ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ"

Transcript

1 ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα Ιηιάκμ ή Ιπμιόκηα ή Βεκεηία. Άθηλε θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, οπόιμηπμ μέναξ ειεύζενμ. Απμιαύζηε ηηαιηθό cappuccino ή espresso. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ (270πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Ιεηαθμνά ζημ ιημάκη από όπμο λεθηκάκε ηα ηδηςηηθά θαναβάθηα(δώνμ ηα εηζηηήνηα από ημ γναθείμ μαξ) ηα μπμία ζα μαξ μεηαθένμοκ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ζηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο. Θα ζαομάζμομε ηεκ εθθιεζία θαη ηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο, ημ παιάηη ηςκ Δόγεδςκ, ηε γέθονα ηςκ ζηεκαγμώκ, ημκ πύνγμ ηςκ θαμπάκςκ θαη ημο Ωνμιμγίμο. Οαξ πνμηείκμομε ζημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ κα δμθημάζεηε μηα νμμακηηθή βόιηα με γόκδμια ζηα θακάιηα ηεξ μμκαδηθήξ Βεκεηίαξ. Ακαπώνεζε γηα Φιςνεκηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ ΟΖΓΚΑ - ΞΩΙΕ (275πιμ.) 1

2 Ννςηκό θαη πενηήγεζε ηεξ Φιςνεκηίαξ. Οηεκ πμιηηηζηηθή πνςηεύμοζα ηεξ Ζηαιίαξ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ Φιςνεκηίαξ, ζα ζαομάζμομε ημκ θαζεδνηθό καό, ημκ ηνίημ μεγαιύηενμ νηζηηακηθό καό, ημκ ηνμύιμ ημο Ιπνμοκειιέζθη, ημ Ηαμπακανηό ημο Πδηόηημ, ημ βαπηηζηήνημ ημο Αγίμο Ζςάκκε, ημ Ναιάηζημ Βέθθημ, ηεκ πιαηεία Οηκμνίαξ θαη ηεκ Νόκηε Βέθθημ, ηεκ παιαηόηενε θαη πημ δηάζεμε γέθονα ημο πμηαμμύ Άνκμο πμο δηαζπίδεη ηεκ Φιςνεκηία. Οηε ζοκέπεηα ζα έπμομε ειεύζενμ πνόκμ. Ακαπώνεζε γηα ηεκ Οηέκα. Ε Οηέκα είκαη ε ςναηόηενε μεζαηςκηθή πόιε ηεξ Ζηαιίαξ. Οηεκ θανδηά ηεξ βνίζθεηαη ημ Ηάμπμ, ε πημ εκηοπςζηαθή ηηαιηθή πιαηεία. Γθεί ακαβηώκεη θάζε πνόκμ ημ Νάιημ, ημ έζημμ ηςκ πενίθεμςκ ηππμδνμμηώκ ηεξ Οηέκα. Πμ θηίνημ πμο δεζπόδεη ζηεκ πιαηεία είκαη ημ μεγαιεηώδεξ Ναιάηζμ Νμύμπιηθμ, εκώ πμιύ θμκηά βνίζθεηαη ε Κημοόμμ έκαξ από ημοξ μμμνθόηενμοξ γμηζηθμύξ θαζεδνηθμύξ ηεξ Ζηαιίαξ θαη ημ μμοζείμ με ημοξ θαιιηηεπκηθμύξ ζεζαονμύξ ημο καμύ. Οηε ζοκέπεηα ακαπώνεζε γηα ηεκ πόιε ηεξ Ξώμεξ. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΓΞΖΕΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη πενηήγεζε ζηεκ πόιε με ηεκ πιεζώνα ηςκ ανπμκηηθώκ θαη μκεμείςκ. Θα δμύμε ημ Ημιμζζαίμ, ηεκ αρίδα ημο ζνηάμβμο, ηα θόνμομ ημο Αογμύζημο, ημο Ηαίζανα θαη ημο Ζμοζηηκηακμύ, ηεκ πηάηζα Βεκέηζηα, ημκ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο με ημκ Ακδνηάκηα ημο Ιάνθμο Αονειίμο, ημ μέγανμ ημο Ιμοζμιίκη θαη ηεκ βαζηιηθή ημο Αγίμο Νέηνμο ζημ Βαηηθακό. Απόγεομα ειεύζενμ. Όζμη ημ επηζομείηε μπμνείηε αημμηθά κα επηζθεθηείηε ηα Ιμοζεία ημο Βαηηθακμύ όπμο βνίζθμκηαη μεηαλύ άιιςκ μη αίζμοζεξ ηςκ γιοπηώκ, ηςκ παιηώκ, ηςκ παπύνςκ, ηςκ αοημθναηόνςκ θαη ε δηάζεμε Ηαπέια Οηληίκα με ηηξ ημηπμγναθίεξ ημο Ξαθαήι θαη ημο Ιηπαήι Άγγειμο. Γηα ημ βνάδο, (δώνμ ημο γναθείμο μαξ), ζα απμιαύζεηε ηεκ αηώκηα πόιε θςηαγςγεμέκε ηεκ κύπηα. Μη παγθόζμηα γκςζηέξ γηα ηεκ μμμνθηά ημοξ πιαηείεξ Ζζπακίαξ θαη Καβόκαξ, ζα είκαη μη 2 θύνηεξ ζηάζεηξ, ηεξ ζεμενηκήξ βναδηάξ. Θα ζαομάζμομε ημ Βαηηθακό με ηεκ βαζηιηθή ημο Αγ. Νέηνμο, ημ θαζηέιμ Οακ Άκηδειμ, ημ Πναζηέβενε, ηεκ Πηβενηακή Κεζίδα, ημ ζέαηνμ ημο Ιανθέιιμο, ηεκ πιαηεία Βεκεηίαξ, ημ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο, ηηξ αγμνέξ ηςκ αοημθναηόνςκ, ημ Ημιμζζαίμ, ημκ ηππόδνμμμ, θαη ηέιμξ απμιαύζηε GELATO (παγςηό) θάκμκηαξ ηεκ εοπή ζαξ ζηεκ μμκαδηθά θςηαγςγεμέκε Φμκηάκα κηη Πνέβη. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 5 ε ή 6 ε ΙΓΞΑ: ΞΩΙΕ ΑΘΕΚΑ 2

3 Ννςηκό μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 5 ΕΙΓΞΓΟ 495,00 475,00 595,00 ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 6 ΙΓΞΓΟ 550,00 530,00 675,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε λεκμδμπεία 3* θαη 4* με πνςηκό Εμηδηαηνμθή Ανπεγόξ / Οοκμδόξ ζημκ ηόπμ πνμμνηζμμύ Γηζηηήνηα ζημ βαπμνάθη ζηεκ Βεκεηία δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Κοπηενηκή βόιηα ζηε Ξώμε δώνμ ημο γναθείμο μαξ Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ) θαηά άημμμ γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ 135 3

4 Γίζμδμη ζε μμοζεία, αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό. Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ Ε ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ, εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Πμ πνόγναμμα μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί θαη ακηίζηνμθα 3. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα 4. Οε πενίπηςζε πμο ηα αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ έπμοκ ελακηιεζεί, ηόηε με ηεκ ζύμθςκε γκώμε ημο εθδνμμέα θαη ηεκ ακηίζημηπε επηβάνοκζε, μπμνμύκ κα εθδμζμύκ εηζηηήνηα αθνηβόηενεξ θαηεγμνίαξ. Μη πηήζεηξ μπμνεί κα γίκμοκ από θαη πνμξ Ιηιάκμ, ή Βεκεηία ή Ιπμιόκηα ακάιμγα με ηεκ δηαζεζημόηεηα ηςκ ζέζεςκ ή θαη μέζς εκδηάμεζμο ζηαζμμύ. 5. Πμ πνόγναμμα ζοκδοάδεηαη με ημ ακηίζημηπμ 7ήμενμ μδηθό Ζηαιηθό Νακόναμα 4

5 Ζ Π Α Θ Ζ Η Μ Ν Α Κ Μ Ξ Α Ι Α 7 ΕΙΓΞΕ ΜΔΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ - ΟΖΓΚΑ ΞΩΙΕ - ΝΜΙΝΕΖΑ - ΚΑΝΜΘΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ - ΝΑΠΞΑ - ΓΚ ΝΘΩ (220πιμ.) Οογθέκηνςζε, επηβίβαζε ζημ πμύιμακ θαη ακαπώνεζε γηα Νάηνα με ζηάζεηξ θαζμδόκ γηα θαθέ. Άθηλε ζηεκ Νάηνα, επηβίβαζε ζημ πιμίμ, ηαθημπμίεζε ζηηξ θαμπίκεξ θαη απόπιμοξ γηα Ακθμκα. Δηακοθηένεοζε εκ πις. 2 ε ΙΓΞΑ : ΑΚΗΜΚΑ - ΒΓΚΓΠΖΑ (380πιμ) Άθηλε ζηεκ Ακθμκα θαη άμεζε ακαπώνεζε γηα ηεκ Βεκεηία. Θα δηαζπίζμομε ηεκ πενημπή με ηηξ μμμνθόηενεξ παναιίεξ ηεξ Ζηαιίαξ, ζα πενάζμομε πενηθενεηαθά ηεξ Ιπμιόκηαξ θαη αθμύ αθήζμομε πίζς μαξ ηεκ θμηιάδα ημο Νάδμο θαη ηεκ Νάδμβα ζα θηάζμομε ζηεκ Βεκεηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, οπόιμηπμ μέναξ ειεύζενμ. Απμιαύζηε ηηαιηθό cappuccino ή espresso. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΒΓΚΓΠΖΑ - ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ (270πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Βεκεηία. Ιεηαθμνά ζημ ιημάκη από όπμο λεθηκάκε ηα ηδηςηηθά θαναβάθηα (δώνμ ηα εηζηηήνηα από ημ γναθείμ μαξ) ηα μπμία ζα μαξ μεηαθένμοκ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ζηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο. Θα ζαομάζμομε ηεκ εθθιεζία θαη ηεκ πιαηεία ημο Αγίμο Ιάνθμο, ημ παιάηη ηςκ Δόγεδςκ, ηε γέθονα ηςκ ζηεκαγμώκ, ημκ πύνγμ ηςκ θαμπάκςκ θαη ημο Ωνμιμγίμο. Οαξ πνμηείκμομε ζημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ κα δμθημάζεηε μηα νμμακηηθή βόιηα με γόκδμια ζηα θακάιηα ηεξ μμκαδηθήξ Βεκεηίαξ. Ακαπώνεζε γηα Φιςνεκηία. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ ΟΖΓΚΑ - ΞΩΙΕ (275πιμ.) Ννςηκό θαη πενηήγεζε ηεξ Φιςνεκηίαξ. Οηεκ πμιηηηζηηθή πνςηεύμοζα ηεξ Ζηαιίαξ ζημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ Φιςνεκηίαξ, ζα ζαομάζμομε ημκ θαζεδνηθό καό, ημκ ηνίημ 5

6 μεγαιύηενμ νηζηηακηθό καό, ημκ ηνμύιμ ημο Ιπνμοκειιέζθη, ημ Ηαμπακανηό ημο Πδηόηημ, ημ βαπηηζηήνημ ημο Αγίμο Ζςάκκε, ημ Ναιάηζημ Βέθθημ, ηεκ πιαηεία Οηκμνίαξ θαη ηεκ Νόκηε Βέθθημ, ηεκ παιαηόηενε θαη πημ δηάζεμε γέθονα ημο πμηαμμύ Άνκμο πμο δηαζπίδεη ηεκ Φιςνεκηία. Οηε ζοκέπεηα ζα έπμομε ειεύζενμ πνόκμ. Ακαπώνεζε γηα ηεκ Οηέκα. Ε Οηέκα είκαη ε ςναηόηενε μεζαηςκηθή πόιε ηεξ Ζηαιίαξ. Οηεκ θανδηά ηεξ βνίζθεηαη ημ Ηάμπμ, ε πημ εκηοπςζηαθή ηηαιηθή πιαηεία. Γθεί ακαβηώκεη θάζε πνόκμ ημ Νάιημ, ημ έζημμ ηςκ πενίθεμςκ ηππμδνμμηώκ ηεξ Οηέκα. Πμ θηίνημ πμο δεζπόδεη ζηεκ πιαηεία είκαη ημ μεγαιεηώδεξ Ναιάηζμ Νμύμπιηθμ, εκώ πμιύ θμκηά βνίζθεηαη ε Κημοόμμ έκαξ από ημοξ μμμνθόηενμοξ γμηζηθμύξ θαζεδνηθμύξ ηεξ Ζηαιίαξ θαη ημ μμοζείμ με ημοξ θαιιηηεπκηθμύξ ζεζαονμύξ ημο καμύ. Οηε ζοκέπεηα ακαπώνεζε γηα ηεκ πόιε ηεξ Ξώμεξ. Παθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 5 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΓΞΖΕΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη πενηήγεζε ζηεκ πόιε με ηεκ πιεζώνα ηςκ ανπμκηηθώκ θαη μκεμείςκ. Θα δμύμε ημ Ημιμζζαίμ, ηεκ αρίδα ημο ζνηάμβμο, ηα θόνμομ ημο Αογμύζημο, ημο Ηαίζανα θαη ημο Ζμοζηηκηακμύ, ηεκ πηάηζα Βεκέηζηα, ημκ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο με ημκ Ακδνηάκηα ημο Ιάνθμο Αονειίμο, ημ μέγανμ ημο Ιμοζμιίκη θαη ηεκ βαζηιηθή ημο Αγίμο Νέηνμο ζημ Βαηηθακό. Απόγεομα ειεύζενμ. Όζμη ημ επηζομείηε μπμνείηε αημμηθά κα επηζθεθηείηε ηα Ιμοζεία ημο Βαηηθακμύ όπμο βνίζθμκηαη μεηαλύ άιιςκ μη αίζμοζεξ ηςκ γιοπηώκ, ηςκ παιηώκ, ηςκ παπύνςκ, ηςκ αοημθναηόνςκ θαη ε δηάζεμε Ηαπέια Οηληίκα με ηηξ ημηπμγναθίεξ ημο Ξαθαήι θαη ημο Ιηπαήι Άγγειμο. Γηα ημ βνάδο, (δώνμ ημο γναθείμο μαξ), ζα απμιαύζεηε ηεκ αηώκηα πόιε θςηαγςγεμέκε ηεκ κύπηα. Μη παγθόζμηα γκςζηέξ γηα ηεκ μμμνθηά ημοξ πιαηείεξ Ζζπακίαξ θαη Καβόκαξ, ζα είκαη μη 2 θύνηεξ ζηάζεηξ, ηεξ ζεμενηκήξ βναδηάξ. Θα ζαομάζμομε ημ Βαηηθακό με ηεκ βαζηιηθή ημο Αγ. Νέηνμο, ημ θαζηέιμ Οακ Άκηδειμ, ημ Πναζηέβενε, ηεκ Πηβενηακή Κεζίδα, ημ ζέαηνμ ημο Ιανθέιιμο, ηεκ πιαηεία Βεκεηίαξ, ημ ιόθμ ημο Ηαπηηςιίμο, ηηξ αγμνέξ ηςκ αοημθναηόνςκ, ημ Ημιμζζαίμ, ημκ ηππόδνμμμ, θαη ηέιμξ απμιαύζηε GELATO (παγςηό) θάκμκηαξ ηεκ εοπή ζαξ ζηεκ μμκαδηθά θςηαγςγεμέκε Φμκηάκα κηη Πνέβη. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 6 ε ΙΓΞΑ : ΞΩΙΕ - ΝΜΙΝΕΖΑ ΚΑΝΜΘΕ - ΝΞΖΚΠΓΔΖ ή ΙΝΑΞΖ (500πιμ.) Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ημκ ανπαημιμγηθό πώνμ ηεξ Νμμπείαξ. Ε λεκάγεζε ζηεκ Κεθνή Νόιε πμο έμεηκε άζηθηε θάης από ηεκ ιάβα ημο Βεδμύβημο πμο ελεννάγε ημ 79μ.. πναγμαηηθά ζα ζαξ ζοκανπάζεη. Θα δμύμε ημ πενημεηνηθό ηείπμξ, ημ Φόνμομ, 6

7 ημ καό ημο Απόιιςκα θαη ηεξ Ανηέμηδμξ, ηεκ πόιε ημο Κένςκα θ.α. Οοκεπίδμομε με ζύκημμμ πέναζμα από ηεκ πόιε ηεξ Κάπμιεξ όπμο βνίζθεηαη ημ θαζηέιμ Κμοόβμ, ημ ζέαηνμ Οακ Ηανιμ, θαη ηα βαζηιηθά ακάθημνα. Άμεζε ακαπώνεζε γηα ημ Ιπάνη ή ημ Ννίκηεδη. Νάδμβα 7 ε ΙΓΞΑ : ΝΑΠΞΑ ΑΘΕΚΑ (220πιμ.) Άθηλε ζημ ιημάκη ηεξ Νάηναξ θαη ακαπώνεζε γηα ημκ ηειηθό πνμμνηζμό μαξ ηεκ Αζήκα με ηηξ βαιίηζεξ γεμάηεξ με ηηξ θαιύηενεξ ακαμκήζεηξ από ημ ηαλίδη ζαξ. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ TIMH KAT' ATOMO 445,00 425,00 545,00 ΔΖΗΘΖΚΕ ΗΑΙΝΖΚΑ ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΑΒ2 ΔΖΗΘΖΚΕ ΗΑΙΝΖΚΑ ΓΛΩΠΓΞΖΗΕ ΑΑ2 75,00 90,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Πεηνάθιηκεξ εζςηενηθέξ θαμπίκεξ ( ΑΒ4 ) ζημ πιμίμ με κημοδ, ημοαιέηα θαη Α/C 4 δηακοθηενεύζεηξ ζε λεκμδμπεία 3* ή 4* με πνςηκό 4 δείπκα ή γεύμαηα δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Γηζηηήνηα ζημ βαπμνάθη ζηεκ Βεκεηία δώνμ από ημ γναθείμ μαξ Κοπηενηκή βόιηα ζηε Ξώμε δώνμ ημο γναθείμο μαξ Ανπεγόξ / ζοκμδόξ 7

8 Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25), γηα θάζε άημμμ, γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Θημεκηθά ηέιε 15 / άημμμ Γίζμδμη ζε μμοζεία, αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο) Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκθαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Πμπνόγναμμα μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί θαη ακηίζηνμθα. 3. Γηα ηηξ ακαπςνήζεηξ από 20/07/12 θαη μεηά οπάνπμοκ επηβανύκζεηξ ορειήξ πενηόδμο. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ επηθμηκςκήζηε μαδί μαξ. 8

9 7 ήμενε Μδηθή Γθδνμμή Η Ω Κ Ο Π Α Κ Π Ζ Κ Μ Ρ Ν Μ Θ Ε ΑΓ.ΟΜΦΖΑ ΒΜΟΝΜΞΜΟ ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΡΔΑΚΠΖΚΓΟ ΓΗΗΘΕΟΖΓΟ ΝΞΖΓΗΕΝΜΚΚΕΟΖΑ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : θαη θάζε Οάββαημ 1 Euro = 2.33 Turkish liras Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ-ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ (1100 πιμ) Οογθέκηνςζε ημ πνςί θαη ακαπώνεζε με ζηάζεηξ Θαμία, Νιαηαμώκα, Ιμοζζέκε, ζύκμνα(ηήπμη) γηα θαθέ θαη θαγεηό ειεοζένςξ. Άθηλε ζηε Νόιε, ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΘΑΓΞΚΑ ΠΜΝ ΗΑΝΖ - ΙΝΘΓ ΠΔΑΙΖ - ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ - ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜΚ ΒΜΟΝΜΞΜ Ννςηκό θαη επίζθερε-πνμζθύκεμα ζημκ Αγ. Γεώνγημ ζημ Μηθμομεκηθό Ναηνηανπείμ ζημ Φακάνη θαη ζηεκ μμκή ηεξ Νακαγίαξ ηςκ Βιαπενκώκ. Οοκεπίδμομε με επίζθερε ζηα πνώηα Μζςμακηθά ακάθημνα ημο Πμπ Ηαπί με ημοξ πμιύηημμοξ ζεζαονμύξ, θαη ηα δηάζεμα δηαμάκηηα ημο θαη ζημ πενίθεμμ Ανπαημιμγηθό μμοζείμ, όπμο ζημ Γιιεκηθό ημήμα ημο ζα εθπιαγείηε με ηε ζέα ηεξ ηενάζηηαξ πενίθεμεξ ζανθμθάγμο ημο μεγάιμο Αιελάκδνμο. Αθμιμοζεί λεκάγεζε ζημκ Βοδακηηκό Ζππόδνμμμ όπμο παίπηεθακ αμέηνεηα πμιηηηθά θαη ζηναηηςηηθά δνάμαηα, ημκ Αηγοπηηαθό Μβειίζθμ, ημκ Πνίπμδα ηςκ Δειθώκ, ηε Γενμακηθή Ηνήκε θαη ημ Ιπιέ Πδαμί ημο Ομοιηάκμο Απμέη. Οηεκ ζοκέπεηα πνμαηνεηηθή θνμοαδηένα ζημ Βόζπμνμ ( 20 θαη άημμμ) θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ ζα έπεηε ηεκ εοθαηνία, λεθηκώκηαξ από ηεκ αθηή ηεξ Γονςπασθήξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ θαη επηζηνέθμκηαξ από ηεκ Αζηαηηθή αθηή, κα απμιαύζεηε ηα πημ ςναία λύιηκα yali (παναζαιάζζηεξ επαύιεηξ) ηεξ Ηςκζηακηηκμπμιίηηθεξ ειίη, ημκ Νύνγμ ημο Γαιαηά, ηεκ πνώηε θαη ηε δεύηενε θνεμαζηή γέθονα ημο Βμζπόνμο. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΜΡΟΑ ή ΓΘΓΡΘΓΞΕ ΙΓΞΑ 9

10 Ννςηκό θαη πνμαηνεηηθή μιμήμενε εθδνμμή ( 50) ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Ννμύζαξ. Θα πενάζμομε ηεκ γέθονα πνμξ ηεκ Αζηαηηθή Πμονθηά θαη δηα μέζμο ηεξ Γηαιόβαξ ζα θαηεοζοκζμύμε γηα ηεκ Ννμύζα. Θα δμύμε ημ μεγάιμ Ννάζηκμ Πδαμί, θαη ημ Ιαοζςιείμ ημο Ομοιηάκμο Πδειέπη, ημκ Πάθμ ημο Ηαναγθηόδε θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζα έπεηε ειεύζενμ πνόκμ ζηεκ μηθμκμμηθόηενε αγμνά ηεξ Πμονθίαξ. Ιεηαλςηά, ιεοθά εηδή, είδε νμοπηζμμύ, μπμονκμύδηα, παιηά μπμνείηε κα βνείηε ηα πάκηα. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, πνόκμξ ειεύζενμξ θαη δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΚΠΜΘΙΑ ΙΝΑΠΟΓ-ΝΞΖΓΗΖΝΜΚΚΕΟΖΑ(ΑΘΗΕ ΝΞΖΓΗΕΝΜΟ)- ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ Ννςηκό θαη λεκάγεζε ζημ Ιμοζείμ Κημιμά Ιπαπηζέ, παιάηη ηςκ άιιμηε Ομοιηάκςκ, ημ θαιύηενμ μμοζείμ ηεξ Πμονθίαξ θαη από ηα ςναηόηενα ηεξ Γονώπεξ. Αμέζςξ μεηά, ζα ακαπςνήζμομε γηα ηεκ πνμβιήηα ηεξ πόιεξ, όπμο ζα πάνμομε ημ πιμίμ γηα κα επηζθεθζμύμε ηα μαγεοηηθά Ννηγθηπμκκήζηα. Ανπηθά ζύκημμε επίζθερε ζηε άιθε θαη έπεηηα ζηεκ Ννίγθεπμ. Γεύμα ειεοζένςξ ζε παναιηαθή ηαβένκα θαη βόιηα με ηεκ άμαλα γηα κα απμιαύζεηε ηεκ γαιήκηα μμμνθηά ημο θαηαπνάζηκμο κεζημύ αιιά θαη ηηξ παιηέξ ανηζημθναηηθέξ επαύιεηξ, θονίςξ Γιιήκςκ ηεξ Νόιεξ. Πμ βνάδο πνμαηνεηηθή δηαζθέδαζε ( 35 θαη' άημμμ) ζε πμιοηειέξ θέκηνμ δηαζθέδαζεξ με θαγεηό, ημπηθμύξ ακαημιίηηθμοξ πμνμύξ, πακμομάθηα. Δηακοθηένεοζε. 5 ε ΙΓΞΑ : ΑΓΖΑ ΟΜΦΖΑ ΙΜΚΕ ΩΞΑΟ - ΙΝΑΘΜΡΗΘΖ - ΗΘΓΖΟΠΕ ΑΓΜΞΑ Ννςηκό θαη επίζθερε-λεκάγεζε ζημ ζαύμα ηςκ αηώκςκ θαη έκα από ηα πημ επηβιεηηθά μκεμεία ηεξ Ναιαηάξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ ηεκ Αγία Ομθηά. Ούμθςκα με ηεκ Ζζημνία, μ Ιέγαξ Ηςκζηακηίκμξ, έπηηζε έκακ μηθνό καό, ημκ μεγάιςζε μ γηόξ ημο Ηώκζηαξ θαη εγθαηκηάζηεθε ημ 360 μ.. Μ αοημθνάημναξ Ζμοζηηκηακόξ ( μ..) απμθάζηζε κα πηίζεη ζηε ζέζε ημο κέμ, αιιά αζύγθνηηα πημ εονύπςνμ θαη μεγαιμπνεπέζηενμ καό. Γη αοηό ημ ιόγμ ακέζεζε ζημκ μαζεμαηηθό Ακζέμημ ημκ Πναιιηακό, θαη ημκ ανπηηέθημκα Ζζίδςνμ ημ Ιηιίζημ, ηα ζπέδηα ημο καμύ αθηενςμέκμ ζηεκ <<Πμο Θεμύ Ομθία>>. Γηα ηεκ θαηαζθεοή πνεζημμπμίεζε πνάζηκα μάνμανα από ηεκ Ηάνοζημ, Ξμδόπνμα με ιεοθέξ θιέβεξ από ηεκ Φνογία, ακμηπηόμαονα με γαιάδηεξ θιέβεξ από ημκ Βόζπμνμ, θόθθηκα με ιεοθά ζηίγμαηα από ηεκ Θήβα ηεξ Αηγύπημο, θαη μάνμανα με δηάθμνμοξ άιιμοξ πνςμαηηζμμύξ, πμιύηημεξ πέηνεξ. Γηα ημ πηίζημμ ενγάζηεθακ ενγάηεξ θαη ηεπκίηεξ, θαη ημ ζοκμιηθά θόζημξ γηα ημ πηίζημμ, έθηαζε ηα 360 εθαημμμύνηα πνοζέξ δναπμέξ. Οοκεπίδμομε γηα ηεκ εθθιεζία ηεξ Δςμδόπμο Νεγήξ, ηεκ Ιπαιμοθιί, όπμο οπάνπεη ημ ζαομαζηό Αγίαζμα, μη ηάθμη ηςκ Ναηνηανπώκ θαη ε ζηένκα με ηα παναδμζηαθά ράνηα. Γπίζθερε ζηεκ Ιμκή ηεξ ώναξ με ηα πενίθεμα ρεθηδςηά ηεξ, από ηα ςναηόηενα ημο θόζμμο θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζε 10

11 μεγάιμ πμιοθαηάζηεμα-ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ δενμάηηκςκ εηδώκ, αζεμηθώκ, πνοζαθηθώκ, πμιύηημςκ ιίζςκ, θαη βαμβαθενώκ γηα ηηξ αγμνέξ ζαξ θαη ηα δώνα γηα ημοξ δηθμύξ ζαξ. νόκμξ ειεύζενμξ ζηεκ θιεηζηή αγμνά με ηα 4216 θαηαζηήμαηα ηεξ. Δηακοθηένεοζε. 6 ε ΙΓΞΑ : ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ - ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα ηεκ Θεζζαιμκίθε. Άθηλε ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ πμο βνίζθεηαη ζηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Δηακοθηένεοζε. 7 ε ΙΓΞΑ : ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ - ΑΘΕΚΑ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Αζήκα με εκδηάμεζεξ ζηάζεηξ. Άθηλε με ηηξ βαιίηζεξ γεμάηεξ με ηηξ θαιύηενεξ ακαμκήζεηξ από ημ ηαλίδη. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ TIMH KAT' ATOMO 375,00 355,00 525,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε επηιεγμέκμ λεκμδμπείμ 3 ή 4* ζηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε με πνςηκό μπμοθέ 1 δηακοθηένεοζε ζε λεκμδμπείμ Α ή Β θαηεγμνίαξ ζηεκ εονύηενε πενημπή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ Δώνμ 4 γεύμαηα ή δείπκα Όιεξ μη λεκαγήζεηξ με ημπηθό ειιεκόθςκα λεκαγό Ανπεγόξ / Οοκμδόξ ημο γναθείμο μαξ Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR 11

12 Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ), γηα θάζε άημμμ, γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ με ημ γναθείμ μαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη εηζηηήνηα πιμίςκ γηα Ννηγθηπμκήζηα (135 Π.L ημ άημμμ ζοκμιηθά) Νμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηαξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ: ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ Ε ακςηένς νμή ηήξ εθδνμμήξ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα 12

13 Η Ω Κ Ο Π Α Κ Π Ζ Κ Μ Ρ Ν Μ Θ Ε 4,5 ήμενεξ αενμπμνηθώξ ΑΓ.ΟΜΦΖΑ ΒΜΟΝΜΞΜΟ ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΡΔΑΚΠΖΚΓΟ ΓΗΗΘΕΟΖΓΟ ΝΞΖΓΗΕΝΜΚΚΕΟΖΑ - ΝΞΜΡΟΑ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : KAΘΓ ΗΡΞΖΑΗΕ 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ - ΝΑΠΞΖΑΞΓΖΜ ΒΘΑΓΞΚΑ ΠΜΝ ΗΑΝΖ - ΙΝΘΓ ΠΔΑΙΖ - ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ - ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜΚ ΒΜΟΝΜΞΜ Νηήζε γηα Ηςκζηακηηκμύπμιε. Άθηλε θαη επίζθερε-πνμζθύκεμα ζημκ Αγ. Γεώνγημ ζημ Μηθμομεκηθό Ναηνηανπείμ ζημ Φακάνη θαη ζηεκ μμκή ηεξ Νακαγίαξ ηςκ Βιαπενκώκ. Οοκεπίδμομε με επίζθερε ζηα πνώηα Μζςμακηθά ακάθημνα ημο Πμπ Ηαπί με ημοξ πμιύηημμοξ ζεζαονμύξ, θαη ηα δηάζεμα δηαμάκηηα ημο θαη ζημ πενίθεμμ Ανπαημιμγηθό μμοζείμ, όπμο ζημ Γιιεκηθό ημήμα ημο ζα εθπιαγείηε με ηε ζέα ηεξ ηενάζηηαξ πενίθεμεξ ζανθμθάγμο ημο μεγάιμο Αιελάκδνμο. Αθμιμοζεί λεκάγεζε ζημκ Βοδακηηκό Ζππόδνμμμ όπμο παίπηεθακ αμέηνεηα πμιηηηθά θαη ζηναηηςηηθά δνάμαηα, ημκ Αηγοπηηαθό Μβειίζθμ, ημκ Πνίπμδα ηςκ Δειθώκ, ηε Γενμακηθή Ηνήκε θαη ημ Ιπιέ Πδαμί ημο Ομοιηάκμο Απμέη. Οηεκ ζοκέπεηα πνμαηνεηηθή θνμοαδηένα ζημ Βόζπμνμ ( 20 θαη άημμμ) θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ ζα έπεηε ηεκ εοθαηνία, λεθηκώκηαξ από ηεκ αθηή ηεξ Γονςπασθήξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ θαη επηζηνέθμκηαξ από ηεκ Αζηαηηθή αθηή, κα απμιαύζεηε ηα πημ ςναία λύιηκα yali (παναζαιάζζηεξ επαύιεηξ) ηεξ Ηςκζηακηηκμπμιίηηθεξ ειίη, ημκ Νύνγμ ημο Γαιαηά, ηεκ πνώηε θαη ηε δεύηενε θνεμαζηή γέθονα ημο Βμζπόνμο. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΜΡΟΑ ή ΓΘΓΡΘΓΞΕ ΙΓΞΑ Ννςηκό θαη πνμαηνεηηθή μιμήμενε εθδνμμή ( 50) ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Ννμύζαξ. Θα πενάζμομε ηεκ γέθονα πνμξ ηεκ Αζηαηηθή Πμονθηά θαη δηα μέζμο ηεξ Γηάιμβαξ ζα θαηεοζοκζμύμε γηα ηεκ Ννμύζα. Θα δμύμε ημ μεγάιμ Ννάζηκμ Πδαμί, θαη ημ Ιαοζςιείμ ημο Ομοιηάκμο Πδειέπη, ημκ Πάθμ ημο Ηαναγθηόδε θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζα έπεηε ειεύζενμ πνόκμ ζηεκ μηθμκμμηθόηενε αγμνά ηεξ Πμονθίαξ. Ιεηαλςηά, ιεοθά εηδή, είδε νμοπηζμμύ, μπμονκμύδηα, παιηά μπμνείηε κα βνείηε ηα πάκηα. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ, πνόκμξ ειεύζενμξ θαη δηακοθηένεοζε. 13

14 3 ε ΙΓΞΑ : ΚΠΜΘΙΑ ΙΝΑΠΟΓ ΝΞΖΓΗΖΝΜΚΚΕΟΖΑ(ΑΘΗΕ ΝΞΖΓΗΕΝΜΟ)- ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ Ννςηκό θαη λεκάγεζε ζημ Ιμοζείμ Κημιμά Ιπαπηζέ, παιάηη ηςκ άιιμηε Ομοιηάκςκ, ημ θαιύηενμ μμοζείμ ηεξ Πμονθίαξ θαη από ηα ςναηόηενα ηεξ Γονώπεξ. Αμέζςξ μεηά, ζα ακαπςνήζμομε γηα ηεκ πνμβιήηα ηεξ πόιεξ, όπμο ζα πάνμομε ημ πιμίμ γηα κα επηζθεθζμύμε ηα μαγεοηηθά Ννηγθηπμκκήζηα. Ανπηθά ζύκημμε επίζθερε ζηε άιθε θαη έπεηηα ζηεκ Ννίγθεπμ. Γεύμα ειεοζένςξ ζε παναιηαθή ηαβένκα θαη βόιηα με ηεκ άμαλα γηα κα απμιαύζεηε ηεκ γαιήκηα μμμνθηά ημο θαηαπνάζηκμο κεζημύ αιιά θαη ηηξ παιηέξ ανηζημθναηηθέξ επαύιεηξ, θονίςξ Γιιήκςκ ηεξ Νόιεξ. Πμ βνάδο πνμαηνεηηθή δηαζθέδαζε ( 35 θαη άημμμ) ζε πμιοηειέξ θέκηνμ δηαζθέδαζεξ με θαγεηό, ημπηθμύξ ακαημιίηηθμοξ πμνμύξ, πακμομάθηα. Δηακοθηένεοζε. 4 ε ΙΓΞΑ : ΑΓΖΑ ΟΜΦΖΑ ΙΜΚΕ ΩΞΑΟ - ΙΝΑΘΜΡΗΘΖ - ΗΘΓΖΟΠΕ ΑΓΜΞΑ Ννςηκό θαη επίζθερε-λεκάγεζε ζημ ζαύμα ηςκ αηώκςκ θαη έκα από ηα πημ επηβιεηηθά μκεμεία ηεξ Ναιαηάξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ ηεκ Αγία Ομθηά. Ούμθςκα με ηεκ Ζζημνία, μ Ιέγαξ Ηςκζηακηίκμξ, έπηηζε έκακ μηθνό καό, ημκ μεγάιςζε μ γηόξ ημο Ηώκζηαξ θαη εγθαηκηάζηεθε ημ 360 μ.. Μ αοημθνάημναξ Ζμοζηηκηακόξ ( μ..) απμθάζηζε κα πηίζεη ζηε ζέζε ημο κέμ, αιιά αζύγθνηηα πημ εονύπςνμ θαη μεγαιμπνεπέζηενμ καό. Γη αοηό ημ ιόγμ ακέζεζε ζημκ μαζεμαηηθό Ακζέμημ ημκ Πναιιηακό, θαη ημκ ανπηηέθημκα Ζζίδςνμ ημ Ιηιίζημ, ηα ζπέδηα ημο καμύ αθηενςμέκμ ζηεκ <<Πμο Θεμύ Ομθία>>. Γηα ηεκ θαηαζθεοή πνεζημμπμίεζε πνάζηκα μάνμανα από ηεκ Ηάνοζημ, Ξμδόπνμα με ιεοθέξ θιέβεξ από ηεκ Φνογία, ακμηπηόμαονα με γαιάδηεξ θιέβεξ από ημκ Βόζπμνμ, θόθθηκα με ιεοθά ζηίγμαηα από ηεκ Θήβα ηεξ Αηγύπημο, θαη μάνμανα με δηάθμνμοξ άιιμοξ πνςμαηηζμμύξ, πμιύηημεξ πέηνεξ. Γηα ημ πηίζημμ ενγάζηεθακ ενγάηεξ θαη ηεπκίηεξ, θαη ημ ζοκμιηθά θόζημξ γηα ημ πηίζημμ, έθηαζε ηα 360 εθαημμμύνηα πνοζέξ δναπμέξ. Οοκεπίδμομε γηα ηεκ εθθιεζία ηεξ Δςμδόπμο Νεγήξ, ηεκ Ιπαιμοθιί, όπμο οπάνπεη ημ ζαομαζηό Αγίαζμα, μη ηάθμη ηςκ Ναηνηανπώκ θαη ε ζηένκα με ηα παναδμζηαθά ράνηα. Γπίζθερε ζηεκ Ιμκή ηεξ ώναξ με ηα πενίθεμα ρεθηδςηά ηεξ, από ηα ςναηόηενα ημο θόζμμο θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζε μεγάιμ πμιοθαηάζηεμα-ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ δενμάηηκςκ εηδώκ, αζεμηθώκ, πνοζαθηθώκ, πμιύηημςκ ιίζςκ, θαη βαμβαθενώκ γηα ηηξ αγμνέξ ζαξ θαη ηα δώνα γηα ημοξ δηθμύξ ζαξ. νόκμξ ειεύζενμξ ζηεκ θιεηζηή αγμνά με ηα 4216 θαηαζηήμαηα ηεξ. (Γηα ημ 4ήμενμ πνόγναμμα ακαπώνεζε γηα ημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα)( Γηα ημοξ οπόιμηπμοξ επηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ. Δηακοθηένεοζε. 14

15 5 ε ΙΓΞΑ : ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΡΝΜΘΕ ΑΘΕΚΑ Ννςηκό θαη εμένα ειεύζενε ζηεκ δηάζεζε ζαξ. Γπηζθεθηείηε θαη απμιαύζηε ημκ θαθέ ή ημ πμηό ζαξ ζημ μμκαδηθό CIRAGAN PALACE ή ζημ ΙARMARA ή ζημ INTERCONTINENTAL με ζέα ημκ Βόζπμνμ θαη ηεκ μαγεοηηθή Ηςκζηακηηκμύπμιε. Γπηιέληε έκα από ηα μμκαδηθά εζηηαηόνηα ζηεκ πενημπή ημοortakoy πάκς ζηεκ ζάιαζζα. Μιμθιενώζηε ηα ρώκηα ζαξ ζε θάπμημ από ηα πμιοθαηαζηήμαηα ή ζηα μαγαδηά ηεξ πιαηείαξ Παπημ. Δηαζθεδάζηε ημ βνάδο ζημ μμκαδηθό REINA CLUB θαη απμιαοζηε μμκαδηθέξ ζηηγμέξ. Δηακοθηένεοζε. (ακάιμγα με ηεκ εμένα επηζηνμθήξ ζαξ μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα) Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 4 μένεξ 390,00 370,00 465,00 ΠΖΙΕ ΗΑΠ' ΑΠΜΙΜ 5 μένεξ 450,00 430,00 550,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειή πμύιμακ όπςξ ακαθένμκηαη Δηαμμκή ζε επηιεγμέκμ λεκμδμπείμ 3 ή 4* ζηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε με πνςηκό μπμοθέ Δώνμ 2 γεύμαηα ή δείπκα Όιεξ μη λεκαγήζεηξ με ημπηθό ειιεκόθςκα λεκαγό Αζθάιεηα αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 ) θαηά άημμμ γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ με ημ γναθείμ μαξ 15

16 Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη εηζηηήνηα πιμίςκ γηα Ννηγθηπμκήζηα (135 Π.L ημ άημμμ ζοκμιηθά) Νμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηαξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ: ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΑ ΚΓΑ ΔΖΑΒΑΠΕΞΖΑ ή ΠΑΡΠΜΠΕΠΑ ΙΓ ΘΑΠΖΚΖΗΜΡΟ ΑΞΑΗΠΕΞΓΟ Ε ακςηένς νμή ηήξ εθδνμμήξ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. Πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ. Μη πνμαηνεηηθέξ εθδνμμέξ πιενώκμκηαη μόκμ ζημ γναθείμ θαηά ηεκ ελόθιεζε ζαξ θαη απαηηείηαη ειάπηζημξ ανηζμόξ ζομμεηεπόκηςκ 25 άημμα Οε πενίπηςζε πμο ηα αενμπμνηθά εηζηηήνηα μηθμκμμηθήξ ζέζεξ έπμοκ ελακηιεζεί, ηόηε με ηεκ ζύμθςκε γκώμε ημο εθδνμμέα θαη ηεκ ακηίζημηπε επηβάνοκζε, μπμνμύκ κα εθδμζμύκ εηζηηήνηα αθνηβόηενεξ θαηεγμνίαξ. 16

17 Ν Ξ Α Γ Α ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ 4 ή 5 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΩΟ ΗΑΟΠΞΜΡΝΜΘΕ ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜ ΙΜΘΔΑΒΑ-ΝΑΘΖΑ ΝΜΘΕ-ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ ΔΞΓΟΔΕ ΠΟΓΟΗΡ ΗΞΜΡΙΘΜΒ ANAX. 5ΕΙΓΞΓΟ : & ΕΙΓΞΓΟ : & ΙΓ AEGEAN AIRLINES KAI CSA 1 ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΝΞΑΓΑ - ΗΑΟΠΞΜΡΝΜΘΕ ΗΞΜΡΑΔΖΓΞΑ ΟΠΜ ΙΜΘΔΑΒΑ Οογθέκηνςζε ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Ννάγα. Άθηλε θαη επίζθερε ζηεκ Ηαζηνμύπμιε (νάηζακο), ηεκ Αθνόπμιε ηεξ Ννάγαξ, μία πόιε μέζα ζηεκ πόιε πμο απιώκεηαη πάκς ζημκ βνάπμ ηεξ Ιάια Οηνάκα. Ιεηαλύ άιιςκ ζα δμύμε: Πμ Ιμκαζηήνη Οηνάπμθ, ημ Θμνέηημ, ημκ Γμηζηθό Ηαζεδνηθό καό ημο Αγ. Βίηημο, με ημ Ιαοζςιείμ ηςκ Βμεμώκ Βαζηιέςκ, ημ ζεζαονμθοιάθημ ημο Οηέμμαημξ θαη ηα θακηαζηηθά βηηνώ, ημ πνοζό δνμμάθη ή δνόμμ ηςκ Αιπεμηζηώκ θαη ηέιμξ ημκ πύνγμ ημο Ζππόηε Κηάιημπμν, απμιαμβάκμκηαξ ηεκ πακμναμηθή ζέα ηεξ παναμοζέκηαξ αοηήξ πόιεξ. Πμ μεζεμένη επηβίβαζε ζημ θαναβάθη γηα μηα όμμνθε θνμοαδηένα ζημκ Ιμιδάβα (πενίπμο μηαξ ώναξ). Οηεκ ζοκέπεηα, αθμιμοζήζηε ημκ ανπεγό ζαξ ζημ ζεμακηηθόηενμ Ανπηηεθημκηθό μκεμείμ ηεξ Γονώπεξ, ζηεκ Ιηθνή πόιε (Ιάια Οηνάκα) θαη ηεκ Ναιηά πόιε (Οηάνε Ιέζημ). Θα πενπαηήζμομε από ηεκ γναθηθή Γμηζηθή γέθονα ημο Ηανόιμο μέζα από ηα μεζαηςκηθά δνμμάθηα ηεξ Βαζηιηθήξ μδμύ ςξ ηεκ πιαηεία ηεξ Ναιηάξ πόιεξ, με ημ Δεμανπείμ θαη ημ θεμηζμέκμ Αζηνμκμμηθό Ξμιόη. Θα θαηαιήλμομε μεηαλύ άιιςκ ζημ Μμπέζκη Κημύμ, δεμημονγία ηςκ ζεμακηηθόηενςκ Ανπηηεθηόκςκ, γιοπηώκ θαη δςγνάθςκ ημο 19μο αηώκα. Πμ απόγεομα ζηε δηάζεζή ζαξ. Ιεηαθμνά ζημ λεκμδμπείμ, ηαθημπμίεζε, δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ - ΔΞΓΟΔΕ Ννςηκό θαη λεθηκάμε γηα μιμήμενε εθδνμμή ζηεκ πακέμμνθε πόιε ηεξ Δνέζδεξ (148πιμ.). Οηεκ έδνα ηςκ πνηγθηπάηςκ ηεξ Οαλμκίαξ ζα ζαομάζμομε ημ παιάηη Δζηγθεν, ηεκ Όπενα, ημ πακεπηζηήμημ, θαη ημκ θαζεδνηθό καό. Απμιαύζηε ηεκ μμκαδηθή ζέα ημο πμηαμμύ Έιβα από ημ μεγαιύηενμ μπαιθόκη ηεξ θεκηνηθήξ 17

18 Γονώπεξ. Γιεύζενμξ πνόκμξ θαη επηζηνμθή ζηεκ Ννάγα.Οαξ πνμηείκμομε κα παναθμιμοζήζεηε παναζηάζεηξ Ιαύνμο Θεάηνμο ή Όπεναξ. Δηακοθηένεοζε. 3 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ - ΠΟΓΟΗΡ ΗΞΜΡΙΘΜΒ Ννςηκό θαη λεθηκάμε γηα εθδνμμή ζηεκ μεζαηςκηθή πόιε Πζεζθο Ηνμομιμβ. Βνίζθεηαη ζηεκ κόηηα Πζεπία, θμκηά ζηα ζύκμνα με ηεκ Αοζηνία, ζε απόζηαζε πενίπμο 180πιμ από ηεκ Ννάγα. Μ δνόμμξ πενκάεη από μηα πενημπή γεμάηε με πμηάμηα θαη ιίμκεξ, πμο θεμίδεηαη γηα ημ θοκήγη. Γίκαη μηα από ηηξ ςναηόηενεξ θαη από ανπηηεθημκηθήξ απόρεςξ θαιύηενα δηαηενεμέκεξ μεζαηςκηθέξ πόιεηξ, πμο πενηθοθιώκεηαη από ημοξ μαηάκδνμοξ ημο Ιμιδαβα. Γηα ηεκ μμκαδηθόηεηα ηεξ γνάθηεθε ημ 1992 ζηεκ Ηαηάζηαζε Ναγθόζμηαξ Ηιενμκμμηάξ ηεξ UNESCO. Οημκ ειεύζενμ πνόκμ ζαξ πενπαηήζηε μέζα από ηα μεζαηςκηθά ηείπε ηεξ πόιεξ, ζημ θάζηνμ, ημ 2 μ ζε μέγεζμξ μεηά ηεξ Ννάγαξ, ηηξ εθθιεζίεξ θαη ηα θηίνηα ακαγεκκεζηαθμύ νοζμμύ. Γπηζηνμθή ζηεκ Ννάγα. Δηακοθηένεοζε. 4-5 ε ΙΓΞΑ : ΝΞΑΓΑ ΗΑΞΘΜΒΡ ΒΑΞΡ - AΘΕΚΑ Ννςηκό θαη ακαπώνεζε γηα Ηάνιμβο Βάνο, ζηε Δοηηθή Βμεμία. Ιεηά από μηα πακέμμνθε δηαδνμμή θηάκμομε ζηεκ παζίγκςζηε ιμοηνόπμιε θαη ηαοηόπνμκα ηόπμ ζοκάκηεζεξ ακζνώπςκ ηςκ γναμμάηςκ, ηςκ ηεπκώκ θαη ηεξ πμιηηηθήξ. Δηαζπίδμκηαξ ημκ θεκηνηθό πεδόδνμμμ δίπια ζημκ πμηαμό Πέπια, θαηαιαβαίκμομε γηαηί μη Πζάνμη Νέηνμξ μ Ιέγαξ θαη Κηθόιαμξ Β, μ Γθαίηε, μ Θηζη, μ Ιπεηόβεκ, μ Ιπαπ, μ Ομπέκ, πενπάηεζακ ημκ ίδημ δνόμμ. Γπηζηνμθή ζηεκ Ννάγα, μεηαθμνά ζημ αενμδνόμημ θαη πηήζε γηα Αζήκα. Δίθιηκμ/Πνίθιηκμ Ναηδηθό* Ιμκόθιηκμ KAT' ATOMO 5 HM. 22/12 & 02/01 HTL OLYMPIK 4* 350,00 330,00 450,00 KAT' ATOMO 5 HM. 22/12 & 02/01 HTL INTERCONTINENTAL H' SHERATON 5* 495,00 475,00 715,00 KAT' ATOMO 4 HM. 30/12 HTL OLYMPIK 4* 410,00 390,00 550,00 KAT' ATOMO 4 HM. 30/12 & 02/01 HTL INTERCONTINENTAL H' SHERATON 5* 550,00 530,00 790,00 * έςξ 12 εηώκ ζε δςμάηημ με δύμ εκήιηθεξ 18

19 Νενηιαμβάκμκηαη Αενμπμνηθά εηζηηήνηα Ιεηαθμνέξ, πενηεγήζεηξ, λεκαγήζεηξ με πμιοηειέξ πμύιμακ Δηαμμκή ζε λεκμδμπείμ 4* ή 5* (επηιμγή ζαξ) με πνςηκό ΔΩΞΜ μίκη-θνμοαδηένα ζημκ Ιμιδάβα ΔΩΞΜ εμηδηαηνμθή (ζημ 4* λεκμδμπείμ μόκμ) ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζημ Ηάνιμβο Βάνο ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζηε Δνέζδε ΔΩΞΜ Γθδνμμή ζημ Πζεζθο Ηνμομιςβ ( γηα ημ 5ήμενμ πνόγναμμα μόκμ) Πμπηθόξ ειιεκόθςκμξ λεκαγόξ ανπεγόξ Αζθάιεία αζηηθήξ / επαγγειμαηηθήξ εοζύκεξ TOUR OPERATOR Γθπηςηηθό θμοπόκη (αλίαξ 25 θαηά άημμμ) γηα ηεκ επόμεκε εθδνμμή ζαξ Δεκ πενηιαμβάκμκηαη Φόνμη αενμδνμμίςκ θαη επίκαοιμξ θαοζίμςκ Γίζμδμη ζε μμοζεία θαη αλημζέαηα, πμηά, θηιμδςνήμαηα θαη όηη ακαθένεηαη ζημ πνόγναμμα ςξ πνμαηνεηηθό νηζημογεκκηάηηθμ ή Ννςημπνμκηάηηθμ εμνηαζηηθό δείπκμ. Έληνα αζθάιηζε πνμζςπηθμύ αηοπήμαημξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, απώιεηεξ απμζθεοώκ θ.α. ( 10) (δείηε ζημοξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο). Απαναίηεηα ΟΕΙΓΖΩΟΓΖΟ : 1. Απαναίηεηα κέα δηαβαηήνηα ή ηαοηόηεηα με ιαηηκηθμύξ παναθηήνεξ 19

20 2. Ε ακςηένς νμή ηςκ εθδνμμώκ, λεκαγήζεςκ, πενηεγήζεςκ, εκδέπεηαη κα αιιάλεη γηα ηεκ θαιύηενε δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ.πειηθό πνόγναμμα με ημ εκεμενςηηθό ζαξ 3. Οημ 4ήμενμ πνόγναμμα δεκ πναγμαημπμηείηαη ε 4 ε μένα ημο 5ήμενμο 4. Γπηβάνοκζε ηημήξ γηα πηήζε με ηεκ CSA + 65 (04:30 & 23:00) Δνμμμιόγηα ΝΠΕΟΓΖΟ ΙΓ AEGEAN AIRLINES ATH-PRAGA A :05-08: PRAGA-ATH A :00-15: ATH-PRAGA A :30-11: PRAGA-ATH A :00-15: ATH-PRAGA A :30-11: PRAGA-ATH A :40-00:10 20

21 B I E N N H ΟΑΘΠΟΙΝΜΡΞΓΗ 5 & 6 ΕΙΓΞΕ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΔΑΟΕ ΙΑΓΖΓΞΘΖΚΓΗ ΙΝΑΚΠΓΚ ΙΝΞΑΠΖΟΘΑΒΑ ΟΑΘΠΟΙΝΜΡΞΓΗ - ΘΖΙΚΓΟ ΑΡΟΠΞΖΑΟ ANAX. 6HM , 6ΕΙ & 5ΕΙ ε ΙΓΞΑ : ΑΘΕΚΑ ΔΑΟΕ ΙΑΓΖΓΞΘΖΚΓΗ ΙΝΑΚΠΓΚ - ΒΖΓΚΚΕ Οογθέκηνςζε ζημ αενμδνόμημ Γι. Βεκηδέιμξ θαη πηήζε γηα Βμοδαπέζηε. Άθηλε θαη ακαπώνεζε γηα Βηέκκε(230πιμ). Ννώηε ζηάζε μαξ ζηα πμιοηναγμοδηζμέκα Βηεκκέδηθα Δάζε, μόιηξ 20πιμ από ηεκ Βηέκκε, ζα ζοκακηήζμομε ημκ πύνγμ ηεξ μηθμγέκεηαξ Θηπκεκζηάηκ πμο εθεί γονηζηήθακ όιεξ μη ηαηκίεξ ημο θόμε Δνάθμοια(ζηάζε γηα θςημγναθίεξ). Οηε ζοκεπεία ακαπςνμύμε γηα ηεκ μεγαιύηενε οπόγεηα ιίμκε Δεηθνμηε 60 μεηνά θάης από ηεκ επηθάκεηα ηεξ γεξ. Γθεί μ ίηιεν έθηηαπκε ηα αενμπιάκα ημο ζημκ 2 μ παγθόζμημ πόιεμμ, θαη ηα ζοκανμμιμγμύζε ζημ αενμδνόμημ ηεξ Βηέκκεξ. Ακαπώνεζε γηα ημ πςνηό Ιάγηενιηκγθ, όπμο ζα δμύμε ημ θοκεγεηηθό πενίπηενμ ημο Ννίγθηπα Ξμδόιθμο, ζα γκςνίζμομε ηεκ δναμαηηθή ηζημνία ημο με ηεκ αγαπεμέκε ημο δμύθηζζα Ιανία Βναηζένα Γιιεκηθήξ θαηαγςγήξ. Θα δηαζπίζμομε ηα όμμνθα δάζε ημο έιεκεκηαι, ζηα μπμία μ Ιπεηόβεκ ζοκήζηδε κα θάκεη ημοξ πενηπάημοξ ημο, θαηά μήθμξ ημο πμηαμμύ Οβέπαη. Οοκεπίδμομε με ηεκ πενηήγεζε ηεξ θμζμμπμιίηηθεξ ιμοηνόπμιεξ ημο Ιπάκηεκ, ε μπμία πνςζηά ημ όκμμά ηεξ ζηα ζεημύπα κενά πμο λεπεδμύκ από ημ έδαθμξ. Αθηλε ζηεκ Βηέκκε, ηαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ, δηακοθηένεοζε. 2 ε ΙΓΞΑ : ΒΖΓΚΚΕ ΛΓΚΑΓΕΟΕ ΝΜΘΕΟ Ννςηκό θαη λεθηκάμε ηεκ λεκάγεζε ζηα αλημζέαηα ηεξ πόιεξ ημο μπανόθ θαη ημο βαιξ. Θα δμύμε ηε Ξηκγθζηνάζζε με ημ ελαίνεημ πάνθμ, ηεκ Όπενα, ηα ακάθημνα όθμπμονγθ, ημ Ημηκμβμύιημ, ημ Δεμανπείμ θαη ημ Θέαηνμ. Αθμιμύζςξ ζα επηζθεθζμύμε ηα ζενηκά ακάθημνα ηεξ Ιανίαξ Θενεζίαξ, ημ ανηζημύνγεμα ημο Οέκμπνμοκ με ηα 1400 δςμάηηα, ηεκ πενίθεμε ιεςθόνμ ημο Ξίκγθ όπμο ζα ζαομάζμομε ηα πημ ζεμακηηθά αλημζέαηα ηεξ Βηέκκεξ, όπςξ ημ Δεμμηηθό Νάνθμ, ημ 21

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε

Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γοθεμία Παπαδμπμύιμο-Αιαηάθε Γπίθμονε θαζεγήηνηα Παηδηαηνηθήξ-Παηδηαηνηθήξ Ακμζμιμγίαξ Δ Παηδηαηνηθή Κιηκηθή Α.Π.Θ. Νμζμθμμείμ Παπαγεςνγίμο 5 ε ύκμδμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ένεοκαξ θαη Ακηημεηώπηζεξ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ

Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ. Δκπαιδεςηήρ: αββίδεο Μηράιεο. Σερληθή ρνιή Απγόξνπ. Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Μελέηη Ηλεκηοικήπ Εγκαηάζηαζηπ Δκπαιδεςηήρ: Σερληθή ρνιή Απγόξνπ Μάθημα: Σερλνινγία Ηιεθηξηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ Εμδεικηική βιβλιξγοαθία 1. Τεσνολογία Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν - Μεπορ Α, ΥΑΠ, ΓΜΤΔΔ 1988 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ

Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Tνόπμη δηαθοηηανηθήξ επηθμηκςκίαξ Από απόζηαζε: -Γκδμθνηκήξ -Παναθνηκήξ Signaling cell Target cell Με επαθή Gap junction Notch signaling εμαημδόηεζε μέζς θακαιηώκ ηόκηςκ: Κακάιηα ηόκηςκ ςξ δηαθόπηεξ Πένα

Διαβάστε περισσότερα

Αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας

Αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας Αμαμεώζιμες πηγές εμέργειας Τι είμαι η αμαμεώζιμη εμέργεια; Η ακακεώζημε εκένγεηα πνμένπεηαη από θοζηθέξ πεγέξ θαη ακαπιενώκεηαη θοζηθά. Ακακεώζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ ζεςνμύκηαη ημ θςξ ημο ήιημο, μη άκεμμη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ

GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ GANODERMA LUCIDUM «μακηηάνη ηςκ ζεώκ» Τμ θαζμιηθό θάνμαθμ ηεξ θύζεξ Ο «βαζιλιάπ» ηωμ βξηάμωμ Τμ Γακόδενμα (ιαμπενό δένμα) είκαη εδώδημμ μακηηάνη γκςζηό εδώ θαη πηιηάδεξ πνόκηα ζηεκ Ηίκα, ηεκ Ζαπςκία θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ

ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ MΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΓΑΔΟΛΙΝΙΟ ΙΑΞΖΑ Β. ΗΑΘΑΚΠΔΕ ΗΑΞΔΖΜΘΜΓΜΟ ΖΑΟΩ GENERAL ΜΤΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Κμζήμαηα ημο μομθανδίμο άγκςζηεξ (πνςημπαζείξ) ή γκςζηήξ (δεοηενμπαζείξ ή εηδηθέξ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ

HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ W N net works R E O T HY-335 : Δίθηοα Υπμιμγηζηώκ K Επίπεδο Δικηύου Αλγόριθμοι Δρομολόγηζη Scalability issues Multiple domains Ιανία Παπαδμπμύιε Τμήμα Γπηζηήμεξ Υπμιμγηζηώκ Πακεπηζηήμημ Ηνήηεξ Φεημενηκό

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

Πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Τα παηδηά λένμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα γνάθμοκ θάπμηεξ θςκμύιεξ θαη μνηζμέκα γνάμμαηα.

Πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Τα παηδηά λένμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα γνάθμοκ θάπμηεξ θςκμύιεξ θαη μνηζμέκα γνάμμαηα. Δναζηενηόηεηα 5 ε : «Μαζαίκς ημ γνάμμα Λ, ι» Τάλε: Α Ανηζμόξ παηδηώκ: 12 Γκςζηηθό ακηηθείμεκμ: Γιώζζα Πνμεγμύμεκεξ γκώζεηξ: Τα παηδηά λένμοκ κα δηαβάδμοκ θαη κα γνάθμοκ θάπμηεξ θςκμύιεξ θαη μνηζμέκα γνάμμαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έλη παηδηά γεμίδμοκ με πανά ηηξ θηωπέξ μηθμγέκεηεξ.

Τα έλη παηδηά γεμίδμοκ με πανά ηηξ θηωπέξ μηθμγέκεηεξ. Τα έλη παηδηά γεμίδμοκ με πανά ηηξ θηωπέξ μηθμγέκεηεξ. Γεηα ζαξ είμαζηε έλη εκενγμί μαζεηέξ μη: Πακαγηώηεξ, Μάκμξ, Μπάμπεξ, Γηνήκε, Μανία θαη ε Γμμακμοέιια θαη ζήμενα ζα ζαξ δηεγεζμύμε ηεκ πενζηκή Υνηζημογεκκηάηηθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ

ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ ΔΩΚΠΑΟ ΙΓ ΠΜΚ Η. ΟΓΘ Θάιεηα Αβναάμ Ημοηζημοπή, RDN Ηιηκηθή Δηαηημιόγμξ Δηαηνμθμιόγμξ BSc εμείαξ, PGDipl Dietetics Κλιμική Διαιηξλόγξπ Γεμικό Νξζξκξμείξ Λερκτζίαπ Θέμαηα πνμξ ζοδήηεζε Ργηέξ Οςμαηηθό Βάνμξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ AΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ AΡΙΘΜΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ AΡΙΘΜΟΥΣ 1. Να βεζμύκ μη παγμαηηθμί αηζμμί θ,ι γηα ημοξ μπμίμοξ μη μηγαδηθμί = 4 κ + 3 λ + 7 κ θαη w = 7 (λ ) κα είκαη ίζμη.. Να βεζμύκ μη θ, ιr ώζηε μ = (8θ + θ) + 4ι + ( 3 )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 (μμκάδεξ 25) Η πενίμδμξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο ζώμαημξ αοημύ είκαη: i) Τ = π/2s ii) Τ = 2/πs iii) Τ = 1/πs iv) Τ = 2s iv) Τ = πs (αηηημιόγεζε)

ΘΕΜΑ 1 (μμκάδεξ 25) Η πενίμδμξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο ζώμαημξ αοημύ είκαη: i) Τ = π/2s ii) Τ = 2/πs iii) Τ = 1/πs iv) Τ = 2s iv) Τ = πs (αηηημιόγεζε) ΘΕΜΑ 1 (μμκάδεξ 25) Α) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ζοπκόηεηα f = 10Ηz. Αοηό ζεμαίκεη όηη: i) ζε πνόκμ 10s εθηειεί 10 πιήνεξ ηαιακηώζεηξ ii) ζε πνόκμ 10s εθηειεί μηα πιήνε ηαιάκηςζε iii)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010

ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 ύλνψε απνηειεζκάηωλ κεηξήζεωλ ζπγθεληξώζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηίδίωλ PM 10 ζην Βόιν: 2004-2010 Τάζος Σηαμαηέιιος & Οισμπία Ζώγοσ Σάζνο ηακαηέιινο & Οιπκπία Εώγνπ ΕΘΘΜ/ Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ΠΘ http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β 5.1 ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Η ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ. Ελέμη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Πειραματικό Γυμμάσιο Σπάρτης

ΜΑΘΗΜΑ Β 5.1 ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Η ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ. Ελέμη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Πειραματικό Γυμμάσιο Σπάρτης ΜΑΘΗΜΑ Β 5.1 Η ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ Ελέμη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Πειραματικό Γυμμάσιο Σπάρτης ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Βηόζθαηνα: ημ ελςηενηθό πενίβιεμα ημο πιακήηε. Πενηιαμβάκεη ημκ αένα, ημ έδαθμξ,ηo μηθμιμγηθό ζύζηεμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΜΑ Β2.1 Ε ΤΝΘΓΕ ΣΕ ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, Ε ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, ΟΖ ΑΝΓΜΟΖ.

ΜΑΘΕΜΑ Β2.1 Ε ΤΝΘΓΕ ΣΕ ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, Ε ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, ΟΖ ΑΝΓΜΟΖ. ΜΑΘΕΜΑ Β2.1 Ε ΤΝΘΓΕ ΣΕ ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, Ε ΑΣΜΟΦΑΖΡΑ, ΟΖ ΑΝΓΜΟΖ. Αημόζθαιοα: έκαξ ΑΓΡΖΟ ςθεακόξ, μ μπμίμξ γίκεηαη όιμ θαη πημ ΑΡΑΖΟ θαζώξ ακεβαίκμομε Σμ 90% Σεξ μάδαξ ηεξ αημόζθαηναξ είκαη ζογθεκηνςμέκμ ζηα πνώηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαιιηένγεηα βαθηενίςκ

Ιαιιηένγεηα βαθηενίςκ Γ ΚΤΙΕΘΟΤ (ΓΕΜΘΙΗ ΠΑΘΔΕΘΑ) Άζθεζε 1ε(α) ενγαζηενηαθμύ μδεγμύ: Ιαιιηένγεηα βαθηενίςκ Ιαη μηθνμζθμπηθή παναηήνεζε 1 Όνγακα θαη οιηθά Γθαδάθη Σνίπμδμ με πιέγμα 6 απνεζημμπμίεηα ηνοβιία Petri Γοάιηκε νάβδμξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON

1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ LESSON Unit 1 ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Δ ΤΑΞΗΣ You are welcome!/γημο ap γμοέιθαμ/= Παναθαιώ! (μόκμ ζακ απάκηεζε ζημ " Thank you. "). Meet/μηη/= ζοκακηώ New/vημύ/= θαηκμύνημξ Μαν/μαπ/= πάνηεξ Picture/πίθηζεν/= εηθόκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χάρτινες ταινίες, γυάλινα βιβλία --ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015-- «Ιστορικό» Η γημνηή ηςκ Βηβιημδνμμηώκ λεθίκεζε δεηιά δεηιά πνηκ πμιιά πνόκηα ζηα εθπαηδεοηήνηα Μπμογά με ζθμπό ηεκ ακάδεηλε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Τελικού Κώδικα. Γιώργος Μανής

Παραγωγή Τελικού Κώδικα. Γιώργος Μανής Παραγωγή Τελικού Κώδικα Γιώργος Μανής Τειηθόξ Κώδηθαξ Ενδιάμεζος Κώδικας Παραγωγή Τελικού Κώδικα Τελικός Κώδικας Η Γιώζζα Μεπακήξ Καηαπςνεηέξ R[0], R[1], R[2],, R[255] Ο θαηαπςνεηήξ R[0] πνεζημμπμείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τβοιδικό Ιζξδύμαμξ Μξμηέλξ transistor BJT & εκηζποηέξ. Ειεθηνμκηθή Γ Σάλε /Β ελάμεκμ Γπίθ. Ηαζεγήηνηα Γ. Ηαναγηάκκε

Τβοιδικό Ιζξδύμαμξ Μξμηέλξ transistor BJT & εκηζποηέξ. Ειεθηνμκηθή Γ Σάλε /Β ελάμεκμ Γπίθ. Ηαζεγήηνηα Γ. Ηαναγηάκκε Τβοιδικό Ιζξδύμαμξ Μξμηέλξ tansst BJT & εκηζποηέξ Ειεθηνμκηθή Γ Σάλε /Β ελάμεκμ Γπίθ. Ηαζεγήηνηα Γ. Ηαναγηάκκε Ιζξδύμαμα Κρκλώμαηα? Πίνακας σύνθετων αντιστάσεων z z z z y y y y Πίνακας σύνθετων Γύθμιμξ

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>>

ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: <<ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ ΜΓΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ>> ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΙΣΛΟ: ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΜΑΘΗΣΕ : ΝΗΠΙΑΓΧΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟΙ: ΚΑΛΟΤΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Fonderie Sime S.p.A.

Copyright Fonderie Sime S.p.A. Copyright Fonderie Sime S.p.A. Ανηιπποζωπεύει ένα αναμθιζβήηηηο ζημείο αναθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ θέπμανζηρ Μεηαξύ ηων ππώηων 10 εηαιπιών ζηην Δςπώπη Μεηαξύ ηων ππώηων 3 εηαιπιών ζηοςρ επιδαπέδιοςρ λέβηηερ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν»

«Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» «Πξαθηηθέο Έληαμεο ζηνλ Επξσπατθό Χώξν» 1 Βαζηθέο Κνηλέο Αξρέο Μεηαλάζηεπζεο Το Συμβοφλιο Ευρώπθσ τον Νοζμβριο του 2004 κατζλθξε ςε ςυμφωνία επί κοινών βαςικών αρχών για τθν πολιτικι ζνταξθσ των μεταναςτών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.

Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ. Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν. Ακαδήηεζε θαη ακηημεηώπηζε αηόμςκ ζηεκήξ επαθήξ με μμιοζμαηηθμύξ αζζεκείξ Σηαονμύια Μπμοζμμοθίιηα Δ/κηνηα Β Πκεομμκμιμγηθήξ θιηκηθήξ Γ.Ν.Ηαβάιαξ Ηάζε μμιοζμαηηθόξ αζζεκήξ, μηα μηθνμεπηδεμία. Ηάζε μμιοζμαηηθόξ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας

Διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας Διατροφικές συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας Λήυη π ρφινού Πάνηα Σστνά Σπ άνια Ποηέ 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Κάθε μέρα Σστνόηηηα π ρφινού Σστνά Σπ άνια Ποηέ 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Πάνηα Σστνά

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ

Τι είναι θ βουλιμία. Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ Τι είναι θ βουλιμία Δηαηαναπή θαηά ηεκ μπμία ζομβαίκμοκ ζοπκά επεηζόδηα/ θνίζεηξ οπενθαγίαξ με ηνόθημα ηα μπμία ζεςνμύκηαη «παποκηηθά» θαη θαηά ζοκέπεηα «απαγμνεομέκα» γηα ημ άημμμ ημ μπμίμ πνμζπαζεί απεγκςζμέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Τόπος Εργασίας Γνγμδόηεξ Πνμζςπηθή Σειίδα Γνγαδόμεκμξ Πνμζςπηθή Σειίδα Μηνύματα Θέση Εργασίας Λαγωνικό Βιογραυικό

Ψηφιακός Τόπος Εργασίας Γνγμδόηεξ Πνμζςπηθή Σειίδα Γνγαδόμεκμξ Πνμζςπηθή Σειίδα Μηνύματα Θέση Εργασίας Λαγωνικό Βιογραυικό www.intrajobs.gr Ψηφιακός Τόπος Εργασίας Γνγαδόμεκμξ Πνμζςπηθή Σειίδα Μηνύματα Γνγμδόηεξ Πνμζςπηθή Σειίδα Βιογραυικό Λαγωνικό Θέση Εργασίας αγμνά Data Base Βιογραυικών Θέσεων Εργασίας αγμνά HR SERVICES

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Α1.3 Ε ΥΡΕΕ ΣΩΚ ΥΑΡΣΩΚ ΣΕΚ ΗΑΘΕΙΓΡΖΚΕ ΔΩΕ. Ελένη Παλούμπα, Χημικός, Πειραματικό Γσμνάσιο Σπάρτης

ΙΑΘΕΙΑ Α1.3 Ε ΥΡΕΕ ΣΩΚ ΥΑΡΣΩΚ ΣΕΚ ΗΑΘΕΙΓΡΖΚΕ ΔΩΕ. Ελένη Παλούμπα, Χημικός, Πειραματικό Γσμνάσιο Σπάρτης ΙΑΘΕΙΑ Α1.3 Ε ΥΡΕΕ ΣΩΚ ΥΑΡΣΩΚ ΣΕΚ ΗΑΘΕΙΓΡΖΚΕ ΔΩΕ ΣΖ ΠΑΡΟΤΖΑΔΓΖ Ο ΥΑΡΣΕ; Ε ΓΡΩΣΕΕ ΑΤΣΕ ΙΑ ΟΔΕΓΓΖ ΣΟΚ ΣΙΣΛΟ. Ο ΣΖΣΘΟ ΔΖΚΓΖ ΠΘΕΡΟΦΟΡΖΓ ΓΖΑ ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΥΑΡΣΕ. ΥΑΡΣΗ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΥΑΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

H XHMEIA EINAI ΙΑΓΖΗΕ

H XHMEIA EINAI ΙΑΓΖΗΕ H XHMEIA EINAI ΙΑΓΖΗΕ Ναροσσίαση Νειραμάτων από τοσς μαθητές τοσ τμήματος Α1 τοσ ΘΡΗΓΖΜΡ ΒΑΙΜΡ Νείραμα 1 ο ΜΙΖΘΖΑ ΙΓ ΕΘΖΜ (He) Μανία Καιιηβνεηάθε Γθπκέμκηαξ ήιημ, επεηδή έπεη μηθνόηενμ μμνηαθό βάνμξ από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα

Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα Μαθηματικά: Φτιάχνω ρομπότ με τον ηλεκτρονικό γεωπίνακα ΚΣΕ: ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - 1073/1191/1 Θεζζαλονίκη 07.2008 Ευηέρπη Θεοδώρου, Δαζκάλα 1. Σύντομη ανασκόπηση του σεναρίου βασική ιδέα Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ

φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ φγπνμκε Κμζμμιμγία Η δηαζημιή ημο φμπακημξ Δν. Μακχιεξ Πιεηχκεξ Ικζηηημφημ Αζηνμκμμίαξ & Αζηνμθοζηθήξ, Γ.Α.Α. & Σμήμα Φοζηθήξ, ΑΠΘ Καζηνξηά, 8 Δεθεμβνίμο 2010 Ση είλαη ε Κνζκνινγία; Κνζκνινγία είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Παραγωγή τελικού κώδικα Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η γκώμε ηφκ θοηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φοηηεηηθή Λέζτε ΑΠΘ Τα αποηειέζμαηα Ερφηεμαηοιογίοσ

Η γκώμε ηφκ θοηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φοηηεηηθή Λέζτε ΑΠΘ Τα αποηειέζμαηα Ερφηεμαηοιογίοσ Η γκώμε ηφκ θοηηεηώκ γηα ηεκ Πακεπηζηεμηαθή Φοηηεηηθή Λέζτε ΑΠΘ Τα αποηειέζμαηα Ερφηεμαηοιογίοσ Η «ταυτότητα» του ερωτηματολογίου Σηόπμξ: κα γκφρίζοσμε ηεκ άπουε ηφκ θοηηεηώκ γηα ηης παρετόμεκες σπερεζίες

Διαβάστε περισσότερα

Σα παναθάης αθίκεηα, ηδημθηεζίαξ ΟΜΙΛΟΤ EFG EUROBANK ERGASIAS AE είκαη δηαζέζημα πνμξ πώιεζε:

Σα παναθάης αθίκεηα, ηδημθηεζίαξ ΟΜΙΛΟΤ EFG EUROBANK ERGASIAS AE είκαη δηαζέζημα πνμξ πώιεζε: Σα παναθάης αθίκεηα, ηδημθηεζίαξ ΟΜΙΛΟΤ EFG EUROBANK ERGASIAS AE είκαη δηαζέζημα πνμξ πώιεζε: 1. ΞΓΝΟΔΟΥΓΙΟ «ΗΛΙΟ» - HOTEL DEVELOPMENT FOR SALE... 2 2. ΑΚΣΗ ΚΟΝΔΤΛΗ:... 6 ΓΠΙΦΑΝΓΙΓ... 6 3. ΘΗΒΑ... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book

Think Teen 1 st Grade of Junior High School Student s Book UNIT 2 LESSON 1 JUNIOR HIGH SCHOOL LIFE page 8 to work hard= ενγάδμμαη ζθιενά take it easy= ενέμηζε at the last minute= ηεκ ηειεοηαία ζηηγμή university= πακεπηζηήμημ to be ace at= είμαη άζζμξ to dread=

Διαβάστε περισσότερα

«Σα κάζηοα, ηα μμημεία και ηα ηξπία ηηπ Εροώπηπ ζωμηαμεύξρμ μέζα από ηξμ θαρμαζηό κόζμξ διάζημωμ παοαμρθιώμ»

«Σα κάζηοα, ηα μμημεία και ηα ηξπία ηηπ Εροώπηπ ζωμηαμεύξρμ μέζα από ηξμ θαρμαζηό κόζμξ διάζημωμ παοαμρθιώμ» Β Σάλε - 2 μ Πνόηοπμ Πεηναμαηηθό Δεμμηηθό πμιείμ Ιςακκίκςκ Γθπαηδεοηηθή Δνάζε 2015 Teachers4Europe ΣΙΣΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Σα κάζηοα, ηα μμημεία και ηα ηξπία ηηπ Εροώπηπ ζωμηαμεύξρμ μέζα από ηξμ θαρμαζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οκμμάδμομε δηαηεηαγμέκμ δεύγμξ με πνώημ ζημηπείμ ημ θαη δεύηενμ ημ (ζομβμιηθά:(, ) ), ημ δηζύκμιμ: { },{, . Δειαδή:

Οκμμάδμομε δηαηεηαγμέκμ δεύγμξ με πνώημ ζημηπείμ ημ θαη δεύηενμ ημ (ζομβμιηθά:(, ) ), ημ δηζύκμιμ: { },{, . Δειαδή: ΤΝΑΡΣΗΓΙ ΟΡΙΜΟ ΤΝΑΡΣΗΗ Οκμμάδμομε δηαηεηαγμέκμ δεύγμξ με πνώημ ζημηπείμ ημ θαη δεύηενμ ημ (ζομβμιηθά:(, ) ), ημ δηζύκμιμ: { },{, } (, ) { },{, } Δειαδή: Από ημκ μνηζμό ημο δηαηεηαγμέκμο δεύγμοξ πνμθύπημοκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΑΘΗΜΑ Β3.2 Β ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Οη θονηόηενμη ζτημαηιζμοί σποθαλάζζιοσ αμάγλσθοσ είκαη: Η επεηνωηηθή οθαιμθνεπίδα Η επεηνωηηθή θαηωθένεηα Τα αβοζζηθά πεδία Οη ωθεάκηεξ ηάθνμη Οη μεζμωθεάκηεξ νάπεξ Ελέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ

ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ ΓΚΔΜΑΓΓΓΖΑΗΕ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΑΚΓΡΞΡΟΙΑΠΩΚ ΠΜΡ ΓΓΗΓΦΑΘΜΡ Β. ΝΑΚΑΓΖΩΠΜΝΜΡΘΜΟ Θέθημναξ Κεονμπεηνμονγηθήξ ΚΓΡΞΜΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕ ΗΘΖΚΖΗΕ & ΠΙΕΙΑ ΓΝΓΙΒΑΠΖΗΕΟ ΚΓΡΞΜΑΗΠΖΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΑΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΝΑΠΞΩΚ ΓΓΗΓΦΑΘΖΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΤΝΔΓΡΙΑΖ 20/29-8-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος

Διαβάστε περισσότερα

Τπμιμγηζμόξ ηεξ ηαπύηεηαξ ηεξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ ημο Mg με HCl

Τπμιμγηζμόξ ηεξ ηαπύηεηαξ ηεξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ ημο Mg με HCl ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 2 Τπμιμγηζμόξ ηεξ ηαπύηεηαξ ηεξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ ημο Mg με HCl (με ηε βμήζεηα ημο θαηαγναθέα loggerpro) θμπόξ Η δεμημονγία ηεξ θαμπύιεξ μεηαβμιήξ ηεξ ζογθέκηνςζεξ εκόξ πνμσόκημξ, ζηεκ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

αξ γκςνίδμομε όηη ζημ ΦΓΚ 222 ηεύπμξ Α δεμμζηεύηεθε μ κ. 4093/2012, ζημ άνζνμ πνώημ,

αξ γκςνίδμομε όηη ζημ ΦΓΚ 222 ηεύπμξ Α δεμμζηεύηεθε μ κ. 4093/2012, ζημ άνζνμ πνώημ, 2012-ΓΓΚΤΚΛΙΟ_ΟΡΙΑ_εηδηθα ηαμεηα Αζήκα, 21. 11. 2012 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΓΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΓΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΓΩΝ ΓΓΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ

Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ. ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ Δείγμαηα γεκκεηηθμύ ζοζηήμαημξ ηαονμύια Ιπάθα Γπ. Ηαζεγήηνηα Ανεηαίεημ Κμζμθμμείμ (Πάκμξ Κ. Δενμγηάκκεξ, Ζαηνηθέξ Γθδόζεηξ Σεπκόγναμμα, 2005) Φ.Χ. ημο θόιπμο ζηεκ ακαπαναγςγηθή ειηθία (ζε θζίκμοζα ζεηνά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Αοιθμ. Απόθαζηπ :9/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από ημ πναθηηθό ηεξ 3 εξ /2011 ηεξ ζοκεδνίαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ Παιαηάξ Φώθαηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήμες Ηλεκηρικώμ Εγκαηαζηάζεωμ. Εκπαιδεσηής: Σαββίδης Μιτάλης. Τετνική Στολή Ασγόροσ. Μάθημα: Τετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

Σωλήμες Ηλεκηρικώμ Εγκαηαζηάζεωμ. Εκπαιδεσηής: Σαββίδης Μιτάλης. Τετνική Στολή Ασγόροσ. Μάθημα: Τετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Σωλήμες Ηλεκηρικώμ Εγκαηαζηάζεωμ Εκπαιδεσηής: Σαββίδης Μιτάλης Τετνική Στολή Ασγόροσ Μάθημα: Τετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Εμδεικηική βιβλιογραθία 1. Τετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων - Μερος Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηςη αξιολόγηςη μζτρων προςταςίασ από ηλεκτροπληξία

Επιθεώρηςη αξιολόγηςη μζτρων προςταςίασ από ηλεκτροπληξία Οπτική Επιθεώρηςη Αξιολόγηςη Ηλεκτρικών Εγκαταςτάςεων Κτδικξπξίηζη απξκλίζετμ και ανιξλόγηζη ηηπ βαούηηηαπ ηξρπ ζηξρπ ελέγςξρπ ηλεκηοικώμ εγκαηαζηάζετμ Επιθεώρηςη αξιολόγηςη μζτρων προςταςίασ από ηλεκτροπληξία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ

Γονςπασθό Βναβείμ. Η ηάλε μαξ ζηα «Υακηώηηθα Νέα» E-twinning- Σειεδηαζθέρεηξ Μαζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ Δ2 ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ Ιδηωηηθνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ ΔΔΜΝ Σεύρνο 22 Ιαλνπαξίνπ-Δεθεκβξίνπ 2015 ρνιηθή ρξνληά 2014-2015 Έηνο θπθινθνξίαο 5 ν - Δηαλέκεηαη δωξεάλ http://blogofmarytomson.blogspot.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

#02 KAT A O TH BA H Σ Σ Λ Σ Σ Σ Γ Σ Λ Ξ

#02 KAT A O TH BA H Σ Σ Λ Σ Σ Σ Γ Σ Λ Ξ #02 KAT A O TH BA H Σ Σ Λ Σ Σ Σ Γ Σ Λ Ξ EDITORIAL To KAT A O TH BA H, 1 AN EN ANTI TA OYME E O E TI EITONIE OI O EI MA A INOYNE MONTEPNE Y AKE 2 ΚειμεNο αυτοπαρουσiασησ του Αυτοnομου χhματοσ Μαθητωn "

Διαβάστε περισσότερα

wewe ManosP Wewe wsdd sfsf sfsf sfsfsf sfsfsfs sfsf sf sf sf sf s

wewe ManosP Wewe wsdd sfsf sfsf sfsfsf sfsfsfs sfsf sf sf sf sf s wewe ManosP Wewe wsdd sfsf sfsf sfsfsf sfsfsfs sfsf sf sf sf sf s Ghost Stories Ένα παιχνίδι του Antoine Bauza για 1-4 παίκτες, ηλικίας 12 και πάνω. Πολλοί πέθαναν, βάζοντας ένα τέλος στην βασιλεία του

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 3 Κρσπηογραθία δημόζιοσ κλειδιού και πιζηοποίηζη ασθεμηικόηηηας μημσμάηφμ

Κεθάλαιο 3 Κρσπηογραθία δημόζιοσ κλειδιού και πιζηοποίηζη ασθεμηικόηηηας μημσμάηφμ Κεθάλαιο 3 Κρσπηογραθία δημόζιοσ κλειδιού και πιζηοποίηζη ασθεμηικόηηηας μημσμάηφμ Giannis F. Marias 1 Περίληυη Πνμζεγγίζεηξ ςξ πνμξ ηεκ πηζημπμίεζε μεκομάηςκ Σοκανηήζεηξ αζθαιμύξ θαηαθενμαηηζμμύ θαη HMAC

Διαβάστε περισσότερα