# % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, ) + /092

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092"

Transcript

1 # % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, 5 8 6, 6 8, ) + /092 +, :0 :; 1 + ) # <

2 INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational Setting Emily Wilson, Josie Reeve, Alice Pitt, Ben Sully & Steven Julious April 2012

3 # % & ( #) +,./, 0./1 2+/34 /0,/15%/6 0, 1) 0, 70 0/&21/4 628/, 70/4,, 0. % 47,,265()/42/, 0.,9 /88 :,/3 4,5/06+971,, 1; << 8,7<, /89 0.= 05/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+70/3+ 0, +;/067,9 1 6/ 45/8, ), +( :/1, /4:1 < 1 08 :/1/ :Α842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β

4 Χ ΕΧ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 ϑ#εκ ΛΜΧΜΝΕ % , <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 8Φ &&& :71, 1 +#7(ΧΛ

5 # %&#() +, +./01 & , <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β 976.:;,.<=%..>.Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β?2.Α ++Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β Β.,Χ/0, #Ε223Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; #+.>.,?9Ε2 7Ε6Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; Φ+;.)0.0Γ.)67Η) 6.(;7 7,+) ΓΕ+.Ι+7+;. # %&#).:7)+1 Ρ 8,71 /&/;+6 0 # 874/Σ,Τ. 1/46 = 1+, 0Υ97;:+70 =/, Φ/1.1 /) + 7:9 ς 8> 0+70 Ω72 + Υ5+70 #

6 ?Β#ϑ%?Κϑ? 06/,Ι7ΓΧ. + >.61Υ7/++ ++,9 +8/4 7<,9 ;:/8,7<; 0+,12/, /,, 06/08 0#5/Τ/:17) 08 Α= 05/Ξ,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,5/06+971,Θ, 1; ;:/8,7</1 2+/34 +/0,/15:17628,/+/0/4, 10/, ),77,9 16 +:7+/34 :/6+ /;70.+,= 05/ Ξ/06,7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<870628, 0./842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β Β/ Λ )7Ε,Ι1%1734 ;+/6 Ψ2/, 45;/0/. 0.; 0+,12/, 709/) , < 6 0?7; 0/ <17;Ω ; 8/445ς ) 47: 6Ζ720,1 +/06,9 +;/ /, 70/46 ) 47:; 0,, / /3+ 0, +;ΒΥ9 Ο ; ς ) 47:; 0,[7/4+ 6 0, < 6< ;/4 ;:7? 1; 0,/+3 0./> 5, : 0.,7 /661 ++:7) 1,5/06, ?/.17? < ) 6 08,9/,,9 628/, 707<. 14+9/+/0 ;:/8,7037,9478/4/060/, 70/4 8707; +Β 9 4+,.776; 0+,12/ ;/ 0+/0 ;:71,/0,</8,71 0;/ 0,/ 0 0.,9 :95+ 8/4/06; 0,/4? <?7; 0Α; 0+,12/ ;/0/. ; 0,1 ;/ 0+/: /189 6 /1 /Α?,9,9,12 ;:/8,7<,9 :1734 ;+, 4407,84 /1Β Μ.6,1%/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174,1 /4Β #.++, 1 ]+ 8706/ /06<721:1 ;/ #5/Τ/:17) 08 Α= 05/ Γ1 812, 6, ;./Α/478/4070Θ.7) 10; 0,/471./0 +/, 70ΗΒ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7,1 0, /445Α<721, ? 1 / < ,5?,9< ]8426 6Γ, ,;, , 1 // ,7 :/1, 8 :/, ΗΒΥ9 +4 <,, Γ_ Χ:2: 4+Η3 0.1/067; + 6,7,9 1,9 870,174 Γ0 ΕΜΚ:2: 4+Η71 0, 1) 0, 70Γ0 Εα_:2: 4+ΗΒΥ9 1? 1 < ) /89.172:ΒΥ9 870,174/1;87;:4, 6/Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:32,? 1 07, 0, /445,1/ 0 6,7;/>,9 1 2+/34 +/0,/15:/6Γ/4,972.9,1/ 0 0.?/+ :17) 6 6/<, 1,9 +,265< ΗΒΥ9 0, 1) 0, 70/1;87;:4, 6Ψ2 +, 700/ 1 +/, 3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:/061 8 ) 6,1/ ?,7;/>,9 Ο? Τ 1 2+/34 :/6Β </,7Ε /6Ε).61%1 ;/1572,87;?/+,787;:/1 89/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2: 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Β 8706/1572,87; +? 1 Ξ,7 0) +,./, 97?; 0+,12/, 70/<< 8,+172, 0 6/ 45 /8, ), +Γ /,, 06/08 ΗΞ,7./ 0/0 0+.9, 0, ,; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Ξ/06,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<, /89 0.= 05/ ?,7;/> /1 2+/34 +/0,/15:17628,Β #+/+ 6+ /2/,/236 6 % ΕΚΒ βγ % 08ΒΑΖ9 8/.7Α ΩΗ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/Β Υ9 :1 ;/1572,87;?/+8/4824/, ,9 87)/1 /, Θ/6χ2+, 6,Θ, +,Β 0+, ),5 /0/45+ +?/+2+ 6,7870< 1;,9 )/4 6,57<,9 6/,/Β %.6Ε2+61,3/+ 4 0 Α_ Χ:2: 4+? /06ΕΛα? 1 <7447? 6Θ2:/;70,9 4/, 1ΒΣ7447?Θ2:?/+: ,7<,9, Β 3+ 0, +;Γ; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6Η6 81 /+ 671+,/5 6,9 +/; 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ

7 2: 0/ ,9 0, 1) 0, 70/1;Α32, 081 /+ 671+,/5 6,9 +/; 0/44 870, ΒΥ9 1?/+/; /06 << <ΕΒαΝ6/5+7<+89774; ++ 6?9 0 87;:/1 0.,9 870,174/06 0, 1) 0, :+/,<7447?Θ2:Γ: Β ΛΛΞ ΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒ,3/+ 4 0 ΑΜ ΒΧδ7< :71, 6; 0+,12/, 70/+/8/2+ 7< /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/χ71,57<,9. 14+ΓΝεΒΝδΗ?/0, 6,7325+/0,/15,7? 4+ 32,87+,?/+ 6 0, < 635ΛΕδ/+3 0./;/χ713/11 1,7,9 +Β,3/+ 4 0 ΑΚΕΒΧδ7<. 14+/.1 6,9/,4 /10 0.,72+ /1 2+/34 +/0,/15,7? 4? <24/06ΝαΒΧδ 7< ,9 0, 1) 0, :2+ 6,9 Ο? Τ :/6/,+7; :7 0,ΒΥ9 ;7+, 87;;700./, ) < 63/8> ,9 + Τ 7<,9 :/6Β Κ7, 2Ε6 7,61Υ9 +: 47,+,265<7206:17; + 0. ) 6 08, ,/0/++78 /, 70 3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +; 0= 05/ /06<7206,9/, /1 2+/34 +/0,/15:17628, +:7, 0, /445/0/88 :,/34 ;,9767</ ,9 + :1734 ;Β,?/+/4+7<7206,9/,,?/+< /+ 34,78/11572,/842+, 11/067; ,174,1 / <,9 += 05/0:17) 08 Β& /3+ 0, +;9/ ?0357,9 1+,73 0 <, 06 ) 62/4 628/, 70/4/,,/ 0; 0,/06,9 + << 8, ;/5 ], 06,7 ;:17) 0.478/4/060/, 70/4 8707; +ΒΟ / ,7 0) +,./, 37,9,9 4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +;Ξ/06,9 ;:/8,,9/+70Ψ2/4,57<4 < Β %

8 ϑ/γ2.7η 7,+.,+6 ΝΟΒ/ Λ )7Ε,ΙΒΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΜ ΕΒΕ 0,17628, 70ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒΧΟ 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒ_ 3+ 0, +;φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβββε # %&() +, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβλ #. % /+0, 12 3φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒ Λ # # 4)+ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν # 5 40,&( φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν ΕΒα ::17/89 +,7 /0,/15%17628,%17) + 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΝ ,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΚ 5. %&() +, 9&+7 0+: +, 1,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΚ 5 # ;27):82 <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕ 5 5 =+7<,7):82 <0,&( 73φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕΕ ΕΒΜ 2;;/15φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΧ ΕΒε ;+/0673χ 8, ) +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφεχ ΠΟ<.+;7Ι6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΒΕ_ ΧΒΕ, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒΒΕ_ ΧΒΧ,265:7:24/, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα.. <)0 +(+<) 02(0+ 12 ) & 0) &,1+7) +, φφφφφφφφφφφβεα... + (87+, > 2?(87+, (0+ 20+)φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα ΧΒ_γ2 +, 700/ 1 6 ) 47:; 0,φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΜ ΧΒαΥ9 Ο? Τ :/6,1/ 0 0.φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΕε ΧΒΜ,/, +, 8/4/0/45+ +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβεν ΧΒε,9 8/4/::17)/4φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΝ ΘΟΒ/6.2,.Ι.07 )/:; 6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΧ _ΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _ΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Β_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Βας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΕ ΡΟ.,.)/2?Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧ_ αβε 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββχ_ αβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΚ ΤΟ<.,6+)Ε/+ 7,).2/+.Ι/Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ε ΜΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ &

9 ΥΟΚΕ)).,+0.,6+)Ε/+ 7,0/,/.0.,+ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ_Μ εβε 0,17628, 70φΒΒφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Μ εβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββ_μ εβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ # Α,Β82&Χ2, <0,&( 7φφφφφΒφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ #. Ε002 72, <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒφΒ_Μ εβ_β_[ 14+η 88 ++,7 /0,/15%/6+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒ_Λ εβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Λ ςο&>/2ε/+ 7,7Η<(.Ω :/Ι/,Ι+)/,, ,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ν ΛΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν Φ # Γ((2< ):+8+ Ηφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Ν Φ #. Ι)ϑ+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφα Φ # # Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββα Φ # 5 Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαχ ΛΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒα_ Φ 5 Ι)ϑ+ Χ ) & 7+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφα_ Φ 5. Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββαα Φ 5 # Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαμ ΞΟΨ 0 +/+ 7,6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣαΛ ΖΟΚ7, 2Ε6 7,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟαΚ ΚΒΕΥ : 8,21 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβακ ΚΒΧ ) 1/ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαΚ Ν[Ο%.Η.).,.6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ ΝΝΟ?::.,Ι ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ_

10 ΝΟΒ?Κ= %Φ] Μ ΝΟΝ,+)7ΙΕ + 7, 1 + +/071./0 Τ/, 70+,2:,7+2::71,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0/ /+, <1 8/Β )/42 +/1 628/, 70Α;:7? 1; 0,/06)/42/, 70Β ) 1,9 4/+,,?75 /1+? 9/) > 0.+: 8 < 8/445/,, <Ο 0,12/4Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,/<, / + 635?7; 0Α. 14+/ , / /372,8/2+ +7<+89774/3+ 0, +;Β Θ1 + /189 6/1 /Α 1 + / ;+,7. 0 1/, 1 + /189/ , ,7</8 4,/,,9?71>7<7, /0 Τ/, 70+?97? +9,7/661 ++,9 +:1734 ; 0,9 :7:24/, 70,9 5/1?71> 0.?,9ΒΥ9 ++,265: 47,+/0 628/, 70/4/::17/89,7,9 :1734 ;,9172.9, / ,7;/> /1 2+/34 :/6<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β,/ ;+,7 )/42/,,9 ;:/8,7<:17) 6 0./+/0,/15:17628, /3+ 0, +;/+, +,9172.9,9 +; 89/0 +;,9/,3,, 1; 0+,12/ ;/0/. ; 0,;/5</8 4,/,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0Β ΝΟΠ <.,6+)Ε/+ 7,Α3.,.</,/.0.,+ Ο 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΓΟΦΟΗ 0+23Θ /9/1/0 <1 8/ +/,7: 8,9/,9/+./ /+ 0./,, 0, ,5 /1+<17;)/1 72+/8,71+Α ,9?/, 1 /06+/0,/, 70Α 628/, 70Α/0,917:747.5/069 /4,987;;20, + Ε Α3 8/2+ 7<,+ :7, 0, /4 ;:/8, /,, 06/08 /06 ;:475; 0,ΒΥ/34 ΕΒΕ+2;;/1 + +, ,1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/Β (

11 ϑ/γ2.νον1 2;;/157<,9 1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ %4/8 & + /189 %17χ 8,+ Ι./06/ Ζ17<,+ΓΧ ΕΧΗ <1 :/6+ΑΟ/>/:/6+Α Φ :17χ 8,ΑΣ712;<71 <1 8/0 7; 0 628/, 70/4 +,+ΓΣ Η = 05/ Φ212 0, 10/, 70/4Α= +2;2Ο 6 8/4 /06628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,ΗΑ /0,/15%/6+<71 <1 8/ΑΣ Α ι/0//α ι ;3/3? 9/0.?/ΓΧ ΕΕΗ ) 13/89ΓΧ ΚΗ #. 1 / 6 0;//06 6 0;/ΓΧ ΝΗ 0 23 ΓΧ ΚΗ Ω/?/0ΓΧ Ε Η 7;/4 / [/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71 % /8 /06ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ [9/0/ 87,,,/4ΒΓΧ Ε Η Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ΓΧ ΚΗ [17?/06Υ /89 &?/06/ 2+,/ 0/34 Φ /4,90, 1:1 + + Γ ΦΗ,9 7: / /),9 Ζ η+Σ206/06 %178, 1/06[/;34 Ο/4/? /445% : 1% 44,, 1 ΓΧ ΕΕΗ Ζ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5 Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΝΟΘ?Γ6., ,/445,9 1 /1 02; :71,+7<,9 ;:/8,; 0+,12/, 709/ /,, 06/ /0 +/, 70+?71> 0.70,9 ++2 Β <1 :/6+ Χ ,+,9/,ϕ; < ) ) 47: ,1 +4 > Ι./06/+> :2:,7Χ δ7<, /1 + ;:453 8/2+,9 58/007,/<<716,7325;/ 0+,1 /;+/0,/15:17628,+?9 0,9 5 ; 0+,12/, η/06 /0,/15%/6+<71 <1 8/ _ +,/, +,9/,ϕ/. 14/3+ 0,<17; ,7; 0+ +<71α6/5+ 0ΧΝ6/5+φ47+ +Ε_4 /10 0.6/5+Α Ψ2 )/4 0,,7Χ? >+7< 4 / ) , 1;ηΒΥ9 + </8,+9/).70 70,73 Ψ27, 6 0,9 ; 6 /Α?,9,9 ϑϑζ α 84/ ; 0.ϕ, + +, ;/, 6,9/,/0/) 1/ ;71,9/0/<244 ;70,97<84/++ + 0/ /1ηΦ7? ) 1, /1?9 1,9 + </8,+71. 0/, 6 /06,9 1 +/+8/18,57<1 4 /34 6/,/70,9,7: 8Β 0[9/0/ 87,,2 )8Β1 :71, 6,9/,. 14+? 1 ; ++ 0./+;/05/+< ) 6/5+/;70,962,7; 0+,12/, 70 Μ 32, 0 Ι./06/Ζ17<,+/06Σ +9 1<7206,9/,7045Εαδ7< :71, 6; ,7 ; 0+,12/, 7032,,9/,ΚΕδ+/ 6,9 5>0?. 14+?976 6 ε , 0.,9/,,9 :1734 ;?/+: 18 ) 6/+3.. 1,9/0,?/+71,9/,. 14+? 1,77 ;3/11/++ 6,7 1 :71,970 +,45Β 0# :/4 +, 1/06Υ971,70<7206,9/,/4,972.9αΛδ7< :71, 6; /2+ 7<; 0+,12/, 70,9 173χ 8, ) /3+ 0, +;?/+ ;28947? 1 Λ ;:9/+ + 0.,9 0 6<71/073χ 8, ) ; /+21 ΒΥ9 Φ8/;:/.09/+ )

12 +2.. +, 6,9/,; 0+,12/, /4+7 ;:/8,70/?7;/0η+ 8707; 8:17628, ), /3 4,5,7?71> Ν 32,, ,45076/,/ 0,9 4, 1/,21,7 +2::71,,9 +Β ΟΦΟ +/;24, </8, 6:1734 ;Α/+1 <4 8, 6 0,9 317/6+: 8,12;7</8,71+ 0)74) 6Α/06, /1?9 89/+: 8, +,9 ;7+,+.0 < 8/0,870,1 32,71,7 /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/ , < 6/1 4/8>7< 628/, 70Α/020+/0,/15 0) 170; 0,Α:/ 0/064/8>7</0/6 Ψ2/, +/0,/15:17628,ΒΥ9 + / ;71 6,/ 43 47?Β ΕΒ_ΒΕ628/, 70 Υ9 1 + ) 6 08,9/,,9 4/8>7< 628/, 70/06,1/6, 70/43 4 < ; 0+,12/, 70;/5870,1 32,,7. 14+η; ; 0+,12/, 70Β 0#. 1 / 6 0;/<7206,9/,7045_ΚΒ_δ7<,9 11 +:706 0,+: 18 ) 6; 0+,12/, 70/+/ : /4: Κ Α+ ; 4/14 ) 4+? ) 6 0Ο/4/? Ε /06Ψ2/4,/, ) 6 < 8, η>07?4 6.? Υ/0Τ/0 / ΕΕ ΒΦ7? ) 1Ω/?/01/0> 6,9 >07?4 6. 7<#. 1 / ,265/+</ 1?,9,9 ;/χ71,5 6 0, <5 0. ; 0/189 /+/071;/4 ]: 1 08 ΕΧ 6 << 1 08 ;/53 62,7,9 +,265:7:24/, 70+?,9Κ_ΒΝδ7<Ω/?/0η+:/1, 8 :/0,+9/) / :2189/+ 6+/0,/15:/6+ 87;:/1 6,7χ2+,_ΧΒΛδ 0 6 0;/η++,265 Κ Α: /0 06 8/,717<1 4/, )? /4,9Β Ζ17<,+/06Σ +9 1/4+7<7206,9/,. 14+η4 ) 47<>07?4 6.?/+)/1 /34?,97045Χ.172:+72,7<_Κ/34, ,451 +:706,79 1/8, ), /4</8,+?, ;7+,1 ;7, /1 / ,9 47? +, ε , 0.,9/,4 > +7;/05:7) 1,5 1 4/, ,97+?97/1 :771/06121/4/1 ;7+,)240 1/34 Β )8η , 70/4Ψ2 +, 700/ 1 +,265Α. 14+?979/607,1 8 ) 6 :1 Θ; 0+,12/4,1/ 0 0.? 1 ;71 4 > 45,71 :71,,9/,; 0+,12/, 709/60./, ) << 8,+70, Ε_ / ,,2 )8η++,265/1 628, 70 0/3+ 0, +;?/ ) 6 0,9 0, 1) 0, :χ2+,1 8 ) /, 70 Μ , 0./4 0> 3,? 04/8>7< 628/, 70/06/3+ 0, +;Β 7; 7<,9 3 4 <+,9/,;/5870,1 32,,7,9 +9/) , < 6 0/02;3 17< Ψ2/4,/, ) +,26 +Β,9Ζ17<,+/06% 44,, 1 Α 0Ι./06//06Ο/4/? 1 +: 8, ) , 1 0.< /1+/372,+/< 6 +:7+/471?/+9 0.7<:17628, ,7 3 4 <+,9/,; 0+,12/434776< , ?,8981/<,/./ 0+,,9 ; εαε Β 0Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ηΨ2/4,/, )?71>1 ) /4 6,9/,< /1/06+9/; ; 0/189?/+/87;;70 ]: 1 08 < ,265 ΕΕ Β ΕΒ_ΒΧ0) 170; 0, Υ97+ 0)74) 6 0+/0,/, 709/) /?/1 7<,9 6 << 824, η</8 62,7 4/8>7</::17:1 /, </8 4, +/, Ε ΒΩ/8>7<:1 )/,,7 4,+/06:4/8 +,7?/+9/06 6 +:7+ 7<:/6+? , 6/ < ,15 0.,7/,, ; 0+,12/, 70 0Ψ2/4,/, )?71> 0Ι./06/ ε ΑΟ/4/? Ε /06ι ;3/3? Εα Β +

13 ΕΒ_Β_%/ 0 %/ 0?/+ 6 0, < 6/+70 7<,9 ;7+,+.0 < 8/0,</8,71+8/2+ 0./3+ 0, +; 0 Ζ17<,+η?71>?,9ΛΕδ7<. 14+?97/6;,, 6+,/5 0./,97; /2+ 7< /367; 0/4:/ 0+ ε ΒΦ7? ) 17045αΒΚδ7< % 44,, 1 η+?71> 6 0, < 6/+: 1 0/+/ , 1) 0, 70: ,7,9 3 4 <Α1 :71, 635+ ) 1/4. 14+Α,9/,,?7246;/>,9 ;+, 1 4 Ε Β ΕΒ_Βα%17628, Ω/8>7</0/::17:1 /, :17628,?/+ 6 0, < 6 0;7+,+,26 +Β 6 0;/<7206,9/, 7045_ΧΒΛδ7<1 +:706 0,+? /0,/15:/6+?,9,9 ;7+,87;;70;/, 1 /4 3 0.,7 4,, ++2 Α2+ 635αΕΒ_δ Κ Β% 44,, 1 1 :71, 6,9/,ΚΜδ7<. 14+? ,9+ 0Ο/4/? Ε Β 0ι ;3/3? /+;/44.172:7<?7; 0 6 0, < 687,,70?774/+,9 ;7+,87;; ;; 18 /4:17628,ΓΝΕδΗ/06847,9/+,9 ;7+, 87;; Θ87;; 18 /4:17628,ΓΛ δηβ ΕΜ :1 ) 72+45ΑΩ/?/0η+ +,265<7206; /, +7<+/0,/15:/62+ ΓΚ_ΒΝδΗ: / ,265 :7:24/, , 67<213/0Α+ 8706/ ΕΧ ΒΖ17<,+<7206,9/, 09.9 Ψ2/4, :2189/+ 6+/0,/15:/6+? 1,9 ;7+,87;;70:17628, ;:/1 6,7,1/6, 70/4;,976+/0647?87+,:17628,+ 0:771Ψ2/4, ε /06,;/53,9/,Ω/?/09/+70458/:,21 6,9 ;71 <71,20/, /;:4 Β Υ9 ;7+,+.0 < 8/0,:1734 ;+ 6 0, < 6?,9/4, 10/, ) :17628,+? 1 4 /> 0./06,9 847,9</ ,7<, ? /1ΒΩ />/.?/+ 6 0, < 6/ , ,35/< :/+> 6,7 6 0, < ?,9,9 :17628,+,9 5? ΕΜ / Ο/4/? 1 :71, 0.?/, 0.20, 4 ) /64 <,,9 84/++177;/<, 1/ <71< /1,9 59/64 /> 6 Ε Β 0Ζ17<,+η+, :71, 6?/4> 0. 6 << 1 0,4562,7< /1,9,7 4,:/: 1?7246</4472,7< ? /1 ε / , 1/, 6 0% 44, 1 η+?71> Ε Β 0% 44,, 1 η++,265χεδ 7<. 14+ :1 71, + 6+/0,/15:/6+ /+,9 ;7+, , 1) 0, 70 Ε /06 ) 13/89η+< : 0ι ;3/3? 6 0, < 6,9 0 6<71/89 /:/06/<<716/34 :17628, ΕΜ Β 87,,2 )8<7206,9/,/3+ 0, +;?/+82,<17;Χ δ,7κδ 0,9 0, 1) 0, ) 0.6 +:7+/34 :/6+ Μ Ξ,9 ;7+,870) ) </1,9/,,9 ) 6 0, 0 6<71/+/0,/15:17628,;/5,1/0+4/, 0, /3+ 0, +;ΒΦ7? ) 1,9 07) 4,57<? +, / ;/53 /870< </8,71 1 +: <71,9 + << 8,Β 0# :/4 +, 1<7206,9/,,9 :17) + 707<; 0+,12/482: ,9/) /+.0 < 8/0, ;:/8, η/3+ 0, +; Λ 97? ) 1, ,+;/5 07,3 /::4 8/34,7/+, <1 8/Β ΝΟΡ?::)7/ ;.6+7#/, +/)3 )7ΙΕ + )7> 6 7, Υ9 ++,265< ,9 0 6,7:17) ?,9/+2+,/ 0/34 /06/6 Ψ2/, :17628,ΒΥ9 <7447? 0.+ 8, 7072,4 0 +,9 6 << 1 0,/::17/89 +/41 / /0 +/, Θ /9/1/0 <1 8/ΒΥ9 + /::17/89 +/1 +2;;/ ,/34 ΕΒΧΒ

14 ϑ/γ2.νοπ( 2;;/157<,9 6 << 1 0,/::17/89 +,7+/0,/15:17628, :17) Θ /9/1/0 <1 8/Β Ο76 4 %17628, ϑ /, 70κς +,1 32, 70 & 2+/34 <1 :/6+ Φ212 0, 10/, 70/4 =;, [Ζ%ς Ο? Τ %/6 ΦΙ./06/ Ζ&ΖΖ Ο Σ ς +:7+/34 ι/0// Ο/>/:/6+ Φ /0,/15%/6+<71 <1 8/ /),9 Ζ /06 %178, 1/06[/;34 ΕΒαΒΕϑ ;76 4+ Υ9 1 /1 /02;3 17< 0, /, ) +,7+,2:478/4Α+2+,/ 0/ : /0,/15:17628,+ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ΒΖ211 0,:17.1/;+: /34 :17628, <1 :/6+ Χ 0Ι./06/ΑΦ212 0, 10/, 70/4 Εε Α= +2;2Ο 6 8/4/06 628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,Η ΕΛ 0= 05//06[/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71% /8 /06 ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ ΕΝ 0 7;/4 /Β 44,9 + 0, /, ) + ;:475478/4: 7:4,7 :17628 /0/<<716/ /34 :/6Α;/6 <17;, ], 4 +1/0. 0.<17;+ ;:4 87,,70,7</31 8+?,9;71 +7:9 +, 8/, 6/ Β %17.1/;+: :7+/34 :17628, ι/0// ΕΚ 0= 05/ΑΟ/>/:/6+ Χ 0 Ι./06/Α/06 78 /4Φ /4,90, 1:1 + +Γ ΦΗ Ν 0&?/06/ΒΥ / ;,7 : /6/34 :/6+<17;478/4;/, 1 /4+Β Υ9 +/::17/899/+,9 /6)/0,/. 7<:17) 6 0.χ73+478/445Α870,1 32, 0.,7,9 478/4 8707;5Α/069/+,9 :7, 0, /4,7:17628 /0/4, 10/, ) 9.9Ψ2/4,5:17628,Β Φ +, ;/,,9/,<71 ) ,9 5 0) +, 0Α/::17] ;/, 45Ε χ73+/1 81 /, 6 /06Ε Α. 14+/06?7; 09/) /88 ++,7/<<716/34 :/6+ Ν ΒΦ7? ) ,9/,/ /) /88 ++,7,9 + /4, 10/, ) Α89 /: 1:17628,+ +/+47? :178 ++Βι/0//Α 0= 05/Α9/) /41 /65 0) +, 6.9,5 /1+ 0,76 ) 47: 0., ;76 4/06:17628,+ ΕΚ Β 66, 70/445,9 + ;76 4+/1 07, /+ 451 :4 8/, 6 35+;/4471./0 +/, 70+?97?/0,,7/661 ++,9 :1734 ; 0,9 87;;20, +,9/,/1 07,8211 0,4587) 1 635,9 + 0, /, ) +Β ΕΒαΒΧ628/, 70κς +,1 32, 70;76 4+ Υ9 +/::17/898/03 +:4, 0,7,?7.172:+(:17χ 8,+,9/,:17) 6, / ?,7 ;/> /1 2+/34 :17χ 8,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+/06,97+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+Βϑ7,9;/5/ ) 1; 0+,12/, 70, /89 0.Β %17χ 8,+,9/,:17) 6, /89 0., ?,7;/> /1 2+/34 :/ Φ 0Ι./06/ ΧΕ ΑΖ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΧΧ 0Ο/4/? /06Σ712;<71 <1 8/0 7; 0628/, 70/4 +,+ΓΣ Η ΕαΑΧ_ 0Ι./06//06= 05/Β

15 Υ9 /6)/0,/. 7<,9 +/::17/89 +,9/,, + /+ 451 :4 8/34?,9 Φ1 :71, 0.,9/,:/6;/> 0.+> 44+? ,1/0+< 11 6,77, Α72,+ 6 7< ,26 0,+?979/63 0,1/ 0 6 ΧΕ Β, +/4+7+2+,/ 0/34?,9:/6+;/6 <17;89 /:Α 478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+?,9,9 7::71,20,5<7187;;20,57?0 1+9 :/<, 1,9 0, /4,1/ 0 0.9/ ) 1 6ΒΥ9 1 +,9 7::71,20,5<71478/4?7; 0η+71,/ 471η+.172:+,7:17628,9 :/6+?,9; 0 ;/4 ], 10/4 0)74) ; 0,ΒΦ7? ) 1, + ;:7++ 34,7.2/1/0,,9 Ψ2/4,57<:/6+/06, > 45,7)/156 : > 44/06/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β %17χ 8,+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/ /0,/15%/6+<71 <1 8/ _?9 89 +/ :/1,0 1+9 :3,? 0Υ9 Ω 70+/06&7,/ ?976 +,1 32, :/6+ 0= 05/Α/06/ :/1,0 1+9 :3,? 0%178, 1/06[/;34 /06 /),9 Ζ ?976 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+ 0,9 7: / Εα ΒΥ9 = 05/0.7) 10; 0,9/+1 8 0,45:4 6. 6,7 :17) 6 /44:1 ;/ ?,9:/ :70+,7 081 /+ 0.:74, 8/4:1 ++21,7/661 ++,9 ++2 Χα ΒΥ9 +/::17/899/+3 081, 8 + 6/+20+2+,/ 0/34 35Ζ17<,+ ε Α % 44,, 1 Ε Α 7;; 1+ Ε /06 Φ Ν 3 8/2+ 7< <?/+, 6 +:7+/4/063 8/2+,9 :17) + 707<:/ ,824, )/, 478/ /. 87;;20,5 7?0 1+9 :7<,9 :1734 ;Β ) 13/89η+< :7<.17?0?7; 01 :71, 6,9/, +/0,/15:17, 8, 70?/++, 44/:1734 ;<71,9 ; ΕΜ /06 Φ9/) ) /372,,9 << 8,4/8>7<:17628,+;/59/) 70/?7;/0η+/3 4,5,7?71> Ν ΒΥ9 + /::17/89;/59 4:. 14+?9 4,9 5/1 /, ,,67 +07,:17) 6 /470.Θ, 1; +742, 70<71,9?7; 0,9 5? ; Β ΕΒαΒ_& 2+/34 :17628,+ & 2+/34 :17628,+/1 07,20>07?0 0,9 +,?,9+7;?7; 07:, 0.,72+ 97; ;/6 :17628,+ Χα 71:2189/+ 87;; 18 /445: /0. +7<1 2+/34 :/6+ <71 0) 170; 0,/41 /+70+ ΧΜ ΒΖ17<,+<7206,9/,/4,972.9 <1 :/6+? 1 0< 1 71,7 Γ8Β)Η76 +:7+/34 :/6+Α,9 1?/+7045/+;/446 << ,9 / <,9 89 /: +,6 +:7+/34 :/6/06/0 <1 :/6? , 0.,9/,,9 + :17628,+ 8/03 /6 Ψ2/, Β 0/6)/0,/. 84 / , < 635Ι./06/ Α?/+,9/,,9 54/+,<712:,7/5 /1Α;/> 0.,9 ;ΕΕ, ; +89 /: 1,9/0/5 /1η++2::457< Γ8Β)Η7:/6+ ε ΒΥ9 Ο? Τ :/6 +/0? /, 6/066 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;, Λ /06&21/4 ], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η Χε ΒΥ9 Ο? Τ :/66 +.0?/ < ,9 +: 47,,1 /4/066,/ 4 6 ]:4/0/, 707<,+6 +.0/06,1/ 0 0./ /:, 1ΧΑ+ 8, 70ΧΒαΒ Υ9 :7, 0, /46 +/6)/0,/. 7</1 2+/34 :17628, +,9 0 6,7?/+9/06615,Β[ 14+ 0Ο/4/? 1 :71, ,9 1; 0+,12/4847, , /067<, 0? /1 0.,9 ;6/;:?9 898/2+ 6,89 0.ΒΥ9 3 4 <,9/,; 0+,12/4847, ?,8981/<,870,1 32, 6,7, /, 70,7615,9 1847,9+72,+ 6 0,9 +20 Ε Β 7;; 1+1 :71, 6,9/,Υ/0Τ/0 /037/ </8 6:/1, 824/1:1734 ;+ 62,74/8>7</:1 )/, /1 /<71?/+9 0./ ; 0+,12/4847,9+ ΕΕ /06 ) 13/89η+< :1 :71, 6,9/,+9/; :1 ) 0, 6,9 ;<17;615 0./ ,9 1847, /445 ΕΜ Β[ 14+ 0Ο/4/? /4+71 :71, 6/4/8>7<?/, 1/06 +7/:/06<71,9 +1 /+70?72469/) :1 < 11 6/6 +:7+/34 :17628, Ε Β ; 4/145 #

16 ) 13/89η+< : 6 0, < 6:1734 ;+84 / ,9+62,74/8>7<?/, 1 ΕΜ 32, Ζ17<,+<7206,9/,/88 ++,7?/, 1?/+) 15)/1 6?,9,9, ;,/> 0,7<,89?/, 1 1/0. 0.<17;4 ++,9/0/; 02,,7< <,5; 02, + ε Β?/, 1+971,/. :7+ +/ /6)/0,/.,7/1 2+/34 :17628,32, ;3/11/++; 0,/06+9/; ;/507,3 0+21;720,/34 Β 8/+ +,265 0ϑ/0.4/ ?/ :? 1 /34, ,9 1 +>+7< , /06,7.,9 17) 18/;,9 1 ;3/11/++; 0,/06,9 χ26. ; 0,7<,9 187;;20,5/06 3./ ,9 ;703/+>,+7) 1,9 ;3 1+7<,9 < 1 ΧΛ ΒΖ17<,+9/ , 6,9/, /. 6,7615,9 1847,9+/ ? /172,+ 6 87) /: 8 7<4.9,847,97135:4/8 0.,9 ; 0,9 37,,7;7</3/+ 070/177< ε Β ΕΒαΒας +:7+/34 %17628,+ ς +:7+/34 :17628,+8/03 +:4, 0,7070Θ3 76.1/6/34 :2189/+ 6:/6+4 > Γ8Β)Η7 /060? >,97+ : Ο/>/:/6+/06 ΦΒΟ 0+,12/482:+? 44 / ΒΖ17<,+<7206,9/,Γ8Β)Η7:/6+? 1 35</1,9 ;7+,/ ,?9 087;:/1 6,7/0/<1 :/6Α;/>/:/6/06/89 /:6 +:7+/34 :/6ΒΥ9 89 /: 6 +:7+/34 :/6?/+;/1. 0/445;71 / ,,9/0/Ο/>/:/6 ε ΒΦ7? ) 1,9 6 +/6)/0,/. 7<:2189/+ 6:/6+ +?/+, 6 +:7+/4ΒΖ17<,+ 6 0, < 6,9/,< ;/4 :, 4/,1 0 +?7246< 442:;71 Ψ2 8>453 8/2+,9 5? ,76 +:7+ 7<Γ8Β)Η7:/6+,9/,? 1 07,) /6/34 ε Β 0Ο/4/? /6/07: 0:,7<2+ 6 :/6+?9 89? 1 1 ;7) / Ε /06Ζ17<, , 1 6+ ; 4/1 /11/0. ; 0,+ 0Ι./06/ ε Β 0 87,,η++, :71, , :7+/34 :/6+6 +:, ,128, 607,,767+7 Μ Β %17628,+4 > Ο/>/:/6+9/),9 /6)/0,/. 7< /6/34 /060 /145/+ / ,/+/89 /:6 +:7+/34 :/6Β%/6ϑ/8>Α/:17χ 8,3/+ 670,9 Ο/>/:/ ?9 89?/+:/1,7<,9 #ςλ /44 0. Α9/ , 6,9/,+ ; 4/1:/ ;/6 /17206,9?7146<17;;/, 1 /4+1/0. 0.<17;:/:512+ 0/+, <1 8/,7ϑ/;377< //06# :/4 ΧΝ ΒΦ7? ) 1Ζ17<,+9/ , 6,9/,,9 + :17628,+0 6;71 6 ) 47:; 0,?,99/4<7<,9 < <, /+> 6 ]: /, +</8, 70?,9Ο/>/:/6,7,9 :7 0,,9/, <,9/63 0:2189/+ 61/,9 1,9/0. ) 0,9 5?724607,9/) 372.9,,/./ 0Β 9 9/ , 6,9/,,9 :/6+/1,77,9 0/06? /6 0.,74 /> 0./06,9/,,9 +, 8>5/69 + ) +,1 :+6707, /6 Ψ2/, 45> :,9 :/6+ 0:4/8 Β 66, 70/445/4,972.9Ο/>/:/6+84/ ;,73 ΚΚδ /6/ /1899/+5,3 08/11 672,,7/+8 1,/ 0 ]/8,4597?470.,9 5,/>,76 87;:7+ ε Β Ο 0+,12/482:+/1 /07,9 1:17628,,9/, ,3 6 +; ++ 6Βς +:, < /1+,9/,. 14+?724607,3 9/::5,72+,9 ;Α +, 1η++,265 0# :/4<7206,9/,ε δ7<, ? 1 9/::5,72+,9 :17628, Λ Β )/1 /, 707<,9,1/6, 70/4; 0+,12/4 82: +=2 Α/8 1) 8/482:,9/,8/ <71870,1/8 :, 70Α Υ :1 ) 0, 70/06 ; 0+,12/, 70Β 4,972.9, ?7; 0 0 ) 13/89η+<782+? 1 9/::5,72+ =2,9 ;+ 4) +Α,9 5< 4,,9/,,9 :17628,?724607,3 /::17:1 /, <71+ ]2/445 0 ]: /06? ,? /. :17; +82,5 ΕΜ Β 1.24/1

17 ; 0+,12/482:;/54/+,<71Ε 5 /1+ Λ /06=2 <71Ε5 /1 ΕΜ ;/> 0.,9 ;; /: 1/06:7, 0, /445;71 +2+,/ 0/34,9/0. ) 0.6 +:7+/34 :/6+Β ΝΟΤ #Ε00/)3 Υ ,1 + /18970ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/ +;/ 045Ψ2/4,/, ) / :, ) ΒΥ9 1 +/4/8>7<Ψ2/0,,/, ) 6/,/70,9 +8/4 7<,9 :1734 ;/ ]:471/, 707<,9 ]/8,4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/06/3+ 0, +;Β 87,, 2 )8η++,265 +,9 < 1+,,7,15/06 +,/34 +9,9 +> 067<4 0>/06,7 ]:471 /: , 70Β ΝΟΥ? 06/,ΙΦΓΧ. + >.6 21+,265/ ;+,7 0) +,./, /0 628/, 70/4/::17/89,9172.9, / ,7 ;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/ ΒΥ9 +/::17/89 +Ψ2 8>45/06 /+ 451 :4 8/34 /06;/59 4:+;/4471./0 +/, 70+/06 06 ) 62/487;;20, +,7/661 ++ΟΦΟ?9 4+, Α,7:17) 6 /0/<<716/34 :17628,Α/ ) 47: 6/06+8/4 6 2:Β 21/ ;+/0673χ 8, ) +/1 ( Υ7 )/42/,?9, /3+ 0, +; +/4, 1 635, / ,7 ;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<,1/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,7; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Α/0697? ; 0+,12/, 70/<< 8,+6/ 454 < Γ /,, 06/08 ΗΑ 0= 05/ Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,77,9 11 /+70+<71/3+ 0, +; 0= 05/ Β Υ7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<206 1,/> 0./842+, 11/067; ,174,1 /4 0/ = 05/ ,, 0.Β %

18 ΠΟ<&ϑΑΦΜ# ΠΟΝ #+ΕΙ3Ι.6, Υ9 +?/+/:/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174: 47,+,265Β Υ /4= 05/Γ_ Χ:2: 4+Η? 1 1/067; + 6,7,9 1 0, 1) 0, 70 Γ0 Μ ΑΕα_:2: 4+Η71870,174Γ0 Μ ΑΕΜΚ:2: 4+ΗΒΣ.21 ΧΒΕ6 : 8,+/ ) +2/4, ; 4 0 7<,9 ) 0,+, ,,9 +,265Βϑ7,9.172:+? 1 /+> 6,7 87;:4, Ψ2 +, 700/ 1 Ε/,3/+ 4 0 Γ+ /:: 06 ]<71 ]/;:4 +7</44 Ψ2 +, 700/ 1 +Η?9 89/,, ;:, 6,773,/ 0, ,:1/8, 8 +7<,9. 14+?,9 1./16+,7Ξ; 0+,12/, 70;/0/. ; 0,Ξ << 8,+7<; 0+,12/, 70706/ 454 < Ξ /,, Ξ/066 ;7.1/:9 8+ΒΥ9 0, 1) 0, :<7447? 6Ψ2 +, 700/ 1 ΕΓ+ /:: 06 ]Η?,9/,1/ ?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15 :/6/06? 1 :17) 6 6?, Ψ2 :; 0,,7;/>,91 :/6+Β,<7447?Θ2:Γ<721? >+4/, 1Η,9 870, :? 1. ) 0Ψ2 +, 700/ 1 _Γ+ /:: 06 ]ΗΒΥ9 +Ψ2 +, 70 6Α7) 1,9 4/+,<721? >+Α,9 << 8,7<; 0+,12/, 7070,9 16/ 454 ) 0./06/,, 06/08 /,+89774Α/06/,, ;:, 6,7/+8 1,/ 0,9 14 ) 47< /3+ 0, +;/06: /+70+<71,9 +ΒΥ9 0, 1) 0, :? 1. ) 0 Ψ2 +, 700/ 1 ΧΓ+ /:: 06 ]Η? ,/ 0 6,9 +/; Ψ2 +, 70+/+Ψ2 +, 700/ 1 _Α32,/66, 70/445Ψ2 +, 70+,7/0+? 170Ξ,9 /88 :,/3 4,57<,9 6 /7</1 2+/34 +/0,/15:/6Ξ/ Ψ2 :; 0,Ξ/06,9 /88 :,/3 4,57<,9 ;/> 0./06 2:> :7</1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15:/6Β 4472,87; +? 1 + 4<Θ1 :71, 670Ψ2 +, 700/ 1 +8/11 672, 084/++?,9/0 1 + </8 4,/,71/06/478/420 ) 1+,5+,26 0,/8, 0./+/,1/0+4/,71Β[ 14+? 1 /+> 6,7+, /:/1,<17; /897,9 1/06,?/+ ;:9/+ + 6,9/,,9 +?/+07,/0 ]/;/06?/+/0 /0705;72+?/5< ,71 :71,,9 1 ]: ,45Β [ 14+? 1. ) 0/0 0+,128, 70377>4,,79 4:,9 ;;/>,9 +/0,/15,7? 4+?9 4+, /,97; / ,7; 0 ; +,9 1 +>7< 0< 8, 70, ,128, 70+?,9 6 /.1/;+7097?,7?/+9/06615,9 :/ ,45/+? 44/+3 0. ]:4/ 0 6 0,9, / Β[ 14+?97? 1 0,9 870, :? 1 7<< 1 6,9,1/ 0 0.?71>+97:?,9, / ;/> 0.,9 1 2+/34 +/0,/15:/6+/<, 1,9 59/6 87;:4, 6,9,1 /4/+/,9/0>572<71,/> 0.:/1,/06+7,9 5?724607,; ++72,Β Υ9 +,265?/+8/11 672, 0#5/0Τ/:17) , 10= 05/ 0070Θ213/0 :1 ;/15/ / Β &

19 4 Ε).ΠΟΝµς /.1/;,7 442+,1/,,9, ; 4 0 7< ) 0, ,9 +,265<71 /89.172:Β ΠΟΠ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7, ΧΒΧΒΕ%/1, 8 :/0,1 812,; 0,/061/067; +/, 70 &/067; +/, 70?/+/,,9 842+, 14 ) 4Α?9 1 / ?/+84/++ 6/+/6 << 1 0, 842+, 1ΒΥ9 1? 1 <721:1 ;/ /06+ ]+ 8706/ ,9 +,265ΒΦ/4< 7<,9 +? 1 /++.0 6,7 /89/1;Α. ) 0.< ) /89/1;Β ? , 6, ;./Α/478/4#[ Β 7; 1 +,1 8, 70 ] +, 6?,9 0,9 /4478/, 70 7<.172:+62,7, :17] ;,57<, /06,9 1 <71,9 : ,57<,9.172: < /897,9 1ΒΣ.21 ΧΒΧ+97?+,9 1/067; +/, ,1 8, 70+Β ΧΒΧΒΧ /06 ] , 1 / Υ9 +,265 ]8426 6/ ?979/607,+,/1, 6; 0+,12/, 0.Β , <721:1 ;/ ,265Β <, 0 0= 05/0:1 ;/ ,9 1 /1. 14+?9 89/1 ; ,9/0,9 /) 1/. Ι=/. <71,9/,5 /1.172:3 8/2+,9 5 9/),7:/++8 1,/ 0 ]/; ,7;7) 70/84/++ΒΥ9 +; / ?979/) 9/6,71 Θ+,/47,7< ]/;+/1 ; ,9/0+7; 7<,9 184/++;/, +Β 0;7+, 8720, /1 +, ;/, 6,7+,/1,,9 1: 1 76+/17206,9 /. 7<;7) 0. 3,? 0:1 ;/15/ / Β 7;; 1η+1 87;; 06+ 0, 1) 0, 70+<71 ; 0+,12/ ;/0/. ; 0,,73,/1., 6/,,9,7:7<:1 ;/ / <+ 8706/ Ε Β 66, 70/445Α, +4 > 45,9/,,9 :771 +,. 14+? 44

20 617:72,7< <71 1 / / / ,71 :1 + 0,< <17;/441/0. +7<, Θ 8707; 8+: 8,12;,,9 1 <71 + ; , :1 ;/ ,9 +,265Β 4 Ε).ΠΟΠµς /.1/;,71 :1 + 0,,9 1 +,1 8, 70+;,?9 01/067; ,7 0, 1) 0, 70/1;62,7,9 :17] ;,57<, ΒΓ Η/06Γ3Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΖΗ/06Γ6Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΗ9/6,73 /4478/, 6,7,9 0, 1) 0, :/+/07, ,9 /1 /Α07, 0)74) 6?,9,9 1 + /189Α?/+1 8 ) /4, / ΒΓΣΗ/06Γ[Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:Β =.3 9, (Ζ70, : [1 5( 0, 1) 0, : Ζ/:,/44,, 1+( 8706/ ;/444,, 1+(%1 ;/ ΠΟΘ Ε.6+ 7,,/ ).Ι.>.27:0.,+ Υ9 Ψ2 +, 700/ 1?/+6 ) 47: 6 0,9 870, ],7<:1 ) /189 0,9 +/1 /Β γ2 +, / 45/8, ), +/<< 8, 635; 0+,12/, 70? 1,/> 0<17;,9 /8, ), +,9/,. 14+η+/ 6? 1 87;;7045/<< 8, 635; 0+,12/, 70 0,9 Ψ2/4,/, ) :/1,7< 87,,η++,265 Μ Β : 0+:/8 Ψ2 +, 70+? ,7./ 03,, , 0,7. 14+η 7: <; 0+,12/, 7032,? 1 /+> 6) /+,/, ; 0,+/372,,9 Χ2 20)8 ;:/8,7< ; 0+,12/, /,9 1,9/0,9 06 ) 62/4ΒΥ9 +?/+ 04.9,7<,9 6 << ,? 097? :71, 6: 1+70/4 ;:/8,/ /4 ;:/8,7<; 0+,12/, ) 6 0Υ1/8 5Ζ17<,η+Ψ2/4,/, )?71> ε Β (

21 γ2 +, 70+/372,?/+9 0./ ? /+,9 1 +/1 +>,9/,1 2+/34 :17628,+87246:7+ :7, 0, / /+ 61/, +7< 0< 8, 70 <07,?/+9 6/ ,45ΒΥ9 + +/0/1 /?9 899/ ,9 4, 1/,21 32,0784 /1 72,87; +9/) 3 0<7206Β 0870) 1+/, 70, ?/+/4+71/ + 635Ω 06/ 87,,ΒΟ / / ,76 < 0,9 4 0>+Α32, 0,9 ; /0, ;? < 4,,?/+ ++ 0, /4,7:17;7, /, 6,7,9 :/6 04.9,7<,9 :7, 0, /41 +>Β Υ9 Ω ) 6 0%7) 1,5 06 ]?/ ,7/ Θ 8707; 8+,/,2+ΒΥ9 + +/ ; /+21?9 899/+3 0<71;24/, 635,9 <173/17;, 1+,26 + ΧΚ /06 + 8/4824/, 635/) 1/. 0., ,+7<Ψ2 +, 70+< /8, ), +7<6/ 454 ) 0. Γ ςω+η+289/+?9,9 1,9 :/1, 8 :/0,η+</; 459/ <776Α?/, 1Α<2 4Α ; Α ]: 0+ +/068/+9 0,9 4/+,5 /1Β +,9 Ψ2 +, 70+/1 +,/06/16 + 6, /1 20 ) 1+/445 0, 1:1, 6/ ) 6:7) 1,5/06Μ 3 0./870+,/0,/ </443/ , +Β Υ9 Ψ2 +, 700/ 1 +? 1 6 ) 47: 6?,9 0:2,/06/6) 8 <17;/8/6 ; 8+/, 9 << 46Ο 6 8/ /06Υ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΒΥ1/8 5 Ζ17<,+> /6,9 1 + /189;/, 1 /4+/067<< 1 6/6) 8 /06,9 1 + /189?/+ 31 < ?,9Ω 06/ 87,,Β ΠΟΡϑ;.<(.Ω /Ι+)/,, Υ9 ++,265 0) +,./, 6,9 < /+ 3 4,5/06/88 :,/3 4,57<, / /06?7; 0,7;/> /1 2+/34 :17628,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+ΒΟ7, , / :+9/63 0 0, 1 +, 6 0,9 +/::17/89 _Ε /06? 8977+,7: 47,,9 Ο? Τ %/6ΒΥ /63 06 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;,Α/478/471./0 Τ/, 70/41 /65:17;7, 0./ 1 2+/34 :17628, ΕΛ Α/06?7; 0<17;&21/4], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η/0 71./0 +/, 70 0, 1 +, 6 0+ ;:4 0, 1) 0, 70+,9/,478/487;;20, :4 8/, Χε ΒΣ.21 ΧΒ_6 +:4/5+/0 ]/;:4 7<,9 Ο? Τ :/6Β 4 Ε).ΠΟΘ(Υ9 Ο? Τ %/6 Υ9 :17628,6 ) 47:; 0, /189 0, ;; ,9 +, Χα /06,9 < 0/46 +.0?/ /2+ 7</02;3 17</6)/0,/. +ΒΥ9 3/+ 8 Ψ2 :; 0,Γ0 64 Α,91 /6Α87,,70Α:4/+, 8/06,7? 4Α:1 +++,26+Η0 6 6,7 ;/>,9 Ο? Τ :/6? 1 /)/ 4/34 478/445/06? 1 1 4/, ) 4589 /:Β <.21 ΧΒα <71/0 ]/;:4 7<,9 Ψ2 :; 0,2+ 6Β )

22 4 Ε).ΠΟΡ( Ο? Τ >,870,/ 0 0.,9 87,,70Α:4/+, 8Α,7? 4Α:1 +++,26+/ /06,91 /60 6 6,7;/> /Ο? Τ :/6Β Υ ?/+ /+5,7?/+93 8/2+,9 3/+ :/6/06/ ,;/, 1 / :/1/, 6/06;/> 0.,4 ++ ;3/11/++ 0.,761572, / :/1/, 6,9 :/,, /13/+ :/6/06+,1 :7<,7? 4? 1 9/16, /+/ +/0,/15:/6ΒΥ9 :/687246/ > /:21+ Γ+ <.ΧΒΜΗ;/> 0., /34 /+/+/0,/15:/6+7,9/,. 14+η87246,1/0+:71,, /+ 45ΒΟ/4/? / :71, 6,9/,375+?7246.1/3,9 1847,9+72,,9 13/.+/06 ;3/11/++,9 ; , 0.,9/, <,9 :17628,?/+/0 ;:71,/0,</8,71 0/88 :,/3 4,5 Ε Β 4 Ε).ΠΟΤ(Ο? Τ :/ <71+,71/. Υ / ,9,?7;/χ ?, ,:17628,+ 6 0, < 6 0,9 4, 1/,21 1 )?Ξ4 /> 0./06< /17</+/0,/15:17628,</ ,7<, ? /1Β Υ9 Ο? Τ :/ ,9 1 +>7<4 /> 0., /:4/+, 84/5 1 0,9 3/+ :/6/06,9 :/ < ] 6 0, ? /135? 0.+</+, ,?7:1 +++,26+/06,9 / ,;/, 1 / :4/8 35+,1/:+Γ <.ΧΒεΗΒ 4 Ε).ΠΟΥ(Υ9 Ο? Τ :/ :7+, , ? /1Β Υ9. 14+? 1. ) 0/:1 0, 69/0672,Α/6/:, 6<17;, /4Ο? Τ %/6 %/,, 10+Α,71 ; 06,9 ;97?,7;/>,9 :/6Γ/)/ 4/34 0/:: 06 ]ΗΒ 0+,128, 70+ /372,?/+9 0./ /06 0<71;/, 7070,9 1 +>7< 0< 8, ,/, 707</ +

23 6/;:71:77145?/+9 6:/6?/+?710? ΒΥ9?71>+97: / <,9 + 0+,128, 70+/06/Ψ2 8>/8, ),5,7 0+21, / ,776ΒΖ17<, , 70+7<?/5+,7615,9 :/672,+ 6 /06/)7 6 ;3/11/++; 0,,9172.9:4/8 0.,9 ; 0/9.91 ;; 63/ ) 1 0.,9 ;?,9 /,9 0847,9 ε? , Β ΠΟΤ #+/+ 6+ /2?,/236 6 % ΕΚ ΥΟ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/ΒΖ7)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,? ,7 8/4824/,,9 :1 ;/15 06:7 0,ΒΥ9 <173/17;, 1Ψ2 +, 70+ ΧΚ ,9 Ψ2 +, 700/ 1? ,78/4824/,,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]ΓΩ% ΗΒς/,/<71:1 ;/15 / /15 06:7 0,+?/+:1 67; 0/0,45/0/ ) 62/ ,7 6 < 0,9 842+, 1.172:Β ,7)/4 6/,, ,+/+ 0+, ),5/0/45+ +?/+ : 1<71; /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774ΒΥ ,+? 1,9 087;:/1 6ΒΥ9 +?/+ ;:71,/0,3 8/2+, :17] ;,57< +7; 7<, ;/59/) 4 6,7870,/; 0/, 70/06,9 1 < , ),5/0/45+ +?/+:/1/;720,Β 9 087;:/1 0. 0, 1) 0, :,7870,174Α,9 0, 1) 0, :1 +24,+/, <7447?Θ2:? 1 317> 067?0 0,7ϕ/+,1 /, 6η/06ϕ<244/0/45+ ++,ηβυ9 ϕ/+,1 /, 6η.172: / ?971 :71, ,9 :/6/,+7;, ;, ,,9 <721? >++,265: 1 76?9 1 /+,9 ϕ<244/0/45+ ++,η / ,9 0, 1) 0, :Α ]8 :,,97+ :/1, 8 :/0,+<71?9 89<7447?Θ2:6/,/70,9 :1 ;/15 06:7 0,Γ6/5+7<+89774; ++ 6/,<7447?Θ2:Η?/+20/)/ 4/34 ΒΣ71+7; /0/45+ +,?/+ ;:71,/0,, ?979/62+ 6,9 :/6Α Β Β,9 ϕ/+,1 /, 6η.172:Α?9 1 /+<717,9 1/0/45+ +,9 ϕ<244/0/45+ ++,η.172:?/+;71 /::17:1 /, Β <.21 ΧΒ_<71) +2/41 :1 + 0,/, 707<,9 +, :+ Τ +/, )/15 0./0/45, 8/4+,/. +Β ΠΟΥ &+; /2?))/,.0.,+,9 8+/::17)/4?/+1 8 ) 6<17;Υ9 Ι0 ) 1+,57< 9 << 46/06[1 /,Ω/> + Ι0 ) 1+,5 0= +2;2Β

24 4 Ε).ΠΟΘµς /.1/; 442+,1/, 0.,9 +,265<47?/06/0/ :+ Τ +Β,../ :; < =>?3 /./9:; < Α17Β..74:54:?3 41:?247.24Χ9:;#<.?34:./71ΕΧ274?4ΕΧ7.9:; <,:Χ38./9:;%< =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:;+< Α17?1:7Χ?7Χ63.9:;+<,331?Χ7./71?1:72139:;%< Λ.?.4Μ./?1:72139:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:; < Α17?1:7Χ?7Χ63.9:; < Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η717Χ3ΕΧ274?4ΕΧ:7 ;#+,331?Χ7./714:7.2Μ.:741:9:;%< Λ.?.4Μ./Χ331?Χ7./4:7.2Μ.:741:9:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,:Χ38./9:; < =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,331?Χ741:,:Χ38 4 Ν1331ΚΙΟΕ ΛΧ:/1Β4Γ./9:; +< =:213Β.:7

25 ΘΟΒ?#&Ψ &Μ&<Φ %? ΑΚ# ΘΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ϑ <71 /0/45+ 0., ,+<17;,9 Ψ2 +, 700/ 1 +/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Α,?/+ ;:71,/0,,7.,/0 6 /7<,9.172:η+6 ;7.1/:9 8+/,3/+ 4 0 /+,9 + </8, :7, 0, / < <, ,+Β,?/+97: 6,9/,,9 870,174 /06 0, 1) 0, :?72463 /++ ; 4/1/+: Γ?9 4+,+, 44 ;:475 0./)/4 6 1/067; +/, 70, 890 Ψ2 Η+7,9/,/056 << ) 6?/ > 45,79/) 3 0 0< ;7.1/:9 8+Β ΘΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 6 ;7.1/:9 8 0<71;/, 70?/ , 6) /,9 Ψ2 +, 700/ 1?,9/20 ) 1+,5 +,26 0,,1/0+4/,71,7/++ +, <,9 1? 1 :1734 ;+?, ,/06 0.,9 Ψ2 +, 70+Β ΘΟΘ %.6Ε2+6 ϑ/γ2.θον1ϑ/+ 4 0 ς ;7.1/:9 8+7<721+,265:7:24/, 70 Ε0Γ.)7Η )26_ Μ.07 )/:; )7Ε: Κ7,+)72 )7Ε: ΝΤΖ,+.)>.,+ 7, )7Ε: ΝΡΘ?. Ο /0 ΕΜΒΜ ΕΜΒα,/06/16ς ) /, 70 ΕΒΚ_ ΕΒαΝ # ;772 ΖΕ ΓΧ ΒΝΗ #κ ΖΧ _αγχεβαη #κ Ζ ΧΓΧ ΒΕΗ #κ Ζα _ ΓΕΝΒΚΗ #κ ΖΜ _ ΓΕΝΒΚΗ #κ Ε #κ _ ΓΧΕΒ Η Χ #κ _ ΓΧΕΒ Η _ #κ _ ΓΧΕΒ Η α #κ ΧΧΓΕΜΒαΗ Μ #κ _ΕΓΧΕΒΛΗ ϑ3:.7η6 ;772 %1 ;/15 ε Γ_ΛΒΛΗ ΜΛΓ_ΚΒΚΗ 8706/15 ΚΚΓεΧΒ_Η ΝεΓε ΒΕΗ Φ):;/,6+/+Ε6 ϑ7,9:/1 0,+/4 ) ΝΕΓΜ ΒΚΗ εκγανβ_η 0 :/1 0,/4 ) ααγχλβλη αλγ_χβκη ϑ7,9:/1 0,+6 /6 _αγχεβαη ΧαΓΕεΒΝΗ Ψ >.Ι 7>.)+3,Ι. Ο /0 ΕΒΝΜ ΕΒΜΚ,/06/16ς ) /, 70 ΒΛε ΒΛΝ ν#2;3 17<. 14+Γ:17:71, :Η ΖΕΘΜ Ζ70, ΕΘΜ ΕΘΜ 0, 1) 0, ΕΘΜ #

26 Υ/34 _ΒΕ87;:/1 +,9 3/ ;7.1/:9 8+7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+ΒΥ9 ; /0/.?/++ ; 4/1 037,9.172:+32,,9 870, /, </? 6 11/0. 7</. +ΓΕΕΘΧε5 /1+ΗΒΥ9.172:+9/6/+ ; 4/16 +,1 32, 707< :1 ;/15/ / ,26 0,+Β Σ.21 _ΒΕ:1 + 0,+6/,/70,9 Ω% Ξ/; / ,7/++ ++:7) 1,53/ ] Ψ2 +, 70+/372, ) 156/ , +Γ+ + 8, 70ΧΒ_ΗΒΥ9 ; 6 /0Ω%?/++ ; 4/1 /817++/ ) +, 6/4,972.9,9 1/0. +6 << 1 6Ψ2, ;/1> ,9,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Γ/+1 <4 8, 6 0,9 + ; 4/1+,/06/166 ) /, ,+ΗΒΥ9 7) 1/44; /0Ω%?/+ΕΒΛ_Β,/34?,9,9 1/?6/,/<71,9 Ω% <71 / / ,9 /:: 06 ]ΒΣ.21 _ΒΧ. ) +/0 06 8/, 707<,9 1 / Ω% 1 +24,+/+,9.94.9,+,9 :1 )/4 08 7<3/ , +,9/, /1 /3+ 0,<17;, η4 ) +Β ΘΟΡ Μ 6 Ε66 7, ϑ/ ;7.1/:9 8+? 1 + ; 4/13,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Α , 0.,9/,/05:7, 0, /489/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: > 45,73 /1 +24,7<6 ;7.1/:9 8 << 8,+Β 0:/1, 824/1Α,9 6 +,1 32, 707<+,26 0,+?,9 0:1 ;/15/ / ? 6/17206α δ 7< /89.172:3 0. 0:1 ;/ /06,9 ; /0/. 7<, << ΒΕ5 /1+Β,?/+ ;:71,/0,,7< 0672,,9 /. +7<,9. 14+/+, ,3 /++2; 6<17;,9 6/,/70?9 89,5: 7<+89774,9 5/,, 06 6Α,9/,,9 +? ; 4/1ΒΥ9 1 /+70+<71,9 +9/) 3 072,4 0 6/41 / , 70ΧΒΧΒΧΒ 0/88716/08?,9:1 ) /189 ΧΚ :7) 1,5 +/> 5</8,71 0 0< ,9 1/, + 7<+89774/3+ 0, +;/06,9 1 <71,?/+ ;:71,/0,,7./2. /0 ;: <,9 +78 /4/ ; ;+,/08 +7<,9 +,265:7:24/, 70ΒΥ9 +?/+/89 ) ,9 Ω% ΒΥ9 < 06 0.,9/,,9 Ω% 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+? 1 07, ;/1> 6456 << 1 0, + ;:71,/0,/+,9 4:+,71 ;7) /:7, 0, / < 8/0,3 /+ <17;, ,+73,/ 0 6ΒΦ7? ) 1Α?,9 0 / Ψ2, /4/1. 1/0. 7<Ω% )/42 +? ) 6Α1 <4 8, 0./1 4/, ) 454/1. 6 << ;/, 1 /4? /4,9 3,? /,, 06 0.,9 +/; ΒΥ9 + +/+/4 0,:7 0,? /88 ++,7 Ψ2 :; 0,<71;/> 0.,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6 0,9 <2,21 Γ/ , 70ΛΒΕΒ_ΗΒ

27 4 Ε).ΘΟΝ1ϑ7]:47,87;:/1 0.,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]3,? 0 / Ε).ΘΟΠ1,/8> 63/1.1/: , 0.,9 :17:71, 707<721+, :,9/,.7?,972, ) 156/ , + %

28 & ΡΟ & &%?Ψ?Β#& ϑ&&#< ΡΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ,7; /+21,9 << 8,7<, /89 0.,9 :/1, 8 :/0,+97?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/6721:1 ;/15 06:7 0,?/+,7; / /3+ 0, +;,9172.9; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6/,<7447?Θ2:ΒΥ9 << 8,7< 0/6 Ψ2/, ΟΦΟ70 628/, 70 /06:7, 0, /4:17+: 8,+<71<2,21 ;:475; 0,/1 7<, ,) 154,,4 Ψ2/0,,/, ) 1 + /1899/+3 067?0,7/,, ;:,,7; /+21,9 +/++78 /, 70Β 21 : 47,+, /)721 6,7Ψ2/0, <5/3+ 0, +; 0/+;/ ,7< = 05/?,9,9 97: 7<./, ) 6 08,7+97?<21,9 1?71> Β 0 7<, /15 06:7 0, ,9 :17:71, 707< ; Β Υ9 + 06:7 0,< ,9 3 0/151 +:70+ (?/ ; ++ 6/,/44 0,9 ;70,9 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2:οΥ ,456 << 1 0,,7,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 :17) 6 +/07,9 1Α: 19/:+; /0.4,7; /+21,9 4 ) 47</3+ 0, +; ,Β,9, ,+<7206<17;,9 +,?7 06:7 0,+Α+/;:4 8/4824/, 70+8/03 ;/6,7:17) 6.1 /, 16,/ 470,9 < /+ 3 4,57<870628, 0. <2,21 +,26 +Β ΡΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 ; /+21 ; 0,<71,9 :1 ;/15 06:7 0,?/+,/> 0, <Θ1 :71, 6 Ψ2 +, 700/ 1 +/06?/+8/4824/, 635,9 02;3 17<6/5+; ++ 67< ,9 +,265: 1 76Βς2,7,9 +;/4402;3 17<842+, 1+Α/0/45+ +?/+: 1<71; 6/,,9 842+, 14 ) 4Α1 +24, 0. 0/;76 < 6,Θ, +,3,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Β Υ9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,?/+2+ 6,7, +,<716 << ,? 0,9,?7.172:+ΒΥ9 +;,976/6χ2+,+<71:7, 0, /4:1 6 8,71+( 0,9 +8/+ /. /0602;3 17< 6/5+7<+89774; ,9 4/+,;70,9/,3/+ 4 0 ΒΣ71, /15 06:7 0,Α :17:71, 707< ; Α/842+, 1/6χ2+, 689 Θ+Ψ2/1 6, +,?/+2+ 6Β Υ9 6/,/8744 8, 670,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η?/+2+ 6,7 +, ;/,,9 0,1/Θ842+, /, 70Γ ΖΖΗΒΥ9 + +/; /+21 7< 97?+ ; 4/1:/1, 8 :/0,+?,9 0/842+, 1/1 Β, + ;:71,/0,,73 /?/1 7<,9 ΖΖ/+, ,9 /0/45+ +7<,9 :17:71, 707< ; /06,9 1 <71 /<< 8,+, ,++ 0ΒΥ9 +?/+8/4824/, ,9 # Ρ ;,976ΒΣ71/44 8/4824/, 70+,9 ΖΖ/+ +, ;/, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0, +2+ 6/06,9 +,/06/16 6 ) /, 707<,9 89/0. <17;3/+ 4 0,7<7447?Θ2: 0,9 + 06:7 0,Β 0+, ),5 /0/45+ +Α /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774Α?/+/::4 6,7/448/4824/, 70+ 0,9 +89/:, , +,, ,0 ++7<,9 6/,/Β ΡΟΘ %.6Ε2+6 Υ/34 αβε+97?+, ,+<71,9 ; /002;3 17<6/5+; /89.172:ΒΣ71 / ,9 0, 1) 0, :,9 ; /002;3 17<6/5+7<+89774; /+ 671+,/ ,/0,Ξ ,9 870, :,9 1+,/ ,/0, /+ 6ΒΥ ,+<71 / <71,9 +; /+21 ; 0,9/) ?0 0 <.21 αβε/06,9 ; /01 +24,+/1 ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβχβ

29 ϑ/γ2.ρον1υ/34 +97? 0.; /002;3 17<6/5+; /89+,265 /1;/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Β <./,,Ε0Γ.)7ΗΙ/ Ι7>.)Ρ(..Λ6 Ζ70,174 0, 1) 0, 70 ϑ/+ 4 0 Ο /0Γ6/5+Η ΧΒ_Μ ΧΒ Ε Σ7447?Θ2:,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η ΧΒΜΝ ΧΒΕα Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η ΛΚ Λ Ο /0Γ6/5+Η _ΒΕε ΕΒ_Χ,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η αβ_λ ΕΒΝΚ Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η Ν Λ_ 4 Ε).ΡΟΝ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 02;3 17<6/5+; ++ 6<71 / µ6 ) :+ 4 Ε).ΡΟΠ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 ; /002;3 17<6/5+; ++ 6<71 870,174/06 0, 1) 0, :+Β

30 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,7<.172:; /002;3 17<6/5+; ++ 6Α870, :)+ 0, 1) 0, :Α+97? 6/1 +24,,9/,?/+847+,7,9 ΚΜδ+.0 < 8/0,4 ) 4ΓΧΒ Ε ; /06/5+ΓπΧΒΕαΗ)+ΕΒ_Χ; /06/5+ΓπΕΒΝΚΗΞ% Β ΛΛΞΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒΥ/34 αβχ +2;;/1 + +, ,+Β ϑ/γ2.ροπ1& +24,+<71:1 ;/15 06:7 0,2+ 0.,9 ϕ<244/0/45+ +η6/,/+,β & 628, 70 0; /002;3 17< /5+; ++ 6 ΘΕΒαΝ %Θ)/42 ΓΚΜδΖ Η Β ΛΛΓΘ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0., /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67< Α?/+: 1<71; 6/06/+ ; 4/102;3 17<; /06/5+6 << 1 08?/+<7206 ΓΕΒ_Μ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, :Α?,9ΚΜδΖ Θ_ΒΚ_(ΕΒΧαΗΒ Φ7? ) 1Α/+,9 1? ) 0842+, 1+ 0,9 +/0/45+ +, ,?/ ,/, +, 8/ < 8/0,Γ% ΒΧΧΕΗΒ 8706/15/0/45+ +<7206,9/,,9 :17:71, 707< ; /,/05, ;?/+9.9 1/,<7447?Θ2: 0,9 870, :ΓΛ_ΒαδΗ,9/0,9 0, 1) 0, : ΓαΛΒΕδΗΒΥ/34 αβ_+2;;/1 +, ,+7<37,9.172:+Β ϑ/γ2.ροθ(%17:71, 707< ; ,9+,265/1;+/,3/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: [172:+ν 5/66 ; Ι/+/22α Ζ70,174 0, 1) 0, 70 Π + #7 Π + #7 ϑ/+ 4 0 ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ αεγεμβλη ΧαΓ_αΒ_Η Σ7447?Θ2: ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ ΓαΛΒΕΗ _ΛΓΜΧΒΚΗ νρ/42 +,9,7,/402;3 17<. 14+?971 +:706 6Γδ7<.172:ΗΒ Υ9 870, ::17:71, 707<. 14+; ;/ ,/0,7) 1,9 +,265: 1 76?9 1 /+,9 0, 1) 0, ::17:71, 70617:: 635ΕΝΒεδΓ+,/34 αβ_ηβ 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71,9 :17:71, 707<. 14+; ) 1,9 +,265: ? 6/070Θ+.0 < 8/0,1 +24,Γ: ΒΕΧ ΗΒΥ , ++2;;/ ,/34 αβαβ , ),5/0/45+ +, ,1 ;/ Θ+.0 < 8/0,Γ: ΒΧ_ ΗΒ ϑ/γ2.ρορ(& +24,+7<,9 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71:17:71, 707<. 14+; /,<7447?Θ2:Β Ζ9 Θ+Ψ2/1 +,/, +, 8Γ6.1 +7<<1 67;Η %Θ)/42 ΧΒαΧΓΕ6<Η ΒΕΧ (

31 Υ/34 αβμ+97?+,9 <1 Ψ2 085/,?9 896 << 1 0,:7, 0, /48/2+ +7</3+ 0, +; /<< 8, 6,9 4 ) +7<,9? ,7<. 14+Γ870,174/06 0, 1) 0, 70ΗΒΥ9 + + ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβ_β ϑ/γ2.ροτ(& +24,++97? 0.4 ) 47< << 8,7<)/15 0.8/2+ +7</3+ 0, +;70? ,Β # ) 1ΓδΗ 08 71Υ? 8 ΓδΗ ) 1/4Υ ; +ΓδΗ Ο/05, ; +ΓδΗ Φ72+?71> ΝεΒ ΝΒΕ ΧΒΧ _ΒΛ Ω77> 0./<, 17,9 1 ΝΧΒ Ε ΒΚ _Βα _ΒΝ ΕΕΒΝ αεβ _ ΒΚ ΕΕΒα Ο 0+,12/, 70 ακβν ΕΚΒΧ ΕΛΒ_ Ε_ΒΛ Ω/8>7<;70 5 Χ_Βα ΧΜΒΛ ΧεΒΚ ΧαΒ 4 Ε).ΡΟΘ(,/8> 63/1.1/:9+97? 0.97?<1 Ψ2 0, :71, 6; ,7)/1 72+8/2+ +7</3+ 0, +;Β Υ/34 αβε+97?+,9 +, ;/, +7<,9 ΖΖ3/+ 670,9 6/,/8744 8, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/066/,/<71,9 ϕ:17:71, 707<. 14+?97; η 06:7 0,ΒΙ , ),5/0/45+ +,9 ΖΖ)/42 +? 1 + ; 4/1,7,9 ;/ 0/0/45+ +Α?,9 ΖΖ +, ;/, )

32 7< ΒΕΜΛ<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 ΒΧαΕ<71,9 ϕ:17:71, 707< ; ϕ 06:7 0,Β,9,9 ΖΖ +, ;/, Α8/4824/, 70+7<+/;:4 + Τ +8/03 ;/6?9 89? 44/ <71<2,21 +,26 +ΒΥ/34 αβλ+2;;/1 +,9 +/;:4 + Τ <71/<244 +8/4 842+, 1,1 /4,76, 8,/6 << <&?,9Κ δανμδ/06ν δ:7? 1Α<71 )/1 72+)/42 +7<&/06Ο Γ02;3 17< 06 ) 62/4+: 1842+, 1ΗΞ/4:9/ +< ] 6/, Β Μ θμρβφ 1,9 06:7 0, +ϕ02;3 17<6/5+7<+89774; ++ 6ηΒ ϑ/γ2.ρου1 2;;/157< ΖΖ +, ;/, <71,9 +, ,Β 06:7 0, ΖΖ +, ;/, ΓΚΜδΖ Η #2;3 17< /5+; ++ 6 ΒΕΛ_Γ Β ΜΜ( ΒαΝαΗ %17:71, 707< ; ΒΧΧεΓ Β Νε( ΒΜΜΜΗ #+

33 # ϑ/γ2.ρος1 2;;/157<+/;:4 + Τ 8/4824/, 70+?,9)/15 0.)/42 +7<:7? 1ν Π+?2& :Η + /27 +Χ),07 6Γ6 << 1 08 Η #Γ 06 ) 62/4+: , 1Η %7? 1 ΟΓ02;3 17<842+, 1+: 1 /1;Η ΒΜ Χ Κ ΧαΧ ΝΜ Χ Λ Ν ΕΝΕ ΧΜ Κ Χ ΝΜ ΕΚΚ Ν ΕΛα _ Κ ΧΧε ΝΜ ΕΚ_ Ν ΕεΚ ΒΛΜ Χ Κ Ε Ν ΝΜ ΚΧ Ν ΝΕ ΧΜ Κ Ε α ΝΜ ΝΚ Ν ΛΝ _ Κ Ε Ε ΝΜ Νε Ν ΛΜ ΕΒ Χ Κ εε ΝΜ ΜΧ Ν αε ΧΜ Κ ΜΚ ΝΜ Μ Ν αα _ Κ ΜΛ ΝΜ ακ Ν α_ ΕΒΧΜ Χ Κ _Κ ΝΜ Ν ΧΚ ΧΜ Κ _Ν ΝΜ _Χ Ν ΧΝ _ Κ _Λ ΝΜ _Ε Ν ΧΛ ΕΒΜ Χ Κ ΧΛ ΝΜ Χ_ Ν ΧΕ ΧΜ Κ Χε ΝΜ Χ_ Ν Χ _ Κ Χε ΝΜ ΧΧ Ν ΕΚ ν ΖΖ ΒΕΛ_Α+,/06/166 ) /, 70 _ΒΛΜΑ/4:9/ Β Μµ)/ /448/4824/, 70+Β

34 ΡΟΡ Μ 6 Ε66 7,,9/ ?035, ,+7<,9 +89/:, 1,9/,, +< /+ 34, ,/842+, 1 1/067; ,174,1 /4 0/= 05/ ,, 0.ΒΥ ,+6 ;70+,1/, /,1 06,7?/ /3+ 0, +; 0,9 0, 1) 0, :Α?,9/3+ 0, +; 081 / ,/5 0.,9 +/; 0,9 870, :ΒΥ9 1?/+/; /06 << < ΕΒαΝ6/5+7<+89774; Α/<, 1/88720, 0.<7187)/1 /, +Α?9 0 87;:/1 0.,9 0, 1) 0, :,7,9 870, :/,<7447?Θ2:ΒΥ9 + 6 ;70+,1/, ++7; ) 6 08,7?/16+/3 0 < 8 /4 << 8,/06 +/) / , 0, 1;+7< << 8/85<71,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6,1/ 0 0./06+2::71,<71<2,21?71>ΒΥ ,+7<,9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,+? ,7,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: Β ΛΛΑΚΜδΖ Θ_ΒΕΛΞ ΒΧΕΗΒΥ9 /++78 /, 6870< , 1)/4?/+1 4/, ) 45? 6 +97? 0.,9/,,9,12 6 << ;3 17<6/5+3,? 0.172:+87246,9 1 <71 3 /+9.9/+_ΒΕΛ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, 70/1;,7 ΒΧΕ;71 6/5+; ++ 6ΒΥ9 +%Θ)/42 :17) 6 +<21,9 1 ) <,9 3 0 <,+7<,9 0, 1) 0, 70Ξ97? ) 1Α/Τ 176 << /007, ,ΒΥ9 +;/4402;3 1+7< :/1, 8 :/0,+/06:/1, 824/145,9 +;/4402;3 17<842+, 1+ 0)74) : 47,+,265 ; /0,9/,, ,+8/070453,972.9,7</+:1 4 ; 0/ ,+Β 66, 70/445Α +;/4402; ,9 4 > <: /+.0 < 8/0,1 +24,Β 9 0; /+21 0.,9 ΖΖ,?/+<7206,9/,,9 +, ,?/+ Ψ2/4,7 ΒΕΛ_<71,9 :1 ;/15 06:7 0,Β 9 087;:/1 0.,9 + ΖΖ +, ;/,,7,9 4, 1/,21,?/+ <7206,9/, ,?/+) ;:/1 6,77,9 1+,26 + Ν Α?,97045+,26 +,9/, 0)74) 602; 172+</; 4 +; ; ? 0. ΖΖ +, ;/, +/+9.9ΒΥ ,+,9/,,9. 14+?,9 0, <42 08 /897,9 1η+3 9/) 721Α/,,,26 + /061 +: /) 45Α/4, ;:4, 707<,9 Ψ2 +, 700/ 1 +?/+8/1 < : 1) + 6+7,9/,) 154,,4 870< Β 9.94 ) 47< ΖΖ 0/+, / ,) 15+21: ,9 /;720,7<, ;,9 842+, 1+: 06 /+/.172:/069/) >07?0 /897,9 1Α:1 71,7,9 +,265Β 0;/05?/5+721+,54 7<, / ,9,1/ 0 0.7<,9 Ο? Τ :/6/8, ) / : /06,7+ >+2::71,<17;,9 7,9 1:/1, 8 :/0,+/06,9 1 <71, +07,/0./, ) 1 +24,,7< 06/9.9 ΖΖΑ32,,67 +; /0, ,+7<,9 +,/, +, 8/4,Θ, +,/ > 45,7+97?+.0 < 8/08 Β Υ9 1?/+/; /01 628, 707<ΕΒαΝ6/5+7</3+ 0, +;Α/<, 1/88720, 0.<71 87)/1 /, +Α 0, /067; + 6,7,9 0, 1) 0, 70ΒΥ9 + + Ψ2 )/4 0,,7/ ενβνδ1 628, 70 0/3+ 0, +;Β%1 71,7,9 0, 1) 0, 70Α. 14+? 1 ; /::17] ;/, 45ΚΒΚδ7< /5+/06,9 +< 44,7_ΒΕδΒ 0 87,,η++,2653/+ 4 0 /3+ 0, +;?/+9.9 1Α1/0. 0.<17;Χ_ΒΝΕΘΕΕΒΕ δ Μ ΒΦ7? ) 1, ) 6/ + ; 4/1 << 8,+ Τ Α?,9/3+ 0, +;3 0.82,35+4.9,457) 19/4<Γ<17;ΧΕδ,7ΚδΗΑ,9 Ψ2 )/4 0,7</::17] ;/, 45ε6/5+: 1, 1;ΒΥ9 1?/+/4+7/1 628, 70 0,9 :17:71, 707< ; ,9 0, 1) 0, :Α?,9/6 << ,? 0,9.172:+/,<7447?Θ2:7<ΧεΒ_δΒΥ9 +Α97? ) 1Α?/+07,+.0 < 8/0,/,,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: ΒΕΧ ΗΒΣ7137,9,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η 06:7 0,,9 0, 1) 0, :+97? 6/+4.9,4547? 1)/42 /, 3/ ;:/1 6,7,9 870, :ΒΥ <71,20/, Α/+9/) :+,9/, 3. 0/+ ) 0/+: /0. ) ;71 +,1 0.,9,7, ,/,<7447?Θ2:ΒΦ7? ) 1Α #

35 ,9 89/ ,? 0,9.172:+ +;/1> 6456 << 1 0, 0,9/,<7137,9 06:7 0,+,9 870, :, /+ 711 ;/ 0,9 +/; /,<7447?Θ2:?9 4+,,9 0, 1) 0, : /345Β 0,9 870, ],7<. 0 1/4/3+ 0, +;Α Α4/8>7<;70 5/06; 0+,12/, 70? 1,9,91,7:8/2+ +Α?,9ΝΝΒ_δΑΛεΒεδΑ/06Μ ΒΧδ7< :71, 0.; /,,9 ; 0 ;2;7</,4 /+,708 71,? 8 <71,97+ 1 /+70+ 0,9 4/+,;70,9 1 +: 8, ) 45ΒΦ7? ) 1Α,9 +,91 </8,71+/1 0, 11 4/, 6/06,9 1 <71, + 6 << 824,,7+ :/1/, 72,, ) 62/48/2+/4 << 8,Β[ 14+;/5; ; 0+,12/, 703 8/2+,9 58/007,/<<716+/0,/15,7? 4+/06,9 +? 447) 14/:?,9 /3+ 0, +;1 4/, 6,74/8>7<;70 5Β 4+7Α. 14+;/5; /2+ 7<: 1 76 :/ 0+?9 89,9 5: 18 ) / Α<71 ]/;: ;/η++, _ΚΒ_δ ; 0+,12/, 70/+/: /4: Κ ΒΥ9 + / ? 447) 14/:?, Θ1 4/, 6/3+ 0, +;Β, +6 << 824,,76, 1; 0,9 1 4/, ) ;:/8,7<,9 +,91 </8, ) 62/445Α97? ) 1, +84 /1,9/,, /145/<< 8,, /,, 06/08 7</+.0 < 8/0,:17:71, 707< ,265Β 0/ , ,9 +89/:, 1+ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0.1/067; , /67<+89774/+,9 842+, 1Α?/+: 1<71; 6ΒΥ ,Α, ,++97? /, 70?,9,9 ;/ 0/0/45+ +Β > 0./,, ,+7<,9 +/;:4 + Τ 8/4824/, 70+/842+, 11/067; + 6,1 /4 3/+ 670, <,9 ++,265/:: /1+,73 < /+ 34 ΒΣ71 ]/;:4 Α/+,265? +9 0.,76, 8,/6 << <Ε6/5?,9Κ δ:7? , 0.ΜΚ : 1/1;/,ΧΜ:/1, 8 :/0,+: Α71εΕ : 1/1;/,Χ :/1, 8 :/0,+: ΒΥ9 +:17) 6 +<21,9 1 ) 6 08 <71/4/1. 1+8/4 1 + /189 :17χ 8,, ,/> 0Β ##

36 # ΤΟ<& #ϑ%]?ϑφ %&Ψ?ϑ&Μ?Β#& ϑ&&#< ΤΟΝ,+)7ΙΕ + 7, Σ7447? 0.,9 /0/45+ +7<6/,/ /4/3+ 0, +;Α,9 Ψ2 +, 700/ 1,77>/ ;71 < /::17/89 0,15 0.,7 +,/34 +9?9,9 1,9 1?/+/1 4/, 70+9 : 3,? ; 0+,12/, 0./06; Β%1 ) /189 Χ 9/ , 6,9/,,9 + +/3/11 1,7. 14+η/,, 06/08 1/, +/06,9 Ψ2 +, 700/ 1 / ; 6,7+?9,9 1, , 0/+, <1 8//4+71 :71, 6+ ; 4/1:1734 ;+Β ΤΟΠ<.+;7Ι6 Σ 1+,45Α,9 Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 / ; 6,7/+8 1,/ 0?9,9 1<71,9? :Α; 0+,12/, 70?/+/8/2+ 7</3+ 0, +;( σ 0/071;/4;70,9Α97?7<, 09/) 572; /2+ 7<,9 <7447? 0. 1 /+70+Ξ972+?71>Ξ477> 0./<, , , 1+Ξ Ξ; 0+,12/, 70Ξ 4/8>7<;70 5οτ Υ ,+<17;,9 +Ψ2 +, 709/) , 6:1 ) ,/34 αβμβ,,? Ψ2 0,:7 0,+ 0,9 Ψ2 +, 700/ 1,9 1? 1,9 0<21,9 17::71,20, +< ,7)7420, 1/4 0>3,? 0: <; 0+,12/, 70Ξ 081 /+ 6/3+ 0, +; <17;+89774Ξ/06,9 << 8,7<; 0+,12/, , 0 6/ 45/8, ), +ΒΥ9 < 1+,7<,9 + Ψ2 +, 70+?/+( σ 0,9 /) 1/. ;70,9Α97?7<, 067 +; 0+,12/, 70;/> 572Ξ; Α; ++?71>Ξ+,/ Ξ07,?/4></1Ξ20/34,78/11572,6/ 45/8, ), +4 > 877> 0.71 <,89 0.?/, 1Ξ/) /17206; Ξ713 20/34,7:4/5?,97, οτ Υ9. 14+? 1 /+> 6,7 +, ;/, 97?7<, 0,9 +9/:: 0 6/06, ,+<71 /89 1 +:70+ / , 6 0<.21 ΜΒΕΒΥ/34 ΜΒΕ< : 8 < 8/44570,9 << 8,7< ; 0+,12/, 7070; ,/> 0<17;,9 +Ψ2 +, 70ΒΥ Ψ2 +, 70 1 Ψ2 +, 6/Ψ2/0,,/, ) +, ;/, /+/0/0+? 1( σφ7?;/056/5+7< ; ++4/+,, ; 572; 0+,12/, 6οτ ΤΟΘ%.6Ε2+6 Υ/34 ΜΒΕ/06ΜΒΧ87;:/1,9 1 +:70+ +7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+?9 0/+> 6<21,9 1Ψ2 +, 70+/372,97?; 0+,12/, 70/<< 8, /3+ 0, +;Α /,37,93/+ 4 0 /06/,<7447?Θ2:Β,3/+ 4 0 Α Μ_δ7<,9? ,; ,7; 0+,12/, 70Β Υ9 +< ) 6<17;/66 0.,9 :17:71, 70+7< ,9.172:+?97 1 +:706 6+/5 0.,9/,; 0+,12/, 70;/6,9 ;; ,9 1σ708 71,? 8 τ 71σ0 ) 1τ/06,9 06 ) ,?7Γ/+,9 1 /1,?7.172:+ΗΒ 8/4824/, ?Β

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα.

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: β) Τα τρίγωνα ΑΕ και ΑΖ είναι ίσα. 1. Από εξωτερικό σηµείο Σ κύκλου (Κ,ρ) θεωρούµε τις τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=Σ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήµατα των χορδών ΑΒ και Γ του κύκλου αντίστοιχα. α) i. τα τρίγωνα

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Από τη κορυφή Β τριγώνου Γ φέρουµε ευθεί κάθετη στη διχοτόµο της Aεξ, η οποί τέµνει τη διχοτόµο υτή στο κι την προέκτση της ΓΑ στο Ε. Αν Μ µέσον της ΒΓ ν δειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα Β Γ και ΓΕΒ είναι ίσα.

2. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β και ΓΕ. Αν ΕΗ ΒΓ και Ζ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα Β Γ και ΓΕΒ είναι ίσα. 1. Από εξωτερικό σηµείο Σ κύκλου (Κ,ρ) θεωρούµε τις τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=Σ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήµατα των χορδών ΑΒ και Γ του κύκλου αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να επιλέξετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. i. Αν η εξωτερική γωνία ενός κανονικού ν-γώνου ισούται με 0 ο, τότε το ν ισούται

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο )

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -10 ο. 2_19005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) 0 05 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΓΕΛ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΚΕΦΑΛΑΙΑ:7 ο -8 ο -9 ο -0 ο _9005 ΘΕΜΑ Β (7 ο -9 ο ) Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόµος της γωνίς Αˆ τέµνει την πλευρά ΒΓ σε σηµείο, τέτοιο ώστε Β 3 =

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Γεωμετρία Αˊ Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Κεφάλαιο 3 ο :Τρίγωνα 1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Για ευκολία οι

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Ε=Α και φέρουµε την ΒΕ που τέµνει τη Γ στο σηµείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές. β) το ΕΒΖ είναι παραλληλόγραµµο.

Ε=Α και φέρουµε την ΒΕ που τέµνει τη Γ στο σηµείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές. β) το ΕΒΖ είναι παραλληλόγραµµο. 1. ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ µε ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουµε την πλευρά Α κατά τµήµα Ε=Α και φέρουµε την ΒΕ που τέµνει τη Γ στο σηµείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές. β) το ΕΓΒ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 10.865196 ο Αγγ. Σικελιανού 4 Περισσός 10.718688 AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90Ο ) και Α το ύψος του. Αν Ε και Ζ είναι οι προβολές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2 Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και το 3.2 Ασκήσεις: 1-8 Θεωρία ως και το 3.4 Ασκήσεις: 9-13 Θεωρία ως και το 3.7 Ασκήσεις: 14-29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ ε ς Ε υ θ ε ι ε ς ) 2. Aν α, β θετικοι, να συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β, Β = α β + αβ.

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ ε ς Ε υ θ ε ι ε ς ) 2. Aν α, β θετικοι, να συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β, Β = α β + αβ. 1 Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και η διχοτομος ΒΕ της γωνιας B του τριγωνου Απο το Α φερνουμε παράλληλη της ΒΕ, που τεμνει τη ΒΓ 3 Να δειχτει οτι α + 11 α Ποτε ισχυει ΑΔ ΒΕ το ισον; οποτε οι γωνιες 3 3 Aν α, β

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ε ω μ ε τ ρ ί AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΩΝΩΝ 1. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ=Α) προεκτείνουμε τη βάση Β κτά ίσ τμήμτ Β=Ε. Ν δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕ είνι ισοσκελές. 2. Ν κτσκευάσετε σε ισοσκελές τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( ˆ =90 ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας A. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα