Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ"

Transcript

1 Μαζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ Δ2 ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ Ιδηωηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ ΔΔΜΝ Σεύρνο 22 Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2015 ρνιηθή ρξνληά Έηνο θπθινθνξίαο 5 ν - Δηαλέκεηαη δωξεάλ ΤΝΓΝΣΓΤΞΓΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΓ ΥΟΛΓΙΟΤ Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ Αλλα Κνληνιέσλ Εθπνκπή ζηελ ΕΡΑ Χαλίσλ Πνμπμκεηήξ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΓΛΛΗΝΓ οκηαγέξ με ειαηόιαδμ Γονςπασθό Βναβείμ Μ. Υαηδηδάθηξ Δ.μιςμόξ Παιτνίδια, πειράμαηα, ζσνηαγές, ίνηερνεη και πολλά άλλα θέμαηα ΓΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΗ ΣΗ ΣΓΣΑΡΣΗ ΣΑΞΗ ΣΟΤ Δ2 ημο Ιδηςηηθμύ Δεμμηηθμύ ζπμιείμο ΔΔΜΝ Γνεοκα

2 Σειίδα 2 Μαζεηηθά Χακόγεια Ννέκβξηνο-Δεθέκβξηνο 2014 Editorial Αγαπεημί ακαγκώζηεξ μαξ. αξ έπμομε άιιε μηα εθεμενίδα με πμιιή αγάπε από εμάξ θαη ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ. αοηή ηεκ εθεμενίδα ζα δείηε ζοκεκηεύλεηξ, δναζηενηόηεηεξ ηεξ ηάλεξ θαη ημο ζπμιείμο μαξ. Γπίζεξ μεξ ζηεκ εθεμενίδα γνάθμομε ένεοκεξ, ζοκηαγέξ, εμνηαζμμύξ (ΣΡΙΩΝ ΙΓΡΑΡΥΩΝ) θαη παηπκίδηα. Αθόμα γνάθμομε πεηνάμαηα αιιά ακαθένμομε θαη γηα ηε βνάβεοζε από ηεκ Γονςπαηθή επηηνμπή ημο etwinning. Γοπόμαζηε κα ηε δηαβάζεηε θαη κα ζαξ ανέζεη. Απμιαύζηε ηε. ΛΤΔΙΑ ΠΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΓΞΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΝΣΑΚΑΚΗ οκέκηεολε ηεξ Άκκαξ Κμκημιέςκ Τηπ Δήμηηοαπ Νικήηα Υνηζημογεκκηάηηθε γημνηή ζπμιείμο Τξρ Σηοάηξρ Χοηζηίδη....4 Ένεοκα Πμημ μέζμ πνεζημμπμημύκ μη μαζεηέξ γηα κα ένζμοκ ζημ ζπμιείμ ηηπ Γλπίδαπ Παπαζωηηοίξρ, ηξρ Ηλία Μπέκξρ και ηηπ Αγγελικήπ Τανιάοςξρ οκμμηιία με άιια ειιεκηθά ζπμιεία γηα ηα Υνηζημύγεκκα ηξρ Σηαμάηη Σρμεωμάκη 5 Γπίζθερε ζημ Ανπαημιμγηθό Μμοζείμ Υακίςκ θαη ζηε Δεμμηηθή Πηκαθμζήθε Τηπ Γραγγελίαπ Πικοαμέμξρ Αγγελικήπ...6 Σειεδηάζθερε με Κύπνμ ηωμ Γιάμμη Χαοιηάκη, Σηοάηξρ Χοηζηίδη, Νικόλα Καοξύλ...7 Αθηένςμα ζημ Μάκμ Υαηδηδάθη ηξρ Νικόλα Καοξύλ...8 οκέκηεολε από ημκ πνμπμκεηή ΠΛΑΣΑΝΙΑ ηξρ Κωζηα Τζιοιηάκη....8 Δημκύζημξ μιςμόξ Τξρ Γιάμμη Χαοιηάκη....9 Πιάζμκηαξ θμοιμονάθηα ηξρ Σηοάηξρ Χοηζηίδη...10 Λημκηάνηα ηεξ Αθνηθήξ Τξρ Βαγγέλη Χαβέλα οκηαγέξ με ειαηόιαδμ Τηπ Καηεοίμαπ Τζιλιμιγκάκη και Γραγγελίαπ Πικοαμέμξρ Παηπκίδηα Γιεύζενμξ πνόκμξ Τξρ Κώζηα Τζιοιηάκη..12 Γμνηαζμόξ 3 Ιενανπώκ Τηπ Κροιακήπ Ναηζίδη...13 Δνάζεηξ ηεξ ηάλεξ μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα»...13 Πεηνάμαηα Τηπ Λρδίαπ Παλάζκα...14 Ραδημθςκηθή εθπμμπή ζηεκ ΓΡΑ Υακίςκ ηξρ Παμαγιώηη Βνάβεοζε ηάλεξ από Γονςπασθή επηηνμπή etwinning Τξρ Κώζηα Τζιοιηάκη..12 Μαζεηηθή εθεμενίδα ημο Δ2 Ανπηζοκηαλία :, Βαζίιεξ Παιάζθαξ, ηαμάηεξ ομεςκάθεξ ηεξ Σεηάνηεξ ηάλεξ Ανζνμγνάθμη : μη μαζεηέξ ημο Δ2 ημο Ιδ. Δεμμηηθμύ πμιείμο ΔΔΜΝ Τπεύζοκε δαζθάια Γπημέιεηα εκηύπμο : Σεύπμξ 22 - Ιακμοανίμο-Φεβνμοανίμο 2015 ηαονμύια Λαδά πμιηθή πνμκηά Γθηύπςζε : Γθμνεοηηθή επηηνμπή Ιδ. Δεμμηηθμύ πμιείμο ΔΔΜΝ Δ. Μμνειάημξ

3 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 ειίδα 3 ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΑΝΝΑ ΚΟΝΣΟΛΕΩΝ ΣΗ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Δ2 ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΗΣΑ Δήμητρα: Πώο ζαο ιέλε; Άννα: Mε ιέλε Άλλα Κνληνιέσλ. Δήμητρα:Με ηη αζρνιείζηε; Άννα:Είκαη ζπγγξαθέαο, κεηαθξάζηξηα, εζνπνηόο θαη δηδάζθσ ζεαηξηθή αγσγή ζε καζεηέο ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Δήμητρα: Πόζα βηβιία έρεηε γξάςεη; Άννα: Έρσ γξάςεη ηέζζεξα βηβιία. Δήμητρα: Πνηνη είλαη νη ηίηινη ησλ βηβιίσλ ζαο; Άννα: Οη ηίηινη είλαη νη εμήο: «Πού πάει η αγάπη όηαν τάνεηαι», «Οι εθηά ζωές ηοσ Κόμποσ», «Ένας πλανήηης ζηο πλσνηήριο» θαη «Μέτρι ηο άπειρο και ακόμη παραπέρα». Δήμητρα:Πόζν ρξόλν ρξεηάδεζηε γηα λα γξάςεηε έλα βηβιίν; Άννα:Εάλ πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό παξακύζη, κπνξεί λα ην νινθιεξώζσ ζε δύν εκέξεο. Εάλ πξόθεηηαη γηα κεγάιν βηβιίν κπνξεί λα κνπ πάξεη αθόκε θαη έλα ρξόλν. Δήμητρα:Σαο αξέζεη ε δνπιεηά ζαο (ε ζπγγξαθή βηβιίσλ) θαη γηαηί; Άννα:Μνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ, επεηδή όηαλ γξάθσ έλα βηβιίν κπνξώ λα κνηξαζηώ ηηο ζθέςεηο κνπ κε ηνπο αλαγλώζηεο κνπ. Δήμητρα:Σαο επραξηζηώ πνιύ. Άννα: Εγώ επραξηζηώ.

4 ειίδα 4 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 ΥΡΙΣΟΤΓΓΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ Ιδ. Δεμμηηθμύ πμιείμο Ναοζηάζμμο Κνήηεξ Τοσ Σηράηοσ Χρηζηίδη Tε Δεοηένα 22 Δεθεμβνίμο έγηκε ε πνηζημογεκκηάηηθε γημνηή ημο ζπμιείμο μαξ ζημ θηκεμαημζέαηνμ ημο Ναοζηάζμμο μύδαξ. ομμεηείπακ όιεξ μη ηάλεηξ έζης ςξ ζεαηέξ. Η αίζμοζα ήηακ γεμάηε από μαζεηέξ, γμκείξ θαη δαζθάιμοξ. Όιμη παναθμιμύζεζακ με εκδηαθένμκ, αθόμε θαη μη μηθνόηενμη μαζεηέξ ήηακ ήζοπμη θαη απμιάμβακακ ημ ζέαμα. Η ηάλε μαξ ζομμεηείπε με έκα βίκηεμ πμο έδεηπκε ηηξ ηειεδηαζθέρεηξ πμο θάκαμε με ειιεκηθέξ πόιεηξ θαη ηε ιμβεκία θαη ημ θάζε ζπμιείμ έιεγε ηα θάιακηα από ημκ ηόπμ ημο. Τπήνπακ θη άιια βίκηεμ από ηηξ μηθνόηενεξ ηάλεηξ με εοπέξ θαη ζθέρεηξ γηα ηα Υνηζημύγεκκα. Η πέμπηε θαη ε έθηε ηάλε πανμοζίαζακ έκα πνςηόηοπμ ζεαηνηθό με ζέμα ηεκ αγάπε. Φοζηθά ζομμεηείπε θαη ε πμνςδία με ηναγμύδηα θαη θάιακηα. Ήηακ μηα γημνηή πμο όιμη παναθμιμύζεζακ ζογθηκεμέκμη θαη ζίγμονα άληδε ημκ θόπμ κα πάεη θακείξ κα ηε δεη.

5 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 ειίδα 5 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ οκμμηιία με άιια ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ πνηκ ηα Υνηζημύγεκκα Σμο ηαμάηε ομεςκάθε ΕΡΕΤΝΑ Τι μέζο τρηζιμοποιούν οι μαθηηές ηοσ Ιδ. Δημοηικού Στολείοσ ΔΔΜΝ για να έρθοσν ζηο ζτολείο Πνηκ ηηξ δηαθμπέξ ηςκ Υνηζημογέκκςκ μέζς δηαδηθηύμο επηθμηκςκήζαμε με ημοξ ζοκενγάηεξ μαξ ζηα "Φεθηαθά Παναμύζηα ημο ηόπμο μαξ". Μηιήζαμε με ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ από ηα δεμμηηθά από ηε Λάνηζα, ηα Γνεβεκά, ηα Γηάκκεκα θαη ηεκ Αζήκα, με ημοξ μπμίμοξ είπαμε ήδε γκςνηζηεί από πνμεγμύμεκε επηθμηκςκία. Μαξ έδεηλακ ηηξ θάνηεξ πμο είπακ εημημάζεη γηα μαξ αιιά θαη θαηαζθεοέξ γηα ημ ένγμ ζημ μπμίμ ζοκενγαδόμαζηε. Σμοξ ηναγμοδήζαμε ημκ Γνςηόθνηημ, πμο είκαη παναθηενηζηηθό ηναγμύδη ηεξ Κνήηεξ. Έπεηηα, ιόγς ηςκ εμνηώκ, ηναγμοδήζαμε όιμη μαδί ηα θάιακηα. Γμείξ από ηα Υακηά ημύξ είπαμε ηα παναδμζηαθά θνεηηθά θάιακηα πμο μαξ είπε μάζεη ε θονία Μανία Πιαηζάθε, ε δαζθάια ηεξ Μμοζηθήξ. Σα παηδηά από ηε Λάνηζα μαξ έπαηλακ ηα θάιακηα ζηηξ θηζάνεξ ημοξ, εκώ από εμάξ, θηζάνα έπαηδε μ Βαζίιεξ. Ήηακ πμιύ όμμνθα πμο μηιήζαμε με ηόζεξ Γιιεκηθέξ πόιεηξ ηεκ ίδηα μένα. Μεγάιε έξεπλα ζε 120 καζεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε ην κήλα Ιαλνπάξην ζην ζρνιείν από ηνπο καζεηέο ηεο Τεηάξηεο ηάμεο ηνπ Δ2 πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν. Τα απνηειέζκαηα θαίλνληαη παξαθάησ : Η έξεπλα έγηλα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο e-twinning κε ζέκα «Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ ζσζηά», ην νπνίν δηεμάγεηαη αλάκεζα ζηα ζρνιεία: Ιδ. Δεκνηηθό ζρνιείν ΔΔΜΝ, 4 Ο Δεκνηηθό ζρνιείν Αζήλαο, Δεκνηηθό ζρνιείν Κακπηώλ Κύπξνπ θαη 2 ν Δεκνηηθό ζρνιείν Λεκεζνύ Κύπξνπ. Από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ρξεζηκνπνηεί απηνθίλεην γηα ηε κεηαθίλεζε, όκσο ζπγθξηηηθά κε ην ζρνιείν ησλ Κακπηώλ Κύπξνπ, καο ελεκέξσζαλ όηη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ έξρεηαη πεδό είλαη κεγαιύηεξν ζην ζρνιείν ηνπ Ναπζηάζκνπ. Απηό βέβαηα, νη καζεηέο δηαπίζησζαλ όηη, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ζρνιείν καο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ Οηθηζκό ΝΚ.

6 ειίδα 6 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 τηρ μαθήτπιαρ Εςαγγελίαρ Πικπαμένος ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ Τν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Χαλίσλ ζηεγάδεηαη ζην θαζνιηθό ηεο ελεηηθήο κνλήο ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ. Ωο Αξραηνινγηθό Μνπζείν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Η εζσηεξηθή απνθαηάζηαζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα έηε Η έθζεζε ρσξίδεηαη θαηά πιάηνο ζε δύν κεγάιεο ελόηεηεο : Σην αλαηνιηθό ηκήκα εθηίζεληαη επξήκαηα ηεο ύζηεξεο λενιηζηθήο επνρήο θαη ηεο ραιθνθξαηίαο (κηλσηθνί ρξόλνη). Σην δπηηθό ηκήκα εθηίζεληαη αξραηόηεηεο ηεο επνρήο ηνπ ζηδήξνπ (ηζηνξηθνί ρξόλνη). Τν Μνπζείν δηαζέηεη εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο θεξακηθήο, κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ, λνκηζκάησλ, ηνηρνγξαθηώλ, ςεθηδσηώλ θαη ρεκηθό εξγαζηήξην. Πνηκ από ανθεηό θαηνό, ζηηξ 26 Νμεμβνίμο, ε ηάλε μαξ μνγάκςζε μηα εθδνμμή ζημ κέμ ανπαημιμγηθό μμοζείμ Υακίςκ θαη ζηε πηκαθμζήθε. Ανπηθά επηζθεθηήθαμε ημ ανπαημιμγηθό μμοζείμ θαη παίλαμε δηάθμνα παηπκίδηα όπςξ θοκήγη ζεζαονμύ. Γίπαμε πςνηζημί ζε δύμ μμάδεξ ηεκ Α θαη ηε Β θαη ράπκαμε ρεθηδςηά, αγγεία, θμζμήμαηα, κμμίζμαηα θαη δηάθμνα ανπαία πνάγμαηα πμο ήηακ είηε γηα δμοιεηέξ ημο ζπηηημύ ή γηα παηπκίδηα. Αθόμε ράπκαμε γηα πνάγμαηα από δηαμάκηη ή ιαμπενή πέηνα θαη μμο θάκεθε ςναία αοηή ε δηαδηθαζία. Έπεηηα πήγαμε ζηεκ πηκαθμζήθε θαη μηα θονία πμο ηεκ έιεγακ Αζεκά μαξ έβαιε κα παίλμομε άιια παηπκίδηα. Έκα από αοηά ήηακ πμο μαξ έβαιε κα ράπκμομε ακζνώπμοξ, ζηε ζοκέπεηα έπνεπε κα ηνέπμομε θαη κα μαξ ιέεη πνάγμαηα κα βνίζθμομε θαη ζημ ηέιμξ κα ελεγήζμομε έκα πίκαθα. ογθεκηνςζήθαμε όιμη μαδί θαη ζοδεηήζαμε ηη βιέπαμε. Πνηκ θύγμομε μαξ έβαιε κα δςγναθίζμομε ημκ δηθό μαξ πίκαθα. Γγώ έθηηαλα μηα απένακηε ζάιαζζα. Ήηακ πμιύ ςναία!!! ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Η Δεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίωλ ζηεγάδεηαη ζε έλα ηξηώξνθν θηήξην πνπ νηθνδνκήζεθε ην Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ νινθιεξώζεθαλ ην 2001, ελώ ε πηλαθνζήθε άξρηζε νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγεί ην 2003.

7 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 ειίδα 7 Σειεδηάζθερε με ημ Δεμμηηθό ζπμιείμ Καμπηώκ Κύπνμο Τε Δεπηέξα 12 Ιαλνπαξίνπ 2015 ε ηάμε ηνπ Δ2 ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ΔΔΜΝ επηθνηλώλεζε κε ηελ Τξίηε θαη Τεηάξηε ηάμε ηνπ 3ζέζηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Κακπηώλ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε Λεπθσζία ηεο Κύπξνπ.Τν θύξην ζέκα ηεο ηειεδηάζθεςεο ήηαλ ε γλσξηκία ησλ δύν ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνύκε ζην έξγν ηνπ e-twinning "Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ ζσζηά". Σπδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα γηα ηνπο ηόπνπο καο θαη ην ζρνιείν καο. Σηελ αξρή κάο έδεημαλ πνύ βξίζθνληαη ζην ράξηε ηεο Κύπξνπ. Τν ζρνιείν ηνπο έρεη κόλν 19 καζεηέο θαη είλαη εκηνξεηλό. Μαο ξώηεζαλ εάλ θνξάκε ζηνιή ζην ζρνιείν θαη καο είπαλ πσο ζηελ Κύπξν νη καζεηέο θνξάλε. Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν έρνπλ ζηε ζηνιή ηνπο ην ζήκα ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Κππξηαλνύ, ηνλ νπνίν ην 1821 θξέκαζαλ νη Τνύξθνη γηα παξαδεηγκαηηζκό θη εθθνβηζκό. Ο Κππξηαλόο θαηαγόηαλ από ηελ πόιε ηνπο, ηηο Κακπηέο. Οη Κύπξηνη καζεηέο κάο είπαλ επίζεο όηη ζην ζρνιείν ηνπο έρνπλ δύν γήπεδα πνδνζθαίξνπ αιιά θαη όηη έρνπλ θπηέςεη βόηαλα θαη ιαραληθά, ηα νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ λα παίξλνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Επίζεο, θάλνπλ θνκπνζηνπνίεζε, δειαδή αλαθπθιώλνπλ νξγαληθά ππνιείκκαηα από ηξνθέο θαη ηα θάλνπλ ιίπαζκα. Εθηόο από απηό, καδεύνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα θαη ηα θάλνπλ θαύζηκν! Η πξνθνξά ηνπο καο κπέξδεπε ιίγν, όκσο ηνπο θαηαιαβαίλακε. Απηή ε ηειεδηάζθεςε καο άξεζε γηαηί γλσξίζακε καζεηέο από ηελ Κύπξν. Πεξηκέλνπκε ηελ επόκελε επηθνηλσλία καο γηα λα εξγαζηνύκε πάλσ ζηα κέζα κεηαθνξάο. Γιάννης Χαριηάκης, Σηράηος Χρηζηίδης και Νικόλας Καρούλ Χαληά Κύπξνο Αυιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι Του Νικόλα Καρούλ Ο Μάλνο Χαηδηδάθηο ππήξμε έλαο από ηνπο πην αμηόινγνπο θαη ζεκαληηθνύο κνπζηθνζπλζέηεο ηεο Ειιάδαο. Γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Ξάλζε θαη απεβίσζε ην 1994 σο δηαλννύκελνο θαη πνηεηήο. Θεσξείηαη ν πξώηνο πνπ ζπλέδεζε κε ην έξγν ηνπ, ζεσξεηηθό θαη ζπλζεηηθό, ηε ιόγηα κνπζηθή κε ηε ιατθή κνπζηθή παξάδνζε. Η εξγνγξαθία ηνπ Μάλνπ κε ηελ εθδνρή ηεο Ρ. Δαιηαλνύδε, πεξηιακβάλεη 61 έξγα γηα ην ζέαηξν, 10 έξγα γηα ην δξάκα, 77 έξγα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, 11 νξγαληθά έξγα, 36 θύθινπο ηξαγνπδηώλ θαη έξγα γηα θσλή, θαη 3 όπεξεο. Ο Μάλνο Χαηδηδάθηο, εθηόο από ηελ πινύζηα εξγνγξαθία πνπ θαηάθεξε θαη δεκηνύξγεζε, ήηαλ θη έλαο άλζξσπνο κε βαζηά πνιηηηθή ζθέςε. Από ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ παξελέβαηλε ζπζηεκαηηθά κε ηνλ έληνλν ηξόπν ηνπ ζην δεκόζην βίν, ρσξίο λα ππνινγίδεη ην θόζηνο γηα ηνλ ίδην.

8 ειίδα 8 Μαζεηηθά Υαμόγεια Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2015 Σςνέντεςξη από τον πποπονητή τηρ Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Κ. Γιάννη Χπιστόποςλο Teleconference with the students-partners in Poland Από ην καζεηή ηνπ Δ2 Κώζηα Σζηξηηάθε Κώσταρ Τσιπιτάκηρ: αο αξέζεη ε δνπιεηά πνπ θάλεηε θαη ηη ζα ζέιαηε λα γίλεηε όηαλ ήζαζηαλ κηθξόο; Γιάννηρ Χπιστόποςλορ: Από κηθξόο νλεηξεπόκνπλ λα γίλω ζπνπδαίνο πνδνζθαηξηζηήο, αιιά δπζηπρώο δελ ηα θαηάθεξα. Εηζη έγηλα πξνπνλεηήο θαη βγάδω όιε ηελ αγάπε θαη ην πάζνο κνπ γηα ην πνδόζθαηξν κε απηό ηνλ ηξόπν. Κώσταρ Τσιπιτάκηρ: αο αξέζεη ε νκάδα πνπ είζηε; Γιάννηρ Χπιστόποςλορ: Σν πην ζεκαληηθό γηα λα πεηύρεηο ζε κηα νκάδα είλαη λα ηελ αγαπήζεηο. Γηα ην ιόγν απηό, θαη εγώ είκαη πιένλ θαλαηηθόο νπαδόο ηνπ Πιαηαληά. Κώσταρ Τσιπιτάκηρ: Πώο πηζηεύεηε όηη ζα είλαη θέηνο ε πνξεία ηεο νκάδαο; Γιάννηρ Χπιστόποςλορ: Η νκάδα καο όζν πεξλάεη ν θαηξόο γίλεηαη όιν θαη θαιύηεξε. Είκαη ζίγνπξνο όηη ζα πεηύρνπκε ην ζηόρν καο θαη ζα παξακείλνπκε ζηε SUPER LEAGUE. Κώσταρ Τσιπιτάκηρ: αο επραξηζηώ πνιύ. Γιάννηρ Χπιστόποςλορ: Υξόληα πνιιά, θαιή ρξνληά θαη θαιή πξόνδν. On Tuesday, 20/1/15 the school of Chania DDMN in Greece and the school of Poland ZESPÓŁ SZKÓŁ W POBIEDZISKACH, had a teleconference in order for the students to meet each other and to get to know their countries and schools. We also talked about our traditional tales, what we liked about them and what made us an impression. It was a very good experience for both schools. We thank the teacher, mrs Magdalena Goc, for a great preparation, the flags the students made for both our countries and the greetings in greek language from the polish students. Thank you, Stavroula, for the great experience :) - Posted by Magdalena Goc,

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek

Mark Scheme (Results) Summer 2013. GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Scheme (Results) Summer 2013 GCSE Greek (5GK01) Paper 1 Listening and Understanding in Greek Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the world s leading learning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα