# % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, ) + /092

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092"

Transcript

1 # % & ( ) +,. % + ) / (3 # , , 8 5, 5 8 6, 6 8, ) + /092 +, :0 :; 1 + ) # <

2 INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational Setting Emily Wilson, Josie Reeve, Alice Pitt, Ben Sully & Steven Julious April 2012

3 # % & ( #) +,./, 0./1 2+/34 /0,/15%/6 0, 1) 0, 70 0/&21/4 628/, 70/4,, 0. % 47,,265()/42/, 0.,9 /88 :,/3 4,5/06+971,, 1; << 8,7<, /89 0.= 05/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+70/3+ 0, +;/067,9 1 6/ 45/8, ), +( :/1, /4:1 < 1 08 :/1/ :Α842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β

4 Χ ΕΧ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 ϑ#εκ ΛΜΧΜΝΕ % , <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189Γ 8Φ &&ΗΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46 8Φ &&& :71, 1 +#7(ΧΛ

5 # %&#() +, +./01 & , <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β 976.:;,.<=%..>.Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β?2.Α ++Θ <Ο /06ϑ 7; 6 8/ ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67;Β Β.,Χ/0, #Ε223Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; #+.>.,?9Ε2 7Ε6Θ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΑΙ0 ) 1+,57< 9 << 46Α 9 << 46Α Π71>+9 1 ΑΙ0, 6= 0.67; Φ+;.)0.0Γ.)67Η) 6.(;7 7,+) ΓΕ+.Ι+7+;. # %&#).:7)+1 Ρ 8,71 /&/;+6 0 # 874/Σ,Τ. 1/46 = 1+, 0Υ97;:+70 =/, Φ/1.1 /) + 7:9 ς 8> 0+70 Ω72 + Υ5+70 #

6 ?Β#ϑ%?Κϑ? 06/,Ι7ΓΧ. + >.61Υ7/++ ++,9 +8/4 7<,9 ;:/8,7<; 0+,12/, /,, 06/08 0#5/Τ/:17) 08 Α= 05/Ξ,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,5/06+971,Θ, 1; ;:/8,7</1 2+/34 +/0,/15:17628,/+/0/4, 10/, ),77,9 16 +:7+/34 :/6+ /;70.+,= 05/ Ξ/06,7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<870628, 0./842+, 1 1/067; ,174,1 /4Β Β/ Λ )7Ε,Ι1%1734 ;+/6 Ψ2/, 45;/0/. 0.; 0+,12/, 709/) , < 6 0?7; 0/ <17;Ω ; 8/445ς ) 47: 6Ζ720,1 +/06,9 +;/ /, 70/46 ) 47:; 0,, / /3+ 0, +;ΒΥ9 Ο ; ς ) 47:; 0,[7/4+ 6 0, < 6< ;/4 ;:7? 1; 0,/+3 0./> 5, : 0.,7 /661 ++:7) 1,5/06, ?/.17? < ) 6 08,9/,,9 628/, 707<. 14+9/+/0 ;:/8,7037,9478/4/060/, 70/4 8707; +Β 9 4+,.776; 0+,12/ ;/ 0+/0 ;:71,/0,</8,71 0;/ 0,/ 0 0.,9 :95+ 8/4/06; 0,/4? <?7; 0Α; 0+,12/ ;/0/. ; 0,1 ;/ 0+/: /189 6 /1 /Α?,9,9,12 ;:/8,7<,9 :1734 ;+, 4407,84 /1Β Μ.6,1%/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174,1 /4Β #.++, 1 ]+ 8706/ /06<721:1 ;/ #5/Τ/:17) 08 Α= 05/ Γ1 812, 6, ;./Α/478/4070Θ.7) 10; 0,/471./0 +/, 70ΗΒ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7,1 0, /445Α<721, ? 1 / < ,5?,9< ]8426 6Γ, ,;, , 1 // ,7 :/1, 8 :/, ΗΒΥ9 +4 <,, Γ_ Χ:2: 4+Η3 0.1/067; + 6,7,9 1,9 870,174 Γ0 ΕΜΚ:2: 4+Η71 0, 1) 0, 70Γ0 Εα_:2: 4+ΗΒΥ9 1? 1 < ) /89.172:ΒΥ9 870,174/1;87;:4, 6/Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:32,? 1 07, 0, /445,1/ 0 6,7;/>,9 1 2+/34 +/0,/15:/6Γ/4,972.9,1/ 0 0.?/+ :17) 6 6/<, 1,9 +,265< ΗΒΥ9 0, 1) 0, 70/1;87;:4, 6Ψ2 +, 700/ 1 +/, 3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:/061 8 ) 6,1/ ?,7;/>,9 Ο? Τ 1 2+/34 :/6Β </,7Ε /6Ε).61%1 ;/1572,87;?/+,787;:/1 89/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2: 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Β 8706/1572,87; +? 1 Ξ,7 0) +,./, 97?; 0+,12/, 70/<< 8,+172, 0 6/ 45 /8, ), +Γ /,, 06/08 ΗΞ,7./ 0/0 0+.9, 0, ,; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Ξ/06,7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<, /89 0.= 05/ ?,7;/> /1 2+/34 +/0,/15:17628,Β #+/+ 6+ /2/,/236 6 % ΕΚΒ βγ % 08ΒΑΖ9 8/.7Α ΩΗ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/Β Υ9 :1 ;/1572,87;?/+8/4824/, ,9 87)/1 /, Θ/6χ2+, 6,Θ, +,Β 0+, ),5 /0/45+ +?/+2+ 6,7870< 1;,9 )/4 6,57<,9 6/,/Β %.6Ε2+61,3/+ 4 0 Α_ Χ:2: 4+? /06ΕΛα? 1 <7447? 6Θ2:/;70,9 4/, 1ΒΣ7447?Θ2:?/+: ,7<,9, Β 3+ 0, +;Γ; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6Η6 81 /+ 671+,/5 6,9 +/; 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ

7 2: 0/ ,9 0, 1) 0, 70/1;Α32, 081 /+ 671+,/5 6,9 +/; 0/44 870, ΒΥ9 1?/+/; /06 << <ΕΒαΝ6/5+7<+89774; ++ 6?9 0 87;:/1 0.,9 870,174/06 0, 1) 0, :+/,<7447?Θ2:Γ: Β ΛΛΞ ΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒ,3/+ 4 0 ΑΜ ΒΧδ7< :71, 6; 0+,12/, 70/+/8/2+ 7< /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/χ71,57<,9. 14+ΓΝεΒΝδΗ?/0, 6,7325+/0,/15,7? 4+ 32,87+,?/+ 6 0, < 635ΛΕδ/+3 0./;/χ713/11 1,7,9 +Β,3/+ 4 0 ΑΚΕΒΧδ7<. 14+/.1 6,9/,4 /10 0.,72+ /1 2+/34 +/0,/15,7? 4? <24/06ΝαΒΧδ 7< ,9 0, 1) 0, :2+ 6,9 Ο? Τ :/6/,+7; :7 0,ΒΥ9 ;7+, 87;;700./, ) < 63/8> ,9 + Τ 7<,9 :/6Β Κ7, 2Ε6 7,61Υ9 +: 47,+,265<7206:17; + 0. ) 6 08, ,/0/++78 /, 70 3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +; 0= 05/ /06<7206,9/, /1 2+/34 +/0,/15:17628, +:7, 0, /445/0/88 :,/34 ;,9767</ ,9 + :1734 ;Β,?/+/4+7<7206,9/,,?/+< /+ 34,78/11572,/842+, 11/067; ,174,1 / <,9 += 05/0:17) 08 Β& /3+ 0, +;9/ ?0357,9 1+,73 0 <, 06 ) 62/4 628/, 70/4/,,/ 0; 0,/06,9 + << 8, ;/5 ], 06,7 ;:17) 0.478/4/060/, 70/4 8707; +ΒΟ / ,7 0) +,./, 37,9,9 4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/ /3+ 0, +;Ξ/06,9 ;:/8,,9/+70Ψ2/4,57<4 < Β %

8 ϑ/γ2.7η 7,+.,+6 ΝΟΒ/ Λ )7Ε,ΙΒΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΜ ΕΒΕ 0,17628, 70ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒΧΟ 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ ΕΒ_ 3+ 0, +;φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβββε # %&() +, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβλ #. % /+0, 12 3φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒ Λ # # 4)+ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν # 5 40,&( φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββν ΕΒα ::17/89 +,7 /0,/15%17628,%17) + 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΝ ,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΚ 5. %&() +, 9&+7 0+: +, 1,&287φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΚ 5 # ;27):82 <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕ 5 5 =+7<,7):82 <0,&( 73φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕΕ ΕΒΜ 2;;/15φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΧ ΕΒε ;+/0673χ 8, ) +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφεχ ΠΟ<.+;7Ι6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΒΕ_ ΧΒΕ, φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΒΒΕ_ ΧΒΧ,265:7:24/, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα.. <)0 +(+<) 02(0+ 12 ) & 0) &,1+7) +, φφφφφφφφφφφβεα... + (87+, > 2?(87+, (0+ 20+)φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΕα ΧΒ_γ2 +, 700/ 1 6 ) 47:; 0,φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΜ ΧΒαΥ9 Ο? Τ :/6,1/ 0 0.φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΕε ΧΒΜ,/, +, 8/4/0/45+ +φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβεν ΧΒε,9 8/4/::17)/4φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΕΝ ΘΟΒ/6.2,.Ι.07 )/:; 6ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΧ _ΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _ΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Β_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ _Βας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΕ ΡΟ.,.)/2?Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧ_ αβε 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββχ_ αβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧ_ αβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒΧΚ ΤΟ<.,6+)Ε/+ 7,).2/+.Ι/Γ6.,+.. 60ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ε ΜΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ε ΜΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ &

9 ΥΟΚΕ)).,+0.,6+)Ε/+ 7,0/,/.0.,+ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ_Μ εβε 0,17628, 70φΒΒφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Μ εβχο,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφββ_μ εβ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ # Α,Β82&Χ2, <0,&( 7φφφφφΒφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Μ #. Ε002 72, <0,&( 7φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒφΒ_Μ εβ_β_[ 14+η 88 ++,7 /0,/15%/6+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒ_Λ εβας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Λ ςο&>/2ε/+ 7,7Η<(.Ω :/Ι/,Ι+)/,, ,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟ_Ν ΛΒΕ 0,17628, 70φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒΧΟ,976+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν ΛΒ_& +24,+φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒ_Ν Φ # Γ((2< ):+8+ Ηφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ_Ν Φ #. Ι)ϑ+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφα Φ # # Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββα Φ # 5 Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαχ ΛΒας φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφΒΒα_ Φ 5 Ι)ϑ+ Χ ) & 7+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφφφα_ Φ 5. Μ)7Κ+ Χ ) & &0Η+ Χ Κ2 ΙΒ2Λ+ <)&φφφφφφφφφφφφφφφββαα Φ 5 # Γ((277+ Χ 2Ν+<12 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαμ ΞΟΨ 0 +/+ 7,6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣαΛ ΖΟΚ7, 2Ε6 7,ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟαΚ ΚΒΕΥ : 8,21 φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφβακ ΚΒΧ ) 1/ φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφαΚ Ν[Ο%.Η.).,.6ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ ΝΝΟ?::.,Ι ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΟΣΜ_

10 ΝΟΒ?Κ= %Φ] Μ ΝΟΝ,+)7ΙΕ + 7, 1 + +/071./0 Τ/, 70+,2:,7+2::71,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0/ /+, <1 8/Β )/42 +/1 628/, 70Α;:7? 1; 0,/06)/42/, 70Β ) 1,9 4/+,,?75 /1+? 9/) > 0.+: 8 < 8/445/,, <Ο 0,12/4Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,/<, / + 635?7; 0Α. 14+/ , / /372,8/2+ +7<+89774/3+ 0, +;Β Θ1 + /189 6/1 /Α 1 + / ;+,7. 0 1/, 1 + /189/ , ,7</8 4,/,,9?71>7<7, /0 Τ/, 70+?97? +9,7/661 ++,9 +:1734 ; 0,9 :7:24/, 70,9 5/1?71> 0.?,9ΒΥ9 ++,265: 47,+/0 628/, 70/4/::17/89,7,9 :1734 ;,9172.9, / ,7;/> /1 2+/34 :/6<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β,/ ;+,7 )/42/,,9 ;:/8,7<:17) 6 0./+/0,/15:17628, /3+ 0, +;/+, +,9172.9,9 +; 89/0 +;,9/,3,, 1; 0+,12/ ;/0/. ; 0,;/5</8 4,/,,9 ;:7? 1; 0,7<?7; 0Β ΝΟΠ <.,6+)Ε/+ 7,Α3.,.</,/.0.,+ Ο 0+,12/, 70Φ5. 0 Ο/0/. ; 0,ΓΟΦΟΗ 0+23Θ /9/1/0 <1 8/ +/,7: 8,9/,9/+./ /+ 0./,, 0, ,5 /1+<17;)/1 72+/8,71+Α ,9?/, 1 /06+/0,/, 70Α 628/, 70Α/0,917:747.5/069 /4,987;;20, + Ε Α3 8/2+ 7<,+ :7, 0, /4 ;:/8, /,, 06/08 /06 ;:475; 0,ΒΥ/34 ΕΒΕ+2;;/1 + +, ,1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/Β (

11 ϑ/γ2.νον1 2;;/157<,9 1 + /189/06:17χ 8,+1 4/, 6,7ΟΦΟ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ %4/8 & + /189 %17χ 8,+ Ι./06/ Ζ17<,+ΓΧ ΕΧΗ <1 :/6+ΑΟ/>/:/6+Α Φ :17χ 8,ΑΣ712;<71 <1 8/0 7; 0 628/, 70/4 +,+ΓΣ Η = 05/ Φ212 0, 10/, 70/4Α= +2;2Ο 6 8/4 /06628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,ΗΑ /0,/15%/6+<71 <1 8/ΑΣ Α ι/0//α ι ;3/3? 9/0.?/ΓΧ ΕΕΗ ) 13/89ΓΧ ΚΗ #. 1 / 6 0;//06 6 0;/ΓΧ ΝΗ 0 23 ΓΧ ΚΗ Ω/?/0ΓΧ Ε Η 7;/4 / [/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71 % /8 /06ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ [9/0/ 87,,,/4ΒΓΧ Ε Η Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ΓΧ ΚΗ [17?/06Υ /89 &?/06/ 2+,/ 0/34 Φ /4,90, 1:1 + + Γ ΦΗ,9 7: / /),9 Ζ η+Σ206/06 %178, 1/06[/;34 Ο/4/? /445% : 1% 44,, 1 ΓΧ ΕΕΗ Ζ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5 Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΝΟΘ?Γ6., ,/445,9 1 /1 02; :71,+7<,9 ;:/8,; 0+,12/, 709/ /,, 06/ /0 +/, 70+?71> 0.70,9 ++2 Β <1 :/6+ Χ ,+,9/,ϕ; < ) ) 47: ,1 +4 > Ι./06/+> :2:,7Χ δ7<, /1 + ;:453 8/2+,9 58/007,/<<716,7325;/ 0+,1 /;+/0,/15:17628,+?9 0,9 5 ; 0+,12/, η/06 /0,/15%/6+<71 <1 8/ _ +,/, +,9/,ϕ/. 14/3+ 0,<17; ,7; 0+ +<71α6/5+ 0ΧΝ6/5+φ47+ +Ε_4 /10 0.6/5+Α Ψ2 )/4 0,,7Χ? >+7< 4 / ) , 1;ηΒΥ9 + </8,+9/).70 70,73 Ψ27, 6 0,9 ; 6 /Α?,9,9 ϑϑζ α 84/ ; 0.ϕ, + +, ;/, 6,9/,/0/) 1/ ;71,9/0/<244 ;70,97<84/++ + 0/ /1ηΦ7? ) 1, /1?9 1,9 + </8,+71. 0/, 6 /06,9 1 +/+8/18,57<1 4 /34 6/,/70,9,7: 8Β 0[9/0/ 87,,2 )8Β1 :71, 6,9/,. 14+? 1 ; ++ 0./+;/05/+< ) 6/5+/;70,962,7; 0+,12/, 70 Μ 32, 0 Ι./06/Ζ17<,+/06Σ +9 1<7206,9/,7045Εαδ7< :71, 6; ,7 ; 0+,12/, 7032,,9/,ΚΕδ+/ 6,9 5>0?. 14+?976 6 ε , 0.,9/,,9 :1734 ;?/+: 18 ) 6/+3.. 1,9/0,?/+71,9/,. 14+? 1,77 ;3/11/++ 6,7 1 :71,970 +,45Β 0# :/4 +, 1/06Υ971,70<7206,9/,/4,972.9αΛδ7< :71, 6; /2+ 7<; 0+,12/, 70,9 173χ 8, ) /3+ 0, +;?/+ ;28947? 1 Λ ;:9/+ + 0.,9 0 6<71/073χ 8, ) ; /+21 ΒΥ9 Φ8/;:/.09/+ )

12 +2.. +, 6,9/,; 0+,12/, /4+7 ;:/8,70/?7;/0η+ 8707; 8:17628, ), /3 4,5,7?71> Ν 32,, ,45076/,/ 0,9 4, 1/,21,7 +2::71,,9 +Β ΟΦΟ +/;24, </8, 6:1734 ;Α/+1 <4 8, 6 0,9 317/6+: 8,12;7</8,71+ 0)74) 6Α/06, /1?9 89/+: 8, +,9 ;7+,+.0 < 8/0,870,1 32,71,7 /3+ 0, +;ΒΥ9 ;/ , < 6/1 4/8>7< 628/, 70Α/020+/0,/15 0) 170; 0,Α:/ 0/064/8>7</0/6 Ψ2/, +/0,/15:17628,ΒΥ9 + / ;71 6,/ 43 47?Β ΕΒ_ΒΕ628/, 70 Υ9 1 + ) 6 08,9/,,9 4/8>7< 628/, 70/06,1/6, 70/43 4 < ; 0+,12/, 70;/5870,1 32,,7. 14+η; ; 0+,12/, 70Β 0#. 1 / 6 0;/<7206,9/,7045_ΚΒ_δ7<,9 11 +:706 0,+: 18 ) 6; 0+,12/, 70/+/ : /4: Κ Α+ ; 4/14 ) 4+? ) 6 0Ο/4/? Ε /06Ψ2/4,/, ) 6 < 8, η>07?4 6.? Υ/0Τ/0 / ΕΕ ΒΦ7? ) 1Ω/?/01/0> 6,9 >07?4 6. 7<#. 1 / ,265/+</ 1?,9,9 ;/χ71,5 6 0, <5 0. ; 0/189 /+/071;/4 ]: 1 08 ΕΧ 6 << 1 08 ;/53 62,7,9 +,265:7:24/, 70+?,9Κ_ΒΝδ7<Ω/?/0η+:/1, 8 :/0,+9/) / :2189/+ 6+/0,/15:/6+ 87;:/1 6,7χ2+,_ΧΒΛδ 0 6 0;/η++,265 Κ Α: /0 06 8/,717<1 4/, )? /4,9Β Ζ17<,+/06Σ +9 1/4+7<7206,9/,. 14+η4 ) 47<>07?4 6.?/+)/1 /34?,97045Χ.172:+72,7<_Κ/34, ,451 +:706,79 1/8, ), /4</8,+?, ;7+,1 ;7, /1 / ,9 47? +, ε , 0.,9/,4 > +7;/05:7) 1,5 1 4/, ,97+?97/1 :771/06121/4/1 ;7+,)240 1/34 Β )8η , 70/4Ψ2 +, 700/ 1 +,265Α. 14+?979/607,1 8 ) 6 :1 Θ; 0+,12/4,1/ 0 0.? 1 ;71 4 > 45,71 :71,,9/,; 0+,12/, 709/60./, ) << 8,+70, Ε_ / ,,2 )8η++,265/1 628, 70 0/3+ 0, +;?/ ) 6 0,9 0, 1) 0, :χ2+,1 8 ) /, 70 Μ , 0./4 0> 3,? 04/8>7< 628/, 70/06/3+ 0, +;Β 7; 7<,9 3 4 <+,9/,;/5870,1 32,,7,9 +9/) , < 6 0/02;3 17< Ψ2/4,/, ) +,26 +Β,9Ζ17<,+/06% 44,, 1 Α 0Ι./06//06Ο/4/? 1 +: 8, ) , 1 0.< /1+/372,+/< 6 +:7+/471?/+9 0.7<:17628, ,7 3 4 <+,9/,; 0+,12/434776< , ?,8981/<,/./ 0+,,9 ; εαε Β 0Υ/0Τ/0 / 7;; 1+ηΨ2/4,/, )?71>1 ) /4 6,9/,< /1/06+9/; ; 0/189?/+/87;;70 ]: 1 08 < ,265 ΕΕ Β ΕΒ_ΒΧ0) 170; 0, Υ97+ 0)74) 6 0+/0,/, 709/) /?/1 7<,9 6 << 824, η</8 62,7 4/8>7</::17:1 /, </8 4, +/, Ε ΒΩ/8>7<:1 )/,,7 4,+/06:4/8 +,7?/+9/06 6 +:7+ 7<:/6+? , 6/ < ,15 0.,7/,, ; 0+,12/, 70 0Ψ2/4,/, )?71> 0Ι./06/ ε ΑΟ/4/? Ε /06ι ;3/3? Εα Β +

13 ΕΒ_Β_%/ 0 %/ 0?/+ 6 0, < 6/+70 7<,9 ;7+,+.0 < 8/0,</8,71+8/2+ 0./3+ 0, +; 0 Ζ17<,+η?71>?,9ΛΕδ7<. 14+?97/6;,, 6+,/5 0./,97; /2+ 7< /367; 0/4:/ 0+ ε ΒΦ7? ) 17045αΒΚδ7< % 44,, 1 η+?71> 6 0, < 6/+: 1 0/+/ , 1) 0, 70: ,7,9 3 4 <Α1 :71, 635+ ) 1/4. 14+Α,9/,,?7246;/>,9 ;+, 1 4 Ε Β ΕΒ_Βα%17628, Ω/8>7</0/::17:1 /, :17628,?/+ 6 0, < 6 0;7+,+,26 +Β 6 0;/<7206,9/, 7045_ΧΒΛδ7<1 +:706 0,+? /0,/15:/6+?,9,9 ;7+,87;;70;/, 1 /4 3 0.,7 4,, ++2 Α2+ 635αΕΒ_δ Κ Β% 44,, 1 1 :71, 6,9/,ΚΜδ7<. 14+? ,9+ 0Ο/4/? Ε Β 0ι ;3/3? /+;/44.172:7<?7; 0 6 0, < 687,,70?774/+,9 ;7+,87;; ;; 18 /4:17628,ΓΝΕδΗ/06847,9/+,9 ;7+, 87;; Θ87;; 18 /4:17628,ΓΛ δηβ ΕΜ :1 ) 72+45ΑΩ/?/0η+ +,265<7206; /, +7<+/0,/15:/62+ ΓΚ_ΒΝδΗ: / ,265 :7:24/, , 67<213/0Α+ 8706/ ΕΧ ΒΖ17<,+<7206,9/, 09.9 Ψ2/4, :2189/+ 6+/0,/15:/6+? 1,9 ;7+,87;;70:17628, ;:/1 6,7,1/6, 70/4;,976+/0647?87+,:17628,+ 0:771Ψ2/4, ε /06,;/53,9/,Ω/?/09/+70458/:,21 6,9 ;71 <71,20/, /;:4 Β Υ9 ;7+,+.0 < 8/0,:1734 ;+ 6 0, < 6?,9/4, 10/, ) :17628,+? 1 4 /> 0./06,9 847,9</ ,7<, ? /1ΒΩ />/.?/+ 6 0, < 6/ , ,35/< :/+> 6,7 6 0, < ?,9,9 :17628,+,9 5? ΕΜ / Ο/4/? 1 :71, 0.?/, 0.20, 4 ) /64 <,,9 84/++177;/<, 1/ <71< /1,9 59/64 /> 6 Ε Β 0Ζ17<,+η+, :71, 6?/4> 0. 6 << 1 0,4562,7< /1,9,7 4,:/: 1?7246</4472,7< ? /1 ε / , 1/, 6 0% 44, 1 η+?71> Ε Β 0% 44,, 1 η++,265χεδ 7<. 14+ :1 71, + 6+/0,/15:/6+ /+,9 ;7+, , 1) 0, 70 Ε /06 ) 13/89η+< : 0ι ;3/3? 6 0, < 6,9 0 6<71/89 /:/06/<<716/34 :17628, ΕΜ Β 87,,2 )8<7206,9/,/3+ 0, +;?/+82,<17;Χ δ,7κδ 0,9 0, 1) 0, ) 0.6 +:7+/34 :/6+ Μ Ξ,9 ;7+,870) ) </1,9/,,9 ) 6 0, 0 6<71/+/0,/15:17628,;/5,1/0+4/, 0, /3+ 0, +;ΒΦ7? ) 1,9 07) 4,57<? +, / ;/53 /870< </8,71 1 +: <71,9 + << 8,Β 0# :/4 +, 1<7206,9/,,9 :17) + 707<; 0+,12/482: ,9/) /+.0 < 8/0, ;:/8, η/3+ 0, +; Λ 97? ) 1, ,+;/5 07,3 /::4 8/34,7/+, <1 8/Β ΝΟΡ?::)7/ ;.6+7#/, +/)3 )7ΙΕ + )7> 6 7, Υ9 ++,265< ,9 0 6,7:17) ?,9/+2+,/ 0/34 /06/6 Ψ2/, :17628,ΒΥ9 <7447? 0.+ 8, 7072,4 0 +,9 6 << 1 0,/::17/89 +/41 / /0 +/, Θ /9/1/0 <1 8/ΒΥ9 + /::17/89 +/1 +2;;/ ,/34 ΕΒΧΒ

14 ϑ/γ2.νοπ( 2;;/157<,9 6 << 1 0,/::17/89 +,7+/0,/15:17628, :17) Θ /9/1/0 <1 8/Β Ο76 4 %17628, ϑ /, 70κς +,1 32, 70 & 2+/34 <1 :/6+ Φ212 0, 10/, 70/4 =;, [Ζ%ς Ο? Τ %/6 ΦΙ./06/ Ζ&ΖΖ Ο Σ ς +:7+/34 ι/0// Ο/>/:/6+ Φ /0,/15%/6+<71 <1 8/ /),9 Ζ /06 %178, 1/06[/;34 ΕΒαΒΕϑ ;76 4+ Υ9 1 /1 /02;3 17< 0, /, ) +,7+,2:478/4Α+2+,/ 0/ : /0,/15:17628,+ 0 23Θ /9/1/0 <1 8/ΒΖ211 0,:17.1/;+: /34 :17628, <1 :/6+ Χ 0Ι./06/ΑΦ212 0, 10/, 70/4 Εε Α= +2;2Ο 6 8/4/06 628/, 70Υ12+,Γ=Θ;,Η ΕΛ 0= 05//06[/4>/57628/, 70Ζ 0,1 <71% /8 /06 ς ) 47:; 0,Γ[Ζ%ςΗ ΕΝ 0 7;/4 /Β 44,9 + 0, /, ) + ;:475478/4: 7:4,7 :17628 /0/<<716/ /34 :/6Α;/6 <17;, ], 4 +1/0. 0.<17;+ ;:4 87,,70,7</31 8+?,9;71 +7:9 +, 8/, 6/ Β %17.1/;+: :7+/34 :17628, ι/0// ΕΚ 0= 05/ΑΟ/>/:/6+ Χ 0 Ι./06/Α/06 78 /4Φ /4,90, 1:1 + +Γ ΦΗ Ν 0&?/06/ΒΥ / ;,7 : /6/34 :/6+<17;478/4;/, 1 /4+Β Υ9 +/::17/899/+,9 /6)/0,/. 7<:17) 6 0.χ73+478/445Α870,1 32, 0.,7,9 478/4 8707;5Α/069/+,9 :7, 0, /4,7:17628 /0/4, 10/, ) 9.9Ψ2/4,5:17628,Β Φ +, ;/,,9/,<71 ) ,9 5 0) +, 0Α/::17] ;/, 45Ε χ73+/1 81 /, 6 /06Ε Α. 14+/06?7; 09/) /88 ++,7/<<716/34 :/6+ Ν ΒΦ7? ) ,9/,/ /) /88 ++,7,9 + /4, 10/, ) Α89 /: 1:17628,+ +/+47? :178 ++Βι/0//Α 0= 05/Α9/) /41 /65 0) +, 6.9,5 /1+ 0,76 ) 47: 0., ;76 4/06:17628,+ ΕΚ Β 66, 70/445,9 + ;76 4+/1 07, /+ 451 :4 8/, 6 35+;/4471./0 +/, 70+?97?/0,,7/661 ++,9 :1734 ; 0,9 87;;20, +,9/,/1 07,8211 0,4587) 1 635,9 + 0, /, ) +Β ΕΒαΒΧ628/, 70κς +,1 32, 70;76 4+ Υ9 +/::17/898/03 +:4, 0,7,?7.172:+(:17χ 8,+,9/,:17) 6, / ?,7 ;/> /1 2+/34 :17χ 8,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+/06,97+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+Βϑ7,9;/5/ ) 1; 0+,12/, 70, /89 0.Β %17χ 8,+,9/,:17) 6, /89 0., ?,7;/> /1 2+/34 :/ Φ 0Ι./06/ ΧΕ ΑΖ1 /, ) Ζ 0,1 <71Ζ7;;20,5Ο73 4 Τ/, 70ΓΖ&ΖΖ ΟΗ ΧΧ 0Ο/4/? /06Σ712;<71 <1 8/0 7; 0628/, 70/4 +,+ΓΣ Η ΕαΑΧ_ 0Ι./06//06= 05/Β

15 Υ9 /6)/0,/. 7<,9 +/::17/89 +,9/,, + /+ 451 :4 8/34?,9 Φ1 :71, 0.,9/,:/6;/> 0.+> 44+? ,1/0+< 11 6,77, Α72,+ 6 7< ,26 0,+?979/63 0,1/ 0 6 ΧΕ Β, +/4+7+2+,/ 0/34?,9:/6+;/6 <17;89 /:Α 478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+?,9,9 7::71,20,5<7187;;20,57?0 1+9 :/<, 1,9 0, /4,1/ 0 0.9/ ) 1 6ΒΥ9 1 +,9 7::71,20,5<71478/4?7; 0η+71,/ 471η+.172:+,7:17628,9 :/6+?,9; 0 ;/4 ], 10/4 0)74) ; 0,ΒΦ7? ) 1, + ;:7++ 34,7.2/1/0,,9 Ψ2/4,57<:/6+/06, > 45,7)/156 : > 44/06/)/ 4/34 ;/, 1 /4+Β %17χ 8,+,9/,6 +,1 32, 6 +:7+/34 :/ /0,/15%/6+<71 <1 8/ _?9 89 +/ :/1,0 1+9 :3,? 0Υ9 Ω 70+/06&7,/ ?976 +,1 32, :/6+ 0= 05/Α/06/ :/1,0 1+9 :3,? 0%178, 1/06[/;34 /06 /),9 Ζ ?976 +,1 32, 6 +:7+/34 :/6+ 0,9 7: / Εα ΒΥ9 = 05/0.7) 10; 0,9/+1 8 0,45:4 6. 6,7 :17) 6 /44:1 ;/ ?,9:/ :70+,7 081 /+ 0.:74, 8/4:1 ++21,7/661 ++,9 ++2 Χα ΒΥ9 +/::17/899/+3 081, 8 + 6/+20+2+,/ 0/34 35Ζ17<,+ ε Α % 44,, 1 Ε Α 7;; 1+ Ε /06 Φ Ν 3 8/2+ 7< <?/+, 6 +:7+/4/063 8/2+,9 :17) + 707<:/ ,824, )/, 478/ /. 87;;20,5 7?0 1+9 :7<,9 :1734 ;Β ) 13/89η+< :7<.17?0?7; 01 :71, 6,9/, +/0,/15:17, 8, 70?/++, 44/:1734 ;<71,9 ; ΕΜ /06 Φ9/) ) /372,,9 << 8,4/8>7<:17628,+;/59/) 70/?7;/0η+/3 4,5,7?71> Ν ΒΥ9 + /::17/89;/59 4:. 14+?9 4,9 5/1 /, ,,67 +07,:17) 6 /470.Θ, 1; +742, 70<71,9?7; 0,9 5? ; Β ΕΒαΒ_& 2+/34 :17628,+ & 2+/34 :17628,+/1 07,20>07?0 0,9 +,?,9+7;?7; 07:, 0.,72+ 97; ;/6 :17628,+ Χα 71:2189/+ 87;; 18 /445: /0. +7<1 2+/34 :/6+ <71 0) 170; 0,/41 /+70+ ΧΜ ΒΖ17<,+<7206,9/,/4,972.9 <1 :/6+? 1 0< 1 71,7 Γ8Β)Η76 +:7+/34 :/6+Α,9 1?/+7045/+;/446 << ,9 / <,9 89 /: +,6 +:7+/34 :/6/06/0 <1 :/6? , 0.,9/,,9 + :17628,+ 8/03 /6 Ψ2/, Β 0/6)/0,/. 84 / , < 635Ι./06/ Α?/+,9/,,9 54/+,<712:,7/5 /1Α;/> 0.,9 ;ΕΕ, ; +89 /: 1,9/0/5 /1η++2::457< Γ8Β)Η7:/6+ ε ΒΥ9 Ο? Τ :/6 +/0? /, 6/066 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;, Λ /06&21/4 ], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η Χε ΒΥ9 Ο? Τ :/66 +.0?/ < ,9 +: 47,,1 /4/066,/ 4 6 ]:4/0/, 707<,+6 +.0/06,1/ 0 0./ /:, 1ΧΑ+ 8, 70ΧΒαΒ Υ9 :7, 0, /46 +/6)/0,/. 7</1 2+/34 :17628, +,9 0 6,7?/+9/06615,Β[ 14+ 0Ο/4/? 1 :71, ,9 1; 0+,12/4847, , /067<, 0? /1 0.,9 ;6/;:?9 898/2+ 6,89 0.ΒΥ9 3 4 <,9/,; 0+,12/4847, ?,8981/<,870,1 32, 6,7, /, 70,7615,9 1847,9+72,+ 6 0,9 +20 Ε Β 7;; 1+1 :71, 6,9/,Υ/0Τ/0 /037/ </8 6:/1, 824/1:1734 ;+ 62,74/8>7</:1 )/, /1 /<71?/+9 0./ ; 0+,12/4847,9+ ΕΕ /06 ) 13/89η+< :1 :71, 6,9/,+9/; :1 ) 0, 6,9 ;<17;615 0./ ,9 1847, /445 ΕΜ Β[ 14+ 0Ο/4/? /4+71 :71, 6/4/8>7<?/, 1/06 +7/:/06<71,9 +1 /+70?72469/) :1 < 11 6/6 +:7+/34 :17628, Ε Β ; 4/145 #

16 ) 13/89η+< : 6 0, < 6:1734 ;+84 / ,9+62,74/8>7<?/, 1 ΕΜ 32, Ζ17<,+<7206,9/,/88 ++,7?/, 1?/+) 15)/1 6?,9,9, ;,/> 0,7<,89?/, 1 1/0. 0.<17;4 ++,9/0/; 02,,7< <,5; 02, + ε Β?/, 1+971,/. :7+ +/ /6)/0,/.,7/1 2+/34 :17628,32, ;3/11/++; 0,/06+9/; ;/507,3 0+21;720,/34 Β 8/+ +,265 0ϑ/0.4/ ?/ :? 1 /34, ,9 1 +>+7< , /06,7.,9 17) 18/;,9 1 ;3/11/++; 0,/06,9 χ26. ; 0,7<,9 187;;20,5/06 3./ ,9 ;703/+>,+7) 1,9 ;3 1+7<,9 < 1 ΧΛ ΒΖ17<,+9/ , 6,9/, /. 6,7615,9 1847,9+/ ? /172,+ 6 87) /: 8 7<4.9,847,97135:4/8 0.,9 ; 0,9 37,,7;7</3/+ 070/177< ε Β ΕΒαΒας +:7+/34 %17628,+ ς +:7+/34 :17628,+8/03 +:4, 0,7070Θ3 76.1/6/34 :2189/+ 6:/6+4 > Γ8Β)Η7 /060? >,97+ : Ο/>/:/6+/06 ΦΒΟ 0+,12/482:+? 44 / ΒΖ17<,+<7206,9/,Γ8Β)Η7:/6+? 1 35</1,9 ;7+,/ ,?9 087;:/1 6,7/0/<1 :/6Α;/>/:/6/06/89 /:6 +:7+/34 :/6ΒΥ9 89 /: 6 +:7+/34 :/6?/+;/1. 0/445;71 / ,,9/0/Ο/>/:/6 ε ΒΦ7? ) 1,9 6 +/6)/0,/. 7<:2189/+ 6:/6+ +?/+, 6 +:7+/4ΒΖ17<,+ 6 0, < 6,9/,< ;/4 :, 4/,1 0 +?7246< 442:;71 Ψ2 8>453 8/2+,9 5? ,76 +:7+ 7<Γ8Β)Η7:/6+,9/,? 1 07,) /6/34 ε Β 0Ο/4/? /6/07: 0:,7<2+ 6 :/6+?9 89? 1 1 ;7) / Ε /06Ζ17<, , 1 6+ ; 4/1 /11/0. ; 0,+ 0Ι./06/ ε Β 0 87,,η++, :71, , :7+/34 :/6+6 +:, ,128, 607,,767+7 Μ Β %17628,+4 > Ο/>/:/6+9/),9 /6)/0,/. 7< /6/34 /060 /145/+ / ,/+/89 /:6 +:7+/34 :/6Β%/6ϑ/8>Α/:17χ 8,3/+ 670,9 Ο/>/:/ ?9 89?/+:/1,7<,9 #ςλ /44 0. Α9/ , 6,9/,+ ; 4/1:/ ;/6 /17206,9?7146<17;;/, 1 /4+1/0. 0.<17;:/:512+ 0/+, <1 8/,7ϑ/;377< //06# :/4 ΧΝ ΒΦ7? ) 1Ζ17<,+9/ , 6,9/,,9 + :17628,+0 6;71 6 ) 47:; 0,?,99/4<7<,9 < <, /+> 6 ]: /, +</8, 70?,9Ο/>/:/6,7,9 :7 0,,9/, <,9/63 0:2189/+ 61/,9 1,9/0. ) 0,9 5?724607,9/) 372.9,,/./ 0Β 9 9/ , 6,9/,,9 :/6+/1,77,9 0/06? /6 0.,74 /> 0./06,9/,,9 +, 8>5/69 + ) +,1 :+6707, /6 Ψ2/, 45> :,9 :/6+ 0:4/8 Β 66, 70/445/4,972.9Ο/>/:/6+84/ ;,73 ΚΚδ /6/ /1899/+5,3 08/11 672,,7/+8 1,/ 0 ]/8,4597?470.,9 5,/>,76 87;:7+ ε Β Ο 0+,12/482:+/1 /07,9 1:17628,,9/, ,3 6 +; ++ 6Βς +:, < /1+,9/,. 14+?724607,3 9/::5,72+,9 ;Α +, 1η++,265 0# :/4<7206,9/,ε δ7<, ? 1 9/::5,72+,9 :17628, Λ Β )/1 /, 707<,9,1/6, 70/4; 0+,12/4 82: +=2 Α/8 1) 8/482:,9/,8/ <71870,1/8 :, 70Α Υ :1 ) 0, 70/06 ; 0+,12/, 70Β 4,972.9, ?7; 0 0 ) 13/89η+<782+? 1 9/::5,72+ =2,9 ;+ 4) +Α,9 5< 4,,9/,,9 :17628,?724607,3 /::17:1 /, <71+ ]2/445 0 ]: /06? ,? /. :17; +82,5 ΕΜ Β 1.24/1

17 ; 0+,12/482:;/54/+,<71Ε 5 /1+ Λ /06=2 <71Ε5 /1 ΕΜ ;/> 0.,9 ;; /: 1/06:7, 0, /445;71 +2+,/ 0/34,9/0. ) 0.6 +:7+/34 :/6+Β ΝΟΤ #Ε00/)3 Υ ,1 + /18970ΟΦΟ 0 23 /9/1/0 <1 8/ +;/ 045Ψ2/4,/, ) / :, ) ΒΥ9 1 +/4/8>7<Ψ2/0,,/, ) 6/,/70,9 +8/4 7<,9 :1734 ;/ ]:471/, 707<,9 ]/8,4 0>3,? 0; 0+,12/, 70/06/3+ 0, +;Β 87,, 2 )8η++,265 +,9 < 1+,,7,15/06 +,/34 +9,9 +> 067<4 0>/06,7 ]:471 /: , 70Β ΝΟΥ? 06/,ΙΦΓΧ. + >.6 21+,265/ ;+,7 0) +,./, /0 628/, 70/4/::17/89,9172.9, / ,7 ;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/ ΒΥ9 +/::17/89 +Ψ2 8>45/06 /+ 451 :4 8/34 /06;/59 4:+;/4471./0 +/, 70+/06 06 ) 62/487;;20, +,7/661 ++ΟΦΟ?9 4+, Α,7:17) 6 /0/<<716/34 :17628,Α/ ) 47: 6/06+8/4 6 2:Β 21/ ;+/0673χ 8, ) +/1 ( Υ7 )/42/,?9, /3+ 0, +; +/4, 1 635, / ,7 ;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ7 )/42/,,9 /88 :,/3 4,57<,1/ ,7;/> 1 2+/34 +/0,/15,7? 4+Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,7; 0+,12/ ;/0/. ; 0,Α/0697? ; 0+,12/, 70/<< 8,+6/ 454 < Γ /,, 06/08 ΗΑ 0= 05/ Β Υ773,/ 0/0 0+.9, 0,77,9 11 /+70+<71/3+ 0, +; 0= 05/ Β Υ7/++ ++,9 < /+ 3 4,57<206 1,/> 0./842+, 11/067; ,174,1 /4 0/ = 05/ ,, 0.Β %

18 ΠΟ<&ϑΑΦΜ# ΠΟΝ #+ΕΙ3Ι.6, Υ9 +?/+/:/1, /4:1 < 1 08 Α:/1/ :Α842+, 11/067; ,174: 47,+,265Β Υ /4= 05/Γ_ Χ:2: 4+Η? 1 1/067; + 6,7,9 1 0, 1) 0, 70 Γ0 Μ ΑΕα_:2: 4+Η71870,174Γ0 Μ ΑΕΜΚ:2: 4+ΗΒΣ.21 ΧΒΕ6 : 8,+/ ) +2/4, ; 4 0 7<,9 ) 0,+, ,,9 +,265Βϑ7,9.172:+? 1 /+> 6,7 87;:4, Ψ2 +, 700/ 1 Ε/,3/+ 4 0 Γ+ /:: 06 ]<71 ]/;:4 +7</44 Ψ2 +, 700/ 1 +Η?9 89/,, ;:, 6,773,/ 0, ,:1/8, 8 +7<,9. 14+?,9 1./16+,7Ξ; 0+,12/, 70;/0/. ; 0,Ξ << 8,+7<; 0+,12/, 70706/ 454 < Ξ /,, Ξ/066 ;7.1/:9 8+ΒΥ9 0, 1) 0, :<7447? 6Ψ2 +, 700/ 1 ΕΓ+ /:: 06 ]Η?,9/,1/ ?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15 :/6/06? 1 :17) 6 6?, Ψ2 :; 0,,7;/>,91 :/6+Β,<7447?Θ2:Γ<721? >+4/, 1Η,9 870, :? 1. ) 0Ψ2 +, 700/ 1 _Γ+ /:: 06 ]ΗΒΥ9 +Ψ2 +, 70 6Α7) 1,9 4/+,<721? >+Α,9 << 8,7<; 0+,12/, 7070,9 16/ 454 ) 0./06/,, 06/08 /,+89774Α/06/,, ;:, 6,7/+8 1,/ 0,9 14 ) 47< /3+ 0, +;/06: /+70+<71,9 +ΒΥ9 0, 1) 0, :? 1. ) 0 Ψ2 +, 700/ 1 ΧΓ+ /:: 06 ]Η? ,/ 0 6,9 +/; Ψ2 +, 70+/+Ψ2 +, 700/ 1 _Α32,/66, 70/445Ψ2 +, 70+,7/0+? 170Ξ,9 /88 :,/3 4,57<,9 6 /7</1 2+/34 +/0,/15:/6Ξ/ Ψ2 :; 0,Ξ/06,9 /88 :,/3 4,57<,9 ;/> 0./06 2:> :7</1 2+/34 Ο? Τ +/0,/15:/6Β 4472,87; +? 1 + 4<Θ1 :71, 670Ψ2 +, 700/ 1 +8/11 672, 084/++?,9/0 1 + </8 4,/,71/06/478/420 ) 1+,5+,26 0,/8, 0./+/,1/0+4/,71Β[ 14+? 1 /+> 6,7+, /:/1,<17; /897,9 1/06,?/+ ;:9/+ + 6,9/,,9 +?/+07,/0 ]/;/06?/+/0 /0705;72+?/5< ,71 :71,,9 1 ]: ,45Β [ 14+? 1. ) 0/0 0+,128, 70377>4,,79 4:,9 ;;/>,9 +/0,/15,7? 4+?9 4+, /,97; / ,7; 0 ; +,9 1 +>7< 0< 8, 70, ,128, 70+?,9 6 /.1/;+7097?,7?/+9/06615,9 :/ ,45/+? 44/+3 0. ]:4/ 0 6 0,9, / Β[ 14+?97? 1 0,9 870, :? 1 7<< 1 6,9,1/ 0 0.?71>+97:?,9, / ;/> 0.,9 1 2+/34 +/0,/15:/6+/<, 1,9 59/6 87;:4, 6,9,1 /4/+/,9/0>572<71,/> 0.:/1,/06+7,9 5?724607,; ++72,Β Υ9 +,265?/+8/11 672, 0#5/0Τ/:17) , 10= 05/ 0070Θ213/0 :1 ;/15/ / Β &

19 4 Ε).ΠΟΝµς /.1/;,7 442+,1/,,9, ; 4 0 7< ) 0, ,9 +,265<71 /89.172:Β ΠΟΠ #+ΕΙ3:7:Ε2/+ 7, ΧΒΧΒΕ%/1, 8 :/0,1 812,; 0,/061/067; +/, 70 &/067; +/, 70?/+/,,9 842+, 14 ) 4Α?9 1 / ?/+84/++ 6/+/6 << 1 0, 842+, 1ΒΥ9 1? 1 <721:1 ;/ /06+ ]+ 8706/ ,9 +,265ΒΦ/4< 7<,9 +? 1 /++.0 6,7 /89/1;Α. ) 0.< ) /89/1;Β ? , 6, ;./Α/478/4#[ Β 7; 1 +,1 8, 70 ] +, 6?,9 0,9 /4478/, 70 7<.172:+62,7, :17] ;,57<, /06,9 1 <71,9 : ,57<,9.172: < /897,9 1ΒΣ.21 ΧΒΧ+97?+,9 1/067; +/, ,1 8, 70+Β ΧΒΧΒΧ /06 ] , 1 / Υ9 +,265 ]8426 6/ ?979/607,+,/1, 6; 0+,12/, 0.Β , <721:1 ;/ ,265Β <, 0 0= 05/0:1 ;/ ,9 1 /1. 14+?9 89/1 ; ,9/0,9 /) 1/. Ι=/. <71,9/,5 /1.172:3 8/2+,9 5 9/),7:/++8 1,/ 0 ]/; ,7;7) 70/84/++ΒΥ9 +; / ?979/) 9/6,71 Θ+,/47,7< ]/;+/1 ; ,9/0+7; 7<,9 184/++;/, +Β 0;7+, 8720, /1 +, ;/, 6,7+,/1,,9 1: 1 76+/17206,9 /. 7<;7) 0. 3,? 0:1 ;/15/ / Β 7;; 1η+1 87;; 06+ 0, 1) 0, 70+<71 ; 0+,12/ ;/0/. ; 0,,73,/1., 6/,,9,7:7<:1 ;/ / <+ 8706/ Ε Β 66, 70/445Α, +4 > 45,9/,,9 :771 +,. 14+? 44

20 617:72,7< <71 1 / / / ,71 :1 + 0,< <17;/441/0. +7<, Θ 8707; 8+: 8,12;,,9 1 <71 + ; , :1 ;/ ,9 +,265Β 4 Ε).ΠΟΠµς /.1/;,71 :1 + 0,,9 1 +,1 8, 70+;,?9 01/067; ,7 0, 1) 0, 70/1;62,7,9 :17] ;,57<, ΒΓ Η/06Γ3Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΖΗ/06Γ6Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:ΒΓΗ9/6,73 /4478/, 6,7,9 0, 1) 0, :/+/07, ,9 /1 /Α07, 0)74) 6?,9,9 1 + /189Α?/+1 8 ) /4, / ΒΓΣΗ/06Γ[Η? 1 0,9 +/; /1 //06+79/6,73 /4478/, 6,7,9 +/;.172:Β =.3 9, (Ζ70, : [1 5( 0, 1) 0, : Ζ/:,/44,, 1+( 8706/ ;/444,, 1+(%1 ;/ ΠΟΘ Ε.6+ 7,,/ ).Ι.>.27:0.,+ Υ9 Ψ2 +, 700/ 1?/+6 ) 47: 6 0,9 870, ],7<:1 ) /189 0,9 +/1 /Β γ2 +, / 45/8, ), +/<< 8, 635; 0+,12/, 70? 1,/> 0<17;,9 /8, ), +,9/,. 14+η+/ 6? 1 87;;7045/<< 8, 635; 0+,12/, 70 0,9 Ψ2/4,/, ) :/1,7< 87,,η++,265 Μ Β : 0+:/8 Ψ2 +, 70+? ,7./ 03,, , 0,7. 14+η 7: <; 0+,12/, 7032,? 1 /+> 6) /+,/, ; 0,+/372,,9 Χ2 20)8 ;:/8,7< ; 0+,12/, /,9 1,9/0,9 06 ) 62/4ΒΥ9 +?/+ 04.9,7<,9 6 << ,? 097? :71, 6: 1+70/4 ;:/8,/ /4 ;:/8,7<; 0+,12/, ) 6 0Υ1/8 5Ζ17<,η+Ψ2/4,/, )?71> ε Β (

21 γ2 +, 70+/372,?/+9 0./ ? /+,9 1 +/1 +>,9/,1 2+/34 :17628,+87246:7+ :7, 0, / /+ 61/, +7< 0< 8, 70 <07,?/+9 6/ ,45ΒΥ9 + +/0/1 /?9 899/ ,9 4, 1/,21 32,0784 /1 72,87; +9/) 3 0<7206Β 0870) 1+/, 70, ?/+/4+71/ + 635Ω 06/ 87,,ΒΟ / / ,76 < 0,9 4 0>+Α32, 0,9 ; /0, ;? < 4,,?/+ ++ 0, /4,7:17;7, /, 6,7,9 :/6 04.9,7<,9 :7, 0, /41 +>Β Υ9 Ω ) 6 0%7) 1,5 06 ]?/ ,7/ Θ 8707; 8+,/,2+ΒΥ9 + +/ ; /+21?9 899/+3 0<71;24/, 635,9 <173/17;, 1+,26 + ΧΚ /06 + 8/4824/, 635/) 1/. 0., ,+7<Ψ2 +, 70+< /8, ), +7<6/ 454 ) 0. Γ ςω+η+289/+?9,9 1,9 :/1, 8 :/0,η+</; 459/ <776Α?/, 1Α<2 4Α ; Α ]: 0+ +/068/+9 0,9 4/+,5 /1Β +,9 Ψ2 +, 70+/1 +,/06/16 + 6, /1 20 ) 1+/445 0, 1:1, 6/ ) 6:7) 1,5/06Μ 3 0./870+,/0,/ </443/ , +Β Υ9 Ψ2 +, 700/ 1 +? 1 6 ) 47: 6?,9 0:2,/06/6) 8 <17;/8/6 ; 8+/, 9 << 46Ο 6 8/ /06Υ <Φ /4,9/06& 4/, 6& + /189ΒΥ1/8 5 Ζ17<,+> /6,9 1 + /189;/, 1 /4+/067<< 1 6/6) 8 /06,9 1 + /189?/+ 31 < ?,9Ω 06/ 87,,Β ΠΟΡϑ;.<(.Ω /Ι+)/,, Υ9 ++,265 0) +,./, 6,9 < /+ 3 4,5/06/88 :,/3 4,57<, / /06?7; 0,7;/> /1 2+/34 :17628,<17;478/445/)/ 4/34 ;/, 1 /4+ΒΟ7, , / :+9/63 0 0, 1 +, 6 0,9 +/::17/89 _Ε /06? 8977+,7: 47,,9 Ο? Τ %/6ΒΥ /63 06 ) 47: 635/0 06 : 06 0,1 + / = +2;2Α= 05/ ,/, 70?,9=Θ;,Α/478/471./0 Τ/, 70/41 /65:17;7, 0./ 1 2+/34 :17628, ΕΛ Α/06?7; 0<17;&21/4], 0+ 70<71 <1 8/η+%771Γ& %Η/0 71./0 +/, 70 0, 1 +, 6 0+ ;:4 0, 1) 0, 70+,9/,478/487;;20, :4 8/, Χε ΒΣ.21 ΧΒ_6 +:4/5+/0 ]/;:4 7<,9 Ο? Τ :/6Β 4 Ε).ΠΟΘ(Υ9 Ο? Τ %/6 Υ9 :17628,6 ) 47:; 0, /189 0, ;; ,9 +, Χα /06,9 < 0/46 +.0?/ /2+ 7</02;3 17</6)/0,/. +ΒΥ9 3/+ 8 Ψ2 :; 0,Γ0 64 Α,91 /6Α87,,70Α:4/+, 8/06,7? 4Α:1 +++,26+Η0 6 6,7 ;/>,9 Ο? Τ :/6? 1 /)/ 4/34 478/445/06? 1 1 4/, ) 4589 /:Β <.21 ΧΒα <71/0 ]/;:4 7<,9 Ψ2 :; 0,2+ 6Β )

22 4 Ε).ΠΟΡ( Ο? Τ >,870,/ 0 0.,9 87,,70Α:4/+, 8Α,7? 4Α:1 +++,26+/ /06,91 /60 6 6,7;/> /Ο? Τ :/6Β Υ ?/+ /+5,7?/+93 8/2+,9 3/+ :/6/06/ ,;/, 1 / :/1/, 6/06;/> 0.,4 ++ ;3/11/++ 0.,761572, / :/1/, 6,9 :/,, /13/+ :/6/06+,1 :7<,7? 4? 1 9/16, /+/ +/0,/15:/6ΒΥ9 :/687246/ > /:21+ Γ+ <.ΧΒΜΗ;/> 0., /34 /+/+/0,/15:/6+7,9/,. 14+η87246,1/0+:71,, /+ 45ΒΟ/4/? / :71, 6,9/,375+?7246.1/3,9 1847,9+72,,9 13/.+/06 ;3/11/++,9 ; , 0.,9/, <,9 :17628,?/+/0 ;:71,/0,</8,71 0/88 :,/3 4,5 Ε Β 4 Ε).ΠΟΤ(Ο? Τ :/ <71+,71/. Υ / ,9,?7;/χ ?, ,:17628,+ 6 0, < 6 0,9 4, 1/,21 1 )?Ξ4 /> 0./06< /17</+/0,/15:17628,</ ,7<, ? /1Β Υ9 Ο? Τ :/ ,9 1 +>7<4 /> 0., /:4/+, 84/5 1 0,9 3/+ :/6/06,9 :/ < ] 6 0, ? /135? 0.+</+, ,?7:1 +++,26+/06,9 / ,;/, 1 / :4/8 35+,1/:+Γ <.ΧΒεΗΒ 4 Ε).ΠΟΥ(Υ9 Ο? Τ :/ :7+, , ? /1Β Υ9. 14+? 1. ) 0/:1 0, 69/0672,Α/6/:, 6<17;, /4Ο? Τ %/6 %/,, 10+Α,71 ; 06,9 ;97?,7;/>,9 :/6Γ/)/ 4/34 0/:: 06 ]ΗΒ 0+,128, 70+ /372,?/+9 0./ /06 0<71;/, 7070,9 1 +>7< 0< 8, ,/, 707</ +

23 6/;:71:77145?/+9 6:/6?/+?710? ΒΥ9?71>+97: / <,9 + 0+,128, 70+/06/Ψ2 8>/8, ),5,7 0+21, / ,776ΒΖ17<, , 70+7<?/5+,7615,9 :/672,+ 6 /06/)7 6 ;3/11/++; 0,,9172.9:4/8 0.,9 ; 0/9.91 ;; 63/ ) 1 0.,9 ;?,9 /,9 0847,9 ε? , Β ΠΟΤ #+/+ 6+ /2?,/236 6 % ΕΚ ΥΟ?/+2+ 6,7/0/45+,9 6/,/ΒΖ7)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,? ,7 8/4824/,,9 :1 ;/15 06:7 0,ΒΥ9 <173/17;, 1Ψ2 +, 70+ ΧΚ ,9 Ψ2 +, 700/ 1? ,78/4824/,,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]ΓΩ% ΗΒς/,/<71:1 ;/15 / /15 06:7 0,+?/+:1 67; 0/0,45/0/ ) 62/ ,7 6 < 0,9 842+, 1.172:Β ,7)/4 6/,, ,+/+ 0+, ),5/0/45+ +?/+ : 1<71; /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774ΒΥ ,+? 1,9 087;:/1 6ΒΥ9 +?/+ ;:71,/0,3 8/2+, :17] ;,57< +7; 7<, ;/59/) 4 6,7870,/; 0/, 70/06,9 1 < , ),5/0/45+ +?/+:/1/;720,Β 9 087;:/1 0. 0, 1) 0, :,7870,174Α,9 0, 1) 0, :1 +24,+/, <7447?Θ2:? 1 317> 067?0 0,7ϕ/+,1 /, 6η/06ϕ<244/0/45+ ++,ηβυ9 ϕ/+,1 /, 6η.172: / ?971 :71, ,9 :/6/,+7;, ;, ,,9 <721? >++,265: 1 76?9 1 /+,9 ϕ<244/0/45+ ++,η / ,9 0, 1) 0, :Α ]8 :,,97+ :/1, 8 :/0,+<71?9 89<7447?Θ2:6/,/70,9 :1 ;/15 06:7 0,Γ6/5+7<+89774; ++ 6/,<7447?Θ2:Η?/+20/)/ 4/34 ΒΣ71+7; /0/45+ +,?/+ ;:71,/0,, ?979/62+ 6,9 :/6Α Β Β,9 ϕ/+,1 /, 6η.172:Α?9 1 /+<717,9 1/0/45+ +,9 ϕ<244/0/45+ ++,η.172:?/+;71 /::17:1 /, Β <.21 ΧΒ_<71) +2/41 :1 + 0,/, 707<,9 +, :+ Τ +/, )/15 0./0/45, 8/4+,/. +Β ΠΟΥ &+; /2?))/,.0.,+,9 8+/::17)/4?/+1 8 ) 6<17;Υ9 Ι0 ) 1+,57< 9 << 46/06[1 /,Ω/> + Ι0 ) 1+,5 0= +2;2Β

24 4 Ε).ΠΟΘµς /.1/; 442+,1/, 0.,9 +,265<47?/06/0/ :+ Τ +Β,../ :; < =>?3 /./9:; < Α17Β..74:54:?3 41:?247.24Χ9:;#<.?34:./71ΕΧ274?4ΕΧ7.9:; <,:Χ38./9:;%< =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:;+< Α17?1:7Χ?7Χ63.9:;+<,331?Χ7./71?1:72139:;%< Λ.?.4Μ./?1:72139:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;# Η2Χ:5.;#+Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; %) ϑ ΚΙ Ε9:; < Α17?1:7Χ?7Χ63.9:; < Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η717Χ3ΕΧ274?4ΕΧ:7 ;#+,331?Χ7./714:7.2Μ.:741:9:;%< Λ.?.4Μ./Χ331?Χ7./4:7.2Μ.:741:9:;%< Φ./4Χ:Ε2Χ?74?. 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,:Χ38./9:; < =>?3 /./021ΒΧ:Χ38 4 9:;+< Φ./4Χ:?3Χ 4Γ.;#+Η2Χ:5.; Ι# Η717Χ3 ΕΧ274?4ΕΧ:7 ; #,331?Χ741:,:Χ38 4 Ν1331ΚΙΟΕ ΛΧ:/1Β4Γ./9:; +< =:213Β.:7

25 ΘΟΒ?#&Ψ &Μ&<Φ %? ΑΚ# ΘΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ϑ <71 /0/45+ 0., ,+<17;,9 Ψ2 +, 700/ 1 +/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Α,?/+ ;:71,/0,,7.,/0 6 /7<,9.172:η+6 ;7.1/:9 8+/,3/+ 4 0 /+,9 + </8, :7, 0, / < <, ,+Β,?/+97: 6,9/,,9 870,174 /06 0, 1) 0, :?72463 /++ ; 4/1/+: Γ?9 4+,+, 44 ;:475 0./)/4 6 1/067; +/, 70, 890 Ψ2 Η+7,9/,/056 << ) 6?/ > 45,79/) 3 0 0< ;7.1/:9 8+Β ΘΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 6 ;7.1/:9 8 0<71;/, 70?/ , 6) /,9 Ψ2 +, 700/ 1?,9/20 ) 1+,5 +,26 0,,1/0+4/,71,7/++ +, <,9 1? 1 :1734 ;+?, ,/06 0.,9 Ψ2 +, 70+Β ΘΟΘ %.6Ε2+6 ϑ/γ2.θον1ϑ/+ 4 0 ς ;7.1/:9 8+7<721+,265:7:24/, 70 Ε0Γ.)7Η )26_ Μ.07 )/:; )7Ε: Κ7,+)72 )7Ε: ΝΤΖ,+.)>.,+ 7, )7Ε: ΝΡΘ?. Ο /0 ΕΜΒΜ ΕΜΒα,/06/16ς ) /, 70 ΕΒΚ_ ΕΒαΝ # ;772 ΖΕ ΓΧ ΒΝΗ #κ ΖΧ _αγχεβαη #κ Ζ ΧΓΧ ΒΕΗ #κ Ζα _ ΓΕΝΒΚΗ #κ ΖΜ _ ΓΕΝΒΚΗ #κ Ε #κ _ ΓΧΕΒ Η Χ #κ _ ΓΧΕΒ Η _ #κ _ ΓΧΕΒ Η α #κ ΧΧΓΕΜΒαΗ Μ #κ _ΕΓΧΕΒΛΗ ϑ3:.7η6 ;772 %1 ;/15 ε Γ_ΛΒΛΗ ΜΛΓ_ΚΒΚΗ 8706/15 ΚΚΓεΧΒ_Η ΝεΓε ΒΕΗ Φ):;/,6+/+Ε6 ϑ7,9:/1 0,+/4 ) ΝΕΓΜ ΒΚΗ εκγανβ_η 0 :/1 0,/4 ) ααγχλβλη αλγ_χβκη ϑ7,9:/1 0,+6 /6 _αγχεβαη ΧαΓΕεΒΝΗ Ψ >.Ι 7>.)+3,Ι. Ο /0 ΕΒΝΜ ΕΒΜΚ,/06/16ς ) /, 70 ΒΛε ΒΛΝ ν#2;3 17<. 14+Γ:17:71, :Η ΖΕΘΜ Ζ70, ΕΘΜ ΕΘΜ 0, 1) 0, ΕΘΜ #

26 Υ/34 _ΒΕ87;:/1 +,9 3/ ;7.1/:9 8+7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+ΒΥ9 ; /0/.?/++ ; 4/1 037,9.172:+32,,9 870, /, </? 6 11/0. 7</. +ΓΕΕΘΧε5 /1+ΗΒΥ9.172:+9/6/+ ; 4/16 +,1 32, 707< :1 ;/15/ / ,26 0,+Β Σ.21 _ΒΕ:1 + 0,+6/,/70,9 Ω% Ξ/; / ,7/++ ++:7) 1,53/ ] Ψ2 +, 70+/372, ) 156/ , +Γ+ + 8, 70ΧΒ_ΗΒΥ9 ; 6 /0Ω%?/++ ; 4/1 /817++/ ) +, 6/4,972.9,9 1/0. +6 << 1 6Ψ2, ;/1> ,9,9 870,174/06 0, 1) 0, :+Γ/+1 <4 8, 6 0,9 + ; 4/1+,/06/166 ) /, ,+ΗΒΥ9 7) 1/44; /0Ω%?/+ΕΒΛ_Β,/34?,9,9 1/?6/,/<71,9 Ω% <71 / / ,9 /:: 06 ]ΒΣ.21 _ΒΧ. ) +/0 06 8/, 707<,9 1 / Ω% 1 +24,+/+,9.94.9,+,9 :1 )/4 08 7<3/ , +,9/, /1 /3+ 0,<17;, η4 ) +Β ΘΟΡ Μ 6 Ε66 7, ϑ/ ;7.1/:9 8+? 1 + ; 4/13,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Α , 0.,9/,/05:7, 0, /489/ /3+ 0, +;3,? 03/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: > 45,73 /1 +24,7<6 ;7.1/:9 8 << 8,+Β 0:/1, 824/1Α,9 6 +,1 32, 707<+,26 0,+?,9 0:1 ;/15/ / ? 6/17206α δ 7< /89.172:3 0. 0:1 ;/ /06,9 ; /0/. 7<, << ΒΕ5 /1+Β,?/+ ;:71,/0,,7< 0672,,9 /. +7<,9. 14+/+, ,3 /++2; 6<17;,9 6/,/70?9 89,5: 7<+89774,9 5/,, 06 6Α,9/,,9 +? ; 4/1ΒΥ9 1 /+70+<71,9 +9/) 3 072,4 0 6/41 / , 70ΧΒΧΒΧΒ 0/88716/08?,9:1 ) /189 ΧΚ :7) 1,5 +/> 5</8,71 0 0< ,9 1/, + 7<+89774/3+ 0, +;/06,9 1 <71,?/+ ;:71,/0,,7./2. /0 ;: <,9 +78 /4/ ; ;+,/08 +7<,9 +,265:7:24/, 70ΒΥ9 +?/+/89 ) ,9 Ω% ΒΥ9 < 06 0.,9/,,9 Ω% 0,9 870,174/06 0, 1) 0, :+? 1 07, ;/1> 6456 << 1 0, + ;:71,/0,/+,9 4:+,71 ;7) /:7, 0, / < 8/0,3 /+ <17;, ,+73,/ 0 6ΒΦ7? ) 1Α?,9 0 / Ψ2, /4/1. 1/0. 7<Ω% )/42 +? ) 6Α1 <4 8, 0./1 4/, ) 454/1. 6 << ;/, 1 /4? /4,9 3,? /,, 06 0.,9 +/; ΒΥ9 + +/+/4 0,:7 0,? /88 ++,7 Ψ2 :; 0,<71;/> 0.,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6 0,9 <2,21 Γ/ , 70ΛΒΕΒ_ΗΒ

27 4 Ε).ΘΟΝ1ϑ7]:47,87;:/1 0.,9 Ω ) 6%7) 1,5 06 ]3,? 0 / Ε).ΘΟΠ1,/8> 63/1.1/: , 0.,9 :17:71, 707<721+, :,9/,.7?,972, ) 156/ , + %

28 & ΡΟ & &%?Ψ?Β#& ϑ&&#< ΡΟΝ,+)7ΙΕ + 7, ,7; /+21,9 << 8,7<, /89 0.,9 :/1, 8 :/0,+97?,7;/> /1 2+/34 Ο? Τ :/6721:1 ;/15 06:7 0,?/+,7; / /3+ 0, +;,9172.9; /0 02;3 17<6/5+; ++ 6/,<7447?Θ2:ΒΥ9 << 8,7< 0/6 Ψ2/, ΟΦΟ70 628/, 70 /06:7, 0, /4:17+: 8,+<71<2,21 ;:475; 0,/1 7<, ,) 154,,4 Ψ2/0,,/, ) 1 + /1899/+3 067?0,7/,, ;:,,7; /+21,9 +/++78 /, 70Β 21 : 47,+, /)721 6,7Ψ2/0, <5/3+ 0, +; 0/+;/ ,7< = 05/?,9,9 97: 7<./, ) 6 08,7+97?<21,9 1?71> Β 0 7<, /15 06:7 0, ,9 :17:71, 707< ; Β Υ9 + 06:7 0,< ,9 3 0/151 +:70+ (?/ ; ++ 6/,/44 0,9 ;70,9 3,? 03/+ 4 0 /06<7447?Θ2:οΥ ,456 << 1 0,,7,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 :17) 6 +/07,9 1Α: 19/:+; /0.4,7; /+21,9 4 ) 47</3+ 0, +; ,Β,9, ,+<7206<17;,9 +,?7 06:7 0,+Α+/;:4 8/4824/, 70+8/03 ;/6,7:17) 6.1 /, 16,/ 470,9 < /+ 3 4,57<870628, 0. <2,21 +,26 +Β ΡΟΠ <.+;7Ι6 Υ9 ; /+21 ; 0,<71,9 :1 ;/15 06:7 0,?/+,/> 0, <Θ1 :71, 6 Ψ2 +, 700/ 1 +/06?/+8/4824/, 635,9 02;3 17<6/5+; ++ 67< ,9 +,265: 1 76Βς2,7,9 +;/4402;3 17<842+, 1+Α/0/45+ +?/+: 1<71; 6/,,9 842+, 14 ) 4Α1 +24, 0. 0/;76 < 6,Θ, +,3,? 0870,174/06 0, 1) 0, :+Β Υ9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,?/+2+ 6,7, +,<716 << ,? 0,9,?7.172:+ΒΥ9 +;,976/6χ2+,+<71:7, 0, /4:1 6 8,71+( 0,9 +8/+ /. /0602;3 17< 6/5+7<+89774; ,9 4/+,;70,9/,3/+ 4 0 ΒΣ71, /15 06:7 0,Α :17:71, 707< ; Α/842+, 1/6χ2+, 689 Θ+Ψ2/1 6, +,?/+2+ 6Β Υ9 6/,/8744 8, 670,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η?/+2+ 6,7 +, ;/,,9 0,1/Θ842+, /, 70Γ ΖΖΗΒΥ9 + +/; /+21 7< 97?+ ; 4/1:/1, 8 :/0,+?,9 0/842+, 1/1 Β, + ;:71,/0,,73 /?/1 7<,9 ΖΖ/+, ,9 /0/45+ +7<,9 :17:71, 707< ; /06,9 1 <71 /<< 8,+, ,++ 0ΒΥ9 +?/+8/4824/, ,9 # Ρ ;,976ΒΣ71/44 8/4824/, 70+,9 ΖΖ/+ +, ;/, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0, +2+ 6/06,9 +,/06/16 6 ) /, 707<,9 89/0. <17;3/+ 4 0,7<7447?Θ2: 0,9 + 06:7 0,Β 0+, ),5 /0/45+ +Α /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67<+89774Α?/+/::4 6,7/448/4824/, 70+ 0,9 +89/:, , +,, ,0 ++7<,9 6/,/Β ΡΟΘ %.6Ε2+6 Υ/34 αβε+97?+, ,+<71,9 ; /002;3 17<6/5+; /89.172:ΒΣ71 / ,9 0, 1) 0, :,9 ; /002;3 17<6/5+7<+89774; /+ 671+,/ ,/0,Ξ ,9 870, :,9 1+,/ ,/0, /+ 6ΒΥ ,+<71 / <71,9 +; /+21 ; 0,9/) ?0 0 <.21 αβε/06,9 ; /01 +24,+/1 ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβχβ

29 ϑ/γ2.ρον1υ/34 +97? 0.; /002;3 17<6/5+; /89+,265 /1;/,3/+ 4 0 /06<7447?Θ2:Β <./,,Ε0Γ.)7ΗΙ/ Ι7>.)Ρ(..Λ6 Ζ70,174 0, 1) 0, 70 ϑ/+ 4 0 Ο /0Γ6/5+Η ΧΒ_Μ ΧΒ Ε Σ7447?Θ2:,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η ΧΒΜΝ ΧΒΕα Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η ΛΚ Λ Ο /0Γ6/5+Η _ΒΕε ΕΒ_Χ,/06/166 ) /, 70Γ6/5+Η αβ_λ ΕΒΝΚ Ρ/4 6#Γ:/1, 8 :/0,+Η Ν Λ_ 4 Ε).ΡΟΝ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 02;3 17<6/5+; ++ 6<71 / µ6 ) :+ 4 Ε).ΡΟΠ(Ω 0.1/:9+97? 0.,9 ; /002;3 17<6/5+; ++ 6<71 870,174/06 0, 1) 0, :+Β

30 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,7<.172:; /002;3 17<6/5+; ++ 6Α870, :)+ 0, 1) 0, :Α+97? 6/1 +24,,9/,?/+847+,7,9 ΚΜδ+.0 < 8/0,4 ) 4ΓΧΒ Ε ; /06/5+ΓπΧΒΕαΗ)+ΕΒ_Χ; /06/5+ΓπΕΒΝΚΗΞ% Β ΛΛΞΚΜδΖ Θ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗΒΥ/34 αβχ +2;;/1 + +, ,+Β ϑ/γ2.ροπ1& +24,+<71:1 ;/15 06:7 0,2+ 0.,9 ϕ<244/0/45+ +η6/,/+,β & 628, 70 0; /002;3 17< /5+; ++ 6 ΘΕΒαΝ %Θ)/42 ΓΚΜδΖ Η Β ΛΛΓΘ_ΒΕΛ( ΒΧΕΗ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0., /+,9 6 < 0, 70<71,9 842+, 1 0+, /67< Α?/+: 1<71; 6/06/+ ; 4/102;3 17<; /06/5+6 << 1 08?/+<7206 ΓΕΒ_Μ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, :Α?,9ΚΜδΖ Θ_ΒΚ_(ΕΒΧαΗΒ Φ7? ) 1Α/+,9 1? ) 0842+, 1+ 0,9 +/0/45+ +, ,?/ ,/, +, 8/ < 8/0,Γ% ΒΧΧΕΗΒ 8706/15/0/45+ +<7206,9/,,9 :17:71, 707< ; /,/05, ;?/+9.9 1/,<7447?Θ2: 0,9 870, :ΓΛ_ΒαδΗ,9/0,9 0, 1) 0, : ΓαΛΒΕδΗΒΥ/34 αβ_+2;;/1 +, ,+7<37,9.172:+Β ϑ/γ2.ροθ(%17:71, 707< ; ,9+,265/1;+/,3/+ 4 0 /06 <7447?Θ2: [172:+ν 5/66 ; Ι/+/22α Ζ70,174 0, 1) 0, 70 Π + #7 Π + #7 ϑ/+ 4 0 ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ αεγεμβλη ΧαΓ_αΒ_Η Σ7447?Θ2: ΜΝΓΛ_ΒαΗ ΧΕΓΧεΒεΗ ΓαΛΒΕΗ _ΛΓΜΧΒΚΗ νρ/42 +,9,7,/402;3 17<. 14+?971 +:706 6Γδ7<.172:ΗΒ Υ9 870, ::17:71, 707<. 14+; ;/ ,/0,7) 1,9 +,265: 1 76?9 1 /+,9 0, 1) 0, ::17:71, 70617:: 635ΕΝΒεδΓ+,/34 αβ_ηβ 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71,9 :17:71, 707<. 14+; ) 1,9 +,265: ? 6/070Θ+.0 < 8/0,1 +24,Γ: ΒΕΧ ΗΒΥ , ++2;;/ ,/34 αβαβ , ),5/0/45+ +, ,1 ;/ Θ+.0 < 8/0,Γ: ΒΧ_ ΗΒ ϑ/γ2.ρορ(& +24,+7<,9 89 Θ+Ψ2/1 6, +,<71:17:71, 707<. 14+; /,<7447?Θ2:Β Ζ9 Θ+Ψ2/1 +,/, +, 8Γ6.1 +7<<1 67;Η %Θ)/42 ΧΒαΧΓΕ6<Η ΒΕΧ (

31 Υ/34 αβμ+97?+,9 <1 Ψ2 085/,?9 896 << 1 0,:7, 0, /48/2+ +7</3+ 0, +; /<< 8, 6,9 4 ) +7<,9? ,7<. 14+Γ870,174/06 0, 1) 0, 70ΗΒΥ9 + + ) +2/4451 :1 + 0, 6 0<.21 αβ_β ϑ/γ2.ροτ(& +24,++97? 0.4 ) 47< << 8,7<)/15 0.8/2+ +7</3+ 0, +;70? ,Β # ) 1ΓδΗ 08 71Υ? 8 ΓδΗ ) 1/4Υ ; +ΓδΗ Ο/05, ; +ΓδΗ Φ72+?71> ΝεΒ ΝΒΕ ΧΒΧ _ΒΛ Ω77> 0./<, 17,9 1 ΝΧΒ Ε ΒΚ _Βα _ΒΝ ΕΕΒΝ αεβ _ ΒΚ ΕΕΒα Ο 0+,12/, 70 ακβν ΕΚΒΧ ΕΛΒ_ Ε_ΒΛ Ω/8>7<;70 5 Χ_Βα ΧΜΒΛ ΧεΒΚ ΧαΒ 4 Ε).ΡΟΘ(,/8> 63/1.1/:9+97? 0.97?<1 Ψ2 0, :71, 6; ,7)/1 72+8/2+ +7</3+ 0, +;Β Υ/34 αβε+97?+,9 +, ;/, +7<,9 ΖΖ3/+ 670,9 6/,/8744 8, 6<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/066/,/<71,9 ϕ:17:71, 707<. 14+?97; η 06:7 0,ΒΙ , ),5/0/45+ +,9 ΖΖ)/42 +? 1 + ; 4/1,7,9 ;/ 0/0/45+ +Α?,9 ΖΖ +, ;/, )

32 7< ΒΕΜΛ<71,9 :1 ;/15 06:7 0,/06 ΒΧαΕ<71,9 ϕ:17:71, 707< ; ϕ 06:7 0,Β,9,9 ΖΖ +, ;/, Α8/4824/, 70+7<+/;:4 + Τ +8/03 ;/6?9 89? 44/ <71<2,21 +,26 +ΒΥ/34 αβλ+2;;/1 +,9 +/;:4 + Τ <71/<244 +8/4 842+, 1,1 /4,76, 8,/6 << <&?,9Κ δανμδ/06ν δ:7? 1Α<71 )/1 72+)/42 +7<&/06Ο Γ02;3 17< 06 ) 62/4+: 1842+, 1ΗΞ/4:9/ +< ] 6/, Β Μ θμρβφ 1,9 06:7 0, +ϕ02;3 17<6/5+7<+89774; ++ 6ηΒ ϑ/γ2.ρου1 2;;/157< ΖΖ +, ;/, <71,9 +, ,Β 06:7 0, ΖΖ +, ;/, ΓΚΜδΖ Η #2;3 17< /5+; ++ 6 ΒΕΛ_Γ Β ΜΜ( ΒαΝαΗ %17:71, 707< ; ΒΧΧεΓ Β Νε( ΒΜΜΜΗ #+

33 # ϑ/γ2.ρος1 2;;/157<+/;:4 + Τ 8/4824/, 70+?,9)/15 0.)/42 +7<:7? 1ν Π+?2& :Η + /27 +Χ),07 6Γ6 << 1 08 Η #Γ 06 ) 62/4+: , 1Η %7? 1 ΟΓ02;3 17<842+, 1+: 1 /1;Η ΒΜ Χ Κ ΧαΧ ΝΜ Χ Λ Ν ΕΝΕ ΧΜ Κ Χ ΝΜ ΕΚΚ Ν ΕΛα _ Κ ΧΧε ΝΜ ΕΚ_ Ν ΕεΚ ΒΛΜ Χ Κ Ε Ν ΝΜ ΚΧ Ν ΝΕ ΧΜ Κ Ε α ΝΜ ΝΚ Ν ΛΝ _ Κ Ε Ε ΝΜ Νε Ν ΛΜ ΕΒ Χ Κ εε ΝΜ ΜΧ Ν αε ΧΜ Κ ΜΚ ΝΜ Μ Ν αα _ Κ ΜΛ ΝΜ ακ Ν α_ ΕΒΧΜ Χ Κ _Κ ΝΜ Ν ΧΚ ΧΜ Κ _Ν ΝΜ _Χ Ν ΧΝ _ Κ _Λ ΝΜ _Ε Ν ΧΛ ΕΒΜ Χ Κ ΧΛ ΝΜ Χ_ Ν ΧΕ ΧΜ Κ Χε ΝΜ Χ_ Ν Χ _ Κ Χε ΝΜ ΧΧ Ν ΕΚ ν ΖΖ ΒΕΛ_Α+,/06/166 ) /, 70 _ΒΛΜΑ/4:9/ Β Μµ)/ /448/4824/, 70+Β

34 ΡΟΡ Μ 6 Ε66 7,,9/ ?035, ,+7<,9 +89/:, 1,9/,, +< /+ 34, ,/842+, 1 1/067; ,174,1 /4 0/= 05/ ,, 0.ΒΥ ,+6 ;70+,1/, /,1 06,7?/ /3+ 0, +; 0,9 0, 1) 0, :Α?,9/3+ 0, +; 081 / ,/5 0.,9 +/; 0,9 870, :ΒΥ9 1?/+/; /06 << < ΕΒαΝ6/5+7<+89774; Α/<, 1/88720, 0.<7187)/1 /, +Α?9 0 87;:/1 0.,9 0, 1) 0, :,7,9 870, :/,<7447?Θ2:ΒΥ9 + 6 ;70+,1/, ++7; ) 6 08,7?/16+/3 0 < 8 /4 << 8,/06 +/) / , 0, 1;+7< << 8/85<71,9 1 2+/34 Ο? Τ :/6,1/ 0 0./06+2::71,<71<2,21?71>ΒΥ ,+7<,9 87)/1 /, /6χ2+, 6,Θ, +,+? ,7,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: Β ΛΛΑΚΜδΖ Θ_ΒΕΛΞ ΒΧΕΗΒΥ9 /++78 /, 6870< , 1)/4?/+1 4/, ) 45? 6 +97? 0.,9/,,9,12 6 << ;3 17<6/5+3,? 0.172:+87246,9 1 <71 3 /+9.9/+_ΒΕΛ<? 16/5+; ,9 0, 1) 0, 70/1;,7 ΒΧΕ;71 6/5+; ++ 6ΒΥ9 +%Θ)/42 :17) 6 +<21,9 1 ) <,9 3 0 <,+7<,9 0, 1) 0, 70Ξ97? ) 1Α/Τ 176 << /007, ,ΒΥ9 +;/4402;3 1+7< :/1, 8 :/0,+/06:/1, 824/145,9 +;/4402;3 17<842+, 1+ 0)74) : 47,+,265 ; /0,9/,, ,+8/070453,972.9,7</+:1 4 ; 0/ ,+Β 66, 70/445Α +;/4402; ,9 4 > <: /+.0 < 8/0,1 +24,Β 9 0; /+21 0.,9 ΖΖ,?/+<7206,9/,,9 +, ,?/+ Ψ2/4,7 ΒΕΛ_<71,9 :1 ;/15 06:7 0,Β 9 087;:/1 0.,9 + ΖΖ +, ;/,,7,9 4, 1/,21,?/+ <7206,9/, ,?/+) ;:/1 6,77,9 1+,26 + Ν Α?,97045+,26 +,9/, 0)74) 602; 172+</; 4 +; ; ? 0. ΖΖ +, ;/, +/+9.9ΒΥ ,+,9/,,9. 14+?,9 0, <42 08 /897,9 1η+3 9/) 721Α/,,,26 + /061 +: /) 45Α/4, ;:4, 707<,9 Ψ2 +, 700/ 1 +?/+8/1 < : 1) + 6+7,9/,) 154,,4 870< Β 9.94 ) 47< ΖΖ 0/+, / ,) 15+21: ,9 /;720,7<, ;,9 842+, 1+: 06 /+/.172:/069/) >07?0 /897,9 1Α:1 71,7,9 +,265Β 0;/05?/5+721+,54 7<, / ,9,1/ 0 0.7<,9 Ο? Τ :/6/8, ) / : /06,7+ >+2::71,<17;,9 7,9 1:/1, 8 :/0,+/06,9 1 <71, +07,/0./, ) 1 +24,,7< 06/9.9 ΖΖΑ32,,67 +; /0, ,+7<,9 +,/, +, 8/4,Θ, +,/ > 45,7+97?+.0 < 8/08 Β Υ9 1?/+/; /01 628, 707<ΕΒαΝ6/5+7</3+ 0, +;Α/<, 1/88720, 0.<71 87)/1 /, +Α 0, /067; + 6,7,9 0, 1) 0, 70ΒΥ9 + + Ψ2 )/4 0,,7/ ενβνδ1 628, 70 0/3+ 0, +;Β%1 71,7,9 0, 1) 0, 70Α. 14+? 1 ; /::17] ;/, 45ΚΒΚδ7< /5+/06,9 +< 44,7_ΒΕδΒ 0 87,,η++,2653/+ 4 0 /3+ 0, +;?/+9.9 1Α1/0. 0.<17;Χ_ΒΝΕΘΕΕΒΕ δ Μ ΒΦ7? ) 1, ) 6/ + ; 4/1 << 8,+ Τ Α?,9/3+ 0, +;3 0.82,35+4.9,457) 19/4<Γ<17;ΧΕδ,7ΚδΗΑ,9 Ψ2 )/4 0,7</::17] ;/, 45ε6/5+: 1, 1;ΒΥ9 1?/+/4+7/1 628, 70 0,9 :17:71, 707< ; ,9 0, 1) 0, :Α?,9/6 << ,? 0,9.172:+/,<7447?Θ2:7<ΧεΒ_δΒΥ9 +Α97? ) 1Α?/+07,+.0 < 8/0,/,,9 Μδ+.0 < 8/08 4 ) 4Γ: ΒΕΧ ΗΒΣ7137,9,9 :1 ;/15 06:7 0,/06,9 ϕ:17:71, 707<. 14+; η 06:7 0,,9 0, 1) 0, :+97? 6/+4.9,4547? 1)/42 /, 3/ ;:/1 6,7,9 870, :ΒΥ <71,20/, Α/+9/) :+,9/, 3. 0/+ ) 0/+: /0. ) ;71 +,1 0.,9,7, ,/,<7447?Θ2:ΒΦ7? ) 1Α #

35 ,9 89/ ,? 0,9.172:+ +;/1> 6456 << 1 0, 0,9/,<7137,9 06:7 0,+,9 870, :, /+ 711 ;/ 0,9 +/; /,<7447?Θ2:?9 4+,,9 0, 1) 0, : /345Β 0,9 870, ],7<. 0 1/4/3+ 0, +;Α Α4/8>7<;70 5/06; 0+,12/, 70? 1,9,91,7:8/2+ +Α?,9ΝΝΒ_δΑΛεΒεδΑ/06Μ ΒΧδ7< :71, 0.; /,,9 ; 0 ;2;7</,4 /+,708 71,? 8 <71,97+ 1 /+70+ 0,9 4/+,;70,9 1 +: 8, ) 45ΒΦ7? ) 1Α,9 +,91 </8,71+/1 0, 11 4/, 6/06,9 1 <71, + 6 << 824,,7+ :/1/, 72,, ) 62/48/2+/4 << 8,Β[ 14+;/5; ; 0+,12/, 703 8/2+,9 58/007,/<<716+/0,/15,7? 4+/06,9 +? 447) 14/:?,9 /3+ 0, +;1 4/, 6,74/8>7<;70 5Β 4+7Α. 14+;/5; /2+ 7<: 1 76 :/ 0+?9 89,9 5: 18 ) / Α<71 ]/;: ;/η++, _ΚΒ_δ ; 0+,12/, 70/+/: /4: Κ ΒΥ9 + / ? 447) 14/:?, Θ1 4/, 6/3+ 0, +;Β, +6 << 824,,76, 1; 0,9 1 4/, ) ;:/8,7<,9 +,91 </8, ) 62/445Α97? ) 1, +84 /1,9/,, /145/<< 8,, /,, 06/08 7</+.0 < 8/0,:17:71, 707< ,265Β 0/ , ,9 +89/:, 1+ 0+, ),5/0/45+ +Α2+ 0.1/067; , /67<+89774/+,9 842+, 1Α?/+: 1<71; 6ΒΥ ,Α, ,++97? /, 70?,9,9 ;/ 0/0/45+ +Β > 0./,, ,+7<,9 +/;:4 + Τ 8/4824/, 70+/842+, 11/067; + 6,1 /4 3/+ 670, <,9 ++,265/:: /1+,73 < /+ 34 ΒΣ71 ]/;:4 Α/+,265? +9 0.,76, 8,/6 << <Ε6/5?,9Κ δ:7? , 0.ΜΚ : 1/1;/,ΧΜ:/1, 8 :/0,+: Α71εΕ : 1/1;/,Χ :/1, 8 :/0,+: ΒΥ9 +:17) 6 +<21,9 1 ) 6 08 <71/4/1. 1+8/4 1 + /189 :17χ 8,, ,/> 0Β ##

36 # ΤΟ<& #ϑ%]?ϑφ %&Ψ?ϑ&Μ?Β#& ϑ&&#< ΤΟΝ,+)7ΙΕ + 7, Σ7447? 0.,9 /0/45+ +7<6/,/ /4/3+ 0, +;Α,9 Ψ2 +, 700/ 1,77>/ ;71 < /::17/89 0,15 0.,7 +,/34 +9?9,9 1,9 1?/+/1 4/, 70+9 : 3,? ; 0+,12/, 0./06; Β%1 ) /189 Χ 9/ , 6,9/,,9 + +/3/11 1,7. 14+η/,, 06/08 1/, +/06,9 Ψ2 +, 700/ 1 / ; 6,7+?9,9 1, , 0/+, <1 8//4+71 :71, 6+ ; 4/1:1734 ;+Β ΤΟΠ<.+;7Ι6 Σ 1+,45Α,9 Ψ2 +, 700/ 1 /,3/+ 4 0 / ; 6,7/+8 1,/ 0?9,9 1<71,9? :Α; 0+,12/, 70?/+/8/2+ 7</3+ 0, +;( σ 0/071;/4;70,9Α97?7<, 09/) 572; /2+ 7<,9 <7447? 0. 1 /+70+Ξ972+?71>Ξ477> 0./<, , , 1+Ξ Ξ; 0+,12/, 70Ξ 4/8>7<;70 5οτ Υ ,+<17;,9 +Ψ2 +, 709/) , 6:1 ) ,/34 αβμβ,,? Ψ2 0,:7 0,+ 0,9 Ψ2 +, 700/ 1,9 1? 1,9 0<21,9 17::71,20, +< ,7)7420, 1/4 0>3,? 0: <; 0+,12/, 70Ξ 081 /+ 6/3+ 0, +; <17;+89774Ξ/06,9 << 8,7<; 0+,12/, , 0 6/ 45/8, ), +ΒΥ9 < 1+,7<,9 + Ψ2 +, 70+?/+( σ 0,9 /) 1/. ;70,9Α97?7<, 067 +; 0+,12/, 70;/> 572Ξ; Α; ++?71>Ξ+,/ Ξ07,?/4></1Ξ20/34,78/11572,6/ 45/8, ), +4 > 877> 0.71 <,89 0.?/, 1Ξ/) /17206; Ξ713 20/34,7:4/5?,97, οτ Υ9. 14+? 1 /+> 6,7 +, ;/, 97?7<, 0,9 +9/:: 0 6/06, ,+<71 /89 1 +:70+ / , 6 0<.21 ΜΒΕΒΥ/34 ΜΒΕ< : 8 < 8/44570,9 << 8,7< ; 0+,12/, 7070; ,/> 0<17;,9 +Ψ2 +, 70ΒΥ Ψ2 +, 70 1 Ψ2 +, 6/Ψ2/0,,/, ) +, ;/, /+/0/0+? 1( σφ7?;/056/5+7< ; ++4/+,, ; 572; 0+,12/, 6οτ ΤΟΘ%.6Ε2+6 Υ/34 ΜΒΕ/06ΜΒΧ87;:/1,9 1 +:70+ +7<,9 870,174/06 0, 1) 0, :+?9 0/+> 6<21,9 1Ψ2 +, 70+/372,97?; 0+,12/, 70/<< 8, /3+ 0, +;Α /,37,93/+ 4 0 /06/,<7447?Θ2:Β,3/+ 4 0 Α Μ_δ7<,9? ,; ,7; 0+,12/, 70Β Υ9 +< ) 6<17;/66 0.,9 :17:71, 70+7< ,9.172:+?97 1 +:706 6+/5 0.,9/,; 0+,12/, 70;/6,9 ;; ,9 1σ708 71,? 8 τ 71σ0 ) 1τ/06,9 06 ) ,?7Γ/+,9 1 /1,?7.172:+ΗΒ 8/4824/, ?Β

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010)

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010) Φωήτ ΒΑΒΔΟΥ Εφηείδ της Έωης Ββδώ Θελίκης Γεκύ εδφέτς κ τκώ εδήεω Δεύθη τελίδς: www.enwsi-vavdinwn.gr ΧΡΟΝΟΣ 16ς - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 106 - Iύς 2010 - Τχδκή Δ/η Γεωγί Πλή 25 (Χλ) Τ.Κ. 542 48 Θελίκη (τηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΣΗ.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Περιοχή Γ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 178404 ΚΙ ΚΟΥΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 190125 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 190125 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ (1) 2 167522 ΜΜ ΜΥΡΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 190128 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 190113 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014

Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 Η αγορά ο autogas ΜάιοςΝ2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕισαγωγΫ... 4 1. Ορισζοί... 5 2. Θεσζιδό Πλαίσιο... 9 2.1. Ά εδεμ Ά εη ημ ρα τηρδότηταμ... 9 2.2. Ά εδα Εηπορίαμ Πετρεζαδοεδ ώθ Προρόθτωθ Κατηγορίεμ Α εδώθ... 10

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα