Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην"

Transcript

1 Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Σν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ είλαη Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη Οηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο αιιά παξνπζηάδνληαη θαη εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνύλ Θεσξεηηθέο εμειίμεηο ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ύγρξνλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θηινμελνύληαη ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Ρόδνπ θαη ζην θηίξην «Κάκεηξνο», 25εο Μαξηίνπ 1. ΟΡΓΑΝΩΗ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Μεραληθήο Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ. ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο, Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ όληα Καθνύζε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Μαξία Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Γηώξγνο Φεζάθεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Νηθόιαο Μνπζνπιίδεο, Γηδάζθσλ ΠΓ407/80, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Ναηάζα Κακελίδνπ, ΔΣΔΠ, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ΜΔΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Μαίξε Κσλζηαληίλνπ, Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πύξνο Γνπθάθεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ., Γεκήηξεο Επκπίδεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ., Διέλε Καββάδα, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Υξηζηίλα Καπλνπιά, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., 1

2 Γηώξγνο Κξεηηθόο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Βαγγέιεο Μώθνο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Γηάλλεο Ννύιεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Διηζάβεη Μαπξνπδή, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Κιεάλζε Μηραιάληνπ, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Αξεηή ηάηξα, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηώξγνο Σδσξηδαθάθεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ Γξακκαηεία Γεσξγηάδνπ Κακπνπξίδε Βαξβάξα, ρνιηθή ύκβνπινο Καιαβάζεο Φξαγθίζθνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Καιδξπκίδνπ Μαξία, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Καθνύζε όληα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κνιέδα Δπγελία, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κπλεγόο Υξόλεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Πίηηα Γήκεηξα, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πόηαξε Γέζπνηλα, Παλεπηζηήκην Αζελώλ αθνλίδεο Υαξάιακπνο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θνπκπνπξδή Υξπζάλζε, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σδεθάθε Μαξηάλλα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φεζάθεο Γηώξγνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Φηιίππνπ Γηώξγνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Υηνλίδνπ - ΜνζθνθόγινπΜαξία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Μέιε Αλαζηαζηάδνπ νθία, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Βακβαθνύζε Ξέληα, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Γαγάηζεο Θαλάζεο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Γνπιή Λίια, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γειεθαλιήο Παλαγηώηεο, Μνπζηθό ρνιείν εξξώλ Γεζιή Γέζπνηλα, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Εαραξηάδεο Θενδόζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Εαράξνο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Ενξκπαιά Σίλα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κιανπδάηνο Νίθνο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Κόκεο Βαζίιεηνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κνξδάθε Μαξία, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Ληλαξδάθεο Παλαγηώηεο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Μακσλά Downs Ησάλλα, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Μαξθόπνπινο Υξήζηνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Μνπζνπιίδεο Νηθόιαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Μπάξκπαο Γηώξγνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 2

3 Μπνύθε Άληα, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ναξδή Έιελα, Παλεπηζηήκην East Anglia Νηθνιαλησλάθεο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Παλανύξα Αξεηή, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Παπαλδξένπ Μαξία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Παηξώλεο Σάζνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ δξόιηαο Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο πειησηνπνύινπ Βάζσ, Καζεγήηξηα ΓΔΣΠΜΑ, ΑΠΑΗΣΔ ηαζνπνύινπ Υαξνύια, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σάηζεο Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σδαλάθεο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σξέζζνπ Δπαγγειία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σζακπαξιή Αλαζηαζία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Φαθνύδεο Δπάγγεινο, Γπκλάζην νπθιίνπ Υαβηάξεο Πέηξνο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Υαζάπεο Γεκήηξηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υαηδεθπξηάθνπ Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Υαηδεπαληειήο Θεόδσξνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Υξνλάθε Άλλα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φπράξεο Γεώξγηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ 3

4 ΠΔΜΠΣΗ 29 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ Δγγξαθέο 16:30 Σειεηή έλαξμεο Πξνεδξείν: Γ. Φηιίππνπ, Φ. Καιαβάζεο Δπίζεκε ππνδνρή ζπλέδξσλ από ηελ ΔΝΔΓΙΜ, από ηηο αξρέο ηνπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ. 17:00 Έλαξμε Πξνεδξείν: Μ. Σδεθάθε,. Καθνύζε Δπηζηεκνληθνύ Πξνγξάκκαηνο 17:00-17:30 Δηζαγωγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο Η έληαμε ηεο πνηθηιίαο ησλ καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ ζηνλ εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό ζρεδηαζκό 17:30-18:30 Κεληξηθή Οκηιία Αλαζηαζία Σζακπαξιή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Οηθνγέλεηα θαη ρνιείν: Η Δξεπλεηηθή Γηαδξνκή κηαο πζηεκηθήο ρέζεο 18: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ :30 ηξνγγπιό ηξαπέδη Μαθημαηική Δκπαίδεσζη και Οικογενειακές Πρακηικές πληνληζηέο: Δπγελία Κνιέδα, όληα Καθνύζε Δηζεγεηέο: Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Βαζίιεο Καξαγηάλλεο, Παξζέλα ηδεξνπνύινπ, Κπξηαθνύια Αξγπξάθε 21:00 ΓΔΞΙΩΗ ΤΠΟΓΟΥΗ Δλ Πισ ζην Κνληίθη 4

5 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ 9:30-10:30 Πξνεδξείν: Μ. Καιδξπκίδνπ, Αγγ. Γεκεηξαθνπνύινπ Κεληξηθή νκηιία Prof. Nicolas Balacheff, Universite de Grenoble Proving in mathematics from a learning perspective Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Κηίριο Κάμειρος ( 25 ης Μαρηίοσ 1) ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 11:00-12:20 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο 5

6 ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 Πξνεδξείν: Γ. Πόηαξε, Μ. Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ Μαξηάλλα Σδεθάθε θαη Γόκλα Παπαδνπνύινπ Αλαζηνραζηηθόο ζπιινγηζκόο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία Νίθε Γειεθαλάθε Τπνζηήξημε καζεκαηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ λεπίσλ κε κέζνδν επίιπζεο πξνβιήκαηνο: -Αγαπεηέ Άγηε Βαζίιε γηα λα θηηάμεηο έλα θνπηί-θύβν Βαξβάξα Γεσξγηάδνπ-Κακπνπξίδε & Μαξηάλλα Μπαξηδάθιε Καηαζθεπή πξνβιήκαηνο ζηελ Α ηάμε Γεκνηηθνύ Ησάλλεο Γ. Καξαληδήο Οη δξαζηεξηόηεηεο παηγληώδνπο κνξθήο ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ: ε πεξίπησζε ηνπ λνεξνύ ππνινγηζκνύ Πξνεδξείν: Υ. αθνλίδεο, Υ. ηαζνπνύινπ Γεκήηξηνο αινληθηόο Σα επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη ηδηόηεηέο ηνπο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Αλάιπζε κε βάζε ηε ζεσξία van Hiele γηα ηε γεσκεηξηθή ζθέςε Διέλε Γεκεηξηάδνπ H κεηάβαζε από ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα όπσο δηακνξθώλεηαη κέζα από ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ΓεκνηηθνύΓγπκλαζίνπ Δπγελία Κνιέδα & Δπάγγεινο Φαθνύδεο Σν πξόβιεκα ηεο επηινγήο πιαηζίνπ γηα ηελ εηζαγσγή καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Η πεξίπησζε ηεο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο ξεηώλ αξηζκώλ ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Κσλζηαληίλνο Σάηζεο, & Υξπζάλζε θνπκπνπξδή Μειέηε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α Γεκνηηθνύ Πξνεδξείν: Σ. Σξηαληαθπιιίδεο, Γ. Φεζάθεο Δηξήλε Μπηδά Ο θαηαιπηηθόο ξόινο πεξηβαιιόλησλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ καζεκαηηθνύ ιόγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ε πεξίπησζε ηεο εθαπηόκελεο επζείαο Γέζπνηλα Υξηζηνθόξνπ, Υξήζηνο Κνπξνπληώηεο, Δηξήλε Μπηδά & Έιελα Ναξδή Δλαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαξηήζεσλ ζηε Β Γπκλαζίνπ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ Κ. Γαβξίιεο & Α. Ατβάδνγινπ Οπηηθνπνηήζεηο ζηνλ εηθνληθό ρώξν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ Μαξία Λάηζε, Γηώξγνο Φπράξεο & Υξόλεο Κπλεγόο Αλάπηπμε λνεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο γσλίαο κέζσ γεσκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν 6

7 12:30-13:50 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 Πξνεδξείν: Μ. Καιδξπκίδνπ, Υ. ηαζνπνύινπ Γεώξγηνο Αιεμαλδξόπνπινο, Δπάγγεινο Γιάξνο & Υξήζηνο Μαξθόπνπινο Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επηθάλεηα θαη ηε κέηξεζή ηεο Ησάλλεο Παπαδόπνπινο «Αλαθαιύπηνληαο» εθ λένπ ηερληθέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκβαδνύ κε θαλνληθώλ ζρεκάησλ. από ηνλ 18 ν αη. ζηε ζύγρξνλε ηάμε Κ.Βξπώλεο, Γ.Μπαξαιήο & Θ.Γνύπνο Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επίιπζε απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηπιηαλή Σδηώηε & Γεώξγηνο Φηιίππνπ Η δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο κέζσ ηεο επίιπζεο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο Πξνεδξείν: Δ. Κνιέδα, Υ. θνπκπνπξδή Βαζηιηθή πειησηνπνύινπ, Κιενπάηξα Γηαθνγηώξγε & Βαζίιεο Παπαλησλίνπ Υαξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ ζηα βηβιία Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ ηακαηία ηαθπιίδνπ, Διέλε Γεκεηξηάδνπ, Ησάλλεο Θσκαΐδεο & Πέηξνο Οηθνλόκνπ Καηλνηνκίεο θαη λέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην Αγγειηθή Γηαλληθνπνύινπ & Βαξβάξα Πξεβεδάλνπ 1 θνξά θαη 1 θαηξό ζην Νεπηαγσγείν Σα Μαζεκαηηθά ηεο Λνγνηερλίαο Άλλα Υξνλάθε & Γεσξγία Μνπληδνύξε Αθήγεζε, αξηζκνί θαη ζπκβνιηθή δξάζε: ζηηγκέο θαηαλόεζεο γξαπηνύ ζπκβνιηζκνύ ζηηο κηθξέο ειηθίεο Πξνεδξείν: Μ. Σδεθάθε, Ν. Μνπζνπιίδεο Κ. Γαβξίιεο,. Κεΐζνγινπ & Υ. Κπλεγόο Πινήγεζε θαη ρεηξηζκόο γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν: πξόζθνξν πεδίν γηα καζεκαηηθνπνίεζε; Αιεμάλδξα Κνύθηνπ, Υξήζηνο Μαξθόπνπινο, Υξόλεο Κπλεγόο & Έθε Αιεμνπνύινπ Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαηά ηελ πινήγεζε ζην ρώξν κε ηξηζδηάζηαηα ςεθηαθά εξγαιεία δηαρείξηζεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Φσηεηλή Μνπζηάθε, Γηώξγνο Φπράξεο & Υξόλεο Κπλεγόο Οη εμηζώζεηο σο καζεκαηηθά αληηθείκελα ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ ειέγρνπ πξνζνκνηώζεσλ θίλεζεο Κάιιηα Μαηζαίνπ, Νηθόιαο Γηαζνπκήο & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Απόθηεζε θαη αλάπηπμε ζεσξεηηθήο γλώζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο 16:00-17:00 Αλαξηεκέλεο Δξγαζίεο, πλεδξίεο Δξγαζίαο, Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ- -, 16:00-17:00 πύξνο Γνπθάθεο, Μαξία Υηνλίδνπ - Μνζθνθόγινπ Η αλάπηπμε ηεο Σερλνινγηθήο γλώζεο, ηεο Παηδαγσγηθήο γλώζεο θαη ηεο γλώζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ζηα 7

8 Μαζεκαηηθά, πξνπηπρηαθώλ δαζθάισλ κέζσ ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ Αλαζηαζία Εέδνπ, Κνθνλίηζα αθειιάθε Από ην απίζαλν ζην πηζαλό: νη καζεκαηηθέο πηζαλόηεηεο κέζα από ηελ παηδηθή ινγνηερλία Παλαγηώηεο Λ. Θενδσξόπνπινο Οη πξάμεηο ζην ζύλνιν ησλ αθεξαίσλ κε επνπηηθό ηξόπν: έλα κνληέιν ή έλα παηρλίδη; Παλαγηώηεο Κπιάθεο, Ξέληα Βακβαθνύζε Ο ξόινο ησλ patterns ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξώηκνπ αιγεβξηθνύ ζπιινγηζκνύ Μαζηξνγηάλλεο Αιέμηνο Η πξννπηηθή ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Βαζίιεηνο άιηαο, Γεώξγηνο Καξειάο Λνγηζκηθό αμηνιόγεζεο θνηηεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά ηπιηαλή Σζεζκειή & Βαζηιηθή Ληάπε Η ζπκβνιή ηεο ιεθηηθήο αλαθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ Δπίιπζε Μαζεκαηηθνύ Πξνβιήκαηνο ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΤΝΔΓΡΙΔ ΔΡΓΑΙΑ -- Αίθοσζα 1., 16:00-17:00 Υξπζάλζε θνπκπνπξδή Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα γηα καζεκαηηθά: θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ/επηινγήο θαη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ- - Αίζνπζα 2. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009, 16:00-17:00 Πξνεδξείν: Β. Γεσξγηάδνπ-Κακπνπξίδε, Ν. Μνπζνπιίδεο Υξόλεο Κπλεγόο ReMath - Representing Mathematics with Digital Media FP6, IST-4, STREP ( ) Μαξία Mειεηίνπ-Mαπξνζέξε, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ, Δπζηάζηνο Mαπξνζέξεο EARLYSTATISTICS: ΈΝΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Μαξία Mειεηίνπ-Mαπξνζέξε, Δπζηάζηνο Mαπξνζέξεο, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΝΔΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ: ΣO ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMASH Υ. αθνλίδεο, Α. Κιώζνπ, Α. Νηδάκ ηνρεύνληαο ζηε ζρνιηθή επηηπρία ζηα καζεκαηηθά ζε πνιπ-πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα: ε αλάπηπμε κηαο δξάζεο ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 17:00-19:00 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Πξνεδξείν: Μ. Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ, Υ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Διέλε Σζαθηξίδνπ & σηήξεο Μαξθάδαο Γηεξεύλεζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο 8

9 17:00-19:00 ΑΙΘΟΤΑ 2 17:00-19:00 ΑΙΘΟΤΑ 3 17:00-19:00 Γεκήηξεο Υαζάπεο & Κώζηαο Εαράξνο Mία δηεξεύλεζε ηεο εκπινθήο γνλέσλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο Όιγα Καζζώηε & Πέηξνο Κιηάπεο Γνλετθή ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο Ηκαζίαο Γ. Γεζιή & Π. αξήνγινπ Η εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Κσλζηαληίλνο Σάηζεο & όληα Καθνύζε Απόςεηο γνλέσλ, παηδηώλ λεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εκπινθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα Κάθηα θνγγαιή & Έιελα Ναξδή Γνλείο, παηδηά θαη καζεκαηηθή εθπαίδεπζε: γνληθέο εκπεηξίεο, απόςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά, ζηξαηεγηθέο ζπκκεηνρήο θαη ζρέζεηο κε ηελ παξαπαηδεία Πξνεδξείν: Α. Μπνύθε, Γ. Φεζάθεο Γ. Ρεληνύ, Γ. Φηιίππνπ Δθαξκνγή θαη θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ αιγνξίζκσλ, ε ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο Δ. Νηθνινπδάθεο, Γ. Γεκάθνο Βειηίσζε ηεο απνδεηθηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζε πξνηάζεηο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο Μάξηνο Πηηηάιεο, Νηθόιαο Μνπζνπιίδεο & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Γνκή θαη επίπεδα αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαηνπ γεσκεηξηθνύ ζπιινγηζκνύ Δπάγγεινο Μώθνο & Πέηξνο Υαβηάξεο Δξεπλώληαο ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο Γηώξγνο Μπάξκπαο & Φέκθε Βεξκένπιελ Η αξλεηηθή εμέιημε ησλ ζνβαξώλ δπζθνιηώλ ζηα Μαζεκαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο Ν. Μνπζνπιίδεο, Μ. Μνπζνπιίδνπ, M. Πηηηάιεο & Κ. Υξίζηνπ Οη ηθαλόηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθνπνίεζεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Πξνεδξείν: Γ. Φηιίππνπ, Υ. Κπλεγόο Θ. Εαραξηάδεο, Κ. Υξίζηνπ, Γ. Πίηηα-Παληαδή Μνληέιν θαηαλόεζεο ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ Νηθόιανο Εαξάλεο, Μαξία Υξπζίλε & Δπγελία Φαιηάθε Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα πξώηα έηε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκώλ κε ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Βruner Αληξέαο Αληξένπ & Μάξηνο Πηηηάιεο Γηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο καζεηώλ γηα ηνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο Β. Αιεμάλδξνπ-Λεσλίδνπ & Γ. Φηιίππνπ Η αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο ηζνδπλακίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν - έλα δηδαθηηθό πείξακα πύξνο Παπαθσζηόπνπινο & Κώζηαο Εαράξνο Γηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ ζηηο αληζώζεηο α βαζκνύ Παλαγηώηα Καινγήξνπ, Παξαζθεπή νθνθιένπο & Αζαλάζηνο Γαγάηζεο Ννεξέο εηθόλεο θαη νξηζκνί γηα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 9

10 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ-ΚΑΦΔ 19:20-20:30 Θεκαηηθέο πλεδξίεο Παξαζθεπή 30 Οθηωβξίνπ ΑΙΘΟΤΑ 1 ΑΙΘΟΤΑ 2 ΑΙΘΟΤΑ 3 Η δξαζηεξηόηεηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο ζηελ ηάμε σο παξάγνληεο ζπγθξόηεζεο ηνπ καζεκαηηθνύ λνήκαηνο Μαξία Καιδξπκίδνπ, Γέζπνηλα Πόηαξε, Υαξάιακπνο αθνλίδεο, Μαξηάλλα Σδεθάθε Η ζέζε ηνπ πιηθνύ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Γέζπνηλα Γεζιή, Υαξνύια ηαζνπνύινπ, Κσλζηαληίλνο Σάηζεο Σερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελα πζηήκαηα Αλαπαξάζηαζεο θαη Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε Nicolas Balacheff, Υξόλεο Κπλεγόο, Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ, Γηώξγνο Φεζάθεο 21:00 ΓΔΞΙΩΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΤΕΡ (Ανωηέρα Σχολή Τουριζηικών Επαγγελμάηων Ρόδου) 10

11 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ 9:30-10:30 Πξνεδξείν: Υ. αθνλίδεο, Μ. Υηνλίδνπ -Μνζθνθόγινπ Κεληξηθή νκηιία Prof. Alan J. Bishop, Faculty of education, Monash University Researching family mathematical practices: research and future challenges background Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Κηίριο Κάμειρος ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 11:00-12:20 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 Πξνεδξείν: Υ. θνπκπνπξδή, Γ. Γεζιή Άληα Μπνύθε & Μαξία Μεηζέα Σν «κάζεκα» ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην ζπίηη: νη πξνζσπηθέο ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ Έιελα Καξθαδή & Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο ρνιείν, Μαζεκαηηθά θαη Οηθνγέλεηα ππό ην πξίζκα ηεο πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο Μαξία Κάηηνπ, Καηεξίλα Κνληνγηάλλε & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Οη ππνδείμεηο ησλ γνλέσλ σο κέζν αλαγλώξηζεο ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά Πέηξνο Υαβηάξεο & όληα Καθνύζε Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο κέζσ θύιισλ εξγαζίαο ζηα Μαζεκαηηθά: κηα κειέηε πεξίπησζεο Πξνεδξείν: Δ. Κνιέδα, Κ. Σάηζεο Π. Ληλαξδάθεο, Α. Ατβάδνγινπ & Μ. Καξαγεσξγίνπ Μηα εμειηθηηθή έξεπλα. Γπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ Γ. Μπνύηζε, Υ. αθνλίδεο Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιέμαλδξνο Μαλαξίδεο, Αγνξίηζα Υαηδεγνύια, Καιιηόπε ηόπε, Γέζπνηλα Πόηαξε & Υαξάιακπνο αθνλίδεο Σν ιάζνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζην πιαίζην κηαο θνηλόηεηαο δηεξεύλεζεο ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα Μαζεκαηηθά Νίθνο Κιανπδάηνο πλνξηαθέο πξαθηηθέο κεηαμύ ζρνιηθώλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζρνιηθήο Φπζηθήο: Γξαθήκαηα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πιάγηαο βνιήο ζηα Μαζεκαηηθά θαηεύζπλζεο ηεο Β Λπθείνπ. 11

12 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 Πξνεδξείν: Υ. Κπλεγόο, Γ. Φεζάθεο Γεκήηξεο Νηθνιόο & Αιέμαλδξνο Μπόθνο Μηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζπζηεκάησλ αξίζκεζε Νηθόιανο Γεκνύδεο & Άλλα Υξνλάθε Σα όξηα ηεο ζρέζεο Μαζεκαηηθώλ-Σερλνινγίαο: ε νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ Μαξηιέλα Υξπζνζηόκνπ Οη αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα επίπεδα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία Διηζάβεη Καινγεξία & Κώζηαο Γαβξίιεο Ο εθπαηδεπηηθόο, ε επηκόξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ε ζεσξία ηνπ ειαηεξίνπ 12: Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΑΙΘΟΤΑ 2 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΑΙΘΟΤΑ 3 Πξνεδξείν:. Καθνύζε, Κ. Σάηζεο Γεσξγία Λαδαθίδνπ & Παλαγηώηεο Η. ηακάηεο Γνλείο θη εθπαηδεπηηθνί: ζπλεξγάηεο ή αληαγσληζηέο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε; Μαξία Παπαλδξένπ & Ησάλλα Καξαγηώξγνπ πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηνπο: κηα εθαξκνγή ζην Νεπηαγσγείν Γηώξγνο Φεζάθεο Οηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο πξόζβαζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ λεπίσλ ζε ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν εθηόο ρνιείνπ Κσλζηαληίλνο δξόιηαο Θεσξίεο, ζεσξίεο, ζεσξίεο ζηελ πξάμε ηη γίλεηαη: ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ δαζθάισλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ Πξνεδξείν: Υ. Λεκνλίδεο, Υ. θνπκπνπξδή Κσλζηαληίλνο Π. Υξήζηνπ & ηέιια Βνζληάδνπ Η παξεξκελεία ηνπ θαηλνκεληθνύ πξόζεκνπ ησλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε Ξέληα Βακβαθνύζε, Κώζηαο Καηζηγηάλλεο & ηέιια Βνζληάδνπ Ξεπεξλώληαο ηελ ηδέα ηεο δηαθξηηόηεηαο: κηα πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ε πξώηε αμηνιόγεζε ηεο Μαξία Ηαηξίδνπ & Ησάλλεο Παπαδόπνπινο Ο πεηξακαηηζκόο σο ζπληζηώζα ηεο επηηπρνύο επίιπζεο πξνβιήκαηνο Παλαγηώηα Κνηαξίλνπ & Υαξνύια ηαζνπνύινπ Ο άλζξσπνο πνπ κεηξνύζε ηελ άκκν : έλα δηαζεκαηηθό project γηα κηα ελνπνηεηηθή δηδαζθαιία δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην Λύθεην Πξνεδξείν: Γ. Γεζιή, Ν. Μνπζνπιίδεο Δπζύκηνο Γθνύκαο & Σξηαληάθπιινο Α. Σξηαληαθπιιίδεο Γηεξεύλεζε ησλ δπζθνιηώλ κάζεζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν: δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ηε ρξήζε ρεηξαπηηθνύ πιηθνύ 12

13 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : Παλαγηώηεο Γειεθαλιήο Πιάησλνο, Μέλσλ: σθξάηεο: αλ δελ ζέιεηο λα ην εθθξάζεηο αξηζκεηηθά, δείμε καο ηνπιάρηζηνλ ηε γξακκή Παξαζθεπή νθνθιένπο & Γήκεηξα Πίηηα Παληαδή Πξώηνη, ζύλζεηνη θαη ηεηξάγσλνη αξηζκνί: δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο αλαπαξαζηάζεηο Ησάλλεο Λαδαξίδεο Δμέιημε ησλ απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ κηαο δαζθάιαο ζε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηα καζεκαηηθά Αλαζηάζηνο Βαζηιεηάδεο & Μαξία Υηνλίδνπ Μνζθνθόγινπ Η ρξεζηκόηεηα θαη ε ρξήζε βαζηθώλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο κηθξν-επηρεηξεκαηίεο 14:30 ΔΚΓΡΟΜΖ-ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΡΟΓΟΤ 17:30 Γεληθή πλέιεπζε κειώλ ΔΝΔΓΗΜ ΛΖΞΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 13

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο

Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft. γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Δσξεάλ εξγαιεία ηεο Microsoft γηα ηελ εθπαίδεπζε: Καηακηήζηε ηην ηάξη με δημιουπγικό ηπόπο Έιελα Δαγιαξίδνπ Υπεύζπλε Γθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ Σπλεξγάηεο ζηελ Μάζεζε Η Microsoft ζηελ εθπαίδεπζε Αθαδεκαϊθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα