ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ..: «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ..: «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»"

Transcript

1 ΠΑΠΠΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΠΟΦΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Σξηκειήο επηηξνπή: θ. Κνπηξνχκπα Κσλζηαληίλα θ. Αλησλνπνχινπ Καηεξίλα θ. Βακβαθάξε Μαιβίλα ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.Μ..: «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΙΟΤΝΙΟ 2011

2 Περιεχόμενα Δηζαγσγή ΜΔΡΟ 1 Ο : Θευπηηική Τποζηήπιξη 1. Δπαγγελμαηιζμόρ ηος εκπαιδεςηικού 1.1 Ζ έλλνηα επαγγεικαηηζκφο Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Νένο εθπαηδεπηηθφο επαγγεικαηηζκφο Δπαγγελμαηική ηαςηόηηηα ηος εκπαιδεςηικού 2.1 Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο Δπαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Απηναληίιεςε απηνεθηίκεζε Δπαγγελμαηική ανάπηςξη ηος εκπαιδεςηικού 3.1 Θεσξίεο «κνληέια» επαγγεικαηηθή αλάπηπμεο χγρξνλεο αλαδπφκελεο ηάζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηοισεία επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ ηος εκπαιδεςηικού 4.1 Γηδαθηηθέο δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία Παηδαγσγηθφ «ζηπι» εθπαηδεπηηθνχ Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ - Πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνχ πλαηζζήκαηα ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο Δνιζσςηικοί παπάγονηερ επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ ηος εκπαιδεςηικού: 5.1 Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθή κάζεζε θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ «Μχεζε» λένπ εθπαηδεπηηθνχ «Τγηέο ζρνιείν» - «ζρνιηθφ θιίκα» Δπεςνηηικά εςπήμαηα 1. «Public perceptions of the teaching profession» (Everton, et al., 2007) «Τeachers emotions in the reconstruction of professional self-understanding (Darby, 2007) Stress in teaching (ASTI, 2007) «Teachers characteristics and teaching styles as effectiveness enhancing factors of classroom practice» ( Opdenakker & Van Damme, 2006)

3 5. «Αn investigation of Greek Teachers Views on Parental Involvement in Education» (Koutrouba, et al., 2009).. 44 ΜΔΡΟ 2 Ο : Μεθοδολογύα ϋρευνασ Δμπειπική έπεςνα 1. Διζαγυγή κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ ςλλογή και επεξεπγαζία επυηημαηολογίυν ΜΔΡΟ 3 Ο : Αποτελϋςματα ϋρευνασ 5. Πεπιγπαθική ηαηιζηική 5.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Δηδηθέο εξσηήζεηο πζρεηίζεηο Παξαγνληηθή Αλάιπζε ΜΔΡΟ 4 Ο : υμπερϊςματα ϋρευνασ ςμπεπάζμαηα...84 Πποηάζειρ Βηβιηνγξαθία..95 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Πίλαθεο πρλνηήησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Πίλαθεο πζρεηίζεσλ (Υ 2 ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Πίλαθεο Παξαγνληνπνίεζεο «Factor Analysis» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Δξσηεκαηνιφγην

4 Ειςαγωγό ην ζχγρξνλν θφζκν (20ν αηψλα) ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο-αιιαγέο (ελλνηνινγηθή επαλάζηαζε, επαλάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγία ηεο επνρήο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, παγθφζκηα θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ) νδήγεζαλ ζε κεηακνληέξλεο έλλνηεο, ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ αηφκσλ (Giddens, 1999). Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο επηβάιεη λέεο ζπλζήθεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθπαίδεπζε απνθηά λέν ξφιν εζηηάδεη ζηελ απφθηεζε, εθαξκνγή γλψζεσλ (ζεσξεηηθψλ, αλαιπηηθψλ) θαη ηελ «δηαξθή κάζεζε» («δηα βίνπ κάζεζε») ησλ αηφκσλ κε ζπλέπεηα λα αιιάδνπλ θχξηα ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Drucker, 1994). Σν επάγγεικα ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πςειήο εηδίθεπζεο εξγαζία θαη απαηηεί «πςειή» επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, απμεκέλεο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ( Judge, 1995). Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη κηα «αληηθεηκεληθή» επηζηεκνληθή θαηαζθεπή, λα ελεξγεί σο επαγγεικαηίαο κε αμίεο, αξρέο, λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζχγρξνλν «αλνηθηφ ζρνιείν», λα εζηηάδεη ζηε γλψζε θαη λα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο (Μαηζαγγνχξαο, 2005, αιηεξήο, 2006). Ο λένο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ζπλδέεηαη κε ηε δηα βίνπ κάζεζε-επηκφξθσζε (lifelong) θαη ηελ πνιχπιεπξε-επξεία (lifewide) κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε εμέιημεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Παπαλανχκ, 2003). ήκεξα ν επαγγεικαηηζκφο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ αλαγθαηφηεηα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θαηέρνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα ηελ κεηαβηβάδνπλ ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο κεηαβνιέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ ζχγρξνλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνζθνπεί ζηε βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηε γλσζηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Papastamatis et al., 2009), Καηά ζπλέπεηα, ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία θαη νη λέεο πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη νη επίθαηξεο έλλνηεο ηεο ζπλερνχο κάζεζεο, ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαζρεκαηίδνπλ ην ζρνιείν, επαλαθαζνξίδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη παξνρή πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Blase, 2009). 3

5 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: ην 1 Ο Μέξνο παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε) θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ επηζηεκνληθψλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ, ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην 2 Ο Μέξνο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ην 3 Ο Μέξνο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ην 4 Ο Μέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Βαζηθά εξσηήκαηα-ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο, ε αλαδήηεζε ηνπ βαζκνχ αχμεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαζψο θαη ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε εηθνζηπεληάρξνλε εθπαηδεπηηθή κνπ εκπεηξία ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ζπνπδέο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ε ζεηεία κνπ ζην Δπξσπατθφ ρνιείν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. 4

6 ΜΕΡΟ 1 Ο : Θεωρητικό υποςτόριξη 1. Επαγγελματιςμόσ 1.1 Η έννοια επαγγελμαηιζμόρ Ο επαγγεικαηηζκφο σο έλλνηα, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, αθνξά θάζε επάγγεικα θαη αλαθέξεηαη ζε γλσξίζκαηα: - επαγγελμαηικά: φπσο ρξεκαηηθέο απνιαβέο, θνηλσληθή αλαγλψξηζε, θχξνο, απηνλνκία θαη - πποζυπικά: ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ αηφκνπ φπσο ππεπζπλφηεηα, αίζζεζε θαζήθνληνο θαη αθνζίσζε ζην επάγγεικα (Hargreaves, 2000). Ο επαγγεικαηηζκφο γηα ηα κέιε θάζε επαγγέικαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ εμεηδηθεπκέλε «εηδηθή» γλψζε»-ηερλνγλσζία, ηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ, ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο αμίεο (εζηθφ θψδηθα), ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο αμηψζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπο (Larson, 1979), ζηνηρεία ηα νπνία φια ηα κέιε νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα εθαξκφδνπλ, λα επηθαηξνπνηνχλ αλάινγα κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο εμειίμεηο, αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ψζηε λα εληζρχνπλ ηελ δηα βίνπ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Καιατηδνπνχινπ, 2001). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικάησλ, απνηεινχλ: - νη εηδηθέο γλψζεηο θαη νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα θάζε επάγγεικα - ε απηνλνκία θαη ν απηνθαζνξηζκφο ησλ κειψλ θάζε επαγγέικαηνο - ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην επάγγεικα θαη ε επζχλε γηα πνηνηηθή εξγαζία θαζψο θαη - ε θνηλσληθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ (Hilton & Southgate, 2007). Σν επάγγεικα σο έλλνηα, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο έλλνηεο επαγγεικαηηζκφο θα επαγγεικαηνπνίεζε νη νπνίεο αληαλαθινχλ ελέξγεηεο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ θαζψο: ε έλλνηα επαγγεικαηηζκόο (professionalism) ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, κε ηελ έλλνηα «ιεηηνπξγψ σο επαγγεικαηίαο» θαη εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ε έλλνηα επαγγεικαηνπνίεζε (professionalisation) ζπλδέεηαη κε ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ησλ κειψλ θαη εζηηάδεη ζηελ απηναληίιεςε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ κέζα απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο (Hargreaves, 2000). Ο επαγγεικαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη ζηε ζπλερή γλψζε, ηελ επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο (Παπαλανχκ, 2003). 5

7 Όκσο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (έξγν, θαξηέξα) θαη ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο (πώο δηδάζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί) ην πεξηερφκελν (ηη δηδάζθνπλ) θαη ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο (θαλφλεο, δξαζηεξηφηεηεο, «ξνπηίλεο» ηάμεο) θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εηζεγεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ παξνρή νκνηφκνξθεο εθπαίδεπζεο θαη δηδαζθαιίαο πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, παξά ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν νπνίνο ζα δίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (Bascia & Hargreaves, 2000). Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ εμαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «εκη-επάγγεικα» (Hoyle, 2001). χκθσλα κε έξεπλα, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεσξείηαη απφ ηελ θνηλσλία κέζν επάγγεικα ζηε θαηάηαμε ησλ επαγγεικάησλ (Everton et al., 2007). 1.2 Ιζηοπική εξέλιξη ηος επαγγελμαηιζμού ηος εκπαιδεςηικού Ο επαγγεικαηηζκφο (επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνινπζεί εμειηθηηθή πνξεία, ηξνπνπνηείηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ εμειηθηηθέο θάζεηο ηεο πνξεία ηνπ: (Hargreaves, 2000). 1. Η ππο- επαγγελμαηική θάζη (the pre-professional age) [ ] ηε θάζε απηή εληάζζεηαη ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο: - εζηηάδεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο - ρξεζηκνπνηεί ζπκπεξηθνξηζηηθέο-εκπεηξηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο ζηελ ηάμε (πξάμεαπνηέιεζκα, δνθηκή- ιάζνο) - ελδηαθέξεηαη θαη αθνζηψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηδαζθαιία θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «πξαγκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο» (Hargreaves, 1994, 2000). 2. Η θάζε επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο (the age of the autonomous professional) [ ]: ηε θάζε απηή εληζρχεηαη ε επαγγεικαηνπνίεζε (professionalisation) ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε βάζε ηηο παλεπηζηεκηαθέο γλψζεηο ηνπ, ρσξίο παξάιιεια λα εληζρχεηαη ν επαγγεικαηηζκφο (professionalism) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο δε βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ (Goodson & Hargeaves, 1996). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ηνπο κε ηελ πξαθηηθή ζηελ ηάμε, θαζψο ζηεξνχληαη νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ληψζνπλ αλεπαξθείο λα αληαπνθξηζνχλ 6

8 απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, κε ζπλέπεηα λα κελ εθπιεξψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο (λέεο πξννπηηθέο, εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ) γηα επαγγεικαηηθή απηνλνκία (Hargeaves & Goodson, 1996, Hargreaves, 2000). 3. Η θάζε ηνπ «ζπιινγηθνύ» επαγγεικαηηζκνύ (the age of the collegial professional) [ηέιε αξρέο 21νπ αηψλα] Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζεο απνηεινχλ: - ε κεηάβαζε απφ ηνλ «παξαδνζηαθφ» ζην «λέν»- ζπιινγηθφ επαγγεικαηηζκφ θαη - ε εκθάληζε θαη επηθξάηεζε λέσλ κνξθψλ δξάζεο (ζπιινγηθή, νκαδηθή, ζπλεξγαζία) νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves 1994, 2000). Έηζη, ζην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη ε «ζπιινγηθφηεηα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία εζηηάδεη ζηηο αμίεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 1994). 4. Η 4ε θάζε ή κεηακνληέξλα θάζε ηνπ επαγγεικαηηζκνύ (the fourth age post-professional or postmodern) -αξρέο 2000 έσο ζήκεξα (Hargreaves, 2000) Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο), επηθέξνπλ αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ε νπνία πξνσζεί λέα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: - ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ πξνψζεζε ζρέζεσλ κε γνλείο, καζεηέο θαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δσή, νη νπνίεο ζα ζηεξίδνληαη ζηελ ακνηβαία αιιεινθαηαλφεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο - ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζχγρξνλν «αλνηρηφ ζρνιείν» (πξνο γνλείο, θνηλσλία) ε νπνία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη - ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο (ζπιινγηθφηεηα) θαη ζπκπεξηθνξάο απφ ηα κέιε ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη «αληηδξνχλ»-αληηηίζεληαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ (αλάιεςε επηπιένλ θαζεθφλησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ.α.) θαη πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (Hargreaves, 2000). Ζ θάζε απηή απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε βειηίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο θαη επθαηξία λα αλαδείμνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε θνηλσληθνχο θνξείο, αληαπνθξηλφκελνη ζην «αλνηθηφ ζρνιείν», δηαζέηνληαο επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο, θαζψο θαη επθαηξία λα πξνβάιινπλ ηηο 7

9 αμηψζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο σο επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Hargreaves, 2000). 1.3 Νέορ εκπαιδεςηικόρ επαγγελμαηιζμόρ Ο λένο επαγγεικαηηζκφο (new professionalism) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη θαη σο «αλαδπφκελνο επαγγεικαηηζκφο» (emergent professionalism), εκθαλίδεηαη σο αλάγθε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αιιαγέο (Pollard et al., 1994). Καηά ηε κεηάβαζε ζηνλ λέν επαγγεικαηηζκφ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη λένο πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Hargreaves, 2000). Ο λένο επαγγεικαηηζκόο (new professionalism)απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, «επηθαηξνπνηεί» ηελ εθπαίδεπζε (ζθνπνί, ζηφρνη) θαη ηξνπνπνηεί ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (λέεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ) ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ αιιαγψλ (Hargreaves, 2000). Ο λένο επαγγεικαηηζκφο είλαη δηαδηθαζία ζπλερήο ζηνλ ρξφλν θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 1994, 2000). Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνύ απνηεινχλ: - ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιείνπ σο νιφηεηα - ην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη - ε εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο (λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο, κάζεζε καζεηψλ) [Hargreaves,1994]. Πξνζεγγίζεηο ηνπ λένπ επαγγεικαηηζκνύ Ζ έλλνηα «λένο επαγγεικαηηζκφο» πξνζδηνξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέζα απφ δχν θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αλάινγα κε ην λφεκα πνπ ε θάζε κηα πξνζδίδεη ζηελ έλλνηα «λένο» επαγγεικαηηζκφο : ηην παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε: ε νπνία πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε (status) θαη ην θχξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε βάζε ηα πξφηππα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ζεκαληηθψλ» επαγγεικάησλ ηνπ 20νπ αηψλα (Helsby, 1995). 8

10 ηελ ζύγρξνλε πξνζέγγηζε: ε νπνία ζεσξεί φηη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή, ν νπνίνο δηαρξνληθά θαζνδεγείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θξάηνο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο σο κέζν ειέγρνπ (πνιηηηθνχ, ηδενινγηθνχ), κε ζπλέπεηα ηε ζπιινγηθή αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 2000). Μειέηε έδεημε φηη ε ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πνιηηεία σο «θνξέα» θαη «παξάγνληα αιιαγήο» επηθέξεη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο ζηεξεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ (Judge, 1995). Οη εθπαηδεπηηθνί φκσο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο θαζψο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ (ρξήζε ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Hargreaves,1994, 2000). 2 Επαγγελματικό ταυτότητα του εκπαιδευτικού 2.1 Η έννοια ηηρ ηαςηόηηηαρ H ηαπηφηεηα ή αίζζεζε ηνπ «εαπηνχ» (self), είλαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζπλδέεη ηελ αληίιεςε ηνπ «εαπηνχ» κε ηελ απηναληίιεςε (απηνεηθφλα) ηνπ αηφκνπ σο κέξνο- κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Erikson, 1959). Σν άηνκν κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο», ζχκθσλα κε ηνλ Mead, δηακνξθψλεη θαη θαηαλνεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ, ηνλ «ππνθεηκεληθφ εαπηφ»- ην Δγψ (Η) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ «αληηθεηκεληθφ εαπηφ» -ην Δκέλα (Μe) ν νπνίνο αλαζηνράδεηαη θαη επαλεμεηάδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια άηνκα (Μead, 1934). Ζ ηαπηφηεηα δηακνξθψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ζην ρξφλν κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ, εκπεξηέρεη θαη απνηππψλεη πξνζσπηθέο αμίεο, αληηιήςεηο, ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ θαη εξκελεχεηαη κε βάζε ηα πξνζσπηθά λνήκαηα πνπ πξνζδίδεη θάζε άηνκν ή άιινη ζηνλ εαπηφ ηνπ (Erikson, 1959, Beijaard, et al., 2000). 9

11 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ κεηαβάιιεηαη φηαλ αηνλήζεη ε ππάξρνπζα ηαπηφηεηα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθνηλσληθνπνίεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ α) ηεο αθνκνίσζεο (assimilation) φπνπ ην άηνκν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηάθξηζεο (νκνηφηεηαο, ή κε) «αθνκνηψλεη» πιεξνθνξίεο, λέα γλψζε θαη β) ηεο πξνζαξκνγήο (accommodation) φπνπ ην άηνκν «ελζσκαηψλεη» ηε λέα γλψζε ζηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο, δηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη δεκηνπξγεί λέα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηα ζηνηρεία (γλσζηηθά, θνηλσληθά) ηνπ πεξηβάιινληνο (Παξαζθεπφπνπινο, 1992). Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (teacher indentity) εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν απηφ-αληίιεςε (selfunderstanding), δειψλεη κηα νινθιεξσκέλε, ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαηηθή θαηάζηαζε, ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ππνθεηκεληθά γλσξίζκαηα) νη ζεζκνί, νη αμίεο (πξνζσπηθέο, πνιηηηζηηθέο) θαη νη εκπεηξίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Kelchterman, 2005, Darby,2008). 2.2 Δπαγγελμαηική ηαςηόηηηα ηος εκπαιδεςηικού Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο εκθαλίζηεθε ην 1971(Bernstein & Solomon, 1999). Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεηαη σο ν ηξφπνο (how) πνπ νξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη πξνο ηνπο άιινπο, (Lasky, 2005, Darby, 2008). Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αλάινγα κε ηα πεξηερφκελα (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Αλαπηχζζεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη θαζ φιε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ (Kelchterman, 2005). Γιαζηάζειρ ηηρ επαγγελμαηικήρ ηαςηόηηηαρ ηος εκπαιδεςηικού: Ζ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο βαζηθέο πηπρέο - δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Beijaard et al., 2000). Οη δηαζηάζεηο απηέο απνηεινχλ επαγγεικαηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη είλαη: Ο εθπαηδεπηηθόο σο γλώζηεο αληηθείκελνπ (subject matter expert): αθνξά ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηηο γλψζεηο ηνπ, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνπο λένπο ξφινπο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, ζηνηρεία ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ (Hoyle & John, 1995). Εθπαηδεπηηθόο σο θαζνδεγεηήο-κεζνιαβεηήο(didactical expert): αθνξά ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ ηξφπν δξάζεο-ελέξγεηαο ηνπ σο θαζνδεγεηήο-κεζνιαβεηήο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (θηλεηνπνίεζε καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ) θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε (Beijaard et al., 2000). 10

12 Εθπαηδεπηηθόο σο παηδαγσγόο (pedagogical expert): αθνξά ηελ πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηελ εζηθή-ζπλαηζζεκαηηθή-θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή (αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηαρείξηζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε) θαη ηελ ζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ (Beijaard et al., 2000). Σν πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηακνξθψλεηαη θαη ζεζκνζεηείηαη απφ ηελ πνιηηεία ηφζν ε ηππηθή ηεο δηάζηαζε (ηξφπνο πξφζιεςεο, ειέγρνπ, εμέιημεο εθπαηδεπηηθψλ) φζν θαη ε νπζηαζηηθή παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε (αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη εζηθέο πξαθηηθέο), ζρεκαηίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κε ηελ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Bernstein & Solomon,1999). Μειεηεηέο έρνπλ ελδείμεηο θαη ζεσξνχλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ αμίεο, δηαθνξνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, πξνζαξκφδεηαη ζε λέα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε γλσζηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Beijaard et al., 2000, Darby, 2008). ήκεξα ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νθείιεη λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (lifelong) θαη ηεο πνιχπιεπξεο κάζεζεο (lifewide) κάζεζεο θαη λα «πξνβιέπεη» ηηο κειινληηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Παπαλανχκ, 2003). 2.3 Αςηοανηίλητη αςηοεκηίμηζη Ο ηξφπνο ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (teacher thinking) αθνξά ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζε (Ross & Bruce, 2007). Οη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ θαη δηακνξθψλνληαη απφ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο θαη ζχκθσλα κε έξεπλα ε εηθφλα ηνπο απνηειεί «θξάκα» απφ ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο ηνπο σο καζεηέο, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο γνλείο καζεηψλ θαζψο θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο (Simpson,1997). Η θνηλσληθή εηθόλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ απηνεηθφλα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηακνξθψλεηαη θαη «θαηαζθεπάδεηαη» κέζα απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο θαζψο ε ζηάζε θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (εηθνληθά-αλαπαξαζηαηηθά) πνπ αληαλαθιά ν εθπαηδεπηηθφο ζηα άιια άηνκα, εξκελεχνληαη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε θαη πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ ( Hoyle, 2001, Everton et al., 2007). 11

13 Ζ αξλεηηθή θνηλσληθή αληίιεςε, απνηειεί «εγγελέο» εκπφδην γηα ην θχξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hoyle, 2001). Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζπλήζσο πεζηκηζηέο ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηεο θνηλσλίαο γηα ην επάγγεικα θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ην (Adams, 2003). Δπίζεο, εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε γπλαηθνθξαηία (feminisation) ζην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ status ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Basten, 1997). Τν επαγγεικαηηθό «πξνθίι» ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή «πξνζσπηθή» επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα αληηζηνηρεί ζηνλ «ηχπν»-«πξνθίι» εθπαηδεπηηθνχ πνπ θάζε εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα ελζηεξληζηεί θαη ζηε λνεκαηνδφηεζε ζηελ έλλνηα «εθπαηδεπηηθφο» κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη εκπεηξίεο ηνπ (Sachs, 2005). Τν επαγγεικαηηθφ πξνθίι αληαλαθιά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ππνθεηκεληθά) θαη δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ( Kelchterman, 2005). ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πέξα απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιινπλ επίζεο θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία φπσο: - ηα επαγγεικαηηθά θίλεηξα: ην νπνία απνηεινχλ ηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ην επάγγεικα - ε αίζζεζε θαζήθνληνο: ε νπνία αλαθέξεηαη ζην βαζκφ αθνζίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ - νη κειινληηθέο πξννπηηθέο: νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην κέιινλ - ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Kelchterman, 2005) θαη - ην «αδχλακν ζεκείν» (vulnerability) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά (Kelchterman, 2005, Darby, 2008). Δηαζηάζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνύ εαπηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο θαηαζηάζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, «ρξεζηκνπνηνχλ» ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ηαπηφηεηά ηνπο, ηνλ ζπλνιηθφ «εαπηφ» θαη αλάινγα ησλ πεξηζηάζεσλ ελεξγνπνηνχλ έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ εαπηνχο γηα λα εξκελεχζνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο: 12

14 - ηνλ επαγγεικαηηθφ εαπηφ: ν νπνίνο εθαξκφδεη ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή - ηνλ πξνζσπηθφ εαπηφ: ν νπνίνο λνεκαηνδνηεί ηελ έλλνηα εθπαηδεπηηθφο (ηη ζεκαίλεη εθπαηδεπηηθφο) ν νπνίνο αληαλαθιά ηε ζηάζε δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (αμίεο, αξρέο) - ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ-δηαπξαγκαηεπηηθφ εαπηφ: ν νπνίνο βαζηθά δηαπξαγκαηεχεηαη κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ ηδεαηνχ εαπηνχ. (Day & Hadfield, 1996). 3 Επαγγελματικό ανϊπτυξη του εκπαιδευτικού Ο φξνο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (professional development) ζηνρεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ε νπνία κέζσ ηεο πξνζσπηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο (επηζηεκνληθή ελεκέξσζε, απφθηεζε δεμηνηήησλ) ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ηνπο ζην ζχγρξνλν κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο (Καιατηδνπνχινπ,2001). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απαζρνιεί ε έλλνηα «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εζηηάδεη ζηνλ αλαζηνραζηηθφ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθφ θαη ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ηηο κεζφδνπο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε πνιχπιεπξεο γλψζεο, ζηελ πνηνηηθή επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απηνλφκεζε (δηαλνεηηθή, επαγγεικαηηθή, ηδενινγηθή) ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαηζαγγνχξαο, 2005). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο νπνίαο νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο κε ζθνπφ ηε ρξήζε λέσλ απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ, πξαθηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Hoyle & John,1995). H επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο - ζπλερήο δηαδηθαζία αιιαγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απφθηεζεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε δηάθνξεο κνξθέο επηκφξθσζεο: ηππηθέο (ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, θ.α.) θαη άηππεο φπσο πιεξνθφξεζε- ελεκέξσζε απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βηβιία, άξζξα, ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο 13

15 - ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία επηδηψθεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε καζεηέο, γνλείο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο (Clement & Vanderberghe, 2000). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνηειεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ζπλδέεηαη κε ην ζρνιείν (ζρνιηθή δσή) θαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε (Ganser, 2000). χκθσλα κε εξεπλεηέο, πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηεινχλ νη δνκέο ηεο έλλνηαο «επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο» (Παπαλανχκ, 2003).,ε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο (Sachs, 2000). Ζ ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή δηαθνξά ζην επάγγεικα θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Γνχθαο et al., 2007) Θευπίερ «μονηέλα» επαγγελμαηική ανάπηςξηρ Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο θαη απνηειεί εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ θαη επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην έλα αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζην άιιν θαη ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο (Kagan, 1992, Berliner,1994). Έηζη ν απνηειεζκαηηθφο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves, 2000). Αλάινγα κε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαγξάθνληαη πέληε ζηάδηα-θάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο: (Berliner,1994) 1ο ζηάδιο: Αξράξηνη «λένη» εθπαηδεπηηθνί (Novice professionals) Σν ζηάδην απηφ αλαθέξεηαη ζηνπο αξράξηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθή εκπεηξία, νη νπνίνη αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν θαη ελέξγεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ιφγσ έιιεηςεο πείξαο) γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηα βαζηθά θαζήθνληά ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (θαλφλεο, ξνπηίλεο), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη επαθή ηνπο κε ηνπο καζεηέο. 14

16 2ο ηάδιο: Επαξθείο εθπαηδεπηηθνί (Advanced professionals) ην ζηάδην απηφ εληάζζνληαη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ κε νξηαθά απνδεθηφ ηξφπν, νη νπνίνη ληψζνπλ αλαζθαιείο ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ (πψο; Πφηε; Πνηνη θαλφλεο;), εθαξκφδνπλ κεραληζηηθά ηνπο θαλφλεο δηδαζθαιίαο θαη αδπλαηνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο ζηελ ηάμε. 3ο ηάδιο: Ιθαλνί εθπαηδεπηηθνί (Competent performers) ην ζηάδην απηφ εληάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί κε αξθεηά ρξφληα εκπεηξίαο, νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη επαγγεικαηηθή γλψζε, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη λα ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο, δεμηφηεηεο θαη ην πεξηβάιινλ ηάμεο. 4 ο ηάδιο: Γλώζηεο-έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί (Proficient performers ) ην ζηάδην απηφ εληάζζνληαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κε γλψζεηο, νη νπνίνη έρνπλ ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο ηάμεο ηνπο, αληηιακβάλνληαη, δηαθξίλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη κε επρέξεηα θαηαζηάζεηο θαη δηάθνξα γεγνλφηα ηεο ηάμεο ηνπο. 5ο ηάδιο: Εηδηθνί- εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί (Expert performer teacher) ην ζηάδην απηφ εληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη αζθνχλ απηνθξηηηθή, αμηνινγνχλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζηελ ηάμε, έρνπλ πνιιέο δεμηφηεηεο θαη πξνζθέξνπλ πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη πνηνηηθφ δηδαθηηθφ έξγν ( Berliner,1994). Μειέηεο έδεημαλ φηη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πξαθηηθήο, φπσο ν ηξφπνο ειέγρνπ ησλ γεγνλφησλ ζηελ ηάμε, ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ε νπνία ζηαδηαθά ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ ηάμε ε νπνία απνθηά κεγαιχηεξε επειημία, θαζψο θαη ε δηδαθηηθή πείξα πνπ απνθηά ν εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ζηήξηγκα γηα ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν (Kagan, 1992). Ζ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ε απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηνλ αξράξην εθπαηδεπηηθφ ζηνλ αλαγλσξηζκέλν «εηδηθφ» εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ δηαθνξεηηθέο αλεζπρίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη κέζα απφ ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: (Richardson & Placier, 2001). 15

17 ηάδια διδακηικήρ εμπειπίαρ Σηάδην Επηβίσζεο (survival stage): Οη αξράξηνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξψηε επαθή κε ηε δηδαζθαιία αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηβίσζε, γηα ηελ αλεπάξθεηα ηεο ηθαλφηεηαο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαπξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο καζεηέο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο θαζψο θαη γηα ηε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ-θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε. ηάδην: δηδαζθαιίαο- δηδαθηηθήο θαηάζηαζεο (teaching situation stage): ην ζηάδην απηφ ν αξράξηνο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο αλεζπρεί - ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε δηδαζθαιία θαη αηζζάλεηαη πην ηθαλφο λα μεπεξάζεη ην ζηάδην επηβίσζεο θαζψο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν, επηηπγράλεη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο, εληάζζεη ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο «ξνπηίλεο» (routinised) ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη κπνξεί λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο (πνιππιεζήο ηάμε, αθαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιία, θ.α.). ηάδην θπξηαξρίαο εθπαηδεπηηθνύ- επηδόζεσλ καζεηώλ (student results and mastery stage): ε απηφ ην ζηάδην ν επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο είλαη θπξίαξρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο ζέκαηα, φπσο ε δίθαηε ζπκπεξηθνξά πξνο φινπο ηνπο καζεηέο, ε θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ε ζπζρέηηζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο ηνπ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ ( Richardson & Placier, 2001). Μειέηε ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο λέσλ θαη έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ, έδεημε δηαθνξέο ζην ζηπι πξαθηηθήο ζθέςεο «practical thinking style» ησλ έκπεηξσλ θαη λέσλ εθπαηδεπηηθψλ (Sato et all, 1993). Σα κνληέια αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο : - απνηεινχλ νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ - απνηππψλνπλ φηη ε απφθηεζε εκπεηξίαο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία - βνεζνχλ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηδαζθαιία - θνηλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη - θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ζηελ θαηαλφεζε, αμηνιφγεζε ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο-επηκφξθσζεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Pellicer & Anderson, 1995). Έξεπλα έδεημε φηη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδξά ζηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ξφιν ηνπ (θαζνδεγεηηθφο, δηακεζνιαβεηηθφο), ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο θαζψο θαη ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη ζηελ ηάμε (Krull et al., 2007). 16

18 ήκεξα, ε ηδέα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο αιιάδεη, θαζψο ε αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην έξγν ηνπ δηαθνξνπνηείηαη κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ηνπ εκπεηξίαο θαη νθείιεη λα είλαη δηαδηθαζία ζπλερήο, λα πξνζθέξεη πνιπδηάζηαηε γλψζε (ηππηθή, άηππε), λα ζπλδέεηαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο θαη λα θαηαλνεί ηηο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ην ζεβαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα πξνσζεί θαη λα ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ θαη λα εζηηάδεη ζηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε (πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Papastamatis et al., 2009). Παπάγονηερ αλλαγήρ ηηρ επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ ηος εκπαιδεςηικού ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζπλερή κάζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ (ζεσξεηηθψλ, αλαιπηηθψλ) θαζψο θαη νη λέεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο, επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Drucker, 1994). Έηζη, νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο: ε απηνξξπζκηδόκελε ζθέςε: ε νπνία απνηειεί ην λέν ηξφπν ζθέςεο θαη κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη κε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο ε επνηθνδνκεηηθή κάζεζε: ε νπνία απνηειεί θνηλσληθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ γλσζηηθψλ ελλνηψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Simons, 2000). ην «αλνηρηό ζρνιείν» : ην ζρνιείν αλνίγεη πξνο ηελ θνηλσλία θαη ε κάζεζε δελ αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο αιιά είλαη «κάζεζε γηα φινπο» (παηδηά, ελήιηθεο) ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ: θαζψο θπξηαξρεί ε «ζπλερήο» κάζεζε γηα ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, κεηαζρεκαηίδεηαη ν «παξαδνζηαθφο» ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο νθείιεη λα αθνινπζεί θαη λα ελζσκαηψλεη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο, λα επηδηψθεη επθαηξίεο κάζεζεο, ζπλεξγαζίαο, ζπδεηήζεσλ, ζπκκεηνρήο ζε έξεπλα, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα ακθίδξνκε- δηαδξαζηηθή κάζεζε ε νπνία κεηαβάιιεη πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο-πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Collinson & Cook, 2007). Ζ εθπαίδεπζε φκσο, πξνζαξκφδεηαη ζηαδηαθά ζην λέν ηξφπν ζθέςεο, ζηηο θαηλνηνκίεο θαη ζηαδηαθά πξνσζεί ζπκκεηνρηθέο πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Doll 1993, Collinson, 2008). 17

19 3.2 ύγσπονερ αναδςόμενερ ηάζειρ ζηην επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, νπφηε θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδηάξζξσζε ηεο κνξθήο, ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ κεζφδσλ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γνχθαο, θ.α.,2007). ήκεξα ζεσξίεο, αληηιήςεηο, έλλνηεο (δηα βίνπ κάζεζε, θαηλνηνκία, εμέιημε) θηλνχληαη απφ ην παγθφζκην ζην ηνπηθφ θαη κεηαζρεκαηίδνληαη κε ζπλέπεηα ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ παγθφζκην «κείγκα», θαζψο ελζσκαηψλνπλ παγθφζκηεο έλλνηεο ζηα εζληθά-ηνπηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Collinson, et al., 2010). Έηζη, ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηεινχλ νη έλλνηεο: Glocalisation : Παγθόζκηεο ηδέεο κε ηνπηθή δξάζε θαη πξαθηηθή: Ο φξνο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Robertson (1995) θαη δειψλεη ηελ αλάκεημε, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παγθφζκησλ θαη ηνπηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζην ηνπηθφ επίπεδν θάζε ρψξαο, ελζσκαηψλνληαο ηηο αμίεο, ηνπο θαλφλεο, ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ θαη ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο. παγθφζκηεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί θάζε ιαφο (Collinson, et al., 2010). Καηά ζπλέπεηα, παγθνζκίσο θαηαγξάθεηαη κηα πνιπκνξθία ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ρψξεο «πηνζεηνχλ» ηε βαζηθή ηδέα κηαο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε άιιν ηφπν/ρψξα, δηαθνξνπνηνχλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο, αλάινγα κε ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκφδνπλ (Collinson, et al., 2010). Mentoring- θαζνδήγεζε; (πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο) Αλαγλσξίδνληαο ηνλ πνιχπινθν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζεζκνζεηείηαη ε θαζνδήγεζε-κάζεζε σο αλαγθαία γηα ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ξφιν ησλ (mentor) θαζνδεγεηψλ (Collinson, et al., 2010). Ζ θαζνδήγεζε (mentoring) αθνξά πξνγξάκκαηα εηζαγσγήο, έληαμεο-πξνεηνηκαζίαο (έσο 2 ρξφληα) γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηεο, ηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία πινπνηνχληαη κε ηελ αλάζεζε αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επνπηεία ησλ κεληφξσλ, νη νπνίνη γίλνληαη νδεγνί θαη εμνηθεηψλνπλ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Collinson, 2008). 18

20 Σα πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη αλάπηπμε (Collinson, 2008). Αλαζηνραζκόο ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ: (επαλεμέηαζε θαη κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ αμηνιφγεζεο) ην ζχγρξνλν θφζκν θαζψο έρνπλ αιιάμεη νη ξφινη, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε επαγγεικαηηθή λννηξνπία (πξαθηηθή, ζηάζε) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη φηη δελ είλαη επαξθέο ην παξαδνζηαθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο επνπηεχνληεο εξγαδφκελνπο θαη φρη σο επαγγεικαηίεο (Collinson, 2008). Παξαηεξείηαη κηα ηάζε αιιαγήο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα απνηππψλεη θαιχηεξα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζα πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Kumrow & Dahlen, 2002). Γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, πξφηαζε απνηεινχλ νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο (απηναμηνιφγεζε-«self-evaluation», έξεπλα, ραξηνθπιάθηα εθπαηδεπηηθψλ, νκάδεο κειέηεο) κε ζπκκεηνρηθέο ζηξαηεγηθέο θαη δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπλεξγαζία, ε νκαδηθή εξγαζία θαζψο θαη ε αλάιπζε κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ (Conley & Glasman, 2008). Πξνγξάκκαηα επαγσγήο Πξνγξάκκαηα επαγσγήο απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηε δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Collinson, 2008). Ζ επαγσγή ζην επάγγεικα κέζσ πξνγξακκάησλ κάζεζεο (αξρηθή εθπαίδεπζε, πξνγξάκκαηα έληαμεο, ελδν-ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε) ζε αξθεηέο ρψξεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ, απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη γεληθά γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Collinson, et al., 2010). Η ζπλεξγαζία θαη νη επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο αλαγλσξίδεηαη ε πηζαλή επηηπρία ηνπο, απνθηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, δηαρεηξίδνληαη απφ θνηλνχ θαηαζηάζεηο (ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο) πνπ αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε, εθαξκφδνπλ ζπλεξγαηηθά θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ή ζηξαηεγηθέο κε ζπλέπεηα λα αλαλεψλνπλ θαη λα εμειίζζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο (Bandura, 1997, Goddard et al, 2000). Γεληθά, ηα πξνγξάκκαηα ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (CPD: continuing programmes of development), είλαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχλ φινπο (αξράξην, 19

21 έκπεηξν εθπαηδεπηηθφ), αληηπξνζσπεχνπλ κηα κεηαβαηηθή θάζε ζηε «δηα βίνπ κάζεζε» ζηαδηνδξνκία,εληζρχνπλ ην απηνζπλαίζζεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπληεινχλ ζηελ επαλεμέηαζε, βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ ζηελ ηάμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε Collinson, et al., 2010). 4. τοιχεύα επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ του εκπαιδευτικού Ο επαγγεικαηηζκόρ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα παξέρεη ζπλδέζεηο «γέθπξεο» ζηνπο καζεηέο γηα ην «ηη» θαη «πσο» ζα πξέπεη λα κάζεη. (Nilssen, 2010). Ζ δηδαζθαιία είλαη επάγγεικα πνπ απαηηεί ζεκαληηθέο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (αληίιεςεο, γλψζε παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο),νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αξρηθά κε εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε ( pre-service ) πξηλ απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία (Krull et al., 2006). Ζ δηδαζθαιία κε ζηφρν ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ είλαη ηέρλε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ (Nilssen, 2010) Γιδακηικέρ δεξιόηηηερ αποηελεζμαηική διδαζκαλία Ζ δηδαζθαιία είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή κεηαθνξά γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ε κάζεζε ησλ καζεηψλ είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ παξαγσγή επηηεπγκάησλ - επηδφζεσλ (Opdenakker & Van Damme, 2006). Ζ θαιή δηδαζθαιία πξνυπνζέηεη πξνβιεκαηηζκφ (ζθέςε) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (πξαθηηθή, θιίκα ηάμεο) πνπ δηακνξθψλεη ζηελ ηάμε, ηε κάζεζε θαη ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγία (ρηίζηκν) ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο, ηελ ηάμε θαη ηα κέιε ηεο, ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαη ηνπο δηεπζπληέο, (Opdenakker &Van Damme, 2006), Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο επηδξά ζηελ καζεζηαθή εκπεηξία ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, θαζψο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ (ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε), ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ ηνπ καζεηή κε άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Opdenakker & Van Damme, 2006). 20

22 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (ηθαλφηεηα δηδαζθαιίαο) απνηειεί κηα πξνζδνθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην κέιινλ, ζηεξίδεηαη ζηε δηδαθηηθή εκπεηξία, αθνξά ην εηδηθφ δηδαθηηθφ πιαίζην, ην εηδηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν κάζεζεο θαη ηνπο καζεηέο, θηλεηνπνηεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ, επεξεάδεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (ηθαλνπνίεζε - πςειφηεξνη ζηφρνη), ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπ, ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη (Bandura, 1997) θαη επίζεο πξνβιέπεη ηελ πξνζπκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα «δνθηκάζεη» λα εθαξκφζεη λέεο, θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο ηδέεο, εηδηθέο ηερληθέο θαη θηλεηνπνηεί ηελ ηάμε γηα πεηξακαηηζκφ θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη μεπέξαζκα πηζαλψλ δπζθνιηψλ (Ross, 1992). Δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη κε βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία (ζχλδεζε ζεσξίαο-πξάμεο, δεκηνπξγία επλντθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ ηάμε) ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα «νηθνδνκήζεη» (Freiberg, 2002). Έηζη, απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη θπξίσο νη εμήο: νξγαλσηηθέο δεμηόηεηεο (organizing strategies) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: - ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο (planning) - ηε γλψζε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ καζεηψλ (γλψζε ζηνηρείσλ ηεο δσήο ησλ καζεηψλ) θαη - ηε δηαρείξηζε ηάμεο (θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, άηππα ζπκβφιαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηάμεο, δηαδξαζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ελεξγφ κάζεζε, ζπλεξγαζία, νκαδηθή εξγαζία) Σηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο (instructing strategies)νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: - ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (καζεηνθεληξηθή, ζπλεξγαηηθή, εξεπλεηηθή, δηαδξαζηηθή κάζεζε) - ηηο κνξθέο κάζεζεο (θαζνδεγνχκελε, αλεμάξηεηε κάζεζε) θαη - ηε δηαδηθαζία κάζεζεο (γλσζηηθφ αληηθείκελν-ζηφρνη-θαηαλφεζε-εμάζθεζε) ζηξαηεγηθέο αμηνιόγεζεο (assessing strategies)νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: - ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (student assessment) θαζψο θαη ηελ - απηναμηνιφγεζε (self-assessment) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Freiberg & Driscoll, 2000). ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε έγθαηξε παξνρή ( just in time ) πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ παηδαγσγηθψλ αλαγθψλ ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ (επηκφξθσζε, εξγαζηήξηα αληαιιαγήο θαη αλαηξνθνδφηεζεο εκπεηξηψλ, πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο, εμνηθείσζε κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, θ. α) ψζηε λα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην παηδαγσγηθφ ηνπο «ξεπεξηφξην» θαη λα επηηχρνπλ ζην έξγν ηνπο (Freiberg, 2002). 21

23 Έξεπλα έδεημε φηη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ πην επέιηθηε πξαθηηθή ζθέςε απφ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο θαιχηεξεο ηθαλφηεηεο (αληίιεςεο, ζθέςεο) δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ γεγνλφησλ ηεο ηάμεο (Sato et al., 1993). Δπίζεο άιιε κειέηε έδεημε φηη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φκσο ν εθπαηδεπηηθφο ππεξηεξεί ζε ζεκαζία (Den Brok, 2001). Απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο πέξα απφ ηηο άκεζεο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αθαδεκατθή-επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, δηαζέηεη έλαλ ζπλδπαζκφ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο ελδηαθέξνλ γηα καζεηέο, επειημία-πξνζαξκνζηηθφηεηα, επαγγεικαηηθή γλψζε θαη εκπεηξία, εηδηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνχ), ηα νπνία εγγπψληαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Darling-Hammond & Sykes, 2003). Έξεπλα έδεημε φηη εθπαηδεπηηθνί κε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο-λέεο ηδέεο δηδαζθαιίαο (Ross, 1998). 4.2 Παιδαγυγικό «ζηςλ» εκπαιδεςηικού Σν παηδαγσγηθφ «ζηπι» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ εμνπζίαο θαη ειέγρνπ ησλ καζεηψλ θαη θαζνξίδεη θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Englehart, 2009). Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ «παηδαγσγηθνχ ζηπι» πνπ πηνζεηεί ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε (Englehart, 2009). Σα ζηπι δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπρλά αληαλαθινχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνηηκνχλ, θαη «εξκελεχνπλ» ηελ επίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδνπλ ηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ (Wentzel, 2002). Έηζη, αλάινγα πνπ επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην παηδαγσγηθφ ζηπι δηαθξίλεηαη ζε: παξαδνζηαθό ζηπι ή «γλσζηηθφ- θεληξηθφ»: φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε καζεηνθεληξηθό ζηπι: φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή θαη ηελ θαιή ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο 22

24 αηνκηθό ζηπι: φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο θαη αηνκηθέο δεμηφηεηεο ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηάμεο θαη ζε καζεζηαθό-θεληξηθό ζηπι: φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο (Wentzel, 2002). ηελ πξφζθαηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλνληαη πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο παξά δηρνηνκήζεηο ζηα ζηπι δηδαζθαιίαο (Wentzel, 2002). Έξεπλα έδεημε φηη ν εθπαηδεπηηθφο κε καζεηνθεληξηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο, επηηπγράλεη ζηαζεξά κεγάιε ζπκκεηνρή καζεηψλ ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθφ φηαλ νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα, ζπδεηά κε ζπλαδέιθνπο γηα ηα ζέκαηα ηάμεο πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηήαηφκνπ, θαιιηεξγεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο καζεηέο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε γηα λα θαηεπζχλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ (Opdenakker & Van Damme, 2006). Δπίζεο άιιε κειέηε έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί παξφιν πνπ πηζηεχνπλ ζην καζεηνθεληξηθφ ζηπι, ρξεζηκνπνηνχλ ην γλσζηηθφ-θεληξηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο, ην νπνίν εζηηάδεη ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν (Cothran et al., 2003). Η επαγγελμαηική ικανοποίηζη Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη κε ηελ επηηπρεκέλε-απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία, πξνζθέξεη ελέξγεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ θαη ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ηάμε, θαη ε ελίζρπζε ηεο κπνξεί λα ηαπηφρξνλα λα εληζρχεη ηελ παηδαγσγηθή γλψζε (ζεσξεηηθή, πξαθηηθή γλψζε γηα ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία) ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Opdenakker & Van Damme, 2006). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ηελ δηδαθηηθή ππνζηήξημε πνπ ηνπο πξνζθέξεη θαη απνηειεί πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ (Opdenakker & Van Damme, 2006). Έξεπλα έδεημε φηη : ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε καζεηνθεληξηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο παξέρνπλ κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή ζηήξημε ζηηο ηάμεηο ηνπο, εηδηθά ζε ηάμεηο κε ρακειή ηθαλφηεηα, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ρακειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Opdenakker & Van Damme, 2006). 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο

Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η δηδαθηηθή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζεωξίεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ θαη πξαγκαηεύνληαη ηε δηδαζθαιία ηωλ καζεκάηωλ ζηηο δύν βαζηθέο δηαζηάζεηο, δειαδή ζηε δηάζηαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΓΝΩΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Εκπεηξίεο θαη απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζπκβνιή ηνπ portfolio ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ -ζεσξία θαη έξεπλα

Ζ ζπκβνιή ηνπ portfolio ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ -ζεσξία θαη έξεπλα ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: «ΥΟΛΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Υαρίκλεια Παπακανδεράκη. Επιβλέπουζα Καθηγήηρια Δέζποινα Πόηαρη

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Υαρίκλεια Παπακανδεράκη. Επιβλέπουζα Καθηγήηρια Δέζποινα Πόηαρη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΧΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΚΑΙ Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΤΘΕΝΣΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΟ ΣΕΙ ΑΝΣΩΝΙΑΓΟΤ ΟΛΓΑ ΑΔΜ: 1516

Ο ΡΟΛΟ ΚΑΙ Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΤΘΕΝΣΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΟ ΣΕΙ ΑΝΣΩΝΙΑΓΟΤ ΟΛΓΑ ΑΔΜ: 1516 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΚΑΙ Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΤΘΕΝΣΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΟ ΣΕΙ ΑΝΣΩΝΙΑΓΟΤ ΟΛΓΑ ΑΔΜ: 1516 ΑΠΡΙΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα