Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014"

Transcript

1 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ Ορισζοί Θεσζιδό Πλαίσιο Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ ΠροςπογΫ εδμ γδα τη χοράγη η Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ ΕηφδΪζω η υγραερίωθ Ά εδα Λδαθδεάμ Εηπορίαμ Καθοθδ ηόμ Α εδώθ Υποχρεώ εδμ τάρη ημ ΑπογεηΪτωθ Έεταετημ ΑθΪγεημ (ά απογϋηατα α φαζείαμ) Εδ αγωγϋμ πετρεζαδοεδ ώθ προρόθτωθ Εγε ελδηϋθομ Απογβε υ άμ ΦολοζογδεΫμ Απογάε μέ Άζζεμ Υποχρεώ εδμ εατόχωθ Α εδώθ Εηπορίαμ Σάρη η Λογαρδα ηώθ από εατόχουμ Α εδώθ εαδ εαταγραφά τοδχείωθ ρα τηρδοτάτωθ ΣδηΫμ πετρεζαδοεδ ώθ προρόθτωθ Εδ δεόμ Λογαρδα ηόμ Πετρεζαδοεδ ώθ Μηχαθδ ηοί εζϋγχου εαδ εποπτείαμ αγορϊμ Άζζεμ χετδεϋμ δατϊιεδμ μ Περδορδ ηοί Ά εδαμ δτζδ ημ τη δϊγε η προρόθτωθέ Χρονο ιάγραζζα για την Α ειο ότηση Εγδατάστασης ΑποβΫδευσης Υγραερίου Η εγχώρια δαι ιεβνϋς αγορά Autogas δεγθείμ Ειεζίιεδμ Προ δορδ τδεοί ΠαρΪγοθτεμ άτη ημ δpύ δαγϋ δηο Εδ σ βηα Αθ αγωθδ δεσ β α LPG Ϋθαθ δ υπσζοδπωθ εαυ έηωθ ι ο όγηση LPG σε σχέση ε α ό οι α αύσι α Φορο όγηση Κα σί ω Σ γ ρι ι ό Π εο έ η α Autogas Σ σζομ ΟχβηΪ ωθ ΛοδπΪ ΚαθΪζδα δαθοηάμ Υγραερίου Συθοζδεά Εγχυλδα Κα αθϊζω β ΚαθΪζδα δαθοηάμ Υγλα λέου Σο Φυ δεό ΑΫρδο ωμ Κατ δηο Π λδγλαφά πλορσθ ομ Ει ζέι δμ βθ δ γθά αγολϊ Αθ αγωθδ δεσ β α Cσύ vs Autogas βθ ΕζζΪ α Λοδποέ παλϊγοθ μ που πβλ Ϊαουθ βθ αγολϊ ου Cσύ ΜΑΙΟΣ

3 5. Οι Εταιρείες Εζπορίας υγραερίου Συθοπτδεά Παρου ία η Εταδρεδώθ ΚζΪ ου ΑθΪζυ η Ι οζογδ ηώθ Κτεζομ Ελγα δυθ Κ λ οφολέα Συθαζζαε δεσμ Κτεζομ Ρ υ σ β α Αεδθβ οποδά δμ Επ θ τ δμ Κ φαζαδαεά δϊλγλω β Απο ο δεσ β α Η αγορά των πρατηρίων υγρών δαυσίζων στην Ελλά α ΣρΫχου εμ ειεζίιεδμ Σα πρατάρδα autogas τηθ ΕζζΪ α Κα αθοηά πλα βλέωθ autogas αθϊ άηα Γ ωγλαφδεά εα αθοηά πλα βλέωθ autogas Κα αθοηά πλα βλέωθ autogas αθϊ πλοηβγ τ λδα αδλ έα υγλα λέου Ε αδλδεοέ σχοδ SWOT analysis ΠΑΠΑΠΤΗΜΑ I : ΕβνιδΫ Νοζοβεσία σχετιδϋ ζε LPG ΠΑΠΑΠΤΗΜΑ II λ Οιδονοζιδές δαταστάσεις Εταιρειών Εζπορίας υγραερίου ΠΑΠΑΠΤΗΜΑ ΙII : P & L stucture ΠΑΠΑΠΤΗΜΑ ΙV λ ΠρατΫρια autogas στην Ελλά α Πρατάρδα autogas αθϊ άηα εαδ γεωγραφδεά περδφϋρεδα Αθαζυτδεόμ Πίθαεαμ πρατηρίωθ autogas αθϊ γεωγραφδεά περδφϋρεδα ΜΑΙΟΣ

4 1. Ολδ ηοέ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Π λ ζαδο δ ά Πλορσθ α δτζδ β δυζδ άλδο Εδ αγωγά / Ειαγωγά π λ ζαέου ά π λ ζαδο δ υθ δαεέθβ β Μ αφολϋαμ Εηπολέα Λδαθδεά Εηπολέα ΕηφδΪζω β Σα πϊ βμ φτ ωμ πλορσθ α βμ δτζδ βμ ου αλγοτ π λ ζαέου, α οποέα π λδζαηίϊθοθ αδ εαδ α βηδεα λγα ηϋθα πλορσθ αέ Σα π λ ζαδο δ ά πλορσθ α εα α Ϊ οθ αδ δμ ιάμ εα βγολέ μμ Κατηγορία I : ΕζαφλΪ εζϊ ηα αμ θαέθ μ Αυ οεδθά ωθ, Κατ δηα Α λοπζϊθωθ ( θαέθβ α λοπζϊθωθ, εατ δηα α λδοπλοωγοτη θωθ τπου θαέθβμ). Κατηγορία II : Μ αέα εζϊ ηα αμ Π λϋζαδο Κέθβ βμ (gas-oil, Diesel-oil) που χλβ δηοποδ έ αδ εδθβ άλ μ ω λδεάμ εατ βμ, Π λϋζαδο ΘΫληαθ βμ (gas-oil, Diesel-oil) που θ πδ λϋπ αδ θα χλβ δηοποδ έ αδ ωμ εατ δηο εδθβ άλα ω λδεάμ εατ βμ, Φω δ δεσ Π λϋζαδο, Κατ δηο α λδοπλοωγοτη θωθ τπου εβλοαέθβμέ Κατηγορία III: αλϋα εζϊ ηα αμ Μααοτ (fuel-oils), Απα φαζ ωηϋθο ηααοτ (vacuum gas-oil). Κατηγορία IV : Ά φαζ ομ. Κατηγορία V: ΥγλαΫλδαμ ου Ϊθδο, ΠλοπΪθδο εαδ ηέγηα ωθ τοέ Κατηγορία V : σϊγφα εωεέ Η εα λγα έα αλγοτ π λ ζαέου ά βηδεα λγα ηϋθωθ πλορσθ ωθ που πλαγηα οποδ έ αδ δ δεϋμ γεα α Ϊ δμ γδα βθ παλαγωγά Π λ ζαδο δ υθ Πλορσθ ωθ Οδ δ δεϋμ γεα α Ϊ δμ δμ οποέ μ πλαγηα οποδ έ αδ β δτζδ βέ ΠΫλαθ ωθ ηοθϊ ωθ π ι λγα έαμ, π λδζαηίϊθοθ αδ εαδ οδ αθαγεαέοδ απογβε υ δεοέ χυλα εαδ οδ δ υεοζτθ δμ δ αγωγάμ εαδ ιαγωγάμ αλγοτ π λ ζαέου εαδ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθέ Η δ αγωγάή ιαγωγά αλγοτ Π λ ζαέου ά π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ βθήαπσ βθ Εζζβθδεά ΕπδελΪ δα απσήπλομ λέ μ χυλ μ, εαγυμ εαδ β παλαζαίάήαπο οζά απσήπλομ ελϊ β-ηϋζβ βμ ΕέΕέ Η η αφολϊ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ απσ Ϋθα δυζδ άλδο Ϊζζο, απσ Ϋθα δυζδ άλδο πλομ γεα α Ϊ δμ Εηπολέαμ, απσ Ϋθα δυζδ άλδο πλομ γεα α Ϊ δμ Μ γϊζου Σ ζδεοτ Κα αθαζω ά, απσ γεα α Ϊ δμ Εηπολέαμ Ϊζζ μ, απσ βη έο γεα Ϊ α βμ Εδ αγωγάμ πλομ δυζδ άλδο ά γεα α Ϊ δμ Εηπολέαμ, απσ γεα α Ϊ δμ Εηπολέαμ ά δυζδ βλέου πλομ βη έα γεα Ϊ α βμ Ειαγωγάμ, απσ γεα α Ϊ δμ Εηπολέαμ ά δυζδ βλέου γεα α Ϊ δμ εα σχου Ά δαμ Λδαθδεάμ Εηπολέαμ ά Σ ζδεοτ Κα αθαζω ά που Ϋχ δ έ δουμ απογβε υ δεοτμ χυλουμ εαδ απσ γεα α Ϊ δμ εα σχου Ά δαμ Λδαθδεάμ Εηπολέαμ πλομ Σ ζδεοτμ Κα αθαζω Ϋμέ Η η αφολϊ δαελέθ αδ μ α) η αφολϊ ηϋ ω αγωγοτ, ί) η αφολϊ η πζω σ ηϋ ο, γ) ο δεά η αφολϊ η ίυ δοφσλο εαδ ) δ βλο λοηδεά η αφολϊ. Σο πλσ ωπο που ε ζ έ η αφολϊ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ χλβ δηοποδυθ αμ βηο έαμ Χλά ωμ ( έχέ) ίυ δοφσλα αυ οεέθβ αέ Η απογάε υ β εαδ δϊγ β, η εοπσ ο εϋλ ομ αλγοτ π λ ζαέου ά Π λ ζαδο δ υθ Πλορσθ ωθ, α οποέα πλοϋλχοθ αδ απσ δυζδ άλδο ά βη έο Εδ αγωγάμ εαδ πλοολέαοθ αδ γδα βη έο Ειαγωγάμ ά Ϊζζο δυζδ άλδο, Ϊζζβ γεα Ϊ α β Εηπολέαμ, γεα Ϊ α β Λδαθδεάμ Εηπολέαμ ά γεα Ϊ α β Σ ζδεοτ Κα αθαζω ά η έ δουμ απογβε υ δεοτμ χυλουμέ Η δϊγ β η εοπσ ο εϋλ ομ Πλορσθ ωθ αποεζ δ δεϊ Σ ζδεοτμ Κα αθαζω Ϋμέ Η οπογϋ β β υγλα λέωθ θ σμ δ δευθ φδαζυθέ ΜΑΙΟΣ

5 2. Θ ηδεσ Πζαέ δο ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η αγολϊ π λ ζαδο δ υθ ου δα δεϊ λυγηέα αδ απσ οθ Νέγ0η4ή2002 σπωμ λοποποδάγβε απσ οθ Νέγγγηή200η εαδ ο Ποζυθοηο χϋ δο 2014έ Σ α πζαέ δα ωθ αθω Ϋλω θσηωθ, Ϋχουθ ε ογ έ δλϊ λοποποδβ δευθ εαδ δ υελδθδ δευθ γευεζέωθ εαδ Υπουλγδευθ αποφϊ ωθέ Λ π οη λάμ αθαφολϊ ου γ ηδεοτ πζαδ έου που εαγολέα δ β ζ δ ουλγέα εαδ ολγϊθω β βμ αγολϊμ π λ ζαδο δ υθ έ αδ ο ΠαλΪλ βηα Ιέ Στθοοβ βμ δ χτου αμ θοηογ έαμ που εαγολέα δ β ζ δ ουλγέα εαδ ολγϊθω β βμ αγολϊμ π λ ζαδο δ υθ η δ δεϋμ αθαφολϋμ εαδ Ϋηφα β βθ αγολϊ υγλα λέου, παλα έγ αδ αεοζοτγωμ Ά ειες Άσδησης Δραστηριότητας 1. Η Ϊ εβ β ωθ λα βλδο ά ωθ δτζδ βμ, Εηπολέαμ, Λδαθδεάμ Εηπολέαμ, Μ αφολϊμ η Αγωγσ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ εαδ ΕηφδΪζω βμ υγλα λέωθ πδ λϋπ αδ ησθοθ φσ οθ Ϋχ δ χολβγβγ έ β αθ έ οδχβ Ά δα. 2. Οδ Ά δ μ δτζδ βμ, Εηπολέαμ εαδ Μ αφολϊμ η αγωγσ αλγοτ π λ ζαέου εαδ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ χολβγοτθ αδ η απσφα β ου Υπουλγοτ ΑθΪπ υιβμέ 3. Οδ Ά δ μ Λδαθδεάμ Εηπολέαμ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ εαδ ηφδϊζω βμ υγλα λέωθ χολβγοτθ αδ απσ βθ αλησ δα Νοηαλχδαεά Αυ ο δοέεβ βέ 4. Σ βθ Ά δα πλϋπ δ θα αθαφϋλοθ αδμ i. ο αθ δε έη θσ βμ, ii. β χλοθδεά δϊλε δα βμ, iii. ο πλσ ωπο ο οποέο χολβγ έ αδ, iv. οδ γεα α Ϊ δμ που χλβ δηοποδοτθ αδ γδα βθ Ϊ εβ β βμ λα βλδσ β αμ, β π λδγλαφά αυ υθ εαδ βμ χθοζογέαμ που χλβ δηοποδ έ αδ, v. π λδγλαφά ωθ απογβε υ δευθ γεα α Ϊ ωθ που χλβ δηοποδοτθ αδ αποεζ δ δεϊ γδα βθ ιυπβλϋ β β βμ λα βλδσ β αμ εαδ βμ άλβ βμ Απογ ηϊ ωθ Α φαζ έαμ, φσ οθ Ϋχ δ αυ ά βθ υποχλϋω β ο α δο ο οτη θομ, vi. α ηϋ α η αφολϊμ που χλβ δηοποδοτθ αδ γδα βθ Ϊ εβ β βμ λα βλδσ β αμ, vii. α χθδεϊ οδχ έα ου αγωγοτ εαδ ωθ υθαφυθ γεα α Ϊ ωθ, φσ οθ πλσε δ αδ γδα Ά δα Μ αφολϊμ η Αγωγσ αλγοτ π λ ζαέου εαδ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ εαδ ο αθ δε έη θο βμ η αφολϊμ, viii. υποχλ υ δμ λοφο ο έαμ ολδ ηϋθωθ γ ωγλαφδευθ δαη λέ ηα α) βμ χυλαμ, φσ οθ υθ λϋχ δ π λέπ ω β πδίοζάμ ουμ τηφωθα η βθ παλϊγλαφο 2 ου Ϊλγλου 14 ου θσηου αυ οτέ 5. Οδ πλοςπογϋ δμ εαδ ζ π οηϋλ δ μ γδα β χολάγβ β εϊγ εα βγολέαμ Ά δαμ λυγηέαοθ αδ απσ οθ Καθοθδ ησ Α δυθ. 6. Η χολάγβ β βμ Ά δαμ Ϊ εβ βμ ωθ λα βλδο ά ωθ δτζδ βμ, Εηπολέαμ, Λδαθδεάμ Εηπολέαμ, Μ αφολϊμ η Αγωγσ εαδ ΕηφδΪζω βμ υγλα λέωθ θ απαζζϊ δ οθ εϊ οχο βμ απσ βθ υποχλϋω β θα ζαηίϊθ δ Ϊζζ μ Ϊ δ μ ά γελέ δμ που πλοίζϋποθ αδ απσ βθ δ χτου α θοηογ έαέ ΜΑΙΟΣ

6 2.3. Προρποβέσεις για τη χορϋγηση Ά ειας Εζπορίας Πετρελαιοει ών Προπόντων 1. Ελάχιστο δεφάλαιοέ Σο θοηδεσ πλσ ωπο ο οποέο πλσε δ αδ θα χολβγβγ έ β Ά δα Εηπολέαμ πλϋπ δ θα Ϋχ δ ζϊχδ ο αδλδεσ ε φϊζαδο ωμ αθαφϋλ αδ αεοζοτγωμ (πο Ϊ ) : Ά δα εα βγολέαμ ίϊ δ ίϊ δ Νέγ0η4ή2002 Ποζyθοηο χ έου 2014 * Α (πωζά δμ ργ00έ000 - θ00έ000μσ) Α (πωζά δμ οξγ00έ000μσ) Γ * Στηφωθα ηε το Ποζυθοηο χϋ δο βί14, παρϋχεταδ η υθατότητα χοράγη ημ Α εδώθ Εηπορίαμ πετρεζαδοεδ ώθ ε εταδρείεμ ηε ηδερότερα εζϊχδ τα όρδα εταδρδεοτ εεφαζαίου ά εθαζζαετδεϊ ηε απαίτη η α φαζδ τδεάμ εϊζυοημ εατϊ υγεεερδηϋθωθ εδθ τθωθ (η τεζευταία αθαηϋθεταδ θα εαγορδ τεί ηε Κοδθά Απόφα η τωθ Υπουργώθ Οδεοθοηδεώθ, ΠερδβΪζζοθτομ ΕθΫργεδαμ εαδ Κζδηατδεάμ Αζζαγάμ εαδ ΑθΪπτυιημ εαδ Αθταγωθδ τδεότηταμ εοδθά υπουργδεά απόφα η η οποία προβζϋπεταδ θα εε ογεί εθτόμ τρδηάθου από τη ηηο ίευ η του θόηουέ 2. Διαβεσιζότητα αποβηδευτιδών χώρων. Οδ απογβε υ δεοέ χυλοδ μ i. ΠλΫπ δ θα έθαδ δ δσε β οδ, ηδ γωηϋθοδ ά θα Ϋχουθ παλαχωλβγ έ εα Υ αποεζ δ δεά χλά βέ Η ηέ γω β εαδ β παλαχυλβ β βμ χλά βμ πλϋπ δ θα Ϋχουθ δϊλε δα έ β ουζϊχδ οθ η ο χλσθο δ χτομ βμ Ά δαμ εαδ θα απο δεθτοθ αδ γγλϊφωμέ ii. ΠλΫπ δ θα χλβ δηοποδοτθ αδ αποεζ δ δεϊ γδα βθ ιυπβλϋ β β βμ δαεέθβ βμ Πλορσθ ωθ εαδ βμ άλβ βμ απογ ηϊ ωθ α φαζ έαμ εαδ θα Ϋχουθ βθ αθαγεαέα εαδ εα Ϊζζβζβ υθαηδεσ β α γδα βθ Ϊ εβ β βμ Εηπολέαμέ iii. ΠλΫπ δ θα Ϋχουθ δμ πλοίζ πση θ μ απσ δμ ε έη θ μ δα Ϊι δμ πλο δαγλαφϋμ εαδ θα δαγϋ ουθ οθ εα Ϊζζβζο χθδεσ ιοπζδ ησ γδα βθ α φαζά απογάε υ β εαδ οηαζά δαεέθβ β ωθ Πλορσθ ωθέ Μ απσφα β ου Υπουλγοτ ΑθΪπ υιβμ (ΥέΑέ γ4θ2κή1λκη, ΦΕΚ ιλλή `ήγ1έ12έ1λκη) εαγολέαοθ αδ οδ πλο δαγλαφϋμ α φαζοτμ χ έα βμ, εα α ε υάμ εαδ ζ δ ουλγέαμ ωθ γεα α Ϊ ωθ απογάε υ βμ π λ ζαδο δ υθ ωθ αδλ δυθ δτζδ βμ, Εηπολέαμ, Λδαθδεάμ Εηπολέαμ εαδ Μ γϊζωθ Σ ζδευθ Κα αθαζω υθέ iv. ΠλΫπ δ θα υθ Ϋοθ αδ η τ βηα αγωγυθ, η δυζδ άλδα ά η γϊζα α ά η δ βλο λοηδεσ έε υο, ε σμ απσ δμ γεα α Ϊ δμ γδα απογάε υ β υγλα λέωθ εαδ α φϊζ ου πλομ δμ οποέ μ γέθ αδ η οποδοθ άπο λσποέ v. Μπολοτθ θα ίλέ εοθ αδ εαδ θ σμ χυλου δυζδ βλέουέ vi. Μπολοτθ θα γ ωλοτθ αδ εαδ Απογάε μ Σάλβ βμ Απογ ηϊ ωθ Α φαζ έαμέ ΜΑΙΟΣ

7 4 Η γχυλδα εαδ δ γθάμ αγολϊ Autogas ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 4.1. Διεβνείς Εθελίθεις Σο υγλαϋλδο ωμ εατ δηο εέθβ βμ (Autogas) απο ζ έ ο πζϋοθ δα οηϋθο θαζζαε δεσ εατ δηο οθ εσ ηο άη λαέ ώ παγεσ ηδα εα αθϊζω β ου Autogas αθάζγ 2γ,κ εα οηητλδα σθουμ ο 2012, αυιβηϋθβ εα Ϊ 2,1η% χϋ β η ο 2011έ Σάη λα, υπϊλχουθ παλαπϊθω απσ 1κ εα οηητλδα οχάηα α που εδθοτθ αδ η Autogas παγεσ ηδο πέπ οέ Παλσζ αυ Ϊ, β χλά β ου Autogas υγε θ λυθ αδ Ϋθα ηδελσ αλδγησ χωλυθέ Χαλαε βλδ δεσ έθαδ σ δ πϋθ χυλ μ (ΚολΫα, Σουλεέα, Ρω έα, Ι αζέα εαδ Ποζωθέα) υγε θ λυθουθ π λδ σ λο απσ ο ηδ σ βμ παγεσ ηδαμ εα αθϊζω βμέ Η δ έ υ β βθ αγολϊ ποδεέζζ δ απσ χυλα χυλα εαδ ιαλ Ϊ αδ απσ δμ δαφολϋμ ποζδ δεϋμ εαδ α δαφολ δεϊ εέθβ λα που έθουθ οδ εϊ ο ευί λθά δμ γδα β χλά β ου Autogas. Οδ πδο απο ζ ηα δεϋμ ποζδ δεϋμ, αφολοτθ βθ ατιβ β βμ αθ αγωθδ δεσ β αμ βμ δηάμ ου Autogas Ϋθαθ δ ου π λ ζαέου εαδ ου Diesel, εαγυμ εαδ αυ Ϋμ που έθουθ Ϋθα δ χυλσ οδεοθοηδεσ εέθβ λο πλοε δηϋθου ο ζδεσμ εα αθαζω άμ θα η α λϋο δ ο αυ οεέθβ ο ου Autogasέ Σ βθ πλϊιβ, β ζε δεσ β α ου Autogas χϋ β η α υπσζοδπα εατ δηα ιαλ Ϊ αδ απσ ο εαγαλσ εσ ομ βμ η α λοπάμ θσμ αυ οεδθά ου απσ ί θαδθοεέθβ ο υγλα λδοεέθβ ο, εαγυμ εαδ απσ βθ ζδεά δηά ου Autogas χϋ β η ο Diesel εαδ β θαέθβ. Κατανάλωση Autogas (2005-2ήί2) σε παγδόσζιο επίπε ο Rest of the World Mexico China Thailand Australia Japan Italy Poland Russia Turkey ΜΑΙΟΣ

8 Η αγορά του Autogas παγδοσζίως (2ήίή) ΟχΫζατα ( 000 Vehicles) Σταβζοί Ανεφο ιασζοσ (ΠρατΫρια) Κατανάλωση / Σταβζό Ανεφο ιασζοσ (ΜΤ) Σταβζοί Ανεφο ιαζοσ / Πληβυσζό (,000) Xώρα Κατανάλωση ( ήήή ΜΤ) Πληβυσζός (,000) ΚολΫα ,334 Σουλεέα ,098 Ρω έα ,140 Ποζωθέα ,541 Ι αζέα ,458 Ιαπωθέα ,150 Αυ λαζέα ,437 ΣαςζΪθ β ,081 Κέθα ,002 Μ ιδεσ ,185 Λοδπσμ Κσ ηομ ,058 Σσνολο ,083 Ελλά α * Σα οδχ έα αφολοτθ ο Ϋ ομ 2010 Κατανάλωση Autogaas Παγδοσζίως (2ήή5-2012) Χώρα ΚολΫα Σουλεέα Ρω έα Ποζωθέα Ι αζέα Ιαπαθωρα Αυ λαζέα ΣαςζΪθ β Κέθα Μ ιδεσ ΕζζΪ α Λοδπσμ Κσ ηομ Σσνολο * Σ χδζδϊ μ σθουμ Η εα αθϊζω β ου Autogas ο 2012 αθάζγ 2γέκ00 σθουμ παγεο ηέωμ, παλου δϊαοθ αμ ατιβ β εα Ϊ γγ% απσ α αθ έ οδχα η γϋγβ ου 200ηέ Σο η λέ δο βμ Εζζβθδεάμ αγολϊμ ου Autogas βθ παγεσ ηδα αγολϊ έθαδ δ δαέ λα ηδελσ εαγυμ ο 2012, β εα αθϊζω β Autogas βθ ΕζζΪ α, αθάζγ ιιέ000 σθουμ, παλου δϊαοθ αμ ω σ ο βηαθ δεά ατιβ β ( π απζα δϊ βε ) χϋ β η βθ εα αθϊζω β ο 200η. Σάη λα ζ δ ουλγοτθ βθ χυλα ηκ2 πλα άλδα υγλα λέου, θυ ευεζοφολοτθ παλαπϊθω απσ 1θ0έ000 οχάηα α α οποέα χλβ δηοποδοτθ ωμ εατ δηο ο υγλαϋλδοέ ΜΑΙΟΣ

9 Φορο όγηση Καυσί ω Σα πο Ϊ ου Εδ δεοτ Φσλου Κα αθϊζω βμ (ΕΦΚ) πέ βμ δηάμ ωθ εαυ έηωθ δαφϋλουθ βηαθ δεϊ απσ χυλα χυλαέ Σ εαηέα απσ δμ χυλ μ θ φαλησα αδ ο έ δομ ΕΦΚ σζα α έ β ωθ εαυ έηωθέ Σ α παλαεϊ ω δαγλϊηηα α παλου δϊα αδ β πο ο δαέα δαφολϊ ου ΕΦΚ ο Autogas, β θαέθβ εαδ ο Π λϋζαδοέ Σο τοομ ου ΕΦΚ ο Autogas, τγελδ β η α υπσζοδπα εατ δηα αθ δεα οπ λέα δ β Ϋ η υ β εϊγ ευίϋλθβ βμ γδα θέ χυ β βμ χλά βμ ουμ Ϋθαθ δ Ϊζζωθ θαζζαε δευθ εαυ έηωθ. Ει ιδός Φόρος Κατανάλωσης στο Autogas ως % του Ει ιδοσ Φόρου Κατανάλωσης στη Βενΰίνη ΜΑΙΟΣ

10 4.2.3 Στόλος Οχηζάτων Η αθ αγωθδ δεσ β α ου Autogas ωμ εαυ έηου, ο άγβ βθ ατιβ β ωθ εδθοτη θωθ οχβηϊ ωθ η υγλαϋλδο εα Ϊ βθ λδ έα ( )έ Αθαζυ δεσ λα α αυ οεέθβ α που ευεζοφολοτ αθ η υγλαϋλδο βθ ΕζζΪ α εα Ϊ ο 2010, αθϋλχοθ αθ 10έγ2λ οχάηα α εαδ αθ δ οδχοτ αθ ο 0,1θ% ου υθοζδεοτ σζου οχβηϊ ωθ, ο 2011 ιθέλ01 οχάηα α εαδ αθ δ οδχοτ αθ ο 1,1ι% ου υθοζδεοτ σζου οχβηϊ ωθ εαδ ο θ1έλγλ οχάηα α, σπου εαδ αθ δ οδχοτ αθ 2,4λ% ου υθοζδεοτ σζου οχβηϊ ωθέ Αριθ ός Κ οφορού ω Οχη ά ω α ά Κα η ορία Κα σί ο Κασσιζο 2010 % 2011 % 2012 % ΕΝ ΙΝΗ SUPϋR ,34% ,04% ,36% ΥΓΡΑΕΡΙΟ 401 0,01% 421 0,01% 400 0,01% ΑΜΟΛΥ Η ΚΑΣΑΛΥΣΙΚΗ ,12% ,08% ,37% ΕΝZΙΝΗ Τ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ,03% ,13% ,24% ΑΜΟΛΥ Η Τ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ,12% ,03% ,24% ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ,71% ,89% ,17% ΛΟΙΠΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ,67% ,81% ,61% ΣΥΝΟΚΟ ,00% ,00% ,00% * Υπουλγ έο Μ αφολυθ Τ ΕΛέΣΣΑΣέ Επέ βμ απσ α Ϋζβ ου 2011 εα αλγάγβε β απαγσλ υ β βμ π λ ζαδοεέθβ βμ, θ σμ βμ Αγάθαμ εαδ βμ Θ αζοθέεβμέ Σο γ γοθσμ αυ σ έχ ωμ απο Ϋζ ηα βθ ατιβ β ωθ αιδθοηά ωθ οχβηϊ ωθ, α οποέα εδθοτθ αδ η π λϋζαδο, θυ τηφωθα η παλϊγοθ μ δμ αγολϋμ ά υγε ελδηϋθβ ιϋζδιβ έχ αλθβ δεσ αθ έε υπο βθ εα αθϊζω β ου Autogas. Νέ ς Τα ι ο ήσ ις Οχη ά ω σ η Ε ά α ( ) ΝΫ μ Σαιδθοηά δμ - Στθοζο ΝΫ μ Σαιδθοηά δμ Diesel Share of Diesel (%) 3,60% 3,30% 4,00% 10,00% 40,00% 57,90% ΜΑΙΟΣ

11 4.3.2 Κανάλια ΔιανοζΫς Υγραερίου Σο υγλαϋλδο χλβ δηοποδ έ αδ σ ο οθ οηϋα βμ δοηβχαθέαμ, σ ο οθ οηϋα ωθ Μ αφολυθ, σ ο εαδ οθ Οδεδαεσ οηϋαέ Σ οθ παλαεϊ ω οηϋα παλου δϊα αδ β εα αθοηά βμ γχυλδαμ εα αθϊζω βμ υγλα λέου γδα ο Ϋ ομ 2012έ Συγε ελδηϋθα γδα ο Ϋ ομ 2012 αθαζυγβεαθ 112 χδζδϊ μ σθοδ υγλα λέου β ίδοηβχαθέα, ιι χδζδϊ μ σθοδ υγλα λέου δμ η αφολϋμ εαδ 1λη χδζδϊ μ σθοδ Ϊζζουμ οη έμ, σπωμ βθ εα οδεέα, β γ ωλγέα, εαδ δμ υπβλ έ μέ 29,17% 50,78% Industry Transport 20,05% Other Sectors Οδ ετλδοδ οη έμ βμ ίδοηβχαθέαμ δμ οποέ μ εα αθϋη αδ β εα αθϊζω β ου υγλα λέου έθαδ οδ ιάμμ Σλσφδηα Τ Καπθσμ Χαλ έ, χαλ οποζ σμ Τ ε υπυ δμ Σέ βλομ Τ ΧΪζυίαμ Μβ δ βλοτχα ηϋ αζζα ΧβηδεΪ Τ π λοχβηδεϊ πλορσθ α Μβ η αζζδεϊ ολυε Ϊ Λοδποέ οη έμ 41% 3% 2% 5% 3% 4% 4% 33% 3% 2% Σι ήρος & Χά βας Μη σι ηρούχα έ α α Χη ι α & Πε ροχη ι ά Προϊό α Μη ε α ι ά ορ ά ΜΑΙΟΣ

12 5.1. ΣυνοπτιδΫ Παρουσίαση Εταιρειών Κλά ου ΠΕΤΠΟΓΚΑ Α.Ε. Κτεζομ Ελγα δυθ 2012 μ 1η0έ2γι χδζέ Πλο ωπδεσ 220 λα βλδσ β μ ΕηφδΪζω β εαδ ηπσλδο υγλα λέου ίδοηβχαθδεάμ εαδ οδεδαεάμ χλά βμέ Εηπολέα Τ δϊγ β υγλα λέου χτηα ηολφάέ Υγλα λδοεέθβ βέ Κα α ε υά Τ ζ δ ουλγέα πλα βλέωθ Autogas Εγεα α Ϊ δμ δε τωθ υγλα λέουέ Άζζα οδχ έα Ι λτγβε απσ υγχυθ υ β βμ Π λογεϊα ΑέΕέ, (έ λυ β 1ληγ) η βθ Ιαοζγεαα (έ λυ β 1λθι)έ Σο 2002 απολλσφβ βθ αδλ έα Pyrogas Aέϋέ Σο 2010 απολλσφβ βθ αδλ έα Α πλοπυλγεϊα ΑέΕέ έεέ δα βλ έ γεα α Ϊ δμ απογάε υ βμ, ηφδϊζω βμ εαδ δαεέθβ βμ υγλα λέου βθ Αγάθα, β Θ αζοθέεβ, βθ ΠΪ λα, βθ Αζ ιαθ λοτποζβ β Χέο, α ΧαθδΪ, ο ΗλΪεζ δο, β Μυ δζάθβ, βθ ΚΫλευλα, βθ ΚαζαηΪ α, εαδ α ΙωΪθθδθαέ δαγϋ δ 12έ000 βη έα πυζβ βμή δαεέθβ βμ ηφδαζωηϋθου, 12έη00 ιαη θϋμ γεα βηϋθ μ π ζϊ μ εαδ ιυπβλ έ εαδ ιυπβλ έ Ϊθω ωθ 1η0 πλα βλέωθ autogas. δ τγυθ β (Έ λα) Αεα βηέαμ ηι, 10θ ιλ, Αγάθα, CσRAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. Κτεζομ Ελγα δυθ 2012 μ 11ιέγ2ι χδζέ Πλο ωπδεσ 240 λα βλδσ β μ ΕηφδΪζω β εαδ ηπσλδο υγλα λέου ίδοηβχαθδεάμ εαδ οδεδαεάμ χλά βμέ Εηπολέα Τ δϊγ β υγλα λέου χτηα ηολφάέ Υγλα λδοεέθβ βέ Άζζα οδχ έα Ι λτγβε ο 1λιη, η βθ πωθυηέα Μέθο οι ΑέΕέΤB.Eέ Σο έ δο Ϋ ομ απολλσφβ βθ αδλ έα ΜδθογεΪα ΑέΕέ (έ λυ β 1λθι), εαδ αζζϊα δ βθ πωθυηέα βμ ΜδθογεΪα ΑέΕέΤB.Eέ Σο 1λλ2 αζζϊα δ βθ πωθυηέα βμ Shell Gas A.E.B.E.Yέ Σο 2001 απολλσφβ οθ εζϊ ο υγλα λέωθ βμ αδλ έαμ BP Hellas A.Eέ Σ δμ γ0έ0ιέ2010 Ϊζζαι βθ πωθυηέα βμ β βη λδθάέ H αδλ έα ιαγολϊ γβε απσ βθ αδλ έα MOTOR OIL (ΕζζΪμ) δυζδ άλδα Κολέθγου ΑέΕέ οθ Ιοτζδο ου 2010, Ϋπ δ α απσ υηφωθέα βμ πλοαθαφ λγ έ αμ αδλ έαμ η βθ Shell Gas (LPG) Holdings BVέ δαγϋ δ γεα α Ϊ δμ απογάε υ βμ οθ Α πλσπυλγο, ο Καζοχυλδ Θ αζοθέεβμ εαδ α ΙωΪθθδθαέ δ τγυθ β (Έ λα) Α πλοπτλγου 1, 1λγ 00, Α πλσπυλγομ, Γ ωλγέου ΑίΫλωφ 2θ-28, Π λδ σμ ΜΑΙΟΣ

13 5.2.2 Κ λ οφολέα Η ε λ οφολέα αθϊ αδλ έα δαηολφυγβε ωμ αεοζοτγωμ μ Απσ οθ αθω Ϋλω πέθαεα πλοετπ δ σ δ β ατιβ β ου Κτεζου Ελγα δυθ που παλου έα αθ οδ αδλ έ μ ου εζϊ ου, θ υθο τγβε η ατιβ β βμ ε λ οφολέαμ ουμ (ωμ % πέ ωθ πωζά ωθ), ε σμ ωθ αδλ δυθ που λα βλδοποδοτθ αδ βθ θβ δω δεά χυλαέ Σο γ γοθσμ αυ σ απο έ αδ βθ βηαθ δεά ατιβ β βμ δηάμ ου υγλα λέου που, σπωμ πλοετπ δ, θ η αευζέ γβε β ζδεά δηά πυζβ βμ, ιαδλουηϋθωθ ωθ θβ δω δευθ π λδοχυθ σπου θ χοηϋθωμ πδελα οτθ υθγάε μ βπδσ λου αθ αγωθδ ηοτέ ΜΑΙΟΣ

14 Σο δϊγλαηηα απ δεοθέα δ βθ δαησλφω β ου Μδε οτ Π λδγωλέου ΚΫλ ουμ, ου EBITDA εαδ ου π λδγωλέου Καγαλοτ ΚΫλ ουμ πέφέ ωμ % πέ ου Κτεζου Ελγα δυθ (ηε βϊ η τδμ εθοποδηηϋθεμ εατα τϊ εδμ τωθ υπό ηεζϋτη εταδρεδώθ). Η υποχυλβ β βμ ε λ οφολέαμ ωμ % πέ ου Κτεζου Ελγα δυθ εα Ϊ β π λέο ο , αφολϊ σζ μ δμ αδλ έ μ ου εζϊ ου, σπωμ απ δεοθέα δ ο δϊγλαηηαέ θ υηπ λδζαηίϊθοθ αδ οδμ δϋτσ ύas, CAεBI ύas Τ ϋkτέ Η ατιβ β ου Κτεζου Ελγα δυθ θ υθο τγβε απσ αθ έ οδχβ ατιβ β ωθ ζ δ ουλγδευθ ισ ωθ (που αφολοτθ ευλέωμ Ϋιο α δαθοηάμ) αζζϊ εαδ ωθ π θ τ ωθ πϊγδα, γ γοθσμ που απο έ αδ βθ εαζτ λβ εη Ϊζζ υ β βμ υπϊλχου αμ υπο οηάμ ωθ αδλ δυθ που ηϊζζοθυποαπα χοζοτθ αθέ θ υηπ λδζαηίϊθοθ αδ οδμ δϋτσ ύas, CAεBI ύas Τ ϋkτ. ΜΑΙΟΣ

15 6. Η αγολϊ ωθ πλα βλέωθ υγλυθ εαυ έηωθ & Autogas βθ ΕζζΪ α Στηφωθα η ε δηά δμ βμ Παθ ζζάθδαμ Οηο ποθ έαμ Πλα βλδοτχωθ- Εηπσλωθ Καυ έηωθ (ΠΟΠΕΚ) εαδ βμ Οηο ποθ έαμ θαδθοπωζυθ ΕζζΪ αμ (Ο Ε), α πλα άλδα υγλυθ εαυ έηωθ που ζ δ ουλγοτθ βθ χυλα αθϋλχοθ αδ π λέπου θυ ε δηϊ αδ σ δ Ϋχουθ εζ έ δ βθ ζ υ αέα π θ α έα ( ο 200κ ζ δ ουλγοτ αθ κέη00) ωμ απο Ϋζ ηα βμ εα Ϊ 40% π υ βμ ωθ πωζά ωθ α εατ δηα εέθβ βμ εαδ ιη% ωθ πωζά ωθ π λ ζαέου γϋληαθ βμ ζσγω βμ η έω βμ ου δαγ έηου δ ο άηα ομ εαδ βμ βηαθ δεάμ ατιβ βμ ου ΕΦΚέ Η βηαθ δεά η έω β ωθ πωζά ωθ υηπέ α π λδγυλδα εϋλ ουμ σ ο ωθ Ε αδλ δυθ Εηπολέαμ σ ο εαδ ωθ πλα βλέωθ, που υθ υα ησ η βθ παλα αηϋθβ π υ β βμ εα αθϊζω βμ εαδ οθ Ϋθ οθο αθ αγωθδ ησ, Ϋχουθ υλλδεθυ δ ο εζϊ ο εαδ υθ χέαουθ θα απ δζοτθ β ίδω δησ β α αλε υθ πλα βλέωθ που ζ δ ουλγοτθ άη λα η ολδαεά ε λ οφολέαέ 6.1. Τρέχουσες εθελίθεις Η υλλέεθω β ου αλδγηοτ ωθ πλα βλέωθ ε δηϊ αδ θα υθ χδ γ έ εαδ ωμ απο Ϋζ ηα βμ φαληογάμ ου υ άηα ομ Εελουθ-Εδ λουθέ Ή β απσ ο 201γ ι εέθβ β υποχλ ω δεά φαληογά ου υ άηα ομ Εδ λουθ Εελουθ (ΑΥέΦ2 1η10ή201γ (ΦΕΚ 1ηκλή ή201γ) σπωμ δ χτ δ) που εοπσ Ϋχ δ βθ αποεα Ϊ α β ου αθ αγωθδ ηοτ, ο οποέομ έχ λ ίζωγ έ ιαδ έαμ βμ Ϋζζ δοβμ υ βηϊ ωθ αελδίοτμ ηϋ λβ βμ εαδ εα αγλαφάμ εα Ϊ β δαεέθβ β δ λχση θωθ εαδ ι λχση θωθ πο ο ά ωθ απσ α πλα άλδα υγλυθ εατ δηωθέ Μ ο τ βηα αυ σ έ αδ β υθα σ β α ου ζϋγχου βμ π λδ χση θβμ πο σ β αμ εαυ έηουμ εϊγ ιαη θάμ ου πλα βλέου η απσζυ β αελέί δα, βμ εα αγλαφάμ εϊγ πυζβ βμ που πλαγηα οποδ έ αδ εαδ βμ Ϊη βμ θβηϋλω βμ βμ Γ θδεάμ Γλαηηα έαμ Πζβλοφολδαευθ Συ βηϊ ωθ (ΓΓΠΣ)έ Η γεα Ϊ α β ου υ άηα ομ πλοςπογϋ δ πϋθ υ β βμ Ϊιβμ ωθ ηέ000 αθαζσγωμ ου αλδγηοτ ιαη θυθ που δαγϋ δ ο εϊγ πλα άλδο θυ, εα Ϊ ηϋ ο σλο, πο σ τοουμ ηέη00 ( γέιη0 πζϋοθ 400 αθϊ ιαη θά) πδ ο έ αδέ Στηφωθα βθ ε έη θβ θοηογ έα, σζα α πλα άλδα βμ χυλαμ πλϋπ δ θα Ϋχουθ γεα α ά δ εαδ υθ γ έ η βθ ΓΓΠΣ Ϋωμ βθ Η φαληογά ου υ άηα ομ αυ οτ, ά β Ϋχ δ πλοεαζϋ δ εζυ ωθδ ηοτμ βθ αγολϊ ωθ πλα βλέωθ αφοτ αφ θσμ βηδουλγ έ υθγάε μ α φυιέαμ α πλα άλδα αυ Ϊ που ζ δ ουλγοτθ ολδαεϊ εαδ αφ Ϋλου βηδουλγ έ πλοςπογϋ δμ υγεϋθ λω βμ βμ αγολϊμ δμ η γϊζ μ αδλ έ μέ Η Ϊ β αυ ά, ου π λδολδ ηοτ ωθ πλα βλέωθ υγλυθ εαυ έηωθ, φαέθ αδ θα υηία έα δ η α δ χτοθ α βθ ΕΕ, βθ οποέα τηφωθα η οθ Στθ ηο Ε αδλ δυθ Εηπολέαμ Π λ ζαδο δ υθ ΕζζΪ ομ (ΣΕΕΠΕ), βθ ΕζζΪ α, εα Ϊ ο 200κ, ζ δ ουλγοτ αθ π λέπου κέη00 πλα άλδα, α οποέα υγελδθση θα η βθ ΕΕ παλου δϊαουθ βθ αεσζουγβ δεσθαμ ΕζζΪ αμ ~ 1 πλα άλδο / 1έγ00 εα οέεουμ, η ά δ μ πωζά δμ λ00 mγ αθϊ πλα άλδο, βθ ΕέΕέ: ~ 1 πλα άλδο / γέκ00 εα οέεουμ, η ά δ μ πωζά δμ γέ100 mγ αθϊ πλα άλδο, θυ βθ Ι αζέα (που παλου δϊα δ βθ υοβζσ λβ πυεθσ β α πλα βλέωθ αθϊ εϊ οδεο) : ~ 1 πλα άλδο ή 2έθικ εα οέεουμ, εαδ ο ΗθωηΫθο α έζ δο (που παλου δϊα δ βθ χαηβζσ λβ) μ ~ 1 πλα άλδο ή ιέ01κ εα οέεουμ ΜΑΙΟΣ

16 ΕιαδλουηΫθωθ ωθ αθ ιϊλ β ωθ πλα βλέωθ ΑΠ, ο ηθ,2% ωθ πλα βλέωθ autogas, αθάεουθ ουμ Οηέζουμ ωθ το δυζδ βλέωθ βμ χυλαμ, η βθ πλω οεαγ λέα θα δα βλ έ ο Όηδζομ βμ MOTOR OIL. Σ ο ίαγησ που έγ αδ γϋηα ποδσ β αμ ωθ εαυ έηωθ που δα έγ θ αδ απσ α αθ ιϊλ β α πλα άλδα (ΑΠ), οδ πδζογϋμ ου εα αθαζω ά γδα φο δα ησ ου αυ οεδθά ου ου η autogas π λδολέα αδ βηαθ δεϊ α άηα α που δαχ δλέαοθ αδ οδ το η γϊζοδ Όηδζοδ, η β πλοςπσγ β σ δ βθ γ ωγλαφδεά π λδοχά αθααά β βμ ου εα αθαζω ά δαγϋ ουθ παλου έαέ Γ ωγλαφδεά εα αθοηά πλα βλέωθ autogas Όπωμ απ δεοθέα δ ο αεσζουγομ πέθαεαμ, α ηκ2 πλα άλδα autogas εα αγλϊφοθ αδ γ ωγλαφδεϊ ωμ αεοζοτγωμ μ α 256 (44,0%) ίλέ εοθ αδ β Μαε οθέα εαδ ΘλΪεβ α 84 (14,4%) βθ Θ αζέα εαδ Ήπ δλο α 170 (29,2%) βθ Α δεά εαδ Σ λ Ϊ ΕζζΪ α α 4η (ι,ι%) β Π ζοπσθθβ ο εαδ α 2ι (4,θ%) β θβ δω δεά ΕζζΪ αέ ΜΑΙΟΣ

17 ΠΑΠΑΠΤΗΜΑ I : ΕβνιδΫ Νοζοβεσία σχετιδϋ ζε LPG Νέ 41λλή201γ (ΦΕΚ 21θήΑή11έ10έ201γ) Νέ 412γέ201γ (ΦΕΚ 4γήΑή1λέ02έ2013) ΚΥΑ Α Αμ ΑΠ / Αλδγηέ οδεέ 420λθήη0η0 (ΦΕΚ γ1ι2ι Σ τχομ 2ο Αλέ Φ. 2269/19/2013). ΚΥΑ Ακή4κ012ήη0ηγή2012 (ΦΕΚ γ0η2 Υ) Νέ 40ι0ή2012 (ΦΕΚ κ2ήα`ή10έ4έ2012 ΥέΑ.Oδεέ 41871/3068/2010 (ΦΕΚ 1η1λή `ήιέλέ2010) Νέ γκλιή2010 (ΦΕΚ 20κήΑ`ή10έ12έ2010) ΥέΑέ οδεέ 32880/2038/2009 (ΦΕΚ 1221ή `ή22έθέ200λ) Νέ γι10ή200κ (ΦΕΚ 21θήΑ`ή2γέ10έ200κ) ΥέΑέ 2ή1θηι0 (ΦΕΚ1γ0θή1θέλέ200η) ΝΟΜΟΣ γγγηή200η (ΦΕΚ ληήαή20έ4έ200η) ΥέΑέ γ1κηθή200γ (ΦΕΚ 12ηιή `ήγέλέ200γ) Νέ γ0η4ή2002 (ΦΕΚ 2γ0ή2έ10έ2002) Φέθγλή44ιή14έ0κέ2002 ΥέΑέ θη2ή2000ή2001 (ΦΕΚ γθγή `ήηέ4έ2001) βησ δ μ υπ λα δεϋμ ο δεϋμ η αφολϋμ πδία υθ Ρυγηδ δεά Αλχά Επδία δευθ Μ αφολυθ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ δα άλβ β θσμ ζϊχδ ου πδπϋ ου απογ ηϊ ωθ αλγοτ π λ ζαέου άήεαδ πλορσθ ωθ π λ ζαέου εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ (Εθαλησθδ β ου γθδεοτ δεαέου πλομ βθ Ο βγέα 200λή11λήΕΚ) Εηπολδεσ Σάηα υ δοφσλωθ οχβηϊ ωθ η αφολϊμ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθ Καγολδ ησμ χθδευθ πλο δαγλαφυθ ου δ δεοτ ιοπζδ ηοτ γδα βθ χλβ δηοποέβ β υγλα λέου (δpύ) γδα βθ εέθβ β αυ οεδθά ωθ, σλοδ εαδ πλοςπογϋ δμ ζϋγχου εαδ α φαζοτμ ευεζοφολέαμ αυ υθέ Χολάγβ β Α δυθ ευεζοφολέαμ ίυ δοφσλωθ φολ βγυθ αυ οεδθά ωθ δ δω δεάμ χλά βμ εα σχουμ Ά δαμ Λδαθδεάμ Εηπολέαμ ου Ϊλγλου ι παλέγ Ϊφδα α, ί εαδ γ ου θέγ0η4ή2002 (ΦΕΚ 2γ0 ΑΥ) εαδ ζοδπϋμ δα Ϊι δμ. Ρυγηέ δμ Ηζ ε λοθδευθ Επδεοδθωθδυθ, Μ αφολυθ, βηο έωθ Έλγωθ, εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ Καγολδ ησμ σλωθ εαδ πλοςπογϋ ωθ ζ δ ουλγέαμ υθ λγ έωθ α λέωθ εαυ έηωθ γδα βθ εέθβ β αυ οεδθά ωθ, ω λδεά δϊ αιβ, ηβχαθοζογδεσμ ιοπζδ ησμ εαδ απαγολ υ δεϋμ δα Ϊι δμ Στ α β Εγθδεοτ Συηίουζέου Ο δεάμ Α φϊζ δαμ εαδ Γ θδεάμ δ τγυθ βμ Ο δεάμ Α φϊζ δαμ, ποπ έα εαδ ί ζ έω β ου γ ηοτ ου χθδεοτ ζϋγχου οχβηϊ ωθ γδα βθ πλοαγωγά βμ Ο δεάμ Α φϊζ δαμ εαδ βθ πλο α έα ου π λδίϊζζοθ ομ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ Καγολδ ησμ λσπου γεα Ϊ α βμ εαδ οπογϋ β βμ ιαη θυθ υγλα λέου (δpύ), η χωλβ δεσ β α ηϋχλδ 1κ mγ θ σμ πλα βλέωθ υγλα λέου ηδε υθ ά αηδγυθ Ρυγηέ δμ γδα γϋηα α η αφολυθ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ Καθοθδ ησμ Α δυθ Ϊ εβ βμ λα βλδσ β αμ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθέ Έζ γχομ βμ δαεέθβ βμ εαδ απογάε υ βμ π λ ζαδο δ υθ πλορσθ ωθέ - Ρτγηδ β γ ηϊ ωθ Υπουλγ έου ΑθΪπ υιβμέ Σ χθδεσμ εαθοθδ ησμ γεα α Ϊ ωθ υγλα λέου α ε έλδα (πζβθ ίδοηβχαθδυθ - ίδο χθδυθ) ΟλγΪθω β βμ αγολϊμ π λ ζαδο δ υθ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμέ Όλοδ εαδ πλοςπογϋ δμ σ οθ αφολϊ β τ α β εαδ β ζ δ ουλγέα ωθ φολοζογδευθ απογβευθ Σλοποποέβ β βμ Απσφα βμ ΑέΧέΣέ γικήλ4, (ι0ηή ) θαλησθδ β πλομ βθ Ο βγέα λκήλκήεέκέ (ϋϋδ γηη βμ γ0-12-1λλκ) βμ Επδ λοπάμ βμ Ευλωπαρεάμ Κοδθσ β αμ «γδα βθ πλο αληογά βθ χθδεά πλσο ο, γδα δεο ά πϋηπ β φολϊ, βμ ο βγέαμ θιήη4κήεέοέκέ π λέ πλο γγέ ωμ ωθ θοηογ δευθ, εαθοθδ δευθ εαδ δοδεβ δευθ δα Ϊι ωθ που αφολοτθ βθ αιδθσηβ β, υ ε υα έα εαδ πδ άηαθ β ωθ πδεέθ υθωθ ου δυθ» εαδ ΜΑΙΟΣ

18 ΜΑΙΟΣ

19 ΠρατΫρια autogas ανά σϋζα δαι γεωγραφιδϋ περιφέρεια ΜΑΙΟΣ

20 Αναλυτιδός Πίναδας πρατηρίων autogas ανά γεωγραφιδϋ περιφέρεια ΜΑΙΟΣ

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ

ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟ. ΚΑΡΑΜΠ ΛΑ Ο EDWARD LEAR ΣΗ ΛΑΚΚΑ ΟΤΛΙΟΤ Α ΗΜΟΙ ΤΣΑ Χ ΙΑ ΣΟΤ Μθάηβ Ο υ Ϋα Θ. ΜπΫ ου Α φοληά ΰδα βν ανά χεέλαμ ελΰα έα απο Ϋζε ε, ευλέωμ, ο εν οπδ ηόμ δμ αλχεδαεϋμ υζζοΰϋμ βμ δίζδογάεβμ Houghton (Χάω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα