Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην"

Transcript

1 Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Σν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ είλαη Μαζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη Οηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο αιιά παξνπζηάδνληαη θαη εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνύλ Θεσξεηηθέο εμειίμεηο ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ύγρξνλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θηινμελνύληαη ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Ρόδνπ θαη ζην θηίξην «Κάκεηξνο», 25εο Μαξηίνπ 1. ΟΡΓΑΝΩΗ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο Μεραληθήο Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ. ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο, Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ όληα Καθνύζε, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Μαξία Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Γηώξγνο Φεζάθεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Νηθόιαο Μνπζνπιίδεο, Γηδάζθσλ ΠΓ407/80, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Ναηάζα Κακελίδνπ, ΔΣΔΠ, Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ΜΔΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Μαίξε Κσλζηαληίλνπ, Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πύξνο Γνπθάθεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ., Γεκήηξεο Επκπίδεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ., Διέλε Καββάδα, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Υξηζηίλα Καπλνπιά, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., 1

2 Γηώξγνο Κξεηηθόο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Βαγγέιεο Μώθνο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Γηάλλεο Ννύιεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Διηζάβεη Μαπξνπδή, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Κιεάλζε Μηραιάληνπ, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Αξεηή ηάηξα, Δθπαηδεπηηθόο, Απνζπαζκέλε ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Γηώξγνο Σδσξηδαθάθεο, Δθπαηδεπηηθόο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σ.Δ.Π.Α.Δ.., ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΉ Γξακκαηεία Γεσξγηάδνπ Κακπνπξίδε Βαξβάξα, ρνιηθή ύκβνπινο Καιαβάζεο Φξαγθίζθνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Καιδξπκίδνπ Μαξία, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ Καθνύζε όληα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κνιέδα Δπγελία, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κπλεγόο Υξόλεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Πίηηα Γήκεηξα, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πόηαξε Γέζπνηλα, Παλεπηζηήκην Αζελώλ αθνλίδεο Υαξάιακπνο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θνπκπνπξδή Υξπζάλζε, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σδεθάθε Μαξηάλλα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σξηαληαθπιιίδεο Σξηαληάθπιινο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φεζάθεο Γηώξγνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Φηιίππνπ Γηώξγνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Υηνλίδνπ - ΜνζθνθόγινπΜαξία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Μέιε Αλαζηαζηάδνπ νθία, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Βακβαθνύζε Ξέληα, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Γαγάηζεο Θαλάζεο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Γνπιή Λίια, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Γειεθαλιήο Παλαγηώηεο, Μνπζηθό ρνιείν εξξώλ Γεζιή Γέζπνηλα, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Εαραξηάδεο Θενδόζεο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Εαράξνο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Ενξκπαιά Σίλα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Κιανπδάηνο Νίθνο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Κόκεο Βαζίιεηνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Κνξδάθε Μαξία, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Ληλαξδάθεο Παλαγηώηεο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Μακσλά Downs Ησάλλα, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Μαξθόπνπινο Υξήζηνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ Μνπζνπιίδεο Νηθόιαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Μπάξκπαο Γηώξγνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 2

3 Μπνύθε Άληα, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ναξδή Έιελα, Παλεπηζηήκην East Anglia Νηθνιαλησλάθεο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Παλανύξα Αξεηή, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Παπαλδξένπ Μαξία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Παηξώλεο Σάζνο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ δξόιηαο Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο πειησηνπνύινπ Βάζσ, Καζεγήηξηα ΓΔΣΠΜΑ, ΑΠΑΗΣΔ ηαζνπνύινπ Υαξνύια, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σάηζεο Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σδαλάθεο Κώζηαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο Σξέζζνπ Δπαγγειία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σζακπαξιή Αλαζηαζία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Φαθνύδεο Δπάγγεινο, Γπκλάζην νπθιίνπ Υαβηάξεο Πέηξνο, Γξ Γηδαθηηθήο Μαζεκαηηθώλ Υαζάπεο Γεκήηξηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Υαηδεθπξηάθνπ Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Υαηδεπαληειήο Θεόδσξνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Υξίζηνπ Κσλ/λνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Υξνλάθε Άλλα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Φπράξεο Γεώξγηνο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ 3

4 ΠΔΜΠΣΗ 29 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ Δγγξαθέο 16:30 Σειεηή έλαξμεο Πξνεδξείν: Γ. Φηιίππνπ, Φ. Καιαβάζεο Δπίζεκε ππνδνρή ζπλέδξσλ από ηελ ΔΝΔΓΙΜ, από ηηο αξρέο ηνπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ. 17:00 Έλαξμε Πξνεδξείν: Μ. Σδεθάθε,. Καθνύζε Δπηζηεκνληθνύ Πξνγξάκκαηνο 17:00-17:30 Δηζαγωγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεκαηνινγία ηνπ 3 νπ πλεδξίνπ Φξαγθίζθνο Καιαβάζεο Η έληαμε ηεο πνηθηιίαο ησλ καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ ζηνλ εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό ζρεδηαζκό 17:30-18:30 Κεληξηθή Οκηιία Αλαζηαζία Σζακπαξιή, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Οηθνγέλεηα θαη ρνιείν: Η Δξεπλεηηθή Γηαδξνκή κηαο πζηεκηθήο ρέζεο 18: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ :30 ηξνγγπιό ηξαπέδη Μαθημαηική Δκπαίδεσζη και Οικογενειακές Πρακηικές πληνληζηέο: Δπγελία Κνιέδα, όληα Καθνύζε Δηζεγεηέο: Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Βαζίιεο Καξαγηάλλεο, Παξζέλα ηδεξνπνύινπ, Κπξηαθνύια Αξγπξάθε 21:00 ΓΔΞΙΩΗ ΤΠΟΓΟΥΗ Δλ Πισ ζην Κνληίθη 4

5 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ 9:30-10:30 Πξνεδξείν: Μ. Καιδξπκίδνπ, Αγγ. Γεκεηξαθνπνύινπ Κεληξηθή νκηιία Prof. Nicolas Balacheff, Universite de Grenoble Proving in mathematics from a learning perspective Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Κηίριο Κάμειρος ( 25 ης Μαρηίοσ 1) ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 11:00-12:20 Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο 5

6 ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 11:00-12:20 Πξνεδξείν: Γ. Πόηαξε, Μ. Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ Μαξηάλλα Σδεθάθε θαη Γόκλα Παπαδνπνύινπ Αλαζηνραζηηθόο ζπιινγηζκόο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία Νίθε Γειεθαλάθε Τπνζηήξημε καζεκαηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ λεπίσλ κε κέζνδν επίιπζεο πξνβιήκαηνο: -Αγαπεηέ Άγηε Βαζίιε γηα λα θηηάμεηο έλα θνπηί-θύβν Βαξβάξα Γεσξγηάδνπ-Κακπνπξίδε & Μαξηάλλα Μπαξηδάθιε Καηαζθεπή πξνβιήκαηνο ζηελ Α ηάμε Γεκνηηθνύ Ησάλλεο Γ. Καξαληδήο Οη δξαζηεξηόηεηεο παηγληώδνπο κνξθήο ζηελ εθκάζεζε θαη θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ: ε πεξίπησζε ηνπ λνεξνύ ππνινγηζκνύ Πξνεδξείν: Υ. αθνλίδεο, Υ. ηαζνπνύινπ Γεκήηξηνο αινληθηόο Σα επίπεδα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη ηδηόηεηέο ηνπο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Αλάιπζε κε βάζε ηε ζεσξία van Hiele γηα ηε γεσκεηξηθή ζθέςε Διέλε Γεκεηξηάδνπ H κεηάβαζε από ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα όπσο δηακνξθώλεηαη κέζα από ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά βηβιία ΓεκνηηθνύΓγπκλαζίνπ Δπγελία Κνιέδα & Δπάγγεινο Φαθνύδεο Σν πξόβιεκα ηεο επηινγήο πιαηζίνπ γηα ηελ εηζαγσγή καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Η πεξίπησζε ηεο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο ξεηώλ αξηζκώλ ζηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Κσλζηαληίλνο Σάηζεο, & Υξπζάλζε θνπκπνπξδή Μειέηε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α Γεκνηηθνύ Πξνεδξείν: Σ. Σξηαληαθπιιίδεο, Γ. Φεζάθεο Δηξήλε Μπηδά Ο θαηαιπηηθόο ξόινο πεξηβαιιόλησλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ καζεκαηηθνύ ιόγνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ε πεξίπησζε ηεο εθαπηόκελεο επζείαο Γέζπνηλα Υξηζηνθόξνπ, Υξήζηνο Κνπξνπληώηεο, Δηξήλε Μπηδά & Έιελα Ναξδή Δλαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαξηήζεσλ ζηε Β Γπκλαζίνπ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ Κ. Γαβξίιεο & Α. Ατβάδνγινπ Οπηηθνπνηήζεηο ζηνλ εηθνληθό ρώξν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ Μαξία Λάηζε, Γηώξγνο Φπράξεο & Υξόλεο Κπλεγόο Αλάπηπμε λνεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο γσλίαο κέζσ γεσκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν 6

7 12:30-13:50 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίριο Κάμειρος 25 ης Μαρηίοσ 1 12:30-13:50 Πξνεδξείν: Μ. Καιδξπκίδνπ, Υ. ηαζνπνύινπ Γεώξγηνο Αιεμαλδξόπνπινο, Δπάγγεινο Γιάξνο & Υξήζηνο Μαξθόπνπινο Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επηθάλεηα θαη ηε κέηξεζή ηεο Ησάλλεο Παπαδόπνπινο «Αλαθαιύπηνληαο» εθ λένπ ηερληθέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκβαδνύ κε θαλνληθώλ ζρεκάησλ. από ηνλ 18 ν αη. ζηε ζύγρξνλε ηάμε Κ.Βξπώλεο, Γ.Μπαξαιήο & Θ.Γνύπνο Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επίιπζε απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηπιηαλή Σδηώηε & Γεώξγηνο Φηιίππνπ Η δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο κέζσ ηεο επίιπζεο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο Πξνεδξείν: Δ. Κνιέδα, Υ. θνπκπνπξδή Βαζηιηθή πειησηνπνύινπ, Κιενπάηξα Γηαθνγηώξγε & Βαζίιεο Παπαλησλίνπ Υαξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ ζηα βηβιία Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ ηακαηία ηαθπιίδνπ, Διέλε Γεκεηξηάδνπ, Ησάλλεο Θσκαΐδεο & Πέηξνο Οηθνλόκνπ Καηλνηνκίεο θαη λέα βηβιία Μαζεκαηηθώλ ζην Γπκλάζην Αγγειηθή Γηαλληθνπνύινπ & Βαξβάξα Πξεβεδάλνπ 1 θνξά θαη 1 θαηξό ζην Νεπηαγσγείν Σα Μαζεκαηηθά ηεο Λνγνηερλίαο Άλλα Υξνλάθε & Γεσξγία Μνπληδνύξε Αθήγεζε, αξηζκνί θαη ζπκβνιηθή δξάζε: ζηηγκέο θαηαλόεζεο γξαπηνύ ζπκβνιηζκνύ ζηηο κηθξέο ειηθίεο Πξνεδξείν: Μ. Σδεθάθε, Ν. Μνπζνπιίδεο Κ. Γαβξίιεο,. Κεΐζνγινπ & Υ. Κπλεγόο Πινήγεζε θαη ρεηξηζκόο γεσκεηξηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν: πξόζθνξν πεδίν γηα καζεκαηηθνπνίεζε; Αιεμάλδξα Κνύθηνπ, Υξήζηνο Μαξθόπνπινο, Υξόλεο Κπλεγόο & Έθε Αιεμνπνύινπ Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαηά ηελ πινήγεζε ζην ρώξν κε ηξηζδηάζηαηα ςεθηαθά εξγαιεία δηαρείξηζεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Φσηεηλή Μνπζηάθε, Γηώξγνο Φπράξεο & Υξόλεο Κπλεγόο Οη εμηζώζεηο σο καζεκαηηθά αληηθείκελα ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ ειέγρνπ πξνζνκνηώζεσλ θίλεζεο Κάιιηα Μαηζαίνπ, Νηθόιαο Γηαζνπκήο & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Απόθηεζε θαη αλάπηπμε ζεσξεηηθήο γλώζεο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο 16:00-17:00 Αλαξηεκέλεο Δξγαζίεο, πλεδξίεο Δξγαζίαο, Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ- -, 16:00-17:00 πύξνο Γνπθάθεο, Μαξία Υηνλίδνπ - Μνζθνθόγινπ Η αλάπηπμε ηεο Σερλνινγηθήο γλώζεο, ηεο Παηδαγσγηθήο γλώζεο θαη ηεο γλώζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ ζηα 7

8 Μαζεκαηηθά, πξνπηπρηαθώλ δαζθάισλ κέζσ ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ Αλαζηαζία Εέδνπ, Κνθνλίηζα αθειιάθε Από ην απίζαλν ζην πηζαλό: νη καζεκαηηθέο πηζαλόηεηεο κέζα από ηελ παηδηθή ινγνηερλία Παλαγηώηεο Λ. Θενδσξόπνπινο Οη πξάμεηο ζην ζύλνιν ησλ αθεξαίσλ κε επνπηηθό ηξόπν: έλα κνληέιν ή έλα παηρλίδη; Παλαγηώηεο Κπιάθεο, Ξέληα Βακβαθνύζε Ο ξόινο ησλ patterns ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξώηκνπ αιγεβξηθνύ ζπιινγηζκνύ Μαζηξνγηάλλεο Αιέμηνο Η πξννπηηθή ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Βαζίιεηνο άιηαο, Γεώξγηνο Καξειάο Λνγηζκηθό αμηνιόγεζεο θνηηεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά ηπιηαλή Σζεζκειή & Βαζηιηθή Ληάπε Η ζπκβνιή ηεο ιεθηηθήο αλαθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ Δπίιπζε Μαζεκαηηθνύ Πξνβιήκαηνο ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΤΝΔΓΡΙΔ ΔΡΓΑΙΑ -- Αίθοσζα 1., 16:00-17:00 Υξπζάλζε θνπκπνπξδή Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα γηα καζεκαηηθά: θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ/επηινγήο θαη ηξόπνη δηαρείξηζήο ηνπο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ- - Αίζνπζα 2. ΠΑΡΑΚΔΤΗ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009, 16:00-17:00 Πξνεδξείν: Β. Γεσξγηάδνπ-Κακπνπξίδε, Ν. Μνπζνπιίδεο Υξόλεο Κπλεγόο ReMath - Representing Mathematics with Digital Media FP6, IST-4, STREP ( ) Μαξία Mειεηίνπ-Mαπξνζέξε, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ, Δπζηάζηνο Mαπξνζέξεο EARLYSTATISTICS: ΈΝΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Μαξία Mειεηίνπ-Mαπξνζέξε, Δπζηάζηνο Mαπξνζέξεο, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΟΝΔΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ: ΣO ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMASH Υ. αθνλίδεο, Α. Κιώζνπ, Α. Νηδάκ ηνρεύνληαο ζηε ζρνιηθή επηηπρία ζηα καζεκαηηθά ζε πνιπ-πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα: ε αλάπηπμε κηαο δξάζεο ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 17:00-19:00 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Πξνεδξείν: Μ. Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ, Υ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, Διέλε Σζαθηξίδνπ & σηήξεο Μαξθάδαο Γηεξεύλεζε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο 8

9 17:00-19:00 ΑΙΘΟΤΑ 2 17:00-19:00 ΑΙΘΟΤΑ 3 17:00-19:00 Γεκήηξεο Υαζάπεο & Κώζηαο Εαράξνο Mία δηεξεύλεζε ηεο εκπινθήο γνλέσλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο Όιγα Καζζώηε & Πέηξνο Κιηάπεο Γνλετθή ζπκκεηνρή ζηε κειέηε ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμάλδξεηαο Ηκαζίαο Γ. Γεζιή & Π. αξήνγινπ Η εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Κσλζηαληίλνο Σάηζεο & όληα Καθνύζε Απόςεηο γνλέσλ, παηδηώλ λεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εκπινθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα Κάθηα θνγγαιή & Έιελα Ναξδή Γνλείο, παηδηά θαη καζεκαηηθή εθπαίδεπζε: γνληθέο εκπεηξίεο, απόςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά, ζηξαηεγηθέο ζπκκεηνρήο θαη ζρέζεηο κε ηελ παξαπαηδεία Πξνεδξείν: Α. Μπνύθε, Γ. Φεζάθεο Γ. Ρεληνύ, Γ. Φηιίππνπ Δθαξκνγή θαη θαηαλόεζε καζεκαηηθώλ αιγνξίζκσλ, ε ζπκβνιή ηεο δηδαζθαιίαο Δ. Νηθνινπδάθεο, Γ. Γεκάθνο Βειηίσζε ηεο απνδεηθηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζε πξνηάζεηο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο Μάξηνο Πηηηάιεο, Νηθόιαο Μνπζνπιίδεο & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Γνκή θαη επίπεδα αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαηνπ γεσκεηξηθνύ ζπιινγηζκνύ Δπάγγεινο Μώθνο & Πέηξνο Υαβηάξεο Δξεπλώληαο ηηο κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο Γηώξγνο Μπάξκπαο & Φέκθε Βεξκένπιελ Η αξλεηηθή εμέιημε ησλ ζνβαξώλ δπζθνιηώλ ζηα Μαζεκαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο Ν. Μνπζνπιίδεο, Μ. Μνπζνπιίδνπ, M. Πηηηάιεο & Κ. Υξίζηνπ Οη ηθαλόηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθνπνίεζεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο Πξνεδξείν: Γ. Φηιίππνπ, Υ. Κπλεγόο Θ. Εαραξηάδεο, Κ. Υξίζηνπ, Γ. Πίηηα-Παληαδή Μνληέιν θαηαλόεζεο ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ Νηθόιανο Εαξάλεο, Μαξία Υξπζίλε & Δπγελία Φαιηάθε Η αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα πξώηα έηε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκώλ κε ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Βruner Αληξέαο Αληξένπ & Μάξηνο Πηηηάιεο Γηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο καζεηώλ γηα ηνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο Β. Αιεμάλδξνπ-Λεσλίδνπ & Γ. Φηιίππνπ Η αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο ηζνδπλακίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν - έλα δηδαθηηθό πείξακα πύξνο Παπαθσζηόπνπινο & Κώζηαο Εαράξνο Γηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ καζεηώλ ηεο Α Λπθείνπ ζηηο αληζώζεηο α βαζκνύ Παλαγηώηα Καινγήξνπ, Παξαζθεπή νθνθιένπο & Αζαλάζηνο Γαγάηζεο Ννεξέο εηθόλεο θαη νξηζκνί γηα ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 9

10 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ-ΚΑΦΔ 19:20-20:30 Θεκαηηθέο πλεδξίεο Παξαζθεπή 30 Οθηωβξίνπ ΑΙΘΟΤΑ 1 ΑΙΘΟΤΑ 2 ΑΙΘΟΤΑ 3 Η δξαζηεξηόηεηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο ζηελ ηάμε σο παξάγνληεο ζπγθξόηεζεο ηνπ καζεκαηηθνύ λνήκαηνο Μαξία Καιδξπκίδνπ, Γέζπνηλα Πόηαξε, Υαξάιακπνο αθνλίδεο, Μαξηάλλα Σδεθάθε Η ζέζε ηνπ πιηθνύ ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ Υξπζάλζε θνπκπνπξδή, Γέζπνηλα Γεζιή, Υαξνύια ηαζνπνύινπ, Κσλζηαληίλνο Σάηζεο Σερλνινγηθά ππνζηεξηδόκελα πζηήκαηα Αλαπαξάζηαζεο θαη Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε Nicolas Balacheff, Υξόλεο Κπλεγόο, Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνύινπ, Γηώξγνο Φεζάθεο 21:00 ΓΔΞΙΩΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΤΕΡ (Ανωηέρα Σχολή Τουριζηικών Επαγγελμάηων Ρόδου) 10

11 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2009 Γημοηικό Θέαηρο Ρόδοσ 9:30-10:30 Πξνεδξείν: Υ. αθνλίδεο, Μ. Υηνλίδνπ -Μνζθνθόγινπ Κεληξηθή νκηιία Prof. Alan J. Bishop, Faculty of education, Monash University Researching family mathematical practices: research and future challenges background Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Κηίριο Κάμειρος ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ-ΚΑΦΔ 11:00-12:20 Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 ΑΙΘΟΤΑ 2 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 Πξνεδξείν: Υ. θνπκπνπξδή, Γ. Γεζιή Άληα Μπνύθε & Μαξία Μεηζέα Σν «κάζεκα» ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην ζπίηη: νη πξνζσπηθέο ηαπηόηεηεο ησλ καζεηώλ Έιελα Καξθαδή & Κσλζηαληίλνο Νηθνιαλησλάθεο ρνιείν, Μαζεκαηηθά θαη Οηθνγέλεηα ππό ην πξίζκα ηεο πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο Μαξία Κάηηνπ, Καηεξίλα Κνληνγηάλλε & Κσλζηαληίλνο Υξίζηνπ Οη ππνδείμεηο ησλ γνλέσλ σο κέζν αλαγλώξηζεο ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο ζηα Μαζεκαηηθά Πέηξνο Υαβηάξεο & όληα Καθνύζε Δπηθνηλσλία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο κέζσ θύιισλ εξγαζίαο ζηα Μαζεκαηηθά: κηα κειέηε πεξίπησζεο Πξνεδξείν: Δ. Κνιέδα, Κ. Σάηζεο Π. Ληλαξδάθεο, Α. Ατβάδνγινπ & Μ. Καξαγεσξγίνπ Μηα εμειηθηηθή έξεπλα. Γπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ Γ. Μπνύηζε, Υ. αθνλίδεο Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ησλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιέμαλδξνο Μαλαξίδεο, Αγνξίηζα Υαηδεγνύια, Καιιηόπε ηόπε, Γέζπνηλα Πόηαξε & Υαξάιακπνο αθνλίδεο Σν ιάζνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζην πιαίζην κηαο θνηλόηεηαο δηεξεύλεζεο ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα Μαζεκαηηθά Νίθνο Κιανπδάηνο πλνξηαθέο πξαθηηθέο κεηαμύ ζρνιηθώλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζρνιηθήο Φπζηθήο: Γξαθήκαηα ηαρύηεηαο ρξόλνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πιάγηαο βνιήο ζηα Μαζεκαηηθά θαηεύζπλζεο ηεο Β Λπθείνπ. 11

12 ΑΙΘΟΤΑ 3 Κηίξην Κάκεηξνο ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ :00-12:20 Πξνεδξείν: Υ. Κπλεγόο, Γ. Φεζάθεο Γεκήηξεο Νηθνιόο & Αιέμαλδξνο Μπόθνο Μηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζπζηεκάησλ αξίζκεζε Νηθόιανο Γεκνύδεο & Άλλα Υξνλάθε Σα όξηα ηεο ζρέζεο Μαζεκαηηθώλ-Σερλνινγίαο: ε νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ Μαξηιέλα Υξπζνζηόκνπ Οη αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα επίπεδα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία Διηζάβεη Καινγεξία & Κώζηαο Γαβξίιεο Ο εθπαηδεπηηθόο, ε επηκόξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ε ζεσξία ηνπ ειαηεξίνπ 12: Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ΑΙΘΟΤΑ 1 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΑΙΘΟΤΑ 2 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : ΑΙΘΟΤΑ 3 Πξνεδξείν:. Καθνύζε, Κ. Σάηζεο Γεσξγία Λαδαθίδνπ & Παλαγηώηεο Η. ηακάηεο Γνλείο θη εθπαηδεπηηθνί: ζπλεξγάηεο ή αληαγσληζηέο ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε; Μαξία Παπαλδξένπ & Ησάλλα Καξαγηώξγνπ πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηνπο: κηα εθαξκνγή ζην Νεπηαγσγείν Γηώξγνο Φεζάθεο Οηθνγελεηαθέο πξαθηηθέο πξόζβαζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ λεπίσλ ζε ΣΠΔ θαη ην δηαδίθηπν εθηόο ρνιείνπ Κσλζηαληίλνο δξόιηαο Θεσξίεο, ζεσξίεο, ζεσξίεο ζηελ πξάμε ηη γίλεηαη: ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ δαζθάισλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ Πξνεδξείν: Υ. Λεκνλίδεο, Υ. θνπκπνπξδή Κσλζηαληίλνο Π. Υξήζηνπ & ηέιια Βνζληάδνπ Η παξεξκελεία ηνπ θαηλνκεληθνύ πξόζεκνπ ησλ αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε Ξέληα Βακβαθνύζε, Κώζηαο Καηζηγηάλλεο & ηέιια Βνζληάδνπ Ξεπεξλώληαο ηελ ηδέα ηεο δηαθξηηόηεηαο: κηα πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ε πξώηε αμηνιόγεζε ηεο Μαξία Ηαηξίδνπ & Ησάλλεο Παπαδόπνπινο Ο πεηξακαηηζκόο σο ζπληζηώζα ηεο επηηπρνύο επίιπζεο πξνβιήκαηνο Παλαγηώηα Κνηαξίλνπ & Υαξνύια ηαζνπνύινπ Ο άλζξσπνο πνπ κεηξνύζε ηελ άκκν : έλα δηαζεκαηηθό project γηα κηα ελνπνηεηηθή δηδαζθαιία δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζην Λύθεην Πξνεδξείν: Γ. Γεζιή, Ν. Μνπζνπιίδεο Δπζύκηνο Γθνύκαο & Σξηαληάθπιινο Α. Σξηαληαθπιιίδεο Γηεξεύλεζε ησλ δπζθνιηώλ κάζεζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ Σκεκάησλ Έληαμεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν: δηδαθηηθή παξέκβαζε κε ηε ρξήζε ρεηξαπηηθνύ πιηθνύ 12

13 ΑΒΒΑΣΟ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ : Παλαγηώηεο Γειεθαλιήο Πιάησλνο, Μέλσλ: σθξάηεο: αλ δελ ζέιεηο λα ην εθθξάζεηο αξηζκεηηθά, δείμε καο ηνπιάρηζηνλ ηε γξακκή Παξαζθεπή νθνθιένπο & Γήκεηξα Πίηηα Παληαδή Πξώηνη, ζύλζεηνη θαη ηεηξάγσλνη αξηζκνί: δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο αλαπαξαζηάζεηο Ησάλλεο Λαδαξίδεο Δμέιημε ησλ απόςεσλ θαη πξαθηηθώλ κηαο δαζθάιαο ζε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηα καζεκαηηθά Αλαζηάζηνο Βαζηιεηάδεο & Μαξία Υηνλίδνπ Μνζθνθόγινπ Η ρξεζηκόηεηα θαη ε ρξήζε βαζηθώλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο κηθξν-επηρεηξεκαηίεο 14:30 ΔΚΓΡΟΜΖ-ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΡΟΓΟΤ 17:30 Γεληθή πλέιεπζε κειώλ ΔΝΔΓΗΜ ΛΖΞΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 13

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ FREDERICK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «τολές Επιζηημών ηης Αγωγής- ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα