Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Μάθηµα: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 9 ο εξάµηνο ιδάσκων: Στ. Παπαθανασίου, Επ. Καθ. ΕΜΠ Αθήνα, Ιανουάριος 202 0

2 Περιεχόµενα. Οικονοµική Αξιολόγηση Επένδυσης Οικονοµικοί είκτες Υπολογισµός των Οικονοµικών εικτών Αξιολόγηση επένδυσης ως προς τα ίδια κεφάλαια Αξιολόγηση ως προς το σύνολο της επένδυσης Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας Παράδειγµα Βιβλιογραφία...5

3 . Οικονοµική Αξιολόγηση Επένδυσης.. Οικονοµικοί είκτες Για την οικονοµική αξιολόγηση µιας επένδυσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι δείκτες µε πιο συνηθισµένους την Καθαρή Παρούσα Αξία (PV-ΚΠΑ), τον Εσωτερικό Βαθµό Απόδοσης (IRR- ΕΒΑ), την Έντοκη Περίοδο Αποπληρωµής (ΕΠΑ-DPP) και το Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας (LCOE). Οι πιο αντιπροσωπευτικοί από αυτούς τους δείκτες, οι οποίοι προτείνεται να χρησιµοποιoύνται για την αξιολόγηση των διαφόρων επενδύσεων, είναι ο IRR και η PV. Η Καθαρή Παρούσα Αξία (PV) µίας επένδυσης είναι η αξία αυτής ανηγµένη στη χρονική στιγµή έναρξης της εµπορικής της λειτουργίας και δίνεται από τη σχέση: ΚΤΡ ΥΑ PV = Κ = ( + k) ( + k) () όπου Κ 0 = το κόστος της επένδυσης, ΚΤΡ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή του έτους, k = η ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση των κεφαλαίων που επενδύονται (επιτόκιο αναγωγής), Ν = η διάρκεια της επένδυσης σε έτη, YA = η υπολειµµατική αξία της επένδυσης στο Ν-οστό έτος. Αντίστοιχα ο δείκτης IRR (Inernal Rae of Reurn Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης) είναι η τιµή του επιτοκίου αναγωγής, που κάνει την PV της επένδυσης, για τη διάρκεια της οικονοµικής αξιολόγησης, ίση µε το µηδέν. Ειδικότερα, ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης εκφράζει την απόδοση κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης κατά τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου ζωής της. Συνεπώς, ο IRR της επένδυσης προσδιορίζεται από τη λύση της εξίσωσης: ΚΤΡ Κ 0 + = 0 (2) ( + IRR) = Η αξιολόγηση επένδυσης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ γίνεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Μία τρίτη µέθοδος αξιολόγησης της επένδυσης είναι η Έντοκη Περίοδος Αποπληρωµής (ΕΠΑ, DPP) δηλαδή η περίοδος επάνακτησης του κόστους της επένδυσης (K 0 ) από τις ΚΤΡ. Ειδικότερα είναι ο αριθµός των ετών που απαιτούνται ώστε να καλυφθεί η αρχική δαπάνη µε την θεώρηση ότι η υπολειµµατική αξία της επένδυσης είναι µηδενική: x ΚΤΡ Κ 0 + = 0 (3) ( + k) = Για τη σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων (πολλές φορές διαφορετικής κλίµακας, χρονικού ορίζοντα κλπ.), συχνά χρησιµοποιείται ο δείκτης του Σταθµισµένου Κόστους Ενέργειας (Levelised Cos of Energy LCOE) ο οποίος αφορά συνήθως το σύνολο της επένδυσης και υπολογίζει το σταθµισµένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. / kwh) κατά τη διάρκεια ζωής µιας επένδυσης σταθµού παραγωγής, ενσωµατώνοντας όλα τα επί µέρους κόστη (επένδυσης, λειτουργίας, καυσίµου, ασφάλισης, παροπλισµού κλπ.) εκφρασµένα σε παρούσα αξία. Ειδικότερα ως Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας (LCOE) ορίζεται η τιµή που θα πρέπει να αποζηµιωθεί η παραγόµενη από τον σταθµό ενέργεια, ώστε να αποπληρώσει τον επενδυτή για το 2

4 συνολικό του κόστος (κεφαλαίου, συντήρησης και λειτουργίας κλπ.) και υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού κόστους καθ όλη την οικονοµική διάρξεια ζωής της επένδυσης (oal lifeime expenses) προς τη συνολική παραγωγή του σταθµού, εκφρασµένα σε όρους παρούσας αξίας: LCOE = (oal lifeime expenses / oal expeced oupu) (4) Στη συνέχεια ορίζονται οι χρησιµοποιούµενοι οικονοµικοί δείκτες και εξηγείται ο τρόπος υπολογιοσµού τους για τις ανάγκες της αξιολόγησης..2. Υπολογισµός των Οικονοµικών εικτών Η αξιολόγηση επενδύσεων χρησιµοποιεί την έννοια των Καθαρών Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ). Σε γενικές γραµµές, η ΚΤΡ κάθε έτους είναι η διαφορά µεταξύ των εσόδων της επιχείρησης από τις πωλήσεις (ταµειακές εισροές) και των πληρωµών για τους διάφορους συντελεστές παραγωγής και τη διάθεση των προϊόντων, καθώς επίσης και για την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος (ταµειακές εκροές). Για τις παρακάτω αναλύσεις, ας υιοθετήσουµε τους εξής συµβολισµούς για τα οικονοµικά µεγέθη κάθε έτους : Ε : Λ : Α : ΦΣ: Φ : : Τ : Χ : Τα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λειτουργικές δαπάνες της επένδυσης που περιλαµβάνουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ - Operaion and Mainenance), τα ασφαλιστικά κόστη, τα µισθολογικά κόστη και την καταβολή του 3% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων στην τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία (απαλλάσσονται οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί) σύµφωνα µε τον υφιστάµενο νόµο. Οι προβλεπόµενες αποσβέσεις για την επένδυση. Ο φορολογικός συντελεστής για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος. Οι φόροι που καταβάλλει η επιχείρηση, Η δόση του δανείου σε περίπτωση ύπαρξης δανειακών κεφαλαίων, Ο τόκος που καταβάλλεται ετησίως σε περίπτωση ύπαρξης δανειακών κεφαλαίων. Το χρεολύσιο που καταβάλλεται ετησίως σε περίπτωση ύπαρξης δανειακών κεφαλαίων. Οι ΚΤΡ και η PV της επένδυσης διαφοροποιούνται εάν οι υπολογισµοί γίνονται ως προς το σύνολο της επένδυσης ή ως προς τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης. Στην περίπτωση αξιολόγησης ως προς τα ίδια κεφάλαια, ο επενδυτής λαµβάνει ως επιτόκιο αναγωγής για τον υπολογισµό της PV την ελάχιστη απόδοση που κρίνει ικανοποιητική για τα ίδια κεφάλαιά του. Από την άλλη πλευρά, µπορεί να αξιολογηθεί µια επένδυση στο σύνολό της (και να συγκριθεί για παράδειγµα µε µια άλλη, είτε από την ίδια επιχείρηση, είτε από άλλον φορέα). Σε αυτή την περίπτωση ως επιτόκιο αναγωγής λαµβάνεται το µέσο σταθµισµένο κόστος του συνολικού επενδυόµενου κεφαλαίου, που συντίθεται από το κόστος των ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων της επιχείρησης..2.. Αξιολόγηση επένδυσης ως προς τα ίδια κεφάλαια Όπως προαναφέρθηκε, για τον υπολογισµό των ΚΤΡ κάθε έτους γίνεται αφαίρεση των εξόδων της επιχείρησης από τα ετήσια έσοδά της: ΚΤΡ =Ε Λ Φ =Ε Λ Φ Τ Χ (5) 3

5 Ο υπολογισµός των τόκων (Τ ) και των χρεολυσίων (Χ ) της εξ. (5) διαφοροποιείται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο εξόφλησης του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, η δόση του δανείου του έτους ( ), ή αλλιώς το τοκοχρεολύσιο, ισούται µε το άθροισµα των τόκων και των χρεολυσίων: =Χ +Τ (6) Θεωρώντας εξόφληση µε σταθερά τοκοχρεολύσια, στο τέλος κάθε έτους καταβάλλεται σταθερή δόση και από έτος σε έτος ο τόκος µειώνεται ενώ το χρεολύσιο αυξάνει. Τα χρεολύσια (X ) κάθε έτους υπολογίζονται ως εξής: kd Χ = Kd ( + kd) Νd ( + k ) d (7) όπου k d : το επιτόκιο του δανείου Ν d : η περίοδος εξόφλησης του δανείου σε έτη K d : το δανειακό κεφάλαιο (Loan Capial) Τα τοκοχρεολύσια κάθε έτους ( ) είναι ίσα µεταξύ τους και υπολογίζονται από την εξίσωση: kd = ( kd + d ( + k ) Ν ) Kd d (8) Οι τόκοι κάθε έτους (Τ ) µπορούν να υπολογιστούν µε απλή αφαίρεση: Τ = Χ (9) Ο υπολογισµός των φόρων που πληρώνει η επιχείρηση γίνεται αφού από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αφαιρεθούν οι λειτουργικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των δανείων. Έτσι οι φόροι στην (5) δίνονται από τον τύπο: Φ = ( Ε Λ Α Τ ) ΦΣ, (0) Μια συνηθισµένη µέθοδος απόσβεσης των επενδύσεων (A ) είναι η γραµµική. Τότε, αν ο χρόνος απόσβεσης είναι Ν Α έτη, η ετήσια απόσβεση A είναι το /Ν Α του αρχικού κόστους της επένδυσης: Από τις (5) και (0) προκύπτει: Κ 0,oal Α = () Ν Α ΚΤΡ =Ε Λ Φ Τ Χ =Ε Λ ΦΣ ( Ε Λ Α Τ) Τ Χ = =Ε Λ Α +Α Τ ΦΣ ( Ε Λ Α Τ) Χ = =Ε Λ Α Τ ( ) ( ΦΣ+Α Χ ) (2) Αφού υπολογιστούν οι χρηµατορροές της επένδυσης, ακολουθεί ο υπολογισµός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ, PV) και του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσής (IRR) της. Ο υπολογισµός της ΚΠΑ µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο των σταθερών τιµών ή µε τη µέθοδο των τρεχουσών τιµών. Στην πρώτη περίπτωση, για τον υπολογισµό των ΚΤΡ των διαφόρων ετών χρησιµοποιούνται οι τιµές του πρώτου έτους αξιολόγησης και γίνεται η θεώρηση ότι τόσο οι εκροές όσο και οι εισροές δεν µεταβάλλονται µε τον πληθωρισµό κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο για το επιτόκιο αναγωγής όσο και για το επιτόκιο δανεισµού δεν πρέπει να 4

6 χρησιµοποιούνται οι ονοµαστικές τιµές, αλλά οι αποπληθωρισµένες, δηλαδή το πραγµατικό επιτόκιο αναγωγής και το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού. Η σχέση µεταξύ ονοµαστικών και πραγµατικών επιτοκίων υπό την επίδραση του πληθωρισµού είναι: όπου k r : το πραγµατικό επιτόκιο k n : το ονοµαστικό επιτόκιο ir: ο ρυθµός πληθωρισµού k r kn ir = (3) + ir Αντίθετα, όταν ο υπολογισµός των ΚΤΡ πραγµατοποιείται µε τη µέθοδο των τρεχουσών τιµών, όπως και προτείνεται, τα οικονοµικά µεγέθη εκφράζονται σε αξίες του έτους στο οποίο πραγµατοποιούνται, χρησιµοποιώντας για τα επιµέρους µεγέθη (π.χ. τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κόστος µισθοδοσίας κλπ.) τους σχετικούς δείκτες πληθωρισµού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς ο δείκτης πληθωρισµού που έχει χρησιµοποιηθεί και όταν χρησιµοποιούνται ΚΤΡ εκφραζόµενες σε τρέχουσες τιµές θα πρέπει και τα επιτόκια της αξιολόγησης (αναγωγής και δανεισµού) να εκφράζονται σε τρέχουσες τιµές, δηλαδή να χρησιµοποιούνται τα ονοµαστικά επιτόκια. Για τον υπολογισµό της ΚΠΑ χρησιµοποιείται ο τύπος: PV ΚΤΡ = Κ + + ΥΑ 0, Eq = ( + keq ) ( + keq ) (4) όπου Κ 0,Eq = είναι τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης, ΚΤΡ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή κάθε έτους, k Eq = το επιτόκιο αναγωγής, που εκφράζει την επιθυµητή απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, Ν = η διάρκεια της επένδυσης σε έτη, YA = η υπολειµµατική αξία της επένδυσης στο Ν-οστό έτος. Εάν η επένδυση γίνεται 00% από ίδια κεφάλαια τότε στις σχέσεις ()-(2) οι όροι, Τ και Χ παίρνουν τιµή 0 και η σχέση (5) γίνεται ΚΤΡ =Ε Λ Φ =Ε Λ ΦΣ ( Ε Λ Α ) = =Ε Λ Α+Α ΦΣ Ε Λ Α ( ) = = ( Ε Λ Α) ( ΦΣ ) +Α (5) Στον υπολογισµό της ΚΠΑ, ως Κ 0,Eq τίθεται το σύνολο της επένδυσης (αφού στην επένδυση δεν συµµετέχουν άλλα κεφάλαια πέραν των ιδίων). Ανάλογα µε την τιµή της PV που προκύπτει από την εφαρµογή της εξ. (4) αξιολογείται το επενδυτικό σχέδιο. Εάν εξετάζονται σε συνδυασµό περισσότερα του ενός εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια, επιλέγεται εκείνο που έχει την µεγαλύτερη PV, µε την προϋπόθεση η διάρκεια ζωής όλων των σχεδίων να είναι η ίδια. Πιο συγκεκριµένα, για ένα σχέδιο: Εάν PV > 0, έχουµε επιλογή του επενδυτικού σχεδίου, Εάν PV < 0, έχουµε απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου, 5

7 Εάν PV = 0 υπάρχει αδιαφορία του επενδυτή ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου (οριακή κατάσταση). Για την όσο το δυνατόν πιο ασφαλή αξιολόγηση µίας επένδυσης, είναι απαραίτητος και ο υπολογισµός του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (IRR). Όπως προαναφέρθηκε, για τον υπολογισµό του IRR επιλύεται η εξίσωση ΚΤΡ Κ 0, Eq + = 0 (6) ( + IRR) = Για κάθε επένδυση υπάρχει ένας και µόνο IRR και ανάλογα µε την προκύπτουσα τιµή του και την ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση των κεφαλαίων του επενδυτή (k mineq ) αξιολογείται η επένδυση. Στην περίπτωση που αξιολογείται ένα επενδυτικό σχέδιο ισχύουν τα εξής: Εάν IRR > k mineq, έχουµε επιλογή του επενδυτικού σχεδίου, Εάν IRR < k mineq, έχουµε απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου, Εάν IRR = k mineq υπάρχει αδιαφορία του επενδυτή ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου Για τον υπολογισµό της έντοκης περιόδου αποπληρωµής επιλύεται η εξίσωση x ΚΤΡ Κ 0, Eq + = 0 (7) ( + k ) = Eq υπολογίζοντας έτσι τον αριθµό των ετών που απαιτούνται για να αποσβεστεί η επένδυση Αξιολόγηση ως προς το σύνολο της επένδυσης Η σηµαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση µε την αξιολόγηση της επένδυσης ως προς τα ίδια κεφάλαια είναι ότι στο επιτόκιο αναγωγής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι µόνο η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που κρίνει ο επενδυτής ως ικανοποιητική, αλλά και το επιτόκιο των δανειακών κεφαλαίων της επιχείρησης, αφού το αρχικό κόστος της επένδυσης καλύπτεται τόσο από τα ίδια, όσο και από δανειακά κεφάλαια. Ισχύουν οι γενικοί τύποι (για το σύνολο της επένδυσης αυτή τη φορά, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η δόση του δανείου): ΚΤ Ρ = Ε Λ Φ (8) PV ΚΤΡ ΥΑ = Κ + + (9) 0, o = ( + ko ) ( + ko ) ΚΤΡ Κ 0, o + = 0 (20) ( + IRR) = 6

8 x ΚΤΡ Κ 0, o + = 0 (2) ( + k ) όπου Κ 0,o : το συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης k o : το µέσο σταθµικό κόστος των ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης (σχέση (23)), E gen, : η ετήσια παραγωγής ενέργειας (kwh), = o Σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισµό των φόρων δεν αφαιρούµε τους τόκους αλλά λαµβάνουµε τη σχέση: Φ = ( Ε Λ Α ΦΣ (22) ) ενώ το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου δίνεται από τη σχέση k = P k ( ΦΣ ) + P k o d d Eq Eq όπου k o : είναι το µέσο σταθµικό κόστος των ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης, P d : η συµµετοχή (%) των δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο της επένδυσης, k d : το επιτόκιο δανεισµού, P Eq : η συµµετοχή (%) των ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της επένδυσης, k Eq : το κόστος ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. ΦΣ: ο φορολογικός συντελεστής (23) Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι τόκοι στον υπολογισµό των φόρων και στον προσδιορισµό του Σταθµισµένου Κόστους Ενέργειας, όπως αυτή αναφέρεται στη σχέση (0). Τότε το επιτόκιο αναγωγής στην ΚΠΑ, στο IRR, στην ΕΠΑ και στο LCOE θα δινόταν από τη σχέση: ko = Pd kd + PEq k (24) Eq Κατά την αξιολόγηση της επένδυσης µε βάση την Καθαρή Παρούσα Αξία (PV) ισχύουν τα κριτήρια που περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Αντίστοιχα, η απόφαση για πρόκριση ή όχι της επένδυσης γίνεται σε αυτή την περίπτωση µετά από σύγκριση του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (IRR) (όπως αυτός προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης (20) µε το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (k o ). ηλαδή: Εάν IRR > k o, έχουµε επιλογή του επενδυτικού σχεδίου, Εάν IRR < k o, έχουµε απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου, Εάν IRR = k o υπάρχει αδιαφορία ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, οι δύο τρόποι υπολογισµού του µέσου σταθµικού κόστους k o που αναφέρθηκαν προηγουµένως θα οδηγήσουν σε διαφορετικές τιµές ως αποτέλεσµα, αλλά θα προκύπτει το ίδιο συµπέρασµα για την επένδυση (εκτός αν η ΚΠΑ είναι κοντά στο 0) Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για τη σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων παραγωγής ενέργειας συχνά χρησιµοποιείται ο δείκτης του Σταθµισµένου Κόστους Ενέργειας (Levelised Cos of Energy LCOE), που εκφράζει τη µέση τιµή µε την οποία πρέπει να αποζηµιώνεται η παραγωγή του σταθµού ώστε να αποσβένυται το αρχικό κόστος επένδυσης και το σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην ελάχιστη αποδεκτή τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας, προκειµένου η 7

9 επένδυση να είναι βιώσιµη. Συνήθως το LCOE υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών δαπανών προς την ολική παραγωγή ενέργειας καθ όλη την οικονοµική διάρκεια ζωής της επένδυσης (γενικά από 20 µέχρι 40 έτη), εκφρασµένα σε παρούσες αξίες. Σηµαντικός παράγοντας στον υπολογισµό του LCOE είναι το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία, το οποίο εξαρτάται από το αν αξιολογείται η επένδυση στο σύνολό της ή ως προς τα ίδια κεφάλαια, όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες ενότητες. Σύνηθως για τον υπολογισµό του LCOE γίνεται ανάλυση ως προς το σύνολο της επένδυσης, οπότε µια ευρέως χρησιµοποιούµενη σχέση είναι η εξής: I + Λ ΥΑΝ ( ) = ( + ko ) ( + ko ) (25) LCOE = E όπου Ι : το κόστος επένδυσης κατά το έτος Ε gen, : η ετήσια παραγωγή ενέργειας = gen, ( + k ) Όταν το µόνο επενδυόµενο κεφάλαιο είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης, η σχέση (25) γίνεται: o K LCOE = 0, o Λ ΥΑ + ( ) ( ) ( ) Ν = + ko + ko Egen, = ( + ko ) (26) Στη σχέση (25) περιλαµβάνονται το συνολικό επενδυτικό κόστος, τα ετήσια λειτουργικά έξοδα και η τελική υπολειµµατική αξία, αλλά δεν λαµβάνoνται υπόψη οι αποσβέσεις καθώς και τα φορολογικά έξοδα της επιχείρησης. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα τελευταία, στη βιβλιογραφία [7,8] προτείνεται επίσης η παρακάτω σχέση: K A ΦΣ+Λ ( ΦΣ) ΥΑ Ν 0, o + ( ) = ( + ko ) ( + ko ) ( ΦΣ) LCOE = Ε = gen, ( + k ) o K LCOE = 0, o + ( A ΦΣ+Λ ( ΦΣ) ΥΑ + (27) Ν ) = ( + ko ) ( ko ) Εgen, ( ΦΣ) = ( + ko ) Αντίστοιχες σχέσεις µπορούν να διατυπωθούν όταν υφίσταται δανεισµός και γίνεται αξιολόγηση ως προς τα ίδια κεφάλαια. 8

10 2. Παράδειγµα Μία επιχείρηση επιθυµεί να επενδύσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού ισχύος 00 kw, σε γήπεδο (αγροτεµάχιο) που θα µισθώσει από ιδιώτη, µε ετήσιο µίσθωµα ίσο µε το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία του σταθµού. Η µίσθωση άρχεται από την ηµέρα έναρξης λειτουργίας του Φ/Β σταθµού. Το συνολικό επενδυτικό κόστος του Φ/Β σταθµού είναι και η χρηµατοδότησή του γίνεται κατά 70% από ίδια κεφάλαια και κατά 30% από δάνειο 0ετούς διάρκειας, µε ονοµαστικό επιτόκιο 7%. Η εταιρεία θα ασφαλίσει το φωτοβολταϊκό σύστηµα προς 0.5% του αρχικού κόστους εγκατάστασης. Τα ετήσια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης ανέρχονται επίσης σε 0.5% του αρχικού κόστους εγκατάστασης. Οι ασφαλιστικές εισφορές και τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της επιχείρησης αυξάνονται ετησίως σύµφωνα µε τον πληθωρισµό. Η εγγύηση των µετατροπέων ισχύος του συστήµατος έχει επεκταθεί στα 20 έτη (συνεπώς δεν θα απαιτηθεί αντικατάστασή τους κατά τη διάρκεια της 20ετίας). Η εταιρεία έχει υπογράψει µε τον ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Φ/Β σταθµό 20ετούς διάρκειας, προς /MWh. Σύµφωνα µε το ν.385/20, η τιµή πώλησης της ενέργειας από Φ/Β σταθµούς αναπροσαρµόζεται ετησίως µε το 25% του είκτη Τιµών Καταναλωτή (πληθωρισµό), που θεωρείται 3.5%. Από την ενεργειακή µελέτη εκτιµήθηκε ότι η παραγωγή του σταθµού θα είναι 300 kwh/kwp/έτος το πρώτο έτος λειτουργίας του σταθµού. Εκτιµάται ότι η απόδοση του συστήµατος µειώνεται κατά 0.9% ετησίως και η υπολειµµατική του αξία στο τέλος της 20ετίας είναι µηδενική. Ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης είναι 25% ενώ η επιχείρηση εκτιµά το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της ίσο µε 8%. Να υπολογιστεί η Καθαρή Παρούσα Αξία (PV), ο Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (IRR) και η Έντοκη Περίοδος Αποπληρωµής (DPP) τόσο ως προς τα ίδια κεφάλαια όσο και για το σύνολο της επένδυσης. Επίσης να υπολογιστεί το Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας (LCOE) του Φ/Β σταθµού. 9

11 Λύση Ε ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ Αρχικό Κόστος Εγκατάστασης ( ) ανειακά κεφάλαια επένδυσης ( ) Ίδια κεφάλαια επένδυσης ( ) Πληθωρισµός (%) 3,50% Φορολογικός Συντελεστής (%) 25,00% Επιτόκιο αναγωγής ιδίων κεφαλαίων k Eq (%) 8,00% Μέσο Σταθµικό Κόστος κεφαλαίων k o (%) 7,8% Ασφαλιστικές εισφορές 0,50% Λειτουργικά έξοδα επένδυσης (% του αρχικού κόστους) 0,50% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΥ Ποσό ανείου ( ) Επιτόκιο k d (%) 7% Ετήσια όση ανείου ( ).533 Περίοδος Εξόφλησης (έτη) 0 Ετήσιο Μίσθωµα αγροτεµαχίου (% των ακαθ. Ετήσιων εσόδων) 5,00% Ετήσια Παραγωγή φ/β σταθµού (kwh/kwp).300 Τιµή πώλησης ηλ. ενέργειας ( /kwh) 0,4405 Ποσοστό ετήσιας αύξησης τιµής πώλησης ηλ. ενέργειας (%) 0,875% Ετήσια πτώση απόδοσης φ/β σταθµού (%) 0,90% Πίνακες και 2: εδοµένα επένδυσης φωτοβολταϊκού σταθµού. Από τους Πίνακες και 2 και τις εξ. (), (5) έως (2) και (4) έως (7) προκύπτει ο Πίνακας 3 των χρηµατορροών της επένδυσης, όταν η αξιολόγηση γίνεται ως προς τα ίδια κεφάλαια. Ειδικότερα: Στήλη Νο.4 = Στήλη Νο. + Στήλη Νο.2 + Στήλη Νο.3 Οι στήλες Νο. 5, Νο.6 και Νο. 7 από τους τύπους (7), (8) και (9). Στήλη Νο.8 = ανειακό κεφάλαιο προηγούµενου έτους µείον Χρεολύσιο (Στήλη Νο.7) Στήλη Νο.9 = Απόδοση φ/β προηγούµενου έτους µείον ετήσια πτώση απόδοσης φ/β Στήλη Νο.0 = Στήλη Νο.9 x 00 kwp x 300 kwh/kwp/έτος Στήλη Νο. = Στήλη Νο.0 x (( /kwh x (+0,00875 )- ) όπου τo κάθε έτος. Στήλη Νο.2 = / 20 έτη Στήλη Νο. 3 = Στήλη Νο. Στήλη Νο.4 Στήλη Νο. 2 Στήλη Νο.6 Στήλη Νο. 4 = Στήλη Νο. 3 x 0,25 (ΦΣ) Στήλη Νο. 5 = Στήλη Νο. Στήλη Νο.4 Στήλη Νο. 5 Στήλη Νο.4 Από Στήλη Νο.5 και τη σχέση (6) προκύπτει το IRR Το επιτόκιο αναγωγής για τον υπολογισµό της ΚΠΑ και της ΕΠΑ είναι αυτό των ιδίων κεφαλαίων (k= k Eq =8%). Στήλη Νο.6 = Στήλη Νο.5 / (+0,08) - 0

12 Έτσι από την αξιολόγηση της επένδυσης ως προς τα ίδια κεφάλαια προκύπτει Καθαρή Παρούσα Αξία (PV) της επένδυσης ίση µε 46.82, IRR ίσο µε 6.65% και Έντοκη Περίοδος Αποπληρωµής των ιδίων κεφαλαίων περίπου 9 έτη. Εάν αξιολόγηση γίνεται ως προς το σύνολο της επένδυσης, τότε προκύπτουν οι χρηµατορροές του Πίνακα 4 από τα δεδοµένα των Πινάκων και 2 και τις σχέσεις (7) έως (9), (), (8) έως (23), (26) και (27). Ειδικότερα: Στήλη Νο.4 = Στήλη Νο. + Στήλη Νο.2 + Στήλη Νο.3 Οι στήλες Νο. 5, Νο.6 και Νο. 7 από τους τύπους (7), (8) και (9). Στήλη Νο.8 = ανειακό κεφάλαιο προηγούµενου έτους µείον Χρεολύσιο (Στήλη Νο.7) Στήλη Νο.9 = Απόδοση φ/β προηγούµενου έτους µείον ετήσια πτώση απόδοσης φ/β Στήλη Νο.0 = Στήλη Νο.9 x 00 kwp x 300 kwh/kwp/έτος Στήλη Νο. = Στήλη Νο.0 x ( /kwh x (+0,00875) - ) όπου τo κάθε έτος. Στήλη Νο.2 = / 20 έτη Στήλη Νο. 3 = Στήλη Νο. Στήλη Νο.4 Στήλη Νο. 2 Στήλη Νο. 4 = Στήλη Νο. 3 x 0,25 (ΦΣ) Στήλη Νο. 5 = Στήλη Νο. Στήλη Νο.4 - Στήλη Νο.4 Από Στήλη Νο.5 και τη σχέση (20) προκύπτει το IRR Το επιτόκιο αναγωγής για τον υπολογισµό της ΚΠΑ και της ΕΠΑ προκύπτει από το µέσο σταθµικό κόστος των ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων, (k o = 0.3 x 0.07 x (-0.25) x 0.08 = = 7.8%) Στήλη Νο.6 = Στήλη Νο.5 / (+0,0775) - Στήλη Νο.7 = Στήλη Νο.2*0.25 (ΦΣ) Στήλη Νο.8 = Στήλη Νο.4 * 0.75 (-ΦΣ) Στήλη Νο.9 = Στήλη Νο.7 + Στήλη Νο.8 Στήλη Νο.20 = Στήλη Νο.9 / (+0,0775) - Στήλη Νο.2 = Στήλη Νο.0 / (+0,0775) - Στήλη Νο.22 = Στήλη Νο.2 / (+0,0775) - Από την Στήλη Νο.6 και τις σχέσεις (9) και (2) προκύπτουν η ΚΠΑ και η Έντοκή Περίοδος Αποπληρωµής (από την εκφώνηση προκύπτει ότι η υπολλειµµατική αξία της επένδυσης στο τέλος της 20ετίας είναι µηδενική) Από τη Στήλη Νο. 22 και τη σχέση (26) προκύπτει το Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας ( /kwh) βάσει της γενικής σχέσης (25). Αντίστοιχα, από τις Στήλες Νο.20 και Νο.2 και τη σχέση (27) προκύπτει το Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας ( /kwh) βάσει της εναλλακτικής σχέσης της βιβλιογραφίας.

13 Από την αξιολόγηση της επένδυσης στο σύνολό της προκύπτει Καθαρή Παρούσα Αξία (PV) 62.3, IRR 4.35%,και Έντοκη Περίοδος Αποπληρωµής του συνόλου της επένδυσης 9 έτη. Από την γενική σχέση (26) προκύπτει ότι το Σταθµισµένο Κόστος Ενέργειας (LCOE), ως προς το σύνολο της επένδυσης, είναι ίσο µε /kwh ενώ από την σχέση (27) προκύπτει ίσο µε /kwh. 2

14 Αριθµός Στήλης Έξοδα ( ) άνειο ( ) Σύνολο όση Τόκοι Εναποµ. Κεφάλαιο Απόδοση Φ/Β Σταθµού (%) Παραγωγή Ενέργειας Έτος Ενοίκιο Ασφάλεια Λειτουργικά Χρεολύσιο Φορολογητέο Εισόδηµα Ονοµ/κές % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ακαθάρ. Έσοδα Αποσβέσεις Φόρος ΚΤΡ Παρούσα ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3: Υπολογισµός χρηµατορροών επένδυσης ως προς τα ίδια κεφάλαια 3

15 Αριθµός Στήλης Έξοδα ( ) άνειο ( ) Σύνολο όση Τόκοι Εναποµ. Κεφάλαιο Απόδ. Φ/Β Σταθµού (%) Παραγωγή Ενέργειας Ακαθάρ. Έσοδα Έτος Ενοίκιο Ασφάλεια Λειτουργικά Χρεολύσιο Αποσβέσεις Φορολογητέο Εισόδηµα % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ΣΥΝΟΛΟ Φόρος -(Αποσ.)*ΦΣ+ Παραγωγή ΚΤΡ Συν.Έξοδα Συν.Έξοδα*(-ΦΣ) Ενέργειας Συν.Έξοδα Αποσ.*ΦΣ * (-ΦΣ) Ονοµ/κές Παρούσα Ονοµ/κή Παρούσα Παρούσα Παρούσα Πίνακας 4: Υπολογισµός χρηµατορροών ως προς το σύνολο της επένδυσης 4

16 3. Βιβλιογραφία. Κάπρος Π., Ντελκής Κ., «Οικονοµική Ανάλυση Επιχειρήσεων», Τοµέας Ηλεκτρικής ισχύος, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Καλιαµπάκος., αµίγος., Σηµειώσεις µαθήµατος «Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων - Χρηµατοοικονοµική και κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση επένδύσεων», ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων», ΕΜΠ Λίποβατζ-Κρεµέζη.,«Στοιχεία Οικονοµικής Ανάλυσης Βιοµηχανικών Επενδυτικών Σχεδίων», Εκδόσεις Γ. Γκελµπέσης, Αθήνα Πετράκης Π.Ε., «Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση και Τραπεζική Οικονοµική Αποτίµηση κινδύνου και επενδύσεων», Εκδότης Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα Ψαρράς Ι., Φλάµος Αλ., Παρουσίαση Σηµειώσεις µαθήµατος «ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων - Οικονοµική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων», ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνο-οικονοµικά συστήµατα», Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. 6. Thomas Sef., Fischedick Man., «Levelised Cos of Energy (LCOE) and GHG abaemen coss Definiion, calculaion, limiaions, and examples for renewable energies», Wupperal Insiue for Climae, Environmen and Energy. 7. «Levelised Cos of Elecriciy Lieraure Review» (hp://www.appropedia.org/levelised_cos_of _Elecriciy_Lieraure_Review#Wha_is_LCOE.3F) 8. Shor W., Packey Dan. J., Hol T., «A Manual for he Economic Evaluaion of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies», aional Renewable Energy Laboraory (REL),

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ηµήτριος Α. Γεωργακέλλος Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Καραολή και ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας

05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας Κεφάλαιο 05-00 σελ. 1 05-00: Η οικονομία της βιοενέργειας 05-00-01 Στοιχεία έργων βιοενέργειας Ένα έργο βιοενέργειας διαφέρει από τα περισσότερα άλλα έργα ΑΠΕ καθώς απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 ης Εικονικής Πλατφόρμας Έκδοση 3 η, Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Εγχειρίδιο Χρήσης 2ης Εικονικής Πλατφόρμας- Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και αφαλάτωσης MED στη θέση «Βουνάλια»

Διαβάστε περισσότερα