# % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, ) + /092

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092"

Transcript

1 # % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, 5 8 6, 6 8, ) + /092 +, :0 :; 1 + ) # <

2 INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational Setting Emily Wilson, Josie Reeve, Alice Pitt, Ben Sully & Steven Julious April 2012

3 # % & ( #) +,./, 0./1 2+/34 /0,/15%/6 0, 1) 0, 70 0/&21/4 628/, 70/4,, 0. % 47,,265()/42/, 0.,9 /88 :,/3 4,5/06+971,, 1; << 8,7<, /89 0.= 05/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+70/3+ 0, +;/067,9 1 6/ 45/8, ), +( :/1, /4:1 < 1 08 :/1/ :Α842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β

4 Χ ΕΧ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 ϑ#εκ ΛΜΧΜΝΕ % , <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 8Φ &&& :71, 1 +#7(ΧΛ

5 # %&#() +, +./01 & , <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β 976.:;,.<=%..>.Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β?2.Α ++Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β Β.,Χ/0, #Ε223Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; #+.>.,?9Ε2 7Ε6Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; Φ+;.)0.0Γ.)67Η) 6.(;7 7,+) ΓΕ+.Ι+7+;. # %&#).:7)+1 Ρ 8,71 /&/;+6 0 # 874/Σ,Τ. 1/46 = 1+, 0Υ97;:+70 =/, Φ/1.1 /) + 7:9 ς 8> 0+70 Ω72 + Υ5+70 #

6 ?Β#ϑ%?Κϑ? 06/,Ι7ΓΧ. + >.61Υ7/++ ++,9 +8/4 7<,9 ;:/8,7<; 0+,12/, /,, 06/08 0#5/Τ/:17) 08 Α= 05/Ξ,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,5/06+971,Θ, 1; ;:/8,7</1 2+/34 +/0,/15:17628,/+/0/4, 10/, ),77,9 16 +:7+/34 :/6+ /;70.+,= 05/ Ξ/06,7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<870628, 0./842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β Β/ Λ )7Ε,Ι1%1734 ;+/6 Ψ2/, 45;/0/. 0.; 0+,12/, 709/) , < 6 0?7; 0/ <17;Ω ; 8/445ς ) 47: 6Ζ720,1 +/06,9 +;/ /, 70/46 ) 47:; 0,, / /3+ 0, +;ΒΥ9 Ο ; ς ) 47:; 0,[7/4+ 6 0, < 6< ;/4 ;:7? 1; 0,/+3 0./> 5, : 0.,7 /661 ++:7) 1,5/06, ?/.17? < ) 6 08,9/,,9 628/, 707<. 14+9/+/0 ;:/8,7037,9478/4/060/, 70/4 8707; +Β 9 4+,.776; 0+,12/ ;/ 0+/0 ;:71,/0,</8,71 0;/ 0,/ 0 0.,9 :95+ 8/4/06; 0,/4? <?7; 0Α; 0+,12/ ;/0/. ; 0,1 ;/ 0+/: /189 6 /1 /Α?,9,9,12 ;:/8,7<,9 :1734 ;+, 4407,84 /1Β Μ.6,1%/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174,1 /4Β #.++, 1 ]+ 8706/ /06<721:1 ;/ #5/Τ/:17) 08 Α= 05/ Γ1 812, 6, ;./Α/478/4070Θ.7) 10; 0,/471./0 +/, 70ΗΒ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7,1 0, /445Α<721, ? 1 / < ,5?,9< ]8426 6Γ, ,;, , 1 // ,7 :/1, 8 :/, ΗΒΥ9 +4 <,, Γ_ Χ:2: 4+Η3 0.1/067; + 6,7,9 1,9 870,174 Γ0 ΕΜΚ:2: 4+Η71 0, 1) 0, 70Γ0 Εα_:2: 4+ΗΒΥ9 1? 1 < ) /89.172:ΒΥ9 870,174/1;87;:4, 6/Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:32,? 1 07, 0, /445,1/ 0 6,7;/>,9 1 2+/34 +/0,/15:/6Γ/4,972.9,1/ 0 0.?/+ :17) 6 6/<, 1,9 +,265< ΗΒΥ9 0, 1) 0, 70/1;87;:4, 6Ψ2 +, 700/ 1 +/, 3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:/061 8 ) 6,1/ ?,7;/>,9 Ο? Τ 1 2+/34 :/6Β </,7Ε /6Ε).61%1 ;/1572,87;?/+,787;:/1 89/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2: 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Β 8706/1572,87; +? 1 Ξ,7 0) +,./, 97?; 0+,12/, 70/<< 8,+172, 0 6/ 45 /8, ), +Γ /,, 06/08 ΗΞ,7./ 0/0 0+.9, 0, ,; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Ξ/06,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<, /89 0.= 05/ ?,7;/> /1 2+/34 +/0,/15:17628,Β #+/+ 6+ /2/,/236 6 % ΕΚΒ βγ % 08ΒΑΖ9 8/.7Α ΩΗ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/Β Υ9 :1 ;/1572,87;?/+8/4824/, ,9 87)/1 /, Θ/6χ2+, 6,Θ, +,Β 0+, ),5 /0/45+ +?/+2+ 6,7870< 1;,9 )/4 6,57<,9 6/,/Β %.6Ε2+61,3/+ 4 0 Α_ Χ:2: 4+? /06ΕΛα? 1 <7447? 6Θ2:/;70,9 4/, 1ΒΣ7447?Θ2:?/+: ,7<,9, Β 3+ 0, +;Γ; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6Η6 81 /+ 671+,/5 6,9 +/; 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ

7 2: 0/ ,9 0, 1) 0, 70/1;Α32, 081 /+ 671+,/5 6,9 +/; 0/44 870, ΒΥ9 1?/+/; /06 << <ΕΒαΝ6/5+7<+89774; ++ 6?9 0 87;:/1 0.,9 870,174/06 0, 1) 0, :+/,<7447?Θ2:Γ: Β ΛΛΞ ΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒ,3/+ 4 0 ΑΜ ΒΧδ7< :71, 6; 0+,12/, 70/+/8/2+ 7< /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/χ71,57<,9. 14+ΓΝεΒΝδΗ?/0, 6,7325+/0,/15,7? 4+ 32,87+,?/+ 6 0, < 635ΛΕδ/+3 0./;/χ713/11 1,7,9 +Β,3/+ 4 0 ΑΚΕΒΧδ7<. 14+/.1 6,9/,4 /10 0.,72+ /1 2+/34 +/0,/15,7? 4? <24/06ΝαΒΧδ 7< ,9 0, 1) 0, :2+ 6,9 Ο? Τ :/6/,+7; :7 0,ΒΥ9 ;7+, 87;;700./, ) < 63/8> ,9 + Τ 7<,9 :/6Β Κ7, 2Ε6 7,61Υ9 +: 47,+,265<7206:17; + 0. ) 6 08, ,/0/++78 /, 70 3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +; 0= 05/ /06<7206,9/, /1 2+/34 +/0,/15:17628, +:7, 0, /445/0/88 :,/34 ;,9767</ ,9 + :1734 ;Β,?/+/4+7<7206,9/,,?/+< /+ 34,78/11572,/842+, 11/067; ,174,1 / <,9 += 05/0:17) 08 Β& /3+ 0, +;9/ ?0357,9 1+,73 0 <, 06 ) 62/4 628/, 70/4/,,/ 0; 0,/06,9 + << 8, ;/5 ], 06,7 ;:17) 0.478/4/060/, 70/4 8707; +ΒΟ / ,7 0) +,./, 37,9,9 4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +;Ξ/06,9 ;:/8,,9/+70Ψ2/4,57<4 < Β %

8 ϑ/γ2.7η 7,+.,+6 ΝΟΒ/ Λ )7Ε,ΙΒΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΜ ΕΒΕ 0,17628, 70ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒΧΟ 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒ_ 3+ 0, +;φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβββε # %&() +, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβλ #. % /+0, 12 3φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒ Λ # # 4)+ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν # 5 40,&( φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν ΕΒα ::17/89 +,7 /0,/15%17628,%17) + 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΝ ,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΚ 5. %&() +, 9&+7 0+: +, 1,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΚ 5 # ;27):82 <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕ 5 5 =+7<,7):82 <0,&( 73φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕΕ ΕΒΜ 2;;/15φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΧ ΕΒε ;+/0673χ 8, ) +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφεχ ΠΟ<.+;7Ι6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΒΕ_ ΧΒΕ, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒΒΕ_ ΧΒΧ,265:7:24/, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα.. <)0 +(+<) 02(0+ 12 ) & 0) &,1+7) +, φφφφφφφφφφφβεα... + (87+, > 2?(87+, (0+ 20+)φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα ΧΒ_γ2 +, 700/ 1 6 ) 47:; 0,φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΜ ΧΒαΥ9 Ο? Τ :/6,1/ 0 0.φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΕε ΧΒΜ,/, +, 8/4/0/45+ +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβεν ΧΒε,9 8/4/::17)/4φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΝ ΘΟΒ/6.2,.Ι.07 )/:; 6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΧ _ΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _ΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Β_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Βας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΕ ΡΟ.,.)/2?Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧ_ αβε 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββχ_ αβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΚ ΤΟ<.,6+)Ε/+ 7,).2/+.Ι/Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ε ΜΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ &

9 ΥΟΚΕ)).,+0.,6+)Ε/+ 7,0/,/.0.,+ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ_Μ εβε 0,17628, 70φΒΒφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Μ εβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββ_μ εβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ # Α,Β82&Χ2, <0,&( 7φφφφφΒφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ #. Ε002 72, <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒφΒ_Μ εβ_β_[ 14+η 88 ++,7 /0,/15%/6+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒ_Λ εβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Λ ςο&>/2ε/+ 7,7Η<(.Ω :/Ι/,Ι+)/,, ,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ν ΛΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν Φ # Γ((2< ):+8+ Ηφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Ν Φ #. Ι)ϑ+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφα Φ # # Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββα Φ # 5 Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαχ ΛΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒα_ Φ 5 Ι)ϑ+ Χ ) & 7+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφα_ Φ 5. Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββαα Φ 5 # Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαμ ΞΟΨ 0 +/+ 7,6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣαΛ ΖΟΚ7, 2Ε6 7,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟαΚ ΚΒΕΥ : 8,21 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβακ ΚΒΧ ) 1/ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαΚ Ν[Ο%.Η.).,.6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ ΝΝΟ?::.,Ι ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ_

10 ΝΟΒ?Κ= %Φ] Μ ΝΟΝ,+)7ΙΕ + 7, 1 + +/071./0 Τ/, 70+,2:,7+2::71,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0/ /+, <1 8/Β )/42 +/1 628/, 70Α;:7? 1; 0,/06)/42/, 70Β ) 1,9 4/+,,?75 /1+? 9/) > 0.+: 8 < 8/445/,, <Ο 0,12/4Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,/<, / + 635?7; 0Α. 14+/ , / /372,8/2+ +7<+89774/3+ 0, +;Β Θ1 + /189 6/1 /Α 1 + / ;+,7. 0 1/, 1 + /189/ , ,7</8 4,/,,9?71>7<7, /0 Τ/, 70+?97? +9,7/661 ++,9 +:1734 ; 0,9 :7:24/, 70,9 5/1?71> 0.?,9ΒΥ9 ++,265: 47,+/0 628/, 70/4/::17/89,7,9 :1734 ;,9172.9, / ,7;/> /1 2+/34 :/6<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β,/ ;+,7 )/42/,,9 ;:/8,7<:17) 6 0./+/0,/15:17628, /3+ 0, +;/+, +,9172.9,9 +; 89/0 +;,9/,3,, 1; 0+,12/ ;/0/. ; 0,;/5</8 4,/,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0Β ΝΟΠ <.,6+)Ε/+ 7,Α3.,.</,/.0.,+ Ο 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΓΟΦΟΗ 0+23Θ /9/1/0 <1 8/ +/,7: 8,9/,9/+./ /+ 0./,, 0, ,5 /1+<17;)/1 72+/8,71+Α ,9?/, 1 /06+/0,/, 70Α 628/, 70Α/0,917:747.5/069 /4,987;;20, + Ε Α3 8/2+ 7<,+ :7, 0, /4 ;:/8, /,, 06/08 /06 ;:475; 0,ΒΥ/34 ΕΒΕ+2;;/1 + +, ,1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/Β (

11 ϑ/γ2.νον1 2;;/157<,9 1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ %4/8 & + /189 %17χ 8,+ Ι./06/ Ζ17<,+ΓΧ ΕΧΗ <1 :/6+ΑΟ/>/:/6+Α Φ :17χ 8,ΑΣ712;<71 <1 8/0 7; 0 628/, 70/4 +,+ΓΣ Η = 05/ Φ212 0, 10/, 70/4Α= +2;2Ο 6 8/4 /06628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,ΗΑ /0,/15%/6+<71 <1 8/ΑΣ Α ι/0//α ι ;3/3? 9/0.?/ΓΧ ΕΕΗ ) 13/89ΓΧ ΚΗ #. 1 / 6 0;//06 6 0;/ΓΧ ΝΗ 0 23 ΓΧ ΚΗ Ω/?/0ΓΧ Ε Η 7;/4 / [/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71 % /8 /06ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ [9/0/ 87,,,/4ΒΓΧ Ε Η Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ΓΧ ΚΗ [17?/06Υ /89 &?/06/ 2+,/ 0/34 Φ /4,90, 1:1 + + Γ ΦΗ,9 7: / /),9 Ζ η+Σ206/06 %178, 1/06[/;34 Ο/4/? /445% : 1% 44,, 1 ΓΧ ΕΕΗ Ζ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5 Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΝΟΘ?Γ6., ,/445,9 1 /1 02; :71,+7<,9 ;:/8,; 0+,12/, 709/ /,, 06/ /0 +/, 70+?71> 0.70,9 ++2 Β <1 :/6+ Χ ,+,9/,ϕ; < ) ) 47: ,1 +4 > Ι./06/+> :2:,7Χ δ7<, /1 + ;:453 8/2+,9 58/007,/<<716,7325;/ 0+,1 /;+/0,/15:17628,+?9 0,9 5 ; 0+,12/, η/06 /0,/15%/6+<71 <1 8/ _ +,/, +,9/,ϕ/. 14/3+ 0,<17; ,7; 0+ +<71α6/5+ 0ΧΝ6/5+φ47+ +Ε_4 /10 0.6/5+Α Ψ2 )/4 0,,7Χ? >+7< 4 / ) , 1;ηΒΥ9 + </8,+9/).70 70,73 Ψ27, 6 0,9 ; 6 /Α?,9,9 ϑϑζ α 84/ ; 0.ϕ, + +, ;/, 6,9/,/0/) 1/ ;71,9/0/<244 ;70,97<84/++ + 0/ /1ηΦ7? ) 1, /1?9 1,9 + </8,+71. 0/, 6 /06,9 1 +/+8/18,57<1 4 /34 6/,/70,9,7: 8Β 0[9/0/ 87,,2 )8Β1 :71, 6,9/,. 14+? 1 ; ++ 0./+;/05/+< ) 6/5+/;70,962,7; 0+,12/, 70 Μ 32, 0 Ι./06/Ζ17<,+/06Σ +9 1<7206,9/,7045Εαδ7< :71, 6; ,7 ; 0+,12/, 7032,,9/,ΚΕδ+/ 6,9 5>0?. 14+?976 6 ε , 0.,9/,,9 :1734 ;?/+: 18 ) 6/+3.. 1,9/0,?/+71,9/,. 14+? 1,77 ;3/11/++ 6,7 1 :71,970 +,45Β 0# :/4 +, 1/06Υ971,70<7206,9/,/4,972.9αΛδ7< :71, 6; /2+ 7<; 0+,12/, 70,9 173χ 8, ) /3+ 0, +;?/+ ;28947? 1 Λ ;:9/+ + 0.,9 0 6<71/073χ 8, ) ; /+21 ΒΥ9 Φ8/;:/.09/+ )

12 +2.. +, 6,9/,; 0+,12/, /4+7 ;:/8,70/?7;/0η+ 8707; 8:17628, ), /3 4,5,7?71> Ν 32,, ,45076/,/ 0,9 4, 1/,21,7 +2::71,,9 +Β ΟΦΟ +/;24, </8, 6:1734 ;Α/+1 <4 8, 6 0,9 317/6+: 8,12;7</8,71+ 0)74) 6Α/06, /1?9 89/+: 8, +,9 ;7+,+.0 < 8/0,870,1 32,71,7 /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/ , < 6/1 4/8>7< 628/, 70Α/020+/0,/15 0) 170; 0,Α:/ 0/064/8>7</0/6 Ψ2/, +/0,/15:17628,ΒΥ9 + / ;71 6,/ 43 47?Β ΕΒ_ΒΕ628/, 70 Υ9 1 + ) 6 08,9/,,9 4/8>7< 628/, 70/06,1/6, 70/43 4 < ; 0+,12/, 70;/5870,1 32,,7. 14+η; ; 0+,12/, 70Β 0#. 1 / 6 0;/<7206,9/,7045_ΚΒ_δ7<,9 11 +:706 0,+: 18 ) 6; 0+,12/, 70/+/ : /4: Κ Α+ ; 4/14 ) 4+? ) 6 0Ο/4/? Ε /06Ψ2/4,/, ) 6 < 8, η>07?4 6.? Υ/0Τ/0 / ΕΕ ΒΦ7? ) 1Ω/?/01/0> 6,9 >07?4 6. 7<#. 1 / ,265/+</ 1?,9,9 ;/χ71,5 6 0, <5 0. ; 0/189 /+/071;/4 ]: 1 08 ΕΧ 6 << 1 08 ;/53 62,7,9 +,265:7:24/, 70+?,9Κ_ΒΝδ7<Ω/?/0η+:/1, 8 :/0,+9/) / :2189/+ 6+/0,/15:/6+ 87;:/1 6,7χ2+,_ΧΒΛδ 0 6 0;/η++,265 Κ Α: /0 06 8/,717<1 4/, )? /4,9Β Ζ17<,+/06Σ +9 1/4+7<7206,9/,. 14+η4 ) 47<>07?4 6.?/+)/1 /34?,97045Χ.172:+72,7<_Κ/34, ,451 +:706,79 1/8, ), /4</8,+?, ;7+,1 ;7, /1 / ,9 47? +, ε , 0.,9/,4 > +7;/05:7) 1,5 1 4/, ,97+?97/1 :771/06121/4/1 ;7+,)240 1/34 Β )8η , 70/4Ψ2 +, 700/ 1 +,265Α. 14+?979/607,1 8 ) 6 :1 Θ; 0+,12/4,1/ 0 0.? 1 ;71 4 > 45,71 :71,,9/,; 0+,12/, 709/60./, ) << 8,+70, Ε_ / ,,2 )8η++,265/1 628, 70 0/3+ 0, +;?/ ) 6 0,9 0, 1) 0, :χ2+,1 8 ) /, 70 Μ , 0./4 0> 3,? 04/8>7< 628/, 70/06/3+ 0, +;Β 7; 7<,9 3 4 <+,9/,;/5870,1 32,,7,9 +9/) , < 6 0/02;3 17< Ψ2/4,/, ) +,26 +Β,9Ζ17<,+/06% 44,, 1 Α 0Ι./06//06Ο/4/? 1 +: 8, ) , 1 0.< /1+/372,+/< 6 +:7+/471?/+9 0.7<:17628, ,7 3 4 <+,9/,; 0+,12/434776< , ?,8981/<,/./ 0+,,9 ; εαε Β 0Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ηΨ2/4,/, )?71>1 ) /4 6,9/,< /1/06+9/; ; 0/189?/+/87;;70 ]: 1 08 < ,265 ΕΕ Β ΕΒ_ΒΧ0) 170; 0, Υ97+ 0)74) 6 0+/0,/, 709/) /?/1 7<,9 6 << 824, η</8 62,7 4/8>7</::17:1 /, </8 4, +/, Ε ΒΩ/8>7<:1 )/,,7 4,+/06:4/8 +,7?/+9/06 6 +:7+ 7<:/6+? , 6/ < ,15 0.,7/,, ; 0+,12/, 70 0Ψ2/4,/, )?71> 0Ι./06/ ε ΑΟ/4/? Ε /06ι ;3/3? Εα Β +

13 ΕΒ_Β_%/ 0 %/ 0?/+ 6 0, < 6/+70 7<,9 ;7+,+.0 < 8/0,</8,71+8/2+ 0./3+ 0, +; 0 Ζ17<,+η?71>?,9ΛΕδ7<. 14+?97/6;,, 6+,/5 0./,97; /2+ 7< /367; 0/4:/ 0+ ε ΒΦ7? ) 17045αΒΚδ7< % 44,, 1 η+?71> 6 0, < 6/+: 1 0/+/ , 1) 0, 70: ,7,9 3 4 <Α1 :71, 635+ ) 1/4. 14+Α,9/,,?7246;/>,9 ;+, 1 4 Ε Β ΕΒ_Βα%17628, Ω/8>7</0/::17:1 /, :17628,?/+ 6 0, < 6 0;7+,+,26 +Β 6 0;/<7206,9/, 7045_ΧΒΛδ7<1 +:706 0,+? /0,/15:/6+?,9,9 ;7+,87;;70;/, 1 /4 3 0.,7 4,, ++2 Α2+ 635αΕΒ_δ Κ Β% 44,, 1 1 :71, 6,9/,ΚΜδ7<. 14+? ,9+ 0Ο/4/? Ε Β 0ι ;3/3? /+;/44.172:7<?7; 0 6 0, < 687,,70?774/+,9 ;7+,87;; ;; 18 /4:17628,ΓΝΕδΗ/06847,9/+,9 ;7+, 87;; Θ87;; 18 /4:17628,ΓΛ δηβ ΕΜ :1 ) 72+45ΑΩ/?/0η+ +,265<7206; /, +7<+/0,/15:/62+ ΓΚ_ΒΝδΗ: / ,265 :7:24/, , 67<213/0Α+ 8706/ ΕΧ ΒΖ17<,+<7206,9/, 09.9 Ψ2/4, :2189/+ 6+/0,/15:/6+? 1,9 ;7+,87;;70:17628, ;:/1 6,7,1/6, 70/4;,976+/0647?87+,:17628,+ 0:771Ψ2/4, ε /06,;/53,9/,Ω/?/09/+70458/:,21 6,9 ;71 <71,20/, /;:4 Β Υ9 ;7+,+.0 < 8/0,:1734 ;+ 6 0, < 6?,9/4, 10/, ) :17628,+? 1 4 /> 0./06,9 847,9</ ,7<, ? /1ΒΩ />/.?/+ 6 0, < 6/ , ,35/< :/+> 6,7 6 0, < ?,9,9 :17628,+,9 5? ΕΜ / Ο/4/? 1 :71, 0.?/, 0.20, 4 ) /64 <,,9 84/++177;/<, 1/ <71< /1,9 59/64 /> 6 Ε Β 0Ζ17<,+η+, :71, 6?/4> 0. 6 << 1 0,4562,7< /1,9,7 4,:/: 1?7246</4472,7< ? /1 ε / , 1/, 6 0% 44, 1 η+?71> Ε Β 0% 44,, 1 η++,265χεδ 7<. 14+ :1 71, + 6+/0,/15:/6+ /+,9 ;7+, , 1) 0, 70 Ε /06 ) 13/89η+< : 0ι ;3/3? 6 0, < 6,9 0 6<71/89 /:/06/<<716/34 :17628, ΕΜ Β 87,,2 )8<7206,9/,/3+ 0, +;?/+82,<17;Χ δ,7κδ 0,9 0, 1) 0, ) 0.6 +:7+/34 :/6+ Μ Ξ,9 ;7+,870) ) </1,9/,,9 ) 6 0, 0 6<71/+/0,/15:17628,;/5,1/0+4/, 0, /3+ 0, +;ΒΦ7? ) 1,9 07) 4,57<? +, / ;/53 /870< </8,71 1 +: <71,9 + << 8,Β 0# :/4 +, 1<7206,9/,,9 :17) + 707<; 0+,12/482: ,9/) /+.0 < 8/0, ;:/8, η/3+ 0, +; Λ 97? ) 1, ,+;/5 07,3 /::4 8/34,7/+, <1 8/Β ΝΟΡ?::)7/ ;.6+7#/, +/)3 )7ΙΕ + )7> 6 7, Υ9 ++,265< ,9 0 6,7:17) ?,9/+2+,/ 0/34 /06/6 Ψ2/, :17628,ΒΥ9 <7447? 0.+ 8, 7072,4 0 +,9 6 << 1 0,/::17/89 +/41 / /0 +/, Θ /9/1/0 <1 8/ΒΥ9 + /::17/89 +/1 +2;;/ ,/34 ΕΒΧΒ

14 ϑ/γ2.νοπ( 2;;/157<,9 6 << 1 0,/::17/89 +,7+/0,/15:17628, :17) Θ /9/1/0 <1 8/Β Ο76 4 %17628, ϑ /, 70κς +,1 32, 70 & 2+/34 <1 :/6+ Φ212 0, 10/, 70/4 =;, [Ζ%ς Ο? Τ %/6 ΦΙ./06/ Ζ&ΖΖ Ο Σ ς +:7+/34 ι/0// Ο/>/:/6+ Φ /0,/15%/6+<71 <1 8/ /),9 Ζ /06 %178, 1/06[/;34 ΕΒαΒΕϑ ;76 4+ Υ9 1 /1 /02;3 17< 0, /, ) +,7+,2:478/4Α+2+,/ 0/ : /0,/15:17628,+ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ΒΖ211 0,:17.1/;+: /34 :17628, <1 :/6+ Χ 0Ι./06/ΑΦ212 0, 10/, 70/4 Εε Α= +2;2Ο 6 8/4/06 628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,Η ΕΛ 0= 05//06[/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71% /8 /06 ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ ΕΝ 0 7;/4 /Β 44,9 + 0, /, ) + ;:475478/4: 7:4,7 :17628 /0/<<716/ /34 :/6Α;/6 <17;, ], 4 +1/0. 0.<17;+ ;:4 87,,70,7</31 8+?,9;71 +7:9 +, 8/, 6/ Β %17.1/;+: :7+/34 :17628, ι/0// ΕΚ 0= 05/ΑΟ/>/:/6+ Χ 0 Ι./06/Α/06 78 /4Φ /4,90, 1:1 + +Γ ΦΗ Ν 0&?/06/ΒΥ / ;,7 : /6/34 :/6+<17;478/4;/, 1 /4+Β Υ9 +/::17/899/+,9 /6)/0,/. 7<:17) 6 0.χ73+478/445Α870,1 32, 0.,7,9 478/4 8707;5Α/069/+,9 :7, 0, /4,7:17628 /0/4, 10/, ) 9.9Ψ2/4,5:17628,Β Φ +, ;/,,9/,<71 ) ,9 5 0) +, 0Α/::17] ;/, 45Ε χ73+/1 81 /, 6 /06Ε Α. 14+/06?7; 09/) /88 ++,7/<<716/34 :/6+ Ν ΒΦ7? ) ,9/,/ /) /88 ++,7,9 + /4, 10/, ) Α89 /: 1:17628,+ +/+47? :178 ++Βι/0//Α 0= 05/Α9/) /41 /65 0) +, 6.9,5 /1+ 0,76 ) 47: 0., ;76 4/06:17628,+ ΕΚ Β 66, 70/445,9 + ;76 4+/1 07, /+ 451 :4 8/, 6 35+;/4471./0 +/, 70+?97?/0,,7/661 ++,9 :1734 ; 0,9 87;;20, +,9/,/1 07,8211 0,4587) 1 635,9 + 0, /, ) +Β ΕΒαΒΧ628/, 70κς +,1 32, 70;76 4+ Υ9 +/::17/898/03 +:4, 0,7,?7.172:+(:17χ 8,+,9/,:17) 6, / ?,7 ;/> /1 2+/34 :17χ 8,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+/06,97+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+Βϑ7,9;/5/ ) 1; 0+,12/, 70, /89 0.Β %17χ 8,+,9/,:17) 6, /89 0., ?,7;/> /1 2+/34 :/ Φ 0Ι./06/ ΧΕ ΑΖ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΧΧ 0Ο/4/? /06Σ712;<71 <1 8/0 7; 0628/, 70/4 +,+ΓΣ Η ΕαΑΧ_ 0Ι./06//06= 05/Β

15 Υ9 /6)/0,/. 7<,9 +/::17/89 +,9/,, + /+ 451 :4 8/34?,9 Φ1 :71, 0.,9/,:/6;/> 0.+> 44+? ,1/0+< 11 6,77, Α72,+ 6 7< ,26 0,+?979/63 0,1/ 0 6 ΧΕ Β, +/4+7+2+,/ 0/34?,9:/6+;/6 <17;89 /:Α 478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+?,9,9 7::71,20,5<7187;;20,57?0 1+9 :/<, 1,9 0, /4,1/ 0 0.9/ ) 1 6ΒΥ9 1 +,9 7::71,20,5<71478/4?7; 0η+71,/ 471η+.172:+,7:17628,9 :/6+?,9; 0 ;/4 ], 10/4 0)74) ; 0,ΒΦ7? ) 1, + ;:7++ 34,7.2/1/0,,9 Ψ2/4,57<:/6+/06, > 45,7)/156 : > 44/06/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β %17χ 8,+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/ /0,/15%/6+<71 <1 8/ _?9 89 +/ :/1,0 1+9 :3,? 0Υ9 Ω 70+/06&7,/ ?976 +,1 32, :/6+ 0= 05/Α/06/ :/1,0 1+9 :3,? 0%178, 1/06[/;34 /06 /),9 Ζ ?976 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+ 0,9 7: / Εα ΒΥ9 = 05/0.7) 10; 0,9/+1 8 0,45:4 6. 6,7 :17) 6 /44:1 ;/ ?,9:/ :70+,7 081 /+ 0.:74, 8/4:1 ++21,7/661 ++,9 ++2 Χα ΒΥ9 +/::17/899/+3 081, 8 + 6/+20+2+,/ 0/34 35Ζ17<,+ ε Α % 44,, 1 Ε Α 7;; 1+ Ε /06 Φ Ν 3 8/2+ 7< <?/+, 6 +:7+/4/063 8/2+,9 :17) + 707<:/ ,824, )/, 478/ /. 87;;20,5 7?0 1+9 :7<,9 :1734 ;Β ) 13/89η+< :7<.17?0?7; 01 :71, 6,9/, +/0,/15:17, 8, 70?/++, 44/:1734 ;<71,9 ; ΕΜ /06 Φ9/) ) /372,,9 << 8,4/8>7<:17628,+;/59/) 70/?7;/0η+/3 4,5,7?71> Ν ΒΥ9 + /::17/89;/59 4:. 14+?9 4,9 5/1 /, ,,67 +07,:17) 6 /470.Θ, 1; +742, 70<71,9?7; 0,9 5? ; Β ΕΒαΒ_& 2+/34 :17628,+ & 2+/34 :17628,+/1 07,20>07?0 0,9 +,?,9+7;?7; 07:, 0.,72+ 97; ;/6 :17628,+ Χα 71:2189/+ 87;; 18 /445: /0. +7<1 2+/34 :/6+ <71 0) 170; 0,/41 /+70+ ΧΜ ΒΖ17<,+<7206,9/,/4,972.9 <1 :/6+? 1 0< 1 71,7 Γ8Β)Η76 +:7+/34 :/6+Α,9 1?/+7045/+;/446 << ,9 / <,9 89 /: +,6 +:7+/34 :/6/06/0 <1 :/6? , 0.,9/,,9 + :17628,+ 8/03 /6 Ψ2/, Β 0/6)/0,/. 84 / , < 635Ι./06/ Α?/+,9/,,9 54/+,<712:,7/5 /1Α;/> 0.,9 ;ΕΕ, ; +89 /: 1,9/0/5 /1η++2::457< Γ8Β)Η7:/6+ ε ΒΥ9 Ο? Τ :/6 +/0? /, 6/066 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;, Λ /06&21/4 ], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η Χε ΒΥ9 Ο? Τ :/66 +.0?/ < ,9 +: 47,,1 /4/066,/ 4 6 ]:4/0/, 707<,+6 +.0/06,1/ 0 0./ /:, 1ΧΑ+ 8, 70ΧΒαΒ Υ9 :7, 0, /46 +/6)/0,/. 7</1 2+/34 :17628, +,9 0 6,7?/+9/06615,Β[ 14+ 0Ο/4/? 1 :71, ,9 1; 0+,12/4847, , /067<, 0? /1 0.,9 ;6/;:?9 898/2+ 6,89 0.ΒΥ9 3 4 <,9/,; 0+,12/4847, ?,8981/<,870,1 32, 6,7, /, 70,7615,9 1847,9+72,+ 6 0,9 +20 Ε Β 7;; 1+1 :71, 6,9/,Υ/0Τ/0 /037/ </8 6:/1, 824/1:1734 ;+ 62,74/8>7</:1 )/, /1 /<71?/+9 0./ ; 0+,12/4847,9+ ΕΕ /06 ) 13/89η+< :1 :71, 6,9/,+9/; :1 ) 0, 6,9 ;<17;615 0./ ,9 1847, /445 ΕΜ Β[ 14+ 0Ο/4/? /4+71 :71, 6/4/8>7<?/, 1/06 +7/:/06<71,9 +1 /+70?72469/) :1 < 11 6/6 +:7+/34 :17628, Ε Β ; 4/145 #

16 ) 13/89η+< : 6 0, < 6:1734 ;+84 / ,9+62,74/8>7<?/, 1 ΕΜ 32, Ζ17<,+<7206,9/,/88 ++,7?/, 1?/+) 15)/1 6?,9,9, ;,/> 0,7<,89?/, 1 1/0. 0.<17;4 ++,9/0/; 02,,7< <,5; 02, + ε Β?/, 1+971,/. :7+ +/ /6)/0,/.,7/1 2+/34 :17628,32, ;3/11/++; 0,/06+9/; ;/507,3 0+21;720,/34 Β 8/+ +,265 0ϑ/0.4/ ?/ :? 1 /34, ,9 1 +>+7< , /06,7.,9 17) 18/;,9 1 ;3/11/++; 0,/06,9 χ26. ; 0,7<,9 187;;20,5/06 3./ ,9 ;703/+>,+7) 1,9 ;3 1+7<,9 < 1 ΧΛ ΒΖ17<,+9/ , 6,9/, /. 6,7615,9 1847,9+/ ? /172,+ 6 87) /: 8 7<4.9,847,97135:4/8 0.,9 ; 0,9 37,,7;7</3/+ 070/177< ε Β ΕΒαΒας +:7+/34 %17628,+ ς +:7+/34 :17628,+8/03 +:4, 0,7070Θ3 76.1/6/34 :2189/+ 6:/6+4 > Γ8Β)Η7 /060? >,97+ : Ο/>/:/6+/06 ΦΒΟ 0+,12/482:+? 44 / ΒΖ17<,+<7206,9/,Γ8Β)Η7:/6+? 1 35</1,9 ;7+,/ ,?9 087;:/1 6,7/0/<1 :/6Α;/>/:/6/06/89 /:6 +:7+/34 :/6ΒΥ9 89 /: 6 +:7+/34 :/6?/+;/1. 0/445;71 / ,,9/0/Ο/>/:/6 ε ΒΦ7? ) 1,9 6 +/6)/0,/. 7<:2189/+ 6:/6+ +?/+, 6 +:7+/4ΒΖ17<,+ 6 0, < 6,9/,< ;/4 :, 4/,1 0 +?7246< 442:;71 Ψ2 8>453 8/2+,9 5? ,76 +:7+ 7<Γ8Β)Η7:/6+,9/,? 1 07,) /6/34 ε Β 0Ο/4/? /6/07: 0:,7<2+ 6 :/6+?9 89? 1 1 ;7) / Ε /06Ζ17<, , 1 6+ ; 4/1 /11/0. ; 0,+ 0Ι./06/ ε Β 0 87,,η++, :71, , :7+/34 :/6+6 +:, ,128, 607,,767+7 Μ Β %17628,+4 > Ο/>/:/6+9/),9 /6)/0,/. 7< /6/34 /060 /145/+ / ,/+/89 /:6 +:7+/34 :/6Β%/6ϑ/8>Α/:17χ 8,3/+ 670,9 Ο/>/:/ ?9 89?/+:/1,7<,9 #ςλ /44 0. Α9/ , 6,9/,+ ; 4/1:/ ;/6 /17206,9?7146<17;;/, 1 /4+1/0. 0.<17;:/:512+ 0/+, <1 8/,7ϑ/;377< //06# :/4 ΧΝ ΒΦ7? ) 1Ζ17<,+9/ , 6,9/,,9 + :17628,+0 6;71 6 ) 47:; 0,?,99/4<7<,9 < <, /+> 6 ]: /, +</8, 70?,9Ο/>/:/6,7,9 :7 0,,9/, <,9/63 0:2189/+ 61/,9 1,9/0. ) 0,9 5?724607,9/) 372.9,,/./ 0Β 9 9/ , 6,9/,,9 :/6+/1,77,9 0/06? /6 0.,74 /> 0./06,9/,,9 +, 8>5/69 + ) +,1 :+6707, /6 Ψ2/, 45> :,9 :/6+ 0:4/8 Β 66, 70/445/4,972.9Ο/>/:/6+84/ ;,73 ΚΚδ /6/ /1899/+5,3 08/11 672,,7/+8 1,/ 0 ]/8,4597?470.,9 5,/>,76 87;:7+ ε Β Ο 0+,12/482:+/1 /07,9 1:17628,,9/, ,3 6 +; ++ 6Βς +:, < /1+,9/,. 14+?724607,3 9/::5,72+,9 ;Α +, 1η++,265 0# :/4<7206,9/,ε δ7<, ? 1 9/::5,72+,9 :17628, Λ Β )/1 /, 707<,9,1/6, 70/4; 0+,12/4 82: +=2 Α/8 1) 8/482:,9/,8/ <71870,1/8 :, 70Α Υ :1 ) 0, 70/06 ; 0+,12/, 70Β 4,972.9, ?7; 0 0 ) 13/89η+<782+? 1 9/::5,72+ =2,9 ;+ 4) +Α,9 5< 4,,9/,,9 :17628,?724607,3 /::17:1 /, <71+ ]2/445 0 ]: /06? ,? /. :17; +82,5 ΕΜ Β 1.24/1

17 ; 0+,12/482:;/54/+,<71Ε 5 /1+ Λ /06=2 <71Ε5 /1 ΕΜ ;/> 0.,9 ;; /: 1/06:7, 0, /445;71 +2+,/ 0/34,9/0. ) 0.6 +:7+/34 :/6+Β ΝΟΤ #Ε00/)3 Υ ,1 + /18970ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/ +;/ 045Ψ2/4,/, ) / :, ) ΒΥ9 1 +/4/8>7<Ψ2/0,,/, ) 6/,/70,9 +8/4 7<,9 :1734 ;/ ]:471/, 707<,9 ]/8,4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/06/3+ 0, +;Β 87,, 2 )8η++,265 +,9 < 1+,,7,15/06 +,/34 +9,9 +> 067<4 0>/06,7 ]:471 /: , 70Β ΝΟΥ? 06/,ΙΦΓΧ. + >.6 21+,265/ ;+,7 0) +,./, /0 628/, 70/4/::17/89,9172.9, / ,7 ;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/ ΒΥ9 +/::17/89 +Ψ2 8>45/06 /+ 451 :4 8/34 /06;/59 4:+;/4471./0 +/, 70+/06 06 ) 62/487;;20, +,7/661 ++ΟΦΟ?9 4+, Α,7:17) 6 /0/<<716/34 :17628,Α/ ) 47: 6/06+8/4 6 2:Β 21/ ;+/0673χ 8, ) +/1 ( Υ7 )/42/,?9, /3+ 0, +; +/4, 1 635, / ,7 ;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<,1/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,7; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Α/0697? ; 0+,12/, 70/<< 8,+6/ 454 < Γ /,, 06/08 ΗΑ 0= 05/ Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,77,9 11 /+70+<71/3+ 0, +; 0= 05/ Β Υ7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<206 1,/> 0./842+, 11/067; ,174,1 /4 0/ = 05/ ,, 0.Β %

18 ΠΟ<&ϑΑΦΜ# ΠΟΝ #+ΕΙ3Ι.6, Υ9 +?/+/:/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174: 47,+,265Β Υ /4= 05/Γ_ Χ:2: 4+Η? 1 1/067; + 6,7,9 1 0, 1) 0, 70 Γ0 Μ ΑΕα_:2: 4+Η71870,174Γ0 Μ ΑΕΜΚ:2: 4+ΗΒΣ.21 ΧΒΕ6 : 8,+/ ) +2/4, ; 4 0 7<,9 ) 0,+, ,,9 +,265Βϑ7,9.172:+? 1 /+> 6,7 87;:4, Ψ2 +, 700/ 1 Ε/,3/+ 4 0 Γ+ /:: 06 ]<71 ]/;:4 +7</44 Ψ2 +, 700/ 1 +Η?9 89/,, ;:, 6,773,/ 0, ,:1/8, 8 +7<,9. 14+?,9 1./16+,7Ξ; 0+,12/, 70;/0/. ; 0,Ξ << 8,+7<; 0+,12/, 70706/ 454 < Ξ /,, Ξ/066 ;7.1/:9 8+ΒΥ9 0, 1) 0, :<7447? 6Ψ2 +, 700/ 1 ΕΓ+ /:: 06 ]Η?,9/,1/ ?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15 :/6/06? 1 :17) 6 6?, Ψ2 :; 0,,7;/>,91 :/6+Β,<7447?Θ2:Γ<721? >+4/, 1Η,9 870, :? 1. ) 0Ψ2 +, 700/ 1 _Γ+ /:: 06 ]ΗΒΥ9 +Ψ2 +, 70 6Α7) 1,9 4/+,<721? >+Α,9 << 8,7<; 0+,12/, 7070,9 16/ 454 ) 0./06/,, 06/08 /,+89774Α/06/,, ;:, 6,7/+8 1,/ 0,9 14 ) 47< /3+ 0, +;/06: /+70+<71,9 +ΒΥ9 0, 1) 0, :? 1. ) 0 Ψ2 +, 700/ 1 ΧΓ+ /:: 06 ]Η? ,/ 0 6,9 +/; Ψ2 +, 70+/+Ψ2 +, 700/ 1 _Α32,/66, 70/445Ψ2 +, 70+,7/0+? 170Ξ,9 /88 :,/3 4,57<,9 6 /7</1 2+/34 +/0,/15:/6Ξ/ Ψ2 :; 0,Ξ/06,9 /88 :,/3 4,57<,9 ;/> 0./06 2:> :7</1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15:/6Β 4472,87; +? 1 + 4<Θ1 :71, 670Ψ2 +, 700/ 1 +8/11 672, 084/++?,9/0 1 + </8 4,/,71/06/478/420 ) 1+,5+,26 0,/8, 0./+/,1/0+4/,71Β[ 14+? 1 /+> 6,7+, /:/1,<17; /897,9 1/06,?/+ ;:9/+ + 6,9/,,9 +?/+07,/0 ]/;/06?/+/0 /0705;72+?/5< ,71 :71,,9 1 ]: ,45Β [ 14+? 1. ) 0/0 0+,128, 70377>4,,79 4:,9 ;;/>,9 +/0,/15,7? 4+?9 4+, /,97; / ,7; 0 ; +,9 1 +>7< 0< 8, 70, ,128, 70+?,9 6 /.1/;+7097?,7?/+9/06615,9 :/ ,45/+? 44/+3 0. ]:4/ 0 6 0,9, / Β[ 14+?97? 1 0,9 870, :? 1 7<< 1 6,9,1/ 0 0.?71>+97:?,9, / ;/> 0.,9 1 2+/34 +/0,/15:/6+/<, 1,9 59/6 87;:4, 6,9,1 /4/+/,9/0>572<71,/> 0.:/1,/06+7,9 5?724607,; ++72,Β Υ9 +,265?/+8/11 672, 0#5/0Τ/:17) , 10= 05/ 0070Θ213/0 :1 ;/15/ / Β &

19 4 Ε).ΠΟΝµς /.1/;,7 442+,1/,,9, ; 4 0 7< ) 0, ,9 +,265<71 /89.172:Β ΠΟΠ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7, ΧΒΧΒΕ%/1, 8 :/0,1 812,; 0,/061/067; +/, 70 &/067; +/, 70?/+/,,9 842+, 14 ) 4Α?9 1 / ?/+84/++ 6/+/6 << 1 0, 842+, 1ΒΥ9 1? 1 <721:1 ;/ /06+ ]+ 8706/ ,9 +,265ΒΦ/4< 7<,9 +? 1 /++.0 6,7 /89/1;Α. ) 0.< ) /89/1;Β ? , 6, ;./Α/478/4#[ Β 7; 1 +,1 8, 70 ] +, 6?,9 0,9 /4478/, 70 7<.172:+62,7, :17] ;,57<, /06,9 1 <71,9 : ,57<,9.172: < /897,9 1ΒΣ.21 ΧΒΧ+97?+,9 1/067; +/, ,1 8, 70+Β ΧΒΧΒΧ /06 ] , 1 / Υ9 +,265 ]8426 6/ ?979/607,+,/1, 6; 0+,12/, 0.Β , <721:1 ;/ ,265Β <, 0 0= 05/0:1 ;/ ,9 1 /1. 14+?9 89/1 ; ,9/0,9 /) 1/. Ι=/. <71,9/,5 /1.172:3 8/2+,9 5 9/),7:/++8 1,/ 0 ]/; ,7;7) 70/84/++ΒΥ9 +; / ?979/) 9/6,71 Θ+,/47,7< ]/;+/1 ; ,9/0+7; 7<,9 184/++;/, +Β 0;7+, 8720, /1 +, ;/, 6,7+,/1,,9 1: 1 76+/17206,9 /. 7<;7) 0. 3,? 0:1 ;/15/ / Β 7;; 1η+1 87;; 06+ 0, 1) 0, 70+<71 ; 0+,12/ ;/0/. ; 0,,73,/1., 6/,,9,7:7<:1 ;/ / <+ 8706/ Ε Β 66, 70/445Α, +4 > 45,9/,,9 :771 +,. 14+? 44

20 617:72,7< <71 1 / / / ,71 :1 + 0,< <17;/441/0. +7<, Θ 8707; 8+: 8,12;,,9 1 <71 + ; , :1 ;/ ,9 +,265Β 4 Ε).ΠΟΠµς /.1/;,71 :1 + 0,,9 1 +,1 8, 70+;,?9 01/067; ,7 0, 1) 0, 70/1;62,7,9 :17] ;,57<, ΒΓ Η/06Γ3Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΖΗ/06Γ6Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΗ9/6,73 /4478/, 6,7,9 0, 1) 0, :/+/07, ,9 /1 /Α07, 0)74) 6?,9,9 1 + /189Α?/+1 8 ) /4, / ΒΓΣΗ/06Γ[Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:Β =.3 9, (Ζ70, : [1 5( 0, 1) 0, : Ζ/:,/44,, 1+( 8706/ ;/444,, 1+(%1 ;/ ΠΟΘ Ε.6+ 7,,/ ).Ι.>.27:0.,+ Υ9 Ψ2 +, 700/ 1?/+6 ) 47: 6 0,9 870, ],7<:1 ) /189 0,9 +/1 /Β γ2 +, / 45/8, ), +/<< 8, 635; 0+,12/, 70? 1,/> 0<17;,9 /8, ), +,9/,. 14+η+/ 6? 1 87;;7045/<< 8, 635; 0+,12/, 70 0,9 Ψ2/4,/, ) :/1,7< 87,,η++,265 Μ Β : 0+:/8 Ψ2 +, 70+? ,7./ 03,, , 0,7. 14+η 7: <; 0+,12/, 7032,? 1 /+> 6) /+,/, ; 0,+/372,,9 Χ2 20)8 ;:/8,7< ; 0+,12/, /,9 1,9/0,9 06 ) 62/4ΒΥ9 +?/+ 04.9,7<,9 6 << ,? 097? :71, 6: 1+70/4 ;:/8,/ /4 ;:/8,7<; 0+,12/, ) 6 0Υ1/8 5Ζ17<,η+Ψ2/4,/, )?71> ε Β (

21 γ2 +, 70+/372,?/+9 0./ ? /+,9 1 +/1 +>,9/,1 2+/34 :17628,+87246:7+ :7, 0, / /+ 61/, +7< 0< 8, 70 <07,?/+9 6/ ,45ΒΥ9 + +/0/1 /?9 899/ ,9 4, 1/,21 32,0784 /1 72,87; +9/) 3 0<7206Β 0870) 1+/, 70, ?/+/4+71/ + 635Ω 06/ 87,,ΒΟ / / ,76 < 0,9 4 0>+Α32, 0,9 ; /0, ;? < 4,,?/+ ++ 0, /4,7:17;7, /, 6,7,9 :/6 04.9,7<,9 :7, 0, /41 +>Β Υ9 Ω ) 6 0%7) 1,5 06 ]?/ ,7/ Θ 8707; 8+,/,2+ΒΥ9 + +/ ; /+21?9 899/+3 0<71;24/, 635,9 <173/17;, 1+,26 + ΧΚ /06 + 8/4824/, 635/) 1/. 0., ,+7<Ψ2 +, 70+< /8, ), +7<6/ 454 ) 0. Γ ςω+η+289/+?9,9 1,9 :/1, 8 :/0,η+</; 459/ <776Α?/, 1Α<2 4Α ; Α ]: 0+ +/068/+9 0,9 4/+,5 /1Β +,9 Ψ2 +, 70+/1 +,/06/16 + 6, /1 20 ) 1+/445 0, 1:1, 6/ ) 6:7) 1,5/06Μ 3 0./870+,/0,/ </443/ , +Β Υ9 Ψ2 +, 700/ 1 +? 1 6 ) 47: 6?,9 0:2,/06/6) 8 <17;/8/6 ; 8+/, 9 << 46Ο 6 8/ /06Υ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΒΥ1/8 5 Ζ17<,+> /6,9 1 + /189;/, 1 /4+/067<< 1 6/6) 8 /06,9 1 + /189?/+ 31 < ?,9Ω 06/ 87,,Β ΠΟΡϑ;.<(.Ω /Ι+)/,, Υ9 ++,265 0) +,./, 6,9 < /+ 3 4,5/06/88 :,/3 4,57<, / /06?7; 0,7;/> /1 2+/34 :17628,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+ΒΟ7, , / :+9/63 0 0, 1 +, 6 0,9 +/::17/89 _Ε /06? 8977+,7: 47,,9 Ο? Τ %/6ΒΥ /63 06 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;,Α/478/471./0 Τ/, 70/41 /65:17;7, 0./ 1 2+/34 :17628, ΕΛ Α/06?7; 0<17;&21/4], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η/0 71./0 +/, 70 0, 1 +, 6 0+ ;:4 0, 1) 0, 70+,9/,478/487;;20, :4 8/, Χε ΒΣ.21 ΧΒ_6 +:4/5+/0 ]/;:4 7<,9 Ο? Τ :/6Β 4 Ε).ΠΟΘ(Υ9 Ο? Τ %/6 Υ9 :17628,6 ) 47:; 0, /189 0, ;; ,9 +, Χα /06,9 < 0/46 +.0?/ /2+ 7</02;3 17</6)/0,/. +ΒΥ9 3/+ 8 Ψ2 :; 0,Γ0 64 Α,91 /6Α87,,70Α:4/+, 8/06,7? 4Α:1 +++,26+Η0 6 6,7 ;/>,9 Ο? Τ :/6? 1 /)/ 4/34 478/445/06? 1 1 4/, ) 4589 /:Β <.21 ΧΒα <71/0 ]/;:4 7<,9 Ψ2 :; 0,2+ 6Β )

22 4 Ε).ΠΟΡ( Ο? Τ >,870,/ 0 0.,9 87,,70Α:4/+, 8Α,7? 4Α:1 +++,26+/ /06,91 /60 6 6,7;/> /Ο? Τ :/6Β Υ ?/+ /+5,7?/+93 8/2+,9 3/+ :/6/06/ ,;/, 1 / :/1/, 6/06;/> 0.,4 ++ ;3/11/++ 0.,761572, / :/1/, 6,9 :/,, /13/+ :/6/06+,1 :7<,7? 4? 1 9/16, /+/ +/0,/15:/6ΒΥ9 :/687246/ > /:21+ Γ+ <.ΧΒΜΗ;/> 0., /34 /+/+/0,/15:/6+7,9/,. 14+η87246,1/0+:71,, /+ 45ΒΟ/4/? / :71, 6,9/,375+?7246.1/3,9 1847,9+72,,9 13/.+/06 ;3/11/++,9 ; , 0.,9/, <,9 :17628,?/+/0 ;:71,/0,</8,71 0/88 :,/3 4,5 Ε Β 4 Ε).ΠΟΤ(Ο? Τ :/ <71+,71/. Υ / ,9,?7;/χ ?, ,:17628,+ 6 0, < 6 0,9 4, 1/,21 1 )?Ξ4 /> 0./06< /17</+/0,/15:17628,</ ,7<, ? /1Β Υ9 Ο? Τ :/ ,9 1 +>7<4 /> 0., /:4/+, 84/5 1 0,9 3/+ :/6/06,9 :/ < ] 6 0, ? /135? 0.+</+, ,?7:1 +++,26+/06,9 / ,;/, 1 / :4/8 35+,1/:+Γ <.ΧΒεΗΒ 4 Ε).ΠΟΥ(Υ9 Ο? Τ :/ :7+, , ? /1Β Υ9. 14+? 1. ) 0/:1 0, 69/0672,Α/6/:, 6<17;, /4Ο? Τ %/6 %/,, 10+Α,71 ; 06,9 ;97?,7;/>,9 :/6Γ/)/ 4/34 0/:: 06 ]ΗΒ 0+,128, 70+ /372,?/+9 0./ /06 0<71;/, 7070,9 1 +>7< 0< 8, ,/, 707</ +

23 6/;:71:77145?/+9 6:/6?/+?710? ΒΥ9?71>+97: / <,9 + 0+,128, 70+/06/Ψ2 8>/8, ),5,7 0+21, / ,776ΒΖ17<, , 70+7<?/5+,7615,9 :/672,+ 6 /06/)7 6 ;3/11/++; 0,,9172.9:4/8 0.,9 ; 0/9.91 ;; 63/ ) 1 0.,9 ;?,9 /,9 0847,9 ε? , Β ΠΟΤ #+/+ 6+ /2?,/236 6 % ΕΚ ΥΟ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/ΒΖ7)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,? ,7 8/4824/,,9 :1 ;/15 06:7 0,ΒΥ9 <173/17;, 1Ψ2 +, 70+ ΧΚ ,9 Ψ2 +, 700/ 1? ,78/4824/,,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]ΓΩ% ΗΒς/,/<71:1 ;/15 / /15 06:7 0,+?/+:1 67; 0/0,45/0/ ) 62/ ,7 6 < 0,9 842+, 1.172:Β ,7)/4 6/,, ,+/+ 0+, ),5/0/45+ +?/+ : 1<71; /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774ΒΥ ,+? 1,9 087;:/1 6ΒΥ9 +?/+ ;:71,/0,3 8/2+, :17] ;,57< +7; 7<, ;/59/) 4 6,7870,/; 0/, 70/06,9 1 < , ),5/0/45+ +?/+:/1/;720,Β 9 087;:/1 0. 0, 1) 0, :,7870,174Α,9 0, 1) 0, :1 +24,+/, <7447?Θ2:? 1 317> 067?0 0,7ϕ/+,1 /, 6η/06ϕ<244/0/45+ ++,ηβυ9 ϕ/+,1 /, 6η.172: / ?971 :71, ,9 :/6/,+7;, ;, ,,9 <721? >++,265: 1 76?9 1 /+,9 ϕ<244/0/45+ ++,η / ,9 0, 1) 0, :Α ]8 :,,97+ :/1, 8 :/0,+<71?9 89<7447?Θ2:6/,/70,9 :1 ;/15 06:7 0,Γ6/5+7<+89774; ++ 6/,<7447?Θ2:Η?/+20/)/ 4/34 ΒΣ71+7; /0/45+ +,?/+ ;:71,/0,, ?979/62+ 6,9 :/6Α Β Β,9 ϕ/+,1 /, 6η.172:Α?9 1 /+<717,9 1/0/45+ +,9 ϕ<244/0/45+ ++,η.172:?/+;71 /::17:1 /, Β <.21 ΧΒ_<71) +2/41 :1 + 0,/, 707<,9 +, :+ Τ +/, )/15 0./0/45, 8/4+,/. +Β ΠΟΥ &+; /2?))/,.0.,+,9 8+/::17)/4?/+1 8 ) 6<17;Υ9 Ι0 ) 1+,57< 9 << 46/06[1 /,Ω/> + Ι0 ) 1+,5 0= +2;2Β

24 4 Ε).ΠΟΘµς /.1/; 442+,1/, 0.,9 +,265<47?/06/0/ :+ Τ +Β,../ :; < =>?3 /./9:; < Α17Β..74:54:?3 41:?247.24Χ9:;#<.?34:./71ΕΧ274?4ΕΧ7.9:; <,:Χ38./9:;%< =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:;+< Α17?1:7Χ?7Χ63.9:;+<,331?Χ7./71?1:72139:;%< Λ.?.4Μ./?1:72139:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:; < Α17?1:7Χ?7Χ63.9:; < Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η717Χ3ΕΧ274?4ΕΧ:7 ;#+,331?Χ7./714:7.2Μ.:741:9:;%< Λ.?.4Μ./Χ331?Χ7./4:7.2Μ.:741:9:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,:Χ38./9:; < =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,331?Χ741:,:Χ38 4 Ν1331ΚΙΟΕ ΛΧ:/1Β4Γ./9:; +< =:213Β.:7

25 ΘΟΒ?#&Ψ &Μ&<Φ %? ΑΚ# ΘΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ϑ <71 /0/45+ 0., ,+<17;,9 Ψ2 +, 700/ 1 +/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Α,?/+ ;:71,/0,,7.,/0 6 /7<,9.172:η+6 ;7.1/:9 8+/,3/+ 4 0 /+,9 + </8, :7, 0, / < <, ,+Β,?/+97: 6,9/,,9 870,174 /06 0, 1) 0, :?72463 /++ ; 4/1/+: Γ?9 4+,+, 44 ;:475 0./)/4 6 1/067; +/, 70, 890 Ψ2 Η+7,9/,/056 << ) 6?/ > 45,79/) 3 0 0< ;7.1/:9 8+Β ΘΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 6 ;7.1/:9 8 0<71;/, 70?/ , 6) /,9 Ψ2 +, 700/ 1?,9/20 ) 1+,5 +,26 0,,1/0+4/,71,7/++ +, <,9 1? 1 :1734 ;+?, ,/06 0.,9 Ψ2 +, 70+Β ΘΟΘ %.6Ε2+6 ϑ/γ2.θον1ϑ/+ 4 0 ς ;7.1/:9 8+7<721+,265:7:24/, 70 Ε0Γ.)7Η )26_ Μ.07 )/:; )7Ε: Κ7,+)72 )7Ε: ΝΤΖ,+.)>.,+ 7, )7Ε: ΝΡΘ?. Ο /0 ΕΜΒΜ ΕΜΒα,/06/16ς ) /, 70 ΕΒΚ_ ΕΒαΝ # ;772 ΖΕ ΓΧ ΒΝΗ #κ ΖΧ _αγχεβαη #κ Ζ ΧΓΧ ΒΕΗ #κ Ζα _ ΓΕΝΒΚΗ #κ ΖΜ _ ΓΕΝΒΚΗ #κ Ε #κ _ ΓΧΕΒ Η Χ #κ _ ΓΧΕΒ Η _ #κ _ ΓΧΕΒ Η α #κ ΧΧΓΕΜΒαΗ Μ #κ _ΕΓΧΕΒΛΗ ϑ3:.7η6 ;772 %1 ;/15 ε Γ_ΛΒΛΗ ΜΛΓ_ΚΒΚΗ 8706/15 ΚΚΓεΧΒ_Η ΝεΓε ΒΕΗ Φ):;/,6+/+Ε6 ϑ7,9:/1 0,+/4 ) ΝΕΓΜ ΒΚΗ εκγανβ_η 0 :/1 0,/4 ) ααγχλβλη αλγ_χβκη ϑ7,9:/1 0,+6 /6 _αγχεβαη ΧαΓΕεΒΝΗ Ψ >.Ι 7>.)+3,Ι. Ο /0 ΕΒΝΜ ΕΒΜΚ,/06/16ς ) /, 70 ΒΛε ΒΛΝ ν#2;3 17<. 14+Γ:17:71, :Η ΖΕΘΜ Ζ70, ΕΘΜ ΕΘΜ 0, 1) 0, ΕΘΜ #

26 Υ/34 _ΒΕ87;:/1 +,9 3/ ;7.1/:9 8+7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+ΒΥ9 ; /0/.?/++ ; 4/1 037,9.172:+32,,9 870, /, </? 6 11/0. 7</. +ΓΕΕΘΧε5 /1+ΗΒΥ9.172:+9/6/+ ; 4/16 +,1 32, 707< :1 ;/15/ / ,26 0,+Β Σ.21 _ΒΕ:1 + 0,+6/,/70,9 Ω% Ξ/; / ,7/++ ++:7) 1,53/ ] Ψ2 +, 70+/372, ) 156/ , +Γ+ + 8, 70ΧΒ_ΗΒΥ9 ; 6 /0Ω%?/++ ; 4/1 /817++/ ) +, 6/4,972.9,9 1/0. +6 << 1 6Ψ2, ;/1> ,9,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Γ/+1 <4 8, 6 0,9 + ; 4/1+,/06/166 ) /, ,+ΗΒΥ9 7) 1/44; /0Ω%?/+ΕΒΛ_Β,/34?,9,9 1/?6/,/<71,9 Ω% <71 / / ,9 /:: 06 ]ΒΣ.21 _ΒΧ. ) +/0 06 8/, 707<,9 1 / Ω% 1 +24,+/+,9.94.9,+,9 :1 )/4 08 7<3/ , +,9/, /1 /3+ 0,<17;, η4 ) +Β ΘΟΡ Μ 6 Ε66 7, ϑ/ ;7.1/:9 8+? 1 + ; 4/13,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Α , 0.,9/,/05:7, 0, /489/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: > 45,73 /1 +24,7<6 ;7.1/:9 8 << 8,+Β 0:/1, 824/1Α,9 6 +,1 32, 707<+,26 0,+?,9 0:1 ;/15/ / ? 6/17206α δ 7< /89.172:3 0. 0:1 ;/ /06,9 ; /0/. 7<, << ΒΕ5 /1+Β,?/+ ;:71,/0,,7< 0672,,9 /. +7<,9. 14+/+, ,3 /++2; 6<17;,9 6/,/70?9 89,5: 7<+89774,9 5/,, 06 6Α,9/,,9 +? ; 4/1ΒΥ9 1 /+70+<71,9 +9/) 3 072,4 0 6/41 / , 70ΧΒΧΒΧΒ 0/88716/08?,9:1 ) /189 ΧΚ :7) 1,5 +/> 5</8,71 0 0< ,9 1/, + 7<+89774/3+ 0, +;/06,9 1 <71,?/+ ;:71,/0,,7./2. /0 ;: <,9 +78 /4/ ; ;+,/08 +7<,9 +,265:7:24/, 70ΒΥ9 +?/+/89 ) ,9 Ω% ΒΥ9 < 06 0.,9/,,9 Ω% 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+? 1 07, ;/1> 6456 << 1 0, + ;:71,/0,/+,9 4:+,71 ;7) /:7, 0, / < 8/0,3 /+ <17;, ,+73,/ 0 6ΒΦ7? ) 1Α?,9 0 / Ψ2, /4/1. 1/0. 7<Ω% )/42 +? ) 6Α1 <4 8, 0./1 4/, ) 454/1. 6 << ;/, 1 /4? /4,9 3,? /,, 06 0.,9 +/; ΒΥ9 + +/+/4 0,:7 0,? /88 ++,7 Ψ2 :; 0,<71;/> 0.,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6 0,9 <2,21 Γ/ , 70ΛΒΕΒ_ΗΒ

27 4 Ε).ΘΟΝ1ϑ7]:47,87;:/1 0.,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]3,? 0 / Ε).ΘΟΠ1,/8> 63/1.1/: , 0.,9 :17:71, 707<721+, :,9/,.7?,972, ) 156/ , + %

28 & ΡΟ & &%?Ψ?Β#& ϑ&&#< ΡΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ,7; /+21,9 << 8,7<, /89 0.,9 :/1, 8 :/0,+97?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/6721:1 ;/15 06:7 0,?/+,7; / /3+ 0, +;,9172.9; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6/,<7447?Θ2:ΒΥ9 << 8,7< 0/6 Ψ2/, ΟΦΟ70 628/, 70 /06:7, 0, /4:17+: 8,+<71<2,21 ;:475; 0,/1 7<, ,) 154,,4 Ψ2/0,,/, ) 1 + /1899/+3 067?0,7/,, ;:,,7; /+21,9 +/++78 /, 70Β 21 : 47,+, /)721 6,7Ψ2/0, <5/3+ 0, +; 0/+;/ ,7< = 05/?,9,9 97: 7<./, ) 6 08,7+97?<21,9 1?71> Β 0 7<, /15 06:7 0, ,9 :17:71, 707< ; Β Υ9 + 06:7 0,< ,9 3 0/151 +:70+ (?/ ; ++ 6/,/44 0,9 ;70,9 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2:οΥ ,456 << 1 0,,7,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 :17) 6 +/07,9 1Α: 19/:+; /0.4,7; /+21,9 4 ) 47</3+ 0, +; ,Β,9, ,+<7206<17;,9 +,?7 06:7 0,+Α+/;:4 8/4824/, 70+8/03 ;/6,7:17) 6.1 /, 16,/ 470,9 < /+ 3 4,57<870628, 0. <2,21 +,26 +Β ΡΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 ; /+21 ; 0,<71,9 :1 ;/15 06:7 0,?/+,/> 0, <Θ1 :71, 6 Ψ2 +, 700/ 1 +/06?/+8/4824/, 635,9 02;3 17<6/5+; ++ 67< ,9 +,265: 1 76Βς2,7,9 +;/4402;3 17<842+, 1+Α/0/45+ +?/+: 1<71; 6/,,9 842+, 14 ) 4Α1 +24, 0. 0/;76 < 6,Θ, +,3,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Β Υ9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,?/+2+ 6,7, +,<716 << ,? 0,9,?7.172:+ΒΥ9 +;,976/6χ2+,+<71:7, 0, /4:1 6 8,71+( 0,9 +8/+ /. /0602;3 17< 6/5+7<+89774; ,9 4/+,;70,9/,3/+ 4 0 ΒΣ71, /15 06:7 0,Α :17:71, 707< ; Α/842+, 1/6χ2+, 689 Θ+Ψ2/1 6, +,?/+2+ 6Β Υ9 6/,/8744 8, 670,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η?/+2+ 6,7 +, ;/,,9 0,1/Θ842+, /, 70Γ ΖΖΗΒΥ9 + +/; /+21 7< 97?+ ; 4/1:/1, 8 :/0,+?,9 0/842+, 1/1 Β, + ;:71,/0,,73 /?/1 7<,9 ΖΖ/+, ,9 /0/45+ +7<,9 :17:71, 707< ; /06,9 1 <71 /<< 8,+, ,++ 0ΒΥ9 +?/+8/4824/, ,9 # Ρ ;,976ΒΣ71/44 8/4824/, 70+,9 ΖΖ/+ +, ;/, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0, +2+ 6/06,9 +,/06/16 6 ) /, 707<,9 89/0. <17;3/+ 4 0,7<7447?Θ2: 0,9 + 06:7 0,Β 0+, ),5 /0/45+ +Α /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774Α?/+/::4 6,7/448/4824/, 70+ 0,9 +89/:, , +,, ,0 ++7<,9 6/,/Β ΡΟΘ %.6Ε2+6 Υ/34 αβε+97?+, ,+<71,9 ; /002;3 17<6/5+; /89.172:ΒΣ71 / ,9 0, 1) 0, :,9 ; /002;3 17<6/5+7<+89774; /+ 671+,/ ,/0,Ξ ,9 870, :,9 1+,/ ,/0, /+ 6ΒΥ ,+<71 / <71,9 +; /+21 ; 0,9/) ?0 0 <.21 αβε/06,9 ; /01 +24,+/1 ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβχβ

29 ϑ/γ2.ρον1υ/34 +97? 0.; /002;3 17<6/5+; /89+,265 /1;/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Β <./,,Ε0Γ.)7ΗΙ/ Ι7>.)Ρ(..Λ6 Ζ70,174 0, 1) 0, 70 ϑ/+ 4 0 Ο /0Γ6/5+Η ΧΒ_Μ ΧΒ Ε Σ7447?Θ2:,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η ΧΒΜΝ ΧΒΕα Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η ΛΚ Λ Ο /0Γ6/5+Η _ΒΕε ΕΒ_Χ,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η αβ_λ ΕΒΝΚ Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η Ν Λ_ 4 Ε).ΡΟΝ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 02;3 17<6/5+; ++ 6<71 / µ6 ) :+ 4 Ε).ΡΟΠ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 ; /002;3 17<6/5+; ++ 6<71 870,174/06 0, 1) 0, :+Β

30 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,7<.172:; /002;3 17<6/5+; ++ 6Α870, :)+ 0, 1) 0, :Α+97? 6/1 +24,,9/,?/+847+,7,9 ΚΜδ+.0 < 8/0,4 ) 4ΓΧΒ Ε ; /06/5+ΓπΧΒΕαΗ)+ΕΒ_Χ; /06/5+ΓπΕΒΝΚΗΞ% Β ΛΛΞΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒΥ/34 αβχ +2;;/1 + +, ,+Β ϑ/γ2.ροπ1& +24,+<71:1 ;/15 06:7 0,2+ 0.,9 ϕ<244/0/45+ +η6/,/+,β & 628, 70 0; /002;3 17< /5+; ++ 6 ΘΕΒαΝ %Θ)/42 ΓΚΜδΖ Η Β ΛΛΓΘ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0., /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67< Α?/+: 1<71; 6/06/+ ; 4/102;3 17<; /06/5+6 << 1 08?/+<7206 ΓΕΒ_Μ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, :Α?,9ΚΜδΖ Θ_ΒΚ_(ΕΒΧαΗΒ Φ7? ) 1Α/+,9 1? ) 0842+, 1+ 0,9 +/0/45+ +, ,?/ ,/, +, 8/ < 8/0,Γ% ΒΧΧΕΗΒ 8706/15/0/45+ +<7206,9/,,9 :17:71, 707< ; /,/05, ;?/+9.9 1/,<7447?Θ2: 0,9 870, :ΓΛ_ΒαδΗ,9/0,9 0, 1) 0, : ΓαΛΒΕδΗΒΥ/34 αβ_+2;;/1 +, ,+7<37,9.172:+Β ϑ/γ2.ροθ(%17:71, 707< ; ,9+,265/1;+/,3/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: [172:+ν 5/66 ; Ι/+/22α Ζ70,174 0, 1) 0, 70 Π + #7 Π + #7 ϑ/+ 4 0 ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ αεγεμβλη ΧαΓ_αΒ_Η Σ7447?Θ2: ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ ΓαΛΒΕΗ _ΛΓΜΧΒΚΗ νρ/42 +,9,7,/402;3 17<. 14+?971 +:706 6Γδ7<.172:ΗΒ Υ9 870, ::17:71, 707<. 14+; ;/ ,/0,7) 1,9 +,265: 1 76?9 1 /+,9 0, 1) 0, ::17:71, 70617:: 635ΕΝΒεδΓ+,/34 αβ_ηβ 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71,9 :17:71, 707<. 14+; ) 1,9 +,265: ? 6/070Θ+.0 < 8/0,1 +24,Γ: ΒΕΧ ΗΒΥ , ++2;;/ ,/34 αβαβ , ),5/0/45+ +, ,1 ;/ Θ+.0 < 8/0,Γ: ΒΧ_ ΗΒ ϑ/γ2.ρορ(& +24,+7<,9 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71:17:71, 707<. 14+; /,<7447?Θ2:Β Ζ9 Θ+Ψ2/1 +,/, +, 8Γ6.1 +7<<1 67;Η %Θ)/42 ΧΒαΧΓΕ6<Η ΒΕΧ (

31 Υ/34 αβμ+97?+,9 <1 Ψ2 085/,?9 896 << 1 0,:7, 0, /48/2+ +7</3+ 0, +; /<< 8, 6,9 4 ) +7<,9? ,7<. 14+Γ870,174/06 0, 1) 0, 70ΗΒΥ9 + + ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβ_β ϑ/γ2.ροτ(& +24,++97? 0.4 ) 47< << 8,7<)/15 0.8/2+ +7</3+ 0, +;70? ,Β # ) 1ΓδΗ 08 71Υ? 8 ΓδΗ ) 1/4Υ ; +ΓδΗ Ο/05, ; +ΓδΗ Φ72+?71> ΝεΒ ΝΒΕ ΧΒΧ _ΒΛ Ω77> 0./<, 17,9 1 ΝΧΒ Ε ΒΚ _Βα _ΒΝ ΕΕΒΝ αεβ _ ΒΚ ΕΕΒα Ο 0+,12/, 70 ακβν ΕΚΒΧ ΕΛΒ_ Ε_ΒΛ Ω/8>7<;70 5 Χ_Βα ΧΜΒΛ ΧεΒΚ ΧαΒ 4 Ε).ΡΟΘ(,/8> 63/1.1/:9+97? 0.97?<1 Ψ2 0, :71, 6; ,7)/1 72+8/2+ +7</3+ 0, +;Β Υ/34 αβε+97?+,9 +, ;/, +7<,9 ΖΖ3/+ 670,9 6/,/8744 8, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/066/,/<71,9 ϕ:17:71, 707<. 14+?97; η 06:7 0,ΒΙ , ),5/0/45+ +,9 ΖΖ)/42 +? 1 + ; 4/1,7,9 ;/ 0/0/45+ +Α?,9 ΖΖ +, ;/, )

32 7< ΒΕΜΛ<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 ΒΧαΕ<71,9 ϕ:17:71, 707< ; ϕ 06:7 0,Β,9,9 ΖΖ +, ;/, Α8/4824/, 70+7<+/;:4 + Τ +8/03 ;/6?9 89? 44/ <71<2,21 +,26 +ΒΥ/34 αβλ+2;;/1 +,9 +/;:4 + Τ <71/<244 +8/4 842+, 1,1 /4,76, 8,/6 << <&?,9Κ δανμδ/06ν δ:7? 1Α<71 )/1 72+)/42 +7<&/06Ο Γ02;3 17< 06 ) 62/4+: 1842+, 1ΗΞ/4:9/ +< ] 6/, Β Μ θμρβφ 1,9 06:7 0, +ϕ02;3 17<6/5+7<+89774; ++ 6ηΒ ϑ/γ2.ρου1 2;;/157< ΖΖ +, ;/, <71,9 +, ,Β 06:7 0, ΖΖ +, ;/, ΓΚΜδΖ Η #2;3 17< /5+; ++ 6 ΒΕΛ_Γ Β ΜΜ( ΒαΝαΗ %17:71, 707< ; ΒΧΧεΓ Β Νε( ΒΜΜΜΗ #+

33 # ϑ/γ2.ρος1 2;;/157<+/;:4 + Τ 8/4824/, 70+?,9)/15 0.)/42 +7<:7? 1ν Π+?2& :Η + /27 +Χ),07 6Γ6 << 1 08 Η #Γ 06 ) 62/4+: , 1Η %7? 1 ΟΓ02;3 17<842+, 1+: 1 /1;Η ΒΜ Χ Κ ΧαΧ ΝΜ Χ Λ Ν ΕΝΕ ΧΜ Κ Χ ΝΜ ΕΚΚ Ν ΕΛα _ Κ ΧΧε ΝΜ ΕΚ_ Ν ΕεΚ ΒΛΜ Χ Κ Ε Ν ΝΜ ΚΧ Ν ΝΕ ΧΜ Κ Ε α ΝΜ ΝΚ Ν ΛΝ _ Κ Ε Ε ΝΜ Νε Ν ΛΜ ΕΒ Χ Κ εε ΝΜ ΜΧ Ν αε ΧΜ Κ ΜΚ ΝΜ Μ Ν αα _ Κ ΜΛ ΝΜ ακ Ν α_ ΕΒΧΜ Χ Κ _Κ ΝΜ Ν ΧΚ ΧΜ Κ _Ν ΝΜ _Χ Ν ΧΝ _ Κ _Λ ΝΜ _Ε Ν ΧΛ ΕΒΜ Χ Κ ΧΛ ΝΜ Χ_ Ν ΧΕ ΧΜ Κ Χε ΝΜ Χ_ Ν Χ _ Κ Χε ΝΜ ΧΧ Ν ΕΚ ν ΖΖ ΒΕΛ_Α+,/06/166 ) /, 70 _ΒΛΜΑ/4:9/ Β Μµ)/ /448/4824/, 70+Β

34 ΡΟΡ Μ 6 Ε66 7,,9/ ?035, ,+7<,9 +89/:, 1,9/,, +< /+ 34, ,/842+, 1 1/067; ,174,1 /4 0/= 05/ ,, 0.ΒΥ ,+6 ;70+,1/, /,1 06,7?/ /3+ 0, +; 0,9 0, 1) 0, :Α?,9/3+ 0, +; 081 / ,/5 0.,9 +/; 0,9 870, :ΒΥ9 1?/+/; /06 << < ΕΒαΝ6/5+7<+89774; Α/<, 1/88720, 0.<7187)/1 /, +Α?9 0 87;:/1 0.,9 0, 1) 0, :,7,9 870, :/,<7447?Θ2:ΒΥ9 + 6 ;70+,1/, ++7; ) 6 08,7?/16+/3 0 < 8 /4 << 8,/06 +/) / , 0, 1;+7< << 8/85<71,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6,1/ 0 0./06+2::71,<71<2,21?71>ΒΥ ,+7<,9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,+? ,7,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: Β ΛΛΑΚΜδΖ Θ_ΒΕΛΞ ΒΧΕΗΒΥ9 /++78 /, 6870< , 1)/4?/+1 4/, ) 45? 6 +97? 0.,9/,,9,12 6 << ;3 17<6/5+3,? 0.172:+87246,9 1 <71 3 /+9.9/+_ΒΕΛ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, 70/1;,7 ΒΧΕ;71 6/5+; ++ 6ΒΥ9 +%Θ)/42 :17) 6 +<21,9 1 ) <,9 3 0 <,+7<,9 0, 1) 0, 70Ξ97? ) 1Α/Τ 176 << /007, ,ΒΥ9 +;/4402;3 1+7< :/1, 8 :/0,+/06:/1, 824/145,9 +;/4402;3 17<842+, 1+ 0)74) : 47,+,265 ; /0,9/,, ,+8/070453,972.9,7</+:1 4 ; 0/ ,+Β 66, 70/445Α +;/4402; ,9 4 > <: /+.0 < 8/0,1 +24,Β 9 0; /+21 0.,9 ΖΖ,?/+<7206,9/,,9 +, ,?/+ Ψ2/4,7 ΒΕΛ_<71,9 :1 ;/15 06:7 0,Β 9 087;:/1 0.,9 + ΖΖ +, ;/,,7,9 4, 1/,21,?/+ <7206,9/, ,?/+) ;:/1 6,77,9 1+,26 + Ν Α?,97045+,26 +,9/, 0)74) 602; 172+</; 4 +; ; ? 0. ΖΖ +, ;/, +/+9.9ΒΥ ,+,9/,,9. 14+?,9 0, <42 08 /897,9 1η+3 9/) 721Α/,,,26 + /061 +: /) 45Α/4, ;:4, 707<,9 Ψ2 +, 700/ 1 +?/+8/1 < : 1) + 6+7,9/,) 154,,4 870< Β 9.94 ) 47< ΖΖ 0/+, / ,) 15+21: ,9 /;720,7<, ;,9 842+, 1+: 06 /+/.172:/069/) >07?0 /897,9 1Α:1 71,7,9 +,265Β 0;/05?/5+721+,54 7<, / ,9,1/ 0 0.7<,9 Ο? Τ :/6/8, ) / : /06,7+ >+2::71,<17;,9 7,9 1:/1, 8 :/0,+/06,9 1 <71, +07,/0./, ) 1 +24,,7< 06/9.9 ΖΖΑ32,,67 +; /0, ,+7<,9 +,/, +, 8/4,Θ, +,/ > 45,7+97?+.0 < 8/08 Β Υ9 1?/+/; /01 628, 707<ΕΒαΝ6/5+7</3+ 0, +;Α/<, 1/88720, 0.<71 87)/1 /, +Α 0, /067; + 6,7,9 0, 1) 0, 70ΒΥ9 + + Ψ2 )/4 0,,7/ ενβνδ1 628, 70 0/3+ 0, +;Β%1 71,7,9 0, 1) 0, 70Α. 14+? 1 ; /::17] ;/, 45ΚΒΚδ7< /5+/06,9 +< 44,7_ΒΕδΒ 0 87,,η++,2653/+ 4 0 /3+ 0, +;?/+9.9 1Α1/0. 0.<17;Χ_ΒΝΕΘΕΕΒΕ δ Μ ΒΦ7? ) 1, ) 6/ + ; 4/1 << 8,+ Τ Α?,9/3+ 0, +;3 0.82,35+4.9,457) 19/4<Γ<17;ΧΕδ,7ΚδΗΑ,9 Ψ2 )/4 0,7</::17] ;/, 45ε6/5+: 1, 1;ΒΥ9 1?/+/4+7/1 628, 70 0,9 :17:71, 707< ; ,9 0, 1) 0, :Α?,9/6 << ,? 0,9.172:+/,<7447?Θ2:7<ΧεΒ_δΒΥ9 +Α97? ) 1Α?/+07,+.0 < 8/0,/,,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: ΒΕΧ ΗΒΣ7137,9,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η 06:7 0,,9 0, 1) 0, :+97? 6/+4.9,4547? 1)/42 /, 3/ ;:/1 6,7,9 870, :ΒΥ <71,20/, Α/+9/) :+,9/, 3. 0/+ ) 0/+: /0. ) ;71 +,1 0.,9,7, ,/,<7447?Θ2:ΒΦ7? ) 1Α #

35 ,9 89/ ,? 0,9.172:+ +;/1> 6456 << 1 0, 0,9/,<7137,9 06:7 0,+,9 870, :, /+ 711 ;/ 0,9 +/; /,<7447?Θ2:?9 4+,,9 0, 1) 0, : /345Β 0,9 870, ],7<. 0 1/4/3+ 0, +;Α Α4/8>7<;70 5/06; 0+,12/, 70? 1,9,91,7:8/2+ +Α?,9ΝΝΒ_δΑΛεΒεδΑ/06Μ ΒΧδ7< :71, 0.; /,,9 ; 0 ;2;7</,4 /+,708 71,? 8 <71,97+ 1 /+70+ 0,9 4/+,;70,9 1 +: 8, ) 45ΒΦ7? ) 1Α,9 +,91 </8,71+/1 0, 11 4/, 6/06,9 1 <71, + 6 << 824,,7+ :/1/, 72,, ) 62/48/2+/4 << 8,Β[ 14+;/5; ; 0+,12/, 703 8/2+,9 58/007,/<<716+/0,/15,7? 4+/06,9 +? 447) 14/:?,9 /3+ 0, +;1 4/, 6,74/8>7<;70 5Β 4+7Α. 14+;/5; /2+ 7<: 1 76 :/ 0+?9 89,9 5: 18 ) / Α<71 ]/;: ;/η++, _ΚΒ_δ ; 0+,12/, 70/+/: /4: Κ ΒΥ9 + / ? 447) 14/:?, Θ1 4/, 6/3+ 0, +;Β, +6 << 824,,76, 1; 0,9 1 4/, ) ;:/8,7<,9 +,91 </8, ) 62/445Α97? ) 1, +84 /1,9/,, /145/<< 8,, /,, 06/08 7</+.0 < 8/0,:17:71, 707< ,265Β 0/ , ,9 +89/:, 1+ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0.1/067; , /67<+89774/+,9 842+, 1Α?/+: 1<71; 6ΒΥ ,Α, ,++97? /, 70?,9,9 ;/ 0/0/45+ +Β > 0./,, ,+7<,9 +/;:4 + Τ 8/4824/, 70+/842+, 11/067; + 6,1 /4 3/+ 670, <,9 ++,265/:: /1+,73 < /+ 34 ΒΣ71 ]/;:4 Α/+,265? +9 0.,76, 8,/6 << <Ε6/5?,9Κ δ:7? , 0.ΜΚ : 1/1;/,ΧΜ:/1, 8 :/0,+: Α71εΕ : 1/1;/,Χ :/1, 8 :/0,+: ΒΥ9 +:17) 6 +<21,9 1 ) 6 08 <71/4/1. 1+8/4 1 + /189 :17χ 8,, ,/> 0Β ##

36 # ΤΟ<& #ϑ%]?ϑφ %&Ψ?ϑ&Μ?Β#& ϑ&&#< ΤΟΝ,+)7ΙΕ + 7, Σ7447? 0.,9 /0/45+ +7<6/,/ /4/3+ 0, +;Α,9 Ψ2 +, 700/ 1,77>/ ;71 < /::17/89 0,15 0.,7 +,/34 +9?9,9 1,9 1?/+/1 4/, 70+9 : 3,? ; 0+,12/, 0./06; Β%1 ) /189 Χ 9/ , 6,9/,,9 + +/3/11 1,7. 14+η/,, 06/08 1/, +/06,9 Ψ2 +, 700/ 1 / ; 6,7+?9,9 1, , 0/+, <1 8//4+71 :71, 6+ ; 4/1:1734 ;+Β ΤΟΠ<.+;7Ι6 Σ 1+,45Α,9 Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 / ; 6,7/+8 1,/ 0?9,9 1<71,9? :Α; 0+,12/, 70?/+/8/2+ 7</3+ 0, +;( σ 0/071;/4;70,9Α97?7<, 09/) 572; /2+ 7<,9 <7447? 0. 1 /+70+Ξ972+?71>Ξ477> 0./<, , , 1+Ξ Ξ; 0+,12/, 70Ξ 4/8>7<;70 5οτ Υ ,+<17;,9 +Ψ2 +, 709/) , 6:1 ) ,/34 αβμβ,,? Ψ2 0,:7 0,+ 0,9 Ψ2 +, 700/ 1,9 1? 1,9 0<21,9 17::71,20, +< ,7)7420, 1/4 0>3,? 0: <; 0+,12/, 70Ξ 081 /+ 6/3+ 0, +; <17;+89774Ξ/06,9 << 8,7<; 0+,12/, , 0 6/ 45/8, ), +ΒΥ9 < 1+,7<,9 + Ψ2 +, 70+?/+( σ 0,9 /) 1/. ;70,9Α97?7<, 067 +; 0+,12/, 70;/> 572Ξ; Α; ++?71>Ξ+,/ Ξ07,?/4></1Ξ20/34,78/11572,6/ 45/8, ), +4 > 877> 0.71 <,89 0.?/, 1Ξ/) /17206; Ξ713 20/34,7:4/5?,97, οτ Υ9. 14+? 1 /+> 6,7 +, ;/, 97?7<, 0,9 +9/:: 0 6/06, ,+<71 /89 1 +:70+ / , 6 0<.21 ΜΒΕΒΥ/34 ΜΒΕ< : 8 < 8/44570,9 << 8,7< ; 0+,12/, 7070; ,/> 0<17;,9 +Ψ2 +, 70ΒΥ Ψ2 +, 70 1 Ψ2 +, 6/Ψ2/0,,/, ) +, ;/, /+/0/0+? 1( σφ7?;/056/5+7< ; ++4/+,, ; 572; 0+,12/, 6οτ ΤΟΘ%.6Ε2+6 Υ/34 ΜΒΕ/06ΜΒΧ87;:/1,9 1 +:70+ +7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+?9 0/+> 6<21,9 1Ψ2 +, 70+/372,97?; 0+,12/, 70/<< 8, /3+ 0, +;Α /,37,93/+ 4 0 /06/,<7447?Θ2:Β,3/+ 4 0 Α Μ_δ7<,9? ,; ,7; 0+,12/, 70Β Υ9 +< ) 6<17;/66 0.,9 :17:71, 70+7< ,9.172:+?97 1 +:706 6+/5 0.,9/,; 0+,12/, 70;/6,9 ;; ,9 1σ708 71,? 8 τ 71σ0 ) 1τ/06,9 06 ) ,?7Γ/+,9 1 /1,?7.172:+ΗΒ 8/4824/, ?Β

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Bebe 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50

Bebe 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50 09010/06.20 ΣΙΕΛ-ΜΠΕΖ-ΜΠΛΕ 46-48-50 08414 Α /07.50 ΜΠΕΖ-ΣΙΕΛ 48-50 Bebe 08214/07.00 ΣΙΕΛ-ΜΠΛΕ-ΜΠΕΖ 46-48-50 08413/07.50 ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 48-50 08216/07.00 ΛΕΥΚΟ-ΕΚΡΟΥ-ΜΠΛΕ-ΣΙΕΛ 46-48-50 2 0880/06.00 ΛΕΥΚΟ-ΜΠΛΕ-ΕΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΕΒ ΟΜΑ ΑΟ ΩΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΜΑΘΗΜΑΤΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΜΑΘΗΜΑΤΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΓΡΑΜΜΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΓΡΑΜΜΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΓΡΑΜΜΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ,Β,Β ΕΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗ.Χριστίδου.Χριστίδου.Χριστίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ

ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ α ι ύ υ α Μ υ ία; ΙωΪθθα Πα αληα αά, Καγβΰά λδα Αΰΰζδεάμ Γζυ αμ (Π ίθ) 4 κ ΓυηθΪ δκ πϊλ βμ ΓδΪθθβμ Ρέ κμ Α Η, 28/5/2015 1. υθκπ δεά π λδΰλαφά βμ αθκδχ άμ επαδ υ δεάμ πλαε δεάμ σ σ ς, σ σ ώ σ σ. ς σ ς ώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΣΤΙΚΑ > 50.000 2 ΑΣΤΙΚΑ 10.000-50.000 3 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 2000-9999 4 ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 2000 5 ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ < 000 Ζ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 Α.Π.: 1030

Αθήνα, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 Α.Π.: 1030 Αθήνα, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 Α.Π.: 1030 Θέμα: Δημοσίευση Τελικών Πινάκων Κατάταξης και Επιλογής έμμεσα ωφελουμένων στο Πλαίσιο της Πράξης: «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑ Α: 1 Η ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ Θ 8-9 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 Φ. ΜΕΓ. ΚΑΛ. ( ) ΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα