Granične vrednosti realnih nizova

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Granične vrednosti realnih nizova"

Transcript

1 Graiče vredosti realih izova Fukcija f : N R, gde je N skup prirodih brojeva a R skup realih brojeva, zove se iz realih brojeva ili reala iz. Opšti čla iza f je f(), N, i običo se obeležava sa f, dok se sam iz obeležava sa (f ), ili sa f = (f, f,..., f,... ). Niz se često obeležava sa (x ), (y ) ili (a ). Na primer x = je opšti čla iza x = (, 3, 5, 7,... ). Pojam graiče vredosti Defiicija. Reala broj x je graiča vredost ili graica iza (x ) ako za svako ɛ > 0 postoji priroda broj 0 tako da za svaki priroda broj 0 važi x x < ɛ i pišemo x = x. Prema tome, x = x ( ɛ > 0)( 0 N)( 0 ) x x < ɛ. Ako iz (x ) ima graiču vredost x, oda kažemo da je iz (x ) kovergeta i da kovergira ka x. Ako iz (x ) ema graiču vredost, oda ćemo reći da taj iz divergira ili da je divergeta. Defiicija. Za iz (x ) kažemo da teži ka +, i pišemo x = +, ako za svako M > 0 postoji priroda broj 0 tako da za svako 0 važi x > M. Prema tome, x = + ( M > 0)( 0 N)( 0 ) x > M. Defiicija 3. Za iz (x ) kažemo da teži ka, i pišemo x =, ako za svako M > 0 postoji priroda broj 0 tako da za svako 0 važi x < M. Prema tome, x = ( M > 0)( 0 N)( 0 ) x < M.

2 Za izove koji teže + ili kažemo da odred eo divergiraju ili da su odred eo divergeti. Primer 4. Dokazati da iz čiji je opšti čla x = kovergira ka 0. Rešeje: Dokažimo da za svako ɛ > 0 postoji priroda broj 0 tako da za svaki priroda broj 0 važi 0 < ɛ, tj. < ɛ. Na osovu Arhimedovog pricipa postoji priroda broj 0 takav da je 0 > [ ] ɛ, pri čemu je dovoljo uzeti 0 = +. Zaista, 0 > ɛ ɛ i za svako 0 takod e će važiti > ɛ, odakle < ɛ, tj. x 0 < ɛ. Primer 5. Dokazati da je =. Rešeje: Neka je ɛ > 0 proizvoljo. Treba ači 0 N tako da je za svako 0 važi < ɛ. Iz = = < ɛ + 5 > 7 ɛ + 5 > 7 ɛ > 7 ɛ 5, {[ ] } 7 zaključujemo da za 0 = max ɛ 5 +, važi 0 N i 0 > 7 ɛ 5, pa i za svako 0 važi > 7 ɛ 5, i stoga < ɛ. Primer 6. Dokazati da iz čiji je opšti čla x = + ( ) kovergira ka. Rešeje: Dokažimo da za proizvoljo ɛ > 0 postoji priroda broj 0 tako da za svaki priroda broj 0 važi + ( ) < ɛ, tj. < ɛ. Kako je < ɛ > ɛ > log ɛ,

3 {[ ] } zaključujemo da za 0 = max log +, važi 0 > log ɛ, i zato i za ɛ svako 0 važi > log ɛ. Sledi < ɛ i stoga, + ( ) < ɛ, tj. x < ɛ. Primer 7. Dokazati da iz x = teži ka +. Rešeje: Neka je M > 0 proizvoljo. Dokažimo da postoji priroda broj 0 tako da za svaki priroda broj 0 važi > M. Kako je > M > log M, zaključujemo da za 0 = max {[ log M ] +, } važi 0 > log M. Prema tome, ako je 0, tada je i > log M, tj. x = > M. Teorema 8. Ako postoji graiča vredost iza, oda je oa jedistvea. Dokaz. Pretostavimo da iz (x ) ima dve različite graiče vredosti x i x y y. Za ɛ = > 0 okolie (x ɛ, x + ε) i (y ɛ, y + ɛ) su disjukte. Kako je x = x, sledi postoji N tako da za svako važi x (x ɛ, x + ɛ). Takod e, iz x = y sledi da postoji N tako da za svako važi x (y ɛ, y + ɛ). Neka je 0 = max{, }. Tada za svako 0 važi x (x ɛ, x + ɛ) (y ɛ, y + ɛ), što protivureči čijeici da su okolie (x ɛ, x + ε) i (y ɛ, y + ɛ) disjukte. Defiicija 9. Za iz (x ) kažemo da je odozgo (odozdo) ograiče ako je odozgo (odozdo) ograiče skup {x : N}. Niz (x ) je ograiče ako je odozgo i odozdo ograiče. Teorema 0. Svaki kovergeta iz je ograiče. Dokaz. Neka je (x ) kovergeta iz i eka je x graiča vredost ovog iza. Tada postoji 0 N tako da za 0 važi x x <. Neka je M = max{, x x, x x,..., x 0 x }. Tada je x x M, tj. x [x M, x + M] za svako N. Prema tome, iz (x ) je ograiče. Primetimo da obrat tvrd eja Teoreme 0 e važi, tj. postoje izovi koji su ograičei ali isu kovergeti. Na primer iz čiji je opšti čla x = ( ) je ograiče ali ije kovergeta. Teorema. Neka su izovi (x ), (y ) i (z ) takvi da je x y z, N () 3

4 i x = z = a. () Tada je y = a. Dokaz. Neka je ɛ > 0 proizvoljo. Iz () sledi da postoje, N tako da je a ɛ < x < a + ɛ za svako (3) i a ɛ < z < a + ɛ za svako. (4) Neka je 0 = max{, }. Sada a osovu (), (3) i (4) sledi da za svako 0 važi a ɛ < x y z < a + ɛ, tj. y (a ɛ, a + ɛ). Prema tome, y = a. Teorema. Neka su (x ) i (y ) izovi realih brojeva takvi da je Ako je x = +, oda je y = +. Ako je y =, oda je x =. x y, za svako N. (5) Dokaz. Neka je x = + i M > 0. Tada postoji 0 N tako da je x > M za svako 0. Iz (5) sledi da je y > M za svako 0. Prema tome, y = +. Drugi deo tvrd eja se dokazuje aalogo. Teorema 3. Neka je x = x. (6) Ako je x < b, tada postoji N tako da za svako važi x < b. Ako je x > c, tada postoji N tako da za svako važi x > c. Dokaz. Neka je x < b i eka je ɛ = b x. Tada iz (6) sledi da postoji N tako da je za svako, x (x ɛ, x + ɛ) = (x ɛ, b). Prema tome, x < b za. Ako je x > c, tada je ɛ = x c > 0. Iz (6) sledi da postoji N tako da je za svako, x (x ɛ, x + ɛ) = (c, x + ɛ). Prema tome, x > c za. 4

5 Teorema 4. Neka je Ako je x b za svako N, tada je x b. Ako je x c za svako N, tada je x c. x = x. (7) Dokaz. Neka je x b za svako N. Ako bi x < b, tada bi a osovu Teoreme 3 sledilo da postoji N tako da je x < b za svako, što je suproto pretpostavci. Aalogo, ako je x c za svako N, a osovu Teoreme 3, zaključujemo da je x c. Sledeća teorema je uopšteje Teoreme 3. Teorema 5. Ako je x = x, y = y i x < y, tada postoji 0 N tako da je x < y za svako 0. Dokaz. Za ɛ = y x > 0 važi (x ɛ, x+ɛ) (y ɛ, y+ɛ) =. Takod e za svako t (x ɛ, x+ɛ) i svako s (y ɛ, y+ɛ) važi ejedakost t < s. Iz x = x i y = y sledi da postoje, N tako da je x (x ɛ, x + ɛ) za i y (y ɛ, y + ɛ) za. Neka je 0 = max{, }. Za 0 imamo da x (x ɛ, x + ɛ) i y (y ɛ, y + ɛ), te je x < y. Nareda teorema je uopšteje Teoreme 4. Teorema 6. Neka je x = x, y = y i x y za svako N. Tada je x y. Dokaz. Pretpostavimo da je x < y. Na osovu Teoreme 5 sledi da postoji 0 N tako da je x < y za svako 0. Ovo protivureči pretpostavci da je x y za svako N. Dobijea protivurečost dokazuje da je x y. Teorema 7. Ako izovi (x ) i (y ) kovergiraju, tada kovergiraju i izovi (x + y ) i (x y ) i važi + y ) = +, y ) =. 5

6 Dokaz. Neka je je x = x i y = y i eka je ɛ > 0 poizvoljo. Tada postoje, N tako da je x x < ɛ za i y y < ɛ za. Neka je 0 = max{, }. Za 0 važi (x + y ) (x + y) = (x x) + (y y) x x + y y < ɛ + ɛ = ɛ i (x y ) (x y) = (x x) (y y) x x + y y < ɛ + ɛ = ɛ. Prema tome, (x + y ) = x + y = x + y i (x y ) = x y = x y. Ako izovi (x ) i (y ) isu kovergeti, jihov zbir odoso razlika e mora da bude divergeta iz. Na primer izovi x = + 5 i y = + 3 isu kovergeti, ali je jihov zbir x + y = 8 kovergeta iz. Defiicija 8. Za iz koji kovergira ka 0 kažemo da je ula-iz. Teorema 9. Proizvod ula-iza i ograičeog iza je ula-iz. Dokaz. Neka je je x = 0 i eka je (y ) ograiče iz. Sledi postoji M > 0 tako da je y M za svako N. Neka je ɛ > 0 proizvoljo. Iz x = 0 sledi da postoji 0 N tako da je x < ɛ M za 0. Odatle za svako 0 važi Prema tome, (x y ) = 0. x y = x y < ɛ M M = ɛ. Posledica 0. Proizvod ula-iza i kovergetog iza je ula iz. Dokaz. Sledi iz Teoreme 9 i Teoreme 0. Teorema. Ako izovi (x ) i (y ) kovergiraju, tada kovergira i iz (x y ) i važi (x y ) = x y. (8) Dokaz. Neka je x = x i y = y. (9) 6

7 Ako je y = 0, tj. ako je (y ) ula-iz tvrd eje važi a osovu Posledice 0. Pretpostavimo da je y 0. Primetimo da je x y xy = x y x y + x y xy = x (y y) + y(x x) x y y + y x x. (0) Budući da je iz (x ) kovergeta, o je ograiče i postoji M > 0 tako da je x M za svako N. Neka je ɛ > 0. Iz (9) sledi da postoje, N tako da je x x < ɛ y za i y y < ɛ M za. Neka je 0 = max{, }. Za 0, a osovu (0) važi: x y xy x y y + y x x M y y + y x x < M ɛ M + y ɛ y = ɛ. Prema tome, (x y ) = xy = x y. Teorema. Ako je x = x 0, tada postoji 0 N tako da je x > x za svako 0. Dokaz. Neka je ɛ = x. Tada je ɛ > 0 i iz x = x sledi da postoji 0 N tako da je x x < ɛ = x za svako 0. Kako je x x x x x x, to je x x < x, tj. x > x za svako 0. Teorema 3. Ako je x = x 0 i x 0 za svako N, tada iz ( ) kovergira i važi x x = x. () Dokaz. Neka je ɛ > 0 proizvoljo. Na osovu Teoreme sledi da postoji N tako da je x > x za svako. Iz x = x sledi da postoji 7

8 N tako da je x x < ɛ x za svako. Neka je 0 = max{, }. Za 0 imamo = x x x x x x < ɛ x x x = ɛ. ( ) Prema tome, iz kovergira i važi (). x Teorema 4. Ako je x = x, y = y 0 i y 0 za svako N, ( ) x tada iz kovergira i važi y Dokaz. Kako je. ( x y ) = ( x x = x y y. () y ), tvrd eje sledi iz Teoreme 3 i Teoreme Teorema 5. (Košijev kriterijum kovergecije) Niz (x ) kovergira ako i samo ako ( ɛ > 0)( 0 N)(, m 0 ) x m x < ɛ. Defiicija 6. Za iz (x ) kažemo da je rastući (opadajući) ako je x x + (x x + ) za svako N. Za izove koji su rastući ili opadajući kaže se da su mootoi. Na primer, iz ) opada, dok iz ( ) raste. Niz (( ) ) ije moo- ). to, kao i iz ( ( ( ) Defiicija 7. Za iz (x ), supremum skupa {x : N} se zove supremum iza i obeležava sa sup x, dok se ifimum skupa {x : N} zove ifimum iza i obeležava sa if x. Na primer, sup =, sup( ) = +, if = 0, if ( ) =, sup( 3 + ) = +, if (3 + ) =. 8

9 Teorema 8. Svaki rastući iz (x ) koji je odozgo ograiče je kovergeta i x = sup x. Svaki rastući iz koji ije odozgo ograiče teži ka +. Dokaz. Neka je iz (x ) rastući i ograiče odozgo. Sledi supremum iza je reala broj. Neka je α = sup x i eka je ɛ > 0. Budući da je α ɛ < α i da je α ajmaja gorja graica skupa {x : N}, sledi da α ɛ ije gorja graica skupa {x : N}. Zato postoji 0 N tako da je x 0 > α ɛ. Kako je iz (x ) rasući, to je za svako 0 α ɛ < x 0 x α. Prema tome, za svako 0 je x α < ɛ, što zači da je iz (x ) kovergeta i da je x = α = sup x. Pretpostavimo da je (x ) rastući i eograiče odozgo. Neka je M > 0. Kako M ije gorja graica skupa {x : N}, postoji 0 N tako da je x 0 > M. Budući da je iz (x ) rastući, to je za svako 0, x x 0 > M. Prema tome, x = +. Teorema 9. Svaki opadajući iz (x ) koji je odozdo ograiče je kovergeta i x = if x. Svaki opadajući iz koji ije odozdo ograiče teži ka. Dokaz. Sličo dokazu Teoreme 8. Iz Teoreme 8 sledi da je rastući iz kovergeta ako i samo ako je ograiče odozgo. Iz Teoreme 9 sledi da je opadajući iz kovergeta ako i samo ako je ograiče odozdo. Takod e, iz Teorema 8 i 9 sledi da, bez obzira a to da li je iz ograiče odozgo (odozdo) ili e, ako je iz (x ) rastući (opadajući), oda možemo pisati x = sup x ( x = if x ). Primer 30. Dokazati da iz x =, x = +, x 3 = x = + + +, = + x kovergira i aći jegovu graiču vredost. 9

10 Rešeje: Dokažimo idukcijom da je iz (x ) rastući. Kako je f(x) = x strogo rastuća fukcija, to iz < + sledi x = < + = x. Pretpostavimo da je x < x +. Tada je i + x < + x +, te je x + = + x < + x + = x +. Da bi dokazali da je iz (x ) kovergeta dovoljo je sada dokazati da je ograiče odozgo. Dokazaćemo idukcijom da je gorja graica ovog iza: Imamo da je x = < i pretpostavimo da je x <. Tada je + x < + = 4 i zato je x + = + x < 4 =. Budući da je iz (x ) rastući i ograiče odozgo, o je kovergeta i ozačimo sa x jegovu graiču vredost. Iz jedakosti x = + x sledi jedakosti x = + x. Odavde i iz čijeice da je iz x = x sledi da je i x = x dobijamo x = + x, tj. x x = 0. Sledi x = + 9 = (odbacujemo drugo rešeje 9 = prethode kvadrate jeačie) jer je x 0 zbog x > 0. Prema tome, x =. Defiicija 3. Neka je (x ) iz realih brojeva i,,..., k,... iz prirodih brojeva takav da je < < 3 < < k < k+ <.... ) aziva podiz iza (x ) ili de- Tada se iz (x, x,..., x k, x k +,... iči iz iza (x ). Na primer, iz (, 4, 6,...,,... ) je podiz iza prirodih brojeva (,, 3,...,,... ). Med utim iz (4,, 6,...,,... ) ije podiz iza prirodih brojeva. Primetimo da ako je (x k ) podiz iza (x ), oda je k k za svako k N i a osovu Teoreme sledi k = +. k Teorema 3. (Bolzao-Weierstrass) Svaki ograiče iz ima kovergeta podiz. Svaki iz koji ije odozgo ograiče ima podiz koji teži ka +. Svaki iz koji ije odozdo ograiče ima podiz koji teži ka. Dokaz. Neka je iz (x ) ograiče. Tada postoji segmet [a, b], a, b R, takav da je x [a, b] za svako N. Podeo ovaj segmet a dva jedaka po dužii segmeta. U bar jedom od tako dobijeih segmeata 0

11 se alazi beskoačo mogo elemeata iza (x ). Ozačimo sa [a, b ] oaj u kome se alazi beskoačo mogo elemeata iza (x ) i izaberimo jeda elemeat x koji pripada ovom segmetu. Podeo opet segmet [a, b ] a dva jedaka po dužii segmeta i sa [a, b ] ozačimo oaj u kome se alazi beskoačo mogo elemeata iza (x ). Izaberimo sada x [a, b ] ali tako da je <. Nastavljajući tako postupak, dobijamo iz umetutih segmeata ([a k, b k ]) čija dužia b k a k = b a k teži 0 kad k. Takod e dobijamo i iz (x k ) takav da je x k [a k, b k ] i k < k za k < k. Prema tome, iz (x k ) je podiz iza (x ). Na osovu Katorovog pricipa o umetutim segmetima postoji jedistve broj ξ takav da je {ξ} = [a k, b k ]. Pritom je ξ = sup a k = if b k. Kako je k k= iz (a k ) rastući, a iz (b k ) opadajući, iz Teorema 8 i 9 sledi ξ = k a k = k b k. (3) Kako je a k x k b k za svako k N, iz (3), a a osovu Teoreme, sledi k x k = ξ. Ovim smo dokazali da iz (x ) ima kovergeta podiz. Pretpostavimo da iz (x ) ije ograiče odozgo. Tada postoji N takav da je x >. Niz (x +, x +, x +3,... ) takod e ije ograiče odozgo jer je dobije od iza (x ) odbacivajem koačo mogo elemeata. Zato postoji N takav da je > i x >. Nastavljajući postupak dobijamo iz ( k ) takav da je i < < < k <... x >, x >,..., x k > k,.... Iz Teoreme sledi k x k = +. Ako iz (x ) ije ograiče odozdo, aalogo se dokazuje da postoji podiz (x k ) iza (x ) koji teži ka. Neki važi reali izovi Primer 33. Dokazati da je a! k = 0, a > 0. (4)

12 Rešeje: Neka je x = a!. Sledi x > 0 za svako N i x + x = a + (+)! a! = a +. (5) a Kako je + < za + > a, tj. > a, to je x + < x za > a. Neka je 0 = max{[a ]+, } = max{[a], }. Niz (x 0, x 0 +, x 0 +,... ) je opadajući i ograiče odozdo ulom, te je a osovu Teoreme 9 kovergeta. Kako kovergezija iza e zavisi od koačo mogo člaova iza, sledi da je iz (x ) kovergeta. Neka je x = x. Tada je i x a + = x. Na osovu (5) imamo x + = x + = x a, tj. x = x 0 = 0, što dokazuje jedakost (4). +, te je x + = Primer 34. Neka je x = ( + ). Dokazati da je iz (x ) kovergeta. Rešeje: Primeom biome formule dobijamo: x = ( + ) = ( = + = + ( ) ( ) + ( ) ) ( ) ( ) + + k k + + = ( )( ) ( )... ( (k )) ( ) k k = = + + ( )! + ( )( ) 3! ( )... ( (k )) k! k + + ( )... ( ( ))! = = + + ( ) + ( ) ( ) +...! 3! + ( ) ( ) (... k ) +... k!... + ( ) ( ) (... ),!

13 i takod e x + = + + ( ) + ( ) ( ) +...! + 3! ( ) ( ) (... k ) +... k! ( ) ( ) (... ) +! ( ) ( ) (... ). ( + )! Kako je to je k < k, za k =,,...,, + x < x +, za svako N, pa je iz (x ) rastući. Sada dokazujemo da je iz (x ) odozgo ograiče. Primetimo da je za svako N i stoga je,! <, ( ) ( ) <,... ( ) ( ) ( )... k <,... ( ) ( ) ( )... <, ( ) < (! Odavde zaključujemo da je!, 3! ) ( ( ) ( ) < ) ( ) 3!, <!. x < +! +! + 3! +...!. Kako je k! = 3 k > k, to je k! <, k = 3,.... k 3

14 Zato je x < +! +! + 3! +...! < = + ( = + ) < + = 3. Primetimo još da je = x x za svako N. Prema tome x < 3, za svako N. (6) Kako je iz (x ) rastući i odozgo ograiče, o je kovergeta. Njegovu graiču vredost ozačavamo sa e. Dokazuje se da je broj e iracioala. Iz (6), a osovu Teoreme 4, sledi e 3. Precizijim proceama alazi se da je e =, U sledećem primeru biće am potreba Berulijeva ejedakost: Ako je h > i N, tada je Primer 35. Dokazati da je ( + h) + h. a =, a > 0. (7) Rešeje: Pretostavimo ajpre da je a >. Tada je a >, tj. a > 0 i a osovu Berulijeve ejedakosti dobijamo a = ( + ( a )) + ( a ). Sledi 0 < a a, za svako N. (8) a ( Kako je = 0, iz (8) a osovu Teoreme sledi ) a = 0, odoso a =. Ako je a =, jedakost (7) očigledo važi. 4

15 Pretpostavimo sada da je 0 < a <. Tada je b = > i prema već a dokazaom delu tvd eja imamo da je b =. Prema tome, a = b = = = b b =. Primer 36. Dokazati da je Rešeje: Primeom biome formule dobijamo =. (9) = ( + ( )) ( = + ) ( ) ( + ) +... ( ) ( > ), i prema tome, 0 < <. (0) ( Kako je = 0, iz (0) a osovu Teoreme sledi ) = 0, odakle sledi (9). Primer 37. Dokazati da je a = +, a >, k R. () k Rešeje: Dokažimo ajpre jedakost () za slučaj k =. Iz a = ( + (a )) = +(a )+ sledi Kako je a > ( ) (a ) +... > ( ) (a ) (a ) () (a ) = +, a osovu Teoreme iz () sledi a 5 = +. (3)

16 Dokažimo jedakost () za slučaj k >. Primetimo da je a k = [ ( k a) ] k, a zbog a > imamo k ( k a) a > i a osovu već dokazaog je = +. Stoga je ( k a) > za dovoljo veliko N. Za b R, b >, fukcija f(x) = b x, x R, je rastuća, te iz k > sledi b k > b = b. Ako za b uzmemo ( k a) gde je N dovoljo veliko, dobijamo a k = [ ( k a) ] k > ( k a) a Na osovu Teoreme iz (4) sledi k = +. Ako je k <, tada je k <, pa je a. (4) k a, za svako N. (5) a Iz (3) i (5), a osovu Teoreme, sledi k = +. 6

Dvanaesti praktikum iz Analize 1

Dvanaesti praktikum iz Analize 1 Dvaaesti praktikum iz Aalize Zlatko Lazovi 20. decembar 206.. Dokazati da fukcija f = 5 l tg + 5 ima bar jedu realu ulu. Ree e. Oblast defiisaosti fukcije je D f = k Z da postoji ula fukcije a 0, π 2.

Διαβάστε περισσότερα

Niz i podniz. Definicija Svaku funkciju a : N S zovemo niz u S. Za n N pišemo a(n) = a n i nazivamo n-tim članom niza.

Niz i podniz. Definicija Svaku funkciju a : N S zovemo niz u S. Za n N pišemo a(n) = a n i nazivamo n-tim članom niza. 2. NIZOVI 1 / 78 Niz i podiz 2 / 78 Niz i podiz Defiicija Svaku fukciju a : N S zovemo iz u S. Za N pišemo a() = a i azivamo -tim člaom iza. Ozaka za iz je (a ) N ili (a ) ili samo (a ). Kodomea iza može

Διαβάστε περισσότερα

Nizovi. Definicija. Niz je funkcija. a: R. Oznake: (a n ) ili a n } Zadatak 2.1 Napišite prvih nekoliko članova nizova zadanih općim članom:

Nizovi. Definicija. Niz je funkcija. a: R. Oznake: (a n ) ili a n } Zadatak 2.1 Napišite prvih nekoliko članova nizova zadanih općim članom: Nizovi Defiicija Niz je fukcija Ozake: (a ) ili a } a: R Zadatak Napišite prvih ekoliko člaova izova zadaih općim člaom: a = a = ( ) (c) a = Zadatak Odredite opće člaove izova: 3 5 7 9 ; 3 7 5 3 ; (c)

Διαβάστε περισσότερα

KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI. NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA.

KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI. NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA. KOMUTATIVNI I ASOCIJATIVNI GRUPOIDI NEUTRALNI ELEMENT GRUPOIDA 1 Grupoid (G, ) je asocijativa akko važi ( x, y, z G) x (y z) = (x y) z Grupoid (G, ) je komutativa akko važi ( x, y G) x y = y x Asocijativa

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva Riješei zadaci: Nizovi realih brojeva Nizovi, aritmetički iz, geometrijski iz Fukciju a : N R azivamo beskoači) iz realih brojeva i ozačavamo s a 1, a,..., a,... ili a ), pri čemu je a = a). Aritmetički

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Glava 2 Nizovi i skupovi realnih brojeva

Glava 2 Nizovi i skupovi realnih brojeva Glava Nizovi i skupovi realih brojeva Cetralo mesto u matematičkoj aalizi pripada pojmu graiče vredosti, odoso limesa. Upozaćemo se sa defiicijom limesa iza i sa tehikama alažeja graičih vredosti. Razmatraćemo

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Društvo matematičara Srbije. Pripreme za Juniorske olimpijade školske 2007/2008. Matematička indukcija

Društvo matematičara Srbije. Pripreme za Juniorske olimpijade školske 2007/2008. Matematička indukcija Društvo matematičara Srbije Pripreme za Juiorske olimpijade školske 007/008 -Dord e Baralić Tel:063/706-706-6 e-mail:djolebar@ptt.yu Matematička idukcija Primer 1. Dokazati da je > za sve N. Ituitivo zamo

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012 Iskazna logika 3 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia novembar 2012 Deduktivni sistemi 1 Definicija Deduktivni sistem (ili formalna teorija)

Διαβάστε περισσότερα

1. Numerički nizovi i redovi

1. Numerički nizovi i redovi . Numerički izovi i redovi Često u svakodevom govoru koristimo termie iz i red, a da pri tome i e razmišljamo o jihovom kokretom začeju. Kada kažemo iz, podrazumijevamo skupiu objekata uredeih po pricipu

Διαβάστε περισσότερα

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1

3n an = 4n3/2 +2n+ n 5n 3/2 +5n+2 n a 2 n = n 2. ( 2) n Dodatak. = 0, lim n! 2n 6n + 1 Nizovi 5 a = 5 +3+ + 6 a = 3 00 + 00 3 +5 7 a = +)+) ) 3 3 8 a = 3 +3+ + +3 9 a = 3 5 0 a = 43/ ++ 5 3/ +5+ a = + + a = + ) 3 a = + + + 4 a = 3 3 + 3 ) 5 a = +++ 6 a = + ++ 3 a = +)!++)! +3)! a = ) +3

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI NIZOVA

GRANIČNE VREDNOSTI NIZOVA GRANIČNE VREDNOSTI NIZOVA Maria Nikolić 095/0 Aa Neadić 67/0 Dragaa Grubić 7/0 Damjaa Stojičić /007 Ivaa Bogićević 4/00 Aleksadra Neradžić 0/0 Kako je sve počelo Oko 5. veka p..e. grčki filozof Zeo je

Διαβάστε περισσότερα

Broj e. Nadja Radović, Maja Roslavcev, Jelena Tomanović December 14, 2006

Broj e. Nadja Radović, Maja Roslavcev, Jelena Tomanović December 14, 2006 Broj e Nadja Radović, Maja Roslavcev, Jelea Tomaović December 4, 2006 Uvod Broj e je jeda od ajzačajijih matematičkih kostati, pozata još i kao Ojlerov broj ili Nejpirova kostata Njegova vredost, zaokružea

Διαβάστε περισσότερα

1. zadatak , 3 Dakle, sva kompleksna re{ewa date jedna~ine su x 1 = x 2 = 1 (dvostruko re{ewe), x 3 = 1 + i

1. zadatak , 3 Dakle, sva kompleksna re{ewa date jedna~ine su x 1 = x 2 = 1 (dvostruko re{ewe), x 3 = 1 + i PRIPREMA ZA II PISMENI IZ ANALIZE SA ALGEBROM. zadatak Re{avawe algebarskih jedna~ina tre}eg i ~etvrtog stepena. U skupu kompleksnih brojeva re{iti jedna~inu: a x 6x + 9 = 0; b x + 9x 2 + 8x + 28 = 0;

Διαβάστε περισσότερα

Centralni granični teorem i zakoni velikih brojeva

Centralni granični teorem i zakoni velikih brojeva Poglavlje 8 Cetrali graiči teorem i zakoi velikih brojeva 8.1 Cetrali graiči teorem Lema 8.1 Za 1/ x 1 vrijedi Dokaz: Stavimo log1 + x x x. fx := log1 + x x, x [ 1/, 1]. Očito f0 = 0. Nadalje, po teoremu

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost

Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost Granične vrednosti realnih funkcija i neprekidnost 1 Pojam granične vrednosti Naka su x 0 R i δ R, δ > 0. Pod δ okolinom tačke x 0 podrazumevamo interval U δ x 0 ) = x 0 δ, x 0 + δ), a pod probodenom δ

Διαβάστε περισσότερα

Elementi spektralne teorije matrica

Elementi spektralne teorije matrica Elementi spektralne teorije matrica Neka je X konačno dimenzionalan vektorski prostor nad poljem K i neka je A : X X linearni operator. Definicija. Skalar λ K i nenula vektor u X se nazivaju sopstvena

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

REALNA FUNKCIJA realnom funkcijom n realnih nezavisno-promjenljivih

REALNA FUNKCIJA realnom funkcijom n realnih nezavisno-promjenljivih REALNA FUNKCIJA Fukciju f čiji je skup vrijedosti V podskup skupa R realih brojeva zovemo realom fukcijom. Ako je, pritom, oblast defiisaosti D eki podskup skupa R uređeih -torki realih brojeva, kažemo

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Osnovne teoreme diferencijalnog računa Osnovne teoreme diferencijalnog računa Teorema Rolova) Neka je funkcija f definisana na [a, b], pri čemu važi f je neprekidna na [a, b], f je diferencijabilna na a, b) i fa) fb). Tada postoji ξ a, b) tako

Διαβάστε περισσότερα

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ).

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ). 0.1 Faktorizacija: ID, ED, PID, ND, FD, UFD Definicija. Najava pojmova: [ID], [ED], [PID], [ND], [FD] i [UFD]. ID: Komutativan prsten P, sa jedinicom 1 0, je integralni domen [ID] oblast celih), ili samo

Διαβάστε περισσότερα

2 Skupovi brojeva 17. m n N. (m + n) + k = m + (n + k) - asocijativnost sabiranja. m + n = n + m - komutativnost sabiranja

2 Skupovi brojeva 17. m n N. (m + n) + k = m + (n + k) - asocijativnost sabiranja. m + n = n + m - komutativnost sabiranja Skupovi brojeva 17 Skupovi brojeva.1 Skup prirodih brojeva Skup N prirodih brojeva čie brojevi 1,,3,... Nad skupom prirodih brojeva defiisae su operacije sabiraja (+) i možeja ( ), čiji je rezultat takože

Διαβάστε περισσότερα

METODA SEČICE I REGULA FALSI

METODA SEČICE I REGULA FALSI METODA SEČICE I REGULA FALSI Zadatak: Naći ulu fukcije f a itervalu (a,b), odoso aći za koje je f()=0. Rešeje: Prvo, tražimo iterval (a,b) a kome je fukcija eprekida, mootoa i važi: f(a)f(b)

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrijske funkcije

Trigonometrijske funkcije 9 1. Trigoometrijske fukcije 1.1. Ako je α + β π,izračuaj 1 + tg α)1 + tg β). 4 1.. Izračuaj zbroj log a tg 1 + log a tg +...+ log a tg 89. 1.3. Izračuaj 40 0 si 0 bez uporabe tablica ili račuala. 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

1 FUNKCIJE. Pretpostavljamo poznavanje prirodnih brojeva N = {1, 2, 3,... },

1 FUNKCIJE. Pretpostavljamo poznavanje prirodnih brojeva N = {1, 2, 3,... }, FUNKCIJE Pretpostavljamo pozavaje prirodih brojeva N = {,, 3,... }, cijelih brojeva Z = {...,,, 0,,,... }, racioalih brojeva Q = { m : m Z, N}. Nećemo defiirati reale brojeve R jer bi as to odvelo previše

Διαβάστε περισσότερα

1 Neprekidne funkcije na kompaktima

1 Neprekidne funkcije na kompaktima Neprekide fukcije a kompaktima.. Teorem. Neka je K kompakta podskup metričkog prostora X, a f : X Y eprekido preslikavaje u metrički prostor Y. Tada je slika f(k) kompakta skup u Y..2. Zadatak. Neka su

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

Definicija: Beskonačni niz realnih brojeva je funkcija a : N R. Umjesto zapisa a(1), a(2),,a(n), može se koristiti zapis a 1,

Definicija: Beskonačni niz realnih brojeva je funkcija a : N R. Umjesto zapisa a(1), a(2),,a(n), može se koristiti zapis a 1, Defiicija: Beskoači iz realih brojeva je fukcija a : N R i Umjesto zapisa a(), a(),,a(), može se koristiti zapis a, a,,a, Broj a zove se opći čla iza, a cijeli iz se kratko ozačuje (a ). Niz je : -rastući

Διαβάστε περισσότερα

1. Dušan Adnad ević i Zoran Kadelburg, Matematička analiza I, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

1. Dušan Adnad ević i Zoran Kadelburg, Matematička analiza I, Naučna knjiga, Beograd, 1990. PREDGOVOR Predavanja su namenjena studentima koji polažu ispit iz predmeta Matematička analiza. Materijal je u nastajanju, iz nedelje u nedelju se dodaju novi sadržaji, moguće su i izmene u prethodno unešenom

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Matematička analiza 1 dodatni zadaci Matematička analiza 1 dodatni zadaci 1. Ispitajte je li funkcija f() := 4 4 5 injekcija na intervalu I, te ako jest odredite joj sliku i inverz, ako je (a) I = [, 3), (b) I = [1, ], (c) I = ( 1, 0].. Neka

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Teorem o prostim brojevima

Teorem o prostim brojevima Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku Preddiplomski sveučiliši studij Matematika Zlatko Durmiš Teorem o prostim brojevima Završi rad Rijeka, 22. Sveučilište u Rijeci - Odjel za matematiku Preddiplomski

Διαβάστε περισσότερα

5 Ispitivanje funkcija

5 Ispitivanje funkcija 5 Ispitivanje funkcija 3 5 Ispitivanje funkcija Ispitivanje funkcije pretodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispitivanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f() sadrži sledeće elemente:

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

Glava 1. Realne funkcije realne promen ive. 1.1 Elementarne funkcije

Glava 1. Realne funkcije realne promen ive. 1.1 Elementarne funkcije Glava 1 Realne funkcije realne promen ive 1.1 Elementarne funkcije Neka su dati skupovi X i Y. Ukoliko svakom elementu skupa X po nekom pravilu pridruimo neki, potpuno odreeni, element skupa Y kaemo da

Διαβάστε περισσότερα

MJERA I INTEGRAL završni ispit 4. srpnja (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!)

MJERA I INTEGRAL završni ispit 4. srpnja (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!) 1. (ukupo 8 bodova) MJERA I INTEGRAL završi ispit 4. srpja 216. (Kjige, bilježice, dodati papiri i kalkulatori isu dozvoljei!) (a) (2 boda) Defiirajte p za ekspoete p [1, +. (b) (6 bodova) Dokažite da

Διαβάστε περισσότερα

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE 1 SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE Neka je (V, +,, F ) vektorski prostor konačne dimenzije i neka je f : V V linearno preslikavanje. Definicija. (1) Skalar

Διαβάστε περισσότερα

Mjera i integral. bilješke s vježbi ak. god /13. Aleksandar Milivojević

Mjera i integral. bilješke s vježbi ak. god /13. Aleksandar Milivojević Mjera i itegral vježbe bilješke s vježbi ak. god. 202./3. atipkali i uredili Aleksadar Milivojević Saji Ružić Sveučiliste u Zagrebu Prirodoslovo-matematički fakultet Matematički odsjek (skripta e može

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove. Klasifikacija blizu Teorema Neka je M Kelerova mnogostrukost. Operator krivine R ima sledeća svojstva: R(X, Y, Z, W ) = R(Y, X, Z, W ) = R(X, Y, W, Z) R(X, Y, Z, W ) + R(Y, Z, X, W ) + R(Z, X, Y, W ) =

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα

Četrnaesto predavanje iz Teorije skupova

Četrnaesto predavanje iz Teorije skupova Četrnaesto predavanje iz Teorije skupova 27. 01. 2006. Kratki rezime prošlog predavanja: Dokazali smo teorem rekurzije, te primjenom njega definirali zbrajanje ordinalnih brojeva. Prvo ćemo navesti osnovna

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTARNE FUNKCIJE dr Jelena Manojlović Prirodno-matematički fakultet, Niš

ELEMENTARNE FUNKCIJE dr Jelena Manojlović Prirodno-matematički fakultet, Niš 1 1. Osnovni pojmovi ELEMENTARNE FUNKCIJE dr Jelena Manojlović Prirodno-matematički fakultet, Niš Jedan od najvažnijih pojmova u matematici predstavlja pojam funkcije. Definicija 1.1. Neka su X i Y dva

Διαβάστε περισσότερα

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa

Algebarske strukture sa jednom operacijom (A, ): Ako operacija ima osobine: zatvorenost i asocijativnost, onda je (A, ) polugrupa Binarne operacije Binarna operacija na skupu A je preslikavanje skupa A A u A, to jest : A A A. Pišemo a b = c. Označavanje operacija:,,,. Poznate operacije: sabiranje (+), oduzimanje ( ), množenje ( ).

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

10 Iskazni račun - deduktivni sistem za iskaznu logiku

10 Iskazni račun - deduktivni sistem za iskaznu logiku 10 Iskazni račun - deduktivni sistem za iskaznu logiku Definicija 20 Iskazni račun je deduktivni sistem H = X, F orm, Ax, R, gde je X = S {,, (, )}, gde S = {p 1, p 2,..., p n,... }, F orm je skup iskaznih

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Deljivost. 1. Ispitati kada izraz (n 2) 3 + n 3 + (n + 2) 3,n N nije deljiv sa 18.

Deljivost. 1. Ispitati kada izraz (n 2) 3 + n 3 + (n + 2) 3,n N nije deljiv sa 18. Deljivost 1. Ispitati kada izraz (n 2) 3 + n 3 + (n + 2) 3,n N nije deljiv sa 18. Rešenje: Nazovimo naš izraz sa I.Važi 18 I 2 I 9 I pa možemo da posmatramo deljivost I sa 2 i 9.Iz oblika u kom je dat

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 26. jun Katedra za Računarsku tehniku i informatiku

Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu 26. jun Katedra za Računarsku tehniku i informatiku Elektrotehički fakultet uiverziteta u Beogradu 6. ju 008. Katedra za Račuarku tehiku i iformatiku Performae račuarkih itema Rešeja zadataka..videti predavaja.. Kretaje Verovatoća Opi 4 4 Kretaje u itom

Διαβάστε περισσότερα

Uvod u teoriju brojeva

Uvod u teoriju brojeva Uvod u teoriju brojeva 2. Kongruencije Borka Jadrijević Borka Jadrijević () UTB 2 1 / 25 2. Kongruencije Kongruencija - izjava o djeljivosti; Teoriju kongruencija uveo je C. F. Gauss 1801. De nicija (2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Integral i mjera. Braslav Rabar. 13. lipnja 2007.

Integral i mjera. Braslav Rabar. 13. lipnja 2007. Itegral i mjera Braslav Rabar 13. lipja 2007. Def 1 Neka je X skup tada familiju F podskupova od X zovemo σ-algebra a X ako je X uutra te je zatvorea a komplemetiraje i prebrojive uije tada urede par (X,

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Binarne relacije. Definicija. Uopštena binarna relacija je uredjena trojka (A, B, ρ) gde je ρ A B; (A, B) je tip ove binarne relacije.

Binarne relacije. Definicija. Uopštena binarna relacija je uredjena trojka (A, B, ρ) gde je ρ A B; (A, B) je tip ove binarne relacije. Binarne relacije Definicija. Uopštena binarna relacija je uredjena trojka (A, B, ρ) gde je ρ A B; (A, B) je tip ove binarne relacije. Kaže se i da je ρ binarna relacija sa skupa A u skup B (kao u [MP]).

Διαβάστε περισσότερα

( x) ( ) dy df dg. =, ( x) e = e, ( ) ' x. Zadatak 001 (Marinela, gimnazija) Nađite derivaciju funkcije f(x) = a + b x. ( ) ( )

( x) ( ) dy df dg. =, ( x) e = e, ( ) ' x. Zadatak 001 (Marinela, gimnazija) Nađite derivaciju funkcije f(x) = a + b x. ( ) ( ) Zadatak (Mariela, gimazija) Nađite derivaciju fukcije f() a + b c + d Rješeje Neka su f(), g(), h() fukcije ezavise varijable, a f (), g (), h () derivacije tih fukcija po Osova pravila deriviraja Derivacija

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Aritmetički i geometrijski niz

Aritmetički i geometrijski niz Zadac sa prethodh prjemh spta z matematke a Beogradskom uverztetu Artmetčk geometrjsk z. Artmetčk z. 00. FF Zbr prvh dvadeset člaova artmetčkog za čj je prv čla, a razlka A) 0 B) C) D) 880 E) 878. 000.

Διαβάστε περισσότερα

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B.

Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Korespondencije Neka su A i B proizvoljni neprazni skupovi. Korespondencija iz skupa A u skup B definiše se kao proizvoljan podskup f Dekartovog proizvoda A B. Pojmovi B pr 2 f A B f prva projekcija od

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

1 Svojstvo kompaktnosti

1 Svojstvo kompaktnosti 1 Svojstvo kompaktnosti 1 Svojstvo kompaktnosti U ovoj lekciji će se koristiti neka svojstva realnih brojeva sa kojima se čitalac već upoznao tokom kursa iz uvoda u analizu. Na primer, važi Kantorov princip:

Διαβάστε περισσότερα

MJERA I INTEGRAL. Bilješke s predavanja (Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić) akademska godina 2010./2011. Natipkao i uredio: Ivan Krijan

MJERA I INTEGRAL. Bilješke s predavanja (Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić) akademska godina 2010./2011. Natipkao i uredio: Ivan Krijan MJERA I INTEGRAL Bilješke s predavaja (Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić) akademska godia 2010./2011. Natipkao i uredio: Iva Krija Zagreb, 23. 05. 2011. Sadržaj Sadržaj 1 UVOD 3 2 PRSTEN SKUPOVA 8 3 MJERE NA

Διαβάστε περισσότερα

II. ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA

II. ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA II. NLITIČK GEMETRIJ RSTR I. I (Točka. Ravia.) d. sc. Mia Rodić Lipaović 9./. Točka u postou ( ; i, j, k ) Kateijev pavokuti koodiati sustav k i j T T (,, ) oložaj točke u postou je jedoačo odeñe jeim

Διαβάστε περισσότερα

4.7. Zadaci Formalizam diferenciranja (teorija na stranama ) 343. Znajući izvod funkcije x arctg x, odrediti izvod funkcije x arcctg x.

4.7. Zadaci Formalizam diferenciranja (teorija na stranama ) 343. Znajući izvod funkcije x arctg x, odrediti izvod funkcije x arcctg x. 4.7. ZADACI 87 4.7. Zadaci 4.7.. Formalizam diferenciranja teorija na stranama 4-46) 340. Znajući izvod funkcije arcsin, odrediti izvod funkcije arccos. Rešenje. Polazeći od jednakosti arcsin + arccos

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

DIFERENCIJALNI RAČUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI Skica rješenja 1. kolokvija (16. studenog 2015.)

DIFERENCIJALNI RAČUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI Skica rješenja 1. kolokvija (16. studenog 2015.) DIFERENCIJALNI RAČUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI Skica rješeja 1. kolokvija (16. studeog 2015.) Zadatak 1 (20 bodova) Neka je fukcija d: R 2 R 2 R daa formulom { x 1 + y d(x, y) = 1, ako je x y, 0, ako je

Διαβάστε περισσότερα

APROKSIMACIJA FUNKCIJA

APROKSIMACIJA FUNKCIJA APROKSIMACIJA FUNKCIJA Osnovni koncepti Gradimir V. Milovanović MF, Beograd, 14. mart 2011. APROKSIMACIJA FUNKCIJA p.1/46 Osnovni problem u TA Kako za datu funkciju f iz velikog prostora X naći jednostavnu

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTARNA MATEMATIKA 2

ELEMENTARNA MATEMATIKA 2 ELEMENTARNA MATEMATIKA 1. Osnovni pojmovi o funkcijama Jedan od najvažnijih pojmova u matematici predstavlja pojam funkcije. Definicija 1.1. Neka su X i Y dva neprazna skupa. Funkcija f iz skupa X u skup

Διαβάστε περισσότερα

Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija. Dokaz: Neka su A i A B tautologije.

Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija. Dokaz: Neka su A i A B tautologije. Svojstva tautologija Tvrd enje 3: Ako su formule A i A B tautologije, onda je tautologija i formula B. Dokaz: Neka su A i A B tautologije. Pretpostavimo da B nije tautologija. Tada postoji valuacija v

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTARNE FUNKCIJE

ELEMENTARNE FUNKCIJE 1 1. Osnovni pojmovi ELEMENTARNE FUNKCIJE Jedan od najvažnijih pojmova u matematici predstavlja pojam funkcije. Definicija 1.1. Neka su X i Y dva neprazna skupa. Funkcija f iz skupa X u skup Y je pridruživanje

Διαβάστε περισσότερα

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Geodetski akultet, dr sc J Beban-Brkić Predavanja iz Matematike 9 GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Granična vrijednost unkcije kad + = = Primjer:, D( )

Διαβάστε περισσότερα

Elementarna matematika - predavanja -

Elementarna matematika - predavanja - Elementarna matematika - predavanja - February 11, 2013 2 Sadržaj I Zasnivanje brojeva 5 I.1 Peanove aksiome............................. 5 I.2 Celi brojevi................................ 13 I.3 Racionalni

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET Riješiti jednačine: a) 5 = b) ( ) 3 = c) + 3+ = 7 log3 č) = 8 + 5 ć) sin cos = d) 5cos 6cos + 3 = dž) = đ) + = 3 e) 6 log + log + log = 7 f) ( ) ( ) g) ( ) log

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA.   Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA REDOVA. n u k (n N) (2) k=1. u k. lim S n = S, kažemo da zbir (suma) reda. k=1 S = k=1

TEORIJA REDOVA. n u k (n N) (2) k=1. u k. lim S n = S, kažemo da zbir (suma) reda. k=1 S = k=1 TEORIJA REDOVA NUMERIČKI REDOVI. OSNOVNI POJMOVI DEFINICIJA. Neka je {u n } n N realan niz. Izraz oblika k= u k = u + u 2 + + u n + () naziva se beskonačan red, ili kraće red. Broj u n naziva se opšti

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrijske nejednačine

Trigonometrijske nejednačine Trignmetrijske nejednačine T su nejednačine kd kjih se nepznata javlja ka argument trignmetrijske funkcije. Rešiti trignmetrijsku nejednačinu znači naći sve uglve kji je zadvljavaju. Prilikm traženja rešenja

Διαβάστε περισσότερα

8 Predikatski račun kao deduktivni sistem

8 Predikatski račun kao deduktivni sistem 26 8 Predikatski račun kao deduktivni sistem Neka je L neki jezik prvog reda. Da bismo odredili predikatski račun K L tipa L, prvo ćemo se dogovoriti šta će biti azbuka nad kojom radimo. Znamo da se svaka

Διαβάστε περισσότερα

k a k = a. Kao i u slučaju dimenzije n = 1 samo je jedan mogući limes niza u R n :

k a k = a. Kao i u slučaju dimenzije n = 1 samo je jedan mogući limes niza u R n : 4 Nizovi u R n Neka je A R n. Niz u A je svaka funkcija a : N A. Označavamo ga s (a k ) k. Na primjer, jedan niz u R 2 je dan s ( 1 a k = k, 1 ) k 2, k N. Definicija 4.1. Za niz (a k ) k R n kažemo da

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

DELJIVOST CELIH BROJEVA

DELJIVOST CELIH BROJEVA DELJIVOST CELIH BROJEVA 1 Osnovne osobine Definicija 1.1 Nea su a 0 i b celi brojevi. Ao postoji ceo broj m taav da je b = ma, onda ažemo da je a delitelj ili fator broja b, b je sadržalac, višeratni ili

Διαβάστε περισσότερα

MJERA I INTEGRAL 2. kolokvij 30. lipnja (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!)

MJERA I INTEGRAL 2. kolokvij 30. lipnja (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!) JMBAG IM I PZIM BOJ BODOVA MJA I INTGAL 2. kolokvij 30. lipnja 2017. (Knjige, bilježnice, dodatni papiri i kalkulatori nisu dozvoljeni!) 1. (ukupno 6 bodova) Neka je (, F, µ) prostor mjere i neka je (

Διαβάστε περισσότερα

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta. auchyjev teorem Neka je f-ja f (z) analitička u jednostruko (prosto) povezanoj oblasti G, i neka je zatvorena kontura koja čitava leži u toj oblasti. Tada je f (z)dz = 0. Postoji više dokaza ovog teorema,

Διαβάστε περισσότερα

nepoznati parametar θ jednak broju θ 0, u oznaci H 0 (θ =θ 0 ), je primer proste hipoteze. Ako hipoteza nije prosta, onda je složena.

nepoznati parametar θ jednak broju θ 0, u oznaci H 0 (θ =θ 0 ), je primer proste hipoteze. Ako hipoteza nije prosta, onda je složena. Testiraje parametarskih hipoteza Pretpostavka (hipoteza) o parametru raspodele se zove parametarska hipoteza. Postupak jeog potvrđivaja ili odbacivaja a osovu podataka iz uzorka je parametarski test. t

Διαβάστε περισσότερα