ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηώλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηώκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθώλ θαη δηεζλώλ κεηαθνξώλ». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1338/1983 «εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ» (Α 34) φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» (Α 70) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α101). 2.Σν άξζξν 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α 137), ην νπνίν πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1, παξ. 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (Α 38). 3.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4.Σελ αξηζ. 352/2001 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, απνθαζίδνπκε : Άξζξν 1 θνπόο ηνπ δηαηάγκαηνο θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 96/26 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996 θαη ηεο 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1εο Οθησβξίνπ 1998 «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ».

2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Άξζξν 2 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λννχληαη: α. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ», ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο ε νπνία εθηειεί κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είηε κε φρεκα κε θηλεηήξα είηε κε ζπλδπαζκφ νρεκάησλ. β. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ»: ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο πνπ εθηειεί επηβαηηθέο κεηαθνξέο γηα ην θνηλφ ή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηβαηψλ, κε νρήκαηα ηα νπνία σο εθ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ελλέα άηνκα - πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ - θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, έλαληη θνκίζηξνπ θαηαβαιινκέλνπ απφ ηνλ επηβάηε ή ην δηνξγαλσηή ηεο κεηαθνξάο. γ. «επηρείξεζε»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θάζε νξγάλσζε ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ έρεη ηδία λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή εμαξηάηαη απφ αξρή έρνπζα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. δ. «θαλνληθή δηακνλή»: ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ επί 185 εκέξεο θαη' εκεξνινγηαθφ έηνο ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ ή, ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δηακέλεη. Ωζηφζν σο θαλνληθή δηακνλή ελφο αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί βξίζθνληαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ππνρξενχηαη λα δηακέλεη ελαιιαθηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ζεσξείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη εθεί ηαθηηθά. Ζ ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο. Ζ θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή ζε ζρνιείν δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ηεο θαλνληθήο δηακνλήο. Άξζξν 3 Πξνϋπνζέζεηο Δηζόδνπ ην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα 1. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) λα παξέρεη ερέγγπα αμηνπηζηίαο β) λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα γ) λα πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 2. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, αξθεί λα νξίζεη έλα άιιν άηνκν γηα λα δηεπζχλεη κφληκα θαη πξαγκαηηθά

3 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. 3. Αλ ν αηηψλ δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα πιεξνχηαη απφ ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ κφληκα θαη πξαγκαηηθά ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 4. Ζ πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο αηφκνπ, δελ πιεξνχηαη, φηαλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί, ηειεζίδηθα, θαηά ηελ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δεθαεηία, γηα έλα απφ ηα παξαθάησ πνηληθά αδηθήκαηα: Λαζξεκπνξία, κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο «πεξί λαξθσηηθψλ», ζσκαηεκπνξία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε πνξλψλ, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, απάηε, θινπή, πιαζηνγξαθία, ρξήζε πιαζηψλ εγγξάθσλ, ιεζηεία, αιεηεία, βηαζκφο, απνπιάλεζε αλειίθσλ, ππεμαίξεζε, απαγσγή, ζχζηαζε ζπκκνξίαο. β) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαη' επαλάιεςε, γηα παξαβάζεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. γ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ή ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ή άιισλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο απηέο ή δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ή ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ. ε) έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. ζη) έρεη θεξπρζεί αθαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ: αα) ηηο κηζζνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο. ββ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: - Σν ρξφλν νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ - Σα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ επαγγεικαηηθή ρξήζεσο - Σελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ νρεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε. Σν θψιπκα ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παχεη λα ππάξρεη αλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε αλεζηάιε ή αλ ν θαηαδηθαζζείο απνιχζεθε ππφ φξνπο ή αλ παξήιζε δεθαεηία απφ ηελ έθηηζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ή αλ ραξίζηεθε ε πνηλή ή ήξζεζαλ νη θάζε είδνπο λφκηκεο ζπλέπεηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εθηηζεί. Σν θψιπκα ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο παχεη λα ππάξρεη αλ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ θαηαδίθε. 5. α) Ζ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ε θαιή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. β) Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη επίζεο νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί ηεο επηρείξεζεο, ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα, νη δπλαηφηεηεο ππέξβαζεο ηνπ δηαζεζίκνπ ππνινίπνπ, θαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ην ελεξγεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγχεζε γηα ηελ επηρείξεζε νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή ηεο αξρηθήο θαηαβνιήο γηα ηελ αγνξά ησλ νρεκάησλ, ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην θεθάιαην θηλήζεσο.

4 γ) Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηαθξίβσζε χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί ε απφδεημε φηη δηαζέηεη ε επηρείξεζε θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ επξψ φηαλ ρξεζηκνπνηεί έλα φρεκα θαη επξψ γηα θάζε πξφζζεην φρεκα. δ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζηνηρείσλ α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νη θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, δέρνληαη ηε βεβαίσζε ή ηελ παξνρή αζθάιεηαο απφ ηξάπεδα ή άιιν αξκφδην ίδξπκα. Απηή ε βεβαίσζε ή ε αζθάιεηα κπνξεί λα παξέρεηαη κε ηξαπεδηθή εγγχεζε, ελδερνκέλσο κε κνξθή ελερπξίαζεο ή εγγπεηηθήο θαηάζεζεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν παξφκνην κέζν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Σελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηή νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη 1ε Οθησβξίνπ 2001, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο. 6. (α) Ζ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή ησλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ16 ηνπ παξφληνο, ζηα ζέκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζ' απηφ. (β) Ζ θαηνρή ησλ γλψζεσλ απηψλ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε εηδηθέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ (ΔΚΑΜ) θαη επηηπρείο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηέο (Πεξηθέξεηεο). Σα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 16. (γ) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο παξαπάλσ ζρνιέο είλαη ε ππνβνιή ζε απηέο, επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηίηινπ πνπδψλ ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ή άιιεο ηζνηίκνπ ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. (δ) Οη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. δελ ππνρξενχληαη λα θνηηήζνπλ ζηηο ζρνιέο απηέο (ΔΚΑΜ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο ππνβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο ζρεηηθή αίηεζε κε αληίγξαθν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, (ε) Σα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε χιε δηαθξίλνληαη ζε Δζληθψλ ή Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ. (ζη) Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε έλα πξφζσπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία θαη κφλν κεηαθνξηθή επηρείξεζε σο απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο (επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο). 7. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ αλάινγα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε πεξί απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. ηνπο κεηαθνξείο ρνξεγείηαη ν ηχπνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. 8. Ζ εθηχπσζε θαη ε δηάζεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ εληχπσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

5 Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα βιέπε άξζξν 19 Ν. 3710/2008 (Α 216) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 40. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 4 Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ (αηηία ζαλάηνπ, θπζηθήο ή δηθαηνπξαθηηθήο αληθαλόηεηαο ή εγθαηάιεηςεο) 1. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε δχλαηαη λα επηηξαπεί ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ρσξίο ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα, γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο (1) έηνπο δπλακέλε λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα γηα άιινπο έμε (6) κήλεο: α. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ιάβεη ηελ άδεηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν ή κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζε κε ζχζηαζε δσξεάο ελ δσή ή γνληθήο παξνρήο ζην ή ζηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 4278/62 (Α' 191) θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 1061/71 (Α' 270). Σν πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζηα νπνία πεξηέξρεηαη ε παξαπάλσ επηρείξεζε, ππνρξενχληαη λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ), κέζα ζηηο παξαπάλσ ρξνληθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. β. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, λα δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν, ή ιχζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επηρείξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Οη επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) κεξηκλνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηα αλήιηθα πξόζσπα ηα νπνία απνθηνύλ ηελ άδεηα ηνπ κεηαθνξέα κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 (παξ. 10) ηνπ Ν. 3185/2003 (Α 229) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β ζειίδα 41. Γηα ηε δηαηήξεζε από Γεκόζηνπο Τπαιιήινπο ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ Ν. 3584/2007, νρεκάησλ δεκόζηαο ρξήζεο, πνπ θηώληαη ιόγσ γνληθήο παξνρήο ή θιεξνλνκηάο ηζρύεη ην άξζξν 20 (παξ. 4) ηνπ Ν. 3801/2009 (Α 163) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β, ζει. 40. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ λένπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζζέληνο απνδεηθηηθνχ αμηνπηζηίαο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λέα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ιφγσ αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή (άδεηα).

6 2. Μεηά ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο αλαθαιείηαη ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο θνξηεγνχ ή ιεσθνξείνπ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ, ηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ. 4. Σν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηνπ κε ηελ ιχζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ επηρείξεζε. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 5 Πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: α) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο κηθηνχ βάξνπο κέρξη έμε (6) ηφλσλ θαη β) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο ιπκάησλ (εθθέλσζεο βφζξσλ). Άξζξν 6 Πξνζαξκνγή Οξηζκώλ 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, φπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία «πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο» αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο απηήο ν φξνο απηφο αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο εκπνξεπκάησλ» ππφ ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ δηάηαγκα. Οη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ «επαγγεικαηία νδεγφ» εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 2. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο επηβαηψλ». Άξζξν 7 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κέρξη θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (αμηνπηζηία, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα). 2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα κεηά ηελ κέρξη θαη ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα

7 απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (νηθνλνκηθή επηθάλεηα). 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κεηά ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ππνρξενχληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα ηελ απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2001 γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ. Δλ ηνχηνηο γηα θάζε πξφζζεην φρεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε πεξίπησζε δ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο (5.000 Δπξψ αλά πξφζζεην φρεκα). 4. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο νδηθνχο κεηαθνξείο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, σο απφδεημε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, εμνκνηψλνληαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. απηφ. 5. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη λέεο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην επάγγεικα, ππνρξεψλνληαη θάζε πέληε (5) ρξφληα λα απνδεηθλχνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. Δηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ιεηηνπξγνχζαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, δελ πιεξνχηαη θαηά ην δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο απηήο πξνζθέξεη πξννπηηθέο πιήξσζεο εθ λένπ, βάζεη ελφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη, ε απφδεημε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο λα γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έπαπζαλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε αθαηξείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία αθαίξεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, δελ ρσξίζεη κεηαβίβαζε, ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, αλαθαιείηαη νξηζηηθά. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 8 Σήξεζε Μεηξώνπ Μεηαθνξέσλ θ.ιπ. 1. Κάζε Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεξεί κεηξψν κεηαθνξέσλ θαηφρσλ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο κεηξψνπ άδεηαο θαη αξηζκφο κεηξψνπ πηζηνπνηεηηθνχ) θαη ηα ηπρφλ θαηερφκελα απφ απηνχο θνξηεγά ή ιεσθνξεία δεκνζίαο ρξήζεο. 2. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο. 3. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο (Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο) ελεκεξψλνπλ θάζε κήλα ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (αδεηψλ θαη

8 πηζηνπνηεηηθψλ) θαζψο θαη γηα θάζε ηπρφλ κεηαβνιή (επέθηαζε, ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θ.ιπ.). 4. Δίλαη δπλαηή ε έθδνζε αληηγξάθνπ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ) ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) ιφγσ θζνξάο ή απψιεηαο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηα είρε εθδψζεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθδίδεηαη ηαπηάξηζκν αληίγξαθν. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 9 Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: χζηαζεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγγξαθήο εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Βαζηθή Δθπαίδεπζε Οδηθψλ Μεηαθνξέσλ», πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ζε 4 ελφηεηεο, φπσο παξαθάησ, ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο θαη θαηάξηηζεο εξσηεκαηνινγίσλ κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο θαη κε κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηα νπνία ζα αθνξνχλ: αα) Δζληθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο ββ) Γηεζλείο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο γγ) Δζληθέο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο δδ) Γηεζλείο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο ΜΔΡΟ Β ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΙΣΛΩΝ Άξζξν 10 Διεύζεξε εγθαηάζηαζε νδηθώλ κεηαθνξέσλ (1) Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. (2) Ζ απφθηεζε απφ ηα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο απηνθηλήησλ - νρεκάησλ δεκφζηαο ρξήζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. (3) Σν παξφλ άξζξν αθνξά ηηο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνχο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο-κέινπο θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ελ ιφγσ Κξάηνο Μέινο.

9 Άξζξν 11 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ αμηνπηζηίαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο αμηνπηζηίαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη ηνχηνπ, βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη. 2. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηελ βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, πνπ ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηνπ φξθνπ απηνχ ή πεξί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 3. Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δελ γίλνληαη δεθηά αλ ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Ο φξνο απηφο ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 12 Απόδεημε νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ ή ε επηρείξεζε κεηαθνξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Σξάπεδα ή παξεκθεξή νξγαληζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ βεβαίσζε Πηζησηηθνχ Φνξέα πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, φηη ππάξρεη ινγαξηαζκφο θαηάζεζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Άξζξν 13 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, απαηηείηαη πξνο ηνχην ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ. 2. ηηο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ έιαβαλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1975 άδεηα λα αζθνχλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ εζληθψλ ή θαη εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο ηθαλή απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ε βεβαίσζε πεξί πξαγκαηηθήο αζθήζεσο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζε θξάηνο-κέινο επί ηξία έηε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δελ πξέπεη λα έρεη παχζεη πξηλ απφ πέληε θαη πιένλ έηε απφ ηεο εκεξνκελίαο θαηαζέζεσο ηεο βεβαίσζεο. 3. Δηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ε πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα βεβαηνχηαη γηα έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία δηεπζχλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

10 Άξζξν 14 Όξγαλα Γηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο 1. ηελ Διιάδα ε αλαγλψξηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνπηζηίαο, ηνπ απνδεηθηηθνχ νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο βεβαίσζεο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 2. Σα παξαπάλσ παξαζηαηηθά. καδί κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο, απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή Γηθεγφξν, θαηαηίζεληαη, κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηηο αξκφδηεο σο άλσ ππεξεζίεο, νη νπνίεο κεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ην παξφλ, πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εζληθψλ ή δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλάινγα. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 15 Καηάξγεζε δηαηάμεσλ Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαηαξγνχληαη ηα Π.Γ. 57/1989 (Α' 28), 294/1991 (Α'103), 206/1989 (Α'97), Π.Γ. 586/88 (Α'14), θαη Π.Γ. 211/91 (Α' 79). Άξζξν 16 Πξνζάξηεζε Παξαξηεκάησλ Πξνζαξηψληαη ζην παξφλ δηάηαγκα, σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ, ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Οη γλψζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα, νη ππνςήθηνη νδηθνί κεηαθνξείο πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζην επίπεδν γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα δηεπζχλνπλ κηα επηρείξεζε κεηαθνξψλ. Σν ειάρηζην επίπεδν γλψζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ επηπέδνπ 3 ηεο δηάξζξσζεο ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 85/368/ΔΟΚ (ί 199 ηεο 31/07/1985 ζ ), δειαδή ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη είηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή εθπαίδεπζε είηε ζρνιηθή ηερληθή ή άιιε εθπαίδεπζε, επηπέδνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Α. ηνηρεία αζηηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο:

11 1. λα γλσξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ηα ζπλαθφινπζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπζεί κηα λνκηθά έγθπξε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο κεηαθνξάο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 3. λα κπνξεί λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ είηε απφ απψιεηα ή αβαξίεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο είηε απφ θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε έλζηαζε απηή επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο, 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε CMR (CONTRAT DE TRANSPORT INTRNATIONAL DE MERCHANDISES PAR ROUTE) πεξί ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ νδηθψο (Ν. 559/1977). Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο επηβάηεο ή ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε θαηά ηε κεηαθνξά ή αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο έλζηαζεο απηήο επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο. Β. ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη δηαηππψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ αζθνχλησλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (εγγξαθή ζε κεηξψα, εκπνξηθά βηβιία θ.ιπ.), θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηπρφλ πηψρεπζεο, 2. λα έρεη θαηάιιειεο γλψζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γ. ηνηρεία θνηλσληθήο λνκνζεζίαο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (εξγαηηθά ζπλδηθάηα, επηηξνπέο επηρεηξήζεσλ, εθπξφζσπνη πξνζσπηθνχ, επηζεσξεηέο εξγαζίαο θ.ιπ.), 2. λα γλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 3. λα γλσξίδεη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ (ηχπνο ζπκβάζεσλ, ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φξνη θαη δηάξθεηα εξγαζίαο, άδεηεο κεη' απνδνρψλ, ακνηβέο, ιχζε ηεο ζχκβαζεο θ.ιπ.), 4. λα γλσξίδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3820/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985,ζ ) θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985 ζ ), θαζψο θαη ηα πξαθηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. Γ. ηνηρεία θνξνινγηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε: 1. ην ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο,

12 2. ην θφξν θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 3. ηνπο θφξνπο κε ηνπο νπνίνπο επηβαξχλνληαη νξηζκέλα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα δηφδηα θαη ηα ηέιε ρξήζεο πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, 4. ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Δ. Δκπνξηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα έρεη γλψζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ επηηαγψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ, ησλ γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ή κεζφδσλ πιεξσκήο, 2. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πίζησζεο (ηξαπεδηθή πίζησζε, ερέγγπν πίζησζε, εγγχεζε ηξίησλ, ελππφζεθε πίζησζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κίζζσζε, εθρψξεζε απαηηήζεσλ ζε εθδνρέα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα βάξε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, 3. λα γλσξίδεη ηί είλαη ν ηζνινγηζκφο, πψο παξνπζηάδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ εξκελεχεη, 4. λα κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα εξκελεχεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, 5. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνο ηδίσο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο απφδνζεο, 6. λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζεη πξνυπνινγηζκφ, 7. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ (πάγην θφζηνο, κεηαβιεηφ θφζηνο, θεθάιαην εθκεηάιιεπζεο, απνζβέζεηο θ.ιπ.) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην ππνινγίζεη αλά απηνθίλεην, αλά ρηιηφκεηξν, αλά επηβάηε ή αλά ηφλν, 8. λα κπνξεί λα ζπληάμεη νξγαλφγξακκα γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζηελ επηρείξεζε θαη λα δηακνξθψλεη ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θ.ιπ., 9. λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο έξεπλαο ηεο αγνξάο (marketing), πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, επεμεξγαζίαο αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θ.ιπ., 10. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αζθαιείαο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (αζθάιηζε επζχλεο, πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, απνζθεπψλ) θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγπήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ νη αζθάιεηεο απηέο ζπλεπάγνληαη, 11. λα γλσξίδεη ηηο ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 12. λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αιιά θαη λα γλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ Incoterms, 13. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ βνεζεηηθά επαγγέικαηα κεηαθνξψλ, ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ, ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ην θαζεζηψο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο δηέπεη. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 14.λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηνπο λαχινπο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαηά ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά κέζα, 15.λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ.

13 Σ. Πξφζβαζε ζηελ αγνξά Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη λα γλσξίδεη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθκίζζσζε βηνκεραληθψλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ ππεξγνιαβία θαη ηδίσο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, ηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα απηφ, ηηο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο θαη εμσθνηλνηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο, ηνλ έιεγρν θαη ηηο θπξψζεηο, 2. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζχζηαζε κηαο επηρείξεζεο νδηθψλ κεηαθνξψλ, 3. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ νδηθήο κεηαθνξάο θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο εμαθξίβσζεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε, ηφζν ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη επί ησλ νρεκάησλ, λνκφηππσλ εγγξάθσλ γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε κεηαθνξά, θαη ηδίσο ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ην φρεκα, ηνλ νδεγφ, ην εκπφξεπκα ή ηηο απνζθεπέο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ, ηνπο θαλφλεο γηα ηα γξαθεία λαχισζεο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 5. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ, αιιά θαη λα έρεη ππφςε ηνπ ην ξφιν θαη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ησλ εγγξάθσλ Σ θαη ησλ δειηίσλ TIR, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 6. λα γλσξίδεη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, 7. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη λα κπνξεί λα θαηαξηίζεη ζρέδηα κεηαθνξάο. Ε. Σερληθά πξφηππα θαη εθκεηάιιεπζε Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο έθαζηεο κεηαθνξέο θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ηα νρήκαηα θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπο (ακάμσκα, θηλεηήξαο, φξγαλα κεηάδνζεο, ζπζηήκαηα πέδεζεο θ.ιπ.), 3. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηελ έγθξηζε, ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ απηψλ, 4. λα κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα απφ ηηο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ, 5. λα κπνξεί λα ζπληάζζεη πξνγξάκκαηα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

14 6. λα γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κέζσλ δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη θφξησζεο (νπίζζηα πιαηθφξκα θνξηνεθθφξησζεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, παιέηεο θ.ιπ.) θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κεζφδνπο θαη νδεγίεο γηα ην έξγν θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ (θαηαλνκή ηνπ βάξνπο, ζηνίρηζε, ζηνηβαζία, ζθήλσζε θνξηίνπ θ.ιπ.), 7. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζηδεξνδξνκηθψο ή κε πνξζκεία ROLL ON/ROLL OFF, 8. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 94/55/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 104/99 (ΦΔΚ Α'/113/ ), απφ ηελ νδεγία 96/35/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ Απφθαζε 64834/5491/ (ΦΔΚ Β'/1350/ ) ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ), θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 259/93 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 030 ηεο 06/02/1993 ζ ). 9. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο αλαιψζηκσλ ηξνθίκσλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο εππαζψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο (ΑΣΡ), 10. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά δψλησλ δψσλ. Ζ. Οδηθή αζθάιεηα Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ νδήγεζεο (άδεηα νδήγεζεο ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο, θ.ιπ.), 2. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεη φηη νη νδεγνί ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, ηηο απαγνξεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε (φξηα ηαρχηεηαο, θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο, ζηάζε θαη ζηάζκεπζε, ρξήζε θαλψλ, νδηθή ζήκαλζε, θ.ιπ.), 3. λα κπνξεί λα δίλεη ζηνπο νδεγνχο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο αθελφο κελ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξνραίνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηνπ θνξηίνπ θαη, αθεηέξνπ, γηα νδήγεζε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, 4. λα κπνξεί λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληα ζηηο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα απνθεχγεηαη ηπρφλ επαλάιεςε αηπρεκάησλ ή θαη ζνβαξψλ παξαβάζεσλ. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα έρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο γεσγξαθίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ θξαηψλ κειψλ.

15

16 Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41.

17

18 Άξζξν 17 Έλαξμε ηζρύνο Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηελ δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Αζήλα, 8 Οθησβξίνπ 2001 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Γ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ Υ. ΒΔΡΔΛΖ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο Π.Γ. 190/06 (ΦΔΚ 196 Α/14-9-2006): Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2002/92/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε (L 9/15.1.2003). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ενημερωμένος μέχρι ν. 4336-15) ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΜΟΙ - ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΦΟΡΟΤ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β )

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Θέμα : «Προϋποθέσεις λειτοσργίας εκθέσεων.» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα