Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ"

Transcript

1 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0

2 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ ΘΛΗΣΙ ΜΟΤ ΝΟΛΩΝΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΑΟΛΟΓΙ ΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΡΑ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ Ν04 Ι ΝΟΤ ΡΙΟ Ν04

3 ΡΟΛΟΓΟ Ν ΡΜΟ ΙΟΣ Σ Ν Ο ΣΟΛ Ν ΘΛ ΣΙΚ ΝΚ ΝΣΡ Ν ΝΟΛΧΝΝ ΤΝ Μ ΧΝ ΣκΝ θυ α κν υηίκτζδκν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθν ΧA ΨΝ υ Ϊγε Ν θν ΙκυθέκυΝλζκ Χ υηπζάλπ Νά Νθ6 ξλσθδανζ δ κυλΰέαμνεαδνπλκ φκλϊμν κνξυλκν κυν ζζθδεκτν γζ δ ηκτψ, η Ν θν σ Ν κθκηα έαν θπ ΫλαΝ υθ κθδ δεάν πδ λκπάν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθ Χ Ψ. εκπσμν κυν Ν έθαδ κλΰϊθπ Ν εαδν αθϊπ υιν μν Φυ δεάμν ΰπΰάμΝ εαδν κυν γζ δ ηκτν δμν Έθκπζ μν υθϊη δμν εαδν αν υηα αν φαζ έαμν Χ / ΨΝ μν XυλαμΝ ηαμέ Λ δ κυλΰ έν τηφπθαν η Ν κν έ Ν ιιήιην λέν Κυλυ πμν Καθκθδ ηκτν π λδεάμν Λ δ κυλΰέαμν εαδν δαξ δλέ πμν κυν θπ Ϊ κυν υηίκυζέκυν γζ δ ηκτν θσπζπθν υθϊη πθ εαδνη Ν κνϊλγλκνκν κυννέν9/00. ΓδαΝ θν ε Ϋζ Ν πθναπκφϊ πθν κυν υηίκυζέκυ,νϋξ δν υ αγ ένν δ δεάν πδ λκπάν ΝΧ ή ΨΝ πκυν υπκίκγ έ αδ απσν Ν Γλαηηα έαν κυν εαδν Ν κπκέα υπϊΰ αδν κθντπαλξΰσνγ Θ έ θν υγτθ μνγλαηηα έαμν, υπϊΰκθ αδν αν γζ δεϊνκϋθ λαν πθν θσπζπθν υθϊη πθν Χ Κ ΨΝ πθν γθυθν εαδν μν Θ αζκθέεμ,ν αν κπκέαν έθαδν Μδε ΫμΝ ΜκθΪ μν υπκ κξάμν πθν«πέζ ε πθ» λα υηϋθπθναγζ υθ, εαγυμ εαδν πθναγζ υθνζ ξυθ πθν, η Ν εκπσν Ν δα άλ Ν εαδν ί ζ έπ Ν πθν αγζ δευθν κυμν πδ σ πθ,ν παλϋξκθ Ϊμ κυμν δμν αθϊζκΰ μν δ υεκζτθ δμν ΰδαΝ θν πλκ κδηα έαν εαδν υηη κξάν κυμν Ναΰυθ μνεαδνπλπ αγζάηα αν θν ζζϊ ανεαδν κν ιπ λδεσέν ΥυλαΝ ηαμν απσν κν Ϋ κμν ληίν έθαδν δ λυ δεσν ηϋζκμν κυν δ γθκτμν υηίκυζέκυν λα δπ δεκτν γζ δ ηκτνχcismψ,ναθαΰθπλδ ηϋθκυνηϋζκυμν κυνohe ΧπμΝηΝΚυί λθ δεάν ΟλΰΪθπ Ψ,ΝσπκυΝ υηη Ϋξ δναθ ζζδπυμναπσν θνέ λυ άν κυνηϋξλδνεαδν άη λαέ

4 ΝΓλαηηα έαν, απσν δμνκνφ ίλκυαλέκυν κυνίγ, ζ δ κυλΰ έν Νε έλδκν κυν ΟζυηπδαεκτΝ γζ δεκτν ΚΫθ λκυν γθυθν ΧΟ Κ Ψ,Ν κν κπκέκν παλαξπλάγε Ν απσν κν Τπκυλΰ έκν κζδ δ ηκτν εαδν γζ δ ηκτν εαδν Ν δκέε Ν κυν Ο Κ,Ν πλκε δηϋθκυν θαν υθ ξέα δν θαν παλϊΰ δν κν ηαθ δεσν ΫλΰκΝ πκυν πδ ζ έν δαξλκθδεϊν σ κν κν λα δπ δεσν σ κνεαδν κθν γθδεσν γζ δ ησν μνυυλαμνηαμένν Κ δλδαεϋμν ΰεα α Ϊ δμν μνγλαηηα έαμν 4 Ν Μαλοτ δ,νο Κ

5 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΣΟΤ Νίζ Ν Κα ΪΝ κν ίζ, Ν Γλαηηα έαν Ν η Ν Ν άλδιν μν Ι λαλξέαμν μν εαδν η Ν Ν υηίκζάν πθναληκ έπθντπλ δυθν πθνκζϊ πθν πθν,ν πθν λξΰ έπθν πθν,νεαγυμν πέ μν εαδν η Ν δμν αθ έ κδξ μν Οηκ πκθ έ μν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθ, παλσζκν πκυν κν πλκςπκζκΰδ ησμν μν ά αθν ηαθ δεϊν η δπηϋθκμν ζσΰπν μν αυ λάμν ηκ δκθκηδεάμν πκζδ δεάμν πκυν φαλησα δν Ν ΥυλαΝ ηαμν αν ζ υ αέαν ξλσθδα, αθ απκελέγε Ν εα ΪΝ πζϋκθν Ϊλδ κν λσπκ κν αθα γϋθν Ν αυ άθν Ϋλΰκ,Ν σππμν εαδν δμν υπκξλ υ δμν μν πλκμν κν δ γθϋμν λα δπ δεσν υηίκτζδκν γζ δ ηκτν ΧωISεΨ εαδν πλαΰηα κπκέ Ν δμν αγζ δεϋμν λα λδσ μνπκυνπ λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ Ι ΝΟΤ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 8 Φ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ ΝΚ ΦΙ Ι Ν ΘΝΙΚ Ν ΡΟΤ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 5 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Ν (DAY RUN) Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΦΙΛΙΚΟ Ν Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ν& 5 ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΚ ΦΙ Ι Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ Ν ΟΛΗ Κ ΦΙ Ι ΟΛΗ Σ ΣΟΙ

6 Μ ΡΣΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 7 9 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ έ Ν ΡΣ Ν ΘΝΙΚ Ν Ν κν ΣΡΟ ΙΟΝ ΘΝΙΚ Ν μ Σ ΙΟΤΝη Μ ΡΣΙΟΤΝ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΦΙΛΙΚΟ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ έ Ν ΡΣ Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι ΙΚ 8 ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 0 ΝΧΜ ΛΟ Ν ΡΟΜΟ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΜΤ ΡΙΛΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ ΣΤ 46 Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ ΜΤΝ 6 Μ Ρ ΘΧΝΙΟ ΝΜ Γ Ν Λ Ξ Ν ΡΟ Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ Μέ έ έ ΝΣΡΙΣΧΝΝ Θ ήνικ 7 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 8 0 ΚΟΟ ΟΛ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 9 0 ΞΙΦ ΚΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι 0 9 ΣΟΞΟ ΟΛΙ ΚΟΛΤΜ ΝΤ Τ Μ ΙΟ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η 4 ΣΟ Φ ΙΡΙ Μ Θ ΣΧΝΝ Τ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Τ 4 0 ΓΚΟ ΜΙ ΝΓ ΝΙΚ Ν ΤΝ Λ Τ ΝCISM 6 Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΧΝΝ Ι ΤΝ Λ Τ CISM ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι 6 ΟΡΓ ΝΧΣΗ Ν ΝΞ ΟΛΗ ΡΣ Ρ ΟΟΛ ΝΓΤΘ ΙΟΝ ΣΡΙΟΛ Ρ ΣΡΙΚ Λ ΟΛΗ Σ ΣΟΙ Λ Τ ΙΝ Θ ήνικ Ρ ΤΡΧΝ ΙΡ Ι Λ ΜΙ ΜΤΝ ΚΟΛΤΜ Σ ΡΙΟΝ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΟΛΗ ΣΤ ΝΣΙΡή Ι Ν ΚΟΤ ΟΡΝ Ν Σ ΣΟΙ ΚΙΣΟΝ ΚΟΤ ΙΡ Ι ΟΡ

7 Μ ΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ 7 78 Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤ Κ Λ Μ Σ Ν ΘΝΙΚ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι Ι Ι Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν Ι Ρ ΚΟΛΤΜ 9 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Ι 9 0 ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν Μ Θ ΣΡΙΧΝΝ Τ 0 ΣΙ Ο ΣΙ Ο Ι κ 0 ΣΡΟ ΙΟΝ Μ Υ ΝΣ ΝΚΡ Σ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ ΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ΟΛΛΧΝΝ ΣΡΧΝΝ ΘΝΙΚ ΝΟΜ ΙΣΡ Ι Ν ΝΣΙ Φ ΙΡΙ ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ο Ο Φ ΙΡΟΤΝ ΚΟΝΣ ΝΞ ΝΘ Ν ΘΝΙΚ Ν ΙΟΤΝΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ ΟΛΗ Σέ έέ Ν Κ Λ Μ Σ 89 0 ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΦΙΛΙΚΟ ΝΣΙ Φ ΙΡΙ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ ΜΟΝ ΧΝΝ Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝ ΓΚΟ ΜΙΟΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Ν ΚΟΛΤΜ ΝCISM Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν ΓΤΝ ΙΚΧΝ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν Ο Ο Φ ΙΡΟΤΝ ΜΟΝ ΧΝΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΝΤΝ ΦΙΛΙΚΟ Ν Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Σ ΣΟΙ V Μ Ρ ΚΛ ΙΟΝ Υ ΝΙ ΣΡ ΟΤΛ Ξ ΝΘ ΟΛΗ γν Μ ΚΣΙΟ ΝΝ ΙΓ Λ Χ ΝΣΙΡΟ Χ Ι Ν Λ ΣΙ Ν ΝΝ ΡΓΟ Ι ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΤ 7 Θ ήνικ ΝSKODA Ξ ΝΘ ΝΤ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Τ ΝΝ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ CISM Θ ήνικ έ Ν ΟΛΛΧΝ ΣΡΧΝΝ Ν& ΦΙΛΙΚΟ Ν Ν ΡΧΣ ΘΛ Μ Ι Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι Κ Λ Μ Σ ΣΡ ΣΙ Σ Ν ΡΟ Λ ΣΙ ΙΓ Λ Χ Λ ΡΙ

8 ΙΟΤΛΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΟΛΗ Σ ΛΙΚ ΝΦ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν ΜΟΝ ΧΝΝ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ Γ Ν 4 ΙΣΡ Ι Ν ΝΣΙ Φ ΙΡΙ Ι ΚΛ ΙΚΟΝ ΡΧΣ ΘΛ Μ ΤΦ ΙΡ Ι Ν ΣΡΙΟΛ ΚΟΛΤΜ 9 ΝΤΝ Σ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ TAE KWON DO 0 ΦΙΛΙΚΟ ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν ΓΤΝ ΙΚΧΝΝ Μ ΝΙ ΚΟ ΘΝΙΚ Ν 7 Τ ΣΟ Φ ΙΡΙ ΟΚΣΧ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΤΓΜ ΥΙ 5 Ο ΝΤ ΦΙΛΙΚΟ & Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Ν& ΓΧΝ Ν ΡΟΜΟΤΝ Ν ΣΟΝ ΧΝ ΣΟΝRUN) 5 Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η Λ Ι Ι ΘΝ Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ ΝΤ ΤΡΧ ΙΚ Ν Τ Κ Φ Ν CISM CISM ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΞ Γ ΝΜ ΝΙ ΚΟ ΟΤΓΓ ΡΙ Ν Ν& ΚΟΟ ΟΛ ΧΤΡΟ ΟΛ ΝΣΤΦ ΚΙ Ψ Σ Ι Κ Ν ΟΡ Ι Ν& 8 Κ Λ Μ Σ ΟΛΗ ΚΟΟ ΟΛ ΧΤΡΟ ΟΛ ΝΙ ΣΟΛΙ Ν μ ΡΙ ΟΡΓ ΝΧΣΗ κ Υ Ψ ΟΤΛΙ ΓΜ Ν Ν& ΣΡΟ ΙΟΝκ ΟΚΣΧ ΡΙΟΤ ΟΛΗ Ν ΚΟΟ ΟΛ Ν ΡΟ ΟΛ Ν ΓΨ Χ Θ ήνικ Γ ΙΧ ΝΝΙΝ ΟΤ Σ Ι ΤΡΟ ΛΛ ΤΡΧΝ Ν ΡΣ Ν ΡΓΙΝ Ν Θ ήνικ ΤΡΧΝ Ν

9 ΝΟ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Λ κμ ΤΘ ΝΣΙΚΟ Μ Ρ ΘΧΝΙΟ Ν Θ ΝΧΝ ΜΙΚΣΟΙΝ ΓΧΝ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝ ΚΛ ΧΝΝ Ν ΛΛ Ο ΣΟΤΡΚΙ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΜΙΚΣΟΙΝ ΓΧΝ Ν ΣΟ Φ ΙΡΙ Μ Θ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝΝ Ν ΛΛ Ο ΣΟΤΡΚΙ ΣΟ Φ ΙΡΙ Ν ΡΧΝ Ρ Ν ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΝΤΝ Κ Μ ΡΙΟ ΗΜ ΡΟΜέ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΡΧΝ Κ Ρ Σ Ν ΦΙΛΙΚΟ Ν ΓΧΝ Ν Κ Λ ΘΟ Φ ΙΡΙ Ν Ν ΡΧΝΝΚΟΡΟΙ Ο Ν ΘΝΙΚ Ν Ν Ι ΘΝ Ν Λ ΙΚΟ Ν ΓΧΝ ΜΟ Ι Ο ΟΡΓ ΝΧ Η ΜΟ ΟΛΗ Κ ΛΛΙΘ Γ ΧΓ Γ ΝΝ Γ Θ Ν Ψ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Χ Ν Ν ΙΨ Μ Ρ ΘΧΝ ΟΛΗ ΣΟΤ Λ Ν ΣΟΤΡΚΙ Ν& ΛΝ ΙΓ Λ Χ Ν& ΝΞ Θ Ν ΧΟ Κ Ψ Ν& Θ Ν ΓΟΤ Ι ΦΙΛΙΚΟ 9 Κ ΝΚΟΡΟΙ Ο Ν Μ ΛΙ Μ ΛΙ

10 ΤΜΜ ΣΟΥΗΝ ΘΛΗΣΧΝΝ ΘΛΗΣΡΙΧΝΝ ΝΤ Ν Ν ΓΚΟ ΜΙ Ν Ν ΤΡΧ ΨΚ ΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Σ Ν ΣΟΤ Νί4 γζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν πθν θσπζπθν υθϊη πθ εαδν πθν πηϊ πθν φαζ έαμ μν ΥυλαμΝ ηαμ, υηη έξαθ πμν ηϋζν πθν αθ έ κδξπθν γθδευθν κηϊ πθν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθ δμν η ΰαζτ λ μν αγζ δεϋμν δκλΰαθυ δμν Χαΰεσ ηδα εαδν υλππαρεϊν πλπ αγζάηα α), πκυν δ ιάξγ αθν εα ΪΝ κν Ϋ κμν ίζν εαδν εα Ϋε αθν η Ϊζζδα ΰδαΝ Ν ΥυλαΝ ηαμ, πλκίϊζζκθ αμν εα ΪΝ Ϊλδ κν λσπκν δμν Ν εαδν αν Ν μν ΥυλαμΝ ηαμ,ν σππμν π λδΰλϊφκθ αδν κθ παλαεϊ πνέθαεαμν ΙΝ Κ ΘΛΗΣΧΝΝ ΘΛΗΣΡΙΧΝΝ ΝΤΝ ΝΟΤΝΚ Σ ΚΣΗ ΝΝΜ Σ ΛΛΙ Ν Ν ΓΚΟ ΜΙ ΝΚ ΙΝ ΤΡΧ ΨΚ ΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Σ ή ΘΜΟ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ. ΤπζΰσμΝΧΣΘ) ζδϊ μν ζέαμ. ξμνχοψ. λ μν 4. θγζΰσμνχ Ψ 5. ΤπξκμΝΧΟΨ Γδαθθδυ μν πυλέ πθ 6. λ μν Κκ ηέ μν ζ υγϋλδκμ 7. θξμνχ Τ ) Καεκ αέκμν υϊΰΰ ζκμ ΣλδΰευθμΝΚπθήθκμ Μκυ σπκυζκμνρκηϊθ Σα εκτ μν πσ κζκμ 0 ΘΛΗΜ αΰεσ ηδκνλπ ΪγζηαΝΣακτθ κ (Ρπ έα) υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΙ δκπζκ αμν εϊφνtornado ΧΣλαί ηκτθ Ν Γ ληαθέαψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΣακτθ κν ΝΫπθΝΧκζπθέαΨ αΰεσ ηδκνλπ ΪγζηαΝΪζμΝ θν ΆηηκΝΧΚα λέθν ζζϊ αψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝΚκζτηί μν ηξζην θκδξ άμνθϊζα αμν Χ λκζέθκν Γ ληαθέαψ υλππαρεσνλπ ΪγζηαΝ θσλΰαθμν Γυηθα δεάμν εά δμν ΪφκυμΝ Χ σφδαν κυζΰαλέαψν αΰεσ ηδκνκτπ ζζκν εκπκίκζάμν σηπθνη Ν θαπλέανν θνκα ΰκλέαΝ R4 0ηέΝΧκζπθέαΨΝ

11 ΤΜΜ ΣΟΥΗΝ ΘΝΙΚΧΝΝ ΝΣΙΡΟ Χ ΙΧΝΝ Ν Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΝΣΟΤΝ Ι ΘΝΟΤ Ν ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤΝ ΘΛ ΣΙ ΜΟΤΝΧCISM) ΣΟΤ Νίζ ΟδΝπαλαεΪ πναθ δπλκ ππ έ μν πθν Ν μνυυλαμ ηαμ, υηη δμν ιάμναγζ δεϋμν δκλΰαθυ δμ κυνcism: έξαθ κνϋ κμνί4 θν 69 αΰεσ ηδαν Γ θδεάν υθϋζ υ Ν κυν CISM πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν κνκέ κν κυν εκυα σλναπσνζνϋπμνίνμα κυνίζ,νσπκυν ΝΥυλαΝηαμΝ επλκ υπ ΝκΝ ζπ ΪλξμΝ ΧΟΨΝ Γ υλΰδκμν ΜαλΰδπζΪεμΝ Ν,Ν ηϋζκμν μν ζζθδεάμν αθ δπλκ ππ έαμν κν CISM. κν ζηκ αΰεσ ηδκν λα δπ δεσν λπ ΪγζηαΝ Κκζτηί μν κυν ωisεν πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν κν Σ θ λσν μν ζί έαμν απσν Ν ΫπμΝ θ Ικυθέκυ 04έΝ Ν τθγ Ν μν ζζθδεάμναθ δπλκ ππ έαμνπ λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ ΙΝ Κ Ν ΤΝ Ν ΛΛΗΝΙΚΗ Ν Ο ΣΟΛΗ Ν ΣΟΝ45ο ΓΚΟ ΜΙΟΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΝΡΧΣ ΘΛΗΜ Ν ΚΟΛΤΜ Η Η ΣΟΤΝCISM ΣΟΤ Νί4 A/A ΘΜΟ. ξμνχοψ. N μ. λ μν ONOMATEΧΝYMO Γ υλΰδκμνμαλΰδπζϊεμνν Κπθ αθ δθϋ εκυνκπθ αθ έθ αηδζέ μναθαΰδυ μ Ι ΙΟΣΗΣ ΝήΝΚ ΘΗΚΟΝΣ λξΰσμν πκ κζάμν ΜΫζκμΝ Σ ξθδεάμν πδ λκπάμνκκζτηί μν κυνcism γζ άμν 7 γϋ Ν ανίίηέν θν π αζκτ ανη Ν πέ κ ΝμίγέγγΝ γζ άμνχαπκ τλγε ΝαπσΝ κυμν αΰυθ μνζσΰπν λαυηα δ ηκτψ

12 ΤΡΧ ΨΚΗΝ Τ Κ ΦΗ Ι ΘΝΟΤ Ν ΤΜ ΟΤΛΙΟΤΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΟΤΝ ΘΛΗΣΙ ΜΟΤΝ (CISM) Θ Ν ΝίΝ ζνοκσχ ΡΙΟΤΝίζ Ν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έα κν δ γθϋμν υηίκτζδκν λα δπ δεκτν γζ δ ηκτν (CISM),ΝκλΰΪθπ ΝαπσΝίΝΫπμΝζΝΟε πίλέκυ 04 θν γάθα, θν ά δαν υλππαρεά τ ε ον κυ CISM,Ν Ν υθ λΰα έαν η Ν κ πδ ζ έκν κυν Γλαφ έκυν λα δπ δεκτν υθ Ϋ ηκυνχelo) θν υλυπ. δμν λΰα έ μν μν τ ε ομ,ν υηη έξ Ν κνλκ λ έκν κυνcism μν υλυπμ, η Ν πλκ λ τκθ αν κθν θ δπλσ λκν κυν CISM Γ ληαθσν υθ αΰηα ΪλξΝ Ν δλεν ίϋθ Ν ΧDirk Schwede) εαδνηϋζν λδϊθ ανχγίψναθ δπλκ ππ δυθ πθν υλππαρευθνυπλυθν η ζυθν κυν CISM θν υλυπ. Ν τθγ Ν πθν αθ δπλκ ππ δυθν πκυν υηη τ ε ο,νπ λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ ΥΧΡ GUINEA GERMANY GERMANY ITALY NORWAY ΡΜ ΝΙ USTRIA BELGIUM BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CYPRUS CZECH REPUPLIC DENMARK ESTONIA έξαθν ΘΜΟ ΝήΝΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Col. KOITA Dorah Mamby Col. SCHWEDE Dirk Capt. FELL Rudi MSgt ZLOTOSCH Alex MSgt SCHUNK Stefan Col. WEIGOLD Dieter Lt.Col.BORGHINO Walter Maj KIRKNES Jon Lt Col. DAVTYAN Arman WOI PIRKFELLNER Manfred RIFAUT Serge VANCAUWENBERGH Hans VERDUYN Yves KONJEVIC Stipica DERIBEEV Venelin Major FOURNARIS Antonis SENKOVA Jana CDR s.g. TOLDERLUND Peter MARKS Heino θν αθπ ΫλπΝ υλππαρεάν General Secretary of CISM Vice President of CISM President of CISM Europe Chief of European Liaison Office Member of European Liaison Office Member of European Liaison Office Board of Directors Board of Directors Board of Directors Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation

13 ΥΧΡ FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GREECE ITALY LATVIA LITHUANIA FYROM THE NETHERLANDS NORWAY POLAND RΟΜ ΝΙ RUSSIA SERBIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UKRAINE ΘΜΟ ΝήΝΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Lt.Col.VISKARI Jarmo M.S.c.ILOMAKI Jouni Lt Col. BULIARD Martin MELIKISHVILI Ivane Lt.Col. HENKIES Wolfram COM. ANDRIOPOULOS Spyridon Lt Com Margiolakis George P.Sgt ANDRIOPOULOU Sofia Col. BARBACINI Max Andre GRAUDINS Vents MIZGAITIS Valentinas Col. SIMOSKI Borko Lt.Col. DRIEVER Ruben Maj. GROEN Johan ERIKSEN Jorgen SWITAJ Wieslaw KUZAWINSKARUEGG Anna Col.PhD ARMANU Ioan Col. BOTSMAN Oleg SPITSYN Dmitry ST Lt. ROTARENKO Anton Brig. Gen. RADOVIC Sinisa MILANOVIC Biljana BrIG.Gen. POGRAJC Bojan Lt.CoL. VERDUCO Carlos Garcia FERNANDEZ Rafael Garcia Lt.Col. MINEUR Mikael BACK JanHenrik KRON Goran Lt.Col. HESS Christian Col. YILMAZ Murat Yucel ANILIR Murat AYDIN Kamil Ilker Col. DOVHODKO Viktor Lt.Col. SHEVCHUK Serhiy Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Secretary Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Interpreter Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Chief of Delegation Delegate Delegate Chief of Delegation Delegate θν θνζσΰπν υλππαρεάν τ ε ον ΥυλαΝηαμΝ επλκ ππάγε ΝαπσΝ κυμμ θ δπζκέαλξκν ΧΟΨΝ πυλέ πθν αθ δπλκ ππ έαμν κνcism, κθνν θ λδσπκυζκν Ν,Ν αλξΰσν μν ζπ ΪλξΝ ΧΟΨΝ Γ υλΰδκν ΜαλΰδπζΪεΝ Ν,Ν ηϋζκμν αθ δπλκ ππ έαμνεαδν θ μν ζζθδεάμν ζζθδεάμν

14 λξδφτζαεαν αθ δπλκ ππ έαμέ κφέαν θ λδκπκτζκυ,ν Γλαηηα ΫαΝ μν ζζθδεάμν ΣαΝ γϋηα αν πκυν υα άγεαθν εα ΪΝ Ν δϊλε δαν πθν λΰα δυθν μν θν ζσΰπν υλππαρεάμν τ ε ομν υθκοέακθ αδνπμ ιάμμ υθα σ αν ζϋξπ μ η Ν πδπζϋκθν ζϋξν κυν πδ ζ έκυν μν Γ θδεάμν Γλαηηα έαμν κυνcism πκυν λ τ δ δμν λυιϋζζ μ απσν δμνυυλ μν ηϋζν κυνcism. θηϋλπ Ν πθν αθ δπλκ ππ δυθν αθαφκλδεϊν η Ν θν κλΰϊθπ Ν πθν θ πθ αΰεσ ηδπθν λα δπ δευθν ΰυθπθΝπκυΝγαΝπλαΰηα κπκδγκτθν κθνοε υίλδκ κυνίην θνκκλϋαέ ιδκζσΰ Ν πθν ηϋξλδν υλαν απκ ζ υλππαρεκτν λα ΰδεκτΝζΪθκυΝίγΝ 05. ηϊ πθν απσν δμν λϊ δμν κυν λκ Ϊ δμν ηδκυλΰέαμν θϋκυν λα ΰδεκτΝ πζϊθκυν ίην ίλ,ν εαγυμν πέ μνεαδνκν ξ δα ησμν πθν λα λδκ ά πθνΰδαν ανϋ ΝίηΝ 06. τθ αιν θϋπθν Καθκθδ ηυθν ΰδαΝ θν δ ιαΰπΰάν υλππαρευθν υ εϋο πθ,ν εαγυμνεαδν μνπ λδκ δεσ αμνκλΰϊθπ μν πθναΰυθπθν πλπ αγζηϊ πθν κυνcism. αλκυ έα μ ΣπθΝ ζ π κη λ δυθν κλΰϊθπ μ πθν πλπ αγζηϊ πθν πθν αθ δ κέξπθν αγζηϊ πθν πκυν γαν δ ιαξγκτθν κν Ϋ κμν ίην απσν δμν αθ έ κδξ μ αθ δπλκ ππ έ μ πθν δκλΰαθπ λδυθ Υπλυθ, εαγυμν πέ μν εαδν αν απκ ζϋ ηα αν πθν λα λδκ ά πθνεαδν πθν υθ λΰα δυθνπκυνπλαΰηα κπκδάγεαθνεα ΪΝ κνϋ κμν04. ΣμΝθΫαμΝδ κ ζέ αμν κυνcism μν υλυπμέ 4

15 θϊζον μν υλππαρεάμν τ ε ομν κυν ίην απσν θν Ι παθέα,ν σππμν πλκϋευο Ν απσν Ν οφκφκλέαν πκυν πλαΰηα κπκδάγε Ν η Ν αθ έπαζκν θν λυθν Γδκυΰεκ ζαίδεάν ηκελα έαν μνμαε κθέαμνχf.y.r.o.m). πέ μν Ν ΰδαΝ κν Ϋ κμν ίθν Ν θν ζσΰπν δκλΰϊθπ,ν αθα Ϋγε Ν ηκθα δεάνυπκοάφδανυυλαέ Ν Λ κθέα,ν πμν πδπλσ γ αν πδ ηϊθγε, Ν ξλ δησ αν τπαλιμν εαδν ζ δ κυλΰέαμν π λδφ λ δαευθν κηϊ πθν λΰα έαμν υπσν θν αδΰέ αν κυν CISM, υ Ν ηϋ αν απσν δμν υθ λΰα έ μνθανί ζ δυθκθ αδν σ κνκδν ξϋ δμν πθνελα υθν η ζυθ,νσ κνεαδνκδνζ δ κυλΰέ μν κυνcism. Ν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έαν η Ν δμν παλ ηίϊ δμν μ,ν δα τππ Ν απσο δμ,ν ηϋλκμν πθν κπκέπθν ΫΰδθαθΝ ε ΫμΝ απσν κν τθκζκν πθν αθ δπλκ ππ δυθν πθν υηη ξκυ υθν ΥπλυθΝ η ζυθν κυν CISM θν υλυπ,ν πλκε δηϋθκυν θαν γκτθν πλκμν υαά Ν αν πση θαν δκδε δεϊν υηίκτζδαν κυν CISM, εαδν υπκίκζάν πθν ΰδαΝ Ϋΰελδ Ν απσν Ν Γ θδεάν υθϋζ υ Ν κυνcism. 5

16 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ν Σ ΝΛ Ι Ι Ν Ι ΚΡ ΣΙΚΧΝΝ ΤΝ ΡΓ ΙΧΝΝ ΣΟΤ Νίζ θ δπλκ ππ έ μν μν ΥυλαμΝ ηαμ, υηη έξαθν δμν παλαεϊ πν λα λδσ μν κ πζαέ δκ υζκπκέ μν πθν δαελα δευθν γζ δευθν υθ λΰα δυθ εαγυμν εαδν λκΰλαηηϊ πθν λα δπ δεάμν υθ λΰα έαμν ΝγΫηα αναγζ δ ηκτ: κν πζαέ δκν υζκπκέ μν κυν λκΰλϊηηα κμν γζ δευθν λα λδκ ά πθν πθν ΜΫ λπθν Οδεκ ση μν ηπδ κ τθμν ΧΜΟ ΨΝ πθν ΚζΪ πθν πθν μν ζζϊ κμν εαδν μν Σκυλεέαμ δ ιάξγ αθ: Ν ΥυλαΝ ηαμν απσν 8 ΫπμΝ Νκ ηίλέκυ 04, κνκζ δ σν Γυηθα άλδκν μν πλυθν η λδεϊθδεμν Ϊ μν μν ΝΫαμΝ ΜΪελμ, φδζδεκέν αΰυθ μ Καζαγκ φαέλδ μ, η αιτν πθνηδε υθνκηϊ πθν πθν λδυθνκζϊ πθν πθν Ν μν ζζϊ κμνεαδν μνσκυλεέαμέ ΣαΝ ηϋζν πκυν υθγϋ κυθν θ ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έα κυν λα κτν ΞλΪμ,Ν κυν κζ ηδεκτν Ναυ δεκτνεαδν μνκζ ηδεάμν λκπκλέαμ πκυν υηη έξαθ θν θνζσΰπν λα λδσ α,ν π λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ A/A ΘΜΟ Σαιέαλξκμ ΛκξαΰσμΝΧΤΨ ΤπκζκξαΰσμΝΧ Ψ θγυπα πδ άμνχ Ψ θγυπα πδ άμνχ Ψ λξδζκξέαμνχ Ψ πξέαμνχτψ ζπ ΪλξμΝΧ Ψ θγυπκπζκέαλξκμνχ Ψ ηαδκφσλκμνχ Ψ λξδε ζ υ άμνχ δαξψ λξδε ζ υ άμνχσήσψ πδε ζ υ άμνχ ΝήΡ Ψ Κ ζ υ άμνχ Ι ΥΨ ηθαΰσμνχ Ψ Τπκ ηθαΰσμνχμ Ψ θγυπκ ηθαΰσμνχμ Ψ λξδ ηθέαμνχ ΦΜ Ψ πδ ηθέαμνχ Ψ πδ ηθέαμνχ Σ Σ Ψ ηθέαμνχουομψ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ ΣΡ ΣΟ ΝΞΗΡ Υλά κμνκαζκΰ λσπκυζκμ ΚπθήθκμΝΜδζπΪθμ Φυ δκμν πκ κζσπκυζκμ ΝδεσζακμΝΓελέθμ Γ υλΰδκμναπαΰΰ ζάμ αηϊ δκμνγκτθαλμ Θ σ πλκμν αυλσπκυζκμ ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ Υλά κμνμκθϊθ λαμ ΚπθήθκμΝΚαλαθ λϋαμ Φυ δκμνρϊΰΰαμ Υλά κμνκαλαηαθδυζαμ ΛΪααλκμΝΣα σπκυζκμ ΚπθήθκμΝΓδαθθσπκυζκμ α έζ δκμν κρεσμμ ΟΛ ΜΙΚΗΝ ΡΟΟΡΙ λδ έ μνξ θκτ μ ΫλΰδκμΝαπαλέακμ Γ υλΰδκμνξ θϊεμ αθαΰδυ μνκ ξλκζσΰκμ ΪίίαμΝΜαλεέ μ ΚπθήθκμΝδ Ϊλμ ΚπθήθκμΝ αζεαθϊμ 6 Ι ΙΟΣΗΣ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ

17 ΣθΝ πλυ Ν γϋ Ν εα Ϋε Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν κζ ηδεάμν λκπκλέαμ,ν Ν τ λνγϋ ΝΝΜδε άνοηϊ αν κυνκζ ηδεκτνναυ δεκτνεαδν λέ Νεα ΪΰΝΝΜδε άνοηϊ αν κυν λα κτνξλϊμέ θν Σκταζα μν ΣκυλεέαμΝ απσν Ν ΫπμΝ ην ε ηίλέκυν ίζ,ν φδζδεκέν αΰυθ μ Καζαγκ φαέλδ μ,ν η αιτν πθν ηδε υθν κηϊ πθν πθν λα δπ δευθν εα ηδυθν πθν λδυθν ΚζΪ πθν πθν Ν μν ζζϊ κμν εαδν μν ΣκυλεέαμέΝ ΣαΝ ηϋζν πκυν υθγϋ κυθν θν ζζθδεάν αθ δπλκ ππ έαν πθν ξκζυθν μν λα δπ δεάμν ξκζάμν υ ζπέ πθ, μν ξκζάμνναυ δευθν κεέηπθ εαδν μν ξκζάμν ΙεΪλπθ πκυν υηη έξαθ θν θν ζσΰπν λα λδσ α,ν π λδΰλϊφκθ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ A/A. ΘΜΟ ΟΝΟΜ Σ ΧΝΤΜΟ Λκξαΰσμ Κπθ αθ έθκμνμπκτ μ Ι ΙΟΣΗΣ λξΰσμν πκ κζάμ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΗΝ ΥΟΛΗ ΤΛΙ ΧΝ Καγΰ άμνφυ δεάμν ΰπΰάμ εαθϋαμν τ ζπδμνiv τ ζπδμνiv τ ζπδμνιιι τ ζπδμνιιι τ ζπδμνiι τ ζπδμνiι αθαΰδυ μ Γεαθαίέαμ Νδεσζακμ Κκθ σμ Γ υλΰδκμ θ πθσπκυζκμ αθαΰδυ μ αζαηπάμ ηηαθκυάζνγ λαεϊεμ α ξϊζμναθ ζέ μ α έζ δκμν θα α σπκυζκμ λκπκθ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ ΥΟΛΗΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ ζπ ΪλξμΝΝ Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ IV Ναυ δεσμν σεδηκμ III Ναυ δεσμν σεδηκμ III α έζ δκμν ζϊξκμ Κπθ αθ έθκμν π λσπκυζκμ ΝδεσζακμΝΛαααλέ μ λδ κηϋθμνμδ Ϋαμ αθαΰδυ μνθ κ πλϊεμ Κπθ αθ έθκμνμπλακυ Ϊεμ Υλά κμνρΰαθσπκυζκμ λκπκθ άμ υθκ σμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ ΥΟΛΗΝΙΚ ΡΧΝ πδ ηθαΰσμνχιψ ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIV ΊεαλκμΝIΙΙ ΊεαλκμΝIΙΙ ΝδεσζακμΝΜδξαζσπκυζκμ πυλέ πθ Ϋ λκμ RΫημ Άλμ ΥαλΪζαηπκμ Φπ δϊ μ Γ υλΰδκμνλααϊλκυ ηά λδκμνοδεκθσηκυ πυλέ πθνκα Ϊεκμ υ ΪγδκμΝκτζδκμ 7 λκπκθ άμ υθκ σμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ γζ άμ

18 ΣθΝ πλυ Ν γϋ Ν εα Ϋε Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν μν λκπκλέαμ,ν Ν τ λν γϋ Ν Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν κυν Ναυ δεκτ εαδν λέ Ν εα ΪΰΝ Ν Μδε άν ΟηΪ αν μν εα ηέαμν κυν λα κτ. Οζδΰκη ζάμν κηϊ αν πθν Μ ΰΪζπθΝ απκ Ϊ πθν μν ΥυλαμΝ ηαμ, απκ ζκτη θν απσν κθν θξν ΧΜΥΨΝ ΚαπσΰζΝ ζέα πμν αγζ άν εαδν αλξΰσν απκ κζάμν εαδν κθν αγζ άν ΟΝ θϋαν λσ κνκπθήθκ, υηη έξαθ απσνγνϋπμνηνοε πίλέκυνίζν Ν κυ απϋ Ν Ν δ γθάναΰυθανη Ν θν ππθυηέαν«ν ΣΟΝ RUN»Νη ΝζαρεάΝ υηη κξά, κνπζαέ δκν κυν κλ α ηκτν πθν εαπϋθ Ν ξλσθπθν απσν θν Ϋθ αιν μν ΟυΰΰαλέαμΝ κν Ν ΣΟέΝ κθν θν ζσΰπναΰυθανκν ΟΝ θϋαμ λσ κμνκπθήθκμνεα Ϋζαί Ν θνπλυ ΝγΫ Ν ανίνξζηέν 8

19 ΘΛΗΣΙΚ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ ΧΣ ΡΙΚΟΤ ΣΟΤ Νίζ Κα ΪΝ κν Ϋ κμν ί4,ν Ν Γλαηηα έαν Ν πλαΰηα κπκέ υθκζδεϊνλπ αγζάηα ανχ &,Ν ΙΝεαδΝ ΤΨΝπμΝ ιάμ: Ν αλϊθ αν λέα (4) έεκ δν τκν(ψν υθκζδεϊνπλπ αγζάηα ανχ5 αθ λυθνεαδν7 ΰυθαδευθΨΝη αιτν πθναθ δπλκ ππ υ δευθνκηϊ πθν πθνκζϊ πθν πθν ΝεαδΝ πθν λξΰ έπθν πθν,νσππμν π λδΰλϊφκθ αδν κυμ παλαεϊ πνπέθαε μ: ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝ Ν ΡΧΝΝ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ ΝίζΝ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ ΧΝ 5/ Σα σδ Ν ΝΞ ΝΝ. Σκικίκζέα 0/4 Λαηέα Ξ ΝΞ Ν. έίκμ 0/5 Άλΰκμ Ν ΝΞ Ν /5 κτζα ΝΝ ΝΞ Ν δΰϊζ π ΝΝ Ν ΝΞ 4. πδ λαπϋαδαν θ δ φαέλδ 5. Καζαγκ φαέλδ 0 4/6 6. Κκζτηί 9/7 Σλέπκζ Ν ΝΝ ΝΞ Ν 7. Tae Kwon Do /9 Υαρ Ϊλδ ΝΞ ΝΞΝ ΛΝ 8. Τ α κ φαέλδ 7/9 κυζδαΰηϋθ Ν Ν ΛΝ 9. υΰηαξέα 5/0 ΙπΪθθδθα ΝΞ Ν 0. κ ζα έα /0 πέ αυλκμ Ν Ν ΝΞ Ν. εκπκίκζά 0/0 πϊλ ΝΤ Bτλπθαμ ΛΝ ΝΞ. Ϊζ / ΚαζζδγΫα Ν ΝΞ Ν 9

20 ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ. κ φαέλδ Ν 5/ 4. Άλ Ν αλυθ 5. ΚαλΪ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ ΘΛΗΜ θυηαζκμν λσηκμ ΛΝ Ν ΝΞ ΛΝ 7/ Μαλκτ δ ΝΞ ΝΞ Ν πΰλϊφκυ ΝΞ Ν ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ ΝίζΝ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. ΧΝ δΰϊζ π ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ ή Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ ΧΝ 5/ Σα σδ Ν Ν ΝΞ Άλΰκμ Ν ΝΞ ΛΝ δΰϊζ π ΝΝ ΛΝ ΝΞ. έίκμ 0/5. Καζαγκ φαέλδ Ν 8 0/6 4. Κκζτηί 9/7 Σλέπκζ Ν ΛΝ ΝΝ Ν 5. Tae Kwon Do /9 Υαρ Ϊλδ ΝΞ ΝΝ Λ 6. εκπκίκζά 0/0 πϊλ ΝΤ Bτλπθαμ ΛΝ ΝΞ πΰλϊφκυ ΛΝ 7. ΚαλΪ / Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν ΚζΪ πθν πθν Ν εαδν πθν λξΰ έπθν πθν Ν αν υπσον πλπ αγζάηα α η Ν ίϊ Ν δμν εαζτ λ μν γϋ δμν πκυν εα Ϋε αθ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ. 0

21 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝ Ν ΡΧΝΝ 04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ Ν ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΟ ΝΞ Ρ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΡΟΟΡΙ 4 5 ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ ΤΡΟ ΣΙΚΟΝ ΧΜ ΟΛ ΜΙΚ Ν ΛΙΜ ΝΙΚΟΝ ΧΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΓΤΝ ΙΚΧΝΝ 04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ ΝΤΝ Ν ΣΟΤ Ν ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΡΟΟΡΙ 4 ΟΛ ΜΙΚΟΝΝ ΤΣΙΚΟ 5 ΣΡ ΣΟ ΝΞ Ρ 4 6 ΛΙΜ ΝΙΚΟΝ ΧΜ ΟΛ ΜΙΚ Ν ΤΡΟ ΣΙΚΟΝ ΧΜ εα λέαν ΧγΨΝ υθκζδεϊν λπ αγζάηα αν ΧκΝ Μαγ υθν εαδν ην Μαγ λδυθψν πθν θπ Ϊ πθν λα δπ δευθν επαδ υ δευθν Ι λυηϊ πθν Χ ΙΨ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμν παλαεϊ πνπέθαε μμ

22 . ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΝΧΣ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ Κ Ι ΤΣΙΚΧΝΝΙ ΡΤΜ ΣΧΝΝΧ ΙΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ Ϊλ Ι Ν Ν Ι κ φαέλδ 7 /4 Ϊλ. εκπκίκζά 8 0/4 τλπθαμ 4. Ξδφα εέα 9 0/4 δλαδϊμ Ν 5. Καζαγκ φαέλδ 6 /5 δλαδϊμ Ν 7 8/5 Σα σδ Ι Ϊλ Ν Σα σδ Ι Ι θ δ φαέλδ 8/. 6. ΧΝ 7. Κκζτηί 8 9/5 8. έίκμ /5 Ν Ν ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝ ΝΧΣ ΣΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ Κ Ι ΤΣΙΚΧΝΝΙ ΡΤΜ ΣΧΝΝΧ ΙΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ 8/ Ϊλ. εκπκίκζά 8 0/4 τλπθαμ. Κκζτηί 8 9/5 Ϊλ 4. κ φαέλδ 9 /5 5. έίκμ /5 Θ ήθέε Σα σδ ΧΝ Ν Ν Ν Ι Ι Ν Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ Ϊ πθν λα δπ δευθν επαδ υ δευθν Ι λυηϊ πθ Χ ΙΨ αν υπσον πλπ αγζάηα αν η Ν ίϊ Ν δμν εαζτ λ μν γϋ δμνπκυνεα Ϋε αθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ

23 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΙΝ ΣΟΤ Ν04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν Τ ΛΙ ΧΝ 6 8 ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΤΡΟ ΣΙΚΟΤΝ ΧΜ ΣΟ ΥΟΛ ΝΙΚ ΡΧΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΧΜ ΣΧΝ ΥΟΛ ΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ 4 ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΙΝ ΣΟΤ Ν 04 ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν Τ ΛΙ ΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΝ ΤΣΙΚΧΝΝ ΟΚΙΜΧΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚ Ν ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΧΜ ΣΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΙΚ ΡΧΝ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΛΛ ΝΙΚ Ν ΣΤΝΟΜΙ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝΝΟ Λ ΤΣΙΚ ΥΟΛ Ν ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΤΡΟ ΣΙΚΟΤΝ ΧΜ ΣΟ

24 Οε υ (8ΨΝ υθκζδεϊνπλπ αγζάηα αν(4 ηαγ υθ εαδν4 ηαγ λδυθψνη αιτν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ ΫλπθΝ λα δπ δευθν ξκζυθν Τπαιδπηα δευθν Χ ΤΨ, π λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΝΧΣ ΡΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝ Τ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ Χ ΤΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ. θυηαζκμ λσηκμ. Καζαγκ φαέλδ 4 6/4. Κκζτηί 4. κ φαέλδ 0/ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ Σλέεαζα ΜΤ ΧΝ ΜΤ ΜΤΝ ΣΤ ζ υ έθα ΜΤΝ ΣΤ ΜΤ ΜΤΝ 9/4 δλαδϊμ ΜΤΝ ΜΤΝ ΜΤ ΣΤ 4/5 Σα σδ ΣΤ ΣΤ ΜΤ ΜΤΝ ΙΝ Κ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΝΧΣ ΡΧΝΝ ΣΡ ΣΙΧΣΙΚΧΝΝ ΥΟΛΧΝ Τ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ Χ ΤΨΝ ΣΟΤ Νίζ ή ΘΛΗΜ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΗ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ. θυηαζκμν λσηκμ 0/ Σλέεαζα. Καζαγκ φαέλδ /4 Σα σδ. Κκζτηί 9/4 δλαδϊμ 4. κ φαέλδ 9 /5 Θ ήθέε ΧΝ ΜΤ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ ΣΤ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ ΜΤΝ ΣΤ ΜΤΝ ΜΤ ΣΤ ΜΤΝ Τ Τ Ν Κα Ϊ αιν πθν αθ δπλκ ππ υ δευθν κηϊ πθν πθν θπ ΫλπθΝ λα δπ δευθν ξκζυθντπαιδπηα δευθνχ ΤΨ ανυπσονπλπ αγζάηα α η ΝίΪ Ν δμνεαζτ λ μνγϋ δμν πκυνεα Ϋε αθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ 4

25 Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΧΝΝ ΤΝ ΣΟΤ Ν04 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΙΚΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΟΟΡΙ Ν 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ Ν ΤΣΙΚΟΤ ΥΟΛ ΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΤ 4 4 ΝΣΙΡΟ Χ ΤΣΙΚΧΝΝΟΜ Κ Σ Σ ΞΗ ΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜ ΘΗΣΡΙΧΝΝ ΤΝ ΣΟΤ Ν 04 ΟΜ ΝΙΚ μ μ ΤΝΟΛΟ μ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΙΚΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΡΟΟΡΙ 4 ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝ ΥΟΛ ΝΜΟΝΙΜΧΝΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ Ν ΤΣΙΚΟΤ ΥΟΛ ΝΤ ΞΙΧΜ ΣΙΚΧΝΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΤ 4 4 θνϊλδ ΝκλΰΪθπ Ν πθναθπ ΫλπΝπλπ αγζηϊ πθν υθϋίαζαθνεαγκλδ ΟδΝκλΰαθυ λδ μντπλ έ μν πθνκζϊ πθν πθν εαγυμν πέ μνεαδν πθν ξκζυθν πθν ΙΝεαδΝ πθν Τέ δεϊμ ΝεαδΝ πθν λξΰ έπθν πθν,ν ΟδΝ αθ έ κδξ μν Οηκ πκθ έ μν πθν κδε έπθν αγζηϊ πθν η Ν Ν πλκ ππδεκτνεαδνυζδεκ ξθδευθνηϋ πθέ δϊγ Ν ΣαΝηΫζΝ πθνσ ξθδευθν πδ λκπυθν γζηϊ πθν μνγλαηηα έαμν πκυν υηη έξαθν θν πλκπαλα ε υάν εαδν κλΰϊθπ Ν πθν λπ αγζηϊ πθ,ν παλϋξκθ αμν Ν σζκυμν κυμν ηπζ εση θκυμν δμναπαδ κτη θ μνσ ξθδεϋμνπζλκφκλέ μέ 5

26 αν θν ζσΰπν πλπ αγζάηα α, υηη έξαθν αγζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν η Ν ηαθ δεϋμν δαελέ δμν Ν ΟζυηπδαεκτμΝ αΰυθ μ,ν αΰεσ ηδαν εαδν αθ υλππαρεϊν λπ αγζάηα α,ν ία δεϊν ζϋξν πθν γθδευθν ΟηΪ πθν μνξυλαμν ηαμν α αθ έ κδξαν αγζάηα α,ν εαγυμν πέ μν εαδν πέζ ε κδν λα υηϋθκδν αγζ ΫμΝ πκυν η Ν δμν πδ σ δμν κυμ,ν πλκ Ϋ π αθν δ δαέ λκνετλκμν αν δ ιαξγϋθ ανλπ αγζάηα αέν πέ μν ΰδαΝ τ λν ξλκθδϊν πλαΰηα κπκδάγεαθν «δαεζα δεκέν ΰυθ μν λπ αγζηϊ πθνμκθϊ πθντντπλ δυθν πθν»ν αναγζάηα αν κυνκ κ φαέλκυ,ν μν Καζαγκ φαέλδ μ,ν μν κ φαέλδ μν εαδν μν πδ λαπϋαδαμν θ δ φαέλδ μ,ν η Ν Ν υηη κξάν πθν πλπ αγζ λδυθν κηϊ πθν απσν αν π λδεϊν πλπ αγζάηα αν πθν λδυθν ΚζΪ πθν πθν,νη Ν εκπσν θναθϊπ υινεαδνπλκυγ Ν κυναγζ δ ηκτ δμν,νσππμν π λδΰλϊφ αδν κθνπαλαεϊ πνπέθαεαμ Ι Ξ ΥΘ ΝΣΧΝΝ Ι ΚΛ ή ΘΛΗΜ ΙΝ Κ ΙΚΧΝΝ ΓΧΝΧΝΝΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΧΝΝΜΟΝ ΣΟΤ Νίζ ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ι Ξ ΓΧΓΗ ΟΛΗ ΟΡΓ ΝΧΣΡΙ Ν ΤΗΡ Ι. κ φαέλδ 6/6 Άε δκ γν Μ. κ σ φαδλκ 4 6/6 ΛΪλδ α λα δϊ. Καζαγκ φαέλδ /7 4. πδ λαπϋαδα θ δ φαέλδ 4/7 Θ ήθέε γάθα 6 Γ Ν ΤΦ ΧΝΝ ΤΗΡ ΙΧΝ Κ Σ Σ ΞΗΝΟΜ ΧΝ VIII γν Μ ίνμ ηνσν ΤΦ ΤΦ Κ ΤΦ κ λίννμήκν Σ θνμ

27 δμνίννκ ηίλέκυνίζ,ν δ ιάξγνν λέ ΝεαδΝ ζ υ αέανφϊ Ν πθναΰυθπθνη αιτν πθν ΜκθΪ πθν δ δευθν πδξ δλά πθν πθν γν ΚζΪ πθν πθν θσπζπθν υθϊη πθν δμν ΰεα α Ϊ δμν μνγμ ΜκέλαμΝ δ δευθν πδξ δλά πθνχγνμ Ψ,Ν θν ζ υ έθαέ ΟδΝ θν ζσΰπναΰυθ μ, πλαΰηα κπκδάγεαθν ΰδαΝ τ λν φκλϊ,ν υπσν κθν υθ κθδ ησν εαδν θν πκπ έαν μν δαεζα δεάμν δκέε μν δ δευθν πδξ δλά πθνχ ΨΝ κυνγ Θ,Ν η Ν εκπσν θν πλκαΰπΰάν μνϊηδζζαμν εαδν υΰ θκτμν αΰπθδ δεκτν πθ τηα κμν αζζϊν εαδν Ν τ φδιν πθν ξϋ πθν η αιτν πθν ΜκθΪ πθν δ δευθν πδξ δλά πθν πθν γν ΚζΪ πθν πθν έ ΟδΝαΰυθ μν δ ιάξγ αθν Ν λ δμνφϊ δμ,ννεϊγ ΝηέαΝ εν πθνκπκέπθν έξ Ν πδηϋλκυμν αθ δε έη θαν θν εκπ υ δεάν δεαθσ α,ν θν φυ δεάν αθ κξάν εαδν θν δεαθσ αν Ν σ δν Ϋξ δν ξϋ Νη Ν κνυΰλσν κδξ έκ,ναθ έ κδξαέ ΟδΝ υηη Ϋξκθ μν δαΰπθέ εαθν αν ιάμναγζάηα ανήν κεδηα έ μμ ΰυθαμΝ ίίν ηϋ λπθ κπζέ,ν λσηκμν Ν ηδζέκυν κπζέ,ν αΰυθαμν ζίί ηϋ λπθ η αφκλϊν λαυηα έα εαδν δ ζευ έθ α. πδπλσ γ αν κδν παλαεϊ πν αθ δπλκ ππ υ δεϋμν γθδεϋμν κηϊ μν πθν πθν αθ δ κέξπθναγζηϊ πθ, υηη έξαθ φδζδεκτμναΰυθ μ ΰδαΝφδζαθγλππδεκτμΝ εκπκτμ,ν θδ ξτκθ αμν κθ εκδθπθδεσνλσζκ πθν μ Ν γθδεάνοηϊ ανκ κ φαέλκυν πθν 7 υηη έξ :

28 μν δμν κν ΙαθκυαλέκυΝ ίζν ΝΚφδ δϊμνη Ν εκλνζν. σπκυν πδελϊ δμν Ν Μαλ έκυν ίζν η Ν εκλνν 0. δμν ιν Μα κυν ίζν Σέ έέέ ΝΚαζαηΪ αμνη Ν εκλνν 0. θν Κφδ δϊν σπκυν πδελϊ θν πϊλ Ν η Ν θ κηϊ αν μν θν ΚαζαηΪ αν σπκυν πδελϊ 8 Ν μν κηϊ αμν Ν πϊλ μ Ν μν κηϊ αμν μν

29 δμν γν Μα κυν ίζν Ν εσθ ανξϊθγμνη Ν εκλν. θν ΞΪθγΝ σπκυν άγε απσν θ κηϊ αν μν Ν γθδεάνοηϊ αν κ φαέλδ μ ΓυθαδευθΝ πθν δμν γίν Μα κυν ίζν α λυθνσπκυν πδελϊ Νη ΝγΝ Ν έ κηϊ αμν κυνμ υηη έξ : θν Ϊ λαν η Ν θν κηϊ αν κυν Ν πσζζπθν δμν ίν π ηίλέκυν ίζν θδαεκτνγ Νη ΝγΝ ίν έ 9 θν ΚαζαηΪ αν σπκυν πδελϊ Ν μν

30 πέ μν δμν γν ε ηίλέκυν ίζν θν ηαζδϊ α, γθδεάν ΟηΪ αν Καζαγκ φαέλδ μν θ λυθν πθν,ν παλκυ έαν μν θαπζλπ άν ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμν ΆηυθαμΝ ευλέαμν Φπ δθάμν Γ θθηα Ϊ,Ν υηη έξ Ν Ν φδζδεσν αΰυθαν ΰδαΝ θέ ξυ Ν κυν υζζσΰκυν«υαησΰ ζκν κυναδ δκτ,νσπκυν άγε ΝαπσΝ θναθ έ κδξν μνκ ΝΚσλκδίκυΝ η Ν εκλνκ 59. ΫλαθΝ πθν αθπ ΫλπΝ δκλΰαθυ πθ,ν Γλαηηα έαν πλκ ππδεσν μν υθϋ λαη Ν Ν ηαθ δεκτμν κη έμν πθν ιάμ δκλΰαθυ Ν η Ν κν Ϋηπ δλκν πθμ ΣκυΝ 9κυ δ γθάν Μαλαγπθέκυ «ΜΫΰαμΝ ζϋιαθ λκμ»ν Ν Θ ήθέεν πκυν δ ιάξγν δμνθν πλδζέκυνίζέν πέ μν θν θνζσΰπν δκλΰϊθπ, υηη έξαθ αγζ ΫμΝ εαδν αγζά λδ μν πθν η εαζτ λ μν δαελέ δμν θν γϋ Ν απσν θν ηέαν Κα αεδυλν αλα ε υάν ανίνξζην θνεα ΰκλέαΝ πθνΰυθαδευθνεαδν θν γϋ Ν κναΰυθδ ηαν πθν ίνξζην θνεα ΰκλέαΝ πθναθ λυθναπσν κθν λ ΝΜαυλδ σπκυζκν Ϊγέ ΣκυΝ γκυ υγ θ δεκτν ΜαλαγπθέκυΝ γάθαμν πκυν δ ιάξγν δμν λν Νκ ηίλέκυν ίζ,ν σπκυν δα ΫγεαθΝ απσν κν Τ Θ Ν πλκ ππδεσν εαδν ηϋ αν ΰδαΝ Ν δ ιαΰπΰάν κυ. Σαυ σξλκθαν η Ν θν θν ζσΰπν δκλΰϊθπ,ν κλΰαθυγε Ν απσν Ν Γλαηηα έαν Ν Ν υθ λΰα έανη Ν κθν Γ ΝκΝκμ λα δπ δεσμνμαλαγυθδκμνη Ν θν ππθυηέαν «st Military Marathon». ΣαΝ απκ ζϋ ηα α πθν ζ ξυθν πθν Ν πκυν υηη έξαθ,νπ λδΰλϊφκθ αδν κυμνπαλαεϊ πνπέθαε μμ 0

31 ΟΣ Λ Μ Σ AΣHENS MILITARY MARATHON 04 st Κ ΣΗΓΟΡΙ Ν Ν ΡΧΝΝ ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ CHRISTOS NIKOLAOS VASILEIOS ANTONIOS NIKOLAOS IOANNIS IOANNIS THEOFILOS ARISTOTELIS KLEANTHIS LAMPROS IOANNIS NIKOLAOS SPYRIDON DIMITRIOS ANTONIOS EVAGGELOS IOSIF EFSTATHIOS VASILEIOS SOKRATIS APOSTOLOS PAVLOS STYLIANOS STAVROS KONSTANTINOS IOANNIS VLADIMIROS GEORGIOS CHRISTOS AGISILAOS ILIAS PANAGIOTIS LAMARIS PALLIS VASILEIOU KATSIKIS NEOFOTISTOS MPOURAS ARTOPIOS TSILIKIDIS KEHAGIAS NIARIS THEOCHARIS PANAGIOTOPOULOS SANTIS PAPPAS SOULELES GAMPAS NTAGKAS LAZARIDIS KIOULAFIS KINDYNIS PAPAGEORGIOU STEFANIDIS KANELOS KOUKIS KOKKALIDIS VEROGKOS ANDREOU TSIMENIDIS GEORGIADIS KARAISKOS SAVVELIS KARAIOSIF GKOLES Ι Ο Η :44: :45:59 :5:55 :0:55 :04:5 ::5 :4:05 :8:5 :8:49 :8:4 :9:8 ::8 :4: :4: :5:5 :5:5 :6:04 :6: :6:45 :7:8 :8:9 :9:8 ::5 ::4 :: ::8 ::57 :5:7 :7:7 :8:0 :7:59 :8:00 :9:5

32 ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ VASILEIOS GEORGIOS LAZAROS GEORGIOS KONSTANTINOS GEORGIOS CHRISTOS ILIAS EVAGGELOS PETROS VASILEIOS IOANNIS NIKOLAOS MICHAIL ANTONIOS PAVLOS STEFANOS EMMANOUIL MICHAIL NEOFYTOS KYRIAKOS STAVROS PANAGIOTIS PETROS IOANNIS ANTONIOS DIMITRIOS EVAGGELOS IOANNIS CHRISTOS KONSTANTINOS NIKOLAOS IOANNIS VASILEIOS KONSTANTINOS PAVLOS IOANNIS GEORGIOS VASILEIOS DIMITRIOS EFSTRATIOS GEORGIOS DIMITRIOS STYLIANOS DIMITRIOS KONSTANTINOS ATHANASIOS SPYRIDON VASILEIOS SERAFIM KONSTANTINOS MPELLOS GKIAOURIS MPOUZOUKAS ANTONOPOULOS GIANTSIS ZACHARIADIS PATSIAOURAS PALATZAS PRASSAS DOUKAS PAPADOPOULOS PAPARGYRIS DANIIL NTALAKAS SARIDAKIS KARAISKOS CHALKIAS FRAGKIADAKIS DELIS ONISIFOROU VARNAVAS MPOUMPOUKAS ALEXOPOULOS MPAKAS PSARIANOS KONTOS VOINAS MPITZILAIOS DERMITZAKIS KARAMANIS GEORGOPOULOS ROMPOLAS KARPOUZOS PONTIKOS MPOVIATSIS XIRADAKIS MPOLIS KOKONETSIS PIKEAS MANDALOS ZAFIRIADIS LOUKAS MPALOUKOS ASAELOF KAIMAKIS TSOULAKIDIS VLACHODIMOS ZORMPALAS TEGOS RENTIFIS PAPATHANASIOU Ι Ο Η :9:9 :9:6 :40:45 :4:4 :44: :45:48 :47: :48:5 :48:56 :49:0 :50:0 :50:0 :50:7 :50:5 :50:4 :5:6 :5: :5:54 :5:45 :5:04 :5:05 :5:4 :5:0 :54:58 :55:8 :55:6 :56: :56: :56:48 :59:5 :59: :59:58 :59:7 4:00:5 4:00: 4:0:47 4:0:7 4:0: 4:0:8 4:0:5 4:04:8 4:04:44 4:04:54 4:06: 4:05:4 4:06:05 4:07:8 4:08:7 4:06:4 4:07:40 4:08:49

33 ΝΟ ΟΝΟΜ ΧΝΤΜΟ ORESTIS GEORGIOS ANESTIS KONSTANTINOS PAVLOS NIKOLAOS DIMITRIOS IOSIF THEODOROS NIKOLAOS CHRISTOS SPYRIDON SOKRATIS ATHANASIOS GEORGIOS STEFANOS DIMITRIOS ALEXANDROS ELEFTHERIOS CHARITON OLEGK THEODOROS PARASKEVAS DIMITRIOS NIKOLAOS VASILEIOS NIKOLAOS IOANNIS NIKOLAOS GEORGIOS APOSTOLOS ALEXIOS GEORGIOS SAROUCH NIKOLAOS IOANNIS CHRISTOS AGGELOS KONSTANTINOS GERMAN ALNTERIM GEORGIOS VASILEIOS DIMITRIOS DIMITRIOS GEORGIOS VASILEIOS ALEXANDROS IOANNIS VASILEIOS KONSTANTINOS GIANNAKOPOULOS NTALAKOURAS VASILIADIS KARAMPOULAS MPOURAS GKONIS GRIVAS MYRIDAKIS PALIGIANNIS MPIZOS TSIONIS MARATHOS NTEMSIAS SAVVAS STAVROULAKIS KOTSIARIS PELTOGLOU LIOUTAS CHRYSOSTOMOU CHOUPIS PINZARI TSIANTOULIS PALLAS KARATZAS ZIOULIS CHASAPIS MPOUZINEKIS PORTARAKIS KARAGKIOZIDIS PETROPOULOS LAKKAS LIOSSATOS GIOTOPOULOS MATZENTI ZOIS KARAGGELIS ANTONIADIS MITRETODIS TSITSIAS KONSTANTINOU TSELOCHOTZAI PAPARGYRIOU GKOTSIS VLACHOS TSIARGALIS CHOUZOURIS PAPAPOSTOLOU STOGIANNOS BEIMANAVIS STEFANOU SIAKAS Ι Ο Η 4:09:0 4:09:7 4:09:7 4:09:8 4:09:56 4:09:8 4:0:47 4:0:0 4::08 4::54 4:: 4::9 4::05 4::5 4:4:8 4:5: 4:5:09 4:6:44 4:6: 4:7: 4:6:0 4:6: 4:7:54 4:7:6 4:8:00 4:8:00 4:8:6 4:9:4 4:0: 4:0:8 4::4 4::56 4:: 4::8 4:4:0 4:: 4:4: 4:5:8 4:5:8 4::5 4:7:4 4:8:4 4:8:6 4:0: 4:0:44 4:0:9 4::00 4::0 4::4 4::0 4::

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 ΦΕΚ 171/Α /28-08-2014 Επιμέλεια Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛ ΣΙΜΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝΓΡ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Sheet1 Όνομα Επίθετο Παν/μιο Athanasios Krystallis Aarchus Univ. Κυριάκος Βλάχος ALBA Panagiotis Avramidis ALBA nick laopodis ALBA Nikolaos

Sheet1 Όνομα Επίθετο Παν/μιο Athanasios Krystallis Aarchus Univ. Κυριάκος Βλάχος ALBA Panagiotis Avramidis ALBA nick laopodis ALBA Nikolaos Όνομα Επίθετο Παν/μιο Athanasios Krystallis Aarchus Univ. Κυριάκος Βλάχος ALBA Panagiotis Avramidis ALBA nick laopodis ALBA Nikolaos Mylonopoulos ALBA Christos Cabolis ALBA Kyriakos Kyriakopoulos ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίου το ν γί ρει θ κα Λαµπαδο σίων» χος δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ «θανασίυ τ ν γί ρι θ κα Λαµπαδ σίων» χς δ, #ωθιν$ν Ε. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ' (ρύς* E,λγητ$ς Θ$ς 0µ1ν, πάνττ* νν κα κα 4ς τ5ς α41νας τ1ν α4ώνων. ' ναγνώστης* µήν. [' πρστ9ς : α,τ$ς (ρύς* όξα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Plotinus, Enneades IV, 8 (6) 1, 1-17 Π τ ς ς τ σ ματα αϑ δου τ ς ψυχ ς Πολλ ις γ ι μ νος ς μαυτ ν το σ ματος α γιν μ νος τ ν μ ν λλων ξω, μαυτο δ σω, ϑαυμαστ ν λ ον ν λλος, α τ ς ττονος μο ας

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα