κτή μα μας. Έτσι λέ με «αυ τός έ χει πολ λές γνώ σεις» ή «αυ τό μου εί ναι γνω στό».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κτή μα μας. Έτσι λέ με «αυ τός έ χει πολ λές γνώ σεις» ή «αυ τό μου εί ναι γνω στό»."

Transcript

1 Η γνώση είναι δύναμη ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΔΒ) Δημήτριος Κουτρουμάνης Με τη λέ ξη αυ τή εν νο ού με την ε νέρ γεια που κά νει ο νους μας, για να έρ θου με σε ε πα φή με κά τι, κα θώς και τις ε μπει ρί ες που ή δη έ χου με βιώ σει και έ χουν γί νει πλέ ον κτή μα μας. Έτσι λέ με «αυ τός έ χει πολ λές γνώ σεις» ή «αυ τό μου εί ναι γνω στό». Αυ τός είναι έ νας ο ρι σμός που συ να ντού με στα λε ξι κά ε άν α να ζη τή σου με το πώς ο ρί ζεται η γνώ ση. Ό μως και η γνω ρι μί α πραγ μά των, η κα το χή γνώ σε ων, η πεί ρα, η σο φί α, η σύ νε ση, η φρό νη ση εί ναι αυ τό που λέ με γνώ ση. Σε άλ λο λεξι κό ο ρί ζε ται πως Γνώ ση εί ναι η κα τα νό η ση ε νός θέ μα τος, εν δε χο μέ νως με την ι κα νό τη τα να τη χρη σι μο ποι ή σου με για συ γκε κρι μέ νο σκο πό. Στη ση με ρι νή ε πο χή, η Γνώ ση συνδέ ε ται με την Έ ρευ να, την Καινο το μί α και τις Νέ ες Τε χνο λο γί ες. Πολ λοί ε ρευ νη τές και δια νο η τές ταυ τίζουν τις προ ο δευ μέ νες κοι νω νί ες με την Κοι νω νί α τ η ς Γ ν ώ σ η ς κ α ι την Οι κο νο μί α της Γνώ σης. 132 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

2 Η Γνώ ση στη Δια δι κα σί α της Πα ρα γω γής Έ νας νέ ος σχε τι κός το μέ ας που εμφα νί ζε ται σή με ρα εί ναι η Διαχεί ρι ση της Γνώ σης, (Knowledge Management), ό πως ε πί σης και το λε γό με νο «learn to learn». Η γνώ ση δια φέρει α πό ό λα τα υ πό λοι πα μέσα πα ρα γω γής στο ό τι δεν μπο ρεί να κληρο νο μη θεί ή να κλη ρο δο τη θεί. Πρέ πει να την α πο κτή σει κα νείς α πό μό νος, και ό λοι ξεκι νού με α πό το ί διο ε πί πε δο α μά θειας. Στη γνώ ση σή με ρα με την ε ξέ λι ξη της τεχνο λο γί ας και του δια δι κτύ ου (internet) μπο ρεί κα νείς να έ χει πά ντα πρό σβα ση, από σχε δόν ο ποιο δή πο τε ση μεί ο του πλανή τη. Κά θε άν θρω πος έ χει τη δυ να τό τητα να α πο κτή σει γνώ σεις σε ο ποιο δή πο τε εκ παι δευ τι κό ί δρυ μα με κω δι κο ποι η μέ νη δια δι κα σί α εκ μά θη σης και ό χι σαν μα θητευό με νος δί πλα σ έ να α φεντι κό ό πως στο πα ρελ θόν. Τα ά το μα με ι διαί τε ρα προ σό ντα και γνώ σεις, στην κοι νω νί α της γνώ σης α πο κτούν με γα λύ τε ρη ε λευ θε ρί α και κι νη τι κό τη τα. Η γνώ ση δεν μοιά ζει με τις πα ρα δο σια κές ει δι κεύ σεις, οι ο ποί ες αλ λά ζουν με πο λύ αρ γό ρυθ μό. Μί α ε πί σκε ψη, από έ να ση με ρι νό τε χνίτη, σ έ να Μου σεί ο που εκ θέ τει ερ γα λεί α που χρη σιμο ποιού σαν ει δι κευ μέ νοι τε χνίτες τα τε λευ ταί α χρό νια της Ρω μα ϊ κής Αυτοκρα το ρί ας, δε θα τον ε ξέ πλητ τε. Θα τα α να γνώ ρι ζε α μέ σως για τί δε θα διέ φεραν και πο λύ α πό τα ερ γα λεί α που χρη σι μοποιεί σή με ρα. Ε πο μέ νως ή ταν λο γικό να θε ω ρη θεί ε πί τό σους αιώ νες ό τι η κα τάρτι ση που εί χε α πο κτή σει κα νείς μέ χρι τα χρό νια της η λι κί ας του αρ κού σε για μια ο λό κλη ρη ζω ή. Α ντί θετα, η γνώ ση τον 21 ο αιώ να α παρ χαιώ νε ται γρή γο ρα και οι εργα ζό με νοι της γνώ σης εί ναι υ πο χρε ω μένοι να ξα να γυ ρί ζουν τα κτι κά στα θρα νί α για να δια τη ρή σουν την ερ γα σί α τους. Η συ νε χής εκ παί δευ ση των ή δη μορ φω μένων ερ γα ζο μέ νων και στε λε χών θα α πο τελέ σει πυ ρή να α νά πτυ ξης στην κοι νω νί α. Η δι δα σκό με νη ύ λη θα πα ρα δί δε ται με τρό πο μη πα ρα δο σια κό. Με σε μι νά ρια, εκ παι δευ τι κά προ γράμ μα τα online στους Η/Υ και με δι δα σκα λί α εξ α ποστά σε ως στα πα ρα δο σια κά Πα νε πι στή μια. Η ε πα νά στα ση της πλη ρο φό ρη σης, που α να μέ νε ται να έ χει τε ρά στιες ε πιπτώσεις στον το μέ α της εκ παί δευ σης και των πα ρα δο σια κών σχο λών και πα νε πι στημί ων, κα θώς και των στρα τιω τι κών σχολών, θα έ χει α κό μη με γα λύ τε ρη ε πί πτω ση στην εκ παί δευ ση των ερ γα ζο μέ νων. Οι Η Γνώση είναι Δύναμη 133

3 ερ γα ζό με νοι ό λων των το μέ ων της γνώσης έ χουν την τά ση να ταυ τί ζο νται με τις γνώ σεις τους. Στην πλειο νό τητά τους νιώ θουν ό τι έ χουν πε ρισ σό τε ρα κοι νά σημεί α με τους ο μό λο γούς τους που α σκούν την ί δια ει δι κό τη τα και ε πάγ γελ μα σε άλ λο ορ γα νι σμό, πα ρά με συ να δέλ φους τους οι ο ποί οι ερ γά ζο νται σε άλ λον το μέ α γνώσης, αλ λά είναι δε μέ νοι με την ε ται ρεί α ή ορ γα νι σμό. Οι ερ γα ζό με νοι αυ τοί μπο ρεί να εί ναι δε μένοι με την ορ γά νω ση τους και να αι σθά νο νται ά νε τα, αλ λά ο πρώ τος όρ κος πί στης που δί νουν εί ναι στον κλά δο της ει δι κό τη τας στον ο ποί ο α νή κουν. Η α ναγνώ ρι ση της ση μα σί ας που α πο κτούν η γνώ ση και οι δε ξιό τη τες κά θε στε λέ χους έ χει ως ε πα κό λου θο τη γε νί κευ ση της ε ξειδί κευ σης, και οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης εί ναι ι διαί τε ρα κι νη τι κοί στο φά σμα της ει δι κό τη τας τους. Δε δυ σκο λεύ ο νται να αλ λά ξουν πα νε πι στή μιο, ε ται ρεί α, ορ γα νισμό ή χώ ρα, ό σο δρα στη ριο ποιού νται και ε ξε λίσ σο νται στον ί διο χώ ρο γνώ σης. Σή με ρα θε ω ρού με α κό μη δε δο μέ νη υ πό θε ση ό τι το προ σω πι κό μιας ε ται ρεί ας θα ερ γά ζε ται με πλή ρη α πα σχό λη ση και την ί δια υ πό θε ση υ ιο θε τούν ό λοι οι νό μοι και σχε δόν ό λοι οι κα νο νι σμοί ερ γα σί ας, α κό μη και ό λες οι συλ λο γικές συμ βά σεις που ι σχύ ουν και στη χώ ρα μας. Έ να πράγμα ό μως που φαί νε ται ήδη ξε κά θα ρα εί ναι ό τι η α να τέλ λου σα κοι νω νί α της γνώ σης και η οι κο νο μί α της γνώ σης, θα δια φέρουν ρι ζι κά α πό την κοι νω νί α και την οι κο νο μί α του τέλους του 20 ου αιώ να. Η προ σφο ρά νέ ων αν θρώ πων στην α γο ρά ερ γα σί ας θα μειω θεί, ο αυ ξα νό μενος α ριθ μός αν θρώ πων (ά νω των 50 χρόνων, αν η κα τά στα ση της υ γεί ας τους το ε πιτρέ πει) θα συ νε χί σει να ερ γά ζε ται, αλ λά ό χι α να γκα στι κά με πλή ρη α πα σχό ληση. Θα α νή κουν στον ε νερ γό πλη θυ σμό υ πό νέ ες και δια φο ρε τι κές συν θή κες. Πι θα νώς με συμ βά σεις ο ρι σμέ νου χρό νου, με ρι κής α πα σχό λη σης, ως σύμ βου λοι, με ει δι κή α νά θε ση ερ γα σί ας κτλ. Τον προ η γού με νο αιώ να προ ϋ πό θε ση για κάθε ε πι χει ρη ματι κή δρά ση, ή ταν το κε φά λαιο. Σή με ρα, 134 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

4 κύ ριος πό ρος θα εί ναι η γνώ ση και οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης θα α πο τε λούν την ι σχυ ρό τε ρη ο μά δα του συ νό λου των ερ γα ζο μέ νων. Τα βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά της κοι νω νί ας αυ τής, θα εί ναι: Έλ λει ψη γε ω γρα φι κών πε ριο ρισμών, διό τι η γνώ ση τα ξι δεύ ει ευ κο λότερα και α πό το χρή μα. Κι νη τι κό τη τα και πα ρα γω γή μό νο για ό ποιον έ χει τις α να γκαί ες ι κα νότη τες. Δεν αρ κεί, λοι πόν, η αρ χι κή α κα δη μα ϊ κή μόρφω ση. Α παι τεί ται, ό λο και πε ρισ σό τε ρο, συ νε χής ε νη μέ ρω ση και με τεκ παί δευ ση. Ο ποιοσ δή πο τε θα μπο ρεί να α ποκτή σει «το μέ σο πα ρα γω γής» δη λα δή τη γνώ ση που α παι τεί ται για κά θε θέ ση ερ γασί ας, χω ρίς αυ τό να ση μαί νει ό τι μπορεί να δια τη ρή σει αυ τό το συ γκρι τι κό πλε ο νέ κτημα και να ε ξα σφα λί σει την ε πι τυ χί α, αν δεν πα ρα κο λου θή σει ο ί διος τις ε ξε λί ξεις. Τί πο τε δεν μπο ρεί πια να εγ γυ η θεί μα κρο χρό νια την ε πι τυ χί α μας. Ού τε η πο λυ πό θη τη μο νι μό τη τα στη χώ ρα μας θα εί ναι πια δια τη ρή σι μη. O συν δυα σμός αυ τών των χα ρα κτη ρι στι κών δια μορ φώ νει μια κοι νω νί α ά κρως α ντα γω νι στική τό σο για τις ε πι χει ρή σεις, τα έ θνη, τα κρά τη ό σο και για τους ερ γα ζό με νους. Η τε χνο λο γί α της πλη ροφο ρι κής, αν και εί ναι μό νο μί α α πό τις πολ λές νέ ες ι διαι τερό τη τες της ε πόμε νης κοι νω νί ας, έ χει ή δη φέ ρει έ να πο λύ ση μα ντι κό α πο τέ λε σμα. Προ σφέ ρει τη δυ νατό τη τα της σχε δόν στιγ μιαί ας διά δοσης της πλη ρο φο ρί ας και την καθι στά προ σβά σι μη στον κα θέ να, ώ στε να τη με τα τρέ ψει σε γνώ ση και να την αξιο ποιή σει. Ο α ντα γω νι σμός ε ντεί νε ται διό τι το internet πλη ρο φο ρεί τους εν δυ νά μει πελά τες και προ μη θευ τές σε ο ποιο δή πο τε ση μεί ο του πλα νή τη για τις τι μές ό λων των προ ϊ ό ντων και υπη ρε σιών. Η πιο ε ντυ πω σια κή α νά πτυ ξη θα πα ρα τη ρη θεί σε ερ γα ζό με νους της γνώ σης, ό πως των τε χνι κών ε παγ γελ μά των τε χνι κοί Η/Υ, προ γραμ μα τι στές, μικρο βιο λό γοι σε κλινι κά ερ γα στή ρια, τε χνι κοί πα ρα γω γής, βο η θοί στα νο μικά ε παγ γέλ μα τα και βο η- θοί στα ια τρι κά ε παγ γέλ μα τα. Οι ερ γα ζόμε νοι αυ τής της κα τη γο ρί ας προ σφέ ρουν συγ χρό νως χει ρω να κτι κή και πνευ μα τι κή ερ γα σία. Στην πραγ μα τι κό τη τα κα τα να λώνουν πε ρισ σό τε ρο χρό νο δου λεύ ο ντας με τα χέ ρια πα ρά με τον ε γκέ φα λο τους. Για τη χει ρω να κτι κή ερ γα σί α τους ό μως χρειάζε ται με γά λη θε ω ρη τι κή γνώ ση, η ο ποί α α πο κτά ται με α κα δη μα ϊ κή κα τάρτι ση, και ό χι με πρα κτι κή ε ξά σκη ση. Ό πως α κρι βώς τον 20 ο αιώ να οι ανει δίκευ τοι ερ γά τες α πο τε λού σαν την κυ ρί αρ χη κοι νω νι κή και πο λι τι κή δύ να μη στον το μέ α της βιο μη χα νί ας, έ τσι και οι τε χνι κοί της γνώσης εν δέ χεται να γί νουν η με γα λύ τε ρη κοι νω νι κή -ί σως 135 Η Γνώση είναι Δύναμη

5 πο λι τι κή- δύ να μη τις ε πό με νες δε κα ε τί ες. Η δο μή της νέ ας κοι νω νί ας αρ χί ζει να διαφέ ρει α πό τη δο μή της κοι νω νί ας στην ο ποί α ζού με. Τον 20 ο αιώ να εί χα με ρα γδαί α συρ ρί κνω ση του το μέ α της γε ωρ γί ας και α πό το Β Πα γκό σμιο Πό λε μο και με τά η βιο μη χα νι κή πα ρα γω γή τρι πλασιά στη κε σε ό γκο στις α νε πτυγ μέ νες χώ ρες και οι τι μές των βιο μη χα νι κών προ ϊ ό ντων μειώ θη καν στα δια κά. Α ντί θε τα, το κό στος προ ϊ ό ντων γνώ σης -ό πως εί ναι η παι δεί α και η ια τρι κή πε ρί θαλ ψη- τρι πλα σιά στη κε σε στα θε ρές τιμές. Η μεί ω ση συμ βο λής της γε ωρ γί ας στην πα ρα γω γή πλού του, αλ λά και ως πη γής ει σο δή μα τος, δη μιουρ γού σε τις συν θή κες για την ε ξά πλω ση ε νός προ στα τευτι σμού για τα γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα, σε βαθ μό που κα νείς δε θα μπο ρού σε να φαντα στεί πριν α πό το Β Πα γκό σμιο Πό λε μο. Πο λύ πι θανόν, με τον ί διο τρό πο, η εξα σθέ νη ση της βιο μη χα νί ας να πυ ρο δο τή σει μί α έ ξαρ ση προ στα τευ τι σμού για τα βιο μη χα νι κά προϊ ό ντα. Η μα ζι κή α γο ρά που α να δεί χτη κε σε ό λες τις οικο νο μί ες των πλού σιων χω ρών με τά το Β Πα γκό σμιο Πό λε μο, ή ταν ε ξαρχής προκα θο ρι σμέ νη α πό τη νε ο λαί α. Τώ ρα θα προσ διο ρί ζε ται α πό τους με σή λι κες, ή ί σως και το πι θα νό τε ρο δια σπα στεί σε δύ ο α γο ρές. Μί α μα ζι κή με γά λη α γο ρά, προσδιο ρι σμέ νη α πό τους με σή λι κες, και μί α μικρό τε ρη α γο ρά προσ διο ρι σμέ νη α πό τους νέ ους. Ό πως φαί νε ται, έ νας άλ λος ε πι χει ρημα τι κός το μέ ας με τα χύ ρυθ μό α νά πτυ ξης, πα γκο σμί ως, θα εί ναι η πα ρο χή υ πη ρε σιών συ νε χούς κατάρ τι σης και εκ παί δευ σης των ή δη μορ φω μέ νων και ε νη λί κων. Το μέλ λον και η ε πι τυ χί α μας κα θο ρί ζονται α πό την ι κα νό τη τά μας να α ξιοποιούμε τον πλέ ον πο λύ τι μο πό ρο μας, τη γνώση. Στην αρ χή του 21 ου αιώ να ει σερ χό μαστε σε μια επο χή ό που οι πα ρα δο σια κοί πυ λώ νες οι κο νο μι κής δύ να μης -κε φά λαιο, γη, πρώτες ύ λες, τε χνο λο γί α- δεν α πο τελούν τους κα θο ρι στι κούς πα ρά γο ντες ε πι τυχί ας για μί α ε πι χεί ρη ση. Ε πο μέ νως, οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης συλ λο γι κά κα τέ χουν τα μέ σα πα ρα γω γής. Η α πο τε λε σμα τι κή γνώ ση εί ναι ε ξει δικευ μέ νη. Με άλ λα λό για, οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης χρειά ζο νται και αυ τοί πρό σβα ση σε μια ε πι χεί ρη ση, η ο ποί α θα συ γκε ντρώνει ε πι τε λεί α στε λε χών και θα α ξιο ποιεί τις δια φο ρε τι κές ειδι κό τη τες τους για την υ λοποί η ση κοι νού τε λι κού προ ϊ ό ντος. Ο πιο κα ταρ τι σμέ νος κα θη γη τής είναι α πο τε λε σμα τι κός μό νο ό ταν εί ναι μέ λος του δι δα κτι κού προ σω πι κού ε νός σχο λεί ου ή πα νε πι στη μί ου. Ο πιο ε πι τυχη μέ νος σύμ βου λος σε θέ μα τα α νά πτυξης προ ϊ ό ντων εί ναι α πο τε λε σμα τι κός μό νο αν συ να ντή σει μια ε ται ρεί α ι κα νή να με τα τρέ ψει τις συμ βου λές του σε πρά ξεις. Ο ευ φυέστα τος προ γραμ ματι στής χρειά ζε ται έ ναν κα τα σκευα στή hardware προ ϊ ό ντων. Α ντίστρο φα βέβαια, το σχο λεί ο χρειά ζε ται τον κα θη γητή, η ε ται ρεί α χρειά ζε ται τον ει δι κό για την α νά πτυ ξη των προ ϊ ό ντων της και ο κα τα σκευα στής Η/Υ χρειά ζε ται τον προ γραμ μα τι στή. Έ τσι οι ερ γα ζό με νοι της γνώ σης γί νο νται ε ξίσου ι σο δύ να μοι με τους ερ γο δό τες, στους ο ποί ους προσφέ ρουν τις υ πη ρε σί ες τους. Στο μέλ λον θα υ πάρ χουν δύ ο ξεχω ρι στές κα τη γο ρί ες ερ γα ζο μέ νων, α πο τε λού με νες η μια α πό ερ γαζό μενους κά τω των 50 ε τών και η άλ λη α πό ερ γα ζό με νους ά νω των 50 ε τών. Ή ο μά δα των νε ό τε ρων σε η λι κί α θα χρεια στεί το στα θε ρό ει σό δη μα μιας μόνι μης θέσης ή, του λά χι στον, δια δο χι κές θέ σεις πλή ρους α πα σχό λη σης. Ε νώ οι η λι κιωμέ νοι θα έ χουν με γα λύ τε ρη ε πιλο γή και θα μπο ρούν να συν δυά ζουν 136 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

6 πα ρα δο σιακές θέ σεις ερ γα σί ας με μη συμ βα τι κές θέ σεις και να δια θέ τουν τον ε λεύ θερο χρό νο τους σε ο ποιο δή πο τε συν δυα σμό τους ται ριά ζει κα λύ τε ρα. Πο λύ πι θα νόν ο χω ρι σμός αυ τός του ερ γα τι κού δυ να μι κού σε δύ ο ο μά δες να αρχί σει α πό τις γυ ναί κες με ε παγ γέλ μα τα τε χνι κών γνώ σε ων, οι ο ποί ες ελ πίζου με να έ χουν τη δυ να τό τη τα δια κο πής της εργα σί ας τους για 10 χρό νια, προ κει μέ νου να α σχο λη θούν με τα παι διά τους, και ε πι στρο φής στον ε παγ γελ μα τικό στί βο. Η πε ρί ο δος ερ γα σί ας των αν θρώ πων συ χνά θα έ χει διάρ κεια ί σως και 50 χρόνια, πράγ μα πρω τό γνω ρο στην αν θρώπι νη ι στο ρί α. Και ό λοι συμ φω νού με πως 50 χρόνια θα εί ναι πο λύ με γά λο διά στημα για έ να εί δος ερ γα σί ας. Οι φρά σεις δεύ τερη κα ριέ ρα, και δεύ τε ρο ή μι συ της ζω ής, έ χουν ή δη γί νει της μό δας στην Α μερι κή και στη Βό ρεια Ευ ρώ πη. Μπο ρού με να υ πο θέ σου με με σι γουριά ό τι η κοι νω νί α του 2030 θα εί ναι πολύ διαφο ρε τι κή α πό τη ση με ρι νή. Δε θα κυ ριαρ χεί ται ού τε θα δια μορ φώ νε ται καν από την ε πα νά στα ση της πλη ροφο ρι κής, η ο ποί α θα παί ζει ση μα ντι κό ρό λο, αλ λά θα εί ναι μό νο μί α α πό τις νέ ες τε χνο λο γί ες. Τα χα ρα κτη ρι στι κά της ε πό μενης κοι νω νί ας, ό πως και ε κεί να των προ κα τό χων της, θα εί ναι οι νέ οι θε σμοί και νέ ες θε ω ρί ες, οι ι δε ο λογί ες και οι προ βλη μα τι σμοί. Το χα ρα κτηρι στι κό γνώ ρι σμα των ε πιτυ χη μέ νων ε πι χει ρή σε ων πλέ ον, δε θα έ γκει ται στο αν εί ναι Ια πω νι κές, Α με ρικά νι κες, ή Ευ ρω πα ϊ κές. Η ε πι τυ χί α στη νέ α κοι νωνί α της γνώ σης, θα κρί νε ται με βά ση τις ι κα νό τη τες των ε πι χει ρή σε ων να δημιουρ γούν γνώ ση. Σή με ρα, οι ε πιχει ρή σεις βρί σκο νται ε νώ πιον μιας οι κονο μί ας ό που η μό νη βε βαιό τη τα εί ναι η α βε βαιό τη τα. Για να α ντι με τω πί σουν αυ τή την α βε βαιό τη τα, με τα τρέ πο νται σε ε πι χειρήσεις δη μιουρ γί ας γνώ σης σε πα γκό σμια κλί μα κα. Η και νο το μί α ε πι τυγ χά νε ται με τη συ νε χή δη μιουρ γί α νέ ας γνώ σης, με την ευ ρεί α διά χυ ση αυ τής της γνώσης μέ σα στην ορ γά νω ση και την τα χεί α ενσω μά τω σή της σε νέ ες τε χνο λο γί ες, προϊ ό ντα και συ στή μα τα. Αυ τή η δια δι κα σί α δη μιουρ γί ας γνώ σης δεν α πο τελεί πλέ ον ά νοιγ μα, ού τε α πο κλει στι κό τη τα κά ποιων ε πι χει ρή σε ων. Εί ναι παγκό σμια. Σή με ρα η πλειο νό τη τα των με γά λων ελ λη νι κών και πο λυε θνι κών ορ γα νισμών που δρα στη ριο ποιού νται στην Ελ λη νι κή α γο ρά ε πεν δύ ουν ο λο έ να τε ρο στην α νά πτυ- των γνώ σε ων των στε λε χών της. Τα τε λευ ταί α χρόνια πα ρα τη ρεί ται στρο φή προς την ορ γα νω μέ νη α νάπτυ ξη των γνώσε ων, τά ση που πηγά ζει α πό την ε νί σχυ ση των ι κανο τή των των εργα ζο μέ νων, προ κειμέ νου να αντε πε ξέλ θουν και πε ρισσόξη Η Γνώση είναι Δύναμη 137

7 στον α ντα γω νι σμό. Η βαθ μιαί α πα γκοσμιο ποί η ση ό λων των οι κονο μι κών δρα στη ριο τή των φέρ νει στο προ σκήνιο έ να νέ ο φαι νό με νο, τον α νταγω νισμό των εκ παι δευ τι κών συ στη μά των. Α ντα γω νι σμό πού κα τά το γνω στό βρετα νι κό πε ριο δι κό Economist ε πη ρε ά ζει α να λό γως και τα πο σο στά α νερ γί ας των νέ ων εί τε προς τα πά νω εί τε προς τα κά τω. Η Γνώ ση ως Πα ρά γο ντας Πλού του Στη ση με ρι νή ε πο χή της πα γκο σμιοποί η σης και των με γά λων διαρ θρω τι κών αλλα γών στους συ ντε λε στές πα ρα γω γής πλού του, τα εκ παι δευ τι κά συ στή μα τα θα παί ξουν κα θο ρι στι κό ρό λο στη διαμόρ φω ση των ε πι πέ δων οι κο νο μι κής ανά πτυ ξης και κοι νω νι κής ευ η με ρί ας σε μια χώ ρα. Συ νε πώς, ε κτός α πό τον οι κονο μι κό α ντα γω νι σμό που α να πτύσ σεται έ ντο να με τα ξύ των χω ρών, αλ λά και των με γά λων πε ρι φε ρειών, ση μα ντι κή θα εί ναι και η συμ βο λή της εκ παι δευ τικής ά μιλ λας στη διε θνή α γο ρά. Μιας ά μιλλας, στο πλαί σιο της ο ποί ας οι ε πι δόσεις μιας χώ ρας θα κρί νο νται α πό το βαθ μό προ σαρ μο γής της στις σύγ χρο νες και πο λύ γρή γο ρα με τα βαλ λό με νες πραγ ματι κό τη τες. Η παι δεί α ε πο μέ νως απο τε λεί ση μα ντι κό συ ντε λε στή δια μόρ φω σης του ε παγ γελ μα τι κού μέλ λο ντος των νέ ων. Σε ό λους τους το μείς της οι κο νο μι κής δραστη ριό τη τας οι ερ γα ζόμε νοι πρέ πει να εί ναι μορ φω μέ νοι, ι κα νοί σε γρή γο ρες με τα βο λές και δια τεθει μέ νοι σε μό νι μη ε πι μόρ φω ση. Εί ναι α πα ραί τη το να γνωρί ζουν μί α δεύ τε ρη ξέ νη γλώσ σα, ε κτός α πό τη μη τρι κή τους και την Αγγλι κή. Θε ω ρεί ται δε με γάλο πλε ο νέ κτη μα να δια θέ τουν ευ χέ ρεια στα μα θη μα τι κά. Ο α με ρι κα νός κα θη γητής Πά τρικ Βι ζανό βα το νί ζει ό τι κά θε άν θρω πος δια θέ τει πο λύ με γά λο δυ ναμι κό «κοι μώ με νης ευ φυί ας», το ο ποί ο για να τε θεί σε λει τουρ γί α, 138 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

8 εί ναι α παραί τη το να προ σφερ θούν στον άν θρω πο συ γκε κρι μέ νοι ό γκοι γνώ σε ων και μέθο δοι χρη σι μο ποί η σής τους. Έ τσι αυ τό που α πο κα λεί ται «ευ φυ ί α», στην ου σί α δεν εί ναι τί πο τε άλ λο α πό το να δια χει ρί ζε ται κα νείς α πο κτη μέ νες γνώ σεις. Προ ϋ πό θεση, λοι πόν, ανά πτυ ξης της ευ φυ ί ας, ή και α νά δει ξής της, εί ναι η α πό κτη ση γνώ σε ων. Οι γνώσεις ό μως αυ τές δεν μπο ρούν να α ποκτη θούν πα ρά μό νο αν ε φαρ μο σθεί αυ στηρή μέ θο δος μά θη σης, η ο ποί α εν σω μα τώ νει και την α ντί λη ψη του «στό χου» που πρέ πει να ε πι τευ χθεί. Eυ φυ ής, λοι πόν, εί ναι αυ τός που γνω ρί ζει να ορ γα νώ νει τη μά θη σή του. Αν δεν δια θέ τει κά ποιος γνώ σεις και αν δε γνω ρί ζει πώς να τις α πο κτή σει, πο τέ δε θα μπο ρέ σει να α νέ βει την ιε ραρ χί α. Διό τι ευφυ ής ερ γαζό με νος εί ναι αυ τός που γνω ρί ζει να δια χει ρί ζε ται έ ναν ό γκο γνώ σε ων που συν δέ ε ται με τη δρα στη ριό τη τά του. Ω στό σο, η ευ φυ ΐ α που προ κύ πτει α πό την α πό κτη ση γνώ σε ων, έρ χε ται σε αρκετές πε ρι πτώ σεις να προ στε θεί και η α ποκα λού με νη πρα κτι κή ε ξυ πνά δα, δη λα δή η έμ φυ τη ι κα νό τη τα που έχει έ να ά το μο να βρί σκει α πα ντή σεις σε α πρό σμε νες κατα στά σεις. Με άλ λα λό για, η διαι σθη τι κή ευ φυ ΐ α εί ναι πρα κτι κά η ι κα νό τη τα του αν θρώ που να προ σαρ μό ζε ται σε κα τα στάσεις, ή σε συ στή μα τα, των ο ποί ων οι υ ποθέ σεις εί ναι με τα βαλ λό με νες ή και τυ χαί ες. Η ι κα νό τη τα ό μως αυ τή πολ λα πλα σιά ζε ται, αν το συ γκε κρι μέ νο ά το μο δια θέ τει και ό γκο γνώ σε ων που θα του ε πι τρέ ψει να αυ ξή σει το δυ νη τι κό α ριθ μό των κα θα ρών λύ σε ων σε έ να συ γκε κρι μέ νο πρόβλη μα. Η ε πο χή μας εί ναι αυ τή της δη μιουρ γι κής και νοτο μί ας και προ σφο ράς, ά ρα α παι τεί δη μιουρ γι κή σκέ ψη. Στό χος μας, λοι πόν να βο η θή σου με τους νέ ους να α πο κτή σουν δυ να μι κή σχέ ση με τις ε ξε λί ξεις της ε πο χής μας και να α να κα λύ ψουν νέ ες δυ να τό τη τες α νά δει ξης του «εί ναι» τους. Η με λέ τη της ποί η σης, της ι στο ρί ας και της λο γοτε χνί ας θα βο η θή σει τους νέ ους μας στην α νά πτυξη της φα ντα σί ας και του συ ναι σθη μα τι κού τους κό σμου. «Η α πο κα τά στα ση σχέ σε ων με λέ της με τις συ νιστώ σες του πο λι τι σμού μας δεν μπο ρεί πα ρά να συμ βά λει στην α νά πτυ ξη δη μιουρ γι κού πνεύ μα τος, ι κανού να γο νι μο ποι ή σει και κυο φο ρή σει τις πο λι τιστι κές εκ φάν σεις του 21 ου αιώ να» το νί ζει ο κ. Στ. Μα κλιούρ. Έ φε ση για γνώ ση, ξένες γλώσ σες, διεθνείς ο ρί ζο ντες, πνεύ μα πρω το βου λί ας και νε ω τε ρι σμού, δημιουρ γι κή φα ντα σί α και πο λυ πο λι τι σμι κή κουλ τού ρα. Εί ναι τα βα σι κά προ σό ντα που θα μπο ρού σαν να ε ξα σφα λί σουν στους νέ ους του πα ρό ντος τις ε παγ γελ μα τι κές ε πι τυ χί ες του αύ ριο. Ό σο για μί α θέ ση στο Δη μό σιο, που αρ κετοί «ο νει ρεύ ο νται», εί ναι ο α σφα λής δρό μος για την υ πο α πα σχό λη ση και τη μο νο διά στατη φθη νή ευ τυ χί α. Η Γνώ ση ως Πα ρά γο ντας Δύ να μης H «γνώ ση εί ναι δύ να μη» κα τά τον Σερ Φράν σις Μπέ ι- κον. Στην αυ γή του 21 ου αιώ να, ο πραγμα τι κός πλούτ ο ς τ ό σ ο για τις ί διες τις κοι νωνί ες ό σο κ α ι γ ι α τα ά τομα θα είναι συνδεδε μέν ο ς μ ε την πα ρα- Η Γνώση είναι Δύναμη 139

9 γω γή και τη διά δο ση της γνώ σης, σε α ντί θε ση με τον αιώνα που ε γκα τα λείψα με, ό που η δύ να μη βρι σκό ταν στην πα ρα γω γή υ λι κών α γα θών. Η γνώ ση θα εί ναι αυ τή που θα κα θο ρί ζει τό σο την α ντα γω νι στι κό τη τα της οικο νο μί ας ό σο και τον α ντα γω νι σμό στον ερ γα σια κό χώ ρο. Η ε φαρ μο γή της ό μως δε θε ω- ρεί ται εύ κο λη υ πό θε ση. Θα πρέ πει λοι πόν να α να πτυ χθεί το ε πί πε δο της γνώσης με την πρό σβα ση ε νός ό λο και με γα λύ τε ρου α ριθ μού α τόμων στην τρι το βάθμια εκ παί δευ ση και στη συ νε χή κα τάρ τι ση. Η ε νί σχυ ση της βα σι κής γε νι κής παι δεί ας σε συν δυα σμό με την α νά πτυ ξη του το μέ α της τε χνο λογί ας θα προ ωθή σει τον α πώ τε ρο στό χο. Η α να πτυ ξια κή προ σπά θεια υ πέρ της α πα σχό λη σης, προ ϋ πο θέ τει αν θρώ πι νο δυ να μι κό, με ευ ρεί α παι δεί α, υ ψη λή ε ξειδί κευ ση, ικα νό τη τα προ σαρ μο γής στις ε ξε λί ξεις και ι σό τη τα ευ και ριών. Μό νον έ τσι θα αρ χί σει να κα τα πο λε μεί ται η α νεργί α και ο κοι νω νι κός α πο κλει σμός. Για τί σε η λι κί α μό λις 40 χρό νων ο Μπιλ Γκαί ητ ς, ι δρυ τής της Microsoft, εί ναι έ νας από τους δέ κα πιο πλού σιους αν θρώ πους του κό σμου; Η α πά ντη ση εί ναι α πλή. Α σχολεί ται με την πα ρα γω γή και πώ λη ση ευφυ ί ας. Α ξιο ποιεί, με άλ λα λό για, δύ ο από τους κο ρυ φαί ους πα ρα γω γι κούς πό ρους του μέλ λο ντος, οι ο ποί οι ή δη α ποτε λούν τη βά ση πά νω στην ο ποί α θε με λιώ νο νται οι α πο κα λού με νες κοι νω νί ες των πλη ροφο ριών και των γνώ σε ων. Κοι νω νί ες στις ο ποί ες η φυ σι κή, η βιο λο γί α, η η λε κτρο νι κή και οι τε χνι κές της ε πι κοι νω νί ας ό χι μό νο θα δε σπό ζουν, αλ λά θα είναι και οι μή τρες μιας σει ράς νέ ων δρα στη ριο τή των, σε το μείς ό πως η βιο τεχνο λο γί α, η πλη ρο φορι κή, στις πιο προ ω θη μέ νες μορ φές της, η γε νε τι κή και η βιο νι κή. Οι εν λό γω ε ξε λί ξεις, ό πως α να γνω ρί ζουν κο ρυ φαί οι ε πι στή μονες της ε πο χής μας, ο δη γούν στην αύ ξη ση της πο λυ πλο κό τη τας της κοι νω νί ας και των θε σμών της, γε γο νός που υ πα γο ρεύ ει νέους προ σα να το λι σμούς στις πα ραδο σια κές με θό δους α νά λυ σης και δρά σης. Man s advice is entirely worthless. Even a watch that won t run is right twice a day. Δη λαδή: «Οι αν θρώ πι νες συμ βουλές εί ναι εξ ο λο κλή ρου ά νευ α ξί ας. Α κό μη και έ να ρο λό ι που δε λει τουργεί εί ναι σω στό δύ ο φο ρές την η μέ ρα». Κα τά και ρούς έ χουν λε χθεί πολ λά α πο φθέγ μα τα που σχε τί ζο νται με τη Γνώ ση. Κάποια εί ναι αρ κε τά έ ξυ πνα. Α κο λου θούν με ρι κά α πό αυτά με τη με τά φρα ση τους: It wasn t until quite late in life that I discovered how easy it is to say, I don t know, W. Somerset Maugham. Δη λα δή: «Ή ταν αρ κε τά αρ γά στη ζω ή ό ταν α να κά λυ ψα πό σο εύ κο λο εί ναι να πω, εγώ δεν ξέ ρω». A bookstore is one of the only piec- 140 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

10 es of evidence we have that people are still thinking, Jerry Seinfeld. Δη λα δή: «Έ να βι βλιο πω λεί ο εί ναι μί α α πό τις α πο δεί ξεις που έ χου με για να λέμε ό τι οι άν θρω ποι σκέ φτο νται α κό μα». Wear the old coat and buy the new book, Austin Phelps. Δη λα δή: «Φό ρε σε έ να πα λαιό παλ τό και α γό ρα σε έ να νέ ο βι βλί ο». He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever, Chinese Proverb (Κι νε ζική πα ροι μί α). Δη λα δή: «Αυ τός που κά νει μί α ε ρώ τηση εί ναι α νό η τος για πέ ντε λε πτά, αυ τός που δε ρω τά κα μί α ε ρώ τη ση πα ρα μέ νει α νό η τος για πά ντα». I have never in my life learned anything from any man who agreed with me, Dudley Field Malone. Δη λα δή: «Δεν έ χω μά θει πο τέ στη ζω ή μου τί πο τα α πό ά το μο που συμ φω νού σε με μέ να». I have never let my schooling interfere with my education, Mark Twain. Δη λα δή: «Δεν έ χω α φή σει πο τέ το σχο λεί ο μου να πα ρε μπο δί σει την εκπαί δευ σή μου». Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterward, Vernon Law. Δη λα δή: «Η ε μπει ρί α εί ναι σκλη ρός δά σκα λος ε πει δή κά νει τη δο κι μή πρώ τα, το μά θη μα κα τό πιν». Learning is a treasure that will follow its owner everywhere, Chinese Proverb (Κι νε ζική πα ροι μί α). Δη λα δή: «Η εκ μά θη ση εί ναι έ νας θησαυ ρός που θα α κο λου θή σει τον ι διο κτήτη του πα ντού». Great Spirit, help me never to judge another until I have walked in his moccasins, Sioux Indian Prayer (Σιού ιν δι κή προ σευ χή). Δη λα δή: «Το με γά λο πνεύ μα, με βοη θά για να μην κρί νω πο τέ άλ λον, έ ως ό του περπα τή σω με τα μο κα σί νια του». Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted, Albert Einstein. Δη λα δή: «Ό χι ό λα που μπο ρούν να με τρη θούν, με τρά νε και ό χι ό λα που μετρά νε, μπο ρούν να με τρη θούν». Experience is not what happens to a man. It is what a man does with what happens to him, Aldous Huxley. Δη λα δή: «Η ε μπει ρί α δεν εί ναι το τι συμ βαί νει σε έ να ά το μο. Εί ναι αυ τό που έ να ά το μο πράτ τει με αυ τά που συμ βαίνουν σε αυ τόν». But now I have learned to listen to silence. To hear its choirs singing the song of ages, chanting the hymns of space, and disclosing the secrets of eternity, Kahlil Gibran. Δη λα δή: «Αλ λά τώ ρα έ χω μά θει να α κού ω τη σιω πή. Α κού ω τις χο ρω δί ες που τραγου δούν το τρα γού δι των η λικιών, τους ύ μνους του δια στή μα τος και τα μυ στικά της αιω νιό τη τας». Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not, George 141 Η Γνώση είναι Δύναμη

11 Bernard Shaw. Δη λα δή: «Με ρι κά ά το μα βλέ πουν τα πράγ μα τα ό πως εί ναι και ρω τούν για τί. Άλ λοι ο νει ρεύ ο νται πράγ μα τα που δεν έ γι ναν πο τέ και ρω τούν για τί ό χι». We still do not know one-thousandth of one percent of what nature has revealed to us, Albert Einstein. Δη λα δή: «Α κό μα δεν ξέ ρου με το έ να χι λιο στό αυ τού που η φύ ση έ χει α πο καλύ ψει σε μας». Seek not outside you, heaven is within, Mary Lou Cook. Δη λα δή: «Ψάξ τε ό χι το έξω σας, ο ουρα νός εί ναι μέ σα». Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world, Albert Einstein. Δη λα δή: «Η φα ντα σί α εί ναι ση μα ντικό τε ρη α πό τη γνώ ση. Η γνώ ση εί ναι πε ριορι σμέ νη. Η φα ντα σί α πε ρι κυ κλώ νει τον κό σμο». There are two ways of spreading light to be the candle or the mirror that reflects it, Edith Wharton. Δη λα δή: «Υ πάρ χουν δύ ο τρό ποι που δια χέ ε ται το φως, α πό το κε ρί και α πό το κα θρέ φτη που το α πει κο νί ζει». Talking comes by nature, silence by wisdom. Δη λα δή: «Η ο μι λί α έρ χε ται α πό τη φύση, η σιω πή α πό τη φρό νη ση». The greatest ignorance is to reject something you know nothing about. Δη λα δή: «Η μέ γι στη ά γνοια εί ναι να α πορ ρί ψει κά τι κάποιος που δεν ξέ ρει τί πο τα για αυ τό». Give a man a fish, he will eat for a day; Teach a man to fish, he will eat for a lifetime. Δη λα δή: «Δώ στε σε έ να ά το μο έ να ψάρι, θα φά ει για μια ημέ ρα. Δι δάξ τε του να ψα ρεύ ει και θα τρώ ει για μια ζω ή». I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand, Confucius. Δη λα δή: «Α κού ω και ξεχνώ. Βλέ πω και θυ μά μαι. Πράτ τω και κα τα λα βαί νω». When you know something, say what you know. When you don t know something, say that you don t know. That is knowledge, Kung Fu Tzu (Confucius). Δη λα δή: «Ό ταν ξέ ρε τε κά τι, πέ στε το τι ξέ ρε τε. Ό ταν δεν ξέ ρε τε κά τι, πέ στε ότι δεν το ξέ ρε τε. Αυ τή εί ναι γνώ ση». He who speaks does not know. He who knows does not speak, The Tao Te Ching (the basis of the Tao philosophy). Δη λα δή: «Αυ τός που μι λά δεν ξέ ρει. Αυ τός που ξέ ρει δεν μι λά». Follow me, the wise man said, but he walked behind. Δη λα δή: «Α κο λου θή στε με, εί πε ο σο φός, αλ λά περ πά τη σε πί σω α πό τους άλ λους». We do not see things as they are. We see things as we are, Anais Nin. Δη λα δή: «Δε βλέ που με τα πράγ μα τα ό πως εί ναι. Βλέ που με τα πράγ μα τα ό πως είμα στε». 142 ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2007

12 Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it, Andre Gide. Δη λα δή: «Πι στέψ τε αυ τούς που ψάχνουν την α λή θεια. Αμ φι βά λε τε για ε κείνους που τη βρί σκουν». In a mad world only the mad are sane, Akira Kurosawa. Δη λα δή: «Σε έ ναν τρε λό κό σμο μό νο ο τρε λός εί ναι λο γι κός». No man really becomes a fool until he stops asking questions, Charles Steinmetz. Δη λα δή: «Κα νέ να ά το μο δε γί νε ται πραγ μα τι κά α νό η το έ ως ό του στα μα τήσει τις ε ρω τή σεις». Ε πί λο γος Οι τε λευ ταί ες ε ξε λί ξεις ι διαί τε ρα στο χώ ρο της τεχνο λο γί ας υ πα γο ρεύ ουν οικο δό μη ση και τε λειο ποί η ση της κοι νωνί ας της γνώ σης και της εκ παί δευ σης, αύ ξη ση του χρό νου ε παγ γελ μα τι κής εκ παί δευ σης, χα λά ρω ση ή και δια κο πή του αυ στη ρού ε παγ γελ μα τι κού προσα να το λι σμού της εκ παί δευ σης σε συ γκε κρι μέ νες θέ σεις ερ γα σί ας και κα τη γο ρί ες ε παγ γελμά των και α να προσα να το λι σμό της προς την κα τεύ θυν ση α πό κτη σης δε ξιοτή των-κλει διών που διευ ρύ νουν τον ε παγ γελ μα τι κό ο ρί ζοντα. Ο ό ρος «δε ξιότη τες-κλει διά» δε θα πρέ πει να ερ μη νεύ ε ται μό νο ως «ευε λι ξί α» ή «δια βί ου εκ παί δευ ση» για τί ε μπε ριέ χει και τον κοι νω νι κό α νταγω νι σμό, την ι κα νότη τα ο μα δι κής δουλειάς, την ι κα νό τη τα να α ντε πε ξέρ χε ται κα νείς σε συ γκρού σεις, την κα τα νό η ση των πο λι τι σμι κών ι διαι τε ρο τή των, τη δι κτυω μέ νη σκέψη, τη συμ φι λί ω ση με τις α να σφά λειες. «Το μέλ λον α νή κει σ αυ τούς που έ χουν τη δυ να τό τη τα να το πα ρα κο λου θήσουν. Οι υ πό λοι ποι σύ ρο νται στο πε ρι θώ ριο». ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΑ Άρ θρα Σε μι νά ριο για την Εκ παί δευ ση, Νέ α Ο ρε στιά δα, Νο έμ βριος Δια δί κτυο Η Γνώση είναι Δύναμη 143

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα Μό δα ή α νά γκη; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩ ΣΗΣ: Τον τε λευ ταί ο και ρό έ να νέ ο θέ μα συ ζη τιέ ται στους κύ κλους των διευθυ ντι κών στε λε χών των διά φο ρων ορ γανι σμών και ε πι χει ρή σε ων. Το θέ μα αυ τό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ)

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ( Γ ΚΥΚΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα