Mitohondriji 12. tēma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mitohondriji 12. tēma"

Transcript

1 Mitohondriji 12. tēma

2 Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos Oksidācija Elektronu pārneses ėēde Fosforilācija

3 Mitohondriju atklāšana Mitohondriji ir pazīstami jau 140 gadus, kopš 1850.g. Kellikers tos atklāja muskuĝaudos un nosauca par sarkosomām. Šo terminu lieto vēl šodien, lai apzīmētu muskuĝaudu mitohondrijus gadā Altmans izstrādāja specifisku krāsošanas metodi, izmantojot fuksīnu, lai šīs šūnas sastāvdaĝas varētu iekrāsot. ViĦš arī izvirzīja hipotēzi par šo daĝiħu pašreproducēšanos gadā Benda nosauca tos par mitohondrijiem. Mitohondriji nav konstatēti prokariotiskajās šūnās (baktērijās un zilaĝăēs). Tie ir sastopami visās eikariotu šūnās izħemot divas amēbu sugas - parazītisko Entamoeba hysolytica un anaerobajos apstākĝos dzīvojošo Pelomyxa palustris.

4 Mitohondriju forma un novietojums šūnā Mitohondriju izmēri un forma ir Ĝoti mainīga. To izmēri svārstās no 1-10 µm. Pēc formas tie var būt pavedienveida, nūjiħveida, elipsveida, lodveida un hanteĝveida. Šādas formas atšėirības ir ieraugāmas pat vienā šūnā. Turklāt mitohondriju struktūra ir Ĝoti dinamiska - tie var augt garumā, saīsināties, savīties, dalīties laika periodā, kas ir īsāks par vienu minūti. Mitohondriju formu un novietojumu regulē šūnas citoskelets.

5 Mitohondriju novietojums šūnā

6 1.filma 2.filma Filmā demonstrēta proteīna CluA ietekme uz mitohondriju novietojumu. 1. filma rāda proteīna darbību normālos apstākĝos. Mitohondriji pārvietojās no MCOC uz šūnas perifēriju. 2. filma rāda mutantu. Šajā gadījuma mitohondriji ir savstarpēji saistīti un ir traucēta to pārvietošana. Dr. John Heuser laboratorija.

7 Mitohondriji ir lokalizēti tajās šūnu vietās, kur ir vai nu sakoncentrēts substrāts oksidācijai (lipīdu ieslēgumi, hloroplasti u.c.), vai arī enerăiju patērojošās šūnas vietās, piemēram, muskuĝaudos gar miofibrillām. Nieru kamoliħu epitēlijā mitohondriji ir lokalizēti bazālās membrānas izaugumos nodrošinot jonu aktīvo transportu pret koncentrācijas gradientu. Nervu šūnās mitohondriji sakoncentrējas sinapšu rajonā, bet fotoreceptorajās šūnās netālu no miodes. Šāds mitohondriju novietojums novērš enerăijas zudumus ATF transporta laikā.

8 Mitohondrijos izšėir divu veidu pamatstāvokĝus - kondensētais stāvoklis un ortodoksālais stāvoklis. Kondensētā stāvoklī samazinās kristu skaits mitohondrijā, bet palielinās katras kristas tilpums. Līdz ar to kondensētā stāvoklī samazinās mitohondrija iekšējās membrānas virsmas laukums, kas nodrošina aktīvu oksidatīvo fosforilāciju. Mitohondriji ir ortodoksālā stāvoklī, kad šūnā ir zema asimilātu koncentrācija, bet pāriet kondensētā stāvoklī, kad asimilātu koncentrācija ir paaugstinājusies.

9 Mitohondriju uzbūve Ārējā un iekšējā apvalka membrāna. Iekšējās membrānas ieliekumus sauc par kristām. Matrikss. Ribosomas. DNS, transkripcijas un translācijas mašinērija. Ieslēgumi.

10

11 Mitohondriju dalīšanās Mitohondriju dalīšanās nav atkarīga no kodola cikla stadijas. Dalās: 1) ar iežmaugu; 2) pumpurojoties; 3) ar šėērssienu.

12

13

14 Mitohondriju DNS Dzīvnieku mitohondriālo genomu veido apmēram 5 µm garas gredzenveida molekulas, kas atrodas superspiralizētā stāvoklī. Dažos gadījumos konstatē arī nelielas gredzenveida moleklas, kuras kopā ar lielajām var izveidot asociātus. Katrs organisms parasti satur vienas izcelsmes mitohondriālo DNS, ko manto pa mātes līniju. Vairumā dzīvnieku šūnu ir mitohondriālās DNS molekulas. Tas ir apmēram 1-8 molekulas uz katru mitohondriju. Mitohondriju DNS kodē apmēram 10% no mitohondriju olbaltumiem.

15 DNS molekulu skaits ontoăenēzes laikā var arī mainīties. Mitohondriju DNS ir saistīta ar mitohondriju iekšējo membrānu. Mijiedarbība ar membrānas olbaltumiem notiek piecos DNS molekulas iecirkħos, kas ir bagāti ar AT nukleotīdu secībām.

16 Ir izdalītas olbaltumvielas, kas piesaistās pie mitohondriālās DNS. Tām ir neliela molekulārā masa kd. Viena no šīm olbaltumvielām nomāc DNS polimerāzes aktivitāti. No mitohondrijiem ir izdalītas ne tikai nelielas DNS ėēdītes - transkripcionāli aktīvi kompleksi, bet arī hromosomveidīgas struktūras.

17 No vardes Xenopus laevis oocītiem izdalīta superspiralizēta molekula, kuru pārklāj globulāras 48 daĝiħas. Triponosomu un citu vicaiħu gigantiskajos mitohondrijos genomu veido lielas ( bp) un mazas ( bp) gredzenveida DNS molekulas. Īsās molekulas veido 90-95% no genoma.

18 Cilvēku un citu mugurkaulnieku mitohondriālās DNS organizācija ir stipri līdzīga. To īpatnība ir Ĝoti blīvs gēnu novietojums. Daudzi gēni ir novietoti viens aiz otra, bet, ja to starpā ir starpgēnu iecirkħi, to garums nepārsniedz dažus nukleotīdus. Tāda novietojuma īpatnība nekur citur dabā nav sastopama.

19 Mitohondrijos abas DNS ėēdes nav identiskas. Lielāko sauc par H ėēdi (smago ėēdi), mazāko par L ėēdi (viegloėēdi). ěoti labi ir izpētītas H ėēdes kodējošās iespējas. Tajā esošie gēni kodē rrns, trns un mrns. Nekodējoša vienīgi ir D cilpa, kas piesaistās pie mitohondriju iekšējās membrānas.

20 Mitohondrijiem rrns gēnos nav intronu un ribosomālos gēnus pārstāv tikai viena kopija. Analizējot lielās subvienības (16S) rrns konstatēts, ka tās 3 gals ir homoloăisks baktēriju 5S rrns. Konstatēts, ka dažādiem mugurkaulniekiem ir homoloăiski apmēram 70% no 16S rrns gēniem. Savukārt, apskatot konservatīvo mazās subvienības rrns kodējošo gēnu diverăenci, redzams, ka lielāka līdzība ir starp mitohondriju un baktēriju gēniem, nekā kodola un mitohondrija gēniem.

21 Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriālā DNS replikācija norisinās organellas iekšienē ar γdns polimerāzes un citu regulatorolbaltumvielu palīdzību. Mitohondrijos DNS sintēze notiek neatkarīgi no kodolu DNS sintēzes. Tā notiek gan miera stāvoklī esošās somatiskajās šūnās, gan šūnās, kas aktīvi dalās. To nosaka īsais mitohondriju dzīves laiks un nepieciešamība daudzkārtīgi dalīties šūnas dzīves laikā. Mitohondrija dzīves laiks ir 8-12 diennaktis.

22 Mitohondriālās DNS polimerāzes sastāvdaĝas tiek sintezētas citoplazmas ribosomās. Replikācijā piedalās arī ferments - topoizomerāze, kas nodrošina DNS ėēžu atvīšanu. Topoizomerāze I relaksē pozitīvos vijumus, bet topoizomerāze II katalizē superspiralizāciju un relaksāciju, kā arī veic atgriezeniskus DNS molekulas pārrāvumus. Topoizomerāzes aktivitāti regulē Mg 2+ un K + joni, un ATF koncentrācija.

23 Dažādu tipu DNS molekulām ir atšėirīgi DNS replikācijas iniciācijas mehānismi. Mugurkaulniekiem tā notiek uz H ėēdes D cilpas rajonā. Tas ir tuvumā vietai kur DNS ir piesaistīta pie iekšējās membrānas.

24 Zīdītājiem DNS replikācija ir vienvirziena un asinhrona. To nosaka abu ėēžu atšėirīgais sākumpunktu novietojums. No sākuma tiek iniciēta H ėēdes replikācija. L ėēdes replikācija sākas pēc tam, kad ir replicēti apmēram 67% no H ėēdes, t.i. kad ir sasniegta zona pretim L ėēdes replikācijas sākumpunktam. Bezmugurkaulniekiem L ėēde replicējās citos punktos. Mitohondrijiem nav konstatēta tik labi attīstīta DNS reparācijas sistēma kā kodolā.

25 Dzīvnieku mithondriālā genoma ekspresija Vislabāk izpētīta ir zīdītāju, it īpaši cilvēku, mitohondriālās DNS transkripcija. Mitohondrijos sintezē apmēram 10% no to uzbūvē izmantotajām olbaltumvielām. Mitohondrijos DNS transkribējas pilnībā un simetriski. Mitohondrijos transkribējas tikai molekulas, kas spēj superspiralizēties.

26 Superspiralizācijas pakāpi nosaka topoizomerāzes, kuras līdz ar to var regulēt transkripciju. Topoizomerāžu klātbūtne ir nepieciešama transkripcijas iniciācijai līdzīgi, kā tas notiek prokariotu un eikariotu šūnās. Mitohondrijos ir atrodama vismazākā pazīstamā RNS polimerāze. To veido tikai viens polipeptīds ar molekulāro masu 64 kd.

27 Pie transkripcijas mitohondrijos piedalās divas RNS polimerāzes. Pirmā nodrošina praktiski visas DNS molekulas transkripciju, bet otra transkribē DNS rajonu D cilpas tuvumā. Izveidotie transkripti var piedalīties arī replikācijas iniciācijā. Mitohondrijos RNS polimerāzes ir līdzīgas raugu RNS polimerāzēm, bet Ĝoti atšėiras no bakteriālajām un eikariotu kodolu RNS polimerāzēm. To darbība prasa arī reizes virāk ATF enerăijas. Transkripcijas procesā piedalās arī mitohondriālais transkripcijas faktors, kas nodrošina RNS sintēzes iniciācijas specifiskumu. Tas saistās ar DNS promotorajām nukleotīdu secībām bp pirms transkripcijas iniciācijas sākumpunkta.

28 Notiek pilnīgi visas DNS ėēdes transkripcija. Transkripcijas gaitā notiek ātrs sākotnējās RNS procesings. Praktiski visus mrns un rrns gēnus atdala trns gēni. Tie Ħem dalību sākotnējā transkripta procesingā. Procesingā piedalās specifiska endonukleāze, kuras uzbūvi kodē kodola genoms. Mitohondrijos var konstatēt arī kodolos un hloroplastos kodētas trns molekulas.

29

30

31 Mitohondriju ăenētiskais kods Mitohondriju trns spēj nolasīt pa 4 kodoniem no katras grupas. Tādas trns vienmēr pirmajā antikodona stāvoklī satur uridīnu. Gadījumā, ja vienas grupas 4 kodoni kodē divas aminoskābes, tad divi kodoni beidzas ar purīna bāzēm un tiek dekodēti ar vienu trns, bet otri divi beidzas ar piramidīna bāzēm un tos pazīst otra trns, kura pirmajā pozīcijā satur guanīnu.

32 Cilvēku un dzīvnieku mitohondriju ăenētiskā sistēma atšėiras no universālā ăenētiskā koda. Līdz ar to translācijas iniciācija var sākties ar kodoniem AUG un AUA, un retos gadījumos ar AUU, kurš parasti kodē izoleicīnu. Terminējošais kodons ir UAA, bet atsevišėos gadījumos arī AGA un AGG, kuri citoplazmā kodē arginīnu. Mitohondrijos UGA kodē triptofānu, bet izoleicīna kodons AUA mitohondrijos kodē metionīnu.

33 Cilvēku un dzīvnieku mitohondriālā genoma regulācijas mehānismi Mitohondriji funkcionē vienotā šūnas sistēmā un ir pakĝauti šūnās eksistējošiem regulācijas mehānismiem. Mitohondriju funkcionālo aktivitāti regulē kodola genoms, kurš kodē apmēram 90% no mitohondrija olbaltumvielām, ieskaitot visas olbaltumvielas, kas Ħem dalību mitohondriālās DNS replikācijā, transkripcijā un translācijā. Kodols var ietekmēt mitohondriju funkcionēšanu: izmainot mrns daudzumu, ko eksportē no kodola, izmainot translāciju, posttranslacionāli modificējot mitohondriju olbaltumvielas.

34 Būtiski ir tas, ka kodola un mitohondriju genomi ir savstarpēji cieši saistīti. Līdz ar to ne tikai kodols ietekmē mitohondriju funkcijas un bioăenēzi, bet arī mitohondriji var ietekmēt kodola funkcijas. Olbaltumvielu sintēzes inhibēšana mitohondrijos noved pie RNS sintēzes samazināšanās kodolos un olbaltumvielu sintēzes samazināšanās citoplazmā.

35 Mainoties šūnas funkcionālajam stāvoklim, mainās arī mitohondriju gēnu ekspresija. Šīs izmaiħas var notikt dažādos līmeħos: DNS kopiju skaita palielināšanās, transkripcijas pastiprināšanās vai pavājināšanās, un mitohondriālās mrns translācijas pastiprināšanās vai pavājināšanās. Mitohondriju darbību regulē arī organisma iekšējās regulācijas sistēmas. Endokrīnā sistēma cilvēkiem un dzīvniekiem regulē ne tikai kodola, bet arī mitohondriju gēnu darbību.

36 Tireoīdie un glikokortikoīdie hormoni, kā arī insulīns u.c hormoni stimulē mitohondriālās RNS sintēzi. Tireoīdo hormonu aktivējošā loma mitohondriju RNS sintēzē ir saistīta ar mitohondriālās RNS polimerāzes aktivitātes paaugstināšanos. Taču tireoīdo hormonu ietekme parādās arī translācijas līmenī. Glikokortikoīdie hormoni paaugstina mitohondriālās RNS sintēzes aktivitāti un paaugstina arī RNS stabilitāti. Glikokortokoīdi ietekmē arī olbaltumvielu translāciju mitohondrijos. Stimulējoša loma RNS sintēzē un translācijā ir arī insulīnam un citiem peptīdu hormoniem.

37 Mitohondriju membrānas Mitohondriju ārējā un iekšējā membrāna ir atšėirīgas. Tās atšėiras gan pēc sastāva, gan pēc fizikālajām īpašībām. Paaugstinot vai pazeminot osmotisko spiedienu, iekšējā membrāna atbilstoši savelkas vai izstiepjas. Savukārt ārējā membrāna spēj vienīgi neatgriezeniski izstiepties, kas reizēm beidzas ar membrānas pārraušanu. Ārējai membrānai ir raksturīga nespecifiska caurlaidība, bet iekšējai membrānai tā ir Ĝoti specifiska. Ārējā membrāna satur poras, bet iekšējā satur specifiskas vielu aktīvā transporta sistēmas. Šīs atšėirības nosaka membrānu atšėirīgais sastāvs. Ārējā membrāna satur apmēram 80% lipīdu, bet iekšējā tikai 30%. Iekšējā membrānā dažos rajonos neveidojas lipīdu dubultslānis. Iekšējā membrāna satur kardiolipīnu. Šis lipīdu veids samazina jonu caurlaidību. Mitohondriju iekšējā membrāna pēc savas uzbūves vairāk atgādina hloroplastu tilakoīdu mebrānas nekā jebkuru citu šūnas membrānu.

38 Mitohondriju porīni Motohondrijiem ir porīnus veido β plāksnītes, līdzīgi kā baktērijām. Porīnam ir amfifatiska N-terminālā daĝa. Pret ārpusi porīniem ir hidrofīlas aminoskābju cilpas (pelēkas). Membrānā atrodas galvenokārt hidrofobas(dzeltenas) un aromātiskas (oranžas) daĝas.

39 Iekšējā membrāna veido izaugumus - kristas. Kristām var būt Ĝoti atšėirīga forma un zemākajiem dzīvniekiem kristas formu lieto kā sugu specifisku pazīmi. Visbiežāk sastopama ir plākšħveida, cauruĝveida vai maisveidīga kristu forma. Kristas var būt izvietotas paralēli mitohondrija garenasij, piemēram, nervu šūnās, vai arī perpendikulāri garenasij aknu, nieru u.c. šūnu tipos. Kristas ir Ĝoti nepastāvīgi veidojumi. Tās var viegli pāriet no viena stāvokĝa otrā, izzust un parādīties no jauna. Piemēram, raugiem, attīstoties anaerobos apstākĝos, mitohondriju kristas praktiski izzūd. Taču, ja raugus pārnes aerobos apstākĝos, kristas atkal parādās.

40 Mitohondriju kristas

41 Mitohondriju ārējā membrāna pēc daudziem rādītājiem ir līdzīga endoplazmatiskā tīkla membrānām. Tajā ir maz oksidatīvo fermentu. Savukārt tajā ir sakoncentrētas daudzas un dažādas pārnesējmolekulas. Toties mitohondriju iekšējā membrāna un matrikss ir piesātināts ar oksidatīvajiem fermentiem. Mitohondriju matriksā ir sakoncentrēti Krebsa cikla un taukskābju oksidācijas fermenti. Iekšējā membrānā atrodas elektronu pārneses ėēdes, fosforilējošie fermenti un daudzas olbaltumvielas, kas nodrošina vielu aktīvo transportu.

42 Olbaltumvielu imports mitohondrijos Lielāko daĝu no mitohondriju olbalumvielām sintezē citoplazmā. Šīm olbaltumvielām jānokĝūst vai nu mitohondriju matriksā vai starpmembrānu telpā. Vairumā gadījumu citoplazmā tiek sintezēti mitohondriālo olbaltumvielu priekšteči, kuri tiek modificēti mitohondriju matriksā. Olbaltumvielas, kas tiek transportētas mitohondriju matriksā, tur nokĝūst apmēram divās minūtēs pēc to atbrīvošanās no ribosomām. Šīs olbaltumvielas satur aminoskābes garu signālpeptīdu.

43 Citohromoksidāzes subvienības 4 polipetīdam pirmās 18 aminoskābes kalpo kā signālsekvence. Kad tā ir izveidojusi α spirāli, var redzēt, ka vienā līnijā novietojas pozitīvi lādētās aminoskābes (Lys/Arg). Signālpeptīdu, pēc importēšanas mitohondrijā, atdala specifiska proteāze (signāla peptidāze). Signālpeptīds ir nepieciešams, lai olbaltumvielu pazītu mitohondriju virsmas receptori, kas atrodas uz ārējās membrānas. Mitohondriālo olbaltumvielu priekšteču importu mitohondrijos nodrošina aktīvā vielu transporta mehānismi. Lai varētu notikt aktīvais vielu transports, ir nepieciešama ATF hidrolīze un elektroėīmiskais gradients starp mitohondriju matriksu un starpmembrānu telpu.

44 Olbaltumvielu importa laikā var izdalīt vairākus etapus: Pirmajā etapā mitohondriālās olbaltumvielas priekštecis piesaistās pie mitohondrija ārejās membrānas receptora. Nākamais etaps ir pati olbaltumvielas translokācija. Tā notiek vietās, kur ir satuvinājušās abas mitohondrija apvalka membrānas, jo signālpeptīds tiek vienlaicīgi ievilkts caur abām apvalka membrānām.

45 Katrā apvalka membrānā šajā zonā atrodas specifisks olbaltumvielu translokators. Lai varētu notikt signālpeptīda ievilkšana mitohondrijā ir nepieciešams tikai elektroėīmiskais gradients. Nākamajā procesā, izmantojot ATF enerăiju, mitohondrijas matriksā tiek ievilkta pārējā olbaltumvielas daĝa. Kad olaltumvielas priekštecis pilnībā ir mitohondrija matriksā, signāla peptidāze no tās atdala signālpeptīdu un tiek iegūta nobriedusi mitohondriālā olbaltumviela.

46

47 Olbaltumvielu var tikai daĝēji ievilkt mitohondriju matriksā. Tad no tās tiek atdalīts pirmais signālpeptīds, bet otrs paliek mitohondrija iekšējā membrānā. Pēc tam atlikusī olbaltumvielas daĝa tiek ievilkta starpmembrānu telpā caur ārējās membrānas translokatoru un iemontēta mitohondrija iekšējā membrānā.

48 Daudzos gadījumos pēc tam, kad no olbaltumvielas mitohondriju matriksā tiek atdalīts signālpeptīds, izrādās, ka tam seko nākamais signālpeptīds. Tas ir paredzēts, lai olbaltumvielu integrētu mitohondrija iekšējā membrānā. Šis signālpeptīds ir līdzīgs tiem, kuri tiek pievienoti mitohondrijā sintezētajām iekšējās membrānas olbaltumvielām.

49 Starpmembrānu telpas olbaltumvielas var nokĝūt mitohondriju matriksā, kā aprakstīts iepriekš. Pēc tam to otrais signālpeptīds tiek iekĝauts iekšējā membrānā. Tam seko otreizēja olbaltumvielas translokācija caur iekšējo membrānu, un lielākā daĝa no olbaltumvielas atrodas starpmembrānu telpā. Tad no olbaltumvielas proteāze atdala signālpeptīdu, kas piesaista olbaltumvielu pie iekšējās membrānas, un atlikusī olbaltumviela var brīvi pārvietoties starpmembrānu telpā.

50

51 Mitohondriju olbaltumvielu priekštečus no citoplazmas iedarbības pasargā citoplazmas siltuma šoka olbaltumvielas (čaperoni). Tās pievienojas polipeptīdam, paralēli tā sintēzei ribosomās. No mitohondriju olbaltumvielu priekštečiem jāatdala šīs olbaltumvielas, lai tās varētu ievilkt caur olbaltumvielu translokatoriem. Tas patērē ATF enerăiju. Pie ievilktajiem mitohondriju olbaltumvielu priekštečiem vienmēr piesaistās mitohondriju siltuma šoka olbaltumvielas.

52 SŠO pasargā olbaltumvielas struktūru no matriksa iedarbības. Matriksa olbaltumvielām pēc tam pakāpeniski atdala mitohondriju siltuma šoka olbaltumvielas un veido olbaltumvielas ceturtējo struktūru. Ja mitohondriju olbaltumvielas transportē uz mitohondriju starpmembrānu telpu, tad SŠO atdala, pirms olbaltumvielas priekšteci ievelk starpmembrānu telpā. Līdz ar ievilkšanu, pakāpeniski veidojas olbaltumvielas ceturtējā struktūra.

53 Mitohondriju vielu apmaiħas mehānismi Cauri abām apvalka membrānām mitohondrijos abos virzienos tiek transportētas gāzes, ūdens un lielāki organiskie savienojumi. Mitohondriju ārējā membrānā ir poras, kas nodrošina mazmolekulāru savienojumu apmaiħu starp citoplazmu un starpmembrānu telpu. Savukārt iekšējā membrāna ir praktiski necaurlaidīga, pateicoties savam unikālajam lipīdu un olbaltumvielu sastāvam. Transportu caur šo membrānu nodrošina pārnesējolbaltumvielas. Mitohondriji importē: piruvātu, taukskābes, fosforu, ADF, O 2. Mitohondriji eksportē: ATF, OH -, CO 2.

54 Oksidācija un fosforilācija Izdala trīs etapus: taukskābju un piruvāta oksidācija; Krebsa cikla reakcijas; oksidatīvā fosforilācija.

55 atp prot

56 Oksidācija

57 Piruvāts reaăē ar koenzīmu A un veido CO 2 un acetil koenzīmu A. Šīs reakcijas gaitā paralēli oksidējas mitohondriju matriksā esošās NAD + molekulas. Taukskābes, tūlīt pēc nonākšanas mitohondriju matriksā, hidrolizējot ATF līdz AMF, arī reaăē ar koenzīmu A. Izveidojas taukskābes un acil koenzīma A komplekss un 2 neorganiskie fosfāti. Dehidrogenāze pārnes ūdeħradi no šī kompleksa uz FAD + molekulu. Izveidojas FADH 2 un enoil koferments A. Šim savienojumam tiek pievienota ūdens molekula un rodas hidroksiacil koferments A. No tā tiek atdalīts ūdeħradis, ko pievieno NAD + molekulai, un izveidojas 3-ketoacil koferments A. Ar to saistās koferments A un atrauj acil grupu. Izveidojas acetil koferments A un taukskābes un acil koenzīma A komplekss, kas ir īsāks par 2 oglekĝa atomiem. Tas var turpināt piedalīšanos taukskābju oksidācijas ciklā. Katri 2 no taukskābes atdalītie C atomi dod ūdeħradi 1NADH+H un 1FADH 2 molekulas izveidošanai. Acetil koenzīms A, kas radies piruvāta vai taukskābju oksidācijas rezultātā, tiek sadalīts ciklisku reakciju ėēdē. To sauc par Krebsa jeb citronskābes ciklu.

58 Krebsa ciklā acetil koenzīms A pievieno 4C atomus saturošo oksaloacetātu. Reakcijas gaitā koenzīma A acetilgrupa pievienojas oksaloacetātam un izveidojas, 6C atomus saturoša, citronskābes (citrāta) molekula un koferments A. Citrāta molekulā hidroksil grupa izmaina novietojumu un izveidojas izocitrāts. Izocitrāts tiek dekarbiksilēts un izveidojas CO 2.

59 Dekarboksilācijas gaitā izveidojas 5C atomus saturoša α- ketoglutarāta molekula, un no NAD + izveido NADH+H. Tam seko kofermenta A pievienošanās α- ketoglutarāta molekulai un sekojoša dekarboksilācija un dehidrogenizācija. Rezultātā izveidojas NADH+H un sukcinil koferments A. Savienojums ir nestabils un no tā atšėeĝas koferments A un H 2 O molekula, izveidojot sukcinātu, bet atšėeltā fosfāta grupa tiek izmantota, lai izveidotu GTF.

60 Sukcinātu pārveido par fumarātu, atdalot 2H +, kas tiek pievienots FAD + molekulai. Fumarātam pievieno ūdens molekulu un rodas malāts. No malāta atšėeĝ 2H + un pievieno pie NAD +, atjaunojot oksaloacetātu, kas var atkal iesaistīties Krebsa ciklā.

61 Elektronu pārneses ėēde Veido pieci olbaltumvielu kompleksi: NADH dehidrogenāze; koenzīms Q (ubikvinons); citohroma reduktāze; citohroms c; citohroma oksidāze.

62 Elektronu pārneses ėēde mitohondriju iekšējā membrānā. 1 - NADH dehidrogenāze; 2 - ubikvinons; 3 - citohroma c reduktāze; 4 - citohroms c; 5 - citohroma c oksidāze.

63 NADH+H piesaistās NADH dehidrogenāzes kompleksam. NADH atdod kompleksam 2 elektronus un 2 H +. Tālāk tie pāriet uz ubikvitīnu. DaĜa no elektronu enerăijas tiek izmantota, lai no mitohondriju matriksa caur NADH dehidrogenāzes kompleksu transportētu 3 H +. No ubikvitīna elektroni pāriet uz citohroma reduktāzi. Arī tur elektronu enerăija tiek izmantota H + transportam no matriksa uz starpmembrānu telpu.

64 Tad elektroni tiek pārnesti uz citohroma oksidāzes kompleksu. DaĜa enerăijas tiek izmantota H + pārnesei uz starpembrānu telpu. Visbeidzot ar H + pārnestie elektroni sasniedz pēdējo elektronu akceptoru - skābekĝa molekulu. SkābekĜa molekula piesaista abus H + un izveidojas H 2 O molekula. Tādējādi elektronu pāra enerăija, kas tiek transportēts no NADH caur elektronu pārneses ėēdi, nodrošina vidēji 9 H + pārnešanu uz starpmembrānu telpu. 1 NADH molekula dod apmēram 2,5 molekulas ATF

65 Viens no Krebsa cikla etapiem - sukcināta pārvēršana par fumarātu - ir saistīts ar enzīmu, kas mijiedarbojas ar ubikvinonu. Tādējādi šajā zonā pāriet elektronu pāris no FADH 2 molekulas uz elektronu transporta ėēdi. Šo elektronu pārnešana līdz skābeklim nodrošina tikai 6 H + transportu uz mitohondriju starpmembrānu telpu. Tas ir tādēĝ, ka šim elektronu pārim ir zemāks enerăijas līmenis un tas šėērso tikai divus H + pārnesošos olbaltumvielu kompleksus. 1 FADH 2 molekula dod 1,5 molekulas ATF

66 Oksidatīvo procesu rezultāts Rezultātā, oksidējot skābekli ar elektroniem, kas radušies divu piruvāta molekulu sadalīšanas rezultātā, mitohondriju starpmembrānu telpā nokĝūst vidēji 102 H +, kurus var izmantot tālākajam ATF sintēzes procesam. Ėīmiskās reakcijas ir sajūgtas ar elektronu plūsmu cauri membrānas olbaltumvielām. Elektronu plūsma nodrošina H + aktīvu transportu no mitohondriju matriksa starpmembrānu telpā. Rezultātā oksidatīvā enerăija ir izmantota, lai izveidotu H + koncentrācijas gradientu starp mitohondriju matriksu un starpmembrānu telpu.

67 Fosforilācija Fosforilāciju jeb ATF sintēzi izskaidro hemiosmozes teorija. Tā ir balstīta uz H + transporta sajūgtību ar enzimātisku ATF sintēzi. Šo enzīmu sauc par ATF sintāzi. Tā kā starpmembrānu telpā ir augstāka H + jonu koncentrācija, tie mēăina difundēt atpakaĝ matriksā. Atsevišėās vietās membrānu šėērso transmembrānas olbaltumvielas ATF sintāzes. Tie ir sēħveida ėermenīši, kas sastāv no divām subsistēmām. To membrānu šėērsojošo daĝu veido kanāls cauri kuram pārvietojas H +. Šo daĝu sauc par ATF sintāzes F o faktoru. Mitohondriju matriksā ir novietota otra ATF sintāzes daĝa, kas H + pārvietošanos izmanto, lai ADF molekulām pievienotu fosfāta grupu. To sauc par F 1 faktoru.

68 F 1 faktoram ir ATF sintāzes aktivitāte, bet tas nespēj viens pats veikt ATF sintēzi. Šāda spēja parādās tikai tad, ja tas veido kompleksu ar F 0 faktoru, kas nodrošina protonu transportu cauri mitohondrija iekšējai membrānai. Eksperimentos, kur F 1 faktors ir atdalīts no membrānas, protoni var pasīvi pārvietoties cauri membrānai, un tas izlīdzina protonu gradientu.

69 ATFsintāzes uzbūves salīdzinājums

70 ATF sintāzes F 1 faktora shēma: α subvienības - sarkanas; β subvienības - dzeltenas; γ subvienība - zila.

71 ATF sintāze

72 Oksidācijas un fosfarilācijas rezultāts Glikozes oksidācijas summārais vienādojums ir sekojošs. Glikoze + 32(30)ADF + 32(30)Fn + 6O 2 32(30)ATF + 6CO 2 Glikolīzes procesā, oksidējot 1 glikozes molekulu, tiek hidrolizētas 2 ATF molekulas, bet iegūst 4 ATF molekulas un 2NADH+H, (3 vai 5 molekulas ATF). Mitohondrijos, oksidējot 2 piruvāta molekulas, iegūst 2 NADH+H, (5 molekulas ATF). Krebsa ciklā iegūst 2 ATF, 6NADH+H (15 ATF molekulas) un 2 FADH 2, (3 ATF molekulas).

73 Mitohondrijos izveidotā NADH+H un FADH 2 molekulu reducēšana dod 28 ATF molekulas. Mitohondrijos iespējams reducēt arī to NADH, kas veidojies citosolā, glikolīzes procesā. Taču mitohondrijos šo savienojumu nevar importēt tieši. Šūnās tas notiek, izmantojot glicerola 3 fosfāta jeb malāta/asparāta pārnesējolbaltumvielas. Pirmajā gadījumā NADH+H atdos elektronus dihidroksiaceto fosfātam. Tas pārvērtīsies par glicerola 3-fosfātu. Tas tiek importēts caur pārnesējolbaltumvielu mitohondriju matriksā. Tur notiek pretējā reakcija un mitohondriālais FAD+ saħem elektronus. To reducējot, mitohondrijos izveidosies vēl 4 ATF molekulas. Otrā gadījumā citosolā elektroni no NADH pāries uz oksaloacetātu un izveidosies malāts. Mitohondriji importē malātu. Malātu var reoksidēt mitohondriju matriksā, un izveidosies oksaloacetāts un NADH. Oksaloacetātu pārveido par asparātu un var transportēt atpakaĝ uz citoplazmu. Šajā gadījumā mitohondrijos var izveidoties 6 ATF molekulas.

74 Glikozes oksidēšana var dot 32ATF molekulas. Taču parasti iegūst mazāk ATF. Tas var notikt tādēĝ, ka: NADH var izmantot citosolā notiekošajās reakcijās; Krebsa cikla laikā iegūtos starpproduktus var izmantot aminoskābju un organisko skābju sintēzei; Mitohondrijos citosola NADH enerăiju iegūst, importējot glicerola 3-fosfātu.

75

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas Vielas un enerăijas maiħa citoplazmā 11. tēma Vielu un enerăijas maiħa Lizosomas Heterofāgija Autofāgija Mikroėermenīši Olbaltumvielu imports peroksisomās Vakuolas Proteosomas RNāze Glikolīze Šūnās gandrīz

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Kursu vada: Egita Zviedre Biologi, 1. kurss, 2. semestris Aļģes Aļģes (latīņu: Algae) ir gan vienšūnu, gan daudzšūnu, retāk - bezšūnu organismi; Aļģes

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus 16 PRAKSE endokrinoloģija Ingvars Rasa endokrinologs Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers Anda Krišāne

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE 9 LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE 50 2009 RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 9. KLASE 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 Salasāmā rokrakstā atrisināt tālāk dotos

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

UVOD CIKLUS CITRONSKE KISLINE (CCK) = KREBSOV CIKLUS = CIKLUS TRIKARBOKSILNIH KISLIN

UVOD CIKLUS CITRONSKE KISLINE (CCK) = KREBSOV CIKLUS = CIKLUS TRIKARBOKSILNIH KISLIN CIKLUS CITRONSKE KISLINE (CCK) = KREBSOV CIKLUS = CIKLUS TRIKARBOKSILNIH KISLIN Glavne metabolične poti oglj. hidratov pri rastlinah in živalih GLIKOGEN, ŠKROB Riboza 5-fosfat + NADPH+H + katabolizem fosfoglukonatna

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Nastanek NADH in NADPH Prenos elektronov in nastanek ATP

Nastanek NADH in NADPH Prenos elektronov in nastanek ATP Nastanek NADH in NADPH Prenos elektronov in nastanek ATP Glavne metabolične poti glukoze Glikoliza (Embden Meyerhofova metabolna pot) Fosfoglukonatna (pentozafosfatna) pot: nekatere živali Katabolizem

Διαβάστε περισσότερα

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. Saskaņots ZVA 16.05.2011. ZĀĻU APRAKSTS 1. NOSAUKUMS Phlogenzym zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotas zarnās šķīstošās tabletes sastāvs: bromelaīns

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

Ciklus limunske kiseline-2

Ciklus limunske kiseline-2 Ciklus limunske kiseline-2 Boris Mildner Katabolizam proteina, masti i ugljikohidrata u tri faze staničnog disanja. Faza 1.: oksidacija masnih kiselina, masti i ugljikohidrata kako bi nastao acetil-coa.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi 3... Elktrskas lauks dlktrķos 3... Brīv un sastīt lādņ 79. gadā angļu znātnks S. Grjs (666 736) kurš konstatēja, ka lktrskas lādņš var pārt no vna ķrmņa uz otru, pmēram, pa mtāla stpl. Līdz ar to, var

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Svetlosna energija absorbuje se hlorofilima u biljnim ćelijama. Hloroplast

Svetlosna energija absorbuje se hlorofilima u biljnim ćelijama. Hloroplast Svetlosna energija absorbuje se hlorofilima u biljnim ćelijama Hloroplast Procesom ćelijskog disanja deponovana energija u šećerima erima prevodi se u ATP i druge energetske metabolite. Istovremeno se

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Glukoneogeneza i regulacija glukoneogeneze

Glukoneogeneza i regulacija glukoneogeneze Glukoneogeneza i regulacija glukoneogeneze Boris Mildner Glukoneogeneza Sinteza ugljikohidrata iz jednostavnih preteča Put od fosfoenolpiruvata do glukoza 6-fosfata zajednički je za mnoge preteče ugljikohidrata.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Ciklus limunske kiseline-1 KOMPLEKS PIRUVAT DEHIDROGENAZE

Ciklus limunske kiseline-1 KOMPLEKS PIRUVAT DEHIDROGENAZE Ciklus limunske kiseline-1 KOMPLEKS PIRUVAT DEHIDROGENAZE Boris Mildner Citratni ciklus /Krebsov ciklus Piruvat koji nastaje glikolizom, umjesto da se reducira u laktat, odnosno u etanol, dalje se oksidira

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα