.&ει ποιός -ητα.ν iδ iχνθρωπoς πο.t εγρα.ψε τόν Μοναδικό, πώς ξεκινφε 1tOLci -ητα.ν 1) ζω'ή του, πώς πέθα.νε. Δεν πσ..ρέλειφε κα.μμ'ια. ΠΎJY'ή πλ ηροφόρησης' σ,να-σκά.λεφε τις 6ι\σλιoθΎjκ'ες, κεινων που εκα.να.ν πα.ρέα. με :τόν ΣτΙ.ρνερ μισό α.ιώνα..η σσ..ρά.ντα. χρόνια. ΠιρΙν, τους εσαλε να. θυμηθουν, να. του μιλ'ήσουν' φρόντtσε ο.κόμα. να. γνωρ,ιστετ Μα.ρΙα. Ντά.νχσ..ρτ. 'Εξοντωτική 0(1)λ,ειά., πρά.γμα.τι. Τόν κα.ρπό α.ύτi}ς τύjς μα.χ,ρόχρονης κα.ι σ,κt)υρα.στης π.ροσπά.θεια.ς, θα. προσπα.θ'ήσω!έοώ να. σκια.γlρα.ιρ'ήσω.. 'Από τ'ήν ερευ'lα. α.ύτ'ή 6γΎjκε μια. πλουσια. t)ιay.ραφία.: «Μα.ξ 'Στίρνερ, 1) ζω'ή κα.ι τό εργο του», 1ι πρώτη εκοοση τύjς δποια.ς χρο- 5

6 νoλαγείτα.t το 1897'. 'Πtστεuω πώ 'Τι συμ;6αλ'ή τοο IΡιΥαυ σ.uτώ στ'ήυ κα.τα.νόηση τοο «ΜΟ'vα.ΟtκοΟ», 'ijτα.v τφά.στtα.. Δε.. ε!υα.t πσ..ρά;ξενα ποο με ολη ταυ τηυ. &.Υτικειμενικότ'YjΤ(l, δ Μα.κα.ίυ lοωοε στον 1'jρωά; ταυ τον lκα.λότερο' ρόλο'. Ε!να.ι μαλλαν φυσικό γι κά;πo O'ν παύ θεtι>(jετ ΤΟΥ ΣτΙρνερ σ y το τολμ'yj ρ6'\:ειρο κα.ι σπαυοα.ιότερο πνε&μα. των πέρα.ν τοο ΡΎιΥαυ - ποο. τον 6ά.ζει 'Itλit σ' ευα.,1 ΝεόΤΟ'Υα. η ενα. Δα.ρ6ίΥΟ', κι οχι σ' ενα.ν Μπίσμα.ρκ - πού τον 6λέπει y πισκ,ιά;ζει τον Νίτσε, στόν δ πο'ίου άλλωστε δ ΣτίΡΥε.ρ οε.. 'ijτα.v σ.γυωστος.2 Ό Μοοκα.ίυ μα.ς. πα.ρouσιά.ζει ευα.υ ΣτίΡΥερ ' πψελύι,εooυνείoψα, σ.ξιο τωυ πα.! ΥωΥ τωυ κα.θ'υτ'(ψων το'υ' Τι &'γά.π'yj το'υ γι' α.ότον θ ΤΟΥ &.κολαυθήσει σ' όλα το ξετυαιιγμα. t'ij; ζω'ijς του κα.ι θ ΤΟΥ κά;υ,ει μά.αιι.στα. Υά. πρ06ά;λλει κά;πως όπερ60λικσ. τ στοιχεία. κείνα. παύ θ μπαροοσα.ν vσ. α.φ,ρυνoυy τσ., &.ΔUνα.τα. σψετα. τou συγγρα.φέα. τοσ «ΜαΥοοοικοσ». Άπο ΤΟΥ Μα.κα.ίυ μσ,θα.ίυαφε πώς το M ξ ΣΤΙ'ΡΥε.ρ Τα.Y ΦεOOώYuμo, πώς δ ήρωά;ς ταυ λεγότα.ν Γιόχα.ν Κά;σπα.ρ Σ1!λτ xαot πώς γευυήθηκε στις 25 Όκτωβρίαυ τοίί 1806 στο Mπα.U, ovoμα. ΣτΙρνερ ετυα.ι πα.ρα.τσοόκλι πou τοίί ε!χξ ογετ γιά. το με Υά:λα ταυ μέτωπα (stirn, στσ. γερμα.υικά;). Τό κρά.τησε γιά. ΤΟΥ «ΜovIXiΟΙΚΟ» κα.ι Τ σ.λλα.. ταυ γρα..ψτά;... Ας &.ψήοοuv-ε τις πλwοψορίες ποο μocζεφε ιδ Μα.κα.ίυ σχετικσ. με τις σπαοοές τou, τ'ήν κα.ρριέρα. το!) σσ... tλε θε.ραu xαotj'yjy'yjtyj, ΤΟΥ ρωτo' τα\) γώ,.ιο πω ι ληξε πρόωρα. με ΤΟ θ!fyα.τo' t'ij; ΥυΥα,(κα.ς του, κα.ι α.ς lpeouμe κα. τ ε UΘ εία.y στις σχ έσεις ταυ με τ'ήν περίφw'yj ΒερολtΥέζικ'Yj δ μά;οα. των «Άπελεόθερων». οι «Άπελεόθεροι», μισ. πολύ περιε,ργ'yj λέσχη 1Ί συλλογος, ετχα.ν τη..!ορα. ΤΟ1>ς σε κά;ποιαυ Χίππελ, κά;π'ελα. 'O ά.σψα γ ά. τ'ήν ποιότητα. των κρα.σιων του, πο'ύ ε!χε το μα.γσ.ζί του σ' ενα.ν &.πό ταύς πιο πoλυσuxνα.στouς 0P.LαU; τασ ΒερΟ'λίΥOU t'ij; ποχ'ijς κε( της. ΧωρΙς κα.τα.στα.τικό, χωρις πρόεορο, οι Άπ,ελευθεραι.δι'να.Υ Οεκά.ρα. γιά. τις πικ,ρίσεις κα.ι πειριγελοσσα.ν τις λογοκρισίες. Έκε! μέσα., &,vά;μεσα. στοος κα.πυq1jς παύ l6yiχζιxv 0'1 μα.κριές φα.γεvτια.νές ταυ πίπες - γυωστες σε κείυαυς!παύ ΣUXνιxζα.ν στις

7 πιρ ν τοσ Ρ'ήνou μπψφιε - κ Ι σwooευ6μενε σ.πό σ.ρκετ&. μεγάλη κα.τ νάλωστι μπιρ, rιyoντ ν οι πιο π θt σμ.ινε ΣUΖτιτ'ή σει. 'Όλων των ε!:δων οι τόποι συν ντιω-ντ ν μέσ έκετ' οι,τ κτικoι - δ πυp'ήν - Mντ στό π6στο τoυ, χp6νι Ι χρ6νι, κ Ι οι περα.στικοι, πou!pχoντ ν, lςpeur v, ξ ν6.ρχoντ ν, έξ φ νι'ζoντα,ν στορια. α,υτοίί τοίί σuλλ6γo\) - κα,ι ώ!ν σψετο,ε!να,ι το λίκυο το{) «Μονα;δικοίί» - πρέπει νσ. μπouμε στο πετσι το{) γερμα,νικο{), κ6,.ι.o\) των Sια,νoouμινων μεταξύ )830 κα! 'Η Γερμ νι τιxρα.ζ6τ ν τ6τε σuνθ4ιελ σ.πο τ θpτισκευτικ κp:τικ 'O 6Ι το{) Ί ψοίί», τοίί Στρά.ou 3, χ,ρoνoλoγεττ ι α.υτ τ ν έπoχ - κ Ι σ.πο τις πολιτικές λψ,περαλιστικές τά.σει πou lμ.ελλ ν νσ. τ λήξουν στ-η γερμ νικ έπ νά.'(jτμτι το{) ΣτoU Άπελεόθερouς, οι ΣUΖτιτ'ήσεις περιστρέ<ροντα,ν γύρω ιiπo τούς πά.ντες κα,ι τ&. πά.ντ τν πολιτικ'ή, τb σoσι ισμό (στηυ κoμμoυνιστι"x μορφ'ή τοο), τον ιiντι τισμ.o (πou &ρχιζε τ6τε vά. έκδτιλώνετ ι), τη θεoλoγι, τ ν lvvot τi'jς σ.ρχi'jς. 'θεολ6γοι, δπως δ ΜπροίίΥΟ Μπά.ουερ4, κάθοντα,ν πλά.ι σέ ιiριστ-ε,ρouς δτιμοοιογρά.φους, πotτιτές, σιrryρα,φετς, φοιττιτές - πα,νεuτuχετς πω γλότωνα,ν τ ν ιiπo κα,θsδρα,ς δ δα,σκα,λια, - κα,ι μερικούς 'ά.ξιωμα.τικούς ιiκδμα., σ.π' α,υτούς που α,y [κα,υοι νσ. μιλήσουν κα,ι γι&. &λλα, πρά.γμσ.τα, έκτος σ.πο δ.λογα, κα,ι γυνατκες, κα,ι πou ετχα,ν ιiρκετ eucputιx ώστε ν' ιi<p'ήνo\)ν το μα.στιγιο κα.ι τον στ6μφο τους' στ ν π6ρτα,. Σόχνιχζα,ν άκ6μα. κα,ι μερικές «κυριερ>. Ό Μσ.ρξ κα.ι. 6 'ΈVΓXελ πά.λι, π'ήγαινα,ν croχνσ. ιiλλσ. δέν ξwεροορα,sιά.ζοντα.ν. Σσ.ν μπqέ:.ι και εζκονοχλά.στες πou "ίτα,ν, οι Άπελεόθερot, δέν ετχα,ν ο!)τε το καλότερο δυομα" OUτε τη γενικ έκτιμ'yjστι. Κυκλοφοροίίσα,ν φ-ημ.ες πώς στο{) ΧΙππελ γινοντα,ν πρα,γμα,τικσ. δpγι -- σ. iλσ. γερμα.νικά.. 'Ένα.ς ιiπo τouς ΠεΡιστα,σ:α,κους έπισκέπτες τouς, δ "ΑΡνολντ ΡΟίίγκε, τouς φώνα.-ξε μισ. μέρα,: «θέλετε νσ. κά.νετε ΤΟΙJς σ.πελεόθερους κα,! δέν κι>ττaτε σέ τι 66ρ6οΡο ετστε 6υθισμένοι.Δέν ιiπελευθεpώνoντα,ι μέ 6ρωμιές οι λα,ο!. κα,! οι δ.νθ,ρωπot. Kα,θα,ριστi'jτε πρωτα, οι!διot κα,ι μετσ. Υ ' ιiνα,λmετε!να, τέτοιο lpγο». Ή ιiφθovlα" δέν "ίτα,ν χα,ρα,κτrιριστικo τi'jς πσ,ρέα.ς τοίί ΧΙππελ. Κά.ποιο 6ρ υ πou δ κά.πελα.ς άι(ν#jψε νσ. σερ6ι,ρει, δ ΜπροΟ- 7

8 νο Μπάουερ και οί ά.λλοι ναγκά.στύjκα.ν 6γοσν ν ζύjτια.νέψo\}y στή λεωψόρο «Κάτω &.πο τις Φιλόρ'ες» ποτε, 6ρέθηκε ενας γενναιόδωρος ξένος πou κα.τάλιχ,βε τ-η,ν κατά. στασύj κα.ι, βρί:>κ(')'ιτάς ΤΎjY ευδια.φέροοοα. και διαοκθδαστική, 1φοσψέpθΎjΚ ν ξαναψέρύj την πιστωσrι στοσ ΧΙππελ στην πρώτύj ΤΎjς &'yvot'y)'ttl. Ό Μα.καίυ, στους Άπελεύθφους. 'Εμ.ψανιζότα.ν πάντα. με το ειρωνικό του χα. μόγελο, τα. ι1σύj'r1ένια γυαλισ. του, πou πίσω τους τα. γα.λα.νά του μάτια κτινa60λooσαν, μ' ενα. βλέμμα &.πόμακρο κα.ι διεισδυτικό. Ό Mακα.ΊU,μα.ς τον ζωγρα.ψιζει ψυχρό, κλειστό, 4δια.πέρα.στο, χωρις καμμια. &.νάγκύj να. &.νοιχτεί σε κανέναν, χωρις ν' &.Ψ'ήνει τιποτα. νά. φα.νεί &.πο τον έαυτό του' &.κq.ια. κα.ι στouς πιο στενούς του ψίλους, τίποτα. γιά. τις χα.ρες fι τις λύπες του, κα.μμιά. λεπτομέρεια. τύjς ΙδιωτικΎjς του ζωύjς. Στον κύκλο τοσ Στίρνερ δεν όπσ.ρχουν ουτε επιστήθιοι ψίλοι, ουτε α.σπονδοιεχθροι δ ΧIX;Ρα.κτήΡας του, ψα.ίνετα.ι, δεν ενέπνεε μεγάλα. πάθύj. Άπλός, εόθύς, ψύχρα.ιμος, σχεδον χωρις &.νάγκες, χωρις ΙδιοτροπΙες - α.ν εξαιρέσουμε το πάθος του γιά. τά. ποσρα: ετσι μα-ς τον π oooιάζει δ Mα.κα.ΙU, ΣUΜψωνα. με τά. λεγόμενα. δσων τον γνώρισα.ν &.πό κοντά. Δυνα.τΟς και συγκεντρωμένος στον έα.υτό του. την εποχ-η τοο δεύτερου γά-μου του (1843) - με τ-η Μαρία. Ν τά:νχαρτ, μιά. xαριτ.ιένύj Mεκλεμβouργια.νή, ξα.νθειά, όνει,ροπόλα, ΣUνiΧισθ'ηματικη και με &.ρκετη περιουσία. - δ ΣτΙρνερ εtjτανε στο πόγειό του. Π,ράγμα.τι, σε μερικους μύjνες επρόκειτο να εμφανιστεί «'Ο Μονα.' Kα.λλιεργΎjμένΎj, χωρις προκα.τα.λήψεις, Υι νεαρη γυνα.ίκα του πηγα.ιν,, α.υτ,/ ' Τ<ι. 3- " 'Α λ 'θ 'Α - ποσρα, κάπνιζε τη μακριά. πίπα, την τό:>ο &.γα.πητη στους ψοιτητές, κα.ι α.δειαζε με 1.ιεγάλ η εόχαριστ'yjση τά. μπιροπότηρα. τοο μπά,ρμπα. Χίππελ. Ό γά. ιoς τους δεν στάθηκε εότυχισμένος. Στ' αότιά. τοσ Μακαίυ ει:ρθσ:ιε δ &.ντίλαλος απο συκοι:ρα.ντίες που ε!χα.ν ct6xo τον Στίρνερ και &.ψορμ-η το γά-μο του. Τον!καΤΎjγ6pφα.ν πως ζq1jσε εις σά.ρος τύjς γυναικας του. O Μα.καΙυ θέλησε νά. μάθει τί κρισως σuvέβαινε. 'Έψαξε και σρύjκε τη ΜαρΙα. Ντάνχαρτ 8

9 στό ΛΟΥ'οίνο, γρι πλέον, θρησκόληπτη και σvρuφν'ή παυ ε!χε 15- ',μως &.ρκετ'ή μν μη γι να τοί} πεί πως «τύίς &.νέ6αινε τό αέμ.σ. στό κεψ,άλι στα'ι σκεφτότα'ι πως ένας ανθρωπος, με τ'ήν κοuλτοuρα και τις γνώσεις ΤΟί} Στίρνερ, μπόρεσε ν εκμετσ,λλεu().εί μι φτωχ'ή yuναίκα σαν αυτήν και ν προδώσει τήν εμ1\. στooόνη της κατα.σπα "ταλώντας τ'ήν περιοuσισ, της κατ τό κέψι τοu». "Αλλοι εψτασαν 'ΚαΙ πιό μακριά. : όπαινίχθύτ.ι<.αν πως αυτό τό τέρας εγωϊσμοο, ε6ρισκε, δ θεός ξέρει πoι σαδιστική α.πόλαuση, στό ν πηγαίνει τ'ή YUvιxlxa τοu στους 'ΑπελεόΗερouς και ν τή 6λέπει ν δια6ρών.ε ται και ν διαφθείρεται όλικ 'ΚαΙ 'ήθικά. Π 00 6.ρίσκεται &.λ 'θεια σε 13λα. αυτά; Σέ γενικές γ;ραμ.μές, σuμψωνω με τήν άποψη τοο MακαΙU. "Λπειροι και οι GUb στ σικoνoμικ - 'ΚαΙ κuριως δ ΣτΙιρνε.ρ ποο -ΏΠΎίρξε πάντα φτωχός - άφησαν κατά πσ.σα πι&νότητα ν τους γλιστρ σοuν τ λεφτ &.πό τ χέρια. 'Ανα.μφίI60λα, ευαίσθητη "Μαρία Ντ&.:νχιφτ δεν κατάλιχ.6ε τό μευάλο στοχαστή που τύίς ζ τησε ν γίνει σόντροψος στήν περιπλάνησ τou. 'Αναμφίβολα επισης, οεν 6ρijΧε σ' «υ:6ν, τό φίλο που περιμενε,,'i και δ ΣτΙρνερ "οεν ήταν &.ναίσθητος".ητ/;;ν μσ.λλον ρωμαντικός. ΛΙΥΟ κιχ.ιρό μετ το γάμο τouς, ζοίίσαϊ περ σσότερo σ σuυκάτοικοι παρ σ ΣU "ζuγοι. "Εφτα.σε κάποια στιγμή που δ χωρισμός ήταν &.ναπόφεu κτος. Χώ,ρι-σαν τό Ό ΣτΙρνερ, κά'θε α.λλο παp τεμπέλης, σuνέxισε νσ. γρά.ψει. Ο!)τε σι οικογενειακές τοu στενοχιjψιες, ουτε εκείνες ποο του εφερε 1) εκ.οοση τοίί «Μοναδικοίί» μ.πόρεσαν ν ελαττώσοuν τ'ήν πνεuματι -χή ΤfJU γονιμότητα. "Εκανε μισ. μετά.φραση, με δικά τοu σχόλια και πιφατηρήσεις, τι"ίjν 6σ.σικων ερυων των "Aν μ ΣμΙθ και Ζα.ν 'Μ;;:ατΙστ Σcι.ί5 που εκδόθηκε στ η ΛειψΙα τό , σε όχτω τόμοuς. Τό 1852 εμφανιζόταν στό Βερολίνο άλλο ενσ. 6ι,6λΙ0 τοu : «'Iστopί τής 'ΑντιΟρά.σεως», σ ouο τόμοuς. Τό 1852, και πάλι μισ. μετάφρ:χ.ση μέ δικά τοu σχόλια, ένός ψuλλc,sl0u τοίί Σαί, «Κεφάλαιο και Τόκος», τuτ:ωμένη στό Άμ6οίίργο. ΚαΙ δέν άκοόυετσ.ι πια. τί1'οτιχ ΥΙ' αιjτόν. Ό Μακαίu μσ.ς τόν πιχροu ιά.ζε τα.λαιπωρημένο άπό τη φτιί)χεια, '1& περιπλανιέται ε ;οω κι εκεί αλλάζοντας σuνεχιί)ς σπίτια - που τα. &.νεκάλuφε δλα 9

10 δ ά.χoόραστ 6ι ριi<po του. Δεν πfryαιυε πια. πouθενιi, δεν Ι6λε- 'ιtε χανέyaν, ά.πέψειυυε ΤOιυ παλιoό του <pίλoo. "Ε6γαζε τ μέρα.. δ=tω μποροοσε. Τπογραψόταν ά.χό.μα όχτωρ ψιλoσo<pιιx, ένώ στήν πραγμaτιχότητα ταν πα.ραυγελιο όχo. ΤΟ 1853 π'ij'yε υo <poρέ στ ψυλαχ'ij για. χρέη. Tέλo. 6pi'jxe Χιiπoια &.v xoόqmyj στο τελευταίο του σπίτι, να έπιπλωμέ- νο δωμά,τιο στήν πανσιον Χιiπoια.ς χυρlα. Βά.ις, που Ιδειξε μεγά.λη χατανόηση στον νοιχά.ρη της. Πέθανε στις 25 'ΙουνΙου 1856._ μετα. ά.πο μόλυνση που τοίι πρoχιiλεσε το τσιμπυχ.ι.ιχ μιά μυιγας. Ή περιπλιiνησ του ε!χε λήξει. ΤΗταν περιπou 50 έτών.λίύo πα.ρακολοόθησαν τ ν κφεία. τou μετα.ξυ αυτών, ταν και δύο «'Aπ λεό6ερoι» δ ΜπρoUνο ΜπΜυερ κι δ Λοόντβιχ Μποόλ. οε τελευτα.ίε Ιρευνες τοσ ΜακαΙυ, Ιδειξαν πώς τα. δύο τελευτιχία χρόνια ti'j; ζωi'jς τou cruγyρω:pέα. τοσ "ΜovaOικοίΙ» δέν ταν 6υθισμένα at'ij ψτώχε:α κα.ι τη μοναξια. δπω νόμ:ζαν. Xιipη, σε μια. ά.σψά.λεια ζωi'jς ti'j; μητέρας του, 'ti'j; δποια.ς έπέζησε υo χρόνια, κέρδισε το 1854 ενιχ χaτoμμόριo, ΠOI τοσ έπέτρεψε να. καθησυχά.σει τους πιστωτές του κιχί να. περά.σει ΧωΡΙς 6ιiσιxνα τονλιγο κιχιρο που τοσ ψελλε ά.κ6μα να. ζ σει. Ό Στlρνερ δεν ά.ναμιχθηκε με τό λα.ό δπω οε ΜπακoUνιν.-' Κροπότκιν, Τολστόυ. Δεν aψησε Ιργο όγκώ'δες,δπως δ ΠρouvτόY- δεν ε!χε τή σσψια τou Έλιζε Ρεκλό, τ ν συνδυασμένη μέ ευαυγελικ ά.γαwτητα OUτε ε!ναι &,ριστoκριiτης δπως δ Νίτσε ε!νιχι ε νας ά.πό μάς. ΚιΧποιος πou ποτε δεν έξασψιχλιστηχε με.μια. χα.ι σιγouρη θέση η ενα στιχθερό εισόδημα πou ποτε δεν γνώρισετ δόξα πou συνοδεόει ΤΟ,')ς διιiσημoυς χατιχτρεγμένους, τους μα- χητικους έπιχνα.στάτες, τους εδρυτες σχολών. τα. Ι6γαζε πέριχ δ- πως μποροοσε χι ά.ντι για. τήν τψ. που &.ποον3ει πιχντα '1ι μπουρ- ζουιχζίιχ - πα.ρ' δλη 't'ij δράσ'ή τους - στους μεγιiλouς έπα.ναστιiτες, σ' αυτόν γιj.ρισε περιψρονητικα. τις πλιχτες δπως κιχνει πιχν- τα. για. να. πνίξει τους &στιχτους, αuτouς που οεν χωράνε πουθενά;; και οεν πα.ρέχουν χα.μμια. iγγόηση. Ε. 'ΑΡμ&ν 10

11 ΟΙΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ& Τώρα που έποχή μας ψά.χνει να. 6ρε! τ λέξη πο,υ θα. έκ- ψ,ρ άζ ει το πνεi}ι...ια ΤYjς, π μπoλα 6νόμιχτα lxouv 6γε! στο προσκήνιο και το καθένα τοuς διατεινεται πώς ε!ναι το σωστό. Σε κά.θε. πεδίο πα,ρouσιάζεται το πιο ά.λλόκοτο μπέρ εμα πcφατά.ξεων κα γυρω ά.π' το κouψά.ρι τijς κλyjρονομιιχς το{) παιρελθόvτoς σu'yαθ.ρoι ζονται τα. γερά.κια τijς στιγμijς. Πτώματα πολιτικά., κοινωνικά., θρyjσκεuτικά., έπιστημονικά., καλλιτεχνικα. 1{θικα. και rί.λλα, εχouν πλr ψuρισει τον τόπο και ωσποι) να. λuώσει και το τ ελεuτα!ο, ά.έρας δεν θα. κα.θα-ρισει κσ.ι οι rί.ν&ρωπoι δε θα..μποροον ν' ά.νσ.σά.. 'YCiUV.. ΧωρΙς τ δική μας σuμπcφά.στασyj, έπoχ δεν π,ρόκειταt να. 6ρε! τ σωστυι λέξyj π.ρέπει έμιείς να. ψρoντίσouμε. "Αν δμως τόσα πολη έξocρτωνται ά.πο έμα.ς, τί πιο λαυικο ά.π' το να. ρωτήσοuμε ποιους μιχς εκα.ναν κα.ι ποιους σκοπεοοuv να. μιχς xixyouy; ΤΟ έ pιl}τημ &.ψο.ριχ τ ν πσ,ιδεία, με τυιν δποισ. προσπαθοον να. μιχς κά.vouv Ικανους να. Οφιοu,ργφοuμ.ε αυτυι ΤΥΙ λέξyj. Καλλι εργοον, & ραγε, εόσuνείοψ:χ ΤΥΙ δuvcxτ6τητά. μας να. γινοψε δyjμιοuργοι 11 μάς ά.ντιμετωπιζοuν &.πλως σα.ν δημιοuργwατα πού <pooyj τοuς έπι.οέχεται πως ε!ναι και κά.βε κοινωνικό μας θέμ.α για. τυιν &.κρι6εια, ε!ναι το σοοαρώτερο, &.ψοο δλα τα. &λλα έξσ.ρτωνται ά.πο αυτό. Γiνετε κά.τι έξι:χ.ιρετικο και θα. ά.ποοώσετε κά.τι έξαφετικό γινετε «δ καθένας τέλεια δημιουργwα τοο!αuτοu του» και fι κοινωνισ. σσ.ς, 1j κοινωνική σας ζωή, θα. ylvouv κι αυτες τέλειες. Γι' σ.υτο κα.ι κε!νσ που πά.νω ά.π' δλα μιχς ένοιαφέρει ε!να.ι τι μιχς εκσ.ναν τον καιρό 11

12 -πσu είμσ.στσ.ν εuπλσ.ποι. ΤΟ θέμσ. της πσ.ιδείσ.ς ετνσ.ι θέμσ. ζωτικό. Λότο εχει πι γίνει pκετα. σ φές, κσ.ι, έδω και λίγσ. χρόνισ., δ πόλεμος μ ίν τα.ι στο χωρο της πσ.ιδείσ.ς με μια. ζέσ'yj κα.ι μια. εlλι.κρίνεισ. που ξεπε.ρνοσν κα.τα. πολυ έκετνες του πολιτικ<ισ χώρ<ιu. (... ) Μο ετνα.: οι παιρα.τάξεις που διεκδtκoσν τ vlx'yj' κσ.ι iι κά..eε μιά.. τως διατείνετα.ι πως iι δική Τ'Yjς &px πα.ιδεία.ς ά.ντσ.ποκ.ρίνετσ.ι σωστότερα. κα.ι πληρέστερα. στις ά.πα.ιτήσεις μα.ς: οι 00- μσ.νιστες κα.ι οι ρεαλιστές. (... ) Ή Πε.Ρίοδος ά.νά..μεσα. στ Μετα.:ΡΡόθφσ'Yj πσ.νά..στσ.σύj7 πρ<ισδιο.ρίζετσ.ι κ έδω, μι κσ.ι σκοπεόω ν το ά.νσ.πτόξω λεπτομερέστερσ. σε.!λ 'λ'yj εόκαφίσ. - ά.πο τ oχla'yj μετσ.ξυ μεγάλων κσ.ι μικρων, Kuρίων κσ.ι δοόλων, Ισχυριί>Υ κσ.ι ά.νίσχυρων, με δυο λόγισ.,ετνσ.ι περίοδοδος όποτελείσ.ς. Πέρα. ά.πο τα. διά..ψορσ. λλσ. μέσσ., πσu χρη σίμεοον για. τ ν έξαισψά.λισ'yj κά..ποισ.ς όπεροχης, iι μόρφωσ'yj, σ 'μ<ιp lδόνσ.μύjς, εψερνε τον κά.τοχό Τ'Yjς σε κσ.λότερ'yj μοί:ρσ. να.ντι στον &:ιοιρο που τ ν είχε στφηθε!" κσ.ι δ μορψωμένος θεω,ρεττο νθpωπoς με έπιβολή, με κόρος: ήτσ.ν α.όθεντισ.. Δεν μπορο!}σε δ δποιοσδήποτε ν &'πολα:,.6ιχνει τόση έπφροή και δόναμη, α.ρσ., iι πσ.:δείσ. δεν ήτσ.γ γ:ά. δπo:oν ήπoτε' ιμ.ι έκπσ.ιδευση λοιπον προσιτ-ή σε δλου; θα. έρχόταν σε ά.ντίφαση με την ά.px αότή. Ή έκπαί,δεοοη που τοποθετετ σε θέση ΙσΥύος και δτιμ.ιουργετ αuθεντίες και ά.ψέντες, τ-ήν έπ?xrι αότ-ή τιί>ν Κυρίων, ήταν ενα,iigao κυ.ρισ.ρχ(α.ς. Άλλ fι Έπσ.νά.σΤ7.ση εσπα.σε κα.ι δοόλου κα.ι πρόβαλε μι νέα. ά.ρχή: δ καθένας ετνσ.ι κόριος το!} έσ.υτοσ του. ΦυΊική συνέπεισ. αότης της ά.ρχης ήταν iι <ivciyx'yj ν γίνει fι πσ.ιδείσ., που ά.ναμφισο ήτ'yjτσ. δημιουργετ Ισχυροός, καθολ.κή, κσ.ι αότoμc'ιτως fι ά.νσ.ζήτηση μια.ς ά.λ'yjθιν κα.θολικης πσ.ιoεllχς γινε χρέος. (... ) Στήν Ιδέσ. σ.ότη ιxytttcixe'yjxe πεισμσ.τικα. fι Ιδέσ. της προνομισ.κης παιδείας, οι δε ά.ντιδικίες και Οισ,μά.χες τους, περνώ- 12

13 ντας μ.έσα ά.πό πά.μπολλες ψά.σεις και χίλια δυό ονόματα, συνεχίζονται μέχ,ρι σήμ.ερα. Γιά. τις ά.ντιψε'ρόμενες θέσεις που χαρακτηριζουν τ C.'ιτίπαλα στρατόπεδα., Θά. κρατήσουμε τά. Ονό,μα.τα οόμα-, νισμός και ρεαλισμός, 5χι 6έ6αια σά.ν τά. πιό επιτυχη, ά.λλά. σά.ν τά., πιο καθιερωμένα. ά.πό τη χρήση. <Qς την εποχη ΠQU δ Διαψωτ:σμός αιρχισε νά. δ:αλύει τα., σκοτά.δια τόν 180 αιώνα, iι λεγόμενη «&'νωτφα. μόρψωσύj», ποu- 6ρισκόταν άιδιαμαρτόρητα. στά. χέρια των οόμο;ν:στων, στηριζόταυ' σχεόόν ά.ποκλειστικά. στην κατανόηση των ά,ρχαίων κλα.σσικων. (... ) Καί κα.θως δ ά.ρχαίος κόαμος, μέσω των κλασσικων και της BΙ6 oυ, κυριαρχοσσε πά.νω μα.ς σά.ν αόθεντία, iι συνθήκη &'ψέντη και δούλου ά.ποτελοσσε - πρά.γμα που ά.πο6εικνύεται και Ιστσ,ρικά. - την οόσια της δλ ης μας δραστηριότητας. (... ) Κι &'κόμα, iι. έκπαί-δευση αότη δεν μποροσσε παρά. νά. μείνει ά.π' &.ρχης μ.έχρ: τέλους ψορμα.λιστική. ΚαΙ τοστο, &'ψ' ένός μεν γιατι ά.πό την πολλοίις α.ιωνες πριν, πεθαμένη και θα.μένη &,ρχαιότητα, πος, δηλαδ η iι ψcψμα των γρα.μμάτων και της τέχνης είχαν διασux}εί, και &'ψ' έτέρου, γιατι iι κυριαρχία. πάνω στοίις ά.νθρώπους έπιτυγχά.νετι>;ι Κ:1.,! έξαοψαλίζεται με την έντελως τυπ κη, μονάχα όπε, τητα γιά. νά. έπι6ληθεί κανεις πά.νω στοίις &'δέξιους. (...) Έν τω μεταξό, χάρη στην θηση τού Δ:ο;ψωτισμοσ,. &ναπτυσσόταν δλο καί περισίότερο ενα πνεσμα &'ντιθετο σ' α.uτόν' τον ψορμι7.λισμό και iι διεκδlκηση των ά.ναφαιρετων και καθaλι- κων δικα.ιωμάτων τοσ α.νθρώπου συμι καθoλ κύjς παιδείας. Ή &'πουσία ρεαλιστικων 6άσεων, που νά. 6,ρΙσκονται οηλαοη σε άμεση σχέση με τή ζω-ή, ά.πο τις έκπαι:δευτ: κες μεμδους ποίι α.κολοu80uσαν, και συνεχιζουν &.κόμα. Υ' &.κολouθσσν οι οu,.,.ια.νιστές, τα.ν δλοψάνερη κα.ι ilκαvε &.κ6μα πιο έπιτα.κτικη τήν ά.νάγκη γ:ά μ:ά θετικότερη παι,δεια. Ή γνώση lπρεπε ν& ετναι ζω-ή, νά ετναι 6Ιωμα' γιατι μόνον στην πραγμάτωσ-ή της δρισκετα.ι iι τε, λείο τις. πρωτες ύλες γιά τή ζω-ή, νά προσφέρουν σε δλους κάτι ΧΡ'!ισφο, και γιά το λόγο α.ότό, νά. τrλς κερδίσουν δλους με το 13

14 :μέρο; cx.utyj; τής προετοιμcx.σιcx.; για. τ ζω 'Xcx.t να. to.,j; στρέφouν προς το σχολ-εϊο, τότε οε θα. ετχε 'Xcx.VEl; να. ζηλεύει τους «γριψμσ.τισμένοuς» για. τις εhοικες tou; γνώσεις, 'Xcx.l δ lcx.o; οε θάιτcx.ν πλέον &.μ.ύ'yjτoς. Ή κcx.τά:ργψη του EEpcx.tElou 'tfuv μορφωμένων ιxcx.t του ποι,μνίοι) των &.γρcx.μμ.άιτων cx.ut Elvcx.t 1ι έπι'οίωξη τοο PEcx.lι υ, xcx.l γι' cx.uto tlvcx.t πιο π.ροχωρψένος σ.πο τον ooμaνισμό. 'Ή &.ψq.ι.oιωση των κλcx.σmκων τής &.ρχα:ότ'yjτcx.ς Ι&ρχισε να. χάινει locx.ψo; και, μαζί της,!xcx.ot 'Xcx.l 1ι πcx.νισχuρη cx.ugeyτlcx. το ψωτοστέψcx.νό της. Ή έπoχ μα.ς &'ρ,υ'ήθηκε το σε6cx.σμo προς τ λσγιότητcx., σπως α:ρνιέτcx.ι 'Xcx.l κάιθε σεοcx.σμq. γενικώτερcx.. (...) Πάιντως, 1ι οιάιθεση των οιψ.cx.νιστων να. 'iσ\)voεθoυν με -τό παρελθόν 'Xcx.l 1ι τάιση των "Ecx.ltoτfuV να. οεθοον με το Πα.Ρόν, 'Οε <plpyouy πcφα. τ ν 'Xuptcx.pxlcx. πά,νω στο έφ'ήμερο. Ένω μόνο τό πνεομα. που 'Xcx.tcx.VOE! τόν!ιχuτό τοι) tlvcx.l αιιώνιο. Γι' cx.utb και fι όπόπcx.ση' που!,oωocx.v στυιν Ισότ'Yjτα. 'Xcx.l την έλεuθερια. tlvcx.l έ ξηρτημένη. Πράιγμcx.τι, μπορεϊ να. έξισωθεί 'Xcx.VEl; με τους &λλοuς, να. 'ιiπcx.λλcx.γετ &.πο τ ν xu.ρlcx.pxlcx. μως με τον!cx.uτό tou, τ-ην ΙσορροπΙα. 'Xcx.l τ ν συμφιλιωση tij; l -φήμε,ρης με τ-η, ση Τής ψuσικότ'yjτάις το\) σε πνεuματικότ'yjτcx., με oub lόylcx., για. ττιν!νότη::α. και τ ν παντdοuνcx.μιcx. του έγι, που!χει cx.uτά.ρκειcx. -ytcx.tt 'οεν ά.φ'ήνει να. όπάιρξε: τιποτα. ξένο Ι!ξω &.πο τον!cx.uτό του, Μσκολα. θάιορισκε κανεις!στω 'Xcx.l μια. όπόνοια. σ' cx.ut τ-ην &.ρχοή. Κι &'1 fι έλεuθερια. κcx.τcx.κτ'ήθηκε - fι!λεuθφία. σα.ν α:νεςcx.ρ 'τησια. α:πο τις α:ρχες - οεν!παφε φως να. OΤEPELtcx.t το cx.uτεξούσιο' κι οδτε πάιλι χσ.ρισε στον &νθ,ρωπο cx.utovolllcx. 'Xcx.l πνεijμα. ίi - νόητο, &.πελεuθερωμένο οηλcx.ο'ή, &.πό τιχ σκcφπcx.νroάισμcx.τcx. Τής νόησύjς. Blocx.tιx, δ &νθρωπος με τ-ην τuπικ'ή μόρψωση, οεν "ίταν 1Juvcx.tov να. ξ,εφύγει α:πό τόν ώκεcx.νο που &.ντcx.νcx.κλουσε τ'ήν κιχθολικ'ή πcx.ιοειcx., 'Xcx.t &.πό &νβρωπος «α:νωτέρας μορφώσεως»!γινε!νθρωπος «ε,lοικ1jς 'μορφώσεως» (κcx.ι σιχν τέτ')ιος oιατύjρετ <puotxιx ',,:-ήν &.Οιcx.ψιλον1ΚΨΥ) &'ξια. του!φόσον -Υι καιθολικ-η παιοεία. πρέπ-ει να.!πεκτεινετcx.ι μέχρι τις τελεuταtες μονομέρειες τής ει'οικής πcx.ι ΟεΙcx.ς). ΆλλιΧ xcx.t δ έκπcx.ιοεu',.ιένος σύ(.ιφωνα με τις &.ρχές τοl} '14

15 ,ρειχλισμ{){} &νθρ ωπος;, δέν προχώρησε π &λλouς, τήν έλεuθερια. ά.πο σ.λλouς, οϋτε ξεπέριχσε τον λεγόμενο -«τφα.κτικο &νθ{jωπo». Φυσικά, 1ι κενή' εόγένεισ. τou ouc,,"ιxytatij, 'tou διχυ'8η, δέν ofjτιχν δυνιχτον νά. ά.ποψόγει τήν πτώσ'η' &λλά. δ γι 'Χ'ητής &'κτινοοολοσσε το χιχλκοπρσ.σινο τ{){} όλισμοϋ κα.ι δέν ofjτα.ν -τίποτα. περισσότερο &'πο gvιxy κα.κόγοοοτο μιχτερια.λιστ1ι. Διχνδισμ,ος κα.ι όλιομ,ός ΡΙΧΤ'ηΚιχν στό κυνf(yι έξιχφέτων νέ ων κιχι νειxνt'δων, ά.ντιχλλά,σσοντιχς μά,λιστα., πιχριχπλιχνητικά" πολλές ψορές, τήν &'ρμιχτωσιά, τους' δπότε, 1ψιxνΙζετιxι δ διχνδής! πιδεικνύοντιχς τόν χου'8ροειδη κυνισμό του, κιχι δ όλιστής τήν εό. Ύεν κ1ι το\) λευκότητιχ. Άνσ.μψισ61jτ'ηΤΙX, τό ζωντιχνό ξύλο τou ρόπιχλο\) των όλιστων θά. τσιχκισει πολι, σύντομα, τό ξερό ρσ.6δι τω ΠΙΧΡ'ηκμα.σμ.ένο\) διχυ'8ισμ{)ο' &'λλά. ζωντιχνό νεκρό, το κούτσοιψο ετνσ.ι κούτσ{)υρο' κι ιiν θέλουμε 1ι ψλ6γα. του πνεuμα.τoς νά: λιχ.μψει, τό κούτσουρο πρέπει νά. κιχε!. (... ) Τό 6σ.σικό σψά,λμσ. της!ποχης μιχς διιχιων!ζετιχι, για.τι 1ι γνώσ'η δέν δδηυεττιχι στήν κιχ.θιχρσ'η κιχι την τελειωσ-ή Τ'ης' γισ.τι μένει πά,ντσ. κιχ.τι το όλικό, τυπικό, κ τι θετικό' γισ.τι δέν!πεκτεινετσ.ι ως τό ά.πόλυτο γιιχτι μα.ς 6ιχριχΙνει σά.ν c:poρτιo. 'θά,πρεπε, σά.ν τouς ά.ρχιχιους, νσ. ζητα. κιχνεις τή Λffj'η, νσ. πινει ιiπo τή θιχt)j.ι.ιχτοufjγή ΠηΥ1ι τ-ης' ιiλλιως δέν πρόκειτιχι ποτέ νά: ψτά.σει τόν σ.υτ6 τοο. (... ) Ή &'λ-ηθινή γνώσ'η τελειώνετα.ι μόλις πά.ψει νσ. ετνιχι γνώσ'η κιχι ξιχνιχ6ρ,ετ,.μετιχμφψωμέν'η σέ & ώπιyo Ίνστικτο, τήν ά.μroότητα. της... θέλ'ησ'ης. 'Έτσι, ΙΧότός ποο γισ. 'Πολλσ. χρόνια. ά.νιxζ'ητogσε τον «προορισμό το\)>>, θσ. Ιξει ΙSλες τις ιiνφυχιες κιχι τσ. προσκ\)y'frr1ιχτιχ της. &'να.ζ1jτ'ησ1ις το\) μέσιχ στη Λ1ιθ'η μια.ς &'πλr;ς ιχ!σθ'ησ'ης, νός ένστικτου πou στό ξης θσ..τόν 'Xa&ι8wet. σ' ιχότο 6ρηκε τον «προορισμό του». Λότό πού κ\)νηυouσε μιχνιιχσμένιχ μές &'πό χ/λιιχ δ\)ό στενσ. κιχι μovoπά.τισ., &'μέσως 'μόλις &'νιχγνωριστετ, ψouντώνει σά.ν ψλόγιχ 1jetXij; θέλησ'ης κα! ιiνά.6ει τήν κιχρδισ. τou XIlVηyou του, πou δέν χά,νετιχι πισ. σέ ιiνσ.ζητ1ισεις άλλσ. ξιxνιxχiερι8ιζει τή ζωντά.νιιχ κιχι τήν ψοοικότητά. -το\). 15

16 (... ) Αδ.τΟ ε!ν ι το τέλος κ Ι συγχρόνως ή &ποθέωση κ Ι fι Ιωνιότητ της γνώσης: ή γνώση που εxoντ ς ξα.ν γίνει, σσ.ν θέληση πιι:i, άμεση κ Ι φυσική, λειτουργετ κα.ι &πoκα.λύπτετ ι μενέα. μ.o,ρψ'1j κ Ι σε κά.θε ένέργει. Ή θέληση δεν κα.τέχει τήν πρώ _η θέση στή φυσική' σεφet, 8πως θέλουν νσ. μιχς κι:iνoυν νσ. πιστέψουμζ οι πρα.κτικοι δεν μπορουμ.ε νσ. πα.ρα.κ Ψοuμε τή γνώση γισ. να ψτι:iσoιψ.ε, τι:ixα., πιο γρήγορα. στή θέληση. ' Ίσσ.,- Τ σσ.., ή γνώση ε!να.ι έκιεινη που κα.τα.λήγει, κορuψούv-ενη, σε θέληση - μόλις άπ06ά.λλει τήν σuγκεκριμένη μορφή της κα.ι α.ύτοοημιουργηθετ σσ.ν πνεσμ που «πλά.θει μόνο το δικό ΤΟι} σω,μα.». Γι' ύτo κα.ι οι π,ρόσκ δ."oιo'μoς και δ όλισμός, πρoσκoλλωντ ι σε μισ. δ OΙooOήπoτε πα.ιθεία. που δ ν φέρνει σ' αύτόν τον τα.υτόχρονο θι:iνα.τo κ Ι άνά.ληψη της γνώσης. Μισ. γνώση ΠΟ\J δεν OιOλ(ζετ ι κα.ι οεν συγκεντρώνετσ..ι πρός τή θέληση ή, με λλ λόγια., μισ. γνώση που κα.τ φέρνει μoνάx νσ. με 6α.ραίνει σrι.ν &.πόκτημ και σσ.ν 6ιός μου - &vτι νσ. ετνα.ι τόσο 6σ.θεισ. ταuτισμένη μ' ύτό ΠΟ') ετμ. ι, ώστε το Έγώ, κινούμενο έλεύθερ, χωρις νσ. σέ,ρνει μ ζι ΤΟι} κ νένα. φορτιο, νσ. Οια.σχΙζει τόν κόσμ,ο διατηρώντας άκέρ ιη τή φρεσκάιδα. των ΙσθήσεΙ:)ν θι:iτ ν πενιχρή τ.ρoετoιμ σί γισ. τη ςωή. Δ, εν άψήνοuν τσ. πρι:iγ τ νσ. ψθά.σοuν ώς το &φηρημέvo κι ο.,ιως, μoνά.x σ' ύτό 6.ρΙσκει κά.θε συγκεκριμένη γνώση την άληθινή της oικ Ιωση, γι τl' σ' α.ύτο ή δλη μηδενίζετα.ι πρά.γμα.τι, έξα.ολώνετα.ι, ενω τα.υτόχρονα., δ νθρωπoς φθά.νει στή-ν κ θα.ρή κ<ιι εσχα.τη άπελειxjέρωση. Μόνον στήν άψα.ι,ρεση να.ι μόνον έκετνος που άπέρριψε τό συγκεκριμένο κα.ι κα.ρπώθηκε α.ύτο που τοσ άπέσπα.σε, 6α.σα.νΙζοντά.ς το μέσα. στήν νότητα. τοί) 'Εγώ tou.. '" Αν τό α.rτημα. τou κα.ι,ροσ μας ετνα.ι νσ. ΠΡΟω{}ήσοuμε - τώρα. που πισ. κσ..τα.κτήσα.με - την έλευθερια. της σκέψης ώς τδ άκρlχτο έκετνο σημείο δπου μετα.μορφώνετα.ι σε έλεuθερια. της θέλησης, κα.ι νσ. την κ τα.στήσοu'μ, με τη μορφη lχύτή, άρχη μιιχς νέlχς έποχης, τότε, ή γνώση δεν μπορεί νά θέωρείτσ.ι τελικός σκοπος της πlxι.oει ς. Ό ρόλος lχύτος άνήκει στη θέληση που γεννι - 16

17 tat ά.π' ΤΥΙ γνώσ'1), και iι χa.ρακ't'1)ρtστtκ1j εκψρaο'1) αυτau, στό δ ποίο iι παυδεια. πρέπεt ν ά.π06λέπεt ε!να.t δ π Ρ ο σ ω π t κ ό f) έλεύθερος &νθρωπος. Ή ουσία. της ά.λήθεtας!γκεtτιχt στό ν ιiναjδυθεί μόν'1) Τ'1)ς, κιχι iι ά.νά;δοο'1) α.uτyι περν μές ά.πό τ ν 4- ποκιχ.λυφ'1) τοο έγώ, τ ν &πελευθ φωσή τυιν εσχατ'1) ά.φαιρεσ'1) η &'πόρρtφη κάθε &.ρχης, τ ν ξιχνακερδtq.ι.έτη ψuσtκότητα. Πλιiσμ.ατα τόσο τέλεια ά.λ'1)θtνά., δεν 6γηκιχν ποτε &'πό τό σχολείο, &ν μολατα.υτιχ όπ&:ρχοον, όπιiρχoυy π σ. Ρ τό σχολείο. "Αν τό σχολείο μ ς "ιivet Κlίρίa.ρΧOυς τών πραυμά.των, τό πολ\)-πολυ Κlί.ρίιxρχoυς της ψύσ'1)ς μας, διόλου δεν crrιμacvet πως μ ς xιivet κιχι έλεόθε,ρες ψύσεις. Κcx.μμι γνώσ'1), δσοδήποτε πλατει κα.ι 6ιxGetάo, ΚlXol1'μ ευστροφια. και δξύτ'1jtα. πνεuc..ι.σ.τος, κα.μμt OLcx.λExttx δεινότ'1)τα. δεν μα.ς σώζει &'πό τόν έκχυ'διχϊσμό ψ'1)ς κα.ι της θέλησ'1)ς, Δεν e!yιxt 6έ6ιχιιχ πρός τιμ ν τοο σχολειο'.> το ΟΤΙ 6yαίνoliμε &'π' αυτο χωρις έγωϊσμό. 'Όλες οι μορφες της αυτιiρεσκ'1)ς ματιχιοδοξίιχς κιχι &'πλrιστίας, γριχψειοκριχτtκης ψιλα Cοξίιχς, μ'1)χιχνtκης κιχι δοtjλικης συyδυιiζoντιxι λcx.μ.πρ κιχι με τ ν πλιxτει γνώσ'1) κιχι με τ,ν λεπτ κλασσικυι μόρψιοο'1), κιχι κιχθως δλες aυτες οι γνώσεις δεν &'σκοσν κω,.ιμι έπι ριxσ'1) στ ν 'ήθική μιχς σuμπεριψoριi, iι τόχ'1) που τους έπιφυλιioσετιxι συνή(lως ε!ναι iι ά.πόλυτη &'χ,ρηστια, &.<Ρ' -ης στιγμης πιiφoυν ν εχουν έψιχρ, του τη σκόν'1) του σχολείου. ΚΙΧΙ δλσ. ιχυτά" έπειlδ ιx.τόμolί &νιχζ'1)τείτιχι στό ΤlίΠικό f) στό όλικό - στ ν καλύτερη περίπτω'1'1), κιχι στ δυό - κιχι δχι στ ν &'λψειιχ, στυιν κιχλλιέρ Υειιχ τοο &.λ '1jθι νοο &'νθρώπου. (... ) Στό χώρο της πιχιlδωυωγικης, &λλouς,,δεν ά.φ1ινουυ Τχνος έλεuθεριιxς ν ξεμυτισει, τσιχκιζοον oκtiee &'πόπε:ριχ &.ντιλουιιχς, ά.πιχtτουν όπιχκοή. Τό μόνο που τούς tvotιxcplpet ε!νιχι ενιχ. ντ,ρεσσιipισμιx στις ψό,ρμες κιχι τ ν πρcx.κτt. κή, κιχι &πο τ μεν oόμ.ιxνιστικ μιχυεφείιχ 6γΙΧίνουΥ μονά,χιχ σα ψολουιώτcx.τοι, &.πό δε τ ρειxλιστικ μόνον «χρήσιμοι πολίτες»' &.λλ κιχι οι πρώτοι. xcx.t οι oeutepot ε!νιχι πλά,σμιχτιχ. όποτιχγι.ιένcx.. 17

18 Ή καλ «στόφα.» τijς &νuπα.κcyijς κα.τα.πνίγετα.ι 6ία.ια., κα.ί, μιχζι μ' α.υτήν, fι έξέλιξη Τής γνώσης σε έλευθε.ρη θέληση. ΤΟ πνεύ1,.ια. λοιπον τοο ψιλιστα.ϊσμοο ε!να.ι &ποτέλεσ.μα. τijς σχολικής ζωής. 'Όπως στα πα.ιδtκ<χ. μα.ς χρόνια. μά:θα.με να σψμορψωνόμα.στε με δ,τιδήποτε μα.ς έπέοα.λλα.ν, ετσι κι &ργότερα. σt>1ψορφωνόμ,α.στε κα.! προσα,ρμαζόμ,α.στε στις περιστά.σεις, &κολοuf)οcψ.ε τον κα.φό, γινόμα.στε οι υπηρέτες του κα.ι οι λεγόμ,ενοι λοιπον κα.λλιεργείτα.ι, &ντι για το πν:εομ,α. «κα.λοι πολίτες». ΠοΟ ρησια.κο πνευμ,α.; που έκπα.ιόεύουν, &ντι για τον σ.νθρωπο πο,) \1α.θα.ίνει, τον σ.νθρωπο που δφιουργεί; που γίνετα.ι δ δά.σκα.λος σuνφγά.της, που &νιxγνω,ρίζετα. θέλησης; Που τέλος πά.ντων δ έλευθερος σ.νθρωπος, κα.ί 15χι δ σ.πλώς μ,ο.ρψωμ.ένος, δρ!ζετα.ι σκοπός; 'Όχι σε πολλα V-tpYj, δυστυχώς. θα &ρχίσουν δμως να βλέπουν δλο κα.ί πιο κα.θα.ρά., πώς (1) τε fι μόρφωση, OUτε δ πολιτισ.μ,ος ε!να.ι το μ,εγά.λο κα.τόρθωμ.α. τοο α.νθρώπου, &λλα το α.υτεξουσιο. Πρέπει λοιπον fι μ ό Ρ Ψ ω - σ η να. πα.ρα.μ,ελ ηθεί; ΚΟΟθε σ.λλο &ψοο δεν είμ,α.στε δια.τεθε'ιμένοι να &ψήσοuv-ε τ ν έλεt>θερία. τijς σκέψης να χα.θεί πα.ρα Ι ιόνον μέσα. στ 'ν τα.μ,ορφωθεί. Άφοο κα.ι έφόσον δ σ.νθρωπος θεωρήσει ζήτημα. τιμής το να στηρίζετα.ι στον έα.υτό του, να. γνωρίζει δηλα.δή, τ ν α.tycοτέλεια., τ ν α.υτογνωσία., τ ν έλευθερία., α.υτομά.'τως τείνει κα.ι στ ν κα.τα.πολέμ,ηση τijς ιχ.γνοια.ς fι δποία. κα.θιστα. το ξένο &ντικειμενο ποu fι συνείδηση δεν εχει δια.περά.σει, &προσπέλα.στο κα.! έο,.ιπόδιο στ γνώση του έα.υτοϋ του. "Αν ξuπy'ήσoυν στους ιχνηρώπους τ ν ίδέα. τijς έλευθε-ρίας, οι έλευθεροι σ.νθ.ρωποι θα &γωνίζοντα.ι κά.θε στιγμυι νιχ κερδίζουν τ δική τους (έλεuθερία.. "Ας συνεχίσουν να τοuς κά.νουν σ.πλώς μoρφωμiνoυς, καί θα μπα ροον.&να πα.σα στιγμυι να :όποτά.σσοντα.ι στις πφιστά.σεις, με τον πιο λεπτο και κα.λλιεργφένο τρόπο και θα. όπηρετουν πιστα το πνευμα. Uποτα.γijς. Τί ε!να.ι στ ν πλειοψη:ρία. τους τα λεπτα κα.! κα.λλιεργημένιχ μ,α.ς πνεόμ.α.τα.; Σα.ρκα.στές, σκλά.60ι κ' cf. ίόιοι. ίοιοκτijτες σκλά.6ων, οε ρεα.λtστες lxoυ' κά.ποιο δίκιο δτα.ν όπερη:ρα.νεοοντα.ι γιιχ τ ο μεγά.λο τους πλεονέκτη. μ.α., να V - v έκπαι δ ε όo uν & νθ ρώπους σ. - 18

19 ,πλώς κσ.λλιεργ'υ)μένους &.λλσ. iνθρώποuς λογικους κα.ι χρ σιμoυς,τ.ολίτες. Ή βα.σικ τους &.ρχ, νσ. διδιiσκoυν το κιiθε 'tt σε σχέσ'υ) με τ ν «πρα.κτικ ζω», θσ. μποροοσε πριiγμα.τι νσ. &.να,γνωιπστε! σσ.ν φβλ'υ)μα, 'tij; έποιχijς μα.ς,,ά.:ρκεί ίμoνιiχα. νσ. μ ν έννοouoo.ν τ ν πpα.κτικ στην &.γορα.ία, Τ'Υ)ς εννοια.. Ή &.λύjθιν πρα.κτικ δεν ε!να.ι το νσ. βρείς ενα, δρόμο στ ζω, κα.ι 'ή &.ξία. Τ'Υ)ς δεν εγκειτα.ι στ ΧΡ'Y)σιμότΎjτιi Τ'Υ)ς γισ. τ ν έπιτυχία, π,ρα.κτικών σκοπών. Ή &.λ'y)θιν πρα.κτικη είνα.ι έκείν'υ) που έπ'ιψέπει στον έλεόθερο ανθρωπο νσ. &.ποκ!χλυψθεί, κ!χι 'ή γνώσ'υ) ΠQU ξέρει νσ. πεθσ.ίνει είνα.ι έλεαθερία, που δίνει ζω. «Πρα.κτικ ζω»! Ναμ.ίζουν πως κιiτι μα.ς c!-:toιv μ'!χύτό' &.λλσ. κα.ι τσ. ζώα, &.κόμα. διιiγouν ζω πρα.κτικώτα.τ'υ): μόλις 'ή μψέρα. τους τελειώσει τ ν κα.νoνικ περίοδο α.πογα.λα.κτισμοο, -η &.να,ζητοσν τ ν τροψή τους γuρίζoν "α.ς σε λειβιiδια. κ Ι oio'y) κοιτσ. το κέψι τους, -η μπα.ίνουν στο ζυ ΥΟ τijς δουλεια.ς. Ό Σιiιτλιν, με τη βα.θειά. του Υ'ιώσ'Υ) τijς σtiμπε Ρlψο.ράς t:i>v ζώων, θα. μποροοοε νσ. πρoιχωρ σει τ σόγ'κρ' λυ πιο ooιeetci, (J)ς Τ Y κα.ρδισ. τijς θρησκεία.ς, α.ν κρίνouμε &.πο το lpyq του «'Eπιστ μ'y) τijς συμπεριψ(ψα.ς τών ζώων»8, ενα, 6:βλΙο πολυ,διδα.κτικο γισ. τ ν προσέγγισ'υ) που,έπιχειρεί &.νιiμεσα. στο 'ζώο κα.ι ΤΟΥ πολιτιqμέυο liν,θρωπ(j, ΤΟΥ πολιτισ:μένο ιiνθ'ρωπο καλ το ζώο. Ή IiΠοψ'Υ) α.υτή, «νσ. διμξουμ.ε τους &.νθρώπους σόμ.ψωνα, με τις &.YciYXE; 'tij; ΠΡα.κτικijς ζωijς», ψτιιiχνει μoνιiχα. &.νθρώπους με oxές, που σκέψτονται Κ!ΧΙ ενεργοσν σόμψωνα, μ,ε πεπqιθήσεις κ!χι όχι «νθρώπους που α,ύτοδημιουργοσυτα.ι έκ πεποιi3ήσεως ΠΥεό:.ιατα. νc.1-.ιοτα.γij, οχι έλεόθερα,. Έντελώς άλλο πριiγμα, είναι δ άνθρωπος, που το σuvo).q τιί)ν σκέψεω'l κα.ι ένεργειών του έξελίσσεται και α.ν!χνεώνετα.ι iστα.μιiτητα, &.πο έκείυον Πo;lJ μξνει πιστος στις πεποι&ήσεις του. οε πεποιθήσεις είνα.ι στμψες, δεν ρέουν Περ'/ώντ!Χς πιi'λι κα.ι πιiλι μες α.πο Τ Y κα.ρ6ιιi, οπως το α.τμα, που συνέχεια α.'1α.'/εώνετ!χι, α.λλσ. πα.γώνουν, γίνοντα.ι μιiζα, συμπαγ ς και παρα.μένουυ - α.κόμα κι οτ!χν δεν εχουν όπσ6λ'υ) θεί &.λλά. κατακτυιθζί - κιiτι το στα.τικό κι οχι μόνο, &.λλσ. θ'εω ΡΟΟΥΤα.ι κα.ι ίε.ρζς. Ή ρεα,λιστ:κ λοιπου πα.ιδεία μπορεί νσ. 6γιiζ'ει χσ.ρακτij:ρες στ!χθεροός, iλuγ:στοuς, δυνα.τοός, άνθρωπους &.κλόυύ) ',ους, &.ψοσιωμένες καρδιές, πριiγμα. που γισ. τον πεpι6όύjτό &.νδρισμό 19

20 μα. σ.ποτελε! σ.νεκτιμηto κέρo ' οι σλώνιot o.μω χα.ρα.κτi'jρε που fι στα.θε.ρότηtά. τoυ lγwειτα.ι στή ouνεxi'j ρο-η τi'j σ.οtά.κοπη& α.ύτoιqφιouργ(α. τoυ, κα.ι που εινα.ι aιιώνιoι σ.κρι6<i'>ς για.τι Otcx. μ!ψψώνοντα.ι 'Κά.θε στιγμ-η 'Κα.Ι για.τι fι πα.ροοι'κ-η κινηση των έκά.στοτε!κοηλώσεών ΤOO σ.πορρέει σ.πό τ-η φρεσ'κοοοα. κα.! τ-η οημιουργικ-η!νέ;ργεισ, τοο &.θά.νσ,του πνεόμ.α.τός τους, που οεν μα.ρα.ινετα.ι κσ,ι οεν γερν(ί. ποτε - σ.uτoι οεν ψτιά.χνοντα.t με τέτοισ, πα.ι ΟεΙα.. Λότο που ά.ποκα.λοσν στα.θερο χα.ρα.κτήρα., ειγσ,ι - κα.ι στ-ην κα.λότε.ρησ.κόμα. ν τελειωθε! πρέπει τα.tiτόxρoνα. ν γινει πά.σχων, ν νοιώθει τ-η:ν σ.να.τριχ(λα. κσ,ι τ ριγη τοσ ΧCφOύμενO\) πά.'&ους μ:άς &'oιά.κσjtης σ.νανέωσης κιχι σ.νιχγέυνησης. ΟΙ σ.κτίνες λοιπον τi'jς παιsε(ιχς πρέπε ι σε μι έστια: τ-ην πρoσωπικότηtιx. Ή γυώση, οσο 6α.θει κι φπεριστσ,τωμένη κι &'1 εινιχι, 'rj όσο πλα.τ ν εινιχι ιά.πόκτημσ, κα.ι 6:ός, παρ μόνον &'1 έξα.ψιχνισθεί μέσιχ στο! γώ, σ.π' οπου θ ξεπrιαήσει κα.ι πά.λι πα.vταqόνα.μη, σ ν θέληση, σα.., σόλληπτo κιχι σ.κατά.ληπτο πνεσμιχ. Ή γνώση cpθciνει σ' α.ύτ-η τήν' μετιχμό'ρςρωση μόλις πά.ψει ν μένει ΠΡΟσ'Κολλημένη σε σ.ντικε{μενα.,,ιόλις γινει κα,θιχρή γνώση 'rj - &'1 ιχύτο ε!να.ι σαιψέστερο - μόλις γινει γνώση τi'jς σ'κέφης, ιχύτοσυνε.ι6ηση τοσ πνεύμιχτος. Τότε, μετατρέπετιχι, μπορ<j ε ν πο(}με, σε lνστικτο, πιx.ρόρ,μησrι μα.τος, σε όπσσυνειδητη γνώση, ytιx τήν όποισ, μπqρε! κανεις να: r.ά.ρει μιιχν!ιοέσ" πα.ριχ6ά.λλοντά.ς την με το πως πολλες κιχι ' ποικ(λες ιμπει.ρι'ες λειτοuργ<juv μετο\)σιωμένες στο τόσο &πλο αύτο ιχίσ(!ημιχ που οοκιμάζει κανεις σ.πολυτως ψυσικ κα.ι που λέγετσ,ι κοινωνική συ'μ,περιψο.ρά.. 'Όλες σι σ'κόρπιες γ'tώσεις που σ.ποκομιζοντιχι σ.-. πο σ,ύτες τις tμπεφιες, σuγκεντρώνoντα.ι κα.ι γινοντα ι ση που σε κά.θε στιγμή κα.θοριζει σ,ύτόμιχτα. τις!νέργειες το(} κα.θε 'Ιός. Άλλ -ήγνώση, γι να. ψτάσει σ' α.ύτο το σημ,είο!ξα.σλώσεως, πρέπει ν' σ.πα.λλα.γεϊ: σ.π' σ.θά.νιχτη-θέληση! ΤΟ στι fι γνώση οεν σ.π<jστάζετα.ι ως τή θέληση, τήν α.ύτσεφαρμογή, τήν καθα.ρυι πριχκτική,!ξηγεί τήν ά.θλιότητα. τi'jς πιχι ΟεΙα.ς μα.ς. ΟΙ ρεα.λιστες Οιέκρινα.ν τήν lλλειφη σ.λλ οεν 6ρijκα.y' -20

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό 4η Συνάντηση: «Δικτύωμα Κόμβοι Χριστού» 18 Ιανουαρίου 2017 Άννα: Επικαλούμαι τον Συλλογικό Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο. Τον Ουράνιο Πατέρα Μητέρα δημιουργό της ζωής. Τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΠΡΑΚΤΟΡEΣ TΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΠΡΑΚΤΟΡEΣ TΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΕΛΕΝ ΑΝΔΡΕΑΔ ΠΡΑΚΡEΣ TΟΥ ΠΛΑΝΤ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΞΥΠΝΑA!!! Ναι, εσύ! Εσύ που αποκοιμήθηκες με τον φακό και το βιβλίο στα χέρια σου! Το παιδί που διαβάζει με μισάνοιχτα μάτια τώρα, αυτή τη στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα