ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ"

Transcript

1

2 ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ δευθν πδ βηυθνεαδν Οησ δηκυνκαγβΰβ άν κυν έπέθέ Ι ΙΚΟΝΣΟΜΟΝ1ί1ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ υν αε δεάν πδ λοπά Γ υλΰδκμνχλδ κφέ βμ ΝδεσζακμΝΚαθ βλϊθβμ α έζ δκμνμϋζφκμ Σλδαθ ΪφυζζκμΝκζ Ϊ κμ Θ αζκθέεβ ΙαθκυΪλδκμΝβί1β

3 Ναθαΰθυλδ βν βμν επαδ υ δεάμνεαδν λ υθβ δεάμνπλκ φκλϊμν κυν δμνκλυε κζκΰδεϋμνεαδ π λκζκΰδεϋμν πδ άη μ,ναζζϊνεαδνΰ θδεσ λαν βμνη ΰΪζβμΝ κυν υηίκζάμ βθναθϊπ υιβν πθνΰ π πδ βηυθ,νκν σηκμναυ σμναφδ λυθ αδν κθ ΙΜΝΗΣΟΝΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝΣΡέΝΟΛ ΣΟ ΟΜΟΣΙΜΟΝΚ Θ Γ Σ ΝΣΟΤΝ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΤΝΠ Ν ΠΙΣ ΜΙΟΤΝΘ ΛΟΝΙΚ Κ Θ Γ Σ ΝΣΟΝΝΣΟΜ ΝΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙ -Π ΣΡΟΛΟΓΙ -ΚΟΙΣ Μ ΣΟΛΟΓΙ, ΣΟΤΝΣΜ Μ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ,ΝΣ ΝΧΟΛ ΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣ ΜΩΝΝΣΟΤΝ έπέθέ απσν κθ ΣκηΫαΝΟλυε κζκΰέαμ-π λκζκΰέαμ-κκδ α ηα κζκΰέαμ,ν κνσηάηανγ πζκΰέαμνεαδν βθν Κκ ηβ έαν βμνξκζάμνθ δευθν πδ βηυθν κυν λδ κ ζ έκυνπαθ πδ βηέκυνθ αζκθέεβμ ii

4 Επ ο Επ α, α Γ ω ογ α, Α ο ο Πα π ο Θ α ο ο ου ο ό ου α γ Κέ ο ου Ε ό ό ο Θ α ο 2012 Φ ΙΝΟΚΡΤΣ ΛΛΟΙΝ Κ- ΣΡΙΩΝΝ ΠΟΝ ΣΡΙΣΟΓ ΝΗΝ ΠΤΡΙΓ ΝΗΝ Π ΣΡΩΜ Σ ΣΗΝ ΝΗΟΤΝ ΜΟΘΡ ΚΗΝ(B. ΙΓ ΙΟ, ΛΛ ): XΗΜΙΚΗΝ ΩΝΩΗΝΚ ΙΝ ΚΣΙΝΟΓΡAΦΙΚΗΝ Ν ΛΤΗ Μα αδϊλβν ένγέ 1,ΝΠαπα κπκτζκυνλ 2. εαδνχλδ κφέ βμνγέ 2 1 ο α Φυ Χη ε α, α Χη ώ Μηχα ώ, ο υ εχ χο Αέ έθέ Θε α ο η, 2 ο α υ ο ογ α, ε ο ογ α, Κο α α ο ογ α, α Γεω ογ α, Α ο ε ο α επ ο, Θε α ο η, Π ΡΙΛ Φ ι Ϊα αδνβναπθυ βμν κηάνφαδvoελυ ΪζζπvΝεαζδoτξπvΝα λέπv,νπoυνπλκϋλξκθ αδναπσνσιδθανπζκυ πθδεϊν εαδνβφαδ δαεϊνtλδ oΰ vάνπ λυηα αν βμνθά κυναηκγλϊεβμένσανΰ πξβηδεϊν κηϋθανϋ διαvναυιβ δεάν Ϊ βν βμν υηη oξάμν πvνδσv πvνχl, σaνεαδνψaναπσν βθνπ λδφϋλ δανπλoμν ovνπυλάvαν πvνφαδvoελυ Ϊζζπv,Ν vυναv έγ ανΰδαν ανδσv ανsiνεαδνκνη έπ βνπλoμν βvνέ δανεα τγυv βέ Ν α δ δεάν π ι λΰα έαν πvνξβηδευθναvαζτ πvνϋ δι Νσ δνβν απvυ βμνεα αvoηάν πvν oδξ έπv,νπoυν δ Ϋλξov αδν oνπζϋΰηαν vνϋξ δν βvνέ δανϋv α βνΰδανσζαν αν oδξ έανη Ν κνψaν θαν παλκυ δϊα δν βν η ΰαζτ λβν δαετηαv βν π λδ ε δεσ β αμ,ν αεκζκυγκτη θκν απσν κν σaέν ΠαλΪζζβζα,Ν απσν βvν αε δvoΰλαφδεάν ιϋ α βν δαπδ υγβε Ν δαφκλκπκέβ βν πθνευο ζδ δευθν αγ λυθν ΝεΪγ Ν αυθβ εαδν Ϊ βνη έπ βμ oυνσΰεoυν βμνευο ζέ αμναπσν βv π λδφϋλ δανπλκμν κθ πυλάvαν πvνελυ ΪζζπvέΝΣΫζκμ,ΝαπσΝ oθνπλκ δκλδ ησν βμν γ ληκελα έαμν βθνκπκέανκζκεζβλυθ αδνβν αιδθσηβ β Si/Al,Νπλκετπ δνππμνβνελυ Ϊζζπ βν oυνηϊΰηα oμναπσν κν κπκέκνπλκάζγαθνκδναπθυ δμνφαδθκελτ αζζκδ vνά αvνoηαζά,ναφκτνκνίαγησμν αιδvσηβ βμν έθαδναυιβ δεσμναπσν ovν πυλάvανπλoμν βvνπ λδφϋλ δαέ K-FELDSPAR PHENOCRYSTS FROM TERTIARY IGNEOUS ROCKS FROM SAMOTHRACE ISLAND (N. AEGEAN, GREECE): CHEMICAL ZONING AND XRD ANALYSIS Matziaris K G. 1, Papadopoulou L. 2 and Christofides G. 2 1 Department of Physical Chemistry, Chemical Engineering Department, Polytechnical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2 Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, ABSTRACT Zoned Κ-feldspar phenocrysts from Samothraki Island tertiary plutonic and volcanic rocks have been subjected to optical, chemical and XRD analysis. Geochemical data have indicated an increasing trend of Al, Na and Ba from margin to core of the phenocrysts, while Si and K decrease towards the same direction. The statistical processing of chemical data revealed that cation distribution in the various zones is not of the same intensity for every element. Specifically, the greater variation is presented by Ba cations followed by Na. Moreover, XRD analysis shows differentiation of lattice parameters in each zone and a decreasing trend of lattice cell volume from crystal margin to the core. Finally, the calculated temperatures at which the crystal ordering of Si/Al is completed, indicate that magma crystallization has not been normal, since ordering has shown an increasing trend from core to margin. 1 Ι ΓΩΓ Νκλυε κζκΰέα,νβν κηάνεαδνβνελυ αζζκξβη έαν πθν Κ-κτξπθΝα λέπθνηπκλ ένθαν υ δν βηαθ δεϊν κδξ έαν ανκπκέανηααένη ΝΪζζαΝ κηϋθαν υηίϊζζκυθν βθν ά πέζυ βνΰ πξβηδευθνεαδνπ λκΰ θ δευθνπλκίζβηϊ πθν πθν πυλδΰ θυθν π λπηϊ πθέν Ι δαέ λβμν βηα έαμν έά θαδνβναυθπ βνπκυνπαλκυ δϊακυθνκδνϊ λδκδναυ κένΰδαν κλδ ηϋθαν κδξ έα,νετλδανεαδνδξθκ κδξ έανεαδνδ δαέ λαν ΰδαΝ κνψaέν Νπαλκτ αν λΰα έαν ι Ϊα δν βν κηδεάνεαά Ϊ α βν εαδν βν απθυ βν κηάν Κ-κτξπθΝ α λέπθν απσν ανπυλδΰ θάνπ λυηα α,νπζκυ πθδεϊνεαδνβφαδ δαεϊ,ν βμνθά κυναηκγλϊεβμ,νη ΝΫηφα βν βν υηπ λδφκλϊν βμνεα αθκηάμν κυνψa. Aφδ λυθ αδν κθνα έηθβ κνεαγβΰβ άνκπθ αθ έά θκνκζ Ϊ κ,ν Ϊ εαζσνηαμ, κνκπκέκμναφδϋλπ Νη ΰΪζκΝ ηϋλκμν βμ Ϋλ υθϊμν κυν βνη ζϋ βν πθνα λέπθ,νδ δαέά λαν πθν αζεαζδκτξπθ εαδν υθϋίαζ Ν βηαθ δεϊν βν βηδκυλΰέανεαδν βθνπ λαδ ΫλπΝαθΪπ υιβν κυνσηάηα κμν Γ πζκΰέαμν κυν έπέθέ 2 Γ ΩΛΟΓΙΚ Ν Π ΣΡΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΧ Ι Ν αηκγλϊεβν ίλέ ε αδν κν ίκλ δκαθα κζδεσν δά ΰαέκΝΧξ. 1ΨΝεαδΝΰ π ε κθδεϊναθάε δν βθνπ λδλκ κπδά εάν αυθβν ΧKauffmannΝ etνal. 1λιθΨέΝ ΛδγκζκΰδεΪΝ κν θβ έν 47

5 υθέ α αδν απσν πϋθ Ν ετλδ μν θσ β μμν αψν κν υπσίαά γλκ,ν απκ ζκτη θκν απσν ξαηβζάμν η αησλφπ βμν π ά λυηα α,ν ίψν ηδαν α ζάνκφ δκζδγδεάν αεκζκυγέαν πκυν δά δ τ δν κν υπσίαγλκ,ν ΰΨΝ ΫθαΝ ΰλαθδ δεσν πζκυ πθέ βν η δκεαδθδεάμνβζδεέαμ,νπκυν δ δ τ δν κυμνκφ δκζέγκυμ,ν ΨΝβφαδ δαεϊνπ λυηα ανεαδν ΨΝθ κΰ θ έμνϋπμν αλά κΰ θ έμν ξβηα δ ηκτμνχt δεκτλαμ 1992, Vlahou et al. 2006, Christofides et al. 2000). ΟΝ πζκυ πθέ βμν απκ ζ έν ηδαν απθυ βν δ έ υ βν πκυν εα αζαηίϊθ δν κν ε θ λδεσν ηάηαν κυν θβ δκτν εαδν ξαλαε βλέα αδναπσνϋθ κθκνπκλφυλκ δ άνδ σν ανπ ά λδγυλδαν η Ν η ΰαελυ ΪζζκυμΝ Κ-κτξπθΝ α λέπθ,ν εαδν υπδ δσηκλφκν εκεευ βν δ σν κθν πυλάθαν κυέν υθέά α αδν απσν ξαζααδαεσν ηκθακθέ βν ΫπμΝ ΰλαθέ β,ν ίδκ δεσν ΰλαθέ βνεαδνηδελκΰλαθέ βνη ΝετλδαΝ δ βλκηαΰθβ δκτξαν κλυε ΪΝ κν ίδκ έ βν εαδν βθν ε λκ έζίβν ΧωhristofidesΝ etν alένβίίίνεαδν ε έναθαφκλϋμψέ ΣκΝθκ δκαθα κζδεσ,ν κνίκλ δκαθα κζδεσνεαδν κν υ δά εσν ηάηαν βμναηκγλϊεβμναπκ ζ έ αδναπσν λδ κΰ θ έμν βφαδ δαεκτμν ξβηα δ ηκτμν σππμν σηκυμ,ν ζϊί μ,ν φζϋί μν εαδν πυλκεζα δεϊν Χ ζ υγ λδϊ βμ et al. 1989, VlahouΝetΝ alέν βίίθψέν Π λδζαηίϊθκυθν ΫθαΝ υλτν φϊ ηαν υ Ϊ πθν ευηαδθση θκν απσν ία Ϊζ μν ηϋξλδν αεέ μν ηϋ πν ία αζ δευθν ία αζ υθ,ν ζα δ υθν εαδν λαξ δ υθέν ΣαΝκιδθσ λανηϋζβνξαλαε βλέακθ αδναπσν βθνπαλκυ έαν πλδ ηα δευθν η ΰαφαδθκελυ ΪζζπθΝ αθδ έθκυ,ν πκυν πλκ έ κυθν κν πϋ λπηαν ΫθαΝ Ϋθ κθκν πκλφυλδ δεσν δά σέν ΟδΝ π λδoξϋμν δΰηα oζβοέαμν εαδν κδν αv έ oδξoδν π λoΰλαφδεoέν τπoδν πθν δΰηϊ πθν φαέθκθ αδν κθν πέθαεαν1έ 3 ΤΛΙΚ ΝΚ ΙΝΜ ΘΟ ΟΙ ΓδαΝ δμν αθϊΰε μν βμν παλκτ αμν λΰα έαμν ξλβ δηκά πκδάγβεαθν φαδθκελτ αζζκδν Κ-κτξπθΝ α λέπθ,ν σ κν απσν κθνπζκυ πθέ βνσ κνεαδναπσν ανσιδθανβφαδ δαεϊν π λυηα αν βμν αηκγλϊεβμέν Μαελκ εκπδεϊ,ν κδν ι ά α γϋθ μνφαδθκελτ αζζoδνκ-α λέπθν πθνβφαδ δαά ευθν π λπηϊ πθν ευηαέvov αδν απσν βν ηϋξλδν ην cmν η Ν ζ υεππσν πμν υπoεα ΪvδvoΝ ξλυηα,ν θυν πθν πζoυ πvδευθν π λπηϊ πθν Χπoλφυλo δ έμν ΰλαvέ μψν απσν ζν πμν θν cmν εαδν έθαδν υπσζ υεκδν ηϋξλδν αλεσξλπηoδ,νη Νυαζυ βνζϊηοβένσαν έΰηα α,νσ κν κν υθα σθν αθαζζκέπ α,ν πϊλγβεαθν απσν υηπαΰάν π λυηα α άν απσν αγλϊνυζδεϊνχπ λέπ π βνβφαδ δαευθνπ λπηϊά πθψέν ΣαΝ π λδ σ λαν έΰηα αν έθαδν απζoέν ηovoελτ- αζζoδ,ν η Ν ιαέλ βν αν έΰηα αν πvν π λδoξυvν λ ξoτ,ν ΰέ Παλα ε υάμν εαδν Παξ δϊμν Άηηoυ,Ν πoυν έvαδν έ υηoδνεα ΪΝωarlsbad. Μαελκ εκπδεϊ,ν κδν ελτ αζζκδν πθν Κ-κτξπθΝ αά λέπθν ηφαθέακυθν πλδ ηα δεάν αvϊπ υιβν εα ΪΝ κθν Ϊά ικθανa,ν υ δϊελδ oν ξδ ησνεα ΪΝΧίί1ΨΝεαδΝΧί1ίΨΝεαδΝ δά αελδ σ απoξπλδ ησν εα ΪΝ Χ1ίίΨ,Ν δ δαέ λαν αν βφαδά δαεϊν π λυηα αέν Ν αλε κτμν φαδvoελυ ΪζζκυμΝ εαδν πvν τoν εα βΰoλδυvν π λπηϊ πv,ν δ δαέ λαν πθν αθαζζκέπ πθ,ν παλα βλ έ αδν απvυ βμν oηάν απσν πκά ζυπζβγ έμναυθ μνΰτλπναπσν κθνπυλάθα,νξπλέμν υ δϊά ελδ ανσλδα,νζσΰπν βμνηδελάμνξλπηα δεάμν δαφoλϊμνη ά αιτν oυμένοδνζ π ΫμΝαυ ΫμΝαυθ μν Νΰ θδεϋμνΰλαηηϋμν κηα κπκδκτθ αδν Ν λ δμν υλτ λ μν αυθ μμν βθν π λδά φϋλ δαν (3,4-6,8 mmψ,ν πυλάvαν Χ6-10 mmψν εαδν βθν v δϊη βναυvβνχ4,2-9,4 mmψένοδν λ δμναυ ΫμΝαυθ μν υξθϊνι ξπλέακυθνζσΰπν βμνπαλκυ έαμν ΰεζ δ ηϊ πθν δαφσλπθν κλυε υθ,ν ευλέπμν ίδκ έ βν εαδν ε λκ έζίβμ,ν η αιτν κυμέ ΓδαΝ βν ηδελκ εκπδεά παλα άλβ βν εα α ε υϊ γβεαvν ζ π ΫμΝ oηϋμ,ν πλo αvα oζδ ηϋv μν εϊγ αν άν π λέπoυνεϊγ αν ovνελυ αζζoΰλαφδεσνϊιovανaένμδά ελκ εκπδεϊ,ν ανπζoυ πvδεϊνπ λυηα ανoδνφαδθκελτ- αζζoδν πvν Κ-oτξπvΝ α λέπvν έθαδν δ δσηoλφoδν ΫπμΝ ξάηαν1έν πζκπκδβηϋθκμ π λoΰλαφδεσμνξϊλ βμν βμνvά oυναηoγλϊεβμν(εα ΪΝHeimann et al. 1972, Christofides et al. 2000, Vlahou et al. 2006) η Ν δμνπ λδκξϋμν δΰηα κζβοέαμέ 48

6 υπδ δσηoλφoδ,ν η Ν ηδελϋμν λπΰηυ δμν πκυν ΰ ηέαoυvν η Ν υ λoΰ vάν oλυε ΪΝ Χξαζααέαμ,Ν α ί έ βμ,ν α σζδγκψέν ΰεζ έoυvνίδo έ β,νε λo έζίβ,νπζαΰδσεζα α,νξαζααέαν εαδνα ί έ β,νη ΝπαλΪζζβζβΝ δϊ αιβνπλκμν δμναυv μέν Παλoυ δϊαoυvν δ υηέανεα ΪΝωarlsbadΝεαδΝ ηφαvάν ξδά ησνεα ΪΝΧίί1ΨΝεαδΝΧί1ίΨέΝυξθΪΝ δαπδ υv αδνϋv ovβν απvυ βμν oηά,νη Ν υΰε v λδεϋμνπλκμν κθνπυλάvαναυά θ μνεαδν vαζζαΰϋμν βvνεα Ϊ ί βνη Ν δα αυλπηϋvαν σicols,ν vυνβνη αιτν oυμν δϊελδ βν έvαδναπζάέν Ναζά ζκδπηϋθκυμν ελυ ΪζζκυμΝ έθαδν υ δϊελδ μ εαδν ηφαvέαov αδν υΰε ξυηϋv μένυξvϊνπαλα βλ έ αδνπ λά γδ έπ βν Χπζκυ πθδεϊψ,ν η Ν Ν ζ π ΪΝ αδvδπ ΪΝ άν α λαε o- δ άν ΰεζ έ ηα αναζίέ βν ΝυπoπαλΪζζβζβΝ δϊ αιβν Ν ξϋ βνη Ν αν πέπ αναπoξπλδ ηoτνεα ΪΝΧ1ίίΨέΝ ΠέvαεαμΝ 1έΝ Π λδoξϋμν δΰηα oζβοέαμν εαδν αv έ oδξoδν π λoΰλαφδεoέν τπoδέ ίγηα Π λδοξέμν δγηα οζηοίαμ Π λογλαφδεσμν τπομ AG-6 ΰέΓ υλΰδoμ Πoλφυλo δ άμνηδελo-ξαζααδαεσμν ηovαovέ βμ AGP-9 ΰέΠαλα ε υά Λα έ βμ BR-3 λ ξσμ αεέ βμνη ΝυοβζσΝΚ EK-8 Κλ ηvδυ δ α δo δ δεσμνΰλαvέ βμ F-2 λ ξσμ αεέ βμνη ΝυοβζσΝΚ F-5 λ ξσμ αεέ βμνη ΝυοβζσΝΚ L-3 ΛυΰαλδΪ δo δ δεσμ-ε λo δζίδεσμπoλφυλo δ άμνΰλαvέ βμ PA-1 Παξ δϊν ηηoμ Κ λo δζίδεσμ-ίδo δ δεσμ-πoλφυλo δ άμ-ξαζααδαεσμνηovαovέ βμ PA-5 Παξ δϊν ηηoμ Λα έ βμ PA-15 Παξ δϊν ηηoμ Λα έ βμ SAM-10 λ ξσμ αεέ βμνη ΝυοβζσΝΚ αν βφαδ δαεϊν π λυηα αν oδν φαδvoελτ αζζoδν πvνκ-oτξπvνα λέπvν ηφαvέαov αδνπμνδ δσηκλφκδ,ναvν εαδν Νη λδεoτμνελυ ΪζζoυμΝ ανϊελαν έvαδναπo λoΰΰυζ ηϋvα,ν θυν βνηδελoηϊαανϋξoυvνυπδ δσηoλφoνϋπμν αζζo λδσηoλφoν ξάηαν εαδν υvάγπμν vν έvαδν υ δϊ- ελδ oδένπαλoυ δϊαoυvν δ υηέανεα ΪΝωarlsbadΝ Νπλπ- oΰ vάνηoλφά, η Νδ oη ΰΫγ δμν υηη λδεκτμνελυ Ϊζά ζκυμ πμνπλoμν oν πέπ oν τηφυ βμνεαδν Ν υ λoΰ vάν ηoλφάν Χ δ υηέ μν τvv υ βμψ, η Ν αvδ oη ΰΫγ δμν ελυ ΪζζκυμΝ ιαδ έαμν βμναv ιϊλ β βμναvϊπ υιβμνπλδvν απσν βν υΰεσζζβ άν oυμένσoν πέπ oν τηφυ βμν έθαδν εαvovδεσν βνηϋ βνεαδναvυηαζoν ανϊελα,ν Ναv γ βν η Ν βθν πλπ oΰ vάν δ υηέα,ν πκυν έθαδν κηκδσηκλφαν oηαζσέν πέ βμ,ν παλα βλoτv αδν πα έηα αν αεαvσvδ α,νη Ν δ υγτv δμνσηoδ μνη Ναυ ΫμΝ πvνελυ αζζoΰλαφδευvν αισvπv,ν πκυν πζβλoτv αδν η Ν υ λoΰ vάν ξαζααέα,ν α ί έ βν εαδν α σζδγoέν ΣΫζκμ,Ν oυμν φαδvoελυ ΪζζoυμΝ απθπ υθν αvδ έvπv,ν παλα βλoτv αδν ά ΰεζ έ ηα αν απσν πζαΰδσεζα α,ν ίδo έ β,ν πυλσι voν εαδν ε λo έζίβν Ν δϊ αιβνπαλϊζζβζβνη Ν βναυvπ βέ Ν ξβηδεάν τ α βν πvν φαδvoελυ ΪζζπvΝ πλo - δoλέ γβε Ν oν ΣηάηαΝ Γ πζoΰέαμν oυν Παv πδ βηέoυν oυν εanchesterν ( ΰΰζέα),Ν η Ν βζ ε λovδεσν ηδελoαvαζυ άν τπoυν ωχεeωχν ωχεeψχxν η Ν δinkν systemν 290-βKXήEDSήWDΝ εαδν κν Ν λΰα άλδκν ζ ε λκθδεάμν Μδελκ εκπέαμν κυν λδ κ ζ έκυνπαθ πδ βηέκυνθ ά αζκθέεβμν η Ν αλπ δεσν βζ ε λκθδεσν ηδελκ εσπδκν ΧSEεΨΝ τπκυνjeτδνjsενκζί-χν υθ ηϋθκνη Νφα ηαά κ εσπδκν θ λΰ δαεάμν δα πκλϊμν ΧEDSΨΝ η Ν Ϊ βν πδά Ϊξυθ βμν βίkvν εαδν ξλσθκν αθϊζυ βμν κίsecέν θαζτά δμ,ν πκυν αφκλκτ αθν δξθκ κδξ έαν Χ πϊθδ μν ΰαέ μ,ν U,Ν Th,Ν Pb,Ν ψa,ν Sr,Ν RbΝ εέϊέψ,ν πλαΰηα κπκδάγβεαθν η Ν δχ- ICP-εSΝ κν ΣηάηαΝ Γ πζκΰδευθν πδ βηυθν κυν Παά θ πδ βηέκυνπ λκτ αδαμ (Ι αζέα)έντδν βη δαεϋμν αvαζτ- δμνϋΰδvαvν πένΰλαηηάμνη Ν υvάγβν δ τγυv βναπσν βvν π λδφϋλ δανπλoμν ovνπυλάvανάν Ν υθ υα ησν ηθσά η θπθνΰλαηηυθ,νπέξέν Ν ξάηαν αυλκτέν Νη λδεκτμν ελυ ΪζζκυμΝ ΧπέξέΝ Ρ -1ΨΝ βν βη δαεάν αθϊζυ βν Ϋΰδθ Ν υπσν ηκλφάν εαθϊίκυ Χ«π λδκξδεά»ν αθϊζυ βψν Ν κηάν εϊγ βν κθνϊικθανa,νη ΝπΪθπΝαπσΝξέζδαΝ βη έαναθϊά ζυ βμέν Ν ζάοβν αε δvoΰλαφβηϊ πvν Ϋΰδθ Ν η Ν π λδγζα έη λoν oυν oέεoυν PώIδδIPS,Ν αν λΰα βλέαν φαληo- ηϋvβμν Φυ δεάμν oυν Σηάηα oμν Φυ δεάμν εαδν Ολυε κά ζκΰέαμ-π λκζκΰέαμν oυν έπέθέ,ν Ν υvγάε μνζ δ oυλΰέαμμνβίmχ,νζίkv,νίάηαοί,ίβ ήmin,νπo σ β αναε έvπvν Χο 4*10 5 countsήsec,ν αγ λϊνξλσvoυνχtimeνconstant)= 1Νsec,Ναε δvoίoζέανξαζεoτνχk α= 1,ηζ1κζ ΨΝεαδΝφέζ λoν σiνη ΝπΪξoμΝί,ί1ιίmm,ΝΰδαΝ βvνπαλαΰπΰάνηovoξλπηα δεάμναε δvoίoζέαμέν θ ξλβ δηoπoδάγβε Ν π λδεάν αγ λϊ,ν αζζϊν ΰδvσ αvν Ϋζ ΰξoμΝ βμν ζ δ oυλΰέαμν oυν oλΰϊvoυνη Ν δ δεσνπλσ υπκνπυλδ έoυ,νη Νπ λδoξάν Ϊά λπ βμνί ΝΫπμΝιη έ ΓδαΝ βθν αε δθκΰλαφδεάν η ζϋ βν ξλβ δηκπκδάγβεαθν Ϋ λαν έΰηα ανυΰδυθνηκθκελυ Ϊζζπθ,Ν τκνχd 1 εαδν D 8ΨΝαπσΝ κνΰλαθέ βνχπαξ δϊνάηηκμψνεαδν τκνχd 2 εαδνd 4) απσν αννβφαδ δαεϊνχ λ ξσμψέ ΚΪγ Ν φαδvoελτ αζζoμν ηαξέ γβε Ν εϊγ αν άν π ά λέπκυνεϊγ αν κθνc-ϊιovα,ν ΝπζΪε μνπ λέπoυν5 mm, υ Νηαελo εoπδεϊνvαν έvαδνoλα ΫμΝ λ δμν oυζϊξδ ovν αυv μέν βν υθϋξ δαν ζάφγβεαθν λέαν υΰε v λδεϊν ηάά ηα αμν π λδφ λ δαεάν αυvβν ΧRΨ,Ν v δϊη βν αυvβν ΧIΨΝ εαδν πυλάvαμν ΧCΨέΝ ΣoΝ υζδεσν πvν λδυvν απvυvν εovδoπoδάγβε Νι ξπλδ ΪΝ ΝαξΪ δvανεαδήάνίoζφλαηδεϊνδΰ έανεαδν πλκϋευοαθν τoν εζϊ ηα αν εσεεπvν η ΰΫγoυμΝ 1βη ηmν εαδνλί ηmέν εoζoτγβ Νπζτ δηoνη Ναε σvβνεαδνv λσ,ν φυΰoεϋv λδ β,νιάλαv βνεαδν δαξπλδ ησμνη Νηαΰvβ δεσν δαξπλδ άένσϋζoμ,ν oν έΰηανεαγαλέ βε Νη Ν βνίoάγ δαν oυν λ o εoπέoυ,ν ξπλέμν θαν ηπκλϋ κυθν θαν αά πκηαελυθγκτθν ζϊξδ αν ΰεζ έ ηα ανξαζααέα,νπζαΰδoεζϊ πvν εαδν α oζέγoυέν ΣoΝ εζϊ ηαν 125 ηmν Ϋΰδθ Ν αθαά φάμν εσθβνεαδναε δθκΰλαφάγβε έ ών δε o σ β βν πvν αvαεζϊ πvν εαδν oν υπoζoΰδ ησμν πvνευο ζδ δευvνπαλαηϋ λπvνεϊγ ΝαυvβμΝ πθν φαδvoελυ Ϊζζπv,Ν Ϋΰδv Ν η Ν ξλά βν ι δ δε υηϋθκυν ζκά ΰδ ηδεκτέν ΓδαΝ βν δα δεα έαν δε o σ β βμν ξλβ δηoπoδάγβε Ν ησvoν oν π έoν απσν 1γ Ν ηϋξλδν ηβ,ν ΰδα έν oν ηϋΰδ oν πζάγoμν ία δευvν αvαεζϊ πvν πθν α λέπθν ίλέ ε αδν Υαυ σν oνπ έoν Ϊλπ βμνχwright & Stewart 1968, Wright 1968ΨέΝ Κα ΪΝ βν δα δεα έαν βμν δε o- σ β βμνπαλα βλάγβε ΝΟαvα λoφάον βμνϋv α βμν βμν Ϋ λαμνχββίψνη Ν βθνϋ λανχίίβψ,νΰ ΰκθσμΝπκυΝηπκλ ένθαν κφ έζ αδ,ν ΝεΪπκδαΝ ΰεζ δση vβνφϊ β,νπέξέ π λγέ μέν Μ ΪΝ βν δε κ σ β βνυπκζκΰέ βεαθνκδν αγ λϋμν βμν ευο ζέ αμνa, b, c, α, ί, ΰ,ΝoδΝ δηϋμνσΰεoυν βμνευο ζέ αμν VΝεαδΝκδΝ αγ λϋμν oυναv δ λσφoυνπζϋΰηα oμμνa*, b*, c*, αω, ίω, ΰΩΝεαδΝVΩέΝ 4 Γ ΩΧ Μ Ι κθνπέθαεανβν έθκθ αδ,νυπσνηκλφάνδσθ πθ,νκδνηϋά ΰδ μνεαδν ζϊξδ μν δηϋμν πθνία δευθν κδξ έπθνπκυνν ΫξκυθΝ π ι λΰα έέν Ν η αίκζάν αθ δπλκ ππ υ δευθν υ Ϊ πθ,ν πκυν ζάφγβεαθν απσν βθν αθϊζυ βν Χπ λδά 49

7 φϋλ δα-πυλάθαμ-π λδφϋλ δαψν τκν φαδθκελυ Ϊζζπθ,Ν κυνpal-1ίνεαδν κυνό-ζν έθ αδν κν ξάηανβέν ηαελo εoπδεάν εαδν ηδελo εoπδεάν oπ δεάν αυvπ βν πθν φαδvoελυ ΪζζπθΝΚ-oτξπvΝα λέπvνπκυνη ζ άγβεαθέ ΠέθαεαμΝβέΝ ζϊξδ μνεαδνηϋΰδ μνπ λδ ε δεσ β μνευλδσ λπθν κδξ έπθνχδκθ δεάν υηη κξάψέ ίγηα Si Al Κ Na a min max min max min max min max min max AG-6 2,928 2,991 0,061 0,308 0,635 0,899 0,061 0,308 0,061 0,308 AGP-9 2,926 2,985 0,054 0,409 0,565 0,915 0,054 0,409 0,054 0,409 BR-3 2,934 2,988 0,276 0,360 0,602 0,675 0,276 0,360 0,276 0,360 EK-8a 2,943 2,993 0,116 0,465 0,526 0,840 0,116 0,465 0,116 0,465 EK-8b 2,900 2,930 0,096 0,393 0,555 0,839 0,096 0,393 0,096 0,393 EK-8 2,900 2,993 0,096 0,465 0,526 0,840 0,096 0,465 0,096 0,465 L-3 2,923 3,008 0,107 0,346 0,589 0,870 0,107 0,346 0,107 0,346 PA-1 2,927 3,017 0,076 0,559 0,398 0,904 0,076 0,559 0,076 0,559 PA-5 2,928 2,995 0,072 0,328 0,618 0,894 0,072-0,328 0,072 0,328 PA-15 2,898 3,005 0,039 0,510 0,454 0,929 0,039-0,510 0,039 0,510 SAM-10 2,942 3,002 0,270 0,314 0,620 0,667 0,270-0,314 0,270 0,314 F-2 2,926 2,999 0,248 0,320 0,616 0,690 0,248 0,320 0,248 0,320 F-5 2,878 2,984 0,030 0,339 0,601 0,725 0,030 0,339 0,030 0,339 πσν αν δαΰλϊηηα αν κυν ξάηα κμναυ κτν έθαδνφαά θ λσνσ δν ανψa,νσaνεαδνχlν αυιϊθκθ αδναπσν βθνπ λδφϋά λ δαν πλoμν ovν πυλάvαν πvν φαδvoελυ Ϊζζπv,Ν vυν αv έγ αν κνsiνεαδν κνκν έξθκυθνη έπ βνπλoμν βvνέ δαν εα τγυv βέν ΣκΝ ψaν έξθ δν βν ηϋΰδ βν η αίζβ σ β αν αεκζκυγκτη θκναπσν κνσaννεαδν κνk ΧξέΝ4ΨέΝ ιδκ βη έά π βν έθαδνβν υηπζβλπηα δεσ β αν κυνsiνεαδν κυνχlνχατά ιβ βν κυν θσμ,ν αυ σξλκθβνη έπ βν κυνϊζζκυψνπκυν έά ξθ δν κυ δα δεϊν βθν δκθ δεάν αθ δεα Ϊ α βν η αιτν πθν τκνδσθ πθένπαλσηκδαν υηπ λδφκλϊν έξθκυθν ανα τΰβν Κ-Νa εαδν Κ-Ba. πσν βθν εα α ε υάν λδ δϊ α πθν πλκίκζδευθν δαΰλαηηϊ πθν Χ θν παλκυ δϊακθ αδψν βμν π λδ ε δεσ β αμν εϊγ Ν κδξ έκυν η Ν βθν απσ α άν κυμν δμ φυ δεϋμν δα Ϊ δμν κυν φαδθκελυ ΪζζκυΝ δαφϊvβε ΝηδαΝΟξπλδεάΟΝεα αvoηά,νπoυνφαv λυv δν βναπvυ βν εα αvoηάναυ υv,νη Νη ΰαζτ λβν δαετηαv βνΰδαν oνψaν εαδν oνσaένγδαν υεκζσ λβν π ι λΰα έαν πθν κηϋθπθν ξλβ δηκπκδάγβεαθνκδν δ δϊ α μ δ κξβηδεϋμ πλκίκζδά εϋμν κυμν απ δεκθέ δμν ΧcontourΝ virtualν plottingψν σπκυν παλα βλ έ αδν Ϊ βν ατιβ βμν πvν εα δσv πvν χl,ν σaν εαδν ψaν απσ βvν π λδφϋλ δαν πλoμν ovν πυλάvαν oυν φαδvoελυ ΪζζoυΝ εαδν αθ έ λκφβν Ϊ βν η έπ βμν πλκμν κθν πυλάθανΰδαν ανεα δσθ ανsiνεαδνκέν θ δε δεϊν κ ξάηα γν έθκθ αδν κδν πλκίκζϋμν ΰδαΝ αν κδξ έαν κυν έΰηα κμν Ρ -1έΝ πσν δμνπλκίκζϋμναυ ΫμΝ δαπδ υθ αδναφ Ν θσμν βν τπαλιβν βμν ξβηδεάμν αυθπ βμν εαδν αφ Ν ΫλκυΝ βν παά λκυ έανπ λδκξυθνη ΝηΫΰδ βνεαδν ζϊξδ βνπ λδ ε δεσ βά αν πθνδσθ πθέν ιδκ βη έπ κν έθαδν κνΰ ΰκθσμΝσ δνβνξβά ηδεάν αυθπ βν θν αεκζκυγ έ,ν ξβηα δεϊν κυζϊξδ κθ,ν βθνκπ δεάέ Νδκθ δεάνεα αθκηάνεαδνβν κδξ δκη λέαν έξθ δνσ δν δ ξτ δν βν ξϋ βν SiρχlρρόeΝ η Ν Ϊγλκδ ηαν δσθ πθν Si+χl+όeΝ η αιτν γ,λιλν εαδν ζ,ί1γέν θ έ κδξαν δμν ΜΝ γϋ δμνδ ξτ δ βν ξϋ βνkρρσaρψaρωaνεαδν κνϊγλκδ ηαν ψa+k+σa+ωaν ευηαέθ αδν απσν ί,λικν πμν 1,ίγζΝ ΧΜαά αδϊλβν ΤΝ ΚκεεέθβΝ 1λλβΨέΝ ΠαλΪζζβζαΝ Ν πδί ίαδυγβε Ν απσν αν κηϋθανβν ξϋ βνψaρωa,νπκυναθαφϋλ αδνεαδν ίδίζδκΰλαφδεϊνχsmithν1λιζψέ 5 Χ ΝΧ ΜΙΚ ΝΚ ΙΝτΠΣΙΚ Ν ΩΝΩ πσν βνΰλαφδεάναπ δεσθδ βν βμνπ λδ ε δεσ β αμν πθν δσθ πθν κυμν ελυ ΪζζκυμΝ πκυν αθαζτγβεαθν παλα βά λάγβε Ν πλπ κΰ θυμν Ν σζαν αν έΰηα αν ξβηδεάν αυvπ β,ν βζα άν«ξπλδεά»νη αίκζάν βμνπ λδ ε δεσ βά αμν πθν δαφσλπθν κδξ έπθ,ν πκυν υθ υϊα αδν η Ν βvν ξάηαν βέν Μ αίκζϋμν πθν υ Ϊ πθν Siτ 2, Al 2O 3, K 2O, Na εαδν ψaν εα ΪΝ ηάεκμν πθ φαδθκελυ ΪζζπθΝ Χπ λδφϋλ δαπυλάθαμ-π λδφϋλ δαψναψνpχδ-1ίνεαδνίψνό-4. 50

8 απσεζδ βν πvν oηϋvπvν δηυvναπσν oνηϋ oνσλoν oυμν βν Ναπσεζδ βναπ δεκθέα δν βθνoηoδoΰϋv δαν βμνεα αvoηάμν πvν δηυvν εϊγ Ν δσv oμν βν ηϊααν oυν φαδvoελυ- ΪζζoυέΝ κν ξάηαν4 απ δεκθέακθ αδ,νυπσνηκλφάνλαά ί κΰλϊηηα κμ,ν κδν δηϋμν κυν υθ ζ άν δαετηαθ βμν πθν δΰηϊ πθνπκυναθαζτγβεαθνεαδν κνπϋ λπηανπλκ- Ϋζ υ βμέ ξάηανζέν π δεσθδ βν κυν υθ ζ άν δαετηαθ βμν βμνπ λδ ά ε δεσ β αμνsi,νχl,νk,νσa,νψaν κυμν ι α γϋθ μνκ-α λέκυμέ ξάηαν γ. Ι κξβηδεϋμνεαηπτζ μν πλκίκζδεάμν απ δεσθδ βμν βμν π λδ ε δεσ β αμνχδκθ δεάν υηη κξάψν πθνευλδκ ΫλπθΝ κδξ έά πθν κυν έΰηα κμνpχ-1νχrνονπ λδφϋλ δα,νωνονπυλάθαμψέ ΓδαΝθαΝΰέθκυθΝσζα αν oηϋvαν υΰελέ δηανη αιτν oυμν πμνπλκμν δμν δα Ϊ δμν ΧηάεoμΨΝ βμν αθαζυηϋθβμν π λδκξάμ,ν δμν δηϋμν δσv πvν η Ν δαφoλ δεσν τλoμν εαδν ηϋΰ γoμ,ν άν βθν πυεvσ β αν πθν η λά πv,ν ξλβ δηκά πκδάγβε Ν κν υv ζ άμν δαετηαv βμν ΧωoefficientΝ ofν VarianceΨέΝ Πλαε δεϊν oν υv ζ άμν αυ σμν έξv δν βvν πσν ανΰ πξβηδεϊν κηϋθαν δαπδ υθ αδνππμνβν η ΰαζτ λβν δαετηαv βνπ λδ ε δεκ ά πθνχβνπδκνϋθ κθβν ξπλδεάν εα αvoηάψν ηφαθέα αδν oν ψaνεαδν κν σaέν αν υπσζoδπαν oδξ έαν κν ξαηβζσμν υθ ζ άμν δαετηαθά βμν βηαέv δν ξ δεάν oηoδoηoλφέαν δηυvν Ν δαφoλ - δεϋμνγϋ δμέν Ι δαέ λoν v δαφϋλovνπαλoυ δϊα δνβνοξπλδεάονεα αvoηάν oυν aν Ν φαδvoελυ ΪζζoυμΝ Κ-α λέπθ,ν πκυν αθ αθαεζϊν βν ΰ πζκΰδεάν κυμν δ κλέαν ΧMenhert & Busch 1λκηΨ,Ν βθν ελυ αζζδεάν κυμν εζα ηϊ π βν (Long & Luth 1λκθΨ,Ν βνηέιβνηαΰηϊ πθνη Ν δαφκλ δεάν τ α βνχblundy & Shimizu 1991, Ginibre et al. 2004, Ginibre et al. 200ιΨ,Ν βν η αίκζάν βμν λα δεσ β αμν κυνθ λκτ, (Singer et al. 1λληΨΝεαδΝ ΫζκμΝ βθναθϊπ υιβν εδθβ δεσ β αμν κυν ηϊΰηα κμν ΧAlbarede & Bottinga 1972). ΣoΝ εα δσvν oυν ίαλέoυν Χψa +2, 1,ζζΝ ÅΨΝ Ϋξ δν oν έ δoν φoλ έoνη Ν oνεα δσvν oυνα ί έoυνχωa +2, 1,ίκΝÅΨ,Ναζά ζϊναε έvανπαλσηoδανη Ν oυνεαζέoυνχκ +, 1,ζθΝÅΨΝεαδΝΰδ Ν αυ σν κν ζσΰκν κδν ελυ αζζoξβηδεϋμν δ δσ β μν oυν η ζ άγβεαvναπσνπκζζκτμν λ υθβ ΫμΝσππμΝκδΝώeier & Taylor (1959), Dowty (1980), Icenhower & London (1996), Cherniak (2001), ωherniakννχβίίβψνεέϊ. ΝαζεαζδκτξκυμΝα λέκυμνη ΝυοβζάΝπ λδ ε δεσ βά αν ΝψaΝ υΰελδ δεϊνη Ν ανπζαΰδσεζα α,νπαλα βλoτη Ν Ϋθ κθβν αv δεα Ϊ α βν κυν Κ + απσν ψa +2 αθ έν κυν Ca +2 απσν ψa +2,Ν ΰ ΰovσμΝ πκυν κφ έζ αδν βθν πδζ ε δά εσ β αν κυν ηβξαvδ ηκτν αv δεα Ϊ α βμν πθν ΜΝ γϋ ά πθ,ν πκυν πλκ δηϊν oν ηϋΰ γoμν oυν δσv oμν θαν παέα δν πoυ αδσ λoν λσζo,ν Ν ξϋ βν η Ν oν φoλ έo,ν άν oν υvαηδεσν oυν εέαέν Χώenderson 1982, Guo & Trevor 1989). ΟδΝαπvυ δμνελτ αζζoδνα λέπvν υ α δαεϊν έvαδν απo Ϋζ ηαν λδα δευvν υ βηϊ πvν ΧSmith & Brown 1λκκΨ,ΝπκυΝ έvαδνπδoνπ λέπζoεανεαδν υ vσβ αν απσν oν υα δεσν τ βηαν Οr-χb,Ν η Ν εϊπoδαν πoυ δυ βν oδξ έαν σππμν Χόe,Ν εg,ν ψaψν θαν δα λαηα έαoυvν ΫvαvΝ βηαv δεσν λσζoν oν ελυ αζζδεσν πζϋΰηαν πvν α λέπv,ν εα ΪΝ βν δϊλε δαναvϊπ υιβμν κυμέ Ν υοβζϋμν δηϋμν γ ληoελα έαμν εαδν πέ βμ,ν αν εα- δσv ανσa + δ Ϋλξov αδν τεoζαν βν oηάν πvνα λέπvν εαδν ξβηα έαoυvν δ σηoλφ μν παλαηέι δμν η αιτν βμν 51

9 Κ-oτξoυΝ εαδν βμν σa-oτξoυν φϊ βμν oυμ,ν ΰδα έν oν σa + σθ αμνηδελσ λκν ΝηΫΰ γκμ,νϋξ δν δμνυοβζϋμνγ ληoελα έ μνη ΰαζτ λβν δαξυ δεάνδεαvσ β ανϋvαv δν oυνκ + εαδν δ δ τ δ υεκζσ λαν βvν ελυ αζζδεάν oηάν πvν Κ-oτξπvΝα λέπvνχώenderson 1982). Ν εα αθκηάν κυν ψaν oυμν α λέoυμν Ν πβλ Ϊα αδν ευλέπμναπσν βνγ ληoελα έανχψarth 1969ΨΝεαδΝηΪζδ αν πλo δηϊν ανπζαΰδσεζα αν Ν ξϋ βνη Ν oυμνκ-oτξoυμν α λέoυμν Ν υ λoγ ληδεϊν π δλϊηα αν κυμν θίί ων (Iiyama 1λθκΨΝ η Ν φυ δεoτμν α λέoυμν πκυν π λδϋξκυθν ξαηβζϊνπκ κ ΪΝψaέΝΓ θδεϊν oνψaνπλo δηϊν oνλ υ σν ηϊΰηαν Ν ξϋ βν η Ν oυμν υvυπϊλξov μν φαδvoελυ- ΪζζoυμΝ πζαΰδoεζϊ πv,ν vυν πλo δηϊν φαδvoελυ- ΪζζoυμΝ αζεαζδoτξπvν α λέπvν Ν ξϋ βν η Ν oν λ υά σνχψrown 1985). Μ Ν βθν οτιβν oυν ηϊΰηα oμν βηδoυλΰoτv αδν εαδν oδν υπσζoδπ μν αυv μ,ν πoυν π λδίϊζζoυvν ovν πυλάvαν εαδν ΫξoυvΝαυιαvση vβνπ λδ ε δεσ β αν ΝSiΝεαδΝΚ,Ν π δ άν η Ν βvν π υ βν βμν γ ληoελα έαμν ζα υv αδν βν δ δ ά υ δεάν δεαvσ β αν oυν εα δσv oμν ψa +2 oν ελυ αζζδεσ πζϋΰηαέν πσν oνπϊξoμν oυμνηπoλ ένεαv έμνvανεα αζϊά ί δνεαδν βvν αξτ β ανελυ Ϊζζπ βμν oυμέν υv μν η Ν η ΰΪζoΝ πϊξoμν φαv λυvoυvν ηδελσ λβν δϊλε δαναvϊπ υιάμν oυμνεαδναv δ λσφπμένγδυναυ σν oν ζσΰoν εαδν αν βφαδ δαεϊν π λυηα α,ν σπoυν βν ελυά Ϊζζπ βν εαδν οτιβν oυν ηϊΰηα oμν Ϋΰδv Ν ΰλβΰoλσ λαν παλα βλoτv αδνπαξτ λ μνεαδνπδoνεαζo ξβηα δ ηϋv μν αυv μέν ΣΫζoμ,Ν αυv μν σπoυν oν πϊξoμν oυμν δαφϋλ δν υπovooτvν σ δν βν αvϊπ υιάν oυμν Ϋΰδv Ν η Ν vαζα ση v μν υvγάε μνγϋληαv βμ-οτιβμν oυν άΰηα oμέ ΓδαΝ βθν πκπ δεάναπ δεσθδ βν βμν υ ξϋ δ βμνκπ δά εάμνεαδνξβηδεάμναυθπ βμναθαζτγβε ΝκΝελτ αζζκμνόβνχβφαδ δαεσν έΰηαψνκπ δεϊνεαδνξβηδεϊ ΧξέΝ5)έΝΠδκΝ αθαζυ δεϊ,ν κν ελτ αζζκμν εσπβε Ν βν ηϋ β,ν εϊγ αν κθνελυ αζζκΰλαφδεσνϊικθανa,νεαδναπσν δμν τκνεαά κπ λδεϋμν πδφϊθ δ μν πθν τκν ηαξυθν κυν εα αά ε υϊ βεαθν τκν κηϋμ,νηδανζ π άνΰδαν βνηδελκ εκπδά εάν ιϋ α βνεαδνηδανζ π άν δζπθάνΰδαν βνηδελκαθϊζυά βέν ΝαθΪζυ βνϋΰδθ Ν πέν υγ έαμνΰλαηηάμνβνκπκέανϊλά ξδα ΝαπσΝ βθνπ λδφϋλ δανχmψνεαδν δανηϋ κυν κυνπυλάθαν ΧωΨΝεα Ϋζβΰ Ν βθναπϋθαθ δνπ λδφϋλ δανχmψέν βν υθϋά ξ δαν εαδν η Ν ίϊ βν δμν αθαζτ δμν πκυν πϊλγβεαθ,ν απ δά εκθέ βεαθν ΰλαφδεΪΝ κδν εα αθκηϋμν π λδ ε δεσ β αμν ΰδαΝ αν κι έ δαμν Siτ 2, Al 2O 3, K 2O, Na 2τΝ εαδν ψaτέν πσν αν εα α ε υα γϋθ αν δαΰλϊηηα αν Χπαλαζ έπκθ αδψν δαά πδ υγβε Ν ΰ θδεϊν ΟξπλδεάΟΝ ΧspatialΨΝ εα αvoηάν πvν δαφσλπvν κδξ έπθ,νπκυν θνά αθνσηπμνπαλσηκδανΰδαν εϊγ Ν κδξ έκένσβθνυοβζσ λβν ατ δ βνκπ δεάμνεαδνξβά ηδεάμναυθπ βμν ηφαθέα δν κνψaέν κν ξάηαν5 απ δεκά θέα αδν βν υθ υα ηϋθβν ηδελκφπ κΰλαφέαν Χκπ δεάν αυά θπ βψν βμν δζπθάμν κηάμν εαδν βμν ξβηδεάμν αθϊζυ βμν κυνψaτέν κν δϊΰλαηηαν δαελέθκθ αδν αφυμνγνπ λδκά ξϋμνχr-c-rψνεαδν ΝεΪγ ΝηδαΝαπσΝαυ ΫμΝηδελσ λ μν δαά ευηϊθ δμνπ λδ ε δεσ β αμνχαυθ μψ,νπκυν αυ έακθ αδνη Ν δμνηδελσ λ μνπ λδ ξση θ μνκπ δεϋμναυθ μέ Ν φαληoΰάν πvν παλαπϊvπν δα υπυθ αδν βν ΰ vδεάνϊπoοβνΰδαν βν βηδoυλΰέαν πvναπvπ υvνφαδvoελυ ΪζζπvΝπoυΝη ζ άγβεαvένκα ΪΝ αναλξδεϊν Ϊ δαν ελυ Ϊζζπ βμν βηδoυλΰάγβεαvν oδν πυλάv μν πvν φαδvoελυ Ϊζζπv,Ν πκυν ζσΰπν βμν υοβζάμν γ ληoελα έαμν oυν άΰηα oμν πϋ λ οαvν βvν έ o oν oυν η ΰΪζoυΝ εα δσv oμνψa +2 δμνμνγϋ δμν κνελυ αζζδεσνπζϋΰηαέν ΓδαΝ βvν βζ ε λoξβηδεάν αv δ Ϊγηδ βν βμν oηάμ,ν αθ δά εα α Ϊγβε Ν αυ σξλovαν κν Si +4 απσν κν χl +3 δμν ΣΝ γϋ δμ,ν ΪλαΝ πβλϋα Ν βvν αιδvσηβ βν Siήχl,Ν αζζϊν εαδν βvν v λΰ δαεάνεα Ϊ α βν βμν oηάμέ ξάηανηέν θ δπαλϊγ βν βμνζ π άμν κηάμν κυν έΰηα κμνό-βνη Ν βθνεα αθκηάν βμνπ λδ ε δεσ β αμν ΝψaΝαπσΝ αν κηϋθαν πθν ξβηδευθναθαζτ πθνπκυνϋΰδθαθνχrονπ λδφϋλ δα,νωονπυλάθαμψέ ΌππμΝ έθαδνΰθπ σνoδνελυ αζζoξβηδεϋμνδ δσ β μν βμν oηάμν ζϋΰξov αδναπσμν1ψναζζαΰϋμν βνξβηδεάν τά α βν πvν ελυ ΪζζπvΝ εαδν βψν απσν δαφoλoπoδά δμν δαφoλ δεϊν ηάηα αν oυνέ δoυνελυ Ϊζζoυ (Smith 1974, Smith & Brown 1988, Hovis 1986)έΝΘαΝηπκλκτά Ν υθ πυμν vαν αξγ έν oν υηπϋλα ηα,ν ππμν oδν τoν παλϊΰov μ, υv υααση voδν η αιτν oυμ,ν πλoεαζoτvν oν απo Ϋζ ηαν βμν παλα βλoτη vβμν oπ δεάμν αυvπ- βμέν ΫίαδαΝ βν αζζαΰάν βν ξβηδεάν τ α βν πvν ελυ- ΪζζπvΝ απσν ovν πυλάvαν πλoμν βvν π λδφϋλ δαν oυμν γαν πλϋπ δν vαν απκ δξγ έ,ν σ δν υv υϊα αδν η Ν δαφoλoπoέβ βν βθν ελυ αζζκ oηάν πθν δΰηϊ πθν πλoμν βvν έ δαν εα τγυv β,ν πκυν λ υθάγβε Ν η Ν βθν αε δθκά ΰλαφδεάΝ ιϋ α βν πθν δΰηϊ πθέ 6 ΚΣΙΝΟΓΡ ΦΙΚ Ν Ξ Σ υΰελέθκθ αμν δμν αγ λϋμν βμν ευο ζέ αμν πvν λδυvναπvυvνχr, I, CΨΝΰδαΝεΪγ Ν έΰηανdνπαλα βλκτη Ν ππμν ηφαvέακθ αδν δαφoλϋμναπσναυvβν Ναυvβ,Ναπκά δεθτκθ αμν Ϋ δν βν υ α δαεάν δαφoλϊν ΧξπλδεάΝ εαά αθκηάψ,νη ΝεoδvάΝ Ϊ βν ζϊ π άμν oυμναπσν βvνπ λδά φϋλ δαν πλoμν ovν πυλάvα ΧΠέθέΝ γψέ Ν δηάν βμν v δϊη βμναυvβμν έvαδνϊζζo Νυοβζσ λβναπσν βvνπ λδφϋά λ δανεαδνϊζζo ΝβΝ ζζϊ π βνΰέv αδνεαvovδεϊέν ιαέλ βν απo ζ ένησvoνβνη αίoζάν βμνΰπvέαμνίν oν έΰηανd 4, σπoυν oδν δηϋμν βμν ηφαvέαoυvν υv ξάν αυιβ δεάν Ϊ βν απσν βvν π λδφϋλ δαν πλoμν ovν πυλάvαν oυν φαδvoελυ- Ϊζζoυ. Ν βηαv δεσ λβν σηπμν παλα άλβ βν έvαδν βν εoδvάν η αίoζάν πvν δηυvν oυνσΰεoυνσπoυναπσνν βvνπ λδφϋά λ δαν πλoμν ovν πυλάvαν η δυvoθ αδν έ Ν κηαζϊν Χπζoυ- πvδεσν έΰηανd 1ΨΝ έ Νη Νέ δ μνάνζέΰoνυοβζσ λ μν δηϋμν βvν v δϊη βναυvβνχ έΰηα ανd 2, D 4 εαδνd 8). ανβφαδ δαεϊν έΰηα ανd 2 εαδνd 4,ΝoδΝ λ δμναυv μν ΫξoυvΝπαλσηoδαΝ αιδvσηβ βνχσ κθναφκλϊν βθνεα αθκά ηάν Si,Ν χlψ,ν vυν βν τ α άν oυμν αζζϊα δν ηφαvυμέν ΟΝ πυλάvαμνΰέv αδνπ λδ σ λoνvα λδoτξoμέν βvν v δϊη βναυvβν ανϊ oηανχlν vνϋξoυvνπλoζϊί δνvαν αιδvoηβγoτv,νπαλσζαναυ ΪΝβΝ τ α βνΰέv αδνπ λδ - σ λoν εαζδoτξαένσϋζoμν δμνξαηβζσ λ μνγ ληoελα- έ μνχίζέν ΠδθέΝ3ΨΝΝβΝ αιδvoηβηϋvβν δϊ αιβν έvαδνη ΰαζτ λβ,ν vυν αν Ϊ oηαν ΚΝ υπ λ λoτvν δμν ΜΝ γϋ δμέν αν πζoυ πvδεϊν έΰηα αν D 1 εαδν D 8 oδνπαλα βλά δμν έvαδν σηoδ μν η Ν αυ ΫμΝ πoυν δ ξτoυvν αν βφαδ δαεϊν έΰηα αέν ΟδΝ 52

10 δαφoλϋμν σηπμν αvϊη αν δμν λ δμν αυv μν vν έvαδν σ oν υ δϊελδ μ,νπλϊΰηαναvαη vση voέν πσν δμνηϋξλδν υλανπαλα βλά δμν πδί ίαδυvov αδν αν απo ζϋ ηα αν βμν ξβηδεάμν αvϊζυ βμ,ν έξvov αμν σ δν αν oδξ έαν χl,ν σaν εαδν ψaν υvαv υv αδν Ν η ΰαζτ λoνίαγησν ovνπυλάvα,ν Ναv έγ βνη Ν oνsiνεαδνkν πoυν δ δ τoυvν πδoν τεoζαν oν ελυ αζζδεσν πζϋΰηαν ΝξαηβζΫμΝγ ληoελα έ μέν ΟδΝ ξβηδεϋμν αvαζτ δμν Ϋ διαvν σ δν υπϊλξ δν ξβηδεάν αυvπ βνΰδανσζαν αν oδξ έαν oυνπζϋΰηα oμνεαδνευλέπμν ΰδαΝ oν ψaν εαδν σa,ν πκυν πδί ίαδυv αδν απσν αν αε δvoΰλαφάηα αν η Ν δμν ελυ αζζκ κηδεϋμν η αίκζϋμν πκυνεα αΰλϊφβεαθέ ΠέvαεαμΝ γέν Κλυ αζζκΰλαφδεϋμν αγ λϋμν εαδν γ ληκελα έ μν αιδθσηβ βμν πθνα λέπθνπκυνυπκζκΰέ βεαθναπσν δμνελυά αζζκΰλαφδεϋμν αγ λϋμν πθν αε δθκΰλαφβηϊ πθ,ν ηϋ πν θκηκΰλαηηϊ πθέ ίγηα υνη a b c V Θ ληοελα ία D1 D2 D4 D8 R 8, ,9888 7, ,4664 θζ1,βν ω I 8, ,9715 7, ,4540 ηθι,θν ω C 8, ,9863 7, ,4429 θζζ,1ν ω R 8, ,9982 7, ,8155 κζι,1ν ω I 8, ,0079 7, ,9483 κζ1,βν ω C 8, ,9695 7, ,4795 κθι,θν ω R 8, ,0089 7, ,4009 ιθι,θν ω I 8, ,0071 7, ,6941 κγκ,γν ω C 8, ,9768 7, ,3968 8γη,βΝ ω R 8, ,9794 7, ,8758 θβθ,ην ω I 8, ,9979 7, ,7629 θ1ζ,ιν ω C 8, ,9819 7, ,7978 θζζ,1ν ω 7 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΝ τμικ Ν Κ Σ Σ Ν - Θ ΡΜτΚΡ Ι ΟΝ ίαγησμν αιδvσηβ βμν χlήsiν oυμν φυ δεoτμν α λέoυμν ιαλ Ϊ αδνευλέπμναπσν βνγ ληoελα έαναζζϊν εαδναπσν δμν δα ηβ δεϋμν Ϊ δμ,ν βvνπαλoυ έανπ β δευv,ν βvν αξτ β ανοτιβμνεαδν βνξβηδεάν τ α βνεαδνΰ vδεϊν oδν vα λδoτξoδν Ϊ λδoδν απoε oτvν αιδvoηβηϋvβν δϊ αιβν αξτ λαν απσν oυμν εαζδoτξoυμ (Stewart & Wright 1974, Koroneos & Christofides 1985)έΝ Ν ιϊλ β βν βμν π λδ ε δεσ β αμν Ν χlν δμν Σ1Ν γϋ δμν απσν βν γ ληoελα έαν vν έvαδνΰλαηηδεάνεαδνυπoζoΰέα αδναπσνθκηκά ΰλΪηηα ανπκυνυπκ δεθτκυθν κν βη έκνπκυν αηϊ βά Ν βν αιδθσηβ βν εαδν oν Ϊ λδoμν απϋε β Ν βθν ζδεάν oηδεάνεα Ϊ α βν κυέν Μ ΝίΪ βν βθνπλoίoζάν πvνευο ζδ δευvνπαλαηϋ- λπvν b-cν πvν λδυvν απvυvν εϊγ Ν έΰηα oμν oν δϊά ΰλαηηαΝ πvνstewart & Wright (1λιζΨ,Νπλκετπ κυθνκδν γ ληκελα έ μνπκυνφαέθκθ αδν κθνπέθαεαν3. 8 Τ Σ Ν- ΤΜΠ Ρ Μ Σ πσν βθν π ι λΰα έαν πθν ξβηδευθν εαδν αε δθκά ΰλαφδευθΝ κηϋθπθν αιέα δν vαν δ υελδvδ γ έν oν λσζoμν oυν ίαλέoυν oν φαδvση voν βμν αυvπ βμέν Κα ΪΝ βvν ελυ Ϊζζπ βν oυνηϊΰηα oμν βηδoυλΰάγβεαvνoδνπυλάv μν πvνφαδvoελυ Ϊζζπv,ΝπoυΝη ζ άγβεαvένσoνηϊΰά ηανά αvνπζoτ δoν ΝίΪλδoΝεαδΝζσΰπΝ βμνυοβζάμνγ ληoελα έαμν υvoάγβε Ν βν έ o oμν oυν oνπζϋΰηαν πvν α λέπvένόηπμνεα ΪΝ βvν έ o σν oυνεαδνΰδαν βvναπαά λαέ β βν βζ ε λoξβηδεάν ιδ oλλσπβ βν Ϋΰδv Ν η αίoζάν oυν χlsi 3 Ν χl 2Si 2,Ν πoυν υvo τ βε Ν απσν πζάλβν αvα δoλΰϊvπ βν εαδν παλαησλφπ βν oυν πζϋΰηα oμ,ν ΰδα έν εα ΪΝ βν η Ϊία βν απσν βν ηέαν ηoλφάν βvν ΪζζβΝ υvϋίβν ηέελυv βν πvν απo Ϊ πvν η αιτν πvν - λα λδευvν γϋ πvν εαδν αυ σξλovβν αζζαΰάν βμν αιδvσηβ βμν- εαγυμν ανϊ oηανχlνη αvα τoυvναπσν δμν ΣβΝ γϋ δμν δμν Σ1Ν γϋ δμέν υvϋπ δαν πvν παλαπϊvπν έvαδν βν η έπ βν oυν σΰεoυν βμν ευο ζέ αμν πvν φαδvoελυ ΪζζπvΝ ovνπυλάvαν oυμ,νΰ ΰovσμΝπoυΝαπo έξγβε Νεα ΪΝ βvναε δvoΰλαφδεάν ιϋ α βέν Ν η έπ βν κυν σΰεoυν βμν ευο ζέ αμν εαδν ευλέπμν βν η αίoζάν oυν ίαγηoτν αιδvσηβ βμ,ν υπo δεθτ δν βvν Ϊη βν ξϋ βν βμναυvπ βμνη Ν βvν έ o oν oυνίαλέoυν oνπζϋΰηα,νΰδα ένβναζζαΰάν βμν αιδvσηβ βμνη αίϊζά ζ δνεαδν βνΰπvέανβvaν πvνoπ δευvναισvπvέν ανπζκυά πθδεϊν π λυηα αν βν αλΰάν ελυ Ϊζζπ βν oυν ηϊΰηα- oμ,ν δεαδκζκΰ έν βθν η αίoζάν βμν π λδ ε δεσ β αμν Ν ίϊλδo,νζσΰπν βμνίαγηδαέαμνοτιβμν oυνεαδν βμνατιβ βμν πvν π β δευvν υ α δευθν πκυν πέ βμν βθν πβλ Ϊά ακυθέν υθ πυμν βν oηαζάν ατιβ βν oυν ευο ζδ δεκτν σ- ΰεoυ,ΝαπσΝ ovνπυλάvανπλoμν βvνπ λδφϋλ δανεαγυμν oν ίϊλδoνη δυv αδνπλoμν βvνέ δανεα τγυv βν υθϊ δνη Ν βθν αυ σξλovβν η αvϊ υ βν πvν δσv πvν πυλδ έoυν απσν δμνγϋ δμνσ 2 δμνγϋ δμνσ 1. Νπ λδπ υ δμνπδγαθάμναvααππτλπ βμν oυνηϊΰηα oμ,ν πoυν ηπoλ έν vαν πλoεζβγ έν απσν πoδεέζoυμν ζσΰoυμ,ν κν τ βηαν η αίϊζζ αδν αεκζκτγπμέν πσά διβν έvαδνεαδνβναvυηαζβνη έπ βν oυνσΰεoυν βμνευο ά ζέ αμν η Ν δμν υοβζσ λ μν δηϋμν βμν v δϊη βμν αυvβμν απσν βvν π λδφϋλ δα,ν πκυν πδί ίαδυθ αδν απσν δμν γ ληoελα έ μνχπέθ. 3), πoυν έvαδνυοβζσ λ μν βvνπ ά λδφϋλ δαν Ν ξϋ βνη Ν βvν v δϊη βναυvβέ ΣΫζκμ,ΝβΝ δα δεα έαν βμν αιδvσηβ βμν oυμνφαδvoελυ ΪζζoυμΝ έvαδν υοβζσ λβν αν βφαδ δαεϊν π ά λυηα α,ν Ν ξϋ βν η Ν αν πζoυ πvδεϊ,ν ζσΰπν βμν ηδά ελάμν αξτ β αμνοτιβμν oυνηϊΰηα oμνεαδν βμνίαγηδαέαμν η έπ βμν βμν πέ βμν εα ΪΝ βvν Ϊvo oν oυν ηϊΰηα oμν κυμν πζoυ πvέ μ,ν πoυν πϋ λ οαvν βν η αεέvβ βν δσv πvν oν πζϋΰηαν ηϋξλδν δμν ξαηβζσ λ μν γ ληoελα έ μ,ν Ν αv έγ βν η Ν αν βφαδ δαεϊν π λυηα α,ν σπoυν βν αιδvσηβ βν δαεσπβε Ν απσ oηαν Ν υοβζσ ά λ μνγ ληoελα έ μέ υηπ λα ηα δεϊν εα ΪΝ βθν ιϋ α βν πvν φαδvoελυ- ΪζζπvΝ Κ-oτξπvΝ α λέπvν απσν Σλδ oΰ vάν σιδvα,ν πζoυ πvδεϊν εαδν βφαδ δαεϊ,ν π λυηα αν βμν vά oυν αηoγλϊεβμν δαπδ υγβε Ν σ δν βν κπ δεάν αυθπ βν πκυν αν ξαλαε βλέα δν ά αθν σ κν Ν ηαελκ- σ κν εαδν Ν ηδά ελκ εκπδεσν πέπ κνϋθ κθβέ ΟδΝ ξβηδεϋμν αvαζτ δμν Ϋ διαvν αυιβ δεάν Ϊ βν βμν υηη oξάμν πvν δσv πvν χl,ν σaν εαδν ψaν πλoμν ovν πυλάvαν πvν φαδvoελυ Ϊζζπv,Ν vυν αv έγ αν κν πκά κ σν πθν δσv πvν SiΝ εαδν ΚΝ η δπvσ αvν πλoμν βvν έ δαν εα τγυv βέ Ν α δ δεά π ι λΰα έαν πvν παλαπϊvπν αvαζτ πvνυπϋ δι Ν βναπvυ βνεα αvoηάν πvν oδξ έπv,ν πoυν δ Ϋλξov αδν oν πζϋΰηαέν Ν απvυ βμν εα αvoηάν vν έξ Ν βvνέ δανϋv α βνΰδανσζαν αν oδξ έαένμ ΰαζτά λβν δαετηαv βν δηυvν ηφαvδασ αvν ΰδαΝ oν ψaν εαδν oν Na. πσν βvν αε δvoΰλαφδεάν ιϋ α βν δαπδ υγβεαvν δαφoλ δεϋμν δηϋμν αγ λυvν ευο ζέ αμν ΰδαΝ εϊγ Ν ηδαν αυvβέν ΝπδoΝαιδo βη έπ βνπαλα άλβ βνά αvνβνη έπ βν 53

11 oυνσΰεoυν βμνευο ζέ αμναπσν βvνπ λδφϋλ δανπλoμν ovν πυλάvαν πvνελυ Ϊζζπvέ Μ Ν βνξλά βνεα ΪζζβζπvΝ δαΰλαηηϊ πvν ε δηάά γβε Ν oν ίαγησμν αιδvσηβ βμν εϊγ Ν αυvβμν εαδν ίλϋγβε Ν σ δνβνπoλ έαν oυνά αvνατιoυ αναπσν ovνπυλάvανπλoμν βvν π λδφϋλ δαέν ΟΝ πλo δoλδ ησμν βμν γ ληoελα έαμ,ν σπoυν αηϊ β ΝβΝ δα δεα έαν βμν αιδvσηβ βμ,νφαvϋλπ Ν ππμν βν ελυ Ϊζζπ βν oυν ηϊΰηα oμν vν ά αvν oηαζάέ υv υϊαov αμν δμν παλαπϊvπν παλα βλά δμν υηπ λαέv αδ,νσ δν σ oνoδνφυ δεoξβηδεϋμν υvγάε μνελυά Ϊζζπ βμν oυνηϊΰηα oμ,νσ oνεαδνβνφτ βν πvνδσv πv,ν πoυν δ Ϋλξov αδν oν πζϋΰηαν πvν α λέπvν έvαδν υπ τγυv μν ΰδαΝ oν φαδvση voν βμν αυvπ βμέν ΣoΝ βηαv δεσ λoν λσζoν δα λαηα έα δν oν ψaν ηδαμ εαδν βν ηδελάν π λδ ε δεσ β ΪΝ oυν vν oν ηπo έα δν vαν πλoεαζ έν η ά ΰΪζ μν αvαεα α Ϊι δμν βvν ελυ αζζδεάν oηάν πvν Κ-oτξπvΝ α λέπv,ν Ν τΰελδ βν η Ν αν υπσζoδπαν oδξ έανπoυν υηη ΫξoυvΝ Υαυ σέ ΤΧ ΡΙΣΙ ΟδΝ υΰΰλαφ έμν γαν άγ ζαθν θαν υξαλδ ά κυθν κθν εαγβΰβ άνεένύiampieroνpoliνχπαθ πδ άηδκνπ λκτ αδαψν ΰδαΝ βθναθϊζυ βν πθν δΰηϊ πθνη Νδχ-ICP-εSΝεαδΝ κθν αθαπζβλπ άν εαγβΰβ άν εέν Γ υλΰδκν κυ ΪΝ ΧΣηάηαΝ Φυ δεάμψνΰδαν βθνπαλκξάνίκάγ δαμν βνζάοβν πθναε δά θκΰλαφβηϊ πθ. Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ ζ υγ λδϊ βμνγέ,νessonνj. & Χλδ κφέ βμνγέν1λκλένπ λκζκΰέαν εαδνΰ πξβη έαν πθν λδ κΰ θυθνβφαδ δ υθν βμναηκγλϊεβμν Χ έν ζζϊ αψέν ζ έκν ζζβθδεάμνγ πζκΰδεάμν αδλ έαμ,νβγήβ,ν Heimann K.O., Lebkucher H. & Kreider W Γ πζoΰδεσμν ξϊλ βμν ζζϊ oμέν ΦτζζoΝ αηoγλϊεβμ, 1: IέΓέ έτέ,ν γάθαέ Μα αδϊλβν ένγέντνκκεεέθβνμέν1λλβέ ΧβηδεάΝεαδΝ ε δθκΰλαφδεάν Μ ζϋ βνφαδθκελυ ΪζζπθΝΚαζδκτξπθΝ λέπθναπσνσλδ κά ΰ θάν πυλδΰ θάν π λυηα αν βμν Νά κυν αηκγλϊεβμ,ν δά πζπηα δεάν λΰα έα,ν λδ κ Ϋζ δκν Παθ πδ άηδκν Θ αά ζκθέεβμ,ν1ηγ ζ. Σ δεκτλαμν έν1λλβέ ΟδΝκφδσζδγκδ βμνθά κυναηκγλϊεβμέν δ ά λ τθβ βν πθν ΰ πζκΰδευθ,ν π λκζκΰδευθν εαδν ΰ πξβηδευθν ξαλαε βλδ δευθν πθν κφδκζέγπθν εαδν πθν ΰ δ κθδευθν κυμν ηφαθέ πθέν δ έν δα λδίά,νπαθένπα λυθ,νζγη ζ. Albarede F. & Bottinga Y Kinetic disequilibrium in trace element partitioning between phenocrysts and host lava. Geochimica et Cosmochimica Acta 36, Barth T.F.W Feldspars. London: Wiley-Interscience, 261p. Blundy J.D. & Shimizu N Trace element evidence for plagioclase recycling in calc-alkaline magmas. Earth and Planetary Science Letters 102, Brown W.L Feldspars and felspathoids (book reviews) rev. by J.R. Goldsmith. Science, 229, Cherniak D.J Pb diffusion in Cr diopside, augite and enstatite, and consideration of the dependence of cation diffusion in pyroxene on oxygen fugacity. Chem. Geol. 177, Cherniak D.J Ba diffusion in feldspars. Geochimica et Cosmochimica Acta, 66/ 9, Christofides G., Eleftheriadis G., Esson J., Soldatos T., Koroneos A. ΤΝ ψröcker,ν εέν ΧβίίίΨέΝ TheΝ evolutionν ofν theν Samothraki granitic pluton (N. Aegean sea, Greece): geochronology, chemical and isotopic constraints for AFC modelling. Proc. 3rd Intern. Conf. Geol. Eastern Mediterranean, eds, I. Panayides, C. Xenophontos & J. Malpas, Nicosia, Dowty E Crystal-chemical factors affecting the mobility of ions in minerals. American Mineralogist, 65, ύinibreνωέ,νwörnerνύέντνkronzνχέ Structure and dynamics of the Laacher See magma chamber (Eifel, Germany) from major and trace element zoning in sanidine: a cathodoluminescence and electron micro-probe study. Journal of Petrology 45, ύinibreνωέ,νwörnerνύέντνkronzνχέ Crystal zoning as an archive for magma evolution. Elements 3, Guo J. & Trevor H Barium partitioning between alkali feldspar and silicate liquid at high temperature and pressure. Contrib. Mineral. Petrol.,102, Heier K.S. & Taylor S.R Distribution of Ca, Sr, and Ba, in Southern Norwegian Pre-Cambrian alkali feldspars. Geochim. et Cosmoch. Acta, 17, Henderson P Inorganic Geochemistry. International Edition: Pergamon Press, 353p. Hovis L. G Behavior of alkali feldspars: Crystallographic properties and characterization of composition and Al-Si distribution, American Mineralogist, Volume 71, pages Icenhower J. & London D Experimental partitioning of Rb, Cs, Sr, and Ba between alkali feldspar and peraluminous melt. American Mineralogist 81, Iiyama J.T Etude experimentale de la distribution d' elements en traces entre feldspaths: feldspath potassique et plagioclase coexisteants. Distribution de Rb, Cs, Sr et ψaνàνθίί o C. Bull. Soc. Fr. Mineral Cristallogr.,91, Kauffman G., Kockel F. & Mollat H Notes on the stratigraphic and paleogeographic position of the Svoula Formation in the Innermost Zone of the Hellenides (Northern Greece). Bull. Soc. Geol. France, 18, Koroneos A. & Christofides G Preliminary investigation on Al/Si distribution in K-Feldspars from Samothraki island ΧσέΝχegeanΝSeaΨέΝΟλυε σμνπζoτ oμνγι,νβι-32. Long P.E. & Luth W.C Origin of K-feldspar megacrysts in granitic rocks: implications of a partitioning model for barium. American Mineralogist 71, Menhert K.R. & Busch W The formation of K-Feldspars megacrusts in granites migmatites and augengneisses. Neues Jahrbuch Miner., Stuttgard, 151/3, Singer B.S., Dungan M. A. & Layne G.D Textures and Sr, Ba, Mg, Fe, K and Ti compositional profiles in volcanic plagioclase: clues to the dynamics of calc-alkaline magma chambers. American Mineralogist 80, Smith J.V Feldspar Minerals 1. Crystal structures and physical properties. Berlin, Heidelberg, N. York: Springer- Verlag, 672p. Smith J.V. & Brown W Feldspar minerals 1. Crystal Structures, Physical, Chemical and Microtextural Properties. 2nd revised and extended ed. Berlin, Heidelberg, N. York, London, Paris, Tokyo: Springer- Verlag, 828. Stewart D.B. & Wright T.L Al/Si order and symmetry of natural alkali feldspars and the relationship of strained cell parameters to bulk composition. Bull. Soc. Fr. Mineral Cristallogr., 97, Vlahou M., Christofides G., Eleftheriadis G., Pinarelli L. & Koroneos A Tertiary volcanic rocks from Samothraki Island (N. Aegean, Greece): Sr and Nd isotope constraints on their evolution. In: Post-collisional tectonics and magmatism in the eastern Mediterranean region, Geological Society of America, Special Paper 409, Wright T.L. & Stewart D.B X-RAY and optical study of alkali feldspar: I. Determination of composition and structural state from refined unit-cell parameters and 2V. American Mineralogist, 53, Wright T.L X-RAY and optical study of alkali feldspar: II. An X-RAY method for determining the composition and structural state from measurement of 2 values for three reflections. American Mineralogist, 53,

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ

φα γ υ Web 2έί πα υ π αγ α ό Abstract. αγ γ Anastasiades, P. S., & Kotsidis, K. (2013). The Challenges of Web 2.0 for Education in Greece: A Review of the Literature. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT),

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ

Π ΡΙΛΗΦΗ. 1ληηΝεαδΝηααέ η Ν βθνmotor Oil, απκ ζκτθ δμν υκνη ΰαζτ λ μ αδλέ μ κθνεζϊ κ Σ χθδεά εαδνθ η ζδυ βμ θϊζυ β η οχυθ εαδν αδλδωθ. ΓεκτηαμΝ λϊ κμένπ υξδκτξκμ Οδεκθκηκζσΰκμ. MSc φαληκ ηϋθβνοδεκθκηδεάνεαδνχλβηα κκδεκθκηδεάν( έκέπέ έήνσηάηανοδεκθκηδευθ) Team Site: A.E.A.C. Co. Project

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σχ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κχ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ

C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ ΤΝ ΝΣ Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚ ΝΚ Σ ΡΣΙ Μ ΝΣ ΝΝ Π ΧΟΛ Ν ΦΟΡ Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝ Θ C DEFOP αζκθέεβ, 1κΝΝκ ηίλέκυνβί1γ λ υθβ δεάνκηϊ α Χλά κμνγκτζαμννννννν ΝέεκμΝΦπ σπκυζκμνν δ υγυθ άμνκαν ΠήΓ ΝεαδΝ δ υγυθ άμνκα Ϊλ δ βμννιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ ΝΘ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΚ ΙΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΚ ΙΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ Ι Ρ ΤΝ ΝΠ Ρ ΓΟΝΣΧΝΝΚΙΝ ΤΝΟΤΝΛΙΠΙ ΙΜΙΚΧΝΝ Θ ΝΧΝΝΚ ΙΝ ΞΙΟΛΟΓ ΝΝΣ ΝΘ Ρ Π ΤΣΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΠΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ!

πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΰαπβ ΫΝΞ θκ σξ,ν δνγανηπκλκτ αη ΝθαΝ εϊθκυη ΝΰδαΝ Ϊμν πζϊ,νθαν βηδκυλΰά κυη Νε λ κφκλέανΰδαν κν ι θκ κξ έκν αμνη Νηβ θδεσνλέ εκ! ΠκδκδΝ έηα Η SpyrouΝPhiloxenia έθαδνγυΰα λδεάν αδλ έαν βμ SpyrouΝώotels,

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν

ΟΝ ξυλκμν κυν ηϊλε δθΰεν εαδν βμν δαφάηδ βμν απκ ζ έν ΫθαθΝ πλκθκηδκτξκν ξυλκν Μ αφ α αφ αφ α έ ω πα α π υ ω αφ α π α Louis Vuitton υ Κ υ Πα π Θ α Résumé δeνchampνduνmarketingνetνdeνlaνpublicitéνestνconstituéνdeνmultiplesνuniversνconceptuelsν posantνlesνfondementsνd uneνsémiotiqueνquiνdépasseνlargementνlaνsémiotiqueνclassiqueέν

Διαβάστε περισσότερα

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε

www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York 7, 8, 9, 10, 11 η ε www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr Α Η- ο Νέα Υ ρκη (5, 6, ό, ύ, 9 διαν. ) - ή Ξεναγ σεις π λης Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερ ας Περι γηση στη γέφυρα του Μπρο κλιν New York by night E σοδος &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα

... ΆξθβΝαΪξαλβ. ΜατλβΝαΪξαλβ. Jeggery ΓζυεσαβΝ. ΚαλαηΫζαΝααξαλκπζα. ΓζυεσΝ κυνεκυ αζδκτ. ΚαλαηΫζ μν Γζυφβ ακτλδα > πλ Ϊηβ Π λδ ξη θμ Ά πλβνϊξλβ(ελυ ζζδεά) ζ 2 ΆξθβΝΪξλβ ζ 3 Κ ζ 3 θάνϊξλβ ΜτλβΝΪξλβ ΪξλβΝ ζ 3 Νετκυμ ζ 5 Ν η λϊλ ζ 4 Jeggery ζ 4 ΓζυεβΝ ζ 6 Φλκυε β ζ 5 πλ ΪηβΝ ζ 7 Ϋδ ζ 12 Λ ηθδνεδν δλπδ

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ

τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 5 ΣΥ ΝΗ Ν Ν Α, Α ΥΣΗ & Υ Η Υ Α τΰξλκθβν κδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδν υξδεάν ΰ έαννχκ ΦΤΨ εϋηίλδκμννβί1β ΣΥΓΥΡΟΝΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ, ΚΠΑΙ ΥΣΗ & ΦΥΥΙΚΗ ΥΓ ΙΑ 1 Νη τΰξλκθβνκκδθπθέα,ν επαέ υ βνεαδνφυξδεάντΰ έα υ υ μ ΠαπΪθβμΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ

ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ ΪίίαμΝΘέΝΠαλα ε υσπκυζκμ Υ δλκυλΰσμνουλκζσΰκμ λέν λδ κ Ϋζ δκυνπαθ πδ άηδκυνθ αζκθέεβμ Ο Ρ Φ Ο ΣΗΜΕ ΩΜ ΠΟΤ Ν- Σ ΙΟ ΡΟΜΙ ΠΙΣ ΜΟΝΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ΙκτζδκμΝβί1ί ΙΟΓΡ ΦΙΚΟΝ Μ ΙΧΜ ΙΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι Οθκηα πυθυηκμ

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ

Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ Ν ΠΙΛΟΓ ΝΠΡΟ ΧΠΙΚΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡ ΣΟΝΞ Ρ Υ Σ Ρ ΝΓ ΧΡΓΙΟ ΜΘΝΛΥΙ ΝΧΤΓΨ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΟ 1 Μ κθ σλκ «πδζκΰά πλκ ππδεκτ» αθαφ λσηα ηδα σπκυ απσ Ϋθα ηϋ π ηδαμ πδζϋΰκυη δα δεα έα τθκζκ υπκοβφέπθ δα δεα έαμ αιδκζσΰβ βμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

αδλδεά Παλκυ έα β 2014

αδλδεά Παλκυ έα β 2014 αδλδεά Παλκυ έα β 2014 Ολΰαθω δεάν κηάνοηέζκυν ΛΛ ΚΣΩΡ α ασ ή 100% Α Ω Α ΑΧΩ 100% Α Ω Α 100% (1) Α Ο ιαχ ί ισ Α ο ι άω α αχω ήσ ις έ ια 86% 95% Ω Α Α ά 21.95% ELPEDISON Α Χ Ο Ο Α Ο Α ι ήω 55.46% REDS Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝηβςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Ν11θγΝ/Ν07-10-β01γ ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ

Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Θ ΛΟΝΙΚ ΥΟΛ μνσ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΓ ΧΠΟΝΙ ΣΜ Μ μνφτσικ ΝΠ Ρ ΓΧΓ Π Ρ ΓΧΓ Ν ΙΟΚ Τ ΙΜΧΝΝ ΠΟΝ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΜ Ν ΝΦΤΣ Ν Σ ΝΝ ΛΛ ΠΙ Λ ΠΧΝΝΚ Θ Γ Σ : Γ ΩΡΓΙΟ Ν ΘέΝΠ Λ ΣΟ Ν Κ Θ Γ Σ Ν

Διαβάστε περισσότερα

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

δπζωηα δεάν λγα έα «ΑΝΑΠΣΤΞΗΝΚΑΙΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝ ΙΑ ΙΚΣΤΑΚΩΝΝ ΤΠΗΡ ΙΩΝ» ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΝΗΛ ΚΣΡΟΛΟΓΩΝΝΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜ ΑμΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΝΚΑΙΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΑΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΡΓΑΣΗΡΙΟΝ ΝΤΡΜΑΣΗΝΣΗΛ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ δπζωηα δεάν λγα έα Ν Ν Ν α ΝΗ ό Ν α ώ Ν α α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ

Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ αυλκτζα ΟΤΛ Μ ζϋιαθ λκμ- αηϊ δκμ ΝΣΩΝΙΟΤ Η ΰκβ έα πθ παλαηυγδυθ: Υλά β εαδ αιδκπκέβ ά κυμ κ ξυλκ βμ δ δεάμ ΰπΰάμ 1.Η δ κλέα κυ παλαηυγδκτ Ο Ι ΝΘΡΩΠΟΙ ΥΡ ΙΜΟΠΟΙ Ν ΣΙ Ι ΦΟΡ ΜΟΡΦ ΤΜ ΟΛΙεκτ ζσΰκυ, ηϋ α απσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν

Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Ι Ο Γ Ρ ΦΙ Κ Ο Ν Η Μ Ι Ω Μ Οθοηα πυθυηομ πσ οζομνγένχλδ σπουζομ δ τγυθ βνγλαφ έουμ γθδεσν εαδν Καπο δ λδαεσν Παθ πδ άηδον γβθυθ, ΣηάηαΝ ΟδεοθοηδευθΝ πδ βηυθ, γλαφ έον31ηϋν α έουνηϋν γάθαν1ίηνθ2. δ τγυθ

Διαβάστε περισσότερα

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ

Π λέγζα β ηοθάμ χδ ηάμ Α Η Η ίθ ασ ί αι φαι ό ο ς ιά οσ ς ά. ί αι ία α ό ις ι ώσ ις σ ις ο οί ς ο φ ς έ αι α ό θ ία ο ία ο. Ό α ο φ ς ιέ αι έσα α ό ία ή σ ισ ή ή ο ή φα ί αι έ α α ό φ ι όα ού α σ ία οθό ο οθ έ ίσ α ό σ ισ ή

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek)

Abadzi, H. Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia. Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Σ ί α χ ά ov α α α χαία v ά α π vα α υ α : Συγ ί v Iv ία

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ

Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ Τ Μ Ο Τ Λ Ι Ο ΤΝ Θ Λ Η Σ Ι Μ Ο Τ ΝΟΛΩΝ ΤΝ Μ ΩΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ ΝΘΛΗΣΙΚΩΝΝ ΘΛΗΣΙΚΩΝΝΡ Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΟΛΟΓΙ ΜΟ Ν ΣΟΤ Ν04 ΣΟ Ν0 ΛΛΗΝΙΚΟ,ΝΙ ΝΟΤ ΡΙΟ Ν0 ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΝΩΣ ΣΟΤ ΤΜ ΟΤΛΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ

Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM. η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ. Καγβΰβ άμκν ΜκναΪμΝΙπΪθθβμ Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ι Η ΙΟ Η Η Κ Α οο ογ α Ε ό αμ Ολκζκΰέα πθ ξ δευθ η βθ εα αθϊζπ β αζεκσζ θθκδυθν(who, DSM IV). Φν δκζκΰδεϊν κηϋθανΰδαν κναζεκσζν(απκλλσ β β,ν Ϊ βν κνκν,ν η αίκζδ ησμν κνάπαλ,ναπϋεελδ β)έ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ

ΦλΪΰµα (λκυφλϊε βμ) Γυλ υθβμ ΦλΪΰµ (λκφλϊε βμ) Γλ θβμ.π. ΜλκθδεκζΪκ µ χ ξ δ µσμ, Ε Ε : λκφλϊε βμ, ε ε ά, γλκφλϊΰµ, δ- δφϊθ δ, ζκίδεϊ δάµ, ΠΕΡΙΛΗΦΗ: Σκ σ ε ε ά φλϊΰµ Γλ θβμ ίλέ ε δ κθ κ µσ Πβθ δσ ε Ϊθ β βμ ΛΪλδ μ. εκσμ κ φλϊΰµ κμ έθδ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 4SYMV00247654 204-2-5 ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΝΑΥΑΨΑ ΗΜΟΝΑΙΓΙΑΛ ΙΑ ήνηνοικονομικχνντπηρ ΙΧΝ ΣΜΗΜΑΝΠΡΟΜΗΘ ΙΧΝ ΑέΰδκΝ 5 ε ηίλέκυνβί4 ΑλέΝΠλω έμ4822 Τ Μ Φ Χ Ν Η Σ Ι Κ Ο κν έΰδκν εαδ κν βηκ δεσν Κα Ϊ βηα,ν

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα

µπ δλέ μ απσ κθ Θ αζδεσ ξυλκ εαδ τΰξλκθβ ξθκΰθπ έα Λδγσλλδ ΦλΪΰµ µ θϊθ β ζϊε ελκ Ϋµ κ : µ δλέ σ κθ Θ ζδεσ ξλκ εδ τΰξλκθβ ξθκΰθ έ Ι. Θθσκζκ λ. Ποζδ δεσ Μβχνδεσ, Κ. θ σκζκ Ποζ. Μβχνδεσ MSc, / Υ Π/Κ Ψ Θ ΣΣ ΛΙ Σ. / Υ Π Π ΡΙΛ Φ : κ Ϊλγλκ θ τ κθ δ ετλδ βµ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα