ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηώλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηώκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθώλ θαη δηεζλώλ κεηαθνξώλ». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1338/1983 «εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ» (Α 34) φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ» (Α 70) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2789/2000 (ΦΔΚ 21 Α) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 1892/1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α101). 2.Σν άξζξν 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α 137), ην νπνίν πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1, παξ. 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (Α 38). 3.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4.Σελ αξηζ. 352/2001 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, απνθαζίδνπκε : Άξζξν 1 θνπόο ηνπ δηαηάγκαηνο θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 96/26 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1996 θαη ηεο 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 1εο Οθησβξίνπ 1998 «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ θαη ακνηβαίαο αλαγλσξίζεσο ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο ησλ κεηαθνξέσλ απηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ».

2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Άξζξν 2 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λννχληαη: α. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ», ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο ε νπνία εθηειεί κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είηε κε φρεκα κε θηλεηήξα είηε κε ζπλδπαζκφ νρεκάησλ. β. «επάγγεικα νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ»: ε δξαζηεξηφηεηα θάζε επηρείξεζεο πνπ εθηειεί επηβαηηθέο κεηαθνξέο γηα ην θνηλφ ή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηβαηψλ, κε νρήκαηα ηα νπνία σο εθ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ ελλέα άηνκα - πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ - θαη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, έλαληη θνκίζηξνπ θαηαβαιινκέλνπ απφ ηνλ επηβάηε ή ην δηνξγαλσηή ηεο κεηαθνξάο. γ. «επηρείξεζε»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θάζε νξγάλσζε ή έλσζε πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αζθεί θεξδνζθνπηθή ή κε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο πνπ έρεη ηδία λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ή εμαξηάηαη απφ αξρή έρνπζα λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. δ. «θαλνληθή δηακνλή»: ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ επί 185 εκέξεο θαη' εκεξνινγηαθφ έηνο ιφγσ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ ή, ζε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν δηακέλεη. Ωζηφζν σο θαλνληθή δηακνλή ελφο αηφκνπ ηνπ νπνίνπ νη επαγγεικαηηθνί δεζκνί βξίζθνληαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζκψλ θαη ην νπνίν, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ππνρξενχηαη λα δηακέλεη ελαιιαθηηθά ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ζεσξείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζκνί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηζηξέθεη εθεί ηαθηηθά. Ζ ηειεπηαία απηή πξνυπφζεζε δελ είλαη απαξαίηεηε φηαλ ην άηνκν δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο γηα ηελ εθηέιεζε απνζηνιήο ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο. Ζ θνίηεζε ζε παλεπηζηήκην ή ζε ζρνιείν δελ ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά ηεο θαλνληθήο δηακνλήο. Άξζξν 3 Πξνϋπνζέζεηο Δηζόδνπ ην Δπάγγεικα ηνπ Οδηθνύ Μεηαθνξέα 1. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) λα παξέρεη ερέγγπα αμηνπηζηίαο β) λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα γ) λα πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 2. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, κπνξεί λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, αξθεί λα νξίζεη έλα άιιν άηνκν γηα λα δηεπζχλεη κφληκα θαη πξαγκαηηθά

3 ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αμηνπηζηίαο θαη επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο. 3. Αλ ν αηηψλ δελ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ε πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα πιεξνχηαη απφ ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ δηεπζχλνπλ κφληκα θαη πξαγκαηηθά ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 4. Ζ πξνυπφζεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο αηφκνπ, δελ πιεξνχηαη, φηαλ ζπληξέρεη έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί, ηειεζίδηθα, θαηά ηελ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δεθαεηία, γηα έλα απφ ηα παξαθάησ πνηληθά αδηθήκαηα: Λαζξεκπνξία, κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο «πεξί λαξθσηηθψλ», ζσκαηεκπνξία, καζηξνπεία θαη εθκεηάιιεπζε πνξλψλ, αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, απφπεηξα αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, απάηε, θινπή, πιαζηνγξαθία, ρξήζε πιαζηψλ εγγξάθσλ, ιεζηεία, αιεηεία, βηαζκφο, απνπιάλεζε αλειίθσλ, ππεμαίξεζε, απαγσγή, ζχζηαζε ζπκκνξίαο. β) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαη' επαλάιεςε, γηα παξαβάζεηο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. γ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο ή ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ή άιισλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο απηέο ή δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ή ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ. ε) έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. ζη) έρεη θεξπρζεί αθαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. δ) έρεη θαηαδηθαζηεί, θαζ' ππνηξνπή, γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ: αα) ηηο κηζζνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ επαγγέικαηνο. ββ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε: - Σν ρξφλν νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο ησλ νδεγψλ - Σα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ επαγγεικαηηθή ρξήζεσο - Σελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ νρεκάησλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε. Σν θψιπκα ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παχεη λα ππάξρεη αλ ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε αλεζηάιε ή αλ ν θαηαδηθαζζείο απνιχζεθε ππφ φξνπο ή αλ παξήιζε δεθαεηία απφ ηελ έθηηζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ή αλ ραξίζηεθε ε πνηλή ή ήξζεζαλ νη θάζε είδνπο λφκηκεο ζπλέπεηεο πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί θαη εθηηζεί. Σν θψιπκα ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο παχεη λα ππάξρεη αλ πξν ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ θαηαδίθε. 5. α) Ζ θαηάιιειε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ε θαιή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. β) Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο δχλαηαη λα εμεηάδνληαη επίζεο νη εηήζηνη ινγαξηαζκνί ηεο επηρείξεζεο, ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ηξαπεδηθά δηαζέζηκα, νη δπλαηφηεηεο ππέξβαζεο ηνπ δηαζεζίκνπ ππνινίπνπ, θαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ην ελεξγεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγχεζε γηα ηελ επηρείξεζε νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή ηεο αξρηθήο θαηαβνιήο γηα ηελ αγνξά ησλ νρεκάησλ, ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην θεθάιαην θηλήζεσο.

4 γ) Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηαθξίβσζε χπαξμεο ηεο θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο κηαο επηρείξεζεο, απνηειεί ε απφδεημε φηη δηαζέηεη ε επηρείξεζε θεθάιαην θαη απνζεκαηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ επξψ φηαλ ρξεζηκνπνηεί έλα φρεκα θαη επξψ γηα θάζε πξφζζεην φρεκα. δ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ζηνηρείσλ α, β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ απηήο νη θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, δέρνληαη ηε βεβαίσζε ή ηελ παξνρή αζθάιεηαο απφ ηξάπεδα ή άιιν αξκφδην ίδξπκα. Απηή ε βεβαίσζε ή ε αζθάιεηα κπνξεί λα παξέρεηαη κε ηξαπεδηθή εγγχεζε, ελδερνκέλσο κε κνξθή ελερπξίαζεο ή εγγπεηηθήο θαηάζεζεο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν παξφκνην κέζν. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη κφλν γηα φζεο επηρεηξήζεηο εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Σελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο απηή νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη 1ε Οθησβξίνπ 2001, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο. 6. (α) Ζ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζπλίζηαηαη ζηελ θαηνρή ησλ γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ16 ηνπ παξφληνο, ζηα ζέκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζ' απηφ. (β) Ζ θαηνρή ησλ γλψζεσλ απηψλ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, έπεηηα απφ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε εηδηθέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ (ΔΚΑΜ) θαη επηηπρείο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ απηέο (Πεξηθέξεηεο). Σα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξάξηεκα II ηνπ άξζξνπ 16. (γ) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο παξαπάλσ ζρνιέο είλαη ε ππνβνιή ζε απηέο, επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηίηινπ πνπδψλ ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ή άιιεο ηζνηίκνπ ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. (δ) Οη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. δελ ππνρξενχληαη λα θνηηήζνπλ ζηηο ζρνιέο απηέο (ΔΚΑΜ). Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο ππνβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Πεξηθέξεηεο ζρεηηθή αίηεζε κε αληίγξαθν αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, (ε) Σα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε χιε δηαθξίλνληαη ζε Δζληθψλ ή Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ. (ζη) Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζε έλα πξφζσπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία θαη κφλν κεηαθνξηθή επηρείξεζε σο απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο (επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο). 7. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ αλάινγα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε πεξί απφξξηςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. ηνπο κεηαθνξείο ρνξεγείηαη ν ηχπνο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο. 8. Ζ εθηχπσζε θαη ε δηάζεζε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ εληχπσλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ άξζξνπ απηνχ, γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.

5 Γηα ηελ επέθηαζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα βιέπε άξζξν 19 Ν. 3710/2008 (Α 216) πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 40. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 4 Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ (αηηία ζαλάηνπ, θπζηθήο ή δηθαηνπξαθηηθήο αληθαλόηεηαο ή εγθαηάιεηςεο) 1. Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε δχλαηαη λα επηηξαπεί ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ρσξίο ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα, γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο (1) έηνπο δπλακέλε λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα γηα άιινπο έμε (6) κήλεο: α. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ιάβεη ηελ άδεηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν ή κεηαβηβάζεη ηελ επηρείξεζε κε ζχζηαζε δσξεάο ελ δσή ή γνληθήο παξνρήο ζην ή ζηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.Γ. 4278/62 (Α' 191) θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 1061/71 (Α' 270). Σν πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζηα νπνία πεξηέξρεηαη ε παξαπάλσ επηρείξεζε, ππνρξενχληαη λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ), κέζα ζηηο παξαπάλσ ρξνληθέο πξνζεζκίεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. β. Αλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε νξηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, λα δηεπζχλεη ηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, πεζάλεη ή θαηαζηεί θπζηθά ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλν, ή ιχζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επηρείξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Οη επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) κεξηκλνχλ κέζα ζηελ παξαπάλσ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ κε άιιν πνπ λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηα αλήιηθα πξόζσπα ηα νπνία απνθηνύλ ηελ άδεηα ηνπ κεηαθνξέα κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 20 (παξ. 10) ηνπ Ν. 3185/2003 (Α 229) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β ζειίδα 41. Γηα ηε δηαηήξεζε από Γεκόζηνπο Τπαιιήινπο ηνπ Ν. 3528/2007 θαη ηνπ Ν. 3584/2007, νρεκάησλ δεκόζηαο ρξήζεο, πνπ θηώληαη ιόγσ γνληθήο παξνρήο ή θιεξνλνκηάο ηζρύεη ην άξζξν 20 (παξ. 4) ηνπ Ν. 3801/2009 (Α 163) πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β, ζει. 40. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ λένπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζζέληνο απνδεηθηηθνχ αμηνπηζηίαο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ζηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο λέα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ιφγσ αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ θαηφρνπ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή (άδεηα).

6 2. Μεηά ηελ παξέιεπζε απξάθηνπ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο αλαθαιείηαη ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο θνξηεγνχ ή ιεσθνξείνπ ηδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ, ηα νρήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ. 4. Σν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηνπ κε ηελ ιχζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ επηρείξεζε. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 5 Πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: α) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο κηθηνχ βάξνπο κέρξη έμε (6) ηφλσλ θαη β) θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο βπηηνθφξσλ κεηαθνξάο ιπκάησλ (εθθέλσζεο βφζξσλ). Άξζξν 6 Πξνζαξκνγή Οξηζκώλ 1. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, φπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία «πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο» αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο απηήο ν φξνο απηφο αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο εκπνξεπκάησλ» ππφ ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ δηάηαγκα. Οη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνξηεγψλ απηνθηλήησλ δεκφζηαο ρξήζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ «επαγγεικαηία νδεγφ» εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 2. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κε ιεσθνξεία δεκφζηαο ρξήζεο αλαθέξεηαη ν φξνο «επαγγεικαηίαο απηνθηλεηηζηήο» αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ φξν «νδηθφο κεηαθνξέαο επηβαηψλ». Άξζξν 7 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κέρξη θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (αμηνπηζηία, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα). 2. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα κεηά ηελ κέρξη θαη ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα

7 απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο (νηθνλνκηθή επηθάλεηα). 3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήιζαλ ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα κεηά ηελ θαη εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ, πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ππνρξενχληαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα ηελ απνδείμνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2001 γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ. Δλ ηνχηνηο γηα θάζε πξφζζεην φρεκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε πεξίπησζε δ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο (5.000 Δπξψ αλά πξφζζεην φρεκα). 4. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνπο νδηθνχο κεηαθνξείο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, σο απφδεημε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, εμνκνηψλνληαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. απηφ. 5. Οη αλαθεξφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη λέεο πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζην επάγγεικα, ππνρξεψλνληαη θάζε πέληε (5) ρξφληα λα απνδεηθλχνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο απηέο. Δηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνυπφζεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ιεηηνπξγνχζαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, δελ πιεξνχηαη θαηά ην δηελεξγνχκελν έιεγρν θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο απηήο πξνζθέξεη πξννπηηθέο πιήξσζεο εθ λένπ, βάζεη ελφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη, ε απφδεημε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο λα γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έπαπζαλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε αθαηξείηαη ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα. ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία αθαίξεζεο ηεο άδεηαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, δελ ρσξίζεη κεηαβίβαζε, ην δηθαίσκα δεκφζηαο ρξήζεο ησλ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα, αλαθαιείηαη νξηζηηθά. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 8 Σήξεζε Μεηξώνπ Μεηαθνξέσλ θ.ιπ. 1. Κάζε Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεξεί κεηξψν κεηαθνξέσλ θαηφρσλ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο κεηξψνπ άδεηαο θαη αξηζκφο κεηξψνπ πηζηνπνηεηηθνχ) θαη ηα ηπρφλ θαηερφκελα απφ απηνχο θνξηεγά ή ιεσθνξεία δεκνζίαο ρξήζεο. 2. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο. 3. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο (Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο) ελεκεξψλνπλ θάζε κήλα ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (αδεηψλ θαη

8 πηζηνπνηεηηθψλ) θαζψο θαη γηα θάζε ηπρφλ κεηαβνιή (επέθηαζε, ρνξήγεζε αληηγξάθνπ θ.ιπ.). 4. Δίλαη δπλαηή ε έθδνζε αληηγξάθνπ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα (εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ) ή πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο (επάξθεηαο) ιφγσ θζνξάο ή απψιεηαο απφ ηελ ππεξεζία πνπ ηα είρε εθδψζεη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθδίδεηαη ηαπηάξηζκν αληίγξαθν. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 9 Καλνληζηηθέο ξπζκίζεηο Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: χζηαζεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγγξαθήο εγρεηξηδίνπ κε ηίηιν «Βαζηθή Δθπαίδεπζε Οδηθψλ Μεηαθνξέσλ», πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ζε 4 ελφηεηεο, φπσο παξαθάησ, ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο θαη θαηάξηηζεο εξσηεκαηνινγίσλ κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο θαη κε κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηα νπνία ζα αθνξνχλ: αα) Δζληθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο ββ) Γηεζλείο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο γγ) Δζληθέο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο δδ) Γηεζλείο Δπηβαηηθέο Μεηαθνξέο ΜΔΡΟ Β ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΙΣΛΩΝ Άξζξν 10 Διεύζεξε εγθαηάζηαζε νδηθώλ κεηαθνξέσλ (1) Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ ή εηαηξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. (2) Ζ απφθηεζε απφ ηα παξαπάλσ θπζηθά πξφζσπα ή εηαηξείεο απηνθηλήησλ - νρεκάησλ δεκφζηαο ρξήζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. (3) Σν παξφλ άξζξν αθνξά ηηο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνχο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο-κέινπο θαη ηα νπνία έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ελ ιφγσ Κξάηνο Μέινο.

9 Άξζξν 11 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ αμηνπηζηίαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο αμηνπηζηίαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη ηνχηνπ, βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη παξαπάλσ φξνη. 2. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηελ βεβαίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε δήισζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, πνπ ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηνπ φξθνπ απηνχ ή πεξί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. 3. Σα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δελ γίλνληαη δεθηά αλ ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Ο φξνο απηφο ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηηο δειψζεηο πνπ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Άξζξν 12 Απόδεημε νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ ή ε επηρείξεζε κεηαθνξψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο ΔΔ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Σξάπεδα ή παξεκθεξή νξγαληζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη απφ βεβαίσζε Πηζησηηθνχ Φνξέα πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, φηη ππάξρεη ινγαξηαζκφο θαηάζεζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Άξζξν 13 Αλαγλώξηζε πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο ΔΔ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, απαηηείηαη πξνο ηνχην ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζήο ηνπ. 2. ηηο επηρεηξήζεηο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) πνπ έιαβαλ πξηλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1975 άδεηα λα αζθνχλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ην επάγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ εζληθψλ ή θαη εζληθψλ θαη δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο ηθαλή απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ε βεβαίσζε πεξί πξαγκαηηθήο αζθήζεσο ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζε θξάηνο-κέινο επί ηξία έηε. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δελ πξέπεη λα έρεη παχζεη πξηλ απφ πέληε θαη πιένλ έηε απφ ηεο εκεξνκελίαο θαηαζέζεσο ηεο βεβαίσζεο. 3. Δηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ε πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα βεβαηνχηαη γηα έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία δηεπζχλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.

10 Άξζξν 14 Όξγαλα Γηαδηθαζία Αλαγλώξηζεο 1. ηελ Διιάδα ε αλαγλψξηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνπηζηίαο, ηνπ απνδεηθηηθνχ νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο βεβαίσζεο ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. 2. Σα παξαπάλσ παξαζηαηηθά. καδί κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο, απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή Γηθεγφξν, θαηαηίζεληαη, κε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηηο αξκφδηεο σο άλσ ππεξεζίεο, νη νπνίεο κεηά ην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη κε ην παξφλ, πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ, εζληθψλ ή δηεζλψλ κεηαθνξψλ αλάινγα. Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41. Άξζξν 15 Καηάξγεζε δηαηάμεσλ Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαηαξγνχληαη ηα Π.Γ. 57/1989 (Α' 28), 294/1991 (Α'103), 206/1989 (Α'97), Π.Γ. 586/88 (Α'14), θαη Π.Γ. 211/91 (Α' 79). Άξζξν 16 Πξνζάξηεζε Παξαξηεκάησλ Πξνζαξηψληαη ζην παξφλ δηάηαγκα, σο αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ, ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Οη γλψζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα αθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαηαιφγνπ γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ, αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά απηά ηα ζέκαηα, νη ππνςήθηνη νδηθνί κεηαθνξείο πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζην επίπεδν γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα λα δηεπζχλνπλ κηα επηρείξεζε κεηαθνξψλ. Σν ειάρηζην επίπεδν γλψζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ επηπέδνπ 3 ηεο δηάξζξσζεο ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 85/368/ΔΟΚ (ί 199 ηεο 31/07/1985 ζ ), δειαδή ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη είηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή εθπαίδεπζε είηε ζρνιηθή ηερληθή ή άιιε εθπαίδεπζε, επηπέδνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Α. ηνηρεία αζηηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο:

11 1. λα γλσξίδεη ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νδηθψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ηα ζπλαθφινπζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεπζεί κηα λνκηθά έγθπξε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηνπο φξνπο κεηαθνξάο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 3. λα κπνξεί λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ είηε απφ απψιεηα ή αβαξίεο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο είηε απφ θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε έλζηαζε απηή επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο, 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε CMR (CONTRAT DE TRANSPORT INTRNATIONAL DE MERCHANDISES PAR ROUTE) πεξί ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηε δηεζλή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ νδηθψο (Ν. 559/1977). Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχεη ηπρφλ έλζηαζε ηνπ εληνιέα ηνπ αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνπο επηβάηεο ή ηηο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε θαηά ηε κεηαθνξά ή αλαθνξηθά κε ηπρφλ δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο έλζηαζεο απηήο επί ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ επζχλεο. Β. ηνηρεία εκπνξηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη δηαηππψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ αζθνχλησλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (εγγξαθή ζε κεηξψα, εκπνξηθά βηβιία θ.ιπ.), θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηπρφλ πηψρεπζεο, 2. λα έρεη θαηάιιειεο γλψζεηο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γ. ηνηρεία θνηλσληθήο λνκνζεζίαο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (εξγαηηθά ζπλδηθάηα, επηηξνπέο επηρεηξήζεσλ, εθπξφζσπνη πξνζσπηθνχ, επηζεσξεηέο εξγαζίαο θ.ιπ.), 2. λα γλσξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ ζηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 3. λα γλσξίδεη ηνπο εθαξκνζηένπο θαλφλεο γηα ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο νδηθψλ κεηαθνξψλ (ηχπνο ζπκβάζεσλ, ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, φξνη θαη δηάξθεηα εξγαζίαο, άδεηεο κεη' απνδνρψλ, ακνηβέο, ιχζε ηεο ζχκβαζεο θ.ιπ.), 4. λα γλσξίδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3820/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985,ζ ) θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 3821/85 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 370 ηεο 31/12/1985 ζ ), θαζψο θαη ηα πξαθηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. Γ. ηνηρεία θνξνινγηθνχ δηθαίνπ Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε: 1. ην ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο,

12 2. ην θφξν θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 3. ηνπο θφξνπο κε ηνπο νπνίνπο επηβαξχλνληαη νξηζκέλα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα δηφδηα θαη ηα ηέιε ρξήζεο πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, 4. ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Δ. Δκπνξηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα έρεη γλψζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ επηηαγψλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ, ησλ γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή, ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ή κεζφδσλ πιεξσκήο, 2. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο πίζησζεο (ηξαπεδηθή πίζησζε, ερέγγπν πίζησζε, εγγχεζε ηξίησλ, ελππφζεθε πίζησζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κίζζσζε, εθρψξεζε απαηηήζεσλ ζε εθδνρέα θ.ιπ.) θαζψο θαη ηα βάξε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη, 3. λα γλσξίδεη ηί είλαη ν ηζνινγηζκφο, πψο παξνπζηάδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ εξκελεχεη, 4. λα κπνξεί λα δηαβάδεη θαη λα εξκελεχεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ, 5. λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνο ηδίσο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο απφδνζεο, 6. λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζεη πξνυπνινγηζκφ, 7. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ (πάγην θφζηνο, κεηαβιεηφ θφζηνο, θεθάιαην εθκεηάιιεπζεο, απνζβέζεηο θ.ιπ.) θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην ππνινγίζεη αλά απηνθίλεην, αλά ρηιηφκεηξν, αλά επηβάηε ή αλά ηφλν, 8. λα κπνξεί λα ζπληάμεη νξγαλφγξακκα γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζηελ επηρείξεζε θαη λα δηακνξθψλεη ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θ.ιπ., 9. λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο έξεπλαο ηεο αγνξάο (marketing), πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, επεμεξγαζίαο αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ, δηαθήκηζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θ.ιπ., 10. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αζθαιείαο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (αζθάιηζε επζχλεο, πξνζψπσλ, πξαγκάησλ, απνζθεπψλ) θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγπήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ νη αζθάιεηεο απηέο ζπλεπάγνληαη, 11. λα γλσξίδεη ηηο ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 12. λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο έθδνζεο ηηκνινγίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αιιά θαη λα γλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ φξσλ Incoterms, 13. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ αηηνχλησλ βνεζεηηθά επαγγέικαηα κεηαθνξψλ, ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ, ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ην θαζεζηψο πνπ ελδερνκέλσο ηνπο δηέπεη. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 14.λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηνπο λαχινπο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαηά ηε κεηαθνξά επηβαηψλ κε δεκφζηα θαη ηδησηηθά κέζα, 15.λα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ νδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ.

13 Σ. Πξφζβαζε ζηελ αγνξά Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη λα γλσξίδεη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθκίζζσζε βηνκεραληθψλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ ππεξγνιαβία θαη ηδίσο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε νξγάλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, ηελ πξφζβαζε ζην επάγγεικα απηφ, ηηο άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο θαη εμσθνηλνηηθέο νδηθέο κεηαθνξέο, ηνλ έιεγρν θαη ηηο θπξψζεηο, 2. λα γλσξίδεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζχζηαζε κηαο επηρείξεζεο νδηθψλ κεηαθνξψλ, 3. λα γλσξίδεη ηα δηάθνξα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε δξνκνινγίσλ νδηθήο κεηαθνξάο θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο εμαθξίβσζεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε, ηφζν ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη επί ησλ νρεκάησλ, λνκφηππσλ εγγξάθσλ γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε κεηαθνξά, θαη ηδίσο ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ην φρεκα, ηνλ νδεγφ, ην εκπφξεπκα ή ηηο απνζθεπέο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ 4. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ, ηνπο θαλφλεο γηα ηα γξαθεία λαχισζεο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, 5. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ζπλφξσλ, αιιά θαη λα έρεη ππφςε ηνπ ην ξφιν θαη ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ησλ εγγξάθσλ Σ θαη ησλ δειηίσλ TIR, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 6. λα γλσξίδεη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ, 7. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη λα κπνξεί λα θαηαξηίζεη ζρέδηα κεηαθνξάο. Ε. Σερληθά πξφηππα θαη εθκεηάιιεπζε Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα βάξε θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ νρεκάησλ ζηα θξάηε κέιε θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο έθαζηεο κεηαθνξέο θαηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, 2. λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ηα νρήκαηα θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπο (ακάμσκα, θηλεηήξαο, φξγαλα κεηάδνζεο, ζπζηήκαηα πέδεζεο θ.ιπ.), 3. λα γλσξίδεη ηηο δηαηππψζεηο γηα ηελ έγθξηζε, ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ νρεκάησλ απηψλ, 4. λα κπνξεί λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα απφ ηηο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθαινχλ, 5. λα κπνξεί λα ζπληάζζεη πξνγξάκκαηα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο. Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ

14 6. λα γλσξίδεη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κέζσλ δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη θφξησζεο (νπίζζηα πιαηθφξκα θνξηνεθθφξησζεο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, παιέηεο θ.ιπ.) θαη λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κεζφδνπο θαη νδεγίεο γηα ην έξγν θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ (θαηαλνκή ηνπ βάξνπο, ζηνίρηζε, ζηνηβαζία, ζθήλσζε θνξηίνπ θ.ιπ.), 7. λα γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζηδεξνδξνκηθψο ή κε πνξζκεία ROLL ON/ROLL OFF, 8. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία 94/55/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 104/99 (ΦΔΚ Α'/113/ ), απφ ηελ νδεγία 96/35/ΔΚ (πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ Απφθαζε 64834/5491/ (ΦΔΚ Β'/1350/ ) ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ), θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 259/93 (Δπίζεκε Δθεκεξίδα Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε αξηζκφ ί 030 ηεο 06/02/1993 ζ ). 9. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ κεηαθνξάο αλαιψζηκσλ ηξνθίκσλ θαη ηδίσο ησλ θαλφλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο εππαζψλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηνλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο (ΑΣΡ), 10. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά δψλησλ δψσλ. Ζ. Οδηθή αζθάιεηα Οδηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ Ο ππνςήθηνο νθείιεη ηδίσο: 1. λα γλσξίδεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ νδήγεζεο (άδεηα νδήγεζεο ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πηζηνπνηεηηθά επάξθεηαο, θ.ιπ.), 2. λα κπνξεί λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεη φηη νη νδεγνί ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο, ηηο απαγνξεχζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο πνπ ηζρχνπλ ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε (φξηα ηαρχηεηαο, θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο, ζηάζε θαη ζηάζκεπζε, ρξήζε θαλψλ, νδηθή ζήκαλζε, θ.ιπ.), 3. λα κπνξεί λα δίλεη ζηνπο νδεγνχο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο αθελφο κελ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξνραίνπ νδηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηνπ θνξηίνπ θαη, αθεηέξνπ, γηα νδήγεζε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ, 4. λα κπνξεί λα ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληα ζηηο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα απνθεχγεηαη ηπρφλ επαλάιεςε αηπρεκάησλ ή θαη ζνβαξψλ παξαβάζεσλ. Οδηθή κεηαθνξά επηβαηψλ 5. λα έρεη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο γεσγξαθίαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ησλ θξαηψλ κειψλ.

15

16 Γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνπο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Ννκαξρώλ, Ννκαξρηαθώλ πκβνπιίσλ θαη Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ βιέπε ζρεηηθά άξζξα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα 41.

17

18 Άξζξν 17 Έλαξμε ηζρύνο Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αλαζέηνπκε ηελ δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Αζήλα, 8 Οθησβξίνπ 2001 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Γ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΗΟΤ Ν. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ Υ. ΒΔΡΔΛΖ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα