Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie"

Transcript

1 POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17 Před použitím jednotky si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. 18 ~ 33 Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uchovajte ho pre použitie v budúcnosti. STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD Panasonic Home Appliances Air-Conditioning (Guangzhou) Co., Ltd Kopírování a distribuce bez svolení společnosti Panasonic je porušením zákona. M-CSUE9/12JKE-CS

2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VYSVĚTLIVKY Pokyny, jimiž je nutné se řídit, jsou rozlišeny následujícími symboly: Tento symbol označuje úkon, který je ZAKÁZÁN. Tyto symboly označují úkony, které jsou POVINNÉ. Dodržujte následující pravidla, abyste neporanili sebe, ostatní a nezpůsobili hmotnou škodu. Nesprávné používání způsobené nedodržením pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku, jejichž závažnost je uvedena níže: VAROVÁNÍ Tato značka varuje před vážným nebo smrtelným úrazem. Upozornění Tato značka varuje před zraněním nebo poškozením majetku. Dálkový ovladač Nepoužívejte dobíjecí (Ni-Cd) baterie. Nenechávejte malé děti hrát si dálkovým ovladačem, aby náhodou nespolkly baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Při výměně použijte stejný typ a baterie vložte podle vyznačené polarity, jinak dálkový ovladač nebude fungovat. Vnitřní jednotka Klimatizaci sami neinstalujte, nedemontujte ani opakovaně neinstalujte, při nesprávné instalaci může dojít k úniku vody, zasažení elektrickým proudem nebo požáru. O montáži se poraďte s autorizovaným prodejcem nebo instalačním technikem. Nestrkejte do zařízení prsty nebo jiné části (předměty), ostré části mohou způsobit poranění. Jednotku se nepokoušejte sami opravovat. Vstup vzduchu Vnitřní jednotka Neinstalujte zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení neomývejte vodou, benzínem, ředidlem nebo čisticím práškem. Nepoužívejte zařízení pro jiné účely, jako například pro skladování potravin. Před vývodem vzduchu nepoužívejte žádná hořlavá zařízení. Dlouhodobě se nevystavujte chladnému vzduchu. Zkontrolujte, jestli je řádně připojené potrubí odvádějící kondenzovanou vodu. Voda by mohla prosakovat. Místnost pravidelně větrejte. 2 Napájení Do stejné zásuvky nepřipojujte žádné další zařízení. Neupravujte napájecí kabel. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Nepracujte s vlhkýma rukama. Zařízení nezapínejte ani nevypínejte zasunutím nebo vytažením zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky. Zástrčku napájecího kabelu spolehlivě zasuňte do zásuvky. Používejte předepsaný síťový kabel. Poškodí-li se síťový napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou s odpovídající kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko. Prach na zástrčce napájecího kabelu je nutno pravidelně odstraňovat suchým hadříkem. Zařízení musí být uzemněno a důrazně doporučujeme do okruhu zapojit proudový chránič. V případě poruchy by jinak mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. V případě hrozícího nebezpečí nebo nenormálního chování jednotky (např. když je ze zařízení cítit zápach) vypněte napájení, odpojte ze zásuvky síťový kabel a poraďte se s prodejcem nebo servisním technikem. Venkovní jednotka Nestrkejte do zařízení prsty nebo jiné části (předměty), ostré části mohou způsobit poranění. Výstup vzduchu Vstup vzduchu Vstup vzduchu Výstup vzduchu Napájení Netahejte za kabel, chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nebo údržbou vypněte zdroj napájení a vytáhněte přípojku z elektrické sítě. Pokud není zařízení používáno po dlouhou dobu, vypněte napájení a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Tato klimatizace je vybavena vlastní ochranou proti přepětí v síti. Během prudké bouřky však doporučujeme jednotku odpojit od zdroje napájení. Za bouřky se klimatizace nedotýkejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Venkovní jednotka Nesedejte nebo nestoupejte na jednotku, můžete spadnout. Nedotýkejte se ostrých hliníkových lamel, abyste si neporanili ruce. Zkontrolujte, jestli je řádně připojené potrubí odvádějící kondenzovanou vodu. Voda by mohla prosakovat. Po delší době provozu zkontrolujte, jestli není poškozené zavěšení jednotky.

3 INFORMACE O OMEZENÍCH Děkujeme vám za zakoupení klimatizace Panasonic Toto zařízení není určeno pro použití osobami (vč. dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny o používání tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je potřeba dohlédnout na malé děti, aby si se zařízením nehrály. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...2 CZ PROVOZNÍ PODMÍNKY Používejte tuto klimatizaci v následujícím teplotním rozsahu. CHLAZENÍ TOPENÍ Teplota ( C) Maximální Minimální Maximální Minimální Uvnitř Venku *DBT *WBT *DBT *WBT UPOZORNĚNÍ: Tento model není vhodný pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně v režimu vyhřívání při teplotě pod -5 C. Pokud venkovní teplota poklesne pod -5 C a budete-li tento model klimatizace používat mimo výše uvedených podmínek, může dojít k zamrznutí venkovní jednotky a k zastavení provozu v důsledku aktivace ochranného systému. * DBT: Teplota suchého teploměru * WBT: Teplota mokrého teploměru ZÁKONNÉ INFORMACE...3 POPIS VÝROBKU A OVLÁDÁNÍ PÉČE O ZAŘÍZENÍ A ČIŠTĚNÍ...6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...7 TECHNICKÉ ÚDAJE...8 STRUČNÝ NÁVOD... obálka Výměnu nebo instalaci síťových zásuvek by měli provádět pouze oprávnění technici s odpovídající kvalifikací. Vodiče v tomto síťovém kabelu jsou označeny následujícími barvami: Svorky Červený Černý Zelený a žlutý vodiče pod napětím neutrální uzemnění barvy (podle normy IEC) hnědý modrý zelenožlutý Barvy vodičů se mohou lišit podle toho, jakou normu ta která země používá. POZNÁMKA: Obrázky v tomto návodu slouží pouze k ilustračním účelům a mohou se lišit od skutečného provedení. Z důvodu neustálého zdokonalování může dojít ke změnám technických údajů bez předchozího upozornění. Informace pro uživatele o sběru a likvidaci použitého zařízení a baterií Tyto symboly na zařízení, obalu a/nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použité elektrické a elektronické zařízení a baterie nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci použitých výrobků a baterií vezměte, prosím, výrobky na příslušná sběrná místa v souladu s národní legislativou a směrnicemi 2002/96/EC a 2006/66/EC. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Pro další informace o sběru a recyklaci použitých výrobků a baterií se obraťte na své místní úřady, firmy likvidující odpad nebo na místo zakoupení vašeho výrobku. Při nesprávné likvidaci takového druhu odpadu Vám mohou hrozit pokuty v souladu se státní legislativou. Pro komerční uživatele v Evropské unii Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele se žádostí o další informace. [Informace o likvidaci odpadu v zemích mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace. Pb Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou symbolů dole): Tyto symboly lze doplnit chemickým symbolem. V takovém případě odpovídá požadavkům stanovenými Směrnicí pro chemikálie. Před voskováním podlahy klimatizaci vždy vypněte. Po skončení místnost vyvětrejte a teprve pak klimatizaci opět zapněte. Klimatizaci neinstalujte do místnosti s vysokým obsahem olejových par nebo kouře ve vzduchu. 3

4 POPIS VÝROBKU A OVLÁDÁNÍ Přední panel Filtry vzduchu CS-UE12JKE CS-UE9JKE POWER TIMER AirQuality Mřížka usměrňující vertikální proudění vzduchu Manuálně neseřizujte. Mřížka usměrňující horizontální proudění vzduchu Ručně nastavitelná. VAROVÁNÍ V žádném případě nestrkejte do jednotky prsty, aby vás neporanil běžící ventilátor. Maximální vzdálenost: 8 m Senzor dálkového ovládání INDIKÁTOR (ZELENÝ) (ORANŽOVÝ) Tlačítko Auto OFF/ON Tlačítko se používá v případě ztráty nebo poruchy dálkového ovladače. Krok Činnost 1 Jednou stiskněte. 2 Stiskněte a přidržte dokud neuslyšíte jedno pípnutí, poté uvolněte. Stiskněte a přidržte, dokud 3 neuslyšíte dvojité pípnutí, poté pusťte. Pro vypnutí tlačítko stiskněte. Režim Auto Nucené chlazení Nucené vytápění Displej dálkového ovladače AUTO HEAT COOL DRY OFF hr DELAY hr DELAY OFF ON OFF ON FAN AUTOQUIET SPEED POWERFUL AUTO AIR SWING ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ JEDNOTKY SELECT A B POWERFUL / QUIET SET/CANCEL CHECK ERROR RESET RESET Při zapínání a vypínání jednotky sledujte indikátor ON/OFF na dálkovém ovladači vyjadřující aktuální stav klimatizace. NASTAVENÍ TEPLOTY Rozsah nastavení: 16 C ~ 30 C. Provoz jednotky v doporučeném rozsahu teplot může vést ke snížení spotřeby energie. TOPENÍ: 20 C až 24 C. CHLAZENÍ: 26 C až 28 C. VYSOUŠENÍ: 1 C až 2 C nižší než je teplota v místnosti. 4

5 RESET NASTAVENÍ PRACOVNÍHO REŽIMU Režim AUTO - pro vaše pohodlí Teplota se nastavuje tlačítky a. Během automatického provozu bude provozní funkce vybrána automaticky podle teploty v místnosti, teploty venkovního vzduchu a teploty nastavené dálkovým ovladačem. Pracovní režim se v případě potřeby změní každou půlhodinu. Teplota v místnosti (Příklad) Nastavená teplota 25 C VYTÁPĚNÍ Normal VYSOUŠENÍ Venkovní teplota HEAT (TOPENÍ) - Ohřívání vzduchu Zahřátí jednotky trvá určitou dobu. Režim CHLAZENÍ (COOL) - pro chladný vzduch Režim VYSOUŠENÍ (DRY) - pro snížení vlhkosti v místnosti Klimatizace pracuje se sníženými otáčkami ventilátoru a provoz je tedy velmi tichý. V normálním stavu se nepoužívá. ERROR RESET Nastavení teploty o 1 C výše během chladicího provozu nebo o 2 C níže během vytápěcího provozu, než je požadovaná teplota, odpovídá 10 % úspoře energie. Během chlazení můžete odstíněním slunečního světla a tepla zvenčí závěsem snížit spotřebu energie. OCHLAZOVÁNÍ VOLBA OTÁČEK VENTILÁTORU (5 MOŽNOSTÍ) Po nastavení AUTO se otáčky ventilátoru pokojové jednotky nastaví vždy automaticky podle provozního režimu. NASTAVENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU VE VERTIKÁLNÍM SMĚRU (5 MOŽNOSTÍ) Udržuje místnost větranou. Po nastavení AUTO se lamely otočí nahoru nebo dolů automaticky. V režimu topení vzduch chvíli fouká nahoru a potom se otočí dolů. PŘEPÍNÁNÍ VÝKONNÉHO, TICHÉHO A NORMÁLNÍHO REŽIMU VÝKONNÝ: RYCHLÉ DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY Toto nastavení umožňuje dosažení požadované teploty v krátkém čase. QUIET:VYCHUTNEJTE SI TICHÉ PROSTŘEDÍ Toto nastavení zajišťuje tiché prostředí snížením hluku proudícího vzduchu. VÝKONNÝ a TICHÝ provoz nelze aktivovat zároveň. VOLITELNÁ NASTAVENÍ Stisknutím se obnovuje výchozí nastavení dálkového ovladače. NASTAVENÍ ČASOVAČE Časovač vám umožňuje zapnout nebo vypnout vzduchovou klimatizaci automaticky. ČASOVAČ VYPNUTÍ Například pro zastavení klimatizace o 5 hodin později. 1 Časovač vypnutí vyberte jedním stisknutím tlačítka. 2 Pomocí tlačítka zadejte, za kolik hodin se má klimatizace vypnout. Časovač vypnutí lze nastavit, jen když je klimatizace v provozu. ČASOVAČ ZAPNUTÍ Například zapnutí klimatizace za 2 hodiny: 1 Časovač zapnutí vyberte jedním stisknutím tlačítka. 2 Pomocí tlačítka zadejte, za kolik hodin se má klimatizace zapnout. Časovač zapínání může být nastaven pouze tehdy, když není klimatizace v provozu. ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ Například vypnutí klimatizace za 3 hodiny a spuštění za 4 hodiny. 1 Chcete-li nastavit časovač vypnutí a zapnutí, stiskněte dvakrát tlačítko. 2 Pomocí tlačítka zadejte počet hodin do vypnutí klimatizace. 2 3 Pomocí tlačítka zadejte počet hodin do zapnutí klimatizace. Časovač zapínání i vypínání může být nastaven, pouze když není klimatizace v provozu. ZPOŽDĚNÉ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ Příklad zapnutí klimatizace za 7 hodin a vypnutí za 10 hodin. 1 Chcete-li nastavit časovač zapnutí a vypnutí, stiskněte dvakrát tlačítko. 2 Pomocí tlačítka zadejte počet hodin do zapnutí klimatizace. 2 3 Pomocí tlačítka zadejte počet hodin do vypnutí. Tento režim časovače lze nastavit pouze během doby, kdy klimatizace není v provozu. POTVRZENÍ NASTAVENÍ ČASOVAČE Jedním stisknutím tlačítka se časovač aktivuje a po uplynutí nastavené doby provede naplánovanou akci. ZRUŠENÍ NASTAVENÍ ČASOVAČE Novým stisknutím tlačítka se činnost časovače zruší. Během aktivity časovače svítí indikátor na vnitřní jednotce. Při nastavení časovače zapnutí se může jednotka spustit dříve před nastaveným časem, aby bylo v určenou dobu dosaženo požadované teploty. Jestliže během nastavování časovače stisknete tlačítko, nastavení se zruší. Pokud dojde k výpadku proudu, nastavení časovače bude zrušeno. Po obnovení dodávky proudu nastavte časovač znovu. CZ 5

6 PÉČE O ZAŘÍZENÍ A ČIŠTĚNÍ Před čištěním nebo opravami klimatizaci vypněte a odpojte ji od elektrické sítě. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se ostrých hliníkových lamel, abyste si neporanili ruce. POKYNY PRO MYTÍ Nepoužívejte benzín, ředidla ani čisticí prášek. Používejte pouze mýdlo ( ph7) nebo neutrální běžný čisticí prostředek. Nepoužívejte teplejší vodu než 40 C. Rady Pokud chcete zajistit co nejlepší funkčnost a snížit spotřebu energie, čistěte pravidelně filtr. Pravidelnou sezónní prohlídku svěřte prodejci. POZNÁMKA: Použijete-li na čištění chemicky upravenou útěrku, postupujte podle přiloženého návodu. HLINÍKOVÁ LAMELA PŘEDNÍ PANEL Sundejte čelní panel Zvedněte přední panel a tahem jej sundejte. Opatrně omyjte a osušte. Zavřete čelní panel FILTRY VZDUCHU Pravidelně tyto filtry čistěte. Filtr opláchněte jemně vodou, abyste nepoškodili jeho povrch. Filtry nechte úplně vyschnout ve stínu. Nesušte je nad ohněm ani na přímém slunci. Poškozený filtr vyměňte. Sundejte VNITŘNÍ JEDNOTKA Jednotku otírejte měkkým, suchým hadříkem. Stiskněte oba konce čelního panelu, aby se bezpečně uzavřel. POZNÁMKA: Jako příklad je zobrazena jednotka CS-UE12JKE. Způsob údržby a čištění jednotky CS-UE9JKE je stejný. 6 SEZÓNNÍ KONTROLA PO DLOUHODO- BÉM ODSTAVENÍ Z PROVOZU Kontrola baterií dálkového ovladače. Ve vstupních a výstupních ventilačních otvorech nesmí být žádné cizí předměty. Po 15minutovém provozu je běžný následující rozdíl v teplotách mezi vstupními a výstupními ventilátory: Chlazení: 8 C Topení: 14 C NEBUDETE-LI JEDNOTKU DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT Aktivujte na 2-3 hodiny režim topení, aby se klimatizace důkladně vysušila. Vypněte napájení a odpojte kabel ze zásuvky. Vyndejte baterie z dálkového ovladače. SITUACE, KDY JE TŘEBA PŘIZVAT SERVISNÍHO TECHNIKA VYPNĚTE NAPÁJENÍ A ODPOJTE KABEL ZE ZÁSUVKY. Při následujících projevech nebo situacích zavolejte autorizovaného servisního technika: Abnormální hluk během provozu. Do dálkového ovladače se dostala voda nebo cizí předměty. Z vnitřní jednotky uniká voda. Jistič se často vypíná. Napájecí kabel je neobvykle horký. Tlačítka nefungují normálně. Bliká indikátor časovače a jednotku nelze ovládat.

7 SELECT ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Následující příznaky nepředstavují poruchu. Příznak Příčina Z vnitřní jednotky vystupuje mlha. Kondenzační efekt způsobený chladicím procesem. Zvuk tekoucí kapaliny během provozu. Proudění chladicího média uvnitř jednotky. Příčinou může být vlhký vzduch vydávaný stěnami, koberci, nábytkem V místnosti je cítit zvláštní zápach. nebo oděvy. Ventilátor pokojové jednotky se při automatickém Zastavení ventilátoru pomáhá eliminovat okolní pachy. výběru rychlosti ventilátoru občas zastaví. Provoz je po restartu o několik minut opožděn. Zpoždění slouží jako ochrana kompresoru klimatizace. Z venkovní jednotky vychází voda/mlha. Na potrubí došlo ke kondenzaci nebo vypařování. Jedná se o funkci automatického restartu. Provoz se po obnovení dodávky Po výpadku a následném obnovení dodávky elektrické energie znovu spustí s předešlou provozní funkcí a směrem elektrického proudu se jednotka automaticky zapne. proudění vzduchu, jelikož nebyl zastaven dálkovým ovladačem. Chcete-li funkci automatického restartu vypnout, obraťte se na prodejce. Indikátor napájení bliká a ventilátor pokojové jednotky se zastavil. Během režimu topení se vnitřní ventilátor občas zastaví. Indikátor napájení bliká, než se jednotka zapne. Jednotka pracuje v režimu rozmrazování, z venkovní jednotky se vypouští rozpuštěná námraza. Zastavení ventilátoru brání nežádoucímu ochlazení. Jde o přípravu na spuštění klimatizace, jestliže byl nastaven časovač automatického zapnutí. Praskavé zvuky během provozu. Rozpínání a smršťování materiálu v důsledku teplotních změn. CZ Předtím, než zavoláte do servisu, proveďte následující kontrolu. Příznak Vyhřívání/Chlazení není účinné. Provoz jednotky je hlučný. Nefunguje dálkový ovladač. (Nesvítí displej nebo je signál ovladače slabý.) Jednotka nefunguje. Jednotka nereaguje na signál ovladače. Kontrola Nastavte správnou teplotu. Zavřete všechny dveře a okna. Vyčistěte nebo vyměňte filtry. Odstraňte všechny překážky na vstupu a výstupu vzduchu. Zkontrolujte, je-li klimatizace ve vodorovné poloze. Uzavřete řádně čelní panel. Vložte baterie správně. Vybité baterie vyměňte. Zkontrolujte, zda není vypnutý jistič. Zkontrolujte, zda byly nastaveny časovače. Ujistěte se, že v cestě signálu nestojí překážky. Určité druhy zářivkového osvětlení mohou rušit příjem signálu. Kontaktujte vašeho nejbližšího prodejce. Jednotka se zastavuje a indikátor časovače bliká. Pomocí dálkového ovladače načtěte chybový kód. 4 1 Stiskněte a podržte 5 sekund. CHECK POWERFUL / QUIET ERROR RESET SET/CANCEL Vypněte jednotku a poskytněte chybný kód vašemu nejbližšímu prodejci. RESET 2 3 Stiskněte, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí, a poté z počtu pípnutí zjistíte kód chyby. Poznamenejte si jej. Kontrolu ukončíte stisknutím a podržením na 5 sekund. POZNÁMKA: Klimatizace může v závislosti na druhu poruchy pracovat v omezeném měřítku (se 4 pípnutími). 7

8 TECHNICKÉ ÚDAJE Vnitřní jednotka Venkovní jednotka Model CS-UE9JKE CU-UE9JKE CS-UE12JKE CU-UE12JKE CHLAZENÍ TOPENÍ CHLAZENÍ TOPENÍ 230 V, 50 Hz, V, 50 Hz, 1 Příkon/proudový odběr [kw] [A] 0,750 0,900 1,060 1,170 3,60 4,10 4,70 5,20 Chladivo [kg] R410A 0,780 R410A 0,970 Výkon chlazení [kw] 2,500 3,500 Výkon topení [kw] 3,300 4,250 JIS C 9612 [<70 db(a)] Hladina hluku Podmínky Vzdálenost 1 m Max chlazení/ topení [db(a)] Hladina hluku [db(a)] Cirkulace vzduchu [m3/min.] 10,8 11,4 11,7 12,4 kg Hmotnost [kg] 7,0 8, ,5 Rozměry (D Š V) [mm] Podmínky měření 1. Chlazení: Uvnitř Teplota suchého teploměru ( C) 27 Venku Teplota suchého teploměru ( C) 35 Teplota mokrého teploměru ( C) 19 Teplota mokrého teploměru ( C) 24 Topení: Uvnitř Teplota suchého teploměru ( C) 20 Venku Teplota suchého teploměru ( C) 7 Teplota mokrého teploměru ( C) 12 (MAX) Teplota mokrého teploměru ( C) 6 2. Standardní délka trubky: 7,5 m (včetně vedení vnitřní jednotky). 8

9 Technické údaje Model vnitřní jednotky Venkovní jednotka Příkon/ proudový odběr Chladivo Výkon chlazení Výkon topení Hladina hluku Ve vzdálenosti 1 m, max. chlazení Hladina hluku Cirkulace vzduchu Hmotnost Rozměry 9

10 1. Křížový šroubovák 2. Vodováha 3. Elektrická vrtačka, korunový vrták (ø70 mm) 4. Šestihranný klíč (4 mm) 5. Francouzský klíč 6. Trubkořez BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nástroje a nářadí potřebné při instalaci 7. Výstružník 8. Nůž 9. Detektor úniku plynu 10. Svinovací metr 11. Teploměr 12. Měřič izolačního odporu 13. Multimetr 14. Momentový klíč 18 Nm 42 Nm 15. Vakuové čerpadlo 16. Sada měrek 17. Ohýbačka Před zahájením instalace se důkladně seznamte s částí "BEZPEČNOSTNÍ POKYNY". Elektrickou instalaci musí provést technik s odpovídající kvalifi kací. Použijte správně dimenzovanou vidlici napájecího kabelu a elektrický okruh odpovídající instalovanému příkonu. Následující body je nutné dodržet, protože jejich obsah se týká bezpečnosti. Význam jednotlivých značek je uveden dále. Nesprávná instalace jako důsledek nedodržení pokynů může způsobit zranění nebo poškození zařízení. Závažnost jednotlivých pokynů je uvedena v následující tabulce. Tato výstraha varuje před nebezpečím smrtelného nebo vážného zranění. VAROVÁNÍ Tato výstraha pouze upozorňuje na nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku. UPOZORNĚNÍ Pokyny, jimiž je nutno se řídit, jsou rozlišeny následujícími symboly: Symbol s bílým pozadím vyjadřuje úkon, který je ZAKÁZÁN. Symbol s tmavým pozadím vyjadřuje úkon, který je nutno provést. Pomocí provozní zkoušky po instalaci je nutno potvrdit, že za provozu nedochází k žádným abnormalitám. Poté uživatele seznamte s obsluhou, péčí a údržbou v souladu s návodem. Upozorněte uživatele, aby si návod k obsluze uložil pro pozdější potřebu. VAROVÁNÍ 1) O provedení instalace požádejte autorizovaného prodejce nebo instalačního technika. Pokud uživatel provede instalaci nesprávně, může dojít k úniku zkondenzované vody, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 2) Při instalaci postupujte přesně podle montážních pokynů. Pokud uživatel provede instalaci nesprávně, může dojít k úniku zkondenzované vody, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. 3) K instalaci použijte pouze dodané nebo předepsané příslušenství. Jinak by mohlo dojít k pádu jednotky na zem, k úniku vody, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 4) Jednotku instalujte na dostatečně pevném podkladu s odpovídající nosností, jenž udrží její zatížení. Nebude-li místo instalace dostatečně pevné, případně nebude-li instalace řádně provedena, může jednotka spadnout a někoho zranit. 5) Venkovní jednotku neinstalujte do blízkosti balkonového zábradlí. Pokud by venkovní jednotka byla nainstalována na balkónu vysoké budovy a vylezlo na ni dítě, mohlo by přes zábradlí přepadnout. 6) Při provádění elektroinstalace postupujte podle příslušných národních norem, předpisů a tohoto návodu. Je třeba použít samostatný elektrický okruh s jedinou zásuvkou. Nebude-li mít elektrický okruh dostatečnou kapacitu nebo elektroinstalace nebude provedena řádným způsobem, hrozí úraz elektrickým proudem a požár. 7) U tohoto zařízení je důrazně doporučeno zapojení ochranného jističe (ELCB) nebo proudového chrániče (RCD) do okruhu. Sníží se tím riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru v případě poruchy zařízení nebo izolace. 8) Zařízení musí být řádně uzemněno. Vodič uzemnění nesmí být připojen na plynové nebo vodovodní potrubí, uzemnění hromosvodu nebo telefonního rozvodu. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru v případě poruchy zařízení nebo izolace. 9) Nepoužívejte společný kabel pro spojení vnitřní a venkovní jednotky. Pro spojení vnitřní a venkovní jednotky použijte předepsaný spojovací kabel (viz pokyny v části 5 PŘIPOJENÍ KABELU DO VNITŘNÍ JEDNOTKY) a spoje pevně dotáhněte. Kabel zajistěte tak, aby vnějšími silami nebyly namáhány připojovací svorky. Nebude-li připojení či upevnění kvalitní, budou se svorky zahřívat a může dojít k požáru. 10) Vodiče je třeba správně uspořádat, aby se mohl připevnit kryt rozvodné desky. Nedokonalé uspořádání rozvodné desky může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 11) Při instalaci nebo přemístění klimatizační jednotky se do potrubí chladicího systému nesmí dostat jiná substance (např. vzduch), než předepsané chladivo. Vnikne-li do systému např. vzduch, dojde k výraznému nárůstu tlaku a může dojít k explozi s následným poraněním osob. 12) Jako napájecí kabel nepoužívejte nepředepsaný typ kabelu či jakkoli upravovaný, sdružený nebo prodlužovací kabel. Elektrický okruh s jedinou zásuvkou nepoužívejte pro ostatní elektrické spotřebiče. Špatné kontakty a izolace nebo nadproudové zatížení mohou zapříčinit úraz elektrickým proudem nebo požár. 13) Když k modulu R410A připojujete potrubí, nesmíte použít stávající potrubí (R22) ani původní převlečné matice. Jejich použití může způsobit abnormální nárůst tlaku v chladicím systému a může tak dojít k explozi s poraněním osob. Použijte pouze materiály vhodné pro modul R410A. Tloušťka stěny měděného potrubí systému R410A musí být větší než 0,8 mm. Nikdy nepoužívejte měděné trubky slabší než 0,8 mm. Je žádoucí, aby množství zbytkového oleje nepřesáhlo 40 mg/10 m. 14) Před prvním spuštěním kompresoru se při instalaci ujistěte, zda je potrubí chladicího systému řádně upevněno. Při spuštění kompresoru s neupevněným potrubím a otevřenými ventily může dojít k nasátí vzduchu, abnormálnímu nárůstu tlaku v chladicím systému a způsobit tak explozi a zranění. 15) Při vypouštění nejprve zastavte kompresor a teprve poté demontujte potrubí chladicího systému. Při demontáži potrubí chladicího systému za chodu kompresoru s otevřenými ventily může dojít k nasátí vzduchu, abnormálnímu nárůstu tlaku v chladicím systému a způsobit tak explozi a zranění. 16) Převlečnou matici dotahujte momentovým klíčem předepsaným způsobem. Bude-li matice dotažena příliš, může po určité době prasknout a způsobit tak únik chladiva ze systému. 17) Po dokončení instalace zkontrolujte, zda nikde nedochází k úniku chladicího média. Při kontaktu chladicího média s otevřeným ohněm vzniká jedovatý plyn. 18) Uniká-li při provozu chladicí látka, místnost důkladně vyvětrejte. Při kontaktu chladicího média s otevřeným ohněm vzniká jedovatý plyn. 19) Doporučená výška instalace vnitřní jednotky je nejméně 2,5 m. 20) Zařízení musí být nainstalováno v souladu s příslušnými národními normami. 21) Obalový materiál (plastové sáčky) uchovávejte mimo dosah dětí, protože si jimi mohou ucpat nos a ústa a udusit se. 22) Nestrkejte do zařízení prsty nebo jiné části (předměty), vysokorychlostní rotační ventilátor může způsobit poranění. UPOZORNĚNÍ 1) Jednotku neinstalujte v místech, kde by mohl unikat hořlavý plyn. Pokud by se unikající plyn nahromadil v blízkosti jednotky, mohl by způsobit požár. 2) Odvodňovací potrubí sestavte podle montážních pokynů. Pokud by nebylo sestaveno správně, mohla by do místnosti pronikat voda a poškodit nábytek. 3) Nedotýkejte se otvoru pro přívod vzduchu do venkovní jednotky a hliníkových lamel. Mohli byste se zranit. 4) Místo instalace zvolte s ohledem na snadný přístup při údržbě. 5) Připojení napájení klimatizační jednotky. Napájecí kabel klimatizační jednotky připojte některým z následujících způsobů. Místo připojení napájecího kabelu by mělo být snadno přístupné, aby bylo možné v případě nebezpečí kabel odpojit. V některých zemích nesmí být napájecí kabel klimatizační jednotky připojen napevno. 1) Připojení napájecího kabelu do zásuvky pomocí vidlice. K připojení do zásuvky použijte schválený typ vidlice 15/16 A s uzemňovacím kolíkem. 2) Připojení napájecího kabelu napevno k jističi. V případě spojení napevno použijte schválený typ jističe 16A. Musí se jednat o dvoupólový spínač s mezerou mezi kontakty minimálně 3,5 mm. 6) Chladicí médium nevypouštějte. Při instalaci, opětovné instalaci nebo opravách chladicí médium nevypouštějte. S kapalným chladivem pracujte opatrně, může způsobit omrzliny. 7) Instalace. Instalační práce mohou vyžadovat součinnost dvou osob. 8) Zařízení neinstalujte v prádelnách a na podobných místech, kde by na ně mohla ze stropu kapat voda. 9) Nesedejte nebo nestoupejte na jednotku, můžete spadnout. 10) Nedotýkejte se ostrých hliníkových lamel, abyste si neporanili ruce. 11) Technické parametry tepelné pojistky pro vnitřní jednotku: 250 V 3,15 A T3.15AL; pro venkovní jednotku: 250 V 3,15A T3.15AL, 250 V 20 A T20AL. 10

11 Dodávané příslušenství Č. Položka příslušenství Množství Č. Položka příslušenství Množství Instalační deska Provozní pokyny 1 1 Grafi cké znázornění instalace vnitřní/venkovní jednotky Délka napájecího kabelu Směr potrubí Pozor na ohyb odvodňovací hadice (Přední strana) Cca 1,1 m Doprava Cca 1,8 m Šroub pro upevnění instalační desky Doprava dozadu Doprava dolů Doleva dozadu Doleva dolů Doleva Instalační díly, které byste si měli nakoupit ( ) Dálkový ovladač 3 Baterie 4 Odvodňovací koleno Montážní pokyny cm nebo více (Levá a pravá jsou identické) 15 cm nebo více Instalační deska 1 Průchodka ( ) Vývodka ( ) Tmel (Pružná těsnicí hmota) ( ) Trubku ohněte co nejblíže ke stěně, ale dejte pozor, aby nepraskla. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO UMÍSTĚNÍ Izolace přípojek potrubí Zaizolujte až po kontrole, zda neuniká plyn, a zajistěte vinylovou páskou. Vinylová páska (široká) ( ) Použijte až po kontrole těsnosti odvodňovacího potrubí. Při kontrole odvodňovacího potrubí demontujte vzduchové fi ltry a do výměníku tepla nalijte vodu. VNITŘNÍ JEDNOTKA V blízkosti jednotky by neměl být žádný zdroj tepla nebo páry. Cirkulaci vzduchu by neměly bránit žádné překážky. Instalujte v místech s dobrou cirkulací vzduchu. Instalujte v místě se snadným odvodem kondenzované vody. Při volbě místa berte v úvahu rušení hlukem, vycházejícím z jednotky. Neinstalujte v blízkosti dveří. Při instalaci zajistěte odstup od zdí, dělicích přepážek, stropu a podobných překážek (jak znázorňují šipky). VENKOVNÍ JEDNOTKA Venkovní jednotka je nainstalována v exteriéru. Je-li nad venkovní jednotkou markýza proti přímému slunečnímu záření nebo dešti, nesmí bránit výstupu tepla z kondenzátoru. V prostoru, kam proudí horký vzduch, by neměla být žádná zvířata nebo rostliny. Při instalaci zajistěte odstup od zdí, dělicích přepážek, stropu a podobných překážek (jak znázorňují šipky). Odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit vystupujícímu vzduchu. Přesahuje-li potrubí obvyklou délku, je třeba doplnit chladicí médium dle tabulky. Rozměr potrubí Stand. Max. Min. délka Max. délka Přídavné délka převýšení potrubí potrubí chladivo Plyn Kapalina (m) (m) (m) (m) (g/m) 3/8 1/ Příklad: Je-li jednotka instalována ve vzdálenosti 10 m, množství přídavného chladiva by mělo být 50g... (10-7,5) m x 20g/m=50g. ( ) Vinylová páska 10 cm nebo více 100 cm nebo více 10 cm nebo více 30 cm nebo více CU-UE9JKE, CU-UE12JKE Tento obrázek je uveden pouze pro názornost. Vnitřní jednotka bude ve skutečnosti nasměrována jinak. Objímka ( ) Spojovací kabel ( ) (4ŽILOVÝ/1,5 mm 2 ) Typové označení 245 IEC 57 nebo silnější Přídavná odvodňovací hadice 3/8 potrubí plynné fáze ( ) 1/4 potrubí kapalnéfáze ( ) 11

12 VNITŘNÍ JEDNOTKA 1 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO UMÍSTĚNÍ (Viz část "Výběr nejvhodnějšího umístění") 2 MONTÁŽ INSTALAČNÍ DESKY Stěna, na kterou budete klimatizaci připevňovat, musí být dostatečně pevná, aby nepřenášela vibrace zařízení Stěna Stěna Stěna 450 mm 450 mm Více než 450 mm Více než 450 mm Šroub 2 Šroub 2 Stěna 165mm 105mm B C D Instalační deska 1 A D 145mm 225mm 224 mm 150 mm B Instalační deska 1 Svinovací metr A 125 mm 219 mm (Pro:CS-UE9JKE) (Pro:CS-UE12JKE) Střed instalační desky by měl ležet ve vzdálenosti větší než 450 mm z pravé i levé strany od stěny. Vzdálenost okraje instalační desky od stropu by měla být větší než 67 mm. Vzdálenost levého okraje instalační desky od levého okraje jednotky je 62 mm (UE9JKE) nebo 98 mm (UE12JKE). Vzdálenost pravého okraje instalační desky od pravého okraje jednotky je 79 mm (UE9JKE) nebo 112 mm (UE12JKE). B : V případě potrubí na levé straně by přípojka potrubí kapaliny měla být ve vzdálenosti 10 mm od této přímky. : V případě potrubí na levé straně by přípojka potrubí plynu měla být ve vzdálenosti 45 mm od této přímky. : V případě potrubí na levé straně by připojovací kabel potrubí měl být ve vzdálenosti 785 mm (UE9JKE) nebo 800 mm (UE12JKE) od této přímky. 1. Instalační desku připevněte ke zdi 5 a více šrouby. (Připevňujete-li jednotku na betonovou zeď, zvažte použití kotevních šroubů.) Instalační desku vyrovnejte pomocí vodováhy do vodorovné polohy dle vyznačené přímky. 2. Pomocí korunového vrtáku vyvrtejte pro potrubí otvor ø70 mm. Přímka podél ukazatelů označených na spodní levé a pravé straně instalační desky. Průsečík prodloužené přímky je středem otvoru. Další metodou je umístění měřicího pásma do polohy znázorněné na výše uvedeném schématu. Střed otvoru získáte odměřením vzdálenosti 105 mm a 145 mm pro příslušný levý a pravý otvor (UE9JKE), nebo 150 mm a 125 mm (UE12JKE). Otvor pro potrubí vyvrtejte buď vlevo nebo vpravo s mírným sklonem na vnější stranu. 3 VRTÁNÍ OTVORU DO ZDI A INSTALACE PRŮCHODKY POTRUBÍ 1. Do otvoru vložte průchodku. 2. Do průchodky upevněte vložku. 3. Průchodku odřízněte tak, aby vyčnívala asi 15 mm ze zdi. Vnitřní Stěna Venkovní UPOZORNĚNÍ Je-li zeď dutá, nezapomeňte instalovat průchodku, aby byl spojovací kabel byly chráněn před poškozením hlodavci. 4. Nakonec průchodku utěsněte tmelem nebo jinou těsnicí hmotou. Průchodka pro sestavené potrubí 15 mm Přibližně 5-7 mm Průchozí otvor ø70 Vývodka pro sestavené potrubí Tmel nebo jiná těsnicí hmota 12

13 4 INSTALACE VNITŘNÍ JEDNOTKY 1. VÝVOD POTRUBÍ VPRAVO DOZADU Vytáhněte potrubí vnitřní jednotky Instalujte vnitřní jednotku Zajistěte vnitřní jednotku Vytáhněte potrubí a odvodňovací hadici Odvodňovací hadici posuňte do blízkosti místa označeného šipkami a páskou oviňte společně s potrubím tak, jak je znázorněno na obrázku pod potrubím Odvodňovací Potrubí hadice Kryt vývodu potrubí vpravo Kryt vývodu potrubí dolů : Střed otvoru pro potrubí (levá zadní strana potrubí) Kryt vývodu potrubí dolů Kryt vývodu potrubí vlevo Instalujte vnitřní jednotku Jednotku zavěste v horní části instalační desky (vnitřní jednotku zavěste za horní okraj instalační desky). Posunutím jednotky vlevo a vpravo se ujistěte, že jsou závěsy správně usazeny na instalační desce. Závěsy instalační desky Průchodka otvoru potrubí Potrubí Vložte spojovací kabel 2. VÝVOD POTRUBÍ VPRAVO A VPRAVO DOLŮ Vytáhněte potrubí vnitřní jednotky Instalujte vnitřní jednotku Vložte spojovací kabel Ujistěte se, že jste k potrubí nepřipevnili napájecí kabel. Mohlo by dojít k přehřívání nebo požáru. Napájecí kabel nesmí být upevněn ve 2 zaklapávacích pozicích a zůstat nechráněn mezi Varování montážní deskou a vnitřní jednotkou. Zařízení může vydávat neobvyklý hluk. Uložení krytu Kryt pro potrubí Pokud jste kryt odřízli, vložte jej do zadní části rámu (viz obrázek) pro případ pozdějšího použití. (Levý, pravý a 2 dolní kryty vývodu potrubí) Vložte spojovací kabel Spojovací kabel Potrubí plynné fáze Přibližně Zajistěte vnitřní jednotku 1. Páskou spojte napájecí kabel do jednoho svazku a veďte ho za rámem. Zajistěte, aby napájecí kabel nebyl sevřen mezi 2 závěsy jednotky a instalační deskou. 2. Přitiskněte dolní levý a pravý okraj jednotky k instalační desce, aby závěsy zapadly do příslušných otvorů (ozve se cvaknutí). Vnitřní jednotka Závěs jednotky Odvodňovací hadice Instalační deska Zajistěte vnitřní jednotku 7 8 cm Potrubí kapalné fáze 3. VÝVOD ZAPUŠTĚNÉHO POTRUBÍ Přemístěte odvodňovací hadici Vodící plocha Spojovací kabel Odvodňovací hadice Délka spojovacího kabelu Potrubí plynné fáze 77 cm Potrubí kapalné fáze 77 cm Kabel Chcete-li jednotku vyjmout, stiskněte značky na spodní části jednotky a mírně přitáhněte k sobě, aby se závěsy z jednotky uvolnily. značky (Lze rovněž použít pro vývod potrubí vlevo dozadu a vlevo dolů.) Ohněte zapuštěné potrubí Použijte ohýbačku, která neporuší tvar potrubí. Instalujte vnitřní jednotku Zapuštěné potrubí uřízněte a vytvořte kuželové rozšíření Při odměřování potrubí posuňte jednotku na instalační desce zcela vlevo. Další informace naleznete v části (Řezání a vytvoření kuželového rozšíření potrubí). Do vnitřní jednotky připojte spojovací kabel Vnitřní a vnější spojovací kabel lze připojit bez demontáže přední mřížky. Připojte potrubí Další informace naleznete v kolonce "Připojení potrubí", část venkovní jednotka. (Níže uvedené kroky jsou dokončeny po připojení potrubí k venkovní jednotce a kontrole těsnosti.) Izolace a dokončení instalace potrubí Postupujte podle pokynů v části "Instalace a dokončení potrubí", jak je uvedeno v popisu instalace vnitřní/venkovní jednotky. Zajistěte vnitřní jednotku Výměna odvodňovací hadice a krytu Pohled zezadu na instalaci potrubí na levé straně Odvodňovací uzávěr Odvodňovací hadice 95 cm Spojovací kabel Odvodňovací hadice Jak vytáhnout potrubí a odvodňovací hadici v případě zapuštěné instalace. Otvor ve stěně utěsněte tmelem nebo těsnicí hmotou. Více než 70 cm PVC trubka pro odvodňovací hadici (VP-20) Více než Více než 30 cm Spojovací kabel Potrubí Odvodňovací hadice z hlavní jednotky PVC trubka (VP-65) pro potrubí a spojovací kabel PVC trubka pro odvodňovací hadici (VP-30) PVC trubka pro odvodňovací hadici Kabel Potrubí Vnitřní jednotka 5.5 cm Průchodka otvoru potrubí Odvodňovací hadice Potrubí Více než cca 95 cm 45 Panasonic Spojovací kabel Vložení spojovacího kabelu a odvodňovací hadice v případě vývodu potrubí na levé straně. Odvodňovací hadice Potrubí Kabel (V případě vývodu na pravé straně použijte stejný postup) 13

14 5 PŘIPOJENÍ KABELU DO VNITŘNÍ JEDNOTKY 1. Vnitřní a vnější spojovací kabel lze připojit bez demontáže přední mřížky. 2. Jako spojovací kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou použijte schválený typ ohebného kabelu s polychloroprenovým pláštěm 4 x 1,5 mm2 s typovým označením 245 IEC 57 nebo silnější. Dbejte na to, aby barvy vodičů venkovní jednotky a čísla svorek odpovídaly zapojení vnitřní jednotky. Z bezpečnostních důvodů (v případě vyklouznutí ukotveného kabelu) musí být zemnicí vodič delší než ostatní vodiče. 1(L) 2(N) 3 Svorky na vnitřní jednotce 1(L) 2(N) 3 Barvy vodičů Svorky na venkovní jednotce 1(L) 2(N) 3 Kabel na desce zajistěte příchytkou. Správně Odstranění izolace vodiče připojený Svorkovnice vodič pro spojení vnitřní a venkovní jednotky 1 mm ODSTRANĚNÍ IZOLACE VODIČE A PODMÍNKY PŘIPOJENÍ Nesprávně připojený vodič (nadměrně) Nesprávně připojený vodič (nedostatečně) 10 ± SCHVÁLENÉ PŘIPOJENÍ ZAKÁZANÉ PŘIPOJENÍ Více než 5 mm (mezera mezi vodiči) SCHVÁLENÉ PŘIPOJENÍ ZAKÁZANÉ PŘIPOJENÍ ZAKÁZANÉ PŘIPOJENÍ DEMONTÁŽ PŘEDNÍ MŘÍŽKY Přední mřížku v případě potřeby (např. z důvodu opravy) demontujte podle následujících kroků. 1. Štěrbiny svislého směrování proudění vzduchu nastavte do vodorovné polohy. 2. Sundejte dvě krytky na přední mřížce (dle obr. vpravo) a poté vyšroubujte dva montážní šrouby. 3. Zatáhněte za dolní část mřížky směrem k sobě, čímž mřížku vyjmete. Při zpětném nasazování přední mřížky nejprve nastavte štěrbiny směrování proudění vzduchu do vodorovné polohy a poté proveďte výše uvedené kroky 2-3 v opačném pořadí. Štěrbiny svislého směrování proudění vzduchu Šroub (Přesuňte lamelu z vertikální polohy do horizontální) Krytka OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM "AUTO VYP/ZAP" Následující operace se provedou po stisknutí tlačítka "AUTO VYP/ZAP". 1. REŽIM AUTOMATICKÉHO PROVOZU Automatický režim se aktivuje bezprostředně po stisknutí tlačítka "AUTO VYP/ZAP". 2. TESTOVACÍ PROVOZ (FOR PUMP DOWN/SERVICING PURPOSE) Testovací provoz se aktivuje po stisknutí a podržení tlačítka "AUTO VYP/ZAP" v rozmezí 5 až 8 sekund. Po pěti sekundách se ozve pípnutí, které indikuje spuštění testovacího provozu. 3. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SIGNALIZACE PŘÍJMU POVELU DÁLKOVÉHO OVLADAČE a. Tlačítko "AUTO VYP/ZAP" přidržte stisknuté po dobu 16 až 21 sekund. V 16. sekundě se ozvou 4 krátká pípnutí. b. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko "ERROR RESET (ZNOVUNASTAVENÍ)". Ozve se krátké pípnutí. c. Jedním stiskem tlačítka "AUTO VYP/ZAP" zapněte nebo vypněte akustický indikátor příjmu signálu dálkového ovladače. Krátké pípnutí upozorňuje na zapnutou signalizaci, dlouhé na vypnutou. CS-UE9JKE Tlačítko "AUTO VYP/ZAP" CS-UE12JKE Tlačítko "AUTO VYP/ZAP" 14

15 VENKOVNÍ JEDNOTKA 1 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO UMÍSTĚNÍ (Viz část "Výběr nejvhodnějšího umístění") 2 INSTALACE VENKOVNÍ JEDNOTKY Po výběru nejlepšího umístění můžete přistoupit k instalaci podle části "Schéma instalace vnitřní/venkovní jednotky". 1. Jednotku vodorovně upevněte maticemi (ø 10 mm) na betonový podklad nebo robustní rám. 2. Při instalaci na střechu počítejte s možností silného větru a zemětřesení. Instalační stojan zajistěte pevně pomocí vrutů nebo hřebů Jednotka: mm 3 PŘIPOJENÍ POTRUBÍ Připojení potrubí k vnitřní jednotce Po nasazení převlečné matice (najdete ji u spojovacích dílů potrubí) vytvořte na měděné trubce kuželové rozšíření. (V případě použití dlouhého potrubí) Připojte potrubí Trubku vycentrujte vůči přípojce a prsty dotáhněte převlečnou matici. Ke konečnému utažení použijte momentový klíč a dotáhněte momentem podle následující tabulky. Maticový nebo nastavitelný klíč Momentový klíč Připojení potrubí k venkovní jednotce Stanovte potřebnou délku potrubí a uřízněte jej trubkořezem. Z řezné hrany odstraňte otřepy. Po nasazení převlečné matice (u ventilu) vytvořte na měděné trubce nálevkovité rozšíření. Vyrovnejte střed potrubí proti ventilu a pak utáhněte momentovým klíčem s momentem nastaveným podle tabulky. Rozměr potrubí (Utahovací moment) Plyn Kapalina 3/8 (42 Nm) 1/4 (18 Nm) UPOZORNĚNÍ Nadměrné utažení může způsobit únik plynu. ŘEZÁNÍ POTRUBÍ A VYTVOŘENÍ NÁLEVKOVITÉHO ROZŠÍŘENÍ 1. K řezání použijte trubkořez a poté odstraňte otřepy. 2. Otřepy odstraňte pomocí výstružníku. Neodstraníte-li otřepy, může docházet k úniku plynu. Konec potrubí otočte dolů, abyste zabránili vniknutí kovového prachu. 3. Po nasazení převlečné matice na měděné potrubí vytvořte nálevkovité rozšíření. Nesprávně provedené rozšíření Potrubí Výstružník Šablona Rukojeť Třmen Střed Šablona mm Šikmé Poškozený Popraskané Nestejnoměrná povrch tloušťka 1.Uříznutí Otočit dolů 2. Odstranění otřepů Utahovací páka Červená šipka 3. Vytvoření nálevkovitého rozšíření Měděná trubka U správně vytvořeného rozšíření musí vnitřní povrch stejnoměrně odrážet světlo a stěny musí mít stejnou tloušťku. Jelikož rozšířená část dosedá na přípojku potrubí, věnujte její přípravě zvýšenou pozornost. 15

16 1(L) 2(N) 3 4 ODVZDUŠNĚNÍ JEDNOTKY PŘI INSTALACI KLIMATIZACE NEZAPOMEŇTE ODSÁT VZDUCH Z VNITŘNÍ JEDNOTKY A POTRUBÍ, a to následujícím postupem. 1. Připojte plnicí hadici s tlačným kolíkem k nízkotlakému ventilu (Low) plnicí soupravy a k servisnímu vývodu třícestného ventilu. Ujistěte se, zda je konec plnicí hadice připojen k servisnímu vývodu tlačným kolíkem. Koncovka hadice by měla splňovat určení pro tlakové rozvody UNF 1/2 s 20 závity. 2. Prostřední hadici servisní soupravy připojte k vakuovému čerpadlu se zpětným ventilem nebo k vakuovému čerpadlu a přechodovému nátrubku vakuového čerpadla. 3. Vakuové čerpadlo zapněte a zkontrolujte, zda se ukazatel měřidla posune z 0 cmhg (0 MPa) na -76 cmhg (-0,1 MPa). Poté nechte čerpadlo v provozu přibližně po dobu 10 minut. 4. Zavřete ventil (Low) plnicí soupravy a vakuové čerpadlo vypněte. Zkontrolujte, zda se během přibližně pěti minut ukazatel měřidla nepohne. Poznámka: DODRŽTE TENTO POSTUP, ABYSTE ZABRÁNILI ÚNIKU CHLADICÍHO PLYNU. 5. Odpojte plnicí hadici z vakuového čerpadla a servisního portu třícestného ventilu. 6. Utáhněte krytky servisního vývodu trojcestného ventilu momentovým klíčem nastaveným na hodnotu 18 Nm. 7. Sejměte krytky dvoucestného a třícestného ventilu. Pomocí šestihranného klíče (4 mm) nastavte oba ventily do otevřené polohy (OPEN). 8. Krytky našroubujte zpět na ventily. Nezapomeňte zkontrolovat, zda plyn někde neuniká. Přechodový nátrubek vakuového čerpadla Vnitřní jednotka Vakuové čerpadlo Strana s kapalinou Dvoucestný ventil (Venkovní jednotka) Zavřete (Strana s plynem) Třícestný ventil Zavřete Lo Hi ZAVŘÍT OTEVŘÍT UPOZORNĚNÍ Nepohne-li se ukazatel měřidla z 0 cmhg (0 MPa) na -76 cmhg (-0,1 MPa), v kroku 3 výše postupujte následovně: Pokud se únik plynu zastaví po dotažení spojů potrubí, pokračujte od kroku 3. Pokud i po dotažení nadále dochází k úniku, vyhledejte a opravte místo úniku. Během instalace a reinstalace potrubí nevypouštějte chladivo. S kapalným chladivem pracujte opatrně, může způsobit omrzliny. 5 PŘIPOJENÍ KABELU DO VENKOVNÍ JEDNOTKY 1. Po uvolnění šroubu sejměte kryt rozvodné desky. 2. Jako spojovací kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou použijte schválený typ ohebného kabelu s polychloroprenovým pláštěm 4 x 1,5 mm2 s typovým označením 245 IEC 57 nebo silnější. Svorky na vnitřní jednotce Barvy vodičů 1(L) 2(N) 3 Svorky na venkovní jednotce 1(L) 2(N) 3 3. Kabel na desce zajistěte příchytkou. 4. Nasaďte kryt desky do původní polohy a zajistěte šroubem. 5. Odstranění izolace vodiče a podmínky připojení viz část 5 vnitřní jednotky. Poznámka: Připojovací svorka zemnění na rozvodné desce musí být použita pro uzemnění vnitřní a venkovní jednotky (viz obrázek výše). (Značka uzemnění na venkovní jednotce platí pouze pro japonský trh.) 6 IZOLACE POTRUBÍ 1. Proveďte prosím izolaci v části připojení trubky, viz část "Schéma instalace vnitřní/venkovní jednotky". Obalte izolovaný konec potrubí, abyste zabránili průsaku vody z potrubí. 2. Je-li odvodňovací hadice nebo potrubí v místnosti, kde se může srážet vlhkost, zesilte izolaci pomocí polyetylénové pěny o tloušťce alespoň 6 mm. 16

17 ODSTRAŇOVÁNÍ ODTOKOVÉ VODY Z VENKOVNÍ JEDNOTKY Používáte-li odvodňovací koleno, mělo by být umístěno na stojanu ve výšce nejméně 3 cm. Používáte-li jednotku v místě, kde teplota 2 nebo 3 dny po sobě klesá pod 0 C, doporučujeme nepoužívat odvodňovací koleno, jelikož dojde k zamrznutí vody a zablokování otáčení ventilátoru. Odvodňovací koleno 5 Hadice Hadici instalujte tak, aby voda mohla volně odtékat. KONTROLA ODVODNĚNÍ Otevřete přední panel a odstraňte vzduchové filtry. (Kontrola odvodnění může být provedena bez odstranění přední mřížky.) Nalijte sklenici vody do plastové odvodňovací nádržky. Zkontrolujte, zda voda vytéká z odvodňovací hadice vnitřní jednotky. Plastová odvodňovací nádržka HODNOCENÍ VÝKONU Zapněte chlazení nebo topení po dobu alespoň 15 minut. Změřte teplotu na přívodu a odvodu vzduchu. Zkontrolujte, zda je rozdíl teploty mezi přívodem a výstupem více než 8 ºC během chlazení a více než 14 ºC během topení. POZNÁMKA: Toto zařízení bude připojeno do odpovídající elektrické sítě s impedancí menší než 0,1 Ω. KONTROLNÍ BODY Nedochází k úniku plynu v místě připojení převlečných matic? Byla provedena tepelná izolace v místě připojení převlečných matic? Je spojovací kabel pevně přichycen? Je spojovací kabel pevně připevněn ke svorkovnici? Funguje odvodňování? (Viz část "Kontrola odvodnění") Je správně provedeno uzemnění? Je vnitřní jednotka správně zavěšena na instalační desce? Má síťové napětí správné parametry? Nevydává klimatizace neobvyklé zvuky? Funguje chlazení/topení normálně? Funguje termostat normálním způsobem? Funguje LCD displej dálkového ovladače normálním způsobem? Je nainstalován filtr pro čištění vzduchu? ČESKY MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Webové stránky: F

18 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA DEFINÍCIE SYMBOLOV Dodržiavanie pokynov sa delí podľa nasledujúcich symbolov: Tento symbol označuje činnosť, ktorá je ZAKÁZANÁ. Tieto symboly označujú činnosti, ktoré je NUTNÉ DODRŽIAVAŤ. Aby nedošlo k zraneniu osôb a poškodeniu majetku, dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Nesprávna obsluha spôsobená nedodržaním pokynov môže spôsobiť ublíženie na zdraví alebo škody. Závažnosť ohrozenia sa líši nasledovne: Výstraha Táto značka varuje pred smrteľným alebo vážnym zranením. Upozornenie Táto značka varuje pred poranením alebo poškodením majetku. Diaľkový ovládač Nepoužívajte nabíjateľné (Ni-Cd) batérie. Nedovoľte malým deťom, aby sa hrali s diaľkovým ovládačom. Predídete tým náhodnému prehltnutiu batérií. Batérie vyberte, ak sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať. Nové batérie toho istého typu vkladajte podľa naznačenej polarity. Predídete tak poruche diaľkového ovládača. Vnútorná jednotka Neinštalujte, neupravujte a nemeňte inštaláciu zariadenia sami; nevhodná montáž môže spôsobiť vytekanie kvapaliny, zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo požiar. Požiadajte autorizovaného predajcu alebo odborníka o vykonanie montáže. Nevkladajte prsty ani iné predmety do zariadenia, pretože otáčavé časti by mohli spôsobiť zranenie. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Prívod vzduchu Vnútorná jednotka Zariadenie nemontujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Zariadenie neumývajte vodou, benzénom, riedidlom ani čistiacim práškom. Nepoužívajte ho na iné účely, napr. na uchovávanie potravín. Pred vývodom vzduchu z klimatizačného zariadenia nepoužívajte žiadne zariadenia s horľavými materiálmi. Nenechávajte dlhší čas prúdiť chladný vzduch zo zariadenia priamo na vás. Skontrolujte, či je odtoková rúrka správne zapojená, Inak môže dôjsť k úniku. Miestnosť pravidelne vetrajte. 18 Napájanie Nepoužívajte tú istú sieťovú zásuvku aj pre iné zariadenie. Neupravujte sieťový prívod. Nepoužívajte predlžovaciu šnúru. Zariadenie neobsluhujte mokrými rukami. Nezapínajte a nevypínajte zariadenie zasúvaním a vyťahovaním zástrčky. Zástrčku dôkladne zasuňte. Použite správny napájací kábel. Ak sa sieťový prívod poškodí a treba ho vymeniť, výmenu musí vykonať výrobca, autorizovaný servisný špecialista alebo iný kvalifikovaný odborník, aby sa predišlo riziku ohrozenia osôb. Prach na sieťovej zástrčke by sa mal pravidelne utierať suchou handričkou. Toto klimatizačné zariadenie musí byť uzemnené a dôrazne odporúčame jeho montáž s ističom proti zvodovému prúdu alebo zariadením na ochranu pred zvyškovým prúdom. Inak by mohlo v prípade poruchy dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k vzniku požiaru. V prípade nebezpečnej alebo nezvyčajnej situácie (horenie, zápach a pod.) zariadenie vypnite, odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na najbližšieho predajcu. Vonkajšia jednotka Nevkladajte prsty ani iné predmety do zariadenia, pretože otáčavé časti by mohli spôsobiť zranenie. Vývod vzduchu Prívod vzduchu Prívod vzduchu Vývod vzduchu Napájanie Neťahajte za kábel, ak chcete odpojiť zástrčku. Pred čistením alebo vykonávaním údržby zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete, ak sa nebude dlhšiu dobu používať. Toto klimatizačné zariadenie je vybavené zabudovanou ochranou proti prepätiu. Napriek tomu pri silnej búrke radšej odpojte zariadenie od elektrickej siete, ochránite ho pred prípadným poškodením. Nedotýkajte sa klimatizačného zariadenia počas búrkovej činnosti. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Vonkajšia jednotka Na zariadenie nesadajte ani naň nestavajte. Mohli by ste z neho spadnúť. Nedotýkajte sa ostrej hliníkovej lamely, jej ostré časti môžu spôsobiť zranenie. Skontrolujte, či je odtoková rúrka správne zapojená, Inak môže dôjsť k úniku. Po dlhodobom používaní zariadenia skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu montážneho rámu.

19 INFORMÁCIE O VYMEDZENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili klimatizačné zariadenie značky Panasonic Prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie je pre ne zabezpečený dozor alebo zaškolenie čo sa týka používania prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa deti s týmto prístrojom nehrali. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY Toto klimatizačné zariadenie používajte v nasledujúcom rozmedzí teplôt. OBSAH BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA...18 INFORMÁCIE O VYMEDZENÍ POUŽÍVANIA ZARIADENIA...19 SK Chladenie (COOL) Vyhrievanie (HEAT) Teplota ( C) Maximálna teplota Minimálna teplota Maximálna teplota Minimálna teplota Vnútri Vonku *DBT *WBT *DBT *WBT UPOZORNENIE: Tento model nie je vhodný pre pre nepretržitú 24-hodinovú prevádzku v režime vyhrievania pod -5 C. Ak je vonkajšia teplota pod -5 C a tento model sa používa mimo vyššie uvedených podmienok, vonkajšia jednotka môže zamrznúť a zastaviť svoju činnosť kvôli uvedeniu ochrany do činnosti. * DBT: Teplota suchého merania * WBT: Teplota vlhkého merania PREHĽAD A OBSLUHA ZARIADENIA ÚDRŽBA A ČISTENIE...22 RIEŠENIE PROBLÉMOV...23 TECHNICKÉ ÚDAJE...24 STRUČNÝ NÁVOD... obálka Výmenu alebo inštaláciu elektrických prívodov prenechajte autorizovaným a kvalifikovaným odborníkom. Vodiče v sieťovom prívode sú farebne označené v súlade s nasledujúcim kódom: Konektory červený čierny zelený/žltý Vodiče fáza nulový vodič ochranný vodič farby (norma IEC) hnedá modrá zeleno-žltá Farby vodičov môžu byť v rôznych krajinách rôzne. POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto návode sú len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného zariadenia. Z dôvodu neustáleho vývoja zariadenia podliehajú zmenám bez oznámenia. Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starých zariadení a použitých batérií Tieto symboly na výrobkoch, obaloch a/alebo sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické a elektronické výrobky a batérie by sa nemali miešať spolu so všeobecným komunálnym odpadom. S cieľom zaistiť správny spôsob spracovania, obnovy a recyklácie starých výrobkov a použitých batérii, mali by ste ich vziať na príslušné zberné miesta v súlade s vašou národnou legislatívou a Smernicami 2002/96/EC a 2006/66/EC. Správnou likvidáciu týchto výrobkov a batérií pomôžete zachovať vzácne prírodné zdroje a predísť potenciálnym negatívnym účinkom na zdravie ľudí a životné prostredie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Viac informácií o zbere a recyklácii starých výrobkov a batérií získate od svojich miestnych úradov, inštitúcie určenej na likvidáciu odpadov alebo od predajcu, u ktorého ste dané výrobky zakúpili. V prípade nesprávnej likvidácie tohto odpadu môžu byť vyrubené pokuty v súlade s národnou legislatívou. Pre firemných používateľov v Európskej únii Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, kontaktujte, prosím, svojho predajcu alebo dodávateľa ohľadom ďalších informácií. [Informácie o likvidácii výrobkov v krajinách mimo Európskej únie] Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby likvidácie týchto výrobkov sa, prosím, obráťte na miestny úrad alebo predajcu a informujte sa o správnom spôsobe ich likvidácie. Pb Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva príklady symbolov v spodnej časti): Tento symbol sa môže použiť v kombinácii s chemickou značkou. V takomto prípade vyhovuje požiadavke stanovenej Smernicou o obsiahnutej chemikálii. Zariadenie nezapínajte počas voskovania podlahy. Po navoskovaní podlahy miestnosť dôkladne vyvetrajte, až potom zapnite zariadenie. Zariadenie nemontujte a nepoužívajte na zadymených miestach ani na miestach s obsahom olejových častíc vo vzduchu. 19

20 PREHĽAD A OBSLUHA ZARIADENIA Predný panel Vzduchové filtre CS-UE12JKE CS-UE9JKE POWER TIMER AirQuality Lamela vertikálneho smerovania prúdenia vzduchu Nenastavujte rukou. Lamela horizontálneho smerovania prúdenia vzduchu Manuálne nastaviteľná. Výstraha Do zariadenia nestrkajte prsty. Vyhnete sa tak zraneniu ventilátorom s krížovým prúdom. Maximálna vzdialenosť: 8m Prijímač INDIKÁTOR (ZELENÝ) (ORANŽOVÝ) Tlačidlo automatického režimu vyp./zap. (OFF/ON) Používa sa pri strate alebo poruche diaľkového ovládača. Krok Postup 1 Stlačte raz. 2 Držte stlačené, kým sa neozve jedno pípnutie, potom uvoľnite. 3 Držte stlačené, kým sa neozvú dve pípnutia, potom uvoľnite. Režim Auto Chladenie Nútené vyhrievanie Zariadenie vypnete opätovným stlačením tlačidla. Displej diaľkového ovládača AUTO HEAT COOL DRY OFF hr DELAY hr DELAY OFF ON OFF ON FAN AUTOQUIET SPEED POWERFUL AUTO AIR SWING ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE ZARIADENIA SELECT A B POWERFUL / QUIET SET/CANCEL CHECK ERROR RESET RESET Všimnite si, prosím, indikáciu vypnutia (OFF) na diaľkovom ovládači, ktorej cieľom je zabrániť nesprávnemu spusteniu/zastaveniu činnosti zariadenia. NASTAVENIE TEPLOTY Rozpätie, v ktorom je možné nastaviť teplotu: 16 C ~ 30 C Používaním zariadenia v rámci odporúčanej teploty môžete ušetriť elektrickú energiu. Režim HEAT (vyhrievanie): 20 C ~ 24 C Režim COOL (chladenie): 26 C ~ 28 C Režim DRY (odvlhčovanie): o 1 C ~ 2 C nižšia ako teplota v miestnosti 20

21 RESET VOĽBA PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU Režim AUTO (automatický režim) - Pre vaše pohodlie Teplota sa nastavuje pomocou tlačidiel alebo. Pri automatickom režime sa prevádzkový režim volí automaticky podľa teploty v miestnosti, vonkajšej teploty a teploty nastavenej diaľkovým ovládačom. Prevádzkový režim sa volí a podľa potreby mení každú polhodinu. Teplota v miestnosti (Príklad) Nastavenie teploty na 25 C HEAT Normal Vonkajšia teplota Režim HEAT (vyhrievanie) - Udržuje príjemné teplo Určitý čas trvá, kým sa zariadenie zahreje. Režim COOL (chladenie) - Udržuje príjemný chlad Režim DRY (odvlhčovanie) - Odvlhčuje prostredie Zariadenie pracuje v režime nízkych otáčok ventilátora, čím prostredie jemne ochladzuje. Nepoužíva sa pri bežných úkonoch. ERROR RESET Približne 10 % elektrickej energie sa dá ušetriť, ak sa pri chladení nastaví o 1 C vyššia a pri vyhrievaní o 2 C nižšia teplota ako je požadovaná teplota. Počas režimu chladenia zatiahnite závesy, aby slnečné svetlo a teplo neprenikali do miestnosti, ušetríte tak elektrickú energiu. DRY COOL VÝBER RÝCHLOSTI CIRKULÁCIE (5 MOŽNOSTÍ) V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora vnútornej jednotky automaticky nastavuje podľa prevádzkového režimu. NASTAVENIE VERTIKÁLNEHO SMERU PRÚDENIA VZDUCHU (5 MOŽNOSTÍ) Ovláda prúdenie vzduchu v miestnosti. V automatickom režime sa lamely automaticky natáčajú nahor/nadol. V režime vyhrievania na začiatku prúdi vzduch istý čas smerom hore a potom začne prúdiť nadol. PREPÍNANIE MEDZI VÝKONNÝM, TICHÝM A NORMÁLNYM REŽIMOM POWERFUL: RÝCHLE DOSIAHNUTIE NASTAVENEJ TEPLOTY Toto nastavenie umožňuje rýchle dosiahnutie želanej teploty. QUIET: POSKYTUJE TICHÉ PROSTREDIE Toto nastavenie poskytuje tiché prostredie znížením hluku prúdenia vzduchu. Režim maximálneho výkonu a režim tichého chodu sa nemôžu aktivovať súčasne. VOLITEĽNÉ NASTAVENIA Stlačením tohto tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie diaľkového ovládača. NASTAVENIE ČASOVAČA Umožňuje automatické zapnutie alebo vypnutie klimatizačného zariadenia. ČASOVANÉ VYPNUTIE Napríklad vypnutie klimatizačného zariadenia o 5 hodín. 1 Časované vypnutie zvolíte jedným stlačením tlačidla. 2 Pomocou tlačidla zvolíte hodinu časovaného zapnutia. Časované vypnutie sa dá nastaviť, len keď je klimatizačné zariadenie v prevádzke. ČASOVANÉ ZAPNUTIE Napríklad zapnutie klimatizačného zariadenia o 2 hodiny: 1 Časované zapnutie zvolíte jedným stlačením tlačidla. 2 Pomocou tlačidla zvolíte hodinu časovaného zapnutia. Časované zapnutie sa dá nastaviť, len keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke. ČASOVANÉ VYPNUTIE A ZAPNUTIE Napríklad vypnutie klimatizačného zariadenia o 3 hodiny a zapnutie o 4 hodiny. 1 Časované vypnutie a zapnutie zvolíte, keď 2-krát stlačíte tlačidlo. 2 Pomocou tlačidla zvolíte hodinu časovaného vypnutia. 3 Pomocou tlačidla zvolíte hodinu časovaného zapnutia. Tento režim časovača sa dá nastaviť, len keď je klimatizačné zariadenie v prevádzke. ČASOVANÉ ZAPNUTIE A VYPNUTIE Napríklad zapnutie klimatizačného zariadenia o 7 hodín a vypnutie o 10 hodín. 1 Časované zapnutie a vypnutie zvolíte, keď 2-krát stlačíte tlačidlo. 2 Pomocou tlačidla zvolíte hodinu časovaného zapnutia. 3 Stlačením tlačidla zvoľte hodinu oneskorenia pre časovač vypnutia. 2 Tento režim časovača sa dá nastaviť, len keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke. POTVRDENIE NASTAVENIA ČASOVAČA Jedným stlačením tlačidla aktivujete prevádzku časovača, ktorá sa spustí v nastavený čas. ZRUŠENIE NASTAVENIA ČASOVAČA Opätovným stlačením tlačidla zrušíte prevádzku časovača. Počas prevádzky časovača bude svietiť indikátor časovača na vnútornej jednotke. Časovaným zapnutím (ON) sa môže spustiť prevádzka zariadenia skôr, než je nastavený skutočný čas, aby sa načas dosiahla požadovaná teplota. Ak stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia činnosti zariadenia počas nastavenia činnosti časovača, nastavenie časovača sa zruší. V prípade prerušenia prívodu elektrickej energie sa nastavenie časovača zruší. Po obnovení prívodu elektrickej energie časovač znovu nastavte. 2 SK 21

22 ÚDRŽBA A ČISTENIE Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete. UPOZORNENIE Nedotýkajte sa hliníkovej lamely, jej ostrá časť môže spôsobiť zranenie. UMÝVANIE Nepoužívajte benzén, riedidlo ani čistiaci prášok. Používajte len mydlá ( ph7) alebo neutrálne saponáty. Nepoužívajte vodu s teplotou vyššou než 40 C. RADY A TIPY Filter pravidelne čistite. Znečistené filtre majú nižšiu výkonnosť a vyššiu spotrebu energie. Obráťte sa na najbližšieho predajcu, aby sa vykonala kontrola pred sezónou. POZNÁMKA: Ak na utieranie zariadenia používate chemicky impregnovanú handričku, dodržiavajte pokyny priložené k handričke. HLINÍKOVÁ LAMELA PREDNÝ PANEL Odmontujte predný panel Predný panel odmontujte nadvihnutím a potiahnutím Jemne ho umyte a vysušte. Predný panel zatvorte VZDUCHOVÉ FILTRE Filtre pravidelne čistite. Filtre jemne umyte/opláchnite vodou tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu filtrov. Filtre potom dôkladne vysušte v tieni, mimo ohňa alebo priameho slnečného žiarenia. Ak je filter poškodený, zakúpte si nový. Vyberte VNÚTORNÁ JEDNOTKA Jednotku jemne utrite suchou mäkkou handričkou. POZNÁMKA: Ak príklad poslúžia obrázky modelu CS-UE12JKE. Spôsob údržby a čistenia modelu CS-UE9JKE je rovnaký. Potlačením oboch koncov predného panela nadol sa predný panel bezpečne uzatvorí. 22 KONTROLA PRED SEZÓNOU PO DLHŠOM OBDOBÍ MIMO PREVÁDZKY Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť batérie v diaľkovom ovládači. Skontrolujte, či nie sú cudzie predmety v otvoroch pre prúdiaci vzduch. Za normálnych okolností je 15 minút po začatí prevádzky teplotný rozdiel medzi nasatým vzduchom a vzduchom pri otvoroch vo vnútornej jednotke nasledujúci: Chladenie: 8 C Vyhrievanie: 14 C PRÍPRAVA NA DLHŠIE OBDOBIE MIMO PREVÁDZKY Nechajte zariadenie v prevádzke 2 ~ 3 hodiny v režime vyhrievania, aby sa dôkladne odstránila vlhkosť zostávajúca vo vnútorných častiach. Zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Vyberte batérie z diaľkového ovládača. NEPOUŽITEĽNÉ ZARIADENIE ZARIADENIE VYPNITE A ODPOJTE HO OD ELEKTRICKEJ SIETE a potom ZAVOLAJTE autorizovaného distrubútora za nasledujúcich podmienok: Nezvyčajne hlučná prevádzka. Vniknutie vody alebo cudzích predmetov do diaľkového ovládača. Unikanie vody z vnútornej jednotky. Časté vypínanie ističa. Neprimerane prehriaty sieťový prívod. Nesprávna činnosť prepínačov alebo tlačidiel. Indikátor časovača bliká a zariadenie sa nedá ovládať.

23 SELECT RIEŠENIE PROBLÉMOV Nasledujúce príznaky neznamenajú poruchu. Problém Príčina Z vnútornej jednotky sa šíri opar. Kondenzácia v dôsledku ochladzovania. Počas prevádzky počuť šum tekutiny. Zapríčiňuje to prúdenie chladiacej zmesi vo vnútri zariadenia. SK V miestnosti je čudný zápach. Je možné, že je to vlhký zápach zo stien, kobercov, nábytku alebo šatstva. Vnútorný ventilátor sa pri automatickom nastavení Táto funkcia umožňuje odstrániť zápach z prostredia počas prevádzky. rýchlosti občas zastaví. Po opätovnom spustení sa prevádzka o niekoľko Toto je normálna ochrana kompresora zariadenia. minút oneskorí. Z vonkajšej jednotky uniká voda alebo para. Kondenzácia alebo vyparovanie na povrchu rúrky. Je to funkcia automatického opätovného spustenia zariadenia. Po obnovení prívodu elektrickej energie sa prevádzka automaticky opätovne spustí v predchádzajúcom Po obnovení prívodu elektrickej energie prevádzkovom režime a smere prúdenia vzduchu, keďže prevádzka nebola vypnutá po jej výpadku sa zariadenie automaticky zapne. diaľkovým ovládačom. Ak chcete funkciu automatického opätovného spustenia zrušiť, obráťte sa na autorizovaného predajcu. Počas prevádzky bliká indikátor napájania a vnútorný ventilátor sa zastaví. Zariadenie je v režime rozmrazovania a roztopená námraza vytečie cez vonkajšiu jednotku. Vnútorný ventilátor sa pri vyhrievaní občas zastaví. Zabráni sa tak nežiaducemu ochladeniu. Indikátor napájania bliká ešte pred zapnutím Toto je prvý krok v príprave na prevádzku, keď je nastavené časované zariadenia. zapnutie. Počas prevádzky počuť praskanie. Zmeny teploty spôsobujú rozťahovanie alebo zmršťovanie zariadenia. Predtým než zavoláte do servisu, skontrolujte nasledujúce. Problém Klimatizačné zariadenie nedostatočne chladí alebo nedostatočne vyhrieva. Zariadenie je počas prevádzky hlučné. Diaľkový ovládač nefunguje. (Jas displeja je nízky alebo vysielaný signál je slabý.) Zariadenie nepracuje. Zariadenie neprijíma signál z diaľkového ovládača. Kontrola Skontrolujte, či je správne nastavená teplota. Skontrolujte, či sú okná a dvere zatvorené. Skontrolujte, či sú filtre vyčistené a v prípade potreby vymenené. Skontrolujte, či nie sú otvory pre prúdenie vzduchu upchané. Skontrolujte, či zariadenie nie je namontované naklonené. Skontrolujte, či je predný panel riadne zatvorený. Skontrolujte, či sú batérie správne vložené. Skontrolujte, či netreba batérie vymeniť za nové. Skontrolujte, či nie je vyradený istič. Skontrolujte, či sú časovače správne nastavené. Skontrolujte, či pred prijímačom nie je žiadna prekážka. Žiarivkové osvetlenie môže rušiť prenos riadiacich signálov diaľkového ovládača. Obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu. Zariadenie prestane pracovať a indikátor časovača bliká. Chybový kód zrušte pomocou diaľkového ovládača. 4 1 Podržte stlačené na 5 sekúnd. CHECK POWERFUL / QUIET ERROR RESET SET/CANCEL Vypnite jednotku a informujte autorizovaného predajcu o chybovom kóde. RESET 2 3 Stláčajte kým nepočujete pípnutie, potom si zapíšte chybový kód. 5-sekundovým stlačením tlačidla ukončíte kontrolu. POZNÁMKA: Pri niektorých typoch poruchy môže zariadenie pracovať aj s obmedzenou funkčnosťou (na začiatku prevádzky zaznejú 4 pípnutia). 23

24 TECHNICKÉ ÚDAJE Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka Model CS-UE9JKE CU-UE9JKE CS-UE12JKE CU-UE12JKE COOL HEAT COOL HEAT Jednodielne, 230V, 50Hz Jednodielne, 230V, 50Hz Príkon/Prúd [kw] [A] 0,750 0,900 1,060 1,170 3,60 4,10 4,70 5,20 Chladiaca zmes [kg] R410A 0,780 R410A 0,970 Chladiaci výkon [kw] 2,500 3,500 Výhrevnosť [kw] 3,300 4,250 JIS C 9612 [<70 db(a)] Hladina hluku Podmienky Vzdialenosť 1m Max. chladenie/ vyhrievanie [db(a)] Hladina akustického výkonu [db(a)] Cirkulácia vzduchu [m3/min.] 10,8 11,4 11,7 12,4 kg Hmotnosť výrobku [kg] 7,0 8, ,5 Rozmery (D Š V) [mm] Skúšobné podmienky 1. Chladenie: Vnútri Teplota suchého merania ( C) 27 Vonku Teplota suchého merania ( C) 35 Teplota vlhkého merania ( C) 19 Teplota vlhkého merania ( C) 24 Vyhrievanie: Vnútri Teplota suchého merania ( C) 20 Vonku Teplota suchého merania ( C) 7 Teplota vlhkého merania ( C) 12 (MAX) Teplota vlhkého merania ( C) 6 2. Štandardná dĺžka rúrky: 7,5 m (zahŕňa dĺžku rúrky vnútornej jednotky). 24

25 Technické údaje Model Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka Príkon/Prúd Chladiaca zmes Chladiaci výkon Výhrevnosť Hladina hluku Podmienky Vzdialenosť 1m Max. chladenie Hladina akustického výkonu Cirkulácia vzduchu Hmotnosť výrobku Rozmery 25

26 1. Krížový skrutkovač 2. Vodováha 3. Elektrická vŕtačka, fréza (ø 70 mm) 4. Kľúč na šesťhranné matice (4 mm) 5. Vidlicový kľúč 6. Rezačka na rúrky BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Nástroje potrebné na inštaláciu 7. Výstružník 8. Nôž 9. Detektor úniku plynu 10. Meracie pásmo 11. Teplomer 12. Tlakomer 13. Multimeter 14. Momentový kľúč 18 N m (1,8 kgf.m) 42 N m (4,2 kgf.m) 15. Výveva 16. Potrubie na manometer 17. Pružina na ohýbanie rúrok Pred inštaláciou si pozorne prečítajte nasledujúce "BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA". Elektrikárske práce smie vykonávať iba oprávnený elektrikár. Použitá zásuvka a okruh musí zodpovedať výkonu zariadenia. Pokyny uvedené v tejto časti je potrebné dodržiavať, pretože sú dôležité z hľadiska bezpečnosti. Význam jednotlivých značiek je uvedený nižšie. Nesprávna inštalácia z dôvodu nedodržania pokynov môže spôsobiť zranenia alebo škody na majetku. Závažnosť pokynov je klasifi kovaná nasledovne. Táto značka varuje pred nebezpečenstvom smrteľného alebo vážneho zranenia VÝSTRAHA Táto značka varuje pred nebezpečenstvom zranenia alebo poškodenia majetku. UPOZORNENIE Pokyny, ktorými je potrebné sa riadiť, sú označené nasledujúcimi symbolmi: Symbol s bielym pozadím označuje NEDOVOLENÚ činnosť. Symbol s tmavým pozadím označuje POVINNÚ činnosť. Po inštalácii spustite skúšobnú prevádzku zariadenia, aby ste skontrolovali, či sa na ňom nevyskytujú žiadne závady. Potom používateľom vysvetlite ovládanie zariadenia, starostlivosť a údržbu, ako je uvedené v návode. Pripomeňte zákazníkovi, aby návod na používanie uschoval pre budúce použitie. VÝSTRAHA 1. Inštaláciu zverte predajcovi alebo špecializovanému technikovi. V prípade, že zákazník nesprávne nainštaluje zariadenie, môže dôjsť k úniku vody, zásahu elektrickým prúdom alebo k požiaru. 2. Inštaláciu vykonajte presne podľa týchto inštalačných pokynov. V prípade, že bude zariadenie nainštalované nesprávne, môže dôjsť k úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru. 3. Na inštaláciu použite dodané príslušenstvo a diely. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu zostavy, úniku vody, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 4. Nainštalujte na pevný a odolný podklad, ktorý unesie hmotnosť zostavy. Ak nie je podklad dostatočne pevný alebo sa zostava nenainštaluje správne, môže dôjsť k jej pádu a k zraneniu osôb. 5. Jednotku na vonkajšie použitie neinštalujte do blízkosti zábradlia a verandy. Pri inštalácii jednotky klimatizácie na verandu vysokej budovy môžu deti vyliezť na vonkajšiu jednotku, prepadnúť cez zábradlie a ublížiť si. 6. Pri elektroinštalačných prácach sa riaďte štátnymi normami pre zapojenie, predpismi a týmito inštalačnými pokynmi. Je potrebné použiť nezávislý okruh a samostatnú elektrickú zásuvku. V prípade, že okruh nemá dostatočnú kapacitu (zaťažiteľnosť), alebo je elektroinštalácia chybná, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 7. Dôrazne odporúčame do okruhu zariadenia nainštalovať prúdový chránič. V prípade poškodenia zariadenia alebo izolácie hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 8. Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Uzemňovací vodič nesmie byť pripojený k plynovému alebo k vodovodnému potrubiu, k uzemneniu bleskozvodu alebo telefónu. Inak môže v prípade poškodenia zariadenia alebo izolácie dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 9. Na vnútorné alebo vonkajšie pripojenie nepoužívajte káble v spoločnom plášti. Použite špecifikovaný kábel pre vnútorné alebo vonkajšie pripojenie, riaďte sa pokynmi v časti 5 PRIPOJENIE KÁBLA K VNÚTORNEJ JEDNOTKE a zaistite jeho pevné pripojenie. Kábel upevnite tak, aby na svorky nepôsobil žiadny ťah. Ak nie je kábel dôkladne pripojený alebo upevnený, môže dôjsť k zohriatiu svorky a ku vzniku požiaru. 10. Je potrebné zvoliť správne trasovanie káblov, aby kryt rozvodnej dosky správne dosadol. V prípade, že kryt rozvodnej dosky nie je správne upevnený, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 11. Pri inštalácii alebo zmene umiestnenia klimatizácie nedovoľte, aby do chladiaceho okruhu (potrubia) prenikli akékoľvek iné látky (napríklad vzduch a podobne), než špecifikované chladivo. Primiešanie vzduchu alebo podobných látok do chladiaceho okruhu môže spôsobiť nadmerne vysoký tlak v okruhu a riziko výbuchu, zranenia osôb a pod. 12. Ako prívodný kábel nepoužívajte nešpecifikované káble, upravené káble, káble vedené v spoločnom plášti alebo predlžovací kábel. Nepoužívajte jednu elektrickú zásuvku pre viacero elektrických spotrebičov. Zlý kontakt, slabá izolácia alebo nadmerné prúdové zaťaženie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. 13. Pri pripájaní potrubia modelov s chladivom R410A nepoužívajte existujúce potrubia (R22) a prevlečné matice. Použitie týchto prvkov môže spôsobiť nadmerne vysoký tlak v chladiacom okruhu (potrubí) a eventuálne viesť k výbuchu a zraneniu osôb. Používajte iba materiály kompatibilné s chladivom R410A. Hrúbka steny medeného potrubia používaného s chladivom R410A musí byť viac ako 0,8 mm. Nikdy nepoužívajte medené potrubie s hrúbkou steny menej ako 0,8 mm. Žiadúce množstvo zvyškového oleja je 40 mg/10 m. 14. Pri inštalácii najskôr riadne nainštalujte potrubie chladiaceho okruhu, až potom je možné spustiť kompresor. Prevádzka kompresora bez správne zaisteného potrubia a s otvorenými ventilmi spôsobí nasatie vzduchu a nadmerné zvýšenie tlaku v chladiacom okruhu s rizikom výbuchu, zranenia osôb a pod. 15. Pri odčerpávaní najskôr zastavte kompresor a až potom odpojte potrubie chladiaceho okruhu. Odpojenie potrubia chladiaceho okruhu a otvorenie ventilov počas prevádzky kompresora spôsobí nasatie vzduchu a nadmerné zvýšenie tlaku v chladiacom okruhu s rizikom výbuchu, zranenia osôb a pod. 16. Prevlečnú maticu utiahnite pomocou momentového kľúča predpísaným spôsobom. Pri nadmernom utiahnutí matice môže po dlhšom čase dôjsť k prasknutiu matice a k úniku chladiaceho plynu. 17. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či nedochádza k úniku chladiaceho plynu. Pri kontakte chladiva s ohňom sa môže tvoriť jedovatý plyn. 18. Ak počas prevádzky zariadenia dôjde k úniku chladiva, miestnosť dôkladne vyvetrajte. Pri kontakte chladiva s ohňom môže vzniknúť jedovatý plyn. 19. Vnútornú jednotku odporúčame nainštalovať do výšky najmenej 2,5 m. 20. Zariadenie musí byť nainštalované v súlade s národnými elektroinštalačnými normami. 21. Držte mimo dosahu malých detí. Tenká fólia sa môže prilepiť na nos a ústa a zabrániť dýchaniu. 22. Do zariadenia nestrkajte prsty ani iné predmety. Rýchlo sa otáčajúci ventilátor by mohol spôsobiť zranenie. UPOZORNENIE 1. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by mohlo dôjsť k úniku horľavého plynu. V prípade úniku plynu a jeho nahromadenia v okolí jednotky môže dôjsť k požiaru. 2. Odtokové potrubie nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu. V prípade, že odtok nie je nainštalovaný správne, môže voda vniknúť do miestnosti a poškodiť nábytok. 3. Nedotýkajte sa prívodu vzduchu na vonkajšej jednotke a hliníkovej lamely. Môžu spôsobiť zranenie. 4. Vyberte miesto na inštaláciu, ktoré umožňuje ľahkú údržbu. 5. Pripojenie napájania k vnútornej jednotke klimatizácie. Napájací kábel klimatizačnej jednotky pripojte k elektrickej sieti jedným z nasledujúcich spôsobov. Prívod musí byť ľahko dostupný, aby ho bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť. V niektorých krajinách je trvalé pripojenie klimatizácie do elektrickej siete zakázané. 1. Pripojenie napájacieho kábla do zásuvky pomocou vidlice. Na pripojenie do elektrickej zásuvky použite schválený 15/16 A napájací kábel so zemniacim kolíkom. 2. Trvalé pripojenie do elektrickej siete prostredníctvom ističa. Pri trvalom pripojení použite 16 A istič. Istič musí byť dvojpólový s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3,5 mm. 6. Chladivo nevypúšťajte. Chladivo nevypúšťajte pri inštalácii potrubia, opätovnej inštalácii alebo pri oprave chladiacich častí. Dávajte pozor na tekuté chladivo - môže spôsobiť omrzliny. 7. Inštalácia. Na inštaláciu môžu byť potrebné dve osoby. 8. Toto zariadenie neinštalujte do práčovne alebo na iné miesto, kde môže zo stropu kvapkať voda. 9. Na zariadenie nesadajte ani naň nestúpajte. Mohli by ste z neho spadnúť. 10. Nedotýkajte sa ostrej hliníkovej lamely, jej ostré časti môžu spôsobiť zranenie. 11. Špecifikácia termálnej poistky pre vnútornú jednotku: 250 V 3,15 A T 3,15 AL; vonkajšiu jednotku: 250 V 3,15 A T 3,15 AL, 250 V 20 A T 20 AL. 26

27 Priložené príslušenstvo Č. Položka príslušenstva Množství Č. Položka príslušenstva Množství Inštalačná doska Návod na obsluhu 1 1 Schéma inštalácie vnútornej/vonkajšej jednotky Dĺžka napájacieho kábla Smer potrubia Pozor: Neohýbajte nadmerne odtokovú (Predná strana) hadicu Približne Približne Vpravo 1,1 m 1,8 m Skrutky na upevnenie inštalačnej dosky 2 3 Diaľkový ovládač Batéria 4 5 Odtokové koleno Návod na inštaláciu VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO MIESTA cm alebo viac (Ľavá a pravá strana sú rovnaké) Izolácia rúrkových spojov Po skontrolovaní úniku plynu potrubie zaizolujte a zaistite ho vinylovou páskou. 15 cm alebo viac Vpravo dozadu Vpravo dole Vľavo dozadu Vľavo dole Vľavo Komponenty na inštaláciu, ktoré by ste si mali zakúpiť ( ) Inštalačná doska 1 Objímka ( ) Puzdro objímky ( ) Tmel (gumené tesnenie) ( ) Potrubie ohnite čo najbližšie ku stene, postupujte však opatrne, aby neprišlo k jeho prasknutiu. Vinylová páska (široká) ( ) Použite po vykonaní skúšky odtoku. Na vykonanie skúšky odtoku vyberte vzduchové fi ltre a do výmenníka tepla nalejte vodu. VNÚTORNÁ JEDNOTKA ( ) Vinylová páska V blízkosti zariadenia nesmie byť žiadny zdroj tepla alebo para. Prúdeniu vzduchu nesmú brániť žiadne prekážky. Na inštaláciu vyberte miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu. Na inštaláciu vyberte miesto s možnosťou ľahkej inštalácie odtoku. Pri výbere miesta berte do úvahy vznikajúci hluk. Neinštalujte jednotku do blízkosti dverí. Od steny, stropu, plotu alebo iných prekážok zabezpečte voľné miesto označené šípkami. VONKAJŠIA JEDNOTKA Vonkajšia jednotka sa inštaluje vonku. Ak je nad jednotkou kvôli ochrane pred priamym slnkom a dažďom nainštalovaná markíza, dajte pozor, aby nezabránila vyžarovaniu tepla z kondenzátora. V blízkosti kondenzátora nesmie byť žiadne zviera či rastlina, na ktorú by mohol mať nepriaznivý vplyv odvádzaný horúci vzduch. Od steny, stropu, plotu alebo iných prekážok zabezpečte voľné miesto označené šípkami. V okolí vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadne prekážky, ktoré by mohli zabrániť voľnému rozptyľovaniu horúceho vzduchu. Ak potrubie presiahne bežnú dĺžku, do systému by sa malo pridať dodatočné chladivo podľa nasledujúcej tabuľky. 10 cm alebo viac 100 cm alebo viac 10 cm alebo viac 30 cm alebo viac Príchytka ( ) Prepájací kábel ( ) (4-ŽILOVÝ VODIČ/1,5 mm 2 ) Typové označenie 245 IEC 57 alebo silnejší Dodatočná odtoková hadica ( ) 3/8 potrubie na strane plynu ( ) 1/4 potrubie na strane kvapaliny ( ) Rozmer potrubia Bežná Max. Min. dĺžka Max. dĺžka Dodatočné dĺžka prevýšenie potrubia potrubia chladivo Plyn Kvapalina (m) (m) (m) (m) (g/m) 3/8 1/ Príklad: Ak je jednotka nainštalovaná vo vzdialenosti 10 m, množstvo prídavného chladiva by malo byť 50g... (10-7,5) m 20g/m=50g. CU-UE9JKE, CU-UE12JKE Táto ilustrácia slúži iba na účely vysvetlenia. Vnútorná jednotka bude v skutočnosti smerovať inam. 27

28 VNÚTORNÁ JEDNOTKA 1 VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO MIESTA (Prečítajte si časť "Výber najvhodnejšieho miesta) 2 SPÔSOB UCHYTENIA INŠTALAČNEJ DOSKY Stena určená na montáž musí byť dostatočne silná a pevná, aby sa zabránilo vzniku vibrácií. Stena Stena Stena 450 mm 450 mm Viac ako 450 mm Viac ako 450 mm Skrutka 2 Skrutka 2 Stena 165mm 105mm B C D Inštalačná doska 1 A D 145mm 225mm 224 mm 150 mm B Inštalačná doska 1 Meracie pásmo A 125 mm 219 mm (Pro:CS-UE9JKE) (Pro:CS-UE12JKE) Stredná časť inštalačnej dosky by mala byť viac ako 450 mm od pravej a ľavej steny. Hrana inštalačnej dosky by mala byť od stropu viac ako 67 mm. Vzdialenosť od ľavej strany inštalačnej dosky k ľavej strane jednotky je 62 mm (UE9JKE) alebo 98 mm (UE12JKE). Vzdialenosť od pravej strany inštalačnej dosky k pravej strane jednotky je 79 mm (UE9JKE) alebo 112 mm (UE12JKE). B : Pri potrubí na ľavej strane by mal byť prípoj kvapalinového potrubia približne 10 mm od tejto čiary. : Pri potrubí na ľavej strane by mal byť prípoj plynového potrubia približne 45 mm od tejto čiary. : Pri potrubí na ľavej strane by mal byť prípoj potrubia prepájacieho kábla približne 785 mm (UE9JKE) alebo 800 mm (UE12JKE) od tejto čiary. 1. Inštalačnú dosku uchyťte na stenu piatimi alebo viacerými skrutkami. (Ak inštalujete jednotku na betónovú stenu, zvážte použitie kotviacich skrutiek.) Inštalačnú dosku vždy inštalujte do vodorovnej polohy vyrovnaním vymedzovacej čiary pomocou špagátu a vodováhy. 2. Pomocou frézy vyvŕtajte v doske otvor na potrubie s priemerom 70 mm. Urobte čiary podľa šípok vyznačených na ľavej dolnej a pravej strane inštalačnej dosky. Priesečník predĺženej čiary predstavuje stred otvoru. Ďalšou metódou je použitie meradla priloženého na miesto znázornené na hore uvedenej schéme. Stred pre ľavý a pravý otvor získate zmeraním vzdialenosti 105 mm resp. 145 mm (UE9JKE) alebo 150 mm resp. 125 mm (UE12JKE). Otvor na potrubie vyvŕtajte na pravej alebo ľavej strane s miernym sklonom smerom von. 3 VYVŔTANIE OTVORU DO STENY A INŠTALÁCIA PRIECHODKY NA POTRUBIE 1. Do otvoru zasuňte priechodku na potrubie. 2. Na priechodku nasaďte objímku. 3. Priechodku zrežte tak, aby vyčnievala asi 15 mm zo steny. Vnútorná časť Stena Vonkajší priestor UPOZORNENIE Ak je stena dutá, nezabudnite použiť priechodku na potrubie, aby ste zabránili nebezpečenstvu poškodenia prepájacích káblov hlodavcami. 4. Nakoniec priechodku utesnite pomocou tmelu alebo tesniacou hmotou. Objímka na montáž potrubia 15 mm Približne 5-7 mm Otvor v stene s priemerom 70 mm Puzdro na montáž potrubia Tmel alebo tesniaca hmota 28

29 4 INŠTALÁCIA VNÚTORNEJ JEDNOTKY 1. PRÍVOD POTRUBIA VPRAVO VZADU Vytiahnite potrubie a odtokovú hadicu Nainštalujte vnútornú jednotku Vytiahnite potrubie vnútornej jednotky. Nainštalujte vnútornú jednotku. Zaistite vnútornú jednotku. Odtoková hadica Odtokovú hadicu presuňte do blízkosti značky šípky a uchyťte ju páskou k potrubiu do pozície uvedenej na nasledujúcom obrázku Potrubie Kryt pre pravé potrubie Kryt pre spodné potrubie : Stred otvoru potrubia (ľavá zadná strana potrubia) Kryt pre spodné potrubie Kryt pre ľavé potrubie Vnútornú jednotku zaveste na hornú časť inštalačnej dosky (Vnútornú jednotku nasuňte na hornú hranu inštalačnej dosky). Pohybom doľava a doprava sa uistite, že sú závesy na inštalačnej doske správne usadené. Závesy na inštalačnej doske Priechodka otvoru na potrubie Potrubie Vložte prepájací kábel. 2. PRÍVOD POTRUBIA VPRAVO A VPRAVO DOLE Vytiahnite potrubie vnútornej jednotky. Nainštalujte vnútornú jednotku. Vložte prepájací kábel. Dávajte pozor, aby ste napájací kábel nepricvikli a nezachytili do drážky na potrubie. Mohlo by prísť k prehriatiu alebo k požiaru. Napájací kábel nesmie byť prilepený na miesta so svorkami a nadmerne vystavený Výstraha tlaku medzi inštalačnou doskou a vnútornou jednotkou. Dochádzalo by k abnormálnemu hluku. Uchovanie krytu Kryt potrubia Po odrezaní je možné kryt vložiť do zadnej časti krytu jednotky pre prípadnú budúcu inštaláciu, ako je znázornené na obrázku. (Ľavý, pravý a dva spodné kryty potrubia.) Vložte prepájací kábel Prepájací kábel Potrubie na strane plynu Približne Vnútorná jednotka Zaistite vnútornú jednotku 1. Prebytočný napájací kábel zmotajte a nechajte ho za skrinkou. Postarajte sa o to, aby sa napájací kábel nepricvikol medzi závesy na jednotke (2 miesta) a inštalačnú dosku. 2. Zatlačte ľavú a pravú spodnú stranu jednotky Záves proti inštalačnej doske, kým jednotky závesy nezapadnú do otvorov (budete počuť cvaknutie). Odtoková hadica Inštalačná doska Zaistite vnútornú jednotku. 7 8 cm Potrubie na strane kvapaliny 3. ZAPUSTENÉ POTRUBIE Premiestnite odtokovú hadicu. Povrch Dĺžka prepájacieho kábla 77 cm 77 cm Kábel Prepájací kábel Potrubie na strane plynu Potrubie na strane kvapaliny Odtoková hadica Ak chcete jednotku zo závesov zložiť, stlačte značku na spodnej strane jednotky amiernym potiahnutím smerom k vám ju zložte zo závesov Značka (Použiteľné tiež pre potrubie vľavo vzadu a vľavo dole) Zohnite zapustené potrubie. Aby ste predišli zlomeniu potrubia, na jeho ohýbanie použite ohýbačku alebo podobný nástroj. Nainštalujte vnútornú jednotku. Potrubie odrežte a olemujte. Vymeňte odtokovú hadicu a viečko Pohľad zozadu pri inštalácii potrubia vľavo Priechodka otvoru na potrubie Panasonic Pri určovaní rozmerov potrubia posuňte jednotku na inštalačnej doske úplne doľava. Pozrite časť Orezanie a olemovanie potrubia. Prepájací kábel vtiahnite do vnútornej jednotky. Vnútorný a vonkajší prepájací kábel možno pripojiť bez toho, aby ste museli odmontovať prednú mriežku. Pripojte potrubie Pozrite si stĺpec "Pripájanie potrubia v časti týkajúcej sa vonkajšej jednotky. (Ďalšie kroky je potrebné vykonať po pripojení vonkajšieho potrubia a kontrole úniku plynu.) Zaizolujte a dokončite inštaláciu potrubia. Pozrite stĺpec "Izolácia spojov potrubia" v časti týkajúcej sa inštalácie vnútornej/vonkajšej jednotky. Zaistite vnútornú jednotku. Prepájací kábel Odtoková Odtoková Odtokový uzáver hadica hadica Vytiahnutie potrubia a odtokovej hadice von v prípade zapustenej inštalácie. Na utesnenie otvoru v stene použite tmel alebo tesniacu hmotu PVC rúrka na odtokovú hadicu Kábel Viac ako 70 cm Viac ako 95 cm Viac ako 30 cm Potrubie Prepájací kábel PVC rúrka (VP-65) na potrubie a prepájací kábel Potrubie Odtoková hadica z hlavnej jednotky Vnútorná jednotka PVC rúrka na odtokovú hadicu (VP-30) 5.5 cm PVC rúrka na odtokovú hadicu (VP-20) Odtoková hadica Potrubie Viac ako pribl. 95 cm 45 Prepájací kábel Zasunutie prepájacieho kábla a odtokovej hadice v prípade potrubia vľavo. Odtoková hadica Potrubie Kábel (Pri potrubí vpravo postupujte rovnakým spôsobom) 29

30 5 K VNÚTORNEJ JEDNOTKE PRIPOJTE KÁBEL 1. Vnútorný a vonkajší prepájací kábel možno pripojiť bez toho, aby ste museli odmontovať prednú mriežku. 2. Prepájací kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou by mal byť schválený ohybný kábel s polychlóroprénovým plášťom 4 1,5 mm2, typové označenie 245 IEC 57 alebo hrubší. Dbajte na to, aby farby vodičov a čísla svoriek na vonkajšej jednotke zodpovedali zapojeniu vnútornej jednotky. Z bezpečnostných dôvodov (ak by prišlo k vyvlečeniu kábla z kotvenia) musí byť zemniaci vodič dlhší ako ostatné vodiče (ako je uvedené na obrázku). 1(L) 2(N) 3 Konektory na vnútornej jednotke Farby vodičov Konektory na vonkajšej jednotke 1(L) 2(N) 3 1(L) 2(N) 3 Kábel prichyťte k doske pomocou príchytky (svorky). POŽIADAVKY NA ODIZOLOVANIE VODIČOV A PRIPOJENIE 1 mm Odstránenie izolácie Svorkovnica vnútornej/vonkajšej jednotky Plne zasunutý vodič Príliš zasunutý vodič Neúplne zasunutý vodič 10 ± SPRÁVNE NESPRÁVNE 5 mm alebo viac (medzera medzi vodičmi) SPRÁVNE NESPRÁVNE NESPRÁVNE SPÔSOB ODPOJENIA PREDNEJ MRIEŽKY Prednú mriežku v prípade potreby (napríklad z dôvodu opravy) demontujete podľa nasledujúcich krokov: 1. Lamely zvislého smerovania prúdenia vzduchu nastavte do vodorovnej polohy. 2. Podľa ilustrácie vpravo zosuňte dva uzávery na prednej mriežke a následne odskrutkujte dve úchytné skrutky. 3. Prednú mriežku odmontujte potiahnutím jej spodnej časti smerom k vám. Pri opätovnej inštalácii prednej mriežky najskôr nastavte lamely zvislého smerovania prúdenia vzduchu do vodorovnej polohy a potom vykonajte hore uvedené kroky 2-3 v opačnom poradí. Lamela vertikálneho smerovania prúdenia vzduchu Skrutka (Vertikálnu lopatku posuňte v horizontálnom smere) Krytka POUŽITIE SPÍNAČA AUTO OFF/ON Po stlačení spínača AUTO OFF/ON sa vykonajú nasledujúce operácie. 1. REŽIM AUTOMATICKEJ PREVÁDZKY Po stlačení spínača AUTO OFF/ON sa okamžite aktivuje automatický režim. 2. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA (ZA ÚČELOM VYPUSTENIA SYSTÉMU/SERVISU) Skúšobná prevádzka sa aktivuje stlačením a podržaním spínača AUTO OFF/ON na dlhšie ako 5 a kratšie ako 8 sekúnd. Po piatich sekundách sa ozve krátke pípnutie, ktoré oznámi začiatok skúšobnej prevádzky. 3. ZAPNUTIE/VYPNUTIE SIGNALIZÁCIE PRÍJMU POVELU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA a. Spínač AUTO OFF/ON stlačte na dlhšie ako 16 s a kratšie ako 21 s. Po 16. sekunde sa ozvú štyri krátke pípnutia. b. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ERROR RESET. Ozve sa pípnutie. c. Jedným stlačením tlačidla AUTO OFF/ON zapnite alebo vypnite signalizáciu príjmu povelu diaľkového ovládača. Dlhé pípnutie indikuje vypnutú zvukovú signalizáciu a krátke pípnutie zapnutú. CS-UE9JKE Spínač AUTO OFF/ON CS-UE12JKE Spínač OFF/ON 30

31 VONKAJŠIA JEDNOTKA 1 VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO MIESTA (Prečítajte si časť "Výber najvhodnejšieho miesta) 2 NAINŠTALUJTE VONKAJŠIU JEDNOTKU Po výbere najvhodnejšieho miesta začnite inštalovať podľa schémy inštalácie vnútornej/vonkajšej jednotky. 1. Jednotku pripevnite vodorovne na betónový alebo iný pevný podklad pomocou vrutov (ø 10 mm). 2. Pri inštalovaní na strechu zvážte riziká spojené so silným vetrom a zemetrasením. Inštalačný stojan pevne pripevnite pomocou skrutiek alebo klincov Jednotka: mm 3 PRIPOJTE POTRUBIE Pripojenie potrubia k vnútornej jednotke Medenú rúrku olemujte po nasunutí prevlečných matíc (na mieste spájania potrubia). (V prípade použitia dlhého potrubia.) Pripojte potrubie Zarovnajte stredy rúrok a prevlečnú maticu dostatočne utiahnite prstami. Maticu potom utiahnite pomocou momentového kľúča s nastaveným momentom uvedeným v tabuľke. Maticový alebo nastaviteľný kľúč Momentový kľúč Pripojenie potrubia k vonkajšej jednotke Určte potrebnú dĺžku potrubia a odrežte ho pomocou rezačky. Z odrezanej hrany odstráňte ostriny. Po nasunutí prevlečnej matice (pri ventile) vytvorte na medenej rúrke lem. Zarovnajte stred potrubia s ventilom a matice utiahnite pomocou momentového kľúča s nastaveným momentom uvedeným v tabuľke. Priemer potrubia (Uťahovací moment) Plyn Kvapalina 3/8 (42 Nm) 1/4 (18 Nm) UPOZORNENIE Nadmerné utiahnutie môže spôsobiť únik. OREZANIE A OLEMOVANIE POTRUBIA 1. Potrubie odrežte pomocou rezačky a potom odstráňte ostriny. 2. Ostriny odstráňte pomocou výstružníka. Ak sa ostriny neodstránia, môže dôjsť k unikaniu plynu. Potrubie otočte smerom nadol, aby kovový prach nevnikol do potrubia. 3. Medené potrubie olemujte až po nasadení prevlečnej matice. Nesprávne olemovanie Potrubie Výstružník Šablóna Rukoväť Šablóna Strmeň Stredná časť mm Šikmé Poškodený povrch Praskliny Nerovnomerná hrúbka 1. Odrezanie Otočiť nadol 2. Odstránenie ostrín Uťahovacia páka 3. Olemovanie Červená šípka Medená rúrka Po správnom olemovaní musí povrch rovnomerne odrážať svetlo a steny musia mať rovnakú hrúbku. Keďže rozšírenie príde do kontaktu so spojkami, dôkladne skontrolujte jeho povrch. 31

32 1(L) 2(N) 3 4 ODVZDUŠNENIE JEDNOTKY PRI INŠTALÁCII KLIMATIZÁCIE NEZABUDNITE ODVZDUŠNIŤ VNÚTORNÚ JEDNOTKU A POTRUBIE podľa nasledujúceho postupu. 1. Plniacu hadicu pripojte k strane LOW (nízky tlak) plniacej súpravy a k servisnému vývodu trojcestného ventilu. Koniec plniacej hadice s tlačným kolíkom pripojte k servisnému vývodu. Veľkosť spojovacieho dielu plniacej hadice by mala byť 1/2 UNF, 20 závitov. 2. Centrálnu hadicu plniacej súpravy pripojte k vákuovej výveve s kontrolným ventilom alebo k vákuovej výveve a adaptéru vákuovej vývevy. 3. Zapnite vypínač vývevy a skontrolujte, či sa ručička manometra posunie z 0 cmhg (0 MPa) na -76 cmhg (-0,1 MPa). Sústavu potom nechajte približne desať minút odvzdušňovať. 4. Uzavrite ventil na strane Low ventila plniacej súpravy a vypnite vývevu. Skontrolujte, či sa ukazovateľ na manometri približne päť minút nepohol. POZNÁMKA: ABY STE ZABRÁNILI ÚNIKU CHLADIACEHO PLYNU, DODRŽTE TENTO POSTUP. 5. Odpojte plniacu hadicu z vývevy a servisného vývodu trojcestného ventilu. 6. Krytku servisného vývodu trojcestného ventilu utiahnite pomocou momentového kľúča s nastaveným momentom 18 N m. 7. Odmontujte krytky vývodov dvojcestného a trojcestného ventilu. Pomocou kľúča na šesťhranné matice otočte obidva ventily do polohy OPEN (4 mm). 8. Namontujte krytky vývodov na dvojcestný a trojcestný ventil. Nezabudnite skontrolovať, či neuniká plyn. Adaptér vývevy (Vnútorná jednotka ) Výveva (Strana s kvapalinou) (Vonkajšia jednotka) Dvojcestný ventil Zatvorte (Strana s plynom) Trojcestný ventil Zatvorte Lo Hi ZATVORENÉ OTVORENÉ UPOZORNENIE Ak sa ukazovateľ na manometri nepohne z 0 cmhg (0 MPa) na -76 cmhg (-0.1 MPa), v kroku 3 uvedenom vyššie, vykonajte nasledovné opatrenie: Ak sa únik zastaví pri ďalšom utiahnutí prípojky potrubia, pokračujte krokom 3. Ak sa pri opätovnom utiahnutí únik nezastaví, opravte miesto úniku. Pri inštalácii a reinštalácii potrubia nevypúšťajte chladivo. Dávajte pozor na tekuté chladivo - môže spôsobiť omrzliny 5 K VONKAJŠEJ JEDNOTKE PRIPOJTE KÁBEL 1. Uvoľnite skrutku a odstráňte kryt rozvodnej dosky. 2. Prepájací kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou by mal byť schválený ohybný kábel s polychlóroprénovým plášťom 4 1,5 mm2, typové označenie 245 IEC 57 alebo hrubší. Konektory na vnútornej jednotke Farby vodičov 1(L) 2(N) 3 Konektory na vonkajšej jednotke 1(L) 2(N) 3 3. Kábel prichyťte k doske pomocou príchytky (svorky). 4. Kryt rozvodnej dosky priskrutkujte na svoje miesto. 5. Požiadavky na odstránenie izolácie a pripojenie nájdete v bode 5 k vnútornej jednotke. POZNÁMKA: Zemniaci konektor na rozvodnej doske by sa mal použiť na prepojenie zeme vnútornej a vonkajšej jednotky spôsobom uvedeným vyššie. (Zemniaca značka na skrinke vonkajšej jednotky je určená iba pre japonský trh.) 6 IZOLÁCIA POTRUBIA 1. Vykonajte, prosím, izoláciu v časti pripojenia rúrky, ako je uvedené v schéme inštalácie vnútornej/vonkajšej jednotky. Izolovaný koniec potrubia obaľte, aby sa zabránilo vniknutiu vody do potrubia. 2. Ak je odtoková rúra alebo potrubie v miestnosti, kde sa môže zrážať vlhkosť, zosilnite izoláciu pomocou polyetylénovej peny s hrúbkou aspoň 6 mm. 32

33 LIKVIDÁCIA KONDENZÁTU Z VONKAJŠEJ JEDNOTKY Ak používate odtokové koleno, jednotka by mala byť umiestnená na stojane vyššom ako 3 cm. Ak sa jednotka používa v oblasti, kde môže teplota klesnúť pod 0 C počas 2 alebo 3 dní po sebe, odporúčame nepoužívať odtokové koleno, pretože by v ňom mohla zamrznúť voda a zablokovalo by sa otáčanie ventilátora. Odtokové koleno 5 Hadica Hadicu nainštalujte tak, aby mohla voda voľne odtekať. KONTROLA ODTOKU Otvorte predný panel a vyberte vzduchové fi ltre. (Kontrolu odtoku možno vykonať bez demontáže prednej mriežky.) Do odtokovej plastovej nádržky nalejte pohár vody. Skontrolujte, či voda vyteká z odtokovej hadice vnútornej jednotky. Odtoková plastová nádržka OTESTOVANIE VÝKONU Nechajte jednotku 15 minút v prevádzke v režime chladenia/vykurovania. Odmerajte teplotu vzduchu na vstupe a výstupe. Uistite sa, že rozdiel teplôt na vstupe a výstupe je viac ako 8 C v režime chladenia a viac ako 14 C v režime vykurovania. POZNÁMKA: Toto zariadenie musí byť pripojené do vhodnej napájacej siete s impedanciou nižšou ako 0,1 Ω. SKONTROLUJTE Nedochádza k úniku plynu v mieste pripojenia prevlečných matíc? Bola v mieste pripojenia prevlečných matíc vykonaná tepelná izolácia? Je prepájací kábel pevne pripevnený k svorkovnici rozvodnej dosky? Je prepájací kábel pevne prichytený? Funguje odtok? (Pozrite si časť Kontrola odtoku ) Je jednotka správne uzemnená? Je vnútorná jednotka správne zavesená na inštalačnej doske? Má elektrické napájanie správne parametre? Nevydáva klimatizácia neobvyklé zvuky? Funguje správne chladenie/kúrenie? Funguje termostat správnym spôsobom? Funguje LCD displej diaľkového ovládača normálnym spôsobom? Je nainštalovaný fi lter na čistenie vzduchu? SLOVENSKY MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Webové stránky: F

34

35 Více informací získáte na adrese: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika Thámova 289/ Praha 8, Karlín telefon: zákaznická linka: centrální fax: aktuální info na Viac informácií získate na adrese: Panasonic Marketing Europe GmbH - organizačná zložka Slovenská republika Štúrova Bratislava telefón: zákaznická linka: fax: aktuálne info na

36 STRUČNÝ NÁVOD Příprava dálkového ovladače/príprava diaľkového ovládača 1 2 Vytáhněte kryt. Stiahnite kryt. Vložte baterie typu AAA nebo R03 (výdrž asi 1 rok). Vložte batérie (AAA alebo R03) (môžu sa používať asi rok). 3 Zavřete kryt. Zatvorte kryt. 1 AUTO DRY HEAT COOL Vyberte požadovaný režim. Zvoľte požadovaný prevádzkový režim. AUTO HEAT COOL DRY OFF hr DELAY OFF ON AUTOQUIET POWERFUL AUTO hr DELAY OFF ON FAN SPEED AIR SWING 2 A B POWERFUL / QUIET Zapněte/Vypněte provoz jednotky. Zapnite/vypnite zariadenie. SELECT SET/CANCEL 3 CHECK ERROR RESET RESET Nastavte požadovanou teplotu. Nastavte požadovanú teplotu. Podle směrnice 2004/108/EC, článek 9 (2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Německo Zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2004/108/EC, článok 9 (2) Skúšobné stredisko spoločnosti Panasonic Panasonic Service Europe, divízia Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Spolková republika Nemecko

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 Česky Slovensky ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte

Διαβάστε περισσότερα

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah 822_949_87 ECG6200_Elux.book Seite 20 Montag,. August 2007 7:25 9 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900 BD-C8900 BD-HDD Combo uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S Česky Slovensky TV s LED nesvícením NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se,

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Mobilní stolová pila str. 1-22 Mobilná stolová pilka str. 24-45 st 10l Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Mobilní stolová pila st 10l Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Návod k obsluze. Návod na obsluhu

Portable CD Player. Atrac CD Walkman D-NE (1) Návod k obsluze. Návod na obsluhu 2-541-629-63 (1) D-NE520 Návod k obsluze CZ Návod na obsluhu SK Atrac CD Walkman Portable CD Player Printed on 100 % recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Sony

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL RO PL EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

(1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation

(1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation 2-663-955-62 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Návod k obsluze CZ Návod na obsluhu SK ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSD 51251 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English, 1 CZ Česky, 13 SK Slovensky, 25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

Life T NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

Life T NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ NVALIDNÍ VOZÍK INVALIDNÝ VOZÍK WÓZEK INWALIDZKI ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ Life T NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽÍVANIE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 000690947.0 JSTE-LI ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ(Á), MŮŽETE SI

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení.

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení. CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ zařízení. Tento multimetr je zkontruován podle norem pro elektronické měřící přístroje s kategorií přepětí CATIII Testované standardy: EN 61326-1:2013(EN 55011:2009+A1:2010)

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents RDPG J. ! This symbol reminds you to read this instruction

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents RDPG J. ! This symbol reminds you to read this instruction Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,37 CZ SK Česky,13 Slovensky,25 BG Áúëãàðñêè,49 Contents Installation, 2-3 Unpacking

Διαβάστε περισσότερα

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense Pred prvým použitímsi prosím pozorne prečítajte inštrukcie uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE LCD T V S DVD 22 DHD 162 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Ł ł Χ Ń 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička αńα ń Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Opis

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Εγχειρίδιο 80/2004 ΒΈΛΓΙΟ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντοµα χρήσιµες πληροφορίες για το θέµα. Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody KONGO, KONGO fit, KONGO mini NORD 2000 NORD 2400 NÁVOD PRO MONTÁŽ

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

CL3.P10J 3/8 NU-CL3.P10J_1013

CL3.P10J 3/8 NU-CL3.P10J_1013 3/8 PERCEUSE (10MM) 10.8V DRILL (10MM) 10.8V BOHRER (10 MM) 10,8V BOORMACHINE (10 MM) 10,8 V TALADRADORA (10 MM) 10,8 V TRAPANO (10 MM) 10,8V BERBEQUIM (10 MM) 10,8 V WIERTARKA (10 MM) 10,8 V BOR (10 MM)

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

GC-PM 46. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originální návod k obsluze Benzínová sekačka. Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka

GC-PM 46. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originální návod k obsluze Benzínová sekačka. Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka GC-PM 46 CZ SK NL P Originální návod k obsluze Benzínová sekačka Originálny návod na obsluhu Benzínová kosačka Originele handleiding Benzinemaaier Manual de instruções original Corta-relvas a gasolina

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα