BANKA PITANJA IZ HEMIJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BANKA PITANJA IZ HEMIJE"

Transcript

1 BANKA PITANJA IZ HEMIJE NEORGANSKA HEMIJA PUFERI 1. Predstaviti reakciju glavnog pufernog sistema krvi u uslovima moguće acidoze. 2. Predstaviti reakciju glavnog pufernog sistema krvi u uslovima moguće alkaloze. 3. Predstaviti reakciju proteinskog pufera pri ph = Predstaviti reakciju proteinskog pufera pri poh = Predstaviti reakciju fosfatnog pufera pri ph = Predstaviti reakciju fosfatnog pufera pri poh = Predstaviti reakciju acetatnog pufera pri ph = Predstaviti reakciju acetatnog pufera pri poh = Predstaviti reakciju amonijačnog pufera pri koncentraciji vodonikovih jona Predstaviti reakciju amonijačnog pufera pri koncentraciji hidroksilnih jona HIDROLIZA 1. Jedan od oksida: natrijum-oksid, berilijum-oksid, sumpor-dioksid, azot(i)-oksid, ugljen-dioksid, u reakciji sa hloridnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo. Napisati odgovarajuće jednačine reakcija. 2. Jedan od oksida: kalijum-oksid, olovo(ii)-oksid, sumpor-dioksid, ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, u reakciji sa hloridnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru reaguje kiselo. Napisati odgovarajuće jednačine reakcija. 3. Jedno od jedinjenja: litijum-oksid, kalcijum-hlorid, sumpor-trioksid, azot(iii)-oksid, azot(v)-oksid, u reakciji sa kalijum-hidroksidom gradi so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje. Napisati odgovarajuću jednačinu reakcije. 4. Jedno od jedinjenja: litijum-oksid, natrijum-hlorid, sumpor-trioksid, arsen(iii)- oksid, fosfor(v)-oksid, u reakciji sa kalijum-hidroksidom gradi so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje. Napisati odgovarajuće jednačine reakcija.

2 5. Jedno od jedinjenja: kalcijum-oksid, natrijum-hlorid, olovo(ii)-oksid, natrijumoksid, ugljen-monoksid, u reakciji sa azotnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje. Napisati odgovarajuće jednačine reakcija. 6. Jedno od jedinjenja: magnezijum-oksid, kalijum-bromid, cink-oksid, azot(i)-oksid, ugljen-dioksid, u reakciji sa azotnom kiselinom gradi so koja u vodenom rastvoru hidrolizuje. Napisati odgovarajuće jednačine reakcija. 7. Kako reaguje vodeni rastvor kalijum-hidrogen karbonata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 8. Kako reaguje vodeni rastvor natrijum-hidrogen fosfata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 9. Kako reaguje vodeni rastvor natrijum-karbonata? Napisati hemijske jednačine i obeležiti jonski. 10. Kako reaguje vodeni rastvor amonijum-hlorida? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 11. Kako reaguje vodeni rastvor natrijum-dihidrogen fosfata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 12. Kako reaguje vodeni rastvor amonijum-nitrata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 13. Kako reaguje vodeni rastvor amonijum-nitrita? Napisati hemijske jednačine i obeležiti jonski. 14. Kako reaguje vodeni rastvor cink-sulfata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 15. Kako reaguje vodeni rastvor berilijum-hlorida? Napisati hemijske jednačine i obeležiti jonski.

3 16. Kako reaguje vodeni rastvor kalijum-cijanida? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 17. Kako reaguje vodeni rastvor natrijum-acetata? Napisati hemijsku jednačinu i obeležiti jonski. 18. Kako reaguje vodeni rastvor amonijum-karbonata? Napisati hemijske jednačine i obeležiti jonski. JONSKE REAKCIJE 1. Napisati reakciju rastvaranja barijum-karbonata. 2. Napisati reakciju rastvaranja srebro-hlorida. 3. Napisati reakciju kalcijum-hlorida i amonijum-karbonata i obeležiti jonski. 4. Napisati reakciju barijum-hlorida i sumporne kiseline i obeležiti jonski 5. Napisati reakciju kalcijum-hlorida i srebro-nitrata i obeležiti jonski. 6. Napisati reakciju cink-sulfata i barijum-nitrata i obeležiti jonski. 7. Napisati reakciju srebro-karbonata i amonijaka i obeležiti jonski. 8. Napisati reakciju srebro-karbonata i azotne kiseline i obeležiti jonski. 9. Napisati reakciju gvoždje(iii)-hlorida i kalijum-heksacijanoferata(ii) i obeležiti jonski. 10. Napisati reakciju gvoždje(iii)-hlorida i natrijum-hidroksida i obeležiti jonski. 11. Jednačinama predstaviti amfoterne osobine cink-hidroksida. 12. Jednačinama predstaviti amfoterne osobine olovo-hidroksida. 13. Jednačinama predstaviti amfoterne osobine aluminijum-hidroksida. 14. Jednačinama predstaviti amfoterne osobine arsenaste kiseline. ELEKTROLITI 1. Napisati jednačinu reakcije onog jedinjenja čiji vodeni rastvor reaguje bazno: azot(ii)-oksid, fosfor(v)-oksid, hlor(i)-oksid, magnezijum-oksid, arsen(v)-oksid. 2. Napisati jednačine reakcija onog jedinjenja čiji vodeni rastvor reaguje bazno: natrijum-nitrat, natrijum-hidrogensulfat, kalcijum-hlorid, natrijum-fosfat, hlor(vii)- oksid.

4 3. Napisati jednačinu reakcije onog jedinjenja čiji vodeni rastvor reaguje kiselo: azot(ii)-oksid, kalijum-hidrogensulfat, natrijum-hidrogensulfid, amonijak, kalijumjodid. 4. Napisati jednačinu reakcije onog jedinjenja čiji vodeni rastvor reaguje kiselo: kalcijum-oksid, natrijum-hidrogenfosfat, natrijum-hidrogensulfid, amonijum-hlorid, natrijum-bromid. 5. Napisati jednačinu reakcije onog jedinjenja čiji vodeni rastvor reaguje kiselo: natrijum-hidrogenfosfat, natrijum-hidrogensulfat, natrijum-bromid, azot(ii)-oksid, kalijum-cijanid. KOMPLEKSI 1. Predstaviti jednačinom disocijaciju diamin-srebro(i)-nitrata. Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 2. Predstaviti jednačinom disocijaciju tetraamin-bakar(ii)-sulfata. Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 3. Predstaviti jednačinom disocijaciju tetraamin-bakar(ii)-hlorida. Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 4. Predstaviti jednačinom disocijaciju tetraamin-bakar(ii)-nitrata. Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 5. Predstaviti jednačinom disocijaciju kalijum-heksacijanoferata(ii). Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 6. Predstaviti jednačinom disocijaciju kalijum-heksacijanoferata(iii). Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza. 7. Predstaviti jednačinom disocijaciju natrijum-tetrahidroksicinkata. Nacrtati kompleks i obeležiti tipove veza

5 OKSIDOREDUKCIJE 1. Napisati reakciju kalijum-permanganata sa kalijum-sulfitom u kiseloj sredini. 2. Napisati reakciju kalijum-permanganata sa kalijum-sulfitom u neutralnoj sredini. 3. Napisati reakciju kalijum-permanganata sa kalijum-sulfitom u baznoj sredini. 4. Napisati reakciju vodonik-peroksida i kalijum-permanganata u kiseloj sredini. 5. Napisati reakciju vodonik-peroksida i kalijum-jodida u kiseloj sredini. 6. Napisati reakciju sumpor(iv)-oksida sa vodonik-sulfidom. 7. Napisati reakciju sumporaste kiseline sa vodonik-sulfidom. 8. Napisati reakciju rastvaranja bakra u razblaženoj azotnoj kiselini. 9. Napisati reakciju rastvaranja bakra u koncentrovanoj azotnoj kiselini. 10. Napisati reakciju rastvaranja srebra u razblaženoj azotnoj kiselini. 11. Napisati reakciju rastvaranja srebra u koncentrovanoj azotnoj kiselini. 12. Napisati reakciju rastvaranja žive u razblaženoj azotnoj kiselini. 13. Napisati reakciju rastvaranja žive u koncentrovanoj azotnoj kiselini. 14. Navesti sva oksidaciona stanja u kojima se može naći kiseonik. 15. Navesti sva oksidaciona stanja u kojima se može naći hlor. RAZNO 1. Predstaviti jednačinom reakciju između azot(v)-oksida i magnezijum-hidroksida. 2. Jednačinama predstaviti dobijanje neutralne soli iz hidratisanog cink-hidroksida i hlorovodonične kiseline. 3. Šta se izdvaja na katodi, a šta na anodi, pri elektrolizi vodenog rastvora natrijumsulfata? 4. Napisati elektronsku konfiguraciju elemenata IA grupe od prve do četvrte periode. 5. Napisati elektronsku konfiguraciju elemenata IIA grupe od prve do četvrte periode. 6. Luisovim formulama predstaviti strukturu amonijum jona i označiti vrste hemijskih veza. 7. Luisovim formulama predstaviti strukturu hidronijum jona i označiti vrste hemijskih veza. 8. Napisati jednačinu anodne polureakcije u Danijelovoj ćeliji. 9. Napisati jednačinu katodne polureakcije u Danijelovoj ćeliji.

6 10. Napisati reakciju bor(iii)-fluorida i amonijaka i označiti tip veze izmedju: a) bora i azota b) bora i fluora 11. Jednačinama predstaviti dobijanje neutralne soli iz hidratisanog cink-hidroksida i natrijum-hidroksida. 12. Predstaviti hemijskom jednačinom reakciju između berilijum-oksida i azotne kiseline i obeležiti jonski. 13. Predstaviti hemijskom jednačinom reakciju između berilijum-oksida i natrijumhidroksida i obeležiti jonski. ZADACI RASTVORI 1. Koliko je mililitara rastvora natrijum-hidroksida, koncentracije c 1 = 0,2 mol/l, potrebno da bi se napravilo 300 ml rastvora koncentracije c 2 = 1,2 g/l? (Na = 23) 2. Kolika je masena koncentracija u rastvoru dobijenom mešanjem 250 ml rastvora koncentracije c 1 = 18 g/l i 50 ml rastvora koncentracije c 2 = 12 g/l? 3. Izračunajte koncentraciju H + -jona u rastvoru koji je dobijen mešanjem 200 ml rastvora magnezijum-hidroksida, koncentracije c = 10-2 mol/l i 50 ml rastvora azotne kiseline koncentracije c = 10-1 mol/l. (Mg = 24, N = 14) 4. Kolika je masena koncentracija u rastvoru azotne kiseline ako je poh = 12? Disocijacija je potpuna. (N =14) STEHIOMETRIJA 1. Koliko se grama natrijum-hidroksida troši za rastvaranje 8,1 g cink-oksida? (Na = 23, Zn = 65) 2. Koliko se grama taloga dobija reakcijom 0,06 mola srebro-nitrata i odgovarajuće količine kalijum-hromata? (Ag = 108, Cr = 52).

7 3. Koliko se molova kalijum-hidroksida troši za neutralizaciju 19,6 g fosforne kiseline pri čemu se dobija sekundarni fosfat? (P = 31) 4. Izračunati broj molova kalijum-cijanida koji u reakciji sa odgovarajućom količinom gvožđe(iii)-nitrata daje 3,68 g kalijum-heksacijanoferata(iii). (Fe = 56, K = 39, N = 14) 5. Koliko se grama bazne soli dobija reakcijom 12,6 g azotne kiseline sa odgovarajućom količinom magnezijum-hidroksida? (Mg = 24, N = 14) 6. Koliko se grama taloga dobija reakcijom 5,42 g sublimata sa odgovarajućom količinom srebro-nitrata? (Ag = 108, Cl = 35,5, Hg = 200) 7. Koliko se grama taloga dobija reakcijom 3,2 g natrijum-hidroksida sa odgovarajućom količinom barijum-nitrata? (Ba = 137) 8. Kolika je koncentracija supstance u rastvoru sumporne kiseline ako se iz 200 ml tog rastvora dodavanjem barijum-hlorida dobija 2,33 g taloga? (Ba = 137, S = 32) OKSIDOREDUKCIJE 1. Koliko se grama elementarnog sumpora dobija uvođenjem 0,2 mola sumpordioksida u odgovarajuću količinu sumporvodonične kiseline? (S = 32) 2. Koliko se grama sumpora dobija reakcijom 0,2 mola gvožđe(iii)-hlorida sa odgovarajućom količinom vodonik-sulfida? Napišite shemu oksido-redukcije. (S = 32) 3. Koliko se grama joda dobija reakcijom 8,3 g kalijum-jodida sa odgovarajućom količinom kalijum-jodata u kiseloj sredini? Napišite jednačinu reakcije i shemu oksido-redukcije? (K = 39, I = 127). 4. Koliko grama vodonik-peroksida reaguje sa kalijum-permanganatom u kiseloj sredini (H 2 SO 4 ), pri čemu nastaje 15,1 g soli mangana. (Mn = 55, S = 32)

8 5. U reakciji kalijum-jodida sa vodonik-peroksidom u kiseloj sredini, izdvaja se 0,005 mol-atoma joda. Koliko je grama kalijum-jodida reagovalo u ovoj reakciji? (I = 127, K = 39) 6. Rastvaranjem bakra u razblaženoj azotnoj kiselini oslobađa se 280 ml oksida azota (normalni uslovi). Izračunajte koliko je mililitara azotne kiseline, koncentracije c = 0,1 mol/l, utrošeno u reakciji. Napišite jednačinu reakcije i shemu oksidoredukcije. KOLIGATIVNE OSOBINE 1. Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 400 ml sadrži 2,34 g natrijum-horida ako je stepen disocijacije 80%? 2. Izračunati temperaturu mržnjenja vodenog rastvora koji u 2 litra sadrži 7,20 g glukoze i 3,60 g uree. 3. Na kojoj temperaturi ključa rastvor koji u 0,25 l sadrži 7,1 g natrijum-sulfata? (Disocijacija soli je potpuna) (Na = 23, S = 32). 4. Koliki je osmotski pritisak rastvora koji u 0,2 litra sadrži 720 mg glukoze i 360 mg uree? (N = 14) 5. Na kojoj temperaturi ključa rastvor glukoze koji je izotoničan sa rastvorom natrijum-sulfata, c = 8,52 g/l? (Na = 23, S = 32) 6. Na kojoj temperaturi ključa rastvor glukoze koji je izotoničan sa fiziološkim rastvorom? 7. Na kojoj temperaturi mrzne rastvor uree koji je izotoničan sa fiziološkim rastvorom?

9 PUFERI 1. Izračunajte koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru dobijenom mešanjem 200 ml rastvora sirćetne kiseline (c = 0,2 mol/l) i 400 ml rastvora natrijum-acetata (c = 8,2 g/l). (K d CH 3 COOH = 1, ) (Na = 23) 2. Izračunajte koncentraciju hidroksidnih jona u rastvoru koji je dobijen mešanjem 600 ml rastvora koji sadrži 15 g sirćetne kiseline i 200 ml rastvora koji sadrži 24,6 g natrijumacetata. (K d CH 3 COOH = 1, ) 3. Izračunajte koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru koji u 600 ml sadrži 0,1 mol amonijaka i 0,3 mola amonijum-hlorida. (K d NH 3 = 1, ) 4. U rastvor koji sadrži 0,155 mola primarnog natrijum-fosfata i 0,2 mola sekundarnog natrijum-fosfata dodato je 150 ml azotne kiseline c = 0,15 mol/l. Izračunajte koncentraciju H + jona posle dodatka kiseline. (K d = ) 5. Izračunajte koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru dobijenom mešanjem 100 ml rastvora azotne kiseline c = 0,3 mol/l i 500 ml rastvora natrijum-hidrogenkarbonata c = 0,2 mol/l. (K d = ) 6. U rastvor koji sadrži 0,1 mola amonijaka i 20,6 g amonijum-hlorida, dodato je 200 ml rastvora natrijum-hidroksida, c = 1 mol/l. Izračunajte koncentraciju vodonikovih i hidroksidnih jona posle dodatka baze. (K b = 1, ) (N = 14, Cl = 35,5) 7. Koliko je mililitara rastvora amonijaka i koliko mililitara rastvora amonijum-hlorida koncentracije 0,2 mol/l potrebno da bi se napravilo 50 ml amonijačnog pufera čije je ph= 10? (K d = 1, ).

10 ORGANSKA HEMIJA 1. Koja je formula 2,2,5-trimetilheptana? 2. Koja je formula 3-etil-3-metilheksana? 3. Koja je formula 7-etil-3,6-dimetildekana? 4. Koje jedinjenje predstavlja izomer pentana? 5. Koliko sekundarnih C-atoma sadrži molekul 4-etil-2-metilheptana? 6. Označite primarne, sekundarne i tercijerne C-atome u molekulu 2-metilpentana. 7. Označite primarne, sekundarne, tercijerne i kveternerne C-atome u molekulu 2,2- dimetilbutana. 8. Označite primarne, sekundarne i tercijerne C-atome u molekulu 2,3-dimetilbutana. 9. Označite primarne, sekundarne i tercijerne C-atome u molekulu 4-etil-2-metilheksana. 10. Označite primarne, sekundarne i tercijerne C-atome u molekulu 2-metilpropana. Alkeni 11. Dehidratacijom kog jedinjenja nastaje 2-metilpropen? 12. Koja je formula 4-metil-3-heptena? 13. Koja je formula 2-metil-1-heksena? 14. Koja je formula 2-metilpropena? 15. Koja je formula 3,3-dimetil-1-butena? 16. Koja je formula 2-etil-1-butena?

11 17. Napišite izomere 4-metil-2-pentena. 18. Napišite reakciju adicije bromovodonika na cis-2-buten. 19. Napišite reakciju adicije bromovodonika na 1-penten. 20. Napišite jednačinu reakcije 2-metil-2-butena sa jodovodonikom. 21. Napišite strukture jedinjenja koja daju proizvode prikazane na sledećoj shemi: a)... + H 2 /Pt 2-metilheksan b)... + HCl 2-hlor-3-metilheptan 22. Napišite jednačinu reakcije 1,3-butadiena s jednim molom broma. 23. Napišite reakciju polimerizacije etilena, propilena i vinil-hlorida do stupnja trimera. 24. Napišite reakciju polimerizacije izoprena i metakrilne kiseline do stupnja trimera. 25. Napišite reakciju polimerizacije stirena i metil-metakrilata do stupnja trimera. 26. Napišite formulu monomera iz kojeg nastaje polimetil-metakrilat. Aromatični ugljovodonici 27. Napišite formule benzena, toluena, etilbenzena, o-, m-, p-ksilena. 28. Napišite formule difenila, trifenilmetana, naftalena i antracena. 29. Napišite jednačinu reakcije toluena sa bromom u prisustvu svetlosti. 30. Napišite jednačinu reakcije toluena sa bromom u prisustvu katalizatora.

12 Alkoholi i fenoli 31. Koja je formula 5,5-dimetil-3-heksanola? 32. Koliko ima primarnih alkohola koji su izomerni etoksietanu? Napišite njihove formule. 33. Napišite formule akroleina i acetona i označite njihove funkcionalne grupe. 34. Napišite formule formalina i acetofenona i označite njihove funkcionalne grupe. 35. Kojoj klasi organskih jedinjenja pripada rezorcinol? 36. Napišite strukturne formule 1-propanola, 2-pentanola, 3-heptanola i terc-butil-alkohola. 37. Napišite strukturne formule ciklobutanola, ciklopentanola, trans-3-metilcikloheksanola i cis-2-hlorociklopentanola. 38. Napišite strukturne formule fenola, orto-metoksifenola, para-etoksifenola i p-nitrofenola. 39. Napišite jednačinu reakcije oksidacije 2-butanola sa kalijum-dihromatom u prisustvu sumporne kiseline kao i IUPAC-ov naziv jedinjenja koje se dobija. 40. Napišite jednačinu reakcije 3-metil-1-butanola sa kalijum-dihromatom u prisustvu sumporne kiseline i IUPAC-ov naziv jedinjenja koje se dobija. 41. Napišite jednačinu reakcije 2-pentanola sa katalitičkom količinom sumporne kiseline. Naznačite proizvod koji se dobija u većoj količini. Aldehidi i ketoni 42. Koja je formula 4,4-dimetil-2-pentanona? 43. Koja je formula 4,4-dimetilheksanala? 44. Napišite strukturne formule, metanala, 2-propenala, 2-pentanona i cikloheksanona.

13 45. Napišite strukturne formule, 2-metilbutanala, 3-heksanona, 2-metil-2-pentenala, 2,2- dimetilciklopentanona. 46. Napišite strukturne formule 2-pentanona i 2,4-pentadiena. Koje jedinjenje podleže ketoenol tautomeriji. 47. Napišite strukturne formule benzaldehida i glikolaldehida. Koje jedinjenje podleže ketoenol tautomeriji. 48. Napišite jednačinu reakcije dobijanja akroleina iz glicerola. 49. Koja je relativna molekulska masa salicil-aldehida? 50. Koje jedinjenje ne podleže aldolnoj adiciji u slabo baznoj sredini? 51. Kojom reakcijom se dobijaju poluacetali? Napišite jednačinu reakcije. 52. Kojom reakcijom nastaju hidroksi nitrili? 53. Koja klasa jedinjenja se dobija adicijom amonijaka na karbonilnu grupu aldehida i eliminacijom vode? 54. Po kojoj hemijskoj osobini se razlikuju propanal i propanon? 55. Po kojoj hemijskoj osobini se razlikuju metanal i propanon? 56. Koje jedinjenje daje pozitivnu reakciju sa Felingovim reagensom? 57. Koja hemijska promena se vrši pri reakciji srebrnog ogledala? 58. Po kojoj osobini se razlikuju 2-metilbutanal i 2-pentanon? 59. Napišite jednačinu reakcije etanala sa jednim molom etanola. 60. Napišite jednačinu reakcije etanala sa dva mola etanola.

14 61. Napišite jednačinu reakcije butanala sa dva mola 1-propanola. 62. Napišite jednačinu rakcije acetona sa hidrazinom. Karboksilne kiseline i derivati 63. Kako se nazivaju soli jabučne kiseline? 64. Koji je trivijalni naziv orto-hidroksibenzoeve kiseline? 65. Koja od navedenih kiselina spada u dvobazne: jabučna, mlečna, pikrinska, limunska, akrilna? 66. Koja je relativna molekulska masa akrilne kiseline? 67. Koji je trivijalni naziv dihidroksićilibarne kiseline? 68. Koju molekulsku formulu ima metilestar metakrilne kiseline? 69. U koju klasu jedinjenja spada etil-uretan? 70. Napišite strukturne formule i trivijalne nazive butanske, oktanske i oktadekanske kiseline. 71. Napišite strukturne formule i trivijalne nazive 2-metil-2-propenske i cis,cis-9,12-oktadecenske kiseline. 72. Napišite strukturne formule i trivijalne nazive pentanske, heksadekanske i 2-propenske kiseline. 73. Napišite strukturne formule i trivijalne nazive cis-9-oktadecenske i trans-9-oktadecenske kiseline. 74. Napišite strukturne formule malonske i ćilibarne kiseline. U koju grupu izomera spadaju ove kiseline? 75. Napišite strukturne formule glutarne i maleinske kiseline.

15 76. Napišite strukturne formule mlečne, jabučne, limunske i salicilne kiseine. 77. Napišite IUPAC-ove nazive sledećih jedinjenja: CH 3 (CH 2 ) 6 CO 2 H, CH 3 (CH 2 ) 6 COO - K +, CH 2 =CH(CH 2 ) 5 COOH. 78. Napišite strukturne formule etanske, 2-hlorbutanske i 2-hlorheksadekanske kiseline i naznačite koja od ovih kiselina ima najveću pk a vrednost. 79. Napišite strukturne formule trihloretanske, 2-hidroksipropanske i 3-hlorbutanske i 2- hlorpropanske kiseline naznačite koja od ovih kiselina ima najmanju pk a vrednost. 80. Racionalnim i skeletnim formulama prikažite palmitinsku, stearinsku i arahidonsku kiselinu. 81. Racionalnim i skeletnim formulama prikažite oleinsku, linolnu i linolensku kiselinu. Da li su ove kiseline izomeri? 82. Napišite strukturne formule propionske, mlečne i α-hlorpropionske kiseline i odredite koje od njih reaguje najjače kiselo. 83. Napišite izraz za prvu konstantu aciditeta malonske kiseline. 84. Napišite strukturne formule oleinske i elaidinske kiseline. Da li su ove kiseline izomeri i ako jesu, kom tipu izomerije pripadaju? 85. Napišite formule i nazive sledećih derivata kiselina: amida mravlje kiseline amida valerijanske kiseline anhidrida sirćetne kiseline anhidrida mravlje i sirćetne kiseline 86. Napišite hemijsku jednačinu reakcije dobijanja sledećih jedinjenja: etil-formijata metil-propionata

16 87. Napišite hemijsku jednačinu reakcije dobijanja sledećih jedinjenja: etil-butirata propil-acetata 88 Napišite jednačinu reakcije dehidratacije jabučne kiseline. 89. Napišite jednačinu reakcije acetil-hlorida sa amonijakom. Kom tipu pripada ova reakcija? Lipidi 90. Napišite jednačinu reakcije saponifikacije jedne neutralne masti. Kako se nazivaju proizvodi ove reakcije? 91. Hidrolizom jednog triglicerida, pored glicerola, dobija se jedan mol palmitinske i dva mola linolenske kiseline. Prikažite strukturu ovog lipida. 92. Hemijskom jednačinom predstavite potpunu hidrolizu glicerol-oleo-palmito-stearata. 93. Napišite formulu i naziv ugljovodonika koji je sastavni deo svih steroida. 94. Napišite strukturnu formulu holne kiseline. 95. Napišite jednačinu potpune hidrolize β-fosfatidne kiseline. 96. Napišite strukturnu formulu složenog lipida koji u molekulu sadrži oleinsku i palmitinsku kiselinu i holin. 97. Pri potpunoj hidrolizi jednog fosfoglicerola dobija se smesa glicerola, oleinske, stearinske i fosforne kiseline i etanolamina. Napišite strukturu ovog triglicerida. 98. Napišite jednačinu reakcije potpune hidrolize fosfatidil-holina (lecitina). 99. Hemijskom jednačinom predstavite potpunu hidrolizu fosfatidil-serina.

17 Ugljeni hidrati 100. Napišite Fišerovu formulu C-4 epimera D-glukoze Napišite Fišerovu formulu D-manoze i jedan monosaharid koji je epimer manoze Napišite Fišerove formule enantiomernih oblika manoze Napišite Fišerove formule enantiomernih oblika 2-deoksiriboze Ako se kristalna D-fruktoza rastvori u baznom vodenom rastvoru dobijaju se dve aldoheksoze. Napišite njihove formule Haworth-ovim formulama prikažite ravnotežu anomernih oblika D-fruktofuranoze, uključujući i aldehidni oblik Racionalnim formulama predstavite anomerne oblike D-riboze Napišite formule sledećih parova jedinjenja i označite kojoj vrsti stereoizomera pripadaju: D-galaktoza i L-galaktoza L-glukoza i L-manoza 108. Fišerovim formulama predstavite enantiomerne oblike riboze Napišite jednačinu reakcije hidrolize maltoze. Koji tip glikozidne veze ima ovaj disaharid? 110. Napišite formulu disaharida koji se dobija hidrolizom celuloze. Da li je ovaj disaharid redukujući šećer? 111. Napišite strukturnu formulu disaharida koji hidrolizom daje invertni šećer Pri enzimskoj hidrolizi skroba dobija se disaharid sa α-1,4-glikozidnom vezom. Napišite njegovu strukturu i pun naziv. Da li ovaj disaharid pripada redukujućim šećerima?

18 113. Napišite jednačinu reakcije α -D-fruktofuranoze sa metil-alkoholom Napišite jednačinu reakcije α -D-glukopiranoze sa metanolom Napišite potpunu jednačinu reakcije L-manoze sa hidroksilaminom Napišite Fišerove formule svih monosaharida koji daju isti ozazon - glukozazon Napišite jednačinu oksidacije celobioze pomoću blagih oksidacionih sredstava Hemijskom jednačinom predstavite oksidaciju laktoze sa blagim oksidacionim sredstvom (Benedict-ov reagens). Aminokiseline i peptidi 119. Napišite formule i skraćenice za sledeće amino-kiseline: lizin cistein asparagin 120. Napišite formule i skraćenice za sledeće amino-kiseline: tirozin serin fenilalanin 121. Hemijskim jednačinama predstavite ravnotežu koja ilustruje amfoternost sledećih aminokiselina. tirozin arginin 122. Hemijskim jednačinama predstavite ravnotežu koja ilustruje amfoternost sledećih amino kiselina histidina i prolina U kom se obliku nalazi valin u baznoj sredini?

19 124. Kako reguje vodeni rastvor lizina: kiselo, bazno ili neutralno? Prikažite formulu lizina U kom se obliku nalazi cistein u kiseloj sredini? 126. Napišite jednačinu reakcije alanina sa azotastom kiselinom Napišite reakciju triptofana sa hlorovodoničnom kiselinom Racionalnim formulama prikažite strukture sledećih dipeptida: glicil-serina i seril-glicina Racionalnim formulama prikažite strukture sledećih dipeptida, alanil-glutamina i glutamil-alanina Racionalnim formulama prikažite strukture sledećih dipeptida:prolil-treonina i treonilprolina Hemijskom jednačinom predstavite hidrolizu adenozina Napišite strukturnu formulu jednog nukleotida koji je sastavni deo DNK Napišite strukturnu formulu jednog nukleotida koji je sastavni deo RNK Napišite formulu dinukleotida nastalog kondenzacijom dva molekula uridin-5-fosfata Napišite formule jedinjenja koja se dobijaju potpunom hidrolizom adenozin-5-fosfata Napišite formulu jedinjenja koje se dobija potpunom hidrolizom deoksiguanozin-5- fosfata Napišite formulu jedinjenja koje se dobija potpunom hidrolizom deoksiadenozin-fosfata.

Ispitna pitanja iz medicinske hemije

Ispitna pitanja iz medicinske hemije Ispitna pitanja iz medicinske hemije Periodni sistem elemenata 1. Alkalni metali (1. grupa) u najvišem energetskom nivou imaju elektronsku konfiguraciju: a) s 2 p 1 b) s 2 c) s 1 d) s 1 p 1 e) s 2 p 3

Διαβάστε περισσότερα

Mesto održavanja amfiteatar. laboratorija 90a predavanja

Mesto održavanja amfiteatar. laboratorija 90a predavanja Naziv predmeta Medicinska hemija Odgovorni nastavnik prof. dr S. Borozan Fond časova 2+2 Ostali nastavnici mr M. Krstić Mesto održavanja Mesto održavanja amfiteatar laboratorija 90a predavanja vežbi Raspored

Διαβάστε περισσότερα

ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida.

ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida. Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor tel: (+381) 21 / 485-3693 fax: (+381) 21 / 450-413 e-mail: sanya@uns.ac.rs web page: hemijatf.weebly.com ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET. Program prijemnog ispita

UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET. Program prijemnog ispita UNIVERZITET U PRIŠTINI MEDICINSKI FAKULTET Program prijemnog ispita Hemija Struktura atoma Periodni sistem; Hemijske veze Energetika Hemijska kinetika; Hemijska ravnoteža Rastvori - koncentracije; Jonske

Διαβάστε περισσότερα

Primeri test pitanja iz hemije za polaganje prijemnog ispita iz hemije - ORGANSKA HEMIJA -

Primeri test pitanja iz hemije za polaganje prijemnog ispita iz hemije - ORGANSKA HEMIJA - OMEGA MS PHARMACY Fakultet za farmaciju i menadžment u farmaciji 21.000 Novi Sad, Mite Ružića 1 tel: (+381 21) 44 75 77; (+381 65) 306 8310 fax: (+381 21) 44 75 77 www.omegams-pharmacy.com office@omegams-pharmacy.com

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE

ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE ZBIRKA ZADATAKA ZA POLAGANJE KLASIFIKACIONOG ISPITA IZ HEMIJE VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA POŽAREVAC 1. Napiši formule kalaj(iv)-nitrita i gvožđe(iii)-sulfata. ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju

Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF-u u Nišu školske 2014/15. godine Test se popunjava zaokruživanjem

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA

OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA OSNOVNA ŠKOLA HEMIJA UPUTSTVO TAKMIČARIMA Zadatak br. Bodovi 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 1o 6. 10 7. 10 8. 10 9. 10 10. 10 Ukupno: 100 bodova - Za izradu testa planirano je 120 minuta. - U toku izrade

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Pregled pojmova veličina i njihovih jedinica koje se koriste pri osnovnim izračunavanjima u hemiji dat je u Tabeli 1. Tabela 1. Veličine i njihove jedinice

Διαβάστε περισσότερα

HEMIJA. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. školska 2012/2013. godina UPUTSTVO

HEMIJA. eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole. školska 2012/2013. godina UPUTSTVO HEMIJA eksterna provjera znanja učenika na kraju iii ciklusa osnovne škole školska 2012/2013. godina UPUTSTVO Ne otvarajte test dok vam test-administrator ne kaže da možete početi sa radom. Dozvoljen pribor:

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA ŠIFRA DRŽAVNO TAKMIČENJE VIII razred UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA Test pregledala/pregledao...... Podgorica,... 2008. godine UPUTSTVO TAKMIČARIMA Zadatak Bodovi br. 1. 10 2. 10 3. 10 4. 5 5. 10 6. 5 7.

Διαβάστε περισσότερα

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA

SREDNJA ŠKOLA HEMIJA SREDNJA ŠKOLA HEMIJA Zadatak broj Bodovi 1. 6 2. 10 3. 12 4. 8 5. 6 6. 10 7. 8 8. 8 9. 4 10. 10 11. 8 12. 10 Ukupno 100 Za izradu testa planirano je 120 minuta. U toku izrade testa učenici mogu koristiti

Διαβάστε περισσότερα

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1 OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ARANĐELOVAC, 2017. 2 PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT PREDGOVOR

Διαβάστε περισσότερα

3. Koliko g Fe može da se dobije iz 463,1 g rude gvoždja koja sadrži 50 % minerala magnetita (Fe 3 O 4 ) i 50 % jalovine?

3. Koliko g Fe može da se dobije iz 463,1 g rude gvoždja koja sadrži 50 % minerala magnetita (Fe 3 O 4 ) i 50 % jalovine? PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE NA RUDARSKO-GEOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU Katedra za hemiju; Prof. dr Slobodanka Marinković I) Oblasti 1. Jednostavna izračunavanja u hemiji (mol, molska masa, Avogadrov

Διαβάστε περισσότερα

ALDEHIDI I KETONI. Jedinjenja sa karbonilnom funkcionalnom grupom

ALDEHIDI I KETONI. Jedinjenja sa karbonilnom funkcionalnom grupom ALDEHIDI I KETNI Jedinjenja sa karbonilnom funkcionalnom grupom I aldehidi i ketoni sadrže karbonilnu grupu C R C H R C karbonilna grupa aldehid keton R 1 Nomenklatura aldehida i ketona ALKANAL I ALKANN

Διαβάστε περισσότερα

II RASTVORI. Borko Matijević

II RASTVORI. Borko Matijević Borko Matijević II RASTVORI Rastvori predstavljaju složene disperzne sisteme u kojima su fino usitnjene čestice jedne supstance ravnomerno raspoređene između čestica druge supstance. Supstanca koja se

Διαβάστε περισσότερα

KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU

KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU ИНФОРМАТОР 29 UNIVERZITET U BEOGRADU jun 2005. godine KLASIFIKACIONI ISPIT IZ HEMIJE ZA UPIS NA TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET U BEOGRADU Šifra zadatka: 51501 Test ima 20 pitanja. Netačan odgovor donosi

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Budući brucoši, srećno!

Budući brucoši, srećno! Prijemni ispit za upis na Osnovne akademske studije hemije na PMF u u Nišu školske 2015/16. godine 1. Izrada testa traje 120 minuta. 2. Test se sastoji od 40 pitanja. 3. Test se popunjava zaokruživanjem

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

@elimo vam uspeh u radu!

@elimo vam uspeh u radu! MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE SRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO OP[TINSKO TAKMI^EWE IZ HEMIJE MART, 2005. GODINE TEST ZA VIII RAZRED [ifra u~enika: Pa`qivo pro~itajte tekstove zadataka. U prilogu

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE -Medicinska biohemija i hemija -

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE -Medicinska biohemija i hemija - PRAKTIKUM IZ EMIJE ZA STUDENTE MEDICINE -Medicinska biohemija i hemija - Saradnik Kosović Milica Saradnik Bigović Miljan Demonstrator Roganović Milovan Sadržaj: Vježba br. 1. 4 Vježba br. 2. 9 Vježba br.

Διαβάστε περισσότερα

Aminokiseline. Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina 22.12.2014

Aminokiseline. Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina 22.12.2014 Anabolizam azotnihjedinjenja: Biosinteza aminokiselina, glutationa i biološki aktivnih amina Predavanja iz opšte biohemije Školska 2014/2015. godina Aminokiseline 1 Metabolizam aminokiselina Proteini iz

Διαβάστε περισσότερα

KEMIJSKA RAVNOTEŽA II

KEMIJSKA RAVNOTEŽA II Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Seminar 09 EMIJSA RAVNOTEŽA II Ravnoteže u otopinama elektrolita 2 dr. s. Biserka Tkalče dr. s. Lidija Furač EMIJSA RAVNOTEŽA II ONJUGIRANE

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

PREDMET:ODABRANA POGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra Kostić-Pulek

PREDMET:ODABRANA POGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra Kostić-Pulek PREDMET:DABRANA PGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra KostićPulek Predavanje br.viii:elementi SPREDNIH PDGRUPA PERIDNG SISTEMA ELEMENATA (B GRUPAPRELAZNI METALI

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE

PRAKTIKUM IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE PRAKTIKUM IZ EMIJE ZA STUDENTE MEDICINE Saradnik Bigović Miljan Saradnik Kosović Milica Demonstrator Roganović Milovan Vježba 1 Pravljenje rastvora određene koncentracije Rastvor je homogen sistem sastavljen

Διαβάστε περισσότερα

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA

RAVNOTEŽE U RASTVORIMA KISELINA I BAZA III RAČUNSE VEŽBE RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ISELINA I BAZA U izračunavanju karakterističnih veličina u kiselinsko-baznim sistemima mogu se slediti Arenijusova (Arrhenius, 1888) teorija elektrolitičke disocijacije

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

VEŽBA 1 PRAVLJENJE RASTVORA. 1. Molarnost; količinska koncentracija Predstavlja količinu rastvorene supstance u n

VEŽBA 1 PRAVLJENJE RASTVORA. 1. Molarnost; količinska koncentracija Predstavlja količinu rastvorene supstance u n VEŽBA 1 PRAVLJENJE RASTVORA Unutrašnjost ćelije je ispunjena rastvorom različitih biopolimera, kao što su: proteini, nukleinske kiseline, polisaharidi, kao i malih organskih molekula i elektrolita. Kompleksni

Διαβάστε περισσότερα

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4

13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA. Elektronska konfiguracija ns 2 np 1 B 4 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA 13. GRUPA PERIODNOG SISTEMA Bor redak element, najčešće u obliku minerala boraksa, Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. Aluminijum najrasprostranjeniji metal u Zemljinoj kori (8,3 mas.%) i

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA. Jedinjenja izvedena iz karboksilnih kiselina

DERIVATI KARBOKSILNIH KISELINA. Jedinjenja izvedena iz karboksilnih kiselina DERIVATI KARBKSILNIH KISELINA Jedinjenja izvedena iz karboksilnih kiselina Podela derivata karboksilnih kiselina Derivati kiselina (zamena H grupe u CH grupi) hloridi kiselina amidi kiselina anhidridi

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

evina) - retko se nalaze u slobodnom stanju - međusobno povezane čineći i peptide i proteine

evina) - retko se nalaze u slobodnom stanju - međusobno povezane čineći i peptide i proteine prof.goran Poš AMINOKISELINE elementarne jedinke proteina (belančevina) evina) - retko se nalaze u slobodnom stanju - međusobno povezane čineći i peptide i proteine AMINO-(karboksilne) (karboksilne)-kiseline

Διαβάστε περισσότερα

PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAVA RASTVORA

PREGLED OSNOVNIH VELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAVA RASTVORA I RAČUNSKE EŽBE PREGLED OSNONIH ELIČINA ZA DEFINISANJE SASTAA RASTORA Za izražavanje kvantitativnog sastava rastvora u heiji koriste se različite fizičke veličine i odnosi. Koriste se i različite jedinice.

Διαβάστε περισσότερα

HEMIJSKA RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ELEKTROLITA KISELINE, BAZE, SOLI

HEMIJSKA RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ELEKTROLITA KISELINE, BAZE, SOLI HEMIJSA RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ELETROLITA ISELINE, BAZE, SOLI Šta imaju zajedničko ove supstance? A ove? ELETROLITI ISELINE BAZE SOLI VODA AUTOJONIZACIJA VODE: H 2 O H + + OH - Provodnost elektrolita

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

A L D O L N A R E A K C I J A

A L D O L N A R E A K C I J A A L D L A E A K C I J A * U PTI^IM USLVIMA * Katalizovane bazama * Katalizovane kiselinama * U APTI^IM USLVIMA (eakcije preformiranih enolata ili dirigovane adicije) * U baznim uslovima * U kiselim uslovima

Διαβάστε περισσότερα

Industrijska hemija. Vojislav Baljak. [NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA] Koncept i pitanja sa odgovorima

Industrijska hemija. Vojislav Baljak. [NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA] Koncept i pitanja sa odgovorima maj 2011. Industrijska hemija Vojislav Baljak [NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA] Koncept i pitanja sa odgovorima Ispitna pitanja 1. Likvefakcija vazduha, Lindeov i Klodov postupak 2. Rektifikacija tečnog

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum

Prvi kolokvijum. y 4 dy = 0. Drugi kolokvijum. Treći kolokvijum 27. septembar 205.. Izračunati neodredjeni integral cos 3 x (sin 2 x 4)(sin 2 x + 3). 2. Izračunati zapreminu tela koje nastaje rotacijom dela površi ograničene krivama y = 3 x 2, y = x + oko x ose. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI. Elektronska konfiguracija ns 2 np 5

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI. Elektronska konfiguracija ns 2 np 5 17. grupa Periodnog sistema elemenata. Zajednički simbol X. Ne nalaze se u prirodi u elementarnom stanju (zbog velike reaktivnosti), već u obliku: F minerala fluorita (CaF 2 ) Cl minerala halita (NaCl)

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКИНИ И ДИЕНИ

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКИНИ И ДИЕНИ ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛКИНИ И ДИЕНИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALKINI C C Ugljovodonici sa trostrukom vezom C C Opšta formula alkina: C n H 2n-2 Ugljenikovi

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ PREDMETA PREDAVANJA ~ PRINCIPI HEMIJSKE RAVNOTEŽE ~ KISELINE, BAZE I SOLI RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ~ RAVNOTEŽA U HETEROGENIM SISTEMIMA

SADRŽAJ PREDMETA PREDAVANJA ~ PRINCIPI HEMIJSKE RAVNOTEŽE ~ KISELINE, BAZE I SOLI RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ~ RAVNOTEŽA U HETEROGENIM SISTEMIMA SADRŽAJ PREDMETA PREDAVANJA ~ PRINCIPI HEMIJSKE RAVNOTEŽE ~ KISELINE, BAZE I SOLI RAVNOTEŽA U VODENIM RASTVORIMA ~ RAVNOTEŽA U HETEROGENIM SISTEMIMA SLABO RASTVORLJIVA JEDINJENJA PROIZVOD RASTVORLJIVOSTI

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Idealno gasno stanje-čisti gasovi

Idealno gasno stanje-čisti gasovi Idealno gasno stanje-čisti gasovi Parametri P, V, T i n nisu nezavisni. Odnos između njih eksperimentalno je utvrđeni izražava se kroz gasne zakone. Gasni zakoni: 1. ojl-maritov: PVconst. pri konstantnim

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

PREDMET:ODABRANA POGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra Kostić-Pulek

PREDMET:ODABRANA POGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra Kostić-Pulek PREDMET:DABRANA PGLAVLJA IZ HEMIJE za studente IV semestra rudarskog odseka Profesor dr Aleksandra Kostić-Pulek Predavanje br.v ELEMENTI GLAVNIH PDGRUPA PERIDNG SISTEMA ELEMENATA (A GRUPA) Sadržaj casa:

Διαβάστε περισσότερα

I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI

I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI dr Ljiljana Vojinović-Ješić I HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURA SUPSTANCI ZAKON STALNIH MASENIH ODNOSA (I stehiometrijski zakon, Prust, 1799) Maseni odnos elemenata u datom jedinjenju je stalan, bez obzira na

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a =

DRUGI KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. je neprekidna za a = x, y, z) 2 2 1 2. Rešiti jednačinu: 2 3 1 1 2 x = 1. x = 3. Odrediti rang matrice: rang 9x + 6y + z = 1 4x 2y + z = 1 x + 2y + 3z = 2. 2 0 1 1 1 3 1 5 2 8 14 10 3 11 13 15 = 4. Neka je A = x x N x < 7},

Διαβάστε περισσότερα

N u elementarnom stanju 78,4 vol% (75,5 mas.%) atmosfere. As, Sb, Bi malo zastupljeni u obliku sulfidnih minerala

N u elementarnom stanju 78,4 vol% (75,5 mas.%) atmosfere. As, Sb, Bi malo zastupljeni u obliku sulfidnih minerala GRUPA AZOTA GRUPA AZOTA Pniktogeni zagušljivci N u elementarnom stanju 78,4 vol% (75,5 mas.%) atmosfere P u obliku fosfornih minerala apatita Ca 5 (PO 4 ) 3 X (X = F,Cl, OH) As, Sb, Bi malo zastupljeni

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMI ZA PRIJEMNE ISPITE

PROGRAMI ZA PRIJEMNE ISPITE UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET U BORU PROGRAMI ZA PRIJEMNE ISPITE SA PIMERIMA REŠENIH TESTOVA ZA TEHNIČKI FAKULTET U BORU IZ MATEMATIKE FIZIKE I HEMIJE Bor, 010. MATEMATIKA 3 BLIŽA UPUTSTVA I

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

RASTVORI DISPERZNI SISTEMI OSOBINE PRAVIH RASTVORA ELEKTROLITI RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ELEKTROLITA KOLOIDI

RASTVORI DISPERZNI SISTEMI OSOBINE PRAVIH RASTVORA ELEKTROLITI RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ELEKTROLITA KOLOIDI RASTVORI DISPERZNI SISTEMI OSOBINE PRAVIH RASTVORA ELEKTROLITI RAVNOTEŽE U RASTVORIMA ELEKTROLITA KOLOIDI DISPERZNI SISTEMI Disperzija (lat.) raspršivanje, rasipanje Disperzni sistem je smeša u kojoj su

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

MEĐUMOLEKULSKE SILE JON-DIPOL DIPOL VODONIČNE NE VEZE DIPOL DIPOL-DIPOL DIPOL-INDUKOVANI INDUKOVANI JON-INDUKOVANI DISPERZNE SILE

MEĐUMOLEKULSKE SILE JON-DIPOL DIPOL VODONIČNE NE VEZE DIPOL DIPOL-DIPOL DIPOL-INDUKOVANI INDUKOVANI JON-INDUKOVANI DISPERZNE SILE MEĐUMLEKULSKE SILE JN-DIPL VDNIČNE NE VEZE DIPL-DIPL JN-INDUKVANI DIPL DIPL-INDUKVANI INDUKVANI DIPL DISPERZNE SILE MEĐUMLEKULSKE SILE jake JNSKA VEZA (metal-nemetal) KVALENTNA VEZA (nemetal-nemetal) METALNA

Διαβάστε περισσότερα

čilska šalitra) Fosfor u litosferi u obliku fosfornih minerala: najvažniji iz grupe apatita Ca 5 šalitra, NaNO 3 ) 3 (PO 4

čilska šalitra) Fosfor u litosferi u obliku fosfornih minerala: najvažniji iz grupe apatita Ca 5 šalitra, NaNO 3 ) 3 (PO 4 15. GRUPA PERIDG SISTEMA 15. GRUPA PERIDG SISTEMA Azot najrasprostranjeniji element u atmosferi 78 vol.% atmosfere mala zastupljenost u litosferi (K 3 šalitra, a 3 čilska šalitra) Fosfor u litosferi u

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita

Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita Mr Jorgovanka Bojić Dr Bojan Milosavljević Mr Branko Grubić Mr Miodrag Nikolić Dr Nemanja Ilić Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija Kruševac

Διαβάστε περισσότερα

Pri međusobnom spajanju atoma nastaje energetski stabilniji sistem. To se postiže:

Pri međusobnom spajanju atoma nastaje energetski stabilniji sistem. To se postiže: HEMIJSKE VEZE Pri međusobnom spajanju atoma nastaje energetski stabilniji sistem. To se postiže: - prelaskom atoma u pozitivno i negativno naelektrisane jone koji se međusobno privlače, jonska veza - sparivanjem

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β. Β1. α.

XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων. ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β. Β1. α. 27 Μαΐου 2015 XHMEIA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Επαναληπτικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. γ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. α. Σωστό Το γινόμενο της Κ a ασθενούς οξέος ΗA με

Διαβάστε περισσότερα

IV RAČUNSKE VEŽBE RAVNOTEŽE U REDOKS SISTEMIMA

IV RAČUNSKE VEŽBE RAVNOTEŽE U REDOKS SISTEMIMA IV RAČUNSKE VEŽBE RAVNOTEŽE U REDOKS SISTEMIMA Redoks reakcije su reakcije razmene elektrona. U ovim reakcijama dolazi do promene oksidacionog broja supstanci koje učestvuju u procesu oksidacije i redukcije.

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Rastvori i osobine rastvora

Rastvori i osobine rastvora Rastvori i osobine rastvora U srpskom jeziku reč rasvor predstavlja homogenu tečnu smešu. U engleskom reč solution predstavlja više od toga smešu dva gasa, legure (homogene smeše dva metala)... Na ovom

Διαβάστε περισσότερα

TEST-I-A (napomena: u pitanjima u kojima se vrši zaokruživanje tačnih odgovora, zaokružiti samo jednu tačnu tvrdnju)

TEST-I-A (napomena: u pitanjima u kojima se vrši zaokruživanje tačnih odgovora, zaokružiti samo jednu tačnu tvrdnju) TEST-I-A (napomena: u pitanjima u kojima se vrši zaokruživanje tačnih odgovora, zaokružiti samo jednu tačnu tvrdnju) 1. Napišite strukturnu formulu 2-metil-propil etil eter-a 2. Napišite strukturnu formulu

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT 1 ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU Za upis na Fakultet za fizičku hemiju (za zvanje diplomirani fizikohemičar) mogu se polagati ispiti iz fizičke hemije, hemije, fizike ili matematike. Svaki

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКОХОЛИ

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛКОХОЛИ ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛКОХОЛИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALKOHOLI Alkoholi su jedinjenja opšte formule R-OH. Funkcionalna grupa alkohola je hidroksilna

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet)

PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet) PITANJA ZA MATURSKI ISPIT-HEMIJA (izborni predmet) Zaokruţi tačnu tvrdnju: 1. Elementi u PSE su poredani: a) po broju elektrona u K-ljusci b) po abecednom redu c) po porastu atomskog broja d) bez ikakvog

Διαβάστε περισσότερα

BIOLOŠKI VAŢNA ORGANSKA JEDINJENJA PROTEINI. AMINOKISELINE. Ključni pojmovi

BIOLOŠKI VAŢNA ORGANSKA JEDINJENJA PROTEINI. AMINOKISELINE. Ključni pojmovi BIOLOŠKI VAŢNA ORGANSKA JEDINJENJA PROTEINI. AMINOKISELINE Ključni pojmovi α - Aminokiseline Peptidna veza Vlaknasti i loptasti proteini Prosti i složeni proteini Piramida ishrane BIOLOŠKI VAŢNA ORGANSKA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

AMINI. Značaj amina. Sinteza boja i pigmenata. Sinteza lekova

AMINI. Značaj amina. Sinteza boja i pigmenata. Sinteza lekova AMII Značaj amina Sinteza boja i pigmenata posebno azo boja i pigmenata Sinteza lekova efedrin, amfetamin Uklanjanje ugljen(iv)oksida i vodoniksulfida iz prirodnog gasa (stvaranje soli) Alkaloidi Podela

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ Предавања АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALDEIDI I KETNI Metanal Aldehid Keton Metanal Etanal Propanon 1-buten μ = 0,3 D Propanal

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Alkeni ili olefini C n H 2n. sp 2 hibridne orbitale

Alkeni ili olefini C n H 2n. sp 2 hibridne orbitale Alkeni ili olefini C n 2n sp 2 hibridne orbitale 1 sp 2 hibridne orbitale Struktura etilena (etena) 2 Struktura etilena (etena) Alkeni ili olefini C n 2n C C C C C3 Eten Propen Nomenklatura može i etilen

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНСКA ХЕМИЈA АЛКЕНИ

ОРГАНСКA ХЕМИЈA АЛКЕНИ ОРГАНСКA ХЕМИЈA Предавања АЛКЕНИ Др Весна Антић, ванредни професор Др Малиша Антић, ванредни професор ALKENI C C Ugljovodonici sa dvostrukom vezom C=C Opšta formula alkena: C n H 2n Ugljenikovi atomi povezani

Διαβάστε περισσότερα

REAKCIJE ADICIJE. Karakteristične reakcije adicije su adicije na alkene

REAKCIJE ADICIJE. Karakteristične reakcije adicije su adicije na alkene Karakteristične reakcije adicije su adicije na alkene REAKIJE ADIIJE + A B A B syn-ad Adicija i anti-adi Adicija syn addition anti addition Eleketrofilna adicija hidrogen halida na alkene pšti pšti primjer

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA ZADATAKA IZ ANALITIČKE KEMIJE

ZBIRKA ZADATAKA IZ ANALITIČKE KEMIJE EMIJSO-TEHNOLOŠI FAULTET U SPLITU Silvestar rka - Eni Generalić ZBIRA ZADATAA IZ ANALITIČE EMIJE Split,. listopada 0. SADRŽAJ UVOD...3 Sastav otopine...3 RAVNOTEŽA...0 Ravnoteža vode... Aktivitet, ionska

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα