Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ"

Transcript

1 Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ελίζρπζε ηνπ Αγώλα. Ζ πξνζθνξά ηνπο ήηαλ κεγάιε ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, θαζώο νη θαιόγεξνη νπιίζηεθαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηνλ Αγώλα. Ηεξέο Κνλέο έγηλαλ νξκεηήξηα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Έζλνπο, εζηίεο πεξίζαιςεο ηξαπκαηηώλ, πξνζθύγσλ θαη γπλαηθόπαηδσλ, απνζήθεο πνιεκνθνδίσλ θαη πξνκεζεηώλ, θέληξα ζπγθέληξσζεο εξαληθώλ ρξεκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Αγώλα αιιά θαη νη ίδηεο πάξνρνη ρξεκαηηθώλ πνζώλ ή εθπνηνύκελσλ ρξπζώλ θαη αξγπξώλ ζθεπώλ. Νη εθθιεζίεο θαη νη κνλέο ππνρξεώζεθαλ δηα λόκνπ λα πξνζθέξνπλ γηα ηνλ Αγώλα αξγπξά θαη ρξπζά ζθεύε αμίαο γξνζίσλ. Δμ αηηίαο ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακάηηζαλ θαηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, πνιιέο θνξέο ηα Κνλαζηήξηα έθεξαλ ην όλνκα «Θάζηξα» ή «Φξνύξηα». Ηεξά Κνλή Αγίνπ Αζαλαζίνπ Φίιησλ Ζ Ηεξά Κνλή βξίζθεηαη αλαηνιηθώο ηνπ ρσξηνύ Φίιηα, ζηελ Αηγηαιεία. Ππκκεηείρε ζηελ ζηήξημε ηνπ Αγώλα κε ηελ δηελέξγεηα εξάλσλ, νη νπνίνη όπσο θαίλεηαη ήηαλ ιίαλ απνδνηηθνί, δηόηη ε Κνλή όρη κόλνλ εμόθιεζε ηα ρξέε ηεο, αιιά δάλεηζε θαη ζεκαληηθά πνζά πξνο ηηο θνηλόηεηεο Ιπθνπξίαο (1820), ηελ Ξεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία θαη ηελ Ρζεξσξά (1826) γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα ηνπ. Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Πηε Κνλή ππήξμε νπινζηάζην θαη ηόπνο όπνπ παξαζθεπάδνληαλ πνιεκνθόδηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ Αγώλα. Πην Κνλαζηήξη βξέζεθε «θόξκα εηο ηελ νπνίαλ έρπλαλ ηα κνιπβόβνπια, επξσπατθή». Ν Ζγνύκελνο ηεο Κνλήο, Ππκεώλ Κπνπρέιεο, ν νπνίνο έιαβε κέξνο ζηελ πνιηνξθία ηνπ Λαππιίνπ θαη έδσζε ηελ δσή ηνπ ζηνλ Αγώλα ήηαλ «έθνξνο ζπλεηζθνξώλ», πξνζσλπκία πνπ έιαβε εμ αηηίαο ηεο δξάζεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώζεη ρξήκαηα θαη εθόδηα γηα ηελ Δπαλάζηαζε. πάξρνπλ καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Ηεξάο Κνλήο ζηνλ Αγώλα, όπσο απηή ηνπ πεξηεγεηή CaptainAmhercrombyTrant. Αλαθέξεηαη όηη ε Κνλή εμόπιηζε κνλαρνύο θαη πελήληα Αιβαλνύο γηα λα αληηκεησπίζνπλ επηζέζεηο ησλ Ρνύξθσλ. Ηεξά Κνλή Αηκπαιώλ Πην θαξάγγη ηνπ Ινύζηνπ, θνληά ζηελ Γεκεηζάλα, βξίζθεηαη ε Κνλή Αηκπάισλ. Ρν κνλαζηήξη αλαπηύρζεθε νηθνλνκηθά από πνιιέο δσξεέο θαη αθηεξώκαηα. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηίαο βνήζεζε ζεκαληηθά ηνπο αγσληδόκελνπο Έιιελεο, δηαζέηνληαο ηξόθηκα, ρξήκαηα, θηινμελία θπλεγεκέλσλ θαη παξνρή δαλείνπ ύςνπο 750 γξνζίσλ.

2 Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ Κύισλ Πεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηεο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ιόγσ ηεο αθκή ηεο ε νπνία ηεο επέηξεςε λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ αγώλα ησλ Διιήλσλ ηξνθνδνηώληαο ηνπο καρόκελνπο κε εθόδηα θαη παξέρνληαο άζπιν ζηνπο ηξαπκαηίεο θαη ηνπο άκαρνπο. Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεσξγίνπ Φελενύ Ν εγνύκελνο ηεο Κνλήο Λαζαλαήι αιιά θαη πνιινί άιινη κνλαρνί, κπήζεθαλ ζηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη πξνεηνίκαζαλ κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ πεξηνρή. Ν Φσηάθνο αλαθέξεη ζηνπο «Βίνπο Ξεινπνλλεζίσλ αλδξώλ», γηα ηνλ εγνύκελν Λαζαλαήι όηη ήηαλ κεγαιόςπρνο θαη παξαθνινπζνύζε δηαξθώο ηνλ ζηξαηεγό Ληθήηα. Ρε Κνλή ρξεζηκνπνίεζε σο νξκεηήξην θαη ν Γέξνο ηνπ Κσξηά. Ζ κνλή πξνζέθεξε από ηελ αξρή ηνπ Αγώλα, 9500 γξόζηα., 15 νθάδεο αζήκη «αζήκη ηδηθό καο θαη ηνπ κνλαζηεξηνύ, εθηόο ηνπ Αγίνπ πνηεξίνπ», 500 γηδνπξόβαηα, 15 βντδνγέιαδα, 8000 κπάηζεο θξαζί θαη 950 νθάδεο ζηηάξη. Ηεξά Κνλή Άγησλ Θενδώξσλ Θαιαβξύησλ Ζ πξνζθνξά ηεο Κνλήο ζηνλ Αγώλα ηνπ 1821 ήηαλ ζεκαληηθή, θαζώο ππήξμε ην θέληξν ησλ «Φηιηθώλ» ηεο πεξηνρήο. Ξνιιέο θνξέο έγηλε νξκεηήξην πνιιώλ αγσληζηώλ γηα κάρεο πνπ γηλόηαλ ζηελ πεξηνρή Πνπνηνύ, Ιεηβαξηδίνπ, Ιάια, Ξνύζη, Θαιαβξύησλ. Ξξνζέθεξε ζηνλ Αγώλα, ηξόθηκα θαη ρξήκαηα, αθόκε κε εθπνηήζεηο ηηκαιθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο θαη κε δάλεηα. Γηαζώδνληαη είθνζη επηά επηζηνιέο από είθνζη έλα νπιαξρεγνύο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη ε πξνζθνξά ηεο Ηεξήο Κνλήο ζηελ Δπαλάζηαζε. Ηεξά Κνλή Αγίνπ Ληθνιάνπ Θαξύαο Δπξίζθεηαη ζε δηαθιάδσζε ηνπ επαξρηαθνύ δξόκνπ Αγίνπ Αλδξέα Κνλήο Αξηνθσζηάο Ξξαζηνύ. Ζ ζπκβνιή ηεο κνλήο απηήο ζηνλ Αγώλα ζπλίζηαην ζηελ παξνρή δαλείνπ ζηελ Ξεινπνλλεζηαθή Γεξνπζία. Ηεξά Κνλή Γξεγνξίνπ Αγίνπ Όξνπο Πηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 νη κνλαρνί ηεο Κνλήο βνήζεζαλ ηνλ Αγώλα πξνζθέξνληαο αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο. Ηεξά Κνλή Ηβήξσλ Αγίνπ Όξνπο Πηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 δηέζεζε πνιιά από ηα θεηκήιηα ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αγώλα. Ηεξά Κνλή Δηθνζηθνίληζζζαο Ρν κνλαζηήξη ηεο Δηθνζηθνηλίζζαο επί ηνπ Ξαγγαίνπ όξνπο ζηε καθξά πεξίνδν ηεο δνπιείαο ππήξμε θέληξν ηεο επαλαζηαηηθήο δξάζεσο ησλ

3 Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ρώξνο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Πρνιήο ησλ Θνηλώλ Γξακκάησλ. Νη Ρνύξθνη είραλ πιεξνθνξίεο όηη ε όιε ζπλσκνηηθή νξγάλσζε ησλ Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο πξνέξρνληαλ από ηνπο θαιόγεξνπο ηεο Δηθνζηθνηλίζζαο. Κε ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο ε Κνλή δερόηαλ ηηο επηζθέςεηο απνζπαζκάησλ ηνπ Κπατξάκ-Ξαζά πνπ δηελεξγνύζαλ εμαληιεηηθέο έξεπλεο ζηηο απνζήθεο θαη ηα ππόγεηα ηεο Κνλήο γηα ηελ αλαθάιπςε θιεθηώλ θαη όπισλ θαη κε απηό ην πξόζρεκα θαηαιήζηεπαλ ηελ πεξηνπζία ηεο. Ηεξά Κνλή Διώλεο Ρν Κνλαζηήξη, πξνζέθεξε ζηνλ Αγώλα ηνπ 1821, νηθνλνκηθή βνήζεηα 1500 γξόζηα, ζπγθεληξώλνληαο πνιεκνθόδηα αιιά θαη πξνζθέξνληαο θαηαθύγην ζε Έιιελεο αγσληζηέο. Ηεξά Κνλή Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ Πθηάζνπ Ζ πξνζθνξά ηεο Ηεξάο Κνλήο ζηνλ Αγώλα ηεο παιηγγελεζίαο ην 1821 ήηαλ ζεκαληηθή. πήξμε θέληξν ηξνθνδνζίαο, πόινο έιμεο θαη θαηαθπγήο ησλ θιεθηαξκαηνιώλ ηεο Θεζζαιίαο, θαζώο θαη άιισλ πεξηνρώλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγώλα θαηέθπγαλ εθεί ηα γπλαηθόπαηδα πνπ αθνινπζνύζαλ ηνλ Θαξαηάζν όηαλ θηλδύλεπαλ από πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαλ ζηελ Πθηάζν. Ηεξά Κνλή Εάβνξδα Κνλή Κεηακνξθώζεσο ηνπ Πσηήξνο (Νζίνπ Λίθαλνξνο ). Γξεβελά Ρν κνλαζηήξη θαηά ηνπο ρξόλνπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο βξηζθόηαλ ζε νηθνλνκηθή αθκή. Ζ πεξηνπζία ηελ νπνία απέθηεζε ε Εάβνξδα, κε ηα κεηόρηα ηεο ήηαλ αμηνζεκείσηε. Πε ζηξέκκαηα αλέξρνληαλ νη βνζθόηνπνη ηνπ Κνλαζηεξηνύ θαη ζε αηγνπξόβαηα θαη 550 κεγάια δώα ε θηελνηξνθία ηνπ. Ρν 1821 ν Λ. Θαζνκνύιεο πέξαζε από ηελ κνλή θαη κύεζε ηνλ εγνύκελν. Ηεξά Κνλή Εσνδόρνπ Ξεγήο Ξόξνπ Ζ ηζηνξηθή Ηεξά Κνλή Εσνδόρνπ Ξεγήο Ξόξνπ, βξίζθεηαη ζε απόζηαζε ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ ζηα αλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ λεζηνύ. Αλππνιόγηζηε ππήξμε ε πξνζθνξά ηεο Κνλήο θαηά ηνλ Αγώλα ηνπ 1821, πξνζθνξά νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή. Ηεξά Κνλή Θαζηξίνπ Ιαθεδαίκνλνο «Εσνδόρνο Ξεγή» Ζ Κνλή δηέζεηε θηίζκαηα κε κεγάινπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ησλ πξντόλησλ ηεο, ιάδη, γελλήκαηα θαη θξαζηά. Ζ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 ππνιόγηδε ζηελ νηθνλνκηθή θαη επηζηηηζηηθή αληαπόθξηζε ηεο Κνλήο. Ηεξά Κνλή Καιεβήο

4 Πην δξόκν πξνο ην Άζηξνο, θνληά ζηελ Ρξίπνιε, βξίζθεηαη ε γπλαηθεία Κνλή ηεο Ξαλαγίαο Καιεβήο, ζηηο πιαγηέο ηνπ Ξάξλσλα. Ξξνεπαλαζηαηηθά ην κνλαζηήξη απνηέιεζε θαηαθύγην ησλ θιεθηαξκαηνιώλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Δπαλάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο λνζνθνκείν θαη σο ζηξαηόπεδν. Ρν Κέγα Ππήιαην Γηα ηνπο κνλαρνύο ηνπ Κεγάινπ Ππειαίνπ γξάθεη ν Φσηάθνο όηη «εγλώξηδαλ ηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπο Δηαηξηζηάο θαη δηα ηνύην ελήξγνπλ σο απόζηνινη ( ). Νινη δε νύηνη εηαμείδεπνλ, θαη νη κείλαληεο νπίζσ εηο ηελ Κνλήλ ήζαλ ηθαλνί κόλνη ησλ λα επαλαζηαηήζνπλ έλα θόζκνλνιόθιεξνλ, σο έπξαμαλ εηο ηελ Ξεινπόλλεζνλ, όπνπ παληνύ έηξεμαλ θαη δηέδσζαλ ην ζύλζεκα ηεο Δπαλαζηάζεσο, ηα πάληα πξνεηνίκαζαλ θαη εμ ηδίσλ ησλ εηρνλκεγάιαο πξνεηνηκαζίαο, αη νπνίαηερξεζίκεπζαλ εηο ηνπ Έιιελαο». Ζ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηνπ Κ. Ππειαίνπ ζηνλ Αγώλα πξνθύπηεη από έγγξαθα ησλ πξώησλ επαλαζηαηηθώλ ρξόλσλ, όπνπ απνηππώλεηαη ε νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα ηνπ Κ. Ππειαίνπ πξνο δύν ηδηώηεο, από ηνπο νπνίνπο ν ηεξνκόλαρνο Γεξκαλόο είρε δαλεηζηεί έλα ζεβαζηό ρξεκαηηθό πνζόλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπαλάζηαζεο. Ζ κνλή πξνζέθεξε κεγάιε πιηθή βνήζεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο Αγώλα, ζε ζεκείν, ζύκθσλα κε καξηπξία ηνπ Νηθνλόκνπ, λα εθπνηήζεη θαη απηά ηα αξγπξά ηεξά ηεο ζθεύε. Ηεξά Κνλή Νκπινύ Βξίζθεηαη 15 ρηιηόκεηξα θαη ζε πςόκεηξν 750 κέηξσλ από ηελ Ξάηξα. Ζ Κνλή βνήζεζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη γηαπηό νη Ρνύξθνη ηελ έθαςαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ Ηεξά Κνλή Νζίνπ Γαπίδ, ζηελ Δύβνηα Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, νη κνλαρνί βνήζεζαλ ζηνλ Αγώλα κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζνπλ ηελ νξγή ησλ Ρνύξθσλ, νη νπνίνη θαηέζηξεςαλ νινζρεξώο ην Κνλαζηήξη, ην νπνίν αλαθαηλίζζεθε κόιηο ην Πηε κνλή ζώδεηαη ρεηξόγξαθν δαλεηζηήξηνλ ηνπ Αγγειή Γνβηνύ, ν νπνίνο δαλείζζεθε γξόζηα από ηε κνλή γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ Ηεξά Κνλή Ξακκεγίζησλ Ραμηαξρώλ Αηγηαιείαο Από ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ Αγώλα ηεο Δζληθήο παιηγγελεζίαο ην κνλαζηήξη ησλ Ραμηαξρώλ ππήξμε πξαγκαηηθά κία αμηόινγε επαλαζηαηηθή εζηία. Από ην 1815 ν κνλαρόο ΞαθλνύηηνοΟνύβαιεο έθπγε ζηελ Αλαηνιή, αγόξαζε κεηόρη ηεο κνλήο ζηελ Καγλεζία ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη ηηο παξακνλέο ηνπ 1821 γύξηζε ζηελ κνλή θαη κύεζε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία ηνλ εγνύκελν Πάββα Βεξζνβίηε θαη άιινπο κνλαρνύο. Ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 όζνη κάρηκνη κνλαρνί ησλ Ραμηαξρώλ βξέζεθαλ ζην κνλαζηήξη θαηέβεθαλ ζην Αίγην θαη θαηεηάγεζαλ ζην επαλαζηαηηθό ζώκα πνπ

5 ζπγθξόηεζε ν Αλδξέαο Ιόληνο. Ρνλ Κάτν ηνπ 1821 ν Ιόληνο πήγε ζηνπο Ραμηάξρεο θαη όξηζε ην κνλαζηήξη σο απνζήθε ηξνθίκσλ θαη πνιεκνθνδίσλ, ελώ ην κνλαζηήξη ηεο Ξεπειελίηζαο θαη ηα ρσξηά Θνπληλά θαη Φηέξε νξίζζεθαλ σο πξόρεηξα λνζνθνκεία. Ηεξά Κνλή Ξξνθήηνπ Ζιίνπ, ζηε Παληνξίλε. Πηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ηνπ 1821 ε Κνλή ηνπ Ξξνθήηε Ζιίνπ πξνζέθεξε θάζε δπλαηή βνήζεηα, εζηθή θαη πιηθή. Ζ κεγάιε απηή πξνζθνξά ηεθκεξηώλεηαη θαη κέζα από πιήζνο εγγξάθσλ ηεο επνρήο, πνπ ζήκεξα θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηεο Κνλήο. Ηεξά Κνλή Ξξνθήηνπ Ζιίνπ Εαρόιεο (λπλ Δπξσζηίλεο) Ζ Κνλή βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Καύξνπ όξνπο θαη απέρεη από ην Γεξβέλη είθνζη ρηιηόκεηξα. Ζ δξάζε ηεο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ππήξμε αμηόινγε, θαζώο γηα ηελ επόδσζε ηνπ Αγώλα ε Κνλή ηνπ Ξξνθήηε Ζιία πξνζέθεξε βνήζεηα ζε ρξήκα θαη ηξνθέο. Ξνύιεζε 22 νθάδεο αζήκη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Διιήλσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ αξηζκ. ζειίδα 17 ηνπ ηζηνξηθνύ Θώδηθα ηεο Κνλήο. Ηεξά Κνλή Ραμηαξρώλ, Αηγίνπ Ρν Κνλαζηήξη θαηαζηξάθεθε, γηα ηξίηε θνξά, ην έηνο 1772 από Ρνύξθνπο. Θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 πνιινί κνλαρνί κάρηκνη ηάρζεθαλ ζηηο δπλάκεηο ηεο παηξίδαο θαη πνιέκεζαλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Ζ Κνλή ζηήξημε νηθνλνκηθά ηνλ Αγώλα πξνζθέξνληαο ρξήκαηα θαη αζεκηθά. Ηεξά Κνλή Ρηκίνπ Ξξνδξόκνπ Βξίζθεηαη ζην θαξάγγη ηνπ πνηακνύ Ράλνπ θαη είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε απόθξεκλν βξάρν. Ν λεξόκπινο ηεο Κνλήο άιεζε ππξίηηδα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αγώλα θαη δηέζεζε κεγάιν κέξνο από ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε απηόλ. Ιόγσ ηεο απόξζεηεο ζέζεο ηνπ, ην κνλαζηήξη ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγώλα σο νξκεηήξην θαηά ηνπ Ηκπξαήκ θαη σο θαηαθύγην θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηδξνκώλ ηνπ. Ηεξά Κνλή Φαλεξσκέλεο Παιακίλνο Πην Βόξεην ηκήκα ηεο λήζνπ Παιακίλαο θαη απέλαληη από ηελ αθηή ησλ Κεγάξσλ ην «Κεγάιν Ξεύθν» ή ηελ Λέα Ξέξακν, βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή Κνλή ηεο Φαλεξσκέλεο. Πηα ρξόληα ηεο Ρνπξθνθξαηίαο ε Κνλή Φαλεξσκέλεο έγηλε ην θέληξν όπνπ νη Έιιελεο έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηηο γπλαίθεο ηνπο γηα λα πξνζηαηεπζνύλ. Δθεί έβξηζθαλ θαηαθύγην θαη πεξίζαιςε νη ηξαπκαηίεο θαη ζπγθέληξσλαλ ηα ιάθπξα από ηηο κάρεο. Νη πνιππιεζείο πξόζθπγεο,θπξίσο γπλαηθόπαηδα, ππεξήιηθεο θαη ηξαπκαηίεο θαηέθεπγαλ θπλεγεκέλνη από ηηο επαλαζηαηεκέλεο επαξρίεο Αηηηθνβνησηίαο, Θνξηλζίαο, θαη άιια λεζηά ζηε Παιακίλα, ζην Κνλαζηήξη ηεο Φαλεξσκέλεο θαη ζε πξόρεηξα θαηαιύκαηα ζηνπο γύξσ ιόθνπο.

6 Πηε Κνλή ηεο Φαλεξσκέλεο ζπγθεληξώλνληαλ νη νπιαξρεγνί πξνθεηκέλνπ λα ζπζθεθζνύλ γηα ηελ πνξεία ηνπ Αγώλα, θαη απνζήθεπαλ ηα ηξόθηκα θαη ηα πνιεκνθόδηα πνπ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα. Ρν δάζνο πνπ πεξηέβαιε ην Κνλαζηήξη γεκάην από πεύθα θαη θέδξνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηέγαζε θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ αλζξώπσλ πνπ πεξηέζαιπε. Ρα δώα πνπ ζπληεξνύζε ε Κνλή αηγνπξόβαηα, όξληζεο θαη βόεο δηαηέζεθαλ γηα ηελ ζίηηζε ηνπο θαζώο θαη νη θαιιηέξγεηεο από ηα θηήκαηα ηεο θαη ηα κεηόρηα ηεο. Θάπνηεο εκέξεο ε Κνλή έθζαζε λα ζηηίδεη (έζησ θαη αλ ν αξηζκόο θαληάδεη ππεξβνιηθόο) πάλσ από αλζξώπνπο, κε απνηέιεζκα όκσο λα βξεζεί ζε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε θαη λα κελ κπνξεί πιένλ λα πεξηζάιςεη όζνπο θαηέθεπγαλ ζε απηήλ. Ιέγεηαη όηη ζηε Παιακίλα θαηά ηελ επηαεηία ηνπ Αγώλα είραλ ζπξξεύζεη γύξσ ζηνπο εβδνκήληα κε εθαηό ρηιηάδεο πξόζθπγεο, κε ζπρλή επίζθεςε θαη δηακνλή ρηιηάδσλ ζηξαηησηηθώλ γηα λνζειεία, αλάπαπζε, εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκό. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζηέγαζεο, ζέξκαλζεο θαη επηζηηηζκνύ όισλ απηώλ ησλ αλζξώπσλ, θαηαθόπεθαλ όρη κόλν όινη νη ζάκλνη, ηα θπηά θαη ηα δέλδξα ησλ δαζπιιίσλ αιιά απνγπκλώζεθαλ ε Φαλεξσκέλε θαη νη νξεηλνί όγθνπ ηνπ λεζηνύ. Από ηελ νηθνινγηθή απηή θαηαζηξνθή πνπ έθζαζε κέρξη θαη ην μεξίδσκα αθόκε θαη θάζε ζπκαξηνύ θαη από ηελ απνςίισζε πνπ ππέζηεζαλ ηα νξεηλά ηεο Παιακίλαο, ζηέξεςαλ νη δύν πεγέο λεξνύ ηεο πόιεο θαη πνιιά πεγάδηα. Ηεξά Κνλή Φηινζόθνπ Ζ ζπκκεηνρή ηνπ κνλαζηεξηνύ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ήηαλ πνιπδηάζηαηε. Σξεζίκεπε σο θαηαθύγην θαη νξκεηήξην ηνπ Θνινθνηξώλε, ηνπ Ξιαπνύηα θαη άιισλ νπιαξρεγώλ θαη ζαλ λνζνθνκείν γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αγώλα πξνζέθεξε πνιύηηκα ηεξά ζθεύε. Ππγρξόλσο ήηαλ θέληξν αλεθνδηαζκνύ ησλ πνιηνξθεηώλ ηεο Ρξηπνιηηζάο θαηά ην πξώην έηνο ηεο Δπαλάζηαζεο.

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα