Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»"

Transcript

1 Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο εξεπλεηήο ηνπ Νεόηεξνπ Διιεληζκνύ θαη Δπηαλήζηνο. Δκείο νη Δπηαλήζηνη έρνπκε καθξά πείξα από ηελ παξνπζία θαη δξάζε ηνπ Σεθηνληζκνύ ζηα λεζηά καο. 1. Ο Σεθηνληζκόο/Μαζνλία είλαη εκβόιηκν κέγεζνο ζηελ ειιελνξσκαίτθε θνηλσλία, πνπ παξαζηηεί ζην ζώκα ηεο, κε ζπλέπεηεο νδπλεξέο γηα ηελ ζπλνρή θαη ηαπηόηεηά ηεο. Σν ζεκαληηθόηεξν Ο Σεθηνληζκόο είλαη ηνθεηόο μέλσλ σδηλώλ, μέλνο ηειείσο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ Γέλνπο/Έζλνπο καο, θαη κάιηζηα ζηελ νπζία ηνπ κε ζπκβαηόο κε απηήλ. Έηζη, ελεξγεί ηνλ ηδενινγηθό δηακειηζκό ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, θπξίσο ζηα «πςειόηεξα» θνηλσληθά ζηξώκαηά ηεο, ζπκβάιινληαο ζηε δηαηώληζε θαη ην βάζεκα ηνπ ηδενινγηθνύ καο δηραζκνύ. Ζ δξάζε ηνπ (από ηνλ 18 ν αηώλα) ζηνλ δηθό καο γεσγξαθηθό ρώξν ζεκειίσζε ηελ βεβαηόηεηα όηη ε Μαζνλία ηαπηίδεηαη κε ηνλ απνθξπθηζκό θαη ηελ ζθνηεηλόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ελέξγεηαο, θάηη πνπ ππνζηαζηώλεηαη ζηε γλσζηή ζηα Ηόληα Νεζηά θαη απαμησηηθή γηα θάπνηνλ δηαηύπσζε «ζαλ καζόλνο». Ο Διιαδηθόο Τεθηνληζκόο έρεη πξνέιεπζε αγγιηθή. Σν βξεηαληθό ζηνηρείν, ό- πνηα θαη αλ ήηαλ ε δξαζηεξηόηεηά ηνπ επηδόζεθε ζηελ ίδξπζε (αγγιηθώλ) ηεθηνληθώλ ζηνώλ. Ζ «ηεξαπνζηνιηθή» απηή θηλεηηθόηεηα ελίζρπζε νπζηαζηηθά θαη ηελ πξνώζεζε ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο. Σα αξρεηαθά ζηνηρεία δηαςεύδνπλ ηνλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ ηζρπξηζκό ησλ δηθώλ καο ηεθηόλσλ, πξν πάλησλ ηα αξρεία ηνπ Colonial Office (ππνπξγείνπ απνηθηώλ) γηα ηα Δπηάλεζα ( ). Ζ πξώηε Σηνά ζηελ «θαζ εκάο Αλαηνιή» ηδξύζεθε ζηε Σκύξλε κε πξσηνζηάηε ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε ηνλ επηθαλή ηέθηνλα Αιέμαλδξν Νηξπκόλ. Από ηε κύξλε εμαπιώζεθαλ νη ηνέο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κε ηελ ίδξπζε θαη εθεί ηνάο ην Σν επξσπατθό πνιηηηζηηθό θιίκα θαη ε θνζκνπνιίηηθε πιεζπζκηαθή ζύλζεζε επλννύζαλ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεώλ, πνπ έβαηλε παξάιιεια κε ηελ απνδπλάκσζε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηελ νξζόδνμε παξάδνζε. Γελ είλαη ζπλεπώο πεξίεξγν, πνπ ηέθηνλεο θαηείραλ ζέζεηο θαη ζε απηό ην Φαλάξη θαη ην Παηξηαξρείν ήδε πεξί ην ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηώλα, εμ άιινπ, είραλ ηδξπζεί ηνέο ζηελ Αζήλα, ηε Εαγνξά, ηα Ακπειάθηα, ηα Ησάλληλα θαη ηα Ηόληα Νεζηά (πξώηνο «απνινγεηήο» ηνπ ηεθηνληζκνύ ζηελ Εάθπλζν ν θιεξηθόο Αληώληνο Καηήθνξνο). Ο Σεθηνληζκόο ζηεξηδόηαλ θπξίσο ζην αζηηθό ζηνηρείν, θηλήζεθε δε ζηνλ ρώξν ησλ ιόγησλ, ησλ εκπόξσλ θαη ησλ Φαλαξησηώλ. 2. Ζ Οξζόδνμε Δθθιεζία, ζην ειιελόθσλν ηκήκα ηεο, έιαβε λσξίο ζέζε απέλαληη ζην Σεθηνληζκό θαη ηελ απεηιή ηνπ γηα ηελ ειιελνξζόδνμε παξάδνζε, ηελ νπνία αλαηξεί θαη κόλε ε παξνπζία ηνπ. Ζ πξώηε ζεσξεηηθή θαηαδίθε ηνπ Μαζνληζκνύ ζην θιίκα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ έγηλε ζρεδόλ ζύγρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνώλ ηνπ. Μαξηπξία αγηνξείηηθνπ ρεηξνγξάθνπ ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε ζπλνδηθνύ θαηαδηθαζηηθνύ γξάκκαηνο ην Απνθήξπηηε ηνπο ηέθηνλεο σο «αζένπο», κε ηελ

2 γλσζηή έλλνηα πνπ είρε ε ιέμε ήδε ζηελ Καηλή Γηαζήθε (Δθεζ.2, 12), σο αξλνύκελνπο δειαδή ηνλ κόλν αιεζηλό Θεό, ζην πξόζσπν ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ. Ο παηξηαξρηθόο αθνξηζκόο, εμ άιινπ, ηνπ 1793 (Νεόθπηνο Β ) ζπκπεξηειάκβαλε «ηνπο Βνιηαίξνπο θαη Φξαλθκαδόλαο θαη Ρνπζζνύο θαη πηλόδνπο ηνπο πξσηεξγάηεο δειαδή ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Πξέπεη δε εδώ λα ππνγξακκηζηεί, όηη ν Σεθηνληζκόο θαη ε εηζβνιή ηνπ ζην ρώξν ηεο Ρσκατθήο Δζλαξρίαο επεξέαζαλ θαη ηε ζηάζε ηεο έλαληη ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ Ηδεώλ ηεο. Άιισζηε, θαη ν Ναπνιέσλ κε ηνπο αδειθνύο ηνπ ήζαλ δηαθεθξηκέλνη ηέθηνλεο. Καηά ηνλ θαιό γλώζηε ησλ πξαγκάησλ ηήβελ Ράλζηκαλ, «νη ηδέεο ηνπ Σεθηνληζκνύ ηνλ ΗΘ αη. ήζαλ ερζξηθέο πξνο ηηο αξραίεο εθθιεζίεο». Με ηελ εηζρώξεζε κάιηζηα θαη κεξηθώλ Διιήλσλ εθθιεζηαζηηθώλ ζηε Μαζνλία ε- πηηεύρζεθε ε «εμαζζέληζε ηεο επηξξνήο ηεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο». Πξόζθαηα ζπλεμέδσζα κε ηνλ εθιεθηό θηιόινγν θαη ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Υαξάιακπν Μελάνγινπ πνιιά θαη θαιά ππνζρόκελν, έλα έξγν ηνπ 1782, γξακκέλν από ηνλ Αγάπην Κνιιπβά Παπαλησλάην, κε ηίηιν «Αλαηξνπή ηεο Φξαγθνκαζσληθήο πίζηεσο». Σν νγθώδεο έξγν δείρλεη κηα πξνρσξεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε γλώζε ηνπ Μαζνληζκνύ, πνπ κάιηζηα αληηκεησπίδεηαη σο ζξεζθεία, αλαηξεηηθή ηεο Οξζνδνμίαο θαη γεληθά ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Τνλ 19 ν αηώλα ν Τεθηνληζκόο, ε θηινζνθία θαη νη επηδηώμεηο ηνπ, αιιά θαη ε κέζνδόο ηνπ, έγηλαλ πιένλ ζαθή ζηα αγγινθξαηνύκελα Δπηάλεζα. Σν 1839 ζπλέηαμε πνιπζέιηδε (αλέθδνηε αθόκε, αιιά παξνπζηαζκέλε επηζηεκνληθά) αλαίξεζε ηνπ Σεθηνληζκνύ, ν ηόηε Έθνξνο ( ) πξύηαλεο ηεο Ηνλίνπ Αθαδεκίαο θαζεγεηήο ηεο Θενινγίαο, ηεξνκόλαρνο Κσλζηαληίλνο Σππάιδνο- Ηαθσβάηνο ( ), ν κεηέπεηηα πξώηνο ζρνιάξρεο ηεο Η. Θενινγηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο (Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν). Δίλαη γλσζηή, επίζεο, ε αληηκαζνληθή δξάζε ηνπ Κνζκά Φιακηάηνπ (+1852) θαη ηνπ Απνζη. Μαθξάθε ((+1905), όπσο θαηά ηνλ 20 ν αηώλα ηα έξγα ηνπ Παλ. Σξεκπέια, ηνπ π. Δπηθαλίνπ Θενδσξόπνπινπ, ηνπ Ν. Φαξνπδάθε, ηνπ Κ. Σζαξνύρα, ηνπ Β. Λακπξόπνπινπ, ηνπ Ν. Φηιηππόπνπινπ θ.ά. 3. Ζ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο κε ηελ πνιπδεκνζηεπκέλε Δγθύθιηό ηεο ηνπ 1933, κεηά ηελ γλωκάηεπζε ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο Αζελώλ, ηεξεί ζηάζε ζαθή θαη ξωκαιέα. Με βάζε ζηα θείκελα ηεο Οξζόδνμεο Παξάδνζεο θαη ηα βηβιία ηνπ Σεθηνληζκνύ αθνινπζεί ηελ άπνςε ηεο Γηνξζόδνμεο Δπηηξνπήο (Άγηνλ Όξνο, 1930) θαη «θαηαδηθάδεη» ηνλ Σεθηνληζκό, όπσο ζα πξάμεη θαη κε άιια θείκελά ηεο ην 1972, 1984 θαη Ήδε, ην 1933 ε Ηεξά ύλνδνο δέρεηαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Σεθηνληζκνύ σο ζξεζθείαο, επηκέλνληαο ζηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπ. «Ζ Μαζνλία -δειώλεηαηδελ είλαη απιή ηηο θηιαλζξσπηθή έλσζηο ή θηινζνθηθή ζρνιή, αιι απνηειεί κπζηαγσγηθόλ ζύζηεκα, όπεξ ππνκλήζθεη ηαο παιαηάο εζληθάο ζξεζθείαο ή ιαηξείαο, από ησλ νπνίσλ θαηάγεηαη θαη ησλ νπνίσλ ζπλέρεηαλ θαη αλαβίσζηλ απνηειεί. Σνύην όρη απιώο νκνινγνύζηλ, αιιά θαη ελαβξπλόκελνη δηαθεξύηηνπζηλ απηνί νη πξόθξηηνη ησλ ελ ηαηο ηναίο δηδαζθάισλ». Σα ζπκπέξαζκα «Όλησο ε Μαζνλία απνδεδεηγκέλσο ηπγράλεη ζξεζθεία κπζηεξηαθή, όισο δηάθνξνο, θερσξηζκέλε θαη μέλε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο».

3 Βέβαηα απηά ηα αξλνύληαη επηζήκωο νη Τέθηνλεο, δηαθωλνύλ όκωο πξνο ηα ίδηα ηα θείκελα θαη ηηο θαηά θαηξνύο δηαθεξύμεηο γλωζηώλ ηεθηόλωλ. Αιιά θαη ε Γηνξζόδνμε Γηάζθεςε ηνπ 1930 εραξαθηήξηζε ηελ Μαζνλία «σο ζύζηεκα αληηρξηζηηαληθόλ θαη πεπιαλεκέλνλ». Τπάξρεη δειαδή αδηαηάξαθηε ζπλέρεηα ζηελ πεξί Μαζνλίαο αληίιεςε θαη ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο καο. Σν 1782 θαη ν Αγάπηνο Παπαλησλάηνο είρε δειώζεη «Ζ θξαγκαζνληθή πίζηηο είλαη ε πιένλ επηβιαβεζηέξα εηο ην αλζξώπηλνλ γέλνο από όζαο αζεβείαο εζηάζεζαλ από ηελ αξρή ηνπ αηώλνο έσο ηε ζήκεξνλ». Καηαιήγεη δε ζην ζπκπέξαζκα, όηη ν Σεθηνληζκόο είλαη αληηρξηζηηαληθόο θαη πιήξεο αλαηξνπή ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Δίλαη γεγνλόο όηη ε Μαζνλία κε ηνλ ζπγθξεηηζηηθό ηεο ραξαθηήξα («όια ζην ίδην ηζνπβάιη») ιεηηνπξγεί ωο ππεξζξεζθεία (ππέξζενο ν ζεόο ηνπ Μ.Α.Τ.Σ.) πνπ θαηαβξνρζίδεη ηα δηάθνξα ζξεζθεύκαηα όζν θαη αλ ηζρπξίδεηαη όηη δελ ηα ζίγεη. Ηδηαίηεξα ην αζπκβίβαζην κε ηελ Μαζνλία ηζρύεη γηα ηνλ (νξζόδνμν) Υξηζηηαλό, δηόηη ηζνπεδώλεη ηνλ Υξηζηό καο, ηαπηίδνληάο ηνλ κε δηαθόξνπο «κύζηεο» αξλνύκελε βάλαπζα ηελ κνλαδηθόηεηα θαη απνθιεηζηηθόηεηα (Πξαμ. 4,12) ζηε ζσηεξία, ηνπ κόλνπ Αιεζηλνύ Θενύ, ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ, πνπ ΜΟΝΟ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ζέσζε σο έλσζε καδί Σνπ, δηόηη δίλεη ζηνλ άλζξσπν ν Θεάλζξσπνο, ό,ηη Απηόο έρεη, δειαδή ζεόηεηα, ηελ άθηηζηε θαη ζενπνηό Υάξε Σνπ. Αληίζεηα, ν Υξηζηόο καο ραξαθηεξίδεηαη από επηθαλή ηέθηνλα (Βξαηζάλνο «ν κεγάινο Ναδσξαίνο Μύζηεο». ην βηβιίν ηνπ («ην βηβιίν ηνπ Μαζεηνύ») ζεκεηώλεη «Ο ζεκεξηλόο ηέθησλ γλσξίδεη θαιά, όηη ε κύεζίο ηνπ ζηα ηεθηνληθά κπζηήξηα ηνλ έθαλε ηέθηνλ ό- κνην κε ηνλ Πνζεηδώλα θαη ηνλ Απόιισλα θαη ηνλ Ακθίσλα θαη ηνλ Υξηζηό». Ο ηζρπξηζκόο άξα Διιήλωλ ηεθηόλωλ, όηη παξακέλνπλ πηζηνί νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί, απνδεηθλύεη όηη αγλννύλ ηνλ Χξηζηηαληζκό ζην ζύλνιό ηνπ ή όηη είλαη απαηεώλεο. Τξίηνλ δελ ππάξρεη! Γη απηό θαη ηζρύεη πάληνηε ην αζύκπησην θαη α- ζπκβίβαζην ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Σέθηνλνο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ (νξζόδνμνπ) Υξηζηηαλνύ, θαηά ηηο δηαθεξύμεηο ηεο Ηεξάο πλόδνπ καο, πνπ επαλαβεβαηώζεθαλ από ηνλ καθαξηζηό Αξρηεπίζθνπν θπξό Υξηζηόδνπιν ην 1988 κε έλα εγθύθιην θείκελό ηνπ κε ηίηιν «Γηαηί δελ κπνξώ λα είκαη καζώλνο. Χο Διιελ θαη Οξζόδνμνο Υξηζηηαλόο δελ κπνξεί λα αλήθσ ζηελ Μαζσλία». Σν θείκελν απηό παξαζέηεη δέθα ζεκεία πνπ αηηηνινγνύλ ηελ απνζηξνθή ηνπ ζηε καζνληθή ηδηόηεηα. ην ζεκείν 10 γξάθεη ζπκπεξαζκαηηθά «Ζ Μαζσλία θαηά ηελ Δθθιεζία καο, είλαη ζύζηεκα αληηρξηζηηαληθόλ θαη πεπιαλεκέλνλ, δηα ηνύην θαη δελ ζπκβηβάδεηαη ε ηδηόηεο ηνπ Υξηζηηαλνύ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Μαζώλνπ. Οη πηζηνί νθείινπλ λα απέρνπλ ηεο Μαζσλίαο, θαη όζνη παξαπιαλήζεζαλ θαινύληαη λα κεηαλνήζνπλ θαη επαλέιζνπλ ζηνπο θόιπνπο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο καο». Καη ε αθξνηειεύηηα θξάζε ηνπ θεηκέλνπ «Αλ γίλσ καζώλνο, πξέπεη λα παύζσ λα είκαη Οξζόδνμνο Υξηζηηαλόο θαη Έιιελ»! πλεπώο, νπδέλ πξόβιεκα ζα ππάξμεη, αλ ε Ηεξαξρία καο, γηα κηα αθόκε θνξά αλαλεώζεη ηηο παιαηόηεξεο δηαθεξύμεηο ηεο γηα ηελ Μαζνλία. π. Γεώξγηνο Μεηαιιελόο *Σν παξαπάλσ θείκελν απνηειεί πεξίιεςε ηεο νκηιίαο ηνπ π. Γεσξγίνπ ζην «ΑΣΣΗΚΟ», ζηελ εθδήισζε ηεο Μεηξνπόιεσο Πεηξαηώο γηα ηελ Μαζνλία. «ΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ» 24 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου

Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου Η Βλακεία Είναι η πιο επικίνδυνη δύναμη ηου κόζμου H βιαθεία νδεγεί ζηελ θαθία θαη ε θαθία νδεγεί ζηελ βιαθεία. " Σν βαξύ θνξηίν ησλ ζπκθνξώλ θαη ησλ αζιηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπλ ηα αλζξώπηλα όληα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα