ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ Α ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ» Α. Δημοπούλου 1, Γ. Κουρλαμπϊ 2,. Βλατϊκησ 1, Ε. Ιακωμύδησ 1, Δ. Υραγγύδη 1, Α. Χαρρόσ 1, Α. Κολοκυθϊ 1, Κ. Νύκασ 1, Ν.Φριςτόπουλοσ 1,. Αντύπασ 1 1 Α Φειρουργικό Παύδων Κλινικό, Γενικό Νοςοκομεύο Παύδων <<Η Αγύα οφύα>>, Αθόνα 1 2 Κϋντρο Κλινικόσ Επιδημιολογύασ και Ϊκβαςησ Νοςημϊτων Α και Β Παιδιατρικόσ Κλινικόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών, Ίδρυμα ταύροσ Νιϊρχοσ, Αθόνα 2

2 Ειςαγωγι (1/5) Λοιμώξεισ χειρουργικού πεδύου (ΛΧΠ): Οι δεύτερεσ πιο ςυχνϋσ νοςοκομειακϋσ λοιμώξεισ ςε ενόλικεσ και παιδιϊ (>16%) Αύξηςη τησ νοςηρότητασ και τησ θνητότητασ Αύξηςη του κόςτουσ τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ Επηρεϊζονται από τον βαθμό τησ μικροβιακόσ μόλυνςησ του τραύματοσ κατϊ την διϊρκεια τησ επϋμβαςησ Yi M, Edwards JR, Horan TC, et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32: ,

3 Ειςαγωγι (2/5) Περιεγχειρητικό αντιμικροβιακό προφύλαξη (ΠΑΠ): Πρόληψη των ΛΦΠ Η χορόγηςη των προεγχειρητικών δόςεων του κατϊλληλου αντιμικροβιακού φαρμϊκου για κϊθε τύπο χειρουργικόσ επϋμβαςησ, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα 60 λεπτών, πριν τη χειρουργικό τομό Η διϊρκεια τησ ΠΑΠ πρϋπει να εύναι <24 ώρεσ

4 Η ΠΑΠ πρϋπει: Ειςαγωγι (3/5) Να εύναι δραςτικη ενϊντια ςτουσ παθογόνουσ μικροοργανιςμούσ που εύναι πιο πιθανό να μολύνουν το χειρουργικό τραύμα Να χορηγεύται ςτην κατϊλληλη δόςη και τη χρονικό ςτιγμό Να εύναι αςφαλόσ Να χορηγεύται για το μικρότερο δυνατό διϊςτημα, ώςτε να ελαχιςτοποιηθούν οι αρνητικϋσ επιδρϊςεισ, η ανϊπτυξη αντοχόσ και το κόςτοσ Gorbach SL, Condon RE, Conte JE Jr et al, Clin Infect Dis 1992; 15(suppl 1):S313-38, Gorbach SL, Condon RE, Conte JE Jr et al, Clin Infect Dis 1992; 15(suppl 1):S Kallman J, Friberg O, APMIS 2007; 115:1012-5,

5 Ειςαγωγι (4/5) Ακατϊλληλη χρόςη τησ ΠΑΠ: Aύξηςη κινδύνου εμφϊνιςησ ΛΦΠ Η παρατεταμϋνη διϊρκεια τησ ΠΑΠ και η εκτεταμϋνη χρόςη αντιβιοτικών ευρϋοσ φϊςματοσ ανϊπτυξη πολυανθεκτικών μικροοργανιςμών αύξηςη του κόςτουσ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ De Lalla F, Surg Infect (Larchmt) 2006;7(Suppl 2):S37-9, Rangel SJ, Fung M, Graham DA, Ma L, et al, J Pediatr Surg 2011;46: , Orsi GB, Ciorba V, Ann Ig 2013;25: ,

6 Ειςαγωγι (5/5) Η ανϊγκη για ςωςτό χρόςη ΠΑΠ ςτην Ελλϊδα: Η ςωςτό χρόςη τησ ΠΑΠ και ο καθοριςμόσ του βαθμού ςυμμόρφωςησ με τισ διεθνεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςτην Ελλϊδα εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό, δεδομϋνου ότι η Ελλϊδα ϋχει τα πιο υψηλϊ επύπεδα ανϊμεςα ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ Ευρώπησ ςε: ποςοςτό κατανϊλωςησ αντιμικροβιακών φαρμϊκων ανϊπτυξησ πολυανθεκτικών οργανιςμών εύναι από τα πιο υψηλϊ ςτη Ευρώπη Miyakis S, Pefanis A, Tsakris A, Cli Inf Dis 2011;53:

7 Σκοπόσ Η αξιολόγηςη των πρακτικών περιεγχειρητικόσ αντιμικροβιακόσ προφύλαξησ ςε παιδιατρικούσ αςθενεύσ ςτην Ελλϊδα και τησ αποτελεςματικότητασ μιασ εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ, με ςτόχο τη βελτύωςη αυτών των πρακτικών

8 Υλικά και μζκοδοι Σχεδιαςμόσ μελϋτησ: Προοπτικό μελϋτη τριών φϊςεων Α Φειρουργικό κλινικό Παύδων του Γ,Ν,Π, «Η Αγύα οφύα» Φϊςη Ι: Πριν την παρϋμβαςη Απρύλιοσ-Ιούλιοσ 2013 υμμετεύχαν 234 παιδιατρικού αςθενεύσ Φϊςη ΙΙ: Παρϋμβαςη Νοϋμβριοσ- Δεκϋμβριοσ 2013 Φϊςη ΙΙΙ: Μετϊ την παρϋμβαςη Ιανουϊριοσ- επτϋμβριοσ 2014 υμμετεύχαν 548 παιδιατρικού αςθενεύσ

9 Υλικά και μζκοδοι Κριτόρια επιλογόσ αςθενών οι αςθενεύσ, των οπούων η ημερομηνύα τησ ειςόδου και εξόδου ςτο νοςοκομεύο εύναι η ύδια ό διαφορετικϋσ ημερολογιακϋσ ημϋρεσ οι αςθενεύσ που υποβλόθηκαν ςε χειρουργικό επεμβϊςη, όπου ο χειρουργόσ κϊνει τουλϊχιςτον μύα τομό του δϋρματοσ ό του βλεννογόνου και κλεύνει την τομό πριν ο αςθενόσ εγκαταλεύψει την χειρουργικό αύθουςα οι αςθενεύσ που υποβλόθηκαν ςε χειρουργικό επϋμβαςη, όπου τοποθετόθηκε εμφύτευμα Κριτόρια αποκλειςμού αςθενών οι αςθενεύσ που υποβλόθηκαν ςε χειρουργικό επϋμβαςη, ςτην οπούα τα ϊκρα τησ τομόσ του δϋρματοσ δεν ςυναντιούνται μεταξύ τουσ Yi M, Edwards JR, Horan TC, et al, Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32: ,

10 Υλικά και μζκοδοι Συλλογι δεδομζνων: Χρηςιμοποιήθηκε η τροποποιημζνη φόρμα του Κζντρου Ελζγχου των Νοςημάτων των ΗΠΑ (Denominator for Procedure form, CDC) Τα δεδομζνα χωρίςτηκαν ςε 4 κφριεσ κατηγορίεσ: προεγχειρθτικά δεδομζνα: δημογραφικά ςτοιχεία, ανθρωπομετρικά και περιγεννητικά χαρακτηριςτικά, υποκείμενα νοςημάτα περιεγχειρθτικά δεδομζνα: αντιμικροβιακά φάρμακα που χορηγήθηκαν, η οδόσ χορήγηςήσ τουσ, η διάρκεια τησ ΠΑΠ δεδομζνα ςχετικά με τθν χειρουργικι επζμβαςθ μετεγχειρθτικά δεδομζνα: η θεραπευτική χρήςη των αντιβιοτικών, η μετεγχειρητική διάρκεια νοςηλείασ, η εμφάνιςη ΛΧΠ Όλοι οι αςθενείσ παρακολουθήθηκαν τηλεφωνικά ή με άμεςη εξζταςη 30 ημζρεσ ή 6 μήνεσ (αν είχε τοποθετηθεί εμφφτευμα) μετά την επζμβαςη Centers for Disease Control and Prevention, National Healthcare Safety Network: surgical site infection (SSI) event, June 2010

11 Υλικά και μζκοδοι Αξιολόγηςη τησ χορόγηςησ ΠΑΠ : ύμφωνα με τισ ςυςτϊςεισ των διεθνών κατευθυντόριων οδηγιών Κατϊλληλη περιεγχειρητικό αντιμικροβιακό προφύλαξη: Φορόγηςη προεγχειρητικών δόςεων του ςωςτού αντιβιοτικού για ςυγκεκριμϋνεσ χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ Διϊρκεια αντιμικροβιακόσ προφύλαξησ <24 h Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, et al, Am J Health Syst Pharm 2013;70: ,

12 Υλικά και μζκοδοι Ανϊλυςη των δεδομϋνων: Ποςοςτό των ΛΦΠ (SSI rate) = # ώ ππο εμφάνισαν ΧΛΠ # χειρουργικών επεμβάσεων x100 τον υπολογιςμό του SSI rate ςυμπεριλόφθηκαν οι αςθενεύσ που υποβλόθηκαν ςε χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ που ϋχρηζαν χορόγηςησ μόνο ΠΑΠ Οι αςθενεύσ, που υποβλόθηκαν ςε χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ με όδη εγκατεςτημϋνη λούμωξη, θεωρόθηκαν ότι ϋλαβαν αντιμικροβιακϊ φϊρμακα για λόγουσ θεραπεύασ και αποκλεύςτηκαν από την ανϊλυςη τησ ΠΑΠ Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM, et al, Am J Health Syst Pharm 2013;70: ,

13 Παρζμβαςθ υνϊντηςη με το ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό τησ χειρουργικόσ κλινικόσ και παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων τησ Υϊςησ Ι τησ μελϋτησ Εκπαιδευτικϊ μαθόματα και γνωςτοπούηςη των διεθνών κατευθυντόριων οδηγιών Προςαρμογό των διεθνών κατευθυντόριων οδηγιών ςτουσ παιδιατρικούσ αςθενεύσ και ςτισ επεμβϊςεισ τησ Γενικόσ Φειρουργικόσ Παύδων Πριν από κϊθε χειρουργικό επϋμβαςη καθορύζεται το κατϊλληλο αντιμικροβιακό φϊρμακο και η δοςολογύα που πρϋπει να χορηγηθεύ προεγχειρητικϊ τϊδιο προςαρμογόσ και οριςμόσ επιβλϋποντα ιατρού που παρακινεύ, επιςημαύνει τα λϊθη και υπενθυμύζει τισ οδηγύεσ

14 Αποτελζςματα Χοριγθςθ ΠΑΠ Σφνολο:234 Πριν τθν παρζμβαςθ Ν=219* Σφνολο:548 Μετά τθν παρζμβαςθ Ν=514* P-value Παιδιά που είχαν ζνδειξη ΠΑΠ 213 (97,3%) 510 (99,2%) 0,036 Παιδιά που ζλαβαν ΠΑΠ 215 (98,2%) 502 (97,5%) 0,565 Παιδιά που ζλαβαν ΠΑΠ και είχαν ζνδειξη 209 (97,2%) 500 (99,8%) 0,001 * Σο ςύνολο των παιδιών που δεν ϋλαβε αντιμικροβιακϊ για θεραπεύα

15 Αποτελζςματα Περιγραφικά Χαρακτθριςτικά Ππιν ηην παπέμβαζη Ν=209 Μεηά ηην παπέμβαζη Ν=500 p-value Φύλο (θηλσκό) 48 (23,0%) 114 (22,8%) 0,962 Ηλικία (σε τρόνια) 6,5 (4,2) 6,2 (4,5) 0,376 Εκαηοζηιαία θέζη <3 η εκαηοζηιαία θέζη 3 η -97 η εκαηοζηιαία θέζη >97 η εκαηοζηιαία θέζη Ταξινόμηζη σειποςπγικού ηπαύμαηορ Καθαρές (C) Δσνηηικά μολσζμένες (CC) Μολσζμένες (CO) Τύπορ επέμβαζηρ Σκωληκοειδίηιδα μη επιπλεγμένη Επεμβάζεις γαζηρενηερικού/ήπαηος-τοληθόρων Ομθαλοκήλες/Κήλες κοιλιακού ηοιτώμαηος Ογκολογικές επεμβάζεις Επεμβάζεις βοσβωνικής τώρας-οζτέοσ/κιρζοκήλη Επεμβάζεις Παιδιαηρικής Γσναικολογίας Οσρολογικές επεμβάζεις Επεμβάζεις δέρμαηος/μαλακών μορίων Άλλες 3 (1,4%) 202 (96,7%) 4 (1,9%) 44 (21,0%) 158 (75,6%) 7 (3,4%) 61 (29,2%) 12 (5,7%) 5 (2,4%) 11 (5,3%) 93 (44,5%) 2 (1,0%) 24 (11,5%) 1 (0,5%) 0% 16 (3,2%) 464 (93,6%) 16 (3,2%) 146 (29,2%) 349 (69,8%) 5 (1,0%) 104 (20,8%) 30 (6,0%) 22 (4,4%) 11 (2,2%) 244 (48,9%) 10 (2,0%) 48 (9,6%) 21 (4,2%) 9 (1,8%) Διάπκεια επέμβαζηρ (λεπτά) 30 (30, 47,5) 40 (30, 50) 0,254 Ογκολογικόρ αζθενήρ (ναι) 7 (3,4%) 15 (3,0%) 0,810 Επείγοςζα επέμβαζη (ναι) 68 (32,5%) 126 (25,2%) 0,046 Ημεπήζια νοζηλεία (ναι) 57 (27,8%) 131 (26,3%) 0,779 0,248 0,010 0,004

16 Αποτελζςματα Ποςοςτά ορκισ χριςθσ περιεγχειρθτικισ χθμειοπροφφλαξθσ πριν και μετά τθν παρζμβαςθ % 94.60% * 90.00% 80.00% 79.50% * 79.50% * 70.00% 60.00% 50.00% Πριν την παρϋμβαςη 40.00% 30.00% 28.70% 30.60% Μετϊ την παρϋμβαςη * p<0, % 10.00% 6.20% 0.00% ωςτό προφύλαξη ωςτό αντιβιοτικό ωςτό διϊρκεια

17 Αποτελζςματα Η διάμεζη διάπκεια πεπιεγσειπηηικήρ σημειοπποθύλαξηρ: πριν την παρέμβαση: 5 ημέρες (IQR: 1-7) μετά την παρέμβαση: 1 ημέρα (IQR: 1-2)

18 Αποτελζςματα Σωςτι Χριςθ ΠΑΠ Ππιν ηην παπέμβαζη Μεηά ηην παπέμβαζη p-value Ταξινόμηζη σειποςπγικού ηπαύμαηορ Καθαρές (C) Δσνηηικά μολσζμένες (CC) Μολσζμένες (CO) 1 (2,3%) 12 (7,6%) 0 (0%) 133 (90,5%) 250 (71,6%) 1 (20%) p-value 0,341 <0,001 Ημεπήζια νοζηλεία Ότι Ναι 11 (7,2%) 2 (3,5%) 261 (70,9%) 121 (92,4%) p-value 0,320 <0,001 Διάπκεια επέμβαζηρ <=60 λεπηά >60 λεπηά 13 (7,3%) 0 (0%) 371 (85,5%) 12 (18,2%) p-value 0,120 <0,001 Επείγοςζα επέμβαζη Ότι Ναι 9 (6,4%) 4 (5,9%) 289 (77,3%) 94 (74,6%) p-value 0,888 0,540 Τύπορ επέμβαζηρ Σκωληκοειδίηιδα μη επιπλεγμένη Επεμβάζεις γαζηρενηερικού/ήπαηος-τοληθόρων Ομθαλοκήλες/Κήλες κοιλιακού ηοιτώμαηος Ογκολογικές επεμβάζεις Επεμβάζεις βοσβωνικής τώρας/οζτέοσ/κιρζοκήλη Επεμβάζεις Παιδιαηρικής Γσναικολογίας Οσρολογικές επεμβάζεις Επεμβάζεις δέρμαηος/μαλακών μορίων Άλλες 0% 0% 0% 1 (9,1%) 10 (10,8%) 0% 2 (8,3%) 0% - 83 (79,8%) 7 (23,3%) 100% 2 (18,2%) 222 (90,9%) 4 (40%) 18 (37,5%) 18 (85,7%) 6 (66,7%) p-value 0,254 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,067 <0,001 0,534 <0,001 0,273 0,009 0,030 -

19 Αποτελζςματα Ποςοςτό Εμφϊνιςησ Λοιμώξεων Χειρουργικού Πεδύου πριν και μετϊ την παρϋμβαςη 1.40% 1.20% ΛΧΠ 1,2% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0,85% p>0, % Πριν την παρϋμβαςη Μετϊ την παρϋμβαςη

20 Συηιτθςθ 1 η μελϋτη για την αξιολόγηςη των τρϋχουςων πρακτικών τησ ΠΑΠ ςτη γενικό χειρουργικό παύδων ςτην Ελλϊδα και ςτην Ευρώπη Σο ποςοςτό ςυμμόρφωςησ για την ςυνολικό ΠΑΠ όταν πολύ χαμηλό ελλειπόσ πληροφόρηςη ςχετικϊ με τισ διεθνεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ τησ ΠΑΠ Ο χειρουργόσ εύναι υπεύθυνοσ για την ΠΑΠ, η οπούα θεωρεύται πλϋον μϋροσ τησ χειρουργικόσ επϋμβαςησ Λϊθοσ εκπαύδευςη

21 Συηιτθςθ Η ςυμμόρφωςη με τισ διεθνεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ ςτηρύζεται ςε τρεισ ϊξονεσ: την πληροφόρηςη, την παρακύνηςη και τισ ςυμπεριφορικϋσ δεξιότητεσ Προώποθϋςεισ εφαρμογόσ ςτην κλινικό πρϊξη των κατευθυντόριων οδηγιών αποτελούν: α) η εκπαύδευςη του ιατρονοςηλευτικού προςωπικού β) η δημιουργύα θετικόσ ςτϊςησ του προςωπικού γ) η υπευθυνότητα όλου του προςωπικού δ) ο οριςμόσ ενόσ προςώπου που θα ηγεύται αυτόσ τησ προςπϊθειασ, θα υπενθυμύζει, ςυνεχώσ, τισ οδηγύεσ και θα επιςημαύνει τυχόν λϊθη ε) η ςυνεχόσ αξιολόγηςη και ςυντόρηςη τησ προςπϊθειασ

22 Συμπεράςματα Φαμηλό ποςοςτό ςυμμόρφωςησ με τισ διεθνεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ όςον αφορϊ ςτην κατϊλληλη χρόςη τησ ΠΑΠ Ωγνοια και ελλειπόσ ενημϋρωςη για τισ αναθεωρόςεισ των διεθνών κατευθυντόριων οδηγιών τησ ΠΑΠ Η εκπαύδευςη του ιατρονοςηλευτικού προςωπικού με γνώμονα την ορθό χρόςη τησ ΠΑΠ εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη ςημαντικό βελτύωςη των πρακτικών ΠΑΠ Μελλοντικόσ ςτόχοσ: Επϋκταςη εφαρμογόσ των κατευθυντόριων οδηγιών ςε ϊλλεσ χειρουργικϋσ μονϊδεσ

23 Ευχαριςτίεσ Ερευνητικό ομϊδα, και ειδικότερα το διευθυντό κ. Θεοκλό Ζαούτη του Κϋντρου Κλινικόσ Επιδημιολογύασ και Ϊκβαςησ Νοςημϊτων Α και Β Παιδιατρικόσ Κλινικόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών «Ίδρυμα ταύροσ Νιϊρχοσ»

24 Σασ ευχαριςτώ πολφ

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

(surgical site infection -SSI)

(surgical site infection -SSI) Προφυλακτική χορήγηση αντιβιοτικών σε χειρουργικές επεµβάσεις. Βασιλική Τσιρτσιρίδου, Άννα Λιώρη Οι λοιµώξεις του χειρουργικού τραύµατος είναι οι συχνότερες ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις στους χειρουργικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 009, 6():90-400 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΓΟΣ (ΥΝ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία και αντισηψία δέρματος χειρουργικού πεδίου:αναζητώντας μια τεκμηριωμένη άποψη

Προετοιμασία και αντισηψία δέρματος χειρουργικού πεδίου:αναζητώντας μια τεκμηριωμένη άποψη Προετοιμασία και αντισηψία δέρματος χειρουργικού πεδίου:αναζητώντας μια τεκμηριωμένη άποψη ΠΕΡΙΛΗψΗ Οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος παραμένουν μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις

Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις Ε. Ζιώγος 1, Ο. Κούκουρα 1, Y. Φραγκούλη 2, Ι. Ματαλλιωτάκης 1 1 Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΚΣΗΡΙΑ ΜΕ ΦΡΗΗ ΦΡΨΜΑΣΨΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΨΝ» Ελπίδα Βαγγέλογλου Φανιά, 2010 ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα