ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηώλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηώκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθώλ θαη δηεζλώλ κεηαθνξώλ». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1338/1983 «εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ» (Α 34) φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» (Α 70) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α101). 2.Σν άξζξν 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α 137), ην νπνίν πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1, παξ. 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (Α 38). 3.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4.Σελ αξηζ. 352/2001 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, απνθαζίδνπκε : Άξζξν 1 θνπόο ηνπ δηαηάγκαηνο θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 96/26 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996 θαη ηεο 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1εο Οθησβξίνπ 1998 «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ».

2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Άξζξν 2 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λννχληαη: α. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ», ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο ε νπνία εθηειεί κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είηε κε φρεκα κε θηλεηήξα είηε κε ζπλδπαζκφ νρεκάησλ. β. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ»: ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο πνπ εθηειεί επηβαηηθέο κεηαθνξέο γηα ην θνηλφ ή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηβαηψλ, κε νρήκαηα ηα νπνία σο εθ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ελλέα άηνκα - πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ - θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, έλαληη θνκίζηξνπ θαηαβαιινκέλνπ απφ ηνλ επηβάηε ή ην δηνξγαλσηή ηεο κεηαθνξάο. γ. «επηρείξεζε»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θάζε νξγάλσζε ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ έρεη ηδία λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή εμαξηάηαη απφ αξρή έρνπζα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. δ. «θαλνληθή δηακνλή»: ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ επί 185 εκέξεο θαη' εκεξνινγηαθφ έηνο ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ ή, ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δηακέλεη. Ωζηφζν σο θαλνληθή δηακνλή ελφο αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί βξίζθνληαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ππνρξενχηαη λα δηακέλεη ελαιιαθηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ζεσξείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη εθεί ηαθηηθά. Ζ ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο. Ζ θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή ζε ζρνιείν δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ηεο θαλνληθήο δηακνλήο. Άξζξν 3 Πξνϋπνζέζεηο Δηζόδνπ ην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα 1. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) λα παξέρεη ερέγγπα αμηνπηζηίαο β) λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα γ) λα πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 2. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, αξθεί λα νξίζεη έλα άιιν άηνκν γηα λα δηεπζχλεη κφληκα θαη πξαγκαηηθά

3 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. 3. Αλ ν αηηψλ δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα πιεξνχηαη απφ ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ κφληκα θαη πξαγκαηηθά ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 4. Ζ πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο αηφκνπ, δελ πιεξνχηαη, φηαλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί, ηειεζίδηθα, θαηά ηελ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δεθαεηία, γηα έλα απφ ηα παξαθάησ πνηληθά αδηθήκαηα: Λαζξεκπνξία, κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο «πεξί λαξθσηηθψλ», ζσκαηεκπνξία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε πνξλψλ, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, απάηε, θινπή, πιαζηνγξαθία, ρξήζε πιαζηψλ εγγξάθσλ, ιεζηεία, αιεηεία, βηαζκφο, απνπιάλεζε αλειίθσλ, ππεμαίξεζε, απαγσγή, ζχζηαζε ζπκκνξίαο. β) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαη' επαλάιεςε, γηα παξαβάζεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. γ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ή ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ή άιισλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο απηέο ή δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ή ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ. ε) έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. ζη) έρεη θεξπρζεί αθαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ: αα) ηηο κηζζνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο. ββ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: - Σν ρξφλν νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ - Σα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ επαγγεικαηηθή ρξήζεσο - Σελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ νρεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε. Σν θψιπκα ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παχεη λα ππάξρεη αλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε αλεζηάιε ή αλ ν θαηαδηθαζζείο απνιχζεθε ππφ φξνπο ή αλ παξήιζε δεθαεηία απφ ηελ έθηηζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ή αλ ραξίζηεθε ε πνηλή ή ήξζεζαλ νη θάζε είδνπο λφκηκεο ζπλέπεηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εθηηζεί. Σν θψιπκα ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο παχεη λα ππάξρεη αλ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ θαηαδίθε. 5. α) Ζ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ε θαιή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. β) Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη επίζεο νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί ηεο επηρείξεζεο, ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα, νη δπλαηφηεηεο ππέξβαζεο ηνπ δηαζεζίκνπ ππνινίπνπ, θαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ην ελεξγεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγχεζε γηα ηελ επηρείξεζε νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή ηεο αξρηθήο θαηαβνιήο γηα ηελ αγνξά ησλ νρεκάησλ, ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην θεθάιαην θηλήζεσο.

4 γ) Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηαθξίβσζε χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί ε απφδεημε φηη δηαζέηεη ε επηρείξεζε θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ επξψ φηαλ ρξεζηκνπνηεί έλα φρεκα θαη επξψ γηα θάζε πξφζζεην φρεκα. δ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζηνηρείσλ α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νη θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, δέρνληαη ηε βεβαίσζε ή ηελ παξνρή αζθάιεηαο απφ ηξάπεδα ή άιιν αξκφδην ίδξπκα. Απηή ε βεβαίσζε ή ε αζθάιεηα κπνξεί λα παξέρεηαη κε ηξαπεδηθή εγγχεζε, ελδερνκέλσο κε κνξθή ελερπξίαζεο ή εγγπεηηθήο θαηάζεζεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν παξφκνην κέζν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Σελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηή νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη 1ε Οθησβξίνπ 2001, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο. 6. (α) Ζ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή ησλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ16 ηνπ παξφληνο, ζηα ζέκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζ' απηφ. (β) Ζ θαηνρή ησλ γλψζεσλ απηψλ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε εηδηθέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ (ΔΚΑΜ) θαη επηηπρείο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηέο (Πεξηθέξεηεο). Σα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 16. (γ) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο παξαπάλσ ζρνιέο είλαη ε ππνβνιή ζε απηέο, επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηίηινπ πνπδψλ ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ή άιιεο ηζνηίκνπ ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. (δ) Οη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. δελ ππνρξενχληαη λα θνηηήζνπλ ζηηο ζρνιέο απηέο (ΔΚΑΜ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο ππνβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο ζρεηηθή αίηεζε κε αληίγξαθν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, (ε) Σα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε χιε δηαθξίλνληαη ζε Δζληθψλ ή Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ. (ζη) Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε έλα πξφζσπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία θαη κφλν κεηαθνξηθή επηρείξεζε σο απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο (επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο). 7. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ αλάινγα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε πεξί απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. ηνπο κεηαθνξείο ρνξεγείηαη ν ηχπνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. 8. Ζ εθηχπσζε θαη ε δηάζεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ εληχπσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

5 Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα βιέπε άξζξν 19 Ν. 3710/2008 (Α 216) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 40. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 4 Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ (αηηία ζαλάηνπ, θπζηθήο ή δηθαηνπξαθηηθήο αληθαλόηεηαο ή εγθαηάιεηςεο) 1. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε δχλαηαη λα επηηξαπεί ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ρσξίο ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα, γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο (1) έηνπο δπλακέλε λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα γηα άιινπο έμε (6) κήλεο: α. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ιάβεη ηελ άδεηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν ή κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζε κε ζχζηαζε δσξεάο ελ δσή ή γνληθήο παξνρήο ζην ή ζηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 4278/62 (Α' 191) θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 1061/71 (Α' 270). Σν πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζηα νπνία πεξηέξρεηαη ε παξαπάλσ επηρείξεζε, ππνρξενχληαη λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ), κέζα ζηηο παξαπάλσ ρξνληθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. β. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, λα δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν, ή ιχζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επηρείξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Οη επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) κεξηκλνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηα αλήιηθα πξόζσπα ηα νπνία απνθηνύλ ηελ άδεηα ηνπ κεηαθνξέα κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 (παξ. 10) ηνπ Ν. 3185/2003 (Α 229) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β ζειίδα 41. Γηα ηε δηαηήξεζε από Γεκόζηνπο Τπαιιήινπο ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ Ν. 3584/2007, νρεκάησλ δεκόζηαο ρξήζεο, πνπ θηώληαη ιόγσ γνληθήο παξνρήο ή θιεξνλνκηάο ηζρύεη ην άξζξν 20 (παξ. 4) ηνπ Ν. 3801/2009 (Α 163) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β, ζει. 40. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ λένπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζζέληνο απνδεηθηηθνχ αμηνπηζηίαο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λέα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ιφγσ αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή (άδεηα).

6 2. Μεηά ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο αλαθαιείηαη ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο θνξηεγνχ ή ιεσθνξείνπ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ, ηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ. 4. Σν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηνπ κε ηελ ιχζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ επηρείξεζε. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 5 Πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: α) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο κηθηνχ βάξνπο κέρξη έμε (6) ηφλσλ θαη β) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο ιπκάησλ (εθθέλσζεο βφζξσλ). Άξζξν 6 Πξνζαξκνγή Οξηζκώλ 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, φπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία «πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο» αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο απηήο ν φξνο απηφο αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο εκπνξεπκάησλ» ππφ ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ δηάηαγκα. Οη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ «επαγγεικαηία νδεγφ» εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 2. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο επηβαηψλ». Άξζξν 7 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κέρξη θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (αμηνπηζηία, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα). 2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα κεηά ηελ κέρξη θαη ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα

7 απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (νηθνλνκηθή επηθάλεηα). 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κεηά ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ππνρξενχληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα ηελ απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2001 γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ. Δλ ηνχηνηο γηα θάζε πξφζζεην φρεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε πεξίπησζε δ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο (5.000 Δπξψ αλά πξφζζεην φρεκα). 4. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο νδηθνχο κεηαθνξείο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, σο απφδεημε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, εμνκνηψλνληαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. απηφ. 5. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη λέεο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην επάγγεικα, ππνρξεψλνληαη θάζε πέληε (5) ρξφληα λα απνδεηθλχνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. Δηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ιεηηνπξγνχζαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, δελ πιεξνχηαη θαηά ην δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο απηήο πξνζθέξεη πξννπηηθέο πιήξσζεο εθ λένπ, βάζεη ελφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη, ε απφδεημε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο λα γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έπαπζαλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε αθαηξείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία αθαίξεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, δελ ρσξίζεη κεηαβίβαζε, ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, αλαθαιείηαη νξηζηηθά. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 8 Σήξεζε Μεηξώνπ Μεηαθνξέσλ θ.ιπ. 1. Κάζε Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεξεί κεηξψν κεηαθνξέσλ θαηφρσλ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο κεηξψνπ άδεηαο θαη αξηζκφο κεηξψνπ πηζηνπνηεηηθνχ) θαη ηα ηπρφλ θαηερφκελα απφ απηνχο θνξηεγά ή ιεσθνξεία δεκνζίαο ρξήζεο. 2. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο. 3. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο (Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο) ελεκεξψλνπλ θάζε κήλα ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (αδεηψλ θαη

8 πηζηνπνηεηηθψλ) θαζψο θαη γηα θάζε ηπρφλ κεηαβνιή (επέθηαζε, ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θ.ιπ.). 4. Δίλαη δπλαηή ε έθδνζε αληηγξάθνπ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ) ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) ιφγσ θζνξάο ή απψιεηαο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηα είρε εθδψζεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθδίδεηαη ηαπηάξηζκν αληίγξαθν. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 9 Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: χζηαζεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγγξαθήο εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Βαζηθή Δθπαίδεπζε Οδηθψλ Μεηαθνξέσλ», πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ζε 4 ελφηεηεο, φπσο παξαθάησ, ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο θαη θαηάξηηζεο εξσηεκαηνινγίσλ κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο θαη κε κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηα νπνία ζα αθνξνχλ: αα) Δζληθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο ββ) Γηεζλείο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο γγ) Δζληθέο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο δδ) Γηεζλείο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο ΜΔΡΟ Β ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΙΣΛΩΝ Άξζξν 10 Διεύζεξε εγθαηάζηαζε νδηθώλ κεηαθνξέσλ (1) Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. (2) Ζ απφθηεζε απφ ηα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο απηνθηλήησλ - νρεκάησλ δεκφζηαο ρξήζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. (3) Σν παξφλ άξζξν αθνξά ηηο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνχο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο-κέινπο θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ελ ιφγσ Κξάηνο Μέινο.

9 Άξζξν 11 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ αμηνπηζηίαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο αμηνπηζηίαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη ηνχηνπ, βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη. 2. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηελ βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, πνπ ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηνπ φξθνπ απηνχ ή πεξί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 3. Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δελ γίλνληαη δεθηά αλ ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Ο φξνο απηφο ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 12 Απόδεημε νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ ή ε επηρείξεζε κεηαθνξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Σξάπεδα ή παξεκθεξή νξγαληζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ βεβαίσζε Πηζησηηθνχ Φνξέα πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, φηη ππάξρεη ινγαξηαζκφο θαηάζεζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Άξζξν 13 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, απαηηείηαη πξνο ηνχην ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ. 2. ηηο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ έιαβαλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1975 άδεηα λα αζθνχλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ εζληθψλ ή θαη εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο ηθαλή απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ε βεβαίσζε πεξί πξαγκαηηθήο αζθήζεσο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζε θξάηνο-κέινο επί ηξία έηε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δελ πξέπεη λα έρεη παχζεη πξηλ απφ πέληε θαη πιένλ έηε απφ ηεο εκεξνκελίαο θαηαζέζεσο ηεο βεβαίσζεο. 3. Δηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ε πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα βεβαηνχηαη γηα έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία δηεπζχλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

10 Άξζξν 14 Όξγαλα Γηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο 1. ηελ Διιάδα ε αλαγλψξηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνπηζηίαο, ηνπ απνδεηθηηθνχ νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο βεβαίσζεο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 2. Σα παξαπάλσ παξαζηαηηθά. καδί κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο, απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή Γηθεγφξν, θαηαηίζεληαη, κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηηο αξκφδηεο σο άλσ ππεξεζίεο, νη νπνίεο κεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ην παξφλ, πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εζληθψλ ή δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλάινγα. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 15 Καηάξγεζε δηαηάμεσλ Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαηαξγνχληαη ηα Π.Γ. 57/1989 (Α' 28), 294/1991 (Α'103), 206/1989 (Α'97), Π.Γ. 586/88 (Α'14), θαη Π.Γ. 211/91 (Α' 79). Άξζξν 16 Πξνζάξηεζε Παξαξηεκάησλ Πξνζαξηψληαη ζην παξφλ δηάηαγκα, σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ, ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Οη γλψζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα, νη ππνςήθηνη νδηθνί κεηαθνξείο πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζην επίπεδν γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα δηεπζχλνπλ κηα επηρείξεζε κεηαθνξψλ. Σν ειάρηζην επίπεδν γλψζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ επηπέδνπ 3 ηεο δηάξζξσζεο ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 85/368/ΔΟΚ (ί 199 ηεο 31/07/1985 ζ ), δειαδή ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη είηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή εθπαίδεπζε είηε ζρνιηθή ηερληθή ή άιιε εθπαίδεπζε, επηπέδνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Α. ηνηρεία αζηηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο:

11 1. λα γλσξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ηα ζπλαθφινπζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπζεί κηα λνκηθά έγθπξε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο κεηαθνξάο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 3. λα κπνξεί λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ είηε απφ απψιεηα ή αβαξίεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο είηε απφ θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε έλζηαζε απηή επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο, 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε CMR (CONTRAT DE TRANSPORT INTRNATIONAL DE MERCHANDISES PAR ROUTE) πεξί ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ νδηθψο (Ν. 559/1977). Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο επηβάηεο ή ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε θαηά ηε κεηαθνξά ή αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο έλζηαζεο απηήο επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο. Β. ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη δηαηππψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ αζθνχλησλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (εγγξαθή ζε κεηξψα, εκπνξηθά βηβιία θ.ιπ.), θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηπρφλ πηψρεπζεο, 2. λα έρεη θαηάιιειεο γλψζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γ. ηνηρεία θνηλσληθήο λνκνζεζίαο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (εξγαηηθά ζπλδηθάηα, επηηξνπέο επηρεηξήζεσλ, εθπξφζσπνη πξνζσπηθνχ, επηζεσξεηέο εξγαζίαο θ.ιπ.), 2. λα γλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 3. λα γλσξίδεη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ (ηχπνο ζπκβάζεσλ, ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φξνη θαη δηάξθεηα εξγαζίαο, άδεηεο κεη' απνδνρψλ, ακνηβέο, ιχζε ηεο ζχκβαζεο θ.ιπ.), 4. λα γλσξίδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3820/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985,ζ ) θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985 ζ ), θαζψο θαη ηα πξαθηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. Γ. ηνηρεία θνξνινγηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε: 1. ην ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο,

12 2. ην θφξν θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 3. ηνπο θφξνπο κε ηνπο νπνίνπο επηβαξχλνληαη νξηζκέλα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα δηφδηα θαη ηα ηέιε ρξήζεο πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, 4. ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Δ. Δκπνξηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα έρεη γλψζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ επηηαγψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ, ησλ γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ή κεζφδσλ πιεξσκήο, 2. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πίζησζεο (ηξαπεδηθή πίζησζε, ερέγγπν πίζησζε, εγγχεζε ηξίησλ, ελππφζεθε πίζησζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κίζζσζε, εθρψξεζε απαηηήζεσλ ζε εθδνρέα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα βάξε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, 3. λα γλσξίδεη ηί είλαη ν ηζνινγηζκφο, πψο παξνπζηάδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ εξκελεχεη, 4. λα κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα εξκελεχεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, 5. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνο ηδίσο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο απφδνζεο, 6. λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζεη πξνυπνινγηζκφ, 7. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ (πάγην θφζηνο, κεηαβιεηφ θφζηνο, θεθάιαην εθκεηάιιεπζεο, απνζβέζεηο θ.ιπ.) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην ππνινγίζεη αλά απηνθίλεην, αλά ρηιηφκεηξν, αλά επηβάηε ή αλά ηφλν, 8. λα κπνξεί λα ζπληάμεη νξγαλφγξακκα γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζηελ επηρείξεζε θαη λα δηακνξθψλεη ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θ.ιπ., 9. λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο έξεπλαο ηεο αγνξάο (marketing), πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, επεμεξγαζίαο αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θ.ιπ., 10. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αζθαιείαο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (αζθάιηζε επζχλεο, πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, απνζθεπψλ) θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγπήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ νη αζθάιεηεο απηέο ζπλεπάγνληαη, 11. λα γλσξίδεη ηηο ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 12. λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αιιά θαη λα γλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ Incoterms, 13. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ βνεζεηηθά επαγγέικαηα κεηαθνξψλ, ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ, ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ην θαζεζηψο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο δηέπεη. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 14.λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηνπο λαχινπο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαηά ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά κέζα, 15.λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ.

13 Σ. Πξφζβαζε ζηελ αγνξά Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη λα γλσξίδεη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθκίζζσζε βηνκεραληθψλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ ππεξγνιαβία θαη ηδίσο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, ηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα απηφ, ηηο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο θαη εμσθνηλνηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο, ηνλ έιεγρν θαη ηηο θπξψζεηο, 2. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζχζηαζε κηαο επηρείξεζεο νδηθψλ κεηαθνξψλ, 3. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ νδηθήο κεηαθνξάο θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο εμαθξίβσζεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε, ηφζν ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη επί ησλ νρεκάησλ, λνκφηππσλ εγγξάθσλ γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε κεηαθνξά, θαη ηδίσο ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ην φρεκα, ηνλ νδεγφ, ην εκπφξεπκα ή ηηο απνζθεπέο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ, ηνπο θαλφλεο γηα ηα γξαθεία λαχισζεο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 5. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ, αιιά θαη λα έρεη ππφςε ηνπ ην ξφιν θαη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ησλ εγγξάθσλ Σ θαη ησλ δειηίσλ TIR, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 6. λα γλσξίδεη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, 7. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη λα κπνξεί λα θαηαξηίζεη ζρέδηα κεηαθνξάο. Ε. Σερληθά πξφηππα θαη εθκεηάιιεπζε Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο έθαζηεο κεηαθνξέο θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ηα νρήκαηα θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπο (ακάμσκα, θηλεηήξαο, φξγαλα κεηάδνζεο, ζπζηήκαηα πέδεζεο θ.ιπ.), 3. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηελ έγθξηζε, ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ απηψλ, 4. λα κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα απφ ηηο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ, 5. λα κπνξεί λα ζπληάζζεη πξνγξάκκαηα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

14 6. λα γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κέζσλ δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη θφξησζεο (νπίζζηα πιαηθφξκα θνξηνεθθφξησζεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, παιέηεο θ.ιπ.) θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κεζφδνπο θαη νδεγίεο γηα ην έξγν θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ (θαηαλνκή ηνπ βάξνπο, ζηνίρηζε, ζηνηβαζία, ζθήλσζε θνξηίνπ θ.ιπ.), 7. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζηδεξνδξνκηθψο ή κε πνξζκεία ROLL ON/ROLL OFF, 8. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 94/55/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 104/99 (ΦΔΚ Α'/113/ ), απφ ηελ νδεγία 96/35/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ Απφθαζε 64834/5491/ (ΦΔΚ Β'/1350/ ) ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ), θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 259/93 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 030 ηεο 06/02/1993 ζ ). 9. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο αλαιψζηκσλ ηξνθίκσλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο εππαζψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο (ΑΣΡ), 10. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά δψλησλ δψσλ. Ζ. Οδηθή αζθάιεηα Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ νδήγεζεο (άδεηα νδήγεζεο ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο, θ.ιπ.), 2. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεη φηη νη νδεγνί ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, ηηο απαγνξεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε (φξηα ηαρχηεηαο, θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο, ζηάζε θαη ζηάζκεπζε, ρξήζε θαλψλ, νδηθή ζήκαλζε, θ.ιπ.), 3. λα κπνξεί λα δίλεη ζηνπο νδεγνχο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο αθελφο κελ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξνραίνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηνπ θνξηίνπ θαη, αθεηέξνπ, γηα νδήγεζε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, 4. λα κπνξεί λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληα ζηηο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα απνθεχγεηαη ηπρφλ επαλάιεςε αηπρεκάησλ ή θαη ζνβαξψλ παξαβάζεσλ. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα έρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο γεσγξαθίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ θξαηψλ κειψλ.

15

16 Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41.

17

18 Άξζξν 17 Έλαξμε ηζρύνο Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηελ δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Αζήλα, 8 Οθησβξίνπ 2001 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Γ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ Υ. ΒΔΡΔΛΖ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: LOGISTICS (ΕΥΟΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) ΘΕΜΑ ABC ΑΝΑΛΤΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή Ένωζη ΠΔΦΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΡΓΤΡΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κινηηικόηηηα Δηαιρειών και Κανονιζηικός Ανηαγωνιζμός ζηην Δσρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα