ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ"

Transcript

1 ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα Ιηιάκμ ή Ιπμιόκηα ή Βεκεηία. Άθηλε θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, οπόιμηπμ μέναξ ειεύζενμ. Απμιαύζηε ηηαιηθό cappuccino ή espresso. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ (270πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Ιεηαθμνά ζημ ιημάκη από όπμο λεθηκάκε ηα ηδηςηηθά θαναβάθηα(δώνμ ηα εηζηηήνηα από ημ γναθείμ μαξ) ηα μπμία ζα μαξ μεηαθένμοκ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ζηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο. Θα ζαομάζμομε ηεκ εθθιεζία θαη ηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο, ημ παιάηη ηςκ Δόγεδςκ, ηε γέθονα ηςκ ζηεκαγμώκ, ημκ πύνγμ ηςκ θαμπάκςκ θαη ημο Ωνμιμγίμο. Οαξ πνμηείκμομε ζημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ κα δμθημάζεηε μηα νμμακηηθή βόιηα με γόκδμια ζηα θακάιηα ηεξ μμκαδηθήξ Βεκεηίαξ. Ακαπώνεζε γηα Φιςνεκηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ ΟΖΓΚΑ - ΞΩΙΕ (275πιμ.) 1

2 Ννςηκό θαη πενηήγεζε ηεξ Φιςνεκηίαξ. Οηεκ πμιηηηζηηθή πνςηεύμοζα ηεξ Ζηαιίαξ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ Φιςνεκηίαξ, ζα ζαομάζμομε ημκ θαζεδνηθό καό, ημκ ηνίημ μεγαιύηενμ νηζηηακηθό καό, ημκ ηνμύιμ ημο Ιπνμοκειιέζθη, ημ Ηαμπακανηό ημο Πδηόηημ, ημ βαπηηζηήνημ ημο Αγίμο Ζςάκκε, ημ Ναιάηζημ Βέθθημ, ηεκ πιαηεία Οηκμνίαξ θαη ηεκ Νόκηε Βέθθημ, ηεκ παιαηόηενε θαη πημ δηάζεμε γέθονα ημο πμηαμμύ Άνκμο πμο δηαζπίδεη ηεκ Φιςνεκηία. Οηε ζοκέπεηα ζα έπμομε ειεύζενμ πνόκμ. Ακαπώνεζε γηα ηεκ Οηέκα. Ε Οηέκα είκαη ε ςναηόηενε μεζαηςκηθή πόιε ηεξ Ζηαιίαξ. Οηεκ θανδηά ηεξ βνίζθεηαη ημ Ηάμπμ, ε πημ εκηοπςζηαθή ηηαιηθή πιαηεία. Γθεί ακαβηώκεη θάζε πνόκμ ημ Νάιημ, ημ έζημμ ηςκ πενίθεμςκ ηππμδνμμηώκ ηεξ Οηέκα. Πμ θηίνημ πμο δεζπόδεη ζηεκ πιαηεία είκαη ημ μεγαιεηώδεξ Ναιάηζμ Νμύμπιηθμ, εκώ πμιύ θμκηά βνίζθεηαη ε Κημοόμμ έκαξ από ημοξ μμμνθόηενμοξ γμηζηθμύξ θαζεδνηθμύξ ηεξ Ζηαιίαξ θαη ημ μμοζείμ με ημοξ θαιιηηεπκηθμύξ ζεζαονμύξ ημο καμύ. Οηε ζοκέπεηα ακαπώνεζε γηα ηεκ πόιε ηεξ Ξώμεξ. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΓΞΖΕΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη πενηήγεζε ζηεκ πόιε με ηεκ πιεζώνα ηςκ ανπμκηηθώκ θαη μκεμείςκ. Θα δμύμε ημ Ημιμζζαίμ, ηεκ αρίδα ημο ζνηάμβμο, ηα θόνμομ ημο Αογμύζημο, ημο Ηαίζανα θαη ημο Ζμοζηηκηακμύ, ηεκ πηάηζα Βεκέηζηα, ημκ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο με ημκ Ακδνηάκηα ημο Ιάνθμο Αονειίμο, ημ μέγανμ ημο Ιμοζμιίκη θαη ηεκ βαζηιηθή ημο Αγίμο Νέηνμο ζημ Βαηηθακό. Απόγεομα ειεύζενμ. Όζμη ημ επηζομείηε μπμνείηε αημμηθά κα επηζθεθηείηε ηα Ιμοζεία ημο Βαηηθακμύ όπμο βνίζθμκηαη μεηαλύ άιιςκ μη αίζμοζεξ ηςκ γιοπηώκ, ηςκ παιηώκ, ηςκ παπύνςκ, ηςκ αοημθναηόνςκ θαη ε δηάζεμε Ηαπέια Οηληίκα με ηηξ ημηπμγναθίεξ ημο Ξαθαήι θαη ημο Ιηπαήι Άγγειμο. Γηα ημ βνάδο, (δώνμ ημο γναθείμο μαξ), ζα απμιαύζεηε ηεκ αηώκηα πόιε θςηαγςγεμέκε ηεκ κύπηα. Μη παγθόζμηα γκςζηέξ γηα ηεκ μμμνθηά ημοξ πιαηείεξ Ζζπακίαξ θαη Καβόκαξ, ζα είκαη μη 2 θύνηεξ ζηάζεηξ, ηεξ ζεμενηκήξ βναδηάξ. Θα ζαομάζμομε ημ Βαηηθακό με ηεκ βαζηιηθή ημο Αγ. Νέηνμο, ημ θαζηέιμ Οακ Άκηδειμ, ημ Πναζηέβενε, ηεκ Πηβενηακή Κεζίδα, ημ ζέαηνμ ημο Ιανθέιιμο, ηεκ πιαηεία Βεκεηίαξ, ημ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο, ηηξ αγμνέξ ηςκ αοημθναηόνςκ, ημ Ημιμζζαίμ, ημκ ηππόδνμμμ, θαη ηέιμξ απμιαύζηε GELATO (παγςηό) θάκμκηαξ ηεκ εοπή ζαξ ζηεκ μμκαδηθά θςηαγςγεμέκε Φμκηάκα κηη Πνέβη. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 5 ε ή 6 ε ΙΓΞΑ: ΞΩΙΕ ΑΘΕΚΑ 2

3 Ννςηκό μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 5 ΕΙΓΞΓΟ 495,00 475,00 595,00 ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 6 ΙΓΞΓΟ 550,00 530,00 675,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε λεκμδμπεία 3* θαη 4* με πνςηκό Εμηδηαηνμθή Ανπεγόξ / Οοκμδόξ ζημκ ηόπμ πνμμνηζμμύ Γηζηηήνηα ζημ βαπμνάθη ζηεκ Βεκεηία δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Κοπηενηκή βόιηα ζηε Ξώμε δώνμ ημο γναθείμο μαξ Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ) θαηά άημμμ γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ 135 3

4 Γίζμδμη ζε μμοζεία, αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό. Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ Ε ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ, εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Πμ πνόγναμμα μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί θαη ακηίζηνμθα 3. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα 4. Οε πενίπηςζε πμο ηα αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ έπμοκ ελακηιεζεί, ηόηε με ηεκ ζύμθςκε γκώμε ημο εθδνμμέα θαη ηεκ ακηίζημηπε επηβάνοκζε, μπμνμύκ κα εθδμζμύκ εηζηηήνηα αθνηβόηενεξ θαηεγμνίαξ. Μη πηήζεηξ μπμνεί κα γίκμοκ από θαη πνμξ Ιηιάκμ, ή Βεκεηία ή Ιπμιόκηα ακάιμγα με ηεκ δηαζεζημόηεηα ηςκ ζέζεςκ ή θαη μέζς εκδηάμεζμο ζηαζμμύ. 5. Πμ πνόγναμμα ζοκδοάδεηαη με ημ ακηίζημηπμ 7ήμενμ μδηθό Ζηαιηθό Νακόναμα 4

5 Ζ Π Α Θ Ζ Η Μ Ν Α Κ Μ Ξ Α Ι Α 7 ΕΙΓΞΕ ΜΔΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ - ΟΖΓΚΑ ΞΩΙΕ - ΝΜΙΝΕΖΑ - ΚΑΝΜΘΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ - ΝΑΠΞΑ - ΓΚ ΝΘΩ (220πιμ.) Οογθέκηνςζε, επηβίβαζε ζημ πμύιμακ θαη ακαπώνεζε γηα Νάηνα με ζηάζεηξ θαζμδόκ γηα θαθέ. Άθηλε ζηεκ Νάηνα, επηβίβαζε ζημ πιμίμ, ηαθημπμίεζε ζηηξ θαμπίκεξ θαη απόπιμοξ γηα Ακθμκα. Δηακοθηένεοζε εκ πις. 2 ε ΙΓΞΑ : ΑΚΗΜΚΑ - ΒΓΚΓΠΖΑ (380πιμ) Άθηλε ζηεκ Ακθμκα θαη άμεζε ακαπώνεζε γηα ηεκ Βεκεηία. Θα δηαζπίζμομε ηεκ πενημπή με ηηξ μμμνθόηενεξ παναιίεξ ηεξ Ζηαιίαξ, ζα πενάζμομε πενηθενεηαθά ηεξ Ιπμιόκηαξ θαη αθμύ αθήζμομε πίζς μαξ ηεκ θμηιάδα ημο Νάδμο θαη ηεκ Νάδμβα ζα θηάζμομε ζηεκ Βεκεηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, οπόιμηπμ μέναξ ειεύζενμ. Απμιαύζηε ηηαιηθό cappuccino ή espresso. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ (270πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Ιεηαθμνά ζημ ιημάκη από όπμο λεθηκάκε ηα ηδηςηηθά θαναβάθηα (δώνμ ηα εηζηηήνηα από ημ γναθείμ μαξ) ηα μπμία ζα μαξ μεηαθένμοκ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ζηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο. Θα ζαομάζμομε ηεκ εθθιεζία θαη ηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο, ημ παιάηη ηςκ Δόγεδςκ, ηε γέθονα ηςκ ζηεκαγμώκ, ημκ πύνγμ ηςκ θαμπάκςκ θαη ημο Ωνμιμγίμο. Οαξ πνμηείκμομε ζημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ κα δμθημάζεηε μηα νμμακηηθή βόιηα με γόκδμια ζηα θακάιηα ηεξ μμκαδηθήξ Βεκεηίαξ. Ακαπώνεζε γηα Φιςνεκηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ ΟΖΓΚΑ - ΞΩΙΕ (275πιμ.) Ννςηκό θαη πενηήγεζε ηεξ Φιςνεκηίαξ. Οηεκ πμιηηηζηηθή πνςηεύμοζα ηεξ Ζηαιίαξ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ Φιςνεκηίαξ, ζα ζαομάζμομε ημκ θαζεδνηθό καό, ημκ ηνίημ 5

6 μεγαιύηενμ νηζηηακηθό καό, ημκ ηνμύιμ ημο Ιπνμοκειιέζθη, ημ Ηαμπακανηό ημο Πδηόηημ, ημ βαπηηζηήνημ ημο Αγίμο Ζςάκκε, ημ Ναιάηζημ Βέθθημ, ηεκ πιαηεία Οηκμνίαξ θαη ηεκ Νόκηε Βέθθημ, ηεκ παιαηόηενε θαη πημ δηάζεμε γέθονα ημο πμηαμμύ Άνκμο πμο δηαζπίδεη ηεκ Φιςνεκηία. Οηε ζοκέπεηα ζα έπμομε ειεύζενμ πνόκμ. Ακαπώνεζε γηα ηεκ Οηέκα. Ε Οηέκα είκαη ε ςναηόηενε μεζαηςκηθή πόιε ηεξ Ζηαιίαξ. Οηεκ θανδηά ηεξ βνίζθεηαη ημ Ηάμπμ, ε πημ εκηοπςζηαθή ηηαιηθή πιαηεία. Γθεί ακαβηώκεη θάζε πνόκμ ημ Νάιημ, ημ έζημμ ηςκ πενίθεμςκ ηππμδνμμηώκ ηεξ Οηέκα. Πμ θηίνημ πμο δεζπόδεη ζηεκ πιαηεία είκαη ημ μεγαιεηώδεξ Ναιάηζμ Νμύμπιηθμ, εκώ πμιύ θμκηά βνίζθεηαη ε Κημοόμμ έκαξ από ημοξ μμμνθόηενμοξ γμηζηθμύξ θαζεδνηθμύξ ηεξ Ζηαιίαξ θαη ημ μμοζείμ με ημοξ θαιιηηεπκηθμύξ ζεζαονμύξ ημο καμύ. Οηε ζοκέπεηα ακαπώνεζε γηα ηεκ πόιε ηεξ Ξώμεξ. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 5 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΓΞΖΕΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη πενηήγεζε ζηεκ πόιε με ηεκ πιεζώνα ηςκ ανπμκηηθώκ θαη μκεμείςκ. Θα δμύμε ημ Ημιμζζαίμ, ηεκ αρίδα ημο ζνηάμβμο, ηα θόνμομ ημο Αογμύζημο, ημο Ηαίζανα θαη ημο Ζμοζηηκηακμύ, ηεκ πηάηζα Βεκέηζηα, ημκ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο με ημκ Ακδνηάκηα ημο Ιάνθμο Αονειίμο, ημ μέγανμ ημο Ιμοζμιίκη θαη ηεκ βαζηιηθή ημο Αγίμο Νέηνμο ζημ Βαηηθακό. Απόγεομα ειεύζενμ. Όζμη ημ επηζομείηε μπμνείηε αημμηθά κα επηζθεθηείηε ηα Ιμοζεία ημο Βαηηθακμύ όπμο βνίζθμκηαη μεηαλύ άιιςκ μη αίζμοζεξ ηςκ γιοπηώκ, ηςκ παιηώκ, ηςκ παπύνςκ, ηςκ αοημθναηόνςκ θαη ε δηάζεμε Ηαπέια Οηληίκα με ηηξ ημηπμγναθίεξ ημο Ξαθαήι θαη ημο Ιηπαήι Άγγειμο. Γηα ημ βνάδο, (δώνμ ημο γναθείμο μαξ), ζα απμιαύζεηε ηεκ αηώκηα πόιε θςηαγςγεμέκε ηεκ κύπηα. Μη παγθόζμηα γκςζηέξ γηα ηεκ μμμνθηά ημοξ πιαηείεξ Ζζπακίαξ θαη Καβόκαξ, ζα είκαη μη 2 θύνηεξ ζηάζεηξ, ηεξ ζεμενηκήξ βναδηάξ. Θα ζαομάζμομε ημ Βαηηθακό με ηεκ βαζηιηθή ημο Αγ. Νέηνμο, ημ θαζηέιμ Οακ Άκηδειμ, ημ Πναζηέβενε, ηεκ Πηβενηακή Κεζίδα, ημ ζέαηνμ ημο Ιανθέιιμο, ηεκ πιαηεία Βεκεηίαξ, ημ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο, ηηξ αγμνέξ ηςκ αοημθναηόνςκ, ημ Ημιμζζαίμ, ημκ ηππόδνμμμ, θαη ηέιμξ απμιαύζηε GELATO (παγςηό) θάκμκηαξ ηεκ εοπή ζαξ ζηεκ μμκαδηθά θςηαγςγεμέκε Φμκηάκα κηη Πνέβη. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 6 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΜΙΝΕΖΑ ΚΑΝΜΘΕ - ΝΞΖΚΠΓΔΖ ή ΙΝΑΞΖ (500πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ημκ ανπαημιμγηθό πώνμ ηεξ Νμμπείαξ. Ε λεκάγεζε ζηεκ Κεθνή Νόιε πμο έμεηκε άζηθηε θάης από ηεκ ιάβα ημο Βεδμύβημο πμο ελεννάγε ημ 79μ.. πναγμαηηθά ζα ζαξ ζοκανπάζεη. Θα δμύμε ημ πενημεηνηθό ηείπμξ, ημ Φόνμομ, 6

7 ημ καό ημο Απόιιςκα θαη ηεξ Ανηέμηδμξ, ηεκ πόιε ημο Κένςκα θ.α. Οοκεπίδμομε με ζύκημμμ πέναζμα από ηεκ πόιε ηεξ Κάπμιεξ όπμο βνίζθεηαη ημ θαζηέιμ Κμοόβμ, ημ ζέαηνμ Οακ Ηανιμ, θαη ηα βαζηιηθά ακάθημνα. Άμεζε ακαπώνεζε γηα ημ Ιπάνη ή ημ Ννίκηεδη. Νάδμβα 7 ε ΙΓΞΑ : ΝΑΠΞΑ ΑΘΕΚΑ (220πιμ.) Άθηλε ζημ ιημάκη ηεξ Νάηναξ θαη ακαπώνεζε γηα ημκ ηειηθό πνμμνηζμό μαξ ηεκ Αζήκα με ηηξ βαιίηζεξ γεμάηεξ με ηηξ θαιύηενεξ ακαμκήζεηξ από ημ ηαλίδη ζαξ. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ TIMH KAT' ATOMO 445,00 425,00 545,00 ΔΖΗΘΖΚΕ ΗΑΙΝΖΚΑ ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΑΒ2 ΔΖΗΘΖΚΕ ΗΑΙΝΖΚΑ ΓΛΩΠΓΞΖΗΕ ΑΑ2 75,00 90,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Πεηνάθιηκεξ εζςηενηθέξ θαμπίκεξ ( ΑΒ4 ) ζημ πιμίμ με κημοδ, ημοαιέηα θαη Α/C 4 δηακοθηενεύζεηξ ζε λεκμδμπεία 3* ή 4* με πνςηκό 4 δείπκα ή γεύμαηα δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Γηζηηήνηα ζημ βαπμνάθη ζηεκ Βεκεηία δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Κοπηενηκή βόιηα ζηε Ξώμε δώνμ ημο γναθείμο μαξ Ανπεγόξ / ζοκμδόξ 7

8 Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25), γηα θάζε άημμμ, γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Θημεκηθά ηέιε 15 / άημμμ Γίζμδμη ζε μμοζεία, αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο) Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκθαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Πμπνόγναμμα μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί θαη ακηίζηνμθα. 3. Γηα ηηξ ακαπςνήζεηξ από 20/07/12 θαη μεηά οπάνπμοκ επηβανύκζεηξ ορειήξ πενηόδμο. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ επηθμηκςκήζηε μαδί μαξ. 8

9 7 ήμενε Μδηθή Γθδνμμή Η Ω Κ Ο Π Α Κ Π Ζ Κ Μ Ρ Ν Μ Θ Ε ΑΓ.ΟΜΦΖΑ ΒΜΟΝΜΞΜΟ ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΡΔΑΚΠΖΚΓΟ ΓΗΗΘΕΟΖΓΟ ΝΞΖΓΗΕΝΜΚΚΕΟΖΑ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : θαη θάζε Οάββαημ 1 Euro = 2.33 Turkish liras Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ-ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ (1100 πιμ) Οογθέκηνςζε ημ πνςί θαη ακαπώνεζε με ζηάζεηξ Θαμία, Νιαηαμώκα, Ιμοζζέκε, ζύκμνα(ηήπμη) γηα θαθέ θαη θαγεηό ειεοζένςξ. Άθηλε ζηε Νόιε, ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΘΑΓΞΚΑ ΠΜΝ ΗΑΝΖ - ΙΝΘΓ ΠΔΑΙΖ - ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ - ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜΚ ΒΜΟΝΜΞΜ Ννςηκό θαη επίζθερε-πνμζθύκεμα ζημκ Αγ. Γεώνγημ ζημ Μηθμομεκηθό Ναηνηανπείμ ζημ Φακάνη θαη ζηεκ μμκή ηεξ Νακαγίαξ ηςκ Βιαπενκώκ. Οοκεπίδμομε με επίζθερε ζηα πνώηα Μζςμακηθά ακάθημνα ημο Πμπ Ηαπί με ημοξ πμιύηημμοξ ζεζαονμύξ, θαη ηα δηάζεμα δηαμάκηηα ημο θαη ζημ πενίθεμμ Ανπαημιμγηθό μμοζείμ, όπμο ζημ Γιιεκηθό ημήμα ημο ζα εθπιαγείηε με ηε ζέα ηεξ ηενάζηηαξ πενίθεμεξ ζανθμθάγμο ημο μεγάιμο Αιελάκδνμο. Αθμιμοζεί λεκάγεζε ζημκ Βοδακηηκό Ζππόδνμμμ όπμο παίπηεθακ αμέηνεηα πμιηηηθά θαη ζηναηηςηηθά δνάμαηα, ημκ Αηγοπηηαθό Μβειίζθμ, ημκ Πνίπμδα ηςκ Δειθώκ, ηε Γενμακηθή Ηνήκε θαη ημ Ιπιέ Πδαμί ημο Ομοιηάκμο Απμέη. Οηεκ ζοκέπεηα πνμαηνεηηθή θνμοαδηένα ζημ Βόζπμνμ ( 20 θαη άημμμ) θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ ζα έπεηε ηεκ εοθαηνία, λεθηκώκηαξ από ηεκ αθηή ηεξ Γονςπασθήξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ θαη επηζηνέθμκηαξ από ηεκ Αζηαηηθή αθηή, κα απμιαύζεηε ηα πημ ςναία λύιηκα yali (παναζαιάζζηεξ επαύιεηξ) ηεξ Ηςκζηακηηκμπμιίηηθεξ ειίη, ημκ Νύνγμ ημο Γαιαηά, ηεκ πνώηε θαη ηε δεύηενε θνεμαζηή γέθονα ημο Βμζπόνμο. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΜΡΟΑ ή ΓΘΓΡΘΓΞΕ ΙΓΞΑ 9

10 Ννςηκό θαη πνμαηνεηηθή μιμήμενε εθδνμμή ( 50) ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Ννμύζαξ. Θα πενάζμομε ηεκ γέθονα πνμξ ηεκ Αζηαηηθή Πμονθηά θαη δηα μέζμο ηεξ Γηαιόβαξ ζα θαηεοζοκζμύμε γηα ηεκ Ννμύζα. Θα δμύμε ημ μεγάιμ Ννάζηκμ Πδαμί, θαη ημ Ιαοζςιείμ ημο Ομοιηάκμο Πδειέπη, ημκ Πάθμ ημο Ηαναγθηόδε θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζα έπεηε ειεύζενμ πνόκμ ζηεκ μηθμκμμηθόηενε αγμνά ηεξ Πμονθίαξ. Ιεηαλςηά, ιεοθά εηδή, είδε νμοπηζμμύ, μπμονκμύδηα, παιηά μπμνείηε κα βνείηε ηα πάκηα. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, πνόκμξ ειεύζενμξ θαη δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΚΠΜΘΙΑ ΙΝΑΠΟΓ-ΝΞΖΓΗΖΝΜΚΚΕΟΖΑ(ΑΘΗΕ ΝΞΖΓΗΕΝΜΟ)- ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ Ννςηκό θαη λεκάγεζε ζημ Ιμοζείμ Κημιμά Ιπαπηζέ, παιάηη ηςκ άιιμηε Ομοιηάκςκ, ημ θαιύηενμ μμοζείμ ηεξ Πμονθίαξ θαη από ηα ςναηόηενα ηεξ Γονώπεξ. Αμέζςξ μεηά, ζα ακαπςνήζμομε γηα ηεκ πνμβιήηα ηεξ πόιεξ, όπμο ζα πάνμομε ημ πιμίμ γηα κα επηζθεθζμύμε ηα μαγεοηηθά Ννηγθηπμκκήζηα. Ανπηθά ζύκημμε επίζθερε ζηε άιθε θαη έπεηηα ζηεκ Ννίγθεπμ. Γεύμα ειεοζένςξ ζε παναιηαθή ηαβένκα θαη βόιηα με ηεκ άμαλα γηα κα απμιαύζεηε ηεκ γαιήκηα μμμνθηά ημο θαηαπνάζηκμο κεζημύ αιιά θαη ηηξ παιηέξ ανηζημθναηηθέξ επαύιεηξ, θονίςξ Γιιήκςκ ηεξ Νόιεξ. Πμ βνάδο πνμαηνεηηθή δηαζθέδαζε ( 35 θαη' άημμμ) ζε πμιοηειέξ θέκηνμ δηαζθέδαζεξ με θαγεηό, ημπηθμύξ ακαημιίηηθμοξ πμνμύξ, πακμομάθηα. Δηακοθηένεοζε. 5 ε ΙΓΞΑ : ΑΓΖΑ ΟΜΦΖΑ ΙΜΚΕ ΩΞΑΟ - ΙΝΑΘΜΡΗΘΖ - ΗΘΓΖΟΠΕ ΑΓΜΞΑ Ννςηκό θαη επίζθερε-λεκάγεζε ζημ ζαύμα ηςκ αηώκςκ θαη έκα από ηα πημ επηβιεηηθά μκεμεία ηεξ Ναιαηάξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ ηεκ Αγία Ομθηά. Ούμθςκα με ηεκ Ζζημνία, μ Ιέγαξ Ηςκζηακηίκμξ, έπηηζε έκακ μηθνό καό, ημκ μεγάιςζε μ γηόξ ημο Ηώκζηαξ θαη εγθαηκηάζηεθε ημ 360 μ.. Μ αοημθνάημναξ Ζμοζηηκηακόξ ( μ..) απμθάζηζε κα πηίζεη ζηε ζέζε ημο κέμ, αιιά αζύγθνηηα πημ εονύπςνμ θαη μεγαιμπνεπέζηενμ καό. Γη αοηό ημ ιόγμ ακέζεζε ζημκ μαζεμαηηθό Ακζέμημ ημκ Πναιιηακό, θαη ημκ ανπηηέθημκα Ζζίδςνμ ημ Ιηιίζημ, ηα ζπέδηα ημο καμύ αθηενςμέκμ ζηεκ <<Πμο Θεμύ Ομθία>>. Γηα ηεκ θαηαζθεοή πνεζημμπμίεζε πνάζηκα μάνμανα από ηεκ Ηάνοζημ, Ξμδόπνμα με ιεοθέξ θιέβεξ από ηεκ Φνογία, ακμηπηόμαονα με γαιάδηεξ θιέβεξ από ημκ Βόζπμνμ, θόθθηκα με ιεοθά ζηίγμαηα από ηεκ Θήβα ηεξ Αηγύπημο, θαη μάνμανα με δηάθμνμοξ άιιμοξ πνςμαηηζμμύξ, πμιύηημεξ πέηνεξ. Γηα ημ πηίζημμ ενγάζηεθακ ενγάηεξ θαη ηεπκίηεξ, θαη ημ ζοκμιηθά θόζημξ γηα ημ πηίζημμ, έθηαζε ηα 360 εθαημμμύνηα πνοζέξ δναπμέξ. Οοκεπίδμομε γηα ηεκ εθθιεζία ηεξ Δςμδόπμο Νεγήξ, ηεκ Ιπαιμοθιί, όπμο οπάνπεη ημ ζαομαζηό Αγίαζμα, μη ηάθμη ηςκ Ναηνηανπώκ θαη ε ζηένκα με ηα παναδμζηαθά ράνηα. Γπίζθερε ζηεκ Ιμκή ηεξ ώναξ με ηα πενίθεμα ρεθηδςηά ηεξ, από ηα ςναηόηενα ημο θόζμμο θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζε 10

11 μεγάιμ πμιοθαηάζηεμα-ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ δενμάηηκςκ εηδώκ, αζεμηθώκ, πνοζαθηθώκ, πμιύηημςκ ιίζςκ, θαη βαμβαθενώκ γηα ηηξ αγμνέξ ζαξ θαη ηα δώνα γηα ημοξ δηθμύξ ζαξ. νόκμξ ειεύζενμξ ζηεκ θιεηζηή αγμνά με ηα 4216 θαηαζηήμαηα ηεξ. Δηακοθηένεοζε. 6 ε ΙΓΞΑ : ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ - ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ηεκ Θεζζαιμκίθε. Άθηλε ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ πμο βνίζθεηαη ζηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Δηακοθηένεοζε. 7 ε ΙΓΞΑ : ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ - ΑΘΕΚΑ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Αζήκα με εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ. Άθηλε με ηηξ βαιίηζεξ γεμάηεξ με ηηξ θαιύηενεξ ακαμκήζεηξ από ημ ηαλίδη. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ TIMH KAT' ATOMO 375,00 355,00 525,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε επηιεγμέκμ λεκμδμπείμ 3 ή 4* ζηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε με πνςηκό μπμοθέ 1 δηακοθηένεοζε ζε λεκμδμπείμ Α ή Β θαηεγμνίαξ ζηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ Δώνμ 4 γεύμαηα ή δείπκα Όιεξ μη λεκαγήζεηξ με ημπηθό ειιεκόθςκα λεκαγό Ανπεγόξ / Οοκμδόξ ημο γναθείμο μαξ Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR 11

12 Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ), γηα θάζε άημμμ, γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ με ημ γναθείμ μαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη εηζηηήνηα πιμίςκ γηα Ννηγθηπμκήζηα (135 Π.L ημ άημμμ ζοκμιηθά) Νμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηαξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ: ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ Ε ακςηένς νμή ηήξ εθδνμμήξ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα 12

13 Η Ω Κ Ο Π Α Κ Π Ζ Κ Μ Ρ Ν Μ Θ Ε 4,5 ήμενεξ αενμπμνηθώξ ΑΓ.ΟΜΦΖΑ ΒΜΟΝΜΞΜΟ ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΡΔΑΚΠΖΚΓΟ ΓΗΗΘΕΟΖΓΟ ΝΞΖΓΗΕΝΜΚΚΕΟΖΑ - ΝΞΜΡΟΑ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : KAΘΓ ΗΡΞΖΑΗΕ 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ - ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΘΑΓΞΚΑ ΠΜΝ ΗΑΝΖ - ΙΝΘΓ ΠΔΑΙΖ - ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ - ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜΚ ΒΜΟΝΜΞΜ Νηήζε γηα Ηςκζηακηηκμύπμιε. Άθηλε θαη επίζθερε-πνμζθύκεμα ζημκ Αγ. Γεώνγημ ζημ Μηθμομεκηθό Ναηνηανπείμ ζημ Φακάνη θαη ζηεκ μμκή ηεξ Νακαγίαξ ηςκ Βιαπενκώκ. Οοκεπίδμομε με επίζθερε ζηα πνώηα Μζςμακηθά ακάθημνα ημο Πμπ Ηαπί με ημοξ πμιύηημμοξ ζεζαονμύξ, θαη ηα δηάζεμα δηαμάκηηα ημο θαη ζημ πενίθεμμ Ανπαημιμγηθό μμοζείμ, όπμο ζημ Γιιεκηθό ημήμα ημο ζα εθπιαγείηε με ηε ζέα ηεξ ηενάζηηαξ πενίθεμεξ ζανθμθάγμο ημο μεγάιμο Αιελάκδνμο. Αθμιμοζεί λεκάγεζε ζημκ Βοδακηηκό Ζππόδνμμμ όπμο παίπηεθακ αμέηνεηα πμιηηηθά θαη ζηναηηςηηθά δνάμαηα, ημκ Αηγοπηηαθό Μβειίζθμ, ημκ Πνίπμδα ηςκ Δειθώκ, ηε Γενμακηθή Ηνήκε θαη ημ Ιπιέ Πδαμί ημο Ομοιηάκμο Απμέη. Οηεκ ζοκέπεηα πνμαηνεηηθή θνμοαδηένα ζημ Βόζπμνμ ( 20 θαη άημμμ) θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ ζα έπεηε ηεκ εοθαηνία, λεθηκώκηαξ από ηεκ αθηή ηεξ Γονςπασθήξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ θαη επηζηνέθμκηαξ από ηεκ Αζηαηηθή αθηή, κα απμιαύζεηε ηα πημ ςναία λύιηκα yali (παναζαιάζζηεξ επαύιεηξ) ηεξ Ηςκζηακηηκμπμιίηηθεξ ειίη, ημκ Νύνγμ ημο Γαιαηά, ηεκ πνώηε θαη ηε δεύηενε θνεμαζηή γέθονα ημο Βμζπόνμο. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΜΡΟΑ ή ΓΘΓΡΘΓΞΕ ΙΓΞΑ Ννςηκό θαη πνμαηνεηηθή μιμήμενε εθδνμμή ( 50) ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Ννμύζαξ. Θα πενάζμομε ηεκ γέθονα πνμξ ηεκ Αζηαηηθή Πμονθηά θαη δηα μέζμο ηεξ Γηάιμβαξ ζα θαηεοζοκζμύμε γηα ηεκ Ννμύζα. Θα δμύμε ημ μεγάιμ Ννάζηκμ Πδαμί, θαη ημ Ιαοζςιείμ ημο Ομοιηάκμο Πδειέπη, ημκ Πάθμ ημο Ηαναγθηόδε θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζα έπεηε ειεύζενμ πνόκμ ζηεκ μηθμκμμηθόηενε αγμνά ηεξ Πμονθίαξ. Ιεηαλςηά, ιεοθά εηδή, είδε νμοπηζμμύ, μπμονκμύδηα, παιηά μπμνείηε κα βνείηε ηα πάκηα. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, πνόκμξ ειεύζενμξ θαη δηακοθηένεοζε. 13

14 3 ε ΙΓΞΑ : ΚΠΜΘΙΑ ΙΝΑΠΟΓ ΝΞΖΓΗΖΝΜΚΚΕΟΖΑ(ΑΘΗΕ ΝΞΖΓΗΕΝΜΟ)- ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ Ννςηκό θαη λεκάγεζε ζημ Ιμοζείμ Κημιμά Ιπαπηζέ, παιάηη ηςκ άιιμηε Ομοιηάκςκ, ημ θαιύηενμ μμοζείμ ηεξ Πμονθίαξ θαη από ηα ςναηόηενα ηεξ Γονώπεξ. Αμέζςξ μεηά, ζα ακαπςνήζμομε γηα ηεκ πνμβιήηα ηεξ πόιεξ, όπμο ζα πάνμομε ημ πιμίμ γηα κα επηζθεθζμύμε ηα μαγεοηηθά Ννηγθηπμκκήζηα. Ανπηθά ζύκημμε επίζθερε ζηε άιθε θαη έπεηηα ζηεκ Ννίγθεπμ. Γεύμα ειεοζένςξ ζε παναιηαθή ηαβένκα θαη βόιηα με ηεκ άμαλα γηα κα απμιαύζεηε ηεκ γαιήκηα μμμνθηά ημο θαηαπνάζηκμο κεζημύ αιιά θαη ηηξ παιηέξ ανηζημθναηηθέξ επαύιεηξ, θονίςξ Γιιήκςκ ηεξ Νόιεξ. Πμ βνάδο πνμαηνεηηθή δηαζθέδαζε ( 35 θαη άημμμ) ζε πμιοηειέξ θέκηνμ δηαζθέδαζεξ με θαγεηό, ημπηθμύξ ακαημιίηηθμοξ πμνμύξ, πακμομάθηα. Δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΑΓΖΑ ΟΜΦΖΑ ΙΜΚΕ ΩΞΑΟ - ΙΝΑΘΜΡΗΘΖ - ΗΘΓΖΟΠΕ ΑΓΜΞΑ Ννςηκό θαη επίζθερε-λεκάγεζε ζημ ζαύμα ηςκ αηώκςκ θαη έκα από ηα πημ επηβιεηηθά μκεμεία ηεξ Ναιαηάξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ ηεκ Αγία Ομθηά. Ούμθςκα με ηεκ Ζζημνία, μ Ιέγαξ Ηςκζηακηίκμξ, έπηηζε έκακ μηθνό καό, ημκ μεγάιςζε μ γηόξ ημο Ηώκζηαξ θαη εγθαηκηάζηεθε ημ 360 μ.. Μ αοημθνάημναξ Ζμοζηηκηακόξ ( μ..) απμθάζηζε κα πηίζεη ζηε ζέζε ημο κέμ, αιιά αζύγθνηηα πημ εονύπςνμ θαη μεγαιμπνεπέζηενμ καό. Γη αοηό ημ ιόγμ ακέζεζε ζημκ μαζεμαηηθό Ακζέμημ ημκ Πναιιηακό, θαη ημκ ανπηηέθημκα Ζζίδςνμ ημ Ιηιίζημ, ηα ζπέδηα ημο καμύ αθηενςμέκμ ζηεκ <<Πμο Θεμύ Ομθία>>. Γηα ηεκ θαηαζθεοή πνεζημμπμίεζε πνάζηκα μάνμανα από ηεκ Ηάνοζημ, Ξμδόπνμα με ιεοθέξ θιέβεξ από ηεκ Φνογία, ακμηπηόμαονα με γαιάδηεξ θιέβεξ από ημκ Βόζπμνμ, θόθθηκα με ιεοθά ζηίγμαηα από ηεκ Θήβα ηεξ Αηγύπημο, θαη μάνμανα με δηάθμνμοξ άιιμοξ πνςμαηηζμμύξ, πμιύηημεξ πέηνεξ. Γηα ημ πηίζημμ ενγάζηεθακ ενγάηεξ θαη ηεπκίηεξ, θαη ημ ζοκμιηθά θόζημξ γηα ημ πηίζημμ, έθηαζε ηα 360 εθαημμμύνηα πνοζέξ δναπμέξ. Οοκεπίδμομε γηα ηεκ εθθιεζία ηεξ Δςμδόπμο Νεγήξ, ηεκ Ιπαιμοθιί, όπμο οπάνπεη ημ ζαομαζηό Αγίαζμα, μη ηάθμη ηςκ Ναηνηανπώκ θαη ε ζηένκα με ηα παναδμζηαθά ράνηα. Γπίζθερε ζηεκ Ιμκή ηεξ ώναξ με ηα πενίθεμα ρεθηδςηά ηεξ, από ηα ςναηόηενα ημο θόζμμο θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζε μεγάιμ πμιοθαηάζηεμα-ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ δενμάηηκςκ εηδώκ, αζεμηθώκ, πνοζαθηθώκ, πμιύηημςκ ιίζςκ, θαη βαμβαθενώκ γηα ηηξ αγμνέξ ζαξ θαη ηα δώνα γηα ημοξ δηθμύξ ζαξ. νόκμξ ειεύζενμξ ζηεκ θιεηζηή αγμνά με ηα 4216 θαηαζηήμαηα ηεξ. (Γηα ημ 4ήμενμ πνόγναμμα ακαπώνεζε γηα ημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα)( Γηα ημοξ οπόιμηπμοξ επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 14

15 5 ε ΙΓΞΑ : ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ ΑΘΕΚΑ Ννςηκό θαη εμένα ειεύζενε ζηεκ δηάζεζε ζαξ. Γπηζθεθηείηε θαη απμιαύζηε ημκ θαθέ ή ημ πμηό ζαξ ζημ μμκαδηθό CIRAGAN PALACE ή ζημ ΙARMARA ή ζημ INTERCONTINENTAL με ζέα ημκ Βόζπμνμ θαη ηεκ μαγεοηηθή Ηςκζηακηηκμύπμιε. Γπηιέληε έκα από ηα μμκαδηθά εζηηαηόνηα ζηεκ πενημπή ημοortakoy πάκς ζηεκ ζάιαζζα. Μιμθιενώζηε ηα ρώκηα ζαξ ζε θάπμημ από ηα πμιοθαηαζηήμαηα ή ζηα μαγαδηά ηεξ πιαηείαξ Παπημ. Δηαζθεδάζηε ημ βνάδο ζημ μμκαδηθό REINA CLUB θαη απμιαοζηε μμκαδηθέξ ζηηγμέξ. Δηακοθηένεοζε. (ακάιμγα με ηεκ εμένα επηζηνμθήξ ζαξ μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα) Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 4 μένεξ 390,00 370,00 465,00 ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 5 μένεξ 450,00 430,00 550,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε επηιεγμέκμ λεκμδμπείμ 3 ή 4* ζηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε με πνςηκό μπμοθέ Δώνμ 2 γεύμαηα ή δείπκα Όιεξ μη λεκαγήζεηξ με ημπηθό ειιεκόθςκα λεκαγό Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ) θαηά άημμμ γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ με ημ γναθείμ μαξ 15

16 Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη εηζηηήνηα πιμίςκ γηα Ννηγθηπμκήζηα (135 Π.L ημ άημμμ ζοκμιηθά) Νμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηαξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ: ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ Ε ακςηένς νμή ηήξ εθδνμμήξ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα Οε πενίπηςζε πμο ηα αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ έπμοκ ελακηιεζεί, ηόηε με ηεκ ζύμθςκε γκώμε ημο εθδνμμέα θαη ηεκ ακηίζημηπε επηβάνοκζε, μπμνμύκ κα εθδμζμύκ εηζηηήνηα αθνηβόηενεξ θαηεγμνίαξ. 16

17 Ν Ξ Α Γ Α ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ 4 ή 5 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΩΟ ΗΑΟΠΞΜΡΝΜΘΕ ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜ ΙΜΘΔΑΒΑ-ΝΑΘΖΑ ΝΜΘΕ-ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ ΔΞΓΟΔΕ ΠΟΓΟΗΡ ΗΞΜΡΙΘΜΒ ANAX. 5ΕΙΓΞΓΟ : & ΕΙΓΞΓΟ : & ΙΓ AEGEAN AIRLINES KAI CSA 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΝΞΑΓΑ - ΗΑΟΠΞΜΡΝΜΘΕ ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜ ΙΜΘΔΑΒΑ Οογθέκηνςζε ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Ννάγα. Άθηλε θαη επίζθερε ζηεκ Ηαζηνμύπμιε (νάηζακο), ηεκ Αθνόπμιε ηεξ Ννάγαξ, μία πόιε μέζα ζηεκ πόιε πμο απιώκεηαη πάκς ζημκ βνάπμ ηεξ Ιάια Οηνάκα. Ιεηαλύ άιιςκ ζα δμύμε: Πμ Ιμκαζηήνη Οηνάπμθ, ημ Θμνέηημ, ημκ Γμηζηθό Ηαζεδνηθό καό ημο Αγ. Βίηημο, με ημ Ιαοζςιείμ ηςκ Βμεμώκ Βαζηιέςκ, ημ ζεζαονμθοιάθημ ημο Οηέμμαημξ θαη ηα θακηαζηηθά βηηνώ, ημ πνοζό δνμμάθη ή δνόμμ ηςκ Αιπεμηζηώκ θαη ηέιμξ ημκ πύνγμ ημο Ζππόηε Κηάιημπμν, απμιαμβάκμκηαξ ηεκ πακμναμηθή ζέα ηεξ παναμοζέκηαξ αοηήξ πόιεξ. Πμ μεζεμένη επηβίβαζε ζημ θαναβάθη γηα μηα όμμνθε θνμοαδηένα ζημκ Ιμιδάβα (πενίπμο μηαξ ώναξ). Οηεκ ζοκέπεηα, αθμιμοζήζηε ημκ ανπεγό ζαξ ζημ ζεμακηηθόηενμ Ανπηηεθημκηθό μκεμείμ ηεξ Γονώπεξ, ζηεκ Ιηθνή πόιε (Ιάια Οηνάκα) θαη ηεκ Ναιηά πόιε (Οηάνε Ιέζημ). Θα πενπαηήζμομε από ηεκ γναθηθή Γμηζηθή γέθονα ημο Ηανόιμο μέζα από ηα μεζαηςκηθά δνμμάθηα ηεξ Βαζηιηθήξ μδμύ ςξ ηεκ πιαηεία ηεξ Ναιηάξ πόιεξ, με ημ Δεμανπείμ θαη ημ θεμηζμέκμ Αζηνμκμμηθό Ξμιόη. Θα θαηαιήλμομε μεηαλύ άιιςκ ζημ Μμπέζκη Κημύμ, δεμημονγία ηςκ ζεμακηηθόηενςκ Ανπηηεθηόκςκ, γιοπηώκ θαη δςγνάθςκ ημο 19μο αηώκα. Πμ απόγεομα ζηε δηάζεζή ζαξ. Ιεηαθμνά ζημ λεκμδμπείμ, ηαθημπμίεζε, δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ - ΔΞΓΟΔΕ Ννςηκό θαη λεθηκάμε γηα μιμήμενε εθδνμμή ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Δνέζδεξ (148πιμ.). Οηεκ έδνα ηςκ πνηγθηπάηςκ ηεξ Οαλμκίαξ ζα ζαομάζμομε ημ παιάηη Δζηγθεν, ηεκ Όπενα, ημ πακεπηζηήμημ, θαη ημκ θαζεδνηθό καό. Απμιαύζηε ηεκ μμκαδηθή ζέα ημο πμηαμμύ Έιβα από ημ μεγαιύηενμ μπαιθόκη ηεξ θεκηνηθήξ 17

18 Γονώπεξ. Γιεύζενμξ πνόκμξ θαη επηζηνμθή ζηεκ Ννάγα.Οαξ πνμηείκμομε κα παναθμιμοζήζεηε παναζηάζεηξ Ιαύνμο Θεάηνμο ή Όπεναξ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ - ΠΟΓΟΗΡ ΗΞΜΡΙΘΜΒ Ννςηκό θαη λεθηκάμε γηα εθδνμμή ζηεκ μεζαηςκηθή πόιε Πζεζθο Ηνμομιμβ. Βνίζθεηαη ζηεκ κόηηα Πζεπία, θμκηά ζηα ζύκμνα με ηεκ Αοζηνία, ζε απόζηαζε πενίπμο 180πιμ από ηεκ Ννάγα. Μ δνόμμξ πενκάεη από μηα πενημπή γεμάηε με πμηάμηα θαη ιίμκεξ, πμο θεμίδεηαη γηα ημ θοκήγη. Γίκαη μηα από ηηξ ςναηόηενεξ θαη από ανπηηεθημκηθήξ απόρεςξ θαιύηενα δηαηενεμέκεξ μεζαηςκηθέξ πόιεηξ, πμο πενηθοθιώκεηαη από ημοξ μαηάκδνμοξ ημο Ιμιδαβα. Γηα ηεκ μμκαδηθόηεηα ηεξ γνάθηεθε ημ 1992 ζηεκ Ηαηάζηαζε Ναγθόζμηαξ Ηιενμκμμηάξ ηεξ UNESCO. Οημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ πενπαηήζηε μέζα από ηα μεζαηςκηθά ηείπε ηεξ πόιεξ, ζημ θάζηνμ, ημ 2 μ ζε μέγεζμξ μεηά ηεξ Ννάγαξ, ηηξ εθθιεζίεξ θαη ηα θηίνηα ακαγεκκεζηαθμύ νοζμμύ. Γπηζηνμθή ζηεκ Ννάγα. Δηακοθηένεοζε. 4-5 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ - AΘΕΚΑ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Ηάνιμβο Βάνο, ζηε Δοηηθή Βμεμία. Ιεηά από μηα πακέμμνθε δηαδνμμή θηάκμομε ζηεκ παζίγκςζηε ιμοηνόπμιε θαη ηαοηόπνμκα ηόπμ ζοκάκηεζεξ ακζνώπςκ ηςκ γναμμάηςκ, ηςκ ηεπκώκ θαη ηεξ πμιηηηθήξ. Δηαζπίδμκηαξ ημκ θεκηνηθό πεδόδνμμμ δίπια ζημκ πμηαμό Πέπια, θαηαιαβαίκμομε γηαηί μη Πζάνμη Νέηνμξ μ Ιέγαξ θαη Κηθόιαμξ Β, μ Γθαίηε, μ Θηζη, μ Ιπεηόβεκ, μ Ιπαπ, μ Ομπέκ, πενπάηεζακ ημκ ίδημ δνόμμ. Γπηζηνμθή ζηεκ Ννάγα, μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ KAT' ATOMO 5 HM. 22/12 & 02/01 HTL OLYMPIK 4* 350,00 330,00 450,00 KAT' ATOMO 5 HM. 22/12 & 02/01 HTL INTERCONTINENTAL H' SHERATON 5* 495,00 475,00 715,00 KAT' ATOMO 4 HM. 30/12 HTL OLYMPIK 4* 410,00 390,00 550,00 KAT' ATOMO 4 HM. 30/12 & 02/01 HTL INTERCONTINENTAL H' SHERATON 5* 550,00 530,00 790,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ 18

19 Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειέξ πμύιμακ Δηαμμκή ζε λεκμδμπείμ 4* ή 5* (επηιμγή ζαξ) με πνςηκό ΔΩΞΜ μίκη-θνμοαδηένα ζημκ Ιμιδάβα ΔΩΞΜ εμηδηαηνμθή (ζημ 4* λεκμδμπείμ μόκμ) ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζημ Ηάνιμβο Βάνο ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζηε Δνέζδε ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζημ Πζεζθο Ηνμομιςβ ( γηα ημ 5ήμενμ πνόγναμμα μόκμ) Πμπηθόξ ειιεκόθςκμξ λεκαγόξ ανπεγόξ Αζθάιεία αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 θαηά άημμμ) γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ζημ πνόγναμμα ςξ πνμαηνεηηθό νηζημογεκκηάηηθμ ή Ννςημπνμκηάηηθμ εμνηαζηηθό δείπκμ. Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. Απαναίηεηα κέα δηαβαηήνηα ή ηαοηόηεηα με ιαηηκηθμύξ παναθηήνεξ 19

20 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ, εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ.πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ 3. Οημ 4ήμενμ πνόγναμμα δεκ πναγμαημπμηείηαη ε 4 ε μένα ημο 5ήμενμο 4. Γπηβάνοκζε ηημήξ γηα πηήζε με ηεκ CSA + 65 (04:30 & 23:00) Δνμμμιόγηα ΝΠΕΟΓΖΟ ΙΓ AEGEAN AIRLINES ATH-PRAGA A :05-08: PRAGA-ATH A :00-15: ATH-PRAGA A :30-11: PRAGA-ATH A :00-15: ATH-PRAGA A :30-11: PRAGA-ATH A :40-00:10 20

21 B I E N N H ΟΑΘΠΟΙΝΜΡΞΓΗ 5 & 6 ΕΙΓΞΕ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΔΑΟΕ ΙΑΓΖΓΞΘΖΚΓΗ ΙΝΑΚΠΓΚ ΙΝΞΑΠΖΟΘΑΒΑ ΟΑΘΠΟΙΝΜΡΞΓΗ - ΘΖΙΚΓΟ ΑΡΟΠΞΖΑΟ ANAX. 6HM , 6ΕΙ & 5ΕΙ ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΔΑΟΕ ΙΑΓΖΓΞΘΖΚΓΗ ΙΝΑΚΠΓΚ - ΒΖΓΚΚΕ Οογθέκηνςζε ζημ αενμδνόμημ Γι. Βεκηδέιμξ θαη πηήζε γηα Βμοδαπέζηε. Άθηλε θαη ακαπώνεζε γηα Βηέκκε(230πιμ). Ννώηε ζηάζε μαξ ζηα πμιοηναγμοδηζμέκα Βηεκκέδηθα Δάζε, μόιηξ 20πιμ από ηεκ Βηέκκε, ζα ζοκακηήζμομε ημκ πύνγμ ηεξ μηθμγέκεηαξ Θηπκεκζηάηκ πμο εθεί γονηζηήθακ όιεξ μη ηαηκίεξ ημο θόμε Δνάθμοια(ζηάζε γηα θςημγναθίεξ). Οηε ζοκεπεία ακαπςνμύμε γηα ηεκ μεγαιύηενε οπόγεηα ιίμκε Δεηθνμηε 60 μεηνά θάης από ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. Γθεί μ ίηιεν έθηηαπκε ηα αενμπιάκα ημο ζημκ 2 μ παγθόζμημ πόιεμμ, θαη ηα ζοκανμμιμγμύζε ζημ αενμδνόμημ ηεξ Βηέκκεξ. Ακαπώνεζε γηα ημ πςνηό Ιάγηενιηκγθ, όπμο ζα δμύμε ημ θοκεγεηηθό πενίπηενμ ημο Ννίγθηπα Ξμδόιθμο, ζα γκςνίζμομε ηεκ δναμαηηθή ηζημνία ημο με ηεκ αγαπεμέκε ημο δμύθηζζα Ιανία Βναηζένα Γιιεκηθήξ θαηαγςγήξ. Θα δηαζπίζμομε ηα όμμνθα δάζε ημο έιεκεκηαι, ζηα μπμία μ Ιπεηόβεκ ζοκήζηδε κα θάκεη ημοξ πενηπάημοξ ημο, θαηά μήθμξ ημο πμηαμμύ Οβέπαη. Οοκεπίδμομε με ηεκ πενηήγεζε ηεξ θμζμμπμιίηηθεξ ιμοηνόπμιεξ ημο Ιπάκηεκ, ε μπμία πνςζηά ημ όκμμά ηεξ ζηα ζεημύπα κενά πμο λεπεδμύκ από ημ έδαθμξ. Αθηλε ζηεκ Βηέκκε, ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΒΖΓΚΚΕ ΛΓΚΑΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη λεθηκάμε ηεκ λεκάγεζε ζηα αλημζέαηα ηεξ πόιεξ ημο μπανόθ θαη ημο βαιξ. Θα δμύμε ηε Ξηκγθζηνάζζε με ημ ελαίνεημ πάνθμ, ηεκ Όπενα, ηα ακάθημνα όθμπμονγθ, ημ Ημηκμβμύιημ, ημ Δεμανπείμ θαη ημ Θέαηνμ. Αθμιμύζςξ ζα επηζθεθζμύμε ηα ζενηκά ακάθημνα ηεξ Ιανίαξ Θενεζίαξ, ημ ανηζημύνγεμα ημο Οέκμπνμοκ με ηα 1400 δςμάηηα, ηεκ πενίθεμε ιεςθόνμ ημο Ξίκγθ όπμο ζα ζαομάζμομε ηα πημ ζεμακηηθά αλημζέαηα ηεξ Βηέκκεξ, όπςξ ημ Δεμμηηθό Νάνθμ, ημ 21

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα