Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες"

Transcript

1 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 20419/17,13 3 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ FR Π.ΑΘΖΝΑ 11812/10,13 4 ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ FR Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 11950/10,02 5 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ DE Π.ΑΘΖΝΑ 11618/10 6 ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ DE Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 13361/10,78 7 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ IT Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 12628/9,88 ΔλδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο: Γιψζζαο & Γισζζνινγέαο, Λνγνηερλέαο θαη Πνιηηηζκνχ, ΜεηΪθξαζεο & Γηαπνιηηηζκηθψλ πνπδψλ (Θεζ/λέθε). Καζεγεηάο ΞΫλσλ Γισζζψλ ζηελ Π.Δ., Γ.Δ. & ζηα θξνληηζηάξηα, Μεηαθξαζηάο, ΓηεξκελΫαο, Δπηκειεηάο εθδφζεσλ. ηε δεκφζηα δηνέθεζε, ζε νξγαληζκνχο, κεηαθξαζηηθϊ γξαθεέα, ππεξεζέεο ππνπξγεένπ εμσηεξηθψλ, ηξϊπεδεο, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζε δηεζλεέο νξγαλψζεηο, ζε επηρεηξάζεηο εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ. (Δπέζεκεο κεηαθξϊζεηο (κεηαθξϊζεηο πνπ γέλνληαη δεθηϋο απφ δεκφζηνπο θνξεέο) κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχλ κφλν: α) νη δηθεγφξνη, β) νη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ, ΜεηΪθξαζεο θαη Γηεξκελεέαο ηνπ Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ θαη γ) ε Μεηαθξαζηηθά Τπεξεζέα ηνπ ππνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ). 8 ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΙΣ Π.ΑΘΖΝΑ 11915/10,27 9 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ES Π.ΑΘΖΝΑ 12628/9,88 10 ΓΛΧΑ, ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΡΔΤΞΔΗΝΗΧΝ ΥΧΡΧΝ Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ Σξεηο ηνκεέο: α. Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο, β. Ηζηνξέαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη γ. Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (νηθνλνκέα, πνιηηηθά, δεκνγξαθηθϋο εμειέμεηο). Δηδέθεπζε ζε κηα γιψζζα: ΡσζηθΪ, ΣνπξθηθΪ, ΒνπιγαξηθΪ ΡνπκαληθΪ. Καζεγεηάο μϋλσλ γισζζψλ, Μεηαθξαζηάο, ΓηεξκελΫαο. ε ππνπξγεέα, δεκφζηεο & ηδησηηθϋο επηρεηξάζεηο, ζην δηπισκαηηθφ ζψκα, ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο. 11 ΘΔΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΘΔΟΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΠΟΗΜΑΝΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Δλδεηθηηθνέ ηνκεέο: Δθθιεζηαζηηθάο Ηζηνξέαο, Υξηζηηαληθάο Γξακκαηεέαο, Αξραηνινγέαο θαη ΣΫρλεο, Φηινζνθέαο θαη Κνηλσληνινγέαο, Υξηζηηαληθάο Λαηξεέαο, Αγσγάο θαη ΓηαπνηκΪλζεσο. Καζεγεηάο Θενιφγνο Γ.Δ., ΗεξΫαο (Πνηκαληηθφ). ε ζϋζεηο κε αληηθεέκελν ηνλ Ϊλζξσπν θαη ηα πξνβιάκαηϊ ηνπ, ηελ νηθνγϋλεηα, ηελ θνηλσλέα (εξεπλεηηθϊ θϋληξα, ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ζπκβνπιεπηηθνέ ζηαζκνέ). 1

2 15 ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΑ - ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Φηινζνθέα, Παηδαγσγηθά, Φπρνινγέα, Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο. Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ., ζε ηδξχκαηα ςπρηθάο πγεέαο (ςπρνπαηδαγσγηθά θαζνδάγεζε, ζρνιηθά ζπκβνπιά ζε εζηθν πξαθηηθϊ δεηάκαηα: ζρνιηθά ςπρνινγέα, ΔΠ). 18 ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ θαηεπζχλζεηο: α. Φηινζνθέα, β. Θεσξέα θαη Μεζνδνινγέα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (επηιϋγεηαη θαηεχζπλζε ζην πϋκπην εμϊκελν). ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ. 19 ΦΗΛΟΟΦΗΑ Π.ΠΑΣΡΑ Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ., χκβνπινο ζε εζηθν-πξαθηηθϊ δεηάκαηα ζε επηζηεκνληθϊ, λνζειεπηηθϊ ά εξεπλεηηθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ ηδξχκαηα θαη επηρεηξάζεηο, ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο. 20 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Π.ΠΑΣΡΑ Δλδεηθηηθνέ ηνκεέο: Κιαζζηθψλ πνπδψλ, Βπδαληηλάο θαη λενειιεληθάο Φηινινγέαο, Γισζζνινγέαο, Θεαηξνινγέαο. Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ., ζε εξεπλεηηθϊ πνιηηηζηηθϊ θϋληξα, ζε αξρεέα, βηβιηνζάθεο, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο θαη ζηα Μ.Μ.Δ. σο Δπηκειεηάο θεηκϋλσλ. 25 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 26 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΚαιακΪηα Π. ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΗΣΟΡΗΑ & ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 31 ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 32 ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΚαιακΪηα Π.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Δλδεηθηηθνέ ηνκεέο: Αξραηνιoγέαο, Ηζηνξέαο, Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο, Λανγξαθέαο. Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ., Αξραηνιφγνο, Ηζηνξηθφο. ηελ αξραηνινγηθά ππεξεζέα, ζε θϋληξα αξρεηνζϋηεζεο θαη ηεθκεξέσζεο & βηβιηνζάθεο, ζηηο θξαηηθϋο πηλαθνζάθεο θαη κνπζεέα, ζε εξεπλεηηθϊ-επηζηεκνληθϊ ά πνιηηηζηηθϊ ηδξχκαηα, ζηε ζπληάξεζε, παξνπζέαζε θαη δηεχζπλζε ζπιινγψλ ά κνπζεέσλ, ζηε ζπγγξαθά αξραηνινγηθψλ θεηκϋλσλ. Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ. (απφ ηελ θαη/λζε Ηζηνξέαο-Αξραηνινγέαο), Καζεγεηάο Κνηλσληνιφγνο Γ.Δ. (απφ ηελ θαη/λζε Κνηλσληθάο Αλζξσπνινγέαο, κε ΑΠΑΗΣΔ), Αξραηνιφγνο, Ηζηνξηθφο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο Ηζηνξέαο θαη Αξραηνινγέαο, Δζλνιφγνο-ΛανγξΪθνο. ηελ αξραηνινγηθά ππεξεζέα, ζε θϋληξα αξρεηνζϋηεζεο θαη ηεθκεξέσζεο, ζε βηβιηνζάθεο, πηλαθνζάθεο θαη κνπζεέα σο ηζηνξηθφο θαη ιανγξϊθνο, ζε εξεπλεηηθϊ-επηζηεκνληθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ ηδξχκαηα σο θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο κε εηδέθεπζε ζηα πνιπκϋζα. Ηζηνξέα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηεο Δπξψπεο, Δπηγξαθηθά, ΔλΪιηα Αξραηνινγέα, Γηαρεέξηζε Μλεκεέσλ, Μνπζεηνινγέα. Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ. Αξραηνιφγνο, Ηζηνξηθφο, Δθηηκεηάο Έξγσλ ΣΫρλεο. ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεέα, βηβιηνζάθεο, αξρεέα. 2

3 33 ΗΣΟΡΗΑ 34 ΗΣΟΡΗΑ & ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π. Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ Καζεγεηάο Φηιφινγνο Γ.Δ, Ηζηνξηθφο ά Δζλνιφγνο εξεπλεηάο. ε εξεπλεηηθϊ θϋληξα, κνξθσηηθϊ ηδξχκαηα, αξρεέα, θϋληξα κειεηψλ, ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηνπ δεκνζένπ ηνκϋα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηζηνξηθά ά ηελ εζλνινγηθά Ϋξεπλα, ζε βηβιηνζάθεο θαη κνπζεέα, ζε πξνγξϊκκαηα αλαζθαθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζηνξηθάο θαη εζλνινγηθάο Ϋξεπλαο, ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο. 35 ΝΟΜΗΚΖ Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ 36 ΝΟΜΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ΝΟΜΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔλδεηθηηθΫο Καηεπζχλζεηο: Αζηηθνχ Γηθαένπ, Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηεζλψλ πνπδψλ, Γηθαένπ ησλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Δξγαηηθνχ Γηθαένπ. Γηθαζηάο, Γηθεγφξνο, πκβνιαηνγξϊθνο, Ννκηθφο χκβνπινο, Τπνζεθνθχιαθαο, Γηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, Γηθαζηηθφο ΤπΪιιεινο (εηδηθϋο θαηεγνξέεο), ΓηπισκΪηεο (κε εμεηϊζεηο ζηελ Γηπισκαηηθά Αθαδεκέα). Καζεγεηάο Γ.Δ. (Ννκηθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ΑΠΑΗΣΔ) Γηα ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγϋικαηνο απαηηεέηαη εηδηθά Ϊδεηα, κεηϊ απφ 18κελε Ϊζθεζε ζε δηθεγνξηθφ γξαθεέν θαη εηδηθϋο εμεηϊζεηο. 38 ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.ΠΑΣΡΑ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.ΑΘΖΝΑ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Ναχπιην Π.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ Π. ΘΔ/ΝΗΚΖ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Θεαηξνινγέα, θελνγξαθέα Δλδπκαηνινγέα, Γξακαηηθά ΣΫρλε (Θεζ/λέθε). Θεαηξνιφγνο, Κριηικός Τέτνης, Δθθσλεηάο, ελαξηνγξϊθνο, Ζζνπνηφο, θελνζϋηεο, Γξακαηνιφγνο, Τπεχζπλνο θαιιηηερληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, Μεηαθξαζηάο, Δπηκειεηάο πξνγξακκϊησλ. Καζεγεηάο Π.Δ. & Γ.Δ. Θεαηξηθάο Παηδεέαο, ζε ζεαηξηθνχο νξγαληζκνχο, ζηα ΜΜΔ σο Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο θαη ππεχζπλνο γηα ζεαηξηθϋο εθπνκπϋο, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο σο Κξηηηθφο, πληϊθηεο εηδηθεπκϋλνο ζην ζϋαηξν, ζε Τπνπξγεέα, ζηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε σο Τπεχζπλνο ζεαηξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζε δξακαηηθϋο ζρνιϋο σο Καζεγεηάο. Καηεπζχλζεηο: θελνζεζέα, ελϊξην, Γηεχζπλζε παξαγσγάο, Γηεχζπλζε θσηνγξαθέαο, MνληΪδ, θελνγξαθέα Δλδπκαηνινγέα, Ήρνο, Θεσξέα KηλεκαηνγξΪθνπ θαη Σερλψλ Δηθφλαο θαη Ήρνπ. Ειδικός ζσναρμολόγηζης εικόνας (ΜνληΫξ), Ενδσμαηολόγος, Ζρνιάπηεο, Κξηηηθφο ΣΫρλεο, Σεναριογράθος, Σκηνογράθος, Σκηνοθέηης, Παξαγσγφο, Γηεπζπληάο Φσηνγξαθέαο, Κξηηηθφο ΚηλεκαηνγξΪθνπ, ζηελ εθπαέδεπζε (δηδαζθαιέα θηλεκαηνγξϊθνπ) ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 44 2 ο ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Θεζ/λέθε Π.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κφξηλζνο Π. ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Καη/λζεηο: Π. Μαθεδνλέαο: α. πλερηδφκελε Δθπαέδεπζε, β. Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο. Π. Πει/λάζνπ: α. Δθπ/θάο Πνιηηηθάο, β. Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο. Αμηνιφγεζε, Γηακφξθσζε θαη ΑλΪπηπμε Θεζκψλ Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο, Δθπαέδεπζε Δλειέθσλ. ΚαηΪξηηζε ελειέθσλ ζηηο λϋεο ηερλνινγέεο, ΠξνγξΪκκαηα ελειέθσλ ιεηηνπξγηθϊ αλαιθϊβεησλ, ΠξνγξΪκκαηα δηϊδνζεο ηεο ειιεληθάο γιψζζαο ζε ελειέθνπο Ϊιισλ ρσξψλ. ε νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε ηελ νηθνλνκηθά (επαγγεικαηηθά) θαη θνηλσληθά ελζσκϊησζε κεηνλεθηνπζψλ νκϊδσλ, ζε ΗΔΚ. Καζεγεηάο Κνηλσληνιφγνο Γ.Δ. απφ ην Παλ/κην Μαθεδνλέαο (κε ΑΠΑΗΣΔ). Ο απφθνηηνο ηεο θαηεχζπλζεο Δθπαέδεπζεο Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο εμεηδηθεπκϋλνο εθπαηδεπηάο ζηελ Δηδηθά Αγσγά, ζε αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα (ζρνιεέα, λνζνθνκεέα, θϋληξα πγεέαο, θϋληξα ςπρηθάο πγηεηλάο, δεκνηηθϊ θαη λνκαξρηαθϊ θϋληξα ςπρνεθπαηδεπηηθάο ππνζηάξημεο). 45 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΣΔΗΟ Π ΜειΫηε θνηλσληθψλ θαηλνκϋλσλ, εθπφλεζε, εθαξκνγά, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκϊησλ θνηλσληθάο πνιηηηθάο, θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ. Καζεγεηάο Κνηλσληνινγέαο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), Δξεπλεηάο ζε δεκφζηα ά ηδησηηθϊ θϋληξα δηεμαγσγάο εξεπλψλ, ηϋιερνο ζε δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη νξγαληζκνχο θνηλάο σθϋιεηαο, ζε δηνηθεηηθϋο πεξηθϋξεηεο, νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, ζε λνκηθϊ πξφζσπα δεκνζένπ ά ηδησηηθνχ δηθαένπ κε αξκνδηφηεηεο ζε ζϋκαηα θνηλσληθάο πξνζηαζέαο θαη παξϋκβαζεο (λνζνθνκεέα, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο). 3

4 46 ΑΡΥΔΗΟΝΟΜΗΑ & ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π Θεσξέα ηνπ Βηβιένπ, ηεο Πιεξνθνξέαο, ηνπ Αξρεηαθνχ Σεθκεξένπ θαη αληηθεηκϋλσλ κνπζεηαθάο αμέαο, δεκηνπξγέα, νξγϊλσζε, δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζε ζπιινγψλ βηβιηαθνχ, αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ. ε θϋληξα αξρεηνζϋηεζεο θαη αξρεηαθϋο ππεξεζέεο, ζε βηβιηνζάθεο (ζρνιηθϋο, παλεπηζηεκηαθϋο, εξεπλεηηθϋο), ζε ππεξεζέεο θαη θϋληξα ηεθκεξέσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε κνπζεέα (νξγϊλσζε θαη παξνπζέαζε πιεξνθνξέαο θαη ζπιινγψλ). 47 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 1ΞΓ Π.ΠΔΗΡΑΗΑ 16952/16,36 48 ΓΗΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 1ΞΓ 49 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΣΔΗΟ Π. ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ 17007/15, ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Κνκνηελά Π. ΘΡΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Π.ΑΘΖΝΑ Καηεπζχλζεηο: α. Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Θεζκψλ, β. Γηεζλψλ ρϋζεσλ, γ. Γηεζλνχο Πνιηηηθάο Οηθνλνκέαο θαη Πνιηηηζκηθψλ ρϋζεσλ. Γεκφζην ΓηεζλΫο Γέθαην, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζεζκνέ θαη ιεηηνπξγέεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, Γηεζλεέο ΟηθνλνκηθΫο ρϋζεηο, Δμσηεξηθά Πνιηηηθά θαη ΓηαθξαηηθΫο ρϋζεηο Καζεγεηάο Γ.Δ., (Ννκηθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε δηεζλεέο θαη πνιπκεξεέο νξγαληζκνχο, ζηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζε επηρεηξάζεηο σο ζηϋιερνο δεκνζέσλ ζρϋζεσλ, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο θαη Μ.Μ.Δ. πνπ αζρνινχληαη κε δηεζλά θαη επξσπατθϊ ΘΫκαηα. ΑλΪιπζε ησλ πνιηηηθψλ, πνιηηεηαθψλ θαη δηεζλψλ θαηλνκϋλσλ: Πνιηηηθά Θεσξέα, πγθξηηηθά-πνιηηηθά ΑλΪιπζε, Κξαηηθά ΟξγΪλσζε, ΚξαηηθΫο ΠνιηηηθΫο, Δπξσπατθά πγθξηηηθά Πνιηηηθά, Δθινγηθά πκπεξηθνξϊ, Γεκφζηα Γηνέθεζε. Καζεγεηάο Γ.Δ. (Ννκηθψλ & Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, ζηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο, ζε επηρεηξάζεηο δεκνζέσλ ζρϋζεσλ, δεκνζθνπάζεσλ, θϋληξα πνιηηηθάο αλϊιπζεο θαη Ϋξεπλαο, ζε επηηειηθϋο ζϋζεηο αλϊιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθάο ζηα πνιηηηθϊ θφκκαηα, ζε δηεζλεέο ά πνιπκεξεέο νξγαληζκνχο. Σνκεέο: α. Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο, β. Κνηλσληθάο Θεσξέαο θαη Κνηλσληνινγέαο, γ. Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ, δ. Γηνηθεηηθάο Δπηζηάκεο. ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ 53 5 ο ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΝΣΔΗΟ Π Καηεπζχλζεηο: α. Γεκφζηαο Οηθνλνκηθάο, β. Γεκνζέσλ Θεζκψλ. Πξνψζεζε ησλ επηζηεκψλ νξγϊλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο Πνιηηεέαο. Καζεγεηάο Γ.Δ. (Οηθνλνκνιφγνο, κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα θαη ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, ζε θϋληξα πνιηηηθάο Ϋξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ, ζε ινγηζηάξηα, ζε αζθαιηζηηθϋο εηαηξεέεο, σο δηνηθεηηθφ ζηϋιερνο, νξθσηφο ινγηζηάο, ηξαπεδηθφο, εθνξηαθφο. ΔγγξΪθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηάξην. 54 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΗΣΟΡΗΑ 55 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΠΑΝΣΔΗΟ Π. Κφξηλζνο Π.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Πνιηηηθά Δπηζηάκε & Γηεζλεέο ρϋζεηο ά Πνιηηηθά Ηζηνξέα, Γηεζλάο Οηθνλνκέα, Γεκφζηα Γηνέθεζε. Καζεγεηάο Γ.Δ. (Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο, κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, ζηελ Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, ζην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο, ζε επηρεηξάζεηο δεκνζέσλ ζρϋζεσλ, δεκνζθνπάζεσλ, θϋληξα πνιηηηθάο αλϊιπζεο θαη Ϋξεπλαο, ζε επηηειηθϋο ζϋζεηο αλϊιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθάο ζηα πνιηηηθϊ θφκκαηα, ζε δηεζλεέο ά πνιπκεξεέο νξγαληζκνχο. 56 ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Ρφδνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ Καηεπζχλζεηο: α. Γηεζλεέο ρϋζεηο θαη Οξγαληζκνέ, β. Γισζζνινγέα, γ. Αξραηνινγέα. Πνιηηηζκφο, Ηζηνξέα θαη πνιηηηθννηθνλνκηθϋο δνκϋο ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο θαη Ννηηναλαηνιηθάο Μεζνγεένπ. ΑγγιηθΪ + ΑξαβηθΪ ά ΣνπξθηθΪ ά ΔβξατθΪ. ε ππνπξγεέα, δεκφζηεο & ηδησηηθϋο επηρεηξάζεηο, ζην δηπισκαηηθφ ζψκα, ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο. 57 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 58 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 59 ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟ Π. ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ Μπηηιάλε Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ΔλδεηθηηθΫο Καηεπζχλζεηο: Νενειιεληθά Κνηλσλέα, Δγθιεκαηνινγέα (ΠΪληεην Π.), Πνιηηηθά Κνηλσληνινγέα, Πνιηηηζκφο - Δξγαζέα - Δθπαέδεπζε. πζηεκαηηθά κειϋηε ηεο θνηλσλέαο, ηεο θνηλσληθάο ζπκπεξηθνξϊο, ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, ηεο δηαδηθαζέαο ζπγθξφηεζεο θαη κεηαβνιάο ηεο δνκάο ηεο, ησλ πξνβιεκϊησλ πνπ αληηκεησπέδεη ν ζεκεξηλφο Ϊλζξσπνο. Καζεγεηάο Γ.Δ. (Κνηλσληνιφγνο, κε ΑΠΑΗΣΔ), ζηνπο ΟΣΑ, ζε θνξεέο πνπ αζρνινχληαη κε πξνγξϊκκαηα εθαξκνγψλ θνηλσληθάο πνιηηηθάο, πγεέαο, πξφλνηαο, αζθϊιηζεο, ζηϋγαζεο, ζε δεκνζθνπάζεηο θαη Ϋξεπλεο, ζε ρψξνπο δηαπνιηηηζκηθάο εθπαέδεπζεο, ζε δηαθεκηζηηθϋο επηρεηξάζεηο. 4

5 60 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΣΔΗΟ Π Χο Ϊλσ + Δζλνγξαθέα θαη δηαπνιηηηζκηθά ζχγθξηζε κε δπηηθϋο θαη Ϊιιεο θνηλσλέεο. 61 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ Μπηηιάλε Π. ΑΗΓΑΗΟΤ Χο Ϊλσ + Καηεπζχλεηο: α. Κνηλσληθάο Αλζξσπνινγέαο, β. Ηζηνξηθψλ πνπδψλ, γ. πνπδψλ Δπηθνηλσλέαο. 62 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Κνκνηελά Π. ΘΡΑΚΖ Καηεπζχλζεηο: α. Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο θαη Πνιηηηθάο, β. Κνηλσληθάο Δξγαζέαο. ηϋιερνο δηνέθεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θνηλσληθά δηνέθεζε θαη ηελ θνηλσληθά εξγαζέα, Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο (θαη/λζε Κνηλ. Δξγαζέαο). Τινπνέεζε πξνγξακκϊησλ θνηλσληθάο πνιηηηθάο, ζηνπο ηνκεέο εξγαζέαο θνηλσληθάο πξφλνηαο, θνηλσληθψλ αζθαιέζεσλ, θαηνηθέαο, πγεέαο, δηθαηνζχλεο, πξνζηαζέαο πεξηβϊιινληνο, πξνζηαζέαο ηνπ παηδηνχ, ηνπ εθάβνπ, ησλ ππεξειέθσλ ησλ ΑΜΔΑ ά ΚΑΠΑ, ζηελ πξνιεπηηθά ζεξαπεπηηθά εξγαζέα θαη ηελ εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ επαλϋληαμεο αηφκσλ ζε θϋληξα ςπρηθάο πγηεηλάο, λνζνθνκεέα, θπιαθϋο, θϋληξα απνηνμέλσζεο λαξθνκαλψλ, εθπαηδεπηηθφο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ θνηλσληθά εξγαζέα. 63 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 1ΞΓ Π.ΑΘΖΝΑ 18518/16,72 ΔλδεηθηηθΫο Καηεπζχλζεηο: Φπρνινγέα ηεο Δπηθνηλσλέαο, Κνηλσληθάο θαη Πνιηηηθάο ΑλΪιπζεο ηεο Δπηθνηλσλέαο, Γηαθάκηζε θαη Γεκφζηεο ρϋζεηο. 64 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 1ΞΓ ΠΑΝΣΔΗΟ Π /16,03 65 ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 1ΞΓ Π. ΘΔ/ΝΗΚΖ 17536/16,15 ΓεκνζηνγξΪθνο, Δπηθνηλσληνιφγνο, Κξηηηθφο ΣΫρλεο, Τπεχζπλνο Γεκνζέσλ ρϋζεσλ. ε ππεξεζέεο ηνπ ππνπξγεένπ ηχπνπ, σο εκπεηξνγλψκνλαο ησλ Μ.Μ.Δ., ζε γξαθεέα ηχπνπ, δεκνζέσλ ζρϋζεσλ, ζε δηαθεκηζηηθϋο επηρεηξάζεηο, ζε επηρεηξάζεηο ά ηδξχκαηα, σο Πνιηηηζηηθφο χκβνπινο ζε ΟΣΑ, λνκαξρέεο, πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 66 ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Φιψξηλα Π. ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΑιβαληθΪ, ΡσζηθΪ, ΒνπιγαξηθΪ, ΡνπκαληθΪ, ΣνπξθηθΪ, ΠνισληθΪ, εξβηθϊ + Οηθνλνκέα, ΚνηλσληθΫο θαη ΠνιηηηθΫο ΓνκΫο θαη Πνιηηηζκφο ησλ Βαιθαληθψλ ιαψλ, ιαψλ ηεο Αλαηνιηθάο Δπξψπεο θαη Παξεπμεηλέσλ ρσξψλ. ε πξεζβεέεο, πξνμελεέα, εηαηξέεο, ζην δηπισκαηηθφ ζψκα, δηδαζθαιέα γισζζψλ ο ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ / ΛΑΒΗΚΧΝ & ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Θεζ/λέθε Π.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Καηεπζχλζεηο: α. Βαιθαληθψλ πνπδψλ, β. ιαβηθψλ πνπδψλ, γ. Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. ΡσζηθΪ ά ΣνπξθηθΪ + κηα βαιθαληθά, ζιαβηθά ά αλαηνιηθά γιψζζα + Ηζηνξέα, Πνιηηηζκφο, νηθνλνκηθϋο, θνηλσληθϋο θαη πνιηηηθϋο ρϋζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ ΔιιΪδα. ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ. 68 ΛΑΒΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π. ΑΘΖΝΑ Γιψζζα, Λνγνηερλέα, Ηζηνξέα θαη Πνιηηηζκφο ησλ ιαβηθψλ ιαψλ. Καηεπζχλζεηο: α. Αλαηνιηθψλ, β. Γπηηθψλ θαη γ. Ννηέσλ ιαβηθψλ πνπδψλ. Ρσζηθά γιψζζα + 1 (Βνπιγαξηθά, Οπθξαληθά, Πνισληθά, εξβηθά/κξναηηθά θαη Σζερηθά). ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ. 69 ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ & ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π. ΑΘΖΝΑ Γιψζζα, Ηζηνξέα, Πνιηηηζκφο, Θεζκνέ, Οηθνλνκέα ηεο Σνπξθέαο. ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ. 5

6 70 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓΡ. ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ) Π.ΑΘΖΝΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 72 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΡΫζπκλν Π. ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΣΔΗΟ Π ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Π. ΘΔ/ΝΗΚΖ ΔλδεηθηηθΫο Καηεπζχλζεηο Σνκεέο: Πεηξακαηηθά Γλσζηηθά Φπρνινγέα, ρνιηθά Δμειηθηηθά Φπρνινγέα, Κνηλσληθά Κιηληθά Φπρνινγέα, Φπρνινγέα ησλ Δμαξηάζεσλ. Φπρνιφγνο: κειϋηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξϊο, αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκϊησλ ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. ε ππεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ πγεέαο, παηδεέαο, εξγαζέαο, ζε ζρνιϋο, νηθνηξνθεέα, θϋληξα απνθαηϊζηαζεο αλαπάξσλ, πξνγξϊκκαηα αιθαβεηηζκνχ, ζε ςπρηαηξηθϋο θιηληθϋο λνζνθνκεέσλ ά ζε ηδησηηθϋο θιηληθϋο, ζε γξαθεέα παξνράο ςπρνινγηθψλ ζπκβνπιψλ, ζε επηρεηξάζεηο, ζε ζπκβνπιεπηηθϊ θϋληξα, ζε εξεπλεηηθϊ θϋληξα, ζηε δηαθάκηζε θαη ην marketing, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζε δηθφ ηνπ γξαθεέν ά ζπκβνπιεπηηθφ θϋληξν. 74 Ξ. ΓΛ. ΜΔΣΑΦΡΑΖ & ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ 2ΞΓ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π /16,38 Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά Γιψζζα (επηινγά 2 γισζζψλ). ΣερληθΫο κεηϊθξαζεο (ινγνηερληθά, νηθνλνκηθά ά ηερληθά) θαη δηεξκελεέαο. Δπηινγά εηδέθεπζεο ζηε κεηϊθξαζε ά ηε δηεξκελεέα. Γπλαηφηεηα απφθηεζεο «Βεβαέσζεο ΓισζζνκΪζεηαο» ζηα ηηαιηθϊ, ηνπξθηθϊ θαη νιιαλδηθϊ. ε ηξϊπεδεο, νξγαληζκνχο, δηεζλεέο νξγαληζκνχο, ηδησηηθϋο επηρεηξάζεηο, ζηα Μ.Μ.Δ., ζηε κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ππνπξγεένπ εμσηεξηθψλ. 75 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ES ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π /11,41 πσο: ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 15027/13, ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Σξέθαια Π.ΘΔΑΛΗΑ Ϋξξεο Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 13937/13, /12, ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Π.ΑΘΖΝΑ 15718/13,97 ΔλδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο: Δθπαηδεπηηθά, Πξνπνλεηηθά, ΟξγΪλσζε & Γηνέθεζε, Μαδηθφο Αζιεηηζκφο, Δηδηθά Αγσγά, Αζιεηηθά Γεκνζηνγξαθέα. Καζεγεηάο Φπζηθάο Αγσγάο Π.Δ & Γ.Δ., Σερληθφο χκβνπινο θαη Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο, θϋληξα αδπλαηέζκαηνο, γπκλαζηάξηα, θαηαζθελψζεηο, Πξνπνλεηάο ζε αζιεηηθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ ζσκαηεέα, Γπκλαζηάο ζε δάκνπο θαη επηρεηξάζεηο ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 82 2 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 83 2 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ 13323/13, ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Καηεπζχλζεηο: α. Δηδηθάο Αγσγάο Νεπηαγσγνχ, β. Δηδηθάο Αγσγάο ΓαζθΪινπ. ΚΪζε θαηεχζπλζε πεξηιακβϊλεη ηηο εηδηθεχζεηο α) Γηα ηπθιϊ θαη ακβιχσπα παηδηϊ, β) Γηα θσθϊ ά βαξάθνα παηδηϊ, γ) Γηα ζσκαηηθϊ αλϊπεξα παηδηϊ, δ) Γηα λνεηηθϊ θαζπζηεξεκϋλα παηδηϊ, ε) Γηα απηηζηηθϊ παηδηϊ, θαη ζη) Γηα παηδηϊ κε καζεζηαθϋο δπζθνιέεο. ε εηδηθϊ ζρνιεέα & ηδξχκαηα (Κ.Γ.Α.Τ., Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.,.Μ.Δ.Α. Σκάκαηα Έληαμεο), ζηα λνζνθνκεέα παέδσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο (ηδξχνληαο εμεηδηθεπκϋλν λεπηαγσγεέν ά παηδηθφ ζηαζκφ). Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Παηδαγσγηθά Φπρνινγέα θαη Μεζνδνινγέα ηεο Έξεπλαο, ΔθπαηδεπηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα Γηδαθηηθάο Μεζνδνινγέαο θαη Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο, ΘεηηθΫο Δπηζηάκεο, Γιψζζα, ΠαηδαγσγηθΪ, Φπρνινγέα, Λνγνηερλέα, Ηζηνξέα, ΣΫρλε Πνιηηηζκφο, ΝΫεο Σερλνινγέεο θαη ε Γηδαθηηθά ηνπο, ΜαζεκαηηθΪ θαη Πιεξνθνξηθά, Δηδηθά Παηδαγσγηθά Φπρνινγέα. ΓΪζθαινο Π.Δ., ζηηο ππεξεζέεο ηεο ιατθάο επηκφξθσζεο, ζε πξνγξϊκκαηα αιθαβεηηζκνχ εηδηθψλ νκϊδσλ, ζηελ Δηδηθά Αγσγά κεηϊ απφ πϋληε ρξφληα ππεξεζέαο ζηελ εθπαέδεπζε θαη δηεηά κεηεθπαέδεπζε. 6

7 86 2 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 88 2 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Αιεμ/πνιε Π.ΘΡΑΚΖ Ρφδνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Φιψξηλα Π. ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΔΚΠ/Ζ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 94 2 ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ. ΥΔΓΗΑΜΟΤ 95 2 ο ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 96 2 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αιεμ/πνιε Π.ΘΡΑΚΖ Ρφδνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Παηδαγσγηθά, Φπρνινγέα θαη Δηδηθά Αγσγά, ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο, Αηζζεηηθά Παηδεέα, Αγσγά ζηηο ΣΫρλεο, ΞΫλε Γιψζζα, ΠξαθηηθΫο ΔθαξκνγΫο, Λνγνηερλέα θαη Γιψζζα, ΝΫεο Σερλνινγέεο. Νεπηαγσγφο Π.Δ., ζε λεπηαγσγεέα θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε ηδξχκαηα θξνληέδαο γηα ην παηδέ, ζε ρψξνπο ςπραγσγέαο γηα ην παηδέ, σο παηδαγσγνέ ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο, ζε λνζνθνκεέα γηα παηδηϊ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΣΖ ΑΓΧΓΖ Π. ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ Φιψξηλα Π. ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π /11, ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ Π.ΑΘΖΝΑ 12316/10, ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 15819/14,45 ΔλδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο: Μνπζηθνινγέαο- Μνπζηθάο Παηδαγσγηθάο, χλζεζεο. Καζεγεηάο Μνπζηθάο Π.Δ. & Γ.Δ., Μνπζηθνιφγνο, πλζϋηεο, ΜαΫζηξνο, Σξαγνπδηζηάο, Δθηειεζηάο νξγϊλσλ, Παξαγσγφο κνπζηθψλ εθπνκπψλ ο ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΟΤ Θεζ/λέθε Π.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 17321/14,72 Πξναπαηηνχκελν: Ο ππνςάθηνο νθεέιεη λα δηαζϋηεη πςειφ επέπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηάησλ, θαζψο θαη επϊξθεηα κνπζηθνζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1) Δπξσπατθάο (θιαζηθάο) Μνπζηθάο, 2) Βπδαληηλάο Μνπζηθάο, 3) Διιεληθάο Παξαδνζηαθάο (Γεκνηηθάο) Μνπζηθάο, 4) χγρξνλεο Μνπζηθάο θαη ζηηο αληέζηνηρεο αλϊ θαηεχζπλζε εηδηθεχζεηο θαιιηηερληθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ. ΠξνγξΪκκαηα εθαξκνζκϋλσλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ, ζηα πξφηππα ησλ ΑλσηΪησλ Μνπζηθψλ Αθαδεκηψλ. ΚιΪδνη: α) Δπξσπατθά (θιαζηθά), β) Βπδαληηλά, γ) Διιεληθά Παξαδνζηαθά (δεκνηηθά) θαη δ) χγρξνλε κνπζηθά. Καζεγεηάο Μνπζηθάο Π.Δ. & Γ.Δ., Καηαξηηζκφο κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ, θαηαξηηζκφο πξφηππσλ νξρεζηξψλ, ρνξσδηψλ, κνλσδψλ. 7

8 104 2 ο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ Π.ΑΘΖΝΑ Δπηζηεκνιφγνο: Έξεπλα ηεο ηζηνξέαο θαη ηεο ζεσξέαο ηεο επηζηάκεο, κεζνδνινγηθά κειϋηε ηεο επηζηάκεο, κειϋηε ηεο ζρϋζεο ηεο κε Ϊιια πνιηηηζηηθϊ θαη θνηλσληθϊ θαηλφκελα. Καζεγεηάο Μ.Η.Θ.Δ. Γ.Δ., Δκπεηξνγλψκνλαο, Σερληθφο χκβνπινο, Γηνηθεηηθφ ηϋιερνο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκϊησλ, χκβνπινο εθδνηηθψλ νέθσλ ο ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Μπηηιάλε Π.ΑΗΓΑΗΟΤ Καηεπζχλζεηο: α. χγρξνλε Μνπζεηνινγέα, β. ΔπηηΫιεζε θαη Γεκφζηα Γξψκελα, γ. ΟπηηθναθνπζηηθΫο ΣΫρλεο, δ. Δθπαηδεπηηθά Σερλνινγέα. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. ( κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε ηνκεέο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνπο νπνένπο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΝΫεο Σερλνινγέεο: παξαγσγά, θαη δηαθέλεζε πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, ηνπξηζκφο, ςπραγσγέα (δάκνη, λνκαξρέεο, κνπζεέα, βηβιηνζάθεο) ο ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π χγρξνλε νπηηθναθνπζηηθά ηερλνινγέα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ηϋρλεο θαη ησλ ΜΜΔ. Αληηθεέκελα: επηζηεκνληθά Ϋξεπλα ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ζηελ παξαγσγά θαη επεμεξγαζέα άρνπ θαη εηθφλαο, θαιιηηερληθϋο θαη επηθνηλσληαθϋο εθαξκνγϋο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κϋζσλ, δηδαζθαιέα ησλ λϋσλ κνξθψλ νπηηθναθνπζηηθάο Ϋθθξαζεο. ε ρψξνπο νπηηθναθνπζηηθάο επηθνηλσλέαο θαη αλαςπράο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, εηαηξεέεο παξαγσγάο ερεηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγάο video-games, αλϊπηπμεο νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκϊησλ). ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ Αγξέλην Π. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ Καηεπζχλζεηο: α. Γηαρεέξηζε Πνιηηηζκηθψλ Πφξσλ, β. Πνιηηηζκηθά Σερλνινγέα. ΚαιιηΫξγεηα θαη πξναγσγά ηεο γλψζεο γηα ηελ πνιηηηζκηθά θιεξνλνκηϊ, ηε δηαρεέξηζά ηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθά αλϊδεημά ηεο κε ηε ρξάζε ησλ λϋσλ ηερλνινγηψλ. ηε δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε πνιηηηζκηθψλ κνλϊδσλ, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ ςπραγσγέα (δάκνη, λνκαξρέεο, κνπζεέα, βηβιηνζάθεο, εθδνηηθνέ νέθνη). 108 ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΣ Ηζηνξέα ηεο ηϋρλεο, Γηδαθηηθά ηεο ηϋρλεο, Θεσξέα ρψξνπ/ Ηζηνξέα ηεο Αξρηηεθηνληθάο, Μεζνδνινγέα θαη Ηζηνξηνγξαθέα ηεο ΣΫρλεο, Κξηηηθά ηεο ΣΫρλεο, Κνηλσληνινγέα ηεο ΣΫρλεο, Παηδαγσγηθά θαη Φπρνινγέα ηεο Δθπαέδεπζεο. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ 109 ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ Μ Π.Δ. Θεζ/λέθε Α 19016/ 18816/ ηξαηνιφγνη (λνκηθνέ) ηξαηνχ. ΠξνυπνζΫζεηο: Γηα λα εηζαρζεέ Ϋλαο ππνςάθηνο ζηε ρνιά ζα πξϋπεη λα Ϋρεη αλϊζηεκα πϊλσ απφ 1,70 κϋηξα γηα Ϊληξεο θαη πϊλσ απφ 1,60 γηα ηηο γπλαέθεο θαη ΒΪξνο: ΓΜ γηα Ϊλδξεο: 19-27, γηα γπλαέθεο: ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ Μ Π.Δ. Θεζ/λέθε Α 19256/ 19022/ Φπρνιφγνη ηξαηνχ. ΠξνυπνζΫζεηο σο Ϊλσ. Βι. θαη ΑΝΩΣΑΣΔ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΔ ΑΚΑΓΗΜΙΔ 111 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΖΝΑ 9524 ΠξνυπνζΫζεηο: Οη ππνςάθηνη κπνξνχλ λα εέλαη: α. κφλν Υξηζηηαλνέ Οξζφδνμνη, β. κφλν Ϊξξελεο Οη πηπρηνχρνη πξνζιακβϊλνληαη απνθιεηζηηθϊ ζηηο ππεξεζέεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζέαο ζηελ ΔιιΪδα. 112 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Δηδηθφηεξα: Οη ρεηξνηνλνχκελνη θαηαηϊζζνληαη ζηελ Α κηζζνινγηθά θαηεγνξέα εθεκεξέσλ θαη εμειέζζνληαη ζηα κηζζνινγηθϊ θιηκϊθηα ηεο θαηεγνξέαο ΠΔ (Παλεπηζηεκηαθάο Δθπαέδεπζεο), νη δε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Ηεξαηηθψλ πνπδψλ εγγξϊθνληαη ζηνλ θαηϊινγν ησλ πξνο αξρηεξαηεέαλ εθινγέκσλ. 8

9 114 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΔΡΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ & ΦΑΛΣΗΚΖ 116 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ & ΦΑΛΣΗΚΖ ΒΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ Πξνυπφζεζε: Οη ππνςάθηνη κπνξνχλ λα εέλαη κφλν Υξηζηηαλνέ Οξζφδνμνη. Οη πηπρηνχρνη πξνζιακβϊλνληαη απνθιεηζηηθϊ ζηηο ππεξεζέεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζέαο ζηελ ΔιιΪδα. Σ.Δ.Ι 117 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΗΑ& ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ Βηβιηνζεθνλφκνο: Αλαδάηεζε, ζπιινγά, επεμεξγαζέα & δηαρεέξηζε πιεξνθνξέαο, κε Ϋκθαζε ζηε ρξάζε ηεο ηερλνινγέαο ηεο πιεξνθφξεζεο. Δπηινγά, ηαμηλφκεζε & νξγϊλσζε πιηθνχ βηβιηνζάθεο θαη κνλϊδαο πιεξνθφξεζεο. ε εζληθϋο, παλεπηζηεκηαθϋο, δεκνηηθϋο, παηδηθϋο θαη ζρνιηθϋο βηβιηνζάθεο, ζε βηβιηνζάθεο εθπαηδεπηηθψλ θαη Ϊιισλ ηδξπκϊησλ, νξγαληζκψλ, ηξαπεδψλ. 119 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΖξΪθιεην ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΔλδεηθηηθΪ καζάκαηα: Πιεζπζκηαθά Τγηεηλά, ηνηρεέα Γηθαένπ, Κνηλσληνινγέα, Κνηλσληθά Πξνζηαζέα, Γηνέθεζε Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθά, Κνηλσληθά Έξεπλα, Κνηλσληθά Πνιηηηθά, Φπρηαηξηθά, Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, πκβνπιεπηηθά, ΠξνγξΪκκαηα Πξνζηαζέαο ΟηθνγΫλεηαο. Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο: εθαξκνγά πξνγξακκϊησλ πξφλνηαο ζε ζπλεξγαζέα κε ζηηο αξκφδηνπο θνξεέο ε ηνκεέο θνηλσληθάο πξφλνηαο, πγεέαο ςπρηθάο πγεέαο, εθπαέδεπζεο θαη εηδηθάο αγσγάο, θνηλσληθάο αζθϊιηζεο, επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη απαζρφιεζεο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θνηλνηηθάο νξγϊλσζεο θαη αλϊπηπμεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηηο Έλνπιεο ΓπλΪκεηο θαη ππεξεζέεο ηνπ ππνπξγεένπ δεκνζέαο ηϊμεο ο ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ Αγσγά ΒξΫθνπο, Παηδηαηξηθά, Παηδηθά Λνγνηερλέα, Μνπζηθνθηλεηηθά Αγσγά, Παηδέ θαη Παηρλέδη, ΑξρΫο ΟξγΪλσζεο ηεο Παηδαγσγηθάο ΠξΪμεο, Θεαηξηθφ Παηρλέδη, Δηδηθά Αγσγά, Αλαπηπμηαθά Φπρνπαζνινγέα, ο ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΗσΪλληλα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ο ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ο ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ (ΜΟΤ) Πχξγνο ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ Άξηα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ηνηρεέα Γηθαένπ θαη Κνηλσληθά Ννκνζεζέα, Γηαρεέξηζε Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. Αγσγά θαη θξνληέδα βξεθψλ θαη λεπέσλ κϋρξη 6 εηψλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγέα βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, βνεζφο εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ρψξνπο εηδηθάο πξνζρνιηθάο αγσγάο Α/ζκηαο Δθπαέδεπζεο, ζε λνζνθνκεέα θαη θιηληθϋο παηδηψλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ). Καηεπζχλζεηο: α. Σερλνινγέαο Μ.Μ.Δ. θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ, β. Γεκηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ, γ. Ζιεθηξνληθάο Γεκνζηνγξαθέαο. ΓεκνζηνγξΪθνο, Παξαγσγφο, Δξεπλεηάο ΑγνξΪο, Αναλσηής εθαρμογών Ζ/Τ, Στεδιαζηής Πολσμέζων, Υπεύθσνος Δημοζίων Στέζεων, ρεδηαζηάο & Παξαγσγφο Ϋληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ. ηα ΜΜΔ, ζε δηαθεκηζηηθϋο εηαηξέεο, εηαηξέεο εξεπλψλ, πνιηηηζκηθνχο νξγαληζκνχο. Πξναπαηηνχκελν: ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη θαηαθηεκϋλν άδε Ϋλα θαιφ επέπεδν κνπζηθάο δεμηνηερλέαο ζε θϊπνην απφ ηα ΔιιεληθΪ ιατθϊ παξαδνζηαθϊ φξγαλα. ΔθκΪζεζε ελφο ηνπιϊρηζηνλ κνπζηθνχ νξγϊλνπ + ζεσξεηηθά θαηϊξηηζε (Λατθφο Πνιηηηζκφο, Μνπζηθά ΑλΪιπζε). Καζεγεηάο Μνπζηθψλ (κνπζηθϊ γπκλϊζηα, ιχθεηα, σδεέα, κνπζηθϋο ζρνιϋο), κνπζηθφο ζηνλ ηνκϋα εμεηδέθεπζάο ηνπ, ζηελ εκπνξέα, θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ιατθψλ κνπζηθψλ νξγϊλσλ, ζε ζχγρξνλεο εθαξκνγϋο ησλ Ζ/Τ θαη ησλ πνιπκϋζσλ ηεο κνπζηθάο, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο, δηζθνγξαθηθϋο εηαηξεέεο, ζηα Μ.Μ.Δ. 9

10 127 ΜΟΤΔΗΟΛΟΓΗΑ, ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΚΘΔΔΧΝ Πχξγνο ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ Μνπζεηνινγέα: ε κειϋηε ηεο ηζηνξέαο, ε ππνδνκά ησλ κνπζεέσλ, ε κειϋηε ζπγθεθξηκϋλσλ ζπζηεκϊησλ γηα ηελ Ϋξεπλα, ζπληάξεζε θαη νξγϊλσζε ησλ κνπζεέσλ θαη ζηελ ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ εθζεκϊησλ. Μνπζεηνγξαθέα: κϋζνδνη θαη πξαθηηθϋο ιεηηνπξγέαο ησλ Μνπζεέσλ, εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα κνπζεέα, δεκηνπξγέα εθζϋζεσλ θαη κνπζεηνινγηθϋο κειϋηεο ο ΠΡΟΣΑΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΕΪθπλζνο ΣΔΗ Η. ΝΖΧΝ Αλαγλψξηζε, αλϊδεημε θαη δηαρεέξηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θεηκειέσλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηερληθά απνθαηϊζηαζε θαη ζπληάξεζά ηνπο ο ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ο ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚαζηνξηΪ ΣΔΗ Γ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Αξγνζηφιη ΣΔΗ Η. ΝΖΧΝ ΔλδεηθηηθΪ καζάκαηα: ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο, ΑξρΫο Δπηθνηλσλέαο, ΑξρΫο Γηθαένπ, ΑξρΫο ΜΪξθεηηλγθ, ΑξρΫο ΜΪλαηδκελη, Κνηλσληθά Φπρνινγέα, ΣερληθΫο Δξσηεκαηνινγένπ θαη πλϋληεπμεο, Γεκφζηεο ρϋζεηο, Γηαθάκηζε. Γηαθεκηζηάο, Δηδηθφο Φπραγσγέαο, Τπεχζπλνο Γεκνζέσλ ρϋζεσλ. ε επηρεηξάζεηο ζηηο νπνέεο ιεηηνπξγνχλ ηκάκαηα δεκνζέσλ ζρϋζεσλ (επηρεηξάζεηο κϋζσλ ελεκϋξσζεο θαη αλαςπράο ), ζε εμαγσγηθϋο κνλϊδεο, επηρεηξάζεηο πινπνέεζεο θνηλνηηθψλ δξϊζεσλ, επηρεηξάζεηο εκπνξένπ θαη κεηαθνξψλ, δηεζλεέο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, ζηα ΜΜΔ. ο ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 1ΞΓ Ζγνπκελέηζα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 10607/10,03 2 Καηεπζχλζεηο: ΜεηΪθξαζε, Γηνέθεζε. 2+1 μϋλεο γιψζζεο (αξρϊξηνη) + Οηθνλνκέα, Δκπφξην, Σνπξηζκφο, ΜΪξθεηηλγθ, Ζ/Τ. ηνλ ηνκϋα ησλ εμαγσγψλ, ζε κεηαπνηεηηθϋο εμαγσγηθϋο θαη εηζαγσγηθϋο επηρεηξάζεηο, ζε κεηαθνξηθϋο εηαηξεέεο, εκπνξεπκαηηθνχο ζηαζκνχο, εκπνξηθϋο εμαγσγηθϋο-εηζαγσγηθϋο επηρεηξάζεηο, ζπλεηαηξηζηηθϋο εμαγσγηθϋο επηρεηξάζεηο, ηαμηδησηηθϊ γξαθεέα, ηνπξηζηηθϋο κνλϊδεο, αληαιιαθηάξηα ζπλαιιϊγκαηνο, ζε γξαθεέα εμεηδηθεπκϋλεο κεηϊθξαζεο. ο ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ Γηoέθεζε πλεηαηξηζηηθψλ Oξγαλψζεσλ θαη Eπηρεηξάζεσλ, σο Ϊλσ. - Γηνέθεζε Κνηλσληθψλ Δπηρεηξάζεσλ & Οξγαληζκψλ: Κνηλσληθά ά αιιειϋγγπα Οηθνλνκέα: α. ΚνηλσληθΫο ά εζεινληηθϋο ά Με ΚεξδνζθνπηθΫο - Με ΚπβεξλεηηθΫο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.) κε πξνζαλαηνιηζκφ πεξηβαιινληηθφ, αλζξσπηζηηθφ θαη επξχηεξα θηιαλζξσπηθφ (θνηλνηηθά αλϊπηπμε, νηθνινγέα, θνηλσληθϋο ππεξεζέεο, εθπαέδεπζε, επηζηεκνληθά Ϋξεπλα, πνιηηηζκφο, πγεέα, ππεξϊζπηζε ησλ αλζξσπέλσλ δηθαησκϊησλ, ζηελ αλαπηπμηαθά βνάζεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο), πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζην θϋξδνο: Greenpeace, νη Γηαηξνέ ρσξέο χλνξα, ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ε WWF, β. Κνηλσληθνέ πλεηαηξηζκνέ ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) πνπ εέλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηάξα (πλεηαηξηζκνέ Γπλαηθψλ, ΚΑΠΑ). 1 10

11 2 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ Θεηικές Δπιζηήμες 2 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 133 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ Καηεπζχλζεηο: α. ΜαζεκαηηθΪ Σερλνινγηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, β. ΔπηρεηξεζηαθΪ ΜαζεκαηηθΪ. Καζεγεηάο Μαζεκαηηθφο Γ.Δ., ζε εξεπλεηηθϊ θϋληξα, πξνεγκϋλεο βηνκεραλέεο θαη επηρεηξάζεηο, ηξαπεδηθϊ ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθϋο εηαηξεέεο, ρξεκαηννηθνλνκηθϊ γξαθεέα, επηρεηξάζεηο πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο, επηρεηξάζεηο δηαθέλεζεο πξντφλησλ. 134 ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ Μπηηιάλε Π.ΑΗΓΑΗΟΤ 8750 Σνκεέο: Θαιαζζέσλ Γηεξγαζηψλ, Θαιαζζέσλ Πφξσλ, Θαιαζζέσλ Δθαξκνγψλ. Ηρζπνιφγνο (ζε ηρζπνθαιιηϋξγεηεο, ηρζπφζθαιεο), Πεξηβαιινληνιφγνο (νηθνινγηθϋο θαη πεξηβαιινληηθϋο κειϋηεο, ζρεηηθϋο κε ηνλ ζαιϊζζην ρψξν, ηηο ζαιϊζζηεο εγθαηαζηϊζεηο θαη ηηο παξϊθηηεο θαηαζθεπϋο). ηα Τπνπξγεέα ΤΠΔΥΧΓΔ, Δκπνξηθάο Ναπηηιέαο, ζην Γεληθφ Δπηηειεέν Ναπηηθνχ (Τδξνγξαθηθά Τπεξεζέα), ζε λαπηηιηαθϊ γξαθεέα θαη γξαθεέα κειεηψλ (γηα παξϊθηηα θαη ζαιϊζζηα Ϋξγα), ζε παλεπηζηεκηαθϊ θαη εξεπλεηηθϊ Ηδξχκαηα (Δζληθφ ΚΫληξν ΘαιΪζζησλ Δξεπλψλ), ζε ηρζπνθαιιηϋξγεηεο. 135 ΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΧΝ - ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 136 ΣΑΣΗΣΗΚΖ Ϊκνο Π. ΑΗΓΑΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Π ηαηηζηηθά πκπεξαζκαηνινγέα: εθηέκεζε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, απνθϊζεηο γηα ηελ ηηκνιφγεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθϊ, ρξεκαηνδνηηθϊ ά ζπληαμηνδνηηθϊ ζρϋδηα, επελδπηηθϋο ζηξαηεγηθϋο. Καζεγεηάο Οηθνλνκνιφγνο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε ηξϊπεδεο, εηαηξέεο Ϋξεπλαο αγνξϊο, εηαηξέεο δεκνζθνπάζεσλ, αζθαιηζηηθϋο εηαηξέεο, δηαθεκηζηηθϋο εηαηξέεο, εηαηξέεο πεηξειαηνεηδψλ, εηαηξέεο ηειεπηθνηλσληψλ, θαξκαθεπηηθϋο εηαηξέεο ά λνζνθνκεέα σο αλαιπηάο ηαηξηθψλ ά επηδεκηνινγηθψλ δεδνκϋλσλ. 137 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Π.ΠΑΣΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 140 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ Καξιφβαζη Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Μαζεκαηηθά ΑλΪιπζε, Άιγεβξα, Γεσκεηξέα, ηαηηζηηθά & Δπηρεηξεζηαθά Έξεπλα, Γηδαθηηθά ησλ Μαζεκαηηθψλ. Καζεγεηάο Μαζεκαηηθφο Γ.Δ., ζε ππεξεζέεο ζηαηηζηηθάο θαη κεραλνξγϊλσζεο ππνπξγεέσλ, δεκνζέσλ επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ζηελ Δζληθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα, ζε επηρεηξάζεηο, ηξϊπεδεο, αζθαιηζηηθϋο επηρεηξάζεηο. 142 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Π.ΑΘΖΝΑ

12 143 ΦΤΗΚΖ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΤΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΑ ΦΤΗΚΖ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ ΦΤΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Φπζηθά- Αζηξνλνκέα- Μεραληθά, Ζιεθηξνληθά- ΤπνινγηζηΫο- Σειεπηθνηλσλέεο- Απηνκαηηζκφο, Φπζηθά ΠεξηβΪιινληνο- Μεηεσξνινγέα, Ππξεληθά Φπζηθά & ηνηρεηψδε σκαηέδηα, Δπηζηάκε Τιηθψλ, Φπζηθά πκππθλσκϋλεο Όιεο, Δθπαέδεπζε. Καζεγεηάο Φπζηθφο Γ.Δ., ξαδηνειεθηξνιφγνο (ΟΣΔ, ΓΔΖ), Ηαηξηθά Φπζηθά (ζε λνζνθνκεέα), βηνκεραλέεο & επηρεηξάζεηο, ζηα εξεπλεηηθϊ Ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα, ζηε κεηεσξνινγηθά ππεξεζέα. 147 ΦΤΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΖΜΔΗΑ Π.ΠΑΣΡΑ ΥΖΜΔΗΑ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ ΥΖΜΔΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ΥΖΜΔΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Π.ΠΑΣΡΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Π.ΑΘΖΝΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Οξγαληθά Υεκεέα, Αλφξγαλε Υεκεέα, Βηνκεραληθά Υεκεέα, Υεκεέα Σξνθέκσλ. Καζεγεηάο Υεκηθφο Γ.Δ., ζην Γεληθφ Υεκεέν ηνπ ΚξΪηνπο (πνηνηηθφο Ϋιεγρνο, πεξηβαιινληηθφο Ϋιεγρνο), ζηα εξεπλεηηθϊ Ηδξχκαηα θαη ηλζηηηνχηα, βηνρεκηθά αλϊιπζε ζε λνζειεπηηθϊ ηδξχκαηα, ζε ρεκηθϋο βηνκεραλέεο, ζε εξγνζηϊζηα παξαγσγάο ηξνθέκσλ, πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαιιπληηθψλ, πιαζηηθψλ, ιηπαζκϊησλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζε δηθφ ηνπ ρεκηθφ εξγαζηάξην, ζε εξγαζηάξηα νηλνινγηθνχ ειϋγρνπ. Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Οξπθηνινγέα, Παιαηνληνινγέα, Γεσγξαθέα-Κιηκαηνινγέα, εηζκνινγέα. Γνκά, ζχληαμε θαη δπλακηθϋο δηαδηθαζέεο ηεο γεο, θαηαλφεζε ηεο γϋλεζεο θαη ηεο εμϋιημεο ηνπ πιαλάηε καο, εληνπηζκφο θαη ε εθκεηϊιιεπζε νξπθηψλ, πξψησλ πιψλ, ππνγεέσλ πδϊησλ, κειϋηε θαηλνκϋλσλ φπσο νη ζεηζκνέ, νη θαηνιηζζάζεηο. Καζεγεηάο Γεσιφγνο Γ.Δ., ζηελ Γ.Δ.Ζ., ζην Ηλζηηηνχην Χθεαλνγξαθηθψλ θαη Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ, ζην Δζληθφ Αζηεξνζθνπεέν, ζην Ηλζηηηνχην Σερληθάο εηζκνινγέαο θαη Αληηζεηζκηθψλ Καηαζθεπψλ, ζε ηερληθϋο επηρεηξάζεηο θαη ζε γξαθεέα γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ εξεπλψλ, ζην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, ζε ππεξεζέεο ππνπξγεέσλ, νξγαληζκψλ θαη ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο. 156 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ 157 ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ Μπηηιάλε Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ Π Γηεξεχλεζε θαη αλϊιπζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκϋλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ρψξν ηεο αλζξψπηλεο δσάο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Καζεγεηάο Γεσιφγνο Γ.Δ., ΓεσγξΪθνο, Πεξηβαιινληνιφγνο. ΥαξηνγξαθηθΫο κειϋηεο, αλϊπηπμε, δηαρεέξηζε θαη εθαξκνγά γεσγξαθηθψλ βϊζεσλ δεδνκϋλσλ, κειϋηεο ρσξνζϋηεζεο επηρεηξάζεσλ, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εγθαηαζηϊζεσλ, ηερλνινγηθψλ πϊξθσλ, ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηϊζεσλ θνηλάο σθϋιεηαο θαη θνηλσληθάο ππνδνκάο (ζρνιεέα, λνζνθνκεέα, πϊξθα, θαηνηθέεο), ρσξνηαμηθϋο θαη πνιενδνκηθϋο κειϋηεο ο ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 13,88/ ο ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ ο ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Σξέθαια Π.ΘΔΑΛΗΑ Ϋξξεο Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 13,03/ ,51/ ο ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Π.ΑΘΖΝΑ 13,97/ ο ΔΠΗΣ. ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ / ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Π.Γ. Κνκνηελά Π.ΘΡΑΚΖ 13,53/13323 ΔλδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο: Δθπαηδεπηηθά, Πξνπνλεηηθά, ΟξγΪλσζε & Γηνέθεζε, Μαδηθφο Αζιεηηζκφο, Δηδηθά Αγσγά, Αζιεηηθά Γεκνζηνγξαθέα. Καζεγεηάο Φπζηθάο Αγσγάο Π.Δ & Γ.Δ., Σερληθφο χκβνπινο θαη Δπηζηεκνληθφο πλεξγϊηεο ζε αζιεηηθνχο νξγαληζκνχο, θϋληξα αδπλαηέζκαηνο, γπκλαζηάξηα, θαηαζθελψζεηο, Πξνπνλεηάο ζε αζιεηηθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ ζσκαηεέα, Γπκλαζηάο ζε δάκνπο θαη επηρεηξάζεηο. 12

13 163 1 ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ Καηεπζχλζεηο: α. Δηδηθάο Αγσγάο Νεπηαγσγνχ, β. Δηδηθάο Αγσγάο ΓαζθΪινπ. ΚΪζε θαηεχζπλζε πεξηιακβϊλεη ηηο εηδηθεχζεηο α) Γηα ηπθιϊ θαη ακβιχσπα παηδηϊ, β) Γηα θσθϊ ά βαξάθνα παηδηϊ, γ) Γηα ζσκαηηθϊ αλϊπεξα παηδηϊ, δ) Γηα λνεηηθϊ θαζπζηεξεκϋλα παηδηϊ, ε) Γηα απηηζηηθϊ παηδηϊ, θαη ζη) Γηα παηδηϊ κε καζεζηαθϋο δπζθνιέεο. ε εηδηθϊ ζρνιεέα & ηδξχκαηα (Κ.Γ.Α.Τ., Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.,.Μ.Δ.Α. Σκάκαηα Έληαμεο), ζηα λνζνθνκεέα παέδσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο (ηδξχνληαο εμεηδηθεπκϋλν λεπηαγσγεέν ά παηδηθφ ζηαζκφ) ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Αιεμ/πνιε Π.ΘΡΑΚΖ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Ρφδνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ Φιψξηλα Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Παηδαγσγηθά Φπρνινγέα θαη Μεζνδνινγέα ηεο Έξεπλαο, ΔθπαηδεπηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα Γηδαθηηθάο Μεζνδνινγέαο θαη Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο, ΘεηηθΫο Δπηζηάκεο, Γιψζζα, ΠαηδαγσγηθΪ, Φπρνινγέα, Λνγνηερλέα, Ηζηνξέα, ΣΫρλε Πνιηηηζκφο, ΝΫεο Σερλνινγέεο θαη ε Γηδαθηηθά ηνπο, ΜαζεκαηηθΪ θαη Πιεξνθνξηθά, Δηδηθά Παηδαγσγηθά Φπρνινγέα. ΓΪζθαινο Π.Δ., ζηηο ππεξεζέεο ηεο ιατθάο επηκφξθσζεο, ζε πξνγξϊκκαηα αιθαβεηηζκνχ εηδηθψλ νκϊδσλ, ζηελ Δηδηθά Αγσγά κεηϊ απφ πϋληε ρξφληα ππεξεζέαο ζηελ εθπαέδεπζε θαη δηεηά κεηεθπαέδεπζε ο ΔΠΗΣ. ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥ. ΑΓΧΓΖ & ΔΚΠ. ΥΔΓΗΑΜΟΤ Ρφδνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ο ΔΠΗΣ. ΔΚΠ/Ζ ΣΖΝ ΠΡΟΥ. ΖΛΗΚΗΑ ο ΠΑΗΓΑΓ. ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ο ΠΑΗΓΑΓ. ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αιεμ/πνιε Π.ΘΡΑΚΖ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΡΫζπκλν Π.ΚΡΖΣΖ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Παηδαγσγηθά, Φπρνινγέα θαη Δηδηθά Αγσγά, ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο, Αηζζεηηθά Παηδεέα, Αγσγά ζηηο ΣΫρλεο, ΞΫλε Γιψζζα, ΠξαθηηθΫο ΔθαξκνγΫο, Λνγνηερλέα θαη Γιψζζα, ΝΫεο Σερλνινγέεο. Νεπηαγσγφο Π.Δ., ζε λεπηαγσγεέα θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζε ηδξχκαηα θξνληέδαο γηα ην παηδέ, ζε ρψξνπο ςπραγσγέαο γηα ην παηδέ, σο παηδαγσγνέ ζε θνξεέο θαη νξγαληζκνχο, ζε λνζνθνκεέα γηα παηδηϊ ο ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΣΖ ΑΓΧΓΖ Π. ΠΑΣΡΑ ο ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ Φιψξηλα Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ

14 182 1 ο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ο ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Θεζ/θε Π. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κφξηλζνο Π. ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Καη/λζεηο: Π. Μαθεδνλέαο: α. πλερηδφκελε Δθπαέδεπζε, β. Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο. Π. Πει/λάζνπ: α. Δθπ/θάο Πνιηηηθάο, β. Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο. Αμηνιφγεζε, Γηακφξθσζε θαη ΑλΪπηπμε Θεζκψλ Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο, Δθπαέδεπζε Δλειέθσλ, ΚαηΪξηηζε ελειέθσλ ζηηο λϋεο ηερλνινγέεο, ΠξνγξΪκκαηα ελειέθσλ ιεηηνπξγηθϊ αλαιθϊβεησλ, ΠξνγξΪκκαηα δηϊδνζεο ηεο ειιεληθάο γιψζζαο ζε ελειέθνπο Ϊιισλ ρσξψλ. ε νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε ηελ νηθνλνκηθά (επαγγεικαηηθά) θαη θνηλσληθά ελζσκϊησζε κεηνλεθηνπζψλ νκϊδσλ, ζε ΗΔΚ. Ο απφθνηηνο ηεο θαηεχζπλζεο Δθπαέδεπζεο Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο κπνξεέ λα απαζρνιεζεέ σο εμεηδηθεπκϋλνο εθπαηδεπηάο ζηελ Δηδηθά Αγσγά, ζε αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα (ζρνιεέα, λνζνθνκεέα, θϋληξα πγεέαο, θϋληξα ςπρηθάο πγηεηλάο, δεκνηηθϊ θαη λνκαξρηαθϊ θϋληξα ςπρνεθπαηδεπηηθάο ππνζηάξημεο) ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π / ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ Π.ΑΘΖΝΑ 10,47/ ο ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΟΤ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ 14,45/15819 Καηεπζχλζεηο: Μνπζηθνινγέαο/ Μνπζηθάο Παηδαγσγηθάο, χλζεζεο. Καζεγεηάο Μνπζηθάο Π.Δ. & Γ.Δ., Μνπζηθνιφγνο, Παξαγσγφο κνπζηθψλ εθπνκπψλ, πλζϋηεο, Δθηειεζηάο νξγϊλσλ, Σξαγνπδηζηάο, ΜαΫζηξνο ο ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΖ ΜΟΤ Θεζ/λέθε Π.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 14,72/17321 Πξναπαηηνχκελν: Ο ππνςάθηνο νθεέιεη λα δηαζϋηεη πςειφ επέπεδν θαιιηηερληθψλ δεμηνηάησλ, θαζψο θαη επϊξθεηα κνπζηθνζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηηο θαηεπζχλζεηο: 1) Δπξσπατθάο (θιαζηθάο) Μνπζηθάο, 2) Βπδαληηλάο Μνπζηθάο, 3) Διιεληθάο Παξαδνζηαθάο (Γεκνηηθάο) Μνπζηθάο, 4) χγρξνλεο Μνπζηθάο θαη ζηηο αληέζηνηρεο αλϊ θαηεχζπλζε εηδηθεχζεηο θαιιηηερληθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ. ΠξνγξΪκκαηα εθαξκνζκϋλσλ κνπζηθψλ ζπνπδψλ, ζηα πξφηππα ησλ ΑλσηΪησλ Μνπζηθψλ Αθαδεκηψλ. ΚιΪδνη: α) Δπξσπατθά (θιαζηθά), β) Βπδαληηλά, γ) Διιεληθά Παξαδνζηαθά (δεκνηηθά) θαη δ) χγρξνλε κνπζηθά. Καζεγεηάο Μνπζηθάο Π.Δ. & Γ.Δ., Καηαξηηζκφο κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ, θαηαξηηζκφο πξφηππσλ νξρεζηξψλ, ρνξσδηψλ, κνλσδψλ ο ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ Π. ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΗΣΟΡΗΑ & ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ Π.ΑΘΖΝΑ Καηεπζχλζεηο: θελνζεζέα, ελϊξην, Γηεχζπλζε παξαγσγάο, Γηεχζπλζε θσηνγξαθέαο, MνληΪδ. θελνγξαθέα Δλδπκαηνινγέα, Ήρνο, Θεσξέα Kηλ/θνπ θαη Σερλψλ Δηθφλαο θαη Ήρνπ. Δηδηθφο ζπλαξκνιφγεζεο εηθφλαο (ΜνληΫξ), Δλδπκαηνιφγνο, Ζρνιάπηεο, Κξηηηθφο ΣΫρλεο, ελαξηνγξϊθνο, θελνγξϊθνο, θελνζϋηεο, Παξαγσγφο, Γηεπζπληάο Φσηνγξαθέαο, Κξηηηθφο ΚηλεκαηνγξΪθνπ, ζηελ εθπαέδεπζε (δηδαζθαιέα θηλεκαηνγξϊθνπ). Δπηζηεκνιφγνο: Ϋξεπλα ηεο Ηζηνξέαο θαη ηεο Θεσξέαο ηεο Δπηζηάκεο, κεζνδνινγηθά κειϋηε ηεο Δπηζηάκεο, κειϋηε ηεο ζρϋζεο ηεο κε Ϊιια πνιηηηζηηθϊ θαη θνηλσληθϊ θαηλφκελα. Καζεγεηάο Μ.Η.Θ.Δ. Γ.Δ., Δκπεηξνγλψκνλαο, Σερληθφο χκβνπινο, Γηνηθεηηθφ ηϋιερνο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκϊησλ, χκβνπινο εθδνηηθψλ νέθσλ ο ΒΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΠΑΣΡΑ ο ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ ο ΒΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΑΘΖΝΑ ο ΒΗΟΛΟΓΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: ΚπηηΪξνπ & Βηνθπζηθάο, Βηνρεκεέαο & Μνξηαθάο Βηνινγέαο, Βνηαληθάο, Γελεηηθάο & Βηνηερλνινγέαο, Εσνινγέαο-ΘαιΪζζηαο Βηνινγέαο, Οηθνινγέαο & Σαμηλνκηθάο, Φπζηνινγέαο Εψσλ & Αλζξψπνπ. Καζεγεηάο Βηνιφγνο Γ.Δ., ζε λνζνθνκεέα, βηνταηξηθϊ θαη δηαγλσζηηθϊ θϋληξα, εξεπλεηηθϊ ηδξχκαηα, ζε ππνπξγεέα σο Πεξηβαιινληνιφγνο, Ηρζπνιφγνο, ζε Οξγαληζκνχο (Δζληθφο Οξγαληζκφο ΦαξκΪθσλ), ζηνλ ηνκϋα ηεο δηαθάκηζεο θαη ηεο πξνψζεζεο θαξκϊθσλ, ζε βηνκεραλέεο ζηα ηκάκαηα παξαγσγάο θαη πνηνηηθνχ ειϋγρνπ ηξνθέκσλ, κνλϊδεο εμσζσκαηηθάο γνληκνπνέεζεο, πδαηνθαιιηϋξγεηεο, κειϋηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κνλϊδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 14

15 194 4 ο ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ & ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Δ.Μ.Π Καηεπζχλζεηο: 1. Μαζεκαηηθφο Δθαξκνγψλ (ΑλΪιπζε θαη ΔθαξκνγΫο, ΒηνκεραληθΪ ΜαζεκαηηθΪ, ΜαζεκαηηθΪ ΑπνθΪζεσλ ΜαζεκαηηθΪ Πιεξνθνξηθάο, EθαξκνζκΫλε Μεραληθά), 2. Φπζηθφο Δθαξκνγψλ (Φπζηθά ησλ πιηθψλ, Μεραληθά ησλ πιηθψλ, Οπηνειεθηξνληθά θαη ιϋηδεξ, Ζιεθηξνληθά Φπζηθά, Ππξεληθά Φπζηθά θαη ζηνηρεηψδε ζσκαηέδηα, ΒηνταηξηθΫο εθαξκνγϋο ηεο Φπζηθάο). Καζεγεηάο Μαζεκαηηθφο ά Φπζηθφο ζηε Γ.Δ., ζε πξνεγκϋλεο βηνκεραλέεο θαη επηρεηξάζεηο, ζε ηξαπεδηθϊ ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθϋο επηρεηξάζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθϊ γξαθεέα, θϋληξα Ϋξεπλαο, εηαηξεέεο πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ο ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΛΗΚΧΝ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ο ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Π.ΠΑΣΡΑ ΔλδεηθηηθΫο Καηεπζχλζεηο: ΠνιπκεξηθΪ θαη ΒηνταηξηθΪ ΤιηθΪ, ΚεξακηθΪ ΤιηθΪ, ΜεηαιιηθΪ ΤιηθΪ, ΝαλνδνκεκΫλα ΤιηθΪ, Τπνινγηζηηθά Δπηζηάκε Τιηθψλ. Παξαζθεπά λϋσλ πιηθψλ θαη Ϋιεγρνο ησλ ηερλνινγηθψλ ηνπο εθαξκνγψλ. Διεχζεξνο επαγγεικαηέαο, εξεπλεηάο ζε εξεπλεηηθϊ θϋληξα αλϊπηπμεο λϋσλ πιηθψλ. Πεληαεηάο θνέηεζε γηα ην ηκάκα Μεραληθψλ ηνπ Παλ/κένπ Ησαλλέλσλ ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ Π ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο: Αλζνθνκέα θαη Αξρηηεθηνληθά Σνπένπ, Γεσξγέα θαη Βειηέσζε Φπηψλ, Γελδξνθνκέα θαη Ακπεινπξγέα, ΚεπεπηηθΫο ΚαιιηΫξγεηεο, Φπηνπξνζηαζέα θαη ΠεξηβΪιινλ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα ζε αγξνηηθϋο εθκεηαιιεχζεηο, βηνκεραλέεο κεηαπνέεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζπλεηαηξηζηηθϋο νξγαλψζεηο, ζπνξνπαξαγσγηθνχο νέθνπο, γξαθεέα κειεηψλ δηακφξθσζεο θάπσλ θαη πϊξθσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζε θπησξηαθϋο θαη αλζνθνκηθϋο κνλϊδεο, ζηελ εκπνξέα γεσξγηθψλ θαξκϊθσλ, αγξνηηθψλ κεραλεκϊησλ θαη εξγαιεέσλ, ζην Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεσξγέαο. Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ Π ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Δλδεηθηηθνέ Σνκεέο:Γελεηηθά Βειηέσζε, Βηνηερλνινγέα, Δθηξνθά, Γηαηξνθά θαη Γηαρεέξηζε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. ηνλ δεκφζην ηνκϋα (Τπνπξγεέν Γεσξγέαο, Γξαθεέα Γεσξγηθάο ΑλΪπηπμεο, Αγξνηηθά ΣξΪπεδα ΔιιΪδαο), ζηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα (θηελνηξνθηθϋο θαη ηρζπνηξνθηθϋο εθκεηαιιεχζεηο, εξγνζηϊζηα παξαζθεπάο δσνηξνθψλ, θαξκαθεπηηθϋο εηαηξέεο, ζπλεηαηξηζηηθϋο νξγαλψζεηο). Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ Π ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Δθαξκνγά θαη αλϊπηπμε εμειηγκϋλσλ γεσπνληθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο. ε Τπεξεζέεο θαη Οξγαληζκνχο ησλ Τπνπξγεέσλ Γεσξγέαο, ΠΔΥΧΓΔ, Δζληθάο Οηθνλνκέαο, ζηελ Αγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε Τπεξεζέεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ζε βηνκεραλέεο θαη ζε επηρεηξάζεηο κεηαπνέεζεο πξντφλησλ θπηηθάο παξαγσγάο, ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζε αληηπξνζσπεέεο γεσξγηθψλ κεραλεκϊησλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ηδξχνληαο γξαθεέν γεσξγηθψλ θαξκϊθσλ, θαηϊζηεκα γεσξγηθψλ θαξκϊθσλ, νηλνινγηθφ εξγαζηάξην. Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ Π ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. 5 Δξγαζηάξηα: α. Γαιαθηνθνκέα, β. Μεραληθά Σξνθέκσλ, Δπεμεξγαζέα & πληάξεζε Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, γ. Μηθξνβηνινγέα & Βηνηερλνινγέα Σξνθέκσλ, δ. Πνηνηηθφο Έιεγρνο & Τγηεηλά Σξνθέκσλ, ε. Υεκεέα & ΑλΪιπζε Σξνθέκσλ. ε γεσξγηθϋο βηνκεραλέεο επεμεξγαζέαο, ζπληάξεζεο, αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηε βηνκεραλέα ηξνθέκσλ ζηα ηκάκαηα Ϋξεπλαο θαη αλϊπηπμεο, πνηνηηθνχ ειϋγρνπ, παξαγσγάο, εκπνξέαο θαη δηϊζεζεο, ζε ηδησηηθϊ εξγαζηάξηα αλϊιπζεο ηξνθέκσλ, νηλνινγηθϊ εξγαζηάξηα, εηαηξεέεο πψιεζεο πξψησλ πιψλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ βηνκεραλέα ηξνθέκσλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ). 15

16 202 4 ο ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ Π ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Αξδεχζεηο, απνζηξαγγέζεηο, εγγεηνβειηηθϊ Ϋξγα, εδαθνινγηθϊ δεηάκαηα θαη αγξνηηθϋο θαηαζθεπϋο, Γεσξγέα Αθξηβεέαο (απηνκαηηζκνέ θαη ξνκπνηηθά ζηα ζπζηάκαηα γεσξγηθάο παξαγσγάο, δεκηνπξγέα θαη ξχζκηζε ηνπ ηερλεηνχ πεξηβϊιινληνο κϋζα ζην νπνέν ά αλαπηχζζνληαη ηα θπηϊ, ά ζηεγϊδνληαη ηα αγξνηηθϊ δψα ά ζπληεξνχληαη ηα αγξνηηθϊ πξντφληα). ε ππεξεζέεο θαη νξγαληζκνχο ησλ Τπνπξγεέσλ Γεσξγέαο, ΠΔΥΧΓΔ, Δζληθάο Οηθνλνκέαο, ζε ζεξκνθάπηα, θηελνηξνθηθϋο θαη ηρζπνηξνθηθϋο κνλϊδεο, εγθαηαζηϊζεηο ςπθηηθψλ ζαιϊκσλ θαη απνζάθεπζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ιεηηνπξγέα αγξνηηθψλ κεραλεκϊησλ θαηεξγαζέαο εδϊθνπο θαη ζπιινγάο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΓΔΧΠΟΝΗΑ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Σνκεέο: Αγξνηηθάο Οηθνλνκέαο, Δγγεέσλ Βειηηψζεσλ, Δδαθνινγέαο θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο, Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ, Εσηθάο Παξαγσγάο, Οπσξνθεπεπηηθψλ & ΑκπΫινπ, Φπηνπξνζηαζέαο, Φπηψλ ΜεγΪιεο ΚαιιηΫξγεηαο & Οηθνινγέαο. ΓηΫμνδνη φπσο: 198 & ο ΓΑΟΛΟΓΗΑ & ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Καηεπζχλζεηο: Γαζηθάο Παξαγσγάο - Πξνζηαζέαο Γαζψλ - Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Ληβαδνπνλέαο θαη Άγξηαο Παλέδαο - Ηρζπνπνλέαο ΓιπθΫσλ ΤδΪησλ, ρεδηαζκνχ θαη ΑλΪπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ, Γαζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ, πγθνκηδάο θαη Σερλνινγέαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ. ΑλΪπηπμε, Ϋξεπλα, πξνζηαζέα, εθκεηϊιιεπζε ησλ δαζψλ, δηαηάξεζε θαη πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο. ην Τπ. Γεσξγέαο, ζηηο Γηεπζχλζεηο δαζψλ ησλ Ννκαξρηψλ, ζηηο Τπεξεζέεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο, ζηελ Αγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε ζπλεηαηξηζκνχο, δαζηθϋο εθκεηαιιεχζεηο, ηδησηηθϊ δϊζε, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ηδξχνληαο γξαθεέν κειεηψλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. Γεσπφλνο & Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο (κε ΑΠΑΗΣΔ). ο ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Αμηνπνέεζε ηνπ γελεηηθϊ βειηησκϋλνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ηνπ εδϊθνπο, ηεο εθκερϊληζεο θαη ηνπ λεξνχ, θαηαπνιϋκεζε ησλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ ησλ θπηψλ, κε Ϋκθαζε ζηε γελεηηθά βειηέσζε ησλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγά πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. ΓηΫμνδνη φπσο: 198. ο ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Βφινο Π.ΘΔΑΛΗΑ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Ηρζπνιφγνο. Καηεπζχλζεηο: α. Εσηθάο Παξαγσγάο κε εκβϊζπλζε ζηελ Αιηεέα θαη ηηο ΤδαηνθαιιηΫξγεηεο, β. ΤδΪηηλνπ ΠεξηβΪιινληνο κε εκβϊζπλζε ζηε δηαρεέξηζε ηνπ πδαηηθνχ πεξηβϊιινληνο (Χθεαλνγξαθέα, Οηθνυδξνινγέα) Γηνέθεζε, δηαρεέξηζε θαη πξνζηαζέα ζαιϊζζησλ πϊξθσλ, πδξνβηφηνπσλ, πνηακψλ, ιηκλψλ, πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζε ηεο νηθνινγηθάο ηζνξξνπέαο ζηε ζϊιαζζα, ιέκλεο, ιηκλνζϊιαζζεο θαη πνηϊκηα. ε επηρεηξάζεηο παξαγσγάο πξντφλησλ αιηεέαο & πδαηνθαιιηεξγεηψλ ο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Μπηηιάλε Π.ΑΗΓΑΗΟΤ Σνκεέο: α. Γηαρεέξηζεο ΟηθνζπζηεκΪησλ, β. Πεξηβαιινληηθάο Μεραληθάο θαη Δπηζηάκεο, γ. Γεσγξαθέαο θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, δ. Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ & ΠεξηβΪιινληνο. Πεξηβαιινληηθά ηερλνινγέα ησλ ρεξζαέσλ θαη πδϊηηλσλ νηθνζπζηεκϊησλ, νηθνινγέα ησλ Ϋκβησλ νξγαληζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ αλζξψπνπ, εθαξκνγά θαη Ϋιεγρνο ηεο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο ηεο πνιηηεέαο, θαηϊξηηζε θαη εθαξκνγά εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκϊησλ πεξηβαιινληηθάο αγσγάο. Γηαρεέξηζε θαη δηνέθεζε νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβϊιινλ ο ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Π.ΠΔΗΡΑΗΑ Καηεπζχλζεηο: α. ΖιεθηξνληθΫο ππεξεζέεο (e-learning, e-bussiness, e-health, e-government), β. πζηάκαηα Δπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ., ζε επηρεηξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζε επηρεηξάζεηο πσιάζεσλ θαη ειϋγρνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 16

17 209 4 ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ Π ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π.ΠΔΗΡΑΗΑ ΔλδεηθηηθΫο θαηεπζχλζεηο: ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα, Γέθηπα- Δπηθνηλσλέεο-Αξρηηεθηνληθά πζηεκϊησλ, ΦεθηαθΪ ΜΫζα, ΠιεξνθνξηθΪ πζηάκαηα θαη Γηνέθεζε. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε θϋληξα πιεξνθφξεζεο, ζε δάκνπο, ζηελ Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, ζε βηνκεραλέεο θαη επηρεηξάζεηο πξνκάζεηαο Ζ/Τ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΫξθπξα ΗΟΝΗΟ Π ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Π.ΑΘΖΝΑ Σνκεέο: α. Θεσξεηηθά Πιεξνθνξηθά & ΓξαθηθΪ κε Ζ/Τ, β. ΤπνινγηζηηθΪ πζηάκαηα & ΔθαξκνγΫο, γ. Σειεπηθνηλσλέεο & Δπεμεξγαζέα άκαηνο. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), Πξνγξακκαηηζηάο, Aλαιπηάο εθαξκνγψλ, Eηδηθφο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ κε πνιπκϋζα, ρεδηαζηάο πνιπκϋζσλ, Tερληθφο αζθαιεέαο δηθηχσλ Ζ/Τ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ Π Σειεπιεξνθνξηθά: δηθηπαθϋο θαη δηαδηθηπαθϋο ηερλνινγέεο κε εθαξκνγϋο ζηελ εθπαέδεπζε ζηελ νηθνλνκέα ζηε δηνέθεζε ζηελ πγεέα ζηηο κεηαθνξϋο. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), ηϋιερνο πνπ δηαρεηξέδεηαη ηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ γηα ηελ αλϊπηπμε ζχλζεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ θαη ηελ ππνζηάξημε πξνεγκϋλσλ ππεξεζηψλ ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ Λακέα Π. Σ. ΔΛΛΑΓΑ Καηεπζχλζεηο: α. Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ, β. ΔθαξκνγΫο ζηε Βηνταηξηθά. Ηαηξηθά + Βηνηερλνινγέα + Πιεξνθνξηθά, αλϊπηπμε ινγηζκηθνχ, εθαξκνγϋο Γηαδηθηχνπ, ζρεδηαζκφο θαη πινπνέεζε δηθηχσλ, αλϊπηπμε θαη δηαρεέξηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγά ηεο βηνινγηθάο, ηεο ηαηξηθάο θαη ηεο θαξκαθνινγηθάο Ϋξεπλαο. α. Σειεταηξηθά, εθαξκνγϋο επ ζε ηαηξηθϋο ζπζθεπϋο, δηαρεέξηζε θαη ζπληάξεζε απεηθνληζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκϊησλ, βειηέσζε θαη ζρεδηαζκφο λϋσλ ηαηξηθψλ κεραλεκϊησλ ηερλεηψλ νξγϊλσλ. β. Πιεξνθνξηθά: σο πξνγξακκαηηζηάο, αλαιπηάο εθαξκνγψλ (αλϊπηπμε ινγηζκηθνχ, εθαξκνγϋο Γηαδηθηχνπ) εηδηθφο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο δηθηχσλ. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. ( κε ΑΠΑΗΣΔ). ο ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ο ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Ϊκνο Π.ΑΗΓΑΗΟΤ ΚνδΪλε Π. Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΡνΫο καζεκϊησλ: α. ρεδηαζκφο θαη Τινπνέεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ, β. Σερλνινγέα Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ, γ. Γηνέθεζε θαη Γηαρεέξηζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ, δ. Γηαρεέξηζε Πιεξνθνξέαο. ε. ΑζθΪιεηα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ), Σειεεξγαζέα, εθπαέδεπζε απφ απφζηαζε, Ϋιεγρνο αεξνκεηαθνξψλ, δηαζχλδεζε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκϊησλ πγεέαο, ηειεταηξηθά, ειεθηξνληθφ εκπφξην ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ Σξέπνιε Π.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ πσο: ο ΔΦAΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Θεζ/λέθε Π.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔθαξκνγΫο Ζ/Τ ζε ΟηθνλνκηθΫο, ΓηνηθεηηθΫο θαη ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο, αλϊπηπμε ινγηζκηθνχ ζρεηηθνχ κε ζϋκαηα Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ, Οηθνλνκέαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. ( κε ΑΠΑΗΣΔ), ζε δεκφζηεο επηρεηξάζεηο, ζηελ Δζληθά ηαηηζηηθά Τπεξεζέα, Οηθνλνκηθφο Δξεπλεηάο, Πξνγξακκαηηζηάο, Αλαιπηάο, ζε νηθνλνκηθϋο κνλϊδεο, ζε επηρεηξάζεηο. 17

18 222 4 ο ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Σξέπνιε Π.ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Σνκεέο: α. Δπεμεξγαζέαο άκαηνο, β. Σερλνινγέαο πζηεκϊησλ Δπηθνηλσλέαο, γ. Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ, δ. Τπεξεζηψλ θαη Δθαξκνγψλ. Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο Γ.Δ. ( κε ΑΠΑΗΣΔ), Γέθηπα αζπξκϊησλ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ζρεδέαζε εθαξκνγψλ & ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, δνξπθνξηθϋο επηθνηλσλέεο, πιεξνθνξηαθϊ ζπζηάκαηα δηνέθεζεο. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ ο ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (ΟΠΛΑ) Β Π.Δ. ΒΪξε..ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 16431/ 14733/ Αμησκαηηθφο Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ ηξαηφο ΞεξΪο. ΠξνυπνζΫζεηο: Γηα λα εηζαρζεέ Ϋλαο ππνςάθηνο ζηε ρνιά ζα πξϋπεη λα Ϋρεη αλϊζηεκα πϊλσ απφ 1,70 κϋηξα γηα Ϊληξεο θαη πϊλσ απφ 1,60 γηα ηηο γπλαέθεο, θαη ΒΪξνο: ΓΜ γηα Ϊλδξεο: 19-27, γηα γπλαέθεο: ο ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ (ΧΜΑΣΑ) Μ Π.Δ. ΒΪξε..ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 18303/ 17144/ Αθαδεκατθά εθπαέδεπζε επηπϋδνπ ΑΔΗ (Φηινινγέα, ΜαζεκαηηθΪ, Γέθαην, Ηζηνξέα θιπ.) + ΔθαξκνζκΫλε ηξαηησηηθά Δθπαέδεπζε (Οπινκεραλάκαηα, ΒνιΫο, ΣαθηηθΫο, ηέβνο ΜΪρεο). Γξαζηεξηφηεηεο: ε εθηϋιεζε ζπγθεθξηκϋλσλ θαζεθφλησλ, ε ιάςε απνθϊζεσλ θαη ε επέβιεςε εθηϋιεζάο ηνπο, ε εθαξκνγά ησλ ζηξαηησηηθψλ θαλνληζκψλ, ε πινπνέεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνγξϊκκαηνο εθπαέδεπζεο, ε εθπαέδεπζε ησλ ζηξαηησηψλ ζηα αληηθεέκελα ηεο εηδηθφηεηϊο ηνπο, ε δηεμαγσγά ζηξαηησηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζε πεξένδν πνιϋκνπ. Πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα ηηο δχν εηδηθφηεηεο γηα ηα ηξέα πξψηα Ϋηε ζπνπδψλ. πια: Πεδηθφ, ΣεζσξαθηζκΫλα, Ππξνβνιηθφ, Μεραληθφ, ΓηαβηβΪζεηο Καη Αεξνπνξέα ηξαηνχ, ψκαηα: Δθνδηαζκνχ Μεηαθνξψλ, Τιηθνχ ΠνιΫκνπ θαη Σερληθνχ ο ΗΚΑΡΧΝ (ΗΠΣΑΜΔΝΟΗ) Β Π.Δ. Αεξνδξφκην ΓεθΫιεηαο ο ΗΚΑΡΧΝ (ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ) Μ Π.Δ. Αεξνδξφκην ΓεθΫιεηαο 17303/ 15524/ / 18658/ ΠξνυπνζΫζεηο: σο Ϊλσ, εθηφο απφ ΗπηΪκελνπο (χςνο). Δθπαέδεπζε ηξαηησηηθά, Αθαδεκατθά, Πηεηηθά (γηα ην ηκάκα ησλ ΗπηακΫλσλ) θαη Αζιεηηθά ο ΗΚΑΡΧΝ (.Η.) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ B Π.Δ. Αεξνδξφκην ΓεθΫιεηαο ΝΔΟ ο ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΜΑΥΗΜΟΗ) Β Π.Δ ο ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ) Β Π.Δ. ΠεηξαηΪο.Ν.ΓΟΚΗΜΧΝ ΠεηξαηΪο.Ν.ΓΟΚΗΜΧΝ 17671/ 16287/ / 18309/ ΠξνυπνζΫζεηο: σο Ϊλσ. Υσξηζηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηηο 2 θαηεπζχλζεηο. α. Θεσξεηηθά θαη ηερληθά γλψζε, ζηξαηησηηθά θαη λαπηηθά εθπαέδεπζε σο Αμησκαηηθψλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, β. Ναπηηθά επηζηάκε θαη ηϋρλε ηνπ θαηϊ ζϊιαζζα πνιϋκνπ, γ. Πξναγσγά ηεο Ναπηηθάο επηζηάκεο θαη Ϋξεπλαο. 18

19 230 4o ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΟΠΛΑ) Π.Δ. Σξέθαια.Μ.Τ o ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ (ΧΜΑΣΑ) Π.Δ Σξέθαια.Μ.Τ. 9100/ / / 13820/ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 4 εμϊκελα. ΠξνυπνζΫζεηο σο Ϊλσ. Γηνέθεζε & Δθπαέδεπζε ησλ εθϋδξσλ ά ηνπ θαηψηεξνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ελφπισλ δπλϊκεσλ, ρξάζε θαη ζπληάξεζε νπινκεραλεκϊησλ, νρεκϊησλ θαη ζηξαηησηηθψλ κεραλεκϊησλ θαη εμνπιηζκνχ. Δπέζεο ζηελ Αεξνπνξέα ηξαηνχ σο ΥεηξηζηΫο ά Μεραληθνέ ΔιηθνπηΫξσλ θαη Αεξνζθαθψλ, ζηηο ΔηδηθΫο ΓπλΪκεηο σο ΑιεμηπησηηζηΫο, Καηαδξνκεέο, Πεδνλαχηεο θαη ΒαηξαρΪλζξσπνη, ζην ψκα Πιεξνθνξηθάο σο ΥεηξηζηΫο ά ΠξνγξακκαηηζηΫο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ o ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Μ Π.Δ. θαξακαγθϊο.μ.τ.ν / 9139/ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 4 εμϊκελα. ΠξνυπνζΫζεηο σο Ϊλσ. Γηνέθεζε & Δθπαέδεπζε ησλ εθϋδξσλ ά ηνπ θαηψηεξνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ελφπισλ δπλϊκεσλ, ρξάζε θαη ζπληάξεζε νπινκεραλεκϊησλ, νρεκϊησλ θαη ζηξαηησηηθψλ κεραλεκϊησλ θαη εμνπιηζκνχ ο ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΗΟΝΑΤΣΗΛΧΝ B 123 ΠΣΔ Σαηφη Αηηηθάο ΝΔΟ ΑΚΑΓΗΜΙΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ο ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ Δ.Ν ΤΓ * ΑΚΑΓΖΜΗΑ Δ.Ν ο ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δ.Ν ΤΓ * ΑΚΑΓΖΜΗΑ Δ.Ν. 8874/ 9146/ / 9931/ ΓηΪξθεηα πνπδψλ: 6 εμϊκελα + 2 εμϊκελα πξαθηηθά Ϊζθεζε. ΠξνυπνζΫζεηο: ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη ηελ Διιεληθά ηζαγϋλεηα, λα κελ Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν Ϋηνο ειηθέαο ηνπ, λα εέλαη πγηάο θαη λα γλσξέδεη θνιχκβεζε, λα κελ Ϋρεη ζηεξεζεέ ηα πνιηηηθϊ ηνπ δηθαηψκαηα. ηελ Δκπνξηθά Ναπηηιέα, ζε λαπηηιηαθϋο επηρεηξάζεηο: λαππεγάζεηο, επηζθεπϋο, εθνδηαζκφο, πξαθηνξεχζεηο, λενγλψκνλεο, αζθαιέζεηο πινέσλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. Ναπηηθψλ ΜαζεκΪησλ (Πινέαξρνη, κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ο ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΗσΪλληλα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ Σ.Δ.Ι ο ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΗΑ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ Αγσγά ΒξΫθνπο, Παηδηαηξηθά, Παηδηθά Λνγνηερλέα, Μνπζηθνθηλεηηθά Αγσγά, Παηδέ θαη Παηρλέδη, ΑξρΫο ΟξγΪλσζεο ηεο Παηδαγσγηθάο ΠξΪμεο, Θεαηξηθφ Παηρλέδη, Δηδηθά Αγσγά, Αλαπηπμηαθά Φπρνπαζνινγέα, ηνηρεέα Γηθαένπ θαη Κνηλσληθά Ννκνζεζέα, Γηαρεέξηζε Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. Αγσγά θαη θξνληέδα βξεθψλ θαη λεπέσλ κϋρξη 6 εηψλ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγέα βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, βνεζφο εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ρψξνπο εηδηθάο πξνζρνιηθάο αγσγάο Α/ζκηαο Δθπαέδεπζεο, ζε λνζνθνκεέα θαη θιηληθϋο παηδηψλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Πχξγνο ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ Καηεπζχλζεηο: α. Σερλνινγέαο Μ.Μ.Δ. θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ, β. Γεκηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ, γ. Ζιεθηξνληθάο Γεκνζηνγξαθέαο. ΓεκνζηνγξΪθνο, Παξαγσγφο, Δξεπλεηάο ΑγνξΪο, Αλαιπηάο εθαξκνγψλ Ζ/Τ, ρεδηαζηάο ΠνιπκΫζσλ, Τπεχζπλνο Γεκνζέσλ ρϋζεσλ, ρεδηαζηάο & Παξαγσγφο Ϋληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνχ θαη ςεθηαθνχ πιηθνχ. ηα ΜΜΔ, ζε δηαθεκηζηηθϋο εηαηξέεο, εηαηξέεο εξεπλψλ, πνιηηηζκηθνχο νξγαληζκνχο. 19

20 240 1 ο ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ (ΜΟΤ) Άξηα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ Πξναπαηηνχκελν: ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη θαηαθηεκϋλν άδε Ϋλα θαιφ επέπεδν κνπζηθάο δεμηνηερλέαο ζε θϊπνην απφ ηα ΔιιεληθΪ ιατθϊ παξαδνζηαθϊ φξγαλα. ΔθκΪζεζε ελφο ηνπιϊρηζηνλ κνπζηθνχ νξγϊλνπ + ζεσξεηηθά θαηϊξηηζε (Λατθφο Πνιηηηζκφο, Μνπζηθά ΑλΪιπζε). Καζεγεηάο Μνπζηθψλ (κνπζηθϊ γπκλϊζηα, ιχθεηα, σδεέα, κνπζηθϋο ζρνιϋο), κνπζηθφο ζηνλ ηνκϋα εμεηδέθεπζάο ηνπ, ζηελ εκπνξέα, θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ιατθψλ κνπζηθψλ νξγϊλσλ, ζε ζχγρξνλεο εθαξκνγϋο ησλ Ζ/Τ θαη ησλ πνιπκϋζσλ ηεο κνπζηθάο, ζε εθδνηηθνχο νέθνπο, δηζθνγξαθηθϋο εηαηξεέεο, ζηα Μ.Μ.Δ ο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΕΪθπλζνο ΣΔΗ ΗΟΝ.ΝΖΧΝ 8919 Οηθνινγέα (ζρϋζεηο, αιιειεπηδξϊζεηο, ηζνξξνπέεο νηθνζπζηεκϊησλ) + Πεξηβαιινληηθά Μεραληθά (πξνζδηνξηζκφο & αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπηλσλ επεκβϊζεσλ ζην πεξηβϊιινλ) + Γηαρεέξηζε ΠεξηβΪιινληνο (πξφιεςε, πξνζηαζέα, δηαρεέξηζε, αμηνιφγεζε, Ϋιεγρνο εθαξκνγάο δηεζλψλ θαλφλσλ πεξηβϊιινληνο). ε θνξεέο δηαρεέξηζεο πξνζηαηεπνκϋλσλ πεξηνρψλ, κε θπβεξλεηηθϋο νξγαλψζεηο, ππνπξγεέα, λνκαξρέεο, δάκνπο, θπζηθϊ πϊξθα, βηνκεραλέεο, γξαθεέα κειεηψλ. ο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 9253 Λεηηνπξγέα θαη δηαρεέξηζε θνξϋσλ κε αληηθεέκελν ηε γεσξγέα: ρξεκαηνδφηεζε ηεο κνλϊδαο, αγνξϊ εηδψλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο, δηϊζεζε παξαγσγάο, αμηνιφγεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ, εκπνξέα γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ κεραλεκϊησλ θαη εθνδέσλ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Φιψξηλα ΣΔΗ ΓYT.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Άξηα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ο ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖξΪθιεην ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ Καξδέηζα ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ Γεσξγέα, Γελδξνθνκέα, Φπηνπξνζηαζέα, πνξνπαξαγσγά, Λαραλνθνκέα, Ακπεινπξγέα, Αλζνθνκέα, Βειηέσζε Φπηψλ + Μαζάκαηα Οηθνλνκηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ, ΟξγΪλσζεο θαη Γηαρεέξηζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (Γεσξγηθνέ πλεηαηξηζκνέ, ΜΪξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Σππνπνέεζε Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Γηαρεέξηζε ηνπ ΔδΪθνπο, Αξδεχζεηο ηξαγγέζεηο, Αμηνπνέεζε Δδαθψλ). ηνλ δεκφζην ηνκϋα ζε Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο, ηεο Αγξνηηθάο ΣξΪπεδαο, ζε γεσξγηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπλεηαηξηζκνχο, ζε εξγνζηϊζηα επεμεξγαζέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ σο πνηνηηθφο ειεγθηάο, ζε ζηαζκνχο γεσξγηθάο Ϋξεπλαο, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζην εκπφξην θπηηθψλ πξντφλησλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ / ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ Άξηα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 9071 Παξαγσγά θαη εκπνξέα αλζνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη γεσξγηθψλ εθνδέσλ Αλζνθνκέαο. ΓηΫμνδνη σο Ϊλσ ο ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ο ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ο ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓξΪκα ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ Καξπελάζη ΣΔΗ ΛΑΜΗΑ Καξδέηζα ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ 9012 ΣερληθΫο πξνζηαζέαο, αλϊπηπμεο θαη εθκεηϊιιεπζεο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ. ηηο δαζηθϋο Τπεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο, ζε δαζαξρεέα, ζε δηεπζχλζεηο δαζψλ, επηζεσξάζεηο δαζψλ, δαζηθνχο ζηαζκνχο, ηδξχκαηα δαζηθψλ εξεπλψλ, σο δαζηθφο 9317 ππϊιιεινο ζε κε δεκφζηα δϊζε, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο, ζε δηθφ ηνπ γξαθεέν κειεηψλ θαη θαηαζθεπψλ κϋρξη νξηζκϋλνπ νξένπ δαπϊλεο Ϋξγνπ Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ) ο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξγνζηφιη ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 9312 Παξαγσγά θπηηθψλ θαη δσηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε κεζφδνπο θηιηθϋο πξνο ην πεξηβϊιινλ θαη ηελ πγεέα ηνπ θαηαλαισηά. ΚαιιηΫξγεηα, ηππνπνέεζε θαη εκπνξέα θϊζε εέδνπο θπηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ Ϋρνπλ παξαρζεέ κε βηνινγηθϋο κεζφδνπο θαιιηϋξγεηαο. Δθηξνθά, ηππνπνέεζε θαη εκπνξέα θϊζε εέδνπο δσηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ Ϋρνπλ παξαρζεέ κε κεζφδνπο βηνινγηθάο θηελνηξνθέαο. Έιεγρνο θαη πηζηνπνέεζε αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ βηνινγηθάο γεσξγέαο θαζψο θαη βηνινγηθψλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 20

21 254 4 ο ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Φιψξηλα ΣΔΗ ΓΤΣ.ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ο ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ ο ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ ο ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ο ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ 261 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ - ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ο ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ & ΑΛΗΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ο ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ / ΑΛΗΔΗΑ Άξηα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΣΔΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 8824 ΖξΪθιεην ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΜνπδαληΪ ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΔΗ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ Ζγνπκελέηζα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ Εσνηερληθά επηζηάκε θαη δηαδηθαζέα ηεο θηελνηξνθηθάο παξαγσγάο (παξαγσγά δσνθνκηθψλ πξντφλησλ, δηαθέλεζε, εκπνξέα, ζπληάξεζε, ηππνπνέεζε, δηαρεέξηζε θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη δσνηξνθψλ, πξνζηαζέα θαη αλαπαξαγσγά ηνπ δσηθνχ θεθαιαένπ). ηϋιερνο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη επηρεηξάζεσλ, πηζηνπνέεζε θαηαιιειφηεηαο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ). AλΪπηπμε θαη θξoληέδα θεπεπηηθψλ θαη αλζoθoκηθψλ θαιιηεξγεηψλ πoπ δηελεξγoχληαη ππφ θϊιπςε. Παξαγσγά, ηππoπoέεζε, ζπζθεπαζέα δηαθέλεζε θαη εκπoξέα αλζoθεπεπηηθψλ πξoτφλησλ. πγθεληξψζεηο αλζoθεπεπηηθψλ πξoψφλησλ, θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη ζπζηεκϊησλ απεληoκψζεσλ ά απoιπκϊλζεσλ ζεξκoθεπέσλ θαη ρψξσλ απoζάθεπζεο αλζoθεπεπηηθψλ πξoτφλησλ. Ίδξπζε θαη ιεηηoπξγέα θαηαζηεκϊησλ εκπoξέαο θαζψο θαη εηδηθψλ εξγαζηεξέσλ θαη γξαθεέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλϊπηπμε ησλ ζεξκoθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αλζoθoκέαο. Απφ ην 258, Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ). ΤδαηνθαιιηΫξγεηα θαη εθηξνθά ηρζχσλ. ε ηρζπνγελλεηηθνχο ζηαζκνχο, ηρζπαγνξϋο, επηρεηξάζεηο κεηαπνέεζεο θαη ηππνπνέεζεο αιηεπκϊησλ, ζηνλ πνηνηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ Ϋιεγρν αιηεπκϊησλ & αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. Απφ ην 263: Καζεγεηάο Γ.Δ. (κε ΑΠΑΗΣΔ). 21

22 3 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ Δπιζηήμες Τγείας 3 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ A/A ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 264 ΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΠΑΣΡΑ ΗΑΣΡΗΚΖ 267 ΗΑΣΡΗΚΖ 268 ΗΑΣΡΗΚΖ Αιεμ/πνιε Π.ΘΡΑΚΖ ΖξΪθιεην Π.ΚΡΖΣΖ ΛΪξηζα Π.ΘΔΑΛΗΑ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 12 εμϊκελα. ηελ ΔιιΪδα ε αληηζηνηρέα εέλαη 1 γηαηξφο/215 πνιέηεο. ηελ : 1/160. ηελ Δ.Δ. 1/350. Δηδηθφηεηεο αλεξγέαο: Γελ. Ηαηξηθά, Κπηηαξνινγέα, Αηκαηνινγέα, Αγγεηνρεηξνπξγηθά, Αλαηζζεζηνινγέα, Υεηξνπξγηθά Θψξαθνο. ρεηηθϊ θαιϋο πξννπηηθϋο: Δηδηθφηεηεο Καξθέλνπ, ΚαξδηαγγεηαθΪ, Σξνραέα, ΦπρνινγηθΪ Ννζάκαηα, Μεραληθά Γελεηηθά, Γεκφζηα Τγεέα, ΔλδνλνζνθνκεηαθΪ, ρνιηθά Ηαηξηθά. Καζεγεηάο Γ.Δ. Ηαηξφο (κε ΑΠΑΗΣΔ). 269 ΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Σνκεέο: Κνηλσληθά Οδνληηαηξηθά Πξνιεπηηθά Οδνληηαηξηθά, Παηδνδνληέα, Οξζνδνληηθά, Ννζνινγέα Ηζηψλ, Πξνζζεηνινγέα, Παζνινγέα-Υεηξνπξγηθά. 272 ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ Καζεγεηάο Γ.Δ. Οδνληέαηξνο (κε ΑΠΑΗΣΔ). 273 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Π.ΑΘΖΝΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ πϊξηε Π. ΠΔΛ/ΝΖΟΤ Δπηζηάκνλαο Ννζειεπηάο, ηϋιερνο ηεο Ννζειεπηηθάο Τπεξεζέαο. Σνκεέο: Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παζνινγηθφο, Υεηξνπξγηθφο, Γεκφζηαο Τγεέαο, Φπρηθάο Τγεέαο & Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξϊο. ε λνζνθνκεέα, θϋληξα πγεέαο, ζε ππνπξγεέα θαη νξγαληζκνχο (ζρεδηαζκφο Πνιηηηθάο γηα ηελ Τγεέα). Καζεγεηάο Γ.Δ. Ννζειεπηάο (κε ΑΠΑΗΣΔ). 275 ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Π.ΘΔ/ΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Καξδέηζα Π.ΘΔΑΛΗΑ ΓηΪξθεηα ζπνπδψλ: 10 εμϊκελα. Σνκεέο: α. Γνκάο & Λεηηνπξγέαο Εσηηθψλ Οξγαληζκψλ, β. Εσηθάο Παξαγσγάο, Ηρζπνινγέαο, Οηθνινγέαο & Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο, γ. Λνηκσδψλ & Παξαζηηηθψλ ΝνζεκΪησλ, Παζνινγέαο Πηελψλ & Παζνινγηθάο Αλαηνκηθάο, δ. Τγηεηλάο & Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ Εσηθάο ΠξνΫιεπζεο, ε. Κιηληθψλ Μηθξψλ & ΜεγΪισλ Εψσλ. ε ππεξεζέεο ηνπ Τπνπξγεένπ Γεσξγέαο θαη Ϊιισλ ππνπξγεέσλ, ζηελ Αγξνηηθά ΣξΪπεδα, ζε γεσξγηθνχο θαη θηελνηξνθηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζε βηνκεραλέεο παξαζθεπάο δσνηξνθψλ, θαξκαθεπηηθϋο επηρεηξάζεηο, κνλϊδεο παξαγσγάο αιιαληηθψλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο ζε δηθφ ηνπ ηαηξεέν κηθξψλ δψσλ. πξξέθλσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ θηελνηξνθέα, αιιϊ απαζρφιεζε ζηηο λϋεο κνλϊδεο θηελνηξνθηθάο παξαγσγάο, θαη σο ειεχζεξνο επαγγεικαηέαο. Δλ ελεξγεέα θηελέαηξνη: πεξέπνπ

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα